Ücretsiz Ulafl›m ‹stiyorlar!

yuruyus.com

Ücretsiz Ulafl›m ‹stiyorlar!

Ö¤rencilerin sesi yükseliyor okul önlerinden:Ücretsiz Ulafl›mwww.yuruyus.comHaftal›k Dergi / Say›: 18231 May›s 2009Fiyat›: 1 TL(kdv dahil)info@yuruyus.com‹stiyorlar!TAYAD’l›lar Ankara’daÖ¤renciler, Veliler, Ö¤retmenler,Ücretsiz Ulafl›m ‹çin; Hakk›m›z için,Hakk›m›z Olan› Almak ‹çin:Birleflelim, Mücadeleyi Büyütelim!Tek Bir Talepleri Var:‘SÖZÜNÜZÜ TUTUN’www.yuruyus.com Say›:182 info@yuruyus.comISSN 13005 - 7944


KAÇINILMAZLI⁄AÖVGÜ...Kaç kez geldi¤imizinVe gelece¤imizin say›s›n› sen tutBiz yine gelece¤iz bekletmedenRüzgar›n heybesinde aflaca¤›z karanl›¤›Bütün renkler s›rdafl›m›z olacakVe “K›rm›z› Pazartesi” günündeDiri diri yak›lanlar konuflacakHerkes bekliyor bunuGelece¤imiziGelmemiz gerekti¤iniVe hiçbir fleyin bizi engelleyemeyece¤iniBiliyor seni tan›yanlar flüphesizBizi bilenler zaten eminAsla vazgeçmeyece¤imizdenVe biz yine gelece¤izAtefl k›vam›nda belkiYa da su k›l›¤›ndaHavaya kar›flan kül suretindeAma en çok toprak halimizinKaranfil belle¤ini kuflan›pDestursuz girece¤iz s›rça köflküne..Boydan boya gülistan-› adalet olupGelece¤iz vicdan b›çk›nl›¤›ylaVe fliddetli ya¤murlar›n zulas›ndakiAnaç gözlerden yadigar emanetleÇalaca¤›z tükenen vaktinin kap›s›n›‹flte o anO kaç›n›lmaz olanAnKilit üstüne vurdu¤un kilitlerAdaletin tecellisine boyun e¤ecekler...Zulüm makinas›n›n ya¤›d›rO zaman afl›m› e¤lencenizVe fakatTazesinden kanamaya devam ediyorAc›m›z, yaram›z, yang›n›m›zKi flahlan›r bir kez dahaKaç›n›lmaz olan h›nc›m›zEfeler gibi tek bafl›naAma da¤lar›n tafllar›n ad›naCanlar›na yad›naHayat›n ve halk›n flan›naPatlat›r umut yüklü naras›n›...Kömür bedenli alev tenli canlaraTarihin verdi¤i sözdür buMutlak ve muhakkak tutulacakt›rSahi, bu kaç›nc› geliflimizdi‹yi say, bir daha say ve unutma122 kez gelecek olanKaç›n›lmaz olan›n ölümsüzlü¤üdür...Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm MücadelesindeYitirdiklerimiz5 Haziran - 11 Haziran1977 Sivas Divri¤i do¤umluydu. 1992 Nisan’›nda örgütlümücadeleye kat›ld›. Bir eylemden sonra gözalt›na al›nd›, direndi.Farkl› görevler ald›, mücadelesini sürdürdü.9 Haziran 1995’te DYP ‹stanbul ‹l Merkezi’ne karfl› gerçeklefltirileneylemin ard›ndan geri çekildikleri s›rada çat›flmaSibel YALÇIN ç›kt›. Birlik komutan› Sibel Yalç›n idi. Sokak sokak direnerekdi¤er yoldafllar›n›n geri çekilmesini sa¤lad›. “Teslim ol” ça¤r›lar›na “Siz bizimteslim oldu¤umuzu nerde gördünüz” cevab›n› tarihe miras b›rak›p flehit düfltü.Erzincan do¤umluydu. 1989’da ‹stanbul Gaziosmanpafla bölgesindeörgütlü çal›flma içinde yerald›. 2 May›s ‘92’de tutsakdüfltü. Tutsakl›¤›na 19 fiubat ‘93’te bir özgürlük eylemiyleson verdi, yeniden görevinin bafl›na döndü. 5 Haziran1993’te Ankara Sincan’da bir evde iki yoldafl›yla birlikteykenpolis taraf›ndan kuflat›ld›lar. Çat›flarak iki yoldafl›n›n ku-Murat GÜLflatmay› yarmas›n› sa¤lad›. Çat›flman›n devam›nda ölümmangalar› taraf›ndan infaz edildi.amca çocuklar›m›z ayn› soyisimdendolay› bask› gördüler. Onunla ayn›soyismi tafl›mak gurur verici. Onunamcas›n›n k›z› olmaktan mutluyum,gururluyum. Düflüncesinden dolay›bu flekilde katledilmesi insana çokac› veriyor. Sevilenler unutulmaz.Biz onu çok seviyoruz. Onun düflüncesinisavunanlar unutmazlar. Bizimtoplumumuz her zaman Cevahir ailesineçok sayg›l›d›r. Bu güne kadarhiç ters bir fley yaflanmad›. Bizim ailehep sayg› gördü. Bu da HüseyinCevahir’den kaynakl›d›r. Hüseyin’inölümünden dolay› köyde uzun birsüre dü¤ünlerde hiç davul ve zurnaçal›nmad›. Bunu köylüler kendileriyapt›lar. Bizim iste¤imizle de¤il yani.Kayb›m›z büyük. Keflke hiçbirgencimizi kaybetmesek, çok iyigençlerimiz gidiyor.JHüseyin Cevahir (Amcas›-n›n torunu, 50 yafl›nda)“Türkiye’nin ba¤›ms›zl›-¤› için bedel ödemiflMetin TÜRKERSüleyman ÖRSKemal CAMEKANherkes bizim içinHüseyin Cevahir’dir”Hüseyin Cevahir üniversitedeykençocuktum. Beni de çok severdiÇocuklar› çok severdi, onlarla oyunlaroynard›. Ben hastayken bana i¤neyapm›flt›. Köye geldi¤i zamanlardaherkesi bir araya toplar, onlarlakonuflurdu. Birçok insan›n flimdilerdedillendirdi¤i fleyleri O ve Onlargibi olanlar o dönemden söylüyorlard›.Amerika’y›, onun politikalar›n›ve mücadele etmek gerekti¤ini ogünlerde söylüyor.‹lkokuldan sonra kendisini bir dahagörmedim. Ancak bir tak›m haberlerdensonra Maltepe’de kuflat›ld›klar›n›duyduk. Radyodan vuruldu¤unuduydu¤umuzda ben ortaokuldayd›m.Hüseyin’in babas› Düzgün Amcamçok sosyal bir insand›. Çok dabilgiliydi, bilgeydi. Bizim soyumuzocak soyundan Baba Mansurluyuz.Bu nedenle ailemiz de sevilen, say›-lan bir ailedir.‹lk vuruldu¤unu ö¤rendi¤imizdeherkes çok üzüldü. Köy halk› kendi1978’de Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etti ve buradamücadeleye kat›ld›. 15 y›ll›k mücadele hayat›n›n 8 y›l›hapishanelerde geçti. 1990’da Ankara’da gözalt›na al›narakiflkenceden geçirildi. A¤›r iflkencelerden vücudundaoluflan tahribatlar neticesinde sa¤l›¤› gün geçtikçe bozuldu.Bursa’da kald›r›ld›¤› hastanede 5 Haziran 1993’teyaflam›n› yitirdi.1974 Sivas Zara do¤umluydu. Köylü bir ailenin çocu¤uolarak çeflitli ifllerde çal›flarak büyüdü. 1993 y›l›nda devrimcimücadeleye kat›ld›. Mahalli alanlarda çal›flt›. 1996y›l›nda silahl› alanda görevlendirildi. 9 Haziran1997’de ‹stanbul Gaziosmanpafla’da helikopter deste-¤indeki yüzlerce polis taraf›ndan kuflat›ld›. Son nefesinekadar direnerek flehit düfltü.1956 y›l›nda do¤du. Oligarfliye karfl› mücadelede cüretli,kararl› bir devrimciydi. ‹stanbul Eyüp-Y›ld›ztabya’da, faflistteröre karfl› mücadele ekipleri mensubuydu. 11 Haziran1980’de faflist bir oda¤› da¤›tmak için eylem haz›rl›¤›yaparken, jandarmalar taraf›ndan katledildi.ac›s› gibi içinde hissetti. 6 ay boyuncaköyümüz hiç boflalmad›. Süreklitaziye ziyaretine geliyorlard›. Mezar›n›ziyaret ediyorlard›. Köy dolupboflal›yordu. Halk her zaman bu ac›-m›za sahip ç›kt› ve yan›m›zda yer ald›.Cenazesine her taraftan insanlarak›n ak›n geldi.1976 y›l›nda mezar› yap›ld›. Hepbirlikte yap›ld› mezar›. fiimdi tümdevrimcilerin mezar› an›t mezar fleklindeolacakm›fl. 2-3 y›l önce HüseyinCevahir’in de mezar› öyle yap›lm›fl.O can›n› verdi, daha ne diyelimki. Bir düflüncesi vard›. Devrimcidüflünceyi kararl›l›klar›yla gelifltirdiler.Yaflad›¤›m sürece de onu yaflatmayadevam edece¤im. Onlar sadeceba¤›ms›zl›k istediler. Bugün detemelde ba¤›ms›zl›k sorunu var de-¤il mi? Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤› içinbedel ödemifl herkes bizim için HüseyinCevahir’dir. ‹nsan›n can›n› ortayakoymas›ndan daha büyük fedakarl›kolabilir mi? Bu insanlarasayg› duyuyorum. Onlar› yaflatmakbir onurdur diyorum.


‹Ç‹NDEK‹LERÇa¤r› / ‹lanKolay zafer yok! 4TAYAD’l› Aileler Ankara’da“Sohbet hakk› uygulans›n” 6Abdi ‹pekçi ›srar›m›z›n ad› 8‹stanbul’da halk toplant›lar› 11Ö¤retmenimiz: Basit, önemsiz de¤il!Günlük sorunlar etraf›nda örgütlenece¤iz 14Bu faflizmin itiraf›d›r! 16“Zaten öleceklerdi” 19May›nl› arazideki Erdo¤an portresi: Vatan sat›c›,siyonizm iflbirlikçisi, istismarc› ve riyakar 20Yoksullu¤un çözümüh›rs›zl›k de¤il, mücadeledir 23Bir dergi... 26Devrimci bas›n mevzisinde 23 y›l... 28“Çok büyük bir insanl›k yapt›n›zhakk›n›z› helal edin” 31‹nançlar›n ve halklar›n düflmanlar›din bezirganlar› 32Emperyalizmi sald›rganlaflt›ran nükleerpatlama de¤il boyun e¤meme tavr›d›r 35Egemenler katlettikçe büyür korkular›Halklar yeniden do¤ar küllerinden... 36Belçika DHKP-C davas›: Emperyalizmfaflizme karfl› mücadeleyi yarg›lamak istiyor 37Yer: Armutlu Cemevi - Tarih: 29-30-31 May›s3 Haziran’dade¤erlerimizi KM’de,“Türkü Gecesi” ilean›yoruzÇankaya Kültür Derne¤i3. Devrimci De¤erlerimiziAnma Program›Gençlik: Cevahirce yaflamak... 38‹nönü Üniversitesi’nde alternatif flenlik 39Ergenekon savc›lar›n›n Gazi yan›ltmacas› 40Kamu Emekçileri Cephesi Kurultay›:Yeni sömürge Türkiye’de sendikac›l›k 42Devrimci Memur Hareketi:Yolumuzu açacak olan fiili, meflru, militanmücadeledir, örgütlenmeliyiz! 44Karadeniz’de türkülerimizi susturamad›lar 46Cevahir’in köyünden an›lar izlenimler:“Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤› için bedel ödemiflherkes bizim için Cevahir’dir” 50Sorunlar / Çözümler 15“F›rsat” kime göre?De¤inmeler 48Sap›klar›n hizmetindeki bilim ve hukuka lanet...Yitirdiklerimiz 51Tarih: 3 Haziran ÇarflambaSaat: 21.00 - 22.30Yer: Trakya KültürMerkeziHaftalık Süreli Yerel YayınFiyatı: 1 TLSahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:Halit Güdeno¤luAdres: Katip Mustafa Çelebi Mah.Billurcu Sok. No: 20/ 2Beyo¤lu/ ‹STANBULTelefon-Faks: 0212 251 94 35Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›kAdres: Merkez Mah. Abidei HürriyetCad. Atlas Apt. No: 155-157Kat: 5/14 fiiflli/ ‹STANBULTel: 0212 241 26 41Faks: 0212 241 11 16Tarih: 7 Haziran PazarSaat: 16:00Yer: Mahsun-i fierif Park›Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANEPieter de Hoochstr. 303021 CS Rotterdam/NEDERLAND‹nternet Adresi: www.yuruyus.comMail Adresi: info@yuruyus.comISSN: 1305-7944Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.Altay Sokak No:10 Çobançeflme/Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m PazarlamaSan. ve Tic. A.fi. Tel: 0 212 354 37 67Avrupa: 4 EuroAlmanya: 4 EuroFransa: 4 Euro‹sviçre: 6 FrankHollanda: 4 Euro‹ngiltere: £ 3Belçika: 4 EuroAvusturya: 4 Euro


Birli¤i’yle paralel bu yasalar yürürlükteyken,infazlar›n, Ulucanlar, 19Aral›k gibi katliamlar›n gerçeklefltirilebildi¤igerçe¤idir. Ve ulusal,uluslararas› say›s›z yasa yürürlükteyken,iflkencede insanlar›n katledilebildi¤igerçe¤idir.Bir kesim, bütün bu olanlar› kendindenuzak görmekte, uzakgördü¤ü ölçüde de ülkemizde “iyikötü bir demokrasi”nin varl›¤› düflüncesineyaklaflmaktad›r. Oysa,bir kesim, oldu¤unu sand›klar› odemokrasinin bir günde “kendileriiçin” de rafa kald›r›labildi¤ineErgenekon soruflturmalar›ndatan›k olmaya bafllad›lar ve feryatediyorlar. Oysa yaflad›klar›, buülkenin devrimcilerinin ony›llard›ryaflad›klar›n›n zerresi bile de-¤ildir.Oligarfliyle halk aras›ndaki savafl›yumuflatmaya çal›flmakbeyhude bir u¤raflt›r. Savafl›nsertli¤ini s›n›flar mücadelesininkendi kurallar› belirler. ‹ktidarçat›flmas›ndaki güçler dengesibelirler. Normal koflullarda oligarflininsald›rganl›¤›nda, pervas›zl›¤›ndas›n›r yoktur. ‹ktidar›n› savunmakiçin yapmayaca¤› yoktur.Pervas›zl›¤›n önünü açan etkenlerdenbiri de, karfl›s›ndaki direniflinzay›fl›¤›d›r. Tüm halk›n, demokratikkitle örgütlülüklerinin hakl›l›kve meflruluk zemininde direnmeleriiflte bu yüzden hayati bir sorundur.Geçti¤imiz hafta pervas›zlaflman›nyeni bir örne¤ini verdi polis. KESKGenel Merkezi’ne ve çeflitli sendikabinalar›na girdi. Bu pervas›zl›k karfl›s›nda,demokratik bir mevzi gerekti¤indebarikatlar kurularak savunulmal›d›r.Ülkemiz devrimcileri,bunun birçok örne¤ini vermifllerdirsola. Ama diyalogculuk, sivil toplumcuanlay›fl, direnifl gelene¤ininyerleflmesini de¤il, tersine, hakl›l›k,meflruluk zemininden uzaklaflmay›getirmifltir. Fakat gidilen nokta,“risksiz, bedelsiz” görünse de,emekçilerin ç›karlar›n›, halklar›nkurtuluflunu savunmaktan uzak birçizgidir. Her alanda difle difl bir direniflve ›srarl›, kararl› bir mücadeleBedel,hayat›n her alan›ndavard›r. E¤er emperyalizme veoligarfliye karfl› bir mücadelenin,direniflin içindeyseniz,bedel ödemekle de karfl›karfl›yas›n›z demektir. Hem bumücadele içinde gibi görünüp,hem de bedel ödememek, ancakriyakar bir solculukla,düzen solculu¤uylamümkündür.çizgisi benimsenmelidir.Halk›n mücadelesini bast›rmak,ulusal ve sosyal kurtulufl güçlerinitasfiye etmek için emperyalizminve iflbirlikçi iktidarlar›n yapamayacaklar›yoktur. Sri Lanka’daemperyalizmin ve iflbirlikçi iktidar›n,Tamil halk›n›n mücadelesiniyoketmek için nas›l bir katliamc›l›-¤a baflvurduklar›, herkes için ö¤reticidir.Böyle bir imha sald›r›s›ylakarfl›laflmaman›n yolu ise elbette silahlaratövbe etmek, devrime, iktidarsavafl›na tövbe etmek de de¤ildir.Çünkü tövbe eden zaten, emperyalizminkatliamlarla getirmek istedi¤iyere kendisi gelmifltir. O haldeyap›lmas› gereken tek fley kal›r geriye;tüm ihtimallere ra¤men, en büyükbedeller göze al›narak halk›nkurtulufl savafl› sürdürülecektir.Halk›n her türlü vahflete, katliamc›-l›¤a karfl› tek önlemi, uluslararas›güçler, yasalar de¤il, emperyalizminmanevralar›na s›rt›n› dönerek,sadece ve sadece devrimi, halk güçlerinigüçlendirmektir. Halklar›nyaflad›¤› zaferler de, yenilgiler de,bize ö¤retiyor ki, emperyalistler veiflbirlikçileri için her “bar›fl”, aslaunutulmamal›d›r ki, halk kurtuluflgüçlerini yoketmek, flu veya bu biçimdetasfiye için bir haz›rl›k sürecindenbaflka bir anlam tafl›maz.Tecrite karfl› mücadelede 122ölüm büyük bir bedeldi. Ama“de¤ip de¤medi¤i” tart›flmas›, asladevrimcilerin tart›flmas› olmam›flt›rve olmayacakt›r. Kaçk›nlar, bu tart›flmalar›yapmaya devam edebilirler,tarih ve halk dinlemeyecektironlar›. O kaçk›nlar, kaçk›nl›¤›n teorilerinihakl› ç›karmak için, ödenenbedellere ve ödenen bedellerleyarat›lan sonuçlara gözlerini kapatmaktad›rlar.E¤er bugün 19-22 Aral›kgözda¤›, d›flar›s› aç›s›ndan büyükölçüde etkisizlefltirilebilmiflse,bugün F Tiplerinin tehdit edicili¤i,büyük ölçüde bertaraaf edilebilmiflseve F tipi hapishanelerde direniflhatt› daha aç›ld›klar› ilkgünden itibaren oluflturulmuflve bir daha asla y›k›lmam›flsa,bunda 122 flehitle bedeli ödenendireniflin belirleyicili¤inikim inkar edebilir?.. Bu sonucun“tecrit gündemimiz de¤il”politikalar›yla, “fark koyma”tutumuyla, “ayn› mahalledende¤iliz” teorisiyle al›nd›¤›n›kim savunabilir?.. Hayat herfleyier geç yerli yerine oturtur.Nitekim oturtmufltur. Direnenler,bugün o direniflin her an›n›savunabilirken, o sözlerin sahipleri,bunlar› pek hat›rlamakistemiyor... “Alan fetiflizmi” diyeTaksim için mücadeleyi reddedenler,“solun coplanmas› iyi birgörünüm yaratm›yor” diye teori yap›p,çat›flmadan kaçanlar, 1 May›sAlan›’n›n bu politikalarla aç›ld›¤›n›savunabilirler mi? Herfley aç›k de¤ilmi? Ödenen bedeller yok mu bu kazan›mdada?.. Tecrite barikat ördük,1 May›slar’›n gasp edilmesine izinvermedik, anti-emperyalist mücadelebayra¤›n›n yere düflürülmesineizin vermedik, devrim ve sosyalizmisavunmaya devam ettik; hep bedeliniödeyerek.Mücadele, bundan böyle de ayn›anlay›flla geliflecektir. Say›s›zçat›flma noktas›nda, devrimci politikalardo¤rultusunda bedeller ödenmifl,yol aç›lm›fl, halk ve ilerici, demokratgüçler, o yoldan devam etmifltir.Yar›n da öyle olacakt›r. Ekonomik,demokratik haklar› kazanmakiçin de, halklar›n kurtuluflu hedefineulaflmak için de, izlenecekçizginin esas› budur.Say›: 182GÜNDEM 5


ADALET BAKANI SADULLAH ERG‹N’e!☛ F Tiplerinde bask› ve iflkence devam ediyor.☛ Tutsaklar›n tedavileri yap›lm›yor.☛ Hak gasplar› devam ediyor.☛ Tecrit içinde tecrit yaflat›l›yor.☛ 2 y›ld›r 10 saatlik sohbet hakk› uygulanm›yor.Tecrite karfl› 7 y›l mücadele ettik, 122 flehit verdik.TECR‹T‹ KALDIRIN! ‹RADEM‹Z‹ SINAMAYA KALKMAYIN!TAYAD'l› Aileler Ankara’da‘Sohbet Hakk› Uygulans›n’TAYAD’l› Aileler yaklafl›k 2,5y›l sonra yine baflkentteler; Bakanl›klarda,Meclis koridorlar›nda, demokratikkitle örgütlerinde ve Abdi‹pekçi Park›’nda bir kez daha F Tipihapishanelerdeki tecrit politikas›nakarfl›, uygulanmayan genelgeninuygulanmas› için seslerini duyurmayaçal›fl›yorlar.TAYAD’l›lar, 23 May›s Cumartesisabah› Ankara Abdi ‹pekçi Park›'naulaflt›lar. ‹lk iflleri, El’in alt›n›,yeniden gelifl amaçlar›n› ifade edendöviz ve pankartlarla donatmak oldu:"Hapishanelerde Tecrit ve ‹flkenceyeSon Sohbet Hakk› Uygulans›nTAYAD'l› Aileler!” yaz›yorduast›klar› pankartta. "Tecrite Son","Sohbet Hakk› Uygulans›n" yaz›l›dövizler s›raland› çevrelerine.TAYAD'l› analar, babalar, herzamanki önlükleri, beyaz baflörtülerive beyaz flapkalar›ylayd›lar. Ö¤lensaatlerinde gelifl amaçlar›n› veAnkara’daki giriflimlerini anlatanbir aç›klama yapt›lar.TAYAD'l› Aileler'den NiyaziA¤›rman’›n yapt›¤› aç›klamada,devletin F Tiplerini açmadan önce“5 y›ld›zl› lüks oteller” olarak tan›tt›¤›hat›rlat›larak, 2007 y›l›nda AdaletBakanl›¤›nca yay›nlanan 45/1say›l› genelgeyle tecritin kabul edildi¤ive bir söz verildi¤i belirtildi.A¤›rman, bu genelge ile “F Tipi hapishanelerdekitutsaklar›n 10'ar kiflilikgruplar halinde, günde en az 2saat, haftada 10 saat bir araya gelereksohbet edebilmeleri”nin düzenlendi¤inive Adalet Bakanl›-¤›’n›n bu 10 saatlik sürenin ileridehaftada 20 saate ç›kart›laca¤› sözününverildi¤ini hat›rlatarak flunlar›belirtti:“Adalet Bakanl›¤› bu genelgeyiyay›nlayarak bir söz verdi. Bu söztüm halka verilmiflti. Tecritin kald›-r›laca¤›, Sohbet hakk›n›n uygulanaca¤›sözü hepimize verildi. Ama ençok da Ölüm Orucu eyleminde olantutsaklara verilmiflti. Tecritin kald›-r›lmas› konusunda mücadele verenD‹SK, KESK, TTB, TMMOB, ÇHD,Barolar, Ayd›n ve Sanatç›lara verilmiflti.Bu kurumlar SOHBET HAK-KININ uygulanmas› konusunda garantörolduklar›n›, art›k sorumlulu-¤un kendilerinde oldu¤unu belirttiler.”TAYAD'l› Aileler, bütün bunlar›hat›rlatt›ktan sonra, kendilerininAdalet Bakanl›¤›’n› zorlayacaklar›-n›, bakanl›¤›n verdi¤i sözün takipçisiolan D‹SK, KESK, TTB,TMMOB, ÇHD, Barolar, Ayd›nve Sanatç›lar’›n bir bütün olarakbask› uygulamas› durumunda, sohbethakk›n›n uygulanabilece¤i kan›-s›nda olduklar›n› ifade ettiler.Abdi ‹pekçi Park›’ndaki aç›klaman›nard›ndan gün boyu parktabildiri da¤›t›ld›. Akflam saatlerindeKamu Emekçileri Cephesi Kurultay›’nakat›lmak için gelen DevrimciMemur Hareketi’nden 100’e yak›nmemur, parkta bulunan aileleri ziyaretettiler.TAYAD’l› Aileler, Abdi ‹pekçiPark›’nda sadece oturma eylemiyapmayacak, bu süre boyunca AdaletBakanl›¤›, milletvekilleri, çeflitlikurumlarla görüflecekler. TAYAD’l›Aileler Abdi ‹pekçi Park›’›nda günlükoluflturduklar› programlar› do¤rultusundahareket ediyorlar.Bu, TAYAD’l› Aileler’in Abdi‹pekçi Park›’na ilk geliflleri de¤il.Daha önceden de geldiler. 7 y›l sürenbüyük ölüm orucu direnifli s›ras›nda3 y›l› aflk›n bir süre, yaz k›fldemeden geceli gündüzlü oradayd›-lar.2007 Ocak ay›nda genelge yay›nlan›p,sözler verilirken yine AKPiktidardayd›. Adalet Bakan› CemilÇiçek’ti. Çiçek’ten sonra iki bakande¤iflti, ama genelge sudan gerekçelerleuygulanmad›. “Yeterli yerimizyok, yeterli personelimiz yok” gibisudan gerekçelerle uygulanmayan6 SOHBET HAKKI 31 May›s 2009


Art›k daha fazla sabr›m›z kalmad›.Av. Behiç Aflç›’n›n 27 May›s günkü konuflmas›ndan:“... Biz 19 Nisan 2008 tarihinde Adalet Bakan› ile görüfltü¤ümüzdehem bize, hem bas›na söz verdi. Dedi ki 'bu hakk› uygulataca¤›m, izleyinpratikte ve görün'. Fakat aradan, bu sözün üzerinden 1,5 y›l geçmesinera¤men de¤iflen yine bir fley yok. En son yine Ankara'ya geldi¤imizdeCezaevleri Genel Müdürlü¤ü'yle görüfltü¤ümüzde, 'bu y›lbafl›ndanitibaren eksiksiz uygulanacak, yine bizi takip edin' dedi. Y›lbafl›ndanbugüne alt› ay daha geçti. Art›k bizim daha fazla sabr›m›z kalmad›.Biz 23 May›s'tan beri buraday›z ve 31 May›s'a kadar da burada kalaca¤›z....Yar›n Cezaevleri Genel Müdürlü¤üyle bir randevumuz var.Bizim aç›m›zdan son derece önemli. Orada görece¤iz bize yeni bir gerekçemi söyleyecek, yoksa bildik gerekçeleri mi tekrarlayacak. Onu dayar›n görece¤iz."‘sohbet hakk›’ genelgesi için TA-YAD’l› Aileler "Yafll› bedenlerimizleyine Ankara yollar›nday›z" sözleriylebirkez daha evlatlar›n›n sorunlar›n›nçözümü için koflturuyorlar.23-24 May›s; 1. ve 2. Gün23 May›s Cumartesi günü hiç deyabanc›s› olmad›klar› Abdi ‹pekçiPark›’na gelen TAYAD'l› Aileler,hafta sonunu bildiri da¤›tma, ziyaretçilerikarfl›lama, insanlara geliflnedenlerini anlatmakla de¤erlendirdiler.25 May›s Pazartesi3. GünTAYAD'l› Aileler, sabah erkensaate Abdi ‹pekçi Park›’ndaki El’inönünde biraradayd›lar. Sabah ifle gidenAnkaral›lar'a çok say›da bildirida¤›tt›lar. Daha sonra Ayhan Bayrak,Niyazi A¤›rman ve Pafla Çimen'denoluflan bir grup, çeflitli bas›nyay›n kurulufllar›n›, televizyonbürolar›n› ziyaret edip gelifl amaçlar›n›anlatmak, destek sunmalar›n›sa¤lamak için görüflmeler yapt›lar.Fahrettin Keskin, Lerzan Taflç›-er, ‹smet Ertürk’ten oluflan baflka birgrup da, çeflitli demokratik kitle örgütlerini,sendika ve konfederasyonlar›,Ankara Barosu'nu ve ÇankayaBelediyesi'ni ziyaret ettiler.Yine TAYAD'l› Aileler'den MelekAkgün, Halil Karao¤lan, Ayflefiahin, Fatime Koyup›nar’dan oluflanbir grup da, milletvekili CananAr›tman'› ziyaret ettiler. TAYAD'l›Aileler taraf›ndan Ar›tman’a verilmeküzere götürülen rapor, kitapç›kve bildiriye meclis kap›s›nda polislertaraf›ndan el konuldu.TAYAD'l› Aileler, görüflme yapmakiçin gittikleri kurum ve kiflilereönceden haz›rlad›klar› dosyay› ve2008 hak ihlalleri kitap盤›n›, bildirileriveriyorlar.26 May›s Sal›4. GünTAYAD'l› Aileler, Abdi ‹pekçiPark›’nda sürdürdükleri eylemlerinindördüncü gününde, ziyarete gelenlerehapishanelerde süren tecrit,Gücümüz Var!Adalet Bakanl›¤› somutad›mlar› kendisi atmak istemiyor.O zaman Adalet Bakanl›¤›n›biz zorlayaca¤›z.D‹SK, KESK, TTB,TMMOB, ÇHD, Barolar, Ayd›nve Sanatç›lar zorlayacak.Bu kurumlar›n bask›s› ileSOHBET HAKKI uygulanabilir.Bizlerin bask›s› ile buhak uygulanabilir.Ça¤r›m›z tüm insanlarad›r...Gelin bizim sesimize sesolun. Adalet Bakanl›¤›naSOHBET HAKKINI uygulatacakgücümüz var.TAYAD’l› Ailelerbask›, iflkence ve hak gasplar›n› anlatmayadevam ettiler. Tutsaklar›nyafllar›na göre bölümlere ayr›ld›¤›-n›, bu yeni sald›r› yönteminin uygulamayakonulmas›n›n tecrit içindetecrit oldu¤unu belirttiler. Bir grupTAYAD'l› Aile, parktan geçenlereve çevrede genifl bir flekilde bildirida¤›t›m› yaparken, bir di¤er grupTAYAD'l› Aile de sendikalar›, odalar›,dernekleri ve bas›n› ziyaret etmeyedevam ettiler.Büro Emekçileri Sendikas›(BES) yönetimi TAYAD'l› AileleriAbdi ‹pekçi Park›’nda ziyaret etti.BES Genel Merkez yönetimi, desteklerinisunarak ailelerin yanlar›ndaolduklar›n› ifade ettiler.27 May›s Çarflamba5. günKESK'e ba¤l› E⁄‹T‹M-SEN,BTS, SES ve BES üyeleri, TA-YAD'l›lar› ziyaret ettiler. 40'a yak›nmemurun ziyaretinin ard›ndanKESK yönetimi de ö¤len saatlerindebir destek ziyareti yapt›. Ziyarets›ras›nda TAYAD Baflkan› Av. BehiçAflç› ve KESK Genel SekreteriEmir Ali fiimflek birer konuflmayapt›lar.TAYAD'l› Aileler, beflinci gün deçeflitli görüflmeler yapt›lar. MilletvekillerindenEflref Erdem, RahmiGüner, Ak›n Birdal ile görüflülürken,Adalet Bakan›, Meclis ‹nsanHaklar› Komisyonu Baflkan› ve di-¤er yetkililerle de görüflmek için giriflimlerdebulunuldu.Say›: 182SOHBET HAKKI 7


TAYAD’l›lar2,5 y›l sonraoradalar yine.2,5 y›l öncekisab›rlar›ve kararl›-l›klar›ylaAbdi ‹pekçiIsrar›m›z›n Ad›Abdi ‹pekçi Park›’nda, bizi bekleyenele geldik. (…) Sa¤›r kulaklara ulaflmayaçal›flaca¤›z” dediler elin alt›ndayapt›klar› ilk aç›klamada.F Tipi hapishanelerdeki tecritekarfl› Büyük Direnifl, 2007’ye gelindi¤indeiki kanaldan sürüyordu:Ölüm orucu direniflçileri ve Abdi‹pekçi’deki oturma eylemi... Ölümorucu 7. y›l›na girerken, TAYAD’l›Aileler’in Abdi ‹pekçi’deki eylemide 4. y›l›na girmiflti.Adalet Bakanl›¤›’n›n 22 Ocak2007’de yay›nlad›¤› genelgeyi, tecritinkald›r›lmas›nda bir ad›m olarakde¤erlendiren ölüm orucu direniflçilerinineyleme ara vermesinin ard›ndan,Abdi ‹pekçi Park›’nda 1230gündür direniflte olan TAYAD’l›larda 27 Ocak 2007’de eylemlerineara vermifllerdi.4 y›l b›kmadan usanmadan direniflihalka anlatan Abdi ‹pekçi’dekiTAYAD’l›lar, anlaflman›n sa¤land›-¤› o gün, flöyle demifllerdi: “Biz burada4 y›l de¤il, bu zulüm bitenekadar oturmaya haz›rd›k”.Öyleydiler gerçekten.Abdi ‹pekçi’deki eylemlerine araverirken de, bundan sonra da verilensözün takipçisi olacaklar›n› ilan etmifller,mücadelenin bitmedi¤ini vetecrit tümden ortadan kalkana kadarmücadeleye devam edeceklerini söylemifllerdi.Ve eklemifllerdi:“Gerekti¤inde Abdi ‹pekçi direniflide bafllayacakt›r. Bu gücümüzdenve irademizden san›yoruz kihiç kimsenin flüphesi yoktur”.Gerekti.fiimdi yine Abdi ‹pekçi’deler.TAYAD’l› Aileler, o günden bugünekadar verilen sözün takipçisioldular. Hiçbir flarta ba¤l› olmaks›-z›n haftada 10 saat sohbet hakk›’n›ntan›nd›¤› 45/1 say›l› genelgeninuygulanmas› için mücadeleyisürdürdüler. Fakat o gün söz verenlerne sözlerinde durdular, ne de yay›nlad›klar›genelgenin gere¤ini yerinegetirdiler. Çeflitli bahanelerletutsaklar› oyalad›lar. TAYAD’l› Aileler’intüm giriflimlerine, yapt›klar›görüflmelere ra¤men de¤iflen bir fleyolmad›. Adalet Bakanl›¤› sanki böylebir sorun yokmufl gibi yap›lan giriflimleridikkate almad›. Genelgeninyay›nlanmas›n üzerinden iki y›lgeçti...TAYAD’l› Aileler Abdi ‹pekçipark›ndaki oturma eylemlerine 27Ocak tarihinde ara verirlerken “Gerekti¤inde”yeniden orada olabileceklerinisöylerken hiç flüphesiz bunuöylesine söylemiyorlard›, ‘blöf’yapm›yorlard›. ‹ki y›ld›r tüm çabalar›nara¤men, Adalet Bakanl›¤›’n›nsözünde durmamas› sonucunda TA-YAD’l›lar yine Ankara’dalar iflte.Ankara’da Abdi ‹pekçi’de.22 May›s’taki aç›klamalar›nda“Yafll› bedenlerimizle yine Ankarayollar›nday›z” diyorlard›. 23 May›ssabah› yine Ankara’n›n ayaz›nda oelin alt›nda bulufltular. “Daha öncebize 1200 günden fazla kucak açanAbdi ‹pekçi Direnifli,Sab›rd›r, SahiplenmedirManifestodurAnkara’n›n, so¤u¤unu da, s›ca-¤›n› da onlardan iyi hiç kimse bilemez.4 y›la yak›n bir süre boyunca,yaz k›fl demeden, so¤uk s›cak demeden,kar, ya¤mur, f›rt›na demeden,o elin alt›nda “Tecrite Son!”dediler. Hapishanelerde zulüm vardediler, hapishanelerde iflkence vardediler. Direniflin etraf›nda kopkoyubir sansür duvar›n›n örülmeyeçal›fl›ld›¤› bir dönemde, direniflind›flar›daki sesi oldular. 1230 günb›kmadan, usanmadan anlatt›lartecriti.Abdi ‹pekçi direnifli sabr›n, sahiplenmeninve demokratik mücadeledeki›srar›n manifestosuolarak büyük direniflle birlikte tarihegeçti.Sadece do¤aya, so¤u¤a ve s›ca¤akarfl› direnmediler. Onlardan önce,polisin bask›s›na, gözalt›lara, tutuklamalara,tacizlere, provokasyonlarakarfl› direnmek zorundayd›lar orada.Y›lmad›lar, sinmediler, bir an bile direniflianlatmay› b›rakmad›lar. O,emekçi elinin alt›ndaki direnifli, Ankara’daoturup da duymayan, bilmeyenkalmad› hemen hemen.Tarih 16 Eylül 2003’tü. AKP iktidar›direnifli bitirememifl, kopkoyubir sansürle hapishanelerdeki zulmün,tecrit iflkencesinin d›flar›ya duyulmas›n›engellemek istiyordu.Sansürün en koyu oldu¤u bu dönemdeTAYAD’l› Aileler, sansürdebir gedik açmak amac›yla o gün,Baflkent’te zulmün karargah›n›n yan›bafl›ndaki Abdi ‹pekçi Park›’nda8 ABD‹ ‹PEKÇ‹ PARKI 31 May›s 2009


sahip oldu¤u kuflkusuzdur.- Bask› ve ‹flkence Sorunu: Mahallelerdekipolis-jandarma karakollar›halka iflkence ve bask› yapan, esnaf›haraca ba¤layan kurumlard›r. Halkbunlardan yaka silker durumdad›r.- Faflist Çeteler Sorunu: Faflist çetelerpolis himayesinde mahallelerdeterör estirmekte, baz› yerlerde din vemilliyetçili¤i kullanarak, halk› birbirinedüflürüp çat›flt›rarak bu zemindeörgütlenmeye çal›flmaktad›rlar.- Sosyal-Kültürel Sorunlar: Bu türkurumlar hemen hemen hiç yoktur.Tiyatrosu, sinemas›, kütüphanesi bulunanmahalle bulmak imkâns›zd›r.Olsa da dar gelirli halk yararlanamaz.Her birim mutlaka bu tür araflt›rmalaryapmal› ve bu araflt›rmalar›nsüreklili¤ini sa¤lamal›d›r. Kadrolar vetaraftarlar kitleler aras›nda somut taleplerinve düflüncelerin tespitini yapmay›,gözlemleme ve araflt›rma yapmay›bir al›flkanl›k haline getirmeli,hiç elden b›rakmamal›d›r. Çünkü kitlelerintalep ve sorunlar› da, düflünceleride de¤iflkendir. Bugün bu yar›nbaflkas› ön plana ç›kabilir.Bunlar›n yan›nda daha birçok sorunsay›labilir, yine her mahalledefarkl› sorunlar ön plana ç›kabilir. Bunlara,genel sorunlar ve çeflitli s›n›f vetoplumsal kategorilerin özel sorunlar›da eklendi¤inde sorundan geçilmezolur. Biz burada bunlar› sadece örnekolsun diye s›ralad›k. Bu sorunlar›n herbiri kitleleri mücadeleye katmakta veörgütlemekte birer araçt›r. Yeter ki bizgerekti¤i yer ve zamanda, uygun araçve yöntemlerle bunlara sahip ç›kal›m.Bunu yaparken de unutmayal›mki, bu sorunlar› çözmek tek bafl›naönemli de¤ildir. Halka güven vermek,destek sa¤lamak için özel baz› durumlarda dâhil ne olursa olsun sorunuçözme yöntemini bulabilmektir.Ancak esas olan bunlar etraf›nda kitleleriharekete geçirmek, örgütlemekve kitlelerin örgütlü gücüyle sorunlar›çözmektir. Böyle yap›ld›¤›nda devrimciçal›flma aç›s›ndan yararl› bir fleyyap›lm›fl olur. Kitleler içindeki etkimizve yayg›nl›¤›m›z gelifltirilmifl olur.Çünkü kitleler ancak böyle yap›ld›¤›ndae¤itilecek ve siyasallaflacakt›r.Sorunlar / Çözümler‘FIRSAT’K‹ME GÖRE?S›n›flar mücadelesinde esasolarak iki tür çeliflki vard›r:Uzlaflabilir ve uzlaflmaz çeliflkiler.Egemen s›n›flar aras›ndakiçeliflkiler, uzlaflabilir çeliflkilerdir.Ezen s›n›flarla ezilen s›-n›flar, baflka deyiflle sömürenlerlesömürülenler aras›ndakiçeliflki ise, UZLAfiMAZ’d›r.Bu durum, iki s›n›f›n ç›karlar›n›nbirbirinden tamamenfarkl› olmas›nda da somutlan›r.Ve bunun sonucudur ki; biriiçin iyi olan, di¤eri için kötü,biri için olumlu olan, öteki içinolumsuzluktur. Birinin huzuru,ötekinin huzursuzlu¤u, biri içingüvenilir olan, öteki için güvenilmezdir.Bu ayr›m her alanda,her konuda sürer gider.Günlerdir Kürt sorununadair telaffuz edilen FIRSATiçin de ayn› fley söz konusudur.Diyebiliriz ki, biri için f›rsatolan, öteki için tuzakt›r. Biriiçin f›rsat gibi görünen, ötekiiçin kapand›r.Kürt halk›yla oligarflinin ç›-karlar› ayn› de¤ildir.Oligarflinin ve emperyalizminsözcüsü olarak konufltu¤uflüphe götürmeyen Cumhurbaflkan›Abdullah Gül’ün sözünüetti¤i f›rsat›n “içeri¤ini”kimse bilmiyor henüz. Bu f›rsat’›nneler içerip içermedi¤iaç›kça ortaya konulmuyor.Ama biz, bu “mu¤lakl›¤a” ra¤men,e¤er bu f›rsat, oligarfliiçin, Gül ve partisi AKP için,ABD için bir f›rsatsa, bu, kesinolarak Kürt halk›n›n lehine birfley de¤ildir. Onlara f›rsatolan, halka tuzakt›r. Onlaraf›rsat olan halka kapand›r.Bunu söylerken,tahmin yapm›yoruz,kahinli-¤e de soyunmuyoruz;sadece s›-n›fsal bir bak›flaç›s›ndan, Marksist-Leninistteorinin penceresinden bak›pmeseleyi ortaya koyuyoruz.Reformistlerin, düzeniçiçözümler bekleyenlerin devletkat›ndan söylenen benzeri hersözle birlikte derin mesajlaral›p, umuda kap›lmas› sahip olduklar›düzen içi anlay›fllar›n›nbir gere¤idir.Uzlaflmaz çeliflkilerinanlatt›¤› bilimsel gerçe¤e,AKP’nin Kürt politikas›ndabugüne kadar sergiledi¤i prati-¤e ra¤men, hala Gül’ün sözlerindenanlamlar ç›kar›p beklentileriçine girenlere yine debir hat›rlatma yapal›m; Gül,Sri Lanka devlet baflkan›n›Tamillere karfl› gerçeklefltirdikleriyoketme sald›r› nedeniylekutlayan bir Cumhurbaflkan›’d›r.Sri Lanka’daki Tamilsorunu, bizim ülkemizdekiKürt sorunu gibi, bir ulusal sorundur.Sri Lanka devleti, sorunu“yokederek” çözmeye giriflmiflve Gül de bunu kutlayarak,kendi kafas›ndaki “çözümyöntemini” ortaya koymufltur.Bu kafa yap›s› nas›l Kürt sorununuçözer?Hat›rlanaca¤› gibi, bu tart›flmalar›nbafllang›c› olarak,Cumhurbaflkan› Abullah Gül,‹ran gezisi s›ras›nda “iyi fleylerolacak” demiflti. Ayn› bak›flaç›s›yla tekrar ediyoruz: Gülve oligarfli için iyi olan, Kürthalk› için kötüdür. ‹ki kere ikinindört etti¤i, gecenin gündüzüizledi¤i ne kadar kesinse,toplumsal ve siyasal planda buda o kadar kesindir.Say›: 182SORUN/ÇÖZÜM 15


TBMM ‹nsan Haklar›Komisyonu Baflkan›Zafer Üskül, geçen hafta,hekimlerin iflkenceyekarfl› ‹stanbul Protokolü’nüuygulamalar›nailiflkin bir e¤itim toplant›s›nakat›ld›.Resmi ad› ''‹flkenceve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›kD›fl›, Afla¤›lay›c›Muamele veya Cezalar›nEtkili Biçimde Soruflturulmas›ve Belgelendirilmesi‹çin El K›lavuzu''olan, k›saca da ‹stanbulProtokolü olarak bilineniflkenceyle mücadeleanlaflmas›, 1996’da haz›rlanm›fl,1999’da da BM Genel Kurulu’ndaonaylanm›flt›.‹flkenceye karfl› say›s›z uluslararas›anlaflmalar ve ulusal yasalar gibi,o da hükümsüzdü. Söz konusutoplant›da Zafer Üskül’ün yapt›¤›konuflma, bu anlaflmalar›n neden venas›l hükümsüz kald›¤›n› da anlat›yordubir bak›ma.Üskül flöyle dedi toplant›da:“Türkiye’de en büyük s›k›nt›m›z iflkenceninyapan›n yan›na kar kalmas›d›r.”(Bas›n, 22 May›s 2009)Üskül, konuflmas›n›n devam›nda“Türkiye’de gerekli delil ve incelemeleryap›lamad›¤› için etkin birsoruflturma olana¤› yakalanamad›¤›n›”söylüyordu.fiimdi birçoklar› Üskül’ün sözlerini,bir samimiyet, cesaretli bir ç›-k›fl ve benzeri flekilde de¤erlendireceklerdir.Zafer Üskül iktidardakibir partinin milletvekilidir. TBMM‹nsan Haklar› Komisyonu Baflkan›-d›r. O, “En büyük s›k›nt›m›z iflkenceninyapan›n yan›na kar kalmas›-d›r” tespitini yapacak konumda biride¤ildir: Neden iflkence yapan›nyan›na kar kal›yor? Kim engelliyor,kim koruyor iflkencecileri?TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu’ndabaflkanl›k yapan biri, bunlaracevap vermelidir. Üskül’ün göreviyak›nmak de¤ildir. Herkesin bildi¤ibir gerçe¤i itiraf etmek de de-¤ildir. E¤er Türkiye’de ‹flkence ya-Türkiye’de iflkenceyapan›n yan›na kârkal›yor!Gerekli incelemeler,etkin bir soruflturmayap›lam›yor!”TBMM ‹nsan Haklar› Kom.Baflkan› Zafer ÜskülBU, FAfi‹ZM‹N‹T‹RAFIDIR!panlar›n yapt›¤› yan›na kar kal›yorsa,Üskül’ün görevi, yapan›n yan›nakar kalmamas› için gere¤ini yapmakt›r.Üskül, üzerine düfleni yap›-yor da onu “aflan” durumlar m›var? Çaresiz mi kal›yor? Fakat hay›r,Üskül’ün sözleri, bir ÇARE-S‹ZL‹K veya SAM‹M‹L‹K de de-¤ildir. Ars›zl›k ve suça, iflkenceyeteflvik vard›r bu sözlerde.Evet, ARSIZLIKTIR. Çünkü,samimi itirafta bulunuyormufl gibigözüküyor, fakat as›l yapt›¤› iflkencecilerincezaland›r›lmamas›n› kan›ksatmakt›r.Soruflturma yap›lam›-yorsa ve Üskül de bunlar› biliyorsa,soruflturma yap›lmas› için ne yapt›bugüne kadar?.. ‹flkencenin, yapan›nyan›na kar kalmamas› için neyapt›? Engin Çeber’i iflkencede katledenlerincezaland›r›lmas› için neyapt›? Yapmad›ysa neden yapmad›?E¤er birileri iflkencecilerin soruflturulmas›n›ve cezaland›r›lmas›-n› engelliyorsa, iflkenceye karfl›olan birinin yapaca¤› aç›kt›r; iflkencecilerikoruyan kifli ve kurumlar›aç›klamak, o komisyonlar›n bir ifleyaramad›¤›n› ilan edip istifa etmektir.Fakat Zafer Üskül öyle yapm›-yor. Hem “iflkencecilerin yapt›¤›n›nyan›na kar kald›¤›n›, haklar›nda soruflturmayap›lamad›¤›n›” söylüyor,hem de hala iflkenceyi sürdüren,iflkencecileri himaye eden iktidar›nbir parças› olmaya devam ediyor.Bu riyakarl›kt›r, sahtekarl›kt›r.Dahas›; Zafer Üskül’ün baflkanl›¤›n›yapt›¤› komisyonunasli ifllevi de, flikayetçigöründü¤ünü yapmakt›rasl›nda. ‹flkencecilerin,infazc›lar›n, katliamc›larncezas›z kalmas›nahizmet etmifltir o komisyonda. TBMM ‹nsanHaklar› Komisyonu’nunEngin Çeber’in iflkenceylekatledilmesine iliflkindüzenledi¤i raporuhat›rlayal›m; Rapor, ‹fi-KENCE diye de¤il,“Engin Çeber’e KötüMuamele Var” fleklindedüzenlenmiflti; ve iflkencecilerinsuçunu hafifleten,onlar› koruyan bu rapor, DTPMilletvekili Ak›n Birdal d›fl›ndakiüyelerin oy çoklu¤uyla kabul edilmiflti.Koruma aç›k; “iflkence” yerine“kötü muamele” denilirse, iflkencecilerzaman afl›m›ndan kurtar›labilecek.Yani, Engin Çeber’i iflkencedekatletmeleri, yanlar›na kâr kalacak.Bunu sa¤layan kim; Üskül’ünbafl›nda oldu¤u komisyon.Bunu sa¤layan iktidar kim? Üskül’ünüyesi oldu¤u AKP!Faflizm, halka karfl›suç iflleyen kimseyiyarg›layamaz. Faflizminyarg›s› koca bir yaland›rYukar›daki do¤rulara ra¤men,sorun bir Üskül sorunu de¤ildir. Üskülmevcut durumu ifade etmektedirve bu objektif olarak faflizminitiraf›d›r. Anlatt›¤› tablo, faflizmeözgüdür. Faflizm, en programl› veen sistematik flekilde iflkence yapansistemdir. Faflizmin bu noktadaay›rdedici özelliklerinden biri, iflkencecilerindokunulmazl›¤›, yarg›lanamazl›¤›d›r.‹flkenceciler, cezaland›r›lmayacaklar›n›bilirler.Emindirler bundan. Aksi durumda,bu katiller sürüsünün zulmetmesinive kan dökmesini yarg› ile güvencealt›na almadan, onlara cinayet iflletmek,infazlarda, iflkencelerde,katliamlarda kullanmak mümkünde¤ildir.16 FAfi‹ZM 31 May›s 2009


da di¤er tüm halka, kendisine de yap›labilece¤inigösterir. ‹flkencecinincezas›z kalmas› bu anlamda sadece“hukukun iyi ifllememesi” gibi birnedenin sonucu de¤il, sistemin temelbir politikas›d›r.Faflizmin yarg›s›n›nba¤›ms›zl›¤› da yaland›r.Bu yasalar varken,hiçbir yarg›ç objektif veadaletli OlamazDüzenin sahipleri ve sözcüleri,“yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›” sözünüa¤›zlar›ndan düflürmezler. Yarg› ba-¤›ms›zsa, Üskül’ün anlatt›¤› gerçek,nas›l izah edilecek? Bir yarg› ki, iflkencecileryarg›lanam›yor. ‹ki y›liçinde 6234 kifliye iflkence yap›lm›flve yarg› bunlar› soruflturmuyor. Neden?Sorun, yarg›n›n ba¤›ml› yada ba¤›ms›z olmas›nda de¤il, oyarg›n›n HANG‹ YASALARLA kararverdi¤i, hangi mekanizma içindeyarg›lama yapt›¤›d›r.Faflizmin yasalar›na göre kararveren bir yarg›n›n, hakimlerin,halktan yana, özgürlüklerden yanakararlar vermesi söz konusu de¤ildir.Yasalar› yapan faflizmdir. Yarg›mekanizmas›n›n kurallar›n› belirleyenfaflizmdir. Yarg›ç’›n sicilini verenve maafl›n› ödeyen de faflizmdir.Hal buyken, nas›l yarg›dan farkl› birkarar beklenebilir?Üskül’ün aç›klamas›, iflkenceyleilgili olarak sürekli yap›lan, münferittir,polislerin e¤itimsizli¤inin sonucudur,polisin fevrili¤inin sonucudurgibi aç›klamalar› da bir kezdaha çürütüyor; iflkencenin ve iflkencecinincezas›zl›¤›d›r as›l sorunve bu da devletin politikas›d›r.Yasalar› yapan h›rs›zlar ve katliamc›laroldu¤una göre, bu yasalaragöre çal›flan yarg›n›n h›rs›zlar›, iflkencecilerive katliamc›lar› yarg›lay›pcezaland›rmas› düflünülebilirmi? Hat›rlanacakt›r bir süre öncebaz› hakimlerin devletin ç›karlar›ylahukuk karfl› karfl›ya geldi-¤inde, ben önce devletimi düflünürümdiye aç›klamalar yapm›fllard›;adalet da¤›tt›¤› iddia olunan hakimler,devlet söz konusu olunca“hukuk falan tan›mam” diyorlar.Devletin lehine karar veririm diyor.Bu hakimler halka zulmeden,devrimcilere iflkence yapan iflkencecileriyarg›lay›p cezaland›r›r m›?Adil olabilir mi? ‹flkenceciler demiyorlarm›, “biz ne yapt›ysak devletimiziçin yapt›k”. Mahkemeler de,en son 19 Aral›k Katliam› davalar›ndaoldu¤u gibi, katliamc›lar›n“devlet görevi” yapt›¤›na hükmetmedimi?.. Çünkü faflizmin yasas›odur.29 YILLIK HUKUKSUZLUK23 May›s 1980 y›l›nda efli ile bulunduklar›evde kurflun ya¤muruna tutularak flehit olan SevinçÖzgüner Türk Tabipler Odas›’nda an›ld›.29 y›ld›r yap›lan anmada Sevinç Özgüner’inonurlu mücadelesi anlat›ld›. Sevinç Özgüner ileilgili bir sunumla bafllayan anma akrabalar›n›n,arkadafllar›n›n anlat›mlar›yla devam etti.Anma kapsam›nda; KESK, D‹SK,TMMOB, ‹HD, ‹stanbul Tabip Odas› ve odan›n ‹nsan Haklar› Komisyonu’nunseçti¤i Desa direniflçisi Emine Arslan’a ve Engin Çeber’e ödülleriverildi. Anmaya efli ve çocuklar›yla kat›lan Emine Arslan; direnmenin veörgütlü mücadelenin iflçiyi, emekçiyi daha güçlü k›ld›¤›ndan söz etti. Açt›-¤› davay› kazanmas›na ra¤men ifline geri dönemedi¤ini belirten Emine Arslanmücadeleden asla vazgeçmeyece¤ini söyledi. Ard›ndan Yürüyüfl’ün da-¤›t›m›n› yaparken hukuksuzca gözalt›na al›nan ve 3 gün boyunca gördü¤üa¤›r iflkence sonucu kald›¤› hastanede 10 Ekim 2008 günü yaflam›n› yitirenEngin Çeber’in ödülü aç›kland›. Ödülü babas› ve avukat› Taylan Tanay ald›.Taylan Tanay; Tabipler Odas›’na Engin Çeber katledildikten sonra yanlar›ndaolduklar› ve ödül için teflekkür ederek konuflmas›na bafllad›. Örgütlenmelerinflehitleri sahiplenerek geliflebilece¤inden bahseden Tanay; ayd›nlar›nkatledilemesinin devlet taraf›ndan politika haline getirildi¤ini söyledi.Bu davan›n Engin Çeber davas›yla benzeflti¤ini ve faillerin gizlenmeyeçal›fl›ld›¤›n› söyleyen Tanay; Sevinç Özgüner’in an›s› karfl›s›nda sayg›ylae¤ildi¤ini belirterek konuflmas›n› sonland›rd›.Anmada Sivas Mad›mak otelinde katledilen Behçet Aysan’›n bir fliiricanland›r›ld›. Anman›n sonunda katillerin cezaland›r›lmas› istenerek, neolursa olsun Sevinç Özgüner’in anmas›n›n yap›lmaya devam edilece¤ibelirtildi.FARUK KADIO⁄LU ANILDITecrite karfl›sürdürülenÖlüm Orucu direniflindeTekirda¤1 No’lu FTipi'nde 12.Ölüm OrucuEkibi'nde direniflebafllayan,ölüm orucunabafllad›ktan k›sa bir süre sonra, açl›-¤›n›n 15. gününde 25 May›s2005'de bedenini tutuflturarak flehitdüflen Faruk Kad›o¤lu’nun an›s›nayemek verildi.24 May›s günü Karanfiller KültürMerkezi’nde yap›lan anmada FarukKad›o¤lu’nu anlatan bir yaz› okundu.Karanfiller Kültür Merkezi’ninduvarlar›na Faruk’un resimlerinin,feda eylemi s›ras›nda hücresinin duvarlar›nakan›yla yazd›¤› “Kanla Yaz›lanTarih Silinmez” yaz›s›n›n veFaruk’un yazd›¤› fliirin as›ld›¤› yeme¤eyaklafl›k 100 kifli kat›ld›.Anma, Faruk’un abisi ‹rfan Kad›o¤lutaraf›ndan yap›lan konuflmaylasona erdi.18 FAfi‹ZM 31 May›s 2009


Bursa Devlet Hastanesi’nde KatliamSa¤l›k Bakan›’ndan Katliama Aç›klama:Bursa fievket Y›lmaz DevletHastanesi’nde 25 May›s gecesi ç›-kan yang›nda, yo¤un bak›m ünitesindeki8 hasta öldü. Hastanenin sadecebir bölümündeki küçük çapl›yang›n, bir katliama dönüflmüfltü.Bursa’daki hastane, devletinhastanesiydi. 2002 y›l›ndan beri faaliyetteydi.Devletin ilgili birimlerinceçal›flmas› için gerekli onaylarverilmifl bir hastaneydi... Ama ifltes›radan bir yang›nda, hastalar içinmezara dönüflmüfltü birden!Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤,suçlular›n telafl›yla yang›n sabah›hastanenin önüne kofltu. Hastanegörevlilerinin suçu yoktu, itfaiyeninsuçu yoktu, hastaneyi inflaedenlerin, yönetenlerin, velhas›lkimsenin suçu yoktu ona göre...Demedi ama, kafas›n›n içindengeçeni biliyoruz; “takdiri ilahi”ydi,o 8 kiflinin eceli gelmiflse, ne yap›-labilirdi ki...‘ZatenÖleceklerdi’O telaflla, zaten ölenlerden ikihastan›n da “beyin ölümü beklenenkifliler oldu¤unu” söyleyiverdi. Yani,zaten öleceklerdi, onlar› katliam›nbilançosuna katmaya bile gerekyoktu!Akda¤’›n beyninin içini iyi tan›-yoruz art›k; Ankara’da Dr. Z. TahirBurak Kad›n Hastahanesi’nde 27bebe¤in ölümünde de ileri yafllardahamile kalan anneleri, erken do¤anbebekleri suçlay›p iflin içinden ç›kmayaçal›flm›flt›.Oysa, Bursa Devlet Hastanesi’ndekidüpedüz bir katliamd›.Ölenler, “yo¤un bak›m” ünitesindekilerdi.Yani, herhangi bir yang›nda,ilk kurtar›lmas› gerekenler, kendibafl›na hiçbir fley yapamayacakdurumda olanlar. Yani, ölenlerinyo¤un bak›m ünitesindeki hastalarolmas›, ahlaki olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›nsorumlulu¤unu daha da büyütüyordu.Ama o ahlak nerede onlarda?Düzenin gazeteleri de gizlemektezorlan›yorlard›:Bütün dertleri, sömürü, kâr, talanüzerine kurulu sistemlerininsorumlulu¤unu gizlemektir. Bakan,Vali, di¤er “yetkililer”, hastalar›kurtarmak için göstermediklerigayretle, bunun için u¤raflt›lar.Hastanede yang›n merdivenleri,kap›lar› kilitliydi... Yang›n tüpleribofltu. Yo¤un bak›m ünitesindekijeneratör çal›flmam›flt›... Gerekliizolasyon yoktu.. Uygun havaland›rmasistemi kurulmam›flt›...Yo¤un bak›mda 'respiratör' cihaz›yoktu... Liste uzay›p gidiyor.Elektrik, inflaat ve kimya mühendisleriile mimarlardan oluflturulanbilirkifli heyetince yap›lan ilkincelemede de, beklenece¤i ve tahminedilece¤i gibi “birçok aksakl›ktespit edildi¤i” bildirildi.Geçen hafta da Adapazar›’ndaMurat So¤anc›o¤lu K›z Yurdu'ndaç›kan yang›nda iki k›z çocu¤u öldü.Sorumlu elektrik konta¤›! Oysa ikiçocu¤u katleden “kontak” de¤il.‹nsano¤lu, selleri, depremleri,yang›nlar› tamam›yla engelleyemez;ama bunlar›n can almas› engellenebilir.Engellenemiyorsa, oradado¤al afetin d›fl›nda bir unsur dahavard›r. ‹flte o unsur, düzenin bozuklu¤udur.S›k s›k vurgulad›¤›m›zve her seferinde tekrar kan›tland›¤›gibi, do¤al afetleri katliama dönüfltüreniflte bu bozuk düzendir.Caner Can’›n Ölümünün Sorumlular›Cezaland›r›ls›nAdana Özgürlükler Derne¤i, Caner Can ad›ndakibir çocu¤un 12 May›s tarihinde Adana Büyükflehir Belediyesi’ninYol flantiyesi alan›ndaki su dolu gölete düflüpbo¤ulmas› üzerine Can Bebek’in öldü¤ü yerde 24May›s’da bir eylem yapt›. Eyleme, Caner Can’›n ailesive köylüleri Karahanl›lar da kat›ld›.Eylem öncesinde Adana Özgürlükler Derne¤iüyeleri aileyi ziyaret etti. Buradan aile ve köylülerlebirlikte eylemin yap›laca¤› göletin oldu¤u yere gidildi.Yap›lan eylemde, Caner Can’›n resimleri ve “SorumlularCezaland›r›ls›n” yaz›l› dövizler tafl›nd›. Ailesiaç›klama boyunca feryat ederken bay›lanlar oldu.Eylem boyunca jandarma da gelerek kamera çekimiyapt›.Adana Özgürlükler Derne¤i Baflkan› Mehmet B›ld›rc›n,“burada Belediye Baflkan› Aytaç Durak’›n o¤luoyun oynam›yor, yüzmüyor. Burada oyun oynayanlarbizim çocuklar›m›zd›r, Caner Canlar-’d›r, halk›n çocuklar›d›r. Onlar lüksaraçlara binerken biz ölürüz” diyerekbu katliam›n sonuna kadar takipçisiolacaklar›n› belirtti. Ard›ndan dernekad›na okudu¤u aç›klamada yetkililerinsorumsuzlu¤u dile getirilerek herkesibu konuda duyarl› olmaya ça¤›rd›.Say›: 182 KATL‹AM 19


May›nl› Arazideki Erdo¤an Portresi:Vatan Sat›c›s›Siyonizm ‹flbirlikçisi‹stismarc› ve RiyakarAKP, satmaya devam ediyorYüzbinlerce dönümü ‹srail’epeflkefl çekmek için, az›nl›klar›nsavunucusu kesildi.Daha dün, “tek millet”, “ya sevya terket!” diyen kendisiydi.Paran›n dini, milliyeti olmazdiyor; kendisinin de yok. Onunda sadece ç›karlar› var.Halktan gasp edilerek may›nlanantopraklar, temizlenip yinehalka iade edilmelidir!Sat›flta ve iflbirli¤inde s›n›r yok.AKP hükümeti vatan topraklar›n›satmakta, geçmifl tüm hükümetlerigeride b›rakacak ölçüde pervas›z.Ne bulursa satt›lar. fiimdi s›rada vatan›ns›n›r topraklar› var.AKP hükümeti, “‹ki K›br›s büyüklü¤ündeki”may›nl› topraklar›,may›nlar› temizleme karfl›l›¤›nda 44y›ll›¤›na ‹srail’e kiraya vermek istiyor.“Temizlenecek 216 bin dönümarazinin yüzde 80’e yak›n›n›n tar›maelveriflli oldu¤u” belirtiliyor.Sat›lacak yer, s›n›rda, al›c› da ‹srailolunca, sat›fla islamc› kesim dahil,genifl kesimlerden karfl› ç›k›fllargündeme geldi. Erdo¤an, elefltirilerkarfl›s›nda bu sat›fl› savunmak içinflunlar› söylüyordu:“... paran›n dini, ›rk› olmaz. ..Adam burada yat›r›m yapacak...Burada Ahmet- Mehmet çal›flacak.”Di¤er yandan, Erdo¤an, beynindekias›l düflünceyi itiraf ediyor. Erdo¤an’›ndini iman› parad›r. Bugünekadar hep bu mant›kla hareket ettiler.‹ktidarda kalmak u¤runa emperyalistlerinher dedi¤ini yapt›lar. Ülkedesat›lmad›k bir fley b›rakmad›lar.Oligarflik iktidarlar, vatan kavram›na,ba¤›ms›zl›k kavram›na öylesineyabanc›laflm›fllard›r ki, o topraklar›nönemli bir bölümünün emperyalistlerekarfl› çarp›fl›rak savunuldu-¤unu bilmezden gelmektedirler.‹ki K›br›s büyüklü¤ündeki butopraklar may›nlan›rken de halkasorulmad›. Sözkonusu topraklar,bazen gasp edilerek, bazen de komikdenilebilecek paralar karfl›l›¤›halk›n elinden devlet zoruyla al›nd›;halk orada topraks›zl›¤a ve açl›¤amahkum edildi. Düflünün o topraklarnerdeyse 50 y›ld›r may›nl›.Topraks›z kalan köylü, geçimiiçin “kaça¤a” ç›kmaya bafllad›. Kaçakç›l›kta,o may›nlar nedeniyle binlerceköylü öldü veya sakat kald›.50 y›ld›r o topraklar› may›nlay›phalka kulland›rtmayanlar, may›nlar›nsökülmesi gündeme geldi¤indede, topraklar› as›l sahiplerine iadeetmek yerine, bu kez de, 44 y›ll›¤›-na ‹srail’e vermeye niyetliler.Ülkemiz bugün pirincini, bu¤day›n›,m›s›r›n› d›flardan alacak durumadüflürülmüfltür. Oysa, bilinmektedirki, ülkemizin topraklar›,halk›m›z›n tüm tar›msal ürün ihtiyaçlar›n›karfl›layacak niteliktedir.Ama AKP’nin umurundam›? Onlar bu ülkeyi ya¤malayacak,“yeni zenginler”yaratarak, çocuklar›n›ifladam› yaparak, bollukiçinde yüzüyorlar zaten...Ama köylü yoksuldur, milyonlarcas›topraks›zd›r.Küçük toprak sahibi olantefeci tüccara mahkumedilmifltir.Yüzbinlerce dönümtoprak söz konusu oldu-¤unda, yine bu ülkenintopraks›z köylüsü gelmiyorak›llar›na.‹srail’in s›n›rlar›m›zayerleflmesikabul edilemez!Sorun sadece köylününtopraks›zl›¤› sorunu, para,yat›r›m sorunu da de¤ildir.‹srail flirketlerinin bölgeyi kiralamaktabu kadar hevesli olmas›ndaekonomik, siyasi, askeri bir dizi hesapvar elbette. Do¤al tar›m yapmaktanpetrole, Ortado¤u halklar›-na karfl› her biçimde bölgeyi kullanmayakadar her fley olabilir bu hesaplariçinde.‹srail’in, ülkemizin s›n›rlar›nayerleflmesi, bu anlamdad›r ki, hiçbirbiçimde kabul edilemez.TSK ve AKP’ninpeflkefl iflbirli¤iTopraklar›n bölgedeki, yoksulköylülere verilmesi yerine, ‹srail’ekiralanmak istenmesi kadar, may›nlar›ntemizlenmesi konusundaki tart›flmalarda çarp›c›yd›. AKP, topraklar›kolayca satmak için k›l›f›n› haz›rlam›flt›:“Genelkurmay may›nlar›temizlemiyordu”...Genelkurmay, may›nlar› temizlemekiçin “gerekli teknolojiye sahipolmad›¤›n›” aç›klayarak, bölgeninNATO’nun ilgili kurumuna temizletilebilece¤inisöylüyor. 2 K›br›sbüyüklü¤ündeki o topraklara900 bini aflk›n may›n› Genelkurmayyerlefltirmedi mi? Yeri geldi-¤inde halk› tehdit edip “ordumuz20 R‹YAKARLIK 31 May›s 2009


Uzun ve milyonlar›nac›lar›yla dolu bir ‘faflizan”tarih!Gerek Osmanl› ‹mparatorludünyan›nen güçlü ordular›ndan biridir”diyen, her vesileyle “en sonteknolojiyi kullanmakla” övünenkendileri de¤il miydi? Kendi yerlefltirdi¤imay›nlar› temizleyemeyen800 bin kiflilik bir ordu!!! Kuflkuyok ki, Genelkurmay da bu vatansat›c›l›¤›n›n orta¤›d›r.Mesele, “teknolojinin olup olmamas›”de¤ildir. TSK da zaten,NATO’nun may›n temizleme birimininorta¤›d›r. Fakat, herkesin bildi¤igibi, TSK, ony›llard›r siyonist‹srail’in bölgedeki en yak›n iflbirli¤iiçinde oldu¤u güç durumundad›r.AKP’yle, TSK; bugüne kadar birçokkonuda oldu¤u gibi, söz konusubölgenin siyonist ‹srail tekellerinepeflkefl çekilmesinde de tam bir mutabakatiçinde gözükmektedirler.May›nl› topraklar, halk›nd›ve yine halk verilmelidir!‹srail’e peflkefl çekilmeye çal›fl›lano topraklarda halk›n kan›, can›, eme-¤i vard›r. O topraklar halk›nd›r. AKP,halk›n olan› sat›l›¤a ç›karm›flt›r.Topraklar› ‹srail’e verecekler vetopraklar›n gerçek sahipleri olan“Ahmet-Mehmet” de siyonist tekellerinkölesi olacak ve onlar›n yan›ndabo¤az toklu¤una çal›flacak. Baflbakan›nhalka reva gördü¤ü; bo¤aztoklu¤una siyonistlere çal›flmad›r.Böyle düflünen baflkalar› da var:Mesela, fianl›urfa Ziraat Odas› Baflkan›,topraklar›n tekellere kiralanmas›n›kabul ediyor ama “köylülergelip çal›fls›n” diyor. Topraklar›halka da¤›t›n diyemiyor.Emperyalizm iflbirlikçileri, sistemeteslim olmufl beyinler, ba¤›ms›zl›¤›n,vatan s›n›rlar›n›n “modas› geçmifl”kavramlar oldu¤unu düflünmektedirler.Bu nedenle de soruna bir vatansevergibi yaklaflamamaktad›rlar.O topraklar, AKP’nin ya da Genelkurmay’›ntopraklar› de¤ildir. Otopraklar halk›n topraklar›d›r. Oradaki,yoksul köylünün topraklar›d›r.May›ndan temizlenen topraklarYOKSUL TOPRAKSIZ KÖY-LÜYE DA⁄ITILMALIDIR!..Milyonlarca köylünün topra¤› yokama devasa büyüklükteki topraklarmay›nl› durmaktad›r. E¤er biz sesimiziç›karmaz ve bizim olan› istemezsek,50 y›ld›r elimizden çal›nm›flolan topraklar, bu kez de 44 y›ll›¤›naelimizden gidecektir.Topraklar oradaki halk›nd›r.‘HATA’ DE⁄‹L, SOYKIRIM, ‹MHA,‹LHAK, AS‹M‹LASYON...B a fl b a k a nTayyip Erdo-¤an Suriye s›n›-r›ndaki may›nl›arazilerin ‹srail’everilmesinisavunurkenyapt›¤› konuflmadaülkemizinyak›n tarihindeaz›nl›klara yönelikbask›lar› gündeme getirerekflöyle diyordu:“Farkl› etnik kimlikte olanlarülkemizden kovuldu. Acaba kazand›km›? Akl›selimle düflünülmedi.Bu faflizan bir yaklafl›m›nsonucuydu... Bu hatalara zamanzaman biz de düfltük ama akl›selimledüflününce, flöyle bir bafl›m›-z› iki elimizin aras›na al›p düflündü¤ünüzde,hakikaten ne yanl›fllaryapm›fls›n›z diyorsunuz”...Birincisi flu ki; Erdo¤an buradaen baya¤› istismarc›l›¤›n yeni birörne¤ini vermektedir. Topraklar›m›z›‹srail’e peflkefl çekmeyi hakl› göstermekiçin “demokratl›¤a” soyunuyor.‹kincisi; bu sadece istismaramaçl› bir demagojidir. Tayyip’inbeyninin içi de, partisinin politikalar›da o faflizan yaklafl›mla doludur.Bugün de ayn› anlay›fl› devamettirmektedirler zaten.“Hata”ysa hesab›n› verin,sorumlular›n› yarg›lay›n!Erdo¤an’›n sözünü etti¤i olaylarve politikalar, s›radan fleyler de¤ildir;tarihte, milyonlarca insan›nölümüne, ac›lar›na yolaçm›fl politikalardansöz ediliyorsa, “hata” deyipgeçemezsiniz.Erdo¤an’›n “hata” dedi¤i, farkl›milliyet ve inançlardan, milyonlarcainsan›n katledilmesi, sürülmesi,göçe zorlanmas›d›r. Öyle bir ülkedüflünün ki, yaklafl›k bir as›r içindetopraklar›m›zdan onlarca halk silinmifltiradeta. Ermeniler’den Süryaniler’e,Rumlar’dan Nasturiler’e,Boflnaklar’dan Arnavutlar’akadar birçok az›nl›k, Anadolu’dankovulmufl, ya da kimlikleriniinkara zorlanm›fllard›r.Erdo¤an “ne yanl›fllar yapm›-fl›z” diyor. Hay›r; do¤rusu, baflkahalklar› yok etmek, Anadolu’yuTürklefltirmek için ne katliamlar,ne zulümler yapm›fl›z olacakt›. Anadolu’dayüzy›llardan beri onlarcafarkl› kimlikte halk yaflad›. Ama zamanlabu halklar yok say›ld›, dilleri,dinleri, kültürleri yasakland›. Örne-¤in Nasturiler, Asuri-Keldaniler,Süryaniler öyle katliamlar yaflam›fllard›rki, nüfuslar› küçüldükçe küçülmüfl,en sonunda kurtuluflu Anadolu’dankaçmakta bulmufllard›r.Bugün say›lar› binlerle s›n›rl› olanbu halklar›n varl›¤›ndan milyonlarcainsan habersiz durumdad›r.Ermeni, Rum, Süryani gibiHristiyan az›nl›klar›n kimlikleri vehaklar› Lozan Anlaflmas›’yla kabuledilse, dilleri ve kültürel etkinlikleriyasal güvence alt›na al›nm›fl olsada; her zaman bir düflmanl›k politikas›ylakarfl› karfl›ya kalm›fllard›r.Müslüman kökenli ulusal az›nl›klarise tamam›yla yok say›lm›fl, dilleri,kimlikleri, kültürleri bask› alt›ndaal›nm›fl, ulusal özelliklerini koruyacakkurumlar›na ve örgütlenmelerineizin bile verilmemifltir.Say›: 182R‹YAKARLIK 21


¤u’nun gerekse de daha sonras›ndaKemalist küçük-burjuva diktatörlü-¤ün ve oligarflik diktatörlü¤ün az›nl›klarpolitikas›; ilhak, yok sayma,yok etme, bask› ve asimilasyon temelindeflekillenmifltir. Cumhuriyetinbafl›nda di¤er halklar›n varl›¤›k›smen kabul edilirken k›sa bir süresonra Türklefltirme politikalar›uygulanmaya bafllanm›flt›r. Dahasonraki y›llarda gelifltirilen “GüneflDil Teorisi” ile Kürtlere ve di¤eraz›nl›klara yönelik bak›fl aç›s› ›rkç›bir muhtevaya bürünmüfltür.Erdo¤an’›n “hata”s›n›n çap›n›görmek için, Anadolu’nun “ar›nd›-r›lmas›” tarihine çok k›sa bir gözatal›m:1877-1878 aras›nda 200 binÇerkes, Rumeli’den sürülerek Suriyeve Ürdün’e gönderildi. 1. Paylafl›mSavafl› süresince 500 bineyak›n Asuri-Süryani katledildi yada göçe zorland›. 1915 y›l›nda E r-meni ve Rumlara karfl› “tehcir”karar› al›nd›. Ermeniler zorla Suriyeçöllerine sürüldü, hastal›klar, açl›k,çetelerin sald›r›lar› sonucunda1.5 milyon Ermeni yokedildi.1923’te 2 milyon Rum mübadeleyletasfiye edildi. 1924’te büyükbir Nasturi katliam› yafland›.1920’ler boyunca Kürt halk›na karfl›say›s›z katliamlar gerçeklefltirildi.1929-1934 aras›nda Anadolu’dakalan di¤er Ermeniler ‹stanbul’asürüldü. 1938’de Dersim katliam›ylaulusal kimli¤ine sahip ç›kanKürtlere yönelik en kanl› bast›rmaharekatlar›ndan biri gerçeklefltirildi.Trakya’da 1934’de Yahudilereyönelik katliam, ya¤ma ve talan yafland›.Yahudiler 1940’da ‹srail’egöç etmek zorunda kald›lar. 12 Kas›m1942’de Varl›k Vergisi kanunuylaaz›nl›klar›n varl›klar›n›n elde¤ifltirmesi sa¤land›. 6-7 Eylül1955’te ise ‹stanbul’da Rum’larakarfl› büyük bir ya¤ma, talan ve katliamgerçeklefltirildi...Ne kadar uzun ve kanl› bir tarih.Farkl› ulusal kimlikteki yüzbinlerceinsana uygulanan bu bask›,katliam, mübadele ve sürgün için“hatayd›” deyip geçilebilir mi?Ülkemizde az›nl›klar›n nüfuslar›nailiflkin onlarca y›ld›r ciddi biraraflt›rma yoktur. Ama yine de tabloaç›k:1914’te Rumlar›n ve ErmenilerinOsmanl› topraklar›ndaki nüfusutoplam olarak 3 milyonu aflk›nd›.Peki bugün?Tüm Rum ve Ermenilerin toplam›50 bini bulmuyor... Nerede ötekilerve neden gittiler?Osmanl›’daki ilk meclislerde ‹stanbultemsilcilerinin yar›s› gayrimüslimidi. fiimdi neredeler?Anadolu’da bu yüzy›l›n bafl›ndayüz binlerce Keldani yaflarken bugünyaln›zca 300 Keldani’nin yafl›-yor olmas› nas›l bir hata olabilir?Halen ülkemizde çok az say›dakalmalar›na ra¤men gayri-müslimaz›nl›klara yönelik bask›lar devamediyor. Hrantlar katlediliyor. Sürekliflovenizm körükleniyor, linçsald›r›lar› düzenleniyor. Devletinresmi politikas› her zaman “tekmillet, tek dil, tek bayrak, tekdin” olmufltur. Bu politika sonucundaaz›nl›klara, Kürtlere, Alevilere,devrimcilere yönelik say›s›zkatliamlar gerçeklefltirilmifltir.Bu kafa, o “faflizan”kafadan farkl› m›?AKP hükümetinin Milli SavunmaBakan› Vecdi Gönül daha yak›nzamanda, Erdo¤an’›n sözünü etti¤io faflizan uygulamalara külliyen sahipç›kmam›fl m›yd›? Hat›rlay›n,demiflti ki:“E¤er Ege’de Rumlar devametseydi ve Türkiye’nin pek çok yerindeErmeniler devam etseydi,bugün acaba ayn› milli devlet olabilirmiydi?”Cemil Çiçek, 2005’te “Osmanl›Ermeniler’i Konferans›” düzenlemekisteyenleri “bizi arkam›zdanhançerlediler” diyerek,vatan haini ilan etmemifl miydi?“I¤d›r’› da ald›lar, yani Ermenistans›n›r›ndalar”, diye flovenizminikusan da Erdo¤an hükümetininBakan› de¤il miydi?Ülkemizdeki kaçak 40 bin Ermeni’yikovmakla tehdit eden bizzatErdo¤an’›n kendisi de¤il miydi?Bunlar da bir yana, daha k›sasüre önce, 2 Kas›m 2008’de, Hakkari’de“Tek millet, tek bayrak, tekvatan, tek devlet dedik. Buna kimkarfl› ç›kabilir. Buna karfl ç›kan›nbu ülkede yeri yok. Buyursun istedi¤iyere gitsin...” diyen Tayyip Erdo¤an’›nkendisi de¤il miydi?Daha alt› ay olmad› bunlar› söyleyeli?Ne oldu arada?AKP halka düflman, ›rkç›, gericibir partidir. Irkç›l›¤a, flovenist politikalara,faflist ve faflizan uygulamalarakarfl› de¤il, bunlar›n savunucusudur.“Ecdad›m›z” diyerekOsmanl›’n›n katliamc› geçmiflinesahip ç›kan da, “tek millet tek devlet”deyip, Cumhuriyet tarihinintüm flovenist politikalar›na sahip ç›-kan da AKP’dir.Az›nl›klara yap›lanlar› “faflizan”bir uygulama olarak nitelendirenErdo¤an’›n sorunu, tarihle,Cumhuriyetin yanl›fllar›yla hesaplaflmakde¤il, topraklar›m›z› ‹srail’epeflkefl çekebilmektir. Tarihtekikatliamlara yönelik tepkiyi biletüccarl›¤›n›n malzemesi yap›yor.Bu tarihin üstü hata denilerek kapat›lamaz.Bu yöntem, emperyalistleringeçmiflte iflledikleri suçlar için“özür dilemelerine” benziyor. Ülkeleriiflgal et, yüzbinleri katlet, sonraözür dile... Milyonlar› zorbal›kla yoket,asimile et, hatayd› de... Ayn›mant›k Engin Çeber’in iflkencedekatledilmesinde de görülen mant›kt›r.Özür dileyince, sorun çözülmüflolmuyor. Hesab›n› kim verecek?Erdo¤an’›n geçmifli hata olarakde¤erlendirmesinin samimiyetsizli-¤i iflte tam bu noktadad›r; o bu faflizanuygulamalar›n hesab›n›, tarihselsorumlulu¤unu gündeme getirmemektedirhiçbir flekilde.Hatayd› diyecek, yaratt›¤› “demokratik”sempatiyle, s›n›rdakitopraklar› ‹srail’e peflkefl çekecek,sonra konuyu kapatacak... Klasikbir AKP ve Tayyip yöntemi...22 R‹YAKARLIK 31 May›s 2009


Yoksullu¤un ÇözümüHIRSIZLIK De¤il, MÜCADELE’dirEvvelki hafta, ‹stanbul Bayramtepe’depolisin gecekondular› y›kmakiçin halka karfl› estirdi¤i terörve halk›n direnifli vard›. Okullar›niçine, evlerin yatak odalar›na kadargaz bombas›na bo¤dular tüm mahalleyi.Polisin gaz bombalar›ylacan pazar›na çevirdi¤i mahallede,halk, büyük bir özveri ve dayan›flmaiçinde gazdan etkilenenlere yard›metmeye, yaral›lar› hastanelere yetifltirmeyeçal›fl›yordu.‹flte o anda, Bayramtepe’de bir“olay” daha yafland›; halk gaz bombalar›ylabo¤uflurken, durumu f›rsatbilen h›rs›zlar bir eve girip aileninbir ayl›k ekmek paras›n› çald›lar!Bir yanda direnifl, bir yanda direnenlerinevine yönelen h›rs›zl›k...Bayramtepe’deki olay, çarp›c›ve ancak, tekil de¤il. H›rs›zl›k, “ençok artan” olaylar›n bafl›nda geliyor.“Suç istatistikleri”, h›rs›zl›ktakiart›fla dair büyük oranlar veriyorlar.Art›fl›n süreklilik kazand›¤› resmiaç›klamalardan da biliniyor.H›rs›zl›¤›n tek bir nedeni var:YOKSULLUK. Zaman zaman bukonudaki aç›klamalarda e¤itimsizlik,ruhsal bozukluk ve rahats›zl›klargibi nedenler say›lsa da, bunlarbir çarp›tmad›r, bu tür h›rs›zl›klar,sözü edilir bir oran oluflturmazlar.Yoksulluk ise her geçen gün katlanarakbüyüyor. 40 milyon insan›-m›z yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yafl›-yor. On milyon insan›m›z açl›k sefaletiçinde. ‹flsizlik oran› en son %16,1 olarak aç›kland›. ‹nsanlar evinebir lokma ekmek götüremez durumda.‹flte birkaç y›l öncesindendurumu tüm ç›plakl›¤›yla ortayaç›karan bir rakam: “‹stanbul’unyoksul semtlerinde yaflayan halk›ntamam› yoksulluk, yüzde 69,1’i deaçl›k s›n›r›n›n alt›nda yafl›yor.”Derin analizlere gerek yok: H›rs›zl›klar›nher geçen gün artmas›n›nnedeni budur: Açl›k, iflsizlik, yoksulluk...Bunun böyle oldu¤unugörmek için araflt›rma raporlar›nada gerek yok. Mahallelerimizde yaflad›klar›m›zortada.Kimler çal›yor, kim bu h›rs›zlar?Aç›k kimlikleriyle tan›masakda ço¤unun iflsiz ve güçsüz kiflileroldu¤unu, yoksul insanlar oldu¤unubiliriz. Yani yoksullar çal›yor. Yani,h›rs›z dedi¤imiz bu kifliler halktaninsanlar. Bizim insanlar›m›z. Açkald›klar› için, iflsiz kald›klar› içinçal›yor. Açl›¤a teslim olmamak içinçal›yor bafllang›çta. Daha sonra kimisibunu bir “ifl” haline getiriyor.H›rs›zl›k üzerine, çalmak üzerinebir “yaflam düzeni” kuruyor. Mahallelerimizh›rs›zl›k çeteleriyle dolu.8-10 yafllardan bafllayarak her yafltançeflit çeflit h›rs›zl›k çeteleri var.H›rs›zlar›n ço¤u, yineyoksullardan çal›yorH›rs›zl›k olgusunun en çarp›c›yanlar›ndan biri de budur. Çalanyoksul, çal›p ç›rpt›¤› da yoksuldurço¤unlukla. Çald›¤› üç kurufl içinçal›flan bir baflka yoksulun, hattaemekli maafl›ndan baflka bir geliriolmayan bir emeklinin paras› veyamal›d›r. Elini uzatt›¤›, ayn› mahallede,ayn› semtte ayn› yoksullu¤upaylaflt›klar›d›r.Evet, iflsizlik, açl›k, yoksulluk enyak›c› sorunudur. Fakat açl›k ve yoksullu¤unçözümü h›rs›zl›k m›d›r?H›rs›z, o an için karn›n› doyurur,bir ihtiyac›n› giderir çald›¤›yla. Yasonra? Ya mal›n›, paras›n› çald›¤›kifliler? Bu sefer de çolu¤uyla-çocu-¤uyla onlar aç kal›r? Onlar ma¤durolur? Yoksullar›n, yoksullardançalmas›n›n yaratt›¤› tablo da budur.Bugün, halk›n yaflad›¤› semtlerde,h›rs›zl›k çok ciddi bir sorun halinegelmifl durumda. Peki bu sorunanas›l yaklafl›lmal›? Devrimcilerolarak nas›l yaklaflaca¤›z, halka neönerece¤iz, hatta h›rs›zlara ne diyece¤iz?..Bu sorunun halka verdi¤imaddi, manevi ve siyasi, kültürelzarar› nas›l ortadan kald›raca¤›z?Bu yaz›m›zla iflte bu sorular›ncevaplar›na k›sa bir girifl yapmak istiyoruz.H›rs›zl›k çaresizlikte çarearay›fl›d›r; bir tepki vegüç olma iste¤idirKifli bafl› milli geliri 10 bin dolaraç›kartt›klar›n› söylüyor BaflbakanErdo¤an. Oysa Dünya Bankas›’n›nverilerine göre Türkiye’de 2,5 milyonkifli günde 1 dolar›n alt›ndabir gelirle yafl›yor. 13,5 milyon kifliningünlük geliri 2 dolar› geçmiyor.Peki, o zaman nereye gidiyorbu kifli bafl›na düflen “on bin” dolarlar?71 milyon açl›k ve sefalet yaflarkenzenginlerin yaflamlar›na, servetlerinebakt›¤›m›zda bunun nereyegitti¤ini de görürüz.Bu ülkede ne üretiliyorsa onu,biz üretiyoruz. Zenginlerin zenginlikleri“tanr› vergisi” de¤il; eme-¤imizi, al›n terimizi gasp ederekzengin oluyorlar. 71 milyon halk›-m›z yoksulluk içinde yafl›yorsa teknedeni Sabanc›lar, Koçlar, Karamehmetler,Cinerler, Zorlular, Ülkerler,Albayraklar, Sancaklar vebenzerleridir. Ama hepsi 71 milyo-Say›: 182YOKSULLUK 23


nun yan›nda bir avuçturlar. ‹ktidarlar›ntüm politikalar› bu bir avuçzenginin ç›karlar›na göre belirlenir.Yasalar, kanunlar zenginler için ç›-kart›l›r. Böyle oldu¤u için, yoksulkal›yor 71 milyon.‹nsanlar geçim derdi içinde bo-¤ulmaktad›r. Önemli bir kesim, yaflamakiçin en temel ihtiyac› olankar›nlar›n› doyurma pefline düflmüfltür.Bir taraftan televizyonlardan,burjuva medyadan alabildi¤ine tüketimkörüklenir, lüks yaflamlarözendirilirken di¤er taraftan halkyoksulluktan soka¤a ç›kamaz durumagelmifltir. Her gün sofras›na üçö¤ün yemek koyma sorunu yaflayan,evinin elektrik, su, yakacak ihtiyaçlar›n›gideremeyen, ailesinin,çocuklar›n›n sa¤l›k, e¤itim ihtiyaçlar›n›karfl›layamayan insanlar kendiniaciz, çaresiz hissetmektedir.‹flte insanlar bu noktada o acizliktenkurtulman›n yollar›n› aramaktad›r.Küçük bir kesim de olsa,baz›lar› da düzenin tevflik etti¤i lüksyaflama ulaflma özlemi içindedir.Baz›lar› acizlikten kurtulmak, özlemlerinekavuflmak için gözünükarart›p kolay yoldan sorununa çözümbulmaya yöneliyor. Bu çözümde en yak›n›ndakinin ve en kolayolan›n mal›na, can›na kastetmeklebafll›yor. Bafllang›çta belki kendincehayati bir ihtiyac›n› karfl›laman›nzorunlulu¤u içinde yap›yor. Fakatdevam›nda kolay yoldan isteklerineulaflmak yaflam biçimi halini al›yor.Çeteler kuruyorlar. Çalarak, ç›rparakgüç sahibi olmak istiyorlar.H›rs›zl›k iflte bu koflullarda süreklileflmekte,yayg›nlaflmakta ve adetakurumsallaflmaktad›r.Yoksullu¤un nedenizenginliktir!Kimdir bizi açl›¤a, sefalete mahkumeden ve kimdir insanlar›m›z›genç yafll› hatta çocuk, h›rs›zl›¤aiten? H›rs›zl›k meselesine do¤ruyaklafl›m, bu soruya do¤ru cevaplabafllar: En net haliyle, yoksullu¤untek nedeni vard›r: ZENG‹NL‹K!Bir avuç egemen s›n›f zengin olsundiye, 71 milyon yoksuldur...H›rs›zl›k, yoksullar›nkendi semtleri içinde kald›¤›sürece, düzenin ve onunpolisinin bundan birrahats›zl›k duymas› sözkonusu de¤il. H›rs›zl›k,kapkaç, burjuvazininyaflad›¤› semtlereuzanmad›¤›, burjuva, küçükburjuvayaflam statülerinitehdit etmedi¤i sürece,düzen içi sorun yoktur.Üstüne üstlük, polis,gecekondulardaki çeteleriteflvik de etmektedir.Zenginler nas›l ediniyorlar buncaserveti? Elbette ki bizlerin, 71 milyonuneme¤ini sömürerek zenginoluyorlar.Zenginlik sanki hayat›n do¤alak›fl›, kaç›n›lmaz sonucu gibi gösteriliyor.Zenginlik do¤al de¤ildir. Birilerininzenginleflmesi, milyonlar›nfakirleflmesi demektir.Yüzy›llard›r, “fukaral›¤› kader,al›n yaz›s›” olarak göstermifl, “beflparma¤›n befli bir olur mu?” diye“kaderimize” raz› olmam›z› istemifllerdir.Kadere isyan etmek “zinhargünaht›”, “bizi yoksullukla s›-nayan Yaradana isyand›”. Din ad›-na böyle kand›rd›lar. Burjuvalar,“f›rsatlar dünyas›.. teflebbüs özgürlü¤ü...sen de zengin olabilirsin”diye kand›rd›.“Allah çal›flana verir” diye zenginliklerinimeflrulaflt›rd›lar. Oysa,hiçbir zenginlik çal›flmayla eldeedilmemifltir. Burjuvazi, sömürüylezenginleflirken, sömürdüklerinezengin olman›n sadece hayalini b›-rakt›. Milyarlar, yoksulluk içindeyaflay›p zenginlik hayalleriyle avutulmufltur.Yoksul, zengin olmad›¤›için kendine k›zar hale getirilmifltir.Bilinçsiz yoksul, kendini yoksul b›-rakana de¤il, “kendi kafas›zl›¤›na,beceriksizli¤ine” k›zar.Hep söylenir: Emperyalist ülkelerinsadece kedi köpek mamalar› vemakyaj için harcad›klar› para; dünyadakiaçl›k sorununu gidermeye yetipde artacak düzeydedir. Fakat emperyalistsistemde böyle bir fley hiçbirzaman mümkün olmayacakt›r.Milyarlar açken, kedi köpek mamas›na,makyaja, lüks tüketime bukadar para harcanmas›, insan akl›nahakaret de¤il mi? Ama emperyalistsistem öyledir zaten.Zenginlik, insan›n akl›na ve do-¤as›na ayk›r›d›r. Çünkü zenginlik,ancak yoksullukla birlikte varolabilenbir olgudur. Bunun di¤er ad› sömürüdür.Yoksulluk sadece maddimahrumiyet de¤ildir.Yoksulluk, d›fllanm›fll›kt›r, afla-¤›lanma, hor görülmedir. Zenginleringözünde halk›n hiçbir de¤eriyoktur. Her gün onlarca nedendendolay› onlarcas›, yüzlercesi ölürhalk›n. Kaza denir, do¤al afet denir,takdir-i ilahi denir, geçilir. Yoksulunölümünün hesab› sorulmaz. Yoksullar›nsa¤l›¤›n›n da, ölümünün de birönemi yoktur.‹fllerinin yap›lmas› d›fl›nda yoksullar›nvarl›¤› dahi rahats›z ederonlar›. Gözden ›rak olsun isterler.Lüks villalar›nda, özel korunakl› binalar›ndayaflarken halk›n bafl›n›soktu¤u iki göz evi çok görürler.Y›llard›r Küçükarmutlu’yu y›kmayaçal›flmalar› örnektir. “Bo¤az›n engüzel yerine gelip konmufllar” düflüncesi,yoksullar› nas›l afla¤›lad›klar›n›nsomut ifadesidir. En güzelyerler, en güzel fleyler, onlar, “zenginler”içindir.“Ayak tak›m›”ndan “Va rofl”a,“ipsiz saps›zlar”dan “kara kalabal›klar”akadar, benzeri tüm kavramlar,yoksullar› hor görmenin ifadesidirler.D›fllanma, sadece bir davran›flve düflünüfl flekli de¤il, fiziki birgerçektir. Yoksullar, flehirlerin d›fl›-na, en d›fl›na sürülmüfltür ve bu dasanki normal karfl›lanmaktad›r.Burjuvazinin yoksullara yönelikpolitikas›, yoksullar›, hayattanç›karmak, d›fllamakt›r. Onlar› toplumsalyaflam içinde yok saymak,görülmez hale getirmektir. Yoksullu¤ugidermek için hiçbir politikas›yoktur iktidarlar›n. Halk›n en temelsorunlar›na iliflkin bir çözüm politi-24 YOKSULLUK 31 May›s 2009


kalar› yoktur. Tek politikalar›; halk›naçl›k ve yoksulluktan kontrolleri d›-fl›na ç›kmas›n› önlemeye yöneliktir.Bunun için de birincisi polisiye tedbirleriart›rmakta, ikincisi sadakay›yayg›nlaflt›rmaktad›rlar.fiehirlerin her taraf›n› kameralarladoldurdular. Kamera say›s›ylaövünüyorlar art›k. H›rs›zl›k deyinceak›llar›na gelen tek fley de budur.‹nsanlar neden h›rs›zl›k yap›yor, bunucevaplay›p, bunun çaresini üretmiyoriktidardakiler. Ne yap›yorlar?Cezalar› art›r›yor, yeni hapishaneleryap›yor, bask›y›, terörü art›-r›yor, bunlar da yetmiyor “KamuGüvenli¤i Müsteflarl›¤›” gibi yenikurumlar oluflturuyorlar. Veya kimibüyük flehirlerde oldu¤u gibi, gecekondularlazenginlerin semtleri aras›nagörünür veya görünmez güvenlikfleritleri, duvarlar› çekiliyor.H›rs›zl›k, yoksullar›n kendi semtleriiçinde kald›¤› sürece, düzenin veonun polisinin bundan bir rahats›zl›kduymas› söz konusu de¤il. H›rs›zl›k,kapkaç, burjuvazinin yaflad›¤› semtlereuzanmad›¤›, burjuva, küçükburjuvayaflam statülerini tehdit etmedi¤isürece, düzen içi sorun yoktur.Üstüne üstlük, polis, gecekondulardakiçeteleri teflvik de etmektedir.H›rs›zl›k olaylar› yoksulhalk›n birlikte hareketedebilmesinin önündekiengellerden biridir. Çünküh›rs›zl›¤›n oldu¤u yerdekimsenin kimseye güvenikalmaz. Bu durumdah›rs›zl›k ekonomik bir sorunolarak görülemez. Orada birçürüme vard›r ve h›rs›zl›¤›nverdi¤i as›l zarar da budur.Yoksullu¤un çözümüh›rs›zl›k de¤il,dayan›flmad›r; yoksullu¤unbireysel çözümü yoktur!H›rs›zl›k, yoksul halk›n sorunlar›n›daha da derinlefltirmektir. Çözüm;öncelikle halk›n kendi sorunlar›için birleflmesidir. Birlikten güçdo¤ar. Yoksul semtlerin insanlar›olarak hepimiz ayn› sorunlarla bo-¤ufluyoruz. Sorunlar›m›z›n tek çözümübizi yoksullaflt›ranlara karfl›birlik olmakt›r. Evlerimizi bafl›m›zay›kmak isteyenlere karfl› birlik olmakt›r.H›rs›zl›k yapan kifliler de yinebüyük oranda kendi mahallemizininsanlar›d›r. Öyle de¤ilse bilebizim gibi yoksul insanlard›r.H›rs›zl›k olaylar› yoksul halk›nbirlikte hareket edebilmesininönündeki engellerden biridir. Çünküh›rs›zl›¤›n oldu¤u yerde kimseninkimseye güveni kalmaz. Bu durumdah›rs›zl›k ekonomik bir sorunolarak görülemez. Orada bir çürümevard›r ve h›rs›zl›¤›n verdi¤i as›lzarar da budur.O halde yap›lacak olan;Bir; ilk sorun, halk›n yoksullu¤ave h›rs›zl›¤a karfl› örgütlenmesidir.‹ki; bunu izleyecek ad›m, halk›nen yoksullarla, en zor durumdakilerledayan›flmas›n› sa¤lamakt›r.Üç; bir yandan, halk örgütlülü-¤üne dayanarak h›rs›zl›¤› önleyecekve cayd›racak önlemleri almak;Dört: bunu yaparken de, o yaflamtarz›na yönelen gençlerimizi dekazanmay› hedeflemektir.Elbette, belirtti¤imiz gibi, ekonomikanlamda yard›mlaflmay›, ihtiyaçlar›asgari düzeyde karfl›lamay›da organize edece¤iz. Ama dayan›flmadaamaç, salt ihtiyaçlar› karfl›lamakde¤ildir. Amaç, HALKI DA-YANIfiMAYLA B‹R GÜÇ HAL‹NEGET‹RMEKT‹R. Halka dayan›flmaiçinde nas›l bir güç oldu¤unu göstermektir.Dayan›flma örgütlenmektir.Ad›m ad›m dayan›flman›n ortayaç›kartt›¤› güçle sorunlar›m›z› çözebildi¤imizigöstermeliyiz. Sonra bugücü sorunlar›m›z›n kayna¤›na yöneltmeliyiz.Dayan›flma, flu veya bukesime “merhamet” gösterme de-¤il, halk›n imkanlar›n› birlefltirmektir...Halk, tüm yoksullu¤una, yoksunlu¤unara¤men büyük olanaklarasahiptir. Bu olanaklar›n›, imkanlar›n›birlefltirebildi¤imiz orandabüyük bir güç ortaya ç›kacakt›r.Tek bafllar›na aciz olanlar›n, aslaçözemeyecekleri sorunlar›n› bir arayageldi¤inde bir güç oluflturduklar›n›göstermektir... H›rs›zl›k gibi,intiharlar da art›yor. Bu da baflka birçözümsüzlük. Kendi can›m›za k›yanakadar, h›rs›zl›k yaparak halktanbaflka insanlar›n mal›na, can›na kastedenekadar sorunlar›m›z›n kayna-¤›na yönelmeliyiz.H›rs›zlara gelince; en baflta,h›rs›zl›k meflru görülemez. Mesela,gaspçl›¤›n bir biçimi olan mafyac›-l›k, bir ölçüde kan›ksanm›fl, normalgörünür hale gelmifltir. Buna izinvermemeliyiz.Yoksullara yönelmifl h›rs›zl›k,kaderi bizimle ayn› olan yoksullar›nyiyecek ekmeklerine, al›n terlerinegöz koymakt›r. Yoksulluk bireyselbir sorun de¤ildir. Çözümü de bireyselolamaz.‹kincisi, h›rs›zlar, ço¤unlukla, bizimçocuklar›m›zd›r. H›rs›zl›k, ahlakiyozlaflman›n, apolitikleflmenin veapolitiklefltirmenin bir parças›d›r.Düzenin d›fllad›¤›, “suçlu” olarakgördü¤ü bu insanlara biz de ayn› flekildeyaklaflamay›z. Onlar› bu batakl›ktançekip ç›karmal›, do¤ru hedeflereyöneltmeliyiz. Öfkelerini, tepkilerinive yoksulluktan kurtulma özlemlerinidüzene yöneltmeliyiz.Onlar› h›rs›zl›¤a iten fley yoksulluktur.Gerçek anlamda arkadafll›ktan,dostluktan, dayan›flmadan, örgütlenmedenyoksunluktur. Bunlar›onlara verebildi¤imiz ölçüde, onlar›kazanabiliriz de.Acizlikten kurtulmak isteklerini,horlanmaya, afla¤›lanmaya karfl› öfkelerinidevrimin gücü haline getirmeliyiz.Ama bunlar› yapabilmekiçin onlar›n bizim çocuklar›m›z oldu¤unu,kazanmam›z gerekti¤inihiç unutmamal›y›z.Bizim yoksullu¤a karfl› dayan›flmay›,h›rs›zl›¤a karfl› birleflmeyi örgütlerkende, meselemiz, bu sorunlar›nkayna¤›ndaki yoksullu¤un ortadankald›r›lmas›n›n mümkün oldu-¤unu anlatmakt›r. Yoksullu¤un ortadankald›r›lmas› sömürünün ortadankald›r›lmas›yla gerçekleflir. Ve onaba¤l› olarak da, say›s›z sorun yokolur.‹flte biz as›l olarak bunun için örgütlenecek,bunun için birleflece¤iz.HIRSIZLIK ÇÖZÜM DE⁄‹L;HALKIN DAYANIfiMASINI ÖR-GÜTLEYEL‹M!Say›: 182YOKSULLUK 25


B‹R DERG‹...Bir iddiam›z var. Büyük bir iddia. Bu iddia u¤runabedelleri göze alarak, önümüze ç›kart›lan zorluklar› y›-ka y›ka yürüyoruz.Bir kavgam›z var. Vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›-m›z›n kurtuluflu kavgas›... Bu kavga gerçekle yalan›n,yeniyle eskinin, gelecekle geçmiflin kavgas›. Bu kavgaezen, sömüren, aç, yoksul b›rakanlarla sömürüye, zulmebaflkald›ranlar›n kavgas›.Bir tarafta gelece¤i karart›lan, yalanla kand›r›lan, açl›kla,yoksullukla, bask›yla sindirilmeye çal›fl›lan milyonlar.Di¤er tarafta biz aç kald›kça semiren, semirdikçeg›rtla¤›m›za daha çok sar›lan burjuvalar. Bu eskimifl,köhne düzenin üzerine Ba¤›ms›z, Demokratik, Sosyalistbir Türkiye yaratma kavgas› veriyoruz.Bu kavga gerçe¤in kavgas›. Her say›m›zda, her sat›r›m›zdagerçekleri anlatt›¤›m›z için gözalt›na al›n›yor,iflkencelerden geçiriliyor, tutuklan›yor, katlediliyoruz.Her gidenin ard›ndan bir baflkas› devral›yor bu bayra¤›.Hedefimizdeki, hayalimizdeki ülkeyi yaratmak içinmücadelenin her alan›nda çal›flmaya ve her çeflit aracaihtiyac›m›z var. Düzen karfl›s›ndaki en etkili silah, elbettedevrimcinin kendisidir. Ve bir devrimcinin elindeher fley, güçlü bir silaha, devrimi örgütlemek için etkilibir araca dönüflebilir.Bir Dergi Ne Fark Eder?Y›llard›r kesintisiz bir flekilde devam eden yay›nlar›m›zbu savafl›n en etkili araçlar›ndan biridir. Adlar›,biçimleri de¤iflebilir ama hepsi gerçe¤in sesidir. Kavgan›nsesidir. Her yaz› bir meydan okumad›r. Oligarfliye,emperyalizme karfl› bir mevzi savafl›d›r. O sat›rlar›naras›ndan burjuva ideolojisine karfl› büyük bir ideolojiksavafl yükselir.Her yeni say›, elinize ald›¤›n›zdasizinle konuflmaya bafllar. Yol gösterir.Hedefi iflaret eder. Sizinle birlikteyeni ellere ulaflmak için sab›rs›zlan›r.Elinizde bekledi¤i her gün sab›rs›zl›¤›bir kat daha artar. Ama yeniinsanlar›n eline geçti mi nas›l dacoflkuyla anlatmaya bafllar gerçekleribir bir. Yalanlar› s›ralar. Sizi gerçe¤eça¤›r›r. Çevirin her sayfas›n›,her yaz›da bir baflka meydan savafl›veriliyordur. Her yaz› beni baflka ellereulaflt›r diye konuflur sizinle. Çevirmeyedevam edin sayfalar›. Oradanher hafta flehitlerimiz seslenir.Her hafta bizim yüzümüze bakar, bizisorgularlar. Ö¤retmenimiz seslenirköflesinden. Ne yapaca¤›m›z›,Daha fazla insana ulaflmak,bizim devrim iddiam›zd›r.Yani sorun yaln›zca birdergi satma sorunu de¤ildir.Oligarfli her gün kitlelerikendi ideolojisiyle, kültürüyleörgütlüyor. Kitlelere adetanefes ald›rm›yor.‹flte bu tablo bize, kitleleregerçekleri ulaflt›rmak için nekadar büyük bir enerji veemek gerekti¤ini gösteriyor.nas›l yapaca¤›m›z› anlat›r. Marksizm-Leninizmintarihi hazinesindensüzülen hayat›n içindeki teori,ayd›nlat›r prati¤inizi.Çevirin sayfalar› iflçilerin, memurlar›n oligarfliyekarfl› savafl› canlan›r gözünüzde. Kah düzenin sald›r›lar›na,kah sar› sendikalara, reformizme karfl› savafl›rlar.Bu ülkenin vatansever, devrimci gençlerinin militancamücadelesi izler onlar›. F Tiplerinden ç›karak o sayfalardayerini almak, sesini duyurmak için sab›rs›zca bekleyenözgür tutsaklar da oradad›r.O sat›rlar emperyalizme s›k›lm›fl birer kurflundur.Halk›, tekellerin iktidar›na karfl› savaflmaya ça¤›r›rlar.Sömürüye öfke, oligarfliye kin yükselir sayfalar›n aras›ndan.Sayfalar› çevirmeye devam edin içinizi bir s›cakl›k,bir umut, bir heyecan kaplar. Beyniniz, yüre¤iniz tazelenir.Bilinciniz berraklafl›r. Burjuvaziye olan kininiz bilenir.Yeni bir kültürdür anlat›lan. Feda, cüret, paylafl›m...Kapitalizmin yoz kültürüne karfl› yeni bir kültüryükselir o sat›rlardan.Dergiyi elinize ald›¤›n›zda yaflad›¤›n›, her an o büyüksavafl›n içinde oldu¤unu görürsünüz. Dergi emektir.Hepimizin eme¤i üzerine büyür, geliflir, güçlenir. Heryeni ele ulaflt›kça, mücadeleyi bir ad›m daha büyütür.Bazen, biri sorabilir? Bir dergiden ne ç›kar?..Bir dergi sat›lsa ne olur, sat›lmasa ne olur?.. Birokur daha eklense ne olur, eklenmese ne olur?.. Dergibir eve, bir dükkana daha götürülse ne olur, götürülmesene olur?.. Bir gencin daha eline geçse olur, geçmesene fark eder?ÇOK fiEY FARK EDER! ‹lk anda “aradaki fark›n”çok önemli olmad›¤› düflünülebilir. “Bir derginin az yada çok olmas›yla k›yamet kopmaz” zannedilebilir.AMA KOPAR! “Bir dergiden ne olur” diye düflünmekiddias›zl›kt›r. Küçük düflünmektir.Milyonlar› kucaklamay›hayal edememektir. Ama etmeliyiz.‹ddial› olmal›y›z. Mahallemizde,okulumuzda, fabrikalarda, iflyerlerindedergimizin ulaflmad›¤› kimsekalmayacakt›r iddias›n› tafl›mal›-y›z... En basitinden onbinlerin,yüzbinlerin bir, iki, üç, befl, rakamlar›n›ntoplam›yla ortaya ç›kt›¤›n›unutmamal›y›z.Bu iddiayla donand›¤›m›zda,dergimizin ne kadar önemli bir güçoldu¤unu daha iyi anlayabiliriz.Dergi kitlelere ulaflmada, gerçeklerianlatmada önemli araçlar›m›zdanbiridir. Daha fazla insana ulaflmak,bizim devrim iddiam›zd›r.Yani sorun yaln›zca bir dergi sat-26 YÜRÜYÜfi 31 May›s 2009


ma sorunu de¤ildir. Sorun kitleleri,dolay›s›yla devrimi örgütlemeyi hedeflemektir.Do¤rudur, i¤neyle kuyukaz›yoruz. Ama o kuyuyu kazan ellerinsay›s› artt›¤›nda, kitlelerin gücümücadeleye yans›d›¤›nda, bu güçönüne geçilemez bir sel gibidir. Kitleleringücünü kavramak, ona ulaflt›-r›lacak tek bir derginin de öneminikavramakt›r.Oligarfli her gün kitleleri kendiideolojisiyle, kültürüyle örgütlüyor.Kitlelere adeta nefes ald›rm›yor. Kitleleriüç befl tekelci burjuvan›n elindekibas›n yay›n araçlar›yla yönlendiriyor.Apolitikleflmeyi, flovenizmi, gericili¤i, kadercili¤iörgütlüyor. Her türlü ahlaks›zl›¤›, pisli¤i, s›radanl›-¤›, pespayeli¤i empoze ediyor. ‹nand›r›c› olabilmek içindemagojiye baflvuruyor. Oligarfli kitlelere ulaflman›nbütün yollar›n› deniyor, bütün araçlar›n› kullan›yor. Kitlelerinönemli bir kesimi günlük olarak burjuva bas›nyay›n organlar›n›n yalanlar›yla besleniyor. ‹flte bu tablobize, kitlelere gerçekleri ulaflt›rman›n önemini ve kitleleriörgütlemek için ne kadar büyük bir enerji ve emekgerekti¤ini gösteriyor. ‹flte bu noktada yalanlara karfl›y›lmadan, b›kmadan savaflan bir savaflç› olmal›y›z. Busavaflta elimizdeki k›l›ç, dergilerimiz, bildirilerimiz, sözümüzdür.Gerçe¤in Savaflç›lar›!Dergimiz gerçe¤e ça¤r›d›r,devrime ça¤r›d›r.Dergimizin herhangi bir evegirmesi, o aileyi düzendenkoparmak için at›lm›fl bir ilkad›md›r... Birken iki olmay›,ikiyken üç olmay›, befl, on vegiderek daha da büyükoranlarda ço¤almay› hedefleyece¤iz.Düflünün yaln›zcaher dergi okuru, bir tane bilefazladan dergi satsa...‹flte bu nedenle kifliden kifliye, evden eve gidece¤iz.Gerçekleri sab›rla anlataca¤›z. Gerçe¤in savaflç›lar› nekadar ço¤al›rsa ve gerçekler ne kadar yay›l›rsa, yalan›nhükümdarl›¤›n›n y›k›l›fl› o kadar yak›nlaflacakt›r.Derginin her okuru, kendini gerçe¤in ve bilimsel teorininsilah›yla donanm›fl bir savaflç› olarak görmelidir.Kendimize güvenece¤iz; ben yapamam, ben anlatamam,ben ikna edemem, diye düflünmemeli kimse.Eme¤imizi, inanc›m›z›, terimizi katt›¤›m›z her iflten sonuçalabiliriz. Yeter ki o iddiayla gidelim genifl kitlelere.Yeter ki, düflünelim, emek verelim, haz›rlanal›m...Bir kere gitti¤imiz eve, bir sonraki say›da tekrar gidece-¤iz. Bir kez dergi verdi¤imiz okuldaki arkadafl›m›za tekrargidece¤iz... Tekrar tekrar, kendimizi anlatana, iknaedene kadar deneyece¤iz. Gençler, çocuklar, kad›nlar,yafll›lar, iflçiler, memurlar, herkes anlayabilir bizi, herkesiikna edebiliriz. Düflünün, biz televizyonlardan, düzeningazetelerinden ahkam kesenlere göre ne kadaravantajl› ve güçlüyüz. Çünkü onlar, kitleleri yalanainand›rmak istiyorlar. Oysa bizim yapaca¤›m›z daha basitve sade. Çünkü biz gerçe¤i anlataca¤›z... Dergi örgütlemekiçin de bir araçt›r ancak unutmayaca¤›z ki;hiçbir araç tek bafl›na kitleleri örgütlemek için yeterlide¤ildir. Örgütlemek ancak ve ancak birebir çal›flmaylaolur. Dergiyi verip insanlar›n kendili¤inden örgütlenmesinibekleyemeyiz..Dergimiz Gerçe¤e Ça¤r›d›r,Devrime Ça¤r›d›rYay›nlar›m›z›n herhangi bir evegirmesi, o aileyi düzenden koparmakiçin at›lm›fl bir ilk ad›md›r. Gerisibizim eme¤imize, ikna gücümüzekalm›flt›r. Birken iki olmay›,ikiyken üç olmay›, befl, on ve giderekdaha da büyük oranlarda ço¤almay›hedefleyece¤iz. Düflünün yaln›zcaher dergi okuru, bir tane bilefazladan dergi satsa dergi say›s› ikiyekatlanacakt›r. Herkesin bir tek dergiyi satacak komflusu,akrabas›, arkadafl› muhakkak vard›r. Bundan çokdaha fazlas› vard›r. Her dergi okurumuz bunu do¤al birsorumluluk olarak kabul edebilmelidir. Bu bilinci, ruhhalini yaratacak olan bizim e¤itimimizdir.Düzenin pisliklerine, bizi böyle bir düzende yaflamayamahkum edenlere, bize böyle bir yaflam› reva görenlerekarfl› kinle, öfkeyle gerçe¤in savafl›na kat›lmal›y›z.Okumal›, okutmal›y›z. Ö¤renmeli, ö¤retmeliyiz.Dergilerimiz, kendimizi ve kitleri e¤itmenin araçlar›ndanbiridir. Dergimizde güncel sorulara cevap olabilecek,bu anlamda güncel propagandada kullanabilece-¤imiz birçok yaz› var. Okumak ve okutmak zorunday›z.Ö¤renmeli ve ö¤retmeliyiz. Bunlar için de elimizdeilk ulaflabilece¤imiz, ulaflt›rabilece¤imiz araçlardanbiridir dergi. Biz bilginin, gerçe¤in gücüyle kitleleriörgütleyece¤iz. Derginin ulaflt›¤› her yeni insan›n önüneyeni bir dünya aç›yoruz. Bu dünya oligarflinin yalanlar›na,propagandalar›na karfl› gerçekleri anlat›yor.Bir derginin yeni bir insana ulaflmas›, düzenin etkisindenbir insan› daha kurtarmak demektir. Oligarflidergilerimizin yaln›zca bir dergi olmad›¤›n› biliyor. Bununiçin ‹rfan A¤dafl’›, Engin Ceber’i katlediyor, 18yafl›nda Ferhat Gerçek’i felç b›rak›yor. Çünkü bu dergiyida¤›t›lanlar›n iddias› büyük. Bu iddia iktidar›, devrimi,sosyalizmi hedefliyor. Bu nedenle bürolar›m›z bas›l›yor,çal›flanlar›m›z, okurlar›m›z› gözalt›na al›n›yor,tutuklan›yor, dergilerimiz daha matbaadayken toplat›l›-yor, yasaklan›yor, hakk›m›zda onlarca y›la varan davalaraç›l›yor.Tüm bunlara ra¤men 23 y›ld›r kavgan›n, gerçe¤insesi olarak halka ulafl›yoruz. Büyümek, daha genifl kitlelereulaflabilmek daha fazla sahiplenmekten geçiyor.Misyonumuzun fark›nda olarak iddiam›z› büyütmeliyiz.Her okurumuz bir dergi daha fazla satsa, yüzlercemizbir dergi daha fazla dedi¤inde binler, binlercemiz birdergi daha dedi¤inde ONB‹NER, ve giderek YÜZB‹N-LER, GERÇE⁄‹N YOLUNDA, DEVR‹M‹N YO-LUNDA YÜRÜYOR OLACAKTIR...Say›: 182YÜRÜYÜfi 27


2. BölümBirinci bölümde, A¤ustos1978’de yay›nlanan Dev-Genç dergisindenbafllad›k. 1980 Mart’›ndayay›nlanan Devrimci Sol’u hat›rlatt›ktansonra 1986 Aral›k’›nda devrimcibas›n mevzisinde yeni bir dönemibafllatan Yeni Çözüm sürecinianlatt›k. Bu bölümde 1990’l› y›llar›nilk yar›s›nday›z.Temmuz 1990MÜCADELEYeni Çözüm, ayl›kt›, ama geliflenmücadele, daha fazlas›n› istiyordu.Mücadele’nin ilk say›s›n›n“merhaba” yaz›s›nda bu ihtiyaçflöyle belirtiliyordu: “Bu süreçtegenifl kitlelere daha somut aç›k vegüncel politika götürecek, olaylar›nve geliflmelerin h›z›n› yakalayacak15 günlük bir gazeteye ihtiyac›m›zvar. Bunun için 33 say› ve3,5 y›l boyunca yay›n hayat›n› sürdürenAyl›k Çözüm Dergisi görevinive ifllevini tamamlad›.MÜCADELE, genifl kitleleregerçekleri götürmek için ç›k›yor.”‹lk say›s› 15-31Temmuz 1990’-da yay›nlanan Emperyalizme veOligarfliye Karfl› MÜCADELE;12 Eylül’ün bask› ve terörle çizdi¤iyasal s›n›rlar›n afl›ld›¤›, oligarflinin,halk›n mücadelesini istedi¤i gibidizginleyemedi¤i, devrimci mücadeleninve örgütlenmenin çok yönlügeliflmeye bafllad›¤› bir dönemdeyay›n faaliyetine bafllad›.Devrimci Hareketin iddias›n›nve insiyatifinin geliflti¤i y›llard› ayn›zamanda. Daha ilk say›s›n›n baflDevrimci Bas›nMevzisindeyaz›s› da bu iddiay› büyütmeye ça-¤›r›yordu: “Hiçbir fley emek harcamadankazan›lamaz. Küçük dünyalar›nde¤il, hepimizin u¤runamücadele etti¤i büyük bir dünyan›ninsan› olma bilinciyle hareketetmeliyiz.”Devrimci mücadelenin geliflmesikarfl›s›nda oligarfliye 12 Eylül’ünyasalar› da yetmemeye bafllad›. Faflizmipekifltiren ve pervas›zlaflt›ranyeni yasal düzenlemeler yap›ld›.Bunlardan biri olan ve 15 Aral›k1990'da yay›nlanan 430 Say›l› Kararnameile bas›n üzerindeki bask›-lar, ülkemiz tarihinde benzeri görülmedikboyutlara ulaflt›. Bu kararname“Sansür ve Sürgün Kararnamesi”olarak adland›r›ld› ve yerindebir benzetmeyle de "SS Kararnamesi"k›saltmas›yla an›ld› hep.Yasa OHAL Bölgesi çerçevesindediye sunulmas›na ra¤men, "bölgeiçinde ya da d›fl›nda bas›lm›flolup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n yay›mlar›n›ndurdurulmas› veya yay›mdankald›r›lmas›.." yetkisini tan›d›¤›için, ülke genelinde uygulananbir bask› yasas›yd›.Bu kararnameye göre, "halk›heyecanland›racak her türlü haberyorum” yasakt›. Bu öyle esnek birifadeydi ki, buna dayanarak her yay›ntoplat›labilirdi. Sosyalist bas›ndakiyaz›larda "Kürt" kelimesinin,örgüt isimlerinin geçmesi de toplatmaiçin yeterli sebepti. Sadecetoplatma de¤il, bu dergileri basanmatbaalar da kapat›labiliyordu kararnameyegöre. Bu yasaya dayan›-larak ‹stanbul'da pek çok matbaayaonar günlük kapatma cezalar› verildi.Say›s›z dergi toplat›ld›.SS Kararnamesi, sosyalist, ilerici,demokrat bas›n›n, dolay›s›ylahalk›n gerçe¤i bilme hakk›n›n üzerindesallanan bir k›l›ç gibiydi. Enbaflta da Do¤u’da, Güneydo¤u’daolan biten gizleniyordu halktan.Kararnamenin bafl hedeflerindenbiri sosyalist bas›nd›. Dolay›s›ylaMücadele, ilk say›lar›ndan itibarenyay›n›n› bu yo¤un sansür bask›s›n›nalt›nda sürdürmek durumunda kald›.12 Nisan 1991'de yay›nlanan“3713 Say›l› Terör Yasas›” da budönemde tüm devrimci, demokratikkurumlar üzerinde oldu¤u gibi, sosyalistbas›n üzerinde de bask›y› art›rd›.Çünkü bu yasayla devletin istedi¤iherkesi ve her kurumu "terörist"likleveya “teröre yard›m ve yatakl›k”lasuçlamas› mümkün halegelmiflti ve gerek sosyalist dergiler,gerekse de sosyalist bas›n çal›flanlar›s›k s›k bu suçlaman›n hedefi oldular.15 Günlük Mücadele’nin maruzkald›¤› bask›lar› anlayabilmek içinhemen her say›s›nda bir örne¤inigörebilece¤iniz flu anlat›mlardan biriniaktarmak yeterli olacakt›r:“Oligarfli, Mücadele’yi Susturmakistiyor. Her yola baflvuruyor. Toplatmakararlar› bir birini izliyor. ‹lkiki say›s›, Küçükarmutlu Özel say›-s›, Devrimci Mücadelede Ö¤retmenlerBroflürü toplat›ld›. Bürolar›-m›z polis taraf›ndan bas›larak muhabirve okurlar›m›z gözalt›na al›nd›.Gözalt›ndaki arkadafllar›m›zauygulanan iflkenceler, yay›nlar›m›z›basan matbaalar›n tehdit edilmesisiyasi flubeye götürülerek uygun biçimde‘uyar›’lmas› vb. yöntemlerbirbirini koval›yor...2. Say›m›z›n bas›ld›¤› gün alelacele ç›kart›lm›fl bir kararla geldilerkarfl›m›za... Mücadele Dergisi’ninher türlü bas›m ve yay›m›DURDURULMUfiTUR... polis taraf›ndanHürriyet da¤›t›mdaki dergilerimizeel konuldu.” (1 Eylül1990, say› 3)Derginin toplat›lmas›, matbaadael konulmas›, sansürlenmesi içinher fley bir gerekçe olabiliyordu.28 23 YIL 31 May›s 2009


‘90’l› y›llar ayn› zamanda “demokratikleflme”demagojilerinin de enyayg›n oldu¤u y›llard›. Güya 12 Eylül’ünbask› ve yasaklar› kalk›yordu.Mesela, bir taraftan “Kürtçekonuflma serbestli¤i” tan›n›yordu,di¤er taraftan içinde “Kürt” kelimesigeçti¤i için dergiler sansürleniyordu.Mesela, Mücadele’nin 13.say›s›ndan sonraki say›lar›nda“Kürt”, “Kürdistan” gibi kelimelerancak “K…”fleklinde yaz›larakdergi ç›kart›labildi.1 Y›ll›k Bilanço:Emperyalizm ve Oligarfliye Karfl›Mücadele Dergisi’nin 2. y›l›na girerkenyapt›¤› dökümden sald›r›lar›nk›sa bir özetine bakal›m.-Yay›nlanan 24 say›n›n 11’i toplat›ld›.- Özel say›larla birlikte 40’a yak›nsoruflturma aç›ld›.- Aç›lan 18 dava halen sürüyor.- Onlarca muhabirimiz, 53 kezgözalt›na al›nd›, 15 muhabirimiztutukland›.Mücadele’nin sesi, kuflatma karfl›s›nda kendini DevrimciGençlik özel say›lar›, Yoksul Halk›n Gücü özel say›lar›,‹flçi Hareketi özel say›lar› olarak duyurmaya devam etti.Ama bu mevzide kavga zorluydu. Oligarfli bu sesi bo¤makiçin, ayn› gün bir çok dergiye birden bask›n düzenliyor,gözda¤› veriyordu... Sesimiz buna ra¤men kesilmeyecekti..- Yüzlerce okurumuz benzerbask›lara maruz kald›.-Toplatmalar ve sald›r›lardan dolay›milyonlarca lira zarar›n yan›s›ra 23 milyon lira para cezas›verildi.- 15 büromuz bask›na u¤rad›.- Bir y›l içinde sadece Ankarabüromuz 11 kez bas›ld›.- 1 kez yay›n durdurma karar›verildi. (Bilgiler Emperyalizme veOligarfliye Karfl› Mücadele dergisinin1 A¤ustos 1991 tarihli 25. say›-s›ndan al›nm›flt›r.)Asl›nda flu özet bilanço devrimcigazetecili¤in hangi koflullarda yap›ld›¤›nadair fazla söze gerek b›-rakm›yor. Sosyalist bas›n›n fedakarl›¤›,cüreti, kararl›l›¤› bu bilançonuniçinde gizlidir.Yay›n yaflam› süresince bu perspektiflehareket eden MÜCADE-LE, 15 günlük periyotlarla yaklafl›kiki y›l, 45 say› ç›kt›ktan sonra, sürecinihtiyaçlar›ndan dolay› yeni birat›l›m yaparak, haftal›k olarak yay›nlanmayabafllad›.4 Temmuz 1992MÜCADELE (Haftal›k)Mücadelenin “Haftal›k” yay›nageçmesi, hem bir geliflmenin ifadesi,hem de ayn› zamanda bas›n alan›ndakibask›lara verilmifl bir cevapt›.Haftal›k Mücadele “ç›karken”kiyaz›s›n›n ilk sat›rlar›nda bu geliflmeyeve ihtiyaca dikkat çekiyordu:“ S›n›f mücadelesinin giderek ivmesininartt›¤›, gündemin süreklide¤iflti¤i bir ülkede yafl›yoruz. Dolay›s›yla,Mücadelenin varm›fl oldu¤useviye bizleri haftal›k periyotlaç›kmaya zorlad›. ... Mücadeleher zamanki misyonuyla kavgan›n,kavga insanlar›n›n ve halklar›m›z›ndaha da yak›ndan sesi solu¤u olmayadevam edecektir.”Yeni Çözüm dergisi ç›kar›l›rken,birkaç flehirde bürosu vard› derginin.Sonra sürekli artm›flt› bürolar.Bu tamamen mücadelenin art›fl›nave Anadolu’daki yayg›nlaflmas›naparalel bir geliflmeydi. 1992 bafl›ndaMücadele dergisinin ülke çap›nda17 bürosu vard›. '93'te 19 büroyaulaflm›fl, bürolar›n teknik donan›m›güçlenmiflti.4 Temmuz 1992’de 1. say›s›n›ç›karan Haftal›k Mücadele Gazetesi’ninyay›nland›¤› dönem, mücadeleningerek Do¤u ve Güneydo¤u’dagerekse ülke çap›nda geliflti¤i, veoligarflinin de bu mücadeleyi engellemekiçin, katliamlar›n, infazlar›n,kay›p politikalar›n›n, iflkencenin,köy yakmalar›n alabildi¤ine t›rmand›r›ld›¤›bir süreçtir.Mücadele, kitlelerin somut taleplerinidile getiren bir çizgide,Devrimci Hareketin öngörülerini,politikalar›n› okurlar›na kavratmayaçal›fl›yordu. Kavgay› kitlelerden ö¤renipve kitlelere ö¤retmek gibi birmisyonu vard› onun.Halk›n umudunun sesi olmak,kavgan›n önünde fütursuzca yer almaktangeçiyordu. Hiçbir zaman birilerininicazetiyle gazetecilik yap›lmad›.Evet, özellikle o dönem, egemens›n›flar›n devrimci bas›na sald›-r›lar› meflrulaflt›rmak için kulland›klar›deyimle “militan gazetecilik”yap›lmaktayd›. Devrimci gazetecilikde baflka türlü olamazd› zaten.Bu gazetecilik anlay›fl›, elbetteegemen s›n›flar›n hiç hofluna gitmiyor,sosyalist bas›n› bo¤mak için ellerindengeleni yap›yorlard›. Çünkübiz, haks›zl›klar›n, bask›lar›n, kay›plar›n,katliamlar›n ve iflkencelerinönündeki engellerden biriydik.Bu engeli “bertaraf” etmek içinde yapt›klar› ve yapabilecekleri belliydi.Mücadele’ye Bask›larGerçeklerin, halk›n, devrimciSay›: 18223 YIL 29


mücadelenin sesi olman›n elbettebüyük bedelleri olacakt›. Devrimcigazetecili¤in misyonu gere¤i aslabedel ödemekten kaç›nmad›k.Büro bask›nlar›, muhabirlere yönelikgözalt› ve tutuklamalar, iflkencelerve benzeri bask›lar›n ötesinde,sosyalist bas›na yönelik kuflatman›nboyutunu anlatmak için, sadece fluörne¤i vermemiz yeterli olacakt›rsan›r›z:‹lk say›s› 4 Temmuz '92'de yay›nlananHaftal›k Mücadele'nin 2y›l içinde ç›kard›¤› 101 say›dan88'i toplat›lm›flt›.Evet, 101 say›dan 88'i.Yani onda dokuzu. Üstelik toplat›lmayan13 say› hakk›nda damahkemelerde davalar aç›ld›. (Toplamolarak da, Mücadele’nin yay›nlanan114 say›s›ndan 102’si toplat›lm›flt›r.)Haftal›k Mücadele’nin 15 Ekim1994 tarihli 114. say›s›n›n kapa¤›nda,Parti’nin kuruluflunu müjdeleyenve Parti’nin ilan›n›n yap›ld›¤›Adalet Bakan› Mehmet Topaç’›ncezaland›r›ld›¤› eyleminin bildirisiyay›nlanm›flt›. Bu say›dan sonra,Mücadele, yay›n durdurma cezalar›nedeniyle ç›kamaz hale getirildi.DGM’ler son bir y›l› (1994’te)içinde Mücadele gazetesinin yay›n›-n› 120 gün boyunca durdurdular.Yine sadece son bir y›l içinde yaz›iflleri müdürü de dahil Mücadele gazetesibürolar›nda çal›flanlardan 31kifli tutukland›.Sadece 1994 y›l› içinde, 18 kezbüro bask›n› yafland›. Adana bürosu(4), Antakya (5), Sivas (4), Bolu,Onlar, canlar›n›verdiler bu sayfalara...Mücadele’nin 1994 Kas›m’›ndaaçt›¤› destek kampanyas›n›n ça¤r›s›Ankara, Antep, Malatya, Elaz›¤ bürolar›birer kez, polis taraf›ndan bas›laraktalan edildi.Ama Mücadele’nin sesi, kendiniDevrimci Gençlik özel say›lar›,Yoksul Halk›n Gücü özel say›lar›,‹flçi Hareketi özel say›lar› olarakduyurmaya devam etti. Halk›n vekavgan›n sesi, “yay›n durdurma”cezalar›yla kesilebilir miydi?Devrimci bas›n, Mücadele’ninart›k ç›kar›lamaz hale geldi¤i günlerde,bu sorunun cevab›n›, flöyleveriyordu:“Ama susturmay› baflaramayacaklar.Çünkü Mücadele gazetesininsayfalar›n› da¤larda, gecekondulardaçarp›flan gerillalar, yeralt›ndancan bedeli cevher ç›kartanmadenciler, halk›m›z›n memuruyuzdiyen kamu emekçileri, demokratiküniversite mücadelesi veren ö¤renciler,makine bafllar›nda çal›flan iflçiler,cezaevlerinde bulunan tutsaklar,tarlada ora¤›yla, çapas›yla çal›flanköylüler, ezilen halklar dolduruyor.Ve Mücadele’yi onlar sahipleniyor...”(31 Aral›k 1994, ‹flçi HareketiÖzel Say›:3)Mücadele de, Yeni Çözüm gibi,ideolojik mücadeleyi ve e¤itimi çokMücadele Elaz›¤ Bürosu çal›flan›Halil ‹brahim EK‹C‹B‹L, AdanaTemsilcilerinden Ahmet ÖZTÜRK,Sivas Mücadele Temsilcisi R›fatÖZGÜNGÖR, Elaz›¤ MücadeleÇal›flanlar›ndan Erkan AKÇALI,Malatya Mücadele Büro Çal›flan›Mikail GÜVEN, Mücadele KonyaBürosunu en zor dönemlerinde sahiplenenZeliha GÜDENO⁄LU,Denizli Mücadele Dergisi MuhabiriMurat ÇOBAN, Samsun MücadeleTemsilcisi Fatma Hülya TÜMGAN,Mücadele Merkez Büro çal›flanlar›ndanZeynep ARIKAN GÜLBA⁄,Mücadele ve Kurtulufl emektarlar›ndanYazgülü GÜDER ÖZ-TÜRK... Bir dönem, devrimci bas›nmevzisindeki savaflta yer alarak,sonra kavgan›n baflka alanlar›ndaflehit düfltüler...yönlü sürdürme görevineba¤l› olarak, derginin yan›s›-ra, çeflitli broflürler yay›nlamay›sürdürdü. DevrimciMücadelede Avukatlar, ÖrgütsüzHak Alma MücadelesiSürdürülemez, Kendili¤indenciBir Hareket DevrimciYol, Devrimci MücadeledeÖ¤retmenler gibi çeflitlialanlara ve ideolojik mücadeleyeyönelik broflürler ç›kar›ld›.28 Ocak 1995KURTULUfiKavgan›n sesi olarak tan›nd› oda. Alanlarda tafl›nan pankartlarda“Kavgan›n Sesi Kurtulufl” yazd›. 28Ocak 1995’de Emperyalizme veOligarfliye Karfl› Kurtulufl ad›ylaç›kt› ilk say›s›.Kurtulufl dergisi, a¤›r sansür bask›s›,yay›n durdurma cezalar› alt›nda,1999’a kadar, Zafer YolundaKurtulufl, Halk ‹çin Kurtulufl, Halk›nSesi Kurtulufl, Ba¤›ms›zl›k veDemokrasi Yolunda Kurtulufl adlar›yla6 A¤ustos 1999 tarihine kadarkesintisiz bir flekilde kavgan›n sesioldu.Kurtulufl dergisi yay›n hayat›nabafllad›¤›nda, DYP-SHP Koalisyonuiktidardayd›. Mehmet A¤ar’danÜnal Erkan’a, Hayri Kozakç›o¤lu’ndan,Necdet Menzir’e kadarkontrgerilla flefleri kilitmevkilerdeydiler.Buna karfl›n Devrimci Hareket,Parti silah›n› kuflanm›fl, halkta büyükbir coflku yaratm›flt›r. Umudunbüyütüldü¤ü y›llard›r. Oligarfli, devrimcimücadeleyi bast›rmak için hertürlü kontrgerilla taktiklerine baflvurmaktad›r.Kaybetmeler, “failimeçhul”ler, Gazi gibi katliamlar›nyafland›¤› bir süreçtir.Emperyalizme ve OligarfliyeKarfl› Kurtulufl’un ard›ndan 15Temmuz 1995’te ilk say›s› ç›kanZafer Yolunda Kurtulufl’un kapa-¤›ndaki “Kaybedilen 300 insan›m›znerede?” sorusu, dönemin özetidir.- devam edecek -30 23 YIL 31 May›s 2009


“Çok Büyük Bir ‹nsanl›kYapt›n›z Hakk›n›z› Helal Edin!”Okmeydan› Halk Kitapl›¤›’n›nbir süre önce bafllatt›¤› “Yetiflkinler‹çin Okuma Yazma Kursu”nun2008-2009 y›l› çal›flmalar› sona erdi.“Bilmemek mi Ay›p Yoksa Ö¤renmemekmi” ad›yla aç›lan okuma-yazmakursunda ö¤renciler 24May›s günü Halk Kitapl›¤›’nda belgeleriniald›lar.Çok heyecanl› olduklar› gözlenenö¤rencilerden birisi “ ne içingeldik, ne ö¤renerek gidiyoruz!” diyerekkonuflmaya bafllad›.“Buraya çok çekinerek ad›m›m›att›m ve utanarak hece kitab›na ihtiyac›moldu¤unu söyledim. O güntam da kursun ilk günüymüfl. Benimderdim evde kendi kendime kimseyesöylemeden okuma yazmay› ö¤renmekti.Okuma yazma bilmedi-¤im için çok utan›yordum ve kimseyebir fley söyleyemiyordum. Hemeno gün kayd›m oldu ve masalardanbirine oturtuldum. Kursa gidipgelirken bafllang›çta çevreme yalansöylüyordum; ‘arkadafl›ma gidiyorum’,‘‹ngilizce kursuna gidiyorum’falan diye...”“Patronum benim çokde¤iflti¤imi söylüyor!”“Belgelerimizi alaca¤›m›z son gündenbir önceki gün patron bize Pazargünü de çal›flaca¤›m›z›, gelmeyeniiflten ataca¤›n› söyledi. O günsebiz okuma yazma kurs belgelerimizialacakt›k.Kursa gelmeden önce hiç konuflmazd›m.Kim ne derse desin karfl›l›kvermezdim.Kursa geldikten sonra baz› baz›düflüncelerimi söylemeye bafllad›m.Patron bana, ‘sen böyle de¤ildin,çok de¤ifltin’ dedi bir keresinde.Son gün de patrona saat 3’deiflim oldu¤unu ve gidece¤imi söyledim.Bu defa izin istemedim yaln›zcasöyledim. Aileme de iflten kovulmayagöze al›yorum isterlerse ats›nlarama gidip belgemi alaca¤›m” dedim,diyen baflka bir kurs ö¤rencisiise burada yaln›zca okumay› yazmay›de¤il, arkadafll›¤›, paylaflmay›da ö¤rendi¤ini dile getirdi.‹zmir`in Mahallelerinde Yürüyüfl’ün Sesi:“AKP Sadece Katletmeyi Bilir”Yürüyüfl okurlar›, ‹zmir’in çeflitlimahallelerinde dört gün boyuncaYürüyüfl dergisini halka ulaflt›rmayadevam etti.‹lk gün, 21 May›s’da, ‹zmir Menemen-Asarl›k`ta iki yürüyüfl okurununkat›ld›¤› dergi tan›t›m› saat17. 00 de bafllad›. Dergi tan›t›m› esnas›ndave evlerde yap›lan çay sohbetlerinde;AKP`inin Kürt sorununasamimi yaklaflmad›¤› ve sadecekatletmeyi bildi¤i anlat›ld›. ‹ki saatsüren dergi tan›t›m›nda 30 dergihalka ulaflt›r›ld›.22 May›s günü ise bir grup Yürüyüflokurunun kat›ld›¤› dergi tan›-t›m› Gültepe Mahallesi’nde yap›ld›.23 May›s Cumartesi günü Menemen-‹ncirlip›nar Mahallesin’de, 24may›s Pazar günü ise Yamanlar-Nafiz Gürman bölgesinde dergi sat›fl›yap›ld›. Yo¤unlukla Kürt halk›-n›n yaflad›¤› bölgede halka, “Kürtsonunun çözümü Kürt halk›n›nkendi iradesindedir” denildi. ‹kigün süren tan›t›mda 75 dergi sat›ld›.Yürüyüfl 5. Y›l›ndaMalatya Sokaklar›ndaYürüyüfl dergisi 5. y›l›nda yineMalatya sokaklar›ndayd›. 26 May›sSal› günü Yeflilyurt Caddesi veÇavuflo¤lu mahallesinde Yürüyüflda¤›t›m› ve sat›fl› yap›ld›. Ertesigünü de Çavuflo¤lu mahallesininyoksul gecekondular›nda dergisat›fl› yap›ld›. Yürüyüfl okurlar›halka ülkemiz hapishanelerindetecrit iflkencesinin devam etti¤i,konuyla ilgili verilen sözlerintutulmad›¤›n› anlatt›lar.Yürüyüfl HatayKüçük Dalyan BeldesiSokaklar›ndaYürüyüfl okurlar› taraf›ndan 26 May›sgünü Hatay’›n Küçük DalyanBeldesi’nde yap›lan dergi sat›fl›nda30 dergi halka ulaflt›r›ld›. Tecritinanlat›ld›¤› dergi sat›fllar›nda sansürve devrimci bas›n›n önemi üzerinesohbetler yap›ld›.Adaletsizlik BuDüzenin Karakteridir24 May›s günü Halk CephelilerEngin Çeber ve Ferhat Gerçek içinadalet istemeye devam ettiler. ‹stanbulOkmeydan› Fatih Sultan MehmetCaddesi’nde ve Yenibosna - ZaferMahallesi’nde “Ferhat’› VuranlarEngin’i Katledenler Cezaland›-r›lmal›d›r” pankartlar›n› açan HalkCepheliler; Engin ve Ferhat’›n resimlerininbulundu¤u dövizleri tafl›-d›lar.“Ferhat’› Vuranlar Engin’i KatledenlerCezaland›r›ls›n, Adalet ‹stiyoruz,Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemlerde“Adaletsizlik bu düzenin karakteridir”denildi. “Adaletsizlikleri, katillerikorumadaki pervas›zl›¤›, riyakarl›-¤›, h›rs›zl›¤› ve ahlaks›zl›¤› ile sömürününve zulmün iktidar› AKP’ye karfl›birleflelim ve mücadele edelim” diyeça¤r› yap›lan eylemlerde aç›klamadansonra Halk Cepheliler “GerçekleriYürüyüfl Yaz›yor” diyerek Yürüyüfldergisi sat›fl› yapt›lar.Say›: 182HABER 31


‹nançlar›n ve Halklar›n Düflmanlar›D‹N BEZ‹RGANLARIAlevi Çal›fltay› da kuflku yokki, yine, esas olarak iflbirlikçiAlevilere yaslanacak, di¤erAlevi kesimlerini de düzeniçine çekmeyi amaçlayacakt›r.Bu noktada AKP’yi, Aleviiflbirlikçili¤ini, Alevi halk›ndüzene yedeklenmesini meflrulaflt›racak,bunlar›n yolunuaçacak her türlü kat›l›m,red ve mahkum edilmelidir.AKP hükümeti, Alevi halka yönelikmanevralar›na devam ediyor.AKP, 3 Haziran’da “Alevi Çal›fltay›”ad›n› verdi¤i toplant›lar düzenliyor.Çal›fltay, AKP’nin “Alevi aç›l›-m›”n›n bir devam›; amac› da flöyleformüle ediliyor: “Devletle Alevileriortak zeminde buluflturmak”.Aleviler ve devlet hangi ortaknoktada buluflacaklar?Tarihe ve somut güncelli¤e bak›-yoruz; gördü¤ümüz, Alevi halkayönelik inkar, asimilasyon, katliamlarve afla¤›lamad›r. Bunlar› yapandevlettir.Devlet bunlar› yap›yor. AKP,bunlar› yok sayarak Alevileri devleteyedeklemeye çal›fl›yor. Alevihalk ise hakl›, meflru taleplerininyerine getirilmesini istiyor. Hanginoktada ortaklaflacaklar, nas›l ortaklaflacaklar?AKP iktidar›, baflta Alevi iflbirlikçileriolmak üzere, çok çeflitlikesimleri bu manevraya ortak ederek,Alevilere yönelik etki alan›n›geniflletmeyi amaçl›yor; Çal›fltaykapsam›nda 15’er gün arayla 6 oturumyap›lmas› plan› da bunun ifadesizaten. ‹lk oturumda “Alevi örgütliderleri” ve “postniflinler”,ikincisinde “bilim adamlar›”,üçüncüsünde sendika, meslek odave üniversite temsilcileri, dördüncüsündebas›n yay›n temsilcileri,beflincisinde siyasi parti temsilcileri,alt›nc› oturumda ise ilahiyatç›-larla, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› görevlileriyeralacaklarm›fl. Elbettesözü edilen alanlar› temsilen kimlerin,hangi mant›kla seçilece¤ini detahmin etmek zor de¤il.“Alevi aç›l›m›” diye adland›r›-lan bu giriflimler, esas olarak oligarflininony›llard›r süren bask› ve asimilasyonara¤men, Alevili¤i yokedememesinin sonucudur. Bu noktadaoligarfli, ‹zzettin Do¤an, FermaniAltun, Reha Çamuro¤lu, MusaÇetinkaya, Ayhan Ayd›n gibi iflbirlikçiAlevileri de kullan›p “kendiAlevisini” veya baflka flekillerdesöylersek, devlet Alevisini, düzenAlevisini yaratmaya çal›fl›yor.AKP’nin gündeme getirdi¤i“Cemevlerine devlet yard›m›, Alevidedelerine maafl verilmesi” gibiDEVLET’i iflin içine sokan uygulamalarda, buna yönelik.AKP aç›l›m›nda nelervard› ve sonuç ne oldu?AKP’nin “Alevi aç›l›m›”ndaBaflbakanl›¤a ba¤l› Alevileri temsiledecek bir kurum oluflturulmas›, cemevlerininyap›lmas›, ders kitaplar›ndaAlevili¤e yer verilmesi gibivaatler vard›. Asl›nda Diyanettensorumlu Devlet Bakan› Sadi Yaz›c›-o¤lu’nun “cemevlerinin ibadethaneolarak kabul edilmesi mümkün de-¤il.... namaz k›ls›n veya k›lmas›nbütün müslümanlar›n ortak ibadetyeri camidir” sözleri, AKP’nin“Alevi aç›l›m›”n›n nereye kadar gidebilece¤inigöstermektedir. Cemevlerininibadethane statüsüne kavuflturulmas›n›ama daha önemlisi,Alevili¤in bir inanç sistemi oldu¤unu›srarla reddeden de AKP’denbaflkas› de¤ildir.AKP’nin “aç›l›m”›n›n bir demokratikleflmede¤il, Alevili¤i asimileetmenin yeni yöntemleri oldu-¤u aç›kt›r. Bu yöntemlerin etkiliolabilmesinin ise tek koflulu, iflbirlikçiAlevilerdir.Tayyip Erdo¤an’›n Reha Çamuro¤luarac›l›¤›yla düzenledi¤i “Muharremorucu iftar›”,esas olaraktutmayanbir “aç›l››m”d›r; 298 Alevi örgütlenmesinden293’ü AKP’nin iftar›-na kat›lmay› reddetmifltir.AKP, rüflvetle, ihaleyle, devletinolanaklar›n› kullanarak Alevi örgütlenmelerinive ileri gelenlerini kolayl›klasat›n alabilece¤ini zannetmifl,ancak Alevi halk›n›n güçlü gelenekleri,bu manevray› bofla ç›kartm›flt›r.Fakat bu savafl bitmemifltir vebaflta AKP olmak üzere, oligarfli, iflbirlikçiAlevili¤i güçlendirme politikalar›nda›srar edecektir.Alevi Çal›fltay› da kuflku yok ki,yine, esas olarak iflbirlikçi Alevilereyaslanacak, di¤er Alevi kesimlerinide düzen içine çekmeyi amaçlayacakt›r.Bu noktada AKP’yi, Alevi iflbirlikçili¤ini,Alevi halk›n düzeneyedeklenmesini meflrulaflt›racak,bunlar›n yolunu açacak her türlü kat›l›m,red ve mahkum edilmelidir.“Alevi Çal›fltay›” NASILgündeme getiriliyor?Bezirgan, “al›flveriflte çok karpeflinde koflan kimse” olarak tan›mlan›r.O gözü doymaz, aza tamahetmez bir tüccard›r.Bezirganlar, özellikle OrtaÇa¤’da ticaret hayat›n›n temel unsurlar›ndanbirine dönüfltüler. Büyükifl gören zengin tüccarlara dabezirganbafl› deniyordu. Hükümdarlar›n,beylerin, paflalar›n, özelbezirganlar› vard›.Bugün Cem Vakf› Baflkan› ‹zzettinDo¤an’la, Reha Çamuro¤lu’nuTayyip Erdo¤an’›n özel bezirganlar›olarak nitelendirmek hiç deyanl›fl olmaz.AKP’nin Alevilikle ilgili hiçbir32 BEZ‹RGANLIK 31 May›s 2009


ad›m atmamas›na ve inkar-asimilasyonpolitikalar›n› devam ettirmesinera¤men böyle bir çal›fltay›n örgütlenmesi,iflbirlikçi Aleviler olmaks›z›nmümkün de¤ildir.AKP’nin Alevi halk›na karfl› bualdatmacas›n›, bu manevras›n›mümkün k›lan yine iflbirlikçi, dinbezirgan› Alevilerdir. AKP’nin Alevihalk›n› düzenin içinde eritme politikas›n›nas›l dayana¤›, Alevi bezirganlar›d›r.Alevi bezirganlar›n›n bafl›n›Cem Vakf› Baflkan› ‹zzettin Do¤anve Ehl-i Beyt Vakf› Genel Baflkan›Fermani Altun çekiyor. AKP’ninAlevi politikalar›n›n desteklenmesikarfl›l›¤›nda Cem Vakf›’na okullardaokutulacak ders kitaplar›nda Alevilikleilgili bölümlerin yaz›lmas›veriliyor. Karfl›l›kl› iflbirli¤i, Alevihalk›n›n de¤erlerini çi¤nemektir,kendi ç›karlar› ad›na inançlar›n› satmakt›r.AKP, Alevili¤i tarihselözünden kopart›p içini boflaltmayaçal›fl›rken, Alevi bezirganlar› da bununyolunu yap›yorlar. Bu aç›kçaAlevi düflmanl›¤›d›r.Alevilere hak k›r›nt›lar› verilirken,Alevi iflbirlikçilerine de ayr›-cal›klar tan›n›yor. Bunlar›n karfl›l›-¤›nda da Alevi bezirganlar›, Alevihalk›n› kendi düflmanlar›yla bar›flt›rmayasoyundular. “Alevileridevletle buluflturma”n›n özü budur.Alevili¤in ilerici özünü yok etmeyeçal›fl›yorlar ki, devrimcilerle olanba¤lar›n› da koparabilsinler.Alevi halk›n› iktidarlar›n manevralar›,din bezirganlar›n›noyunlar› konusunda uyarmak, bafltailerici demokratik Alevi örgütlenmeleriolmak üzere, halktan yanaherkesin görevidir.Din bezirganlar› inançlar›nas›l pazarl›yor, nas›listismar ediyorlar?Devlet her dönemde halk›n haks›zl›klara,adaletsizliklere, sömürüyekarfl› tepkisini eritebilmek içinhalk›n dini duygular›n› kullanm›fllard›r.Tarikatlar ve düzen partileriiflbirli¤i içinde, halk›n dini duygular›n›istismar ederek, onlar› kapitalistdüzene yedeklemeye çal›flm›fllard›r.Gerek Sünni, gerek Alevi kesimde,kimi dini önderler, düzene hizmetkarfl›¤›l›nda ekonomik, siyasi, dinigüç elde etmifllerdir.Din bezirganlar› ister Sünni isterAlevi olsunlar, amaçta ve yöntemdebirleflirler ço¤unlukla. Bezirganlar,devletle hep içiçe ve devlete sad›kt›rlar.Düzen partileriyle ise, pazarl›kç›,hesapl› iliflkiler içindedirler.Dini konumlar›n›, otoritelerini kullanarak,kendi müritlerini veya etkileyebileceklerikesimleri, devletesad›k hale getirir, pazarl›klara, dönemleregöre de flu veya bu düzenpartisine yönlendirirler.Bezirganlar›n görevi, halk›n sömürüye,eflitsizli¤e karfl› din arac›l›-¤›yla susturulmas›d›r. Kiflili¤i ezilmifl,boyun e¤mifl bir halk yaratmakiçin sömürücü iktidarlarla el ele verirler.Zalimin zulmüne karfl› sessizkal›nmas›n› isterler.Vatan›n emperyalistlere peflkeflçekilmesine bir itirazlar› yokken,emperyalistlere karfl› savaflan devrimcileredüflmand›rlar. Halk› yanl›flhedeflere yöneltmekte, onlara düflman›yanl›fl belletmekte üstlerineyoktur. Halk›n sorunlar›n gerçeknedenini görmesini engellerler.Din bezirganlar› için din sat›l›k,pazarlanacak bir meta’d›r. Dinisatarak servete çevirmeye çal›fl›rlar.AKP ileri gelenleri, kuflku yokki, bu ülkedeki en iyi din bezirganlar›d›r.AKP, dini bütün olarak sat›-l›¤a ç›kartm›flt›r. AKP bezirganl›¤›-n›n en büyük al›c›s› da ABD’dir.Tayyip Erdo¤an bu al›fl-verifl içinde,“müslümanl›¤›n›” kullanarak uluslararas›roller üstlenmeye kalk›flmakta,Türkiye’nin “islam ülkesi”Alevilere hak k›r›nt›lar›verilirken, Aleviiflbirlikçilerine deayr›cal›klar tan›n›yor.Bunlar›n karfl›l›¤›nda daAlevi bezirganlar›, Alevihalk›n› kendi düflmanlar›ylabar›flt›rmaya soyundular.olmas› kullan›rarak, kah Afganistan’aasker gönderilmekte, kah Ortado¤u’datafleronlu¤a soyundurulmaktad›r.AKP, halk›n dini duygular›n› istismarede ede iktidar olmufl ve iktidar›n›da bu flekilde devam ettirenbir partidir. Onun için her fley araçt›r.‹slamc›l›¤› da, Kürtlü¤ü de kullanm›fl,bugün s›ra Alevi halk›n›ndini inançlar›n› istismar ederek,Alevileri yedeklemeye gelmifltir.Bu düzen içinde istismar o kadarartm›flt›r ki AKP gibi partiler, tarikatlardini pazarlaya pazarlaya ifliholdingleflmeye kadar götürmüfltür.Yimpafl, Jet-Pa, Kombassan gibiholdingler arac›l›¤›yla daha büyükbir din sat›c›l›¤›na soyunmufllard›r.Bugün Alevi bezirganlar› daAlevileri düzene yedeklemek ad›nainançlar›n› sat›yorlar, karfl›l›¤›ndada oligarflik düzen içinde kendilerinebir yer edinmeye çal›fl›yorlar.Reha Çamuro¤lu gibilerininAKP’de kendilerine yer edinmeyeçal›flmas›, ‹zzettin Do¤an gibilerinAKP’ye yak›nlaflarak kendi güçlerinibüyütmeye çal›flmas›, FermaniAltun gibilerin bir çok düzen partisininkap›s›nda ikbal aramas›, Sünnidin bezirganlar›ndan farks›zd›r. ‹kisindede al›n›p sat›lan halk›n diniduygular›d›r. ‹kisinde de al›n›p sat›-lan dindir. Dini ne kadar iyi pazarlarlarsao kadar güç ve rant elde ediyorlar.Din bezirganlar› alevili¤i yaln›zcabir inanç ve ibadet sorununa indirgeyerek,zalimin zulmüyle uzlaflmamagelene¤ini, direniflçi ruhunu yoketmeye u¤rafl›yorlar. Gericilerin, ›rkç›lar›n,faflistlerin vitrininde olmay›kabul eden tüm “Alevi ileri gelenleri”Alevili¤in bezirganlar›d›r.AKP’nin vitrininde yeralan RehaÇamuro¤lu ve Haydar Do¤anlar,Hac› Bektafli Veli postniflini VeliyeddinUlusoy ayn› soyad›n› tafl›mas›n›kullan›p MHP’nin vitrininde yeralanTimur Ulusoylar, tescilli Alevi düflman›Erbakan islamc›l›¤›na bile vitrinolmay› kabul eden Fermani Altunlar,Alevi halk›n›n ve inanc›n›nsavunucusu olabilirler mi?Say›: 182BEZ‹RGANLIK 33


Din istismarc›lar› s›rtlar›n› Amerika’yadayay›p, dini pervas›zca kullanarak,Kur’an kurslar›yla, ‹mamHatiplerle, yerel yönetim ve iktidarolanaklar›n›, fleyh, fl›h otoritelerinikullanarak halk› düzen s›n›rlar› içindetutman›n bin bir yolunu deniyorlar.Bu konuda uzmanlaflm›fl olanAKP, ayn› yöntemleri Alevi bezirganlar›nada ö¤reterek, onlar arac›l›-¤›yla Alevi halk›n› düzen içine çekmeninpeflindedir. Sünni ve Alevi dinbezirganlar› ayn› noktada buluflarakAlevi halk›n›n de¤erlerini, inançlar›-n› özünden koparmaya çal›fl›yorlar.Her iki kesimin de as›l istedi¤i budüzenin devam›d›r. Bugün Alevi Çal›fltay›da, devletle Alevi bezirganlar›n›iflte bu noktada buluflturuyor.Aleviler katliamlarladüzene biat ettirilmeye,sindirilmeye çal›fl›l›rken‹zzetin Do¤an, FermaniAltun gibi din bezirganlar›da Alevileri bölmek, düzeneyedeklemek için u¤raflm›fllard›r.Tüm amaçlar› düzenalevili¤ini yaratmak,Alevilerin devrimcilerle olantarihsel ba¤lar›n› kopararakdevlete yamamamakt›r.Alevileri düzenleuzlaflt›rmak, Alevili¤in bütünde¤erlerini yok etmektir.Bezirganlar›n de¤iflmeyenmisyonu: Alevili¤i düzeneyedeklemekBugün kimi Alevi bezirganlar›,Alevileri AKP’ye yedeklemeye çal›-fl›rken, baflkalar› da y›llarca CHP’yeyedeklemeye çal›flm›fllard›. Oysa,y›llarca Alevilere alternatif olarakgösterilen CHP, Marafl’tan Sivas’akadar Alevilere yönelik katliamlar›nbafl sorumlular›ndand›. ‹ktidardaya da iktidar orta¤›yd›. CHP içinAleviler her zaman yaln›zca oy deposuolmufl ancak CHP buna karfl›n,Alevilerin haklar›, özgürlükleri içink›l›n› bile k›p›rdatmam›flt›r.Bezirganlar, hiçbir dönem, hiçbirf›rsat› kaç›rm›yorlar. Muharremorucu “iftar›”ndan Hac› Bektafl etkinliklerine,Alevi Çal›fltaylar›’nakadar her yer, onlar için Alevili¤idüzene pazarlaman›n ve düzene yedeklemeninbir arac›d›r.Bezirganlar›n bir di¤er kesimide, Alevi halk›, “laiklik” ad›na faflistsistemin kitle taban› haline getirmepolitikas›n› izliyor. “Laikli-¤in korunmas›”, Alevi istismarc›-lar›n›n en büyük dayanaklar›ndanbiridir ve bu dayanak, ayn› zamandaAlevileri laiklik ad›na CHP’ye,DSP’ye veya kurulmas› düflünülenyeni “sosyal demokrat” partilereyedeklemenin de arac›d›r.Mesela, kimi Alevi örgütlenmelerininyöneticileri, Alevilerin Cumhuriyetmitinglerinde öncülük etmelerinisavunurken, kimileri de, seçimlerde“fleriatç›lara meydan› b›-rakmamak” ad›na CHP-DSP ittifak›n›“solda birlik” ad›na onaylam›flt›r.Alevi örgütlerinin temsilcileribirkaç milletvekilli¤i için Alevilerifaflist politikalar›n savunucusupartilere yönlendirmifllerdir.CHP flovenizmin temsilcili¤inesoyunmufl ve sunni devlet politikas›n›savunan bir partidir. AKP’denhiçbir fark› yoktur. CHP ve DSPiçin laiklik, yaln›zca iktidar savafl›-n›n bir arac›d›r. Alevi halk›n›n düzensoluna kitle taban› yap›lmas›da bezirganl›¤›n baflka bir biçimidir.Alevileri devrimden ve devrimcilerdenuzaklaflt›rmak için her yöntemebaflvuruluyor. Yeter ki Aleviler düzens›n›rlar› içinden ç›kmas›nlar.Din bezirganlar›, elleriniziAlevi halk›n›n üzerindençekin!Alevi bezirganlar› en zor zamanlardaAlevileri satm›fllard›r.Alevi halk› katledilirken, yak›l›rkendin bezirganlar›n›n hiçbiri Alevihalk›n›n yan›nda de¤ildi. Ne Marafl’tane de Çorum’da Alevilere çözümolarak gösterilen CHP’lileryoktur ortal›kta. Sivas ve Gazi katliamlar›ndada Alevi bezirganlar›n›gören olmam›flt›r.Ne zaman ki Alevi halk›n›n siyasal,toplumsal örgütlenmeleri geliflmifl,Alevi halk›n isyanc› özü, devrimcili¤eyönelmifl, kitlesel bir gücedönüflmüfltür, Alevi bezirganlar› ozaman sahneye ç›km›fllard›r. Kendilerinebir yer kapmaya çal›fl›rken,bu örgütlenmelerin içini boflaltmaya,bu potansiyelin devrimcilerinyan›nda yer almas›n› engellemeyeçal›flm›fllard›r. Devrimcilerin cenazelerinincemevlerinden kald›r›lmas›nakarfl› ç›km›fllard›r. DevrimciAlevilerin, Alevi örgütlenmelerindeyönetime gelmemeleri için her türlüayak oyunlar›na baflvurmufllard›r.Aleviler katliamlarla düzene biatettirilmeye, sindirilmeye çal›fl›l›rken‹zzetin Do¤an, Fermani Altungibi din bezirganlar› da Alevileribölmek, düzene yedeklemek içinu¤raflm›fllard›r. Tüm amaçlar› düzenalevili¤ini yaratmak, Alevilerindevrimcilerle olan tarihsel ba¤lar›n›kopararak devlete yamamamakt›r.Alevileri düzenle uzlaflt›rmak,Alevili¤in bütün de¤erleriniyok etmektir.Bezirganlar; halk› aldatmay› b›-rak›n, halk›n inançlar›yla oynamay›n.Alevi halk›n› devrimcilerdenuzaklaflt›rmaktan, düzene yedeklemekten,düzen partilerinin oy deposuhaline getirmekten vazgeçin.Devrimci düflmanl›¤› yapmay›n.Alevi halk› zulümler görürken yan›ndaolmayanlar, bugün zulmünuygulay›c›lar›yla kolkala girerekAlevi halk›n› düzenle bar›flt›racaklar›n›zannediyorlar.Örgütledi¤iniz Çal›fltay’da, Alevihalk›n›n nas›l asimile edilece¤i,düzene nas›l daha uyumlu hale getirilece¤itart›fl›lacak. AKP’nin dinbezirganlar›yla, Alevi bezirganlar›kafa kafaya verip Alevi halk›n› sindirmek,düzene biat ettirmek politikalar›n›belirleyecekler.Yok saymaya çal›flt›n›z, baflaramay›ncada Alevileri birkaç hak k›-r›nt›s›yla sat›n alaca¤›n›z› zannediyorsunuz.Alevi halk›n›n yüzy›llaradayanan onurlu gelenekleri, Pir Sultan’dandevral›nan ruhu, zulme karfl›direnifl kültürü buna izin vermeyecek.Üç befl din bezirgan›ylaAlevili¤in özünü yok edemeyeceksiniz.Çal›fltay›n›z da Alevi halk›n›sat›n almaya yetmeyecek!34 BEZ‹RGANLIK 31 May›s 2009


Emperyalizmi Sald›rganlaflt›ran NükleerPatlama De¤il, Boyun E¤meme Tavr›d›r“Kuzey Kore nükleer bombapatlatt›; Kuzey Kore'nin yer alt›ndabaflar›l› bir nükleer deneme yapt›¤›-n› aç›klamas› dünyay› aya¤a kald›rd›.ABD ve Rusya 'endifleliyiz' aç›klamas›yapt›. Tepkiler 盤 gibi büyüyor.”(Akflam gazetesi, 25.05.2009)Kuzey Kore'nin nükleer denemeyapmas› di¤er burjuva bas›n-yay›norganlar›nda da "Dünyay› endifleyedüflüren bir deneme", "uluslararas›toplum ayakta..", "dünya flokta"bafll›klar›yla yer ald›.Oysa “dünyan›n” endifleye düfltü¤üyoktu. fiokta da de¤ildi dünyave kimse ayakta da de¤ildi. fiokta,ayakta ve endifleli olanlar, sadeceemperyalistlerdi.“Dünya” demek, emperyalistlerdemekti. “Uluslararas› toplum” yineonlar demekti. Kuzey Kore’yleilgili bu yay›nlar, emperyalistmedyan›n dilini, neyin ne anlamageldi¤ini çözmek için herkese sonderece somut veriler sunuyor.Emperyalist medya "Kore herkesemeydan okuyor" diyerek sürdürüyor“suçlamas›n›”.Herkese meydan okuma hakk›sadece Amerika’ya m› ait?Emperyalist medya suçlamayadevam ediyor: "Kore Uluslararas›kurallar› hiçe sayarak tansiyonut›rmand›r›yor.."...Peki kim koydu o kurallar›?..Baflka bir ülkenin ne kadar nükleerdeneme yapma hakk› varsa, KuzeyKore'nin de o kadar hakk› yok mu?*Kuzey Kore de nükleer denemeninard›ndan bir aç›klama yaparak,tutumlar›n› savundu. Kuzey Koreresmi haber ajans› KCNA'dan yap›-lan duyuruda; “bunun, ülkenin nükleercayd›r›c›l›¤›n› artt›rma yolundabir ad›m oldu¤u, nükleer denemenin,toprak bütünlü¤ünün, ülkenin,ulusun ve sosyalizmin korunmas›na,bar›fl›n garanti alt›na al›nmas›na...katk› sa¤layaca¤›” belirtildi.*Emperyalist devletler, her konudaoldu¤u gibi nükleer silahlar konusundada tam bir iki yüzlülük vehaydutluk hukukuyla hareket etmektedirler.Kuzey Kore’yi suçlayanemperyalistlerin her biri büyükbir nükleer silah deposuna sahiptir.En çok nükleer silaha sahip devletde Amerika’d›r. Savafllarda atombombas›n› kullanan tek devlet olanABD’nin elinde flu an 11 binin üzerindenükleer silah var. ‹ngiltere’den,Rusya’ya, Fransa’ya kadartüm emperyalistlerin elinde de yüzlercenükleer silah var.Emperyalistler bu hakk› sadecekendilerine ait bir hak olarak görürken,tüm emperyalistlerin nükleersilah varl›¤›n› görmezden geldi¤ibir ülke daha var: ‹srail.‹srail bugün emperyalistlerin himayesinde,Ortado¤u halklar›nayöneltilmifl 200 civar›nda nükleersilaha sahiptir. Kuzey Kore’nin,‹ran’›n nükleer silaha sahip olmalar›nakarfl› ç›kan emperyalistler için‹srail bu “hakka” sahiptir.Amerikan emperyalizminin Japonya’n›n,Hiroflima ve Nagazakiflehirlerine atom bombas› atarakgerçeklefltirdi¤i katliamdan bu yanaemperyalistler ellerindeki silahlar›baflta sosyalist ülkeler olmak üzeretüm dünya halklar›na karfl› bir tehditunsuru olarak kulland›lar ve kullanmayadevam ediyorlar.Amerika ve ‹srail’in nükleer silahlar›varken neden Kuzey Kore’ninolmas›n?Olup olmamas›na niye emperyalistlerkarar veriyor? Bu hakk› kimdenve nereden ald›lar?Bu konuda “yasak” koyma yetkisiemperyalistlerin olamaz.“Ben istedi¤im her türlü silahasahip olup, onu kullan›r›m” diyenemperyalistler, kendini emperyalistsald›rganl›ktan korumaya çal›flan ülkelereve halklara ise; “hay›r, benimiznim olmadan silahlanamazs›n,kendini koruyamazs›n” diyorlar.*Emperyalistleri As›l “fiokEden”, Kuzey Kore’nin, TeslimOlmamas›d›r; Emperyalistler,zorla kurduklar› düzenlerinehiçbir ülkenin, halk›n, hiçbir örgütünkarfl› ç›kmas›n› istemiyorlar. Onedenle kendi çizdikleri s›n›rlar›nafl›lmas› durumunda o isyan›, o karfl›ç›k›fl› ezmeye çal›fl›yorlar.Teslim alamad›klar› ülkelere, örgütlerekarfl› tüm güçleriyle sald›r›-ya geçiyorlar. Bugün Kuzey Kore’yeyapt›klar› gibi... Dün Küba’ya,Irak’a, Afganistan’a yapt›klar›gibi. “Kara Liste”lere ald›klar›FARC’a, DHKP-C’ye yapt›klar› gibi...Bu, emperyalistlerin halklar›niradesini k›r›p, teslim almak içinkulland›¤› bir yöntemdir.Irak’› iflgal için, emperyalistleryine böyle bir ideolojik, demagojik,ekonomik ve askeri bir sald›r› örgütlediler.Önce yalanlarla örülü birpsikolojik savafl bafllatt›lar. Ard›ndan,ambargo alt›nda, açl›kla teslimalmaya çal›flt›lar. “kitle imha silahlar›var” diye yaygara kopard›lar veaç›k iflgale baflvurdular.Kuzey Kore bugüne kadar, emperyalistlerinönünde diz çökmedi.Halklar›n kuflat›ld›¤› bir zamanda,nükleer silahlara sahip olma iradesinigöstererek, meydan okudu emperyalistlere.Emperyalistleri “flokeden” iflte bu tutumdur.Emperyalistler, her cephedenkuflatmayla Kuzey Kore’nin bu tavr›n›k›rmaya çal›fl›yorlar. Gelinennoktada bu irade çat›flmas› “nükleersilahlara sahip olup – olmama” noktas›ndadevam etmektedir.Nükleer silahlar›n emperyalistlerinelinde bir egemenlik ve tehditgücü olarak kullan›lmas› kabul edilemez.O nedenle Kuzey Kore’ninde nükleer silahlara sahip olmak istemesindendaha do¤al bir fley olamaz.Bu hakl› ve meflru bir hakt›r.Emperyalist medyan›n yaygaralar›,bu gerçe¤i de¤ifltirmez.Say›: 182KUZEY KORE 35


Egemenler katlettikçe büyür korkular›Halklar yeniden do¤ar küllerinden...Sri Lanka ordusunun Tamillerekarfl› gerçeklefltirdi¤i katliam sald›-r›s›nda, Tamil Eelam ÖzgürlükKaplanlar› (LTTE) lideri VelupilaiPirapaharan’›n da katledildi¤iaç›kland›.Tamiller’in sözcüsü SelvarasaPathmanathan taraf›ndan yap›lanaç›klamada flöyle denildi:“Bugün anlat›lmaz bir üzüntü vea¤›r bir yürekle eflsiz liderimizi, TamilEelam Özgürlük Kaplanlar›(LTTE) yüksek komutan›n›n, SriLanka hükümetinin askeri operasyonunakarfl› savaflarak flehit düfltü-¤ünü ilan ediyoruz.”Sözcü, 25 May›s’tan itibaren Tamillerinbulundu¤u her yerde birhafta yas tutulaca¤›n› belirtti.Tamil halk›na ve LTTE’ye baflsa¤l›¤›diliyoruz.*Sri Lanka ordusu Tamillere karfl›gerçeklefltirdi¤i vahfli yok etme sald›r›s›n›nard›ndan geçen hafta “Pirapaharan’›öldürdük ve savafl› kazand›k”aç›klamas›n› yaparak “kutlamalara”bafllad›lar. Kazand›k dedikleriinsanl›k d›fl› bir katliamd›.Sri Lanka devlet baflkan›, ayn›günlerde Cumhurbaflkan› AbdullahGül’ü arayarak "Biz terörü bitirdik.Size de terörü bitirmeniz için herkonuda yard›ma haz›r›z" diyordu.Bu, katliamc›lar›n “zafer sarhofllu-¤u" idi. Ama yan›l›yorlard›. Halklar›nmücadelesinin bitirmek o kadarkolay de¤ildi.Halklar, Tamiller’in yaflad›klar›gibi nice katliamlar yaflad›lar.Pirapaharan gibi nice önderlerinikaybettiler ulusal ve sosyal kurtuluflsavafllar› içinde.Ama hiçbir fley bitmifl olmad›.Bazen birkaç ay sonra, bazen ony›llarsonra, ama mutlaka yeniden aya-¤a kalkt›lar. Yeniden kurtulufl yolundasavafla girifltiler.*Zafer naralar›na ra¤men, SriLanka’n›n katliamc›, iflbirlikçi yönetimide bu gerçe¤in fark›ndad›r.Fark›nda olduklar› geçen hafta ald›klar›“orduyu büyütme” karar›ylada görüldü.Sri Lanka devleti, Tamiller’e yönelikkatliam›n, Tamiller’i “bitirdik,yokettik” aç›klamalar›n›n hemen ertesinde,halen 200 bin kifli olan ordumevcudunun 100 bin asker daha art›r›larak300 bine ç›kar›laca¤›n›aç›klad›. Ordu komutan› SarathFonseka bu konuda yapt›¤› aç›klamadaflunlar› söylüyordu: “Tamilgerillalar›n›n yeniden toparlanmas›n›önlemek için ordumuza 100bin asker daha kaydedece¤iz.”Korku, bu kadar aç›k ve bu kadargerçektir. Egemen s›n›flar›nkorkular›, katlettikçe büyür; iflte SriLanka’da bu tarihsel gerçe¤in birkez daha ete kemi¤e büründü¤ünetan›k oluyoruz.Halklar, mücadelede yenilebilirlerama yok edilemezler. Gerçek budur.Tamil halk›, örgütünü, önderleriniyeniden yaratarak savafl›n› kald›¤›yerden devam ettirecektir...“Direnifl Sürecek,Toparlanaca¤›z”Zürih’te katledilen Tamiller’iKESK’e Bask›n 35Memur Gözalt›nda28 May›s sabah saatlerinde jandarmave polis taraf›ndan KESKGenel Merkezi’ne bask›n yap›ld›.Genel Merkez’de arama yapan jandarmave polis KESK Merkez YürütmeKurulu üyesi, Kad›n SekreteriSongül MORSÜMBÜL ve EG‹-T‹M-SEN Merkez Yürütme Kuruluüyesi ve Kad›n Sekreteri Gülçin ‹S-BERT, KESK Eski Genel Sekreterianmak ve katliam›protesto etmekiçin 22 May›s’tabir miting düzenlendi.5 bin kiflinin kat›ld›¤› mitingdekonuflan Tamil temsilcisi “direniflsürecek, toparlanaca¤›z” mesaj›n›verdi.Tamiller 30 May›s Cumartesigünü Almanya’n›n baflkenti Berlin’deyapacaklar› büyük yürüyüflekat›l›m ça¤r›s› yapt›lar.*Avrupa’da yaflayan Tamiller çeflitliülkelerde yapt›klar› eylemlerlekatliam› protesto ediyorlar. Geçenhafta Almanya’da Düsseldorf ve ‹sviçre’ninZürih kentinde de çeflitlieylemler yap›ld›. Tamiller, Düsseldorf’taeyalet parlamentosu önündesürdürdükleri açl›k grevini 24 May›sgünü yapt›klar› bir anma töreniylesona erdirdiler.*Sri Lanka’da Tamil halk›na yönelikkatliam› protesto etmek için22 May›s günü Anadolu Federasyon’luve AGIF’li (Almanya Göçmen‹flçiler Konfederasyonu) gençlertaraf›ndan Almanya’n›n G revenbroichkentinde ortak bir yürüyüfldüzenlendi. Yürüyüflte Tamilhalk› için insani ve t›bbi yard›mça¤r›s› yap›ld›.Abdurrahman DAfiDEM‹R ve E¤itim-SenEski Kad›n Sekreteri ElifAKGÜN’le birlikte toplam otuzbeflsendika üyesi memuru gözalt›na ald›.KESK’e yönelik bask›n vegözalt›lar ayn› gün Ankara, ‹stanbulAdana baflta olmak üzere pek çokilde yap›lan eylemlerle protestoedildi. KESK taraf›ndan yap›lanaç›klamada her türlü hukuk hiçesay›larak yap›lan bask›n k›nan›rkengözalt›lar›n serbest b›rak›lmas›,bask›lara son verilmesi istendi.36 TAM‹LLER 31 May›s 2009


Belçika DHKP-C Davas›Emperyalizm Faflizme Karfl›Mücadeleyi Yarg›lamak ‹stiyorBelçika’da 10 y›ld›r devam edenDHKP-C davas›, 25-29 May›s tarihleriaras›nda dördüncü kez BrükselAdliye Saray›’nda görüldü.‹lk gün dava bafllamadan öncemahkeme önünde CLEA (Düflünceve ‹fade Özgürlü ‹çin Komitesi) veHalk Cephesi taraf›ndan bir mitingdüzenlendi. Mitinge Belçika’danilerici senatörler, ayd›nlar, sendikac›larda kat›ld›. “Direnmek Suç De-¤ildir” ve “Halk Cephesi” yaz›l›pankartlar aç›lan mitingde CLEAsözcüsü Daniel Flinker anti-terör yasas›n›elefltiren bir konuflma yapt›.Polisin yasaklar›, kimlik kontrolüyapmas› ve s›n›rl› say›da insan›nmahkeme salonuna al›nmas› tart›flmalaraneden oldu. Avukatlar›n ›srar›üzerine, mahkeme karar›yla kimlikkontrolüne son verilerek izleyicilerinhepsi mahkeme salonuna al›nd›.Türkiye’nin Brüksel BüyükelçisiFuat Tanlay da “Türkiye bu davadataraft›r” gerekçesiyle duruflmaya kat›ld›.Dava, hukuki tart›flmalardan çoksiyasal tart›flmalara sahne oldu.Savc›, devrimcilerin, “kendini savunma,zorbal›k karfl›s›nda direnmehakk›” yasalar›ndan yararland›r›lmamas›gerekti¤ini ileri sürerken,DHKP-C’nin sald›ran, Türkiye faflizmininise “ma¤dur” taraf oldu¤unuileri sürecek kadar, mant›k ve hukukölçülerini kaybetmiflti. Savc›,devrimcilerin Türkiye’de yapt›klar›eylemlerden dolay› da yarg›lanmalar›gerekti¤ini savunup, Türkiye faflizmininavukatl›¤›na soyunurken,Cepheliler’in avukatlar›, söz konusumahkemenin devrimcileri yarg›layamayaca¤›n›belirttiler.Savunmada, Türkiye faflizmininsadece son k›rk y›l içinde yaklafl›kellibin insan›n katledilmesinin sorumluoldu¤u belirtilerek flöyle denildi:“Bu rakam iki kere Pinochetdemektir. Türkiye, A‹HM’de yüzlercekere insanl›k suçlar›ndan mahkumolmufltur. ‹flkencecilik, katliamc›l›k,anti-demokratizm ve keyfiyetkonusunda s›n›rlar yoktur. Budevlete karfl› meflru müdafaa yasalar›kullan›labilir.”Tüm gün süren oturumlara Cepheliler’inavukatlar›yla, TürkiyeDevleti ad›na bir avukat ve yarg›lananlardanMusa Aflo¤lu ile BaharKimyongür kat›ld›. Musa Aflo¤lu dasöz olarak, Savc›l›¤›n faflist Türkiyerejimi ad›na, Cepheliler nezdinde“faflizme karfl› mücadeleyi mahkumetmek istedi¤ini” belirtti.Emperyalizmin mahkemesininkarar›n›n sonbaharda aç›klanmas›bekleniyor, Cepheliler aç›s›ndan ise,karar tarihindir ve o karar da zatenbellidir.Fransa ÖzgürlükKomitesi’nden:‹lker ve fiefik’e Özgürlük!Fransa Özgürlük Komitesi taraf›ndan9 Haziran 2008’den bu yana tutuklubulunan ‹lker Alcan ve fiefik Sar›kayaiçin bafllat›lan Özgürlük Kampanyas›’na22 May›s günü Vineuil flehirpazar›nda 100 adet bildiri da¤›t›lmas›yladevam edildi. Ard›ndan 23May›s günü Blois merkezinde kurulanpazarda da 400 bildiri da¤›tt›ld›.Fransa’n›n Château-Thierry kentinde24 May›s günü, Frans›z KomunistPartisi’nin (PFC) ilk kez düzenlemifl oldu¤uÖzgürlük Bayram› kutland›. ÖzgürlükBayram›’n›n kutland›¤› alandaÖzgürlük Komitesi de stant açt›. 11 ayd›rtutuklu bulunan fiefik Sar›kaya ve‹lker Alcan içinde özgürlük talebini dilegetiren 500 adet bildiri da¤›t›ld›.Viyana ÖzgürlükKomitesi’nden:Nurhan, Ahmet veCengiz’e Özgürlük!Viyana Özgürlük Komitesitaraf›ndan 7 ayd›r tecritalt›nda tutulan ve Almanya’daherkesin okuyabildi¤igazeteleri okumalar› bileözel savc›l›k iznine tabiolan Anadolu Federasyonubaflkan› ve üyeleri için 22May›s günü Viyana’da AlmanyaKonsoloslu¤u’nunönünde bir eylem düzenlendi.Eylemde “Ahmet, Nurhanve Cengiz’e Özgürlük”pankart› aç›l›rken, tutsaklar›nresimleri ve “Zulmekarfl› direnmek suç de¤ildir”dövizleri tafl›nd›.Faruk Ereren’e ÖzgürlükAlmanya'n›n Düsseldorf kentinde bulunaneyalet yüksek mahkemesinde (Oberlandesgericht)görülen Faruk Ereren'in mahkemesine27 May›s günü devam edildi.Tutsak kalmas›n› gerektirecek hiçbir somutdelil bulunmamas›na ra¤men, hukuksuzbir flekilde, iki seneyi aflk›n bir zamand›rtutuklu bulunan ve tecrit koflullarda tutulanFaruk Ereren için “Freiheit für Faruk”(Faruk'a Özgürlük) slogan› atan, mahkemeyiizleyen Alman anti-faflistlere ve Türkiyelidevrimcilere polis sald›rd›. Ard›ndanHalk Cepheliler önce mahkeme salonundandaha sonra da hapishane binas›ndan d›flar›ç›kar›ld›. Anti-faflistler ise elleri kelepçelenerekmahkeme binas›n›n bodrum kat›nagötürüldü ve burada polis ve gardiyanlar›nsald›r›s›na u¤rad›. Daha sonra slogan atan,mahkemeyi izleyen on kiflilik heyette bulunanlarteker teker salona al›narak, yüzlerinecezalar› okundu ve ard›ndan mahkeme ileribir tarihe ertelendi.Say›: 182YURTDIfiI 37


CEVAH‹RCE YAfiAMAKBir ço¤umuzun okulu kapanmaya yaklafl›rken,rektörlük-sponsor eliyle düzenlenen flenliklerinyo¤unlaflt›¤›, siyasetin sokulmamaya çal›fl›ld›¤›okullar›m›z›n özellikle apolitiklefltirildi¤i bir dönemdengeçiyoruz. Düzenin yozlaflt›rma politikas›n›netkisini gösterdi¤i gençli¤in bir k›sm›n›n yo-¤un geçen dönemin stresini, yorgunlu¤unu bahaneederek elence bile say›lamayacak saçmal›klar,düflkünlükler içinde “e¤lendi¤i”, “dünya güzel, herfley bofl” sözlerinin ortal›kta uçufltu¤u günlerdeyiz.Ama Haziran’› karfl›lad›¤›m›z ayn› günler, bizlerdeçok daha farkl› duygulara, düflüncelere arac›oluyor. Örne¤in Haziran’›n ilk günü, bizde gençli¤inbir devrimci önderini kaybetmesinin ad›, h›nc›ac›s›, öfkesi oluyor. Hüseyin Cevahir’i flehit düfltü¤übu günde anarken onun gençlik içinde harcad›¤›eme¤i, yüklendi¤i sorumlulu¤u ve gençli¤ekazand›rd›klar›n› tart›flmak gerekir kuflkusuz.Dersim Mazgirt’te do¤an Cevahir, yirmili yafllar›nagelirken üç y›l devam etti¤i t›p ö¤renimini b›-rak›p, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’negeçer. Özellikle bu dönem onun kiflisel yetkinli¤inisa¤lamlaflt›rd›¤› bir dönemdir. Okur, araflt›r›r,yazar. Dönemse malum… Gençlik aray›fl içindedir.Bir fleylerin yanl›fl gitti¤i fikri en ilgisiz ö¤rencininbile akl›na tak›lm›flt›r. Bu gidifle karfl› birfleyler yap›lmas› fikri yayg›nl›k kazanmaktad›r. Ülkemizdebu durum oldukça yenidir ve kafa kar›-fl›kl›¤› alm›fl bafl›n› yürümüfltür. Bu kafa kar›fl›kl›¤›-n› gidermek için iyi niyetli çabalar›n yan› s›ra artniyetlilere de rastlanmaktad›r. ‹flte tam böyle birzamanda Hüseyin Cevahir yaflananlar› ve çözümü,en do¤ru tahlil edenlerden olmufltur. Bu salt teoridekalmam›fl, do¤rudan dönemin revizyonist anlay›fl›nakarfl› ideolojik mücadeleye girmekten biran olsun kaç›nmam›flt›r. Bir taraftan da faflizmingençlik üzerinde artan bask›s›n› en a¤›r hissedenlerdenolmufltur.Yani Cevahir günden güne netleflen ideolojisi,örnek karakteriyle, gençli¤in akademik, demokratikmücadelesinin üzerinde yükseldi¤i omuzlar›nbafl›nda gelmektedir. Dönemin anlay›fl› karfl›-s›nda yoldafllar›yla beraber gençlik için tertemiz,sapasa¤lam bir alternatifin ad› olmufltur.Türkiye’de devrimci mücadele Cevahirler’in difliylet›rna¤›yla yükselirken, yavafl yavafl karakterde de¤ifltirmeye bafllar. ‘Ö¤renci hareketleri’ art›kdo¤rudan düzene yönelmifltir ve Cevahir de halk›ntüm kesimlerinin ihtiyaçlar›na cevap verecek savaflç›bir örgütün gereklili¤inin fark›na varanlardand›r.’70 Aral›k’›ndan itibaren kurulan THKP-C‘desorumluluklar al›r. Karakter sa¤laml›¤› ve düflüncelerindekiberrakl›kla sürdürür mücadeleyi.12 Mart’›n karanl›klar›nda kuflat›ld›klar›ndaMahir ile Maltepe’de gelenek gelenek büyüyecekbir gelene¤in, devrimci harekette teslim olmamagelene¤inin ad›n› koymufllard›r. Günler süren kuflatmasonunda iki yüzlü ‘teslim ol’ ça¤r›lar›na direnifliyleve flehitli¤iyle cevap olmufltur. Anadolu’nunzalime biat etmeme gelene¤inin mirasç›s›,oligarflinin teslim alma politikalar›n›n önünde direnifltavr›n›n yarat›c›lar›ndan olmufltur.Anadolu topra¤›n›n türküsü hiç susmam›fl yabu güne kadar, o Haziran gününden sonra dahagür söyler Anadolu türküsünü. Maltepe’de topra-¤a düflmüfl ya Cevahir, düfltü¤ü yerde açan yediverenlerses olmufl, yüklenmifller ‘Adal›n›n türküsünü’.Dostluk, kardefllik, mertlik orman›n›n çiçe¤edurmufl bir dal› olmufl sonra Cevahir.Ölümünün 38. y›l›nda unutulmamas› gereken,bu güne dek capcanl› kalm›fl bu dal›n kurumamas›gereklili¤idir. Cevahir nice zorluklar içindengençli¤i örgütleyen, toparlayanlardan olmufltur.Bugün böylesi bir sorumluluk hepimizin önündedurmaktad›r. Çünkü gençli¤e yönelik sald›r›larfarkl› boyutlarda, biçimlerde ama hep artarak sürmektedir.T›pk› o dönemde oldu¤u gibi sorgulayanbir gençlik istenmemektedir. Bunun için hem zorpolitikalar› iflletilmekte, hem de bireycilik körüklenip,yoz anlay›fllar ahlak diye gösterilmektedir.Böyle bir zamanda Cevahir o günkü misyonuylayolumuzun bafl›ndad›r yine. Düzenin bu politikas›n›bofla ç›karmak için yap›lacak bellidir.Gençli¤in mücadelesinin yükselmesi için yap›lacakolan da... Cevahir gibi yaflamak, onun gibi savaflmak,Cevahir gibi büyütmektir kavgay› yap›lmas›gereken.Gençlik FederasyonuBask›lar Bizi Y›ld›ramazElaz›¤ Gençlik Derne¤i Giriflimi, 22 May›s’da yaz›l›bir aç›klama yay›nlad›. Gençlik Derne¤i Giriflim çal›flan›Önder Bozkurt”un yürüyüfl dergisi da¤›tt›¤› nedeniyleüniversite Tarih Bölüm Baflkan› Muhammed Beflir Aflantaraf›ndan okuldan at›lmakla ve faflistlerin üzerine sald›rtmaklatehdit edildi¤i belirtilen aç›klamada; “Hiçbirbask› gençli¤in demokratik mücadelesinin önüne geçememifltir.Gençlik her koflulda Dev- Genç'ten ald›¤› miraslahaklar ve özgürlük mücadelesini sürdürmüfltür, sürdürmeyedevam edecektir”38 GENÇL‹K 31 May›s 2009


Çanakkale’de SeminerÇanakkale Gençlik Derne¤iGiriflimi taraf›ndan 21 May›s günüPir Sultan Abdal Kültür Derne-¤i’nde “FKF’den Dev-Genç’e”konulu seminer düzenlendi.Program devrim flehitleri içinyap›lan sayg› durufluyla bafllad›.Ard›ndan FKF’den Dev-Genç’ ek›rk y›ll›k mücadele tarihindeDev-Gençliler’in oynad›¤› ve mücadeleyiher zaman nas›l ileri tafl›-d›¤› anlat›ld›. 20. y›ldönümündeDursun Karatafl’›n Dev-Genç’egönderdi¤i “bir Dev-Genç’ imizvar” mesaj› okundu. Seminergençli¤in mücadelesi üzerine yap›lansohbetlerle ve müzik dinletisiylesonland›r›ld›.‹nönü Üniversitesi’ndeAlternatif fienlikMalatya ‹nönü Üniversitesi’ndearalar›nda Malatya GençlikDerne¤i Giriflimi ö¤rencilerinin deyer ald›¤› devrimci demokrat ö¤rencilertaraf›ndan düzenenlenen“Emperyalist Yoz Kültüre Karfl›Ümit Cihan Tarho Alternatif Baharfienli¤i” tüm engellere ra¤men20-21-22 May›s günlerinde yap›ld›.fienli¤in ilk gününden jandarman›nbask›lar› yaflan›rken 2. günündeö¤renciler jandarman›n sald›r›s›nau¤rad›. Befl ö¤renci gözalt›naal›n›rken, ö¤renciler arkadafllar›n›nsahiplenerek alan› terketmemesiüzerine serbest b›rak›ld›.fienlikte Halk Cephesi'nin bafllatm›floldu¤u "Ücretsiz Ulafl›m ‹stiyoruzAlaca¤›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z"imza kampanyas› için imzalartopland›. fienli¤e ilginin vekat›l›m›n yo¤un olmas›n› hazmedemeyenJ‹TEM- ÖGB sürekli çekimyaparak ö¤rencileri tedirginetmeye çal›flsa da baflar›l› olamad›.Üç gün süren flenlikte resim sergisine,skeçlere, yar›flmalara yer verilirkenflenlik davul zurna eflli¤indehep birlikte söylenen türkülerlesona erdi.Demokratik Gençlik Hareketi,Genç-Sen, Yeni DemokratikGençlik, Malatya Gençlik Derne¤iGiriflimi biraraya gelerek alternatifflenlik boyunca yap›lan sald›r›lar›ve tehditleri teflhir eden bir bas›ntoplant›s› gerçeklefltirdi. Buradabas›na okunan aç›klama; “Her fleyekarfl›n bizler kültürümüzle yaflamaya,yozlu¤a, bencilli¤e karfl›mücadele etmeye devam edece¤iz.Buradan tekrar söylüyoruz, hiçbirbask›, engelleme, sald›r› bizi y›ld›-ramaz” denildi.Çanakkale’de ö¤renciler‘ceza’lar› protesto ediyorOkuldan ve derslerden uzaklaflt›r›lanÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesiö¤rencilerininprotesto eylemleri devamediyor. ÇOMÜ'de ö¤renim görenbir grup ö¤rencinin, üniversitedebafllatt›¤› protesto gösterisi, 23May›s günü de CumhuriyetMeydan›'nda devam etti.Üniversitenin de¤iflik bölümlerindeö¤renim gören yaklafl›k30 kifli, önceki gün Terzio¤luYerleflkesi'ndeki Ö¤renci SosyalEtkinlik Merkezi (ÖSEM) yak›-n›nda toplanarak protesto eylemiyapt›. Ö¤renciler, gece kent merkezinegelerek, CumhuriyetMeydan›'nda eylemlerini sürdürdü.Okuldan ve derslerden uzaklaflt›rmacezas› ald›klar›n› söyleyenö¤renciler, haklar›nda bafllat›lansoruflturmalar geri al›n›ncayakadar eylemlerine, hafta içiokulda hafta sonunda ise CumhuriyetMeydan›'nda devam edecekleriniduyurdular.MarmaraÜniversitesi'ndeGrup Yorum Dinletisi27 May›s günü Marmara ÜniversitesiHaydarpafla Kampüsü'nde Grup Yorumsöyleflisi gerçeklefltirildi.Söyleflide, ö¤rencilerin sorular›n› cevaplayanYorum elemanlar›, MuharremCengiz'in flu an tecrit alt›nda oldu¤unu vetecrit koflullar›n›n ülkemizde hala sürdü¤ünüanlatt›lar.Söyleflinin ard›ndan söylenen flark›larlave çekilen halaylarla programa devamedildi. Programa 285 kifli kat›ld›.Söylefli çal›flmalar› boyunca hem okulidaresinin ç›kard›¤› zorluklara hem de faflistlerinsald›r› ve tehditlerine ra¤men etkinli¤ekat›lanlar›n coflkusu ve heyecan›oldukça yüksekti. Bask›lar karfl›s›nda devrimciö¤rencilerin tak›nd›¤› kararl› duruflçal›flmalar›n›n devamedece¤i mesaj›n›verdi.Gençlik Federasyonu,26 May›sgünü yay›nlad›¤›yaz›l› aç›klama ileMarmara Üniversitesi'ndeyaflanan faflistsald›r›lar›ngençli¤in mücadelesininönüne geçemeyece¤ibelirtildi.Kars’ta PiknikKars Gençlik Derne¤i Giriflimi taraf›ndan24 May›s günü geçen y›lda ilki yap›lanpikni¤in ikincisi düzenlendi. Piknik KarsGençlik Derne¤i’ni tan›tmak ve faaliyetlerinianlatmak amac›yla yap›lan konuflmas›ylabafllad›. Konuflmada gençli¤in temel sorunlar›nade¤inilirken, “‹stiyoruz Alaca¤›z”kampanyas› hakk›nda da bilgi verildi. Dahasonra ortak kurulan sofrada hep birlikte kahvalt›edildi.Piknik halat çekme, çuval yar›fl›, mendilkapmaca ve futbol turnuvas›yla devam etti.Etkinliklerin ard›ndan grup K›z›l Karanfiller’insöyledi¤i türküler eflli¤inde halaylarçekildi. 60 kiflinin kat›ld› piknik, akflam yeme¤indensonra yap›lan sohbetler ve geleceky›lda bir araya gelme dile¤iyle sona erdirildi.Say›: 182GENÇL‹K 39


Sürdürülen bir yalana iliflkin: “Osman Gürbüz adl› flahs›nDevrimci Sol'la ya da DHKP-C'yle hiçbir ilgisi yoktur.”Ergenekon Savc›lar›n›n Gazi Yan›ltmacas›Oligarfli içi çat›flman›n bir arac›olarak gündeme getirilen ErgenekonDavas›, ayn› zamanda bafl›ndanitibaren devrimcilere karfl› psikolojiksavafl yürütülen bir zemin oldu.Geçen hafta “bas›na s›zd›r›lan”yeni haberlerle de devrimcilere yönelikbu karalamalar sürdürüldü.“Gazi olaylar› sol terör örgütlerinehayat verdi” (24 May›s tarihlibas›n) gibi bafll›klarla yürütülen bukaralama sald›r›s›nda, solla Ergenekoncukontrgerilla aras›nda “ba¤”oldu¤u, Gazi katliam›n› da solla Ergenekon’unortak gerçeklefltirdi¤igibi alçakça ve afla¤›l›k demagojilerortaya at›l›yor.Gazi katliam›nda ilk kurflunu daOsman Gürbüz adl› ErgenekonDavas› san›¤›n›n s›kt›¤› iddia ediliyor.Bu isim, “yabanc›” de¤il.Hat›rlanaca¤› gibi, daha Ergenekonsoruflturmas›n›n ilk aflamas›nda,AKP iktidar›, küçük-bujruva reformistkesimleri bu davada kendisineyedeklemek için Gazi katliam›n›n,1 May›s 1977 katliam›n›na盤a ç›kar›ld›¤› gibi bilgiler yaym›fllard›.Osman Gürbüz de o zamanismi ortaya at›lanlardan biriydi.1-) 2. Ergenekon ‹ddianamesi’ndea盤a ç›km›flt›r ki; AKP iktidar›n›nve Ergenekon savc›lar›n›nGazi ve 1 May›s 1977 katliam›n›a盤a ç›karmak gibi bir tutumlar› veamaçlar› yoktur. Ortada OsmanGürbüz, Sedat Peker gibi birkaç tetikçive mafyac›n›n ismi dolanmaktad›r.“Ergenekon san›¤› Osman Gürbüz,önce tetikçi arad›, bulamay›ncagidip kendisi ilk kurflunu s›kt›.Sol terör örgütleri ile daha öncemahallede görülmeyen isimler halk›galeyana getirdi.”‹flte senaryo bu kadar basit. Baflkasuçlu, baflka fail yok!!!2-) Bafltan tespit etti¤imiz vegeliflmelerin de bizi do¤rulad›¤› gibi,AKP iktidar› ve Ergenekon savc›lar›,bu katliamlar› ve genel olarakkontrgerilla faaliyetlerini a盤a ç›-karmak bir yana, bunlar›n üstünüörtmeye, bunlarda devletin rolünü,belirleyicili¤ini perdelemeye çal›flmaktad›r.3-) Katliamlarda devleti aklayanErgenekon savc›lar›, hukuku vegerçekleri, belgeleri ayaklar alt›ndaçi¤neyerek, katliamlar› “sola maletme”gibi alçakça ve afla¤›l›k bir psikolojiksavafl çabas› içindedirler.Ergenekon Davas›’nda hala demokratikbir yan görmekte ›sraredenler, katliamc› devletin akland›-¤›n›, devrimcilerin karaland›¤›n›daha ne kadar görmezlikten gelecek,oligarfli içi bu savaflta daha nekadar alet olmaya devam edecekler?4-) A盤a ç›km›flt›r ki, Ergenekonsavc›lar›n›n elinde Gazi katliam›ylailgili hiçbir ciddi bilgi yokturveya gerçek bilgileri saklay›p,bu tür bilgilerle Gazi katliam›n›ngerçek faillerini gizlemeye çal›flmaktad›rlar.Devrimci hareket, kontrgerillac›Osman Gürbüz’ün Gazi katliam›nakat›lanlardan biri olabilece¤i bilgisine10 y›l önce ulaflm›flt›. Ergene-Devrimci hareketi kontrgerillac›larlailiflkili gibi göstermekisteyen karalamayay›nlar› üzerine bu karalamalar›nkürsülerinden biri olanAyd›nl›k Dergisi yetkilileriylegörüflülmüfl ve Ayd›nl›k Dergisi'nin11 Ocak 1998 tarihlisay›s›nda ‘Gürbüz Dev-Solitirafç›s› de¤il’ bafll›kl› birtekzip yay›nlanm›flt›r.kon Savc›s›’n›n, “Gazi katliam›n›ayd›nlatt›k” diye bula bula ortayaatt›¤› da bundan ibarettir.5-) Gazi katliam›nda OsmanGürbüz’ün ya da bir baflka kontrgerillatetikçisinin ilk kurflunu s›km›flveya s›kmam›fl olmas›n›n ne siyasi,ne hukuki hiçbir önemi yoktur.Kontrgerilla, bu katliamda elbettebir tetikçi kulland›. O, halk›n yerindebenzetmesiyle “zurnan›n sondeli¤i”dir.Gazi’de katliam›n plan›n› kimyapt›, emrini kim verdi; kim kahvehanelereilk kurflun s›k›ld›ktan sonra,sadece bir ölünün oldu¤u olaylar›,onlarca insan›m›z›n katledildi¤ibir kitle katliam›na çevirdi?Bu katliama hangi polis flefleri,içiflleri bakanlar›, hangi baflbakankol kanat gerdi ve daha ilk andangerçeklerin üstünün örtülmesinisa¤lad›?Ergenekon savc›lar› bu sorular›sorup, bunlar›n cevaplar›n› verebilirlermi?Veremeyeceklerini, onlarca infaz,iflkence, katliam davas›nda gördü¤ümüzgibi bir kez daha görüyoruz.6-) Osman Gürbüz adl› kontrgerillac›,kontrgerillan›n hukukçular›ve medyas› taraf›ndan y›llard›r ›srarla“Dev-Sol itirafç›s›”, “DHKP-C itirafç›s›” diye lanse edilmeyedevam ediliyor. Ki bu da baflta belirtti¤imizkaralama ve devrimcileriErgenekonla, kontrgerillayla iliflkiligibi gösterme planlar›n›n bir parças›d›r.Bu isim Susurluk sonras› ortayaç›km›fl bir isimdir ve o zamandanberi bu karalama sürdürülmektedir.Bu karalama, ilk olarak Ayd›nl›kdergisinde kullan›lm›flt›r. Devrimcihareket, hemen bu konunun üzerinegitmifl ve flu aç›klama yap›lm›flt›r:40 ERGENEKON 31 May›s 2009


Osman Gürbüz adl›kontrgerillac›yladevrimcilerin biriliflkisinin olmad›¤› veolamayaca¤› ne kadarkesinse, ZekeriyaÖz’ün veya onun25 Ekim 1997 tarihli Halk ‹çinKurtulufl Dergisi‘nin 52. say›s›ndabu konuda flu bilgi verilmiflti:KONTRA HABER9 Ekim tarihli gazetelerden birhaberin üç de¤iflik flekli: "TaksimS›raselviler Caddesi'ndeki iflyerindeçok say›da silahla yakalanan Dev-Sol itirafç›s› Osman Gürbüz...""Beyo¤lu'nda çok say›da silahlayakalanan yasad›fl› DHKP-C örgütüitirafç›s› Osman Gürbüz...""Beyo¤lu'nda çok say›da silahlayakalanan yasad›fl› THKP-C örgütüitirafç›s› Osman Gürbüz..."HEPSi YANLIfiTIR.Osman Gürbüz, Kocaeli Çetesidenilen çeteyle birlikte ad› gazetelerde,televizyonlarda s›k s›k an›lanbir isim. Ve ad›n›n yan›nda da sürekliolarak Dev-Sol, DHKP-C yada THKP-C fleklinde bir belirtmevar. Kuflkusuz herkes merak ediyordur.Osman Gürbüz adl› bu flah›s›nDevrimci Sol'la ya da DHKP-C'ylehiçbir ilgisi yoktur. Araflt›r›lm›fl, yak›nuzak iliflkiler içinde böyle bir ismerastlanmam›flt›r. Neden sürekliolarak "Dev-Sol, DHKP-C ya daTHKP-C itirafç›s›" olarak geçti¤itespit edilememifltir. Ancak burjuvabas›n›n bunu sürekli kullanmas›ndanhareketle, bunun devrimci hareketikaralamak, flaibe alt›nda b›-rakmak için kullan›lan, özellikle deSusurluk'tan bu yana daha a¤›rl›kverilen bir kontrgerilla yöntemi oldu¤uanlafl›lmaktad›r.7-) Bu aç›klamaya ba¤l› olarakAyd›nl›k dergisi nezdinde de giriflimlerdebulunulmufltur. Bu çerçevedeAyd›nl›k Dergisi yetkilileriylegörüflülmüfl, Ayd›nl›k, haberin kayna¤›ndankaynakl› bir sorun olabilece¤inibelirterek düzeltme yay›nlayaca¤›n›aç›klam›flt›r.Nitekim Ayd›nl›k Dergisi'nin dahasonra 11 Ocak 1998 tarihli say›-s›nda ‘Gürbüz Dev-Sol itirafç›s›de¤il’ bafll›kl› bir tekzip yay›nlanm›flt›r.8-) Psikolojik savafl yürütenkontrgerilla bas›n› ve hukukçular›bu tekzibi dikkate almay›p karalamay›sürdürdüler. Bununüzerine, bir aç›klama dahayap›ld›:“Susurluk'la ilgili yaz›-larda çetelerle iliflkili oldu¤usöylenen Osman Gürbüz adl›flah›s, “THKP-C itirafç›s›”, baz›yay›nlarda ise “Devrimci Sol itirafç›s›”olarak yaz›lmaktad›r. Ya bilmedenya da kamuoyunu yan›ltmak,bilinç çarp›tmak için Devrimci-Solve DHKP-C ile ilgili oldu¤u söylenmektedir.Bu flahs›n Devrimci Sol veDHKP-C ile hiçbir ilgisi yoktur.”(Halk ‹çin Kurtulufl, Say›: 64, 17 Ocak1998)***Aç›k ki, Ergekenon savc›lar› da,AKP de do¤runun peflinde de¤iller.Kontrgerilla yöntemleriyle, “psikolojiksavafl” sürdürerek kitlelerinkafas›n› buland›rmak, gerçekleriçarp›tmak, devleti aklamak, bunlar›yaparken de oligarfli içi çat›flmadagüç kazanmak istiyorlar.Kontrgerillac›lar› devrimcilerleiliflkili gibi göstermek, bu çerçevedeuzaktan yak›ndan bir ilgisi olmad›¤›halde Osman Gürbüz gibi biriiçin “Dev-Sol ‹tirafç›s›” adland›rmas›n›kullanmak, Susurluk sürecindeErgenekoncular›n yöntemiolarak gündeme geldi. fiimdi “Ergenekon’a”karfl› dava açan savc›lar,Ergenekon’a karfl› yay›nlar yapangerici bas›n da ayn› tan›mlamay›kullan›yor. Ne kadar ilginç bir çak›flmade¤il mi!AKP gericili¤i, AKP’nin savc›-lar› ve medyas›, Ergenekon’u tutuklat›yor,ama onun yöntemlerinidevral›p kendileri sürdürüyor. ‹fl-efendilerin bu kontrgerillac›ylamutlakbir iliflkilerininoldu¤u da o kadarkesindir.Adam onlar›n adam›,iflledi¤i suçlar, oligarfliad›na ifllenmifl suçlar.te sorunun ve olanbitenin özü budurve devrimcilerekarfl› psikolojik savafltakibir ayr›nt›,bu özü göstermeyeyetiyor.Evet, Ergenekondavas›nda, yakalanmas›gerekende iflte bu “öz”dür.Kaz›lardan ç›kansilahlar›n, bir kaçgeneralin darbeciliklesuçlanmas›, buoligarfli içi çat›flmay›“demokrasi hamlesi!”yapmaya yetmez.Tam tersine, Ergenekon demokratikde¤il, karfl›-devrimci bir öz tafl›-maktad›r. Kesin olan budur. Ergenekon’daher fleyi “kiflisel” olarakyapan kontrgerillac›lar vard›r ve onlarda zaten “solcularla” iliflki içindedirler.Ergekekon’un iki temelnoktas›, faflist devleti aklay›p, devrimcilereideolojik ve psikojikdarbe vurmak istemesidir. Bununda karfl›-devrimci bir tutum oldu¤unakuflku duyulamaz.“Bask›lar BiziY›ld›ramaz”Polis, hukuk d›fl›l›¤›n› bu seferde Antalya’da sürdürdü. AntalyaÖzgürlükler Derne¤i üyesi Eray BülentSa¤lam 14 May›s günü Mersinkent merkezinde yürürken 3 kifli beyazOpel marka bir otomobile zorlabindirerek kaç›rd› ve bofl bir arazideelleri kelepçelenerek yere yat›r›lanEray’›, “Derne¤i çok iyi biliyoruz.Buraya gidip geldi¤ini de biliyoruz.Ailene zarar gelmesini istemiyorsanderne¤e gidip gelmeyeceksin” diyereksald›rd›rlar. Ard›ndan tehditedip b›rak›lan Sa¤lam’la ilgiliaç›klama yapan Antalya ÖzgürlüklerDerne¤i, yap›lan sald›r›n›n temelhak ve özgürlükler mücadelesi verendemokratik kurumlara yap›lansald›r› oldu¤unu, mücadelelerindenbir ad›m daha geri gitmeyeceklerinibelirtti.Say›: 182 ERGENEKON 41


4. Kamu Emekçileri Cephesi Kurultay›23-24 May›s tarihleri aras›nda“Yeni Sömürge Türkiye’de Sendikac›l›k”ad›yla Ankara’da EkinSanat Merkezi’nde gerçeklefltirildi.Kurultaya ‹stanbul, Malatya,Dersim, Adana, Mersin, Hatay, Antalya,Konya, Ayd›n, ‹zmir, Bal›kesir,Bursa, Tekirda¤, Bart›n, Afyon,Kastamonu, Çanakkale, Bolu, Diyarbak›r,Ad›yaman ve Ankara’dankamu emekçileri kat›ld›.Kurultay kamu emekçileri ve s›-n›f mücadelesinde yitirilenler içinyap›lan sayg› durufluyla bafllad›. Ard›ndandivan oluflturuldu. DivandaGenel-ifl Sendikas› Uzman› AynurKaraaslan ve eski Liman-‹fl Mersinfiube Baflkan› Hasan Biber görevald›. Divan›n gündeme ve kurultayailiflkin k›sa de¤erlendirmeleri sonras›ndakurultay›n aç›l›fl konuflmas›n›yapmak üzere DMH ad›na KESKMYK Üyesi Akman fiimflek kürsüyeç›kt›. fiimflek, Türkiye’de sendikalhareketin geldi¤i nokta üzerinek›sa bir de¤erlendirme yapt›ktansonra; yeni sömürge Türkiye’de s›n›fve kitle sendikac›l›¤›n›n, fiili meflrumücadele hatt›n›n daha da yükseltilmesigerekti¤ini, bunun d›fl›ndakisendikal anlay›fllar›n ülkedeki s›n›fmücadelesine denk düflmedi¤ini belirterek,bunun en aç›k göstergesininTürkiye’deki sendikalar›n geldi¤idurum oldu¤unu ifade etti.Kurultaya kamu emekçilerininmücadele tarihini ve ülkedeki önemliolaylar› anlatan bir sinevizyon gösterimiyledevam edildi. Sinevizyondansonra da kurultaya kat›lan konuklardanKESK Genel Baflkan› SamiEvren, D‹SK Genel SekreteriTayfun Görgün, Yunanistan KamuEmekçileri Sendikalar› KonfederasyonuKomite Üyesi Pavlos Antonopoulosve BES Genel Baflkan› OsmanBiçer gündeme yönelik birerkonuflma yapt›lar. Konuflmalarda kurultay›nbir ihtiyaç oldu¤u ve bu tart›flmalar›nsendikal mücadeleyi ileritafl›yaca¤› vurguland›.Kurultaya SES Genel Baflkan›Bedriye Yorgun, KESK YönetimKurulu Üyesi Hüseyin Gölp›nar,Adnan Gölp›nar, Tüm-Bel-SenGenel Merkez Sekreteri ‹zzettinAlpergin, flair Mehmet Özer konukolarak kat›ld›lar.“E¤itimin Özellefltirilmesive Esnek Çal›flma”E¤itimin paral› hale getirilmesisonucu nitelikli, demokratik ve bilimsele¤itimden uzaklafl›ld›¤›n› belirtenP rof. Dr. Nejla Kurulsundu¤u tebli¤de bu politikan›nuygulan›fl› ve sonuçlar›ndan örneklerverdi. Kurul konuflmas›n› örgütlenmeninzorunlulu¤una vurgu yaparakbitirdi.4. Kamu Emekçileri Cephesi Kurultay›:‘Yeni Sömürge Türkiye’de Sendikac›l›k’“Dünya’da ve ÜlkemizdeSendikal Hareket”Malatya E¤itim-Sen üyesi E rdo-¤an Canpolat yapt›¤› sunumda senuDevrimci Memurlar, MemurHareketi’nin Sorunlar›n›Tart›flt›laru Tüm Konuklar veKonuflmac›lar, ‹ki ‹htiyaçtaBirlefltiler: Birlikte Mücadeleve Örgütlenmeku Devrimci Memur Hareketi,Tarihinden Ald›¤› Güçle, MemurHareketinde Yeni GörevlerÜslenme Kararl›l›¤›ndau Kurultay Sonuç BildirgesiYay›nland›“Kriz, Emperyalizm, ‹flgal”E¤itim-sen ‹stanbul 3 No’lu fiubeE¤itim sekreteri Nursel Tanr›verdi’ninsundu¤u tebli¤de yaflanan krizinkapitalizmin beklenen bir krizioldu¤unu, emperyalist tekellerin veAKP’nin bu krizin faturas›n› emekçive yoksul halklara ödetmek istendi¤ibelirtildi. Sendikalar›n krize karfl›tüm halk kesimleriyle birlikte yeterlibir mücadele örgütleyemediklerinive baz› sendikalar›n krizin çözümüneyönelik sendikalara yak›flmayacaktarzda aç›klamalar›n›n oldu¤unusöyleyen Tanr›verdi ortak ve do¤rumücadeleyi ifade etti.“Ortak DüflmanOrtak Mücadele”Ortak düflman›n Amerika oldu¤unuvurgulayan Tüm-Bel-Sen‹stanbul fiubesi Yönetim KuruluÜyesi ‹brahim Sönmez baflta Irakve Afganistan olmak üzere tümdünya halklar›na BOP’u dayatanemperyalizme karfl› dünyan›n bütüntopraklar›nda ba¤›ms›zl›k mücadelesiyükseltmek gerekti¤ini ve Amerikanemperyalizmi kovulmad›¤›sürece halklar›n özgürlüklerine kavuflamayaca¤›n›belirtti.42 KAMU EMEKÇ‹LER‹ KURULTAYI 31 May›s 2009


dikalar›n ortaya ç›kt›¤› 1800’lü y›llardan,günümüze kadar sendikalmücadelede kat edilen yol özetledi.Haklar›n mücadele ve bedellerle kazan›ld›¤›n›belirten Canpolat, sömürücüiktidarlar›n sald›r›lar›n› da ortayakoydu.“Kapitalist-SosyalistÜlkelerde Sa¤l›k Sistemi” ve“Sa¤l›kta Özellefltirme”SES Genel Merkez YöneticisiMeryem Özsö¤üt kapitalist ülkelerdesa¤l›¤›n çok pahal› oldu¤unu vehalk›n bu hizmete ulaflamad›¤›n› belirtti.Konuflmas›nda ABD’nin sa¤l›khizmetinin en pahal› ülke oldu-¤unu, hizmet al›m›nda siyahlarla beyazlararas›nda bile ayr›mc›l›k yap›ld›¤›n›vurgularken; bu ülkedeki sa¤l›ksisteminin iflleyiflini de verilerleaç›klad›. Ard›ndan Bulgaristan veTürkiye’de benzer sa¤l›k sistemlerininSSGSS ile hayata geçirilmekteoldu¤unu anlatt›. Küba’da ise sa¤l›khizmetinin ücretsiz, ulafl›labilir,merkezi anlamda planlanm›fl ve yayg›nlaflt›r›lm›floldu¤unu belirtti.Sa¤l›k alan›yla ilgili SES Bak›rköyfiube Yönetim Kurulu üyesi EbruErbulan’da “Sa¤l›kta Özellefltirme”bafll›kl› bir tebli¤i sundu. Erbulan,ülkemizde sa¤l›kta dönüflüm ad›-na SSGSS’yi hayata geçirip sa¤l›¤›bütünüyle paral› hale getiren AKP hükümetininbu uygulamalarla da s›n›rl›kalmayarak, “kamu hastane birlikleripilot yasas›” ile hastaneleri tamamenözellefltirmeyi hedefledi¤ini anlatt›.Bunun önüne geçmenin tek yolununyasaya karfl› emekçilerin tümhalk kesimleriyle birleflik bir mücadelevermesi oldu¤unu söyledi.TAYAD’l›lar Kurultaydayd›Kurultay›n aç›l›fl›ndaki önemli anlardanbiri de konuflmac›n›n, tecritekarfl› yeni bir oturma eylemi için Ankara’yagelen ve o anda aralar›nda bulunanTAYAD’l› Aileleri sahneye davetetmesiydi. ‹ki ana ve iki baba önlükleri,k›z›l bantlar› tak›l› ak baflörtülerive TAYAD flapkalar›yla ç›karkensalondan çok yo¤un alk›fllar yükseliyordu.TAYAD’l› Aileler ad›na konuflanNiyazi A¤›rman, Devrimci MemurHareketi emekçilerine kurultaydabaflar›lar dileyerek ve her daimomuz omuza-yürek yüre¤e ve ayn› insanl›kailesine mensup olman›n yaratt›¤›s›cak duygular› anlatarak bafllad›konuflmas›na. Tecrite karfl› verilenmücadelede kahraman 122’leri anarkenonlar›n arma¤an› zaferin gururunuifade etti. Hapishanelerde yaflanansorunlar›n hala devam etti¤ine de¤inenNiyazi Arma¤an kazand›klar›haklar› yine direnerek uygulatacaklar›ve ne olursa olsun sohbet hakk›n› uygulatmakiçin mücadeleye devamedeceklerini, bu mücadelede kendileriniher zaman yanlar›nda görmektenonur duyacaklar›n› belirtti¤i kamuemekçilerine, direnmenin terörizmdemagojisiyle karalanmaya çal›fl›lmas›nakarfl›n devrimci ve gerilla babas›olman›n yaratt›¤› gururu anlatt›. Konuflmas›boyunca yer yer bo¤az› dü-¤ümlenen Niyazi A¤›rman’›n konuflmas›pek çok kifliye duygulu anlar yaflat›rkensalonda gözyafllar›na hakimolamayanlar›n da oldu¤u görüldü.Konuflmadan sonra aileler yine yo¤unalk›fllarla indiler…‹kinci GünKurultay›n ikinci günü Tüm-Bel-Sen Kad›köy fiube Yönetim KuruluÜyesi Hanifi Sa¤lam’›n “YerelYönetimlere Bak›fl” tebli¤i ile aç›ld›.Sa¤lam yerel yönetimlerin tarihselsürecini anlatarak bafllad›¤› konuflmas›nda,dünyada de¤iflik sistemlerleyönetilen ülkelerdeki belediyecilikanlay›fllar›n› karfl›laflt›rarak;Türkiye’deki belediyecili¤inbulundu¤u noktay› de¤erlendirdi.Siyasal partiler farkl› olsa da belediyecilikad›na uygulananlar›n halkç›belediyecilikle ba¤daflmad›¤›n›, belediyelerintüm hizmetleri tafleronlaflt›rarakgüvencesiz, sigortas›z iflçilerçal›flt›rd›¤› anlatt›.“Toplam Kalite vePerformans”Günün ikinci tebli¤ini sunanBES ‹stanbul 1 No’lu fiube Baflkan›Dursun Do¤an, bu uygulaman›n tarihselsürecini anlatt›ktan sonra toplamkalitenin kapitalist bir üretimmodeli oldu¤unu ifade etti. Bu uygulaman›ntemel hedefinin emek sömürüsünüartt›rmak ve emekçileraras›nda rekabet yarat›p ücret farkl›-l›¤› oluflturarak örgütlenme ve dayan›flmabilincini yok etmek oldu¤unubelirtti.Örgütlenmeliyiz!KESK MYK Üyesi Akman fiimflek’insundu¤u “Örgütlenme” tebli-¤inde Türkiye’deki sendikalar›n gerekliörgütlenmeyi yapamad›¤› anlat›ld›.Örgütsüz alanlar üzerinde yeterlieme¤in harcanmad›¤›, sendikalmücadelede do¤ru tespitler ve hedeflerbelirlenmedi¤i sürece sendikalar›ngeliflemeyece¤i ve bu flekilde fiili,meflru ve militan sendikac›l›ktanuzaklafl›laca¤› söylendi. Örgütlenmeyöntemlerinin do¤ru olmad›¤›, çal›-flanlar›n yaflam alanlar›na inilmedi¤ive yüz yüze örgütlenme yap›lmad›¤›sürece sendikalar›n kan kaybetmeyedevam edece¤i belirtildi.“Yeni Sömürge Türkiye’deSendikac›l›k”Kurultay›n son tebli¤i’ni BES ‹stanbul1 No’lu fiube ‹flyeri TemsilcisiEjder Erbulan ve E¤itim-Sen ‹stanbul7 Nolu fiube Üyesi Ömer Aç›kyapt›lar. Bu sunumda öncelikleemperyalist sömürgecili¤in tarihi anlat›ld›.‹kinci Paylafl›m Savafl› sonras›ndadünyada yeni-sömürgecili¤inBM, NATO, IMF, DB, DTÖ vb. emperyalistkurumlar arac›l›¤›yla yerlefltirildi¤ibelirtildi. Yeni-sömürge ülkelerdeuygulanan emperyalist politikalar›nsendikalar üzerinde de hakim k›-l›nmaya çal›fl›ld›¤› anlat›larak sosyaldiyalogcu, uzlaflmac›, ça¤dafl sendikalanlay›fllar›n yarat›ld›¤›, KESK,D‹SK ve TÜRK-‹fi’in de üyesi oldu-¤u uluslararas› sendikalar›n yap›s›n›nda bu olguyu do¤rulad›¤› ifade edildi.Tebli¤lerin tamamlanmas›n›n ard›ndankurultay Meryem Özsö-¤üt’ün sonuç bildirgesini okumas›ylabitirildi.Say›: 182KAMU EMEKÇ‹LER‹ KURULTAYI 43


Devrimci MemurHareketiDevrimci Memur Hareketi’nin 23-24 May›s tarihlerindeAnkara’da düzenledi¤i 4. Kamu EmekçileriCephesi Kurultay› sonuç bildirgesi aç›kland›. Afla¤›-da bu bildirgeyi sunuyoruz:tidar› krizin bunal›m›n› halka fatura etmekte, yoksulluk,iflsizlik, açl›k hem dünyada hem ülkede 盤gibi büyümektedir.- Ülkemiz emperyalizmin yeni sömürgecilik iliflkileria¤›ndan kurtulmad›¤›, bu sistemin d›fl›na ç›kmad›¤›sürece bu tip krizlerin faturalar› hep emekçihalka ç›kar›lacakt›r.- Emekçilere uzanacak el, kendi örgütlü güçleri4. Kamu Emekçileri Cephesi Kurultay› Sonuç BildirgesiYOLUMUZU AÇACAK OLAN F‹‹L‹, MEfiRU,M‹L‹TAN MÜCADELED‹R, ÖRGÜTLENMEL‹Y‹Z!1-) Dünyada ve Ülkemizde Sendikal HareketinDurumuSendikalar ve sendikal hareketler, iktidar mücadelesiperspektifinden ve sosyalizm ideolojisindenönemli oranda uzaklaflm›flt›r. Genifl emekçi y›¤›nlar›örgütsüz olmas›na ra¤men sendikalar örgütsüzkesimleri örgütlememektedir. S›n›f ve kitle sendikac›l›¤›ndan,hak arama bilincinden uzaklafl›lm›flt›r.‹ktidarlar ve patronlar karfl›s›nda sendikalar, s›n›fpusulas›n› yitirerek, burjuvaziye, onun politikalar›-na hizmet eder hale gelmifl, mücadele gücünü veetkisini yitirmifltir. Di¤er halk kesimlerinin mücadelesinind›fl›na ç›km›fl ve onlardan kopmufltur.Sendikalar, emekçilerin e¤itildi¤i bir okul olmagörevini yerine getirememekte, iflçi s›n›f›na veemekçilere politik bilinç tafl›yamamaktad›r.2-) Yeni sömürge Türkiye gerçe¤i ve ülkemizdesendikac›l›k- Ülkemizdeki tüm sosyal, siyasal, ekonomik,kültürel sorunlar›n kayna¤› emperyalizm ve iflbirlikçisioligarflidir. Türkiye emperyalizmin yeni sömürgesidir.Yeni sömürge ülkeler faflizmle yönetilmektedirve ülkemizde de sömürge tipi faflizm uygulanmaktad›r.- Emperyalizmi ve oligarfliyi hedeflemeyen, bu anlamdaba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini bir bütünolarak ele almayan, düflünce ve anlay›fllar çarp›k,mücadeleyi hedefinden sapt›ran anlay›fllard›r. Emperyalizmekarfl› ba¤›ms›zl›k, faflizme karfl› demokrasimücadelesi birbirini tamamlayan mücadeledir.Yeni sömürge bir ülkede sendikal mücadele vesendikac›l›k bu gerçekleri esas alarak bu gerçeklerüzerinde yürütülebilir.3-) Emperyalizm, kriz ve iflgal- Emperyalizm, sürekli kriz halindedir. Dönemselbunal›mlar, bu krizin çeflitli geliflmelere ba¤l› olarakt›rmanmas›d›r. Mevcut krizi de böyle görmekgerekir. ABD'deki kriz, beklenilen bir krizdi.- Baflta Emperyalist tekeller ve ard›ndan AKP ik-olabilir ancak. Baflka bir ihtimal yoktur.Emekçiler emperyalist krize ve krizin sonuçlar›-na karfl› “iyilefltirmelerle” s›n›rl› düflünmekten vazgeçmeli,düzen içi çözümler aramaktan ç›kmal›,kurtuluflu; ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesibak›fl aç›s›yla aramal›d›r.4-) Emekçilerin hak ve örgütlenmelerine yöneliksald›r›lar-Toplam Kalite Yönetimi: Kapitalizm do¤as›gere¤i üretim sürecinde art›k de¤eri mümkün oldu¤uncaartt›rmaya çal›fl›r. Bunu gerçeklefltirmeninbir yolu, bilindi¤i gibi, üretim süresinin ya da çal›flmasaatlerinin mümkün oldu¤unca uzat›lmas›d›r.Toplam Kalite Yönetimi, dünyan›n belli bafll› tekellerinin,dünya üzerinde her alana el atarak, sömürgelefltirmepolitikalar›n› ve yay›lma yöntemlerinidayatt›klar› bir ekonomik-sosyal-siyasal-ideolojikyapt›r›mlar toplam›d›r.Toplam Kalite Yönetimi, kar ve daha çok kar eldeetmeye hedeflenmifl ve bu kar›n önündeki engellerinkald›r›lmas›na hizmet eden bir sömürü politikas›d›r.(...) emek sömürüsünü art›rmak, bu sömürüyekarfl› mücadele eden kifli, kitle, örgüt, devlet,etnik grup ve kurumlar› da dizginlemek veyaortadan kald›rmak amac›n› tafl›yan bir sald›r› politikas›n›nörgütlenmesidir. (...) emekçileri birbirineyabanc›laflt›rarak, aralar›nda rekabet yaratarak örgütlülü¤ünüzay›flatma amac›n› tafl›maktad›r.- E¤itimde özellefltirme ve esnek çal›flma: E¤itimülkemizde bugün bütünüyle piyasalaflt›r›lmakistenmektedir. E¤itim bir kamu hizmeti olmaktançok, özel sektörün kâr etti¤i bir alana dönüfltürülmektedir.(...) ticarilefltirilen e¤itim, f›rsat eflitli¤iniortadan kald›rd›¤› gibi insani bir e¤itimin temellerinide yok etmektedir. Oysa e¤itim hizmeti özellefltirilemez,Çünkü e¤itim üzerinden kâr edilecek bir alande¤ildir. E¤itim verenler ve alanlar e¤itimin piyasalaflt›r›lmas›naözellefltirilmesine bir kâr alan› olmas›-na daha fazla örgütlenerek karfl› durmal›d›rlar.44 EMEK 31 May›s 2009


Ülkemizde sa¤l›kta dönüflüm ad› alt›nda yap›landüzenlemelerle sa¤l›k hakk› gasp edilmektedir.Sa¤l›kta dönüflümün ilk iki aya¤› aile hekimli¤i veGSS hayata geçirilmifl olup, uygulamalar› bafllat›lm›flt›r.(...) Bu sistemde A, B, C, D, E diye s›n›fland›r›-lan hastanelerimizle birlikte ülkemiz halklar› s›n›fland›r›lacakve paras› kadar sa¤l›k hizmeti alabileceklerdir...Hedeflenen sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesidir.Biz emekçiler aç›s›ndan yap›lmas› gerekenmücadele etmek, direnmek ve sa¤l›k hakk›m›-za sahip ç›kmakt›r.5-) Kapitalist ve sosyalist ülkelerde sa¤l›ksistemleri karfl›laflt›rmas›- Tüm Dünya halklar›n›n eme¤ini, yer alt› ve yerüstü zenginliklerini sömüren emperyalizmin efendisiABD’ de sa¤l›k alan›nda ciddi tekelleflme sözkonusudur. Zincir hastaneler birkaç tekelin elinde,hatta eczaneler de tekellerin kontrolündedir. Bundandolay› dünyan›n en pahal› sa¤l›k hizmeti bu ülkedeverilmektedir. (...)- Sosyalist ülkelerde ise bunun tam tersi bir durumsöz konusudur. Köylere kadar yayg›nlaflt›r›lm›fl,ücretsiz olarak verilmektedir. Koruyucu sa¤l›khizmetlerine verilen önemle birçok bulafl›c› hastal›kortadan kald›r›lm›fl, dünyada ki en düflük sa¤l›kharcamas›yla en iyi sa¤l›k verilerine sahip ülkelersosyalist ülkelerdir. Sa¤l›k hizmetleri halk›n kat›l›-m›yla merkezi olarak planlanm›flt›r.6-) Örgütlenme- Ciddi bir örgütlenme bofllu¤u oldu¤u tart›flmas›zd›r.Genifl emekçi y›¤›nlar› örgütsüzdür. Var olanörgütlülükler, üye kay›plar› yaflamaktad›r. Oysapolitika güçle yap›l›r. Hakl›l›¤›m›z pratikte ifadesinigüçle bulur. Güç örgüttür, örgütlenmedir.- Mücadelenin asli unsuru insand›r. Örgütlenmek,iflyeri-iflyeri, kifli-kifli yürütülmesi gereken birçal›flmad›r. Hiçbir araç birebir, yüz yüze iliflkinin yerinitutamaz. Görsel araçlarla kitleleri en genel anlamdaetkileyebiliriz, ancak onlar› örgütlü hale getirmek,son noktada mutlaka kifli-kifli do¤rudaniliflki ile somutlanacakt›r.Soruna bu temelde bakmayan yani çal›flanlar›örgütleme ihtiyac› duymayan, böyle bir iddiay› tafl›mayanlaraç›s›ndan tart›fl›lacak bir yan yoktur. Buanlay›fl reformist, sivil toplumcu bir anlay›flt›r.- Çok nettir ki; s›n›f ve kitle sendikac›l›¤›n›, kitlelerle,birebir yüz yüze çal›flmay› esas almayan, onlar›ngünlük, ekonomik, demokratik, siyasal sorunve taleplerini dikkate almayan, bunlar için mücadeleninörgütlenmenin olanaklar›n› yaratmayan siyasalanlay›fllar, kararl› ve uzun erimli bir mücadeleyisürdüremezler. Bu anlay›fllar sonuç al›c› olmayangünü kurtaran bir anlay›fl içinde kitlelerdenher geçen gün daha fazla kopacakt›r.7-) Ortak düflman ortak mücadele- Ülkemizdeki sömürünün, tüm anti-demokratikuygulamalar›n, faflist terörün, yoksulluk ve sefaletinbafl sorumlusu emperyalizmdir. (...)- Emperyalizm ve onun yerli iflbirlikçileri bu topraklardansökülüp at›lmad›kça hiçbir soruna köklükal›c› çözümler getirilemez.- Dünyada en büyük gericilik emperyalizmdir.‹lerici olman›n, yurtsever olman›n temel ölçütüemperyalizme karfl› olmakt›r.- Ortak düflman Amerika’d›r. Dünyada ve ülkemizdeemperyalizmin pençesi alt›ndaki tüm güçlerortak düflmana karfl› ortak mücadelenin koflullar›-n› oluflturmal›d›r.- Tüm halk kesimlerinin örgütlenmelerinde oldu-¤u gibi sendikalar ve emekçilerin mücadelesini verentüm örgütlenmeler de anti-emperyalist kimlikmücadelesi de verebilmeli, emperyalizme karfl› ba-¤›ms›zl›k, faflizme karfl› demokrasi, kapitalizmekarfl› sosyalizm mücadelesi temel fliar› olmal›d›r.Tüm bu belirlemeler sonucunda, ülkemizin emperyalizminyeni sömürgesi olmas› nedeniyle ekonomikdemokratik ve siyasal kazan›mlar elde etmeninyegâne yolu fiili, meflru, militan bir hattamücadele etmektir. Bu tek bafl›na bir tercih de¤il,sürecin dayatt›¤› bir zorunluluktur. Kitlelerin politiklefltirilmesindekendilerine ve örgütlerine “hakverilmez al›n›r “ fliar›yla yeniden güvenmesinde bubilinç belirleyici olacakt›r.TOK‹ ‹flçilerinden Maafl EylemiGölcük Konutlar›’nda çal›flan iflçiler aylard›r maaflalamad›klar› için 26 May›s günü “toplu intihar” giriflimindebulundular.Müteahhit firma Özmafl'tan 6 ayd›r para alamayaniflçiler, konutlar›n önünde atefl yakt› ve bir konutun çat›s›naç›karak seslerini duyurmaya çal›flt›lar.‹flçilerin sözcüsü Mehmet Miro¤lu da “Hakk›m›zolan› almak istiyoruz. Aylard›r ma¤duruz, sadaka istemiyoruz”dedi.'Slikozis'e 41'inci KurbanKot kumlama iflinin yol açt›¤› silikozis, genç bir iflçinindaha hayat›na mal oldu. 32 yafl›ndaki, üç çocukbabas› Mustafa Bircan, silikozisin neden oldu¤u tüberkülozsonucu öldü. Böylece bu hastal›ktan ölen iflçi say›s›41’e ulaflt›.Kot Kumlama ‹flçileri Dayan›flma Komitesi verilerinegöre, bugüne dek 10 bin kadar iflçinin kot kumlamadaçal›flt›¤› biliniyor. Yaklafl›k 500 kifliye silikozisteflhisi konurken, hasta say›s›n›n 3-5 bin aras›nda olabilece¤isan›l›yor.Say›: 182EMEK 45


Karadeniz’de Türkülerimizi Susturamad›larGrup YorumKaradeniz’deydi.Devrimci Sanatç›, yaln›znotalar›yla de¤il,herfleyiyle mücadeleedendir.Grup Yorum,Karadeniz’deki bask›ya,tutuklamalara karfl›,konserinörgütlenmesini deüstlendi.Grup Yorum’un Karadeniz Turnesiiçin 22 May›s'ta Rize, 24 May›s'tada Samsun konserleri vard›.Samsun polisi günler öncesindeoperasyonlara bafllay›p yine bildik“terör operasyonu” demagojileriylehak ve özgürlük isteyenleri susturmayaçal›flt›. Böylece Grup Yorum’unkonserlerini de engelleyeceklerinihesaplad›lar. Ancak yan›lm›fllard›.Çünkü, Grup Yorumüyeleri Karadeniz’e giderek Rize veSamsun konserlerinin çal›flmalar›n›bizzat kendileri yapt›lar, kendi konserlerinikendileri örgütlediler.Onlar devrimci sanatç› anlay›fl›n›nbir örne¤ini gösterdiler.Grup Yorum 20 y›l› aflk›n bir süredirbu topraklarda halk›n devrimcimüzi¤ini yapt›¤›n›, Samsun polisininbasit korkutma, y›ld›rma, manevralar›naald›r›fl etmeyece¤inidosta düflmana gösterdi.Rize-Pazar’daGrup Yorum CoflkusuGrup Yorum 22 May›s Cuma günüilk konserini Rize’nin Pazar ilçesindegerçeklefltirdi. Çevre il ve ilçelerdende yo¤un bir ilginin gösterildi¤ikonsere yaklafl›k 1100 kiflikat›ld›.S›yr›l›p Gelen’den Bafle¤meden’eeski ve yeni flark›lar› seslendirdi¤ikonser boyunca seyircidekicoflku hiç dinmedi. Özellikle “DefolAmerika” ve “K›z›ldere” marfllar›bütün kitlenin güçlü bir koro oluflturmas›ylasöylendi.Grup Yorum konserde, Trabzonve Samsun’daki tutuklamalar› protestoederken, Rizelilerin çay vef›nd›k sorununa da de¤indi. Kapitalizminsömürüsünün bu sorunlar›do¤urdu¤unu ve halk›n sorunlar›n›ancak halk›n örgütlü gücününçözebilece¤ini söyledi.Konser “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”marfl›yla biterken, dinleyiciler getirdikleritulumla konser coflkusunuhoronlara tafl›d›lar. Bu coflku karfl›-s›nda kay›ts›z kalamayan Yorumüyeleri de seyirciyle birlikte horonakat›ld›.Grup Yorum konser için gitti¤iPazar’da, K›z›ldere flehitlerindenCihan Alptekin’in vefat eden abisiiçin ailesine bir baflsa¤l›¤› ziyaretindebulundu.Samsun’da KonserÇal›flmalar›: BASKILARB‹Z‹ YILDIRAMAZGrup Yorum’un Karadeniz turnesiöncesinde konser çal›flmas›n›yürüten Karadeniz ÖzgürlüklerDerne¤i çal›flanlar›na yönelik bask›larve tutuklamalara ra¤men çal›flmalardaha da kalabal›k bir ekipledevam etti.Samsun’un en kalabal›k caddesiolan Çiftlik’te iki gün boyunca stantaç›l›rken, stantta konserin tan›t›m›ve bilet sat›fl› yap›ld›.Standa yo¤un ilgi gösteren Yorumdinleyenleri, bask›lar karfl›s›nday›lmayacaklar›n› ve bu konsere mutlakadestek olacaklar›n› söylediler.Grup Yorum, Samsun’da verece-¤i konser öncesinde ö¤rencilerin biraraya gelip sohbet etti¤i kafelerdenbirinde bir söylefli gerçeklefltirdi.40 kiflinin kat›ld›¤› söyleflidegrup üyeleri, geçen y›l düzenledikleri“Ortak Düflman Amerika?d›r”konserinden bu yana neler yaflad›klar›n›anlatt›lar. Bu süreçte ç›kard›klar›Bafle¤meden albümünden ve albümüniçeri¤inden bahsettiler.Yeni albüm hakk›nda yap›lansohbette ö¤renciler, yap›lan de¤iflikliklerve yenilikler üzerine merakettikleri sorular› sorarak, albümünas›l de¤erlendirdiklerini anlatt›lar.Ayn› gün yap›lacak konsere ça¤r›yapan Yorum, hak ve özgürlüklermücadelesini engellemek için konseröncesi demokratik kurum çal›-flanlar›na yönelik tutuklamalar› daprotesto ettiklerini söylediler.Söylefli sonras›nda ö¤renciler,Yorum’la toplu halde foto¤raf çektirirken,Yorum üyeleri bir baflka kafeteryay›daha ziyaret ederek, buradakendilerini misafir eden dinleyicileriylede bir süre sohbet etti.46 GRUP YORUM / KARADEN‹ZDE 31 May›s 2009


Samsun: Türküler Susmad›24 May›s günü ise Grup Yorum’unSamsun konseri vard›. Konserinçal›flmalar›n› yapan KaradenizÖzgürlükler Derne¤i çal›flanlar›n›nYorum konserinden birkaç gün öncetutuklanmas›na ra¤men konser oldukçacoflkulu geçti.Fuar içindeki Neco Yazl›k Salon’dayap›lan konserde “TürkülerSusmaz Halaylar Sürer/ Grup Yorum”ve “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz/Karadeniz Özgürlükler Derne¤i”pankartlar› as›l›rken, konsertüm devrim flehitleri için bir dakikal›ksayg› durufluyla bafllad›.Karadeniz Özgürlükler Derne¤iad›na bir konuflma yapan GamzeCibelik Mucuk, Karadeniz’de emperyalizmekarfl› mücadele verenlerin,Mahirler’den devral›nan ba¤›ms›zl›k,demokrasi ve sosyalizm mücadelesininbayra¤›n› tafl›yanlar›nher daim bask›lara maruz kald›¤›n›ifade etti. Derneklerine yap›lan bask›n›nsebebininde Grup Yorum’unhalkla buluflmas›n›engellemek,Karadeniz’deverilenhaklar ve özgürlüklermücadelesininönüne geçmekoldu¤unade¤inen Mucuk,bu bask›lara engüzel cevab›,konser salonunudolduran coflkulukitlenin verdi-¤ini ifade etti.Sloganlar eflli¤inde sahneye ç›-kan Grup Yorum, tüm bask›larara¤men bu konseri gerçeklefltirmeninönemine de¤inerek, mücadeleninher flart ve koflulda devam edece¤inibelirtti ve bu konserin gerçeklefltirenve destek veren dinleyicilerineteflekkür etti.Kendi konserlerini kendileri örgütlüyorlar;devrimci sanatç›, haklar ve özgürlüklermücadelesinde, bask›ya, sindirmeye yaln›znotalar›yla de¤il, herfleyiyle karfl› ç›kansanatç›d›r. Ve iflte o, Grup Yorum‘dur.Bine yak›n kiflinin kat›ld›¤› konserdes›k s›k “Devrimci TutsaklarOnurumuzdur/ Mahir, Hüseyin,Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl/ Halk›zHakl›y›z Kazanaca¤›z/ Bask›larBizi Y›ld›ramaz/ Yaflas›n DevrimciDayan›flma” sloganlar› at›l›rken,konser sonunda salon boflal›rkenhep bir a¤›zdan “Gün Do¤du” marfl›söylendi.KENT A.fi. ‹flçileriMiting Düzenledi‹zmir Karfl›yaka Belediyesi'neba¤l› tafleron Kent A.fi.'de çal›fl›rkeniflten at›lan iflçiler 26 May›s 2009 Sal›günü bir miting düzenlediler. D‹SKBelediye ‹flçileriHaklar› ‹çin YürüdüKad›köy Belediyesi'nde çal›flanGenel-‹fl Sendikas›'nda örgütlü iflçilertoplu sözleflmelerinde yer alan sosyalhaklar›n›n ödenmemesi üzerine 27May›s günü bir yürüyüfl düzenlediler.Ege Bölge Temsilcili¤i'nin örgütledi¤ieyleme içlerinde Halk Cephesi'nin debulundu¤u çok say›da DKÖ ve sendikayaba¤l› yaklafl›k 2000 kifli kat›ld›.Karfl›yaka An›t›'n›n önünde toplanankitle buradan Karfl›yaka Belediyesi'neyürüdü. Yürüyüfl boyunca "‹flçiyizHakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›.Mitingte ilk önce sözü D‹SK Genel-‹flGenel Baflkan› Erol Ekici ald›.Ekici, iflçilerin ifle al›n›ncaya kadareylemlerinin devam edece¤ini söyledi.D‹SK Genel Baflkan› SüleymanÇelebi ise sorunun çözülmemesi durumunda15-16 Haziran mitingini ‹zmir'deyapacaklar›n› duyurdu.Kad›köy Evlendirme Dairesiönünden belediye binas›na yürüyenemekçiler "‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z-D‹SK/Genel-‹flAnadolu Yakas›1 No'lu fiube" pankart› açt›lar. Yürüyüflboyunca sloganlar atan iflçiler 29May›s Cuma günü yap›lacak yürüyüflede ça¤r› yapt›lar.Sabah-ATV Grevi100. GünündeSabah-ATV çal›flan› iflçileringrevlerinin 100. günü nedeniyle 23May›s’da Balmumcu’daki Sabah-ATV binas› önünde biraraya gelensendikalar ve DKÖ’ler 100 dakikal›koturma eylemi gerçeklefltirdiler.Eylemden sonra kitle TaksimMeydan›’na ve oradan da her Cumartesigünü yapt›klar› gibi GalatasarayMeydan›’na yürüdüler.Grevci ‹flçilere CezaHaber-‹fl Sendikas› üyesi yaklafl›k25 bin iflçinin 16 Ekim2007’de yapt›¤› greve kat›lan iflçilerden7’sine 4’er ay hapis cezas›verildi. Gerekçe “müflterileringirifl ç›k›fl›na engel olmak”.Haklar›na sahip ç›kt›klar›n›as›l suçlunun grev k›r›c›l›¤› yapanpatronlar oldu¤unu söyleyen içilercezaya tepki gösterdiler.Say›: 182GRUP YORUM / KARADEN‹ZDE 47


değinSORUmeler26 May›s günkü Sabah gazetesinden k›sa bir bilanço:9 ayda 251 çocuk tutukland›.Bir haftada 18 PKK’li öldürüldü.“F›rsat” m› diyordunuz?BAM TELİ çizgilerSap›klar›n hizmetindekibilim ve hukuka lanet!‹slamc› Vakit yazar› sap›k HüseyinÜzmez’in tecavüzüne maruz kalanB.Ç’nin yeniden Adli T›p’ta muayenesikararlaflt›r›ld›.Taciz, flimdi “yarg›” eliyle sürdürülüyor.fiimdi bunun ad› bilim mi, hukuk mu?Bilim ve hukuk el ele vermifl, bir k›z çocu¤una“ruhsal bütünlü¤üne zarar vermeden”; onun psikolojisinezarar vermeden tecavüz edilebilece¤ini kan›tlamayaçal›fl›yorlar.Böyle bilime de, böyle yarg›ya da lanet olsun!Ci¤er Kediye TeslimTBMM’deki Tar›m Komisyonu’nunBaflkan› AKP’li Vahit Kiriflçi’dir.Bafl›na getirildi¤i komisyonun görevi,tar›m› korumak, gelifltirmek.Ama bak›n geçen hafta kimbilirmaden flirketleriyle ne ilgisi (akçal›alakas›) varsa, flu aç›klamay› yapm›fl:“31 bin maden sahas›, birkaç a¤açiçin çal›flam›yor.”Kiriflçi, Zeytinlik alanlarda madenaramas› yap›labilmesi için de bir yasateklifi vermifl.Böyle bir adam, Tar›mKomisyonu’nun bafl›na getirilmifl,Ci¤eri kediye teslim etmifller yani.376 Fezlekenin 126’s›376 fezleke varm›fl milletvekillerihakk›nda.Bunlar›n 250’si DTP’liler hakk›nda.Ve bunlar “Düflünce aç›klama” suçunailiflkin.Peki geri kalan fezlekeler?AKP’li, MHP’li, CHP’li... Öteki vekillerhakk›ndaki fezlekeler ise irtikap,yolsuzluk, doland›r›c›l›k, ihaleye fesatkar›flt›rmak, yetkiyi suistimal vb. vb.Onlarda bir düflünce yok ki, “düflüncesuçu” olsun.Onlar›n derdi gücü köfleyi dönmek;suçlar› da ona dair...48 DE⁄‹NMELER 31 May›s 2009


En iyisilahlanma,korkuyuyenmektirFrancisBaconAllah samimiyetinizi art›rs›n!Neymifl, darbelerekarfl›larm›fl.Yok can›m.fiener Eruygur’uhapse at›yor, KenanEvren’i omzunda tafl›yor.Biri birliktetemel at›yor, ötekiÇankaya’daa¤›rl›yor...Bunlar›nki böyle bir darbe karfl›tl›¤›...Kendilerinin önünü açan darbeciye bafllar›n›n üstündeyer var..Kontrac›n›n Kalbi“Beton Hasan’› sevgi yumuflatt›” diye bir “asparagas”haber yapm›fl Sabah gazetesi. (26 May›s)Düpedüz asparas.Neymifl, eski infazc›, katliamc› kontrgerilla fleflerindenEmniyet Müdürü Hasan Özdemir, sevgi kursuna gitmiflde yüre¤i yumuflac›k olmufl...Dört devrimciyi katletti¤i Küçükarmutlu katliam›ylailgili bir konuflsun da görelim bakal›m yüre¤i ne kadaryumuflam›fl?fiöyle sa¤lamca bir sallay›n bakal›m Sallabafl Hasan’›;Yüre¤inden SEVG‹ mi f›flk›racak, yoksa, dumanla bo¤arak,yakarak öldürdü¤ü devrimcilere karfl› içinde besledi-¤i K‹N‹ mi kusacak?LULAGeçen hafta ülkemizi ziyaret eden Brezilya DevletBaflkan› Lula diyor ki:“Hem sosyalistim, hem pragmatistim” diyor ki:“Sosyalistim ama görevim Brezilyal›lar’›n tümünün(yani tekelci burjuvalar›n›n da) ç›kar›n› gözetmek.”Diyoruz ki, bizde bu duruma k›saca, oportünizm,riyakarl›k ve sahte solculuk denir.Emekçiler Güneflin Sofras›ndaAnkaral› Kamu Emekçileri 17 May›s 2009 Pazar günüK›l›çlar Köyünde "Güneflin Sofras›nda, Dostlar›nAras›nday›z" Pikni¤i gerçeklefltirdiler.Pikni¤e 150 kamu emekçisi kat›ld›. Devrimci MemurHareketi ad›na yap›lan konuflmada günümüzde dayan›flman›nve örgütlenmenin önemi üzerinde duruldu. 23-24May›s’ta gerçeklefltirilecek kurultaya ça¤r› yap›larak,kurultay›n amac› ve günümüzde kurultaya neden ihtiyaçduyuldu¤u hakk›nda bilgi verildi. fiiirler okuyan, oyunlaroynayan emekçiler çekilen halaylar›n ard›ndan geleceky›lda buluflmak dile¤iyle piknik sona erdi.Kerem Tekstil ‹flçileriHaklar› ‹çin Eylemde3 ayd›r alamad›klar› maafllar›, k›dem tazminatlar› vetüm haklar› için soka¤a ç›kan ve Kerem Tekstil iflçileri23 May›s günü de Taksim Tramvay Dura¤›’nda toplanarakeylem yapt›lar. Oturma eylemi fleklinde süren eylemdeKey Tekstil’den, Örma Tekstilden ve Günay Y›-kamadan iflçiler de sorunlar›n› ve taleplerini içeren konuflmalaryapt›lar.MKE ‹flçilerinden‹fle Geç Bafllama EylemiMakina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) K›r›kkaleBarut Fabrikas› iflçileri, 300 bin kifliyi etkileyen kamukesimi toplu ifl sözleflme görüflmelerinde hala sonucaulafl›lamad›¤› gerekçesiyle 25 May›s günü sabah "iflebir saat geç bafllama" eylemi yapt›. ‹flçiler 1 saat ifle geçgirerek hem hükümeti bu konuda protesto etmek, hemde Türk-‹fl’e ba¤l› di¤er sendikalar› uyarmak amac›ylabu eylemi gerçeklefltirdiklerini söylediler.Do¤an Holdingde‹flten Ç›karmalar Kap›daDo¤an TV Holding bünyesinde kriz bahanesi ile eylülay›nda yaflanan iflten ç›karmalar›n ikinci dalgas› dakap›da. Çal›flanlar›n yüzde 20'lik bir bölümünün iflten ç›-kar›laca¤› iddialar› iflten ç›karmalar›n bafllamas› ile gerçe¤edönüfltü. Böylece 150 iflçi daha iflsiz kalacak.Say›: 182DE⁄‹NMELER 49


Cevahir’in köyünden an›lar, izlenimler...Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤› için bedel ödemiflherkes bizim için Hüseyin Cevahir’dir”HÜSEY‹N CEVAH‹RHüseyin Cevahir’in köyü fiöbek’teyiz.Cevahir’in köylüleriylesohbet ediyoruz. Bir ço¤u onuhiç görmemifl ama ondan büyükbir sayg›yla bahsediyorlar.“Onun gibi bir insan bir daha zorgelir” diyorlar. Gördükleri bask›-lar›, polisin, M‹T’çilerin çeflitli k›-l›k ve isimler alt›nda gelip-gittiklerinianlat›yorlar. Bir köylü maskelikifliler taraf›ndan “Sen poliselaf söylemiflsin” diye kaç›r›l›p,dövüldü¤ünü ve tehdit edildi¤inianlat›p sözlerini flöyle tamaml›-yordu: “Bizim a¤z›m›zdan lafalmak istiyorlar. Biz de¤erlerimize,Hüseyin’e sahip ç›k›yoruz.Buna pek tahammül edemedikleriiçin bunlar› yap›yorlar...”Bu bask›lar nedeniyle köyüterk etmek zorunda kalanlar oluyor.Ekonomik durumdan dolay›yine geri dönmek zorunda kal›-yor baz›s›. Ama bunlardan çokCevahir’i konufluyoruz yine. Dahado¤rusu onlar› dinliyoruz:“Biz Cevahir soyad›n› tafl›yanherkes o isme lay›k olmal› istiyoruz.Lay›k olmuyorsa de¤ifltirsindiyoruz. Biz çünkü Hüseyin Cevahir’inniçin flehit düfltü¤ünübiliyoruz... Sizler her zaman mezar›nageliyorsunuz ama biz yan›n›zagelemiyoruz, gelmeyi çokistiyoruz. Belki yan›n›za gelmedi¤imiziçin k›z›yorsunuzdurama inan›n sizi kendimize uzakgörmüyoruz. Ama siz gittiktensonra asker gelip bize bask› yap›-yor. O yüzden gelemiyoruz.”Düflüncelerini,duygular›n›,çaylar›n› paylafl›yorlar bizimle.Daha sonra yine görüflürüz diyerekkalk›yoruz ve Cevahir’in yak›nlar›ylaröportajlar›m›z› tamaml›yoruz.JHüseyin Cevahir(Hüseyin Cevahir’in ayn› ismitafl›yan kardefli)“Herkes benimyerimde olmak ister”Erkek kardefli, Cevahir’i hiçgörmemiflti, ve biraz da çekingendi;yine de bizimle paylaflt›a¤abeyi hakk›ndaki düflüncelerini:“Önder olmas› gurur verici birfley. Herkes bu duyguyu yaflamakister. Benim yerimde olmakister. Hüseyin a¤abeyimin ençok be¤endi¤im yönü çok iyi birinsan olmas›. Ben de bu yönümlea¤abeyime benzemek istiyorum.15 yafllar›mda anlamayabafllad›m a¤abeyimin bir devrimcioldu¤unu. Büyük bir devrimcininkardefli oldu¤umu anlad›m.A¤abeyimin devrimcili¤inesayg› duyuyorum.”JSakine Cevahir (HüseyinCevahir’in amcas›n›n k›z›)“Onun düflüncesinisavunanlarunutmazlar.”Ben çocuk oldu¤um için neyaz›k ki Hüseyin a¤abeyi tan›m›-yordum. Ne yaz›k ki diyorumçünkü böyle birini tan›mak isterdim.Devrimci oldu¤unu bilmiyordum.Sonra ö¤rendim, amac›n›nne oldu¤unu, düfllerini.1971 y›l›ndan beri onu unutmad›k.Onunla ilgili tek an›m, cenazesindeannesinin, askerin gelmesiniistememesiydi. Cenazesindeannesinin askerleri kovmas›,köye koymamas›d›r. Askerlere“O¤lumu siz öldürdünüz onunölüsünü getirdiniz.” diye feryatediyordu. O zaman ben köydeydim.Cenaze çok kalabal›kt›,ad›m at›lam›yordu. Biz çocuktukdiye bizi “ezilirsiniz” diye uyar›-yorlard›. O derecede kalabal›kt›.Ömrümde böyle kalabal›k görmedim.Köylülerin hepsi, çevreköylerdeki insanlar hepsi geldicenazeye. Herkes çok severdi.Her taraftan insanlar gelmiflti.Marfllarla, türkülerle gömdükonu. Gençler hiç a¤lamad›lar.Ama yafll›lar›m›z hep a¤lay›p,a¤›t yakt›lar. Her görüflten de insanlarvard›.Bir o kadar da asker ve polisvard›. Ama köylüler onlar› almad›larköye. Sadece köyün etraf›n›çevirmifllerdi.O zamanlar 14 yafl›ndayd›m.Hiçbir fleyin bilincinde, fark›ndade¤ildik. Amcam›n gidip Hüseyina¤abeyden geri dönmesini istemesinive Hüseyin a¤abeyin de“ölmek var dönmek yok” diyebir cevap verdi¤ini biliyorum.Vazgeçmedi düflüncesinden,dönmedi yolundan.... Düflünün mezar›n› yapt›¤›-m›zda o zamanlar köyde yolyoktu. Gençler, sevenleri, devrimcilerherkes bir araya gelipkazmalarla, küreklerle yol yapt›-lar. 1976 y›l›yd›, yolu kaz›p mezarakadar götürdük, bu flekildemezar›n› yapt›k. 1 ay sürdü mezaryap›m›. Geçen sene 2 keremezar›na gittik.Askere giden a¤abeylerimiz

More magazines by this user
Similar magazines