1 May›s'ta

yuruyus.com

1 May›s'ta

Büyük Direnifl’in gücüylefiehitlerimizin cüreti vecoflkusuyla1 May›s’tay›z‹flçilerMemurlarKöylüler‹flsizlerEsnaflarGençlerEv Kad›nlar›ÇocuklarGecekondulular1 May›s’tafaflist sald›r›laraiflsizli¤eyoksullu¤a karfl›HALKIN GÜCÜNÜGÖSTEREL‹M!www.yuruyus.comHaftal›k Dergi / Say›: 4923 Nisan 2006Fiyat›: 1 YTL(kdv dahil)info@yuruyus.comISSN 13005 - 7944Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm‹çin YürüyoruzHaklar ve Özgürlükler CephesiSaflar›nda Birleflelim


HÖC KortejiEnternasyonalizminSosyalizminKortejidir“Gerçekler gösteriyor ki; insanl›ktarihi boyunca hiçbir ideoloji Marksizmkadar, hiçbir üretim biçimi sosyalizmkadar, din, dil, ›rk, renk, milliyet,cins ayr›m› gözetmeksizin insan-lar› ve halklar› kaynaflt›ramam›fl, yarat›c› güçlerini a盤a ç›kartamam›flt›r.‹flçileri, köylüleri, ayd›nlar›, Dört Kitap’tan insanlar›, bölünerekbirbirine düflürülmüfl, horlanm›fl halklar›; kültür ve dilleriniözgürce zenginlefltirebilecekleri, kendi kaderlerini kendilerinintayin etti¤i koflullarda gönüllü, ortak bir toplumsal yaflamve ideal etraf›nda toplayamam›flt›r.Hiçbir ideoloji ve toplumsal sistem... befl k›tan›n insanlar›-n›; ayn› ortak dava u¤runda, sömürüsüz ve ayr›cal›ks›z birtoplum, s›n›fs›z bir dünya özlemiyle birlefltirememifltir.” (Hakl›y›zKazanaca¤›z, Sayfa: 911- 913)1 May›s iflte o büyük özlemle dünya çap›nda birleflmeningünüdür. 1 May›s, halklar›n kardeflli¤inin ete kemi¤ebüründü¤ü gündür. 36 y›ll›k tarihi boyunca, karfl›-devrimrüzgarlar›na, milliyetçilik rüzgarlar›na karfl› enternasyonalizminve sosyalizmin kararl› savunucusu olanHaklar ve Özgürlükler Cephesi, her dinden, milliyettenemekçileri, enternasyonalizm ad›na ve sosyalizm içinCephe’nin k›z›l bayra¤› alt›nda toplanmaya ça¤›r›yor.● ‘Yar›n Bizimdir Gecesi’nde Buluflal›m!Program: Grup Yorum, Arif Sa¤, Aynur Do¤an, Erdo¤an Egemeno¤lu(fieyh Bedreddin Destan›), Yedi Yöre Halkoyunlar› Ekibi, Çocuk KorosuYer: Brabanthaalen / Diezkade 2, 5222 AK s'Hertogenbosch Hollanda‹rtibat Tel: 00 31 104 622 361 - 00 31 629 048 165Tarih: 29 Nisan 2006, Cumartesi, saat: 15.00● ‘Bu Davet Bizim’ 1 May›s Pikni¤inde Buluflal›mTarih: 23 Nisan 2006Yer: Mehmet Akif Ersoy Park› / Sar›yerProgram: Erdal Güney, Bayar fiahin, Nurettin Güleç,Grup Yorum ve Çocuk Korosu, ‹dil Tiyatro AtölyesiTemel Haklar FederasyonuÇa¤r›‹lan● Panel - Uyuflturucuya,Yozlaflmaya ve ÇeteleflmeyeKarfl›, liseliler panel düzenliyor.Tarih: 11 May›s 2006Saat: 15.00Yer: Gazi Ticaret Lisesi Spor Salonu● TAYAD’l›lar AB ÖnündeAB ‹stanbul Temsilcili¤i'ne tecriteiliflkin dilekçe verilecekTarih: 24 May›s 2006 PazartesiSaat: 13.00Yer: AB ‹stanbul Temsilcili¤i/Taksim● Boran, Haziran Yay›nlar›TÜYAP 11. ‹zmir KitapFuar›’ndaTarih: 22-30 Nisan 2006Saat: Hergün 11.00-20.00 aras›Yer: ‹zmir Fuar Alan›Sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:Sevtap TÜRKMENAdres: Katip Mustafa Çelebi Mah.‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› TelSok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBULTelefon: 0 212 251 94 21Faks: 0 212 251 94 35Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANEPieter de Hoochstr. 303021 CS Rotterdam/NEDERLAND‹nternet Adresi: www.yuruyus.comMail Adresi: info@yuruyus.comISSN: 1305-7944Hesap No: 1051 - 1637885 SevtapTürkmen Türkiye ‹fl Bankas› fiiflli fib.Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›kBask›: ASPAfi Pazarlama-Evren Mah. GülbaharCad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.A.fi. Tel: 0 212 354 37 67Fiyat›: 1 YTLAvrupa: 4 EuroAlmanya: 4 EuroFransa: 4 Euro‹sviçre: 6 FrankHaftal›k Süreli Yerel Yay›nHollanda: 4 Euro‹ngiltere: £ 2.5Belçika: 4 EuroAvusturya: 4 EuroBüyükDireniflte fiehitDüfltülerFatma Hülya TÜMGAN19 Aral›k Katliam›’nda zulmü durdurmakiçin en öne ç›kan feda savaflç›lar›ndan biriydi.Ölüm orucu gönüllüsüydü.5 Mart 1968’de Samsun’un Vezirköprü ‹lçesi’ndedo¤du. Samsun 19 May›s Üniversitesi ö¤rencisiykenDEV-GENÇ’li oldu. Üniversiteyi bitiripbir süre ö¤retmenlik yapt›ktan sonra MücadeleDergisi temsilcisi olarak çal›flmaya bafllad›.Birçok kez gözalt›na al›nd›, iki kez tutukland›,her seferinde yeniden mücadeleye kofltu.1994 bafl›ndan bu yana tutsakt›. Ulucanlar Hapishanesi’ndekiParti-Cepheli tutsaklar›n temsilcisiydi.28 Nisan 2001’de ölüm orucu direniflçisiolarak ölümsüzleflti.S›dd›kÖZÇEL‹KGüvenKESK‹NSelma KubatBa¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm MücadelemizinEsmaPOLATSonra son bir kez çevirdi bafl›n›, son gücüyle son defa el sallad›.Bafl›n›, gövdesini, kollar›n› b›rakt› atefl demetinin üzerine..."Bütün uyuyanlar› uyand›rmak için sonsuz bir uykuya dalaca¤›m"diyordu Selma. Alanlardan yükselen “Uyan art›kuykudan uyan, uyan esirler dünyas›” marfl›na efllik ediyordusesi.Bir bahar havas› vard› d›flar›da. Güneflli, p›r›l p›r›l bir bahar.Dünyan›n pekçok yerinde ezilenler 1 May›s için sokaklardayd›.Selma, atefliyle bahara, meydanlar›n kalabal›¤›na kar›flt›. Dünyan›nher yerindeki ezilenler içindi Selma’n›n fedas›. Herkes içinmeflaleye döndü. 1 May›s günü yang›nlar›n, kavgalar›n, direniflleringününde "Direnme hakk›n›" ne pahas›na olursa olsun savunarak...B‹Z KAZANDIK seninle. Ve emin ol tüm zamanlar›n 1 May›slar’›ndahep biz kazanaca¤›z.SelmaKUBAT“1 May›s benimyeniden do¤uflum”1 May›s2004’te, Saraçhane’deyoldafllar›k›z›l bayraklar›ylaBüyükDirenifl’in kararl›l›¤›n›1 May›salanlar›na tafl›rkeno da fedaateflleriyle kat›ld› 1 May›s’a.Selma Kubat, Malatya ArguvanKoyuncu Köyü'nde 1978'de do¤du. Lisey›llar›nda devrimcileri tan›d›. Tercihlerigiderek netleflti ve gençlik hareketindegörev ve sorumluluklar üstlendi.F Tipleri’ne karfl› Armutlu'da direnifledestek eylemi yaparken 13 Kas›m2001'de gözalt›na al›n›p tutukland›.10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. 1May›s günü Gebze Hapishanesi’ndebedenini tutuflturarak ölümsüzleflti.HasanKARAGÖZDevrimciSol’un devrim vesosyalizmmücadelesininmilitanlar›ndanbiriydi. 28 Nisan1980’de MalatyaTafltepe’de faflistlerinkurdu¤u birpusuda katledildi.27 Nisan3 May›s30 Nisan 1992’de Adana’da bulunduklar› üssün polis taraf›ndan kuflat›lmas› karfl›s›nda direnerekflehit düfltüler.Üçü de SDB savaflç›s›yd›lar. Üçü de savaflç› olmadan önce gecekondu semtlerinde faaliyetler yürüttüler.1970 Çorum Mecitözü do¤umlu S›dd›k ÖZÇEL‹K, devrimci harekete 1988’de kat›ld›. 1973 Adana Kozan do-¤umlu Güven KESK‹N, 1991’de SDB savaflç›s› oldu. 1971 Kars Sar›kam›fl do¤umlu Esma POLAT, ‘86 y›l›ndamücadeleye kat›ld›. fiehit düflerken örgütünün ismini duvara kanla yazd›.Selma KubatSadettinEmirÇINARO⁄LUYüksek ö¤renimiçin geldi¤iBursa’da devrimcimücadeleyle tan›flt›.‹flçi s›n›f›n›nmücadele günü 1May›s 1977’dekatledildi.Bu sizlere son mektubumancak son merhabam de¤il. Her son bir bafllang›ç vebugün 1 May›s 2004, benim yeniden do¤uflum, halk›m›nba¤r›na u¤urland›¤›m gün olacak.... Zorla elimizden al›nmak istenen direnme hakk›m›z›savunmak için kendimi feda ediyorum. 1 May›s mücadele,birlik ve dayan›flma günü; bugün kendi tercihim vekarar›m. Birlik, mücadele ve dayan›flma bizim direniflimizleolur. Benim fedamla güçlenir. Ben de alanlara ak›yorum eylemimle.Yoldafllar›mla mücadeleden yana olanlarla bugünomuz omuzay›m. Halaylarday›m, mutlu ve huzurluyum. Hiçbirsald›r›, zorbal›k 1 May›s alanlar›na ak›fl›m›z› durduramaz.Biz feday› kuflanan yüreklerle ç›kt›kça zulmün karfl›s›-na, hiçbir engel tan›may›z. Dalc›'n›n elindeki tafl de¤il yüre-¤iydi. Ben de onun yüre¤inin yan›na kat›yorum yüre¤imi.Biz kazanaca¤›z. Zaferimiz feday› kuflanan yüreklerimizdedir.Selma Kubat1 May›s 2004,Saat: 14.001 May›s"‹flçinin emekçinin bayram›"Benim bayram›mbenim dü¤ünümbenim son günümBir bayram günü"ayr›l›r›m" aran›zdan... fiendir gönlüm benim defien ola günlerinizdiye yan›yorumMehdiALKANTokat Zile ‹lçesiKarfl›yakaKöyü’ndendi. KTÜö¤rencisi ve TÖ-DEF’liydi. ‹stanbul’da1 May›sgösterilerine kat›ld›ktansonra, 2May›s 1993’teTrabzon’a dönerkengeçirdi¤i trafikkazas› sonucuaram›zdan ayr›ld›.


1 May›s’ta AlanlardaAlanlarda Haklar veÖzgürlükler CephesiSaflar›nda BirleflelimEzilen, sömürülen, vatan› emperyalistlerepeflkefl çekilen, afla¤›lanan, bafl›n› kald›rd›¤›ndazulme u¤rayan Türkiye Halklar›!Ezenlere, sömürenlere, vatan›m›z› ya¤ma ve talanedenlere, ettirenlere, halka zulüm uygulayanlara karfl›kavgaya ça¤›r›yoruz.1 May›s kavga günüdür.Sömürücü asalaklar›n, onlar›n maafll› politikac›lar›-n›n y›llard›r söyledi¤i gibi, 1 May›s bir “anarfli” günü,“olay günü” de¤ildir. Bu kavga hakl›, meflru, ilkeli, ahlakl›bir kavgad›r. Yoksulun sömürene, mazlumun zalimekarfl› kavgas›d›r.70 milyon halk›m›z›n bu kavgada yeralmas› için say›lamayacakkadar çok sebebi var. Yüzy›ldan fazla birzamand›r dünya halklar› 1 May›s’›, sömüren ve zulmedenlerekarfl› birlik, mücadele, dayan›flma günü olarakgörmüfllerdir. 1 May›s alanlar›nda olmam›z için de say›-lamayacak kadar çok sebebimiz var.Birkaç sosyalist ülke d›fl›nda, dünyan›n tüm halklar›gibi, halk›m›z da büyük bir sald›r›yla karfl› karfl›yad›r.Emperyalistler sald›r›yor. Tüm dünya halklar›n›açl›kla, yoksullukla ve göklerden ya¤d›rd›klar› bombalarla“terbiye” edip, boyun e¤dirmek istiyorlar.Emperyalizmin iflbirlikçisi oligarfli sald›r›yor.Efendileriyle ayn› politikay› uyguluyor. Halk›m›z› açl›klave polis terörüyle sindirmek istiyor. Faflist çeteler,hak ve özgürlük isteyenlerin üzerinesal›n›yor. Polise, askere dahaçok öldürme, iflkence yapma yetkisiveren düzenlemeler yap›l›yor.Halk›n ezici ço¤unlu¤unun karfl›ç›kt›¤› “Genel Sa¤l›k Sigortas›” gibiyasalar, halk›n görüflleri kaaleal›nmadan ç›kar›l›yor.Bir mücadele günü olarak her1 May›s önemlidir. Ve yaflan›landöneme göre, her 1 May›s’› önemli yapan etkenler farkl›farkl›d›r. Ama hepsinde de¤iflmeyen bir öz vard›r: Her1 May›s, ezilen dünya halklar›n›n talepleri için, hesapsormak için, daha iyi bir dünya özlemi için, emperyalizmve iflbirlikçi yönetimlerin karfl›s›na dikilmeleridir.E¤er, bugünün dünyas›nda ve Türkiyesi’nde, gelirda¤›l›m› adaletsizli¤i, son on y›l içindeki en tepeye ulaflm›flsa,e¤er emperyalizmin “küreselleflme” ad›n› verdi-¤i soygun ve talan program›yla, dünyan›n ve ülkemizinaçlar›, iflsizleri alabildi¤ine artm›flsa, bu 1 May›s’ta ortayakoyaca¤›m›z öfkenin de en üst noktaya ulaflmas›gerekmez mi?Herkesin bu soruya verece¤i cevap “evet”tir. Fakatkorkular, kayg›lar, bencillikler, demagojiler, aldat›lm›fll›klar,gerici ve faflist ideolojilerin etkisinde olmak, halk›m›z›naz›msanmayacak bir kesimini alanlardan, mücadeledenuzak tutuyor. Korkular, kayg›lar, bugüne kadarkimseyi ne açl›ktan, iflsizlikten, ne düzenin zulmüneu¤ramaktan kurtaramam›flt›r. Gerici, faflist ideolojilerise bu ülkeyi 60 y›ld›r yönetenlerin ideolojisidir ve yaflad›¤›m›zher olumsuzlu¤un sebebi onlard›r. Devrimcilerinsesine kulak vermek, devrimcilerin çözümünü görmekiçin de olsa, 1 May›s alanlar›na ça¤›r›yoruz halk›-m›z›n bu kesimlerini de.Her kesimin pek çok çeliflkileri olabilir; ama as›l çeliflkiiflbirlikçi oligarfliyle ve halk aras›ndaki çeliflkidir.‹flte bu yüzden halk›n yeri 1 May›s alanlar›d›r. 3 1 May›s’ta Alanlarda, Alanlarda Haklar veÖzgürlükler Cephesi Saflar›nda...6 Dalc›lar’la kazand›k 1 May›s’›8 HÖC’lülere ve Dostlar›na!9 Röportaj: ‹flçiler-memurlar konufluyor12 1 MAYIS DEKLERASYONU14 Büyük Direniflin gücü vecoflkusu alanlarda olacak15 ARAMIZDALAR16 Umudun, Karal›l›¤›n ve ‹nanc›n ‘Ev’i19 Kapitalist Batakl›k: Zehirli kapitalizm20 ‘Terörle Mücadele Yasas› AB’cilik Oyununun‹flas›d›r24 Gençlik: YÖK’e yarg› kalkan› sürüyor26 Faflist sald›r›lar Her kesime yöneliyor29 En Büyük fiovenist!30 Burjuvazinin av köpekleri31 Partinin öyküsü - bölüm: 535 Yürüyüflümüz ba¤›ms›z demokratikTürkiye’yi kurana kadar sürecek38 ‘Tecrite Son’ Kampanyas› Sürüyor40 AKP Hükümeti sadece IMF’yi dinliyor42 Hayat›n ‹çindeki Teori:Proletaryan›n mücadelesi üç cephededir!46 1 May›s; “Birleflik, Kitlesel, Devrimci” Olmal›d›r!47 Gözalt›lar, Tutuklamalar, YasaklarBizi Y›ld›ramaz!48 Not Düflüyoruz49 Belçika Hukukun ‘Tecrit’ S›nav›50 fiehit Aileleri Konufluyor


Şimdi Dalcı bizizhepimiziz!Al yüre¤iniöfkenikuflan da geleme¤in kavgas› varDa¤lardan tarladankondulardannehir gibi cofl da gelFabrikalardanokullardan ç›k yolameydanlara kofl dagelAçl›¤a, iflsizli¤e, faflist sald›r›lara karfl›,adalet isteyen, özgürlük isteyenTürkiye halklar›!1 May›s 2006; faflist teröre boyun e¤meyece-¤imizin ilan› olmal›d›r.Halk›n mücadelesini resmi güçleriyle bast›ramayanoligarfli, ayn› 12 Eylül öncesinde oldu¤u gibi “yard›mc›kuvvet” olarak besleyip örgütledi¤i faflistleri yenidensoka¤a sald›. MHP’li, BBP’li sivil faflistler sald›r›yor;“münferit” deniyor. Gericiler sald›r›yor, “meczup” denipgeçifltirilmek isteniyor.MHP’li faflist terör örgütlenmelerinin oluflturuldu¤u1960’lardan bu yana, faflist sald›r›lar karfl›s›nda sinmedikhiç. Her dönem halk›n direniflini örgütledik.Faflist sald›r›n›n hedefi olan ve olabilecek tüm kesimler,anti-faflist mücadelenin saflar›nda olmal›d›r.2006 1 May›s’› iflte bu nedenle ve bu koflullarda, faflistsald›r›lara karfl› halk›n, solun anti-faflist birli¤inin ifadesiolmal›d›r.1 May›s 2006; linç sald›r›lar›na, flovenizmekarfl› halk barikat› örmenin 1 May›s’›d›r.Bizzat polis ve faflist güçler taraf›ndan örgütlenenlinç sald›r›lar›, “halk›n hassasiyeti”,“vatandafl tepkisi” diye meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l›yor.Linççiler, “milliyetçiyiz” diyorlar ancak,ne vatan›m›z› ya¤ma ve talan edenlere, neülkemizdeki iflbirlikçi vatan hainlerine karfl›de¤il; ba¤›ms›zl›k, demokrasi için mücadeleeden devrimcilere, demokratlara, vatanseverleresald›r›yorlar. Kürt, Türk tüm emekçiler, 1May›s alanlar›nda birleflerek, hak ve özgürlükmücadelesinde milyonlar›n yerald›¤›n› göstererekbu “linç” senaryosunu yüzlerine çarpal›m.1 May›s 2006; fiemdinli’nin hesab›n›sorman›n 1 May›s’› olmal›d›r.Katliamc›lar, Susurluk’ta oldu¤u gibi suçüstüyakalanm›flt› fiemdinli’de de. Sonras›n› hepimizbiliyoruz. Her fley ortaya dökülmüflken katillerikoruyup halk› suçlad›lar. Kontrgerillan›n“zirve”deki yöneticilerini koruyup gerçekleribir ucundan efleleyen savc›n›n kellesini ald›lar.1 May›s 2006; yeni bask› ve terör yasalar›naboyun e¤meyece¤imizin, demokratikleflmealdatmacalar›na kanmayaca¤›m›z›nilan› olmal›d›r.Yeni Terör Yasas› ç›kar›l›yor, gazeteler“90’lara dönüfl”, “yeni OHAL” gibi bafll›klarat›yorlar. Bu faflist terör dalgas›n› ancak güçlübir direniflle püskürtebiliriz. Y›llard›r “demokratikleflmepaketleri” aç›kl›yor, AB’ye uyum yasalar› ç›-kar›yorlar. Al›n paketlerinizi, al›n AB’nizi bafl›n›za çal›ndiyelim 1 May›s alanlar›nda.1 May›s 2006; aç iflsiz b›rakan emperyalistpolitikalara dur demenin 1 May›s’› olmal›d›r.Binler, onbinler halinde iflten ç›karmalar sürüyor.AKP hükümeti bu ülkenin tüm varl›klar›n› haraç mezatsatmaktan memnun, patronlar keyifli, düzen sendikac›-lar› kay›ts›z. ‹flçilerin, köylülerin, memurlar›n, tümemekçilerin direnebilece¤ini, yaln›z olmad›klar›n› göstermekiçin, baflka bir deyiflle kendi gücümüzü görmekiçin 1 May›s alanlar›na ç›kal›m. Bu ülkeyi yönetenlere“halka ra¤men yönetemezsiniz” diye hayk›ral›m.1 May›s 2006; hapishanelerde “Tecrite Son”demenin 1 May›s’› olmal›d›r.F Tipi zulüm hapishanelerinin, büyük bir katliamlaaç›lmas›n›n üzerinden 6 y›l geçti. Tecrit zulmü can almayadevam ediyor. 1 May›s alanlar›ndan zalimlere birkez daha birlikte hayk›rmal›y›z “tecrite son” diye. Tecrit,1 May›s alan›na ç›kan her örgütlü gücün gündemindeolmal› ve alanlardan Türkiye’nin gündemine tafl›nmal›d›r.423 Nisan 2006 / 49


Türkiye Halklar›!Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm içinHaklar ve Özgürlükler Cephesisaflar›na ça¤›r›yoruz‹flçileri ve tüm ezilenleri birlefltirmeyen, iflçileri vetüm ezilenleri emperyalizme, faflizme, oligarflinin iktidar›nave kapitalizme isyan etmeye ça¤›rmayan 1 May›s,1 May›s de¤ildir.Biz halk›m›z› emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›k, faflizmekarfl› demokrasi, kapitalizme karfl› sosyalizm için isyana,isyan›n zaferi için Haklar ve Özgürlükler Cephesisaflar›na ça¤›r›yoruz.1 May›s alanlar›nda Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nink›z›l bayraklar› alt›nda yürüyen kortejlerine kat›lmayaça¤›r›yoruz.HÖC korteji anti-emperyalist mücadeleninkortejidir; ne Avrupa Birli¤i masallar›na, ne ABD’ninOrtado¤u planlar›na ortak olmad›k tarihimiz boyunca.Tam tersine, ülkemizin ba¤›ms›z oldu¤unu iddia edenlerinkarfl›s›nda Amerika’n›n bir yeni-sömürgesi oldu¤umuzuortaya koyduk. AB’ye üyeli¤in “özgürlük, refah”getirece¤i masallar›na karfl› gerçe¤i anlatt›k. Tüm emperyalistleriülkemizden kovmay› temel bir politikaolarak benimsedik. Emperyalizmin ülkemizdeki ve dünyan›nbaflka köflelerindeki her sald›r›s›n›n karfl›s›na ç›kt›k.Bunun için katledildik ama anti-emperyalist tav›r vemücadelemizden asla vazgeçmedik. AB’nin bir eyaleti,ya da ABD’nin suç orta¤› olma politikalar›na karfl› “Ba-¤›ms›zl›k” isteyen vatanseverleri, sosyalistleri, ilericileri,36 y›ld›r dalgaland›rd›¤›m›z anti-emperyalist mücadelebayra¤›n›n alt›nda toplanmaya ça¤›r›yoruz.HÖC korteji faflizme karfl› mücadelenin vedirenifl gelene¤inin kortejidir. Ülkemiz faflizmleyönetilen bir ülkedir. Cuntalar, iflkenceler, infazlar, katliamlar,sivil faflist çeteler, kontrgerilla, Susurluklar, s›-k›yönetimler, OHAL’ler bu yüzden hiç eksik olmad› ülkemizden.Haklar ve Özgürlükler Cephesi, hayat›n heralan›nda faflizme karfl› direniflin en önünde oldu. ‹flkenceleredirendik, katliamlara direndik, meydanlarda estirilenpolis terörüne direndik, demokratik kurumlara yönelikbask›lara direndik, hapishanelerdeki bask›lara direndik.Her türlü bedeli ödemek pahas›na demokratikmücadelenin en önünde olduk. Faflist terörün resmisiyle,siviliyle t›rmand›r›ld›¤›, b›rak›n “demokratikleflmeyi”faflizmin daha da pekifltirildi¤i 2006 Türkiyesi’nde,ben faflizme karfl›y›m, ben faflizme karfl› mücadele etmekistiyorum diyenlerin yeri Haklar ve ÖzgürlüklerCephesi saflar›d›r.HÖC korteji halklar›n birli¤inin ve kardeflli-¤inin kortejidir. Kürt ve Türk halk›n› birbirine düflürmeyeçal›flan tehlikeli bir oyun oynan›yor. Oligarfli gerekti¤izaman “k›flk›rt›l›p kullan›lacak” bir silah gibielinde tutuyor Kürt düflmanl›¤›n›. Kürt sorunu çözümsüzkal›yor. Siyasi arenaya ç›k›fl›m›zdan bu yana, farkl›milliyetlerden olan halklar üzerindeki tüm flovenist, asimilasyoncupolitikalara kararl›l›kla karfl› ç›kt›k. Bu topraklarüzerinde yaflayan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes,Boflnak, Gürcü tüm milliyetlerden halk›m›z›n birliktemücadele etmesi, birlikte örgütlenmesi gerekti¤ini savunduk.Saflar›m›zda her milliyetten insanlar yerald›,her milliyetten flehitlerimiz oldu. 2006 1 May›s’›n› tümmilliyetlerden, inançlardan halklar›m›z›n birli¤inin simgesihaline getirmek için saflar›m›zda birleflmeye ça¤›-r›yoruz.HÖC korteji, enternasyonalizmin kortejidir.Emperyalistler, iflbirlikçi rejimler, dünyan›n her yerinde,ekonomik, siyasi, askeri politikalar›nda birlikte hareketediyorlar. Say›s›z ortak kurumlar›, örgütleri var.Halklara birlikte sald›r›yorlar. Bu yüzden hiçbir halkbaflka bir halka sald›r›ld›¤›nda, buna kay›ts›z kalamaz.Yan›bafl›m›zda Irak iflgal edildi. ‹ran’a, Suriye’ye yöneliktehditler devam ediyor. Komflu ve kardefl halklar›nkatledilmesine ülkemizi yönetenler de ortak oluyor.Emperyalizmin tüm sald›r›lar›na oldu¤u gibi, Irak’a yöneliksald›r›s›na da karfl› ç›kt›k. Dünya halklar›n›n dayan›flmas›n›,direnifllerini birlefltirmesini, giderek enternasyonalörgütlerini yaratmas›n› savunuyoruz. 1 May›s2006’da 1 May›s meydanlar›nda dünyan›n neresindeolursa olsun direnen halklarla dayan›flmam›z›, enternasyonalistruhu somutlamak için Haklar ve ÖzgürlüklerCephesi saflar›na ça¤›r›yoruz.HÖC korteji, umudu büyütmenin kortejidir.Siyasi arenaya ç›k›fl›m›zdan bu yana, 36 y›ld›r, emperyalizmeve oligarfliye karfl› mücadeleden hiçbir kofluldave hiçbir nedenle vazgeçmedik. Karfl›-devrim rüzgarlar›eserken sosyalizmi savunmaya devam ettik. Ülkemizcuntalar›n karanl›¤›nda bo¤ulurken, dökülen kanlar›m›-z›n içinde yüzerken, devrim iddias›ndan ve hedefindenvazgeçmedik. Çünkü umut devrimde ve sosyalizmdeydi.Devrimi ve sosyalizmi savunma kararl›l›¤›m›zlaumudu büyüttük bugüne kadar. Türkiye Halklar›’n›nflimdi 1990 öncesinden, 1980 öncesinden, 1960’lardandaha fazla devrime ihtiyac› var. Çünkü geçen ony›llardaülkemiz daha fazla ba¤›ml›, halk›m›z daha yoksul halegelmifltir.1 May›s 2006’da, Haklar ve Özgürlükler Cephesikortejlerinde, bu topraklardan devrimci düflüncelerinyokedilemeyece¤ini, sosyalizm umudunun silinemeyece¤inibir kez daha gösterece¤iz. Emperyalizmin ve faflizminhalk›m›za boyun e¤dirmeyi baflaramad›¤›n› vebaflaramayaca¤›n› gösterece¤iz.Haklar ve Özgürlükler Cephesi kortejlerinin ad›mlar›meydanlar› sarst›kça, umudumuz, devrim iddiam›zdaha büyüyecek.523 Nisan 2006 / 49


Dalcılar’la kazandık 1 Mayıs’ıDalcılar’la zaptedeceğiz alanlarıDalcılar’la geliyoruzTaş değil yürektir elimizdeki‹flte geliyoruz yine. Binlerce, onbinlerce Mehmetolup geliyoruz. 2006 1 May›s’›nda Dalc›’n›n cüretini vecoflkusunu kuflanm›fl binlerce yürek akacak Cephe kortejlerinde.Genç devrimci iflçi Mehmet Akif Dalc›, sömürüye,yoksullu¤a, cuntan›n yasaklar›na karfl› elindetafllarla kavgaya girip 1 May›s’› yeniden kazanman›nad›d›r. “Tafl de¤il yürekti” demifltik daha o gün elindekiiçin. Öyleydi. Tafllar de¤il, yüreklerdi o gün dö¤üflen.Devrimci irade ve devrimci cüretti 1 May›s’› kazanan.1989 1 May›s’›nda fiiflhane’de 1 May›s Alan›’n› kazanmakiçin dö¤üflürken ellerindeki tafllarla vurulup flehitdüflen Mehmet Akif Dalc›lar’›, bir sonraki sene, y›lmadanyorulmadan “5 bin Mehmet” olup 1 May›s Alan›’nayürüyenleri yazmayan bir 1 May›s tarihi, 1 May›sgerçe¤ini anlatmaktan uzakt›r.Dalc›’n›n flehit düfltü¤ü o 1 May›s’ta kimin ne yapt›-¤›, kimin nerede oldu¤u, k›z›ldan pembeye sar›ya kadarherkesin rengini gösteren bir turnusol gibidir.“O zulmün ve iflkencenin kar etmedi¤i büyük tahammüllerinisürdüler ortaya... Ve hep bir a¤›zdan devamettiler türkülerine: 'Ancak Bu Böyle Gitmez, SömürüDevam Etmez'...Bofluna söylenmiyordu türküler... Egemenler az sonraö¤reneceklerdi bofluna söylenmedi¤ini... Onlar ki, 1May›s hakk›n› almak için gelmifllerdi. Onlar ki, 1 May›shakk›n›n icazet dilenerek al›namayaca¤›n› biliyorlard›.Onlar ki zincirlerinden baflka kaybedecek birfleyleri yoktu. Kavgaysa kavga dediler... Ve yürüdüleregemenlerin üstüne.Kap›flt› kap›flacakt› iki ordu... Emek ordusu kinli,emek ordusu kararl›, emek ordusu coflkulu, emek ordusukorkusuz... 1 May›s hakk›n› istiyordu onlar.Girdiler birbirlerine gö¤üs gö¤üse... Sermaye ordusuflaflk›n... ‹srail sopalar›, joplar›, panzerleri kar etmiyor.Kol-bacak k›r›yor, joplarla da¤lan›yor emekçilerinvücutlar› ama yürüyor emekçiler... Kurflun ya¤›yor dörtbir yandan. Helikopterler alçal›p yükseliyor emekçilerinüstünde. Kurflun sa¤ana¤›na, helikopter pikelerinetafl sa¤na¤›yla karfl›l›k veriliyor.Ana gövdeden kopan irili ufakl› gruplar, ara sokaklardasürdürüyorlar savafl›. Halk ba¤r›na bas›yor direniflçileri.Ayakkab›s› olmayana ayakkab›, tafl› olmayanatafl getiriyor. Biri yandaki komflusuna flöyle sesleniyor:'Bunlar bizim türkülerimizi söylüyorlar kardefl...”-Bunlar bizim türkülerimiz kardefller.Bu türküleri alanlarda söylemenin cesaret istedi¤izamanlarda biz vard›k alanlarda. fiimdi de biz var›z.Hep biz vard›k.Onlar yoktular o zamanlarda!Onlar, sar› sendikac›lar, onlar iflçi memur konfederasyonlar›n›nyönetimleri, onlar reformistler... 1989 1May›s’›n›n flehidi Dalc›’y› anmad›lar y›llarca. Bu basitbir unutkanl›k de¤ildi elbette. O tarihi hat›rlamak istemiyorlard›.O tarih, onlar›n mücadele kaçk›nl›klar›n›nbelgesiydi çünkü. O tarih, 1 May›s’›n gerçek sahiplerininhiçbir mu¤lakl›¤a, çarp›tmaya yer vermeyecek biçimdeaç›kça görüldü¤ü tarihti.623 Nisan 2006 / 49


O tarihte, 1 May›s Alan› yine iflgal alt›ndayd›. Öyleki oligarflinin askeri güçleri sancak dikip iflgal etmifltialan›. O gün iflte bu iflgale karfl› çarp›flt› devrimciler.‹flgallere, faflist kuflatmalara, bask› ve yasaklara direnmegelene¤i olmayanlar›n her biri bir baflka teldençal›yordu. Bir grup oportünist, 1988 1 May›s’›n›n ard›ndan“89'da 1 May›s Alan›'nday›z” diye bildiri yay›nlam›fllard›;ama o gün, “provakasyona gelmemek, iflçileriprovokasyondan korumak” ad›na 5 reformist sendika liderininpefline tak›l›p Mecidiyeköy'e gittiler.Reformizm ise, “bayram” olarak kutlayaca¤›n› aç›klam›flt›1 May›s'›; her ne demekse, bayramdan anlad›klar›nas›l bir bayramsa! Kimileri polise karanfiller atmay›,kimileriyse ayn› gün akflam Pera Palas'ta bir kokteylyapmay› planlam›fllard›.Ama olmad›, ne polise karanfil verebildiler, ne PeraPalas’ta kadeh kald›rabildiler. Çünkü ‘77'den sonra birkez daha kan akm›flt› 1 May›s Alan›'na. Ortada bir flehit,yüzlerce yaral›, gözalt› vard›. Genç bir iflçi, yi¤it birDevrimci Solcu DALCI, 1 May›s kavgas›n›n flehidi olarakyat›yordu fiiflhane Yokuflu’nda.1 May›s yasaklar›na boyun e¤enler, 1 May›slar’› salonlarahapsetmeye çal›flanlar, devrimci, demokratikgüçleri, iflçileri bölerek sald›r›ya davetiye ç›karanlar dasorumluydu Dalc›’n›n katledilmesinden.Sorumluluklar›n› unutturmak içindir Dalc›’y› hat›rlamakistemeyiflleri.1 May›slar’a hayat veren, bask›lara boyune¤en düzen sendikac›lar›, uzlaflmac›lar de¤il,Dalc›lar’d›r!Yasaklara, iflgallere, iflbirlikçilere, uzlaflmac›lara karfl›Dalc›lar’›n cüretiyle kazand›k 1 May›s’›. Ve yine tümdemagojilere, yasak ve tehditlere, sendikal bürokrasisininayak oyunlar›na, reformizmin tasfiyecili¤ine ra¤menDalc›lar’la zaptetmeye devam edece¤iz alanlar›.2006 1 May›s’› mesai gününe denk geliyor. Bu noktada1 May›s’a as›l güç verecek olan elbette ifl b›rakmaeylemidir. Hiç kuflku yok ki meflrulu¤u tüm halk nezdindetart›fl›lmaz olan 1 May›s’ta böyle bir ça¤r› karfl›-l›k bulur; bu birincisi siyasi cüret meselesidir, ikincisi,tabandan bafllayarak gerçekten sab›rl›, emekçi bir faaliyetyürütme meselesidir ve ikisi de yoktur sendikalarda.Hiçbir sendika bunu gündemine almak bir yana, akl›ndanbile geçirmiyor.1997 1 May›s’› da “mesai” gününe denk gelmiflti.MGK sendikac›lar› o zaman da ifl b›rakma ça¤r›s› yapmayarak,oligarflinin isteklerine uydular. Bir sene önceki1 May›s’ta, 1996 1 May›s’›nda Kad›köy Alan›’nda üçiflçi kurflunlanarak katledilmiflti. Oligarfli 1 May›s’›nAbide-i Hürriyet’e hapsedilmesini istedi konfederasyonlardan.Kabul ettiler. Oligarfli 1 May›s’›n geçifltirilmesiniistedi. Hay›r demediler. O kadar ki, koskocakonfederasyonlar, 10 milyonluk kentte 1 May›s için sadecebirkaç bin afifl bast›r›p, bunlar›n da sadece iflyerlerine,kapal› yerlere as›lmas›n› istediler. Oligarfli devrimcilerinalana al›nmamas›n› istedi. Bunu da kabul ettiler.Alanlar, düzen sendikac›lar›n›n ve polisin barikatlar›ylakapat›ld›¤›nda da, yine binlerce Dalc› olup, devriminve sosyalizmin k›z›l bayraklar›n› dalgaland›rd›k;bizsiz 1 May›s olamayaca¤›n›, 1 May›s’›n bizsiz yap›lamayaca¤›n›gösterdik.Burjuvazinin fliddetini gördü¤ü her yerde geri ad›matan bir sendikac›l›k, 1 May›s’› sahiplenebilir mi? Sadeceoligarflinin izin verdi¤i kadar sahiplenebilir. Dahafazlas› de¤il.1996’da 1 May›s alan›nda katledilen üç emekçi için“onlar iflçi de¤il” diyenlerin 1 May›s’› özüne uygunkutlamas› düflünülemez elbette. Onun için 1996’daki 1May›s katliam›n›n ard›ndan Abide-i Hürriyet’e s›¤›nd›-lar. Oray›, devrimcilere alanlar› kapatmak için de uygungörmüfllerdi. Ama yine olmad›. Baflaramad›lar bunu da.‹zin vermedik. Ve nihayet 2004 1 May›s’›nda SaraçhaneMitingi’yle bu politikay› da parçalad›k.1 May›slar’› kazanan Dalc›lar’la, 1 May›slar’›unutturmak, salonlara hapsetmek, özünüboflaltmak isteyenlerin kavgas›nda Zaferhep Dalc›lar’›n olacak!Dalc›, 1 May›s’›n yasaklanmas›na, salonlara hapsedilmesine,içinin boflalt›lmas›na izin vermeyen siyasiiradenin ve cüretin ad›d›r. Dalc›, haklar ve özgürlüklermücadelesinde, haklar ve özgürlüklerin nas›l kazan›laca¤›n›npusulas›d›r. Dalc›, sömürü ve zulüm düzeninekarfl› aya¤a kalkan emekçilerin devrim ve sosyalizmeyürüyüflüdür. Dalc›, 1 May›s’ta devrimci politika demektir.Dalc›, Cepheli’dir, Dalc› Cephe’dir.Genç iflçi Mehmet Akif Dalc›, bu siyasi iradeye vecürete can›n› katt›. Binlerce Dalc›, ayn› bedeli ödemeyigöze alarak bu devrimci politikayla halk›n kurtuluflu içinalanlara akt›. Devrim mücadelesinin bir mevzisidir 1May›s. Oligarfliyle halk aras›ndaki savafl, her y›l 1 May›salanlar›nda yeni bir muharebeye dönüflür. ‹flbirlikçiler,uzlaflmac›lar, reformistler, herkes yerini al›r bu kavgada.Politikalar›yla, sloganlar›yla yerlerini belli ederler.1 May›slar’› “karnavala” çevirmeye kalk›flanlara karfl›,1 May›slar’a “iflimi seviyorum” sloganlar›yla gelenlerekarfl›, her 1 May›s’ta, 1977’de katledilen emekçilerimizinhesab›yla ç›k›yoruz alanlara. Dalc›lar’› bayrak yap›pç›k›yoruz. Bayra¤›m›zda devrim ve sosyalizm yaz›yor.Her 1 May›s devrim yürüyüflümüzde bir ad›m ve her 1May›s’ta Dalc›’ya sözümüzü bir kez daha tekrarl›yoruz:1 May›slar’›m›z›n genç flehidi Dalc›, bil ki, “Tafllar›nkucaklar›m›zda / Bizlere ö¤retti¤in kavga / Büyüyoromuzlar›m›zda.” Bil ki, “Aln›ndaki kurflun yaras› / Sönmeyenbir atefl flimdi / Büyüyor inatç› kavgam›z / Sar›-yor halk›n yüre¤ini.” Bil ki, “Zaptetti¤imiz alanlara /Sesini tafl›yaca¤›z / Kan›m›zla yaz›yoruz tarihi / HAKLI-YIZ KAZANACA⁄IZ!”723 Nisan 2006 / 49


HÖC’lülere ve Dostlar›na!Halk›m›z›n kurtuluflu için,devrim yürüyüflümüz içinözel bir anlam› ve önemiolan her gün, bizim için birs›nav günüdür. Bu günlertüm birikimlerimizi, iliflkilerimizi,eme¤imizi ve enerjimizi,cüretimizi ve fedakarl›¤›-m›z›, her zamankinden dahafazla seferber edece¤imizgünlerdir.✪Hiçbir HÖC’lünün, hiçbirCephe dostunun 1 May›salanlar›na ç›kmamak için hiçbirgerekçesi, mazereti olamaz.Her HÖC’lü, HÖC’ündostu, o gün alanda olmal›-d›r.Fakat: 1 May›s alanlar›nayaln›z gelen bir HÖC’lü, yaln›zgelen bir Cephe dostu,görevini tam yerine getirmiflsay›lmaz.Eflinizle, anne baban›zla,çocuklar›n›zla, akrabalar›n›z,komflular›n›z, okul, iflyeri,mahalle arkadafllar›n›zla gelmelisinizalanlara.✪Bulundu¤unuz yerde, engenifl kesimlerin 1 May›s’akat›l›m›n› sa¤layacak komitelerdegörev almaya talip olmal›,böyle komitelerin olmad›¤›yerde bunlar› kendinizorganize etmelisiniz.✪Faflist sald›r›lar›n t›rmand›r›ld›¤›,flovenizmin k›flk›rt›ld›¤›,gericili¤in hayat›n heralan›na sokulup yayg›nlaflt›-r›lmaya çal›fl›ld›¤› bir dönemyaflad›¤›m›z hepimizin malumudur.Bir HÖC’lünün, kendiniCephe’nin dostu olarak görenlerin,dinci gericili¤in yayg›nlaflmas›ndan,“flovenizminyükselifli”nden yak›nmaya,flikayete hakk› yoktur.Bizim kimli¤imiz, kültürümüz,bize bu gerici, karfl›-devrimci rüzgarlar› geri püskürtmegörevi yükler.“Yükselen milliyetçili¤in”“yükselen devrimcilik”le yerde¤ifltirmesi bize ba¤l›d›r.Haklar ve Özgürlükler Cephesikortejleri, halka düzenpartilerinin d›fl›nda bir alternatifinvarl›¤›n› somut olarakgösterebilece¤imiz yerdir.Kortejlerimizi ne kadar kitlesellefltirebilirsek,gericili¤in,flovenizmin karfl›s›ndaki gücüo kadar büyütmüfl oluruz.✪Hiçbir HÖC’lü, hiçbirCephe dostu, flu veya bualandaki yaln›zl›¤›n›, 1 May›s’›ve kitleleri örgütlemegörevinin önüne bir mazeretolarak ç›karmamal›d›r. Herkesin“tek bafl›na” da yapabilece¤içok fley vard›r.Kortejlerimize bir tek kifliyibile götürmek, bir tohum ekmekgibidir.“Bir tohum nedir demetarla tohumda sakl›d›rSenin de yüre¤inde bir tohumyok muKoy bak elini yüre¤ine...”Unutma; “Zafer, yüre¤imizdekitohumlardan filizlenipdünyay› kuflatacakt›r.”✪Unutmayal›m; biz ne kadarkalabal›ksak, umut o kadarçoktur. Biz ne kadar kalabal›ksak,özlenen gelecek okadar yak›nd›r.Biz ne kadar güçlüysek,devrim o kadar güçlüdür.Öfke biziz, umut biziz, sevdabiziz, zafer biziz...Bizimle yüzler güler, gözlerpar›ldar. 1 May›s’›n dayan›flmas›na,Haklar ve ÖzgürlüklerCephesi kortejlerinin coflkusunane kadar çok kifliyiortak edebilirsek, devrim düflü,sosyalizm umudu o kadarçok yüre¤e ekilmifl demektir.Haklar veÖzgürlüklerCephesi’ninafiflleri, bildirileri,ülkemizindört biryan›nda halk›m›z›1 May›s’aça¤r›-yor.Yaflad›¤›kentte, kasabada,köyde,semtte, mahallede bu afiflleri görmeyen, bu bildirilere rastlamayanher HÖC’lü, o afiflleri yaflad›¤› yerdeki insanlara ulaflt›rmay›görev bilmeli. Yak›n çevrenizde e¤er o afiflleri yap›flt›ran, bildirilerida¤›tan kimse yoksa, o kifli siz olmal›s›n›z.Haklar ve Özgürlükler Cephesi Bülteni’ne ulaflarak afifllerden,bildirilerden ihtiyaç duydu¤unuz miktarda temin edebilirsiniz.2005 1 May›s’›nda HÖC’lüler, 27 il ve ilçede meydanlarda k›z›lbayraklar›m›z› dalgaland›rd›lar. Bu say›y› ço¤altmak, devrim rüzgar›n›ülkemizin dört bir yan›na yaymak, her il ve ilçede k›z›l bayraklardenizini büyütmek, her Cepheli’nin görevidir.823 Nisan 2006 / 49


‹flçiler, Memurlar Konufluyor:D‹SK, KESK üyesi ve yöneticisi iflçiler ve Temel Haklar Federasyonu’na 1 May›s2006’y› çeflitli aç›lardan nas›l de¤erlendirdiklerini sorduk. ‹flte cevaplar›:Hasan Kaflk›rD‹SK / Emekli-Sen2 No'lu fiube Baflkan›“Bu anlay›fllarafl›lacak ve s›n›fmücadelesi gerçekrotas›na oturacakt›r”Bugün ülkemiz önemlibir süreçten geçiyor biryandan anti-demokratikbir flekilde sendikalar›-m›z kapat›l›yor, milyonlarcainsan›m›z›n hay›rdemesine karfl›n GSSyasas› ç›kart›l›yor ve 12Arif KUDAYD‹SK / GENEL-‹fi Trakyafiube Baflkan›“Biraz cesaret yoksasendikalar bugidiflatla bitecektir”y›ld›r emekliler sendikayasas› ç›kart›lm›yor...Tabii ki bu koflullarda bizimaç›m›zdan bu 1 May›s'›n birbayram veya bir karnaval havas›ndanç›kart›larak bir kavga gününebir mücadele gününe dönüfltürülmesigerekiyor.*Ba¤l› bulundu¤umuz konfederasyonlar›nbu güne yönelik çal›flmalar›nabakt›¤›m›zda hiçte bugününönemine uygun bir çal›flma yap›lmad›¤›n›da üzülerek görüyoruzAsl›nda konfederasyonumuzunbaflkanlar kurulu toplant›lar›nda 1May›s gündemli tart›flmalarda genelliklebizlerin çok aç›k iki talebi gündemegelir. Bunun birincisi kutlaman›n1 May›s alan›nda yap›lmas›,ikincisi ise bu organizasyonun EmekPlatformu ve Türk-‹fl, Hak-‹fl eksenindenç›kart›larak s›n›f›n gerçekmüttefikleri olan emek güçleri, devrimcilerve halk güçleri ile ortak kutlanmas›fleklinde olur. Ama bu taleplergözard› edilerek, egemen s›n›flarakarfl› mücadele gününe dönüfltürülmesigereken bugün ne yaz›k ki biryasak savma anlay›fl› ile geçifltirilir.*Sendika flubelerindeki yönetimleris›n›f mücadelesine inanan, mücadeleyibir ad›m daha gelifltirmekisteyen kadrolar›n elindeyse, gerek1 May›s, gerekse de s›n›fa yöneliksald›r› politikalar›na karfl› yap›labileceklerbelli oranda tart›fl›l›yor,yoksa bugün çok aç›k bir flekildeGSS yasas›na karfl› sürdürülen mücadeleyebakt›¤›m›zda da bu çal›flmalar›nyetersizli¤ini rahat bir flekildegörürüz. Art›k mücadeleyitemsili kat›lma anlay›fl›ndan ç›kart›pgerçek anlamda sahiplenilmedi-¤i müddetçe bu s›k›nt›lar› bir süredaha yaflayaca¤›z.*12 Eylül sonras›nda, uzun süresendikalar›n 1 May›s'› hiç gündemlerinealmamalar›n›n, gündemlerinealmak zorunda kald›klar›nda ise salonlarahapsedebilmek için nas›l çabasarfettiklerinin üzerinden dahaçok bir zaman geçmedi. Devrimci-Taksim konusunda D‹SK'in ikiy›l önce talebi olmufl ancak Saraçhane'detoplanarak 1 May›s kutlanm›flt›.Ancak D‹SK bunu geçen y›lsürdürmedi. 2007 y›l› kesinlikle 1May›s'ta Taksim olmal›d›r. Çünküo alanda bizler için mücadele eden37 insan flehit olmufllard›r.*Türk-‹fl'i bilemem ama D‹SK’inve KESK’in kesinlikle devrimcileresahip ç›kmas› gerekti¤ini düflünüyorum.Fransa'daki en son yaflananeylemlilik (iflçi ö¤renci) bununen güzel örne¤idir. Ve bu iki örgütler bedel ödeyerek 1 May›s’› s›n›f›ngündemine oturttuklar›nda, bu seferde sendikalar devrimcilerin olmad›-¤› 1 May›slar’› hayal etmeye bafllad›lar.Bunun da gerçekleflmeyece¤inigördüklerinde en az›ndan organizasyonund›fl›na atarak, s›ralamadaen sona b›rakarak, devrimciler alanagirmeden mitingi bitirmeye çal›flarakde¤iflik taktikler denediler.Art›k bir anlamda bütün bunlar›nda hayat bulamayaca¤› bir sürecegiriliyor. Bunu konfederasyonlarda görecek ve önümüzdeki y›l inan›yorumki bu uygulamalar›n daafl›ld›¤› bir y›l olacak.*Sendikalar genel grev fliar›n›ntabanda bu kadar yo¤un bir flekildedillendirildi¤i bir dönemde kendilerineolan güvensizliklerinden, sendikac›l›¤›adeta devlet memurlu¤ugibi anlamalar›ndan ve giderek s›n›fmücadelesinden kopmalar›ndan dolay›,b›rakal›m genel grev veya iflb›rakmay›, bu kadar koflullar›n uygunolmas›na ra¤men Taksim'i yani1 May›s alan›n› bile a¤›zlar›na alam›yorlar.Tabii ki bunlar s›n›flarmücadelesi içersinde geçici durumlard›rve bu anlay›fllar afl›lacak ves›n›f mücadelesi gerçek rotas›naönümüzdeki günlerde her fleye ra¤menoturacakt›r, buna inan›yorumve inanc›m› hep diri tutuyorum.cezaevlerinde ve d›flar›da mücadeleeden F Tipi uygulamalar›na karfl›da sahiplenmeli ve bu mücadeleyiyaln›zlaflt›rmamal›d›rlar.*Ülkemizde buncaolumsuzluklar yaflan›rkenhâlâ daha sendikalarüretimi durdurmuyorsadüflünmek gerekir. Birazcesaret yoksa sendikalarbu gidiflatla bitecektir.923 Nisan 2006 / 49


Ak›n BALCIKESK / Tar›m Orkam-Sen‹stanbul fiube Yönetim KuruluÜyesi“Memurlar, tümhalk kesimleriyle,devrimcilerle birlikteolmak istiyor”Y›l içi sürdürülenmücadelenin düzeyi birölçüde 1 May›s’›n da nas›lgeçece¤inin ipucudur.Bu ba¤lamda 2006 y›l›-n›n göstergeleri pek deiç aç›c› de¤ildir. Karamsarl›¤akap›lal›m anlam›ndade¤il ama, 1 May›s'›daha görkemli nas›l kutlayabilirizsorusunu sormak, çal›flmalar›bu do¤rultuda daha da yo¤unlaflt›rmakgerekti¤i için bugünkü durumuifade etmekte fayda vard›r. Bu anlamda1 May›s ad›na uygun bir günolarak birlik ve dayan›flma yaklafl›-m› ile ele al›nmal› ve onun bir mücadelegünü oldu¤u kavran›rsa prati¤imizlede yüzleflebiliriz.‹ktidar›n memurlara karfl› bask›yasalar›na bir cevap niteli¤i tafl›mal›1 May›s. Bu bilinçle yeral›nmal›.*KESK Merkez Yönetim düzeyinde1 May›s görüflmeleri yürütülüyor.Bu flubeler platformuna tafl›nm›fldurumda de¤il. Örne¤in 17 Nisan'dayap›lan flubeler platformundabu elefltirildi. 1 May›s tart›flmalar›-n›n tabana yay›lmas› da flubelerinkendi inisiyatifine b›rak›lm›fl durumda.Merkezi düzeyde bir zorlay›c›l›k,iradilik yoktur.*Giderek Taksim'in unutturulmayaçal›fl›ld›¤›n›, gündeme dahi al›nmad›¤›n›görüyoruz. Taksim gündemegeldi¤inde "yer de¤il kat›l›mönemli" diyenler var. Taksim demekçat›flma alan› demek olarak düflünülüyor."1 May›s çat›flma de¤il bayramolmal›" diyenler, "Taksim olursainsanlar gelmez, ürker" gibi düflüncelervar. Bence Taksim basit biryer konusu de¤ildir. Taksim bir anlamda1 May›s'›n nas›l ele al›nd›¤›-n›n ifadesidir. Taksim'de ›srar, Taksim'de1 May›s, statüleri kabuledip etmeme, kendi meflrulu¤una,gücüne güvenip güvenmeme sorunudur.Taksim'i gündemlerinealmayan, unutturmaya çal›flanlar biranlamda devrimcilerden farkl› görünmeanlay›fl›yla da hareket etmektedirler.*Devrimcilerden uzak durma,d›fltalama yaklafl›m› 1 May›slar'aözgü de¤il sadece. Ülkeyi ilgilendirenher konuda bu böyledir. "Biz yap›yoruzgelen gelsin" dayatmac›l›-¤›yla adeta devrimciler gelmesin,kat›lmas›n istiyorlar. Kimi yerdeaç›ktan "bana tabi de¤ilsen gelme"anlay›fl›na dönüflüyor. Neden böylederseniz, mücadelenin genel ç›karlar›n›düflünme yoktur bu anlay›flta.Küçük, basit kayg›lar vard›r. Kendiç›karlar›, devlete, devrimcilerdenayr› durduklar›n› gösterme hesaplar›vard›r. Bu hesap ve kayg›lar›nsendika taban›ndaki memurlarda oldu¤usöylenemez. Tersine memurtaban›, kendini di¤er kesimlerdentecrit etmek de¤il, tüm halk kesimlerini,devrimcileri yan›nda görmekister. Birlikte hareket etmekister. Çok parçal›l›¤›n oldu¤u durumlardanflikayet eder.*Sonuçta sorunlar›n›n çözümükendi d›fl›nda - örne¤in AB'den bekleyenanlay›fl›n elbette mücadeleyiyükseltme, mücadeleyi tüm halkkesimleriyle, devrimcilerle birlikteörgütleme kayg›s› da olmuyor.Mehmet KARAGÖZD‹SK/GENEL ‹fi SEND‹KASI2 NO’LU Bölge fiube Baflkan›Bugün iflçilerle, memurlar aras›ndatam anlam›yla bir birlik oldu-¤unu söylemek mümkün de¤ildir.‹flçiler aras›nda bu bütünlü¤ün oldu-¤unu söylemek de asl›nda do¤ru de-¤ildir. Bu olumsuzluklara karfl› 1May›s’› mücadelenin yükseltildi¤ibir gün haline getirmek biz iflçilerinve emekçilerin ellerindedir. Bundansonraki süreç içinde haklar›m›z› vekazan›mlar›m›z› korumak için tümkurum ve kurulufllar olarak ortakbir mücadele cephesi oluflturmakzorunday›z.*Ülkemizde 1 May›s alan› Taksim'dir.Bunu inkar etmek iflçi s›n›-f›na ihanettir. Bu her y›l dillendirilirama bir türlü kamuoyuna tafl›nmaz.Bu y›l yine Kad›köy Alan›’ndaolacak. D‹SK Yönetim Kurulu1977 1 May›s Katliam›’n›n 30. y›ldönümü olmas› nedeniyle 2007 1May›s’›n› Taksim Meydan’›ndakutlama karar›n› alm›flt›r. Karar›nasahip ç›kmal›....1 May›s günüüretimi durdurarakalanlara gidece¤iz.Taksim'de 37 insan›m›z katledildi.Katilleri ellerini kollar›n› sallayarakdolaflmaktad›rlar. Bu alandataleplerimizi dile getirmek, flehitlerimizianmak için, Taksim, 1 May›salan› olarak kazan›lmal›d›r.*Evet her y›l 1 May›s kutlamalar›ndademokratik kitle örgütleri d›fllanmaktad›r.1 May›s'›n özünü tamanlam›yla kavrand›¤›n› sanm›yoruz.Ya da 1 May›s kutlamalar›n› geçifltirmeolarak görmektedirler.1 May›s iflçi ve emekçilerin birlikdayan›flma ve mücadele günüdür.Bu tan›m evrenseldir. ‹flçileri,sendikalar temsil ediyor görünüyorama emekçilerin gerçek temsilcilerikimlerdir düflünmek gerekir.1023 Nisan 2006 / 49


Edip Tarhan(Temel Haklar Federasyonu)Halk›m›z›n Taleplerinive Sorunlar›n› AlanaTafl›yaca¤›z1 May›s; ezilenleriçin 1877'deki Chicagoluemekçilerden bugünleretafl›d›¤›m›z bir kavga günüdür.Tek tek s›ralamayasan›r›m gerek yok;askeri, siyasi, ekonomikher alanda halklara, halk›m›zayönelik emperyalizminve iflbirlikçilerininsald›r›s› sözkonusu. Bu nedenleezilen halklar için “bu dünya buülke bizim” demenin günüdür.1 May›slar ülkemizde emekçihalk için bir y›l içerisinde haklar› veözgürlükleri noktas›nda ne durumdaoldu¤unu gösterdi¤i gündür. Tabiiayn› durum egemen s›n›flar için degeçerli, onlar da s›n›f mücadelesinindurumunu görüyorlar alanlarda.2006 1 May›s'›nda oligarflininmücadelemiz ve halk›m›z üzerindekifaflist terörüne, iflsizli¤e, yoksullu¤ave yozlaflmaya karfl› alanlardaolaca¤›z. Halk›m›z bu üç sorun etraf›ndaadeta her fleyiyle yokedilmeylekarfl› karfl›ya. Bu yüzden 1 May›salanlar›nda tüm milliyetlerden halk›m›zlaberaber taleplerimizi hayk›-raca¤›z. Ezilenlerin sesi olaca¤›z. 1May›s flehitlerini, Mehmet AkifDalc›lar'› alanlarda yaflataca¤›z.Ezilenler olarak hak ve özgürlüklerimizinyokedilemeyece¤ini 1 May›salanlar›nda hayk›r›yor, faflist terörünüzlelinçlerinizi bafl›n›za çal›-yoruz. Emekçi halk›m›zla Haklar veÖzgürlükler Cephesi olarak iflte bizburaday›z, terör yasalar›n›z› kabuletmiyoruz diyece¤iz. Alanda halk›-m›z›n umudu olarak yerimizi alaca-¤›z.Ayr›ca tecrit koflullar› alt›nda tutulan,son 6 y›ld›r a¤›r bedellerle direnifllerindengerilemeyen özgürtutsaklar›n bafl e¤meyen sesi de 1May›s alanlar›nda yank›lanacakt›r.*1 May›s haz›rl›¤›, bu birkaç haftan›nde¤il, bir y›l›n mücadele birikimininürünü olacakt›r. Bu anlam-Alanda halk›m›z›numudu olarakyerimizi alaca¤›z.da biz 1 May›s’a haz›r›z, halk›m›zayönelik her türlü sald›r›ya karfl› geçti¤imizbir y›lda hep alanlardayd›k,flimdi yine alanda olaca¤›z. Elbettekimi teknik haz›rl›klar söz konusu.1 May›s pikni¤i, bildiri ve ça¤r›lar›nda¤›t›m›, afifller, konuflmalar, tektek iliflkiler vb. Fakat haz›rl›k denincesadece bunlar› da anlam›yoruz.Ruhen haz›r olmak, coflkusu kararl›-l›¤›yla haz›r olmak ve en önemliside emekçi halk kitlelerini alana tafl›-makt›r anlad›¤›m›z.*2006 1 May›s'›nda ellerimizdekipankartlarda, dövizlerde, tüm sembollerde;faflist teröre, yoksullu¤a,iflsizli¤e ve tecrite karfl› sloganlar›-m›z olacakt›r. Sloganlar›m›z, halk›-m›z›n temel sorunlar›d›r. Emperyalizmve iflbirlikçileri halk›m›za terör,yoksulluk ve iflsizlikten baflkabir fley getirmiyor. Elbette bunun2006 1 May›s'›nda bir karfl›l›¤› olacak.Tüm halk›m›z› birlik ve mücadelegünü olan 1 May›s'ta alanlara ça-¤›r›yoruz. Alanlar bizi bekliyor. Faflistteröre, yoksullu¤a ve iflsizli¤eteslim olmad›¤›m›z›, 1 May›s alan›ndagösterelim.Emekçilerin her zaman yan›ndaolan, onlar›n tüm taleplerini dile getiren,onlar için bedel ödeyen, herzaman yan›m›zda olan devrimcilerind›fllanmas› kabul edilemez. 1May›s emperyalizme, faflizme vesömürüye bafl kald›rma günüdür.Emperyalizme ve faflizme karfl›mücadele eden herkesle birliktealanlarda beraber kutlayaca¤›z.*Genel ‹fl Sendikas› olarak bizverdi¤imiz mücadelede toplu ifl sözleflmelerimizle1 May›s'›n ücretsizizinli olarak kutlanmas›n› kazand›k.Pazartesi’ye de olsa, 1 May›s günüüretimi durdurarak alanlara gidece-¤iz. Fakat bunu di¤er sendikalariçin söylemek mümkün de¤ildir.Birçok sendika taban›nda 1 May›skutlamalar›na iliflkin hiçbir çal›flmayapmamaktad›r. Bunu da alanlardakitlesinin tafl›nmamas›ndan anlayabiliriz.1 May›s'›n özüne inanmayan, iflçilerinemekçilerin taleplerine kulaklar›n›t›kayan, reformist sendikac›lar,tabanda güvenini kaybetmifltir.‹flçilerin güvenini kaybetmiflolan bu insanlara iflçi güvenip üretimidurdurup alanlara gelmez.*1 May›s alan› iflçilerin emekçilerinsorunlar›n› dile getirme alan›d›r.Bugün ülkemizde iflçi k›y›m› özellefltirmeler,tafleronlaflt›rmalar, katliamlar,bask›lar, iflkenceler azg›ncayaflanmaktad›r. En demokratik talepve istemlerinidile getirenler,devlet desteklifaflistler taraf›ndanlinç giriflimlerinemaruzkalmaktad›rlar.Bu anti-demokratikuygulamalardanhalk›m›z›n her kesimietkilenmektedir. Bu nedenle örgütlüörgütsüz tüm ilerici ayd›n demokratdevrimci insanlar›m›z› 1 May›s alan›naça¤›r›yoruz.1 May›s iflçi ve emekçilerin birlikmücadele ve dayan›flma gününükutluyoruz. 1 May›s alan›nda görüflmekdile¤imizle...1123 Nisan 2006 / 49


say›l› kölelik yasas›na, Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasar›s›'na,sendikalaflman›n önündeki engelleri kald›rmayan,sadece göz boyayan Sendikalar Yasa Tasar›s›'na, "SosyalGüvenlik Reformu" ad› alt›nda e¤itim ve sa¤l›k haklar›m›-z›n bir avuç tekel taraf›ndan gasbedilmesine, uygulanantar›m politikalar›yla köylülü¤ün y›k›ma u¤rat›lmas›na durdemek için;b-) ABD emperyalizminin, baflta Ortado¤u halklar› olmaküzere, ezilen tüm dünya halklar›n› kölelefltirmekamac›yla gerçeklefltirdi¤i, flimdi de ‹ran ve Suriye'ye "önleyicitedbir" ad› alt›nda yapmaya çal›flt›¤› katliam ve iflgalleredur demek ve Irak halk›n›n direnifliyle dayan›flmakiçin;c-) Halklar›m›za demokrasi cilas› ile sunulan uluslararas›tekellerin birli¤i AB emperyalizmine dur demek için;d-) Emperyalizmin savafl ve terör örgütü NATO'nun,ülkemiz topraklar›n› askeri üslerle doldurarak komfluhalklara bir sald›r› üssü haline getirmesine ve "Büyük Ortado¤uProjesi"ne (BOP) dur demek için;e-) 2006 1 May›s'›nda egemen s›n›flar›n tüm bask› vezor yöntemleriyle, iflbirlikçi ve reformist sendikac›lar›n 1May›s'›n özünü boflaltma ve iflçi s›n›f›n›n tarih bilincinidumura u¤ratma çabalar›na karfl›n, 1977 1 May›s katliamc›lar›n›nortaya ç›kar›lmas› ve halka aç›k mahkemelerdeyarg›lanmalar› için, 1977 1 May›s'› sonras›nda ad› 1 May›sAlan› olarak an›lan Taksim Meydan›'nda iflçi s›n›f›n›nmiting yapma yasa¤›na art›k bir son vermek için;f-) 121 devrimci tutsa¤›n ölümüne ve yüzlercesinde kal›c›hasara neden olan F Tipi hapishanelerdeki tecrit veizolasyona dur demek için;g-) Kürt ulusuna dayat›lan imha ve inkar politikalar›nave t›rmand›r›lan milliyetçi-floven sald›r›lara, provokasyonlara,linçlere dur demek için;h-) Demokratik hak ve özgürlüklerimize sald›r›n›n yenihalkas› olan yeni TCK'ya, CMK'ya ve TMY'ye dur demekiçin;›-) Susurluk'ta bir kez daha a盤a ç›kan ve fiemdinli'dehalk taraf›ndan suçüstü yakalanan kontrgerilladan hesapsormak için;j-) Yoksul gecekondu mahallelerinin "Kentsel dönüflüm"ad› alt›nda y›k›larak inflaat tekellerine rant sa¤lanmas›nave yüz binlerce insan›m›z›n evsiz-barks›z b›rak›lmas›nadur demek için;k-) Latin Amerika'da, Güney Asya'da ve Avrupa'da geliflendünya halklar›n›n ve iflçi s›n›f›n›n mücadelesiyle dayan›flmay›yükseltmek için;l-) Dünya çap›nda estirilen gericilik rüzgar›na karfl› insanl›¤›ngerçek kurtuluflu olan devrim ve sosyalizm bayra-¤›n› yükseltmek için;Biz Devrimci 1 May›s Platformu olarak, 2006 1 May›ssürecini yukar›da ana hatlar› belirtilmifl bir çerçevedegerçekleflmesi için bütün güçleri sorumluluk almaya ça¤›-r›yor, bu talepler do¤rultusunda etkin bir çal›flma yürütece¤imizi,talep ve istemlerimizin takipçisi olaca¤›m›z› ilanediyoruz.Birleflik, kitlesel, devrimci bir 1 May›s için ileri!Devrimci 1 May›s Platformu(Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu, Ça¤r›, DemokratikHaklar Platformu, Devrimci Hareket, Emekçi HareketPartisi, Halk Kültür Merkezleri, Halk›n Kurtulufl Partisi,Haklar ve Özgürlükler Cephesi, Kald›raç, Özgürlükleriçin Mücadele Platformu, Proleter Devrimci Durufl, KSD)Ankara Devrimci 1 May›s Platformu:“1 May›slar’› devrimci özüne uygunkutlama görevi bizlerin omuzlar›ndad›r.”Ankara Devrimci 1 May›sPlatformu, 15 Nisan’da YükselCaddesi'nde bir aç›klama yaparak1 May›s'a ça¤r›da bulundu.Al›nteri, BDSP, DHP, HÖC,HKP, Kald›raç, Partizan taraf›ndankurulan platform ad›na MehmetYaflar’›n okudu¤u aç›klamada,burjuvazinin sald›r›lar›na karfl›iflçi s›n›f›n›n gücünü gösterece¤igün olan 1 May›slar’›n sendikakonfederasyonlar› taraf›ndan tarihselve s›n›fsal özüne uygun kutlanmad›¤›belirtilerek flöyle denildi:“Sar› sendikac›lardan böyle birfley beklemek, ölü gözünden yaflummaya benzer. 1 May›slar’› devrimciözüne uygun kutlamak görevibizlerin omuzlar›ndad›r.”Linç giriflimlerine, faflist sald›r›-lara, açl›¤a, yoksullu¤a dikkat çekendövizlerin tafl›nd›¤› Platform’uneyleminde ayr›ca, düzen yanl›s› tümgüçlere aç›k olan ama devrimci demokratikgüçlere, emekçilere yasaklananTaksim ve K›z›lay Meydan›iflçi s›n›f›na aç›lmal›d›r talebidile getirildi.Aç›klama “insanl›¤›n gerçekkurtuluflu olan Devrim ve Sosyalizmbayra¤›n› yükseltmek için tümhalk›m›z› 1 May›s'ta alanlara ça-¤›r›yoruz" davetiyle sona erdi.1323 Nisan 2006 / 49


Büyük Direnifl’in gücü ve coflkusualanlarda olacak1 May›s 2002’de 8. Ölüm OrucuEkibi, 2005 1 May›s’›n›n coflkusuylada 12. Ölüm Orucu Ekibi direniflmevzisine inanç yüklü bedenlerinisürmüfllerdi. Alanlarda emekçi halk›nyank›lanan öfkelerini kufland›larölümün üzerine yürürken. Eriyenher hücrelerinde, tutuflan etlerindetüm halka zulmeden faflizme isyanvard›. Onlar dört duvar aras›ndaki“biz” oldular. ‹flçisi, memuru, köylüsü,ö¤rencisi, ev kad›n›, genci,yafll›s› ile tüm halka karfl› uygulananbir politikaya, tecrite karfl› bedenlerinisürdüler kavgan›n en önsaflar›na.fiimdi, 1 May›s alanlar›nda bizonlar›n sesi olaca¤›z. Dört duvararas›ndaki “biz”i ülkenin dört biryan›ndaki meydanlara tafl›yaca¤›z.Al›nlar›ndaki k›z›l bant, 1 May›smeydanlar›nda bizim elimizde dalgalanank›z›l bayraklar olacak.Ölerek dile getirdikleri “TecriteSon” hayk›r›fl›n›, 6. kez 1 May›salanlar›na tafl›yaca¤›z.Biliyoruz ki, o gün, onlar da bizimleayn› sloganlar› hayk›racaklartecrit alt›nda. Birbirlerinden duvarlarlaayr›lm›fl olsalar da, birbirlerinigörmeleri yasaklansa da, yokedilemeyenörgütlülükleriyle örgütleyecekler1 May›s’›. Dikenli telleri aflarakulaflacak sloganlar› bize, alandabizim sloganlar›m›zda yank›lanacako büyük coflku ve öfkeleri.Aradaki kilometrelere, kal›n duvarlara,demir parmakl›klara ra¤menonlar da aram›zda olacaklar.Haklar ve Özgürlükler Cephesi kortejimizlebiz de onlar›n küçük hücrelerininmisafiri olaca¤›z. Hücrelerbizimle kalabal›klaflacak, alanlaronlarla ço¤alacak.D›flar›daki mücadeleyle hapishanelerdekimücadelenin maddi vemanevi olarak böylesine iç içe geçti¤ibaflka bir örnek yok belki yeryüzünde.Oligarflinin,halk›nmuhalefetineyönelik sald›-r›lara ço¤unluklahapishanelereyönelerekbafllamas›n›n alt›nda da bu gerçeklikyatar.Biz de cevab›m›z›; tecrit ederekseslerini k›st›klar›n› düflündükleritutsaklar›n taleplerini, sloganlar›n›alanlara tafl›yarak verece¤iz.1 May›s alanlar›na, Büyük Direnifl’incoflkusunu tafl›yal›m. Yenilmezli¤imizin6 y›ll›k manifestosunadönüflen direnme savafl›n›n kararl›-l›¤›yla doldural›m alanlar›. Bizalanlarda ne kadar çoksak, onlar›nsesi o kadar gür demektir.Tecritle, sansürle sesleri susturulmakistenen tutsaklar›n, BüyükDirenifl’in flehitlerinin en gür sesiolal›m.1 May›s’a ça¤r› eylemleri◆ Ankara ‹dilcan Kültür Merkezi1 May›s'a ça¤r› yapmak amac› ile16 Nisan günü fiirintepe Yafll›larPark›'nda bir etkinlik düzenledi."Yoksullu¤a, Yozlaflmaya, Y›k›mlaraKarfl› Birleflelim" pankart› as›lanetkinlikte ‹dilcan Müzik Grubucoflkulu marfllar›n› yoksullarla birliktesöyledi. Yap›lan konuflmalarlafiirintepe halk›, sermayenin sald›r›-lar›na, yozlaflt›rma politikalar›na,bask›lara karfl› 1 May›s'ta HÖC kortejineça¤r›ld›. 100 kiflinin kat›ld›¤›etkinlikte yerel sanatç› H›d›r Çelebide Kürtçe ezgileriyle yerald›.◆ Devrimci 1 May›s Platformu17 Nisan günü, ‹stanbul’da direniflteolan iflyerlerini ziyaret etti.Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'ndedireniflte olan Dünya Deriziyaretinde platform ad›na konuflmayap›l›rken, TuzlaDeri-‹fl Sendikas›ad›na yap›lan konuflman›nard›ndan,platform üyeleri sloganlarla ayr›ld›-lar. Daha sonra Pendik'te direniflteolan Has Alüminyum iflçileri ziyaretedildi ve 1 May›s taleplerininyerald›¤› imza metinleri verilerekça¤r› yap›ld›.Son olarak 212 gündür grevdeolan Serna-Seral iflçileri ziyaretedildi. Fabrikaya yak›n bir mesafedensloganlar ve pankart ile fabrikaönüne yürüyen platform üyeleri iflçilertaraf›ndan sloganlarla karfl›-land›.◆ Devrimci 1 May›s Platformu1 May›s'›n resmi tatil olmas› veTaksim'de 1 May›s yasa¤›n›n kalkmas›için yürüttü¤ü çal›flmalar kapsam›nda,6000 adet afifl ve 60 binadet bildirinin da¤›t›m›n› sürdürüyor.Platform taraf›ndan, taleplerinyerald›¤› imza standlar› da Taksim'deMetro girifli ve Galatasarayönü, Gaziosmanpafla'da, 1 May›s‹MES önünde, Maltepe'de, Kad›köyEminönü ‹skelesi önünde, BefliktaflBarbaros Park›'nda, Bak›rköy ‹stasyonönünde, Avc›lar'da, Esenyurt'taolmak üzere ‹stanbul'un 12 ayr› bölgesindeaç›lm›fl durumda. Platformüyeleri bu standlarda imza toplarken,tüm emekçi ‹stanbul halk›n› 1May›s’a hesap sormaya ça¤›r›yor.◆ Bu arada, 2005 1 May›s'›ndansonra Bursa’da yaflanan tutuklamaoperasyonlar›n›n davas› bafllad›.Temel Haklar üyeleri mahkemede1 May›s’› savunurken, adliyeönündekiaç›klamadada‘1 May›sMeflrudurSavunaca¤›z’pankart›aç›ld›.1423 Nisan 2006 / 49


Devrimci Solcu genç bir iflçiydi. 12 Eylülyasaklar›n›n parçalan›p at›lmas› için 1May›s alan›n› kazanmak için yürüyen binlerceyoldafl›n›n aras›nda katledildi.1 May›s 19891 May›s 1977500 bin kifliydik o gün Taksim Meydan›’nda. Kontrgerillan›nkurflunlar›, yüzbinlerin devrim ve sosyalizm özleminibast›rmak için s›k›ld›. Yüzlerce emekçinin kan›ylasulanan, 35 flehit verdi¤imiz Taksim Meydan›, iflte ogünden sonra 1 May›s Alan› oldu.Ali Sidal, Kadir Balc›, Hasan Y›ld›r›m, HikmetÖzkürkçü, Ramazan Sar›, M. Elmas, MültezimOltulu, Mahmut Atilla Özbelen, Ömer Narhan,Bayram Ç›tak, Kahraman Alsancak, AleksandrosKonteas, Meral Cebren, Kadriye Duman,Leyla Alt›parmak, Ahmet Gözükara, ErcümentGürkut, Garabet Ayhan, Sibel Aç›kalan, NazanÜnald›, Hatice Altun, Ali Yeflilgül, Niyazi Dar›,Mehmet Ali Genç, Hacer ‹pek Saman, BayramSürücü, Hüseyin K›rk›n, Nazmi Ar›, Jale Yeflilnil,Kenan Çatak, Rasim Elmas, Diran Nigiz,Hamdi Toka, Ziya Baki, Bayram Eyi...ARAMIZDALARONLAR HEP ALANLARDAB‹Z‹MLE OLACAK!B‹Z HEP ONLARINYOLUNDA YÜRÜYECE⁄‹Z!M. Akif DALCI1 May›s’a davet, flehitlerimizin ça¤r›s›d›r1977’de katlettiler onlarcam›z›. ‘78’de yüzbinler yineTaksim’deydi. ‘89’da Dalc›’y› katlettiler, ‘90’da befl binMehmet olup yürüdük. 1993’te 1 May›s’›n arifesindeU¤ur ve fiengül’ü katlettiler. Ertesi gün alanda ‘U¤urlar›Katlettiniz, Umudu Asla!’ pankart› tafl›n›yordu.“Halk›z biz, yeniden do¤ar›z ölümlerde!” sözününgerçekli¤i aflk›na 1 May›s’ta Alanlara!Onbinlerce Mehmet olmal›y›z alanlarda!1 May›s alanlar›n› k›z›llaflt›ran kan bizim, 40’› aflk›nflehit verdik alanlarda. Onlar› yaflatmak, 1 May›salanlar›nda sel olup akmak, alanlar› k›z›l bayraklar-›m›zla donatmakt›r.1 May›s 1988 Zor y›llardamücadeleyi sürdüreniki Devrimci Solmilitan›yd›lar. 30Nisan ‘88’de 1 May›shaz›rl›klar› içindeyken‹stanbulÖztürk ACAR‹Salih KUL1 May›s 1993U. Yaflar KILIÇ fiengül YILDIRANOkmeydan›’ndakatledildiler.‹YÖ-DER’li ikidevrimci ö¤renciydiler.Ertesi gün 1May›s’ta tafl›yacaklar›pankart› yazarken,‹stanbul Moda’dakald›klar›evde katledildiler.1 May›s alanlar› yeniden kalabal›klafl›yor, daha önemlisi alanlardadevrim ve sosyalizm rüzgarlar› daha güçlü esiyordu. Herzamanki1 May›s 1996gibi silahasar›ld›oligarfli.Kad›köy’-deki 1May›salan›n›kanaYalç›n LEVENTHasan ALBAYRAKDursun ODABAfiAk›n RENÇBERbulad›.Ateflalt›ndabiryürüyüfltü1996 veasl›ndahep öylesürüyor.


Art›k yolumuzs›k s›k fiiflli'ye düflüyor.Yeni bir kahramanl›¤›nyaz›ld›-¤› direnifl evindeyizyine. Her gün 100-150 kifli ziyaret ediyor.Ço¤u ilk kezbir ölüm orucu direniflçisiylebu kadaryak›ndan karfl›-lafl›yor. Ziyaretçilerdeheyecan, merakhakim oluyorgenellikle. Ne yapacaklar›n›,ne diyeceklerini,nas›ldavranacaklar›n› bilememehali. Herdavran›flta, her konuflmada,a¤›zdanç›kan hemen hersözde hissedilen; sayg› oluyor. Onlar›nbu ne yapaca¤›n› bilemez hallerinerefakatçiler kofluyor. Kap›dakarfl›l›yorlar her geleni. Galofllaruzat›yorlar, evin hijyeni aç›s›ndanönemli. Sonra büyük bir salona al›-yorlar. Ki burada, genellikle BehiçAflç› karfl›l›yor. Taze karanfil kokusuyladolu salonda bir köfleye oturuyorsunuz.Refakatçiler, ziyaretçiler,açl›k grevcileri derken bir süre sonrado¤al, s›cak bir sohbetin içindebuluyorsunuz kendinizi. Kayboluyorçekingenlikler. Konuflulanlarkal›yor sadece ak›llarda.Bir Anan›n ‘‹ç Hesaplaflmas›’13 Nisan günü direnifl evinin ziyaretçileriAnkara'dan. Abdi ‹pekçi'denve ayn› zamanda Kand›ra 2No'lu F Tipi'nde tutsak olan MehmetYayla'n›n annesi Zeynep Yayla,fiadi Özbolat'›n annesi ve Sincantutsaklar›ndan Musa Kurt'un annesigeliyor. Abdi ‹pekçi'nin, tutsaklar›nselamlar›n› getiriyor Ankaral› tutsakanalar›. Fatma'n›n hediye olarakgönderdi¤i gömlekleri alm›fl fiadive Mehmet. Mutlu oluyor Fatma.Musa'n›n annesi birkaç ayd›rkendisiyle nas›l mücadele etti¤ini,art›k TAYAD'l› olmaya karar verdi-¤ini anlat›yor Fatma'ya. “Art›k benUmudun, Kararl›l›¤›nve ‹nanc›n ‘Ev’i350 gündür ölümle koyunkoyuna yürüyen bir Kürtk›z›, halklara gözlerindeki›fl›lt›yla umut saçmaya, direnmeninyolunu göstermeyedevam ediyor.Bir avukat, hukukun olmad›¤›bir ülkede müvekkilerininhakk›n› ölüme yataraksavunuyor.Ve onlar herkesi bu direnifleomuz vermeye, tecritzulmünün karfl›s›nda barikatkurmaya ça¤r›yorlar.de var›m. Önceleri anlam›yordum.fiimdi art›k bir fleyler yapaca¤›m"diyor. Çevresindeki herkese Fatma'n›ngözlerini anlatt›¤›n› söylüyor.Abdi ‹pekçi'ye selam gönderiyor,analar›n ellerinden öptü¤ünüsöylüyor Fatma da. O gün rüyas›ndadirenifl evini Bedii Cengizler'inevi olarak gördü¤ünü ve Bedii’ninFatma'dan atefl yakmas›n› istedi¤inianlat›yor Fatma...Munzur’un Suyu ve Bir PufliKürdistan'dan misafirleri de varo gün. Bir pufli getirmifllerFatma'ya.Munzur'un suyundansonra. Ve birde Fidan Kalflen'intopra¤›ndan. Hediyeleriniduygulanarakal›yor. Ziyaretçilerindenbirielindeki k›na y›ld›-z› kastederek “çokgüzel, hiç geçmemifl"diyor. "O y›ld›zgeçmez. Onaulaflmaya çal›fl›yorum"diye cevapl›-yor Fatma. Bir baflkaziyaretçisiyle‘Derdo’yu söylüyoriçli bir sesle.Behiç Aflç› veFatma Koyup›nar'a‹stanbul ve Anadolu'nun de¤iflikyerlerinden halk›n her kesimindenziyaretçiler geliyor. fiehit aileleri,Devrimci Memurlar, iflçiler, sanatç›lar,avukatlar... En yo¤un duygular›ise kuflkusuz flehit aileleri yafl›-yor. 14 Nisan günü, Hatay'dan gözalt›ndaiflkenceci polisler taraf›ndankatledilen Yunus Güzel'in abisi,yengesi ve Erdinç Aslan'›n abisi,yengesi geliyor.Yine Gelmek ‹sterimYunus Güzel'in yengesi NevinGüzel duygular›n› flöyle anlat›yor;“Ben ilk defa bir direnifl evinegidiyorum. Çok duyguland›m. Onlar›tan›d›¤›ma çok çok sevindim.Behiç Aflç›'n›n avukat olmas› da beniayr›ca çok sevindirdi, onun ölümorucuna bafllamas›na flafl›rm›flt›mönceleri. Fatma'y› tan›makta benimiçin çok güzeldi. Dergide Fatma'n›nfoto¤raflar›n› görüyordum amacanl›s›n› görmek daha da etkiledi.Do¤al hali ipek yüzlülü¤ü, canl›l›-¤›... 300'lü günlerini aflm›fl ama onara¤men çok canl›, bizimle ilgilendi.Yani nas›l söyleyeyim bilmiyorum,ama gerçekten etkileyici bir yer.Daha da gelmek isterim. Biz Hatay'danonlar› görmeye geldik. Onlar›nelini s›kmaya geldik. Onlar1623 Nisan 2006 / 49


çok güzel insanlar. Ben devrimcileriçok seviyorum. Ama ölüm orucu yapanlar›nayr› bir yeri var.Fatma'y› göremeyebilirsiniz denmiflti,biz flans›m›z› yine de denemekistedik. Ve hiç piflman de¤iliz. ‹yi kigeldik, iyi ki gördük."Ziyaret sonras›nda görüfltük onlarla.Her iki flehit ailesinin de duygular›çok yo¤undu. Direniflçilerigörmek onlar› etkilemiflti. YunusGüzel'in abisi Vahit Güzel de flunlar›anlatt› bize;Herkes Gelsin Bu Eve"Duygular›m› nas›l ifade edece-¤imi gerçekten bilmiyorum. Arkadafl›mtelefon açt›, Behiç Aflç› ölümorucuna bafll›yor haberin var m›dedi. ‹nanmak istememifltim. Hemeneflime söyledim. O da etkilendi,duyguland›. Ben kardeflim Yunus'unhaberini ald›¤›mda bo¤az›m nas›ldü¤ümlendiyse Behiç'in haberiniald›¤›mda da öylesine dü¤ümlendi.Ben Behiç Aflç›'n›n ölmesini asla istemiyorum.Hiç kimsenin ölmesiniistemiyorum. Ama ben Behiç Aflç›'daYunus'umuzu gördüm. ‹nsanlarayaklafl›m›, ilgisi bana hep kardeflimiça¤r›flt›rd›. Yunus’un birçokmahkemesine kat›ld›. Bana çok yard›m›oldu, sahiplendi bizi. Bundandolay› çok etkilendim.Ölüm orucuna neden girdi¤inisordum ve cevab›nda fedakarl›¤›n›,sevgisini gördüm. Ben onun direniflininses getirece¤ine inan›yorum.Ama direnifline ses katmazsak ölecekve ben onun ölmesini hiç istemiyorum.Duygular›m› ifade etmemIrakl› Avukatlardan anlaml› ziyaretgerçekten çok zor. Behiç Aflç›'n›ndedi¤i gibi, “Bazen insan kelimeleres›¤d›ram›yor", gerçekten de öyle.Ben kelime bulam›yorum. Yeter diyorum.‹nsanlar›m›z ölmesin art›k.Ve tecrit kalkmazsa ölmeye devamedecekler.Behiç Aflç› ölüm orucuna bafllamadanönce Fatma'n›n ziyaretinegelmeyi de düflünüyordum zaten.Fatma çok samimiydi, anlafl›l›r konufluyordu.Geliflimize çok sevindi,elimi öpmek istedi. ‹zin vermedim.Ben elini öptüm, sonra aln›n›, band›n›.Ve a¤lamamak için gerçektenkendimi güç tuttum. Fatma belki Yunusumuz'unelini öpmeye çal›flt› yada beni büyü¤ü olarak gördü¤üiçin. Onun sayg›l›l›¤› beni çok etkiledi.O safl›¤›. Herkes gelsin bu safl›¤›görsün ve ders als›n diyorum.Dergide bitkin, solgun gibi görünüyor.Ama çok güleç ve flirin bir k›-z›m›z. ‹nflallah ölmez.Ben hükümetin ad›m atmas›n› istiyorum.‹nsanlar›m›z›n ölmemesiiçin. 121 insan yeter art›k diyorum.Çok ciddi boyutlara ulaflt› bu sorun.Behiç Aflç› da bafllad›ysa ifl gerçektenciddi. ‹nsani olarak ciddi. Onundirenifli beni daha çok etkiledi. Karmafl›kduygular içindeyim. Duygularçok yo¤un."Mihri Belli: Tecrite Karfl›Mücadele Bir YurtseverlikGörevidirAyn› gün Kocaeli Gençlik Dernekliö¤renciler ve K›r›klar Hapishanesi'ndenSüleyman Erol'un abisiile kardefli ziyaretçisi oluyor Fatma'n›n.Ülkenin dört bir yan›ndangeliyor ziyaretçileri. Antakya, Mersin,Antalya, Elaz›¤, ‹zmir...15 Nisan farkl› bir gün. Armutluflehitlerinden Canan Kulaks›z'›nölüm y›ldönümü. Yoldafllar›, arkadafllar›,babalar› Ahmet Kulaks›zFatma'yla baflbafla. Canan yerineFatma'y› görmeye geldi¤ini söylüyor,Ahmet Kulaks›z.Ayn› gün y›llar›n› sosyalizm mücadelesineadam›fl, yafll› bir ç›nar ziyaretçisioluyor evin. Mihri Belli efliMihri Belli: Bu direnifl ulusun onuruSevim Belli ile birlikte adaletin olmad›¤›bu ülkede direnme haklar›n›ölümüne savunan iki direniflçiyigörmeye geliyor.Sohbetin bafl›nda Behiç Aflç›'n›nneden ölüm orucu direnifline bafllad›¤›n›kendisinden duymak istedi¤inisöylüyor. Anlat›yor Behiç Aflç›.Mihri Belli ise “gerçek vatanseverlerin,ba¤›ms›zl›k, demokrasimücadelesini ölümüne yürütenler”oldu¤unu söylüyor. Ve do¤al olarakkonu ülkemiz ayd›nlar›n›n tecritekarfl› mücadeledeki yerine ve tecritsald›r›s›n› alg›lay›fl biçimlerine geliyor.Mihri Belli gerçek ayd›n›n, halk›nayd›n›n›n nerede olmas› gerekti-¤ini, direniflçileri ziyaret etmesiylegösteriyor. Ve flöyle diyor;"Türkiye için bir utanç sebebiolurdu tecrit uyguland›¤› halde bunakarfl› bir tepki olmasayd›. Bununad› ölüm orucu ya da baflka bir flekilde.Bu bizim ulus olarak flerefimizikurtarmakt›r. ‹kincisi böyle bireylemde bulunanlarla dayan›flmakçok önemli. F Tipi tecrit politikas›emperyalist politikalardan ba¤›ms›zde¤ildir. Genel politikalar› hiç gözdenkaç›rm›yoruz ama F Tipleri'nekarfl› ç›kmak da, buna karfl› mücadeleetmek de bir yurtseverlik görevidir".Kültür Sanat Yaflam›nda Tav›rDergisi'nde ç›kan ve hücrelerdekitutsaklardan birinin yazd›¤› biryaz›y› örnek veriyor bir ömür boyusosyalist kalan Belli, “bu yaz›y›okuyunca dedim ki, böyle yazanböyle düflünen insanlar varsa gelece¤eumutla bakmamak elde de¤il."Onlar sohbetlerini sürdürürkenölüm orucuna destek amaçl› süresizaçl›k grevindeki Hatice Afl›k'a FatmaKoyup›nar'›n durumunu soru-1723 Nisan 2006 / 49


yoruz. Büyükbir hayranl›kla,“biziinan›lmaz flafl›rt›yor.Vücudutamameniflas etmifldurumda.Ama beynio kadarO’nun gelece¤i için ölüme yürüyorgüçlü ki. Bizimhat›rlayamad›¤›m›z olaylar›, kiflilerihat›rl›yor. Çok flafl›r›yoruz”diyor. Kilosunu sordu¤umuzda "çokac› çekiyor bu yüzden tartam›yoruz”diyor. Mihri Belli ve efli BehiçAflç›'yla yapt›klar› sohbetin ard›ndanFatma Koyup›nar'› ziyaret etmeküzere kald›¤› odaya geçiyorlar.Fatma incecik bedeniyle, aln›ndakive ellerindeki y›ld›z›n ayd›nlatt›¤›yüzüyle, gülüflüyle çok canl›karfl›l›yor misafirlerini. Son günlerdeçok çabuk yorulmaya bafllad›¤›için fazla ziyaretçi al›nam›yordu yan›na."Mihri Belli'yi tan›d›n m›?"diye soruyoruz. "Tan›maz m›y›m?Tabi ki tan›d›m. Mihri Belli y›llarcasosyalizm için mücadele etmifl, Türkiyedevrim tarihinde önemli bir yeresahip. Ve düflüncelerini hala kararl›l›klasavunan birisi. Tabi ki tan›d›m”diyor. Bütün ziyaretçilerinitan›yor Fatma. Hepsini ismiyle ça-¤›r›yor. 342 gündür açl›¤›n koynunda,342 gündür hücre hücre eriyorama unutmuyor kendisine merhabadiyenleri. Mihri Belli ve efli Fatma'n›nbu sözleriyle çok duygulan›-yorlar. Mihri Belli'nin gözlerindekimutluluk, ›fl›lt› ölümün koynundadirenen Fatma'ya duydu¤u sayg›n›nifadesi. Behiç Aflç›'yla vedalafl›p evdenç›k›yor Mihri Belli ve efli.Emperyalizme Karfl› BuOnurlu Direniflinizi Irakl›Avukatlara Anlataca¤›mAy›fl›¤› Sanat Merkezi çal›flanlar›,Tar›m Orkam-Sen Genel Baflkan›Sezai Kaya, ESP çal›flanlar›, fiairRuhan Mavruk, TAYAD’l› Aileler,Grup Yorum, ‹dil Kültür Merkezi veTav›r Dergisi çal›flanlar› ve IrakArap Sosyalist Partisi'nden Av. SaherMahdiNAEF, 17Nisan günüziyaret ediyorlardireniflevini.Av. SaherMahdi NAEFTürkiye'dekiölüm orucudireniflininkendilerine onur ve gurur verdi¤inisöylüyor. Behiç'e "Irak halk› gibi sizinde emperyalizme karfl› mücadeleverdi¤inizi biliyoruz. Cesur birinsans›n›z. Sizin bu onurlu direnifliniziIrakl› avukatlara anlataca¤›z"diyor. Sonra Ba¤dat'a hitaben yazd›¤›"S‹YAH DUVAKLI GEL‹N"fliirini okuyor Avukat Naef.“Belki puntolarla bu kaside birgün canlanacak. O zaman y›llard›rpaslanm›fl günlerin kap›lar› aç›lacak...‹yileflmemifl yaralar›m›z› günefleaçaca¤›z... Yapraklar›n h›fl›rt›-s›n› duyuyorum... Ve görüyorum kibaflak yavafl yavafl aç›l›yor, taze birçiçek gibi günefle do¤ru kofluyor...kofluyor...” dizelerinin de yerald›¤›,ac›n›n, öfkenin ve umudun Ba¤dat’›n›anlatt›¤› bu etkileyici fliirdensonra Behiç ve Fatma'ya "Emperyalizmekarfl› direniflte siz bizim önderimizsiniz"sözleriyle duygular›n›dile getiriyor ve baflar› diliyor.K›sa k›sa sohbetlerin ard›ndanherkes avucundaki, aln›ndaki y›ld›-z›n› öperek vedalafl›yor onunla. GöremiyorFatma. Yürüyemiyor. Hiçbirihtiyac›n› kendisi göremiyor. 37kilo bir Kürt k›z›, halklara gözlerindeki›fl›lt›yla, yüzündeki gülüflleumut saçmaya devam ediyor. Biz dehiç gitmek istemesekte ayr›l›yoruzFatma'n›n yan›ndan.Ev hiç bofl kalm›yor gün boyu.Günün her saatinde onlar› görmekisteyen, onlarla konuflmak isteyenbirileri oluyor. Ev karanfil bahçesi.O ev, direniflin kalbinin att›¤› bir karanfilbahçesi.O evde umut yaflat›lmaya, fedan›n,direniflin, kararl›l›¤›n, inanc›n,özverinin en güçlü örnekleri yarat›lmayadevam ediyor.Direniflçilerden DuyuruÖlüm orucu direniflini sürdüren AvukatBehiç Aflç› ile Fatma Koyup›nar, DireniflEvi’nde 19 Nisan günü yay›nlad›klar› 1 No’luaç›klama ile sa¤l›k durumlar› hakk›nda bilgiverdiler. Neden ölüm orucu eylemine devamettiklerini ö¤renmek isteyenlerin DireniflEvi’ni ziyaret ederek ya da telefonla ulaflarakkendilerinden ö¤renebileceklerini belirten direniflçilerinaç›klamas› flöyle:“DUYURU!Ben Fatma Koyup›nar, 9 May›s 2005 tarihindenberi ölüm orucu direniflindeyim.Ben Av. Behiç Aflç›, 5 Nisan 2006 tarihindenberi ölüm orucu direniflindeyim.Tecrit 19-22 Aral›k 2000 tarihinden buyana devam ediyor. Bugüne kadar tecrit 121can ald›. Bizler tecritin kald›r›lmas› ölümlerindurdurulmas›n› istedi¤imiz için ölüm orucunday›z.Ben Fatma KOYUPINAR bugün itibariylesa¤l›k durumum;Tansiyon: 8/5 Nab›z:120-130 Atefl: 37,6Kilo:42 ölüm orucu eylemimin 346’c› günündeyim.Ben Av. Behiç AfiÇI bugün itibariyle sa¤l›kdurumum;Tansiyon:11/7 Nab›z:80 Atefl: 37,6 Kilo:84 ölüm orucu eylemimin 15. günündeyim.Bizler her geçen gün an an ölüme birazdaha yaklafl›yoruz. Bizlerin ölmemesi tecritinkald›rmas›yla durdurulacakt›r.Ziyaret saatlerimiz; 11.00-13.00, 14.00-16.00,17.00-21.00 ziyaretimize gelmek istersenizsizlere niçin ölüm orucu eylemi yapt›¤›m›z›anlatmak isteriz.Fatma Koyup›nar, Av. Behiç Aflç›*Direniflçilere mektup/kart göndermek,ziyaret etmek için adres:Abide-i Hürriyet Caddesi. No:133 kat:4Daire: 9 fiiflli –‹stanbulFatma Koyup›nar ile görüflmek için:0090 (0) 212 343 46 33Faks göndermek için:0090 (0) 212 2945271Mail: tecritiskencedir@yahoo.com1823 Nisan 2006 / 49


‹stanbul Tuzla’da ortaya ç›kan varillerüzerine aç›klama yapanAKP’li Bakan Osman Pepe, “açgözlü adam” diye ba¤›r›yordu.“Aç gözlü adam”, halk›n sa¤l›¤›n›hiçe sayarak varilleri topra¤a gömenfabrikatördü. Varil ç›karmatörene dönüfltü, olay yerindencanl› ba¤lant› ile bakan›n flovuizletildi, varilleri gömen ilaç tekelibelliydi ama bakan “hukuka sayg›s›ndan”dolay› aç›klamayaca¤›-n› söyledi, aç›klamalar›na bak›l›rsaAKP’nin bu yaflananlardan ilkkez haberi olmufltu; ne Gebze’dekikurulufllar›n›n yüzde85’inin kaçak oldu¤undan haberdard›,ne bu fabrikalar›n zehirliat›k üretti¤inden...Bakan ne kadar çevreci olduklar›masal›n› anlat›pvaliyi, vali belediyeyi suçlad›,burjuva bas›n tümünübirden topa tuttu ve bunun bir“toplu cinayet” oldu¤unu duyurdumanfletlerinden.Ve fakat hiçbiri, insana de¤er vermeyenzihniyetin kime ait oldu-¤unu, do¤ay›, topra¤›, havay›,suyu yokedenin kim oldu¤unusorgulamad›. “Aç gözlü” sadecebir “adam” m› demedi. Çünkü ortayerde bas bas ba¤›ranlar, as›lsuçlu olan sistemin bafl savunucular›yd›lar.Birbirlerini suçlayanlar›ntümü kapitalizmi savunmuyormu? Sinop’ta kurulmas› kararlaflt›r›lanve bölge halk›n›n karfl›ç›kt›¤› nükleer santrali alk›fllam›yorlarm›? Bergamal› köylüleriny›llarca karfl› ç›kt›¤› siyanürlüalt›n madeninin k›l›c›n› sallamad›-lar m›; hem de kendi hukuklar›n›da hiçe sayarak...Kim üretiyor zehirli varilleri?Bir ilaç tekeli mi? Üç befl “aç gözlüadam” m›? Olmad›¤›n› herkesbiliyor. B›rak›n iflbirlikçi tekelleri,Avrupa emperyalist tekellerininzehirli at›klar›n›n da ülkemiz topraklar›naiktidarlar›n izniyle getirildi¤ininörnekleri yafland›, Karadenizçöplü¤e dönüfltü.Kapitalist tekeller, ar›tma tesisi yada benzeri yat›r›mlar› yapmazlar,çünkü bunlar kâr getiren fleylerde¤ildir. T›pk›, iflçinin güvenlikönlemlerine, sa¤l›¤›na yat›r›myapmay›, ad›na “ifl kazas›” dediklericinayetlerde, maden göçüklerindekatlettikleri gibi. Zehirliat›klar konusunda da tüm halk›nsa¤l›¤›n› riske edece¤ini bilerektopra¤› zehirlerler.Bu durum, ne “aç gözlü” üç befltekele özgüdür ne de ülkemizehasd›r. Hep “daha fazla kâr” üzerinekurulu kapitalizmin iflleyiflininürünüdür. Amerikan emperyalizminindünyan›n gelece¤ini tehditeden küresel ›s›nmaya karfl› KyotoProtokolü’nü imzalamama gerekçesifluydu: “ABD'nin dünyaekonomisinde rekabet gücünüolumsuz etkileyece¤i için KyotoZehirli kapitalizmprensiplerine tümüyle karfl›y›z.”Dünyan›n gelece¤i de¤il, tekellerimizinkâr› bizim için daha önemlidir;söylenen bu!Zehirli varillerde de karfl›m›za ç›-kan bu ç›plak gerçektir. Belki ovarilleri gömen ilaç tekeli “dünyaekonomisinde rekabet” kayg›s›ylade¤il, ama ayn› anlama gelenve çap›na uygun olarak daha fazlakâr için topra¤› zehirledi.Varillerin “tehdit” oldu¤u do¤rudur,ama as›l tehdit onlar de¤ildir.Suçlu olan da ne bir fabrika,ne AKP ya da belediye; suçluKAP‹TAL‹ZM’dir.Kapitalizmin patronu, kapitalizminbelediyesi, kapitalizmin hükümeti,kapitalizmin emrinde oldu¤uiçin, halk aç›s›ndan TEHD‹T’tirler.Çünkü kapitalizm insanl›¤› tehditeden en büyük tehlike ve tümtehlikelerin kayna¤›d›r...Kapitalistler hem halk›m›z› sömürüyor,hem de zehirliyor. Kapitalistsistemi savunanlar, bu “cinayetin”ortaklar›, sorumlular›d›r.Kapitalizmin tarihine bak›ld›¤›nda,“daha fazla kâr” ad›na tahrip etmedikhiçbir maddi ve manevide¤er b›rakmad›¤›n› görürüz. Hava,su, toprak, hormonlu yiyeceklerde¤il sadece tahribatlar›.Hayat›m›z›n her alan›ndad›r tahribat,hayat›n her alan›n› zehirlemektedir.Her fleyden önce insanunsurunu tahrip ediyor kapitalizm.‹nsan›, insani özelliklerdensoyundurup birer tüketim nesnesihaline getiriyor. Kad›n› metalaflt›r›yor,gençleri uyuflturuyor,kültürü, ahlak›, bilinci zehirliyor,bilgiyi insanl›¤›n gelifliminin de¤ilölümcül kârlar›n›n hizmetine sokuyorlar...En a¤›r flekilde cezaland›r›lacakm›flvarilleri atan... Yalan, çünküyasalar›nda böyle bir ceza yok.Kamuoyu bask›s› ile koyduklar›madde Ekim 2006’da geçerli olacak.Çevreci kesilen Bakan, sözkonusumaddenin uygulanmas›n›“3200 belediyebaflkan› hapse girer” gerekçesiyleiki y›l erteletenbakand›r. Öyle ya rantç›belediye baflkanlar›n›n yan›ndahalk›n sa¤l›¤›n›n ne önemi var!Oysa ayn› düzenin yasalar› halkagerçekleri aç›klayan bir afifli asmay›bile daha a¤›r cezaland›r›-yor, mevcutlar yetmiyor “terör”diye yeni yasa ç›kar›yor.Temel Haklar Federasyonu’nunzehirli varillere iliflkin yapt›¤› aç›klamas›ndabelirtti¤i gibi, “en tehlikelizehir, kapitalizmdir.”‹flte bu yüzden zehirli varilleri topraktankaz›mak aldatmacad›r,hiçbir fleydir. fiimdi halk ortayaç›kard›¤› için “çevreci” kesilen buiktidar dahil, tüm iktidarlar tekellerindaha fazla kâr h›rs›na gözyummaya, zeminini haz›rlamayadevam edeceklerdir. Bu nedenletopraklar›m›zdan kaz›nmas›gereken zehirlivariller de¤il,kapitalistsistemi nkendisidir.1923 Nisan 2006 / 49


‘Terörle Mücadele Yasas›AB’cilik Oyununun ‹flas›d›rYeni TMY’de;◆ Düflünce yine suç◆ Örgütlenme yine suç◆ Demokratik eylemyine suç◆ ‹nançlar yine suç◆ Ulusal, siyasalkimlikler yine suç◆ Bas›n özgürlü¤ü yineyokAma art›k;◆ ‹nfazlar daha özgür◆ ‹flkenceciler dahaserbest◆ Ali Kayalar daha fazladevlet korumas›ndaHer fley, herkesin gözleri önündeyafland›, yaflan›yor. Mersin bayrakprovokasyonundan bu yana oligarflibir yandan flovenizmi körükledi.Ayn› süreçte en demokratik haklaryokedildi, sald›r›ld›. Yo¤un bir flekilde“bölücülük, terör” yaygaras›yükseltildi. J‹TEM’cilerin kontraeylemlerine sahip ç›k›l›rken bunuprotesto eden halk›n demokratik eylemleri“terör” olarak nitelendirildi.Cenazesine sahip ç›kanlar kurflunland›,tafl atan çocuklar “terörist”ilan edilerek katline ferman ç›kar›ld›...Polisin ve ordunun, çivisi ç›km›fl“terörle mücadele” yaygaras›ile türlü oyunlarla sahnelenen “yasalarelimizi ba¤l›yor” söylemi sürekligündemde tutuldu.Elbette tüm bu geliflmeler, hiçaral›ks›z bir flekilde süren halkakarfl› savafl›n yans›malar›yd›. Amasürecin niteli¤i itibariyle bununlas›n›rl› de¤ildi. Ayn› zamanda, Genelkurmayve AKP kurmayl›¤›ndakamuoyu “daha fazla bask›ya raz›olmaya, hak ve özgürlüklerinden tavizvermeye” ikna etmek için kullan›ld›bu geliflmeler.Ve nihayet bask›y› daha da art›-raca¤› bugünden belli olan yeni“Terörle Mücadele Yasas›” haz›rland›.Hükümet taraf›ndan imzalananyasa önümüzdeki günlerdemeclise getirilecek. “Sosyal demokratl›¤›n”zerresini tafl›mayan ve hakve özgürlükleri a¤z›na almay› biryana b›rak›n, Genelkurmay sözcüsügibi hep daha fazla bask› isteyenCHP’den de yasaya iliflkin herhangibir itiraz gelmedi.“Terörizm” Demagojisi,Daha Fazla Bask›n›nGerekçesidirAmerikan emperyalizmi öncülü-¤ünde tüm dünyada halklara karfl›sürdürülen savaflta flu gerçek art›kherkes taraf›ndan bilinmektedir.“Terörizm ve teröre karfl› savafl”,halklar›n bask›ya, sömürüye, ba-¤›ml›l›¤a karfl› mücadelelerini bast›rman›n,kan içinde bo¤man›n argüman›d›r.‹çte ise hak ve özgürlükleriyoketmenin polis devletlerinikurumlaflt›rman›n demagojisidir.Ülkemizde ise y›llard›r bu politikauygulanmaktad›r. Son y›llardaoligarfli emperyalizmden de güçalarak terörizm demagojisini kullanmaktadaha da cüretli davranmaktad›r.Bu yasa bir kez daha bugerçe¤i göstermifltir.Yasa “terör” tan›m›n› korurken,“terör” kapsam›na sokulmad›k neredeysehiçbir fley b›rak›lm›yor. Sonuçalmay› hedeflemeyen ve protestodanöteye gitmeyen “sivil toplumcu”eylemler d›fl›nda (ki bunlar dagerekti¤inde kapsama dahil edilir!)neredeyse tüm demokratik eylemler“suç” olarak görülüyor ve cezalargetiriliyor. Öte yandan bütün “teröryasalar›” gibi, halka karfl› savafl› yürütenlerinkorunmas› esas al›nm›flt›r.Bir baflka deyiflle; yasa, devrimcidemokratik mücadeleyi engellemek,Ali Kayalar’› serbest b›rakmak,ellerini güçlendirmek için, yenifiemdinliler’i, Susurluklar’› daharahat örgütleyebilmek için ç›k›yor.Yasan›n bas›na yans›yan ayr›nt›-lar›, polisin ve ordunun isteklerininbüyük oranda hükümet taraf›ndanyerine getirildi¤ini göstermektedir.Peki ne istiyor ordu ve polis?B›rak›n istedi¤imiz gibi infazlaryapal›m!B›rak›n istedi¤imiz gibi iflkenceleryapal›m!B›rak›n istedi¤imiz gibi demokratikeylemlere sald›ral›m,demokratik kitle örgütlerini sustural›m!“Terör” demagojisiyle üstü örtülmekistenen iflte bu ç›plak ger-2023 Nisan 2006 / 49


çektir.Varolan› daha daa¤›rlaflt›ran TMY’dekimi maddelere özetlebakal›m.1- Suç iflleyengüvenlik görevlilerinincezaevine girmesineson veriliyor.(Zaten istisnai ve k›-sa süreliydi) “Adlikontrol” ad› verilenuygulama ile halkakurflun s›kan, katleden,iflkence yapan devlet görevlileri,kontra elemanlar› deflifre olduklar›ndave eskaza haklar›nda soruflturmaaç›ld›¤›nda tutuklanmayacaklar.Bunun yerine, “her gün karakolaimza vermeleri” gibi komik uygulamalargetiriliyor. Yine ölümmangalar› ve iflkencecilerin korunmas›nailiflkin, “Terörle mücadeledegörev yapanlar›n kimlikleriniaç›klayanlara 3 y›l hapis” getiriliyor.Bir baflka biçimde ifade edersek,Ali Kayalar art›k özgür! Hiçbir“ayk›r›” savc› öyle kafas›na göre iddianamelerlebu “iyi çocuklar›”suçlayamayacak! “Ç›kar›lan yasalarlaterörle mücadele edenlerinelini kolunu ba¤lad›” diyenler; Susurluk’untetikçilerinin deflif edilmesini,Ali Kayalar’›n tutuklanmas›n›“bir daha terörle savaflacakkimseyi bulamay›z” diye hay›flanarakkarfl›layanlar; bu maddeye ençok sevinenler olacakt›r. Katliamlara,infazlara, iflkencelere maruz kalanlar›nadalet iste¤i ise dünden dahafazla bofllukta kalacak.2- Yasa, kolluk görevlilerine“tehlikeyi etkisiz hale getirecek ölçüve orant›da silah kullanma” yetkisiveriyor. Bu yetki, sadece mevcutgörevlilere tan›nm›yor, “kamu görevlileri,görevlerinden ayr›lm›fl olsalardahi, terörün kendilerine veailelerine sald›r›s›n› savmak için silahkullanabilecek.”“Teslim ol ça¤r›s›na ateflle karfl›-l›k verdi” gerekçesine dayal› infazlarböylece yasal güvenceye al›n›-yor. “Orant›l› güç kullanma”n›n sa-Tarihimizden ald›¤›m›z güçle hayk›r›yoruz bu gerçe¤iYasa, devrimci demokratikmücadeleyi engellemek,Ali Kayalar’›nellerini güçlendirmekiçin, yeni fiemdinliler’i,Susurluklar’›daha rahat örgütleyebilmekiçin ç›kar›l›yor.dece göstermelik oldu¤u, yaflananbinlerce örnekle bilindi¤i için, buayr›nt›n›n sadece kimi çevrelerinitirazlar›n› bertaraf etmek amaçl›konuldu¤unu belirtelim.Sa¤ yakalama, aya¤›na atefl etmevb. gibi bir zorunlulu¤u bulunmayacakolan ölüm mangalar›n›n bu“yetkiyi” pervas›zca kullanacaklar›ndankimsenin kuflkusu olmas›n.Demokratik eylemlerde çocuklar›kurflunlayanlar, bunun yasal güvenceyeal›nd›¤› yerde ne yapmazlar!3- Bas›na “terör örgütü propagandas›yapma” gerekçesiyle yenidenhapis cezalar› geliyor. Hat›rlanaca¤›gibi, hapis cezalar› “demokratikleflmeoyununun” bilmem kaç›nc›perdesinde kald›r›lm›fl ve a¤›rpara cezalar› getirilmiflti. fiimdi paracezalar› korunurken hapis yenidenve daha a¤›r getirildi.4- Hükümlü ve tutuklular, sorgulamave yer gösterme amaçl› hapishanedenç›kar›labilecek. Bir yandandevrimci tutsaklara iflkence ya da“yer gösterirken kaçmaya teflebbüsetti” gibi uydurmalarla infazlar›n2123 Nisan 2006 / 49zemini haz›rlan›rken;öte yandan y›llard›r“yasad›fl›” flekildehapishanedenal›narak tetikçi olarakkullan›lan itirafç›lara,flimdi bu iflyasal olarak yapt›r›-lacak.5- “Örgüte aitamblem ya da iflaretlerintafl›nmas›, buiflaret ve ambleminüzerinde bulundu¤uüniformay› and›r›r giysiler giyilmesi,gösterilerde yüzün kapat›lmas›,örgütün amac›na yönelik afifl pankart,döviz, resim, levha tafl›nmas›,slogan at›lmas›, örgüte üye kazand›rmayayönelik faaliyetlerde bulunulmas›da 5 y›ldan 15 y›la kadarhapisle cezaland›r›labilecek.”Tüm bu say›lanlar›n hedefi, sistemealternatif ya da muhalif hiçbirgücün kendisini ifade etmemesinisa¤lamakt›r. Örne¤in, “örgütünamac›na yönelik pankart” deniliyor.Marksist-Leninist bir örgütünamac› nedir? Sosyalist bir Türkiyekurmak! “Yaflas›n ba¤›ms›z, demokratik,sosyalist Türkiye” slogan›n›da pekala bu madde ile cezaland›rabilirsiniz!Ya da “siyah pantolon,beyaz gömlek” giydi¤i, k›z›l bayraktafl›d›¤› için...“Terörle mücadele” ad›na ç›kar›-lan yasalar›n ortak özelli¤i, “esnek”olufllar›d›r. Her duruma yorumlanabilmesive devrimci demokratikmücadeleyi bo¤ma amac›na denkdüflmesi, bununla yak›ndan ilgilidir.5- Bir baflka düzenleme ise, sondönemde s›kça çarp›t›larak demagojisiyap›lan “eylemci çocuklar”konusunda yap›ld›. “Çocuklar›n›bilerek ve isteyerek yasad›fl› eylemlerdekullanan aileler cezaland›r›-lacak.”Tam da ‹srail usülü!Feda eylemcilerinin ailelerininevlerini y›kan siyonistlerle ayn› zihniyettenbesleniyor AKP. Oligarflinin,her türlü hak arama eylemini“yasad›fl›, terör eylemi” olarak adland›rd›¤›deneylerle sabit oldu¤una


göre, hiçbir eyleme çocuklar kat›lamaz!Kat›l›rsa ne olur! Ailesine ceza,çocu¤una kurflun! Baflbakan,“kad›n da olsa çocuk da olsa gerekenyap›lacakt›r” derken, fiili plandaDiyarbak›r’da çocuklar kurflunlan›yordu,yasal planda da demek kibu maddenin haz›rl›¤› yap›l›yormufl!Ne büyük demokrat flu AKP!‹srail’i saymazsan›z efli yok!Yeni TMY; propogandaya cezan›na¤›rlaflt›r›lmas›, “Dernek vak›f,siyasi parti, iflçi veya meslek kurulufllar›”arac›l›¤›yla yap›ld›¤›nda bukurumlar› susturmaya yönelik cezalargibi daha çok say›da bask›y› bar›nd›r›yor.Demokrasicilik Oyunu veTürkiye Gerçe¤iTerör yaygaras› yaparak, kurflunlanançocuklar› bir yana b›rak›p“çocuklar› kullan›yorlar” manfletleriatarak bu yasaya zemin haz›rlayanburjuva bas›n dahi elefltirmek zorundahissetmektedir. “Terör suçulistesi uzad›” (Milliyet, 19 Nisan),“DGM’den daha a¤›r” (Hürriyet,19 Nisan), “Terörle mücadeleyeAli Kaya yasas›” (Sabah, 19 Nisan)bafll›klar› atanlar›n samimiyetsizlikleribir yana, AKP iktidar›n›n “özgürlüklerdengeri ad›m at›lm›yor”yalan›yla neyi gizlemeye çal›flt›¤›n›göstermektedir.Yasa, AB’cilik oyununun, demokratikleflmemasallar›n›n iflas›niteli¤indedir. AKP iktidar›n›n sözcüleribu gerçe¤i gizlemek için telafliçinde “özgürlüklerden geri gidilmiyor,özgürlükler ile güvenlik aras›ndakidengeye dikkat edildi” yalanlar›nabaflvurmakta, kanal kanalgezerek, gazetelere beyanlar vererekhalka savafl ilan›n› bir üst boyutas›çratmalar›n› gizlemeye çal›flmaktad›rlar.Ancak bu çaba boflunad›r.Art›k bir gelenek haline gelen,“demokratikleflme” paketleri sonras›yeni bask› yasalar›n›n ç›kar›lmas›,tam bir sömürge tipi faflizm klasi¤i,Türkiyegerçe¤iolarakbir kez daha tescil etmektedir.TMY ile getirilenlere bak›n, “demokrasigeldi” diye sunulan ne kadarhak, özgürlük varsa, yeniden ortadankald›r›ld›¤›n› görürsünüz. AB yasalar›diye ç›kar›lan yasalar›n ço¤u,“demokratiklefltik ama uygulamadasorunlar var” teraneleri aras›nda,daha uygulanamadan yokedilmifltir.Demokratikleflme masal› bu ülkedeony›llard›r anlat›l›yor, ony›llard›ronlarca kez iflas etti bu oyun.141. ve 142. maddeyi “büyük demokrasihamlesi” ile kald›r›p yerine“Terörle Mücadele Yasas›” getirenÖzal’dan bu yana tüm iktidarlar, ayn›oyunun uygulay›c›lar› oldular.Ancak hala ders almayanlar var.Hala flu ya da bu iktidar›n demokratikleflmeyisa¤layaca¤› beklentisiiçine girenler var. Ve “hayal k›r›kl›-¤›” onlar›n hep “kaderi”dir. ÇünküTürkiye’de faflizm gerçe¤ini tespitetmeyenler sürekli olarak hayal k›-r›kl›klar› yaflamaktan kurtulamazlar.Sadece kendilerinin yaflad›¤› birhayal k›r›kl›¤› olsa, neyse! AncakAKP’nin‘S›f›rRiyakârl›¤›Haberin özeti flu: AB’nin 3 milyoneuro verdi¤i ‹flkenceyle MücadeleProjesi’nin bafl›na, iflkence görenlere‘sa¤lam’ raporu verdi¤i için‘meslekten men cezas›’ alan NurBirgen atand›. AKP’nin iflkence karfl›s›ndakitutumunun özeti!AB finansmanl› projede, hakim,savc› ve doktorlar›n iflkenceyi önlemekve iflkenceyle mücadele konusundae¤itilmesi öngörülüyor. VeAKP iktidar› bu projenin bafl›na NurBirgen gibi iflkenceden sab›kal›, iflkenceyigizleme konusunda tescillibirini at›yor.Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas KuruluBaflkan› da olan Nur Birgen’inbirkaç sab›kas›n› hat›rlatal›m: YDHbinas›n› iflgal eden devrimcilere iflkenceyap›ld›¤›, vücutlar›ndaki izlerçok aç›k oldu¤u halde, onlar içinsa¤lam raporu vermiflti. Ölüm orucusürecinde Wernicke Korsakoffhastal›-¤›na yakalanantolerans’devrimcitutsaklarad ü fl -manl›-¤›yla dasab›kal›Nur Birgen.‹yileflemeyece¤ikesin olan tutsaklara,“iyeleflebilir, iyileflti, hapishanedekalabilir” raporlar› verdi.Nur Birgen’in e¤itece¤i doktorlar,savc›lar, hakimler ne yapar?Yapsa yapsa, Birgen’in yapt›¤›n›!Nur Birgen’in bu projenin bafl›naatanmas›, pervas›zl›¤›n ve iktidar›niflkenceyi sürdürece¤inin aç›k ilan›-d›r, ama bundan da önce böyle birininhalen görevleri aras›nda “iflkenceyibelgelemek” olan Adli T›pKurumu’nun bir bölümünün bafl›ndatutulmas› zaten iflkence savunuculu¤ununbir göstergesidir.AKP’nin haklar ve özgürlükleralan›ndaki en “iddial›” sloganlar›ndanbiri olan “iflkenceye s›f›r tolerans”›nne anlama geldi¤i bu atamadabir kez daha görülmüfltür. ‹flkenceye“s›f›r tolerans”›n pratik birgöstergesi yoktur, ancak iflkenceyeyüzde yüz onay ve iflkencecilereyüzde yüz koruma politikas› ortadad›r.Türk Tabipler Birli¤i ve Türkiye‹nsan Haklar› Vakf›, Birgen’in projeninbafl›na getirilmesine tepki göstererekprojeden çekildiklerini aç›klarken,yeni ç›kard›¤› TMY’de iflkencecileri,infazc›lar› korumak içinyeni maddeler ekleyen AKP, buprojede de kendine yak›flan› yapm›flt›r.2223 Nisan 2006 / 49


u kesimler halk› aldatmada, iktidarlar›nbu oyunu sürdürmelerindede “koltuk de¤ne¤i” rolü oynamaktad›rlar.Bu iktidar› “demokrasiflampiyonu” diye kim alk›fllad›?Kim “sosyalist” kimli¤iyle ç›k›p“demokratik devrimin yukar›danafla¤›ya gerçekleflti¤ini” söyleyerekhalk kitlelerine “devrimi bofl verin”mesaj› vermeye çal›flt›? Kim, “yavaflda olsa ad›mlar at›l›yor” diye,iktidar›n halk› sürekli bir beklentiiçinde tutmas›na çanak tuttu? fiimdibu kesimlerin hiçbir elefltirisinin,itirazlar›n›n anlam› yoktur.Bu yasa flu gerçe¤i bir kez dahagöstermektedir. Türkiye’de demokrasisorunu, faflizmin y›k›lmas›sorunudur. Faflizm; iflçisi, köylüsü,memuru, gençli¤i ile bir avuç sömürücüd›fl›ndaki bütün s›n›f ve tabakalar›naya¤a kalkt›¤› ve halk›n iktidar›n›kurdu¤u bir devrimle mümkündür.Mevcut düzen içinde reformlar›nkal›c› olmamas› bir yana,halk kitlelerinin mücadeleleri ilesa¤lanmayanlar hiç kal›c› de¤ildir.Halk›n Gücü TMY’yeBoyun E¤meyecekYasa temel olarak; devrimci mücadeleninhalk kitleleri ile ba¤ kurdu¤udemokratik mücadeleyi veKürt halk›n›n demokratik ve ulusaltaleplerinin her alanda susturulmas›n›hedeflemektedir.Ancak Türkiye’de, demokratikleflmehamleleri ile maskelenen faflizmgerçe¤i kadar, bir baflka gerçekde vard›r. O gerçek devrimcimücadeledir.Ç›kar›lan bunca bask› yasas›,bunca terör; halk›n gücünü teslimalamam›flt›r. Her seferinde yeni yasalaraihtiyaç duymalar› bunun ürünüdür.Her seferinde daha a¤›r yasalarlaTürkiye halk›n›n mücadelesinibo¤ma hevesleri hep kursaklar›ndakalm›flt›r. Bugün dünya çap›nda estirilengericilik rüzgar›ndan güçalan oligarflik iktidar›n yeni TMYsald›r›s›n›n akibeti de ayn› olacakt›r.Yar›n, “bu yasa da yetmiyor”serzeniflleri duyarsan›z flafl›rmay›n.AKP’nin “SS” yasalar› da tarihinçöplü¤ünde yerini alacakt›r.Çünkü, bu mücadele gücünüsahte demokratikleflme yasalar›ndande¤il, meflrulu¤undan, emekçihalk kitlelerinden almaktad›r. Ve enönemlisi her alanda büyük bedellerödemeyi göze almaktad›r.Eyüp Beyaz’› ‹nfaz Edenlere Ceza Yok!‹nfaz›n oligarflik devletin resmipolitikas› oldu¤unu gösteren çoksay›da olay yaflanm›flt›r. Ama baz›lar›vard›r ki, demagoji denizinitüketir ve simgesel hale gelir. Örne¤in,1990’l› y›llarda yo¤un yaflananinfazlardan biri olan AnkaraMaltepe ve Küçükesat’taki operasyonböyledir. Befl DevrimciSolcu’nun infaz edildi¤i operasyonumeflrulaflt›rmak için, döneminkoalisyon hükümetinin “sosyal demokrat”partisinden “insan haklar›ndansorumlu” bakan olan MehmetKahraman ile ‹çiflleri Bakan›‹smet Sezgin ve vali bizzat haz›rbulunmufllar ve ölüm mangalar›naonay vermifllerdi.AKP hükümetinin infazc›l›¤›n›nsimgesi de kuflkusuz ki, ad›nda“Adalet” olan bakanl›¤›n önünde,kameralar›n yay›nda oldu¤u s›radagerçekleflen, Eyüp Beyaz’›n infazedilmesidir. Elleri arkadan kelepçeliolan Eyüp Beyaz’› do¤rudan,hedef alarak bafl›ndan vuran ölümmangalar› bizzat hükümet yetkilileritaraf›ndan kutlanm›fl, burjuvamedya taraf›ndan alk›fllanm›flt›.Olaya iliflkin bafllat›lan soruflturmada,savc›l›k iddianamesinihaz›rlad›. 121 insan›n tecrit politikas›ile katledilmesini meflru görerek,devrimcilerin halk›n adaletiniuygulamahakk›n› “terör”olaraknitelendirendüzeninsavc›s›, Beyaz’›infazeden ölümmangalar›hakk›ndahiçbir ceza verilmemesini istedi.O süreçte geçerli olan yasalarcadahi “afl›r› güç kullan›m›” gibiyasad›fl›l›klar› bar›nd›rd›¤› hukukçulartaraf›ndan dile getirilen olay,ç›kar›lmak üzere olan TMY’ye görezaten soruflturma konusu dahiolmayacak! Fiili olarak devletinkorumas›nda olan ölüm mangalar›n›neli hiç so¤utulmayacak!DTP’yi Sindirme Operasyonlar›Diyarbak›r’da devletin sald›r›s›ndan bu yanaDTP’li yöneticilere karfl› gerçeklefltirilen bask›,tutuklama furyas› sürüyor. Gün geçmiyor ki, birkentin DTP il ve ilçe yöneticileri gözalt›na al›nmas›n,tutuklanmas›n. Bahaneler türlü türlü; gösterileriörgütledi, terör örgütüne yard›m yatakl›k etti,Öcalan’a “say›n” dedi vb. vb. Son olarak Dersimil ve ilçe baflkanlar› gözalt›na al›n›rken, bugünekadar tutuklanan DTP’li il ve ilçe yöneticisi say›s›50’yi buldu.Duruflmay› ‹zlemek ‹stedi, Tutukland›DHKP-C Davas› tutsa¤› Ercan Kartal'›n duruflmas›n› izlemekiçin 12 Nisan’da ACM önüne gidenlerden biri olan‹kitelli Temel Haklar üyesi Kemal Delen, polis taraf›ndankeyfi bir flekilde gözalt›na al›nm›flt›. Delen ayn› keyfilik içinde“polise mukavemet”ten tutukland›.Hat›rlanaca¤› gibi, duruflma öncesi polis Temel Haklarüyelerinin demokratik haklar›n› engellemeye çal›flm›fl veavukatlar dahil, herkesi susturmay› kendinde hak gören birpolis komiseri, karfl›s›ndakilerin yasalardan, hukuktan,haklar›ndan sözetmeleri üzerine kalp krizi geçirmiflti.2323 Nisan 2006 / 49


YÖK’e yarg› kalkan› sürüyorYÖK Protestosuna Yine Tahliye Yok7 Kas›m 2005 tarihinde YÖK’üprotesto eden ö¤rencilere polis sald›rarakgözalt›na alm›fl ve 20 kiflitutuklanm›flt›. Daha sonra görülenduruflmalarda 17 ö¤renci serbest b›-rak›l›rken, üç ö¤rencinin tutsakl›¤›sürdürülmüfltü.YÖK’ü protestonun yarg›lanmakistendi¤i mahkemenin 3. duruflmas›13 Nisan günü Ankara 11. ACM’degörüldü. Gençlik Federasyonu üyesiNurgül Acar’›n da bulundu¤u üç ö¤renciyeyine tahliye karar› verilmezken,düzenin gençli¤i “potansiyelsuçlu” görme bak›fl aç›s›, mahkemekarar›na “suçu iflleme ihtimallerininyüksek olmas›” fleklinde geçti. Duruflmay›7 Haziran’a erteleyen mahkeme,YÖK’ü protestoya kalkan olmayadevam etti.Ancak, arkadafllar›na destek vermekiçin mahkeme önünde toplananGençlik Federasyonu üyeleri, neYÖK’ü protesto etmekten ne de demokratiküniversite taleplerindenvazgeçmeyeceklerini hayk›rd›lar.“Ne YÖK Ne AKP DemokratikÜniversite” pankart› ve DEV-GENÇlogolu k›z›l flamalar› tafl›yan ö¤renciler“YÖK’e Hay›r Keyfi TutuklamalaraSon”, “Ö¤renciyiz Hakl›y›zKazanaca¤›z”, “YÖK’e Karfl› Ç›kmakSuç De¤ildir” yaz›l› dövizleritafl›d›lar.Mahkeme önünde Ebru Benektaraf›ndan yap›lan aç›klamada,YÖK’ü protestonun bir hak oldu¤uhat›rlat›larak, bu hakk›n polisin gazbombalar› ile engellendi¤i ifadeedildi. Nurgül Acar’›n burjuva bas›ntaraf›ndan “her eylemde ayn›k›z” fleklinde hedef gösterilmesinede de¤inen Benek, “Nurgül nedenher eylemde vard›r. Çünkü; haks›zl›klarakarfl›d›r. YÖK’e karfl›d›r.Çünkü; ba¤›ms›z, demokratik birTürkiye istemektedir. Çünkü; bu ülkedehukukun ve adaletin olmad›¤›-n› defalarca kez dile getirmektedir”fleklinde konufltu.Gençlik Federasyonu olarakYÖK’e karfl› mücadelelerinin sürece¤iniifade eden Benek, “Bununiçin tutuklamalar, gözalt›lar, polissald›r›lar›, iflkenceler bizleri y›ld›-ramaz” dedi.Mahkeme sonunda da k›sa biraç›klama yapan ö¤renciler, arkadafllar›n›sahiplenmeye devam edeceklerinikaydettiler. Eylem s›ras›nda“YÖK’e Hay›r”, “Ö¤renciyiz Hakl›y›zKazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.Soruflturma s›ras›ö¤retim üyelerindeÖ¤rencilere yönelik soruflturmalar› aral›ks›zsürdüren YÖK’çü rektörler, ilerici, demokrat ö¤retimüyelerini de sindirmek için soruflturma silah›nabaflvuruyor.Mu¤la’da cuntac› Kenan Evren’in üniversiteyedavet edilerek konuflturulmas›n› protestoederek, odas›n›n kap›s›na ''utan›yorum'' yaz›s›asan Doç. Dr. Dilek Hattato¤lu hakk›nda soruflturmaaç›ld›. Rektör fiener Oktik’e göre bir cuntac›y›davet etmekte ise utan›lacak bir durum yokki, yavuz h›rs›z misali ö¤retim üyesini suçluyor.Bir baflka soruflturma ise, “üniversitede siyasetibitirece¤ini” söyleyerek, ö¤rencilerin afiflleriniçevik kuvvetin gaz bombal› müdahaleleri ileindiren, ‹stanbul Üniversitesi’nin devrimci demokratö¤rencileri üzerinde terör estiren ‹.Ü.Rektörü Mesut Parlak taraf›ndan aç›ld›. Parlak,afifl yasa¤›n› ve polisin fakültenin koridorlar›nakadar sokularak ö¤renciler üzerinde terör estirilmesiniprotesto eden, E¤itim-Sen ‹stanbul 6No'lu Üniversiteler fiubesi üyesi 4 akademisyenile 2 genel idareci hakk›nda soruflturma bafllatt›.Canan ve Zehralar’laGelece¤e YürüyoruzDolayl›¤› belinde, pefltemal› bafl›ndaki k›z sen misinLaz k›z›? / Aln›ndaki bant ne de güzel yaraflm›fl sana / Seninde pefltemal›n bu mu ola? / Bu kas›rgay› daha 19 yafl›ndasen mi yaratt›n? / Meydanlarda YÖK'E HAYIR diyensesin ç›nl›yor hala Laz k›z› / Senin ad›m att›¤›n her yerdeKaradeniz havas› / Yüre¤inin at›fllar›yla sars›ld› her yer / Yaflamay› ö¤retiyorsunLaz k›z› / Sen kazand›n Laz k›z› / Biz kazand›k / Yalanc›lara sahtekarlarainat sen kazand›n / Bak›yoruz seni görüyoruz / O halde kim öldü gerçekte?/ Seni öldürenler öldü Laz k›z›...‹zmir Gençlik Derne¤i, Ege Üniversitesi ö¤rencisiyken,ülkesinin hapishanelerinden yükselen 盤l›¤a, ölüme yat›rd›¤›bedeniyle ses olan Canan Kulaks›z’› and›.14 Nisan günü Edebiyat Fakültesi önünden yürüyüfle geçengençlik, ö¤rencilere Canan’› ve onun mücadelesini anlatt›lar.Canan Kulaks›z’›n ö¤rencisi oldu¤u Biyoloji Bölümü’-ne giden ö¤renciler, girifle Canan’›n resmini ve karanfiller b›-rakt›lar. Canan ve Zehra Kulaks›z kardefller nezdinde tüm flehitleriçin yap›lan sayg› duruflunun ard›ndan sloganlarla direniflhayk›r›ld› ve konuflmalar yap›ld›. Konuflmalarda bir DEV-GENÇ’li olarak Canan’›n mücadelesi anlat›l›rken, etkinlikGrup Gün›fl›¤›’n›n Canan an›s›na söyledi¤i marfllarla bitti.2423 Nisan 2006 / 49


Sözgençlikte:Uyuflturucuya Yozlaflmaya,Çeteleflmeye ‹zin Vermeyelim12 Eylül faflizminin gençli¤isindirme, yozlaflt›rma politikalar›çeflitli biçimlerde sürüyor. Bugüngüncel yan›yla söylersek, televizyonda,gazetelerde Deli Yürekler’in,Polat Alemdarlar’›n kahramanilan edildi¤i, çetecili¤in vefaflist kifliliklerin empoze edildi¤ibir süreci yafl›yoruz. Yine ayn›medyan›n "televole" kültürü ilegençlik her türlü ahlaki de¤erindensoyutlan›yor, uyuflturucu, ahlaks›zl›k,yoz iliflkiler “özgürlük”gibi sunuluyor.Bu kültürel sald›r›lar›n en yo-¤unlaflt›¤› yerler ise gecekondumahalleleri. Gecekondular›n düzeniçin tehlike olmas› ve nispetenkültürünü korumaya çal›flmas›,düzenle çeliflkilerinin üst düzeydeolmas›, devrimci dinamizminvarl›¤›; bu yo¤unlaflman›nbafll›ca nedenleridir.Gazi Mahallesi de sayd›¤›m›zözellikleri tafl›yan bir mahalle.Devrimcilerin öncülü¤ünde birçokhaks›zl›¤a, adaletsizli¤e karfl› ç›km›fl,düzenin siyasi, ekonomiksald›r›lar›na karfl› direnmifltir.Devrimcileri ve devrimcilerinöncülü¤ündeki mahalleleri kendisinekarfl› tehlike olmaktan ç›karmakisteyen düzen, y›llard›r bask›yave fliddete baflvurdu¤u gibi,apolitiklefltirme ve dejenerasyonpolitikalar›yla da sald›rmaktad›r.Elbette ki bu politikalar› da bask›ve fliddet gibi kabul edilemezdir.Gazi’deki liselerde kampanyam›zböyle bir ihtiyaçtan do¤du.Ö¤renci arkadafllar›m›z ve okulidaresinin uyuflturucu ve artançete sald›r›lar›ndaki flikayetleriüzerine ald›¤›m›z bir karard›r.fiair Abay Kunanbay Lisesi’nden,“okulda uyuflturucu kullan›ld›¤›”nadair flikâyetler üzerinebiz de Lise Komisyonu olarakokul idaresini ziyaret edip bu konudabilgisi olup olmad›¤›n› sorduk.Ancak konuflmalar›m›zdanbunun tekilbir olay olmad›¤›Gazi'dekitümliselerdeyafland›¤›n›ve ellerindenfazlabir fley gelmedi¤ini anlatt›lar. Ayr›caokul önlerinde de çete kavgalar›n›nçok oldu¤undan flikâyetçioldular. Bizim de öncesindengözlemledi¤imiz fleylerdi birço¤u.Bunun üzerine okuldaki arkadafllar›m›zlabirlikte de¤erlendirdikve sorunun aciliyetine kararvererek kampanya bafllatt›k.Kampanyam›z›n temel amac›;Gazi'deki liseli gençli¤e verilmekistenen yaflam tarz›na alternatifimizlegitmek, somut çözümlerlebaflta birlikteli¤i, dayan›flmay›vermektir. Elbette bu bilinci sadeceanlatarak veya çeflitli etkinliklerles›n›rlamak de¤il amac›m›z.Bunun somut koflullar›n› da yaratmapeflindeyiz.Bunun için okul müdürleriylegörüflmelerimiz sürmektedir.Okullar›m›zda, kütüphanelerinkoflullar›n› tekrar gözden geçiripö¤rencileri teflvik edici hale getirmeyidüflünüyoruz. Mesela fiairAbay Lisesi’nde kantinde ‘lang›rt’oyun masas› bulunmaktad›r. Bununkald›r›lmas›n›, kültürel sosyalfaaliyetlerin aktif hale getirilmesini,düzenli olarak bu kollar›n etkinlikyapmas›n› sa¤layacak koflullar›noluflturulmas›n› ve bütünbu faaliyetleri denetleyecek birkomisyon oluflturulmas› düflüncesindeyiz.Komisyonumuz okulidaresi, ö¤renci arkadafllar›m›zdanbir kifli, ailelerimizden oluflanbir kifliyle, okulumuzda yaflananher türlü soruna müdahale edebilecek,birlikte çözüm üretecektir.Kampanyam›z› 19 Nisan günübir aç›klamayla duyurduk. Kampanyam›zasadece ö¤rencileri de-¤il, okul idaresi ve ailelerimizi dekatma hedefindeyiz.Bundan sonras›nda bilgilendirmeamaçl› broflür ve el ilanlar›m›-z› her ö¤renciye ve halk›m›zaulaflt›raca¤›z. 11 May›s'ta Gazi TicaretLisesi Spor Salonu’nda geniflkat›l›ml› bir panel program›m›zolacak. Uyuflturucu konusundauzman doktor, ö¤retmen, muhtarve ö¤renci temsilcilerinin konuflaca¤›panelin ard›ndan çeflitli kültüreletkinlik programlar›m›zdevreye girecek. Bu faaliyetlerimizsürerken, madde ba¤›ml›s›olupta tedavi olmak isteyen arkadafllar›m›z›ntedavisini sa¤layaca¤›z.Kampanyam›z› 21 May›s'ta yapaca¤›m›zliseli gençlik pikni¤iylesonland›raca¤›z. Ancak Gazi'de buçal›flmalar›m›z uzun bir süreceyay›larak devam edecek.Lise Komisyonu olarak flu ankampanya afiflleri ve ça¤r›lar› ilelise önlerinde duyurular›m›z sürüyor.Çeteleflme iliflkileri içindeolan arkadafllar›m›z› ikna etmekiçin de birebir görüflmeler devamediyor. K›smen sonuç almaya dabafllad›k, art›k bu arkadafllar›m›zokul önlerinde beklemiyor, özelliklefiair Abay ve Gazi Ticaret'teçete sald›r›lar› önemli ölçüde engellendi,di¤er liselerde de buyöndeki çal›flmalar›m›z sürüyor.Ciddiyetimiz ve sonuç almam›zsadece ö¤rencilerde de¤il, okulidareleri ve velilerde de güveniberaberinde getirmeye bafllad›.Kuflkusuz bu çal›flmalar›m›zdanrahats›z olanlar da vard›, herzaman oldu¤u gibi. Polisler liseönlerinde akreplerle beklemeye,arkadafllar›m›za gözda¤› vermeyeçal›flt›lar. 9 Nisan'da KüçükköyE.M.L önünde afifl asan iki arkadafl›m›z›gözalt›na ald›lar. Uyuflturucunun,çetecili¤in hamileri oldu¤unugösterdiler.Biz bu kampanyaya bafllarkenGazi Mahallesi özelinde bir çal›flmayürütece¤iz ancak bu dayatmalar,yozlaflt›rma politikas›n›nkayna¤›n›n iflbirlikçi iktidarlar oldu¤ununda bilincindeyiz. Bu gerçe¤ide tüm arkadafllar›m›za kavratmahedefiyle hareket ediyoruzve Gençlik Federasyonu Lise Komisyonuolarak liseli arkadafllar›-m›z ve tüm halk›m›z› yozlaflmaya,çeteleflmeye karfl› mücadeleyeça¤›r›yoruz.Gençlik Federasyonu2523 Nisan 2006 / 49


Faflist terörün en bafltakihedefi her zaman devrimcidemokratlar, örgütlü güçlerolmufltur. Ama tek bafl›nahedef asla onlarla s›n›rl› de-¤ildir. Devrimci demokratlarasald›r›rken de, hiçbirpolitik niteli¤i olmayan,kendinden olmayan kesimleresald›r›rken de as›l amaçayn›d›r. Baflta gençlik olmaküzere tüm halk› sindirmek,tahakkümü alt›-na almak.Bu gerçekler sayfalar›m›zdas›kça dile getirilmiflve kendisi gibi düflünmeyenherkese düflmanolan faflist terörün hedefiolan, bugün de¤ilse yar›n hedefolabilecek bütün kesimlerin birliktemücadelesinin öneminin alt› çizilmifltir.Sadece son günlerde yaflanan gericifaflist sald›r›lar bu gerçe¤i birkez daha teyid etmifltir. Birkaç›n› s›-ralayaca¤›m›z sald›r›lar›n ço¤u “s›-radan” diyebilece¤imiz, hiçbir politikniteli¤i olmayan, ancak faflistlerindenetiminde olmayan kesimlerikaps›yor. ‹flte bu niteliklerinden dolay›da, bugüne kadar devrimcigençli¤e, hak ve özgürlükler mücadelesiyürütenlere yönelik faflist sald›r›lara,linç giriflimlerine sesi ç›kmayan,görmeyen ve göstermeyenburjuva bas›n, faflist terörü yeni keflfetmiflçesinebas bas ba¤›rmaktad›r.Faflist Sald›r› ‹çin Herfley Bahane◆ 29 Mart günü faflist bir grup,Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleflkesi'nderesim bölümü ö¤rencilerinin'nü resimler' yapmas›n› bahaneederek sat›rlar ve döner b›çaklar›ylasald›rd›. Olayda ikisi ö¤retim üyesidört kifli yaraland›.Faflist sald›r›larHer kesime yöneliyor◆ ‹.Ü. Hasan Ali Yücel E¤itimFakültesi Kantini’ni basan bir grup,gerici 31 Mart Ayaklanmas›'n›n y›ldönümünde,''kantindeki di¤er ö¤rencilerede zorla baflörtüsü takt›rd›”ve okuduklar› Kuran'› dinlemeyezorlad›.◆ Ankara Gazi Üniversitesi'ndearaflt›rma görevlisi Remzi Altunpolat,“uzun saçl› ve küpeli” diye 7 Nisan'daokul ç›k›fl›nda faflistlerin sald›r›s›nau¤rad›. Altunpolat’a destekvermek için okula giden 150’ye yak›nö¤retim üyesi de, okul yönetimive polis taraf›ndan “can güvenli¤inizialmay›z” diyerek okula al›nmad›lar.Böylece sald›r›n›n uzun saç,küpe meselesi ve üç-befl faflistin iflide¤il, organize oldu¤u aç›kça itirafedilmifl oldu.◆ Ankara’daki bir baflka sald›r›ise 14 Nisan günü yafland›. A.Ü. ZiraatFakültesi'nce düzenlenen '2.Cansuyu Bayram›' kutlamalar›nasald›ran faflist bir grup, sat›rlarla sa-¤a sola sald›rd›, ö¤rencileri tehdit etti,birini de yaralad›. Faflistlerin buradakibahanesi ise, “bira içiliyor”fleklindeydi.◆ Adana’daki sald›r› ise, ›rkç›,flovenist bir serginin devrimci demokratö¤renciler taraf›ndan protestoedilmesi s›ras›nda yafland›. Faflistleryine polis korumas›ndayd›.◆ Bolu Abant ‹zzet Baysal Üniversitesiö¤rencileri de, Newroz kutlamalar›ndanbu yana faflistler taraf›ndantaciz ediliyorlar ve “kentiterk etmeye” zorlan›yorlar.◆ Bir baflka örnek ise, linç giriflimlerininulaflt›¤› boyutu gösterdi.Bak›rköy’de meydana gelen patla-2623 Nisan 2006 / 49man›n ard›ndan, polise tan›kolarak bilgi vermek isteyenbir kifli, kalabal›k birgrup taraf›ndan linç edilmekistendi. Ayn› güruh dahasonra Bak›rköy’de kendilerincetipini be¤enmedikleriçok say›da kifliye“terörist” diye sald›rd›lar.Her türlü uyuflturucunun,mafyac›l›¤›n ve kirliiflin içinde olan faflistleriçin, “bira içilmesi” gibifleyler sadece birbahanedir. Faflistlerher f›rsat› gençli¤i vedi¤er halk kesimlerinisindirmek ve giderekteslim almak, kendi düflüncelerinive yaflam tarzlar›n› dayatmakiçin bu tür fleyleri bahaneolarak kullanmaktad›rlar.Faflist Terörü YeniKeflfedenler!Özellikle “bira içen gençlere”yönelik sald›r›n›n ard›ndan, burjuvabas›nda çok say›da yazar “eli sat›rl›milliyetçilikten”, “sopal› hassasiyet”tensözettiler. Daha önce tümsald›r›larda oldu¤u gibi, herkesingözleri önünde sald›ran faflistlerinbir tekinin dahi gözalt›na al›nmam›flolmas›n› manfletlerine tafl›d›lar vesonuçta da polisin zaten bildiklerisald›rganlar›n bir k›sm›n› yakalamas›n›sa¤lad›lar.Faflist sald›r›lar özellikle üniversitelerdeyeni yaflanm›yor. Gün geçmiyorki, bir üniversitede devrimcidemokrat ö¤rencilere sald›r›lmas›n,b›çaklar, sat›rlarla yaralanmas›nlar.Ve istisnas›z tüm bu sald›r›larda faflistlerpolisin korumas›ndad›r vesald›r›n›n ard›ndan gözalt›na al›nanlardevrimci ö¤rencilerdir.Bu faflist terörü “sa¤ sol çat›flmas›”diye yans›tan ya da ço¤unluklagörmezden gelen burjuva bas›n›n,ve küçük-burjuva yazarlar›n faflistterörün kendilerini de hedef alaca¤›-n› görerek uyarmalar› aç›k bir ikiyüzlülüktür.Onlar, devrimci ö¤rencilerin sin-


dirilmesine ve onlar›n örgütlenmelerininda¤›t›lmas›nadestek verenlerdir. Bunedenle, Ertu¤rul Özkök gibiburjuva yazarlar, ortadaaç›k faflist sald›r›lar varken,solcu ö¤rencilerin demokratikeylemlerini de ayn› kefeyekoyup vurufl yapmaktave faflist terörle amaçlananörgütsüzlefltirme ve sindirmeyiistemektedir.“Küpeli uzun saçl›” bahanesi iledövülen ö¤retim üyesi olay›ndaHürriyet “O kafa ifl bafl›nda” diyebafll›k at›yor. Hangi kafa oldu¤u halas›r, hala faflistleri koruyor; ne deolsa onlara bir gün ifli düflecek, de¤ilmi? Ony›llard›r izleniyor bu politika.Tekellerin düzeni ellerinin alt›ndahep faflistleri besleyip büyütüyorve ihtiyaç duyduklar›nda halk›n,devrimcilerin üzerine sal›yorlar.Beslemeler, kontrolleri d›fl›nda amayine onlar›n korumas›ndan cüret alaraksald›rd›klar›nda ise panikleyipbafll›yor ba¤›rmaya; o kafa!“O kafa”; 1980’lerin ikinci yar›-s›ndan itibaren hep devrimci demokratö¤rencilere o sallamalarla, sat›rlarla,silahlarla sald›rd›.“O kafa”n›n arkas›nda her zamanHürriyet’in devletinin “kahramangüvenlik güçleri” vard›. Sat›rlarlayaralanan kan revan içindekiö¤rencilere onlar da gaz bombalar›ile sald›r›p gözalt›na ald›lar. Yetmedi,YÖK’çü retkörler soruflturmalaraç›p okuldan att›lar.Bunlar›n hiçbirini görmedi vegöstermedi Hürriyet ve di¤er tekelcimedya organlar›. Hala da bu politikay›sürdürüyorlar. Ö¤renciler yaflad›klar›sald›r›lar› anlatmak, kamuoyunaduyurmak, duyarl›l›k sa¤lamakve faflist terörün yükseliflinedikkat çekmek için kap›lar›n› çald›-¤›nda dönüp bakmayan, kendilerincesolcu ö¤rencilerin propagandas›-na “alet olmayan” burjuva yazar feveraniçinde “sat›rl› milliyetçilik”tensöz ediyor. Niye ba¤r›yorsunuz;linç güruhuna “vatandafl” diyen,demokratik haklar›n› kullananlar›yasad›fl› gösteren sizler de¤il misiniz?Oligarflinin gayrimeflru çocuklar›n›“vatandafl” meflruiyetinebüründürmede oynad›¤›n›z rolünözelefltirisini yapmadan, hiçbir itirazhakk›n›z yoktur!Faflist Terörü DevletÖrgütlüyorFaflist sald›r›lar›n bir teki yokturki, devletin bilgisi d›fl›nda olsun.Burjuva bas›n›n tepkisi ise, “bizimgösterdi¤imiz hedeflerin d›fl›na taflmay›n”tepkisidir.Yukar›da s›ralad›klar›m›z dahilolmak üzere, bu sald›r›lar›n hiçbiri,oligarflinin resmi politikalar›ndan,yükseltilen flovenizmden ve faflistlere“vatandafl” yaftas› yap›flt›r›larak“linç giriflimi” denilen faflist sald›r›-lar›n meflrulaflt›r›lmas›ndan ba¤›ms›zde¤ildir.Sald›r›lara bak›ld›¤›nda, faflisthareketin ciddi, kitlesel bir gücününolmad›¤› görülecektir. Peki neredenal›yorlar bu cüreti?En baflta devletin güvenlik güçlerinden.Ama as›l önemlisi ise, onlarayarat›lan politik, psikolojik ortamd›r.Bu yarat›lan ortamda flu ya da bufaflist örgütlenmenin politik hesaplar›n›ndevreye girmesi de kaç›n›lmazd›r.Bu nedenle, tüm bu sald›r›lar yado¤rudan devletin örgütlemesidir yada devletin yaratt›¤› politik ortam›nürünüdür ki, ayn› kap›ya ç›kar.Bak›rköy’de sa¤a sola sald›r›p,resmen ve alenen tipini be¤enmedi-¤i insanlar› linç etmek isteyen güruhudüflünün! Bu ortam oligarflininflovenist politikalar›yla, burjuva bas›n›nda yaygaras›n› yapt›¤› terörizmdemagojisi ile sa¤lanm›flt›r. Düzenin“terörle mücadele” ad›na kendi yasalar›n›dahi bir kenara b›-rakmas›, sömürge tipi faflizmin,yani demokrasicilikoyununun bir karakteridir.Susurluk bunun aç›k örne-¤iydi. Oligarfli örgütledi¤ilinç sald›r›lar›nda da kendiyasalar›n› bir kenara b›rakmaktad›r.Toplama ve k›flk›rt›lm›flgüruh hedef gösterilenkitlenin her türlü demokratikhakk›n› yoketmekte,sald›rmakta, linç etmeye kalk›flmaktad›r.Devletin ve hükümetin bütünkademelerince “vatandafl tepkisi”olarak lanse edilen bu sald›r›lar, faflistörgütlenmelere bir hareket alan›sa¤lam›fl ve faflist terör bu k›l›f alt›ndauygulan›r olmufltur.Her ne gerekçeyle olursa olsunoligarflinin terörizm demagojisineyedeklenenler; flovenizmin körüklenmesinekatk› sunanlar; linçlerimazur gösterenler; devrimci gençli-¤e yönelik faflist sald›r›lara tav›r almayanlar;oligarflinin bu politikas›-ne hizmet edenlerdir.Faflizme Karfl› OmuzOmuzaFaflist sald›r›lar ve linç giriflimleritüm halk› sindirmeyi hedef al›yor.Tüm gençlerimiz devrimci gençli¤ekulak vermeli, onlar›n öncülü¤ündefaflist teröre karfl› mücadele etmelidir.Sadece gençlik de¤il, halk›n tümkesimleri faflist sald›r›lar ve linç giriflimlerininkarfl›s›nda olmad›¤›ndaDekan›n piflkinli¤i!A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Cemal Talu¤,faflist sald›r›y› “demek ki ö¤rencilerin k›zl› erkeklihalay çekmesi, dans etmesinden rahats›zolanlar varm›fl” diye de¤erlendirmifl.Halay çeken ö¤rencilerden rahats›z olan sadecefaflistler mi? YÖK’çü rektörlerin “ideolojik halayçektiler” diye kaç devrimci demokrat ö¤renciyesoruflturma açt›¤›n›, cezalar verdi¤ini bilmiyor mudekan? Biliyor elbette, faflistler de “hocalar›ndan”ö¤reniyorlar. YÖK, benim istedi¤im tipte ö¤rencilerolacaks›n›z diye ceza silah›yla sald›r›yor, faflistlerde ayn› fleyi sat›rlarla yapmaya çal›fl›yor.2723 Nisan 2006 / 49


u terörün bir gün kendisinede yönelece¤ini bilmelidir.Bu arada faflist sald›r›lar,‹stanbul, Adana ve Eskiflehir’dedüzenlenen eylemlerleprotesto edildi.15 Nisan günü ‹stanbulTaksim Tramvay Dura-¤›’nda toplanan Haklar veÖzgürlükler Cephesi (HÖC)üyeleri, son günlerde yaflanan linçsald›r›lar›n› ve yeni “Terörle MücadeleYasas›”n› protesto etti. Çorum’danMarafl’a, Sivas’tan Trabzon’afaflist katliamlar ve linç sald›-r›lar›n›n resimlerinin tafl›nd›¤› eylemde,“Linç Sald›r›lar›na, TerörYasalar›na Boyun E¤meyece¤iz”pankart› ve dövizler aç›ld›.Aç›klamada, linç giriflimlerininfaflist terörün bugün karfl›m›za ç›kanbiçimi oldu¤una dikkat çekilirken,daha sonra Galatasaray Lisesi’nedo¤ru yürüyüfle geçildi. 110 kifli ilebafllayan yürüyüfl, kat›l›mlarla150’yi bulurken, polisin pankarts›zyürüme dayatmas›na prim verilmedi.HÖC’lüler, “3 yafl›ndaki Fatih’in6 yafl›ndaki Enes’in, 8 yafl›ndaki ‹smail’in,9 yafl›ndaki Abdullah’›n katiliTayyip Erdo¤an’d›r” dövizleriyle,baflbakan›n “çocuk da olsa gerekenyap›lacakt›r” sözlerini teflhir ettiler.Bursa’da da TAYAD’l›lar 14 Nisangünü Santral Garaj’da yapt›klar›eylemde, linç sald›r›lar›n›n Türkiyehalk›n›n de¤il, faflizmin kültürü oldu¤unadikkat çektiler. Kürt halk›üzerindeki bask›lar›n, faflist sald›r›-lar›n protesto edildi¤i eylemde,“provokasyonlar›, linçleri tertipleyenler;bizleri açl›¤a, yoksullu¤a,onursuzlu¤a mahkum edenlerdir.Linçlerle, provokasyonlar, faflist sald›r›larlabizleri asla y›ld›ramayacaks›n›z”denildi.Adana Çukurova Üniversitesi’ndeve di¤er kentlerde yaflanan faflistsald›r›lar, 12 Nisan günü ‹nönüPark›’nda protesto edildi. AdanaGençlik Derne¤i’nin de yerald›¤›gençlik örgütlenmeleri taraf›ndanyap›lan eylemde konuflan ÖzcanH›r, linç giriflimleri, faflist sald›r›lar,derneklerinin kundaklanmas› gibiolaylara at›f yaparak, üniversitedeaç›lmak istenen flovenist sergininprotesto edilmesi s›ras›nda yaflananfaflist sald›r›n›n da bunlardan ba¤›ms›zolmad›¤›n› dile getirdi. H›r, “sald›r›n›ntek sorumlusu serginin aç›lmas›naizin veren, sivil faflistleriokula alan üniversite yönetimi ve faflistlerlebirlikte haraketeden emniyet müdürlü¤üdür.Bu bir sa¤-sol çat›flmas›de¤il, faflist sald›r›d›r”diye konufltu. Eylemde,“Faflizme Karfl› OmuzOmuza” slogan› at›ld›.Gençlik örgütleri ertesigünü de, Ç.Ü. R–1 kantinininönünde aç›klama yaparak,bir kez daha faflizmekarfl› birlikte mücadele ça¤r›s›ndabulundular. Sald›ranlar›n CeyhanÜlkü Ocaklar›’na mensup faflistleroldu¤u ifade edilen aç›klamada,“Bizler sosyalizme ait de¤erleri nepahas›na olursa olsun koruyacak,her türlü bedeli ödemeye de haz›r›z”denildi. Ö¤renciler, çevik kuvvetpolislerinin E¤itim Fakültesi’ni kuflatmas›üzerine, polis okulu terkedenekadar oturma eylemi yapt›lar.Eskiflehir’de ise, 15 Nisan günüBDSP, DGH, DPG, EHP, ESP,Gençlik Federasyonu, Halkevi, SDP,SGD taraf›ndan düzenlenen veTKP’nin de destek sundu¤u eylemde,“Faflizme Karfl› Omuz Omuza”pankart› tafl›nd›. Vardar ‹fl Merkezi’ndenAdalar Migros önüne yürüyengrup, burada yapt›¤› aç›klamada;Kürt halk›na yönelik sald›r›lar›,linç giriflimlerini ve faflist terörü lanetlediler.Aç›klaman›n ard›ndan birmüzik dinletisi verilirken, “KahrolsunFaflizm Yaflas›n Mücadelemiz,Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i” sloganlar›at›ld›.Trabzon “Linç Davas›”Trabzon’da yaflanan linç girifliminin ard›ndan aç›lanve Adalet Bakanl›¤›’n›n iste¤iyle Erzurum’a sürgün edilendavan›n duruflmas›, 18 Nisan günü görüldü. Linç girifliminemaruz kalan 5 TAYAD’l› ile göstermelik olarakhaklar›nda dava aç›lan 11 kiflinin dosyas›, Trabzon’dagörülen duruflmalarda birlefltirilmiflti.Erzurum 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde devam edilenduruflmaya, baflka davalardan tutuklu bulunduklar› içinZeynep Erdu¤rul, Nurgül Acar kat›lamazken, EmrahBak›r ve Çetin Güven haz›r bulundular. Duruflma 15Haziran tarihine ertelenirken, Bak›r ve Güven, kendilerininlinç giriflimine maruz kald›klar›n› söyleyerek as›lsuçlular›n yarg›lanmas›n› istediler.Sürgün karar›na ra¤men duruflmay› kitlesel olarakizlemeye gelen TAYAD’l›lar, duruflma ç›k›fl›nda biraç›klama yapt›lar. “Linç giriflimlerinden, provokasyonlardanAKP sorumludur. Adalet istiyoruz” pankart› açanTAYAD’l›lar ad›na konuflan Emrah Bak›r, “Yarg›lanmas›gereken biz de¤il, linç sald›r›lar›n› örgütleyen ve uygulayanlard›r”dedi. Trabzon Davas›’n›n sürgün edilmesinede¤inen Bak›r, “Buradan baflka bir yere sürülürseoraya da gidece¤iz. Ama adalet istemekten asla vazgeçmeyece¤iz"diye konufltu.Avukat Ebru Timtik ise, davan›n sürgün edilmesinielefltirdi. Eylemde “Linçe, Provokasyonlara Son", "TA-YAD'l›lar De¤il, Linççiler Yarg›lans›n" sloganlar› at›l›rken,TAYAD’l›lar›n kentten ayr›l›fl› s›ras›nda faflist birgrup devletin valilik binas› önünde provokasyon yaratmagirifliminde bulundu ancak baflar›l› olamad›lar.2823 Nisan 2006 / 49


En Büyük fiovenist!“Tunceli Erdo¤an’› ba¤r›nabast›”... Burjuva ve islamc› medya,Tayyip Erdo¤an’›n Dersim’de partisininkongresine kat›lmas›n› bu bafll›klarladuyurdu. Peki ony›llard›rbask›ya, zulme maruz kalan Dersimhalk›, “çocuklar› da kad›nlar› da vurun”içerikli talimatlar ya¤d›ranbaflbakan› ba¤r›na m› basm›flt›?Elbette de¤il. Bir avuç ç›karc›ya,düflküne seslenen Tayyip’in konuflmas›ndaortaya ç›kan gerçek kafayap›s› bu fliflirmelerle gizlenmeyeçal›fl›lmaktad›r. Tayyip’in Dersimkonuflmas›, flovenizmin bütün argümanlar›ylasüslenmifl ve “gerçekAKP”yi ortaya koymaktad›r. fiovenizminbayraktarl›¤›na soyunanCHP’nin Erdo¤an’› “köfleye s›k›flt›rmak”için yöneltti¤i ne kadarelefltiri varsa, bunlara uyum sa¤lad›.Erdo¤an’›n özetle söyledikleriflunlar:- “Kürt kökenli vatandafllar›mdevletine sahip ç›ks›n, devletin ayr›mc›l›kyapmad›¤›na inans›n.”- “Tek bayrak Türk Bayra¤›, tekmillet Türk milleti, tek vatan Türkvatan›d›r.”- “Türkiye'de her etnik unsurunsorunu oldu¤u gibi Kürt kökenli vatandafllar›m›nda sorunu oldu¤unusöyledim. Bu sorunlar›n ciddi birk›sm›n› çözdük, çözmeye devam ediyoruz.Ama ayn› flekilde di¤er etnikunsurlar›n da kendi sorunlar› var.Marmara, Trakya, Ege ve Akdeniz'insorunlar› yok mu?”AKP’nin “Kürt sorunu” alg›lamas›ile Marmara Bölgesi’nin “geliflmifllik”sorunu ayn›! Ulusal birsorun ancak böyle çarp›t›labilir, birhalk ancak böyle aldat›lmak istenir.Üstelik “Kürt sorununu” büyükoranda çözmüfl; o zaman geriye kalan“terör sorunu!” Onun çözümünüde “kad›n da olsa çocuk da olsa gerekeninyap›laca¤›n›” söyleyerek,yeni “Terörle Mücadele Kanunu”ile her fleyi “terör” kapsam›na alarakçözüyor!Ekonomi gibi, hak ve özgürlükle,ulusal sorun da tamam demektir!Tüm bu demagojilerle kimseyialdatamaz AKP. Kilit cümle fludur,gerisi laft›r: “Tek bayrak Türk Bayra¤›,tek millet Türk milleti, tek vatanTürk vatan›.” Kürt halk›n›n ulusaltaleplerinin, kimli¤inin inkar›anlam›na gelen bu sözün sahibi nederse desin; bu ülkede yaflayan herkesin“Türk” oldu¤unu dayatan resmiflovenist politikan›n savunucusudur.Suçunu bildi¤i için de, “devletesahip ç›k›n” ça¤r›lar› yapmaktad›r.Peki Kürt halk›, Dersimliler hangidevlete sahip ç›kacaklar?OHAL yasalar›n› fiili olarak uygulamayadevam eden; demokratmemurlar› sürgün eden, yasalaragöre kurulmufl DKÖ’leri çal›flamazduruma getirmek için arkas› kesilmeyenbir bask› kampanyas› sürdüren;özel timlerinin sokaklarda terörestirdi¤i, ‘38’den bu yana kan›n›döken devlete!CHP’nin “alt kimlik-üst kimlik”tart›flmalar› konusunda yöneltti¤i“baflbakan hiç Türk demiyor, Türkiyelilikdiyor” sözlerine cevaben, sürekliolarak “Türk” vurgusu yapanErdo¤an’›n ne siyasi, ne kültürelolarak Kürt halk›na verebilece¤ihiçbir fleyin olmad›¤› birkez dahagörülmektedir. Bu gerçe¤in dahaayan beyan hale gelmemesi için dedurmadan “çark” etmekte, bir “Kürtsorunu” demekte, ertesi günü “tekmillet”ten sözetmektedir. Hem oykayg›s› vb. nedenlerle flovenist yüzünügöstermekte, hem de “özgürlükçü”maskesini yüzünde tutmayaçal›flmaktad›r.AKP için art›k bu takiyyenin sonugelmifltir. Baflta Kürt halk› olmak üzere,AKP’den “çözüm” bekleyenler,her geçen gün bu iktidar›n gelenekselinkar-imha-asimilasyon politikas›n›nsürdürücüsü oldu¤unu görmeyedevam edeceklerdir.Tayyip Bask›yla GeldiBaflbakan Tayyip Erdo¤an’›nDersim’e gelifli yeni gözalt›lar›nda gerekçesi oldu.14 Nisan günü kongreyi izlemeyegiden dergimiz muhabiri veDersim Temel Haklar çal›flan› SinanTökü gözalt›na al›nd›. Tökü’yüsalona almayan polis, dahasonra keyfi olarak kimlik kontrolüdayatt›. Bindi¤i araç durdurularakgözalt›na al›nan Tökü, Erdo¤anDersim’den gidene kadar 6.5 saatboyunca gözalt›nda tutuldu.Öte yandan Dersim TemelHaklar’›n bas›lmas›n›n ard›ndandernek üyelerine yönelik bask›lardevam ediyor. Dernek üyesi SerdarAral, yolda yürürken üç sivilaraç taraf›ndan önü kesilerek keyfiflekilde kimlik kontrolü yap›lmakistendi. Aral’›n yasal hakk›n›kullanarak sivil polislere kimliksormas› üzerine ise, ald›¤› cevapyasad›fl› oldu. Polisler, “sen bizimkim oldu¤umuzu bilirsin” dediler.Do¤al olarak dernek üyesi de “sizde benim kim oldu¤umu biliyorsunuz,neden keyfi olarak kimlik soruyorsunuz”cevab› verdi. Bununüzerine gerçek yüzlerini gösterenpolisler, Serdar Aral’› gözalt›na almayaçal›flt›lar. Aral’›n slogan atmas›üzerine teflhir olmaktan korkanpolisler bundan vazgeçerkentartaklayarak “seninle görüflece-¤iz” tehditleri savurdular.Konuya iliflkin aç›klama yapanTemel Haklar, “Defalarca gözalt›-na al›nd›k, tutukland›k, derne¤imizbas›ld›, milyarlarca lira paracezas› yedik ama hiçbir fley hakl›meflru mücadelemizi durduramad›ve durduramayacak” dedi.2923 Nisan 2006 / 49


Burjuvabas›n FehriyeErdal’› yak›ntakipte... Cezaverildi diye nekadar da sevindiler.FakatFehriye Erdal’›n bileklerine kelepçevurulamamas› nedeniyle sevinçlerikursaklar›nda kald›. Bir yakalansa,bir de Türkiye’ye iade edilse, bayramyapacaklar, k›na yakacaklar.Fehriye Erdal’la ilgili en pespayesenaryolar›, büyük bir hevesle vebüyük bafll›klarla haberlefltiriyorlar.Önce Hollanda’da, sonra Fransa’daoldu¤unu yazd›lar. Sonra GüneyK›br›s’ta görülmüfl! Kiminegöre Suriye’ye oradan da Lübnan’agitmifl... Son haber Fethullah’›nZaman’›nda yay›nland›: Ürdün’deimifl!Baflka? Biz yard›mc› olal›m.Güney Kutbu’nda veya KuzeyKutbu’nda da olabilir. Muhabirlerinizioralara da gönderin. Habermerkezlerinizde –e¤er hâlâ kurmam›flsan›z–bir “Fehriye Masas›” kurun.“Av”› daha sistemli sürdürün.Hiç kimse bu konudaki yay›nlar›n›gazetecilikle aç›klayamaz. FehriyeErdal’la ilgili “haber” ve “köfleyaz›lar›”n›n gazetecilikle ilgisi yoktur.Çünkü hemen hepsi, infazc› birpolis flefinin kafas› ve ruhuyla kalemeal›nm›flt›r. Gazetecilik ilkelerineuyuldu¤u görülmez bu haberlerde.Çünkü habere konu olan “taraf”lardanbirinin konuya iliflkin aç›klamalar›,hemen hemen hiç yer bulmazonlar›n sütunlar›nda. Fehriye Erdal’›nhukuki durumu bile gözönündebulundurulmaz; “hukuk da neymifl,verin asal›m, keselim” havas›ndad›rlar.“Nas›l olsa ceza alaca-¤› belliydi”, mahkeme karar›ndanönce “niye tutuklamad›n›z” diyeBelçika’y› suçlayan kafada hukukunzerresine yer yoktur elbette.Fehriye Erdal’la ilgili yay›nlargazetecilik de¤il, tekeller ad›na “intikamalma” duygusuyla yap›lan yay›nlard›r.Bu nedenle bizim onlara“Siz gazetecili¤i b›rak›p “insan avc›l›¤›yap›n” dememizde hiçbirBurjuvazininav köpekleriabeslik yoktur. Ki o durumda da“meslek”lerini de¤ifltirmifl olmayacaklard›r.Çünkü o zaman da tekellereçal›flm›fl olacaklar, flimdi de zatenonlara çal›fl›yorlar...Fehriye Erdal’la ilgili tarifsiz birtahammülsüzlük, efendilerinin vurulmuflolmas›n›n kuyruk ac›s› ve s›-n›f kiniyle yapt›klar› “yay›nc›l›k”,onlar›n hukuksuzluklar›n›n, katliamc›l›klar›n›nbir aynas› gibidir. Veiflte tam bu noktada sahipleri ad›na“avlar›n” pefline düflen “av köpekleri”nebenziyorlar.Bu “avc›” ruh hali, öylesine yerleflmifltirki, bir subay›n “17 teröristietkisiz hale getirdik” sözünü bile“17’sini avlad›k” diye de¤ifltirebilmektedir.(Bu de¤iflikli¤i yapan,Do¤an Medya’n›n oldu¤u kadarkatliamc› politikalar›n da “amiralgemisi” Hürriyet’tir.) fiu kültüre bak›n.fiu veya bu flekilde bir ideal içinmücadele eden, bu u¤urda her fleylerinifeda etmeye haz›r devrimciler,yurtseverler, onlar için vurulup öldürülecekbir “AV” olarak görülüyor.Devrimcileri, yurtseverleri “avlanacakmahluklar” olarak görenkafa, “av köpe¤i” s›fat›n› kendi kendineveriyor zaten. Devrimcilerinölüm mangalar› taraf›ndan infazedilmelerini “lay›klar›n› buldular”bafll›klar›yla veren de bu “av köpe-¤i” ruh halidir.Kontrgerilla politikalar›n›n burjuvamedyadaki “amiral gemisi”,Hürriyet’in baflyazar›, geçti¤imizgünlerde katliamc›l›¤› nas›l mazurve meflru gösteriyordu hat›rlatal›m:“Ben, bugüne kadar hep sorunun...bar›fl içinde halledilmesinisavundum. Ne yaz›k ki ‘vural›m, k›-ral›m’ taraftarlar› kazand›.Art›k hepimize düflen TürkiyeCumhuriyeti’nin bu savafl› yine kazanmas›d›r.”(Ertu¤rul Özkök)Asl›nda o bar›fltan yanaym›fl,ama... Ama madem ki katliamc›lara¤›r bast›, o zaman onlar› var gücümüzledestekleyelim diyen bu kafadabir nebze gazetecilik, bir nebzedemokratl›k oldu¤undan sözedilebilirmi?Demokrat olma gibi bir ölçüleriyoktur. AB’ye uyumsa uyum, katliamsakatliam, iflkenceyse iflkence,infazsa infaz... Yeter ki, devrimciler,vatanseverler, “bu ça¤da” ba-¤›ms›zl›k, sosyalizm diyenleryokedilsin.Dikkat çekicidir; Fethullah’›nZaman ve Bugün Gazeteleri, ayn›zihniyetteki Vakit de bu Fehriye Erdal“av”›nda bafl› çekiyorlard›. KendileriniSabanc›lar’la özdefllefltirmektehayli mesafe katetmifller anlafl›lan,zaten hastal›k derecesindeolan devrimci düflmanl›klar› iyicet›rmanm›fl. “Laik” Ertu¤rul Özkök’lebirlikte nas›l da ayn› ahlâkla“av”a ç›k›yorlar!3023 Nisan 2006 / 49


Bölüm5Bu bir tarih anlat›m›d›rParti’nin Öyküsü’nde beflincibölümdeyiz. Zaferlerve yenilgilerin, yükselifl vedüflüflün birbirini takip etti¤i bir döneminöyküsü bu. Bu bölümde anlat›lacaklar,hem ‘80 öncesinin yükseliflini,hem ‘80 sonras›n›n gerileyifliniiçeriyor. Bu dönemin kadrolar›,f›rt›nalar yaratan güçlü bir devrimciak›fla da, kitlelerin devlet terörü alt›ndageri çekilifline de tan›k oldular.Devrimci hareketin kadrolar›, yükselifltede, gerileyiflte de Partileflme görevinihiç unutmad›lar. Fakat o devrimciak›fl›n güçlü oldu¤u dönemdeoluflum ve geliflimini tamamlamam›flve ortal›kta bolca bulunan “biçimsel,bürokratik” bir parti kurmak gibi biracelecilik ve yan›lg›ya düflmediklerigibi, ardarda örgütsel darbelerin yenildi¤i,halk›n mücadelesinin alabildi¤inegeriledi¤i dönemlerde de buhedeften vazgeçmediler.Gerçekten de ‘80 öncesinde ortadabirçok “parti” vard›. Daha do¤rusu,kendisinin “parti” oldu¤unu iddiaeden örgütler, gruplar vard›. Ve hepside “proletaryan›n partisi” olmakiddias›ndayd›lar. Parti olgusu alabildi¤inekarikatürize edilmifl, üç beflkadronun bir program-tüzük yazmas›naindirgenmiflti. Dolay›s›yla, ortadapek çok parti vard› ama proletaryan›npartisi rolünü üstlenebilecekhiçbir örgütlenme de yoktu.74’ten bu yana süregelen tart›flmalardan,ayr›flmalardansonra nihayet Parti-Cephe’yisavunan bir hareket “Partiyiyeniden yaratma” hedefini önünesomut olarak koymufl, THKP-C teorisine,tabiri caizse suland›rmadan,sa¤a sola sapt›rmadan, devrimcimuhtevas›yla sahip ç›k›yordu.Denilebilirdi ki; “Partileflme süreci”Devrimci Sol kadrolar› için sürecinesas›n› ifade eden kavramd›.Fakat bu sürecin hiç de kolay olmayaca¤›aç›kt›.Devrimci Sol’un siyasi arenayaç›kt›¤› ortam; sivil faflist terörün hayat›nher alan›na yay›ld›¤›, okullar›,semtleri iflgal politikas›n›n yürürlükteoldu¤u bir dönemdi. Faflist terörünplanlar›n› bozman›n yolu, faflist terörünkarfl›s›na devrimci fliddeti ç›karmaktangeçiyordu. Ama bu nas›l olacakt›,hangi örgütle yap›lacakt›?Örgütlenmeyi oluflturan kadrolar›nbirço¤unda, Devrimci Yol dönemindeki“kendili¤indencili¤in” etkilerisürüyordu. Hareketin kuruluflundank›sa süre sonra da s›k›yönetimilan edilmiflti ve bu da geliflmeimkanlar›n› k›s›tlayan bir baflka faktördü.Mevcut kadrolarla bir Parti organizasyonunagidelim demek mümkünde¤ildi. Partileflmek ayn› zamandakadrolaflmak demekti. Öteyandan, prati¤in d›fl›nda bir kadrolaflma,partileflme de mümkün de¤ildi.Bu noktada aç›kt› ki; Parti’yi yenidenyaratmaya aday bir örgüt, yetersizliklerinekarfl›n, faflizme karfl›savaflmak zorundayd›; Cephe çizgisinive geleneklerini yaflat›p gelifltirecekkadrolar ve Parti de ancak böylebir savafl›n içinde yarat›labilirdi.Mevcut kadrolar›n yeni bir anlay›fllayeniden flekillendirilmesi vegenç insanlara güven, kadro politikas›n›ntemelini olufltururken faflist terörekarfl› da cüretli bir siyasi çizgiizlendi. Bu politikan›n do¤rulu¤ununve bu politikada kararl›l›k ve baflar›-n›n sonucundad›r ki, tasfiyeciDY’nin sald›r›lar›na, s›k›yönetimbask›lar›na, faflist teröre karfl›, DevrimciSol k›sa sürede dostun düflman›nkabul etti¤i bir hareket halinegeldi.Örgüt, savafl›n içinde piflerken,kendi içinde de ar›nacakt› kaç›n›lmazolarak. Çünkü kendili¤indencili¤inbelirleyici oldu¤u bir döneminard›ndan bunun yaflanmas› kaç›n›lmazd›.Devrimci Yol döneminin3123 Nisan 2006 / 49“tasfiyecili¤i”nin sonuçlar›ndan biride, örgütlenme “yatay” anlamda alabildi¤ineyayg›nlafl›rken, tasfiyeciyönetimin “dikey örgütlenme”den,baflka deyiflle “merkezileflme”denkaç›nmas›yd›. Devrimci Sol, '78 Aral›ktoplant›s›ndan itibaren merkezibir organizasyon oluflturmay› flartgördü ve bu do¤rultuda h›zl› ad›mlarat›ld›.Örgütsel ve ideolojik anlamdabütün bunlar yaflan›rken, 1979 sonlar›nado¤ru, ayr›l›k sürecinde DevrimciSol’dan yana tutum tak›nm›fl,baz›lar› sorumluluklar da üstlenmiflbaz› kadrolar “ayr›l›klar›n›” ilan ettiler.Ayr›l›klar›n›n nedeni basit ve yal›nd›:“Kendili¤indenci döneminözelliklerinin bir ürünü olarak ortayaç›kan zaafl› unsurlar, kendi zaaflar›n›n,konumlar›n›n sürdü¤ü birörgütlülük istiyorlard›.”(1)Devrimci Sol’da bunu bulamayacaklar›,bulamad›klar› aç›kt›. Her fley–yeni kadrolar›n geliflimi, cüretli biranti-faflist mücadele, merkezileflmeningere¤i olarak hiyerarfli ve disiplininhakim k›l›nmas› vb.– eski kadrolar›nstatülerini alt üst ediyordu.Bu yaflananlar hiç kuflku yok ki“Partileflme Süreci”nin do¤as›na uygunoland›; çünkü bu süreç “ideolojikbirlik” sa¤lama süreciydi. Merkezileflmeydi.Parti-Cephe ideolojisinisavunamayanlar, uygulayamayanlar,gerçek bir örgüt ve giderekParti olman›n gereklerini yerine getiremeyenler,sürecin d›fl›na düfleceklerdi.Kendilerine “Platformcular”ad›n› verenlerin ak›beti de böyle oldu.Devrimci Sol’a ayak uyduramay›fllar›na“ideolojik” bir k›l›f olmas›için ortaya att›klar› düflünce,“THKP-C kökenli gruplar›n kendilerinila¤vedip birleflmeleri” gibi ideolojik,politik, pratik hiçbir anlam›olmayan bir düflünceydi. “THKP-Ckökenli” olmaktan baflka hiçbir ortaközellikleri olmayan DY, KSD veDevrimci Sol’un birleflmesini istemek,‘74’ten beri yaflanan ayr›flmalar›,tart›flmalar›, mücadeleyi yoksaymakt›.“Olmayacak duaya amin diyen”bu grupta yeralanlar›n kimiDY’ye, kimi KSD’ye kimi de düze-


ne yani ait olduklar› yerleredönerken devrimci hareket partileflmeyolunda daha büyük vesa¤lam ad›mlarla yürümeye devametti.THKP-C’nin sol yorumcular›,nüanslardafarkl› fleyler söyleselerde partileflme görevini reddeden(“parti zaten var, kurmaya gerekyok”!) bir tutum içindeyken, sa¤ yorumcularise, bu görevi aç›ktan reddetmeyipbelirsizli¤e b›rakm›fllard›.THKP-C çizgisindeki sa¤ ve sol sapmayakarfl› ideolojik mücadele içindeflekillenen Devrimci Sol ise bu sürecinpratik, somut ad›mlar›n› devamettirirken, 1970 öncesi koflullarla ogünkü ‘78-’79’lardaki koflullar›nfarkl›l›¤›n› gözönünde bulundurmakzorundayd›.THKP-C’nin partileflme süreci,yaflan›lan partileflme süreci aç›s›ndanbirebir uygulanabilecek bir örnekoluflturabilir miydi? Dogmatik bak›flaç›s› bu soruya “evet” cevab› veriyordu.Devrimci Sol, partileflme sürecinigelifltirmek için üç alanda belirleyiciad›mlar atm›flt›: Bir; örgütsel aç›danmerkezileflme sa¤lanmaya çal›fl›l›-yordu. ‹ki, ideolojik mücadele alan›ndaçeflitli yay›nlarla THKP-C çizgisininaç›l›m›n› yap›p sa¤ ve sol sapmaylaideolojik mücadele yürütüyordu.Üç, askeri alanda örgütlenmeyebelli bir nitelik kazand›rma do¤rultusundaFTKSME'ler ve SDB'lerin (FaflistTeröre Karfl› Silahl› MücadeleKomiteleri ve Silahl› Devrimci Birlikler)oluflturulmas› gündeme getirilmiflti.Partileflme sürecinin neden böyleflekillendi¤inin cevab›, hareketin yay›norgan›nda flöyle aç›klan›yordu: “'71 öncesi objektif ve subjektif buflartlar›n bugün geçerlili¤i iddia edilemez.“... Bugün partileflme sürecindekiideolojik mücadelenin odak noktas›n›‘71 öncesinden farkl› olarak DevrimYolunun belirlenmesi de¤il, THKP-Cgörüfllerinin bugünkü flartlarda nas›lhayata geçirilece¤i ve örgütlenece¤itart›flmalar› alm›flt›r.”“Pratik olarak 71 öncesi... nispide olsa bar›flç›l mücadele flartlar›varken ... bugün sivil faflist terör vedevlet terörü halk kitlelerini heralanda tedirgin etmekte, katliamlardüzenlemektedir.” (2)K›sacas›, hem ideolojik mücadele,hem prati¤in flekillenifli aç›s›ndan‘70 öncesinden farkl›yd› süreç. Türkiyedevriminin yolunun netlefltirilmesigibi bir sorun yoktu art›k; sorun,bu çizgiyi günün flartlar›na uygunörgütlemekte ve yine ‘70 öncesindeolmayan faflist teröre karfl› mücadeleiçinde kadrolaflmaktayd›.Sürecin 1 May›s ‘77’den Marafl’auzanan katliamlar ve faflist terör dönemioldu¤u hat›rlan›rsa, bu tespitlerinönemi ve do¤rulu¤u daha iyi anlafl›lacakt›r.S›k›yönetim ve devlet terörüylebirlikte, solun bir k›sm›nda “geri çekilme”e¤ilimleri görülmeye bafllanm›flt›.Kimi “kitle mücadelesi” teorisiyle,kimileri “örgütü koruma” gerekçeleriyle,sivil ve resmi faflist terörünkarfl›s›na gerekti¤i flekilde ç›km›yordu.Devrimci hareket, o koflullardagörevlerini –yine partileflmegöreviyle ba¤lant›s› içinde– flöyle ortayakoydu:“Süratle, tüm 'yasal' çal›flma biçimlerininve olanaklar›n›n ortadankalkt›¤› bir dönemdeyiz. Yeni flartlarauyup s›k›yönetime ve faflist terörekarfl› savafl›lmal› ve proletaryan›nsavaflç› partisini yaratmal›y›z. S›k›-yönetimin gelifli, partileflme sürecinintamamlanmas›n› ve faflist terörekarfl› devrimci fliddetin uygulanmas›n›erteleyemez, aksine dünkündendaha fazla gereklidir.” (3)Partileflmeyi, öncü savafl›-n›, uzun süreli halk savafl›n›içeren bir devrimstratejisini hayata geçirmeyi amaçlamak,hiç kuflku yok ki büyük bir siyasicürettir. Devrimci hareketinpartileflme süreci de iflte busiyasi cüretle flekillenmifltir.Devrimci hareketin siyasiarenaya ç›k›fl›n›n hemen ard›ndangerçeklefltirilen GültepeBask›n› (ki bu bask›n, çok kalabal›kbir savaflç› grubuyla faflist iflgalalt›ndaki bir semtte birçok faflist hedefinayn› anda vurulmas› fleklindegerçeklefltirilmifl ve Türkiye solundabir ilk oluflturuyordu), Gün Sazak,Nihat Erim gibi faflist hareketin vedevletin yönetim kademelerine vurulmas›,emperyalist flirketlere, karakollaradüzenlenen bask›nlar, bu siyasicüretin baz› örnekleriydiler.Yeni bir hareket olman›n objektifve subjektif yetersizliklerine ra¤men,Marafl Katliam›’na, S›k›yönetimeDevrimci Sol önderli¤inde al›nantav›r, faflist teröre karfl› misillemepolitikas› ve faflist iflgalleri k›rma baflar›s›,devlet terörü karfl›s›nda mücadeleeden tek hareket olmas›, solahakim olan anti-MHP bak›fl aç›s›n›nyerine devlete karfl› ve iktidar hedeflibir bak›fl aç›s›n› hakim k›lmaya çal›flanpolitikalar›, devrimci hareketin“umut” olmaya aday oldu¤unun ilkönemli göstergelerindendir.Devrimci Sol o dönem “silahl›propaganda” m› yap›yordu, öncü savafl›m› veriyordu? Hay›r. Fakat partilidönemle partisiz dönem aras›ndakiörgütlenme ve mücadele biçimleriaras›na “Çin Seddi” koyan bir anlay›flda yanl›flt›. Devrimci hareket, henüzbir parti de¤ildi, fakat prati¤inyükledi¤i görevleri omuzlamaktanda kaç›namazd›. Teoriye “dogma”olarak bakanlar›n o zaman çokça tart›flt›¤›bir konuydu bu. Marksist-Leninistler’inbu konudaki yaklafl›m›ise aç›kt›.Prati¤in, baflka türlü olmas›n›nimkans›zl›¤›n› gösterdi¤i gibi; önünebaflat görev olarak partinin yarat›lmas›n›koyan bir hareket, bu amac›-3223 Nisan 2006 / 49


na varmak için de koflullara uygunPASS (Politikleflmifl Askeri SavaflStratejisi) perspektifinde örgütlenmekve mücadele etmek zorundad›r.Yani baflka türlü flöyle de ifade edilebilir:Partileflme sürecindeki bir hareket,PASS’yi uygulayamaz, amaPASS perspektifiyle hareket eder.1978-80 aras› devrimci hareket mücadeleyibu bak›fl aç›s›yla örgütledi.O zamanlar devrimci hareketin geliflimine,mücadelesini üst boyutta sürdürmeyebafllamas›na bakarak kimileri“siz niye kendinize parti demiyorsunuz?”sorusunu soruyorlard›.Marksist-Leninistler, partinin ideallefltirilmesinede, karikatürize edilmesinede karfl›yd›lar. Kendilerinebir ç›rp›da parti diyenlerden veyapartileflmeyi belirsizli¤e erteleyenlerdenfarklar› da buydu.Devrimci hareketin partileflmeyolunda önemlimesafeler katetti¤i bu süreç,1980’de 12 Eylül Cuntas›’ylakesintiye u¤rad›. Sivil faflist terörle,ard›ndan devreye soktuklar› devletterörü ve s›k›yönetimle de halk›ndevrimci mücadelesinin gelifliminiönleyemeyen emperyalizm ve oligarfli,sonunda bir cunta yönetimine,aç›k faflizme geçti.12 Eylül Cuntas›’n›n görevi, devrimciörgütleri ezmek, halk›n mücadelesinibast›rmak, örgütsüzlefltirmekve bunlar› baflarabildi¤i ölçüdede emperyalizmin ekonomik sömürü,talan program›n› hayata geçirmekti.12 Eylül’le birlikte süreç birçokaç›dan farkl›laflm›flt›. Devrimci ak›-fl›n oldukça güçlü oldu¤u ‘80 öncesinde,en pasifist, legalizm içindekigruplar bile keskinli¤i kimseye b›-rakm›yordu. Herkes, stratejisine göre,Halk Savafl›’ndan, Ayaklanma’dan,Barikat Savafllar›’ndan, DireniflKomiteleri’nden sözediyordu.fiimdi, her örgüt ideolojisiyle, politikalar›yla,kadrolar›yla, kültürüyle buzor sürecin s›nav›ndan geçecekti. Nitekimgeçti de; ne var ki, Türkiye Solu’nunbu s›navdan büyük birço¤unlu¤uitibariyle geçemedi¤ini söylemeliyiz.Keskinlikler unutuldu, stratejilerunutuldu, merkezi, kararl› birdirenifl çizgisi bile ortaya konulamad›.Çok k›sa süreli ve daha çok kendili¤indenk›smen mücadeleyi sürdürmetav›rlar› görülse de, k›sa birsüre sonra görüldü ki, arenada merkeziolarak, kendi stratejisine, çizgisineuygun olarak mücadeleyi sürdürmeyeçal›flan sadece DevrimciSol kalm›flt›r.Amerikanc› faflist cunta ile birlikte,sivil faflist terör sahneden çekildi,yerini aç›k faflizmin devlet terörü ald›.Devrimci hareket, kimilerininalelacele ricat kararlar› ald›¤›, kimilerinincunta generalleri içinde “ilericikanat”lar arad›¤›, kimilerinin Selimiye’deteslimiyet kuyru¤una girdi-¤i koflullarda tereddüt etmeksizincuntaya karfl› mücadele ça¤r›s› yapt›.Ça¤r›yla birlikte “Amerikanc› FaflistCunta 45 Milyon Halk› RehinAlamayacak” kampanyas› bafllat›-ld›. Yenilen ilk darbelerin ard›ndanyeni merkezi yap› oluflturuldu. NiyaziAyd›n’›n, Ahmet Faz›l ErcümentÖzdemir’in de içinde yerald›¤› yeniMerkez Komite öncülü¤ünde 6 aykadar cuntaya karfl› silahl› mücadelesürdürüldü.Beklenece¤i gibi bu süreçtedevrimci hareket yo¤unbir sald›r›ya da maruz kald›ve birçok önder kadrosu bu sald›-r›larda tutukland›. Bunun sonucundamücadelenin boyutlar› oldukça altseviyelere indi. Örgütsel olarak toparlanmafaaliyetleri, yeni operasyonlarlakesintiye u¤ruyor ve buadeta bir k›s›r döngü yarat›yordu. Fakattoparlanman›n da direnifl ve mücadeleiçinde sa¤lanabilece¤i bilinciylecuntaya karfl› mücadele alt düzeydede olsa sürdürüldü.Sürecin bir “Partileflme süreci”olmas› esprisi devam ediyordu. Ancakpartileflme do¤rultusunda ad›mlaratmaktan çok daha öncelikli görevlerve zorunluluklar vard›. Partileflmedüflüncesi hiçbir dönem rafakald›r›lan bir düflünce olmasa da, odo¤rultuda ad›m atmak, planlar gelifltirmeknesnel duruma uygun de-3323 Nisan 2006 / 49¤ildi. Nitekim 1983 bafllar›nda yay›nlananve geçmifl sürece iliflkinmerkezi de¤erlendirmeyi içeren“Hareketimizin Geliflimi ve DevrimciMücadele” bafll›kl› broflürde de“nas›l bir parti?” sorunu yine gündemdeydi.Bu de¤erlendirme yaflan›lan süreçaç›s›ndan birkaç aç›dan önemliydi.Birincisi, hareketin d›flar›daki vehapishanedeki kadro ve taraftarlar›-n›n sorular›na cevap veriyordu. ‹kincisiise, solda cuntadan sonra yap›lm›flilk merkezi de¤erlendirme olmaözelli¤i tafl›yordu. Bu dönemde hementüm örgütler, de¤erlendirme vehesaplaflmalar› sürekli gelece¤e ertelemee¤ilimindeydiler.Hatalar›, eksiklikleri karfl›s›ndakitutum ise bir hareketin ciddiyetininve iddias›n›n en önemli göstergelerindenbiridir. Yapt›klar›n› ve yapamad›klar›n›de¤erlendirmeyen, muhasebeyapmayan, kadrolar›na vehalka hesap vermeyen bir hareket, enbaflta iddias›zlaflm›fl demektir. Broflürher fleyden önce iddian›n ve taktik,stratejik hedefler do¤rultusundayürüme kararl›l›¤›n›n ifadesiydi.Bu merkezi de¤erlendirmedeoturmufl bir yeralt› örgütünün yarat›-lamamas› ve örgütsel flekillenmedeki,kadrolar›n politik ve askeri e¤itimindekiyetersizlikler, düflman› küçümseme,alternatif yönetimin yarat›lmas›ndadayat›c› olmama gibi eksikliklersaptan›rken, Parti konusundada flu söyleniyordu:“Biz her zaman, partileflme sürecindekibir hareketin mücadelesi ilepartinin mücadelesinin ve siyasi hatt›n›nfarkl› olmas› gerekti¤ini savunduk.... Bizim de¤inmek istedi¤imiz,PASS-SP ve parti olgusunun birkaçdüflük seviyede silahl› hareketle dondurulmas›ve karikatürize edilmesidir.Tart›flt›¤›m›z konunun özü partisizbir hareketin iktidar alternatifiolamayaca¤›d›r. Çünkü biz iktidardansadece politik iktidar›n ele geçirilmesinianlam›yoruz. Bu yüzdenpartiden, iktidar› ele al›p anti-emperyalist,anti-oligarflik halk devriminikesintisiz devrim stratejisi ile


s›n›fs›z topluma kadar götürebilenbir yap›y›, Marksist-Leninist teoriyledonanm›fl, kitlelere her flart alt›ndaönderlik edebilecek ve sosyal dönüflümlerisa¤layabilecek bir örgütüanl›yoruz.”Burada ortaya konulan Partianlay›fl› ve tarifi, Marksist-Leninistler’ins›n›fs›ztopluma kadar uzanan stratejik çizgilerinide içeren bir tan›m ve tariftir.Bu tarif gösterir ki; Parti, sadece birörgütlenme formu de¤ildir; sadecebelli konjoktürel ihtiyaçlara cevapveren bir örgütlenme de de¤ildir. Oproletaryan›n k›lavuzu, mücadeleninkalbi, kurmay› olarak, çok çok uzunsoluklu bir yürüyüflün örgütüdür. Buyürüyüfl devrime, sosyalizmin inflas›-na ve komünizme kadar sürecek biryürüyüfltür ve Parti olgusu nihai hedefevar›ncaya kadar sürecin önderiolmaya devam edecektir. Yani o hembir savafla, hem sosyalizmin inflas›na,hem o s›n›flar›n ortadan kald›r›lmas›-na önderlik edecektir. Marksist-Leninistbir partiden anlafl›lmas› gerekenbudur.1983’te bu de¤erlendirmenin yap›l›fl›ndan1990’lara kadar geçen süreç,esas olarak hareketin toparlanmas›,hapishanelerde bedeller ödemepahas›na hayata geçirilen direnifl çizgisinind›flar›ya yans›t›lmas›, K›z›ldere’denölüm oruçlar›na uzanan direniflgelene¤i ve siyasi cüret üzerindeyeniden örgütlenme süreci oldu.Ve bu geliflmenin belli bir aflamas›ndayap›lan merkezi de¤erlendirmede“yolun neresindeyiz?” diye sorulacakve bu soruya oda¤›nda yine partileflmesürecinin olaca¤› bir cevapverilecekti.(1) “Küçük Burjuva E¤ilimlere Ve TasfiyeciHizipçilere Karfl› Hareketimizi Savunal›m,Saflar›m›z› Sa¤lamlaflt›ral›m” adl›broflürden. 1979 Aral›k.(2) DEV-GENÇ, Say›: 4, 6 Eylül 1979,“Partileflme Süreci, De¤iflen fiartlar Ve FaflizmeKarfl› Mücadele” bafll›kl› yaz›dan.(3) DEV-GENÇ, Say›:3, Syf.:3-devam edecek-Gülsuyu’nda Seminer:K›z›ldere’den BugüneUmudun TarihiGülsuyu Temel Haklar’da 14Nisan akflam› yap›lan seminereyaklafl›k 100 kifli kat›l›rken, 36 y›ll›kgörkemli tarihin coflkusu ve bilgisipaylafl›ld›.Seminer devrimci hareketingeçmiflten günümüze tarihini anlatansinevizyon gösterimi ile bafllad›.Seminerin yap›ld›¤› salondaMahir Çayan'›n, 12 Temmuz, 16-17Nisan'da ölümsüzleflen önder kadrolar›nresimlerinin yerald›¤› pankartlaras›l›yd›.Sinevizyonun ard›ndan Adal›adl› fliir okunurken Temel HaklarFederasyonu Baflkan› Asuman ÖzcanMahirler'in THKP-C'yi kurduklar›dönemle flehit düfltükleri ana30 Mart Mesajlar›fiAN OLSUN KIZILDERE’ YEfiAN OLSUN UMUDUMUZUN12. YILINAUmut olduk K›z›ldere'de...Umut olduk 30 Mart 1994'te...Bedreddinler’den Pir Sultanlar’a,Seyit R›zalar’dan K›z›ldere'ye, oradanda 30 Mart 1994'e Anadolu halklar›n›nUMUDU flimdi daha büyüyor.En zor koflullarda yolumuzdan birmilim bile sapmay›p, bafl›n›n dik veonurlu bizi bugünlere getiren önderli¤eselam olsun...Selamlar olsun bu tarihi var edenfiehitlerimize...Selam olsun UMUDUMUZUN12. YILINA...Selam olsun KIZILDERE’ YE...Sizleri Umudumuzun s›cakl›¤›ylakucakl›yoruz.Sevgilerimizle...Bolu HapishanesiÖzgür Tutsaklar›kadar olan süreci anlatt›. Seminerinikinci bölümünde ise tarih anlat›m›bugüne kadar getirilirken, geleneklerevurgu yap›ld›. Özcan semineri"Mahirler feda ruhuyla direnmifllerdir.Bizler bugün direnme gelene¤inionlardan al›yoruz Günümüzdesürdürdü¤ümüz ba¤›ms›zl›k demokrasimücadelesini sürdürürken12 Temmuzlar, 16-17 Nisanlar, 19Aral›k katliamlar›yla karfl›laflt›k.Ama boyun e¤medik teslim olmayaca¤›z.Geçmiflten günümüze gelendirenme gelene¤ini bizler ileriye tafl›yaca¤›z"diyerek bitirdi.MERHABA!"Devrim yolu sarp, engebeli vedolambaçl›d›r" demiflti Mahir Anadolu‹htilalinin rotas›n› çizdi¤inde.Bu sarp, engebeli ve dolambaçl› yolu36 y›ld›r yürüyen Mahir yürekliler butopraklar› hiç UMUT'suz koymad›.UMUT; K›z›ldere'de kank›z›l rengiylebayraklaflt›.UMUT; Apolar’la k›z›l karanfilolup açt› yüreklerde.UMUT; "Sosyalizm öldü.." sald›-r›lar›na karfl› 12 Temmuz, 16-17 Nisanlar’dacesaretle sosyalizm savunularakbüyütüldü.Karanl›¤›n zebanileri; tüm halk›teslim alaca¤›z, umudu yokedece¤izdedi¤inde "ölürüz ama asla teslimolmay›z" dedi UMUT yürekliler."Ve 2006 30 Mart’›nda sosyalizminanc›m›z, direnme kararl›l›¤›m›zlaumudumuzun kurtuluflumuzun 12.y›l›n› kutluyoruz kahraman flehitlerimizisayg›yla an›yoruz.Sizleri; umudumuzun coflkusuylakahramanlar›m›z›n s›cakl›¤›yla kucakl›yorum.Nursel Demirdö¤ücü / Sivas E Tipi3423 Nisan 2006 / 49


nar’›n Ünye’deki mezar› bafl›ndaanma yapt›lar. Yurtd›fl›nda hayat›n›kaybeden ‹çp›nar’›n yaflam› anlat›-l›rken, “K›z›ldere yolunda kesintisizsüren devrim yürüyüflümüz, flehitlerimizleayd›nlanacak” denildi.Dersim’de Cepheliler’in ast›¤›,Mahir Çayan resminin oldu¤u veüzerinde “Kurtulufla Kadar Savafl”yaz›l› bomba süsü verilmifl pankart,bir buçuk saat as›l› kald›.Yurtd›fl›ndaAnma ve KutlamalarCephe’den Eylemler:Devrim flehitlerini anma, umudunkuruluflunu kutlama günlerindeyurtd›fl›nda da Devrimci Halk KurtuluflCephesi Avrupa Temsilcili¤itaraf›ndan çeflitli etkinlikler gerçeklefltirilmeyedevam ediliyor.Almanya: Frankfurt, Darmstadt,Rüsselsheim, Köln, Berlin,Duisburg, Nürnberg, Krefeld, Hamburg,Aachen flehirlerinin merkeziyerlerinde; “fiehitlerimize Ba¤›ms›z,Demokratik Bir Türkiye SözümüzVar, Cephenin 13. Kurulufl Y›-l›n› Selaml›yoruz, Tek Yol Devrim”yaz›l› çok say›da pankart as›ld›.Almanya’da ayr›ca gerçeklefltirilenanmalarda da umudun kesintisizyürüyüflünün coflkusu vard›.Hamburg Anadolu-Der’de 16Nisan günü yap›lan etkinlikte “K›-z›ldere ve tüm devrimcilerin bize b›-rakt›¤› mirasa lay›k olman›n önemi”vurguland›. Ayn› gün Köln KültürEvi'nde ise, Büyük Direnifli anlatan"Umut Ya¤muru" filmi izlendi.Baflkent Berlin’deki ‹KAD’daise 17 Nisan günü, devrimci hareketinyaratt›¤› gelenekler üzerinde duruldu.Ayn› gün Stuttgart AnadoluKültür ve Sanat Evi'nde düzenlenenetkinlikte Karanfil fiiir Grubu dinletisundu ve flehitlere ba¤l›l›k ifadeedildi. Dortmund Kültür Merkezi´indede 16 Nisan günü anma vekutlama etkinli¤i vard›. K›z›ldere’denölüm orucuna faflizme karfl›direnifl kültürü ele al›nd›. DuisburgAnadolu E¤itim Kültür Merkezi’ndekietkinlikte de “Adal›lar niçinsavafl›yor” sorusunun cevapland›¤›bir konuflma yap›ld› ve ‘UmudaYürüyüfl’ Grubu marfllar›yla selamlad›tüm flehitleri. Ayr›ca Nürnberg`dede devrim flehitleri an›ld›.‹sviçre: Basel’de “Kuruluflunun12. Y›l›nda DHKP-C`yi Selaml›yoruz”yaz›l› pankart as›ld›.Fransa: Paris Anadolu Kültürve Dayan›flma Derne¤i’nde 15 Nisangünü gerçeklefltirilen etkinlikK›z›ldere ve tüm devrim flehitleriiçin sayg› duruflu ile bafllad›. Marfllar›nsöylendi¤i ve fliirlerin okundu-¤u etkinlikte yap›lan konuflmada,“K›z›ldere’yi savunman›n, K›z›lderegibi bir direniflin ruhunu ve siyasalanlay›fl›n› bugün yaflatmak oldu-¤u” vurguland›.Avusturya: Viyana’da dört ayr›yere as›lan pankartlarla Parti’ninkuruluflu selamland›. 16 Nisan günüise Viyana ve Innsbruck kentlerindeanma ve kutlama etkinlikleri gerçeklefltirildi.Viyana’daki etkinlikte salon flehitlerinresimleri ve pankartlarla donat›l›rken,sinevizyon gösterimi yap›ld›ve Avukat Behiç Aflç› ile canl›telefon ba¤lant›s› gerçeklefltirildi.Aflç›’n›n konuflmas› “Yaflas›n ÖlümOrucu Direniflimiz” slogan› ve alk›fllarlakarfl›land›. Innsbruck AnadoluKültür Merkezi’nde de, Viyana’daoldu¤u gibi, flehitlerimizedevrim sözünü yerine getirme kararl›l›¤›konuflmalara ve söylenenmarfllara yans›d›.Belçika: Brüksel’de 11 Nisan’da‘DHKP’nin 12. Kurulufl Y›l-Dönümünü Selaml›yoruz’ yaz›l›pankart as›l›rken, ertesi günü iseAnvers fiehri’nde Türkiyeliler’inyaflad›¤› Hoboken ve Berchemsemtlerine ‘Tek Yol Devrim’ pankartlar›as›ld›. Liege fiehri’ndekiBAHKEM’de ise anma etkinli¤igerçeklefltirildi.Hollanda: Rotterdam’da bulunanAnadolu Kültür ve Sanat Derne¤i’nde9 Nisan günü anma etkinli¤idüzenlenirken; 14 Nisan’da ise,Rotterdam, Utrecht, Den Haag veAmsterdam kentlerinde pankartlarlaumudun kuruluflu selamland›.Cepheliler düzenledikleri gösteriler ve silahl› eylemlerleumudun kuruluflunu ve kahraman flehitleri selamlad›lar.Dergimize yap›lan üstlenmelere göre gerçeklefltirileneylemler flu flekilde:◆ Cepheliler taraf›ndan 10 Nisan günü Ümraniye-Mand›ra’da Dereyolu molotoflarla trafi¤e kapat›larak"K›z›ldere Yolunda fiehitlerimizi Selaml›yor umuduBüyütüyoruz-DHKC" pankart› as›ld›. Eylemde ayr›cases bombas› patlat›ld›. 17 Nisan’da ise, sabah saatlerindeÜmraniye Dudullu Kemerdere Mevki’nde gösteridüzenlendi. Ayr›ca Osmanbey’de de yolu trafi¤e kapatarakgösteri yapan Cepheliler, umudu selamlad›lar.Cephe taraf›ndan üstlenilen di¤er iki eylem ise fluflekilde:◆ 17 Nisan akflam saat 23.00 s›ralar›nda SefaköyAKP binas› ve önündeki polislere yönelik silahl› sald›-r›n›n, “Büyük direnifle destek ve tecriti devam ettirenlerdenhesap sormak” amac›yla gerçeklefltirildi¤i dilegetirildi. Üstlenmede, tecrite son verilmedikçe, hesapsormaya devam edilece¤i kaydedildi.◆ 18 Nisan günü de Ba¤c›lar Adliyesi, bir sivil otove savc› araçlar›n›n tarand›¤› eylemi üstlenen DHKC,eylemin 16-17 Nisan flehitlerini selamlamak amac›ylagerçeklefltirildi¤ini belirtti.‹zmir3723 Nisan 2006 / 49


‘Tecrite Son’ Kampanyas› SürüyorTecrit Kalkana Kadar Meydanlarday›zTAYAD'›n “Tecrite Son” fliar› ilebafllatt›¤› kampanya kapsam›ndaoturma eylemleri, afifl ve bildiriler,bas›n aç›klamalar› ile halka tecritgerçe¤i anlat›lmaya devam ediliyor.“Tecrite Son” Ça¤r›s› Yay›l›yorHer hafta oldu¤u gibi oturma eylemlerindetutsak mektuplar›n›nokunmas›, afiflleme ve bildirilerbaflta ‹stanbul olmak üzere birçokkentte sürdü.❖ ‹stanbul Sultanahmet’te 6.haftas›na giren eylemde, ölüm orucunabafllayan Av. Behiç Aflç›'n›n,ÇHD Genel Merkezi’neyazd›¤› ve devrimci demokrathukukçular›n sorumluluklar›naiflaret etti-¤i mektubu okundu. MektupEmekli-Sen 2 No'lufiube Baflkan› Hasan Kaflk›rtaraf›ndan okunurken,“Tecrit'e Son” ve “SanaTecriti Anlatmak ‹stiyorum/TecritÖldürüyor"pankartlar› ve Fatma Koyup›narile Behiç Aflç›’n›nresimleri tafl›nd›.❖ ‹zmir’de ise 5 haftad›rsüren eylem, yine cumartesigünü 15 Nisan’da Kemeralt› giriflindegerçeklefltirildi. “F Tipi HapishanelerdeTecrite Son” pankart›açan TAYAD’l›lara, ESP, ‹C‹, Partizan,Mücadele Birli¤i ve ÖMP’ninde bulundu¤u çeflitli kurumlar dadestek verdiler. Tecrit gerçe¤ini dilegetiren ve içeride d›flar›da süren direnifledestek ça¤r›s› yapan dövizlerintafl›nd›¤›, sloganlar›n at›ld›¤› eylemdekonuflan Bayram ‹çlek, “Nebask›lar, ne gözalt›lar, ne tutuklamalar,ne de devletin yok sayma politikas›bizi bu gerçe¤i anlatmaktanal›koyamayacak. Her koflulda veher zaman tecriti anlatmaya devamedece¤iz” diye konufltu.Aç›klama s›ras›nda esnafa veal›flverifle gelen halka k›r çiçeklerida¤›tarak “Fatma Koyup›nar’›n Ölmesineizin Vermeyelim” ça¤r›s›yap›l›rken, befl dakikal›k oturma eylemigerçeklefltirildi ve Behiç Aflç›’n›nmektubu okundu.Öte yandan ‹zmir TAYAD’l›lar“Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum”dinletilerinin ikincisini 12 Nisangünü Karfl›yaka Do¤ançay Mahallesi’nde,üçüncüsünü ise 19 Nisan günüLimontepe Mahallesi’nde gerçeklefltirdiler.Etkinliklerde halkatecrit anlat›l›rken, Grup Gün Ifl›¤›türküleri, marfllar› ile direniflin havas›n›tafl›d›.❖ Samsun’da da 15 Nisan günüoturma eylemi vard›. SüleymaniyeGeçidi’nde yap›lan eylemde, “FTipi Hapishanelerde Tecrite Son”pankart› aç›l›rken, Hasan To¤an taraf›ndan,Kand›ra F Tipi Hapishanesi’ndekidevrimci tutsaklardanÜmit ‹lter’in mektubu okundu. “Yaflas›nÖlüm Orucu Direniflimiz” sloganlar›n›nat›ld›¤› eylemde, FatmaKoyup›nar’›n resmi de tafl›nd›.❖ Mersin TAYAD’l› Aileler 14Nisan günü Tafl Bina önünde yapt›klar›aç›klamada tecrite son verilmesiniisterken, tutsaklar taraf›ndanhaz›rlanan “tecrit” kitab›n›n tan›t›-m›n› yapt›lar.Tecritin halk›ntüm kesimlerineyönelik uyguland›¤›n›örneklerleanlatanCihan Güler, “Açl›¤›n yoksullu-¤un ve ölümlerin olmayaca¤› bir ülkeiçin tecrite karfl› ç›kal›m, tecriteson diyelim” fleklinde konufltu. TA-YAD’l›lar daha sonra kitab›n sat›fl vetan›t›m›n› konuflmalar yaparak EntellerCaddesi’nde gerçeklefltirdiler.Mersin TAYAD’l› Aileler 17 Nisangünü de her pazartesi yapt›klar›oturma eylemini yine Tafl Binaönünde gerçeklefltirdiler. EylemeDHP de destek verirken, Hasan Biberde fliirleri ile direniflin sesi oldu.❖ Hatay TAYAD’l› Aileler’in6. haftas›na giren oturma eylemi, buhafta da Ulus Meydan›’ndagerçeklefltirildi.“Sana Tecriti Anlatmak‹stiyorum–Tecriti Kald›-r›n Ölümleri Durdurun”pankart› ile Fatma Koyup›narve Behiç Aflç›’n›nfoto¤raflar›n›n tafl›nd›¤›eylemde konuflan HasanKutlu, Av. Behiç Aflç›’n›nneden ölüm orucuna bafllad›¤›n›,kendi aç›klamas›ndanokudu. Sloganla-Ankarar›n at›lmas›n›n ard›ndanesnafa ve cuma namaz›ndan ç›kanhalka bildiriler da¤›t›larak tecrit anlat›lmayadevam edildi.❖ Ankara Abdi ‹pekçi Park›’ndakiTAYAD’l› Aileler de 15Nisan günü tutsak mektubu okumaeylemine devam ettiler. Direnifllerinin946. gününde olan TAYAD’l›-lar, “Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum/Tecrit Öldürüyor” ve “TecriteSon” pankartlar› açt›lar. Bayramfiahin taraf›ndan yap›lan konuflman›nard›ndan, temsili hücre içine girenAyfle Arapgirli, Tekirda¤ F Tipi’ndenCelal Yayla’n›n mektubunuokudu.❖ Adana’da halk›n yo¤un ilgisialt›nda süren oturma eylemi, 173823 Nisan 2006 / 49


Nisan günü ‹nönü Park›’nda tekrarland›."Tecrit'e Son" pankart› arkas›ndatoplanan TAYAD’l›lar, “Biz FTipi cezaevlerinde 122. tabutun ç›kmamas›için buraday›z ve tecrit kalk›ncayakadar da mücadelemiz sürecektir"diye konufltular. Halka tecritianlatan konuflmalar›n yap›ld›¤›eylemde, direnifl evi ile iletiflim kurulacakbilgilerin da¤›t›lmas›n›n ard›ndan,befl dakika sonra bir kiflininAv. Behiç Aflç›’y› aramas› ve ard›ndanoturma eylemine kat›lmas› dikkatçekti. Yine bir baflka grup gençde “tecrite karfl› neler yapabilecekleri”konusunda bilgi istedi.Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹stanbulfiube üyeleri, SultanahmetAdliyesi önünde yapt›klar› eylemle,tecrite son verilmesini isteyerek,“Adalet Bakanl›¤›'n› bir kez dahauyar›yoruz! Meslektafl›m›z›n yaflayaca¤›olumsuzlu¤un tecritin de sorumlusuolarak bu duyars›zl›¤›ndanvazgeçmelisiniz" dediler.Av. Behiç Aflç›’n›n neden ölümorucuna bafllad›¤›n› hat›rlatan aç›klamay›okuyan fiube Sekreteri AvukatHakan Günaslan, hapishanelerdekitecrite dikkat çekerek avukatlar›nda tecrit politikas›ndan savunmahaklar›n›n k›s›tlanarak pay›nadüfleni ald›¤›n› dile getirdi. FatmaKoyup›nar ve Serpil Cabadan’›nölümün efli¤ine geldi¤ini hat›rlatanAdanaÖte yandan Adana’da engellemelerekarfl›n afiflleme çal›flmalar›da devam ediyor. 15 Nisan günü deKocavezir Mevkii’nden MeydanMahallesi’ne kadar yüzlerce afifllehalka tecrite karfl› mücadele ça¤r›s›ulaflt›r›ld›.❖ Oturma eyleminin bafllat›ld›-¤› yerlerden biri olan Uflak’ta da 16Nisan günü Tirito¤lu Park›’nda tutsakmektubu okundu. Sivas Hapishanesi’ndebulunan Nursel Demirdö¤ücü'nüntecriti anlatan mektubunuokuyan TAYAD’l›lar, “gelece¤imizinhücre duvarlar›yla, tecrit politikas›ylayok edilmesine izin vermeyelim"dediler.❖ Geçen hafta yapt›klar›oturma eyleminde bir grupfaflistin sald›r›s›na maruz kalanAntalya TAYAD’l›lar yinemeydandayd›lar. 17 Nisangünü K›fllahan Meydan›’ndayap›lan eyleme, çok say›dasendika, DKÖ ve siyasi grubuntemsilcisi de destek vererek“Provokasyonlara Hay›r,Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”pankart› açt›lar ve TA-YAD’l› Aileler’in yan›ndaGünaslan,“ÇHD GenelMerkez YöneticisiBehiçAflç›'n›n ölmemesive daha baflkalar›n›n bedeniniölüme yat›rmamas› için tümkamuoyu ve yetkililerini duyarl› olmayaça¤›r›yoruz” diye konufltu.ÇHD’den Behiç Aflç›’n›n Ölmemesi ‹çinTecriti Kald›r›n Ça¤r›s›Aç›klamaya 60 avukat kat›ld›.Adana ÇHD fiubesi üyeleri de13 Nisan günü Adana Adliyesiönünde yapt›klar› aç›klamada, BehiçAflç›’n›n ‘Dünya Avukatlar Günü’ndeölüm orucuna bafllad›¤›n›hat›rlatarak, bunu duyurmak içinCemil Çiçek’in kat›ld›¤› toplant›dasöz almak isteyen Avukat TaylanTanay’a yönelik sald›r› protestoedildi. fiube Baflkan› Avukat HüseyinK›l›nç, Adalet Bakan›’n› bafltaAv. Tanay olmak üzere tüm avukatlardanözür dilemeye ça¤›rd›.olduklar›n› dilegetirdiler. TA-YAD’l›lar ise,9 Nisan günügerçekleflen faflistsald›r›y›hat›rlatarak,“Bizler yap›lantüm sald›r›lara,linç giriflimlerinekarfl›bu alanlardatecride karfl›eylemlere devamedece¤iz”dediler. DahasonraBekirfiimflek’inEdirne F Tipi Hapishanesi’ndenyazd›¤› mektup okundu.❖ Polisin yo¤un sald›r› ve engellemelerinekarfl› Bursa HÖC’lüler“Tecrite Son” yaz›l› afiflleri yapmayadevam ettiler ve ayn› içerikteyaz›lamalar yapt›lar.❖ Bu arada yurtd›fl›nda da, Almanya’n›nNürnberg kentinde bulunanHalk Kültür Evi’nde, Behiç Aflç›ve Fatma Koyup›nar ile dayan›flmaamaçl› bir hafta açl›k grevi bafllat›ld›.ESP’den ProtestoEzilenlerin Sosyalist Platformu(ESP) üyeleri 15 Nisan günü TaksimTramvay Dura¤›’nda yapt›klar›eylemde, tecrit politikas›n› protestoederek, ölüm orucunu sürdürenleredesteklerini ifade ettiler."Tecrit Zulmüne Son" pankart›n›açan ve "Üç Kilit Üç Kap› Aç›ls›n"sloganlar› atan ESP’liler, eyleminard›ndan Fatma Koyup›narve Behiç Aflç›’n›n bulundu¤u direniflevini ziyaret ettiler.3923 Nisan 2006 / 49


AKP Hükümeti Sadece IMF’yi DinliyorGSS ‘jet h›z›yla’ yasalaflt›Emekçilerin itirazlar›, yasan›nsa¤l›k, sigorta sistemini halk›n aleyhinetahrip edece¤inin dile getirilmesi,fiili olarak gerçeklefltirilen referandumdaemekçilerin ezici ço-¤unlu¤unun yasaya “hay›r” denmesi;hiçbir fley AKP iktidar›n›n umurundaolmad›. Koltu¤a oturdu¤ugünden bu yana ekonomi politikalar›ndasadece IMF ve Dünya Bankas›’n›dinleyen AKP iktidar›, yineöyle yapt›. IMF taraf›ndan koflulolarak konulan Sosyal Sigortalar veGenel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›-s›, jet h›z›yla meclis gündemine geldive geldi¤i gibi de yasalaflt›.AKP iktidar›n›n, burjuva muhalefetindahi elefltirilerinin önünü keserek“Temel Yasa” kategorisine sokup,tek tek maddelerin görüflülmesiyerine “elleri kald›r indir” usulüç›kard›¤› yasalar, emekçilere yöneliken büyük sald›r›lardan biri olarakbu iktidar›n siciline yaz›ld›.AKP, IMF Yasas›n›Yalanla SavunuyorAKP ‹ktidar›, bütün icraatlar›ndaoldu¤u gibi, bu düzenlemeleri deemekçilerin, halk›n lehine gibi gösterip“reform” diye sundu. AKP’yegöre; yasa do¤ufltan itibaren herkesisigorta kapsam›na al›yor, sa¤l›khakk› herkese hem de “eflit” flekildesunuluyor, emeklilik yafl›n›n yükseltilmesine,maafllar›n›n düflürülmesineise, bugün itiraz edilmesininzaten anlam› yok. Çünkü bu 30 y›lsonra yürürlü¤e giriyor! Bugünküemekliler, yar›n emekli olacaklar nediye itiraz ediyorlar ki!Demagoji, yalan ve çarp›tma!IMF yasalar›n›n baflka türlü savunulabildi¤inerede görülmüfl. Yasan›nkimi noktalar›na de¤inmeden,IMF’nin kim oldu¤unu hat›rlamakbile, iktidar›n yalan söyledi¤ini anlamakiçin yeterlidir.Uluslararas› sermayenin,emperyalist tekellerinkuruluflu olan IMF, kiminç›karlar›na düzenlemelerister? Elbette temsiletti¤i kesimlerin. Meselebu kadar basittir.Erdo¤an’›n “tüm halk›nyarar›na” diye pazarlad›¤› GSSne getiriyor?1- Emeklilik yafl› 65’e ç›k›yor.Prim ödeme gün say›s› 7 binden 9bine ç›k›yor. Bunun anlam› en bafltageçici iflçilerin asla emekli olamayacaklar›d›r.Elbette bu düzenlemetüm emekçilere ek yük getiriyor.2- Emekli maafllar›, yüzde 33oran›nda, memurlar›n maafllar› yüzde5 oran›nda düflecek.3- Son 6 y›lda 14 kat artan primtavan› yüzde 33 daha yükseltiliyor.4- Sosyal güvenlik kurumlar›n›ntek çat› alt›nda birlefltirilmesi kazan›mde¤il aksine emekçiler için kay›panlam›na geliyor. Befl y›ll›k sigortal›l›küzerinden yap›lan SSK veBa¤-Kur’da yüzde 2.6, Emekli Sand›¤›’ndaise yüzde 3 olan y›ll›k maaflba¤lama oran› tüm emekçiler içinkademeli flekilde önce yüzde 2.5’eard›ndan yüzde 2’ye düflüyor. Böylecehenüz emekli olmayan herkesyasan›n darbesini yiyor.5- Sa¤l›¤›n 18 yafla kadar ücretsizolaca¤› yalan. Zira, bütün emekçilerve Yeflil Kart sahiplerinin çocuklar›zaten prim ödemeden sa¤l›khakk›nda yararlanmaktad›rlar, birkazan›m yoktur. Birçok sa¤l›k harcamas›ndaise “katk› pay›” ödemezorunlulu¤u getirilmektedir.6- Say›lar› milyonlar› bulan iflsizlerve kay›td›fl› çal›flt›r›lan emekçiler,esnaflar, köylüler emeklilikhakk›ndan yoksun b›rak›ld›klar› gibiprim ödemedikleri koflulda (ki enyoksul kesimlerden sözediyoruz)4023 Nisan 2006 / 49sa¤l›k hakk›ndan da yararlanamayacaklar.Yani GSS’nin tüm halk› kapsad›¤›yalan. Ki, primini ödeyemeyenesnaf›n ve çiftçinin mallar›na elkoyma uygulamas›n›n yasa ile hükmeba¤lanmas›, halk›n aleyhine düzenlemelerdenbir baflkas›d›r.7- Sa¤l›k alan› tümden özellefltirilerek,“paran kadar sa¤l›k hizmeti”alenileflecek.Birkaç maddesine yer verdi¤imiztasar›, görülece¤i gibi tümüyle sermayeninç›karlar› esas al›narak düzenlenmifltir.Baflta emeklilik olmaküzere, emekçilerin kazan›lm›fl haklar›n›her zaman yük olarak görensermaye, isteklerini AKP arac›l›¤›ylahalka dayatmakta, takiyyeci iktidarda halk›n olas› tepkisini yalanlarlanötralize etmektedir. “Emeklilikyafl› 2006’da yükselecek sizene” diyen bir zihniyet var karfl›m›zda.Her alanda özellefltirme, sermayeyepeflkefl icraat›n temel felsefesidir.GSS Protestolar› veIMF Polisinin Sald›r›lar›Türk-‹fl’in uykuya yatarak izledi¤iIMF yasalar›, KESK, D‹SK,TTB, TMMOB taraf›ndan düzenleneneylemlerle protesto edildi.Sendikalar ve HÖC’lülerin deyerald›¤› DKÖ’ler 13 Nisan günüTBMM’ye yürüdü. Polisin barikatkurarak önünü kesti¤i emekçiler,“Çetecilere K›yak Emekçiye Barikat,Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca-


¤›z” sloganlar› att›lar. Yürüyüfle devamedilerek meclis önünde yap›lanaç›klamada, yasan›n IMF emri oldu¤unadikkat çekilerek, “AKP, halk›niradesini hiçe sayarak gelece¤imizive yaflam hakk›m›z› uluslararas›sermaye ve iflbirlikçilerinin karh›rs›na terkediyor” denildi.‹zmir, Malatya, Bursa, Bolu, Antalya,Hakkari, Van, Sivas, ‹stanbul,Adana, Kocaeli ve daha birçokkentte meydanlara ç›kan, AKP binalar›önünde toplanan emekçiler,"Meclise ça¤r›; Sosyal GüvenlikYasas›'na Yüzde 99.4 Hay›r. HalktanGeçmeyen Yasa Meclis'ten GeçerMi? IMF ‹radesi De¤il, Halk‹radesi", “Sa¤l›kl› ve Güvenli Gelecek‹stiyoruz”, “E¤itim ve Sa¤l›kHakt›r Sat›lamaz” pankartlar› tafl›-d›lar, yasa aleyhine sloganlar att›lar.‹zmir gibi illerde ise, toplanan yüzbinlerceimza meclise gönderildi.Kocaeli’de 15 Nisan’da düzenleneneyleme sald›ran polis, onlarcaemekçiyi yaralarken alt› kifliyi gözalt›naald›. Gözalt›lar ve sald›r›protesto edilirken, eyleme GençlikDerne¤i üyeleri de kat›ld›lar.Yasan›n görüflüldü¤ü 18 Nisangünü ise, IMF yasalar›n›n yap›c›s›TBMM “düflman iflgaline karfl›” korumayaal›nm›flt›. Yaklafl›k 1500 kifli"IMF Emeklilik ve Sa¤l›k Hakk›-m›z› Gasp Ediyor" pankart› arkas›ndameclise yürüyerek yasan›n derhalgeri çekilmesini, halk›n iradesinekulak verilmesini istedi. Eylemekat›lan Halkevleri üyelerine sald›-ran polisler silahlar›na davranarakhavaya atefl açarken, TBMM bahçesindede askerlerin “sipere” yatt›klar›görüldü. Oligarflik düzeninin niteli¤ineyak›flan bir görüntüydü bu.Emekçiler emperyalist tekellerinistedi¤i bir yasaya karfl› ç›k›yor. Buyasalar› yapan meclisin önünde silahlar,gaz bombalar› ile durduruluyorlar.Emperyalistlerin cirit att›¤›,IMF talimatlar›n›n yasa hükmündegeçerli oldu¤u ülkenin meclisi ise,emekçilere karfl› tam siper korumayaal›n›yor; ne güzel demokrasi!Nitekim “demokratik hukukdevleti”nin polislerinin ço¤unluklafaflist çetelere yapt›rd›klar› türdensald›r›lar› bizzat kendilerinin gerçeklefltirdikleride görüldü. GSSprotestosuna kat›lan Halkevleriüyeleri, ayn› günün akflam› derneklerindenç›kt›klar›nda polislerin sopal›sald›r›s›na u¤rad›lar. Yani ortadabir eylem vb. yoktu, tam çetevariflekilde gerçeklefltirilen sald›r› dakikalarcasürdü ve çok say›da Halkeviüyesi yaraland›.Belediye ‹flçilerinden EylemGenel-‹fl üyesi Tafldelen Belediyesi iflçileri, ifltenat›lmalar›n›n ard›ndan alacaklar›n›n ödenmemesiniprotesto etmek için 17 Nisan günü Fatih SultanMehmet Köprüsü’nde eylem yapt›lar. Belediye seçimleriniANAP’›n kazanmas›n›n ard›ndan iflçilersendikadan istifaya zorlanm›fl, örgütlenme haklar›ndanvazgeçmedikleri için de hukuksuz bir flekildeiflten at›lm›fllard›.Almanya’da emekçi eylemleriSermayenin sald›r›lar›n›n en yo¤un oldu¤u Almanya’da emekçilerineylemleri durmuyor. Grev karar› al›nmas› beklenen Metal sektörüiflçileri, patronlar›n yüzde 2’lik zam önerisi karfl›s›nda yüzde 5’te›srar ediyorlar. Uyar› grevleri 18 Nisan günü de devam etti.Rosttock’da bulunan Aker Wornorw, Neptun Tersaneleri ve Caterpillarmotorlar›n›n üretildi¤i firmada çal›flan iflçiler 19 Nisan günüyüzde befl zam talebiyle uyar› grevi yapt›lar. Ayn› gün Hamburg Belediyesi’ndeçal›flan› Ver.di üyesi 2 bin kifli özellefltirmeyi protesto etti.Doktorlar ise yine sokaktayd›lar. Çal›flma koflullar›n›n düzeltilmesive yüzde 30 zam talepleri için uzun süredir eylemler yapan doktorlar›nLeipzig’de düzenledikleri yürüyüfle 4 bin kifli kat›ld›.Duisburg Hastanesi’nde iflten at›lan 5 sa¤l›k emekçisinin hastaneönünde çad›r kurarak gerçeklefltirdikleri direnifl sürüyor. Bafl›ndanbu yana emekçilere destek veren Anadolu Federasyonu DuisburgTemsilcili¤i, 14 Nisan günü de hastane önündeydi. ‹flçileri ziyareteden Federasyon üyeleri, "Grev Çad›r›na Bir Çiçek de Sen Getir" slogan›ylaiflçilere destek için kampanya bafllatt›.G›da-‹fl’e Kapatma Karar›AKP hükümeti, sendikal örgütlenmeye yönelik sald›r›-lar›na bir yenisi ekledi. D‹SK’e ba¤l› G›da-‹fl Sendikas›-n›n, “yönetim kurulu üyelerinin 10 y›ll›k fiili çal›flma süreleribulunmad›¤›” gerekçesiyle kapat›lmas› istendi. Bak›rköy2. ‹fl Mahkemesi de 6 Nisan 2006 tarihinde G›da-‹fl Sendikas› hakk›nda kapatma karar› ald›. Sendika karar›Yarg›tay’a götürürken, D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi,yap›lan›n hukuksuz oldu¤unu ifade etti.Sinanl› Köylüleri Ankara’daTopraklar› Köy A¤as› Cengiz Sinanl› taraf›ndangasbedilen, Diyarbak›r’›n Bismil ‹lçesi’ne ba¤l› SinanKöylüleri, 15 Nisan günü Ankara’dayd›. Abdi ‹pekçiPark›’nda sendikalar ve DKÖ’lerin deste¤iyle eylemyapan köylüler, a¤ay› devletin destekledi¤ini söylediler.Köylüler Yüksel Caddesi’nde de stant açarak imzatoplad›.Parkta yap›lan aç›klaman›n ard›ndan yürüyüflyapan köylüler, “Topra¤›m›z› Geri ‹stiyoruz, ToprakReformu Anayasal Hakt›r, Meclis kap›s›n› ÇalmayaGeldik Topraklar›m›z› Almaya Geldik, Köylüye ToprakHalklara Hürriyet, A¤alar Köylüye Hesap Verecek,A¤alarMeclisteKöylülerSokakta”pankartlar›tafl›y›p sloganlaratt›-lar.4123 Nisan 2006 / 49


hayat›niçindekiteoriSendikal Mücadeleve Sendikac›l›k - 11 May›s’›n coflkusuyla Merhaba!1 May›s haz›rl›klar›nda, tart›flmalar›ndado¤rudan veya dolayl› olarakyeralan sendikalar ve sendikac›larüzerine sohbet edece¤iz bugünküçal›flmam›zda. Bir anlamda da geçenhaftaki sohbetimizin devam›olacak. Konumuz yine 1 May›s’lailgili olsun istedik. Devrimci ‹flçiHareketi’nden Güler arkadafl›m›z dayine sohbetimizin konu¤u.Sendikal mücadele ve sendikac›-l›k konusunda üzerinde durulmas›gereken belli bafll› noktalar› öncebafll›klar halinde özetleyelim: Birincisi:Sendikal mücadeleyle, iflçi s›-n›f› mücadelesi aras›nda –kapsam,biçim, örgütlülük aç›s›ndan– nas›lbir ba¤ vard›r; bunu ele alal›m. ‹flçis›n›f› mücadelesiyle sendikal mücadeleninözdefllefltirilmesi, bu konudaülkemizde gerek reformist, gereksede oportünist kesimler taraf›ndançarp›t›lan en temel noktalardanbiridir. ‹kinci olarak, sendikac›l›knedir, devrimci sendikac› kimdir,bunu ele alal›m. Ki bu da biraz öncesözünü etti¤im çarp›k anlay›fllar›nsonucu olarak büyük bir bozulman›nyafland›¤› bir noktad›r... Sözü ilkolarak Güler arkadafla veriyorum.Proletaryan›n mücadelesiüç cephededir!Güler: Ben sözümün bafl›ndasendikal mücadelenin iflçi s›n›f› mücadelesiaç›s›ndan nereye oturdu¤unu,Mahir Çayan’dan bir al›nt›ylaanlatmak istiyorum. 1 May›s’a iliflkingüncel tart›flmalardan da girebilirdikkonuya, ama bunu k›smen geçenhafta yapt›¤›m›z için Kemal arkadafl›nortaya koydu¤u soruyu,böyle ad›m ad›m netlefltirerek ilerlememizdaha uygun olacakt›r san›-r›m. Yeni iflçi arkadafllarla yapt›¤›-m›z e¤itim çal›flmalar›n›n pek ço-¤unda bafltan üzerinde durdu¤umuzbir konudur bu. Biz iflçiye s›n›f bilincinikazand›rmak istiyoruz. Dolay›s›ylasendikalar› ne küçümsemeli,ne de gözünde büyütmemelidir.Evet, sorunun en k›sa cevab› fludur:Sendikal mücadeleyle, iflçi s›-n›f›n›n mücadelesi ayn› fleyler de-¤ildir. Kapsam, biçim ve örgütlülükbak›m›ndan farkl›d›rlar. Mahir bunlar›nmuhtevas›n› flöyle aç›kl›yor:“Proletaryan›n s›n›f savafl› ideolojik,ekonomik ve politik olmaküzere üç cephede birden cereyaneder. Burjuva ideolojisine ve sapt›rmalar›nakarfl›, proletaryan›n devrimcisavafl› ideolojik bir savaflt›r.‹flçi ve emekçi s›n›flar›n›n hayat veçal›flma flartlar›n› düzeltme fleklindekigünlük mücadelesi ekonomikmücadeledir. Direkt gerici s›n›flar›nyönetimini hedef alan mücadelelerise politik savaflt›r.Politik mücadele, devrimci yay›nlayap›lan politik propagandadan,politik nitelikteki kitle gösterilerindenpolitik grevlere ve de gerillasavafl›na kadar çeflitli biçimlerdecereyan eder.” (Bütün Yaz›lar, syf.446, Boran Yay›nlar›)Sendikalar, proletaryan›n “ekonomikcephede”ki mücadelesinin,baflka deyiflle mevcut düzen s›n›rlar›içinde yaflam› iyilefltirme mücadelesininbir arac›d›rlar. Dolay›s›yla,sendikal mücadele iflçi s›n›f›n›nmücadelesinin ancak bir bölümü vebir biçimidir.Ayr›ca belirtmemiz gerekir ki,ekonomik mücadelenin tek arac› dasendikalar de¤ildir, sendikalar d›-fl›nda da iflçi s›n›f› ekonomik mücadelesiniyürütür.Mazlum: Tesadüf, ben de Mahir’denayn› al›nt›y› aktarmay› düflünüyordum.Çünkü daha Marks’tanberi yap›lm›fl bir ayr›md›r ve Mahirçok net özetlemifltir. Güler arkadafl›naktard›¤› bölümün bafl›nda vesonunda yeralan iki cümle var, bunlarda çok çarp›c›d›r. O formülasyonuaktarmadan önce diyor ki Mahir:“Oportünist ve revizyonistler taraf›ndankarmakar›fl›k hale getirilenbu stratejik çizgi üzerinde birazdurmak gerekiyor.”Daha sonra Güler’in aktard›¤›sözleri söyledikten sonra da flöylebitiriyor: “Dünya devrimci prati¤i,soldaki bütün sap›tmalar›n s›n›f mücadelesininüç cephesinin bir veyaiki kesimini ihmal etmek veya önemsememektendo¤du¤unu göstermektedir.”Bu üç cephedeki mücadele meselesi,halen de oportünizm ve revizyonizmtaraf›ndan karmakar›fl›kbir halde ele al›nmaktad›r. ‹flçi s›n›-f› üzerine teorilerine, güncel politikalar›na,literatürlerine bak›ld›¤›ndada görülür zaten, tam bir kafa kar›-fl›kl›¤› vard›r bu konuda.Sendikalar iflçi s›n›f› taraf›ndanmücadelenin bir arac› olarak kurulal›neredeyse 200 y›l oluyor. Diyeceksinizki bu nas›l bir kafa kar›fl›kl›¤›ki, 200 y›ld›r sürüyor.Asl›nda bir kafa kar›fl›kl›¤›ndançok, kendi reformist, ekonomist tercihlerinedeniyle, iflçi s›n›f›n›n gerçekkurtulufl mücadelesinden kaç›fllar›n›gizlemek için bilinçli bir“karmafl›kl›k” yaratmaktan sözetmekdaha do¤rudur. De¤ilse, neredeyse200 y›la yaklaflan sendikalpratik içinde, sendikalar›n ne yap›pyapamayaca¤›, nas›l bir rol oynay›poynayamayacaklar› çok net görülmüfltür.Gerek Marks, gerek Leninbunun teorik çerçevesini de çok netçizmifller ve o günlerden bu yana dasendikal mücadele alan›ndaki hergeliflme her fley bu teorik çerçeveyikan›tlam›flt›r. Marks, daha o zamanlar,sendikalar›n ortaya ç›k›fl› ve geliflimiüzerine flöyle diyor mesela:“‹flçilerin tek toplumsal gücü say›lar›d›r.Ne var ki say› gücü, aralar›ndakirekabet nedeniyle azal›r. ‹flçisendikalar›, ilkin, bu rekabeti ortadankald›rmak ya da en az›ndan4223 Nisan 2006 / 49


onun önünü almak için iflçilerinkendili¤inden gayretiyle do¤mufltur.Bundan ötürü iflçi sendikalar›n›n ilkamaçlar›, do¤al olarak, günlük gereksinimleriniçözümlemek ve kapitalizminsald›r›lar›ndan korunmaksorunlar›yla (k›sacas›, ücretlerve çal›flma saatleri sorunlar›yla) s›-n›rl›yd›.”Bunlar› belirttikten sonra da flöyledevam ediyor Marks: “Günümüzdeemekçi sendikalar›, kapitalizmkarfl›s›nda günlük savafl›ma çok fazladald›klar›ndan ücret köleli¤i sisteminekarfl› eylem güçlerini henüztümüyle kavram›fl de¤illerdir. Bundanötürü de genel toplumsal ve siyasalhareketlerden uzak durmaktad›r.Oysa ilk amaçlar›n›n yan›s›ra,iflçi s›n›f›n›n tam kurtulufluna yönelikeylemde bulunmay› ö¤renmelidirler.Bu yöndeki tüm toplumsalve siyasal hareketlere kat›lmal›d›rlar...Çabalar›n›n, ayaklar alt›ndaezilen milyonlar›n kurtuluflunuamaçlad›¤›n›, bütün dünyaya göstermelidirler.”fiimdi sendikalar›n ilk ortayaç›kt›klar› haline ve Marks’›n “flöyleolmas› gerekir” dedi¤i noktalardanhareketle, bugün ülkemizdeki sendikalarabakal›m. Ne görüyoruz?Marks’›n iflaret etti¤i daha o ilk ortayaç›kt›klar› halindedirler adeta.‹flçi s›n›f› bilincinin ve ideolojisininçok gerisinde bir sendikac›l›kt›r bu.Güler: Evet, en önemli ayr›mnoktas›na geldik burada. Sendikalar›niflçi s›n›f›n›n ekonomik mücadeleayg›tlar› olmas›yla, kendileriniekonomizmle s›n›rlamalar› farkl›fleylerdir. Kar›fl›kl›¤›n veya Mazlumarkadafl›n deyifliyle bilinçli “kar›flt›rma”n›nortaya ç›kt›¤› konulardanbiri budur.Sendika, iflçilerin ekonomik-demokratikmücadele arac›d›r ama iflçis›n›f›n›n kurtuluflunu hedefleyendevrimci anlay›fl›n sendikal alandakimücadele ve örgütlenme anlay›fl›,sadece iflçi s›n›f›n›n ekonomik-demokratikmücadelesini vermekle s›-n›rl› de¤ildir. Çünkü sendikalar ayn›zamanda bir s›n›f örgütü’dür. Buanlamda burjuvaziye karfl› ideolojikve politik mücadeleye de çeflitli örgütselve siyasal biçimler içinde kat›l›rlar.Marks’›n dedi¤i gibi, tümtoplumsal ve siyasal hareketlerdeyeral›rlar. ‹flçilerin gelece¤i, yanisömürü ve zulüm düzeninden kurtulman›nyolu sosyalizmde oldu¤unagöre, s›n›f örgütü olan sendikalar›nda iflçi s›n›f›n› sosyalist bilinçledonatmalar› ve sosyalizm mücadelesinekat›lmalar›, onun s›n›f tabiat›-na uygun oland›r. Bu tarihsel misyonundanuzaklaflt›r›lm›fl her sendika,bir biçimde burjuvazinin veyaonun iflçi s›n›f›n›n içindeki uzant›lar›n›netkisi, yönlendirmesi alt›nagirmifl sendikalard›r.Sendikal mücadeleyi “ekonomikhaklar” mücadelesiyle s›n›rlayanekonomizm ad› verilen ak›m da ayn›rolü oynar.Burjuvazinin çizdi¤i s›n›rlariçindeki bir sendikac›l›¤›n temsilcisiolan Uluslararas› Hür ‹flçi Sendikalar›Konfederasyonu (ICFTU) eskibaflkanlar›ndan Vetter, sendikalar›nrolü ne olmal› sorusuna flu karfl›-l›¤› veriyordu: "Sendikalar sistemielefltirmemelidir. Sendikalar›n göreviemekçilerin ç›karlar› do¤rultusundapratik çözümler aramakt›r."Bu sözler asl›nda bize, sendikalar›nrolünün ne olmamas› gerekti-¤ini gösterir.Özlem: “Tüm toplumsal ve siyasalhareketlerde yeral›rlar” deyifli,bana yak›n zamanda sendikalarla,ve bu sendikalar›n yönetimindekireformist ÖDP’li, EMEP’li sendikac›larlayap›lan tart›flmalar› hat›rlatt›.Mesela NATO Zirvesi’ne karfl› halk›m›z›nanti-emperyalist protestolar›ndapek görememifltik sendikalar›;“iflçiler Nato’dan çok Çin mallar›n›tart›fl›yor” deniyordu o zaman.Irak’›n iflgaline karfl› mücadelede deciddi bir rol üstlenmediler. Keza FTipleri konusunda da. “‹flçileringündemi de¤il” deniyordu. Oysabunlar, iflçilerin, sendikalar›n kat›lmas›gereken toplumsal siyasal hareketlerdi.Tabii bu noktada bunlar›söyleyen sendikac›lara “bu konulariflçilerin gündeminde de¤ilse, sen ogündemleri onlara maletmek için ne4323 Nisan 2006 / 491 MAYIS’TAALANLARASendikalar›n iflçi s›n›f›n›n ekonomikmücadele ayg›tlar› olmas›yla,kendilerini ekonomizmle s›n›rlamalar›farkl› fleylerdir... Sendikalar (da)burjuvaziye karfl› ideolojik ve politikmücadeleye de çeflitli örgütsel ve siyasalbiçimler içinde kat›l›rlar.Marks’›n dedi¤i gibi, tüm toplumsalve siyasal hareketlerde yeral›rlar.yapt›n” diye sormak gerekiyor. Kiburada tart›flt›¤›m›z da asl›nda bu.Mesele iflçilerin kavray›fl›ndan çok,sendikal alanda onlara önderlik yapmaiddias›ndakilerin sendikal mücadeleyi,politik mücadeleyi, yani oüç cephedeki mücadeleyi kavray›fl›san›r›m.Kemal: Burada, konunun dahanet anlafl›lmas› için flunu ekleyim.Mahir’in yapt›¤› ayr›ma dönersek;üç cephedeki mücadeleden ekonomikmücadelenin ayg›t› (ayg›tlar›ndanbiri) sendikalard›r. Peki proletaryan›npolitik cephede yürüttü¤ümücadelenin ayg›t› nedir? Sendikalarpolitikleflerek, devrimcileflerekbu görevi de yerine mi getirecekler?Hay›r. Proletaryan›n politik cephedekimücadelesinin örgütü, proletaryan›npartisidir. Sendikalar politikleflsede, devrimcileflse de niteli¤iitibar›yla politik mücadelenin as›lyürütücüsü olamazlar. Politik mücadelebildi¤imiz gibi, iktidar mücadelesidir.‹ktidar mücadelesi ise, sendikalararac›l›¤›yla de¤il, ancak proletaryan›npolitik partisi arac›l›¤›ylayürütülür. Reformizmin bugün sendikalardakelimenin tam anlam›ylaekonomizme batmas›, adeta sar›sendikac›l›¤a tabi olmas›nda esas›ndapolitik mücadeleden, yani iktidarmücadelesinden vazgeçmifl olmalar›n›nrolü vard›r. Proletaryan›n üçcephedeki mücadelesinden “politikmücadele”den vazgeçmifl olanlar,zaten di¤er iki cephedeki mücadeleyide devrimci anlamda, iflçi s›n›f›-n›n ideolojisine ve kurtulufluna hizmetedecek tarzda yürütemezler. Ki,sözü edilen üç cephedeki mücadeledentemel olan elbette politik mücadeledirve di¤erleri ona tabidir.


Özlem: San›r›m burada yinebir baflka tart›flma konusuna gelinmifloluyor. Proletaryan›n politikpartisi nedir, nas›l kurulur, kimlerkurar? Proletaryan›n politik partisidenilince, iflçilerin kurdu¤u bir partiyimi anlayaca¤›z?Kemal: Bu soruyu da Mazlumarkadafl›m›z cevaplas›n.Mazlum: Bu konu elbette geniflbir konu, tüm yanlar›yla ele almayakalkarsak, bu sohbet için tespitetti¤imiz konuyu biraz aflm›floluruz. Ama Özlem’in iflaret etti¤itart›flma noktas› aç›s›ndan k›sacaflöyle cevaplayay›m. Proletaryan›npartisi, Marksizm-Leninizm’i savunan,devrim için proletaryay› vetüm ezilenleri kendi bayra¤› alt›ndaörgütleyip birlefltiren ve savaflt›ran,proletaryan›n iktidar›n›/diktatörlü-¤ünü kurmay› ve o iktidar arac›l›-¤›yla sosyalizmi infla etmeyi amaçedinen partidir. O partiyi kuranlar›niflçi olup olmamas› veya o partininüyelerinin ço¤unlu¤unun iflçi olupolmamas›, ta Menflevikler-Bolfleviklerayr›flmas› döneminde yap›laneski tart›flmalard›r. Proletaryan›npartisi öncülü¤ünde gerçeklefltirileno kadar devrim deneyiminden sonra,hala bunu tart›flmak, Menflevizmeyap›fl›p kalmaktan baflka bir fleyde¤ildir. Esas olan proletaryan›npartisi oldu¤u iddias›ndaki örgütüntarihsel ve siyasal olarak o pro¤ramasahip olup o misyonu fiilen üstlenebilmesidir.Partinin kurucular›-n›n s›n›f kökeni de¤il, bu belirleyicidir.Parti içinde iflçilerin hangioranda olaca¤› da yine her ülkeninkendi sosyo-ekonomik yap›s› ve1 MAYIS’TAALANLARABir devrimci hareket için “iflçi s›n›f› mücadelesiniihmal etmek” diye bir fley sözkonusuolamaz. Çünkü zaten yürüttü¤ümüz mücadelenintümü iflçi s›n›f›n›n mücadelesidir.Yürüttü¤ümüz mücadenin öncüsü, proletaryad›rve bu ideolojik öncülük zaten devrimciharekette somutlanmaktad›r.mücadelesinin geliflim özellikleriylebelirlenir.Pek çok ülkede, hemen her zamaniflçi s›n›f›n›n temsilcisi, proletaryan›nöz örgütü oldu¤u iddias›ndapek çok örgüt ortaya ç›km›flt›r. Menflevizmeyap›fl›p kalanlar, proletaryan›nöz örgütü olduklar› iddias›n›saflar›ndaki “iflçilerin oran›n›n çoklu¤una”dayand›rm›fllard›r. Dedi¤imgibi iflçi s›n›f›n›n temsilcisi, öz örgütüolmak, ne kadar iflçi üyeye sahipolundu¤uyla de¤il, iflçi s›n›f›n›nideolojisinin gereklerinin ne kadaryerine getirilebildi¤iyle ilgilidir.Güler: Burada 1 May›s’a iliflkinbir anlay›fla ve tart›flmaya de¤inebilirizsan›r›m.Revizyonistler, oportünistlerhalk savafl›n› savunan devrimci örgütlerihep “iflçi s›n›f› mücadelesiniihmal etmek”le elefltiriler. Bu elefltirininpratikte bir karfl›l›¤› yoktur asl›nda;yani onlar iflçi s›n›f› içindeçok örgütlüdür de, halk savafl›n› savunanlarörgütsüzdür diye bir durumyok. Tersine, hemen hiçbirininiflçi s›n›f› içinde ciddi bir gücü, iflçis›n›f› mücadelesinde ciddi bir direniflgelene¤i, yaratt›¤› bir fley yoktur.Elefltirdikleri devrimci hareket,bu alanda da yetersiz de olsa, herzaman örgütlü olmufl, çeflitli direnifllereöncülük etmifltir. Ama buelefltirilerinin pratik karfl›l›¤›n›n olmamas›da bir yana, elefltirinin kendisiasl›nda anlams›zd›r; bir devrimcihareket için “iflçi s›n›f› mücadelesiniihmal etmek” diye bir fley sözkonusuolamaz. Çünkü zaten yürüttü¤ümüzmücadelenin tümü iflçis›n›f›n›n mücadelesidir. Yürüttü-¤ümüz mücadenin öncüsü, proletaryad›rve bu ideolojik öncülük zatendevrimci harekette somutlanmaktad›r.Di¤er devrimci örgütler de benzeriddiadad›r. Ama revizyonizminoportünizmin bu ve benzeri deyiflleribile, asl›nda reformizmin, oportünizminliteratüründe iflçi s›n›f› mücadelesiylesendikal mücadeleninne kadar özdeflleflmifl oldu¤unu, “iflçis›n›f›n›n mücadelesi”nin ideolojikiçeri¤inin neredeyse unutulmufloldu¤unu gösterir.4423 Nisan 2006 / 49Bunun 1 May›s tart›flmalar›ylaba¤lant›s›na gelince; 1 May›s, tümemekçileri, ezilenleri iflçi s›n›f›n›nideolojisi etraf›nda birlefltirme günüdür.Yani bizim 1 May›slar’dayapt›¤›m›z ve yapaca¤›m›z da, iflçis›n›f›na kendi s›n›f bilincini kazand›rmakve en genifl kitlelere iflçi s›-n›f›n›n ideolojisini tafl›makt›r. Bunuyapacak olan da sendikalar -helegünümüzdeki sendikalar- de¤il, iflçis›n›f›n›n ideolojisini, kurtuluflunu,iktidar›n› savunan devrimci örgütlerdir.1 May›slar’› yüzy›l› aflk›n sürediryaflatan, sahip ç›kan da tümdünyada esas olarak sendikalar de-¤il, proletaryan›n politik örgütleri,partileridir. Ülkemizde de 1 May›slar’acan verilmesinin, yasaklanany›llar›n ard›ndan yeniden kutlan›rhale getirilmesinin önderli¤ininsendikalar de¤il, devrimci örgütlertaraf›ndan yap›lmas› tesadüfi de¤ildir,bunun sonucudur.Devrimciler, politik anlamda iflçis›n›f›n›n öncüleridirler. ‹flçi s›n›f›ideolojisinin en kararl› savunucular›d›rlar.Bu görülmedi¤inde, politikyap›lar›n sonuçta ezilenlerin politiktemsilcisi olmaya çal›flan yap›lar oldu¤uyok say›ld›¤›nda, sendikalar“iflçi s›n›f›n›n temsilcisi” olarak kabuledilirler. Ki ekonomizm, reformizminyapt›¤› tam da budur.Böyle bak›ld›¤›nda, yar›n biri deç›kar –ki ekonomizmin mant›¤›nauygundur– 1 May›s’a sadece iflçilerkat›ls›n der. 1 May›s’› sendikalar›ntekeline almaya çal›flan, devrimciörgütleri 1 May›slar’dan d›fltalamaya,buna güçleri yetmedi¤inde etkisizlefltirmeye,sanki 1 May›s’›n“ikinci dereceden kat›l›mc›lar›”muamelesi yapmaya çal›flanlar›nmant›¤› da bu ekonomist mant›kt›r.Devrimci örgütler kim? ‹flçi s›n›f›-n›n ideolojisi do¤rultusunda, iflçi s›-n›f›n›n iktidar› do¤rultusunda mücadeleedenler de¤il sanki! (Bu iddiadabulunanlar›n buna ne kadaruygun hareket etti¤i ayr› bir tart›flmakonusudur elbette. Ama bu iddiave çaba nesnel bir durumdur.) Buunutturulup “iflçi s›n›f› demek bizdemektir” tavr›na giriyorlar.Tabii bu durum, reformistler,


kendilerine komünist, sosyalist diyenekonomistler taraf›ndan dameflrulaflt›r›lmaktad›r. 1 May›slar’-da sendikalar›n tahakkümüne boyune¤enler de ayn› anlay›fl› savunuyorlarçünkü. ‹flçi s›n›f› mücadelesi deyincesendikal mücadeleyi anl›yorlar.‹flçi s›n›f› içinde örgütlenmektensadece üç befl sendika bürokrat›n›kafalamay› anl›yorlar. Tabii reformist,bürokratik, düzen sendikac›l›-¤›yla bu noktada uyuflarak, 1 May›slar’›niçinin boflalt›lmas›na, iflçis›n›f›n›n düzen sendikac›l›¤› anlay›-fl›na, “emek platformlar›”na mahkumedilmesine ortak oluyorlar.Özlem: Anlatt›klar›n›zdan birsonuç daha ç›kar›yorum. Kat›ld›¤›mbaz› 1 May›s tart›flmalar›ndan biliyorum:Özellikle D‹SK, KESK’tenyöneticiler, devrimcilere karfl› al›-nan bu tav›rlar›, ço¤u zaman Türk-‹fl’in, Hak-‹fl’in varl›¤›n› gerekçegöstererek aç›klarlard›. Ama bu y›l,Türk-‹fl’in çekildi¤i noktada da ayn›anlay›fllar› sürdürdüklerini görüyoruz.Bu durum, daha önce Türk-‹fl’ikendilerine flemsiye yapt›klar›n›gösteriyor. “Biz asl›nda flundan yanay›zama Türk-‹fl’e, Hak-‹fl’e kabulettiremeyiz” gerekçelerinin basit birhedef sapt›rmaca ve kendi düflüncelerinigizleme oldu¤unu gösteriyor.fiimdi daha net a盤a ç›kt›. “‹flçi s›-n›f› biziz, 1 May›s bizden sorulur”diye dayat›yorlar devrimcilere.Kemal: Bu iddialar› tart›flmayabile de¤mez. Sorar›z o zaman, soruyoruzda; 1 May›s sizden sorulurduda, yasakland›¤› zamanlar, iflçisi,memuru, gecekondulusuyla halkdevrimcilerin önderli¤inde 1 May›salanlar›n› kazanmak için bedel ödedi¤izamanlar nerdeydiniz? Asl›ndabir yan›yla da iflçi s›n›f›n›n ç›karlar›n›savunmaktan ne kadar uzaklaflt›klar›n›gizlemek için 1 May›s üzerindetekel kurmakta bu kadar ›srarl›lar.Evet, ekonomizm, kendi alt›n›oyan, giderek kendini tüketen birsendikal anlay›flt›r. Bak›n Avrupa’danülkemizdekilere kadar buanlay›fl›n hakim oldu¤u her yerdesendikal mücadele geriliyor, sendikalareriyor.Güler: Ama flunu ekleyelim;bu konuya iliflkin sohbetlerde s›ks›k “sendikac›l›k öldü” sözünü duyar›z.Hay›r, buna itiraz ediyoruz.Demokrasicilik oyunu bir flekildesürdü¤ü müddetçe sendikal mücadeleher zaman için kitle çal›flmas›-n›n bir parças› olarak önemini koruyacakt›r.Evet, ölen bir fley var; sar›sendikac›l›k, reformist sendikac›l›ktarz› ölmüfltür ülkemizde. Art›k hemenhiçbir geliflme flans› yoktur.Geliflme imkan›n›n olup olmamas›ndanziyade, zaten bir anlamda“intihar” etmifl bir sendikac›l›k tarz›ndansözediyoruz.Sendikac›l›¤›n bugünkü durumununaç›klamas›, düzenin bask›lar›,yasaklamalar›, örgütsüzlefltirmepolitikas› de¤ildir. Bunlar etkendir,ama esas olarak bu sonu getirensendikal anlay›fltaki sapmalar olmufltur.‹flçi s›n›f› yine devrimcilerinönderli¤inde onlar› aflacak, ekonomik-demokratikmücadelesinidevrimci tarzda yürütece¤i dahagüçlü örgütlenmeler yaratacakt›r.Sendikac›l›¤›, belirtti¤im çerçevedebitiren nedir? Ekonomizmdir.Sivil toplumculuktur. Devletçi,MGK’c› siyasi tutumlar›d›r. AB’cilikleridir.Düzen partileriyle bütünleflmeleridir.Patronlar›n, oligarflininbask›lar› karfl›s›nda direnmeme çizgisidir.Emperyalizme ba¤›ml›l›¤ave onlar›n dikte ettirdi¤i ekonomikprogramlara karfl› ç›kamamalar›d›r.‹flte bütün bunlar›n sonucunda,iflçilerin örgütsüzlefltirilmesi, sendikas›zlaflt›r›lmas›sürecini adeta seyrettiler.Hatta sendikalar›n –D‹SKiçindeki sendikalar›n bile– faflistlertaraf›ndan ele geçirilmesini bileseyrettiler. Devrimci iflçileri tasfiyeetmek için adeta seferberlik ilaneden sendikac›lar, bu olgunun üzerindeciddiyetle durmad›lar bile. Faflistbir sendika yönetimi iflçiye neverebilir, ne vadedebilir? Ayn› sorugerici, dinci sendikalar için de geçerli.Fakat bu soru önemini kaybediyor;çünkü flu sorunun cevab›olumsuz: ‹lerici, devrimci sendikac›lar–öyle olduklar›n› iddia eden-4523 Nisan 2006 / 49ler– ne veriyor iflçiye, ne vadedebiliyor?Farkl› bir fley vermeyince,aradaki fark siliniyor ve iktidarayaslanan, iktidarlar›n has adamlar›güç kazan›yor.Bir sendikac›n›n çarp›c› bir deyiflivard› y›llar önce, “koltuk h›rs›ylaverilen ödünler, bir gün hepimizikoltuksuz b›rakabilir.” fiimdi o noktadalar.Üretimi durdurma karar›alamayan bir sendikac›l›k olur mu?1 May›s’a iliflkin böyle bir ça¤r›yapamay›z dediler bildi¤iniz gibi.Ama sorun dönemsel de¤il. Tam 15y›ld›r böyle bir ça¤r› yapam›yorlarve her geçen gün de böyle bir ça¤r›yapabilecek durumdan uzaklafl›yorlar.Yani geçen süre onlar için güçtoplama anlam›na da gelmiyor, sürekligüç kaybediyorlar. Üretimdengelen gücünü kullanamayan bir sendikac›l›kasl›nda ekonomik anlamdabile esas ifllevinden uzaklaflm›fl demektir.Çünkü sendikay› patronlarkarfl›s›nda bir güç yapan belirleyicietken, onun üretimden gelen gücüdür.Üretimden gelen gücü kullanamayaca¤›aflikar olan bir sendikac›-l›k patronlar ve iktidarlar taraf›ndankaale al›nmayacakt›r. Olan da budurzaten. O sendika art›k iflçilerin günlükgereksinimlerini karfl›lama arac›olmaktan da ç›km›flt›r.Kemal: Konu genifl, daha de-¤inmemiz gereken yanlar var. Haftayabu konumuza devam edece¤iz.Sevgili okurlar›m›z, içinde bulundu¤umuzhaftan›n 1 May›s’› devrimcilefltirmek,kitlesellefltirmekiçin gecemizi gündüzümüze katmam›zgereken bir hafta olmas› gerekti¤inihat›rlatarak flimdilik hoflçakal›ndiyoruz.1 MAYIS’TAALANLARA1 May›s sizden sorulurdu da, yasakland›¤›zamanlar, iflçisi, memuru, gecekondulusuylahalk devrimcilerin önderli¤inde1 May›s alanlar›n› kazanmak için bedelödedi¤i zamanlar nerdeydiniz?‹flçi s›n›f› onlar› aflacak, mücadelesinidevrimci tarzda yürütece¤i daha güçlüörgütlenmeler yaratacakt›r!


1 May›s; “Birleflik, Kitlesel, Devrimci” Olmal›d›r!Bunun Önünde Engel Olan Herkes Bölünmelerin Sorumlusudur2004’te, ‹stanbul’daki 1 May›smitingi bölündü; Türk-‹fl ve beraberindekilerAbide-i Hürriyet kapan›nda›srar ederken, devrimcilerinzorlad›¤› bir sürecin sonunda KESKve D‹SK’in de kat›l›m›yla Saraçhane’debir baflka miting yap›ld›. Buayr›flma bir statükonun parçalanmas›,düzen sendikac›l›¤›n›n dayatmalar›n›nk›r›lmas› aç›s›ndan olumluydu.Nitekim 2004’te 1 May›s’› bölenTürk-‹fl ve Hak-‹fl, 2005’te bunacesaret edemediler. Ne var ki, y›llard›ryapt›klar› gibi, 1 May›slar’›niçini boflaltma taktik ve politikalar›ndanhiç vazgeçmediklerini bu senetekrar gördük.Saraçhane’de art›k ”bizi yapayolarak birlefltirenlerle de¤il, emekdostlar›yla, s›n›ftan yana olanlarlayürüyece¤iz” diyen D‹SK, 2006’dadevrimcilerin karfl›s›na yine bu sözleriniunutarak ç›kt›. Yine “yapaybirlikleri” esas alan politika geçerliydi.Hak-‹fl tamamen, Türk-‹fl yönetimiise büyük ölçüde 1 May›s’tançekilmifl olmalar›na karfl›n,1 May›s’› örgütleme konusunda de-¤iflen bir fley yoktu.Devrimcilere karfl› getirilen tümdayatmalar, k›s›tlamalar, D‹SK veKESK taraf›ndan “tek 1 May›s” gerekçesiylesavunulmaktayd›. Oysatablo aç›k; Hak-‹fl’in, Türk-‹fl’intavr›yla birlikte onlar›n kastetti¤ianlamda bir “tek 1 May›s” yoktur.Bir di¤er bölünme ise, geçen y›lKad›köy’de ayr› miting yapanTKP’nin bu sene de Kartal’da mitingyapacak olmas›d›r. Sonuç, birli¤isa¤lanmam›fl bir 1 May›s tablosudur.TKP, ayr› miting konusunda hatal›d›r.E¤er bir bölünme olacaksa,bu devrimci, demokratik güçlerinortak iradesiyle olmal›d›r; TKP ise,kendi grup ç›karlar›n› esas alarakdavranmaktad›r. TKP’nin elefltirisiayr› bir konudur, fakat burada üzerindedurmak istedi¤imiz sorunundi¤er yan›d›r; bu bölünmenin teksuçlusu TKP mi? 1 May›slar’›, kürsüleritekeline alan, daha devrimcilergirmeden alelacele 1 May›sprogram›n› bitirip alan› boflaltan,devrimcileri d›fltalamak, etkisizlefltirmekiçin ellerinden geleni yapansendikac›lar suçsuz mu?*1 May›s sorumlulu¤u, “birlefltirici”olmay› gerektirir. Konfederasyonyönetimleri ise böyle bir sorumlulu¤uüstlenmekten uzakt›rlar;“Biz böyle yap›yoruz gelen gelir”dayatmas›yla, bölünmelerin zemininiyaratmakta ve ihtimal ki, kimilerikendi politikalar› gere¤i bunu istemektedirler.Herkes bilmektedir ki, bu dayatmalarya oligarflinin icazetinin d›fl›-na ç›kmamak için izlenen politikalar›ndevam›d›r ya da zaman zamando¤rudan oligarflinin, polisin empozeetti¤i politikalard›r.Bilmeliler ki bu oyun, bu dayatmac›l›ksonuna gelmifltir art›k.Sendikalar bu tav›rlar›na devamederse, 1 May›slar daha da bölünecektirve bunun sorumlusu, sadeceve sadece onlar olacakt›r.*1 May›s ortak örgütlenmelidir.1 May›s, 1 May›s’a sahip ç›kanherkesindir.Kimse 1 May›s alanlar›, kürsüleriüzerinde tekel kuramaz, tek bafl›-na hak iddia edemez. Sendikalar neyedayanarak “1 May›s’›n sahibibiziz” havas›nda tekel kurmaya kalkabilirler?1 May›s mücadelelerine mi? 1May›slar’›n tarihine bak›n; bunu iddiaedebilirler mi? “Kitlelerine” migüveniyorlar? Devrimci örgütlerinsendikalardan daha büyük bir kitleselliklealanda yerald›¤›n›, anl› flanl›konfederasyonlar›n kortejlerininc›l›zl›¤›n› herkes biliyor.Dayatmac›l›klar›yla, birli¤i giderekimkans›z hale getiren konfederasyonyönetimleridir! 1 May›s’›nafla¤›dan yukar›ya tart›fl›l›pörgütlenmesine engel olmalar›ylakitleselli¤i daraltan konfederasyonyönetimleridir!*Tüm devrimci demokrat güçlerin,halk örgütlülüklerinin birli¤inisa¤lamak bugün kimsenin tart›flamayaca¤›,reddedemeyece¤i bir görevdir.Ama bu kimseye suistimalhakk› vermez.Devrimcilerin, birleflik bir 1 May›siçin gösterdikleri hassasiyetinsuistimal edilmesinin devam etmesihalinde, sonuçlar›ndan sendikac›-lar sorumlu olacaklard›r.Çok aç›kça ortaya koydu¤umuzgibi, bizim için 1 May›s’›n birleflikolmas› kadar kitlesel olmas› vedevrimci bir muhtevada olmas› ayn›derecede önemlidir.*Yap›lmas› gerekenler aç›kt›r:1 May›s, 1 May›s’› sahiplenentüm güçlerin yerald›¤› bir organizasyontaraf›ndan örgütlenmelidir.Kürsünün devrimcilere, direnengüçlere kapat›lmas›na son verilmelidir.1 May›s kürsüsü, direnenlerinsesinin tüm ülkeye duyuruldu¤u yerolmal›d›r.Devrimciler alana girmedenprogram› bafllatma ve bir an öncebitirme gibi küçük, basit, ucuz manevralarason verilmelidir.Tüm devrimci demokratik güçler,1 May›s üzerinde tekel kurma,hak iddia etme hesaplar›ndan uzak,1 May›s’› halk›m›z›n birlik ve mücadelegünü yapmay› amaçlad›¤›nda,zaten tüm suni sorunlar, dayatmalarortadan kalkacakt›r.4623 Nisan 2006 / 49


Gözalt›lar, Tutuklamalar,Yasaklar Bizi Y›ldaramaz!➧ Erzincan’da polisin aç›k destekve örgütlemesi ile 8 Nisan’da veertesi günü gerçekleflen faflist sald›-r›n›n ard›ndan bask›lar sürüyor.Gençlik Derne¤i süreci de¤erlendirerek,faflist teröre meydanlar›bofl b›rakmama, birlikte mücadeleetme yönünde demokratik kurumlarlagörüflmeler gerçeklefltirdi. Bugörüflmelerde genel hava, “flimdilikbir süre böyle gidelim, ortam zatengergin, 1 May›s'a kadar bekleyelimondan sonra bir bakal›m" fleklindeoldu. Bu anlay›fl›n faflist terörü geriletmeyece¤i,bask›n›n yo¤unlaflmas›naneden olaca¤› uyar›s› yapanGençlik Derne¤i, tüm demokratikkurumlar›n birlikte pratik örgütlemesiça¤r›s›nda bulundu.K›sa sürede, bu ça¤r›n›n yerindeoldu¤u ortaya ç›kt›. Valilik devlettaraf›ndan örgütlenen faflist sald›r›-y›, demokratik haklar› yasaklamakiçin bahane yapt›.Erzincan’da bas›n aç›klamas›yapmak, merkezde stand açmak,bildiri da¤›tmak vb. pek çok demokratikeylem, "halk›n huzur vegüvenli¤ini sa¤lamak ve korumak”demagojisiyle 13 Nisan tarihli valilikkarar›yla yasakland›. fiovenizmive “terör” yaygaras›n› yükselterekyeni bask› yasalar› ç›karan oligarflininvalisi de, kendi polisinin örgütledi¤isald›r›y› ayn› flekilde kullanarak,AKP’ye yak›flt›¤›n› gösterdi.Bu arada, Gençlik Federasyonu’ndanbir heyet, faflist sald›r›n›nard›ndan dayan›flma amac›yla Erzincan’ageldi. Heyetin bulundu¤ugünlerde Tayyip Erdo¤an’›n da Erzincan’dabulunmas› nedeniyleGençlik Derne¤i üyelerinin yo¤unbask›ya, takip ve tacize maruz kald›klar›ö¤renildi.1 9Nisangünü Erzurum'dagörülenTrabzonlinçdavas›n›nard›ndanErzincan'a gelen TAYAD'l›lar›n dakat›l›m› ile, faflist sald›r› ve linç giriflimineiliflkin suç duyurusundabulunuldu. Adliye önünde "Provakasyonlarave Linç GiriflimlerineSon” pankart›yla yap›lan aç›klamada,“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›at›ld›. Aç›klamaya TuncelililerDerne¤i ve Partizan da destekverdi.➧ Dersim Temel Haklar üyesiCemal Duta¤ac›, Ali Demir ve ÖzcanDo¤an 18 Nisan’da Malatya'dagözalt›na al›narak, getirildikleriDersim’de ‘Polise mukavemetten’tutukland›lar. Birlikte gözalt›na al›-nan Ali Akkurt ise serbest b›rak›ld›.➧ Malatya E Tipi Hapishanesi’ndekikardefli Elif Akkurt’u ziyaretegiden Songül Çak›r 12 Nisan’da gözalt›naal›nd›. Gerekçesinin, dahaönce Erdo¤an Kaldi örne¤inde oldu¤ugibi, Örgür Kalkan ismindebir kifliye imzalatt›r›lan ifadeler oldu¤uö¤renildi. Songül Çak›r, olay›komplo kurulmaya çal›fl›l›yor fleklindede¤erlendirilirken, ç›kar›ld›¤›savc›l›ktan serbest b›rak›ld›.➧ Küçükarmutlu halk›n› sindirme,örgütlülüklerini yoketme amaçl›ev bask›nlar› ve gözalt›lar devamediyor. Son alarak 19 Nisan sabahakarfl› 05.30 s›ralar›nda üç ayr› evpolisler taraf›ndan bas›ld›. Yap›lanbask›nlar sonucu Armutlu-Der üyesiKadife Y›lmaz'la Hüseyin Özcanve Hakk› Akbulut'un gözalt›na al›nd›klar›ö¤renildi. Bask›nlardan ikisaat sonra ise bu kez Armutlu- Der'e“arama” gerekçesiyle polis bask›n›gerçekleflti.Gecekondu emekçilerini veözelde Armutlu halk›n› düflman gören,sindirmek, teslim almak ve örgütsüzlefltirmekisteyen AKP iktidar›,bu bask›lardan hiçbir sonuç alamayacak!Armutlu halk›n›n tarihi,bunun kan›t›d›r.Y›k›ma Direnece¤izKentsel Dönüflüm Projesi’nin hedefiolan Maltepe Bafl›büyük Mahallesihalk› y›k›ma direnme kararl›-l›¤›n› ifade ediyor. Mahallede y›k›mlarailiflkin çal›flmalar› yürütmekamac›yla kurulan komisyon halk toplant›lar›düzenliyor. Bunlardan ilkigeçen hafta gerçeklefltirildi ve 500insan kat›ld›. Bu toplant›da al›nan karardo¤rultusunda, belediye baflkan›ile görüflmeler gerçeklefltirildi.Buradan sonuç alamayan Komisyonbu hafta ikinci kez topland›. Toplant›ya;Temel Haklar Federasyonu’ndanSüleyman Matur, HHB’denAv. Oya Aslan, Alibeyköy Halk Meclisi'ndenfievket Avc›, Gülsuyu TemelHaklar Derne¤i'nden Hüseyin Sarak,Bafl›büyük Mahallesi Muhtar›, MaltepeBelediye Meclis Üyesi TuranAkgün, komisyon üyeleri ve çok say›damahalle halk› kat›ld›.Belediye meclis üyesi ve muhtar›nprojeyi savunmas› tepki toplarken,bundan sonra neler yap›lmas›gerekti¤ine iliflkin kararlar hep birlikteal›nd›. Toplant›da sözalan Matur,Aslan ve fievket Avc›, di¤er gecekondumahallelerinde yaflanan örneklerianlatarak, ç›kar›lan derslerley›k›mlar› engellemek için örgütlenmeninönemine dikkat çektiler. Komisyon,mahalle halk›ndan toplayaca¤›imzalar› önümüzdeki günlerdepartilere ve büyükflehir belediyesineiletecek.Fuhufla, Uyuflturucuya,Çetelere Hay›r!Adana Temel Haklar BelediyeEvleri Mahalle Komisyonu’nun çal›flmalar›sürüyor. Komisyon “Uyuflturucuya,Fuhufla, Çeteleflmeye Hay›r”bafll›kl› el ilan› da¤›t›m›n› 15 ve18 Nisan günlerinde evleri tek tekdolaflarak yapt› ve komisyon üyelerihalk› bilgilendirdi. Esnaflar çal›flmayadestek verirken, halk›n zaman zamanbildiri da¤›tan komisyon üyelerinialk›fllad›klar› görüldü.4723 Nisan 2006 / 49


Devrimci DemokrasiMuhabiri AktaflHayat›n› KaybettiDiyarbak›r’da cenazesini sahiplenenhalka kurflunlar, bombalarlamüdahale eden AKP polisinincinayetlerine bir yenisidaha eklendi.Olaylar› izleyen DevrimciDemokrasi Dergisi Diyarbak›rMuhabiri ‹lyas Aktafl hayat›n›kaybetti. 40 saat boyunca sedyede bekletilerek hastaneyekald›r›lmayan ve bir süre önce polisler taraf›ndantehdit edildi¤i ö¤renilen Aktafl, olaylar›n yafland›¤› gündenbu yana bitkisel hayattayd›.‹lyas Aktafl’›n cenazesine kat›lmak üzere 15 Nisangünü Diyarbak›r’›n Dicle ‹lçesi’ne gitmek isteyen vearalar›nda Gençlik Derne¤i üyelerinin de bulundu¤ugrubun ilçeye girifli engellendi.Devrimci Demokrasi taraf›ndan yap›lan aç›klamada,“Aktafl’›n bu ülkede katledilen ilk gazeteci olmad›¤›” hat›rlat›larak,“nice yurtsever bas›n çal›flan›n› katletme politikas›n›ndevam›” oldu¤u ifade edildi ve “bizler devrimcigazeteci olma sorumlulu¤umuzu, can›m›z pahas›-na da olsa yerine getirmeye devam edece¤iz. ‹lyas Aktafllar’›nyolunda yürüyece¤imize söz veriyoruz” denildi.Yürüyüfl Esentepe’deDergimiz gecekondu emekçilerineulaflmaya devam ediyor. 17 Nisan günüGazi Esentepe Mahallesi'nde yap›lan sat›flta“Yürüyüfl” önlükleri giyerek kat›lanokurlar›m›z, dergide yeralan yaz›lardanspotlar okuyarak bir saat içinde 80’denfazla dergi sat›fl› gerçeklefltirdiler. Da¤›-t›ma 15 okurumuz kat›ld›.Gazi’de Anma Yeme¤i8 Nisan 2005’te faflistler taraf›ndan b›çaklanarakkatledilen Esat Atmaca için 16 Nisan günü ailesi taraf›ndanyemek verildi. Yeme¤e Gazi Temel Haklar üyelerininde yerald›¤› 300 kifli kat›ld›.Bir gün önce de, flehit babas› Hasan Özbak›r için 40yeme¤i verildi. Gazi Cemevi'ndeki yeme¤e kat›lan TA-YAD’l›lar, Hasan Özbak›r’›n TAYAD’›n tecrite karfl›eylemlerinde yerald›¤›n› ve onurlu, namuslu bir insanolarak yaflay›p öldü¤ünü ifade ettiler. Yeme¤e yaklafl›k300 kifli kat›ld›.not düflüyoruz✔ ‹HD Filistin’i “K›nad›!”‹srail'in günlerdir süren katliamlar›na “misilleme” olarakyap›ld›¤› aç›klanan “intihar sald›r›s›”n› k›nad›¤›n›aç›klayan ‹nsan Haklar› Derne¤i ‹stanbul fiubesi, 19Nisan günü de, eylemi "Meflru Müdafaa" olarak de-¤erlendiren Filistin Yönetimi’ni k›namak amac›yla FilistinBüyükelçili¤i'ne bir protesto mektubu gönderdi.Eksik kal›rd›n›z!Emperyalistler Küba’y› yalana dayal› kampanyalarla“insan haklar›” aldatmacas› çerçevesinde suçlad›klar›ndada ‹HD hemen yerini alm›flt›. Peki ‹HD; Filistinhalk› HAMAS’› seçti diye cezaland›rma karar› alan,ambargolarla açl›¤› dayatan ve böylece “açl›kla terbiyeetme” gibi en barbarca fliddeti uygulayan Avrupave Amerikan emperyalizmine, Japonya’ya ve BirleflmiflMilletler’e de “protesto mektubu” gönderdi mi?Soruyoruz ve cevap bekliyoruz!✔ AKP fiemdinli’nin HamisidirAKP iktidar› Genelkurmay’a verdi¤i sözü tutmaya,fiemdinli’de halk›n üzerine at›lan bombalara sahipç›kmaya devam ediyor. Org. Yaflar Büyükan›t ve “iyiçocuk” Ali Kaya ile bölgedeki komutanlar›n› suçlayaniddianame haz›rlayan Van Savc›s› Ferhat Sar›kayaMESLEKTEN ‹HRAÇ ED‹LD‹. Türkiye’de hukukunresmi! Sadece gerçeklerin bir bölümünü ifade etti¤i,kontrgerilla sald›r›lar›n›n komutanlar›n bilgisi d›fl›ndaolmayaca¤›na dikkat çekti¤i için verilebilecek en a¤›rceza verildi. Genelkurmay’›n Büyükan›t’›n suçlanmas›n›n“sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›” emri böyleceyerine getirilmifl oldu. Bafltan beri söyledi¤imiz; SusurlukAKP ile Sürüyor, fiemdinli’nin Hesab›n› Vermelidir”slogan›nda gösterdi¤imiz hedefin isabetlili¤inide kan›tlad› AKP.✔ “Irak’›n Gelece¤i” Belli Oldu!85 Irakl› subay NATO karargah›nda “liderlik e¤itimi”ndengeçiriliyor. Bir grup Irakl› subaya ise TSK taraf›ndan“terörle mücadele e¤itimi” veriliyor.Direnifli, çeflitli kesimler aras›ndaki çeliflki ve çat›flmalar›,yok sayal›m ve Irak’›n “gelece¤i”ni düflünelim.NATO’nun “lider” aday› olarak e¤itti¤i bu subaylar orduüst kademelerinde kime hizmet edecekler? NA-TO, Irak halk›na hizmet etsinler diye, yani “hay›r” olsundiye e¤itmedi¤ine göre, kime hizmet edecekleride aç›k. Yaflanan örnekleri de var. TSK’n›n subaylar›ald›klar› Amerikan e¤itimi ile ony›llard›r Amerikan emperyalizminehizmet etmektedirler.Öte yandan, kulak kesen, köyleri yakan ve boflaltan,kimsayal silahlar kullanan, tüm halk› düflman görenTSK’n›n e¤ittiklerinin “terörle mücadelesi”nin ne olaca¤›n›görmek içinse kahin olmaya gerek yok!4823 Nisan 2006 / 49


Mahkeme karar›na ra¤men tecrit kald›r›lm›yorBelçika Hukukunun ‘Tecrit’ S›nav›Bruges Hapishanesi’nde tutuklubulunan Musa Aso¤lu, fiükriyeAkar Özordulu ve Kaya Saz üzerindekia¤›r tecrit uygulamas›n›n, 7 Nisan’dagörülen duruflma ile BrükselMahkemesi taraf›ndan kald›r›ld›¤›-n›n haberine sayfalar›m›zda yer vermifltik.Mahkeme, “terörist damgas›n›ntecrit için yeterli neden olmad›¤›”belirtilerek, tecrit uygulamas›nason verilmesine karar vermiflti.Ancak, Türkiye faflizminin uygulamalar›n›and›r›r flekilde, hapishaneidaresi taraf›ndan bu yarg› karar›dikkate al›nmad› ve a¤›r tecritisürdürme karar› verildi. Tutsaklarbu karar› da mahkemeye götürdüler.Bruges Hapishane ‹daresi’nina¤›r tecrite gösterdi¤i gerekçelerise, temelsiz, hukuk d›fl› ve “istihbaratç›”kafas›yla kaleme al›nm›fl. ÜçDHKC davas› tutsa¤› için ayr› ayr›haz›rlanan gerekçeler özü itibariyleayn›. Tek fark, ortada kesinleflmiflbir hüküm bulunmamas›na karfl›nAso¤lu için “lider”, Saz ve Özorduluiçin “üye” tan›mlar› yap›lmas›.‹darenin gerekçeli karar› flöyle;“Söz konusu kifli, aç›kça terörfaaliyetinde bulunmufl, kifli ve kurumlarafliddet eylemi yapan bir organizasyonunlideri ve üyeleri. Heran harekete geçebilecek potansiyellerivar. D›flar› ile olan irtibat sözkonusu kifliye eylem, faaliyet, örgütlemeimkân› sa¤layacakt›r. Bu suçlardandolay› hüküm giymifltir zaten...Kaçma durumunda personelefliddet kullanabilir.”‹flte bu ve benzeri mesnetsiz iddialarlaa¤›r tecrit rejiminin nas›luygulanmas› gerekti¤ini de maddeliyoridare. Bunagöre, MusaAso¤lu, fiükriyeAkar, Kaya Saz;“Hücrede kalacak,baflka tutukluile görüflmeyecek...Sadececaml› bölmedegörüfl yapabilecek... Çal›flma,sosyal etkinlikten yararlanmas› yasak,çünkü baflka tutsaklar› görebilir...Ziyaret ve telefon görüflmesiiçin kan ba¤› belgesi olmal› ve idaretaraf›ndan kabul edilmeli. D›flar›ile ba¤› mümkün oldukça dar tutulmal›...30 dakikada bir hücre kontrolüyap›lmal›... Hücreden ç›kt›¤›ndagiysileri ç›kararak aranmal›...”Guantanamo’ya özenen idarenin,kendi dilinde yaz›flamama gibikeyfi yasaklar›n› da ekledi¤imizde,karfl›m›za kendine “demokratik hukukdevleti” diyen bir ülkenin hapishanelerinin,askeri diktatörlükleyönetilen ülkelerden hiçbir fark›n›nolmad›¤› gerçe¤i ç›kar. Ki, tecritinanavatan› Avrupa’d›r ve Nazilercegelifltirilen tecrit politikas› tüm Avrupaülkelerinde devrimcilere karfl›uygulanm›flt›r. Belçika, ayn› gelene-¤i sürdürmekte ›srar ediyor.Belçika devleti, faflist Türkiyedevletinin bask› ve terörizm yaygaralar›karfl›s›nda ne yapaca¤›n› flafl›rm›fldurumdad›r. Faflizmle iflbirli-¤i yapanlar›n ondan fark›n›n kalmayaca¤›,kendi hukukunu ayaklar alt›naalaca¤› da bir baflka gerçektir.Belçika’da hiçbir fliddet eylemiolmayan, haklar›ndaki mahkemekarar› kesinleflmeyen tutsaklar›nmahkemeye getiriliflleri de bilinçlibir “terörizm” havas› yaratmaya yönelik.Kelepçe bele ba¤l› kal›n birkemere sabitleniyor, ayaklara zincir,yüze maske tak›l›yor. Araç içindebir kafese konularak getirilentutsaklar burada da, t›pk› hapishaneç›k›fl›nda oldu¤u gibi, iki kez aramadangeçiriliyor.Kendi hukukunun vermifl oldu¤ukarar› dinlemeyen hapishane idaresi,kimden emir al›yor; Türkiye yada ABD elçili¤i mi? Yoksa, tek suçlar›faflizme karfl› mücadele etmekolan devrimcileri “terörizm” demagojisiylegündemde tutarak politikrant elde etmeye çal›flan sa¤c›, ›rkç›Belçika muhalefetinden mi?Attac’dan DestekAttac-Bruxelles 20 Nisan günü “Terörizm-Demokrasi“ temas›yla bir etkinlik gerçeklefltiriyor.DHKC davas›na iliflkin destek amaçl› yap›lacaketkinli¤e iliflkin aç›klamada bulunanAttac yetkilisi Jean Flinker, ç›kar›lan “terör yasas›”n›nilk kez DHKC davas›nda uyguland›¤›n›hat›rlatarak, “Bu yasa ve uygulamalar›, düflünceve örgütlenme özgürlü¤ünü tehlikeyesokuyor. Amerika’dan kopya edilmifl bu yasalartüm muhalif siyasi hareketleri tehdit ediyor”dedi.Küreselleflme politikalar›na karfl› eylemleriile tan›nan ve birçok ülkede örgütlenmeleribulunan Attac, etkinlik kapsam›nda, “silahl› direniflile terörizm” üzerine düflündürmeyiamaçlayan film gösterimi, DHKC davas› avukat›Jan Fermon ile DHKC Brüksel EnformasyonBürosu Sözcüsü Bahar Kimyongür ve SosyologJean-Claude Paye’nin kat›laca¤› tart›flmaplatformu örgütlüyor.Filistin K›z›l Ay’a Destek15 Nisan günü, Belçika’n›n baflkentiBrüksel’de Filistin K›z›l Ay’a destek etkinli¤igerçeklefltirildi.Filistin K›z›l Ay’a Destek Komitesi taraf›ndandüzenlenen etkinli¤e AB Filistin BüyükelçisiLeila Shahid, Nablus Filistin K›z›l Ay yetkilisiDoktor Maher ve Gazze Üniversitesi’ndebir profesör de konuflmalar yapt›lar. 150 kiflininizledi¤i etkinlikte Filistin gerçe¤i anlat›l›rken,siyonizmin ambulanslar› dahi vuran terörüneve sa¤l›kç›lar› tutuklamalar›na dikkatçekildi. Avrupa Birli¤i’nin ambargo karar›n›nve siyonist terörü sadece uyarmakla yetinmesininelefltirildi¤i etkinlikte, BAHKEM MüzikGrubu da türkülerini, “dillerimiz ayn› olmasada yüre¤imiz ve ac›lar›m›z birdir” diyerek Filistinhalk› için söyledi.Belçika’da hukukun ‘h’si varsa,siyasi iktidar, cezaevlerinden sorumlubakanl›k; mahkeme taraf›ndanverilen karara uymal› ve bilimadamlar›nca “insan bedenine yap›-lacak en a¤›r iflkencelerden biri”olarak kabul edilen tecrite son vermeli,faflizmle iflbirli¤i sicilini dahada kabartmamal›d›r.4923 Nisan 2006 / 49


Çocuklar›m›zDüflünceleri ‹çin Ölüyor(Dersim’de DHKC gerillas› olarak flehit düflenKenan Gürz ve Cihan Gürz’ün annesi)Besime Gürz: Biz y›llard›r a¤l›-yoruz. Baflka anneler a¤lamas›n.Devlet insanlar› katlediyor. Devletbunu insanlara nas›l reva görüyor. Bizimyaflad›klar›m›z çok zor. Tam 11-12 senedir a¤lamaktan gözyafllar›mkurudu. Art›k devletten öyle nefretediyorum ki, elimden gelse ortadankald›r›r›m. ‹ki çocu¤umu katlettiler.Kolay de¤il.Bu gençlerin düflünceleri çok güzel.Bizler için iyiyi güzeli düflünüyorlarve biz aileleri olarak onlarlagurur duymal›y›z. Devrimciler neölüme tap›yorlar ne de hayattan b›km›fllar,onlar aksine yaflamay› bizdençok daha fazla istiyorlar. Ama günügeliyor ölmek gerekiyor onlar da ölüyorlar.Ölümleri ile insanlara bir fleyanlatmak zorunda kal›yorlar. Devletinçocuklar›m›z› öldürmesi ise dahafarkl›. Hapishanelerde göz göre göreöldürüyor.Devlet bugün herkesi o kadar korkutmuflki kimse haks›zl›¤a karfl› gelmiyor.Herkes kendi çocu¤unun derdinedüflmüfl, hapishaneye girmesiniistemiyorlar. Herkes bir flekliyle haks›zl›¤au¤ruyor. Haks›zl›¤a karfl› gelmekhapishaneye düflmekse, girmekgerekiyor. Bugün benim bafl›ma gelenleryar›n onlar›n bafllar›na gelecek.O yüzden duyars›zl›¤a bir yerden sonverilmeli. Fark›nda olan insanlar›nkorkmas›na ise bir anlam veremiyorum.Tam 6 y›ld›r çocuklar›m›n arkadafllar›devletin tecrit uygulamas› yüzündenölüyorlar. Devletin art›k tecritikald›rmas› gerekiyor. Tutsaklarçok fley istemiyorlar. Kimsenin bu insanlar›öldürmeye hakk› yok. Bizb›kt›k art›k hapishanelerden cenazetafl›maya. Yetkililer ellerini vicdanlar›nakoyup biraz düflünsün. Bizler çocuklar›m›z›çok seviyoruz. Onlar bizimcan›m›z, kan›m›zd›r.Tutsaklardan bugün düflünceleriniinançlar›n› de¤ifltirmesini istiyorlar.Çocuklar›m›z düflünceleri için ölüyorlar.Biz insanlar›n düflünceleriyleyaflayabilecek bir ülke istiyoruz. 6y›ld›r süren bir direnifl var. Devlet birgün biter diyor belki. Son insan›m›zkalana kadar devam edecek. Hakk›-m›z› vermedikçe çocuklar›m›z direnecekve kazanacaklar, kazanaca¤›-m›za da inan›yorum.Kendilerine devrimci, demokrat,ayd›n diyen insanlar da destek vermeli.Bizi yaln›z b›rakt›lar. ‹çerde direnmiyorsand›flar›da nas›l direneceksinki. Önemli olan düflüncelerinidüflman karfl›s›nda da savunman. Bunuyapam›yorsan kendine ne dersende hiçbir fley de olmaz. Biz köydeykendevlet evlerimizi yakt›¤›nda insanlar›her gün karakola götürüyorlard›.Askerler diyordu ki "evlerinizegerilla geliyor mu, hangi tarafa gittiler",biz de cevap vermiyorduk. O zamanaskerler çocuklar›m›z› ve kocalar›m›z›döverek yatalak ediyorlard›.E¤er gerillan›n hangi tarafa gitti¤inisöyleseydik gençler flehit düflerdi. Buda buna denk düflüyor. Ha a¤z›nlasöylemiflsin ha ellerinle göstermiflsin.Direnifl bize çok fley ö¤retti. Destekistiyoruz. Yeterince destek görmedik,ölümlerin artmamas› için halk›n birleflmesigerekiyor. Bu sorun herkesin.Biz analar olarak çocuklar›m›za dahafazla destek vermemiz laz›m.Besime GürzCihan GürzAdalet Yoksa, Huzur Da Olmaz!Halka ve halk›n de¤erlerine sayg›s›z, ölüsüne bilesayg›s›z bir politika daha yürürlü¤e sokuluyor. Art›kcenazelerimiz verilmeyecekmifl; flöyle yaz›yorlar:“17 PKK’li flehre getirilmeden gömüldü. fi›rnak k›rsal›ndakatledilen 17 PKK’linin cenaze tespitleri veölüm tutanaklar›, çat›flma yerine götürülen savc›lar taraf›ndanyap›ld›. Cenazeler güvenlik birimlerinin belirledi¤iyere gömüldü. Uygulamayla cenazelerin kald›r›lmas›s›ras›nda flehirlerde huzurun bozulmamas› hedefleniyor.”(Bas›ndan)Devletin katletme politikas›n›n oldu¤u yerde, halk›n,devrimcilerin, vatanseverlerin cenazelerinin oldu¤u yerdehuzur yoktur zaten. Cenazeleri flehre de getirseniz,da¤lara da gömseniz, kaybetseniz de,cenaze cenazedir; onun ac›s› ve ah›her yerdedir. “Huzur”u bozan, cenazelerin nereye ve nas›lgömüldü¤ü de¤il, bizzat halk› için mücadele edenlerincenazelerinin olmas›d›r. Huzur, oligarflinin bask›-s›yla, terörüyle bozulmufltur. ‹ktidarlar›n korudu¤u tekbir huzur vard›r: O ne “flehirlerin” huzurudur, ne de halk›nhuzuru! Onlar sadece egemen s›n›flar›n “huzuru”nukorumaya çal›fl›yorlar.Halk›n huzurunu bozanlar›n huzuru bozulur. Bu bir“do¤a kanunu” gibidir. Zalimlerin tarih boyunca tümgüç ve kuvvetlerine, hapishanelerine, kendileri içinyapt›klar› güvenlikli kalelerine, flatolar›na, villalar›na,sitelerine ra¤men hiçbir zaman gerçek bir huzura kavuflamamalar›,bu kanunun her zaman iflledi¤ini gösterir.5016 Nisan 2006 / 49

More magazines by this user
Similar magazines