2011 Yılı Faaliyet Raporu - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

enerji.gov.tr

2011 Yılı Faaliyet Raporu - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

2011 Yılı Faaliyet Raporu*Strateji Geliştirme BakanlığıMayıs 2012* ETKB merkez teşkilatı birimlerinin faaliyetlerini içermektedir.


02Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


03Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidrolik enerji gücünü,akarsular üzerine kurulan barajların biriktirdiği suyun akış hızından alır.Hidrolik enerji bu haliyle doğayla barışık bir enerjidir.2011 Faaliyet Raporu


Bakan Sunuşu04Enerji arz güvenliğinden kaynaklananriskleri azaltmak ve enerjinin dahaverimli üretilmesini ve kullanılmasınısağlamak amacıyla serbest piyasaşartlarının oluşturulması ve rekabetedayalı yatırım ortamının geliştirilmesi,enerji sektöründeki önemli talep artışınıkarşılamada başlıca stratejilerimizolmaya devam edecektir.Taner YıldızEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Yaşanan yüksek ekonomik gelişme ve artan refahseviyesinin sonucu olarak ülkemizde enerji sektörünün heralanında hızlı bir talep artışı olduğu gözlemlenmektedir.Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllıkdönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülkedurumundadır.Sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınma için enerji,ekonominin en temel girdisi olma özelliğini korumaktadır.İthalat bağımlılık oranın yüzde 72 seviyesinde olduğuülkemizde petrol ve doğalgazın neredeyse tümü, kömürünise beşte biri ithal edilmektedir. Bu bağlamda, ülkemizindışa bağımlılığını azaltmak için yoğun olarak çalışmaktayız.Enerji arz güvenliğinden kaynaklanan riskleri azaltmakve enerjinin daha verimli üretilmesini ve kullanılmasınısağlamak amacıyla serbest piyasa şartlarının oluşturulmasıve rekabete dayalı yatırım ortamının geliştirilmesi, enerjisektöründeki önemli talep artışını karşılamada başlıcastratejilerimiz olmaya devam edecektir.Ülkemizin enerji talebini karşılamak için sınırlı olandoğal kaynaklarımızı rasyonel bir şekilde kullanmaya,yeni teknolojilerle enerji üretimini çeşitlendirmeye vemevcut teknolojilerin verimliliğini arttırmaya, alternatifenerji kaynaklarını değerlendirmeye yönelik politika vestratejilerin uygulanmasına büyük bir önem verilmektedir.Ayrıca, enerji arz güvenliğimizin sağlanmasındatoplumda enerji verimliliği bilincinin yerleştirilmesine vegeliştirilmesine de özel bir önem veriyoruz.Bakanlığımız, ülkemiz yer altı kaynaklarının ülkeekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekildedeğerlendirilmesini amaçlayarak çalışmalarını budoğrultuda yoğunlaştırmaktadır. Bu bağlamda vemadencilik sektörünün milli gelir içindeki payını arttırmakve madencilik faaliyetlerinin çevreye zarar vermeyecekşekilde yürütülmesini sağlamak madencilik sektörüneilişkin temel stratejilerimizdir.Bilindiği gibi son dönemde etkinlik ve verimliliği esasalan ve vatandaş memnuniyetine odaklanan yeni kamuyönetimi anlayışı ülkemizde giderek yerleşmekte ve birçokkamu kurumu tarafından temel politika aracı olarakbenimsenmektedir. Bu yeni yönetim anlayışının önemliunsurlarından biri olarak değerlendirdiğimiz FaaliyetRaporumuz ile 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz işleri vehizmetlerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.052011 Faaliyet Raporu


Üst Yönetici Sunuşu06Enerji ve tabii kaynaklar alanlarında,ülkemizi bölgemizde liderliğe taşımavizyonundan yola çıkarak enerji vemaden kaynaklarını verimli, etkin,güvenli, zamanında ve çevreyeduyarlı şekilde değerlendirerekdışa bağımlılığı azaltmayı ve ülkerefahına en yüksek katkıyı sağlamayıBakanlığımız olarak kendimize görevedinmiş bulunmaktayız.Metin KilciEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›ğ› Müsteşar›Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Enerji ve tabii kaynaklar alanlarında, ülkemizi bölgemizdeliderliğe taşıma vizyonundan yola çıkarak enerji ve madenkaynaklarını verimli, etkin, güvenli, zamanında ve çevreyeduyarlı şekilde değerlendirerek dışa bağımlılığı azaltmayıve ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamayı Bakanlığımızolarak kendimize görev edinmiş bulunmaktayız.Enerji sektörünün artan önemine paralel olarak üstlendiğimizmisyonu gerçekleştirirken kurumsal yenilenme ihtiyacıkarşısında da kurumsal kapasitemizi geliştirmeye yönelikçalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bakanlığımız kurumsalkimliğinin gelişimi ve güçlendirilmesi yönünde yapacağımızçalışmalar neticesinde; uzmanlaşmış bir yapıyla tahayyülettiğimiz geleceğe ulaşma noktasında önemli mesafeler katedeceğimiz inancındayım.2005 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimive Kontrol Kanunu ile kabul edilen mali saydamlık vehesap verebilirlik ilkelerinin benimsenmesi neticesinde;ülkemiz artık geleneksel kamu yönetimi anlayışını geridebırakmış, kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinlikve verimlilik öncelikleriyle yola çıkan ve oluşturulacakpolitikaların etkilerini daha uzun vadeli olarak ele alanyepyeni bir anlayış benimsenmeye başlanmıştır. Hesapverebilirlik ve mali saydamlık her türlü kamu kaynağınınelde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanmasıamacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesini ifadeetmektedir. Bu doğrultuda, Bakanlığımız merkez teşkilatıbirimlerinin faaliyetlerini içeren 2011 yılı Faaliyet Raporu’nukamuoyuna sunarken gelecekte de özverili çalışmalar ileülkemizi çok daha iyi noktalara getirmek için üzerimizedüşen görevleri en iyi şekilde yerine getirme gayretiiçerisinde olacağımızı belirterek bu çalışmada emeğibulunan Bakanlığımız çalışanlarına teşekkür ederim.072011 Faaliyet Raporu


08“Doğan›ngüçlü nefesiRüzgar Enerjisi“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


09Güneş dünyamızı ısıttığı sürece esecek olan rüzgardan gücünü alaraksürekli yenilenebilen, doğayla dost kalabilen “yerli” kaynak rüzgar enerjisi;çevreye saygılı, bilinçli, yeni nesil enerji kullanımının temsilcilerindendir.2011 Faaliyet Raporu


İçindekiler10BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 161.1. MİSYON VE VİZYON 161.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 171.3. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 181.3.a. Fiziksel Yapı 181.3.b. Örgüt Yapısı 201.3.c. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 241.3.d. İnsan Kaynakları 251.4. SUNULAN HİZMETLER 301.4.a. Ana Hizmet Birimleri 301.4.b. Danışma ve Denetim Birimleri 361.4.c. Yardımcı Hizmet Birimleri 401.5. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 44BÖLÜM 2: AMAÇ VE HEDEFLER 48BÖLÜM 3: TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 49BÖLÜM 4: FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VEDEĞERLENDİRMELER 504.1. 2011 YILI MALİ BİLGİLERİ 504.2. 2011 YILI FAALİYET BİLGİLERİ 614.2.a. 2011 Yılında Gerçekleştirilen Ana Hizmetlerimiz 614.2.b. 2011 Yılında GerçekleştirilenDanışma ve Denetim Hizmetlerimiz 744.2.c. 2011 Yılında GerçekleştirilenYardımcı Hizmetlerimiz 78Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


4.3. 2011 YILI PERFORMANS BİLGİLERİ 804.3.a. Bakanlığımızda Stratejik YönetiminEtkinliğini Arttırmak 804.3.b. Maden Sahalarının EtkinDenetlenmesini Sağlamak 804.3.c. Yönetim Bilgi Sistemlerinin Etkinleştirilmesi 814.3.d. Enerji Sektöründe Yerli TeknolojiGeliştirme ve Yaygınlaştırmaya YönelikARGE Altyapısını Güçlendirmek 834.3.e. Enerji Arz Güvenliğini Sağlamak 8311BÖLÜM 5: ÖNERİ VE TEDBİRLER 88İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 92MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 932011 Faaliyet Raporu


Kısaltmalar12AB Avrupa BirliğiBİMER Başbakanlık İletişim MerkeziBOREN Ulusal Bor Araştırma EnstitüsüBOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel MüdürlüğüBTC Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru HattıCERT Committee on Energy Research and Technology(Enerji Araştırma ve Teknoloji Komitesi)ÇED Çevresel Etki DeğerlendirmesiDSİ Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüEEA Europen Environment Agency (Avrupa Çevre Ajansı)EİE Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel MüdürlüğüEIT The European Institute of Innovation and Technology (Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü)EİT Ekonomik İşbirliği TeşkilatıENAR Enerji Sektörü Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme ProgramıENEBİS Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi SistemleriEPDK Enerji Piyasası Düzenleme KurumuERP Enterprise Resource Planning (Kurumsal Kaynak Planlama)ESİS Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Stratejik Yönetim ve İstatistik SistemiETİMADEN Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıEUROSTAT European Community Statistical Office (Avrupa İstatistik Ofisi)EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüGAP Güneydoğu Anadolu ProjesiGMI Global Methane InitiativeHES Hidro Elektrik SantralICC International Chamber of Commerce (Uluslararası Ceza Mahkemesi)ICHET International Centre for Hydrogen Energy Technologies (Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi)ICSID International Centre for Settlement of Invesment Disputes (Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi)IEA International Energy Agency (Uluslararası Enerji Ajansı)INOGATE Interstate Oil and Gas Transfer to Europe (Avrupa’ya Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşımacılığı)ITGI Turkey - Greece - Italy Gas Pipeline (Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz Boru Hattı)İKEP İç Kontrol Eylem PlanıKBS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim SistemiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


KEİTKEKKHKKİAŞKİTLNGLPGMİLRESMİGEMMOUMTANATOOECDOSBPİGMPMRTAEKTBMMTEDAŞTEİAŞTEMSANTENTETAŞTKİTOKİTPAOTPPDTTKTÜBİTAKTÜİKUNECEUNFCCCUNIDOKaradeniz Ekonomik İşbirliği TeşkilatıKarma Ekonomik KomisyonKanun Hükmünde KararnameKömür İşletmeleri Anonim ŞirketiKamu İktisadi TeşebbüsüLiquefied Natural Gas (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)Liquefied Petroleum Gas (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı)Milli Buhar Türbini ProjesiMaden İşleri Genel MüdürlüğüMemorandum of Understanding (Mutabakat Muhtırası)Maden Tetkik ve Arama Genel MüdürlüğüNorth Atlantic Treaty Organisation (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)Organisation for Economic Co-Operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)Organize Sanayi BölgesiPetrol İşleri Genel MüdürlüğüPartnership for Market Readiness (Piyasaya Hazırlık Ortaklık Programı)Türkiye Atom Enerjisi Kurumu BaşkanlığıTürkiye Büyük Millet MeclisiTürkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüTürkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüTürkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel MüdürlüğüTrans European NetworkTürkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel MüdürlüğüTürkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel MüdürlüğüToplu Konut İdaresiTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel MüdürlüğüTürkiye Petrolleri Petrol Dağıtım Anonim ŞirketiTürkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma KurumuTürkiye İstatistik KurumuUnited Nations Economic Commission for EuropeUnited Nations Framework Convention on Climate Change (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi)United Nations Industrial Development Organization (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü)132011 Faaliyet Raporu


“Yeraltınınsıcak nefesiJeotermal EnerjiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Temiz, çevre dostu, yenilenebilir bir enerji kaynağı olması nedeniyle ülkemizjeotermal enerji açısından şanslı ülkelerden birisidir. Türkiye, jeotermalenerji potansiyeli bakımından 31.500 Mwt kapasite ile dünyada ilk on ülkearasındadır.2011 Faaliyet Raporu


Bölüm 1: GENEL BİLGİLER1. 1. Misyon ve Vizyon16VizyonumuzEnerji ve tabii kaynaklar alanlarında, ülkemizibölgemizde liderliğe taş›mak.MisyonumuzEnerji ve maden kaynakların› verimli, etkin,güvenli, zamanında ve çevreye duyarlı şekildedeğerlendirerek, dışa bağımlılığı azaltmayı ve ülkerefahına en yüksek katkıyı sağlamayı görev edindik.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


1.2. Yetki, Görev ve SorumluluklarBakanlığımız;• Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeliihtiyacını belirlemek, gerekli politikaların saptanmasınayardımcı olmak, planlamalarını yapmak,• Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik gereklereve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması,işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, denetimive korunması amacıyla genel politika esaslarınınbelirlenmesine yardımcı olmak, gerekli programlarıyapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,• Enerji ve tabii kaynakların değerlendirilmesine yönelikarama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarınıvermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptalişlemlerini yapmak, ipotek, kamulaştırma ve diğerkısıtlayıcı hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak vesaklamak,• Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji vetabii kaynaklar ile enerji üretimi, iletimi, dağıtımı tesislerininetüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genelpolitikalarını saptama çalışmalarının eşgüdümünü yapmakve denetlemek,• Yer altı ve yer üstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerininüretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma politikasınıtayin ve gerektiğinde fiyatlarını saptamak,• Bakanlık ile bağlı, ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırımprogramlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlaragöre faaliyetlerini takip etmek ve değerlendirmek,• Bakanlığın bağlı, ilgili kuruluşlarının çalışmalarını veişlemlerini her bakımdan incelemek, araştırmak ve teftişetmek, gerekli her türlü emri vermek ve desteklemek,• Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi veenerji verimliliğinin artırılmasına yönelik politikalarınve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalardabulunmak,• Mevzuat ile verilen görevleri yerine getirmek amacı ilegerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadelipolitikaların saptanması ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlıkçalışmalarını yapmakla görevlidir.172011 Faaliyet Raporu


1.3. İdareye İlişkin Bilgiler1.3.a. Fiziksel Yap›Hizmet Binalar›Bakanlığımızın ana hizmet binası Nasuh Akar Mahallesi TürkOcağı Caddesi No:2 Çankaya/ANKARA adresinde TEİAŞ’a aitolan kampüste bulunmaktadır. Bakanlığımız Maden İşleriGenel Müdürlüğü, Mevlana Bulvarı No:76 Beştepe/Ankaraadresinde bulunan diğer hizmet binamızda, ayrıca BakanlığımızPetrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Yenilenebilir Enerji GenelMüdürlüğü, Eskişehir Yolu 7.km Çankaya/Ankara adresindefaaliyet göstermektedir. Hizmet binalarımıza ilişkin ayrıntılıbilgi Tablo 1’de yer almaktadır.18Tablo 1: Hizmet Binalar›TAŞINMAZIN CİNSİ YERİ ADET m2 AÇIKLAMAHizmet BinasıNasuh Akar Mahallesi TürkOcağı Caddesi No:2Çankaya / ANKARA1 18.657TEİAŞ’ a ait olan kampüste hizmet binası ile BakanlıkMakamı katı toplamı: A-B-C-D Blok 1. 2. ve 3. katlar ile18. katın bir bölümü, toplamda 9.729 m2, E BlokZemin - 1. Kat - 2. Kat - 3. Kat 8.928 m2Hizmet BinasıHizmet Binası KatıHizmet Binası KatıMevlana Bulvarı No:76 Beştepe/AnkaraEskişehir Yolu 7. km No:166Çankaya / ANKARAEskişehir Yolu 7. km No:166Çankaya / ANKARA1 26.987 Maden İşleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası260 oda 16.223 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü83 oda 4.135 Petrol İşleri Genel MüdürlüğüEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


LojmanlarBakanlığımıza ait toplam 71 adet lojman, Kırım Caddesi58/A Emek/Ankara, TOKİ Yenimahalle Konutları C-K 6Blok Yenimahalle/ANKARA, Atakent 3. Devlet MahallesiOran/Ankara, 4. Devlet Mahallesi Eryaman /Ankara,Eskişehir Yolu DSİ Sosyal Tesisleri /ANKARA, TEİAŞ GölbaşıSosyal Tesisleri ve 8. Cadde 71. Sokak 29/A Emek/ANKARAadreslerinde bulunmaktadır. Lojmanlara ilişkin ayrıntılı bilgiTablo 2’de verilmektedir.Tablo 2: LojmanlarTAŞINMAZIN CİNSİ YERİ ADET M2 AÇIKLAMALojman Kırım Caddesi 58/A Emek/ANKARA 31 4.890 -LojmanTOKİ Yenimahalle Konutları C-K 6 BlokYenimahalle/ANKARA2 364 Milli Emlak Genel Müdürlüğünden TahsisliLojman Atakent 3. Devlet Mahallesi Oran/ANKARA 2 240 Milli Emlak Genel Müdürlüğünden TahsisliLojman 4. Devlet Mahallesi Eryaman/ANKARA 10 750 Milli Emlak Genel Müdürlüğünden TahsisliLojman Eskişehir Yolu DSİ Sosyal Tesisleri/ANKARA 3 360 DSİ Genel Müdürlüğünden TahsisliLojman TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri 20 2400TEİAŞ ve TEDAŞ Genel MüdürlüklerindenTahsisliLojman 8. Cadde 71. Sokak 29/A Emek/ANKARA 3 255 TKİ Genel Müdürlüğünden TahsisliTaşıtlar19Bakanlığımıza ait toplam 31 adet taşıt bulunmaktadır.Taşıtlara ilişkin bilgiler Tablo 3’te yer almaktadır.Tablo 3: TaşıtlarTAŞITIN CİNSİSAYI (2010 YılSonu)SAYI (2011 YılSonu)AÇIKLAMABinek Otomobil (Makam) 3 3 Yıl içerisinde değişiklik olmamıştır.Binek Otomobil 16 1916.08.2011 tarihinde 06 EHK 53, 17.08.2011 tarihinde ise 06EHK 50 plaka nolu araçlar trafikten çekilmiştir. Ayrıca yatırımprogramı çerçevesinde 5 adet binek otomobil alınmıştır.Pick-up (kamyonet, şoför dahil 3veya 6 kişilik)2 2 Yıl içerisinde değişiklik olmamıştır.Pick-up (Kamyonet, arazi hiz. içinşoför dahil 3 veya 6 kişilik)0 4 Yatırım programı çerçevesinde 4 adet araç alınmıştır.Midibüs (26 kişilik) 1 122.11.2011 tarihinde 06 MRF 07 plakalı araç trafikten çekilmiştir.Yatırım programı çerçevesinde 1 adet midibüs alınmıştır.Minibüs (15 kişilik) 1 2 Yatırım programı çerçevesinde 1 adet araç alınmıştır.2011 Faaliyet Raporu


Bakanlık İlgİlİ KuruluşlarıTürkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü:Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarakelektrik enerjisi iletimi faaliyetlerinde bulunmaktadır.Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü:Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak,verimlilik ve karlılık ilkelerine göre elektrik enerjisi üretimifaaliyetlerinde bulunmaktadır.Elektrik enerjisi üretim ve ticaretini yapmak amacı ilekurulan aşağıdaki şirketler, EÜAŞ’ın bağlı ortaklıklarıolarak faaliyet göstermektedir:Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel MüdürlüğüSoma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel MüdürlüğüYeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel MüdürlüğüKemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel MüdürlüğüTürkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. GenelMüdürlüğü:Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygunolarak elektrik enerjisi ticaret ve taahhüt faaliyetlerindebulunmaktadır.Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü:Devletin genel enerji ve yakıt politikasına uygun olaraklinyit, turba, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerinideğerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurtekonomisine azami katkıda bulunmak, plan ve programlartanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerinitespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak amacıdoğrultusunda faaliyet göstermektedir.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü:Kamu adına hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri vepazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü:Boru hatları ile petrol ve doğalgaz taşımacılığı, doğalgazithalat, ihracat, pazarlama ve satışı ile boru hatları etüt,mühendislik ve yapımı alanlarında faaliyet göstermektedir.Türkiye Elektro Mekanik Sanayi A.Ş. GenelMüdürlüğü:Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili tümteçhizat ile elektrik santrallerini imal, temin ve tesisetmek, işletmek ve bunların ticaretini yapmak amaçlarıdoğrultusunda faaliyet göstermektedir.ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü:Taş kömürü, kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç olmaküzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammaddekaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek ve yurt dışındada benzer faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisineazami katkıyı sağlamak amacı doğrultusunda faaliyettebulunmaktadır.Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü:Devletin genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak,taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde değerlendirerek veülkenin taşkömürü ihtiyacını karşılayarak yurt ekonomisinekatkıda bulunmak amaçları doğrultusunda faaliyettebulunmaktadır.212011 Faaliyet Raporu


1.3. İdareye İlişkin Bilgiler1.3.b. Örgüt YapısıBakanlık İlİŞKİLİ KuruluşlarıUlusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı:Türkiye’de ve dünyada bor, ürün ve teknolojilerinin genişbir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini vegeliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcılarınaraştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, borve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapankamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparakbilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, koordine etmekve bu araştırmalara katkı sağlamak amaçları doğrultusundafaaliyet göstermektedir.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı:Elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarının maliaçıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf piyasalar şeklindeyapılandırılması ve bu piyasalarda bağımsız bir düzenlemeve denetimin sağlanması amaçları doğrultusunda faaliyetgöstermektedir.Bakanlığımızın mevcut organizasyon yapısı aşağıdaverilmektedir.Şekil 1: Organizasyon Şeması22BAKANBakanYardımcısıÖzel KalemMüdürlüğüMÜSTEŞARMÜSTEŞAR YRD.MÜSTEŞAR YRD.MÜSTEŞAR YRD.MÜSTEŞAR YRD.MÜSTEŞAR YRD.Maden ‹şleriGenel MüdürlüğüYenilenebilir EnerjiGenel Müdürlüğü*Strateji GeliştirmeBaşkanl›ğ›Enerji ‹şleri GenelMüdürlüğüDenetim HizmetleriBaşkanlığı*Dış İlişkiler ve ABGenel Müdürlüğü*Petrol İşleri GenelMüdürlüğü*Nükleer Enerji ProjeUyg. Daire Bşk.*İdari ve Mali İşlerDairesi BaşkanlığıPersonel DairesiBaşkanlığıBağlı ve İlgili Kur.Dairesi BaşkanlığıTransit Petrol BoruHat. Dairesi Bşk.Basın ve Halklaİlişkiler MüşavirliğiHukuk Müşavirliğiİç Denetim BirimiBaşkanlığı*Organizasyon şemasındaki ilgili değişiklikler 02.11.2011 tarih ve 28103 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan 662 sayılı KHK ile uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir.(Şekil 1’in devam› diğer sayfadad›r.)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Baðl› Kuruluþlar‹lgili Kuruluþlar‹liþkili KuruluþlarMTAGenel MüdürlüğüTE‹AŞGenel MüdürlüğüEÜAŞGenel MüdürlüğüEPDKBaşkanl›ğ›TAEKBaşkanl›ğ›TPAOGenel MüdürlüğüTETAŞGenel MüdürlüğüUlusal Bor Araşt›rmaEnstitüsüBaşkanl›ğ›ET‹Maden ‹şletmeleriGenel MüdürlüğüTK‹Genel Müdürlüğü23TEMSANGenel MüdürlüğüBOTAŞGenel MüdürlüğüTTKGenel Müdürlüğü2011 Faaliyet Raporu


Kaynak Planlaması (ERP) Sistemi ile Bakanlığımız resmiinternet sitesi, kurumsal intranet sitesi, çeşitli güvenlikyazılımları, kurumsal e-posta sistemi ve yedeklemeyazılımları kullanılmaktadır.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Stratejik Yönetimve İstatistik Sistemi (ESİS) projesi kapsamında, MevcutDurum Analizi, Süreç Tasarımı ve İhtiyaçların Tespitiaşamaları tamamlanmıştır. 2010 yılı içerisinde yapılmışolan Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesi gereğince yüklenicifirma tarafından kurumumuza teslim edilmiş olan raporlaresas alınarak kurumumuzca ESİS Projesi Yazılım İhalesiTeknik Şartnamesi oluşturulmuştur. 17.05.2011 tarihindeyapılan yazılım ihalesi sonucunda, Bakanlığımız ileyüklenici firma arasında 23.06.2011 tarihinde sözleşmeimzalanmış ve yazılım projesi süreci başlatılmıştır. İkiaşamalı olarak belirlenen proje planına göre çalışmalargerçekleştirilmiş olup, analiz ve tasarım çalışmalarınıiçeren projenin birinci aşaması yüklenicinin analiz vetasarım raporlarını kurumumuza sunması ile 15.12.2011tarihinde onaylanmıştır. Halen projenin ikinci aşamasıdevam etmektedir.1.3.d. İnsan KaynaklarıBakanlığımız hizmetleri 2011 yılı sonu itibarı ile, 1790’ıkadrolu ve 190’ı geçici görevli olarak Bakanlıkta çalışantoplam 1980 personel ile yürütülmektedir. Personelimizinhizmet verdikleri birimlere ve sınıflara göre dağılımı ilehizmet yılı, yaş ve öğrenim durumlarına göre dağılımlarıaşağıda verilmiştir.Tablo 5: 2010 ve 2011 Yılları Karşılaştırmalı Personel Durumu2010 2011KadroluPersonelGeçiciGörevliPersonelToplamPersonelKadroluPersonel(KurumdaÇalışan)GeçiciGörevliPersonelMÜSTEŞARLIK* 13 13 15 15ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 5 66 71 6 63 69BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ 10 10 24 24DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 27 2 29 49 3 52PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31 5 36 42 4 46HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 23 6 29 30 5 35BAĞLI VE İLGİLİ KUR. DAİ. BAŞKANLIĞI 21 1 22 24 1 25BASIN VE HALKLA İLİŞ. MÜŞAVİRLİĞİ 10 7 17 13 4 17STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 46 5 51 59 2 61ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 106 23 129 158 16 174MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 275 36 311 363 34 397TRANSİT PET.BORU HAT.DAİ.BŞK. 13 4 17 12 3 15İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ. BAŞKANLIĞI 105 32 137 138 33 171YENİLENEBİLİR ENERJİ GEN. MÜD.** - - - 713 2 715NÜKLEER ENERJİ PROJE UYG DAİ. BŞK.** - - - 1 3 4PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ** - - - 93 - 93DIŞ İLİŞKİLER VE AB GENEL MÜD.** 43 16 59 50 17 67TOPLAM KADRO 728 203 931 1790 190 1980Toplam Personel25* İç Denetim Birimi Başkanlığı personeli, Müsteşarlık bünyesindedir.** 02.11.2011 tarih ve 28103 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 662 sayılı KHK ile Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri arasına giren veyeni ihdas edilen birimler de tabloya eklenmiştir2011 Faaliyet Raporu


Tablo 6: İstihdam Şekline Göre Personel Durumu (2011)SINIFLARGEÇİCİ GÖREVLİG.İ.H.SÖZ. (GİH)T.H.S.S.H.S.A.H.S.Y.H.S.DAİMİ İŞÇİTOPLAMSÖZ.(4/B)KURUM DIŞIÇALIŞANKURUMDAÇALIŞANMEMURSÖZLEŞMELİİŞÇİGEÇİCİGÖREVLİPERSONELTOPLAMGENELTOPLAMMÜSTEŞARLIK 14 1 15 15 15ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 5 1 6 6 8 9 46 63 69BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ 24 24 24 24DENETİM HİZMETLERİ BŞK. 49 1 50 1 49 1 2 3 52PERSONEL DAİRESİ BŞK. 39 1 2 42 42 2 2 4 46HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 27 1 2 30 30 4 1 5 35BAĞLI VE İLGİLİ KUR. DAİ. BŞK. 22 3 1 26 1 2 24 1 1 2526BASIN VE HALKLA İLİŞ. MÜŞ. 13 1 14 1 13 1 3 4 17STRATEJİ GELİŞTİRME BŞK. 46 15 1 62 3 59 1 1 2 61ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜD. 67 92 1 160 2 158 4 6 6 16 174MADEN İŞLERİ GENEL MÜD. 149 210 5 364 1 363 13 15 6 34 397TRANSİT PET.BORU HAT.DAİ.BŞK. 4 8 1 13 1 12 1 2 3 15İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ. BŞK. 103 20 9 6 138 138 33 33 171YENİLENEBİLİR ENERJİ GEN. MÜD. 170 233 4 1 2 303 713 713 2 2 715NÜKLEER ENER.PRO.UYG.DAİ. BŞK. 1 1 1 1 2 3 4PETROL İŞLERİ GENEL MÜD. 57 35 1 93 93 93DIŞ İLİŞKİLER VE AB GENEL MÜD. 36 12 2 2 52 2 50 5 12 17 67DOLU KADRO TOPLAM 826 12 619 13 2 28 303 1803 1 13 1790 30 43 117 190 1980BOŞ KADRO TOPLAM 945 323 4 22 10 1304TOPLAM KADRO 1783 942 17 24 38 303 3107Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Şekil 2: Personelin Hizmet Yılı (Kadrolu Personel - 2011)25 yýl ve üzeri 44420-24 yýl 38015-19 yýl 266HÝZMETYILI10-14 yýl 2365-9 yýl 1690-4 yýl 3080 100 200 300 400 500K‹Þ‹Şekil 3: Personelin Yaş Durumu (Kadrolu Personel - 2011)YAÞ61 yaþ ve üzeri 851-60 yaþ 31841-50 yaþ 69331-40 yaþ 45218-30 yaþ 3320 100 200 300 400 500 600 700K‹Þ‹27Şekil 4. Personelin Öğrenim Durumu (Kadrolu Personel - 2011)Lisans Üstü 124Lisans 958ÖÐRENÝMDURUMUYüksekokul (2 yýl) 194Lise 373Ýlköðretim 1540 200 400 800 6001000K‹Þ‹2011 Faaliyet Raporu


28Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


29Gelişen teknolojilerle birlikte hızla artan güneş enerjisini en verimli şekildekullanma çalışmaları, günümüzde de sürmekte ve güneş enerjisi, en önemlienerji kaynaklarından birisi olmaya devam etmektedir.2011 Faaliyet Raporu


301.4. Sunulan Hizmetler1.4.a. Ana Hizmet BirimleriEnerjİ İşlerİ Genel Müdürlüğü• Enerji kaynaklarının ve tesislerinin envanterini tutmak,• Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için gerekliplanlamaları yapmak,• Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlarauygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı içingerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,• Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerininmilli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekildekurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almakve aldırtmak,• Enerji kaynaklarının araştırılması, çeşitlendirilmesi,teknoloji geliştirilmesi, kontrolü, korunması ve enerjitasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek,• Enerji üretimi ve tüketiminden kaynaklanan çevresorunlarının azaltılması konusunda ulusal ve uluslararasıboyutlarda çalışmalar yapmak, yapılmasını teşvik etmek,• Elektrik üretim santralleri, enerji iletim ve dağıtım tesisiprojelerinin yürürlükteki yönetmelikler doğrultusundaincelemek ve uygun görüldüğü takdirde onaylamak,• Onaylanan projeler doğrultusunda kurulan tesislerinticari işletmeye açılmasına yönelik geçici/kesin kabulişlemlerini yapmak,• Küresel ısınma-iklim değişikliği konularının enerjisektörü ve doğal kaynaklara etkilerine ilişkin dünyadakigelişmeleri takip etmek, Birleşmiş Milletler İklimDeğişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yürütülenfaaliyetlere katılmak ve Bakanlığımızı ilgilendirenhususlarda rapor ve doküman hazırlanmasını sağlamak,ulusal kalkınma planlarına entegre edilmesi konusundaçalışmalar yapmak,• Enerji alanında ülke içinde ve dışındaki teknolojikgelişmeleri ve AR-GE faaliyetlerini izlemek, ülkeşartlarına en uygun teknolojilerin uygulamayageçirilmesinin teşvik edilmesini sağlamak, ulusal AR-GEfaaliyetlerini takip etmek ve sonuçlarının ilgili mercilereiletilmesini sağlamak,• Kamu ve özel sektör kuruluşları ile şahıslardan intikaleden enerji sektörüne ilişkin Bilgi Edinme Yasası veDilekçe Hakkının Korunmasına Dair Kanun kapsamındakimüracaatları incelemek, değerlendirmek ve sonuçlarınıilgililere intikal ettirmek,• Ülkemizin yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarınınkullanımı ile ilgili çalışmalar yapılmasını, gelişmesinive kullanımını teşvik edici faaliyetlerde bulunulmasınısağlamak,• Tüm sektörde enerji tasarrufu konusundabilinçlendirilmesini sağlamak üzere çalışmalaryapılmasını, ayrıca enerji tasarrufu sağlayıcı veözendirici önlem ve teşvikleri kapsayan yasa, yönetmelikvb. çalışmaların hazırlanmasına katkıda bulunulmasınısağlamak,• Enerji üretim tesisleri ile ilgili hazırlanan ÇED raporlarıinceleme-değerlendirme ve komisyon toplantılarınagörüş bildirilmesini sağlamak,• Enerji Şartı, OECD/IEA grupları (SLT) Uzun Dönem İşbirliğiGrubu (CERT) Enerji Araştırma ve Teknoloji Komitesi,Güneydoğu Avrupa Enerji çalışmaları, Avrupa BirliğiMevzuatına Uyum Süreci Çalışmaları (İlerleme Raporu,Ulusal Programın İzlenmesi, Avrupa ParlamentosuTürkiye Raporu), AB Alt Komite Çalışmaları (6 NoluAlt Komite), ICHET, KEİT, EİT faaliyetlerine katılım vebu faaliyetlerin gerektirdiği çalışmaların yapılmasınısağlamak,• Ülkeler ile ikili işbirliği kapsamında oluşturulan ortakenerji çalışma grubu faaliyetlerinin belirlenmesi veyürütülmesine katkı sağlamak,• Ülkemizi ziyaret eden yabancı heyet görüşmeleri veülkemizden yabancı ülkelere yapılan ziyaretlere yönelikkonuşma ve bilgi notlarının hazırlanmasını sağlamak,• Enerji alanında uluslararası projelerin, enerjipiyasalarına ve ülkelerin enerji sektörlerine yönelikönemli gelişmelerin, enerji istatistiklerinin izlenmesi,değerlendirilmesi çalışmalarını yapmak,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Enerji sektörüne yönelik düzenlenen uluslararasıtoplantı belgeleri, sonuç raporlarının incelenerekÜlkemiz pozisyonu çerçevesinde görüş oluşturmak,• Elektrik enerjisi sektöründeki yeniden yapılanmaçalışmaları kapsamında yer alan Dünya Bankasıprojelerinin yürütülmesi, enerji konusunda teknolojikaraştırma-geliştirme faaliyetlerinin izlenmesi,değerlendirilmesi, envanterinin hazırlanaraksonuçlarının ilgili mercilere iletilmesi ve koordineedilmesini sağlamak,• Avrupa Birliği müzakere çalışmalarına katılınması,Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün ve Avrupa –Akdeniz Enerji İşbirliği faaliyetlerine katılınması, OECD,UEA, EEA, BMİDÇS, AB ve diğer kuruluşlar bünyesindeyürütülen enerji çevre ilişkisinin kurulduğu çalışmalarıntakip edilmesi, bu alandaki müzakerelerin Bakanlıkadına yürütülmesini sağlamak,• Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisiüretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bukaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimdeekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğininartırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıklarındeğerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçlarıngerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörününgeliştirilmesini sağlamak,• Enerji konusunda özel kanunlarla ve Bakanlıkçaverilecek benzeri görevleri yapmak.Maden İşlerİ Genel Müdürlüğü• Maden hakları ile ilgili ruhsatları vermek ve bu ruhsatsahalarındaki madencilik faaliyetlerini takip etmek,• Madenlerin aranmasını ve üretimini teşvik etmekamacıyla, mali olanaklar getirici, arama ve üretimle ilgilifaaliyetleri destekleyici tedbirler almak,• Madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı,güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusundayürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak ve teşvik içingerekli önerilerde bulunmak,• Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygunyürütülmesini takip etmek,• Madencilik faaliyetlerini çevre ve kaynak koruma ilkesineuygun olarak yürütmek, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içindeizlemek ve gerekli tedbirleri almak,• Maden kaynaklarının ülke menfaatlerine en uygunşekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim,stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tespitetmek,• Ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini takip etmek,bilgileri derlemek, değerlendirmek ve yayınlamak,• Maden sicilini tutmak, madenlerin genel envanteriniyapmak.31Petrol İşlerİ Genel Müdürlüğü• Petrol faaliyetleri ile ilgili konularda ülke stratejisi vepolitikalarını belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak,• Ülkemizin petrol kaynaklarının ortaya çıkarılarak hızlı,sürekli ve etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak,petrol arama ve üretimi ile ilgili bilgileri toplamak,tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak,• Yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım yapmalarınıözendirecek ortamı sağlamak,• Yerli ve yabancı yatırımcıların petrol arama ve üretimyatırımlarını, bir program dâhilinde rekabetçi, şeffaf,güvenli ve istikrarlı bir ortam içerisinde yapmalarınıtemin etmek,• Petrol açısından potansiyel olarak tespit ettiği sahalarıilanla açık artırmaya çıkarıp arama ruhsatı vermek,• Ülkemizin üye olduğu uluslararası kuruluşlar ve tarafolduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelere ilişkinolarak faaliyet alanına giren konulardaki işlemleriyürütmek,• Şirketlerin petrol hakkı sahibi olmak için yapmışoldukları başvuruları incelemek,• Araştırma izni, arama ve işletme ruhsatnamesi vermekve bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmak,• Petrol hakları ile ilgili petrol sicil kayıtlarını tutmak,2011 Faaliyet Raporu


1.4. Sunulan Hizmetler1.4.a. Ana Hizmet Birimleri• Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin takip ve denetiminiyapmak,• Petrol hakkı sahibi şirketlerin faaliyetleri ile ilgiliher türlü bilgi ve verileri arşivlemek ve gerektiğindekullanıma açmak,• Devlet hakkı ve hissesi ile ilgili işlemleri yapmak,• Petrol hakkı sahibi şirketlerin petrol işlemlerindekullandıkları malzeme ile ilgili ithalat, ihracat ve devirişlemlerini gerçekleştirmek,• Petrol hakkı sahipleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıarasında koordinasyonu sağlamak,• Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.Yenİlenebİlİr Enerjİ Genel Müdürlüğü32• Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütleve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikliolmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti vedeğerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibiliteve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırmakurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtımve danışmanlık faaliyetleri yürütmek,• Sanayide ve binalarda enerjinin verimli kullanımı ile ilgiliolarak farkındalık oluşturmak ve bu amaçla çalışmalaryürütmek,• Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafındanonaylanan enerji verimliliği uygulama projelerinive araştırma ve geliştirme projelerini izlemek vedenetlemek,• Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındakiçalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırmave geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, budoğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ilebirlikte kamuoyuna sunmak,• Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine veenerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlarve öneriler geliştirmek,• Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarınındeğerlendirilmesine yönelik olarak; enerji kaynaklarıile ilgili ekonomik olabilecek potansiyelleri belirlemek,yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimtesislerindeki yenilenebilir enerji kullanımına ilişkingelecek tahminleri üretmek, master plan, fizibilite veörnek uygulama projeleri hazırlamak, pilot sistemlergeliştirmek ve bunları kamu yararına işletmek, tanıtımfaaliyetleri yürütmek, ülkemizin yenilenebilir enerjikullanımı ile ilgili durumunu değerlendirmek, mevzuattaslakları hazırlamak, kamu kuruluşlarına ve yerelyönetimlere danışmanlık hizmetleri sunmak,• Enerji kaynaklarının ve enerjinin üretiminden tüketimineher safhasında ülke yararına, etkin ve verimli kullanımıile ilgili çalışmalar yapmak; ulusal ve sektörel bazdaenerji tasarruf potansiyellerini belirlemek, verimlilikartırıcı projeleri desteklemek ve gönüllü anlaşmalaryapmak; enerji yönetimi ile birlikte enerji etüdü veverimlilik artırıcı proje hazırlama konularında eğitimve sertifikalandırma hizmeti vermek; üniversiteleri,meslek odalarını ve tüzel kişileri aynı hizmetleriverebilmeleri için yetkilendirmek; kamu kuruluşlarında,yerel yönetimlerde, sanayi ve hizmet sektörlerinde enerjietütleri yapmak veya yaptırmak; enerji verimliliğiniartırıcı örnek projeler tasarlamak ve pilot uygulamalaryapmak; ülkemizin enerji verimliliği ile ilgili durumunudeğerlendirmek, mevzuat taslakları hazırlamak,kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere danışmanlıkhizmetleri sunmak,• Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarıalanlarında; performans göstergeleri, geleceköngörüleri, entegre kaynak planlamaları, standartlarEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


ve ürün performans testleri ile ilgili çalışmalar yapmak;ülkedeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri izlemekve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygunolarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerinibelirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirmeçalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarınıekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak,Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikile belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde araştırmave geliştirme projelerini desteklemek; ulusal enerjienvanterini oluşturmak ve güncel tutmak; enerjisektöründeki nitelikli insan gücü istihdamına kısa sürelikurslar ile katkıda bulunmak; bu çalışmaları yürütmeküzere enerji bilgi ve teknolojileri merkezi kurmak veişletmek,• Toplum genelinde enerjinin ve enerji kaynaklarınınkullanımı ile ilgili bilgi ve bilincin geliştirilmesi, yenienerji teknolojilerinden yararlanılması, bunlarınyaygınlaştırılması ve faydalarının topluma gösterilmesiamacıyla faaliyetlerde bulunmak; kamuoyunubilgilendirmek ve bilinçlendirmek,• Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu kurum vekuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplumörgütleri arasında etkili işbirliğinin geliştirilmesiyönünde koordinasyonu sağlamak,• Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararasıkuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bunlara üyeolmak ve çalışmalarına katılmak, bilgi alışverişindebulunmak,• 20.2.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunuve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan Elektrik PiyasasıLisans Yönetmeliğine göre rüzgâr ve güneş enerjisinedayalı lisans almak maksadı ile yapılan başvurularailişkin Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikçerçevesinde görüş oluşturmak,• Enerji verimliliği ile ilgili politika ve stratejilergeliştirmek, geliştirilen strateji ve politikalarınuygulanması ve koordinasyonu için gerekli her türlüçalışmaları yürütmek,• Enerji tüketim noktalarında çevreyi ilgilendiren zararlıatık ve emisyonların gelişimini izlemek, değerlendirmek,projeksiyonlar üretmek, önlem önerileri hazırlamakve karbon yakalama, depolama ve ticareti ile ilgilidünyadaki çalışmaları, izlemek ve ülkemizde bu konudaçalışmalar yapmak,• 18.4.2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji VerimliliğiKanunu ile 10.5.2005 tarihli ve 5346 sayılı YenilenebilirEnerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi AmaçlıKullanımına İlişkin Kanun kapsamında kontrolfaaliyetleri yürütmek, denetimler yapmak, faaliyetalanları ile ilgili konularda Bakanlık tarafındanuygulanması gerekli idari yaptırımları uygulamak,• Kanunlarla ve Bakan tarafından verilen diğer görevleriyapmaktır.33Dış İlİşkİler ve Avrupa Bİrlİğİ Genel Müdürlüğü• Bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilere aitkonularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halindebulunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,• Bakanlığın görev alanına giren uluslararasıilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında incelemeve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunlarıdeğerlendirmek ve teklifleri hazırlamak,• Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgilikonularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmetiyapmak,• Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının uluslararasıilişkilerini düzenleyip yürütmek ve koordinasyonusağlamak,• Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliğiile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve ilgili kurumlarlaişbirliği yapmak,• Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.2011 Faaliyet Raporu


1.4. Sunulan Hizmetler1.4.a. Ana Hizmet BirimleriNükleer Enerjİ Proje Uygulama Daİresİ Başkanlığı• Nükleer güç santralleri projelerinin gerçekleştirilmesiiçin bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları,üniversiteler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarıarasında koordinasyonu sağlamak,• Nükleer güç santralleri projelerinin uygulanması ileilgili olarak mevzuat, insan kaynakları, eğitim, sanayi veteknoloji gibi alanlarda gerekli altyapının hazırlanmasıiçin kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve bualanlarda gerekli çalışmalar yapmak veya yaptırmak,• Nükleer güç santrallerine ilişkin olarak kamuoyununbilgilendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak veyayaptırmak,• Nükleer güç santralleri ile ilgili ulusal ve uluslararasıkuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara katılmak,• Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.34Bağlı ve İlgİlİ Kuruluşlar Daİresİ Başkanlığı• Bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın faaliyetlerini izlemek,bunların Bakanlığımız politika esaslarına, program ilkeve hedeflerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,• Kamu İhale Kurulu kararlarıyla ilgili işlemlerinkoordinasyonunu sağlamak, ihaleden yasaklamakararlarıyla ilgili olarak Bakanlık merkez teşkilatıylabağlı ve ilgili kuruluşların işlerini yürütmek,• Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme KuruluBaşkanlığınca Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarınınfaaliyetlerine ilişkin hazırlanan Denetim Raporları ileilgili işlemleri gerçekleştirmek,• Sayıştay Başkanlığınca, Bakanlık ilgili kuruluşustatüsündeki Genel Müdürlüklerin faaliyetlerine ilişkinolarak hazırlanan denetleme, özel inceleme, ivedidurum raporlarının cevaplandırılması, teftiş olurlarınınalınması, TBMM KİT Komisyonu Toplantılarına katılım vekoordinasyonu sağlamak,• Bağlı ve ilgili kuruluşların Bakanlar Kurulu Kararıtaleplerine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,• KİT’lerin Ana Statü/Ana Sözleşme değişiklikleri, sermayeartırımı gibi konularda Yüksek Planlama Kurulu Kararıistihsali talepleriyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek,• 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereği Kamu YararıKararlarının onaylanmasına yönelik Olur’ları almak,• 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve istisnaları kapsamındagerçekleştirilen ihalelerle ilgili olarak İhaledenYasaklama Kararları için Olur almak,• Bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin TeftişOlur’larını almak,• Bağlı ve ilgili kuruluşların ilgili mevzuatlar gereğialınması gereken Olur işlemlerini gerçekleştirmek,• Başbakanlık Tasarruf Genelgesi kapsamında iznetabi işlemler (telefon hattı, gayrimenkul kiralanmasıedinimi,bakım-onarım işleri) için Başbakanlık izni veyaBakan Olur’u almak,• 237 sayılı Taşıt Kanunu gereğince hurda ve ekonomikömrünü doldurmuş taşıt listelerinin Bakanlık Makamıonayına sunulmasını sağlamak,• Hükümet Programı ve Yıllık Program Tedbirleriçerçevesinde Bakanlığımıza ve kuruluşlarına düşenyükümlülüklerin takibi ve raporlanmasını sağlamak,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


• Bağlı ve ilgili kuruluşların, Bakanlığımızdanve kuruluşlarımızdan talepleri ile ilgili gereklikoordinasyonun sağlanması, bilgilendirme veyasorunların çözümüne yönelik olarak toplantılardüzenlemek,• Bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın diğer Bakanlık ve kamukurumlarından talepleri (Hazine Müsteşarlığındanhizmet alımı izinleri, tesis kurulumu için GenelkurmayBaşkanlığından faaliyet izni alınması vb.) ile ilgiliişlemleri gerçekleştirmek,• Bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyet alanlarına ilişkin olarakdiğer Bakanlıklar, kamu kurumları, valilikler, belediyelerile sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve firmalardangelen taleplere ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,• Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Mülga Çevre veOrman Bakanlığı) gelen milli park, tabiat parkı, yabanhayatı koruma sahalarına ilişkin taleplerle ilgili görüşoluşturmak,• Belediyelerden gelen imar planına ilişkin görüştaleplerine cevap oluşturmak,• Valiliklerden gelen İl Koordinasyon Kurulu temennikararlarına ilişkin yazışmaları yapmak,• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından (MülgaSanayi Bakanlığı) gelen organize sanayi bölgesi (OSB)sahalarının seçimine ilişkin görüş yazılarına ilişkinişlemleri gerçekleştirmek,• Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunuile ilgili mevzuat çalışmaları kapsamında toplantılarakatılım sağlanması, tasarılara ilişkin görüşlerinoluşturulması, kuruluşların talep ve önerilerinindeğerlendirilerek çözüme yönelik girişimlerdebulunulmasını sağlamak,• Bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın faaliyetlerine ilişkinolarak Bakanlığımız ve/veya diğer kamu kurum vekuruluşlarında oluşturulan komisyonlarda görev almak,• Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerininyer aldığı Mavi Kitabı yayınlamak,• Bağlı ve ilgili kuruluşların haftalık faaliyet raporlarınıderleyip ilgili makamlara sunmak,• Bağlı ve ilgili kuruluşların bazı faaliyetlerine ilişkinperiyodik bilgilerin makama sunulmasını sağlamak,• Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.35Transİt Petrol Boru Hatları Daİresİ Başkanlığı• Hazar Bölgesi, Orta Doğu ve Orta Asya’nın zenginenerji kaynakları ile Avrupa ve Dünyadaki tüketicipazarları arasında güvenilir, istikrarlı, ekonomik veçevreye uyumlu bir enerji köprüsü ve terminali olmahedefi doğrultusunda transit geçişli petrol ve doğalgazprojeleri ve stratejileri belirlemek ve projelerin etkinyürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,• Uluslararası transit petrol geçiş projelerinin heraşamasında teknik, hukuki, idari ve mali konulardakihizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satınalınmasını sağlamak,• Uluslararası tahkime gidilmesi durumunda tahkimdavalarını takip etmek,• Uluslararası transit petrol geçiş proje anlaşmalarıuyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar,ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler,kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek,• Uluslararası transit petrol geçiş proje anlaşmalarınınhükümleri ile uyum sağlamak amacıyla gerekli hukukidüzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunmak veçalışmalar yapmak,• Uluslararası transit petrol geçiş projeleri kapsamındakikamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçişücretlerinin tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek,• Uluslararası transit petrol geçiş projeleri ile ilgilisigortalama işlemlerini yürütmek.2011 Faaliyet Raporu


361.4. Sunulan Hizmetler1.4.b. Danışma ve Denetim BirimleriDenetİm Hİzmetlerİ Başkanlığı• Bakanlık Teşkilatı ile Bakanlığa bağlı, Bakanlıkla ilgiliveya ilişkili Kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyleilgili olarak araştırma, inceleme ve soruşturma işleriniyürütmek amacıyla;• Denetim programlarını düzenleyip Bakanın Onayınasunmak,• Bakanın araştırma, inceleme, soruşturma emirleriüzerine denetçileri görevlendirmek, emirlerinuygulanışını izlemek, çalışmalarını denetlemek,• Raporları incelemek, esas ve usul yönlerindeneksikliklerin giderilmesini sağlamak, ilgili yerleregöndermek, bunların üzerine ilgililerce alınacak önlemve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek, gecikmelerhakkında Bakana bilgi ya da rapor vermek, gerektiğindeGenel Müdürler ve Daire Başkanlarıyla bu konudatoplantı yapılmasını sağlamak,• Kurula gelen ve araştırma, inceleme ya da soruşturulmasıiçin ilgili daire ve kuruluşlara gönderilen işlemlerinsonuçlarını izlemek, bu gibi durumlarda, yapılacakdenetimler için, gerektiğinde Bakandan Onay istemek,• Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek,mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamakamacıyla gelişmeleri izlemek, mevzuata derlemekve gereği için denetçilere iletmek, bu konulardainceleme programlarını hazırlayıp Bakanın Onayınasunmak, yasa, tüzük, kararname ve yönetmeliklerinhazırlanması ile ilgili çalışmalar yaptırmak, denetçilerimesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, buçalışmaları düzenlemek, başarılı inceleme sonuçlarınınyayımlanmasını sağlamak,• Denetçilerin mesleki ve genel bilgilerinin arttırılması içinseminer ve toplantılar düzenlemek, bu tür çalışmalarakatılmaları, araştırma ve inceleme yapmalarınısağlamak,• Denetçi Yardımcılarının yetişmeleri için eğitimprogramları hazırlamak ve uygulamak,• İdareyle denetçiler ve denetçiler arasında mevzuatınuygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüşayrılıklarının giderilmesi amacıyla denetçilere incelemeve araştırma görevi vermek ve bu konuda toplantılardüzenlemek,• Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarındakidenetim birimlerinde çalışmaların daha iyi yürütülmesive denetim tekrarının önlenmesi amacıyla bu birimlercegönderilecek cetvelleri izlemek, yılda bir kez ilgilidenetim birimlerin başkanlarıyla toplantı yapmak,bunların sonuçların göre Bakan’a önerilerde bulunmak,• Denetim Hizmetleri personelinin özlük haklarına ilişkindiğer işlemlerin yürütülmesini sağlamak, gerektiğindeBakanlığa önerilerde bulunmak,• Kurula ve denetim sonuçlarına ilişkin yıllık raporudüzenlemek, Bakanlığın genel durumuyla ilgili görüş veönerilerini her yıl Bakan’a sunmak,• Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle,kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


STRATEJİ GELİŞTİRME Başkanlığı• Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarınıbelirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekliçalışmaları yapmak,• Bakanlığın stratejik planlama çalışmalarını koordineetmek,• Bakanlığın görev alanına giren konularda performans veverimliliği arttıracak yönde çalışmalar yapmak, yönetimbilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,• Ulusal ve uluslararası ölçekte enerji piyasalarını izlemek,değerlendirmek ve uluslararası kuruluşlarla temaslardabulunmak,• İdarenin faaliyet raporunu hazırlamak,• Optimum elektrik üretimi planlaması çalışmalarınaiştirak etmek, bağlı ve ilgili kuruluşların yatırım vefinansman tekliflerinin enerji plan ve politikalarınauyumunu sağlamak,• Bakanlığın bilişim politikalarını belirlemek veuygulanmasını sağlamak,• ERP sistemleri ile Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarıarasında iletişim ve bilgi paylaşımını sağlamak,• Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı tarafındanhazırlanan standart tasarılarına ilişkin görüş bildirmek,• GAP koordinasyon toplantılarına katılmak, Bakanlığımızıngörevleri kapsamındaki çalışmaları koordine ve takipetmek,• Cumhurbaşkanlığınca takip edilen projeler ile ilgiliraporu hazırlamak ve ilgili Makama sunulmasınısağlamak,• Milletvekillerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıtarafından cevaplandırılması isteği ile TBMMBaşkanlığına verdikleri yazılı, sözlü soru önergeleri veMeclis araştırma önergelerinin cevaplandırılmasıyla ilgiliçalışmaları yapmak, bu konuda işbirliği ve koordinasyonusağlamak,• Bakanlığın performans programının hazırlanmasınıkoordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesiçalışmalarını yürütmek,• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Bakanlıkbütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programınauygun olarak hazırlamak ve Bakanlık faaliyetlerininbunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,• Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcamaprogramı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkatealınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesinisağlamak,• Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak,bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile maliistatistikleri hazırlamak,• Bakanlık gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir vealacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,• Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunantaşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinidüzenlemek,• Yatırım programı hazırlıklarını koordine etmek,sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirmeraporunu hazırlamak,• Bağlı ve ilgili kuruluşların yıllık yatırım ve finansmanprogramı tasarılarını Kalkınma Bakanlığı ve HazineMüsteşarlıklarına iletmek, program görüşmelerinekatılmak,• Bağlı ve ilgili kuruluşların iş programlarının veyatırımlarının alt detay onayları ile yıl içi revizyonlarınıyapmak,• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarınınuygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalaryapmak,• İç ve dış denetim raporlarını incelemek ve gereğini yerinegetirmek,• İdarenin faaliyetlerini stratejik plan, performansprogramı ve bütçeye uygunluk açısından izlemek vedeğerlendirmek,• Bakanlığın, diğer bakanlıklar nezdinde takibini gerekenmali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,• Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.372011 Faaliyet Raporu


381.4. Sunulan Hizmetler1.4.b. Danışma ve Denetim Birimleriİç Denetİm Bİrİmİ Başkanlığı• Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinidenetlemek,• Bakanlık kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilikesaslarına göre yönetilip yönetilmediğini, nesnel riskanalizlerine dayalı olarak değerlendirmek, rehberlik vedanışmanlık yapmak,• Yasal uygunluk denetimi yapmak,• Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarınıhazırlamak, geliştirmek ve üst yöneticinin onayınasunmak,• Onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasınısağlamak, denetim ve danışmanlık faaliyetleriniyürütmek, üst yönetici tarafından talep edilen ve görevalanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,• Bakanlığın risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişimsüreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek,• İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya içdenetim birimi başkanlığına intikal eden inceleme veyasoruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları üstyöneticinin bilgisine sunmak,• İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek,• İç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kamuiç denetim standartları ve meslek ahlâk kurallarınauygun olarak yürütülmesi ve iç denetim faaliyetleriningeliştirilmesi için kalite güvence ve geliştirme programıoluşturmak, uygulamak ve geliştirmek,• Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesindeyapılan değerlendirme sonuçla¬rını üst yöneticiyesunmak,• Yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve üstyöneticiye sunmak,• İç denetim birimi başkanlığının görevlerini etkin birşekilde yerine getirebilecek bilgi, yetenek, tecrübeve meslekî yeterliliğe sahip iç denetçi kadrosunuBakanlığın insan kaynakları politikaları ile uyumluolarak oluşturmak ve bunun için gerekli prosedürlerigerçekleştirmek,• İç denetim birim yönergesini ve işlem süreçlerinikurulun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak vegeliştirmek,• İç denetim faaliyetlerinin sonuçları hakkında üstyöneticiye belirli aralıklarla bilgi sunmak, iç denetimalanındaki gelişmeler ve en iyi uluslararası uygulamalarkonusunda bilgilendirmek,• Denetim raporlarının, raporlama standartları ilebelirlenen usul ve esaslara uygunluğunu kontrol etmekve bir örneğini iç denetim birimi başkanlığında muhafazaetmek,• İç denetim faaliyeti ilgili diğer işlemleri yürütmek.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


hukuk müşavİrlİĞİ• Bakanlık birimlerinden sorulan hukuki konular ilehukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemlerhakkında görüş bildirmek,• Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıklarıönleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşmave sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasınayardımcı olmak,• 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalardagerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyenidarî davalarda Bakanlığı temsil etmek,• Bakanlığımıza karşı icra takibi, tespit, alacak, tazminat,bedel artırımı gibi adli davalar için Maliye Bakanlığınasavunma örneği, bilgi, belge göndermek,Basın ve Halkla İlİşkİler Müşavİrlİğİ• Bakanlığımıza karşı açılmış olan tahkim davalarınıntakibini yapan Hukuk Bürolarına savunmalarınhazırlanması ile ilgili her türlü katkıyı sağlamak,• Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek,mevzuat, plan ve programa uygun çalışmasını teminetmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak veBakana sunmak,• Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından hazırlanan,diğer Bakanlıklardan veya Başbakanlıktan gönderilenkanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdaninceleyerek görüşler bildirmek.39• Bakanlığımız faaliyetlerini basın yayın organları aracılığıile kamuoyuna zamanında ve doğru olarak aktarmak,kamuoyunu bilinçlendirmek ve kamuoyu denetimisağlamak,• Toplantılar, basın toplantıları, seminerler, özelgünlerdeki kutlamalar, basın açıklamaları gibi aktivitelerdüzenlemek, bunlar ile ilgili duyurular yapmak,• Medya kuruluşları ile koordinasyon sağlamak, bukuruluşlardan Bakanlığımıza yöneltilen sorularıncevaplarını ilgili birim ya da kuruluşlardan almak ve ilgilimedya kuruluşlarına göndermek,• Bakanımızın tüm seyahatlerinin organizasyonu vetakibini yapmak,• Vatandaşların dilek, istek ve şikayetlerinincevaplandırılmasını koordine etmek,• Vatandaşlar tarafından bilgi edinme hakkınınkullanılmasını kolaylaştıracak önlemleri almak,• BİMER’e ve Bakanlık Merkez Teşkilatı ile bağlı, ilgili veilişkili kuruluşlarına yapılan başvurularla ilgili bilgileriiçeren yıllık raporları düzenleyerek Bilgi EdinmeDeğerlendirme Kuruluna göndermek,• Bakanlık Merkez Teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkilikuruluşlarına BİMER aracılığı ile gönderilenmüracaatların takip ve koordinasyonunu sağlamak.2011 Faaliyet Raporu


401.4. Sunulan Hizmetler1.4.c. Yardımcı Hizmet BirimleriPersonel Daİresİ Başkanlığı• Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminingeliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,• Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik işlemleriile ilgili işlemleri yapmak,• Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içieğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,• Personel alımı konusunda gerekli hazırlıkları yapmak veneticeleri ilan etmek,• Bakanlık personeline ait özlük işlemlerini takip etmek,• Bakanlık personelinin kademe ve derece onaylarınıhazırlamak, takip etmek,• Bakanlık personelinin özlük dosyalarını muhafazaetmek, her türlü değişikliği dosyalara işlemek,• Bakanın talimatları doğrultusunda kararnamehazırlamak ve takip etmek,• Bakanlık Merkez Teşkilatı ve bağlı, ilgili kuruluşlarınınpersonel ile ilgili tekliflerini onaya sunmak,• Bağlı ve ilgili kuruluş üst düzey yöneticileri hakkındakurumlardan gelen ve atama yetkisi Bakana ait olanteklifleri onaya sunmak,• Disiplin kurullarına dosyaları hazırlamak,• Personelin izin ve raporlarını takip etmek ve dosyalarınaişlemek,• Maliye Bakanlığından vize almak,• Personel İle ilgili dilekçeleri değerlendirmek,• Bakan ve Müsteşar tarafından verilecek diğer görevleriyapmak.İdarİ ve Malİ İşler Daİresİ Başkanlığı• Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin teminiile ilgili hizmetleri yürütmek,• İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın almaişlemlerini yürütmek,• Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,• Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşımahizmetlerini yapmak,• Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleridüzenlemek ve yürütmek,• Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerindenyararlanmalarını sağlamak,• Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakanveya Müsteşara sunulmasını sağlamak,• Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililereduyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dışprotokol hizmetlerini yürütmek,• Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,• Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleridüzenlemek. Bunlara ait önemli not ve tutanaklarıtutmak ve yaymak,• Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet vefaaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,• Bağlı bulundukları kurumlarca yapılması gerekentopyekün savunma ve milli seferberlik hizmet, görevve yükümlülüklerine ait plan ve diğer çalışmaları ilgilikanun, yönetmelik, talimat ve Seferberlik ve Savaş HaliHazırlıkları Direktifine göre hazırlanmasını sağlamak,kontrol ve koordine etmek,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


• Seferberlik ve savaş hali planlamasıyla ilgili Milli ve NATOtatbikatlarının gereğince planlamasını ve yürütülmesinikurum içinde düzenlemek,• Başbakanlık Milli Alarm Sisteminin uygulanmasınailişkin olarak kendi kurumlarında Milli Alarm SistemiYönergesini hazırlamak ve bu yönergenin gerektirdiğiönlemleri almak ve yürütmek,• Kurumların Koruyucu Güvenlik hizmetlerini planlamak;ilgili birimler arasında işbirliğini sağlamak ve kontroletmek,• Sivil Savunma hizmetlerini ilgili mevzuat, Seferberlikve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi ve bu konuda yurtdüzeyinde yetkili ve sorumlu makam olan BaşbakanlıkAfet ve Acil Yönetim Başkanlığının emir direktif vekararları doğrultusunda yürütmek,• Bakanlığımız Seferberlik ve Savaş Hali Genel Planınıhazırlamak, Petrol ve Petrol Ürünleri Özel Planı ile Doğalgaz özel planının hazırlanmasını koordine etmek,• Kurumların Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlamave Koordinasyon Kurulunun çalışmalarını ve her türlüyazı işlerini hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak,• Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.Özel Kalem Müdürlüğü41• Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,• Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini yürütmek vedüzenlemek,• Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama,milli ve dini bayram hizmetlerini düzenlemek, yürütmekve diğer kuruluşlarla koordine etmek,• Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.2011 Faaliyet Raporu


42“Derinliklerinbüyük mirasıTermik EnerjiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


43Önemli yeraltı zenginliklerinden kömür, akaryakıt veya gaz gibi fosilyakıtların enerjiye çevrilmesiyle elde edilen termik enerji, ülkemizin enerjiaçığını kapatmak yolunda önemli enerji kaynaklarından birisidir.2011 Faaliyet Raporu


1.5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi445018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun55 inci maddesi gereğince, Bakanlığımızda, iç kontrolsisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasınınsağlanması amacıyla, Kamu İç Kontrol Standartlarıçerçevesinde mevcut durum değerlendirmesi yapılarak,Bakanlığımızın amaçlarına, belirlenmiş politikalara vemevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik veverimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarınkorunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olaraktutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanındavevenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere StratejiGeliştirme Başkanlığı koordinatörlüğünde BakanlığımızKamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2yıllık olarak hazırlanmış ve Üst Yönetici Oluru ile plandaöngörülen eylemlerin yerine getirilmesinde sorumlu veişbirliği yapılacak birimlerimiz ile çalışmalara başlanmıştır.Bu kapsamda, 2011 yılında Bakanlığımız İç KontrolSisteminin kurulması çalışmaları çerçevesinde, sorumlubirimlerimizce gerçekleştirilmesi öngörülen eylemlerleilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde İç Kontrol EylemPlanı (İKEP) İzleme Tabloları doldurulmuş, bu tablolarçerçevesinde de İKEP Değerlendirme Tabloları oluşturularak5 ayrı “Değerlendirme Raporu” düzenlenmiştir. Sonuçolarak 30.06.2009 tarihinden 30.06.2011 tarihine kadarBakanlığımızda İç Kontrol Sisteminin işleyişine ilişkinyapılan çalışmalarla ilgili “Bakanlığımız İç Kontrol EylemPlanı Sonuç Raporu” düzenlenmiş ve merkez teşkilatıbirimlerimize gönderilmiştir.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


452011 Faaliyet Raporu


“Geleceğinkusursuz zaferiNükleer EnerjiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Nükleer enerji, günümüzün ve geleceğin en önemli enerji kaynaklarındanbiri olarak kabul görmektedir. Bugün bakıldığında dünya üzerinde 31 ülkedeaktif, 436 nükleer enerji santrali vardır. 61 adet nükleer enerji santrali iseyapım aşamasındadır.2011 Faaliyet Raporu


Bölüm 2: AMAÇ VE HEDEFLER48Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2010-2014 DönemiStratejik Planında 5 adet stratejik tema ve bu temalarıngerçekleştirilmesi için belirlenen 11 adet amaçbulunmaktadır. Stratejik temalar ve bunların kapsamındabelirlenen amaçlara dair detaylar aşağıda yer almaktadır.Enerji Arz Güvenliği• Yerli kaynaklara öncelik verilmek sureti ile kaynakçeşitlendirmesini sağlamak,• Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindekipayını arttırmak,• Enerji verimliliğini arttırmak,• Serbest piyasa koşullarına tam işlerlik kazandırmak veyatırım ortamının iyileşmesini sağlamak,• Petrol ve doğalgaz alanlarında kaynak çeşitliliğinisağlamak ve ithalattan kaynaklanan riskleri azaltacaktedbirleri almak.Ülkemizin Enerji Alanında Bölgesel ve Küresel Etkinliği• Jeostratejik konumumuzu etkin kullanarak, enerjialanında bölgesel işbirliği süreçleri çerçevesindeülkemizi enerji koridoru ve terminali haline getirmek.Çevre• Enerji ve tabii kaynaklar alanlarındaki faaliyetlerinçevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmek.Tabii KaynaklarTabii kaynaklarımızın ülke ekonomisine katkısınıartırmak,• Endüstriyel hammadde, metal ve metal dışımadenlerimizin üretimlerini artırarak yurt içindedeğerlendirilmesini sağlamak.Kurumsal Gelişim• Enerji ve tabii kaynakların yönetiminde etkinliği artırmak,• Enerji ve tabii kaynaklar alanlarında yenilikçiliğin öncüsüve destekleyicisi olmak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Bölüm 3: TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLEREnerji ve tabii kaynaklar politikamızın ana öğelerini;• Maliyet, zaman ve miktar yönlerinden enerjinin tüketicileriçin erişilebilir olması,• Serbest piyasa uygulamaları içinde kamu ve özel kesimimkanlarının harekete geçirilmesi,• Dışa bağımlılığın azaltılması,• Enerji alanında ülkemizin bölgesel ve küresel etkinliğininartırılması,• Tabii kaynaklarımızın ülkemizin ekonomik gelişmesi içinen iyi şekilde değerlendirilmesi,• Enerji ve tabii kaynakların üretiminde ve kullanımındaçevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesioluşturmaktadır.Yukarıda ifade edilen politika ve önceliklere ulaşmanoktasında; Bakanlığımız verimlilik, iletişim, koordinasyonve işbirliğine önem veren bir yönetim anlayışını esasalmaktadır.492011 Faaliyet Raporu


Bölüm 4: FAALİYETLERE İLİŞKİNBİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER4.1. 2011 Yılı Mali BilgileriBakanlığımız 2011 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulamasonuçları 2011 yılı Temmuz ayı içerisinde kamuoyunaaçıklanmıştır. 2011 yılı bütçesinin tamamına ilişkinuygulama sonuçları aşağıda tablo olarak verilmektedir.Tablo 7: 2011 Yılı Bütçe Uygulama SonuçlarıBÜTÇE İŞLEMLERİKURULUŞBAŞLANGIÇÖDENEĞİYIL İÇİNDEEKLENENDÜŞÜLENTOPLAMÖDENEKBÜTÇEGİDERLERİ(HARCAMA)HARCAMAORANI (%)ÖDENEK ÜSTÜBÜTÇE GİDERİİPTAL EDİLENÖDENEKBAKANLIK MERKEZ 106.051.000 14.924.935 12.595.935 108.380.000 66.379.111 61,25 0 42.000.88950BOREN 8.121.000 0 08.121.0008.121.000 100 0 0MTA 210.840.000 0 0 210.840.000 79.131.500 37,53 0 131.708.500TAEK 78.912.000 0 0 78.912.000 56.600.000 71,73 0 22.312.000EİE* 47.836.000 0 0 47.836.000 24.837.100 51,92 0 22.998.900BAĞLI KURULUŞLARTOPLAMI**345.709.000 0 0 345.709.000 168.689.600 48,80 0 177.019.400GENEL TOPLAM 451.760.000 14.924.935 12.595.935 454.089.000 235.068.711 51,77 0 219.020.289* 02.11.2011 tarih ve 28103 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Elektrik İşleri Etüt İdaresiTeşkiline Dair Kanun yürürlükten kaldırılmış, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü kurulmuş ve aynı KHK’da Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ana hizmet birimleri arasında sayılmıştır.** Tabloda yer alan BOREN, MTA, TAEK ve EİE’ye ait rakamlar 2011 yılında Bakanlığımız bütçesinde ilgili kurumlara tahsis edilen “Hazine Yardımları”ve “Yurtiçi Sermaye Transferleri” ödenekleri kapsamında düzenlenmiştir.Tablo 7, Bakanlığımız 2010 yılı bütçe uygulama sonuçlarınıgöstermektedir. Söz konusu tabloda da görüldüğü üzere;BOREN, MTA, TAEK ve EİE’ ye yapılacak Hazine YardımlarıBakanlığımız bütçesinde yer almakta ve münferiden aylıkolarak serbest bırakılarak ilgili kurumlara aktarılmaktadır.2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi içinde Bakanlığımıza451.760.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıliçinde eklenen 14.924.935 TL ve düşülen 12.595.935 TL ileBakanlığımız toplam ödeneği 454.089.000 TL olmuştur.2011 yılında Bakanlığımız toplam harcaması 235.068.711TL olarak gerçekleşmiştir ve bu tutar 451.760.000 TL’likbaşlangıç ödeneğinin %52’sine denk gelmektedir. Toplamharcamalar içinde Bakanlık Merkez Teşkilatı birimlerininharcaması %28,24, MTA’nın harcaması %33,66, TAEK’inharcaması %24,08, EİE’nin harcaması %10,57 ve BOREN’inharcaması %3,45 olarak gerçekleşmiştir. Bakanlık MerkezTeşkilatına tahsis edilen ödeneğin harcama oranı %61,25düzeyindedir.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Tablo 8: Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider İcmali*FONKSİYONEL KODUEKONOMİK KODUAÇIKLAMAGENEL KAMUHİZMETLERİ1 2 3 4SAVUNMAHİZMETLERİKAMU DÜZENİVE GÜVENLİKHİZMETLERİEKONOMİK İŞLERVE HİZMETLERTOPLAM123PERSONELGİDERLERİSOSYAL GÜV. KUR.DEVLET PRİMİGİDERLERİMAL VE HİZMETALIMI VE GİDERLERİ6.341.944 - - 17.858.808 24.200.7521.215.120 - - 3.266.910 4.482.030811.031 11.726 381.050 23.372.071 24.575.8785 CARİ TRANSFERLER 113.232.900 - - 1.118.756 114.351.6566 SERMAYE GİDERLERİ 876.076 - - 11.095.964 11.972.0407SERMAYETRANSFERLERİ55.456.700 - - - 55.456.7008 BORÇ VERME - - - 29.655 29.65551TOPLAM 177.933.771 11.726 381.050 56.742.164 235.068.711Tablo 8’de Bakanlığımız harcamalarının fonksiyonel veekonomik dağılımı gösterilmiştir. Tabloda görüleceği üzereBakanlığımız harcamaları 4 fonksiyona tahsis edilmiştir.2011 yılı toplam harcaması 235.068.711 TL olup, bununfonksiyonel sınıflandırmada %24,14’ü Ekonomik İşler veHizmetler, %0,16’sı Kamu Düzeni vevenlik Hizmetleri,%75,69’u Genel Kamu Hizmetleri ve %0,01’i de SavunmaHizmetleri harcaması olarak gerçekleşmiştir.Ayrıca, ekonomik sınıflandırma olarak da PersonelGiderleri %10,30, Sosyal Güvenlik Kurumlarına DevletPirim Giderleri %1,91, Mal ve Hizmet Alım Giderleri%10,45, Cari Transferler %48,65, Sermaye Giderleri %5,09,Sermaye Transferleri %23,59 ve Borç Verme Giderleri%0,01 olarak gerçekleşmiştir.* Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 05 kodlu Çevre Koruma Hizmetleri, 06 kodlu İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, 07 kodlu Sağlık Hizmetleri, 08kodlu Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, 09 kodlu Eğitim Hizmetleri ve 10 kodlu Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri’nde Bakanlığımızharcaması bulunmadığından tabloda yer verilmemiştir.2011 Faaliyet Raporu


Bakanlığımız 2011 yılı faaliyetleri ve mali işlemlerineilişkin dış denetim devam etmektedir. 2011 Yılı MerkeziYönetim Bütçe Kanununda yer alan Bakanlığımız ödenektertipleri çerçevesinde bütçe gerçekleşmeleri aşağıdabelirtilmektedir:Tablo 9: ETKB 2011 Yılı Bütçe Gerçekleşme Sonuçları TablosuÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ2010 2011TERTİPAÇIKLAMAGerçekleşme KBÖ GerçekleşmeGerçekleşmeOranı (%)20.00.00.02-04.1.1.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 838.636 1.075.000 894.200 83,1820.00.00.02-04.1.1.00-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 147.316 163.000 156.780 96,1820.00.00.02-04.1.1.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIMLARI 33.411 29.000 28.511 98,3120.00.00.02-04.1.1.00-1-03.3 YOLLUKLAR 281.067 248.000 328.858 132,6020.00.00.02-04.1.1.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 115.356 130.000 124.475 95,755220.00.00.02-04.1.1.00-1-03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 92.347 120.000 81.958 68,3020.00.00.02-04.1.1.00-1-03.7MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL.BAK.ON.GİD.114.281 40.000 85.866 214,6720.00.00.02-04.1.1.00-1-03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 11.158 0 0 -20.00.00.02-04.1.1.10-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 31.853 88.000 278.463 316,4420.00.00.02-04.1.1.10-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (MEMURLAR) 3.897 7.000 36.306 518,6620.00.00.02-04.1.1.10-1-03.2 TÜKETİME YÖN. MAL VE MALZ. ALIMLARI 1.201 8.000 1.619 20,2420.00.00.02-04.1.1.10-1-03.3 YOLLUKLAR 934 51.000 11.374 22,3020.00.00.02-04.1.1.10-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 0 105.000 27.677 26,3620.00.00.02-04.1.1.10-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 2.854 31.000 26.516 85,54TOPLAM 1.674.311 2.095.000 2.082.603 99,41Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI2010 2011TERTİPAÇIKLAMAGerçekleşme KBÖ GerçekleşmeGerçekleşmeOranı (%)20.00.00.20-04.1.1.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 791.947 878.000 982.521 111,9020.00.00.20-04.1.1.00-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (MEMURLAR) 143.220 160.000 167.408 104,6320.00.00.20-04.1.1.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 10.404 13.500 12.321 91,2720.00.00.20-04.1.1.00-1-03.3 YOLLUKLAR 22.551 102.000 99.298 97,355320.00.00.20-04.1.1.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 10.212 24.000 7.356 30,6520.00.00.20-04.1.1.00-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 7.965 10.000 61.320 613,2020.00.00.20-04.1.1.00-1-03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2.979 0 0 -TOPLAM 989.276 1.187.500 1.330.225 112,022011 Faaliyet Raporu


İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞITERTİPAÇIKLAMA2010 2011Gerçekleşme KBÖ Gerçekleşme GerçekleşmeOranı (%)20.01.00.04-01.3.9.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 2.351.515 2.628.000 2.697.789 102,6620.01.00.04-01.3.9.00-1-01.4 GEÇİCİ PERSONEL 0 134.000 0 -20.01.00.04-01.3.9.00-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (MEMURLAR) 495.572 520.000 546.997 105,1920.01.00.04-01.3.9.00-1-02.4 GEÇİCİ PERSONEL 0 27.000 0 -20.01.00.04-01.3.9.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 18.129 49.000 19.547 39,8920.01.00.04-01.3.9.00-1-03.3 YOLLUKLAR 9.540 11.000 6.831 62,1020.01.00.04-01.3.9.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 8.933 14.500 11.268 77,7120.01.00.04-01.3.9.00-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 43.996 35.000 28.522 81,4920.01.00.04-01.3.9.00-1-03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 33.592 0 0 -20.01.00.04-01.3.9.00-1-05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 4.000 0 -20.01.00.04-02.2.0.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 2.664 316.000 0 -5420.01.00.04-02.2.0.00-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (MEMURLAR) 6 40.000 0 -20.01.00.04-02.2.0.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 0 3.000 0 -20.01.00.04-02.2.0.00-1-03.3 YOLLUKLAR 2.746 7.000 1.531 21,8720.01.00.04-02.2.0.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 681 2.000 826 41,3020.01.00.04-02.2.0.00-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 9.490 10.500 9.369 89,2320.01.00.04-02.2.0.00-1-03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 254 0 0 -20.01.00.04-04.1.1.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 41.832 274.000 129.704 47,3420.01.00.04-04.1.1.00-1-03.4 GÖREV GİDERLERİ 2.888 3.000 2.047 68,2320.01.00.04-04.1.1.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 1.897.151 3.004.000 2.664.654 88,7020.01.00.04-04.1.1.00-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 30.473 47.500 64.188 135,1320.01.00.04-04.1.1.00-1-03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD. 7.560 10.000 1.196 11,9620.01.00.04-04.1.1.00-1-05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KUR.YAP.TRANSFER. 95.000 100.000 100.000 100,0020.01.00.04-04.1.1.00-1-06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 225.364 854.000 560.926 65,6820.01.00.04-04.1.1.00-1-06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERİ 0 330.000 2.832 0,86TOPLAM 5.277.387 8.423.500 6.848.227 81,30Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞITERTİPAÇIKLAMA2010 2011Gerçekleşme KBÖ Gerçekleşme GerçekleşmeOranı (%)20.01.00.05-01.3.1.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 659.371 832.000 773.542 92,9720.01.00.05-01.3.1.00-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (MEMURLAR) 132.631 180.000 148.313 82,4020.01.00.05-01.3.1.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 14.396 10.000 14.832 148,3220.01.00.05-01.3.1.00-1-03.3 YOLLUKLAR 13.040 4.000 4.407 110,1820.01.00.05-01.3.1.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 99.154 75.000 127.919 170,5620.01.00.05-01.3.1.00-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 9.932 5.000 10.862 217,2420.01.00.05-01.3.1.00-1-03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 7.721 0 0 -TOPLAM 936.245 1.106.000 1.079.874 97,64STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞITERTİPAÇIKLAMA2010 2011Gerçekleşme KBÖ Gerçekleşme GerçekleşmeOranı (%)5520.01.00.23-01.3.2.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 1.542.864 1.851.000 1.461.210 78,9420.01.00.23-01.3.2.00-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (MEMURLAR) 290.782 370.000 265.906 71,8720.01.00.23-01.3.2.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIMLARI 40.885 40.000 47.311 118,2820.01.00.23-01.3.2.00-1-03.3 YOLLUKLAR 14.682 18.000 11.719 65,1120.01.00.23-01.3.2.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 106.491 135.000 217.202 160,8920.01.00.23-01.3.2.00-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 21.998 20.000 4.998 24,9920.01.00.23-01.3.2.00-1-03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 12.670 0 0 -20.01.00.23-01.3.2.00-1-06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 130.362 200.000 224.359 112,1820.01.00.23-01.3.2.00-1-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 405.799 1.470.000 564.990 38,4320.01.00.23-01.3.2.00-1-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD. 52.092 150.000 86.727 57,82TOPLAM 2.618.625 4.269.500 2.893.103 67,762011 Faaliyet Raporu


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİTERTİPAÇIKLAMA2010 2011Gerçekleşme KBÖ Gerçekleşme GerçekleşmeOranı (%)20.01.00.24-01.3.9.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 498.806 608.000 593.692 97,6520.01.00.24-01.3.9.00-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (MEMURLAR) 93.813 130.000 104.251 80,1920.01.00.24-01.3.9.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIMLARI 12.461 14.000 11.060 79,0020.01.00.24-01.3.9.00-1-03.3 YOLLUKLAR 23.095 24.500 49.485 201,9820.01.00.24-01.3.9.00-1-03.4 GÖREV GİDERLERİ 55.529 35.000 111.513 318,6120.01.00.24-01.3.9.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 6.545 12.500 4.293 34,3420.01.00.24-01.3.9.00-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 26.155 9.500 13.317 140,1820.01.00.24-01.3.9.00-1-03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2.985 0 0 -56TOPLAM 719.390 833.500 887.610 106,49BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİTERTİPAÇIKLAMA2010 2011Gerçekleşme KBÖ Gerçekleşme GerçekleşmeOranı (%)20.01.00.25-01.1.1.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 190.705 275.000 244.355 88,8620.01.00.25-01.1.1.00-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (MEMURLAR) 44.021 60.000 53.307 88,8520.01.00.25-01.1.1.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 5.114 8.500 8.475 99,7120.01.00.25-01.1.1.00-1-03.3 YOLLUKLAR 19.589 26.500 23.457 88,5220.01.00.25-01.1.1.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 12.204 16.500 15.386 93,2520.01.00.25-01.1.1.00-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 7.242 13.500 9.232 68,3920.01.00.25-01.1.1.00-1-03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2.274 0 0 -TOPLAM 281.149 400.000 354.211 88,55Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTERTİPAÇIKLAMA2010 2011Gerçekleşme KBÖ Gerçekleşme GerçekleşmeOranı (%)20.01.30.00-01.6.2.26-1-05.2 BOREN (CARİ TRANSFERLER) 266.640 621.000 621.000 100,0020.01.30.00-01.6.2.26-1-07.1 BOREN (SERMAYE TRANSFERLERİ) 4.650.000 7.500.000 7.500.000 100,0020.01.30.00-01.6.2.40-1-05.2 MTA (CARİ TRANSFERLER) 59.549.880 104.840.000 41.324.000 39,4220.01.30.00-01.6.2.40-1-07.1 MTA (SERMAYE TRANSFERLERİ) 21.995.000 106.000.000 37.807.500 35,6720.01.30.00-03.1.4.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 317.606 365.000 381.050 104,4020.01.30.00-04.4.1.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 7.128.343 7.716.000 10.070.642 130,5220.01.30.00-04.4.1.00-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (MEMURLAR) 1.427.821 1.400.000 1.875.925 133,9920.01.30.00-04.4.1.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 337.751 337.000 490.985 145,6920.01.30.00-04.4.1.00-1-03.3 YOLLUKLAR 0 0 0 -20.01.30.00-04.4.1.00-1-03.4 GÖREV GİDERLERİ 1.731 3.000 570 19,0020.01.30.00-04.4.1.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 995.172 1.298.000 1.550.148 119,4320.01.30.00-04.4.1.00-1-03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 21.899 30.000 29.950 99,8320.01.30.00-04.4.1.00-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 137.090 61.000 113.498 186,065720.01.30.00-04.4.1.00-1-03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD. 31.256 32.000 31.993 99,9820.01.30.00-04.4.1.00-1-03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 91.445 0 0 -20.01.30.00-04.4.1.00-1-06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.749.636 210.000 409.585 195,0420.01.30.00-04.4.1.00-1-06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 106.200 600.000 516.840 86,1420.01.30.00-04.4.1.00-1-06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 671.476 900.000 173.799 19,3120.01.30.00-04.4.1.00-1-06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 -20.01.30.00-04.4.1.00-1-06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD. 36.580 70.000 69.490 99,2720.01.30.00-04.4.1.00-1-06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 1.500.000 0 -20.01.30.00-04.4.1.02-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 830.943 532.000 652.516 122,6520.01.30.00-04.4.1.02-1-03.3 YOLLUKLAR 2.307.170 1.935.000 2.985.577 154,2920.01.30.00-04.4.1.02-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 217.449 0 0 -20.01.30.00-04.4.1.02-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 0 0 0 -20.01.30.00-04.4.1.02-1-03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD. 0 0 0 -20.01.30.00-04.4.1.02-1-08.1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 733.000 0 -TOPLAM 102.871.088 236.683.000 106.605.067 45,042011 Faaliyet Raporu


ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTERTİPAÇIKLAMA2010 2011Gerçekleşme KBÖ GerçekleşmeGerçekleşmeOranı (%)20.01.31.00-01.6.2.27-1-05.2 TAEK (CARİ TRANSFERLER) 37.900.000 50.012.000 49.850.000 99,6820.01.31.00-01.6.2.27-1-07.1 TAEK (SERMAYE TRANSFERLERİ) 13.550.000 28.900.000 6.750.000 23,3620.01.31.00-01.6.2.39-1-05.2 EİEİ (CARİ TRANSFERLER) 8.969.500 31.309.000 21.437.900 68,4720.01.31.00-01.6.2.39-1-07.1 EİEİ (SERMAYE TRANSFERLERİ) 1.670.000 16.527.000 3.399.200 20,5720.01.31.00-04.3.9.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 2.745.469 3.117.000 3.883.291 124,5820.01.31.00-04.3.9.00-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (MEMURLAR) 526.300 580.000 707.737 122,0220.01.31.00-04.3.9.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 11.948 15.000 17.768 118,4520.01.31.00-04.3.9.00-1-03.3 YOLLUKLAR 227.900 166.000 294.008 177,115820.01.31.00-04.3.9.00-1-03.4 GÖREV GİDERLERİ 556.295 10.000 132.835 1.328,3520.01.31.00-04.3.9.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 32.378.337 8.717.000 12.833.115 147,2220.01.31.00-04.3.9.00-1-03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 8.426 15.000 9.530 63,5320.01.31.00-04.3.9.00-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 19.198 19.500 14.107 72,3420.01.31.00-04.3.9.00-1-03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 29.697 0 0 -20.01.31.00-04.3.9.00-1-05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 623.774 11.580.000 1.018.757 8,8020.01.31.00-04.3.9.00-1-06.4 GAYRİMENKUL ALIM. VE KAMULAŞTIRMA 24.854.917 10.000.000 9.362.491 93,6220.01.31.00-04.3.9.00-1-07.1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 2.500.000 0 -20.01.31.00-04.3.9.00-1-08.1 YURTİÇİ BORÇ VERME 762.441 30.000.000 29.656 0,10TOPLAM 124.834.202 193.467.500 109.740.395 56,72Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞITERTİPAÇIKLAMA2010 2011Gerçekleşme KBÖ GerçekleşmeGerçekleşmeOranı (%)20.01.32.00-04.1.1.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 583.190 761.000 652.958 85,8020.01.32.00-04.1.1.00-1-01.2 PERSONEL GİDERLERİ (SÖZLEŞ. PERSONEL) 25.161 40.000 29.422 73,5620.01.32.00-04.1.1.00-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (MEMURLAR) 115.247 130.000 125.270 96,3620.01.32.00-04.1.1.00-1-02.2 SGK DEVLET PRİMİ GİD.(SÖZLEŞ. PERSONEL) 4.895 9.000 5.714 63,4920.01.32.00-04.1.1.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 5.366 12.500 8.048 64,3820.01.32.00-04.1.1.00-1-03.3 YOLLUKLAR 4.065 11.000 4.025 36,5920.01.32.00-04.1.1.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 2.821 9.000 7.957 88,4120.01.32.00-04.1.1.00-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 15.926 7.000 2.289 32,7020.01.32.00-04.1.1.00-1-03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2.955 0 0 -TOPLAM 759.626 979.500 835.683 85,32AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI592010 2011TERTİPAÇIKLAMAGerçekleşme KBÖ GerçekleşmeGerçekleşmeOranı (%)20.01.33.00-01.1.9.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 283.313 321.000 287.016 89,4120.01.33.00-01.1.9.00-1-01.2 PERSONEL GİDERLERİ (SÖZLEŞ. PERSONEL) 226.642 255.000 284.340 111,5120.01.33.00-01.1.9.00-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (MEMURLAR) 54.363 85.000 55.611 65,4220.01.33.00-01.1.9.00-1-02.2 SGK DEVLET PRİMİ GİD. (SÖZLEŞ. PERSONEL) 34.861 35.000 40.735 116,3920.01.33.00-01.1.9.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 3.329 3.500 3.022 86,3420.01.33.00-01.1.9.00-1-03.3 YOLLUKLAR 23.672 29.000 26.423 91,1120.01.33.00-01.1.9.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 20.103 33.500 10.414 31,0920.01.33.00-01.1.9.00-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 7.356 8.000 10.857 135,7120.01.33.00-01.1.9.00-1-03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 5.406 0 0 -TOPLAM 659.045 770.000 718.417 93,302011 Faaliyet Raporu


DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI2010 2011TERTİPAÇIKLAMAGerçekleşme KBÖ GerçekleşmeGerçekleşmeOranı (%)20.01.34.00-04.1.1.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 595.891 716.000 661.277 92,3620.01.34.00-04.1.1.00-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (MEMURLAR) 115.500 145.000 121.846 84,0320.01.34.00-04.1.1.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 51.426 12.000 31.836 265,3020.01.34.00-04.1.1.00-1-03.3 YOLLUKLAR 137.344 63.000 164.655 261,3620.01.34.00-04.1.1.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 7.444 10.000 35.046 350,4620.01.34.00-04.1.1.00-1-03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0 75.000 74.890 99,8520.01.34.00-04.1.1.00-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 6.288 8.000 57.884 723,5520.01.34.00-04.1.1.00-1-03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 19.108 0 0 -TOPLAM 933.000 1.029.000 1.147.434 111,5160TRANSİT PETROL BORU HATLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI2010 2011TERTİPAÇIKLAMAGerçekleşme KBÖ GerçekleşmeGerçekleşmeOranı (%)20.01.35.00-04.3.2.00-1-01.1 PERSONEL GİDERLERİ (MEMURLAR) 318.523 306.000 406.034 132,6920.01.35.00-04.3.2.00-1-02.1 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (MEMURLAR) 55.768 60.000 69.924 116,5420.01.35.00-04.3.2.00-1-03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMLARI 2.925 5.000 2.191 43,8220.01.35.00-04.3.2.00-1-03.3 YOLLUKLAR 53.293 45.000 57.904 128,6820.01.35.00-04.3.2.00-1-03.5 HİZMET ALIMLARI 3.971 93.000 5.420 5,8320.01.35.00-04.3.2.00-1-03.7 MENKUL MAL,GAYRİM.HAK AL. BAK.ON.GİD. 5.063 7.000 4.384 62,6320.01.35.00-04.3.2.00-1-03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2.027 0 0 -TOPLAM 441.569 516.000 545.858 105,79BAKANLIK TOPLAM 242.994.913 451.760.000 235.068.707 52,03Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


4.2. 2011 Yılı Faaliyet Bilgileri4.2.a. 2011 Yılında Gerçekleştirilen Ana HizmetlerimizENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTahkim DavalarıÇukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik T.A.Ş.’ninhisselerinin sahibi olduğunu iddia eden Güney Kıbrıs menşeliLibananco Holdings Co. Ltd. tarafından ICSID (UluslararasıYatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi) nezdinde enerjişartı anlaşması çerçevesinde açılan tahkim davasınailişkin olarak; Hakem Heyetinin davanın yetki yönündenreddine ilişkin nihai kararı ICSID Sekretaryası tarafından02.09.2011 yazıları ekinde taraflara iletilmiştir. HakemHeyetinin söz konusu kararıyla, davacı Libananco’nun 10.1milyar ABD Doları tutarındaki tazminat talebi reddedilmişolup, davacı tarafından davalıya toplam 15.602.500 ABDDoları ödenmesine hükmedilmiştir. 19.12.2011 tarihindeHakem Heyetinin 02.09.2011 tarihli Kararının İptali yönündeşirket tarafından dava açılmıştır. Söz konusu davaya ilişkinilk duruşma 11.04.2012 tarihinde Paris’te Dünya BankasıKonferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Davaya ilişkinsüreç, Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği koordinasyonundayürütülmektedir.Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik T.A.Ş.’nin hissedarıolduğunu iddia eden Polonya menşeli Cementownia NowaHuta tarafından ICSID nezdinde açılan tahkim davasısonuçlanmış olup, Hakem Heyetinin 17.09.2009 tarihli NihaiKararı ile Şirket tarafından Devletimize 5.304.822,06 ABDDoları ödenmesine hükmedilmiştir. Şirket tarafından henüzödeme yapılmamış olup, Polonya Mahkemelerinde HileliDevir Davası açılması ve Paris Üst Derece Mahkemesi’ndenicra emri talep edilmesi hususunda Makam Onayı alınmıştır.Gelinen süreçte, Hileli Devir Davası sonucunda Devletimizlehine oluşan alacağın, Şirket tarafından hesabımızayatırılmasına ilişkin işlemler yürütülmektedir.Yine, Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik T.A.Ş.’ninhissedarı olduğunu iddia eden Polonya menşeli EuropeCement Investment and Trade S.A. (ECIT) tarafından ICSIDnezdinde açılan tahkim davası sonuçlanmış olup, HakemHeyetinin 13.08.2009 tarihli Nihai Kararı ile Şirket tarafındanDevletimize 3.907.383,14 ABD Doları, tahkim masraflarıolarak da 129.740 ABD Doları ödenmesine hükmedilmiştir.Şirket iflas ettiğini açıklamış olup, devletimiz tarafından iflasmasasına kayıt olunmuştur. Devletimizce Paris Üst DereceMahkemesi’nden icra emri talep edilmesi hususundaMakam Onayı alınmıştır. Süreç devam etmektedir.Diğer taraftan ilgili şirket yetkilisi, Rumeli Elektrik A.Ş.,Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik T.A.Ş tarafındanAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde yapılan başvurusonucunda Mahkeme; elektrik dağıtım sözleşmelerininfeshinin, Danıştay tarafından, 3096 sayılı Kanun’un 8.maddesi ve sözleşmelerin 19. maddesi uyarınca, bumaddelerde öngörülen fesih prosedürüne uygun olarak veşirketlerin kusurlu davranışları ve eksiklikleri nedeniyleonandığını belirterek söz konusu işletme alanlarının Devletedevredilmesinin ulusal hukuka uygun olduğunu, ÇukurovaElektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik T.A.Ş.’ye atfedilebilecekhatalar nedeniyle sözleşmelerin iptalinin sözleşmehukukunun doğal sonucu olduğunu, söz konusu başvurudaulusal mercilerin takdir yetkisinin bulunduğunu, elektriğindağıtımı ve ticaretinin ulusal talebi karşılamak amacıylayapıldığı düşünüldüğünde, kamu yararı sebebiyle yapılanmüdahalenin meşru amaç güttüğüne hükmetmiştir. Ayrıcamülkiyet hakkının ihlaline ilişkin şikâyetleri de dayanaktanyoksun bulunmuştur.Atam Alaplı Elektrik B.V. Şirketi tarafından ICSID nezdindeDevletimiz aleyhine 93,3 milyon ABD Doları tazminattalebinde bulunulmuştur. İlk duruşma 18.05.2009 tarihinde,ikinci duruşma 10.01.2011-11.02.2011 tarihleri arasındaParis’te Dünya Bankası Konferans Salonu’nda yapılmıştır.Taraflarca ‘’Post Hearing’’ (duruşma sonrası dilekçeler)hazırlanarak Mahkemeye sunulmuştur. Hakem Heyetininnihai kararı beklenmektedir.TEMZET A.Ş. tarafından ICC (Uluslararası Ceza Mahkemesi)nezdinde, Devletimiz aleyhine yapılan tahkim başvurusu,ICC tarafından 29.07.2010 tarihinde kabul edilerek,kayda alınmıştır. Duruşma 2011 yılı Mayıs ayında Zürih’tegerçekleştirilmiştir. Hakem Heyeti nihai kararını 31.01.2012tarihinde vermiştir. Söz konusu kararda; davanın esasınagirilmeden oy birliği ile davanın yetkiden reddine ilişkinhususlara yer verilmiştir. Aynı karar kapsamında davacıtarafından söz konusu dava sürecinde Bakanlığımıztarafından yapılan avukatlık ücretlerinin ve harcamalarınınkarşılanmasına karar verilmiştir.Kanel Elektrik Ltd.Şti tarafından ICC nezdinde, Bakanlığımızaleyhine yapılan tahkim başvurusu ICC tarafından612011 Faaliyet Raporu


4.2. 2011 Yılı Faaliyet Bilgileri4.2.a. 2011 Yılında Gerçekleştirilen Ana Hizmetlerimiz27.10.2010 tarihinde kabul edilerek kayda alınmıştır. İlkduruşma 2011 yılı Kasım ayında Cenevre’de gerçekleşmişve şirket yaklaşık 300 milyon ABD Doları zarar tazminatındabulunmuştur. Dava 2011 yılı Aralık ayında Devletimiz lehinesonuçlanmıştır.Bakanlığımız tarafından, Çamlıca I HES’i işletmekte olanAyen Enerji A.Ş. aleyhine açılan yerli tahkim davasında29.11.2010 tarihinde duruşma yapılmıştır. Tarafların,duruşma notlarına ilişkin dilekçeleri Hakem Heyetinesunulmuş olup, karar beklenmektedir.BME Enerji Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. tarafından,Bakanlığımız aleyhine açılan davada üçüncü tahkim sürecidevam etmekte olup, karar beklenmektedir.62Mevcut SözleşmelerYap-işlet-devret modeli çerçevesindeki HES projelerinin2011 yılı tarifeleri yapılmış, makam onayları alınmış vebelirlenen tarifeler santralleri işleten firmalara ve TETAŞ’abildirilmiştir. Ayrıca; yap-işlet-devret modeli ile işletilmekteolan hidroelektrik santrallerin kuraklıktan kaynaklananeksik üretim bedelleri ve doğal gaz santrallerinin ise doğalgaz arz kesintisinden kaynaklanan mücbir sebep ödemeleriyapılmıştır.3096 sayılı Kanun kapsamında faaliyette olan 23 adet üretimsantralinin yıllık faaliyet raporları incelenmiş ve gerekliişlemler yapılmıştır.PlanlamaEnerji ihtiyacını karşılamak için uygulanacak politikalarıoluşturmak amacıyla; Türkiye Elektrik Enerjisi 10 YıllıkKapasite Projeksiyonu TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafındanEnerji İşleri Genel Müdürlüğünün de katkılarıylahazırlanmıştır.Yıllık elektrik üretim programlarının hazırlanmasınayönelik olarak KİT’lerle müştereken yürütülen çalışmalarınkoordinasyonu sağlanmıştır. Ayrıca, elektrik sektöründefaaliyet gösteren KİT’lerin ortak çalışmalarına yönelikdiğer hususlarda koordinasyon sağlanmış ve yazışmalargerçekleştirilmiştir.Üretim tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin olarak EÜAŞuhdesindeki özelleştirilmesi planlanan santrallere ilişkinteknik ve hukuki çalışmalar EÜAŞ ve Özelleştirme İdaresiBaşkanlığı nezdinde sürdürülmüştür.Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’nin 01.01.2010-31.12.2010tarihleri arasındaki döneme ait işletme faaliyetleridenetlenmiştir.Birecik Barajı ve HES ile Yamula Barajı ve HES’inkamulaştırma ile ilgili işlemlerine devam edilmiştir.Hasanlar HES’nın 17.05.2011 tarihinde, Berdan HES’nın27.12.2011 tarihinde işletme süreleri dolmuş olup, EÜAŞ’adevri yapılmıştır.Doğal gaz arz güvenliğinin temin edilmesi amacıyla ilgilikurum ve kuruluşlar ile gerekli koordinasyon sağlanmıştır.Doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin çalışmalarkapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile yazışmalar,izleme, mevzuat ve değerlendirme ve ayrıca piyasalarınıngelişimini temin etmek amacıyla piyasa düzenleyicileri ilekoordinasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.60. Hükümet Eylem Planı kapsamında yer alan kısa,orta ve uzun döneme ilişkin gerçekleştirilecek eylemlerbelirlenmiş, ilgili kuruluşlar ile koordinasyon sağlanarak,gerçekleştirilen çalışmalar takip edilmiştir.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Enerji konusunda kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin veteknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin izlenmesi,desteklenmesi ve koordinesi amacıyla; üniversitelerleişbirliğinde “ulusal teknoloji yol haritası ve politikalarının”belirlenmesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. TÜBİTAK,üniversiteler, teknoloji merkezleri ve sanayi kuruluşlarınaziyaretler yapılmış Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgialınmıştır. Ülkemizde Ar-Ge programlarına verilendesteklerden Bakanlığımızın destekleyeceği Ar-Geharcamalarına yönelik bütçe kaynak sağlanması talepedilmiş olup, Bakanlığımızca hazırlanan bir programile Kalkınma Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerdebulunularak teknolojik araştırma sektörü altında kaynaksağlanmıştır. Sınırlı Ar-Ge kaynaklarımızın etkin olarakkullanılması ve Ar-Ge ihtiyaçlarının belirlenmesine yöneliktoplantılar yapılmıştır.Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimiamaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynaklarıngüvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiyekazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazıemisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi,çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesindeProje Onay ve Kabul Çalışmaları2011 yılı içerisinde 3.506,667 MW’ lık 103 adet elektriküretim santral projesi onaylanmıştır. Projesi onaylanansantrallerin 11 adedi (361,15 MW) rüzgar, 60 adedi(1.432,561 MW) hidroelektrik, 23 adedi (946,412 MW) doğalgaz, 2 adedi (700 MW) kömür (ithal kömür), 1 adedi (32,10MW) fuel-oil, 1 adedi (2 MW) biyogaz, 4 adedi (12,444 MW)çöp gazı ve 1 adedi (20 MW) jeotermaldir. 2011 yılındatoplam 3.701,237 MW kurulu gücündeki özel sektöre ait 107adet elektrik üretim santralinin geçici kabulleri yapılarakişletmeye açma izni Bakanlığımızca verilmiştir.ihtiyaç duyulan imalat sektörünün ve teknolojilerimizingeliştirilmesi amacıyla;a) Yüksek potansiyele sahip “Rüzgar ve Güneş Enerjisi”yatırım talebinin yerli sanayimizden karşılanarakekipman maliyetlerinin düşürülmesi ve ekonomiye katkısağlanması amacıyla ülkemizde “Lisanslı Yerli RüzgarTürbini” ve “Fotovoltaik Güneş Pilleri” seri üretiminigerçekleştirmek için üniversite ve sanayi kuruluşutemsilcileri ile toplantılar yapılmıştır.b) TÜBİTAK desteği ile Orta Doğu Teknik Üniversitesiişbirliğinde “Türkiye’de endüstriyel tesislerden kaynaklanankarbondioksit emisyonlarının değerlendirilmesi,jeolojik depolama imkanlarının tespiti ve bir petrol sahasındadepolamanın modellenmesi” isimli proje çalışmasıtamamlanmıştır.Ülkemizin enerji ve tabii kaynaklar politikaları perspektifindehazırlanmış bulunan 2010-2014 yıllarını kapsayanBakanlığımız Stratejik Planı çerçevesinde izleme ve raporlamadansorumlu olunan amaç ve hedeflere ilişkin gelişmelertakip edilmiştir.İşletmeye açılan santrallerin 55 adedi (1.288,134 MW)hidroelektrik, 23 adedi (1.298,971 MW) doğal gaz, 16adedi (408,549 MW) rüzgar,1 adedi (20 MW) jeotermal, 1adedi (32,100 MW) fuel-oil, 7 adedi (18,532 MW) çöp gazı,2 adedi (625 MW) kömür (ithal kömür), 2 adedi (9,95 MW)sıvılaştırılmış doğalgaz ( LNG) santralidir. Ayrıca DSİtarafından geçici kabulü yapılan; 17,49 MW kurulu gücündekiKumköy Hidroelektrik Santrali işletmeye açılmıştır. 2011yılında işletmeye açılan özel sektör ve devlet santralleritoplamı 3.718,727 MW olarak gerçekleşmiştir.632011 Faaliyet Raporu


4.2. 2011 Yılı Faaliyet Bilgileri4.2.a. 2011 Yılında Gerçekleştirilen Ana HizmetlerimizMevzuat Çalışmaları64Güneş Enerjisine ilişkin olarak güneş yol haritasınınbelirlenmesi çalışmalarına EPDK ve mülga EİE GenelMüdürlüğünün katkılarıyla başlanmış olup, çalışmalardevam etmektedir.Bakanlığımızın “2023 yılında elektrik üretimimizin yüzde5 kadarının nükleer enerjiden sağlanması” hususundakihedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar ışığında; Mersinili Akkuyu bölgesinde nükleer enerji santrali kurulmasıyönündeki görüşmelere ve diğer nükleer santralgörüşmelerine Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafındankatılım sağlanmıştır.Ülkemiz linyit kaynaklarının elektrik üretiminde daha etkinve verimli olarak kullanılmasını sağlamak ve bu alandakisorunlar ile çözüm önerilerini ele almak amacıyla birRapor hazırlanmıştır. Genel Müdürlüğümüz başkanlığındaoluşturulan bir komisyonca söz konusu Raporda gereklirevizyonlar yapılmaktadır.6094 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının ElektrikEnerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin KanundaDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 29.12.2010 tarihindeTBMM’de kabul edilmiş olup 08.01.2011 tarih ve 27809 sayılıResmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6094sayılı Kanun kapsamında hazırlanan “Güneş EnerjisineDayalı Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik” 19.06.2011tarih ve 27969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarakyürürlüğe girmiştir. 6094 sayılı “Yenilenebilir EnerjiKaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımınaİlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un4.maddesi gereği, 31.12.2013 tarihine kadar iletim sisteminebağlanacak güneş enerjisine dayalı üretim tesislerininbağlanabileceği trafo merkezleri ve kapasiteleri, TEİAŞGenel Müdürlüğü ve mülga EİE Genel Müdürlüğü görüşlerialınarak belirlenmiş olup 11.08.2011 tarihli ResmiGazete’de yayımlanmıştır. 6094 sayılı Kanun kapsamındahazırlanan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından ElektrikEnerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçindeİmalatı Hakkında Yönetmelik” 19.06.2011 tarih ve 27969sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Elektrik ve doğal gaz piyasasındaki mevzuat değişikliğiçalışmalarına ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlarile yazışmalar gerçekleştirilmiş, Kanun değişikliğineilişkin çalışmalar başlatılmış, 4628 sayılı Elektrik PiyasasıKanunu’nu değişiklikleri tamamlanma aşamasınagetirilmiştir.Elektrik tesisleri denetleme yönetmeliği ile hizmetyönetmeliğine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.“Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri DesteklemeProgramına (ENAR) İlişkin Yönetmelik Taslağı”yayımlanmıştır.TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve GeliştirmeProjelerini Destekleme Programı kapsamında, “MilliRüzgâr Türbini Projesi” (Milres) başvurusu ve “Türkiye İçinGüneş Enerjisi Uygulamalarına Yönelik Tekno-EkonomikDeğerlendirme Modeli Geliştirilmesi” proje başvurusuyapılmıştır.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


İstatistik ve Envanter ÇalışmalarıEnerjinin üretiminden tüketimine kadar her aşamasınailişkin istatistiklerin toplanabilmesi amacıyla, ülkeninenerji üretim ve tüketim dengesini sağlayabilecekşekilde oluşturulan anket tabloları kamu ve özel sektöregönderilmiş, gelen bilgilerin veri girişi yapılmış analiz vedeğerlendirilme çalışmalarını müteakip 2010 yılı genelenerji denge tabloları oluşturulmuş ve web sayfasındayayımlanmıştır.Uluslararası Enerji Ajansı, Birleşmiş Milletler, UluslararasıAtom Enerjisi Ajansı , Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) veUNECE gibi uluslararası kuruluşlar tarafından periyodikolarak veya zaman zaman gerek istatistik gerekse bilgibazında olmak üzere talep edilen dokümanlar hazırlanaraksöz konusu kuruluşlara iletilmiştir. Üç aylık periyotlarUluslararası İlişkilerBakanlığımız tarafından yürütülmekte olan çalışmalarkapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafındandüzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır. Üyesiolduğumuz uluslararası kuruluşlar ile yürütülen çalışmalarkapsamında ülkemiz enerji sektörünün durumu veöncelikleri çerçevesinde gerekli güncellemeler yapılmıştır.Ülkemizde genel enerji ve elektrik enerjisi talepprojeksiyonlarının sürdürülmesi çerçevesinde, Bakanlığımızbünyesine yeni katılan personelimizin MAED ve BALANCEmodülleri konusunda bilgilendirilmesi, eğitilmesi veplanlama çalışmalarının daha sağlıklı sürdürülebilmesiiçin daha önce de Bakanlığımızla ortak çalışmalar yürütenANL uzmanları ile oluşturulan projenin yürütülmesine 2011yılında da devam edilmiştir.Interstate Oil and Gas Transfer to Europe (INOGATE)(Avrupa’ya Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşımacılığı)Sekretaryasının Bakü İnisiyatifi kapsamında gerçekleştirdiğiçalışmalar dahilinde yürütülen yurt dışı Çalışma Grubutoplantılarına katılım gerçekleştirilmiş, İzleme Raporuhazırlanmasına katkı sağlanmıştır.halinde hazırlanan “Enerji Fiyatları ve Vergiler” ile ilgilitablolar Uluslararası Enerji Ajansı ve Türkiye İstatistikKurumu (TÜİK)’e gönderilmiştir.Elektrik üretiminden kaynaklanan 2010 yılı emisyonları,2011 yılı Kasım ayında Ulusal Emisyon Envanterindeyayınlanmak üzere TÜİK’e iletilmiştir.TKİ, TTK, MTA ve MİGEM’in katılımlarıyla Enerji İşleriGenel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kömür RezervTespit Komisyonu kurulmuş olup rezerv tespitineilişkin çalışmalar sonlandırılmış, hazırlanan rapor ilgiliKurumların görüşüne sunularak nihai şeklini almış ve ilgilikurumlara gönderilmiştir.OECD Çevresel Görünüm 2030 konulu raporunhazırlanmasına katkı sağlanmış, OECD heyeti ileBakanlık adına müzakereler yürütülmüştür. Enerjisektöründeki yeniden yapılanma çalışmalarına yönelikolarak Dünya Bankası ile yürütülen çalışmalara katılımsağlanmış, Dünya Bankası kredileri ve hibelerle ilgiliişlemler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Türkiye ile BirleşmişMilletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) arasındaki ikiligörüşmelerde Bakanlığımız temsil edilmiştir.Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezineilişkin “Güvence Fonu Anlaşma” süresi Bakanlar KuruluKararı ile 2 yıl uzatılmıştır.G20 kapsamında mülga Hazine Müsteşarlığıkoordinasyonunda yürütülen fosil kaynaklarınsübvansiyonunun azaltılması çalışmalarına destek ve katkısağlanmıştır.Global Methane Initiative (GMI) Kömür Alt Komitesikapsamındaki Polonya’da gerçekleştirilen çalışmalarakatılım sağlanmıştır.652011 Faaliyet Raporu


4.2. 2011 Yılı Faaliyet Bilgileri4.2.a. 2011 Yılında Gerçekleştirilen Ana HizmetlerimizÇevre - İklim Değişikliği66Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi(UNFCCC) kapsamında devam eden iklim değişikliğimüzakere heyeti çalışmaları ve müzakereleri Bakanlığımızadına, “emisyon azaltımı” bölümü müzakereleri ise Ülkemizadına yürütülmüştür.Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve SözleşmesiUlusal Sera Gazı Raporu enerji kısmı hazırlanmıştır. Bukapsamda Ülkemizin hazırlaması gereken ikinci ulusalbildirim çalışmaları Bakanlık adına koordine edilmiştir.Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesiülke içi gözden geçirme faaliyet ve raporlarına ilişkinçalışmalara katılım sağlanmıştır.Ülkemiz Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanan“İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlık çalışmaları “enerji”,“binalar” bölümleri koordine edilmiş, diğer bölümlerinekatkı verilmiştir. İklim Değişikliği Strateji Belgesiçalışmaları Bakanlık adına takip edilmiştir.Üretim tesislerinin özelleştirmelerine ilişkin olarakEÜAŞ uhdesindeki özelleştirilmesi planlanan santrallereilişkin çevresel yükümlülükleri ele alan çalışmalar Çevreve Şehircilik Bakanlığı, EÜAŞ ve Özelleştirme İdaresiBaşkanlığı ile sürdürülmüştür.Bakanlığımız adına çevre, enerji ve iklim değişikliğipolitikaları oluşturulması kapsamında çeşitli faaliyetleryürütülmüş, uluslararası kuruluş ve Bankalarla çeşitligörüşmeler ve işbirlikleri gerçekleştirilmiştir. DünyaBankası Piyasalara Hazırlık Ortaklık Programı (Partnershipfor Market Readiness (PMR) çalışmalarına Ülkemizinkatılımı sağlanmıştır. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankasıile istişareler gerçekleştirilmiş, potansiyel işbirliği alanlarıbelirlenmiş, proje önerileri hazırlanmıştır.G-20 Ülkeleri Finansman Uzman Grubu, EnerjiVerimliliği ve Teknoloji Çalışma grubu belgelerine HazineMüsteşarlığı koordinasyonunda katkı verilmiştir. Çevre veŞehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen BM RioSözleşmeleri çalışma grubunda ve rapor hazırlanmasıçalışmalarında görev alınmıştır. Karadeniz Ekonomikİşbirliği Parlamenterler Asamblesi İklim Değişikliği konulutoplantıya katkı sağlanmıştır.Enerji sektörü, çevre ve iklim değişikliğine yönelik olarakDünya Bankası ile yürütülen çalışmalara katılım sağlanmış,Dünya Bankası kredileri ve hibelerle ilgili işlemlere katkıverilmiştir.Enerji Sektörü emisyon azaltım olanakları ve maliyetlerininbelirlenmesine yönelik AB projesi hazırlanmış ve projeçalışmalarına başlanmıştır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen seragazı emisyon tahminleri modelleme çalışmalarına veçeşitli çalışma gruplarına katkı verilmiştir. Çevre veŞehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen tesisbazında sera gazı emisyonu izleme yönetmeliği ile diğermevzuat çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Ulusal EmisyonTavanları Direktifinin uyumlaştırılması çalışmalarına katkıverilmektedir. Avrupa Çevre Ajansı bünyesinde devameden çalışmalara katılım sağlanmıştır. Ayrıca; UluslararasıEnerji Ajansı iklim değişikliği ve OECD faaliyetlerine dekatkı yapılmıştır.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMevzuat Çalışmaları ve Faaliyetlerin İzlenmesi3213 sayılı Maden Kanununda yapılan değişikliklerlesektörde hareketlilik sağlanmış, sektörün ihracat vemilli gelir içindeki payında önemli artışlar olmuştur. Budüzenlemeler kapsamında madencilik faaliyetlerindekaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak içinyeni kriterler belirlenmiştir.Tabii kaynaklarımızın ülke ekonomisine katkısını artıracakolan 5995 sayılı Kanun ve Yönetmelik değişikliği ileruhsat müracaatlarına mali yeterlilik ve faaliyet yeterliliğikonularında belirli kriterler getirilmiş, projeli aramadönemi başlatılarak arama dönemleri, ön arama, genelarama, detay arama olarak üç döneme ayrılmış ve herdönem sonunda arama termin planında öngörülen aramafaaliyetlerinin yerine getirilip getirilmediğinin belirtilmesi vebu faaliyetlere ilişkin harcama tutarlarının belgelendirilmesizorunlu kılınmıştır. Yapılan bu düzenlemeler sonucundagerçek yatırımcıların teşvik edilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda; 2011 yılında Maden İsleri Genel Müdürlüğüne4.342 adet ruhsat başvurusu yapılmış olup, başvuruların2.654 adedi arama ruhsatı, 1.688 adedi ise isletme ruhsatıalma talebidir. 2011 yılı sonu itibarıyla yürürlükte olanruhsat sayısı ise; 16.727 adet arama ruhsatı, 13.159 adetisletme ruhsatı olmak üzere toplam 29.886 adettir. Öncekiyıllara kıyasla önemli oranda düşüş gösteren ruhsatsayıları da spekülatif amaçlı madencilik faaliyetindebulunmak isteyenlerin sayısındaki önemli azalmayı ortayakoymaktadır.Yine, 3213 sayılı Maden Kanununda 24.06.2010 tarihindeyürürlüğe giren 5995 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerkapsamında Maden Kanununun 7. maddesinde yapılandeğişiklikler ile; yeni verilecek ruhsat alanlarına madenişletme yöntemi, faaliyetin yapıldığı bölge, madenin cinsi,yapılacak yatırımın çevresel etkileri, şehirleşme ve benzerihususlar dikkate alınarak, Bakanlığımız tarafından kısıtlamagetirilebilmesi veya ruhsat müracaatına kapatılabilmesi,özel alanlara yapılan ruhsat müracaatları ile ilgili olarak ilgilikurum ve kuruluşlardan izin alındıktan sonra arama ruhsatıverilmesi, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındamaden arama ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetleriçin gerekli geçici tesislere çevresel etki değerlendirmeraporunda belirlenen esaslar dahilinde izin verilmesi, dahaönce alınan izinlerin müktesep hak olarak korunması,belirli kurallar dahilinde su havzalarında madencilikyapılması, maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetleredayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma veçalışma ruhsatlarının il özel idareleri tarafından verilmesi,imar alanları içinde kalan madencilik faaliyetlerininyapılabilmesi, madencilik faaliyetleri ile kamu yararı niteliğitaşıyan yatırımların birbirlerini engellemesi, maden işletmefaaliyetinin yapılamaz hale gelmesi, yatırım için başkaalternatif alanların bulunamaması durumunda, madencilikfaaliyeti ve yatırımla ilgili kararın, en az üç bakandan oluşanbir Kurul tarafından verilmesi sağlanmıştır.Adı geçen Kanunun 14. maddesinde yapılan değişikliklerile de; madencilik faaliyetlerinin yapıldığı illerin özelidarelerine, köylere hizmet götürme birliklerine eşitolarak devlet hakkının yarısının aktarılması sağlanmış,böylece mahalli idarelerin maddi yönden güçlendirilmeleriamaçlanırken, valiliklerce madencilik faaliyetlerinin takibiiçin ortam hazırlanmıştır. Ayrıca, yurt içinde ve kendientegre tesisinde kullanılarak metal hale getirilmesihalinde veya yeraltı işletme yöntemi ile üretim yapılmasıdurumunda ödenmesi gereken devlet hakkının %50’sininalınmaması öngörülmüştür.İşletme ruhsatlarının üretim yapılmadan atıl bekletilmemesiiçin getirilen düzenleme ile faaliyette bulunulmayan veüretim yapılmayan yıllar için, ruhsat sahibine yıllık işletmeruhsat harcından az olmamak üzere proje beyanındaki yıllıküretim miktarının %10’u oranında Devlet Hakkı ödemesiesası getirilmiştir. Bu kanun ile ürettiği madeni yurt içindeve kendi tesisinde işleyip ek katma değer sağlayan ruhsatsahiplerinden, bu tesislerde değerlendirilen maden miktarıiçin Devlet Hakkının % 50 daha az alınması öngörülerek,sektörde cevher zenginleştirmek ve uç ürünlere yatırımyapmak teşvik edilmiştir.Yukarıda bahsedilen Maden Kanununda yapılan değişiklikler672011 Faaliyet Raporu


4.2. 2011 Yılı Faaliyet Bilgileri4.2.a. 2011 Yılında Gerçekleştirilen Ana Hizmetlerimizparalelinde 06.11.2010 tarihinde yürürlüğe giren MadencilikFaaliyetleri Uygulama Yönetmeliği ile gerekli düzenlemeleryapılmıştır.3213 sayılı Maden Kanununda ve uygulamayönetmeliklerinde yapılan düzenlemelerle birlikte sektördehareketlilik sağlanmış, sektörün ihracat ve milli geliriçindeki payında önemli artışlar olmuştur. 2011 yılındamadencilik sektörünün gayri safi yurtiçi hasıla değericari fiyatlarla %21,9’luk artışla 19 milyar 249 milyon TL;ABD doları cinsinden ise 11 milyar 480 milyon $ olarakgerçekleşmiştir. Madencilik sektörü payı ise %1,5 olarakaçıklanmıştır. (1 $ = 1,67668 TL olarak alınmıştır.)68Denetim Çalışmaları ve Çevre01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında toplam 6.315adet saha denetlenmiştir. Denetleme için 2.271 heyetoluşturulmuş olup, bu heyetlerde 7.852 adet teknik veidari eleman görevlendirilmiştir. Madencilik faaliyetlerininçevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacınayönelik olarak, maden isletme sahalarında gerçekleştirilenfaaliyetlerin, isletme projesi ve çevreye uyum planındabelirtilen çalışmalara uygun olarak yürütülüp yürütülmediği,Maden Kanununun ilgili maddeleri (7., 11., 24., 29. ve32. maddeler) kapsamında gerçekleştirilen mahallindetetkiklerle kontrol edilmektedir. Madencilik faaliyetlerininbaşlangıcından sonuna kadar yapılan bu kontroller ileçevre ile uyumlu, sürdürülebilir madencilik faaliyetiningerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.Gerçekleştirilen İhaleler2011 yılında 1.462 adet saha ihale edilmek üzere askıyaçıkartılmış olup ihale işlemlerine 01.06.2011 tarihindebaşlanılmıştır. 14.09.2011 tarihi itibariyle 1.462 adet sahaihale edilmiş ve 227 adet ruhsat düzenlenmiştir. 2011 yılıihale geliri 76.114.950 TL’dir.İhale edilecek sahalara aitkoordinatlı bilgi dökümleri yeni uygulama ile www.migem.gov.tr web sayfasından ücretsiz olarak sektörün hizmetinesunulmuştur. Bakanlık olarak sahaların ihale edilmesinde,ihale gelirlerinden ziyade öncelikle atıl durumdaki sahalarınişletmeye açılarak sektöre kazandırılması amaçlanmıştır.Böylece atıl durumdaki sahalar sektöre kazandırılmış vesunulan yeni istihdam imkânları ile ülke ekonomisine ekkatma değer sağlanmıştır.2011 yılında Genel Müdürlüğümüzdeki mevcut yazılımıne-devlet projesine uygun hale getirilmesi çalışmalarıkapsamında verilmesi planlanan hizmetlerin, daha sağlıklıve performanslı yapılması amacı ile danışmanlık hizmetialınmış, “Sistem ve Süreç Analizi” yaptırılarak “Maden İşleriBilgi Yönetim Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama Yazılımı”teknik şartnamesi hazırlanmıştır. Hazırlanan teknikşartnameye istinaden yapılacak ihaleye esas teşkil edecekyaklaşık maliyetler belirlenmiş olup 2012 yılı içerisindeihaleye çıkılmak üzere hazırlıklar tamamlanmıştır.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI*Bakanlığımızın görev alanına giren uluslararası ilişkilereait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halindebulunulmuş ve bunlar arasında gereken koordinasyonsağlanmış, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan meselelerhakkında inceleme ve araştırmalar yapılmıştır.Bakanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşlarının uluslararasıilişkilerini düzenleyip yürütmek ve koordinasyonu sağlamakgörevi kapsamında gereken iş ve işlemler gerçekleştirilmişve Bakanlığımızın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgilikonularda teşkil edilen kurullara gereken sekreteryahizmeti verilmiştir.Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca, Dışişleri Bakanlığıve mülga Dış Ticaret Müsteşarlığı ile BakanlığımızBağlı ve İlgili Kuruluşları arasında gerekli koordinasyonsağlanarak ikili ve çok taraflı ilişkiler sürdürülmüş,toplantılara katılım sağlanarak Bakanlığımız temsil edilmişve gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. Enerji ÇalışmaGrubu toplantıları yapılmış, Karadeniz Ekonomik İşbirliğiTeşkilatı (KEİT), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), KarmaEkonomik Komisyon (KEK) toplantıları ile Genel KurmayBaşkanlığı’nda yapılan İkili Askeri İlişkiler DeğerlendirmeToplantılarına katılım sağlanmıştır.AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI*Avrupa Birliği katılım müzakereleri sürecinde açılmasıöngörülen fasıllarda, taslak müzakere pozisyon belgelerininhazırlanması ve müzakerelerin tamamlanmasına yönelikuyum çalışmalarına ilişkin Bakanlığımız ile Bağlı veİlgili Kuruluşları arasındaki koordinasyon Avrupa BirliğiKoordinasyon Dairesince sağlanmıştır. Bu kapsamda,ulusal bazda müzakere sürecinin yürütülmesi amacıylaoluşturulan İzleme ve Yönlendirme Komitesi çalışmalarına,Bakanlığımız temas noktalarının direktifleri doğrultusundakatkı sağlanmıştır.Türkiye ulusal enerji mevzuatının AB Enerji Mevzuatı ileharmonizasyonuna ilişkin faaliyetler, AB Komisyonuncayayımlanan “Katılım Ortaklığı Belgesi” baz alınarakhazırlanan (Ulusal Uyum Programlarında ) yer alan kısa/orta dönem hedefler perspektifinde ve Bakanlığımız Bağlıve İlgili Kuruluşları ile yakın işbirliği içinde, Avrupa BirliğiKoordinasyon Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğü vesüpervizörlüğünde sürdürülmüştür.Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi çerçevesinde periyodikolarak düzenlenen AB-Türkiye Alt Komite Toplantılarıkapsamında, enerji sektörüne yönelik mevzuat uyumuve uygulamalara ilişkin olarak yürütülen çalışmalardagereken koordinasyon sağlanmıştır.69* 02.11.2011 tarih ve 28103 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 662 sayılı KHK’da “Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü” olarakBakanlığımız ana hizmet birimleri arasında yer almaktadır.2011 Faaliyet Raporu


4.2. 2011 Yılı Faaliyet Bilgileri4.2.a. 2011 Yılında Gerçekleştirilen Ana HizmetlerimizBAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI70Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşlarının kanun, tüzük,yönetmelik, genelgeler ve diğer mevzuatlar gereği almakzorunda oldukları izin ve Olur işlemleri kapsamında 254adet Olur alınmıştır. Bunlardan 48 adedi Kamu İhaleKanunu kapsamındaki ihaleden yasaklama işlemleri, 118adedi Kamulaştırma Kanunu kapsamındaki kamu yararıkararı onayları ve diğerleri ise başta harcama izinleri olmaküzere mevzuat gereği alınan diğer Olur’lardır.Bakanlığımıza bağlı 13 Genel Müdürlüğün DenetimRaporları ile ilgili işlemler yürütülmüş ve TBMM KİT Alt veÜst Komisyon toplantılarına katılım sağlanmıştır. Bağlı veilgili kuruluşlarımızın talebi üzerine 9 adet Bakanlar KuruluKararı ve 7 adet Yüksek Planlama Kurulu Kararı istihsaledilmiştir.Bağlı ve ilgili kuruluşların amaç ve faaliyetlerinin yer aldığıMavi Kitap yayıma hazırlanmış ve 150 adet basılmıştır.Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 2011 YılıProgramında, Bakanlığımız sorumluluğuna verilen toplam10 adet program tedbiri konularının takibi ve raporlanmasıüçer aylık bazda gerçekleştirilmiştir.Yıllık Program Tedbirleri ve TBMM KİT Komisyonutavsiye kararı doğrultusunda mülga Hazine Müsteşarlığıkoordinasyonunda yürütülen “TTK Genel MüdürlüğününYeniden Yapılandırılması” komisyonunda görev alınmıştır.Bu kapsamda düzenlenen toplantılara katılım sağlanmışolup, çalışmalar devam etmektedir. Mülga HazineMüsteşarlığının Stratejik Planında yer alan “Kamuİşletmelerinde Kurumsal Yönetişim İlkelerinin Uygulanmasıve Verimliliğin Artırılması” hedefleri doğrultusundaMüsteşarlıkları koordinasyonunda yürütülen “TürkiyeElektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünün YenidenYapılandırılması” komisyonunda görev alınmıştır. Bukapsamda düzenlenen toplantılara katılım sağlanmış olup,çalışmalar devam etmektedir.TRANSİT PETROL BORU HATLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞIHazar Bölgesi, Orta Doğu ve Orta Asya’nın zengin enerjikaynakları ile Avrupa ve Dünya’daki tüketici pazarlarıarasında güvenilir, istikrarlı, ekonomik ve çevreye uyumlubir enerji köprüsü ve terminali olma doğrultusundatransit geçişli petrol ve doğal gaz projeleri ve stratejilerinbelirlenmesi ve projelerin etkin yürütülebilmesi için gereklifaaliyetlerde bulunulması kapsamında 4.06.2006 tarihindeBakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Petrol Boru Hattı (BTC)işletmeye alınmış ve 2011 yılı sonunda toplamda yaklaşık 1milyar 345 milyon varil petrol 1741 tanker vasıtasıyla dünyapazarlarına taşınmıştır.Söz konusu hattın kapasitesi, özel kimyasalların kullanımıyla(DRA) günlük 1 milyon varilden 1,2 milyona çıkarılmışolup, daha sonra günlük 1,6 milyon varile çıkarılmasıplanlanmaktadır. Halen BTC hattı ile taşınan petrol iledünya petrol arzının yaklaşık % 1’i karşılanmaktadır.12.03.2001 tarihinde yıllık 6,6 milyar m 3 gaz alım anlaşmasıyapılan ve 4.07.2007 tarihinde gaz alımı başlanmış olanAzerbaycan’ın Şahdeniz-I sahasından Bakü - Tiflis -Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ile 2011 yılı sonu itibariyletoplamda yaklaşık 19 milyar 454 milyon m 3 gaz alımıgerçekleştirilmiştir.18.11.2007 tarihinde faaliyete geçmiş olan Türkiye-Yunanistan - İtalya Doğal Gaz Boru Hattı projesininTürkiye – Yunanistan kısmından Yunanistan’a 2011sonu itibariyle yaklaşık 2,538 milyar m 3 doğalgaz ihraçedilmiştir. Söz konusu projede üçlü (Türkiye, Yunanistan,İtalya) Hükümetlerarası Anlaşma 26.07.2007 tarihindeEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


imzalanmıştır. Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz BoruHattı (Turkey - Greece - Italy Gas Pipeline (ITGI) projesikapsamında BOTAŞ, DEPA ve EDISON şirketleri arasındaele alınan Şirketlerarası Mutabakat Muhtırası 17.06.2010tarihinde Ankara’da ilgili Genel Müdürler tarafındanimzalanmıştır. Projenin Adriyatik geçişli Yunanistan-İtalyakısmının yapımı için ilgili şirketlerce çalışmalara devamedilmektedir. ITGI projesinin 2017 yılında devreye alınmasıöngörülmektedir.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan CumhuriyetiHükümeti arasında 25.10.2011 tarihinde İzmir’deAzerbaycan’ın Şahdeniz-II doğal gazının ülkemize satışı,ülkemiz üzerinden transit geçişi ve taşınması için münhasırbir boru hattının geliştirilmesine ilişkin HükümetlerarasıAnlaşma imzalanmıştır. Daha sonra da 24.12.2011 tarihindeiki ülke arasında münhasır boru hattına ilişkin bir MutabakatZaptı imzalanmıştır.Temel atma töreni 24.04.2007 tarihinde gerçekleşmişolan Samsun - Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi’ndeilgili şirketlerce hat için gerekli olan petrolün teminineyönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda06.07.2009 tarihinde Rusya Federasyonu ile petrol vedoğalgaz alanında işbirliğine yönelik birer protokol vedaha sonra, 19.10. 2009 tarihinde Türkiye, İtalya ve RusyaFederasyonu’nun katılımlarıyla söz konusu projeye gereklidesteğin verildiği ortak bir deklarasyon imzalanmıştır.Diğer taraftan, 12.05.2010 tarihinde, Samsun CeyhanPetrol Boru Hattı öncelikli olmak üzere KaradenizBölgesi’nden Petrolün Güvenli Taşınması İçin Türkiyeve Rusya Federasyonu arasında işbirliği sağlanmasınayönelik olarak, iki ülke enerji bakanlarının katılımıyla birmutabakat zaptı imzalanmıştır. Projenin gerçekleşmesiiçin Hükümetlerarası Anlaşma (IGA) hazırlanmaktadır vegörüşmeler devam etmektedir.Mısır-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Mısır ve Suriyedoğal gazının Ürdün, Suriye üzerinden Türkiye ve Avrupapiyasasına ulaştırılması amacıyla geliştirilmiştir. Projenininşası büyük ölçüde tamamlanmıştır. Hali hazırda Mısırgazı Ürdün ve Suriye’ye verilmeye devam etmektedir. Busüreçte Bakanlıklar ve ilgili şirketler düzeyinde bir dizigörüşme yapılmış ve bu görüşmeler sonucunda imzalananMutabakat Zaptı ve toplantı tutanaklarına yansıyan sonucagöre Humus ile Halep arasındaki boru hattının Türkiyeile Mısır arasında imzalanacak olan HükümetlerarasıAnlaşma ve doğal gaz alım/satım anlaşmasına bağlı olarakinşa edilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu ticaretinhayata geçirilebilmesi için Mısır ile Türkiye arasındaHükümetlerarası Anlaşma imzalanması gereği ile 2006yılında Mısır tarafına resmi kanallardan bir taslak anlaşmagönderilmiş ancak bugüne kadar bir cevap alınamamıştır.Gelinen durum itibarı ile gaz ihtiyacı artmakta olan veSıvılaştırılmış Doğal Gaz (Liquefied Natural Gas (LNG)projelerine öncelik vermiş olan Mısır’dan Türkiye’ye veTürkiye üzerinden Avrupa’ya boru gazı iletimine yönelikkısa vade bir beklenti bulunmamakta, ancak ileriki yıllardaMısır’ın artması beklenen ihracat miktarları ile Arap DoğalGaz Boru Hattı’nın Türkiye’ye (Nabucco Projesine) doğru2015’lerde tekrar Mısır gazı ile dolma olasılığı belirmişdurumdadır.Avrupa Birliği TEN (Trans European Network)-Energyprojeleri arasında yer alan ve ülkemiz üzerinden Bulgaristan,Romanya, Macaristan’ı izleyerek Avusturya’ya ulaşacakNabucco Projesine ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma13.07.2009 tarihinde Ankara’da imzalanmış ve 01.08.2010tarihinde yürürlüğe girmiştir. Proje Destek Anlaşması(PSA) ise 08.06.2011 tarihinde Kayseri’de imzalanmıştır.Projelerle ilgili olarak; teknik, hukuki, idari ve malikonularda hizmet satın almak, milletlerarası tahkimegidilmesi durumunda tahkim davalarını takip etmek, projeyatırımcılarına gerekli tüm hak, vize, onay vb. verilmesiişlemlerini yürütmek ve dokümantasyon sağlamak, projeanlaşmaları hükümleri ile uyum sağlamak amacıylagerekli hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak,kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri, sigortalamaişlemlerini gerçekleştirmek gibi konularda da faaliyetlersürdürülmüştür.712011 Faaliyet Raporu


72“Doğanınyenilenebilir gücüBiyokütle Enerjisi“


Endüstriyel anlamda biyokütle, yaşayan ya da yakın zamanda yaşamışbiyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarlakullanılması ile ilgilidir. Petrol bağımlılığını azaltma ve küresel ısınma ilemücadelede yenilenebilir yakıtların artan önemi nedeniyle biyokütle üretimibüyüyen bir endüstri haline gelmiştir.73


4.2. 2011 Yılı Faaliyet Bilgileri4.2.b. 2011 Yılında Gerçekleştirilen Danışma veDenetim HizmetlerimizDENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞIBakanlığımız merkez teşkilatı birimleri ile bağlı, ilgili veyailişkili kuruluşlarımızın her türlü faaliyet ve işlemleriyleilgili olarak araştırma, inceleme ve soruşturma işleriniyürütmek amacıyla; denetim programlarını düzenleyipBakanın Onayına sunmak, Bakanın araştırma, inceleme,soruşturma emirleri üzerine denetçileri görevlendirmek,emirlerin uygulanışını izlemek, çalışmalarını denetlemekve Bakanlığımızın amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesi,mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamakiçin gelişmeleri izlemek, mevzuatı derlemek ve gereğiiçin denetçilere iletmek, ayrıca bu konularda incelemeprogramlarını hazırlayıp Bakanın Onayına sunmak, yasa,tüzük, kararname ve yönetmeliklerin hazırlanması ile ilgiliçalışmaları gerçekleştirmek görevlerini yerine getirenDenetim Hizmetleri Başkanlığınca 01.01.2011 – 31.12.2011tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda;ön inceleme, inceleme ve tahkikat başlıklarında 55 adetrapor üretilmiştir.74STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ile getirilen yükümlülük gereğince, Bakanlığımız2010-2014 Dönemi Stratejik Planı, Bakanlık Makamıncaonaylanarak yürürlüğe girmiştir. Stratejik Planın yürürlüğegirmesinin ardından Stratejik Planda yer alan hedeflereilişkin gerçekleşmelerin izlenmesi ve raporlanmasınayönelik belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde StratejikPlanın 2010 Yılı İlerleme Raporu, 06.05.2011 tarihinde üstyazı ile Bakanlık Makamına sunulmuş ve Bakanlığımızmerkez teşkilatı birimlerine gönderilmiştir. AyrıcaBakanlığımız Stratejik Planı 2011 yılı ilk altı aylık dönemineait gerçekleşmeleri içeren Stratejik Plan İlerleme Raporu,02.12.2011 tarihinde tamamlanarak Strateji GeliştirmeBaşkanlığı Makamına sunulmuştur.Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri ile tek birveri tabanında bilgilerin toparlanması ve Bakanlık bağlı,ilgili ve ilişkili kuruluşları arasında iletişimin ve eş zamanlıolarak bilgi paylaşımının sağlanması, ilgili kamu kurum vekuruluşlarının ürettiği verilerin güncel biçimde elektronikortamda Bakanlığımıza ulaştırılması, burada oluşturulacakelektronik sistemde bu verilerle birlikte, Bakanlığımızdaüretilen diğer verilerin tek veritabanında toplanmasınınsağlanması amacıyla yürütülen, Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlığı Stratejik Yönetim ve İstatistik Sistemi (ESİS)Projesi kapsamında, 2010 yılı içerisinde yapılmış olanDanışmanlık Hizmet Alımı İhalesi gereğince yüklenici firmatarafından kurumumuza teslim edilmiş olan raporlar esasalınarak kurumumuzca ESİS Projesi Yazılım İhalesi TeknikŞartnamesi oluşturulmuştur. 17.05.2011 tarihinde yapılanyazılım ihalesi sonucunda belirlenen yüklenici firma ilekurumumuz arasında 23.06.2011 tarihinde sözleşmeimzalanmış ve yazılım projesi süreci başlatılmıştır. İkiaşamalı olarak belirlenen proje planına göre çalışmalargerçekleştirilmiş olup, analiz ve tasarım çalışmalarınıiçeren projenin birinci aşaması yüklenicinin analiz vetasarım raporlarını kurumumuza sunması ile 15.12.2011tarihinde onaylanmıştır. Halen projenin ikinci aşamasıdevam etmektedir.Bakanlığımız 2012 Yılı Bütçesi, 2011 Yılı PerformansProgramı, 2010 Mali Yılı Kesin Hesabı, ve 2010 Yılı FaaliyetEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Raporunun hazırlanmasına dair tüm işlemler süresinde vekanunen tanımlanmış yetkiler çerçevesinde yürütülmüştür.Bakanlığımız 2011 Yılı Performans Programında yer alan 5adet performans hedefi ve bunlara ulaşmak için belirlenen8 adet faaliyete dair yapılan çalışmalar hakkında bilgiverilmesi hususunda harcama birimlerimizle iletişimegeçilmiştir. Belirlenen hedeflerin ilk 6 aylık gerçekleşmedüzeyleri ve birimlerin yerine getirdikleri faaliyetler ile ilgiliMaliye Bakanlığının e-bütçe sistemine veri girişi yapılmıştır.Milletvekilleri tarafından Bakanlığımız ile ilgili olarakBaşbakanımıza, Bakanımıza veya diğer Bakanlarayöneltilen yazılı ve sözlü soru önergeleri TBMMBaşkanlığı, diğer Bakanlıklar veya Başbakanlıktarafından Bakanlığımıza iletilmekte olup, önergelerincevaplandırılmasıyla ilgili çalışmalar Yönerge uyarıncaStrateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülmekte ve koordineedilmektedir. 2011 yılında Bakanlığımız bağlı, ilgili, ilişkilikuruluşları ve dış kurumlar ile sağlanan koordinasyonsonucu soru önergelerinin cevaplanma süresi önemlioranda kısalmıştır. Soru önergesi cevapları Sayın Bakantarafından imzalandıktan sonra resmi olarak TBMM’yesunulmakta ve ayrıca ilgili milletvekillerine e-posta yoluylagönderilmektedir.Bakanlığımız birimlerinin bilişim ihtiyaçları ile ilgili olarakihtiyaç duydukları teknik danışmanlık hizmetleri Bilgi İşlemŞube Müdürlüğümüz tarafından sağlanmıştır. Bakanlığımızağ yapısındaki donanım ve yazılımların rutin kontrolleri vearıza durumunda arızaların giderilmesine yönelik işlemleryıl içerisinde devam ettirilmiştir. Son kullanıcı makinelerineyönelik yazılım ve donanım arızaları ile bunlara bağlı olarakoluşan ağ arızalarının giderilmesi çalışmaları yapılmıştır.Bu kapsamda, yıl içerisinde alınan 1248 ‘ün üzerinde arızabildiriminin 1110 adedine fiili olarak müdahale edilmiş olupgeri kalan arıza bildirimlerine ise telefonla yönlendirmeyapılarak sorunlar giderilmiştir. 2011 yılı içerisinde 100adet bilgisayara format atılarak bakımı yapılmış, ayrıcafarklı arızalarla birimimize gelen bilgisayarlarda bakımyapılmıştır.Bakanlığımızda İç Kontrol Sisteminin kurulmasıyla ilgiliolarak, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu İç KontrolStandartları Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda,Bakanlığımızın mevcut durum değerlendirmesiyapılarak,“Bakanlığımız Kamu İç Kontrol StandartlarınaUyum Eylem Planı” 2 yıllık olarak hazırlanmış ve Üst YöneticiOluru ile planda öngörülen eylemlerin yerine getirilmesindesorumlu ve işbirliği yapılacak birimlerimiz ile çalışmalarabaşlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Temmuz 2011tarihli “Bakanlığımız İç Kontrol Eylem Planı Sonuç Raporu”düzenlenmiş ve Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinegönderilmiştir.Bakanlığımız 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuile Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin kullanımınailişkin olarak yapılacak harcamalar 5018 sayılı Kanunun58. maddesi ile Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulanİç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarçerçevesinde, Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesigereğince ön mali kontrol işlemine tabi tutulmuştur.Ayrıca; Başbakanlıkça yürütülen Bürokrasinin Azaltılmasıve İdareyi Basitleştirme Projesi kapsamında; BakanlığımızMerkez Teşkilatı birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınınkoordinasyonu Başkanlığımız tarafından sağlanmıştır.6113 sayılı “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borçve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun” kapsamındaborç/alacak durumunu netleştirmek amacıyla EnerjiKİT’leri ile toplantı tertip edilmiştir.Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğününyeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında mülgaHazine Müsteşarlığı, mülga DPT, TEMSAN Genel Müdürlüğüve Bakanlığımız yetkililerinden oluşan Teknik Komisyontarafından toplantılar düzenlenmiş olup Teknik Komisyonunaldığı kararla bir danışmanlık hizmeti alınarak KuruluşunMevcut Durum Analizi Raporu ile Stratejik Yol HaritasıRaporu oluşturulmuştur ve yeniden yapılandırmaya ilişkinçalışmalar devam etmektedir.Bakanlığımız faaliyetlerini ve 2023 yılına ilişkin hedefleriniiçeren bilgi notu talep üzerine hazırlanarak MaliyeBakanlığına gönderilmiştir.Bakanlığımız bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarınailişkin veriler toplanarak veri tabanının oluşturulmasısağlanmaktadır. Söz konusu verilere yönelik istatistikselanaliz, değerlendirme ve yorumlar yapılarak Basın veHalkla İlişkiler Müşavirliğine gönderilmiştir.752011 Faaliyet Raporu


ilgili icra birimi ile birlikte yürütmek, Bakanlık ilgili birimive diğer kurumlarla koordinasyon toplantısına katılmak,Bakanlığımız adına davayı takip eden avukatlık firmasıncahazırlanan tahkim davalarına ilişkin dilekçe ve beyanyazılarına görüş bildirmek, davaların kurum içi ve kurumdışı yazışmalarını yürütmek ve gerekli koordinasyonusağlamak görevi çerçevesinde 2011 yılı itibarıyla 4 adettahkim davasına ilişkin çalışmalar sürdürülmüştür.Mevzuatı geliştirme çalışmaları kapsamında, 4628 sayılıElektrik Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Taslağı, 4646sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu Değişiklik Tasarısı Taslağıve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu Değişiklik TasarısıTaslağı çalışmaları sürdürülmüştür. 5574 sayılı Türk PetrolKanunu ve Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Kişilere KarşıHukuki Sorumluluk Kanunu Tasarısı çalışmalarına devamedilmiştir.BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ2011 yılında Sayın Bakanımızın katılımda bulunduğu tümaçılışlar, törenler, sempozyumlar ve Bakanlığımız ile bağlıve ilgili kuruluşlarının kamuoyuna duyurulması gerekentüm faaliyetlerinin basın açıklaması olarak yapılmasıgereken bütün duyurularının zamanında ve doğru şekildemedya kuruluşlarına ve Bakanlığımız internet sayfası ilekamuoyuna duyurulması sağlanmıştır. Bununla birlikte,2011 yılı içerisinde basının bilgi isteğine cevap verilmiş ve213 adet basın duyurusu yapılmıştır.Öte yandan, 2011 yılı içerisinde Basın ve Halkla İlişkilerMüşavirliğine 14.982 adet vatandaş başvurusu yapılmıştır.Bu başvuruların, 3.912 adedi, 3071 sayılı Dilekçe HakkınınKullanılması Kanununa göre yapılmış olup, söz konusu3071 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirilereksonuçlandırılmıştır. 8.152 adet başvuru ise Başbakanlıkİletişim Merkezi (BİMER) uygulaması kapsamındaBakanlığımıza yapılan yönlendirmelerdir. Buna göre, sözkonusu BİMER başvuruları konularına göre Bakanlığımızilgili merkez birimleri ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlara,Valiliklere ve diğer Bakanlıklara yönlendirilmiştir. 2.918adet başvuru ise 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununagöre yapılmıştır. Bu müracaatlar, ilgili Kanunda belirtilenşartlara göre değerlendirilip cevaplanmıştır.Bakanlığımız, Başbakanlığın aylık olarak düzenlediğifaaliyet raporlarına göre BİMER sisteminde müracaatlaraaynı gün içerisinde işlem yapan Bakanlıklar içerisindedir.772011 Faaliyet Raporu


4.2. 2011 Yılı Faaliyet Bilgileri4.2.c. 2011 Yılında GerçekleştirilenYardımcı HizmetlerizİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI784734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde; personeltaşıma, genel temizlik ve ilaçlama, taşıt kiralama, güvenlikhizmet alımı ihaleleri ve akaryakıt alımı ihalesi için teknikşartnameler hazırlanmış ve 2011 yılı içerisinde ilgili ihalelergerçekleştirilmiştir.Bakanlığımız merkez ve kurum kadrolu personelin öğleyemeği iaşe bedelleri takip edilerek ilgili yerlerle gerekliyazışmalar yapılmıştır. Bakanlığımız toplantı salonlarınındüzeni ve temizliği sağlanarak, toplantılarda yapılanikramların temini sağlanmıştır. Bakanlık KoruyucuGüvenlik Özel Talimatının 14. maddesi gereğince nöbetçimemurların 24 saat süre görev yapmaları sağlanmıştır.Bakanlığımız makam hizmetleri ile genel hizmetlerdekullanılmak amacıyla, Bakanlar Kurulu Kararıdoğrultusunda 5 adet binek araç, 1 adet minibüs (sürücüsüdahil en fazla 15 kişilik), 1 adet midibüs (sürücüsü dahilen fazla 26 kişilik) ve 4 adet Pick-up (Kamyonet, arazihizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) Devlet MalzemeOfisi Genel Müdürlüğünden satın alınmıştır.Bakanlığımızın yerleşik bulunduğu binada gereklibakım-onarım çalışmaları yapılmış olup; gelen ihbarlardoğrultusunda elektrik, telefon, marangoz, metal vesıhhi tesisat arızaları zamanında ve eksiksiz giderilmiştir.Ayrıca, Bakanlığımıza ait telefon santrali kurulup aktif halegetirilmiştir.Milli Alarm Sistemi Yönergesi ve Alarm Kod İşlemgörevlilerinin bilgileri 2011 yılı itibarı ile güncelleştirilmişolup, CMX-2011 NATO Kriz Yönetimi Tatbikatı 19.10.2011 -26.10.2011 tarihleri arasında Milli Güvenlik Kurulu GenelSekreterliğinde, Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıtemsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞIBakanlığımız 2010-2014 Stratejik Planı döneminde,gerçekleştirilmesi hedeflenen kurumsal yeniden yapılanmave uzmanlığı esas alan bir kariyer yapılanması ile yönetiminetkinleştirilmesi, Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu nitelikliinsan gücünün kalite ve miktar yönünden sağlanabilmesi,personelimizden en verimli şekilde yararlanabilmesi venitelikli insan gücünün Bakanlığımızda sürekliliğinin teminiamaçlandığından, söz konusu planın Amaç 10 başlıklıbölümünde belirtildiği üzere enerji ve tabii kaynaklarınyönetiminde etkinliği artırmak için Bakanlığımızın değişenkoşullara uyum sağlaması, hedeflerini doğru, ihtiyaçlarınızamanında belirleyebilmesi, hedeflerine ulaşmak içinuygulanabilir stratejiler geliştirilmesi, stratejilerini hedefeodaklanmış iş yapma biçimleri ile destekleyebilmesi, işsüreçlerini etkin ve verimli kılmak üzere bilgi teknolojilerinidoğru kullanabilmesi için organizasyon yapısının gözdengeçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi gerekligörüldüğü belirtildiğinden;02.11.2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetedeyayınlanarak yürürlüğe giren 11.10.2011 tarihli ve 662 sayılıAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve GörevleriHakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun veKanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik YapılmasınaDair Kanun Hükmünde Kararname ve 11.10.2011 tarih ve 666Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının DüzenlenmesiAmacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameile Bakanlığımızın 2011 yılında yeniden yapılanmaçalışmaları başlatılmış olup uzmanlığı esas alan kariyeryapılanması çalışmaları devam etmektedir. 02.11.2011 tarihve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarakyürürlüğe giren 11.10.2011 tarihli ve 662 sayılı Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına DairKanun Hükmünde Kararname ve ile Bakanlığımızın anahizmet birimlerine;a) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,b) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü,c) Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı,d) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,eklenmiş olup yeniden yapılanma çalışmaları devametmektedir.ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ2011 yılı içerisinde Özel Kalem Müdürlüğünce SayınBakanımızın resmi ve özel yazışmaları yürütülmüş, hertürlü protokol ve tören işlemlerinin yürütülmesine dairçalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; Sayın Bakanımızcagerçekleştirilen tüm ziyaret, davet, karşılama, uğurlama,ağırlama, milli ve dini bayram hizmetlerini düzenlemek,yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordinasyonunu sağlamakhususlarındaki tüm işlemler gerçekleştirilmiştir.792011 Faaliyet Raporu


4.3. 2011 YILI PERFORMANS BİLGİLERİBakanlığımız 2011 Yılı Performans Programında 5 adetperformans hedefi ile bu hedeflere ulaşabilmek için 8 adetfaaliyet belirlenmiş ve bu faaliyetler için 8.577.000 TL bütçeayrılmıştır. Aşağıda 2011 Yılı Performans Programında yeralan hedeflerin gerçekleşmelerine yer verilmiştir.4.3.a. Bakanlığımızda Stratejik Yönetimin Etkinliğini Arttırmak80Bakanlığımız 2011 Yılı Performans Programında yer alan buhedefe ulaşılması amacıyla 2 adet faaliyet belirlenmiş olupbu faaliyetler ile faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen işve işlemler şu şekildedir;Performans yönetimi çalışmalarının Bakanlıkgeneline yaygınlaştırılması:2007 yılından itibaren Strateji Geliştirme Başkanlığındauygulanmakta olan performans yönetimi çalışmalarınınBakanlığımız geneline yaygınlaştırılması amacıyla Bakanlıkbirimleri ile gerçekleştirilen toplantılar neticesinde tümmerkez birimlerinin faaliyetlerinin tanımlanması işlemisonuçlandırılmıştır.Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa BirliğiGenel Müdürlüğü ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğündeperformans yönetimi çalışmaları, mevcut bilgi teknolojilerikullanılarak yürütülmektedir.Yazılım aşaması devam etmekte olan Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanlığı Stratejik Yönetim ve İstatistikSistemleri (ESİS) projesi sonuçlandığında performansyönetiminin Bakanlığımızın tüm merkez birimlerindeuygulanması planlanmaktadır.Performans yönetimi yazılımı yapılması:Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkilerve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Strateji GeliştirmeBaşkanlığında mevcut bilgi teknolojileri kullanılarakperformans yönetimi çalışmaları yürütülmektedir. 2011yılı içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı StratejikYönetim ve İstatistik Sistemleri (ESİS) Projesi kapsamındaBakanlığımızda oluşturulmaya çalışılan performansyönetimi çalışmalarına yönelik analiz işlemleri yürütülmüşve yazılım çalışmaları başlatılmıştır. Yazılım sürecinin2012 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır.ESİS Projesinin tamamlanmasıyla, performans yönetimiçalışmaları ESİS kapsamında sürdürülecektir.4.3.b. Maden Sahalarının Etkin Denetlenmesini SağlamakBakanlığımız 2011 Yılı Performans Programında yer alanbu hedefe ulaşılması amacıyla 1 adet faaliyet belirlenmişolup bu faaliyet ile faaliyet kapsamında gerçekleştirilen işve işlemler şu şekildedir;Denetim faaliyeti:01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında toplam 6.315adet saha denetlenmiştir. Denetleme için 2.271 heyetoluşturulmuş olup, bu heyetlerde 7.852 adet teknik veidari eleman görevlendirilmiştir. Madencilik faaliyetlerininçevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacınayönelik olarak, maden isletme sahalarında gerçekleştirilenfaaliyetlerin, isletme projesi ve çevreye uyum planındabelirtilen çalışmalara uygun olarak yürütülüp yürütülmediği,Maden Kanununun ilgili maddeleri (7., 11., 24., 29. ve32. maddeler) kapsamında gerçekleştirilen mahallindetetkiklerle kontrol edilmektedir. Madencilik faaliyetlerininEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


aşlangıcından sonuna kadar yapılan bu kontroller ileçevre ile uyumlu, sürdürülebilir madencilik faaliyetiningerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.Bu kapsamda, çevreye uyum planı denetimi yapılanmaden işletmesi sayısının 2011 yılı sonunda 2000olması hedeflenmiş, yılsonunda çevreye uyum planıdenetimi yapılan maden işletmesi sayısının 2719 olarakgerçekleşmesiyle hedefin üstüne çıkılmıştır. Ayrıca yine2011 yılında 500 adet yer altı maden ocağının denetimihedeflenmiş ve sene sonunda denetlenen ocak sayısı 482olarak gerçekleşmiştir.4.3.c. Yönetim Bilgi Sistemlerinin EtkinleştirilmesiBakanlığımız 2011 Yılı Performans Programında yer alan buhedefe ulaşılması amacıyla 2 adet faaliyet belirlenmiş olupbu faaliyetler ile faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen işve işlemler şu şekildedir;Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Stratejik Yönetimve İstatistik Sistemleri (ESİS) Projesi :Bu proje ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaoluşturulacak olan elektronik sistem ile Bağlı ve İlgiliKuruluşlarımızın veri sistemlerinin entegrasyonusağlanacaktır. Enerji politika ve stratejilerinin etkinliğiniarttırmaya önemli bir destek sağlayacak olan ESİS Projesiile;a) Enerji ve madencilik sektörlerine ilişkin kaynaklarınrezerv, üretim, tüketim, iletim, dağıtım ve diğerverilerinin bilgi teknolojileri alt yapılarını kullanarakdepolanması,b) Verilerin dinamik bir biçimde işlenerek güncel vevenilir istatistikler ve raporlar üretilmesi,c) İleriye dönük projeksiyonlar yapılması, enerjipolitikalarının ve stratejilerinin daha etkili ve verimliyürütülmesi hedeflenmektedir.Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri ile tek birveri tabanında bilgilerin toparlanması ve Bakanlık bağlı,ilgili ve ilişkili kuruluşları arasında iletişimin ve eş zamanlıolarak bilgi paylaşımının sağlanması, ilgili kamu kurum vekuruluşlarının ürettiği verilerin güncel biçimde elektronikortamda Bakanlığımıza ulaştırılması, burada oluşturulacakelektronik sistemde bu verilerle birlikte, Bakanlığımızdaüretilen diğer verilerin tek veritabanında toplanmasınınsağlanması amacıyla yürütülen ESİS projesi kapsamında,2010 yılı içerisinde yapılmış olan Danışmanlık Hizmet Alımıİhalesi gereğince yüklenici firma tarafından kurumumuzateslim edilmiş olan raporlar esas alınarak kurumumuzcaESİS Projesi Yazılım İhalesi Teknik Şartnamesioluşturulmuştur.17.05.2011 tarihinde yapılan yazılım ihalesi sonucunda,Bakanlığımız ile yüklenici firma arasında 23.06.2011tarihinde sözleşme imzalanmış ve yazılım projesi sürecibaşlatılmıştır. İki aşamalı olarak belirlenen proje planına812011 Faaliyet Raporu


4.3. 2011 Yılı Performans Bilgileri4.3.c. Yönetim Bilgi Sistemlerinin Etkinleştirilmesi82göre çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, analiz ve tasarımçalışmalarını içeren projenin birinci aşaması yüklenicininanaliz ve tasarım raporlarını kurumumuza sunması ile15.12.2011 tarihinde onaylanmıştır. Projenin ikinci (yazılım)aşaması halen devam etmektedir.E-devlet kapsamında yürütülen madencilik faaliyeti:2011 yılında Maden İşleri Genel Müdürlüğünde kullanılanmevcut yazılımın, e-devlet projesine uygun halegetirilme çalışmaları kapsamında, verilmesi planlananhizmetlerin, daha sağlıklı ve performanslı yapılmasıamacı ile danışmanlık hizmeti alınmış “Sistem ve SüreçAnalizi” yaptırılarak “Maden İşleri Bilgi Yönetim CoğrafiBilgi Sistemleri Uygulama Yazılımı” teknik şartnamesihazırlanmıştır. Hazırlanan Teknik Şartnameye istinadenyapılacak ihaleye esas alınan yaklaşık bedellerin yüksekolması nedeni ile ihaleye çıkılamamış olup 2012 yılıbaşında ihaleye çıkılmak üzere hazırlıklar tamamlanmıştır.Yapılacak ihale ile:a) Kurum intraneti üzerinden portal oluşturularakarıza bildirimleri, kırtasiye ve sarf malzeme vstaleplerin sistem üzerinden talep edilmesi sağlanarakbu taleplerin sayılabilir, sorgulanabilir, ölçeklenebilirduruma getirilmesinin sağlanması,b) Maden İşleri Genel Müdürlüğünün (MİGEM) tabi olduğukanunlar ve bu kanunlara ait uygulama yönetmeliklerihükümleri kapsamında kişi ve kurumlarca MİGEM’eyapılan başvuruların internet üzerindeki portalortamında web sayfamızda oluşturulacak talepformları ile yapılmasının sağlanması, ruhsat müracaatsahiplerinin ruhsatları ve müracaatları ile ilgili kanuniyükümlükleri, süre sonları konusunda e-mail veya cepmesajı yolu ile bilgilendirilmelerinin yapılması, maliyükümlülüklerin banka ve vergi daireleri ile interaktifişlemlerle yönetimi, Madencilik Bilgi Bankasınınoluşturulması, ilgili kurum ve kuruluşlarla bilgipaylaşımının sağlanması için gerekli düzenlemelerinyapılması,c) İl Özel İdarelerin 1(a) müracaatları/ruhsatları veJeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunuçerçevesinde yapılan müracaatlarla/ruhsatlarla ilgiliMİGEM Veri Tabanından müracaat/ruhsat durumlarınınizlenmesi, bilgi paylaşımı, detaylı sorgulama veharitalama yapılabilmesinin sağlanması, e-devlet’inamacına uygun olarak; çalışma yöntemlerininoptimizasyonu, maliyetlerin düşürülmesi, işlemlerinhızlandırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi,verimliliğin artırılması, bürokrasinin azaltılması,aracıların aradan çıkarılması, amaçlara yönelik olarakher an dinamik, güncel ve gelişen koşullara uygunolarak veriler üzerinde yeni analizler yapma imkânısağlanması hedeflenmektedir.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


4.3. 2011 YILI PERFORMANS BİLGİLERİ4.3.d. Enerji Sektöründe Yerli Teknoloji Geliştirme veYaygınlaştırmaya Yönelik AR-GE Altyapısını GüçlendirmekBakanlığımız 2011 Yılı Performans Programında yer alanbu hedefe ulaşılması amacıyla 1 adet faaliyet belirlenmişolup bu faaliyet ile faaliyet kapsamında gerçekleştirilen işve işlemler şu şekildedir;Enerji Sektörü Araştırma Geliştirme ProjeleriDestekleme (ENAR) Programı*Hedefe ilişkin olarak enerji politikalarına, arz güvenliğine,yerli enerji teknolojileri ve endüstrisine hizmet edecekşekilde oluşturulacak destek programları kapsamındatüzel ve gerçek kişilerin bilimsel ve teknolojik bilgiyiürüne, sürece, yönteme, uygulamaya veya sistemedönüştürme aşamalarında yapacağı teknoloji geliştirme4.3.e. Enerji Arz Güvenliğini SağlamakBakanlığımız 2011 Yılı Performans Programında yer alan buhedefe ulaşılması amacıyla 2 adet faaliyet belirlenmiş olup,bu faaliyetler ile faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen işve işlemler şu şekildedir;Proje inceleme ve onaylama faaliyeti:ve yenilik odaklı araştırma, geliştirme, iyileştirme ve örnekuygulama projelerinin seçilmesi, desteklenerek izlenmesi,sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesi amacıylahazırlanan enerji sektörü araştırma geliştirme projeleridestekleme programı (ENAR) yönetmeliği 08.06.2010 tarihve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğegirmiştir.ENAR Programı kapsamında yapılan başvurulardeğerlendirmeye alınmıştır, ancak söz konusu yönetmeliktedeğişiklik yapılması hususunda çalışmalar devametmektedir. Yönetmelik değişikliğinin yapılmasının ardındanteknik ve mali kılavuz açıklanacaktır. Program kapsamında50 milyon TL destek sağlanması hedeflenmektedir.83Ülkemizin enerji arz güvenliği bağlamında son yıllarda;enerji piyasalarının rekabete dayalı ve şeffaf bir piyasaanlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırılması, yerli veyenilenebilir kaynak potansiyelimizin tespiti ve kullanımı,nükleer enerjinin elektrik üretimine dahil edilmesi, yenienerji teknolojilerinden yararlanılması, enerji verimliliğigibi alanlarda yasal ve teknik çalışmalar yoğunlaştırılmıştır.2011 yılı içerisinde incelenen projelerden 103 adedionaylanmıştır. Ülkemizdeki enerji tesislerinin projelerineilişkin veriler 2011 yılı içinde belirlenen hedeflereulaşılamadığını ancak yine de performansın yıl sonutahminlerinin üzerinde gerçekleştiğini göstermektedir.Yine 2011 yılı içerisinde; 1.985 mw’ı termik, 1.305 mw’ıhidrolik ve 429 mw’ı yenilenebilir olmak üzere toplam3.719 mw kurulu gücünde 107 adet santral, geçici kabulüyapılarak devreye alınmıştır. Devreye alınan santrallerindağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.Şekil 5. 2011 Yılı İçerisinde Devreye Alınan Santrallerin Dağılımları*ENAR Programı kapsamındaki çalışmalar, 02.11.2011 tarih ve 28103 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 662 sayılı KHK uyarıncaBakanlığımız merkez teşkilatı birimleri arasına giren Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce yürütülecektir.2011 Faaliyet Raporu


4.3. 2011 YILI PERFORMANS BİLGİLERİ4.3.e. Enerji Arz Güvenliğini Sağlamak84Enerji piyasaları izleme faaliyetiÜlkemizde işletmeye alınan enerji tesislerine ilişkinulaşılan veriler (3.701 megawatt) 2011 yılı için belirlenenhedefe ulaşıldığını, hatta üzerine çıkıldığını göstermektedir.4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda 2009 yılında yapılandeğişiklikle Bakanlığımıza arz güvenliğinin izlenmesi ve arzgüvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması görevi verilmiştir.Bu çerçevede elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşükmaliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerinkullanımına sunulması, rekabet ortamında özel hukukhükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdangüçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasınınoluşturulması ve arz güvenliğinin sağlanması amacıylaelektrik piyasası faaliyetlerine ilişkin gelişmeler sürekliolarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, serbest piyasakoşullarına tam işlerlik kazandırmak amacıyla yürütülenözelleştirme çalışmaları da devam etmektedir. Hali hazırda13 dağıtım şirketinin özelleştirme işlemleri tamamlanmışolup, üretim varlıklarının özelleştirilmesine başlanmıştır.2014 yılına kadar elektrik sektöründe planlanan tümözelleştirmelerin tamamlanması hedeflenmektedir.Enerjide dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerinazaltılması amacıyla Mersin Akkuyu’da kurulması planlanannükleer santral çalışmaları kapsamında; EÜAŞ, AkkuyuProje Şirketine, Akkuyu sahası yer lisansını devretmiş olupşirket, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ÇED ve EPDK’ yaüretim lisansı başvurusunda bulunmuştur. İnşaat lisansıalmak için de ön güvenlik analizi raporu ile birlikte TAEK’ebaşvurulacaktır. Ayrıca, EPDK’nın elektrik üretim lisansyönetmeliğinde nükleer enerji için değişiklik yapılmıştır.Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içerisindekipayının artırılması ve sektörel ve makro düzeyde enerjiyoğunluğunun azaltılması konularına Bakanlığımızcabüyük önem verilmektedir. Bu amaçla 8.01.2011 tarihve 27809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğegiren 6094 sayılı Kanun ile, 5346 sayılı Yenilenebilir EnerjiKaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımınaİlişkin Kanun’un bazı maddeleri değiştirilerek, kaynakbazında alım garantisi düzenlemesi getirilmiştir. Yineaynı Kanun ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elektriküreten santrallerde yerli imalat aksam kullananlara mevcutalım garantisine ek destek sağlanmıştır. Ayrıca Kanunkapsamında Bakanlığımızca hazırlanan “Güneş EnerjisineDayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik”ile “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik EnerjisiÜreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatıHakkında Yönetmelik” 19.06.2011 tarih ve 27969 sayılıResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6094sayılı Kanun gereğince 2013 yılı sonuna kadar sistemebağlanacak 600 mw’lık santral için trafo merkezleri vekapasiteleri, Bakanlığımızca belirlenmiş olup 08.01.2011tarih ve 27809 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Doğalgaz piyasasının liberalleşmesi hedefi çerçevesinde,BOTAŞ ile Gazprom Export LLC arasında, RusyaFederasyonu’ndan ülkemize Batı Hattı’ndan yılda 5-6 milyarm3 doğalgazın teslimatına ilişkin 14.02.1986 tarihli DoğalGaz Alım Satım Anlaşması’nın süresi 31.12. 2011 tarihindesona erdirilmiştir. Doğalgaz piyasasının serbestleştirilmesiçalışmaları kapsamında 2005 yılında başlayan ve doğalgazalım–satım sözleşmelerinin devri ihalelerini kapsayansüreç devam etmektedir. Piyasanın rekabete açılmasıve güncel koşullara uyum sağlanması amacıyla 4646sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda yapılması planlanandeğişiklik çalışmaları Bakanlığımız ve BOTAŞ tarafındansürdürülmektedir.Ülkemizin artan enerji talebine oranla petrol ve doğalgazkaynaklarının azlığı, yüksek enerji ithalat gereksiniminiberaberinde getirmektedir. Bu bağlamda ülkemizin enerjiarzında kaynak, teknoloji ve altyapı çeşitlendirilmesininartırılmasına büyük önem verilmektedir. Bu nedenle, millipetrol şirketimiz olan TPAO’nun yurtiçi arama ve üretimfaaliyetlerinin yanı sıra yurtdışında da petrol ve doğalgazarama ve üretim faaliyetlerine hız vermesi konusundaBakanlığımızca kararlı bir irade ortaya konulmuştur.TPAO’nun sondaj miktarlarının son 10 yıllık dönemdesürekli bir artış eğilimi içerisinde olması, bu kararlı iradeninbir sonucu olarak değerlendirilmektedir.Diğer yandan uluslararası projeler kapsamında; AvrupaBirliği TEN (Trans European Network)-Energy projeleriarasında yer alan, ülkemiz üzerinden Bulgaristan,Romanya, Macaristan’ı izleyerek Avusturya’ya ulaşmasıplanlanan ve 13.07.2009 tarihinde HükümetlerarasıAnlaşması imzalanmış olan Nabucco Projesine ilişkin ProjeDestek Anlaşması (PSA) 08.06.2011 tarihinde Kayseri’deimzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti veAzerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Azerbaycan’ınŞahdeniz-II sahasından çıkarılan doğalgazın ülkemizesatışı ile ülkemiz üzerinden geçişi için mevcut ulusaldoğalgaz sisteminin kullanılması veya münhasır bir boruhattının geliştirilmesine ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma25.10.2011 tarihinde İzmir’de imzalanmıştır. 24.12.2011tarihinde ise iki ülke arasında Anadolu Geçişli DoğalGaz Boru Hattı’na (TANAP) ilişkin bir Mutabakat Zaptıimzalanmış olup, konuya ilişkin çalışmalar sürmektedir.852011 Faaliyet Raporu


86Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


87Türkiye bor rezervi bakımından %72’lik pay ile dünya birincisidir.Kullanım alanları son derece geniş olan bor madeni özellikle nükleeralanda, jet ve roket yakıtı, sabun, deterjan, seramik, fotoğrafçılık, tekstilboyaları, cam elyafı ve kağıt sanayinde kullanılmaktadır.2011 Faaliyet Raporu


Bölüm 5: ÖNERİ VE TEDBİRLER88• Kariyer planlama yaklaşımı çerçevesinde Bakanlığımızpersonel yapısına getirilen uzmanlık esasınınsahiplenilmesi, uzman personelin yetiştirilmesi içingereken altyapının ve kurum kültürünün oluşturulması,• Uzman personelin Bakanlığımızda kalıcı istihdamınınsağlanması ve yönetim kademelerine hazırlanmasıamacıyla yurt dışı eğitim imkanının sağlanması,• Bakanlığımızda uygulanmaya başlanan performansyönetimi ve stratejik yönetim çalışmalarının Bakanlıkgeneline yaygınlaştırılması,• Bakanlığımız faaliyetlerinde etkinliği ve verimliliğisağlayabilmek için insan kaynakları, fiziki kaynaklarve mali kaynakların Bakanlığımızca esnek bir şekildeyönetilebilmesine imkan sağlayacak yetkilendirme vedüzenlemelerin yapılmasıhususlarının önem arz ettiği düşünülmektedir.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


892011 Faaliyet Raporu


90“Siyahıngüçlü sesiPetrol“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


91Türkiye, jeopolitik konumu itibar›yla, petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtteüçüne sahip bölge ülkeleriyle komşu olup, Hazar, Orta Asya, Orta Doğuülkeleri ile Avrupa’daki tüketici pazarlar arasında doğal bir “Enerji Koridoru”olarak pek çok önemli projede yer almakta ve söz konusu projelere destekvermektedir.2011 Faaliyet Raporu


İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANIÜst yönetici olarak yetkim dahilinde;Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi maliyönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterligüvenceyi sağladığını bildiririm.Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştayraporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyanederim.92Ankara 05.06.2012Metin KİLCİMüsteşarEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANIMali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamukaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini,izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyanederim.İdaremizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun “ 4.1-2011 Yılı Mali Bilgileri” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam vedoğru olduğunu teyit ederim.93Ankara 05.06.2012Doğanbey AKGÜLStrateji Geliştirme Başkanı2011 Faaliyet Raporu


94“Ülkemizinenerjiye dönüştürüyoruz.“kömür kaynaklarınıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


95Elektrik üretiminde, demir-çelik sanayisinde, ısınma alanında ve endüstrininbirçok dalında kullanılan kömür; uzun ömrü, ülkemiz coğrafyasındaki kolayulaşılabilirliği ve karşılanabilir maliyeti ile enerji arzındaki önemini bugünolduğu gibi gelecekte de koruyacaktır.2011 Faaliyet Raporu


Strateji Geliştirme BaşkanlığıMayıs 2012Tasarım: cosmic creative / www.cosmic.com.tr

More magazines by this user
Similar magazines