Çetin Kaya - REF

ref.sabanciuniv.edu
  • No tags were found...

Çetin Kaya - REF

EKDEMĠR ÜRÜNLERĠMĠZ…YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.• KÜTÜK-BLUM– Kütük : 100 ila 200 mm 2 kare arası– Blum : 200 kare ila 400 mm 2 kare arası– 6-12 m uzunluk• BEAM BLANK– B1 ve B2 Ebatları• KÖġEBENT– 18 ila 120 mm arası• NERVÜRLÜ ĠNġAAT DEMĠRĠ– 8 ila 32 mm arası• KARE– 7 ila 25 mm arası• NPU– 40 x 20-160 mm arası• LAMA– 12x4 ila 100x12 mm arası• NPI–IPE–IPEA–IPEAA–IPEAAA• DÜZ YUVARLAK– 80 ila 160 mm arası– 8 ila 25 mm arası


EKDEMĠR YATIRIMLAR…ÜRÜNLERĠMevcut 400 dönüm araziyi 800 dönüme çıkartarak,4 milyon ton sıvı çelik kapasitesine ulaĢmakveMevcut Nihai Ürünlere ilaveten•Büyük kesit profiller(600 mm kesite kadar)•Yassı Ürünlerve•FilmaĢin ÜretiminiOsmaniye OSB içersinde yapmak.YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


GLOBAL EKONOMĠK GELĠġMELER…ABD ve AB Uçurumun Kenarında,Domino Etkisi Kapıda…Dünya’nın en önemli ekonomilerinin yoğunlaĢtığı ABD ve AB Ülkelerinin içindençıkmakta pasif davrandığı son geliĢmeler domino etkisiyaratmaya devam ediyor.• Özellikle S&P’un ABD’nin kredi notunu düĢürmesinin yanında son aylarda bazıülke bankalarının notunu da aĢağı çekmesi,• AB Bölgesindeki Yunanistan sorununa hala net bir çözüm getirilememesi ilesorunun Ġtalya, Ġspanya ve Ġrlanda gibi ülkelere sıçrama olasılığının yüksekliği,• Ġtalya Kredi Notunun ve bazı AB Bankalarının Notunun düĢürülmesi,gibi etkiler ile resesyon riski artmakta ve piyasalar daha da dalgalı bir yapıyadönüĢmektedir.YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.•GLOBAL EKONOMĠK GELĠġMELER…Son Aylarda Gelen Not Ġndirimleri Resesyon RiskiniCanlı Tutuyor… Avrupa, Krizi Yunanistan’ın borcunun yarısını silerek atlatmaya çalıĢırken sıradaki Ġtalya, Ġrlanda veĠspanya gibi ülkelerin durumu daha vahim bir tablo çiziyor. (27 Ekim 2011) Moody's, 8 Yunan bankasının kredi notlarını iki kademe birden düĢürdü. (23 Eylül 2011) S&P Ġtalya'nın önde gelen bankaları Mediobanca ve Intesa Sanpaolo'nun da bulunduğu yedi bankanınuzun vadeli kredi notunu düĢürdü. (22 Eylül 2011) Moody's, ABD bankaları Bank of America Corporation's (BAC) ile Wells Fargo'nun uzun vadeli kredinotlarını düĢürdü, not görünümlerini de "negatif" olarak belirledi. (22 Eylül 2011) Moody's, Fransız bankaları Socitete Generale ve Credit Agricole'un kredi notlarını bir kademedüĢürdü. (14 Eylül 2011) Moody's, Japonya'nın kredi notunu bir kademe indirerek, AA2'den AA3'e çekti. (24 Ağustos 2011)S&P, ABD'nin kredi notunu "AA"ya düĢürdü, görünümünü ise negatif olarak belirledi.(6 Ağustos 2011).


GLOBAL EKONOMĠK GELĠġMELER…YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.Türkiye Büyüme Hızında Dünya Ġkincisi…Özellikle 2010 yılı ikinci yarısından itibaren baĢlayan global büyümedeki yavaĢlamayarağmen, Türkiye büyümede hız kesmeyerek 2011 yılı ilk çeyreğinde birinci, ikinciçeyreğinde ise ikinci en hızlı büyüyen ekonomi olmuĢtur.Büyüme Oranları (% - Bir Önceki Aynı Çeyreğe Göre)


20012002200320042005200620072008200920102011DÜNYA HAM ÇELĠK ÜRETĠMLERĠ…Dünya ham çelik üretiminin yaklaĢık %50’si Çin tarafından üretilirken, Çin harici dünyanınüretim artıĢ hızının Çin’in çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Kriz ile birlikte tüm dünyanınüretiminde düĢüler yaĢanırken, Çin’in durdurulamaz yükseliĢi devam etmektedir.1.600.0001.400.000Çin Çin Hariç Dünya Dünya1.200.0001.000.000800.000600.000400.000200.00002001 2010 DeğiĢimÇin 150.906.000 626.600.000 % 315,3Çin Hariç Dünya 699.439.000 787.000.000 % 12,5Toplam 850.345.000 1.413.500.000 % 66,3YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


TÜRKĠYE ÇELĠK ÜRETĠM HARĠTASI…YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.MarmaraBölgesi13.1 mtISKENDERUN Bölgesi son 5 yıldaki yatırımlarla Türkiye’nin enbüyük demir çelik merkezi haline gelmiĢtir.KaradenizBölgesi6.3 mtĠzmirBölgesi11.2 mtĠskenderunBölgesi16.2 mt


ĠSKENDERUN-OSMANĠYE BÖLGESĠ…ĠSKENDERUN-OSMANĠYEbölgesinde 2005 yılındayaklaĢık 4,2 milyon tonsıvı çelik kapasitesi ilesadece 4 firma faaliyettebulunurken 2011 yılındatamamlanan yatırımlar ileüretici firma sayısı 9 a,toplam sıvı çelikkapasitesi ise 4 katartarak 16 milyon tonaçıkmıĢtır.Bölge; Enerji’den Demir-Çelik Sektörüne özellikleson 5 yılda yakaladığıyatırım cazibesi ile çokyakında Türkiye’ningelecekteki Sayılı SanayiMerkezlerinden biri halinegelecektir.YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.OSMANIYEYOLBULAN (2.0 m ton)TOSYALI (2.0 m ton)ILHANLAR (0.2 m ton)ISKENDERUNMMK-ATAKAġ (2.4 m ton)NURSAN (1.2 m ton)MEGA (0,2 m ton)ISDEMĠR (6.0 m ton)EKĠNCĠLER (1.2 m ton)YAZICI (1.2 m ton)> 2.0 million tons> 1.0 million tons< 1.0 million tons


Milyon ton (üretim)değiĢimTÜRKĠYE HAM ÇELĠK ÜRETĠMLERĠ…Özellikle Türk Ekonomisinde yaĢanan pozitif geliĢmelere paralel yeni yatırımlarınbirer birer devreye girmesi ile birlikte Türkiye Ham Çelik Üretimlerinde çift hanelibüyüme rakamları yakalanmıĢtır.Türkiye Ham Çelik Üreticileri (milyon ton)2008 2009 2010 201126.8 25.5 29.2 33.0353015%20%15%2520151013%10%5%0%5-6%-5%02008 2009 2010 2011-10%Ham Çelik% değişimTürkiye, 2011 yılı kümülatifinde %19 luk büyüme oranı ile Çin’i de geride bırakarak enhızlı büyüme oranına ulaĢmıĢtır.YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


milyon tonEN BÜYÜK ÜRETĠCĠLER SIRALAMASI…Çin Dünya’nın 1 numaralı çelik üreticisi konumunu açık ara önde sürdürürken, Türkiye sonyıllarda yakaladığı ekonomik büyüme ve bu büyümenin getirdiği yatırım ortamına bağlıolarak Avrupa’da ikinci dünyada ise 10. en büyük demir çelik üreticisi konumunayükselmiĢtir. Ülkemizdeki yeni yatırımların devreye girmesi ile 2015 yılında 55 milyon tonlukkapasitesi ile Türkiye’nin Almanya’yı da geçerek Avrupa’nın 1. Dünya’nın ise 7. büyük çeliküreticisi olması kuvvetle muhtemel görülmektedir. 2023 yılı hedefine göre ise Türkiye85 milyon tonluk kapasite hedefi ile Dünya’nın ilk 5 büyük üreticisi arasında yerine alacaktır.7006005004006277.Sıra10.Sıra300200100011081 67 67 58 43 34 33 29 26 20Kaynak: WorldSteelYOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


KĠġĠ BAġI NĠHAĠ ÇELĠK TÜKETĠMĠ…Ülke iç dinamiklerinin hala geliĢmiĢ ülkelerseviyesine ulaĢmaması gelecek dönem çeliktüketimi konusunda iyimser bir tablo çizmektedir.(2010) (Kg/Kişi)5385004452005 2006 2007 2008 2009 2010Japonya 650 653 674 653 446 538Almanya 468 511 559 542 357 500Çin 277 299 333 342 426 445AB-27 371 420 448 415 263 325Türkiye 272 302 339 306 250 323ABD 383 431 378 340 203 292Dünya 190 205 217 215 195 221BDT 185 222 254 223 159 218Hindistan 40 44 49 50 53 5632532329222121856Japonya Almanya Çin AB-27 Türkiye ABD Dünya BDT HindistanYOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


TÜRKĠYE HAM ÇELĠK ÜRETĠMLERĠ…Geçtiğimiz 10 yıl zarfındaki Sektörel büyüme ortalama %8 olarak gerçekleĢmiĢtir.Önümüzdeki 5 yıl için de aynı büyüme oranlarının yakalanması gelecek dönemyatırımlar düĢünüldüğünde muhtemel görülmekle birlikte 45-50 milyon ton luk üretimhayal değildir.60,0Türkiye Ham Çelik Üretim Tahminleri (m.ton)50,040,048,344,941,730,0Ort = %820,010,00,02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201510%8%6%YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


Net ĠthalatPotansiyeliTÜRKĠYE HAM ÇELĠK ÜRETĠMLERĠ…Net ĠhracatPotansiyeli6050Milyon ton49,72005 2009 20134038,1302025,019,017,520,526,51008,64,10,5 0,7 1,2Ham Çelik Yassı Çelik Uzun Çelik AlaĢımlı Çelik-4,9-4,04,0Türkiye’nin en büyük sektörel sorunuhaline gelen ve ithalata bağımlılığı ile yıllıkortalama 5-10 milyar USD arası değereulaĢan katma değerli ürünler ithalatıönümüzdeki yıllarda devreye giren vegirecek tesisler ile minimuma indirilecek vesektör cari açıkta önemli bir kalem halinegelen bu sorunda üzerine düĢeni fazlası ilegerçekleĢtirmiĢ olacaktır.YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.7,811,812,0


milyon tonDÜNYA HAM ÇELĠK KAPASĠTE ARTIġLARI…REKABET GÜCÜ GEREKLĠLĠĞĠ ….milyon tonKapasite ArtıĢlarıKaynak: World Steel AssociationüretimYOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.kapasiteDünya Çelik Birliği (WSA) nın son yaptığı analizegöre Krize rağmen dünya ham çelik üretimineyönelik global kapasite artıĢları devametmektedir. Gelecek dönem beklenen kapasiteartıĢları ve yakalanacak üretim rakamları gözönünde bulundurulduğunda 2007 yılında 200milyon ton olan atıl kapasitenin 2012 yılında 500milyon tonları geçmesi beklenmektedir. Özet ileyakın zamanda global pazarda rekabetin dahada zorlaĢacağı anlaĢılmaktadır.


DEMĠR ÇELĠK SEKTÖRÜ & REKABET…Türkiye En Büyük Ġhracatçı Sektör SıralamasıTürkiye Sektörlere Göre DıĢ Ticaret Dengesi15 000 000Ocak-Eylülx1000 USD2010 2011 Değ Pay87 Motorlu Kara TaĢıtları 10 059 207 11 777 447 17,1% 15,2%84 Kazan:Makina ve Cihazlar 9 413 411 8 521 556 -9,5% 11,0%72 Demir ve Çelik 6 173 671 8 390 087 35,9% 10,8%61 Örme Giyim EĢyası ve Aksesuarları 5 641 025 6 437 422 14,1% 8,3%85 Elektrikli Makina ve Cihazlar 5 211 864 6 260 378 20,1% 8,1%Demir Çelik Sektörü,Devreye giren yeniyatırımlar ile her geçen yılgeliĢimini sürdürmekte vebunun neticesinde 2011yılında ufak bir fark ileTürkiye’nin en büyüküçüncü ihracatçı sektörükonumuna yükselmiĢtir.10 000 0005 000 0000- 5 000 000- 10 000 0002008200920102011*DıĢ Ticaret açığıkonusunda her geçen yıliyileĢme kaydedensektörün geleceğinde birçok avantaj kadar dezavantajlarda vardır.- 15 000 000Kaynak: TUİKYOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


DEMĠR ÇELĠK SEKTÖRÜ & REKABET…Ekonomik İstikrar,Coğrafik Konum,Teknolojik Altyapı,GÜÇLÜ YÖNLERFIRSATLAREkonomik İstikrar ile Büyüyen İçPiyasa,Demokratikleşme Hareketleri ileDaha da Globalleşecek Orta-DoğuPazarı,Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi,Atık Geri Kazanım Yolları,ZAYIF YÖNLERSektörel Strateji Eksikliği,Hammadde Dışa Bağımlılığı,Enerji Dışa Bağımlılığı ve YüksekFiyatlar,Vergi Yükü,Kalifiye Eleman Noksanlığı,İstikrarsız Kur Hareketleri,TEHDİTLERKontrolsüz Sektörel Büyüme,AB ve ABD Kaynaklı EkonomikGelişmeler,Kaliteli ve Yeterli HammaddeBulunabilirliği,Enerji ve Kıt Kaynak Bulunabilirliği,Korumacılık Önlemleri,Kyoto Protokolü,Demir Çelik Sektörüne yönelikbasit bir SWOT analiziyapıldığında ortaya çıkanmaddeler özetle sol taraftabahsedildiği gibidir.Güçlü Yönler ve Fırsatlardan,Zayıf Yönler ve Tehditlerin ağırbastığı son dönem rekabetĢartlarında özellikle Sektörünönünü açıcı tedbir ve eylemlereĢiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.Bunların en baĢında maliyetiarttırıcı enerji, hammaddefiyatları ile sektörle ilgisiolmayan kamusal yüklergelmektedir.YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


DEMĠR ÇELĠK SEKTÖRÜ & REKABET…Türkiye Ham Çelik Üretiminin %75’i EAO tesislerde üretilirken, ihracatısürükleyici uzun ürünlerin %90’ı da bu tesislerce üretilmektedir.Bu tesislerin en önemli maliyet kalemlerini ise hammadde olarak HURDA veELEKTRĠK ENERJĠSĠ oluĢturmaktadır.Üretim Yöntemlerine Göre Global Ham Çelik ÜretimleriKaynak: OECD STEEL COMITIE-2011YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


DEMĠR ÇELĠK SEKTÖRÜ & REKABET…YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.Ġthal Hurda Çevre Vergisi hiçbir Ülkede Yoktur…Ġthal Hurda Çevre Vergisi;• Yerli kaynak yetersizliği nedeni ile Hurda’nın %75 civarı yurt dıĢındanithal edilmektedir…• Ġthal edilen hurdanın CIF bedelinin %0,5’i çevre vergisidir…• Hurda üzerinden alınan bu vergi ortalama üretici maliyetlerini 3-5 USD/tonartırmaktadır. …• 2011 tahminine göre 23 milyon ton Hurda Ġthalatı yapılacağıvarsayımından hareket ile Devletin Sektöre ödediği bu dolaylı verginin 50milyon USD ye ulaĢacaktır…Yerli kaynak sıkıntısı nedeni ile ithalattan baĢka çaresi olmayan üreticilerinüzerindeki bu yük global pazarda maliyet avantajını olumsuz etkilemektedir.


DEMĠR ÇELĠK SEKTÖRÜ & REKABET…Hurda Ġthalatında Birliğe Ġhtiyaç Var…Türkiye demir-çelik hurdasında yeterlilik oranı en düşük olan ülkedir.Türkiye ithalata bağımlılık oranı en yüksek ülkedir.Türkiye 20 milyonunüzerinde hurdaithalatı ile Dünya’nınen büyük hurdaithalatçısı olmasınarağmen piyasa fiyatbelirlemesinde vealım koĢullarınınbelirlenmesindeetkinroloynayamamaktadır.Bu durum “Hurdaithalatında ortakadımlar atma”gerekliliğini ortayakoymaktadır.Kaynak: Worrld Steel AssociationYOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


DEMĠR ÇELĠK SEKTÖRÜ & REKABET…Dünya’nın En Pahalı Enerji Tüketen Ülkesiyiz…OECD Çelik Komitesi 2011 Mayıs toplantılarından çıkan sonuca göre;Dünya’da Çelik Üretiminin en rekabetçi olan ülkeleri arasında yapılanaraĢtırmada Türkiye’nin D.Gaz’da en pahalı, Elektrikte ise ikinci en pahalıülkesi olduğu ortaya çıkmıĢtır.ElektrikUSD/kWhD.GazUSD/Nm3Brezilya 0,155 0,386 TürkiyeTürkiye 0,120 0,321 BrezilyaJaponya 0,116 0,321 JaponyaEU 0,106 0,321 ÇinÇin 0,101 0,321 KoreHindistan 0,100 0,308 EUUkrayna 0,077 0,222 UkraynaABD 0,070 0,141 HindistanKore 0,060 0,139 ABDG.Afrika 0,048 0,090 G.AfrikaRusya 0,046 0,078 RusyaBasit bir hesap ile EAO tesisleri örnekalırsak nihai mamule göre ton baĢınamaliyetler karĢılaĢtırıldığında TürkiyeRusya’dan ;Elektrikte 40 USD/tonD.Gaz da 10 USD/tonToplamda ise 50 USD/ton daha maliyetliüretim yapmaktadır.Kaynak: OECD STEEL COMITIE-2011YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.DEMĠR ÇELĠK SEKTÖRÜ & REKABET…Enerji Üzerindeki Dolaylı Vergiler Kaldırılmalı…% 2 TRT Payı,% 1 Enerji Bakanlığı Enerji Fonu Payı% 1 Belediye Tüketim Vergisiolmak üzere toplamda %4 Enerji Fonu Vergisi adı altında tüketilenenerjiden alınan dolaylı verginin sektöre ortalama maliyeti 4-6 USD/tonseviyesindedir.Ayrıca sistem kullanım ücretindeki bölgeler arası 3 katı aĢan farklılıklarSektör içinde dengesizlikler yaratmaktadır haksız rekabete yolaçmaktadır.Zaten dünyanın en pahalı enerjisini kullanan ülkemizde dolaylı vergilerile fiyatların bu tür alakasız yüklemeler ile artırılması rekabetçiliğimizederin darbeler vurmaktadır.


DEMĠR ÇELĠK SEKTÖRÜ & REKABET…AB BENZERĠ ENERJĠ FĠYATI POLĠTĠKASINAĠHTĠYAÇ VAR…Özellikle AB’nin uyguladığı sistem olan “çok tüketene düĢük fiyat”politikasının acilen ülkemize de adaptasyonu gerekmektedir.Örnek olarak Çelik Üretiminde rekabetçi ülkeler olan; Ġtalya, Ġspanya ve Fransagibi ülkelerin Vergi Öncesi fiyat politikalarına bakıldığında düĢük ve yükseksanayi tipi enerji tüketicileri arasında önemli farklılıkların oluĢturulduğugörülmektedir.Bu üç ülke ortalamada Elektrik fiyatında % 30, Doğalgaz fiyatında ise %15 likdüĢük fiyat politikası uygulamaktadır.Kaynak: http://www.energy.eu/YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


SONUÇ…Hammadde’de yurt içi kaynak sıkıntısı nedeni ile ithalata bağımlı olunması ve dünyanınen büyük hurda ithalatçısı olmamıza rağmen alımlarda birliktelik sağlanamamasınedenleri ile sektörümüz fiyatlar üzerinde belirleyici bir rol oynayamamaktadır. Türküreticileri; hammadde fiyat yüksekliğinin yanı sıra ekstra olarak dolaylı vergiler ve enerjifiyat dengesizliğinden gelen toplamdaki ortalama 30 USD/ton seviyesindeki maliyet farkıile global piyasadaki rekabetçilik sıralamasında son sıralarda yer almaktadır.Global EAO-BOF 2010 Maliyet KarĢılaĢtırmasıYOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


SONUÇ…YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.DEMĠR ÇELĠK SEKTÖRÜSORUN ÇÖZEBĠLME KAPASĠTESĠNĠARTIRMALIDIR…•Sektörümüz enerjisini “sorunlarını çözebilme yerine sürekli sorunlarlauğraĢarak” heba etmektedir.•Sorunların net bir Ģekilde ortaya konularak kamu ve sektör enerjilerini çözümiçin ortaya koyarak sonuca gitmelidir.•Bu nedenle sektörümüzün rekabetini global piyasalarda zora sokan ve herkestarafından kabul edilen belli baĢlı sorunları çözümleyici önlemlerin süratleuygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.Sürekli sorunlarla uğraĢmak sorunların miktarını artırır ve çözüm için akıl veerdem dıĢı yollara yönlendirir.


SONUÇ…Türk Demir Çelik Sektörü, girdilerini teĢkil eden hurda ve cevherde büyükoranda ithalata bağımlı olması sebebiyle, dıĢ etkenlere açık bir konumdabulunmakta ve Çin, Avrupa ve Amerika’daki geliĢmelerden doğrudanetkilenmektedir.Girdi maliyetlerinin önemli unsurlarından olan enerji, hurda, kok kömürü vecevher fiyatlarında yaĢanan artıĢlar, sektörün rekabet ĢartlarınızorlaĢtırmaktadır. Rusya ve Ukrayna gibi kendi hammadde kaynaklarına sahipolan ülkelerdeki üreticiler ise, maliyetler açısından oldukça önemeli konumdabulunmaktadırlar. Söz konusu ülkeler hurda ihracatına getirdikleri vergi vetarife dıĢı enlerle de, çelik sektörlerini desteklemektedirler.Ayrıca iĢ gücü maliyetlerinin, sektörümüzün en önemli rakiplerini olan BDTülkelerine göre yüksek olması, emek yoğun olan sektörümüzü ciddi bir Ģekildeyaralamaktadır.YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


SONUÇ…Tüm bu geliĢmeler ıĢığında sektörümüzde yapılması gereken önceliklidönüĢümleri aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür;• Dış ticarette ihtiyaç duyulan girdilere en uyun şartlarda, uygun fiyatlarla,engelsiz olarak erişim imkanın sağlanması,• Girdi tedarikinde, mümkün olabildiğince, atıl kalan iç kaynaklarayönelinmesi ve ithalata bağımlılığın azaltılması,• Girdi tedariki ve kullanımında kaynak verimliliği sağlayacak çözümlerüretilmesi,• Enerji ve Hammadde maliyetleri üzerindeki dolaylı vergilerin kaldırılmasıve enerji maliyet yapısının AB Standartlarına dönüştürülmesi,YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.


SONUÇ…YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.SÜRDÜREBĠLĠR REKABET GÜCÜ SAĞLAMAK ĠÇĠNSEKTÖRÜN SEKTÖREL GELĠR YETMEZLĠĞĠ PROBLEMĠNEÇÖZÜMLER BULMALIDIR…Piyasaların her gün biraz daha daraldığı ve rekabet gücünün önem kazandığıgelecek dönemler için Üreticiler ve sektör;Yeni teknolojiler ve tasarruf tedbirleri geliĢtirip maliyetlerini kontrol altındatutmaları ve potansiyel iĢ kayıplarına önlemler alıpproblemlerine çözümler bulmalı.inovatif çalıĢmalar ileek gelirler yaratarak“sektörel gelir yetmezliği”


SONUÇ…YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş.SEKTÖREL ĠġBĠRLĠĞĠ ĠÇĠNDEREKABET ORTAMININ YARATILMASI GEREKLĠDĠR…SIFIR TOPLAMLI REKABET (Biri kazanınca diğeri kaybeder anlayışı)yerine, rekabet gücünü belirleyen ana unsurlar dıĢında iĢbirliğiyaparak maliyet ve kaliteyi geliĢtirmek, dıĢ pazarlarda sektörünrekabet gücünü artırmak ve dolayısı ile Ġç Pazar hacmini geliĢtirme(ĠġBĠRLĠĞĠ ĠÇĠNDE REKABET ORTAMININ YARATILMASI)anlayıĢı tüm sektör temsilcilerinde ve çalıĢmalarında egemen olmalı.


Teşekkürler…ckaya@ybmetalurji.com.tr

More magazines by this user
Similar magazines