ALP um ES-En_10-TR

manuals.ggp.group.com
  • No tags were found...

ALP um ES-En_10-TR

TANITIM TR 1De¤erli Müflterimiz,Öncelikle ürünlerimizi seçti¤iniz için teflekkür ederiz ve bu makinenin kullanımının büyük memnuniyetsa¤lamasını ve beklentilerinize tamamen cevap vermesini dileriz. Bu kılavuz, makinenizi iyi tanımanızve makinenizi güvenlik ve etkinlik flartlarında kullanmanız için hazırlanmıfltır; bu kılavuzun makinenizinayrılmaz bir parçası oldu¤unu unutmayınız, gerekti¤inde danıflabilmeniz için bunu elinizin altındatutunuz ve makineyi baflka birisine sattı¤ınızda veya ödünç verdi¤inizde kılavuzu makine ile birlikteteslim ediniz.Yeni makineniz yürürlükteki kanunlara göre tasarlanmıfl ve imal edilmifltir; bu kılavuzdaki talimatlaratamamen uygun kullanıldı¤ında (öngörülen kullanım) emniyetli ve güvenilirdir; herhangi bir farklıkullanım veya belirtilen kullanım, bakım ve onarım güvenlik kurallarına uyulmaması, “uygunsuzkullanım” olarak kabul edilir ve garantinin geçersiz kalmasına ve kullanıcı veya baflkalarına zararlardanve yaralanmalardan kaynaklanan yükümlülükleri kullanıcıya devrederek Üreticinin her türlüsorumluluktan muaf tutulmasına neden olur.Bu kılavuzda belirtilenler ve makineniz arasında birkaç ufak fark ile karflılafltı¤ınızda, ürünün sürekliyenilenmesi göz önünde bulunduruldu¤unda, bu kılavuzda bulunan bilgilerin, güvenlik ve iflleme ile ilgilitemel özellikler aynen korunarak, önceden bildirilmeyen de¤iflikliklere veya güncelleme zorunlulu¤unatabi oldu¤una dikkat ediniz. fiüphe durumunda satıcınıza baflvurunuz. ‹yi çalıflmalar!‹Ç‹NDEK‹LER1. Ana komponentlerin belirlenmesi ................................................. 22. Semboller ..................................................................................... 33. Güvenlik talimatları....................................................................... 44. Makinenin montajı ........................................................................ 65. Çalıflmaya hazırlık........................................................................ 76. Çalıfltırma - Motor stopu............................................................... 77. Makinenin kullanımı...................................................................... 88. Bakım ve saklama ...................................................................... 109. Aksesuarlar................................................................................. 12


2 TRANA KOMPONENTLER‹N BEL‹RLENMES‹1. ANA KOMPONENTLER‹N BEL‹RLENMES‹ANA KOMPONENTLER431. Motris ünitesi2. Kanca3. Ön el koruma düzeni4. Ön kabza5. Arka kabza6. Zincir kilit pimi7. Pala8. Zincir9. Pala kılıfı10. Makine etiketi11. Besleme kablosu12. Uzatma kablosu (tedarikedilmemifl)51118267 912KUMANDALAR VE YAKIT‹KMALLER‹13. fialter kolu14. Emniyet butonu15. Uzatma kablosu kancalama10 2121. Zincir ya¤ deposu kapa¤ı22. Zincir ya¤ seviye göstergesiMAK‹NE ET‹KET‹10.1) 98/37/AT yönetmeli¤ine göre uygunlukmarkası (29/12/2009 tarihinden itibaren2006/42/AT)10.2) ‹malatçı adı ve adresi10.3) 2000/14/AT yönetmeli¤ine göre LWA gürültüemisyon seviyesi10.4) ‹malatçı referans modeli10.5) Makine modeli10.6) Seri numarası10.7) ‹mal yılı10.8) Besleme Gerilimi ve Frekansı10.9) Motor gücü10.10) Çift yalıtım10.11) Ürün Kodu22 14 13 1510.1 10.4 10.2 10.5 10.3LWAV~ Hz W10.7 10.10 10.8 10.6 10.11 10.9dBElektrikli cihazian evdeki çöp kutusunaatmay›n›z! Kullan›lm›fl elektrikli cihazian, eletrikve elektronikli eski cihazlar hakk›ndaki2002/96/EC Avrupa yönergelerine göre ve bu yönergelerulusal hukuk kurallar›na göre uyarlanarak, ayr› olaraktoplanmal› ve çevre flartlar›na uygun bir flekilde tekrarde¤erlendirmeye gönderilmelidir. Elektrikli cihazların birçöplük veya toprak içinde bertaraf edilmeleri halinde,zararlı maddeler su katmanlarına ulaflabilir ve sa¤lık vesıhhatinizi zararlı flekilde etkileyerek gıda zincirinekarıflabilirler. Bu ürünün bertaraf edilmesi için dahadetaylı bilgi edinmek üzere ev atıklarının bertaraf edilmesikonusunda yetkili kurum veya Satıcınız ile temaskurun.Maksimum gürültü ve titreflim de¤erleriEnergy - Elettra - New Family - 1700/1800/1900/2000Operatör kula¤ı ses gücü seviyesi(EN ISO 22868) ........................................................ db(A) 92- Ölçü belirsizli¤i (2006/42/AT - EN 27574) ............. db(A) 0,9Ölçülen ses gücü seviyesi(EN ISO 22868) ........................................................ db(A) 102- Ölçü belirsizli¤i (2006/42/AT - EN 27574) .............. db(A) 1,1Titreflim seviyesi (ISO 22867) ................................... m/s 2 6- Ölçü belirsizli¤i (2006/42/AT - EN 12096) ............... m/s 2 0,7


SEMBOLLER TR 32. SEMBOLLER1 2 3 456 7 891) Dikkat! Tehlike. Bu makine, do¤ru flekilde kullanılmadı¤ıtakdirde, kullanıcı ve di¤er kifliler içintehlikeli olabilir.2) Ters tepki tehlikesi (kickback)! Ters tepki,makinenin operatöre do¤ru ani ve kontrolsüzflekilde hareket etmesine neden olur. Her zamanemniyet flartlarında çalıflın. Ters tepkilerisınırlandıran emniyet baklaları ile donatılmıfl zincirlerikullanın.3) Makineyi asla tek bir el ile kavramayın!Makinenin kontrol altında tutulmasını sa¤lamakve ters tepki risklerini azaltmak için makineyi heriki el ile sa¤lam flekilde kavrayın.4) Bu makineyi kullanmadan önce talimat kılavuzunuokuyun.5) Makine operatörü, makinenin normal flartlardasürekli günlük kullanımı halinde 85 dB (A)de¤erine eflit veya daha fazla gürültü seviyesinemaruz kalabilece¤i hakkında uyarılır. Akustikkoruyucular kullanın ve koruyucu kask takın.6) Uç kısmından kesim yapmayın. Bu ifllem tehlikeliolup, ters tepki meydana gelmesini kolaylafltırır.7) Palanın kabul edilen maksimum uzunlu¤u.Belirtilenden daha uzun boydaki palaların kullanılmasıyasaktır.8) Ya¤mur (veya nem) altında bırakmayın.9) Kablo (veya uzatma kablosu) hasar görmüflveya kesilmifl ise, fifli derhal elektrik prizindençıkarın.MAK‹NE ÜZER‹NDEK‹ AÇIKLAYICI SEMBOLLER (mevcut ise)1111) Zincir ya¤ deposu121312) Zincir freni (beyaz ok frenin bırakıldı¤ı yönügösterir)13) Zincir montaj yönü


4 TRGÜVENL‹K TAL‹MATLARI3. GÜVENL‹K TAL‹MATLARIA) E⁄‹T‹M1) Talimatları dikkatle okuyun. Kumandaları ve makineninuygun kullanımını iyi ö¤renin. Motoru hızlı birflekilde durdurmayı ö¤renin.2) Makineyi, tasarlanmıfl oldu¤u amaç do¤rultusunda,yani “pala uzunlu¤una orantılı a¤açların kesilipdevrilmesi, parçalara bölünmesi ve dalların budanması”ve benzer özelliklerdeki odundan nesneler içinkullanınız. Herhangi baflka bir kullanım, tehlikeli olabilirve makineye hasar verebilir. Afla¤ıda belirtilenler (örnekolarak, ancak sadece bunlarla sınırlı olmaksızın) uygunsuzkullanım olarak addedilir:– Çitlerin düzenlenmesi;– Oyma iflleri;– Genel olarak tezgahların, kasaların ve ambalajlarınkesilmesi;– Çivi, vida veya her türlü metal komponent içerenmobilyaların veya di¤er nesnelerin kesilmesi;– Kasaplık ifllerinin gerçeklefltirilmesi;– Makinenin nesneleri kaldırmak, hareket ettirmek veyaparçalara ayırmak için kaldıraç olarak kullanılması;– Makinenin, sabit destekler üzerinde kilitlenmifl olarakkullanılması.3) Çocukların veya kullanım talimatlarını yeterli derecedebilmeyen kiflilerin makineyi kullanmasına asla izinvermeyin. Yerel kanunlar, kullanıcı için minimum bir yaflsınırı tespit edebilir.4) Makine, birden fazla kifli tarafındankullanılmamalıdır.5) Makinenizi, asla afla¤ıdaki koflullarda kullanmayın:– insanlar, özellikle de çocuklar veya hayvanlaryakınındayken;– kullanıcı yorgun oldu¤unda, kendini kötü hissetti¤indeveya ilaç, uyuflturucu, alkol veya refleks ve dikkatyeteneklerine zararlı maddeler aldı¤ında;– kullanıcı makineyi iki eliyle sıkıca tutamadı¤ındave/veya çalıflma esnasında ayaklarının üzerindesa¤lam flekilde dengede duramadı¤ında;– tutuflabilir gazların mevcut oldu¤u veya patlama riskibulunan yerlerde.6) Baflka kiflilere veya onların mallarına gelebilecekkazalardan ve beklenmedik olaylardan operatörün veyakullanıcının sorumlu oldu¤unu unutmayın.B) HAZIRLIK ‹fiLEMLER‹1) Çalıflma esnasında, kullanıcı için bir engeloluflturmayan uygun bir giysi giymek gerekir.– Kesilmeyi önleyici korumalar ile donatılmıfl, vücudaoturan koruyucu giysiler giyin.– Kask, eldivenler, koruyucu gözlükler, tozdan koruyanmaskeler ve kaymayı önleyici tabanlı kesilmeyi önleyiciayakkabılar kullanın.– ‹flitme organını korumak için kulaklıklar kullanın.– Makineye veya çalıflma ortamında mevcut nesnelereve materyallere takılabilecek eflarplar, gömlekler, kolyelerve her halükarda sallantılı veya bol aksesuarlarkullanmayın.– Uzun saçları uygun flekilde toplayın.2) D‹KKAT: TEHL‹KE! Nem ve elektrik birbirlerineuyumlu de¤ildir.– Elektrik kabloları ile çalıflma ve bunlarınba¤lantılarının yapılması kuru yerlerde gerçeklefltirilmelidir– Bir elektrik prizini veya bir kabloyu asla ıslak bir bölge(su birikintileri veya nemli toprak) ile temas ettirmeyin.– Kablolar ve prizler arasındaki ba¤lantılar su geçirmeztipten olmalıdır. Ticari piyasadan temin edebilece¤inizsu geçirmez ve homologe edilmifl entegre prizli uzatmakablolarını kullanın.– Cihazı, salma akımı 30mA’yı aflmayan bir diferansiyel(RCD - Residual Current Device) aracılı¤ı ile besleyin.3) Uzatma kabloları H07RN-F veya H07VV-F tipindendaha alçak kalitede olmayacak, minimum 2,5 mm 2 kesitliolacak ve tavsiye edilen maksimum uzunluk 30 m.aflılmayacaktır.4) Makineyi harekete geçirmeden önce uzatma kablosunukablo kenedine tutturun.5) Aflırı ısınmasını önlemek için çalıflma esnasındauzatma kablosunu sarılmıfl olarak tutmayın.6) Her türlü elektrikli aparatın binanın elektrik flebekesinesürekli olarak ba¤lantısı yürürlükteki standartlarauygun olarak nitelikli bir elektrikçitarafından gerçeklefltirilmelidir. Do¤ru olarak gerçeklefltirilmemiflbir ba¤lantı, ölüm dahil olarak kiflileriçin ciddi zararlara yol açabilir.7) Kullanımdan önce, besleme kablosu ve uzatmakablolarında hasar izleri olmadı¤ını veya eskime nedenibozulmamıfl olduklarını kontrol edin.8) Kullanımdan önce, makinenin genel kontrolünü veözellikle afla¤ıdakilerin kontrolünü gerçeklefltirin:– flalter kolu ve emniyet butonu, zoraki olmayan serbestbir harekete sahip olmalıdır; bırakmada nötrpozisyona otomatik ve hızlı flekilde dönmelidirler;– emniyet butonuna basılmadıkça flalter kolu bloke kalmalıdır;– makinenin kabzaları ve siperleri temiz ve kuru olmalı,makineye sıkıca sabitlenmifl olmalıdır.– zincir freni mükemmel flekilde çalıflır ve etkinolmalıdır;– pala ve zincirin do¤ru flekilde monte edilmifl olmalarıgerekir;– zincirin do¤ru flekilde gergin olması gerekir;– so¤utma havası geçitleri talafl veya artıklar tarafındantıkanmıfl olmamalıdır.9) Çalıflmaya bafllamadan önce tüm siperlerin do¤rumonte edilmifl olduklarından emin olun.C) KULLANIM ESNASINDA1) Sadece gün ıflı¤ında veya yeterli yapay ıflık ileçalıflın; ya¤mur veya kar altında veya çok nemli alanlardaçalıflmayın.2) Zincirin elektrik kablosuna de¤mesini önleyin.Uzatma kablosunun kazaen çözülmesini önlemek içinkablo kenedini kullanın, aynı zamanda zorlamadanprize do¤ru takılmayı garanti edin.3) Makineyi asla elektrik kablosundan tutarak çekmeyinveya taflımayın veya fifli prizden çıkarmak için kabloyu


GÜVENL‹K TAL‹MATLARI 5 TRçekmeyin. Besleme kablosunu veya uzatma kablosunuısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya ya¤, solventlerveya kesici nesneler ile temas etmesini önleyin.4) Elektrik flebekesine ba¤lı makineyi, bir parmak flalterüzerinde tutularak taflımayın ve makine elektrik flebekesineba¤landı¤ında flalterin ifller durumda olmadı¤ınıkontrol edin.5) Sa¤lam ve dengeli bir pozisyon edinin:– çalıflma esnasında operatörün dengesini garantietmeyen ıslak veya kaygan zeminde veya her halükardaaflırı engebeli veya dik arazilerde çalıflmaktanolabildi¤ince kaçının;– merdivenler ve dengesiz platformlar kullanmaktankaçının;– omuz seviyesinden daha yüksek makine ileçalıflmayın;– asla koflmayın; yürüyün ve arazinin düzensizliklerineve olası engellerin mevcudiyetine dikkat edin.– olası bir kaza halinde yardım istenmesinikolaylafltırmak için yalnız baflınıza veya aflırı ıssızyerlerde çalıflmaktan kaçının.6) Makine sa¤lam flekilde kabzalardan tutulmufl olarakmotoru çalıfltırın:– makinenin çalıfltı¤ı alan etrafında kimsenin bulunmadı¤ınıkontrol edin;– özellikle zincir engel veya yabancı cisimler ilekarflılafltı¤ında zincir hareketlerinin sebep oldu¤uolası materyal sekmelerine dikkat edin.7) Makineyi aflırı zorlamayın ve a¤ır ifller yapmak içinufak bir makine kullanmayın; uygun bir makinenin kullanımıriskleri azaltır ve ifl kalitesini yükseltir.8) Palayı, yabancı cisimlere sert flekilde çarptırmamayave zincir hareketinin neden oldu¤u olası materyal sekmelerinedikkat edin.9) Afla¤ıdaki durumlarda motoru durdurun ve makineyielektrik flebekesinden ayırın:– makineyi her denetimsiz bıraktı¤ınızda;– makineyi kontrol etmeden, temizlemeden veya makineyemüdahale etmeden önce;– yabancı bir cisme çarptıktan sonra. Makineyi yenidenkullanmadan önce olası hasarları kontrol edin vegerekli onarımları gerçeklefltirin;– makine anormal flekilde titremeye bafllarsa (Derhaltitreflimlerin nedenini arayın ve uzman bir merkeznezdinde gerekli kontrolleri gerçeklefltirin).– makine kullanılmadı¤ında.10) Kullanım esnasında uzatma kablosunun hasar görmesihalinde, kabloya dokunmayın ve derhal uzatmakablosunun elektrik flebekesine ba¤lantısını çözün.D) BAKIM VE DEPOLAMA1) Makinenin her zaman güvenli çalıflma flartlarındabulundu¤undan emin olmak için, somunları ve vidalarısıkılı muhafaza edin. Güvenlik ve verim düzeyinikorumak için düzenli bir bakım temeldir.2) Makineyi herhangi bir ortama yerlefltirmeden önce,motoru so¤umaya bırakın.3) Yangın riskini azaltmak için makineyi talafl, dal,yaprak ve aflırı gres artıklarından arındırın; kesimartıklarının bulundu¤u kapları kapalı bir ortamda bırakmayın.4) Kesim aletine her müdahalede çalıflma eldivenlerinigiyin.5) Zincirin bilenme durumuna dikkat edin. Zincirlerive palayı ilgilendiren tüm ifllemler, tam usullere uygunolarak gerçeklefltirilebilmek için özel araç gereçlerin kullanımıile birlikte spesifik bir uzmanlık gerektiren ifllerdir;güvenlik nedeniyle, Satıcınıza danıflmanız her zamanfaydalıdır.6) Güvenlik nedenlerinden, aflınmıfl veya hasargörmüfl parçalar ile makineyi asla kullanmayın.Hasar görmüfl parçalar de¤ifltirilmeli ve aslaonarılmamalıdır. Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.Eflde¤er kalitede olmayan parçalar, makinenizehasar verebilir ve güvenlik açısından tehlikeli olabilir.7) Düzenli aralıklar ile elektrik kablolarının durumunukontrol edin ve bozulmufl veya yalıtımları hasarlı görülüyorise, bunları de¤ifltirin. Kötü yalıtılmıfl ise, asla gerilimaltında olan bir elektrik kablosuna dokunmayın.Her müdahaleden önce elektrik kablosunu prizdençıkarın.8) Makineyi ortadan kaldırmadan önce anahtarlarınveya bakım için kullanılmıfl takımların makinedençıkarılmıfl oldukları kontrol edilmelidir.9) Makineyi çocukların ulaflamayacakları yerlerekaldırın!E) TAfiIMA VE HAREKET ETT‹RME1) Makinenin hareket ettirilmesi veya taflınması hergerekti¤inde afla¤ıdakileri yapmak gerekir:– motoru kapatın, zincirin durmasını bekleyin ve makineyielektrik flebekesinden ayırın;– pala kılıfını uygulayın;– makineyi sadece kabzalardan tutun ve palayı, marflyönünün tersine yönlendirin.2) Makinenin bir motorlu taflıt ile taflınması halinde,makinenin hiç kimse için bir tehlike oluflturmayacakflekilde yerlefltirilmesi ve sa¤lam flekilde bloke edilmesigerekir.F) KILAVUZUN OKUNMASIKılavuz metninde özel önemli bilgiler içeren bazıparagraflar, farklı belirginlefltirme dereceleri ileiflaretlenmifltir; bunun anlamı afla¤ıdaki gibidir:NOTveyaÖNEML‹ Makineye zarar vermemek veyahasar yaratmamak amacıyla daha önceden belirtilenleri,açıklamalar veya di¤er bilgiler ile tamamlar.D‹KKAT! Uyulmaması halinde kifliselyaralanma veya üçüncü flahısların yaralanması ihtimali.TEHL‹KE! Uyulmaması halinde, ölümtehlikesi ile ciddi kiflisel yaralanma veya üçüncüflahısların yaralanması ihtimali.


6 MAK‹NEN‹N MONTAJITR4. MAK‹NEN‹N MONTAJIÖNEML‹ Makine, pala ve zincir demonteve ya¤ deposu bofl olarak teslim edilir.D‹KKAT! Ambalajın açılması ve montajıntamamlanması düz ve sa¤lam bir yüzey üzerindegerçeklefltirilmelidir, makinenin ve ambalajlarınhareket ettirilmeleri için yeterli derecede yerbulunmalıdır ve daima uygun aletlerkullanılmalıdır.Ambalaj malzemelerinin bertaraf edilmesiyürürlükteki yerel hükümlere göregerçeklefltirilmelidir.D‹KKAT! Pala ve zinciri tutmak için herzaman sa¤lam eldivenler giyin. Makine emniyetinive etkinli¤ini tehlikeye sokmamak için pala ve zincirmontajı esnasında maksimum dikkat gösterin;herhangi bir flüphe halinde, Satıcınıza danıflın.NOT Montaj, pala sabitleme ve zincirgerdirme sistemine göre farklı yöntemler ile gerçeklefltirilebilir.Palayı monte etmeden önce zincir freninin takılıolmadı¤ını kontrol edin; bu, ön el koruma düzenitamamen geriye, makine gövdesine do¤ru çekilioldu¤unda elde edilir.D‹KKAT! Makinenin elektrik prizineba¤lı olmadı¤ından emin olun.– Somunu kilitlemeden karteri yeniden monte edin.– Zincirin do¤ru flekilde gerilmesini elde edene kadarzincir gerici vidasına (4) uygun flekilde müdahaleedin (Res. 5).– Palayı kalkık tutarak, tedarikteki anahtar ile kartersomununu dibine kadar kilitleyin (Res. 6).1b. “Q–TENS” HIZLI Z‹NC‹R GER‹C‹L‹MAK‹NELER– Topuzu (1) çözün ve sürükleme pinyonuna ve palayuvasına eriflmek için karteri kaldırın (Res.7).– Strok sonuna kadar zincir gerici blo¤unu (2) palaüzerinde ileriye do¤ru itin (Res. 8).– Zinciri, kayma yönüne uygun olmasına dikkat ederekpala üzerine monte edin; pala ucu tahrik pinyonuile donatılmıfl ise, zincir sürükleme baklalarınınpinyon açıklıklarına do¤ru flekilde girdiklerine dikkatedin.– Palayı (3) geçirin ve zinciri sürükleme pinyonuetrafına sarın (Res. 8).– Karterin dıfl bilezi¤ini (4) karter ve bilezik üzerindekiiki referans noktası çakıflana kadar çevirin (Res. 9)..– Topuzu (1) kilitlemeden sıkıfltırarak karteri yenidenmonte edin (Res. 10).– Dıfl bilezi¤i (4) saat yönüne çevirerek, zinciri gerdirin(Res. 10).– Palayı kalkık tutarak, topuzu (1) dibine kadar kilitleyin(Res. 10).1a. STANDART Z‹NC‹R GER‹C‹L‹ MAK‹NE– Somunu (1) çözün ve sürükleme pinyonuna ve palayuvasına eriflmek için karteri kaldırın (Res. 1).– Zinciri, kayma yönüne uygun olmasına dikkat ederekpala üzerine monte edin; pala ucu tahrik pinyonuile donatılmıfl ise, zincir sürükleme baklalarınınpinyon açıklıklarına do¤ru flekilde girdiklerine dikkatedin (Res. 2).– Baflsız vidayı oyu¤a sokarak palayı (2) monte edinve palayı makine gövdesinin arka kısmına do¤ru itinve zinciri sürükleme pinyonu etrafına sarın (Res. 3)– Zincir gerici piminin (3) palanın özel deli¤ine do¤ruflekilde yerlefltirilmifl oldu¤unu kontrol edin (Res. 4);aksi takdirde, pim tamamen yerine oturana kadarzincir gerici vidası (4) üzerinde uygun flekilde bir tornavidaile müdahalede bulunun (Res. 5).2. PALA VE Z‹NC‹R MONTAJINDAN SONRAK‹KONTROLLER– Zincir gerginli¤ini kontrol edin. Gerginlik, zincir palaortasında tutuldu¤unda sürükleme baklaları kılavuzdançıkmadıklarında do¤rudur (Res. 11).D‹KKAT! Makinenin elektrik prizineba¤lı olmadı¤ından emin olun.– Freni gevfletmek için flalteri ve emniyet butonunubasılı tutun ve bir tornavida yardımı ile, kaymanınaflırı zorlama olmadan gerçekleflti¤inden eminolmak için, zinciri kılavuzlar boyunca kaydırın.


ÇALIfiMAYA HAZIRLIK / ÇALIfiTIRMA - MOTOR STOPU TR 75. ÇALIfiMAYA HAZIRLIKMAK‹NE KONTROLÜD‹KKAT! Makinenin elektrik prizineba¤lı olmadı¤ından emin olun.Çalıflmaya bafllamadan önce afla¤ıdakileriyapmak gerekir:– elektrik flebekesi gerilimi ve frekansının“Makine Etiketinde” belirtilen de¤ere uygunoldu¤unu kontrol edin (bakınız bafll. 1 - 10.8).– makine ve pala üzerinde gevflemifl vidalarbulunmadı¤ını kontrol edin;– zincirin bilenmifl oldu¤unu ve hasar izleribulundurmadı¤ını kontrol edin;– korumaların iyice sabitlenmifl ve etkin olduklarınıkontrol edin;– kabzaların sabitlemesini kontrol edin;– zincir freninin etkinli¤ini kontrol edin;– besleme kablosu ve uzatma kablosununhasarlı olmadıklarını kontrol edin.Z‹NC‹R YA⁄LAYICIÖNEML‹ Sadece SAE 30 viskozitesinesahip, zincirlerin ya¤lanması için spesifik ya¤kullanın. Depo içinde filtreyi tıkamamak ve ya¤pompasını telafi edilemez flekilde zarara u¤ratmamakiçin içinde kir bulunan ya¤ kullanmayın.‹yi kaliteli bir ya¤ kullanımı, kesim organlarınınetkin flekilde ya¤lanmalarını sa¤lamak için çokönemlidir; kullanılmıfl veya düflük kaliteli bir ya¤,ya¤lamayı tehlikeye atar, zincir ve pala ömrünüazaltır.Her defa makineyi kullanmadan önce ya¤deposunun komple olarak doldurulması (bir huniaracılı¤ı ile) her zaman faydalıdır.6. CALIfiTIRMA - MOTOR STOPUMOTORU ÇALIfiTIRMA (Res. 12)Motoru çalıfltırmadan önce afla¤ıdakileri yapmakgerekir:– Arka kabzada bulunan kablo kenedine uzatmakablosunu (1) kancalayın.– ÖNCE besleme kablosunun fiflini (2) uzatmakablosuna (3) ba¤layın ve SONRA uzatmakablosunu elektrik prizine (4) takın.– Pala kılıfı siperini çıkarın.– Palanın topra¤a veya di¤er nesnelerede¤medi¤inden emin olun.Motoru çalıfltırmak için afla¤ıdakileri yapmakgerekir (Res. 12):1. Zincir frenini devreden çıkarın (5) (ön el korumadüzeni ön kabzaya do¤ru çekilmifl).2. Makineyi iki el ile sa¤lam flekilde tutun.3. Emniyet butonuna (6) basın ve flalteri (7)çalıfltırın.NOT fialter bırakıldı¤ında emniyetbutonu debloke olur ve motor stop eder.D‹KKAT! Zincirin durması, motorkapatıldıktan birkaç saniye sonragerçekleflebilir.MOTOR STOPUMotoru durdurmak için afla¤ıdakileri yapmakgerekir:– fialteri bırakın (7).– ÖNCE uzatma kablosunu (3) elektrik prizinden(4) çıkarın ve SONRA makinenin beslemekablosunu (2) uzatma kablosundan (3) çıkarın.


8 TRMAK‹NEN‹N KULLANIMI7. MAK‹NEN‹N KULLANIMIBaflkalarına ve çevreye saygı içinafla¤ıdakileri yapmak gerekir:– Rahatsızlık kayna¤ı olmaktan kaçının.– Kesim sonrasında materyallerin bertarafedilmesinde yerel kanunlara aynen uyun.– Ya¤ların, aflınmıfl parçaların veya çevreyezarar verebilecek herhangi bir nesneninbertaraf edilmesinde yerel kanunlara aynenuyun.D‹KKAT! Çalıflma esnasında uygunbir giysi giyin. Satıcınız ifl güvenli¤ini garantietmeye en uygun ifl kazalarını önleme malzemelerihakkındaki bilgileri size verecekdüzeydedir.YA⁄ AKIfiININ KONTROLÜÖNEML‹Makineyi ya¤sızkullanmayın! Depodaki ya¤ seviyesi fleffafgösterge aracılı¤ı ile görülebilir. Makine her kullanıldı¤ındaya¤ deposunun a¤zına kadar dolduruldu¤undanemin olun.D‹KKAT! Ya¤ akıflının kontrolüyapıldı¤ında pala ve zincirin iyi yerlefltirilmiflolduklarından emin olun.Motoru çalıfltırın ve zincir ya¤ının resimde (Res.13) gösterildi¤i gibi da¤ıtıldı¤ını kontrol edin.D‹KKAT! Makinenin kesip devirmeve dalları budama için kullanılması, özel bire¤itim gerektirmektedir.KULLANIM YÖNTEM‹ VE KES‹M TEKN‹KLER‹Z‹NC‹R FREN‹Bu makine, kesim ifllemleri esnasında geriye birdarbe (ters tepki) meydana gelmesi halindezinciri durduran otomatik bir fren ile donatılmıfltır.Bu fren, ön siper ileri itilerek manuel olarak daiflletilebilir. Freni serbest kılmak için ön siperi, kliksesini duyana kadar kabzaya do¤ru itin.D‹KKAT! Zincir freni do¤ru flekildeçalıflmıyor ise, makineyi kullanmayın ve gereklikontroller için Satıcınıza baflvurun.Z‹NC‹R GERG‹NL‹⁄‹N‹N KONTROLÜÇalıflma esnasında zincir kademeli bir uzamayatabi tutulur ve bu do¤rultuda gerginli¤inin sık sıkkontrol edilmesi gerekir.D‹KKAT! Zincirin kılavuzlardançıkması halinde tehlikeli durumlar yaratmamakiçin gevflemifl zincir ile çalıflmayın.Bir kesip devirme veya dalları budama iflini ilkkez gerçeklefltirmeden önce makine ve en uygunkesim tekniklerine iliflkin gerekli deneyimikazanmak için yerdeki veya bıçkı sehpasınasabitlenmifl tomruklar üzerinde denemeleryapılmalıdır.D‹KKAT! Çalıflma esnasında makineher zaman iki elle sıkıca tutulmalıdır.D‹KKAT! Çalıflma esnasında zincirbloke olur ise derhal motoru stop ettirin. Palabir engel ile karflılafltı¤ında meydana gelmesimümkün bir ters tepkiye (kickback) herzaman dikkat edin.Ters tepki, zincirin ucu bir nesne ilekarflılafltı¤ında veya odun, kesimde zincirisıktı¤ında ve bloke etti¤inde meydana gelir.Zincirin ucundaki bu temas, zincirin palanınüst kısmı boyunca bloke olması durumundakigibi, palayı yukarı do¤ru ve operatöre do¤ruiterek zıt istikamete do¤ru çok hızlı bir hamleoluflmasına neden olabilir. Her iki durumda daters tepki, olası çok ciddi sonuçlar do¤urarakmakinenin kontrolünün kaybedilmesineneden olabilir.


MAK‹NEN‹N KULLANIMI TR 9• Bir a¤acın dallarının budanması (Res. 14)D‹KKAT! Dalların düfltü¤ü alanınbofl oldu¤unu kontrol edin.1. Kesilecek dala göre karflı tarafta durun.2. Alçak dallardan bafllayarak daha yüksek dallarınkesilmesine geçin.3. Palanın sıkıflmasını önlemek için yukarıdanafla¤ıya do¤ru kesim yapın.• Kesip devrilmeden sonra a¤aç dallarınınbudanması (Res. 16)D‹KKAT! Dalın yer üzerine yaslanmanoktalarına, gerilim altında olmasıolana¤ına, kesim esnasında dalın olası yönüneve dal kesildikten sonra a¤acın olasıdenge bozuklu¤una dikkat edilmesi gerekir.1. Dalın gövdeye girdi¤i yönü gözden geçirin.2. E¤rildi¤i taraftan kesmeye bafllayın ve karflıtaraftan da kesim ifllemini sona erdirin.• Bir a¤acın kesilip devrilmesi (Res. 15)D‹KKAT! E¤imli yerlerde her zamana¤acın yukarısında durarak çalıflın ve kesilipdevrilen tomru¤un, yuvarlanma sebebi hasarayol açmayaca¤ından emin olun.1. Rüzgarı, a¤acın e¤imini, daha a¤ır dallarınpozisyonunu, kesip devirme sonrası çalıflmakolaylı¤ını, v.s. de¤erlendirerek a¤acın düflmeyönüne karar verin.2. A¤aç etrafındaki alanı boflaltın ve ayaklar içiniyi bir yaslanma durumu garantileyin.3. Engellerden serbest uygun kaçıfl yollarınıhazırlayın; kaçıfl yolları, a¤aç devrilmesine zıtyönde yaklaflık 45° düzenlenmifl olmalı veoperatörün, kesip devrilecek a¤açyüksekli¤inden yaklaflık 2,5 defa daha uzunbir mesafede emin bir bölgeye do¤ru uzaklaflmasınısa¤lamalıdır.4. Devrilme tarafı üzerine, a¤aç çapının üçte birikadar bir devrilme çentik iflareti koyun.5. A¤acı, yaklaflık 5-10 cm.lik bir “geçit” (1)bırakarak çentik iflareti dibinin hafif üzerindebir pozisyonda, di¤er yan üzerinden kesin.6. Palayı çekip çıkarmadan, a¤aç devrilenekadar geçit kalınlı¤ını kademeli olarak azaltın.7. Bazı özel durumlarda veya denge yetersizoldu¤unda, kesip devirme, devrilme yönükarflı tarafından kamalar (2) sokularak vea¤aç devrilene kadar kamalar üzerine birlobut ile vurarak tamamlanabilir.• Bir tomru¤un parçalara bölünmesi (Res. 17)Tomru¤un parçalara bölünmesi kanca kullanımısayesinde kolaylafltırılır.1. Kancayı tomru¤a geçirin ve kanca üzerindebaskı yaparak, palanın oduna girmesinisa¤lamak üzere makineye bir ark hareketiyaptırın.2. ‹fllemi birkaç defa tekrarlayın ve gerekliolması halinde kancanın dayanma noktasınıkaydırın.• Bir tomru¤un yerde parçalara bölünmesi(Res. 18)Çapın yarısına kadar kesim yapın, sonratomru¤u döndürün ve karflı yandan kesimitamamlayın.• Yükseltilmifl bir tomru¤un parçalara bölünmesi(Res. 19)1. Kesim, dayanaklara (A) göre ani hamleler ilegerçeklefltiriliyor ise, çapın üçte birini alttankesip ifli yukardan tamamlayın.2. Kesim, iki dayanak noktası (B) arasında gerçeklefltiriliyorise, çapın üçte birini yukardankesin ve kesimi afla¤ıdan tamamlayın.ÇALIfiMA SONUÇalıflma bitti¤inde afla¤ıdakileri yapmak gerekir:– Daha önce belirtildi¤i gibi motoru durdurun(Böl. 6).– Zincirin durmasını bekleyin ve pala kılıfınımonte edin.


10 BAKIM VE SAKLAMATR8. BAKIM VE SAKLAMAMakinenin orijinal etkinli¤ini ve kullanımgüvenli¤ini zaman içinde korumak için do¤ru birbakım temeldir.D‹KKAT! Bakım ifllemleri esnasındaafla¤ıdakileri yapmak gerekir:– Makineyi elektrik flebekesinden ayırın.– Pala ve zincir ile ilgili ifllemlerde koruyucueldivenler kullanın.– Palanın kendisi veya zincir üzerine müdahaledurumları dıflında, pala korumalarınıtakılı tutun.– Ya¤ları, veya di¤er kirletici materyalleriçevreye atmayın.MOTORUN SO⁄UTULMASIAflırı ısınma ve motorun hasar görmesiniönlemek üzere so¤utma havası aspirasyonızgaraları her zaman temiz, talafl ve artıklardanserbest tutulmaları gerekir..Z‹NC‹R FREN‹Sık sık zincir freninin etkinli¤i ve tamburu saranmetal bandın bütünlü¤ünün kontrol edilmesigerekir.Tambur ile temas eden noktalarda kalınlık,sürtünmeye tabi olmayan iki uçta mevcutkalınlı¤ın yaklaflık yarısına düfltü¤ünde, bantde¤ifltirilmelidir.Z‹NC‹R P‹NYONU (Res. 20)Pinyon durumu sık sık kontrol edilmeli ve aflınma0,5 mm.yi afltı¤ında de¤ifltirilmelidir.Aflınmıfl bir pinyon ile yeni bir bant veya aflınmıflbir bant ile yeni bir pinyon monte etmeyin.Z‹NC‹R K‹L‹T P‹M‹Bu pim, kırılma veya gevfleme halinde zincirinkontrolsüz hareketlerini engelledi¤inden önemlibir güvenlik elemanıdır.Pim durumu sık sık kontrol edilmeli ve zarargörmüfl oldu¤unun belirlenmesi halinde,de¤ifltirilmelidirF‹KSAJLARDüzenli aralıklar ile tüm vida ve somunlarınkilitlenme durumları ve kabzaların sıkıcasabitlenmifl oldukları kontrol edilmelidir..Z‹NC‹R B‹LEMED‹KKAT! Güvenlik ve etkinliknedenlerinden ötürü kesim organlarının iyibilenmifl olmaları çok önemlidir.Afla¤ıdaki durumlarda bileme yapılması gerekir:• Talafl toza benziyor.• Kesmek için daha fazla gayret gösterilmesigerekiyor.• Kesim düz de¤il.• Titreflimler artıyor.Bileme ifllemi için uzman bir merkeze baflvurulurise bileme, minimum malzeme tırafllanması vetüm kesici kısımlar üzerinde sabit bir bilemegarantileyen özel cihazlar kullanılarak yapılabilir.Zincirin “flahsen” bilenmesi, beher zincir tipi içinspesifik bir çapı olan yuvarlak kesitli özel bir e¤eile gerçeklefltirilir (bakiniz “Zincir Bakimi Tablosu”ve kesici kısımlara zarar verilmesini önlemeküzere iyi bir el yatkınlı¤ı ve deneyim gereklidir.Zinciri bilemek için afla¤ıdakileri yapmak gerekir(Res 21):– Makineyi elektrik flebekesinden ayırın, zincirfrenini bofla alın ve zincir takılı olarak palayısıkı flekilde uygun bir kenet içinde bloke edin,ifllem esnasında zincirin serbest olarakkaydı¤ını kontrol edin.– Gevflemifl oldu¤unun algılanması halinde, zincirigerdirin.– E¤eyi özel kılavuza monte edin ve kesici profilinegöre sabit bir e¤im muhafaza ederek e¤eyidifl yuvasına geçirin.– Sadece ileri olmak üzere e¤e ile sadece birkaçdefa bileyin ve ifllemi tüm kesiciler üzerindeaynı yönde olanlar (sa¤ ve sol kesiciler) üzerindetekrarlayın.– Kenet içinde pala pozisyonunu tersine çevirinve kalan kesiciler üzerinde ifllemi tekrarlayın.– Sınırlayıcı diflin kontrol cihazı ötesine sarkmadı¤ınıkontrol edin ve olası fazla malzemeyiprofili yuvarlayarak yassı bir e¤e ile bileyin.


BAKIM VE SAKLAMA 11 TR– Bileme sonunda her türlü bileme izini ve tozzerreciklerini giderin ve zinciri ya¤ banyosundaya¤layınAfla¤ıdaki durumlarda zincirin de¤ifltirilmesigerekir:– Kesici uzunlu¤u 5 mm. veya bunun daha altınadüflmüfl;– baklalar ile perçinler arasındaki aralık aflırı..Afla¤ıdaki durumlarda palanın de¤ifltirilmesigerekir:– oyuk derinli¤i, sürükleme baklalarının yüksekli¤ininaltına düflmüfl (hiçbir zaman dibede¤memelidirler);– kılavuzun iç duvarı, zincirin yanal olarake¤ilmesine sebep olacak kadar aflınmıfl.OLA⁄ANÜSTÜ MÜDAHALELERPALA BAKIMI (Res. 22)Palanın asimetrik flekilde aflınmasını önlemekiçin bunun periyodik olarak ters çevrilmesigerekir.Bu kılavuzda bulunmayan her bakım ifllemisadece Satıcınız tarafından gerçeklefltirilmelidir.Uygun olmayan yerlerde veya nitelikli olmayankifliler tarafından gerçeklefltirilen ifllemler, hertürlü garantinin geçersiz kalmasına neden olur.Palanın etkin durumda muhafaza edilmesi içinafla¤ıdakileri yapmak gerekir:– Özel flırınga ile tahrik pinyonunun (mevcut ise)yataklarını gresleyim.– Pala oyu¤unu özel kazıyıcı ile temizleyin.– Ya¤lama deliklerini temizleyin.– Yassı bir e¤e ile yanlardan çapakları giderin vekılavuzlar arasındaki olası seviye farklarınıeflitleyin.MUHAFAZA ETMEHer çalıflma sonunda, makineyi tozdan veartıklardan titizlikle temizleyin, kusurlu parçalarıonarın veya de¤ifltirin.Makine, pala kılıfı koruması do¤ru flekilde monteedilmifl olarak hava de¤iflikliklerinden korunan,kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.Zincir bakım tablosuD‹KKAT! Bu makine için onaylanmıfl zincirin ve palanın teknik verileri, makine beraberindeki“AB Uygunluk Beyannamesinde” belirtilmifltir. Güvenlik nedenlerinden, farklı tip zincirveya pala kullanmayınız.Tablo, farklı tip zincirlerin bileme verilerini belirtir; ancak bu bilgiler, onaylanmıfl zincirden farklızincirleri kullanma olasılı¤ını belirtmez.Zincir adımı Sınırlandırıcı difl seviyesi (a) E¤e çapı (d)adinç mm inç mm inç mm3/8 Mini 9,32 0,018 0,45 5/32 4,00,325 8,25 0,026 0,65 3/16 4,83/8 9,32 0,026 0,65 13/64 5,20,404 10,26 0,031 0,80 7/32 5,6


12 TRAKSESUARLAR10. AKSESUARLARTablo, “ ” sembolü ile iflaretlenmifl olarak,beher makine üzerinde kullanılabilirkombinasyonların bilgisi ile pala ve zincirarasındaki tüm mümkün kombinasyonlarınlistesini içerir.D‹KKAT! Palanın ve zincirin seçilmesi,uygulanması ve kullanılması kullanıcıtarafından tamamen özgür flekildegerçeklefltirilen ifllemler oldu¤undankullanıcı, bu ifllemlerden kaynaklanan hertürlü hasar sonucundaki sorumlulu¤u da üstlenir.Her bir palanın veya zincirin özelliklerihakkında bilgi eksikli¤i veya flüphe halindeyetkili satıcıya veya uzman bir bahçe hizmetlerimerkezine baflvurmak gerekir.Pala ve zincir kombinasyonlarıPALAModelAdım Yiv Z‹NC‹RUzunluk geniflli¤i‹nç ‹nç / cm ‹nç / mm Kod Kod Energy - Elettra - New Family - 1700/1800/1900/20003/8” 14” / 35 cm 0,050”/1,3mm 23900110/0 41137023/8” 14” / 35 cm 0,050”/1,3mm 1519-9094-01 41137023/8” 16” / 40 cm 0,050”/1,3mm 23900111/0 41137053/8” 16” / 40 cm 0,050”/1,3mm 1519-9093-01 4113705

More magazines by this user
Similar magazines