Üretim Sektörüne Yönelik Hizmetler - Siemens

siemens.com.tr
  • No tags were found...

Üretim Sektörüne Yönelik Hizmetler - Siemens

Siemens Business ServicesÜretim Sektörüne Yönelik Hizmetlerwww.siemens.com/sbs


Bugünün üretimsektörüSiz de biliyorsunuz ki; marka gücünükoruyabilmenin en önemli kurallar›ndan birisi,yapt›¤›n›z her fleyin marka ve flirketde¤erlerine hizmet edebilmesi.Yapt›klar›n›z›n, de¤erler bütününüz aç›s›ndanhep ayn› sonuca ulaflmas› ve günün sonundaayn› fleyi düflündürmesi. Bugün üretimsektöründe bunu sa¤layacak sürdürülebilirstratejiler uygulamak giderek zorlafl›yor.Çünkü pazar›n yeni dinamikleri sizi bir çokaç›dan s›k›flt›r›yor.Bunlar›n neler oldu¤una k›saca bir bakarsak;• Küreselleflmenin f›rsatlar kadar bir çokzorlu¤u da içermesi ve bunlara her günyenilerinin eklenmesi. Küresel rekabetinh›zla keskinleflmesi,• De¤iflime paralel yasal düzenlemeler vebunlara uygunlu¤un ayr› bir zaman veçaba harcanmas›n› gerektirmesi,• De¤iflken ve çok çeflitli tüketicibeklentilerinin 'kiflisellefltirme' konusunaodaklanmay› gerektirmesi,• Kar marjlar›ndaki daralma,• Hissedarlar aç›s›ndan de¤er yaratman›ngiderek zorlaflmas›.Bugün tüketici cephesinde markayla yak›nl›kher fley demek; üstelik bu çok boyutlu birkonu: Öncelikli olarak onlar›n uzmanlaflm›flisteklerini ürününüze katman›z yetmiyor;tüketicinin ayn› zamanda bir deneyim sat›nald›¤›n› unutmamak gerekiyor. Ayr›cainteraktif deneyimler sunabilmek de art›kciddi bir öncelik.Üreticilerin böyle bir ortamda üstünlükkazanabilmeleri için, tüm bu alanlarda sürekliolarak ad›m ad›m ilerleme kat etmelerigerekiyor. Üstelik bir an için bileduraksamadan...Do¤al olarak bu bir ekip ifli. Ama ekip kavram›art›k "içeri" ile s›n›rl› de¤il. Uzmanlaflman›nher fleyi belirledi¤i ve d›fl kaynak kullan›m›n›nbir zorunluluk haline geldi¤i ifl dünyas›ndaekip demek, ayn› zamanda güçlü partnerlerdemek.Dünyan›n en büyüküreticilerinden birisiyan›n›zdaysa...D›fl kaynak kullan›m›nda seçece¤iniz partnerin kim oldu¤uçok önemli. Bundan da önemlisi arkas›nda nas›l bir güçoldu¤u...Örne¤in partnerinizin arkas›nda, ayn› zamanda güçlü birüretici kimli¤i tafl›yan bir kurum varsa ve bu kurum multisektörelbir deneyime sahipse içiniz rahat olabilir.Elektrik-elekronikten bilgi teknolojilerine, sa¤l›ktanulafl›ma, telekomünikasyondan enerjiye bir çok sektörünana oyuncular›ndan biri olan Siemens; dünyadaki konumuve yarat›c› gücüyle üretim sektörüne yön veren isimlerdenbiri. Bunu birkaç rakamla ortaya koyarsak:• 190 ülkede faaliyet gösteriyor,• Dünya üzerinde 461 bin çal›flana sahip,• Her gün 20'den fazla bulufla imza at›yor. Sadece geçeny›l 8.000 icad› var. 53.000 aktif patenti var,• Tüm dünyada elektrik elektronik pazar›nda en fazlasat›fl yapan 2. flirket,• Y›ll›k AR-GE harcamas› 5 - 6 milyar,• Toplam sat›fllar›n›n 75%'ini son 5 y›l içerisindegelifltirdi¤i ürünler oluflturuyor,• 1 milyondan fazla hissedar› var.K›sacas› hem üretici, hem de tedarikçi olarak bir çoksektörde, birbirinden farkl› üretim süreçlerinde rakipsizbir alan bilgisine sahip. Bir baflka deyiflle size "dünyan›nbilgisi"ni sunabilecek bir güç.


Siemens Business Services = GüvenSiemens'i yan›n›zda hissetmenizi sa¤layacakisim ise Siemens Business Services.D›fl kaynak kullan›m› alan›nda dünyan›n enbüyük servis sa¤lay›c›lar›ndan biri olanSiemens Business Services, 42 ülkede 39.000çal›flan› ile faaliyet gösteriyor. Dan›flmanl›ktansistem entegrasyonuna, IT altyap›lar›n›nsunulmas›ndan tam kapsaml› d›fl kaynakkullan›m› projelerine genifl bir yelpazedehizmetler sunan Siemens Business Services;Siemens'in üretim sektöründeki deneyiminibilgi teknolojileri alan›nda en son yeniliklerisize sunarak tafl›yabilecek tek isim.Network gücünü bütünleflik çözümler sunmayetene¤iyle destekleyen Siemens BusinessServices'in en önemli özelli¤i, müflterilerinitüm de¤er yarat›m süreci boyuncadesteklemesi. Siemens Business Services'leilgili birkaç noktan›n alt›n› çizersek;• IT hizmetlerinde Avrupa'n›n enbüyük 5, dünyan›n en büyük 10servis sa¤lay›c›s›ndan biri olman›ngücünü tafl›yor. Ayr›ca ITanalistlerinin gözünde etikdurufluyla dünyan›n 1 numaral›servis sa¤lay›c›s›.• IT hizmetleri sektöründe en yüksekkontrat yenileme oranlar›ndanbirine sahip. Baflka bir deyiflle,Siemens Business Services ile birkere çal›flan müflteriler edindikleriolumlu deneyimden sonra tekrarçal›fl›yorlar.• Üretim, lojistik ve perakendesektörlerinde üstünlü¤ütart›fl›lmayan RFID teknolojisindedünya lideri.• Üstelik gerçeklefltirdi¤i büyükprojeler bununla s›n›rl› de¤il. D›flkaynak kullan›m›nda dünyaölçe¤inde örnek oluflturan proje vereferanslara sahip.• T›pk› kendisi gibi çözüm ortaklar›da dünyan›n en büyükleri: SAP,Microsoft, Oracle, Siebel vb.


Üretim sektöründeki gücümüzSiemens Business Services'in var olmanedenini, endüstriyel s›navlar›n üstesindengelmek fleklinde tan›mlayabiliriz. Tedariktensat›fla mühendislik, üretim, lojistik gibikonulardaki yetkinli¤i, sektöre özel bilgisi vebugün üretim sektöründe hayati önem tafl›yanotomasyon, entegrasyon, süreç optimasyonugibi alanlardaki üstünlü¤ü... K›sacas›sorular›n›z›n cevaplar› Siemens BusinessServices'in partner olarak gücünde gizli.Üretim sektöründeki karar vericileri etkileyensadece kapsaml› hizmet portföyü (senkronizetedarik zinciri çözümleri, ürün yaflam döngüsüyönetimi ve kesintisiz tüketici entegrasyonu....)de¤il; Siemens'in dünyadaki tek entegre IT veiletiflim çözümleri servis sa¤lay›c›s› olmas› dason derece kritik bir faktör.Düne kadar bulufllar endüstriyel ve elektrikselekipman üreticilerinin baflar›s›n› do¤rudanetkilerdi. Ama art›k rekabet ve fiyat avantaj›n›korumak flirketler için tüm süreçlerde önemli.Sürekli olarak yeni çözümler üreten SiemensBusiness Services'in önemli bir yönü de bunumüflterileriyle sürekli yak›n temasta çal›flarakgerçeklefltirmesi.Örne¤in;• Walldorf'deki SAP merkezinde SAP ilebirlikte gelece¤in uygulamalar›n›gelifltirmek üzere kurdu¤umuzUluslar aras› Yetkinlik Merkezi(International Competence Center-ICC),• Orta ölçekli müflterimiz için h›zl›uygulamalar gerçeklefltirmek üzeregelifltirdi¤imiz endüstriyel flablonlar,• Y›llard›r know-how konusunda ufuklaraçan, yenilikçi SAP uygulamalar›metodumuz LiveTools,• Tedarik zinciri entegrasyonunda öncü RFIDuygulamalar› ve bütünleflik çözümlerimiz,• 'Kendi kendini iyilefltirebilen altyap›'çözümlerimiz (Geliflmifl kontrol vekurumsal hata analiziyle otomatik yamayönetiminin kombine edildi¤i sistemler),• Hiç olmad›¤› kadar büyük esneklikle iflyap›lmas›n› sa¤layan servis yönelimlimimariler kurmam›z.


Otomotiv sektöründeki gücümüzSiemens Business Services'in otomotivdekigücünden söz etmeden önce sektörle ilgiligenel bir resim ortaya koymakta fayda var.Otomotiv sektörü nereye gidiyor, hangikonular ön plana ç›k›yor:• Otomotiv sektörü OEM'ler ve tedarikçileraras›ndaki de¤erler a¤›n›n global bazdageniflletildi¤i bir sisteme do¤ru h›zlailerliyor.• Maliyetleri azalt›rken süreç performans›n›nkorunmas›, kalitenin en yüksek noktadatutulmas› gerekiyor.• Artan rekabet ve konsolidasyonlarsektörün dönüflümü aç›s›ndan önemligöstergeler.• Geliflmekte olan pazarlara nüfus edebilmekiçin çok baflar›l› stratejiler gerekiyor.• 'Nifl' modeller yükseliflte, say›s›z "araç"türüyor.• Üreticilerin ana yetkinlik alanlar›naodaklanma zorlulu¤u ile yeni iflmodellerinin ortaya ç›kmas› bafla baflilerliyor.• Elektronik daha da büyük bir lokomotifgüç haline geliyor.• Çevre, enerji, yasal düzenlemelergündemde giderek daha fazla yer buluyor.• Tüketicinin hayat›nda otomobillerin,dolay›s›yla tüm otomotiv sektörünün çokönemli bir yeri var. Hem sahip olma bedelihem de kulland›¤› arac›n 'kalbindeki yeri'tüketici sadakatini daha da k›r›lgan yap›yor.Alternatiflerin giderek ço¤ald›¤› birortamda "süper marka" stratejilerinin çoksa¤lam temellere ve çözümlere ihtiyac›var.K›sacas› çok büyük bir sektör ve giderekkarmafl›klaflan dinamikler söz konusu.Otomotiv sektörünün hacmi, dünyan›nkaynaklar›n› kullanma konusundaki devasaihtiyac›, yap›lan yat›r›mlar›n-her cephedeçokbüyük olmas›, otomotivin bulufllar›n veelektronikteki geliflmelerin en büyüktüketicilerinden biri olmas›, yan sektörlerleba¤lant›s› ve daha bir çok fley... Ortadayönetilmesi gereken çok büyük bir ifl ve çokgenifl bir uzmanl›klar toplam› var. Bu noktadapartnerlerin önemi daha da fazla art›yor.


Neden Siemens Business Services?Baz› IT servis sa¤lay›c›lar› "tek kaynak"tanhizmet sunma avantaj›n› ön plana ç›kar›yor.Bu Siemens Business Services için zatengeçerli. Ama daha önemlisi Siemens BusinessServices'in, tek kaynaktan en iyi servis veçözüm paketini sunman›n ötesinde; ITalan›ndaki tart›flmas›z üstünlü¤ünü, birotomotiv Tier 1 tedarikçisi olarak edindi¤iknow-how'la birlefltirmesi.Bunun d›fl›ndaki avantajlar›;• Siemens VDO Automotive ve Automation & Drives gibi kardefl gruplardan dolay›, otomotivsektörüne geleneksel servis sa¤lay›c›lara göre çok daha yak›n olmas›,• Uluslararas› Otomotiv Sektörü Yetkinlik Merkezi arac›l›¤›yla müflterilerine IT dan›flmanl›¤›ve optimizasyonu hususunda çok daha özel bir servis verebilmesi,• Siemens'in otomotiv de¤er zincirinin bizzat bir parças› olmas› ve geliflmekte olan pazarlardafaaliyet göstermesi,• EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) ve Siemens Power Generationgibi, Siemens Business Services'in yetene¤ini sonuca dönüfltürmesine katk›da bulunanmerkezler,• SAP uygulamalar› konusundaki uzmanl›¤›,• KPI ve portallar için süreç dan›flmanl›¤›, bilgi yönetim sistemleri, SAP for Automotive,SAP R/3 software,• Rekabetçi üretimin tam ortas›nda yer alan PDM (Product Data Management),• Ürün Verisi Yönetimi,• Tedarikçi cephesi için e-Supplier çözümü.Referanslardan baz›lar›Audi, BMW, DaimlerChrysler, Fiat, Ford,General Motors, Opel, Seat, Skoda ve Volvo,Wolksvagen


‹laç sektöründeki gücümüz"De¤iflim reçetesi"Çok büyük, h›zla büyüyen ve son derece çevikolmay› gerektiren ilaç sektöründekidönüflümün en önemli özelli¤i harcanançaban›n karfl›l›¤›n›n al›nmas›ndaki zorluk. Çokboyutlu rekabet, pazardaki bölünmüfllük, yeniürün gelifltirmenin yüksek maliyeti-ama ayn›zamanda farkl› ürünlere duyulan ihtiyaç,karl›l›¤› etkileyen bir çok faktör, her pazar›nkendine özgü dinamikleri ve daha bir çokmesele. Ama flu an gündemde üç konu varki, gelecek aç›s›ndan büyük önem tafl›yor:• Piyasada canlanma aç›s›ndan büyük birpotansiyel tafl›yan biyoteknoloji,• Özellikle FDA'in öncülü¤ünde daha das›k›laflaca¤› tahmin edilen yasal düzenlemeve önlemler,• Hasta haklar›n›n gündemi domine etmesisonucu de¤iflen politik dengeler.Bu üç konu ve genel resim aç›s›ndan en kritikkonulardan biri AR-GE... Ve AR-GE h›zl›hareket etmeyi gerektiriyor. Burada isekarfl›m›za IT konusu ç›k›yor. Hem AR-GEetkinli¤i, hem de ifle dair di¤er konularaç›s›ndan IT ihtiyaçlar› özetle flunlar:• Maliyet etkinli¤i,• Ana ifle odaklanmak,• Özellikle AR-GE konusunda bask› yaratanküreselleflme,• Daha etkin ifl süreçleri,• Yasal çerçeveye uygunluk,• Daha yarat›c› bir pazarlama anlay›fl›(yenilikçi CRM, B2B, B2C çözümleri),• Fiyat bask›s›na uyumluluk.Tüm bunlar IT konusunda yan›n›zda kimoldu¤u sorusunu gündeme getiriyor?Neden Siemens Business Services?Öncelikli olarak Siemens Business Services,dünyada tüm bilgi ve iletiflim çözümleriniayn› anda sunabilen tek IT servis sa¤lay›c›s›.Bu, somut olarak Gerçek Zamanl› ‹flletme(Real-Time Enterprise) kavram›n› hayatageçirebilmek demek. Yani;• Verimlili¤in gelifltirilmesi (süreçesnekli¤inde art›fl, pazar›n ihtiyaçlar›naçabuk cevap verebilme, h›zl› süreçtasar›m›),• Daha yüksek kalite,• Maliyet kontrolü,• Üretim performans›n›n optimize edilmesidemek.Mükemmel Çözümlerin Kayna¤›• Üretim, tedarik, lojistik konular›nda büyükavantaj sa¤layan RFID teknolojisi (SiemensBusiness Services dünyada bu alan›ntart›flmas›z lideri.),• IT d›fl kaynak kullan›m›nda büyük maliyetavantaj› sa¤layan ve tüketici de¤eriniyükselten benzersiz SieQuenceçözümümüz,• Birçok lider ilaç firmas› için "özel dikilmifl"gibi sonuç veren SAP Pharma Solution,• Faydas›n› görece¤iniz konular: Ürüngelifltirme, klinik deneyler ve bulgular,sat›fl ve destek, üretim, da¤›t›m,maliyet hesab›,• Dünyan›n en yetkin SAP servissa¤lay›c›lar›ndan biri olarak sundu¤umuzdi¤er ak›ll› çözümler ve hizmetler,• KPI (Key Performance Indicator), BI(Business Intelligence), portallarasundu¤umuz süreç dan›flmanl›¤›, bilgiyönetim sistemleri,• Siemens'in Süreç Otomasyonu veEndüstriyel Çözümler Departman›'ndangelen sinerjik etki (API sentezlerindenpaketlemeye kadar mükemmel üretimimkan›),• Üretim cephesinde Process AnalysisTechnology (PAT),• Bilgi güvenli¤ini sa¤laman›n giderekzorlaflt›¤› bir ortamda etkili korunmayayönelik çal›flmalar.• Managed Security Systems -Uluslar aras› Güvenlik Merkezi.Referanslardan Baz›lar›Merck & Co, Merck KGaA , Roche, Biogen,Basf, Henkel, GlaxoSmithKline, Genzyme,Bayer AG, Brenntag CEE, Grünenthal, Pfizer,Beiersdorf, farmINFORM, Sangtec Molecular,Zentiva, Beiersdorf, Blue Cross, Novartis,Henkel, Cadila, Altana


Elektrik & Elektroniksektöründeki gücümüzBir çok sektörün aksine, endüstri ve elektrik ekipmanlar›üreticileri tüketiciyle de¤il do¤rudan ifl dünyas›ylaetkileflim içindeler. Dolay›s›yla ifl dünyas›ndaki her türlüde¤iflimin onlara yans›mas› çok daha h›zl› oluyor. Kendisizaten endüstriyel üretim ve ekonomik geliflmenintemellerinden biri olan bu sektör, flimdi radikal birdönüflümle karfl› karfl›ya... Küreleflmenin etkileri,geliflmekte olan ülkelerin altyap› yat›r›mlar›, de¤iflenihracat-ithalat dengeleri ve daha baflka nedenlerle fiyatbask›s› art›yor, maliyetleri düflürmek veya gerçektenfarkl›laflt›r›lm›fl ürünlerle pazara ç›kmak gerekiyor. Düflükfiyat politikas› güdenlerin gerçekten mükemmel süreçuygulamalar›na ihtiyaçlar› var.Teknolojiyi sürekli yenilemek, yeni yasal düzenlemelereuyum sa¤lamak, baz› ihtiyaçlara h›zl› çözüm bulmak(bafltan bafla dijital ifl ak›fllar› oluflturma, karma sistemler,maniel ara yüzlerin kald›r›lmas› vb.) ise daha genelproblemler.Bugün endüstrinin her köflesinde farkl› sorunlara karfl›farkl› çözümler gelifltiriliyor. Kesikli üretim yapan firmalar,silo-bazl› organizasyonlardan süreç odakl› network'leredönüflüyor. Yüksek maliyetli pazarlarda optimasyon katmade¤er yarat›yor ve etkinli¤i art›r›yor. Verimlilik otomasyonaç›s›ndan giderek daha hayati hale geliyor.Tüm bunlar›n özeti olarak, bu sektördeki karar vericilerin,entegre küresel performans›n bir sonraki ad›m›naflimdiden ulaflm›fl olmalar› gerekiyor. Güçlü bir partnerinyarataca¤› fark da burada devreye giriyor.De¤iflkenlikEnerji Santrali Mühendisli¤iTribünlerProjeÇözümSiparifl Mühendisli¤iSipariflKonfigürasyonuMüflteriye GöreÜrün Tan›m›Bask›Makinalar›Tafl›y›c› BantlarSistemSiparifl Yap›m›Üreticiye GöreKaynak Ekipmanlar›PompalarÜrünStok Yap›m›IEEGüç Kaynaklar›DifllilerProsesSuMiktarEndüstri ve elektrik ekipmanlar› sektörünün ifl ve süreç haritas›


Neden Siemens Business Services?Bu sorunun cevab› çok net: Üretim, elektrik elektronik,endüstri ve elektrik ekipmanlar› gibi konu bafll›klar› sözkonusu oldu¤unda Siemens Business Services rakipsizbir partner. Çünkü dünyan›n en büyük elektrik-elektronikve en büyük üretim flirketlerinden biri olan Siemens'inbir parças› olarak her iki alanda benzersiz bir birikim vekökleri çok eskilere dayanan yeteneklere sahip. Endüstrive elektrik ekipmanlar› segmentinde ise hem üretici,hem partner olmaktan gelen bir alan hakimiyeti sözkonusu. Üstelik bu avantaja sahip tek isim SiemensBusiness Services.Siemens Business Services'in üstün yönleri bununla das›n›rl› de¤il;• Siemens'in operasyonel gruplar›ndan otomasyon vekontrol (bina teknolojileri, endüstriyel çözümler veservisler, iletiflim, medikal çözümler, osram, enerjiüretimi ve da¤›t›m›, VDO Otomotiv'den gelen sektöriçiderinlemesine bilgiler),• RFID gibi teknolojilerdeki öncü rolü ve dünya çap›ndakiprojeleri,• Tescillenmifl yarat›c›l›k ve çözüm üretme gücü,• Bir çok ak›ll› çözüm ve operasyon,• SAP, Intel, Oracle, Fujitsu Siemens, Sun, Microsoftgibi dünya devleriyle stratejik ortakl›klar›,• En iyi SAP servis sa¤lay›c›lar›ndan birisi olmas› (SAPile ortak kurulan uluslar aras› yetkinlik merkezi,LiveTools gibi metotlar›n uygulamalar›nda kazan›lanbaflar›lar),• Müflteri iliflkilerinde etkin çözümler sunan CRMuygulamalar›.Tüm bunlar›n sonucu artan verimlilik, maliyetler düflerkende¤er zincirinin etkinli¤inin artmas›, otomasyon,optimizasyon ve entegrasyon konular›nda h›zl› geridönüfller ve tabi gelece¤e haz›rlan›rken 'gelece¤ibiçimlendiren' bir dünya deviyle çal›flman›n verdi¤i güvenhissi.Araflt›rma &GelifltirmeÜretim & Lojistik Servis & Bak›m Sat›fl & PazarlamaÜrün Yaflam Döngüsü Yönetimi (Kar›fl›kl›k Yönetimi)Üretim & Tedarik Zinciri Yönetimi (sat›c›lar için)Bak›m & Kurumsal Varl›k YönetimiÜrün Servisi & GarantiÖn Konfigürasyonlu SAP ÇözümleriUygulama Yaflam Döngüsü YönetimiGerçek Zamanl› (Kurumsal) A¤ Çözümleri‹fl & Sistemlerin EntegrasyonuProje & ‹fl Ortaklar› Yönetimi, De¤iflim Yönetimi‹fl Geliflimi için Hizmet & ÇözümlerYönetim Planlamas› & DenetimTedarik Hizmetleri‹nsan Kaynaklar› Yönetimi & HizmetleriStratejik IT Dan›flmanl›¤›IT Süreçlerinin De¤iflimi & DönüflümüIT Stratejisi & Mimarisi Paylafl›lm›fl Servisler IT D›fl Kaynak Kullan›m› Güvenlik HizmetleriIT Yönetimi, Optimizasyonu & Sürekli GeliflimiUygulama YönetimiMasaüstü Hizmetleri A¤ Hizmetleri Veri Merkezi Hizmetleri Yard›m Masas› HizmetleriReferanslardan Baz›lar›EADS, Lecia Microsytems, Linde, MTU, Trumpf ve Rüggeberd.


Türkiye’den Referanslar›m›zArçelik, Bohringer Ingelheim, Borusan Oto (BMW), Bossa, Coca-Cola, Eczac›bafl›‹laç, Eczac›bafl› Artema, Enka, Mass Kablo, Hema, Mensa, Merc, Sharp & Dohme,Otokar, Procter & Gamble, Roche.


Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi.Siemens Business ServicesYakac›k Cad. No: 11134870 Kartal ‹stanbulTel: (0216) 458 65 00(0216) 459 20 00Faks: (0216) 458 65 65(0216) 459 20 15Bu broflürde kullan›lan tüm isim ve markalar referans amaçl›d›r.

More magazines by this user
Similar magazines