12.07.2015 Views

Ders5(pdf) - Gislab

Ders5(pdf) - Gislab

Ders5(pdf) - Gislab

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Arazi Malikleri ile ön görüşmenin yapılması:Proje sahasındaki arazi malikleri ile toplulaştırma konusundagörüşmeler yapılır, toplulaştırmanın esası, faydaları, yapılacakişler ve mevcut kanunî mevzuat bütün ayrıntıları ile anlatılır.Arazi maliklerinin yaklaşımı müsbet ise, istekli olduklarıgörülürse etüdlere başlanır.Kadastro işlemleri:Proje sahasının kadastrosunun yapılıp, yapılmadığı araştırılır.Arazi düzenlemesi yapılacak yerlerin kadastrosunun yapılmışolması şarttır; yoksa öncelikle yapılması sağlanır.


Arazi düzenleme alanının ilanı ve tapuya şerh verilmesi:Toplulaştırma yapılmasına karar verilen yerler, sınırları da belirtilmeksuretiyle mahallînde alışılmış araçlarla ilan edilir. İlgili muhtarlığa ve mahallînen büyük mülkî amirine bildirilir. Proje alanına giren parsellerin mülkîyetlisteleri, muvafakatnamenin bir nüshası ile birlikte mahallî tapu sicilmüdürlüğüne gönderilir ve tapu kütüğüne "bu parsel toplulaştırma alanıiçindedir", diyerek şerh konur.Proje sahasının halihazır durumunun tesbiti:Proje sahasındaki sulama kanalları, drenaj tesisleri, yol şebekesi su kaynakları ile kuyu,bina, tel çit gibi fizikî ve sabit tesisler etüd edilerek harita özerinde gerçek yerlerineişaretlenir, kadastral haritalar güncelleştirilir.


Planlama raporunun tanzimi:Proje alanına ait daha önce açıklanan arazi etüdleri, mülkiyet etüdleri ve toprak etüdleritamamlandıktan ve planlama haritası hazırlandıktan sonra planlama raporu tanzimedilir. Planlama raporu, ön etüd raporuna ait esaslar dahilinde şu dispozisyona görehazırlanmalıdır :Projenin özeti,Proje sahasının tanıtılması,Proje sahasının planlama durumu, alternatiflerin tartışılması ve toplulaştırma projesi ileilgili tesislerin maliyetleri,Projenin faydalan ve ekonomisi,Proje sahasında bir çiftçi ailesi için gerekli arazi miktarının tesbiti,Projenin uygulanmasına ait hukuki durum, işbirliği yapılacak kuruluşlar, uygulamanınyıllara göre programı.


Mission Priority AreaAdult Faith FormationWe call our community into personal and intimate relationship with Jesus through life-long faithformation.Goal #1: Catholic Identity. We provide a structure to mentor, guide and support parishioners intheir Catholic identity through adult faith formation opportunities.Goal # 2: Continuing Faith Formation. We encourage ongoing faith formation for adults usinga variety of formats and media.Forthcoming!Continue development of long-term curriculumIncrease number of trained facilitators for Christ Life programsReaching out to the greater community about faith opportunitiesat St. John’sCreate “Standard Operating Procedures” Binders for each group… where all God’s children dare to seek ...12


f. Formun "Not" bölümüne çiftçi ile sağlanan mutabakata (parsel no'suna veya AT-2deki parsel sıra no'suna) göre yazılır. Mümkün olduğu kadar üç alternatifli çiftçi isteğitesbit edilir. Ayrıca AT-2 listesine de ilk verilen blokun numarası işlenir. Başkasınınyerine mülakat yapılıyorsa mülakata adı, soyadı ve yakınlığı işlenir.6. Mülakat yapılırken derecelendirme komisyonu üyelerinin de mülakat sırasındahazır bulunmaları temin edilir.7. Mülakatta mümkün olduğu kadar aynı derece içerisindeki parseller; sabittesis, en büyük parsel ağırlıklı ortama alınarak uygun blokta verilmeye çalışılır.Parsellerin verildiği blok kağıdına, parsellerin toplam değer sayıları bulunarakişlenir ve kalan blok değer sayısı bulunur.8. Mülakat sonuna kadar yeni blok haritasında dolan bloklar renkli kalemleboyanarak kapanır.9. Mülakatlar % 70 civarında yapılmışsa mülakata ara verilir ve en az bir hafta sonrayagün verilerek köy dışındaki çiftçilerin mülakata gelebilmesi için zaman verilir.


•İşletmeyi oluşturan maliklere ait arazi bir arada değerlendirilir. Maliklerin isteklerihalinde tek parselde payları oranında adlarına hisseli olarak tescil edilir.•Parsele yerleştirmelerde hısım ve hasım ilişkilerine dikkat edilir.•Arazi maliklerinden birden fazla ve komşu köylerde arazisi bulunanların arazileriikamet ettikleri köyün sınırına yakın olacak şekilde planlanır.•Blokların düzgün şekilli olmayan kısımlarına büyük parseller yerleştirilir.•Düşük dereceli araziler mümkün olduğu ölçüde eski sahiplerine bırakılır veya kendiaralarında toplulaştırılır.•Verasete iştirakçilerden aynı maliklere ait olan arazi bir işletme olarak değerlendirilir.•Davalı arazinin her biri ayrı bir işletme olarak değerlendirilir; aynı kişi tarafındantasarruf edilen davalı parseller imkânlar ölçüsünde tasarruf eden işletmenin arazisi ileyanyana getirilir.•Hisse uyuşmazlıkları giderilemeyen parsellerin herbiri ayrı bir işletme olarakdeğerlendirilir ve eski maliklerine aynı hisselerle tescil ettirilir. Bu araziden malik vehisse oranları aynı olanlar bir arada toplulaştırılabilir.


Bunların dışında yeni parselasyon planlamasında göz önünde bulundurulacak hususlarşunlardır:Bir çiftçinin diğerinden daha avantajlı duruma sokulmamasına gayret edilmelidir.Yanyana birkaç köyde arazi toplulaştırması uygulanacaksa, köyler arasında fizikî tesisleryönünden uyum mutlaka sağlanmalı ve harita üzerinde gösterilmelidir.Hazine arazileri tarım yapılacak şekilde, mümkün olduğu nisbette büyük parseller halindeve bir veya iki yerde verilmesi sağlanmalıdır. Bu sayede dağıtım veya kiralamada en iyişekilde değerlendirme yapılabilir.Köy Tüzel Kişiliğine ait araziler var ise, köy ihtiyar heyeti ile görüşülerek, ne şekildekullanılacak ve değerlendirilecekse, planlamada ona göre yerleştirilmelidir.Yerleşim birimine, sosyal ve kültürel tesisler için ihtiyaç duyulan arsa ve arazi, ortak tesislerekatılma payından kesilerek karşılanır. Yerleşim birimine yakın, kullanılmaya müsait, mümkünolduğu nisbette verimsiz veya az verimli arazilerden verilmelidir.Hisseli parsellerde, hisseler 5 dekardan küçük parçalara bölünmeyecek ve yola cephesi 25metreden aşağı olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.!!!!!!!!!Köylerin idarî sınırlarını değiştirme görev ve yetkisi İl veya İlçe idare kurullarına ait olup, ilgiliidare kurulunca toplulaştırma amacına uygun olarak talep konusu köylerin idarî sınırlarınındeğiştirilmesi halinde, sınır değişikliği kapsamında kalan taşınmaz malların kayıtlarının birköyden diğerine nakledilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu sebeple toplulaştırma alanı içinealınan tüm taşınmaz mallar birlikte değerlendirildikten sonra, bunların eski kayıtları kapatılıpyeni kayıtları ile irtibat kurulmak suretiyle, aynı kişinin birden fazla köyde bulunan taşınmazmallarının bu köylerden birisinin sınırları içerisinde toplanması teknik, ekonomik ve sosyalyönden uygun görülmektedir.Fevkalade değer arzeden parseller eski sahiplerine bırakılmalıdır.


Önceki ve sonraki arazinin verim durumları, arazi kullanışı, kabiliyet durumları,yerleşim merkezine olan uzaklığı arasında büyük farklar olmamasına gayret edilmelidir.Üçgen parsellerin uzun kenarı yola dayalı olacak şekilde yerleştirilmelidir.Üçgen veya benzeri düzensiz şekildeki kısımların dağıtımında, o kısımda bulunan tümparsellere yansıtma yerine parsellerden birine yansıtıp, diğer parseller düzgün şekildeoluşturulmalı, böylece zarar tüm işletmeler yerine, bir işletmede toplanmalıdır. Buİşletmenin zararının da o kısımda en iyi yere yerleştirmek suretiyle karşılanması dahauygun olur.Aynı endeks içerisinde şahsa ait birden fazla parsel var ise, mutlaka birleştirilecektir.5000 m2'den küçük parseller tek başına bırakılmayacak farklı endekste bile olsaşahsın diğer parseli ya da parselleri ile mutlaka birleştirilecektir.Toplulaştırma sonrası zayiat kesintisinden mütevellit muhtelif bloklarda oluşabilecekartık alanlar, yani ihdaslar müstakil parsel olarak köy tüzel kişiliği namına tescil edilirler.Toplulaştırma işlemleri herhangi bir belediye sınırları içerisindeki arazilerdegerçekleştirilebiliyorsa bu artık alanlar bu kerre ilgili belediye adına tescil olunur.


UYGULAMA•Blokların aplikasyonu,•Blokların arazi tesviyesi ve yol, kanal dolgularının yapılması,•Yeni parsellerin aplikasyonu ve geçici teslimlerinin yapılması,•Arazi ıslahı, yollarının stabilizesinin yapılması, sulama, tahliye ve drenajşebekesi ile sanat yapılarının inşası,•Röleve, tersim, yeni tapuların hazırlanması ve tescil işlemleri.


Projelerdeki Kadastro, Aplikasyon ve Haritalama Faaliyetlerinin DetaylandırılmasıArazi toplulaştırmasına karar verilen bir yerde kadastro çalışmalarının yapılmış olmasıgerekir. Kadastrosu yapılmamışsa öncelikle yapılır. Taşınmaza yönelik bütünyatırımlarda olduğu gibi, arazi düzenleme çalışmaları kadastral verilere dayanılarakyapılmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir kadastro olmadan, arazi düzenleme hizmetlerininsonuçlandırılması güçleşecektir.KHGM'nce ihale edilen arazi düzenleme çalışmalarında yapılan haritacılık çalışmaları


1. İdareden alınacak bilgi ve belgelerin temini:Tahdit Haritası (Köy Hizmetleri Bölge veya İl Müdürlüğünden),Derecelendirme Haritası (KHGM),Dönüşüm katsayıları (KHGM),Yol, kanal, kanalet projeleri (KHBM veya DSİ),STK paftaları temini (Kadastro Müdürlüğü veya TKGM),AT-1 AT-2 listeleri (KHBM veya KHİM),Bölgenin 1/25.000'lik haritasının temini (Köy hizmetleri, DSİ veya İller Bankası),İlgili idare ile görüşülüp eski çalışmaların nirengi röper ve koordinatlarınınalınması,Fenni klasör yaprakları (kadastro müdürlüğü),TEK'in istimlak ettiği yerlerin yüzölçümleri (TEK'den alınır),Yeni ada ve nirengi numaraları (Kadastro müdürlüğü).


3. Arazi İşleri:Kullanılacak mevcut nirengilerin tesbit edilmesi,Mevcut nirengilerin (abris ) ve baz kontrolünün yapılması,İstikşaf kanavasına uygun nirengilerin tesis edilmesi,Rasatların yapılması ve bazların ölçülmesi,Rasatların indirgenmesi, toplam kontrolllerinin yapılması,Üçgenlerin kapatılması, hatalı rasatların yenilenmesi,Sabit tesislerin alımı (Projede korunan yollar, kanal, kanalet, bina, bağ ve bahçeler, dışsınırın (Tahdit) alımı, kuyular),Bu çalışmalar esnasında yeni açılan yollar varsa alımının kontrollü olarak yapılması.


Arazi ölçülerinin değerlendirilmesi, planlama ve uygulama işleri:Dengeleme,Rasatların indirgeme ve kontrollerinin yapılması,Baz hesaplarının yapılması,Geçici koordinatların hesaplanması,Dengelemenin yapılması,Varsa gerekli rasat ölçümlerinin yapılması,Dengelemede kullanılan rasatlarla arazi rasatlarının karşılaştırılması,Nirengi silsile özetinin yazılması,Rasatların karesel ortalama hata hesaplarının yapılması,Sabit tesislerin koordinatlandırılması,Sayısallaştırılan tahdit ile koordinatlardan bulunan tahditin karşılaştırılması (tutmazsapafta esas alınır),Ada numaralaması,Blok koordinatlarının kesinleştirilmesi, blokların derece sınırlarına göre (varsa) /A, /B gibiisimlendirilmesi.Blokların ilgili idareye (Harita, koordinatları, alanları, değer sayıları) onaylattırılması,DEVAM


Eski parsellerin, sabit tesisleri ve yeni blokları aynı paftada gösteren bir pafta çizdirilmesi,Mülakatın yapılması,Dağıtımın yapılması,Parselasyonun yapılması,İdarenin (KHBM veya KHİM) onayının alınması,Askıdan önce veya sonra genel müdürlüğe inceletilmesi,Varsa genel müdürlüğün kritikleri doğrultusunda düzeltmelerin yapılması,Genel müdürlük tasdiki,Parselasyonun aplikasyonu,Yer teslim tutanakların hazırlanması,Yerlerin maliklere teslimi, yer teslim tutanakların imzalatılması,Üst yazı, Bakanlar Kurulu kararı, onaylı haritalar ve diğer evraklarla birlikte projenin ilgilikadastro müdürlüğüne teslim edilmesi,Kadastro müdürlüğünün onayından sonra fotokopilerin çektirilmesi,Klasör yaprakları ve tapuların yazılması,Tescil işlemi.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!