Views
3 years ago

Tam Metin (PDF)

Tam Metin (PDF)

Tam Metin

Yrd. Doç. Dr. Selahattin Nezaket GüvençKarabınarİçel İlinde FaaliyetGösteren BağımsızMuhasebe MeslekMensuplarınınKültür BazlıMuhasebe DeğerleriYrd. Doç. Dr. Selahattin KARABINARSakarya Üniversitesi, İİBFNezaket GÜVENÇSakarya Üniversitesi, Sosyal Bil. Ens.ÖzetBu çalışmada, İçel ilinde faaliyet gösteren bağımsız meslek mensuplarının muhasebe değerlerininhangi konumda olduğu anket yöntemiyle araştırılmıştır. Anket mevcut durumu ölçen sorular ve idealdurumu ölçen sorular olarak iki ayrı formda uygulanmıştır.Anket verileri değerlendirildiğinde; İçel ilinde faaliyet gösteren bağımsız muhasebe meslekmensuplarının profesyonel (net bir şekilde), gizliliği esas alan, tekdüzelikten yana (net olmayan birşekilde) ve tutucu denebilecek bir konumda olduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan İçel’de faaliyetgösteren bir grup meslek mensubunun genel sonuçlara aykırı düşen değerlere sahip olduğusaptanmıştır. Mevcut duruma ilişkin ankete verilen yanıtlar ile ideal duruma ilişkin ankete verilenyanıtlar karşılaştırıldığında; mali tabloların kapsamı, standartların uygulanması, mali tablolarda dahaözet bilgilerin yer alması, kendilerini ilgilendiren konularda kendilerinin karar vermek arzu ve isteğindeoldukları görülmüştür.Anahtar Sözcükler: Muhasebe ve kültür, muhasebe, kültür, muhasebe değerleri, İçel.Abstract (Culture-Based Accountıng Values Of Certıfıed Publıc Accountant In Icel Regıon)In this study, what the accounting values of Certified Public Accountant (CPA) in Icel Region isinvestigated using questionair method. The questionair has two section: “present situation questionair”and “ideal situation questionair”.The results showed that the dominant accounting values of CPAs in Icel are professional,conservative, uniform and secrecy. But a group has ideas not accordance with the general results.When the compare the results of the present situation questionair to ideal situation questionair results;the context of financial statements, financial statements should contain a minimum detailed of data,accounting standards, accounting profession willing to take decisions her/himself.Key Words: Accounting and culture, accounting, culture, accounting values, Icel.1. GirişSosyal hayatın dinamiklerinden biri dekültürdür. Böyle olunca bazı ekonomikfaaliyetler ve ona yüklenen anlamlar otoplumdaki hakim kültürden derin birşekilde etkilenir. Ekonomik faaliyetlerinayrılmaz bir parçası ve sosyo-ekonomikyaşamın öğesi olarak muhasebenin de bu210