13.07.2015 Views

akp'n‹n reformları emperyal‹zm‹n pol‹

akp'n‹n reformları emperyal‹zm‹n pol‹

akp'n‹n reformları emperyal‹zm‹n pol‹

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kürt sorununa çözümpaketi...Alevireformu...Biztanıyoruzbupaketlerinsahipleriniwww.yuruyus.comAKP hiçbir sorunu çözemez!AKP’N‹N REFORMLARIEMPERYAL‹ZM‹NPOL‹T‹KALARIDIRSay›: 133info@yuruyus.comISSN 13005 - 7944●‹kitelliTemelHaklar’aFaflistSald›r›●PolisinÖldürmeÖzgürlü¤ü!●AleviDemokratikKurumlarAKP’ye NeDiyor?www.yuruyus.comHaftal›k Dergi / Say›: 1332 Aral›k 2007Fiyat›: 1 YTL(kdv dahil)info@yuruyus.comFaflist Sald›rganlarAmerikanUflaklar›d›rOrtak DüflmanAmerika’d›r!


Direnen tutsaklardandirenen Telekom iflçilerineOnlar demir parlakl›klarla halklar›ndankopar›ld›lar. Ama beyinleri, yüreklerihalklar›yla, mücadeleyle dopdolu yine.Bu çizimler, Kand›ra F Tipi Hapishanesi’ndekiÖzgür Tutsaklar’›n ç›kard›klar›Masala’da yay›nland›.Tutsaklar, bu kez çizgileriyleTelekom iflçilerine selamlar›n›,desteklerini yolluyorlar.Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm MücadelesindeYitirdiklerimiz7 Aral›k-13 Aral›kCafer DEREL‹Abdülkadir ADANURGenç’liydi.Hüseyin ULUÖmer DEM‹RÖlüm orucunu desteklemek için Hollanda’n›n Rotterdam fiehri’nde açl›k grevi yaparken,9 Aral›k 2000 günü faflistlerin açl›k grevi çad›r›na yönelik sald›r›s›na karfl›çat›fl›rken flehit düfltü. Büyük Direnifl’in bafllang›c›nda d›flar›da verilen ilk flehit oldu.Cafer Dereli 1978 Konya Çumra do¤umluydu. Ekonomik sebeplerle Belçika’yagelmiflti. Daha önce baflka bir örgütlenme içinde olan Cafer, tercihini Cephe saflar›ndamücadeleden yana yaparak Büyük Direnifl’in flehitlerinden biri olarakölümsüzleflti.Aral›k 1977’de ‹DMMA Y›ld›zGece Bölümü’nde faflistlerinsald›r›s›nda b›çaklanarakkatledildi. Ankara do¤umluydu.Anti-faflist mücadeledeüzerine düflen her türlü göreviyerine getiren bir Dev-Samsun’da anti-faflist mücadeleninönde gelenlerindenbiriydi. Aral›k 1979’daokumaya gitti¤i Antep’tendöndü¤ü günlerden birindeyaz›lamaya ç›kt›. Yaz›lama s›-ras›nda faflistler taraf›ndankatledildi.Aral›k 1979’da faflistlerinkurdu¤u bir pusuda katledildi.1960 do¤umluydu. ‹stanbulLiseli Dev-Genç içinde, Dikilitafl,Yenimahalle ve MaçkaMeslek Lisesi’nde anti-faflistmücadelenin en ön saflar›ndayerald›.‹zmir’de emperyalist bir kuruluflayönelik eylem s›ras›nda elinde bomban›npatlamas› sonucu 22 Kas›m 1980’de flehit düflen Ayhan Pektafl, mezar›bafl›nda an›ld›. Malatya Paflaköflkü Mezarl›¤›’ndayap›lan anmada, MalatyaHÖC Temsilcili¤i ad›na flehitlerin yolundaolduklar›n› belirten bir konuflmayap›ld›.12 Aral›k 1978’defaflistlere karfl› gerçeklefltirilenbir eylemsonras› polisle girdi¤isilahl› çat›flmada flehitdüfltü. Nurettin 1956Nurettin GÜLER Dersim Hozat do¤umluydu.Elaz›¤’da antifaflistmücadelenin önderlerinden biriydi.Mehmet MARTCahit fiENYÜZMalatya’da fiehitlerimiz An›ld›Mehmet’in yaflam›,mücadelesinin veinand›¤› de¤erlerinbir parças›yd›. Aral›k1979’da aram›zdanayr›ld›.Aral›k 1979’daiflkencede katledildi.Sayg› durufluyla bafllayan anmadaPektafl’›n yaflam› ve nas›l flehit düfltü¤üanlat›larak “Unutmak ‹hanettir” denildi.HÖC’lüler daha sonra ayn› mezarl›ktabulunan bir baflka devrim flehidiMehmet Büçkün’ün mezar›n› da ziyaretederek, karanfiller b›rakt›lar. HÖC’lülermezarl›k anmas›n›n ard›ndan AyhanPektafl’›n ailesini ziyaret ettiler.ZAFERE GÜLÜMSED‹KHayat denilen deryan›nK›rm›z›s›nda düfltük yollarayel olduk bu maceradakar›flt›k maviyeHayat denilen deryan›nK›rm›z›s›nda düfltük suyasel olduk bendleri y›kankar›flt›k ummanaHayat denilen deryan›nK›rm›z›s›nda düfltük dilesöz olduk halk›m›zayemin olduk sosyalizmeHayat denilen deryan›nK›rm›z›s›nda kufland›k açl›¤›erirken hücre hücredirenç olduk beden bedenHayat denilen deryan›nK›rm›z›s›nda sar›ld›k y›ld›zlaravururken flavk› aln›m›zaayd›nl›k olduk yar›nlaraHayat denilen deryan›nK›rm›z›s›nda tutufltuk yang›nlarayand›k kavrulduk alev alevküllerinden do¤dukzümrüd-ü anka oldukHayat denilen deryan›nK›rm›z›s›nda vurufltuk bayrak bayrakkaranfil olduk diyar diyarumut olduk sokak sokakCan feda dedikyüreklere gömüldükBa¤r›nda filizlenipZafere gülümsedik13 Ekim 2007(Komün Dergisi’nden al›nm›flt›r)


‹Ç‹NDEK‹LERÇa¤r› / ‹lanKim sald›r›yor, kim yönlendiriyor,ç›karlar› ne? 4‹kitelli Temel Haklar’a faflist sald›r› 6Polisin öldürme özgürlü¤ünün oldu¤ubir ülkede demokrasiden sözedilebilir mi? 10Kürkçüler Hapishanesi’nde sald›r› 13GençlikGelecektirDergisinin14. Say›s›Ç›kt›Emek: Kazanan direnifltir, Telekom... 14TÜMT‹S: “Çete De¤il ‹flçiyiz” 17Greve giden tar›m iflçileri kazand› 18AKP’nin reformlar›, emperyalizminpolitikalar›d›r 19Röportaj: Alevi reformu 22ÇOCUKLAR ‹Ç‹N!fiakirpafla Temel Haklar veÖzgürlükler Derne¤i’ndeHer Cumartesi FilmGösterimi Saat 11.00Cem töreninde bir katil 24Gerçek ve vicdan 25Yarg›tay DTP ‹ddianamesi’ni kabul etti 31AKP’nin Kürt politikas›n›n “esrar›” 32AKP engellilerin haklar›n› da gaspetti 34Zeliha Güdeno¤lu ve Bülent Dil’inmezarlar›na sald›r› 35Polis koruyor, rektörlük besliyor! 36Gençlik: Okullar gericili¤in kalleleri miolacak? 37Anayasa röportajlar› 38Filistin direniflini tasfiye BOP’u .... 40fiiddete sol’dan burjuvaca itiraz edenler 42Mühendisik, Mimarl›k vePlanlamada+ ‹VME Dergisi’ninKentsel Dönüflüm veYetkin MühendislikÖzel Say›s› ÇIKTIwww.ivmedergisi.com‹dil Kültür Merkezi Etkinlikleri❵ 2 Aral›k Pazar Saat: 18.00Film Gösterimi: “Kalbimi vatan›ma gömün”❵ Her pazar Çocuklar ‹çin Film Gösterimi...Saat: 12.00’deOlmazc›l›k 48Dünya: Direnmek suç de¤ildir 50Hayat›n ‹çindeki Teori 26Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk› -3-Siyasette ‹LKE 12Devrimcileri öldürdüklerinde sorun yok mu?Haf›za 44‹çi boflalt›lan günlerSorunlar / Çözümler 21Dayatmayla halk›n iradesini yokederek ...De¤inmeler 46Naziler’in himaye edildi¤i resmen belgelendi!Yitirdiklerimiz 51Haftalık Süreli Yerel YayınFiyatı: 1 YTLSahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:Halit Güdeno¤luAdres: Katip Mustafa Çelebi Mah.Billurcu Sok. No: 20/ 2Beyo¤lu/ ‹STANBULTelefon-Faks: 0212 251 94 35Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›kAdres: Merkez Mah. Abidei HürriyetCad. Atlas Apt. No: 155-157Kat: 5/14 fiiflli/ ‹STANBULTel: 0212 241 26 41Faks: 0212 241 11 16Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANEPieter de Hoochstr. 303021 CS Rotterdam/NEDERLAND‹nternet Adresi: www.yuruyus.comMail Adresi: info@yuruyus.comISSN: 1305-7944Hesap No: 1051 - 1637885 SevtapTürkmen / Türkiye ‹fl Bankas› fiiflli fib.Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.Altay Sokak No:10 Çobançeflme/Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m PazarlamaSan. ve Tic. A.fi. Tel: 0 212 354 37 67Avrupa: 4 EuroAlmanya: 4 EuroFransa: 4 Euro‹sviçre: 6 FrankHollanda: 4 Euro‹ngiltere: £ 2.5Belçika: 4 EuroAvusturya: 4 Euro


25 Kas›m’da, ‹kitelliTemel Haklar ve ÖzgürlüklerDerne¤i’ne karfl›, polisinyönlendirmesindekifaflist bir güruh taraf›ndanbir sald›r› düzenlendi.Dernek binas› tahrip edildi, atefleverilerek yak›lmak istendi. Güruhunkimlerden olufltu¤u belliydi, ama ogünden bu yana, sald›rganlardan birteki yakalanmad›. Daha önemlisi,polisin onlar› yakalamak yönündeen küçük bir giriflimi olmad›. Mesela,Emniyet Müdürlü¤ü sald›r›dansonra “sald›rganlar hakk›nda gerekenifllemler yap›lacak” diye rutinbir aç›klama da yapmad›. Çünkü düzenintüm katlar›nda, devrimcilere,demokratik kurumlara yönelik busald›r›lar art›k alenen normal karfl›-lanmakta, üstlenilmektedir.Sald›r›lar, herkes emin olmal›d›rki, ne bir grubun iflidir, ne de öfkeyle,tepkilerle ilgilidir. Sald›r›lar,örgütlü ve organizedir. Siyasal anlamdadüzenin politikalar›n›n biryans›mas›d›r. Düzenin devrimcileresald›rmas› elbette yeni bir olgu de-¤ildir. ‹flbirlikçi düzenin tarihi, ayn›zamanda sola karfl› sistemli bir bask›tarihidir. Bugün sald›r›lar›n bu flekildegeliflmesi ve yo¤unlaflmas› ise,elbetteki dönemsel nedenlerle dahayak›ndan ilgilidir. Ülkemiz, bugünba¤›ml›l›k tarihinin bütününe k›yasla,emperyalist talan›n en yo¤un oldu¤ubir dönemi yafl›yor. ‹flbirlikçiiktidar, ekonomik olarak bu talanaülkeyi açarken, ayn› zamanda Ortado¤u’daABD’nin BOP plan›n›n hayatageçirilmesinde do¤rudan bir rolüstleniyor. Yar›n bu rolün askeribiçimlere bürünmeyece¤inikimse garanti edemez. ‹flbirlikçilikboyutlan›rken, ülkemizdeba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinidevrimci bir anlay›flla,emperyalizme ve oligarfliyekarfl› bir perspektifle yürütengüçlerin ezilmek, sindirilmekve mümkün olursa da yok edilmekistenmesi do¤ald›r.Bu tablo, bize kimin, niyesald›rd›¤›n› da gösteriyor.Amerikan emperyalizmi, kendisiiçin uydu ülkeler, iflbirlikçiKim Sald›r›yor, KimYönlendiriyor, Ç›karlar› Ne?halklar istiyor. Bunu yaratabildi¤iölçüde bölgeyi teslim alabilecektir.Halklar› birbirine k›rd›rma vedevrimcileri, demokratlar› sindirmede bunun bir parças›d›r. ABDgerek kendi ülkesinde, gerekse dekendisine ba¤l› yeni-sömürgelerde“Terör yasalar›”yla, düzenle çeliflkisiolan tüm kesimleri etkisizlefltirecek,örgütsüzlefltirecek bir bask› düzenipolitikas› gelifltirmifl ve uygulamaktad›r.AKP, BOP’un sürdürücüsüdür. Oda, ABD gibi, düzenle çeliflkisiolan kesimlerin etkisizlefltirilmesive örgütsüzlefltirilmesi politikas›n›uygulamaktad›r. Düzene karfl› güçlerinnas›l etkisizlefltirilece¤i konusundaiktidar her yolu kullanmaktad›r.Katliamlar, iflkenceler, F Tipleri,komplolar, linç sald›r›lar›, bununaraçlar› olabildi¤i gibi, Alevi reformlar›,Kürt reformlar›, “demokrasiyedavet”ler, sivil toplumculukoyunlar› da ayn› amaca hizmet edenaraçlar olarak kullan›l›yor. Irkç›l›kve bu zeminde örgütlenen linç sald›r›lar›da, iktidar taraf›ndan k›flk›rt›lmaktad›r.‹ktidar Amerikanc›’d›r. AKPne Kürt sorununu, ne Alevisorununu çözemez; halklar› bununiçin birbirine karfl› k›flk›rt›yor.Sald›r›larda devrimcilerin özelolarak hedeflenmesi, bu ülkedeba¤›ms›zl›¤› savunma konusundaen net gücün devrimcilerolmas›ndan dolay›d›r.Bu politikada, AKP hükümeti,Genelkurmay ve düzen muhalefetihemfikirdir. Bu hemfikirlik, linçsald›r›s› sonras› yap›lan ve “vatandafllar›m›z›nhassasiyeti” söylemiylesald›r›lar› sahiplenen aç›klamalarlasomutlanm›flt›r. Bu ittifak, sald›r›lar›düzenin tüm kesimlerininadeta görmezden gelmesinde deapaç›k görülmektedir. Linç sald›r›-lar›n›n ilk dönemlerinde asl›nda sald›r›lar›nayn› zamanda AKP’ye dekarfl› oldu¤u fleklindeki tespbit veyorumlar›n art›k bir geçerlili¤i olmad›¤›da görülmüfltür. AKP bu sald›r›lar›nyaln›z siyasi sorumlusu de-¤il, bizzat uygulayan›d›r. Çünkü sald›r›lar,do¤rudan AKP’ye ba¤l› polistaraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.Gerçek bu kadar aç›kken, halaAKP’ye “demokrasi gücü” muamelesiyapmak, ondan demokratikleflmereformlar› beklemeye ve hattabu beklenti nedeniyle AKP’yi desteklemeyedevam etmek, örne¤ineancak ülkemiz ayd›nlar›nda, reformistkesimlerinde rastlanabilecekbir aymazl›kt›r.‹ktidar Amerikanc›’d›r. AKP neKürt sorununu, ne Alevi sorununuçözemez; halklar› bunun için birbirinekarfl› k›flk›rt›yor... Bu sorunlar›çözmek isteyen bir iktidar›n, halklar›birbirine düflürmeyi hedefleyenlinç sald›r›lar›n› bu kadar uzun süresürdürmesi düflünülebilir mi? ‹kitelli’deoldu¤u gibi, bir ay önce BursaTemel Haklar’a ve DTP binalar›nayönelik sald›r›larda oldu¤u gibi, heran katliamlara, vahflete dönüflebileceksald›r›lar›n sürdürülmesi,AKP’nin halk›n mücadelesinitüm yollar› kullanarak sindirme,ezme politikas›n›n aç›k kan›tlar›d›r.Bu sald›r›da devrimcilerinözel olarak hedeflenmesi,yukar›da da belirtti¤imiz gibi,bu ülkede ba¤›ms›zl›¤› savunmakonusunda en net gücündevrimciler olmas›ndan dolay›-d›r. Ve iflte tam bu noktada sald›rganlar›naldat›lm›fll›¤›, nas›lbir oyuna getirildikleri de a盤a4 GÜNDEM 2 Aral›k 2007


ç›kmaktad›r. Sald›rganlar, Amerika’n›nve oligarflinin oyununa geliyor.Onlar›n piyonudurlar. Yaz›kki, AKP’den MHP’ye kadar iktidarve muhalefetteki tüm iflbirlikçi güçler,gençleri aldat›yorlar. Onlar›,devrimcilere sald›r›rken, sankiABD’ye, AB’ye karfl› ç›km›fl say›lacaklar›gibi bir yalan› empoze ediyorlar.MHP, her zamanki gibi busald›rganl›¤›n bafl›n› çekiyor; linçpolitikas›nda esas olarak bu grupkullan›l›yor. MHP Genel Baflkan›Bahçeli’nin “ülkücüler soka¤aç›kmayacak” türündentekrarlay›p durdu¤u z›rvalar› bugerçe¤i de¤ifltirmiyor.Bu süreç ve bu politika, esasolarak 6 Nisan 2005’deTrabzon'da TAYAD’l›lara karfl›polisin organize etti¤i linç sald›-r›s›yla bafllam›fl ve bugün halasürmektedir. Sald›r›n›n amac›,flovenizm temelindeki tepkiyidevrimci, demokrat kesimlerede yönlendirerek, bir anlamdasiyasi arenay› “soldan” temizlemektir.Üstelik, –e¤er hesaplar› tutarsa–düzen bunu kendisi aç›s›ndanson derece avantajl› koflullarda yerinegetirmifl olacakt›r; sald›r›lar›,provokasyonlar›, sabotajlar› kendisiyapmay›p, sivil faflist güruha yapt›-racak; ve sald›r›lar›n belli bir noktas›ndaortaya ç›k›p faflistleri durdurdu¤uiçin de genifl kitleler nezdinde“sa¤-sol” çat›flmas›n› önleyen,“solcular›n linç edilmesini engelleyen”bir konumda olacaklard›r. NitekimTrabzon’dan bu yana her linçsald›r›s› sonras›nda burjuva bas›nda“linçi önleyen” polis fleflerine övgülerdizilmesi bunun bir ifadesidir.Son örne¤ini ‹kitelli’de gördü¤ümüzbu sald›r›lar›n en önemliyanlar›ndan biri, tamamen polisdenetim ve yönetiminde gerçekleflmesidir.Hedefi gösteren, kimeyönelinece¤ini, sald›r›n›n boyutununne olaca¤›n› belirleyen de polistirdemekte hiçbir abart› yoktur.Linç sald›r›lar›n›n, devrimci demokratikkurumlara, devrimcilerineylemlerine yönelik sald›r›lar›n tamam›,belirtti¤imiz bu çerçeve içindegerçekleflmifltir. Polis, “uygun”buldu¤u yere kadar sald›r›y› seyretmekte,yeterli buldu¤u noktada da“bu kadar yeter” diyerek faflist, gericigüçleri durdurmaktad›r. Elbettedikkat çekici ikinci nokta, polisingayet aleni olan bu rolü ve konumununne iktidar ne de düzenin di¤ergüçleri taraf›ndan tart›flma konusubile yap›lmamas›d›r. Bu da iktidar›nsald›r›lardaki onay›n›n bir baflkagöstergesi olarak de¤erlendirilmelidir.Polis gözalt›lar›yla,komplolar›yla sindiremedi¤i,y›ld›ramad›¤›, halktan, gençlikten,gecekondulu yoksullardantecrit edemedi¤i demokratikkurumlar›n üzerine flimdi faflistgüruhlar› sald›rtarak, dahaönce alamad›¤› sonucu almakistemektedir.Polis gözalt›lar›yla, komplolar›ylasindiremedi¤i, y›ld›ramad›¤›,halktan, gençlikten, gecekonduluyoksullardan tecrit edemedi¤i demokratikkurumlar›n üzerine flimdifaflist güruhlar› sald›rtarak, daha öncealamad›¤› sonucu almak istemektedir.Bursa Temel Haklar’a karfl›bir ay önce, 21 Ekim’de yine polisdenetiminde gerçeklefltirilen sald›r›da, biçimiyle, amac›yla ayn› türdenbir sald›r›yd›. AKP iktidar› döneminde,polis, devrimcilere, ilericigüçlere karfl› gerek fiziki sald›r›larda,gerekse de komplo kurmakta,bask›n ve linç tezgahlamakta oldukçapervas›z olmufltur. 2005’te ‹stanbul’daki8 Mart eylemlerindeki sald›r›danbu y›l›n 1 May›s’›ndaki sald›r›yakadar uzanan bu vahfleti hat›rlamak,1 Nisan komplosunda oldu¤ugibi, yozlaflmaya karfl› mücadeleedenlere uygulanan komplodaoldu¤u gibi, yüzlerce insan› gözalt›-na almak, tutuklamak, bu politikan›nniteli¤ini herkese gösteriyor. Polisinpervas›zl›¤›n›n ard›ndaki güçhiç kuflkusuz AKP ve onun sald›rganl›¤›n›narkas›ndaki güç deABD’dir.Art›k herkes gözlerini açmal›d›r.AKP, emperyalizm ad›na iktidard›r!AKP’nin halk›n flu veyabu kesiminin sorunlar›n› çözme diyebir kayg›s› yoktur; AKP’nin demokrasi,özgürlükler diye bir kayg›-s› da yoktur. Onun kayg›s›, emperyalizmleayn›d›r; bu kayg›, düzenekarfl› muhalefet potansiyeli, dinami-¤i tafl›yan kesimleri, ezerek veyadüzenle bütünlefltirerek düzenin bekas›n›sa¤lamakt›r. ABD ve ABemperyalizmi, uzun süredirKürt sorununda da, Alevilereiliflkin olarak da onlar› düzenindaha uyumlu bir parças› ve düzeniçin daha tehlikesiz hale getirmeninprogram›n› sunuyorlard›.AKP’nin bugün yapaca¤›-n›n en fazlas› da emperyalistlerinisteklerini karfl›lamakt›r. Bumanevralardan halktan yanahiçbir sonuç ç›kmayacakt›r.Mevcut koflullardaki hiçbirreformun, gerek Kürt ulusal sorunu,gerek inanç özgürlü¤üaç›s›ndan “burjuva demokrasisi” ölçülerindebir çözümü getirme ihtimalide yoktur. Kimse yanl›fl beklentilerekap›lmamal›. Kimse gözlerimizinönünde yaflananlara gözlerinikapamamal›.Gözümüzün önünde yaflanandevrimci dergi da¤›tanlar›n veen s›radan insanlar›n sokak ortas›ndakatledilmesidir. Yaflanan linç terörüyledevrimci, demokratik faaliyetinortadan kald›r›lmak istenmesidir.Yaflanan, flovenizmin k›flk›rt›lmas›,halklar›n birbirine düflürülmekistenmesidir. Ülkemizin devrimcilerinin,demokratlar›n›n, ilericilerinin,vatanseverlerinin görevi,bu politikalar› tersine çevirmek, iflbirlikçiiktidara karfl› halk›n birliktemücadelesini büyütmektir. Yap›lmas›gereken, geri çekilmek, sald›rganortam›n “dinmesini” beklemek içinsinmek, AKP’den demokrasi ve özgürlükbeklemek de¤il; difle difl birmücadeleyi, gücümüzü ço¤altan birörgütlenmeyi gelifltirmektir. Onlar›nhesab› ve ç›karlar›, yak›p y›kmakta,linçlerdeyse, bizim ç›karlar›m›z daburadad›r.Say›: 133GÜNDEM 5


devam etmek isteyenlerdir”‹kitelli’de yaflanan sald›r› üzerineTemel Haklar Federasyonu da 27Kas›m’da federasyon binas›nda birbas›n toplant›s› düzenledi. Bas›ntoplant›s›nda yap›lan aç›klama“Derneklerimize sald›r› haklar veözgürlükler mücadelesine korkununifadesidir” sözleriyle bafllad›.Nurzet Günal taraf›ndan okunanaç›klamada ‹kitelli Temel Haklar’ayönelik sald›r› anlat›larak “Pazargünü gerçekleflen sald›r› bir süredirözellikle körüklenen flovenistrüzgar›n son icraat›d›r. Bu yan›ylane bundan öncekilerden, ne debundan sonrakilerden ayr› bir sald›r›de¤il, bir bütünün parças›d›r.Bu halk›n haklar ve özgürlüklermücadelesinin yokedilmesi sald›r›-s›(d›r). Temel Haklar Dernekleri’ne sald›ranlar emperyalizmin iflbirlikçili¤inedevam etmek isteyenlerdir”denildi. Aç›klamada sald›r›-lar›nsonrakigünlerde devametti ¤ ivurgulanara k ,‹kitelliTemelHaklar çal›flanlar› Aliflan Gül, Eren‹skender ve Özcan Do¤an’›n, BahçelievlerTemel Haklar yönetim kuruluüyesi Dede Altun ve federasyonçal›flan› Yasemin Karada¤’›n dagözalt›na al›nd›¤› belirtildi. Günalsözlerini “ba¤›ms›zl›k ve demokrasiözlemimizden vazgeçmeyece¤iz,kazanan mutlaka biz olaca¤›z” diyerekbitirdi. Günal’›n ard›ndan ‹kitelliTemel Haklar Derne¤i’ne yöneliksald›r› s›ras›nda orada bulunanve faflistlerin sald›r›s›nda yaralananMehmet Bahç›van k›sa bir konuflmayaparak olay› anlatt›.‹kitelli'de PolisTerörü Sürüyor‹kitelli Temel Haklar ve ÖzgürlüklerDerne¤i'ne yap›lan sald›r›y›protesto etmek isteyenlere de polissald›rd›. 27 Kas›m saat 19.30’da,Temel Haklar önünde toplanarakmeflaleli yürüyüfl yapmak isteyenESP, Partizan, DTP, Birleflik ‹flçiDerne¤i ve HÖC’lülere polis kitlenintoplanmas›n› bile beklemedensald›rd›.Sald›r› üzerine direnifle geçendevrimciler, barikatlar kurarak polisinatt›¤› yo¤un gaz bombalar›natafllarla karfl›l›k verdiler. Ara sokaklardave caddelerde uzun bir süreçat›flmalar yafland›, polis eylemcilereve havaya atefl açarak mahalledeterör estirdi.Polisle yaflanan çat›flmalar›n ard›ndanara sokaklara çekilendevrimci gruplar burada barikatlarkurarak ve "‹kitelli Faflizme MezarOlacak, Yaflas›n Onurlu Mücadelemiz"sloganlar›yla faflist sald›r›lar›ve polis sald›r›s›n› protesto ettiler,‹kitelli Temel Haklar Derne¤i’nde sald›r›yau¤rayan Mehmet Bahç›van’›n anlat›yor:“Kürt gruplar› sald›rd›lar deriz”Saat 8.30 sular›nda dernekte 5 arkadafloturuyorduk. Birden soka¤›n üst taraf›ndan sesler gelmeyebafllad›. Slogan, tekbir sesleri geliyordu. Yan›mdakiarkadafllar kalabal›k grubu görünce yard›m ça¤›rmayagittiler. Ben burada kalay›m dedim. Dernekte olmakistedim. Onlar derne¤i tafllamaya bafllad›lar. Yaklafl›k400 kifliydi. Arkalar›nda polis panzerleri vard›.Onlar›n kontrollerinde yürüdükleri belli oluyordu.Bu yürüyüfl s›ras›nda ve derne¤e sald›r› s›ras›ndapolis hiçbir flekilde sözlü veya fiziki bir müdahaledebulunmad›. Sald›r›y› seyrediyorlard›. Ellerinde sopa,keser, tafl gibi malzemeler vard›. Derne¤in önünde banavurmaya bafllad›lar. Yaklafl›k 10 dakika boyunca tekme,yumruklarla, sopalarla sald›rd›lar.Art›k iyice kendimden geçmifltim.Bu s›rada aralar›nda sivil k›yafetlibir polis beni ald› ve yan›ndakiresmi k›yafetli bir polise ismiylehitap ederek iki polise teslim etti. Polisler ekip arac›-na götürürken vurmaya devam ediyorlard›. Araban›niçinde hakaret ediyorlard›. Bana “Keflke ölseydin, o…çocuklar› al›n size özgürlük” vs. diyorlard›. Kendi aralar›ndabenim için “Kürt gruplar› sald›rd›lar deriz” diyorlard›.Hastaneye gitti¤imizde de yüzüme dahi pansumanyap›lmad›. ‹¤ne dahi vurmad›lar sadece filmlerimi çektiler.Kafama dikifl at›ld› burada. Daha sonra arkadafllar›mlaberaber özel hastaneye gitti¤imizde de flafl›rarak“Bu çocuk hastaneye gitti mi?” dediler. Polislerin götürdü¤ühastanede gelifligüzel at›lan dikifller sökülüptekrar burada dikifl at›ld› kafama.Say›: 133POL‹S TERÖRÜ 7


polis terörüne karfl› y›lmayacaklar›-n› hayk›rd›lar.TAKS‹M’DE FAfi‹STTERÖR PROTESTO ED‹LD‹“Hakl› olan biziz, biz halk›z”Temel Haklar Federasyonu ‹kitellive Okmeydan›’nda yaflanan faflistsald›r›lar› 28 Kas›m günü saat13.00’da Taksim Tramvay Dura-¤›’nda yapt›¤› bas›n aç›klamas›ylaprotesto etti. “Faflist Terörün Sorumlusu‹ktidard›r” yaz›l› pankartaçan federasyon üyeleri ad›na MuratNedim ‹lker’in yapt›¤› aç›klamada‹kitelli’de yaflanan faflist sald›r›ve ard›ndan yap›lan protestoyürüyüflüne polisin müdahale etti¤ibelirtilerek; “‹ktidar halka karfl› topyekünbir sald›r› bafllatm›flt›r. ‹kitelli’deböylesi bir sald›r› yaparken,Okmeydan›’nda da çocuklar› taramakta,Okmeydan› Temel Haklarçal›flan›n›n evini bombalamakta veülke genelinde halka karfl› sald›r›lar›nadevam etmektedir” denildi.Yaz›l› Aç›klamalar ...Maltepe’de yerelgazeteye sald›r›Bir faflist sald›r› da Maltepe’de kendilerine “‹stanbul fiehitAnalar› Dayan›flma ve Yard›mlaflma Derne¤i” ad›n› veren20 kiflilik bir grup taraf›ndan gerçeklefltirildi. Sald›r›daMaltepe’de bulunan Kat›l›mc› Maltepe Gazetesi bas›l›p tahripedildi ve sahibi Mehmet Kara tehdit edildi.Sakarya'da gözalt› terörü vep rovokasyon giriflimiSakarya polisi 28-29 Kas›m’da Sakarya Üniversite ö¤rencisi20 kifliyi “PKK ile ba¤lant›lar› oldu¤u” gerekçesiyleö¤renci evlerine bask›nlar düzenleyerek gözalt›na ald›.Gözalt›na al›nan ö¤renciler, sa¤l›k kontrolü için götürülürken,önceden haz›rlanm›fl faflist güruhun taciz vesald›r›lar›na maruz kald›lar.“Bizim üzerimizde oynanantüm bu oyunlara, faflizmin bizekarfl› uygulad›¤› tüm politikalarakarfl› koymak bizim elimizde. Hakl›olan biziz ve biz halk›z. Üstelikbizi zorla ve zorbal›kla sindirmeyeçal›flan bir avuç sömürücüden çokdaha fazlay›z. Gücümüzün fark›ndaolmal› ve bu gücü örgütleyerekfaflizmin her tür zorbal›¤›n›n karfl›-s›na dikmeliyiz. Faflizmin her türdensald›r›s›n› kan›ksamak ve sald›-r›lara sessiz kalmak de¤il, tersineher tür sald›r›s›na an›nda tepki göstermek,örgütlü güçlerimizi birlefltirmekbizim gelene¤imizdir. Bizher koflulda bu gelene¤i sürdürece-¤iz. Bask›lar, sald›r›lar bizi y›ld›ramayacak.Herkesi hak arama mücadelesiniyükseltmeye ve faflizminsald›r›lar›na karfl› örgütlenmeye ça-¤›r›yoruz” sözleriyle son bulanaç›klama s›ras›nda s›k s›k “FaflistSald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz,Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz,Kahrolsun Faflizm Yaflas›nHalklar›n Kardeflli¤i” sloganlar›at›ld›. Etrafta izleyen insanlar›n daaç›klamaya alk›fllarla destek verdi¤igörüldü....AKP sömürü düzenine tam itaat istiyor. Zamlara kimse ses ç›karmas›n,sokak infazlar› görmezden gelinsin, komplolar meflru görülsün isteniyor.‹flçileri, memurlar›, iflsizleri, ev kad›nlar›n›, esnaflar›… Yalanla besleyip,ac›lar›n› yalanlar›n›n malzemesi yap›yorlar. Yoksulluklar›n› unutup vatan vebayrak 盤›rtkanl›¤› peflinde koflsunlar, vatan›m›z› nas›l Amerika ve Avrupaemperyalistlerine satt›klar›n› düflünmesinler diye flovenizmi t›rmand›r›yorlar.Ankara HÖC Temsilcili¤i...Yürüttü¤ümüz mücadele karfl›s›nda acizler! Meflru hiçbir yöntemleri, hiçbirdayanaklar› yoktur! Bunun için de, haklar ve özgürlükler temelinde mücadeleverenler üzerinde demagojiye dayal›, kirli bir savafl yürütüyorlar.‹zmir HÖC Temsilcili¤i...Bu sald›r›, ülkemizde yarat›lmaya çal›fl›lan flovenist dalgan›n, Kürt -Türkhalklar›n›n birbirine düflürülmeye çal›fl›ld›¤› provokasyon ortam›n›n birparças›d›r. Bu sald›r›, polise verilen “vur, sald›r, sald›rt” yetkisinin sonuçlar›ndansadece bir tanesidir.Adana Temel HaklarOKMEYDANI’NDA POL‹S ÇOCUKLARAS‹LAHLA SALDIRDI!Okmeydan› halk›, 25 Kas›m akflam› saat20.00’da bir kez daha polis terörünü yaflad›.Yafllar› 9 ila 14 aras›nda de¤iflen bir grup çocukPiyalepafla Mahallesi Kuzey Sokak’ta tart›fl›rkenbirden polis sald›r›s›na u¤rad›.Ekip araçlar› ve akrep diye tabir edilen z›rhl›araçlar› çocuklar›n üzerine süren polis, çocuklar›sokaklarda kovalayarak üzerlerine akreplerin kap›s›ndanuzun namlulu silahlarla atefl açt›. Tesadüfenölen ya da yaralanan›n olmad›¤› polis sald›r›-s›nda evlerin balkonlar›na isabet eden mermilerinizleri bu terörün tan›kl›¤›n› yap›yor ayn› zamanda.Polisin iflkence yapma, yol kesme, provokasyonyapma ve adam öldürme özgürlü¤ü daha nekadar sürecek?8 POL‹S TERÖRÜ 2 Aral›k 2007


HÖC’lünün Evine Sald›r›:“OKMEYDANI’NDAPOL‹S TERÖRÜNE SON!”Okmeydan› Temel Haklar çal›-flan› Gözde Buldu’nun ailesiyle birliktekald›¤› eve, 22 Kas›m günü,gece saat 02.00 s›ralar›nda niteli¤ibelirlenemeyen bir patlay›c› ile sald›r›düzenlendi. Büyük bir gürültüylepatlayan patlay›c› cisim, Bulduailesinin evinin d›fl yüzeyine hasarverdi. Sald›r›dan yaklafl›k 2 saatsonra eve gelen polisler ç›plak elledelilleri, patlay›c›ya ait parçalar›toplay›p bomba olmad›¤›n›, pompal›tüfekle atefl aç›ld›¤›n› söyleyerekevden ayr›ld›lar.Sald›r› ayn› gün yap›lan eylemleprotesto edilirken halk›n terörle teslimal›namayaca¤›na vurgu yap›ld›.“Faflist Teröre Son” pankart› açanHaklar ve Özgürlükler Cephesiüyeleri saat 17.00’de Dikilitafl Park›’ndabiraraya gelerek sald›r›y›halka teflhir ettiler.Bas›n aç›klamas›n› okuyan Gözdefiahin olay› anlatarak “Sald›r›n›noldu¤u akflam ise saat 21.20’de TemelHaklar’› arayan faili meçhul kifli‘bir dahakine kafan›za s›kar›z’ diyetehdit etmifltir. Sald›r›n›n sorumlusudelilleri yok eden sald›r›n›n niteli¤inigizleyen polistir” diyereközellikle son bir ayd›r Okmeydan›’ndapolisin terör estirdi¤ini, esnaflar›yere yat›r›p kafas›na silah dayamaktan,önüne gelen insanlar›kimlik bahanesiyle dövmeye, duvarlaraas›lan yasal afiflleri akrepler eflli¤indesökmeye kadar birçok sald›-r›y› gerçeklefltirdi¤ini anlatt›.fiahin, Beyo¤lu’nun yeni EmniyetMüdürü’nün ‘Okmeydan›’n› temizleyece¤im,yemin ettim’ fleklindekisözlerini hat›rlatarak “Polisintemizlikten anlad›¤› bask› iflkencekatliam ve terördür. Bin operasyonyapt›k diyen Gazi, Sivas katliamlar›n›,faili meçhulleri, kay›plar› itirafeden Kontra fiefi Mehmet A¤ar’›nö¤rencileridir bunlar. Ancak fluunutulmas›n ki terörle halk› teslimalamazlar” dedi.Aç›klaman›n ard›ndan GözdeBuldu’nun annesi fiermin Buldupatlay›c›n›n gözda¤› vermek içinkoyuldu¤unu ama bundan sonuçalamayacaklar›n› dile getirdi. “Bask›larBizi Y›ld›ramaz, Okmeydan›’ndaPolis Terörüne Son!” sloganlar›ylasald›r›n›n protesto edildi¤ieylemde niteli¤i belirlenemeyenpatlay›c›ya ait parçalar bas›na gösterildi.Sald›r› YürüyüflleTeflhir Edildi23 Kas›m günü de Okmeydan›Dikilitafl Park›’nda biraraya gelenHÖC üyeleri “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,Faflist Sald›r›lar LinçlerProvokasyonlar Bizleri Y›ld›ramaz”sloganlar›yla yürüyüfl yaparak sald›r›y›bir kez daha teflhir ettiler. EylemdeSa¤l›k Oca¤›’n›n önüne kadar“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Okmeydan›Faflizme Mezar Olacak”sloganlar› ve alk›fllarla yürüyüfl yap›ld›.Saat 20.00’de bafllayan eylemdeTemel Haklar üyesi Gözdefiahin bir aç›klama yaparak bu türsald›r›lar›n sonuç vermeyece¤ini dilegetirdi.Sald›rganlar Hakk›ndaSuç DuyurusuSald›r›ya iliflkin 28 Kas›m günüsaat 14.00’de fiiflli Adliyesi’nde suçduyurusu yap›ld›. Adliye önündetoplanan Temel Haklar Federasyonuüyeleri de bir bas›n aç›klamas›yaparak Okmeydan› halk›na yönelikpolis terörünü teflhir ettiler.“Evimizi Bombalayan Sald›rganlarYakalanmal› ve Yarg›lanmal›d›r”yaz›l› pankart açan Federasyon üyeleri“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Halk›zHakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›ylaaç›klamaya bafllad›lar.Eylemde Gözde fiahin taraf›ndanokunan bas›n aç›klamas›nda“21 Kas›m 2007’de Okmeydan› TemelHaklar çal›flan› Gözde Buldu’nunevi bombalanm›flt›r. Gecesaat 02.00’de evin önünde büyükbir patlama sesi duyulmufl, duvarlarcamlar tahrip olmufltur. Kendilerineyap›lan sald›r›y› aile polise bildirmifl,polis olay yerine bir buçuk saatsonra gelmifltir. Aileye “yürüyüflleregidip geliyor musunuz? 1 May›s’larakat›l›yor musunuz?” türüsorular yöneltip “siyasi ba¤lant›n›zvarsa sizi yakar›z” diyerek de tehdittebulunmufllard›r. Patlamadansonra olay yerine saç›lan parçalar›ç›plak elle toplayarak ceplerinekoymufllard›r. Böyle bir sald›r›dadeliller bu flekilde toplanabilir mi?Ellerindeki parçalar› göstermedenceplerine atan polis aileye patlamayadom dom kurflununun sebep oldu¤unusöylüyor. Birbirlerine gözk›rpmay› da ihmal etmiyorlar. Ertesigün ailenin ve dernek çal›flanlar›-n›n ev etraf›nda yapt›klar› incelemedebirçok misket parças› bir kapsüleyahut boruya ait olabilecek demirparçalar› bulunuyor” sözleriyleolay anlat›ld›.Bu olay›n adalet isteyen ba¤›ms›zl›¤›ve demokrasiyi savunan tümgüçlere yönelik bir sald›r› oldu¤ununbelirtildi¤i aç›klaman›n ard›ndanaileden fiermin Buldu adliyeyegirerek evine patlay›c›yla sald›r› düzenleyensivil veresmi sald›rganlar›nbulunmas›içinsuç duyurusundabulundu.Say›: 133POL‹S TERÖRÜ 9


POL‹S‹N ÖLDÜRME ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜNOLDU⁄U B‹R ÜLKEDEDEMOKRAS‹DEN SÖZ ED‹LEB‹L‹R M‹?AKP’nin Polisinin EliHiç So¤umuyor!AKP Azmettirdi; PolisÖldürüyor!Sokaklarda polis teflkilat›ad›yla katiller sürüsüdolafl›yor Dersim’de jandarmakurflunu: Bülent Karatafl’›öldürdü, Ali R›za Çiçek a¤›ryaraland›. Katilleri tutulanmad›. Yenibosna’da polisten sokakortas›nda kurflun: 16 yafl›ndakiFerhat Gerçek felç kald›. Vuranpolis tutuklanmad›. Polisten parkta öldürentekme: ‹ki çocuk babas› elektrikçiFeyzullah Ete öldü. Beyo¤lu Emniyeti’nde poliskurflunu: Nijeryal› Festus Okeyöldürüldü. Katili tutuklanmad›,silah›n› da alarak görevinisürdürüyor. ‹zmir’de polis kurflunu:“Dur” ihtar›na uymad›¤› içinBaran Tursun arkas›ndan vurulduve öldü.Polis katlediyor, iflkence yap›-yor, cezaland›r›lm›yor, tersine ödüllendiriliyor.Böyle bir düzenin ad›-na demokrasi demek, demokrasiyipolisin katletme özgürlü¤ü olarakalg›lamakt›r. Demokrasi bu olsayd›,tekeller faflizme ihtiyaç duymazlard›.21 Kas›m 2007 tarihinde, Avc›-lar’da bir parkta oturan iki arkadafla,sivil polislerin sald›r›s›nda FeyzullahEte gö¤süne polisin vurdu¤utekme ile öldü.Olay›n arkas›ndan ‹stanbul EmniyetMüdürü Celalettin Cerrahyapt›¤› aç›klamada; "Bu kifliler vatandaflasald›r›p, rahats›z etmifller.Giden polis memurlar›na da mukavemettebulunmufllar. Arbededesald›rganlardan biri kriz geçirdi”dedi.Halka hakaret etmenin daha iyibir biçimi var m›? ‹stanbul EmniyetMüdürü halk› afla¤›larcas›na benalenen yalan söylesem de siz tepkigöstermeyecek, kabul edeceksinizdiyor. Bu düzenin ad› demokrasimi?Daha bu olay›n tart›flmas› sürerken,25 Kas›m’da bu sefer ‹zmir’deBornova Asayifl Ekipleri bir cipe“dur” ihtar›na uymad›klar› gerekçesiyleatefl ederek, arac› kullanan BaranTursun’u ensesinden vurarak öldürdü.Olaya gösterilen tepki üzerine,Baran Tursun’u katleden polis tutukland›,‹çiflleri Bakan› Beflir Atatay,nihayet bir aç›klama yapma gere¤iduydu.Polisler adeta katil sürüsü gibisokaklara da¤›lm›fl, istedikleri gibikatlediyorlar, fakat devlet bir aç›klamayapma gere¤i bile duymuyor.Ancak olay bas›n›n yo¤un olarak iflledi¤igündem haline gelince tepkilerisöndürmek için bir zahmet biraç›klama yap›l›yor. O aç›klamadada esas olarak söylenen bir fley yok.‹çiflleri Bakan› 'Kimin hatas› varsacezas›n› çeker' gibi ne anlama geldi¤ibelirsiz, asl›nda “polisin hatas›n›nolmad›¤› mahkemede a盤a ç›-kacakt›r” diye yorumlanabilecekbir aç›klama yap›yor. Ki, aç›klamayabak›n, bir insan katlediliyor, bakan“suç” kavram›n› bile kullanm›-yor. Polisin silah›n› çekip bir insan›katletmesinin ad› “hata”. Halk›nen küçük eylemini “suç” kavram›ylatan›mlayan iktidar›n bakan›n›n buhassasiyetinin nedeni san›r›z gayetanlafl›labilir aç›kl›ktad›r.Bu tablonun gösterdi¤i gerçek,ülkemizde polisin öldürme özgürlü-¤ü oldu¤u gerçe¤idir. Elbette, böylesiolaylar›n yafland›¤› bir ülkedesorunu salt kurflun s›kan polislerles›n›rl› tart›flmak gerçekleri görmeyisa¤lamayacakt›r. Zira, bu polisler,ne ad› “Polis Vazife ve SelahiyetleriKanunu” olan bir kanunla bir andakatil oldular, ne de ilk defa insankatlediyorlar. Polisin katilli¤inintemelinde sistemin ona verdi¤igörev, ve bu görev do¤rultusundada halka düflman olarak e¤itilmesivard›r. Polisi bu flekilde katil olarake¤iten bu düzenin kendisidir.Ki, bu e¤itim salt polis okullar›ndaverilen e¤itim de de¤ildir. Düzen,her vesileyle polisi halka düflmanlaflt›rmaktad›r.Polisin e¤itiminin temeli, faflistideolojidir. Bu e¤itim, polisin ony›llard›r,halka ve devrimcilere karfl›savaflt›r›lmas› ile sa¤lanm›fl bir e¤itimdir.En yetkili makamlara getirilenpolisler en fazla katliamlara imzaatm›fl polislerdir.Polis, halk›n hiçbir hakk› olmad›¤›bilinciyle e¤itilir. Halk›n hertürlü hak talebi bast›r›lmal›d›r, tehlikelidir.Halk›n her türlü örgütlenmesitehlikelidir, bast›r›lmal›d›r.Adeta halk düflmand›r.Elbette ki, bu bak›fl aç›s› bir yan›lg›üzerine polise verilmez. Tersineoligarflik düzen halk› gerçektendüflman olarak görmektedir, polisiyle,ordusuyla halka karfl› kendisi-10 POL‹S TERÖRÜ 2 Aral›k 2007


Siyasette‹LKEBurjuva bas›n, Ferhat Gerçekvuruldu¤unda sessizdir, devrimcilervuruldu¤unda polisi alk›fllar. Polisinsilah kullanma yetkisini tart›flmakonusu bile yapmaz. Fakat, örne¤in‹zmir’de bir kiflinin ayn› flekildepolis kurflunuyla vurulmas›üzerine bafllad›lar tart›flmaya.Burjuva bas›n, neden FerhatGerçek’in vurulmas›na karfl›de¤ildir, ona tepki göstermez.Ferhat Gerçek’in silahlavurulmay› hakeden suçu nedir?Sorun Ferhat Gerçek’in devrimciolmas›ndad›r. FerhatGerçek’in burjuvazinin düzeninekarfl› olmas›ndad›r. Bu durumdaFerhatlar vurulabilir.Bu nedenle, burjuva bas›-n›n, polisin bu kadar rahatadam vurmas›ndan yak›n›yorgibi görünmesi gerçe¤i yans›tm›yor,onlar as›l olarak polisinbu kadar rahatl›kla devrimcilerd›fl›ndaki kesimlere de silahdo¤rultmas›ndan flikayetçiler.‹zmir’de Baran Tursun’unpolis taraf›ndan vurulmas›naburjuva bas›n tepki gösterdi.Konuya iliflkin yaz›larda, polisinbirkaç ay içinde dövdü¤üöldürdü¤ü isimler s›raland›.Fakat bu haberlerde, örne¤indaha yak›n zamanda Dersim’deormanl›k alanda oduntoplarken askerler taraf›ndanaç›kça infaz edilen Bülent Karatafl’›n,ayn› yerde vurularaka¤›r yaraland›¤› halde bir dehapishaneye at›lan Ali R›za Çiçek’inismini bulamazs›n›z. Yada, ‹stanbul’da sokakta dergimizinda¤›t›m›n› yapt›¤› içinpolis taraf›ndan vurularak felçedilen Ferhat Gerçek’in isminide bulamazs›n›z.Hay›r, burjuva bas›n devrimcilereyönelik polisin kurflun s›kmas›ndan,öldürmesinden rahats›z olmaz,tersine devrimcilerin katledilmesihaberlerini “polisin kahramanl›¤›”olarak sansasyonelhale getirirler, halk›n bukatliam› onaylamas›n›,alk›fllamas›n› sa¤lamayaçal›fl›rlar.Burjuva bas›n, sözkonusuolan devrimciler oldu¤unda,onun yaflama hakk›n›n oldu¤unudüflünmezler, devrimcilerin haklar›yoktur, onlar katledilmeli, iflkencelerdengeçirilmeli, sonuç olarakdüzene zarars›z hale getirilmelidir.Her ne kadar tersini söyleselerdevrimcileriöldürdüklerindesorun yok mu?de yaflananlar›n anlatt›¤› budur.Onlar sözde, mahkemelerden sözederler,mahkemeye ç›kana kadarherkesin suçsuzlu¤undan sözederler,herkesin yasalar karfl›s›nda eflitoldu¤undan sözederler, fakat bunlar›nhepsi sözdedir, pratikte bunlar›nhiçbirine uygun davranmazlar.Örne¤in, bugün “polis vazifeve selahiyetleri kanunu”nu tart›flmalar›da sahtekarcad›r. Zaman›ndaço¤u bu yasalar›, devrimcilerekarfl› kullan›laca¤› için alk›fllad›lar,propagandas›n› yapt›lar.Onlar özgürlük dediklerinde, bilinki, bu onlar›n özgürlü¤üdür.Onlar demokrasi dediklerinde, bilinki kendileri için demokrasiistiyorlard›r. Onlar, Nijeryal›Festus Okey’in karakolda öldürülmesineitiraz etmek zorundakald›klar›nda bilin ki,düzenin ve kendilerinin imaj›-n›n bozulmas›n› istemediklerindendir.De¤ilse, onlar›nkendilerine düzenlerine zararvermeyen polis fliddetindenflikayetleri olmaz, devrimcilerekarfl› polisin fliddetini, düzenleriningarantisi olarakgördükleri için alk›fllarlar.Bu nedenledir ki, bir yandanpolisin insanlar› kurflunlamas›nakarfl› imifl gibi görünürken,as›l olarak polisinkatliamc›l›¤›n› rahat rahatsürdürebilmesinin koflullar›n›ortadan kald›rmamaya özengösterirler. Örne¤in, bir yandanelefltirirken, di¤er yandankimi yaflananlar› polislerinkiflisel hatalar›yla aç›klarlar,kimi bir iki yasadaki boflluktankaynakl› oldu¤unusöyler, kimi polislerin psikolojisiyleaç›klamaya çal›fl›rvb... Kimisi ise do¤rudan polisinadam öldürme özgürlü-¤ünü savunur. Tüm hepsininortak yönü, polisin katliamc›l›¤›n›nmaddi nedenlerininsorgulanmas›n›, tepki gelifltirilmesiniengellemektir.Amaç, polisin fliddetinindevrimcileri hedef alan boyutlar›n›nda sorgulan›r hale gelmesininönüne geçmektir. Çünkü,burjuvazinin devrimcilere karfl› savafl›ndapolis, yine katletmeye,burjuva bas›n da buna destek vermeyedevam edecektir.12 ‹LKE 2 Aral›k 2007


Sincan 1 No’lu F Tipi’ndenBir Faks N‹HAYET!KÜRKÇÜLERHAP‹SHANES‹’NDESALDIRI!Tutsaklara yönelik bask› ve sindirmepolitikas›na Kürkçüler Hapishanesi’ndeyaflanan sald›r› da eklendi. Her hafta rutinaramalar› gardiyanlar›n yapt›¤› hapishanedejandarma arama yapt›. Arama ad› alt›ndahücreyi talan eden jandarma, devrimcitutsaklara da sald›rd›. Jandarman›n sald›r›-s›nda ayn› hücrede bulunan Emrah Yayla,Arif Ersönmez ve Mehmet Sevik yaralan›rken,sald›r›dan sonra Emrah Yayla’n›nbile¤inde flifllik olufltu.Hapishane yönetimi ve jandarma öncesald›rarak tutsaklar› yaralad›lar, sonra datutsaklar›n revire ç›kmas›n› birkaç gün engelleyerek,sald›r›n›n izlerinin geçmesinibeklediler. Ayr›ca tutsaklar› revire göndermeyereksald›r›da bile¤i burkulan EmrahYayla’n›n tedavisini de engellediler. Tutsaklar›nsald›r›ya iliflkin yapt›¤› suç duyurular›da reddedilerek sald›r› yarg› cephesindende sürdürüldü. Adana TAYAD’l›Aileler ise, konuyla ilgili yaz›l› bir aç›klamayaparak halk› duyarl› davranmaya ça-¤›rd›Elaz›¤’da Gözalt›24 Kas›m günü evlerinden gözalt›na al›-nan Ahmet K›l›ç, Düzgün Güder ve sokakortas›nda gözalt›na al›nan Ali Altun ve soyad›ö¤renilemeyen Yusuf isimli dört kifli ç›-kar›ld›klar› mahkemece tutukland›lar.1800 Evler Polis Karakolu’nda tutulanve gizlilik karar› nedeniyle avukatlar›yla görüflmelerineizin verilmeyen gözalt›lar ancak25 Kas›m günü akflam saatlerinde avukatlar›ylagörüfltürüldüler. Ve ‘Yasad›fl› terör örgütüPKK ad›na gasp yapt›klar›’ iddias›ylagözalt›na al›nd›klar› ö¤renildi. Haklar›ndakibu suçlamalarla 27 Kas›m günü mahkemeyeç›kar›lan Ahmet K›l›ç, Düzgün Güder, AliAltun ve Yusuf ... tutuklanarak hapishaneyegönderildiler.Tecrit hapishanelerinden bir mektubu, bir dergiyi d›flar›ya göndermekbile tutsaklar için bir iflkenceye dönüfltürülmüfl durumda.Fakat, bu hapishaneler içinde özellikle Sincan F Tipi Hapishanesi’ndenherhangi bir mektup, faks aylard›r dergimize ulaflm›yordu.Nihayet, Sincan 1 No’lu F Tipi’ndeki tutsaklardan MustafaGök ve Kaan Ünsal’›n 15 Ekim tarihli bir faks› ancak bir buçuk aysonra elimize ulaflm›fl bulunuyor.Devrimci tutsaklar Mustafa Gök ve Kaan Ünsal’›n fakslar›nda,polis kurflunuyla yaralanan da¤›t›mc›m›z Ferhat Gerçek’e tutsaklar›nbir mesajlar› da var:“Sevgili FERHAT, öncelikle sana geçmiflolsun diyor, büyük ailemizin s›cakl›¤›yla s›k›ca kucakl›yoruz. Bir anönce sa¤l›¤›na kavuflup halk›n ve hakl›n›n sesini duyurma yürüyüflünekald›¤›n yerden devam etmeni tüm yüre¤imizle istiyoruz. Bizbüyük bir aileyiz ve ailemizin her zaman yan›nda oldu¤unu bilmeniisteriz. Bu inanç ve duygularla bir kez daha kucakl›yor, geçmiflolsun diyoruz. Selam ve Sevgilerimizle."“Nüktedan ve Zeybek AtefliArt›k ‹fade Özgürlü¤ü” kapsam›nda20 Kas›m’da Uflak Hapishanesi’nden gelen mektuptanaktar›yoruz:"Bu y›l›n Mart ay›ndan beri Zeybek Atefli ve Nüktedan çal›flmalar›m›z›postalayam›yorduk. Disiplin Kurulu karar›, infaz hakimli¤ive ACM onay›yla çizimlerimizi ve yaz›lar›m›z› sizlerlepaylaflmam›z› engellemifllerdi. ‘Örgütsel haberleflme’ gibi hiçbirmaddi dayana¤› olmayan gerekçelerle al›nm›flt› bu kararlar. Bukonuda yeni bir geliflme oldu.Ekim ay› içinde gönderilmeyen mektuplar›m›zla ilgili DisiplinKurulu karar›na yapt›¤›m›z itiraz› ‹nfaz Hakimli¤i kabul etti.Nüktedan ve Zeybek Atefli çal›flmalar›m›z bu kez ifade özgürlü¤üile tutuklular›n kültür-sanat faaliyetlerinde bulunma hakk› çerçevesindede¤erlendirildi. Umuyoruz ki bundan sonra duygu vedüflüncelerimizi eskiden oldu¤u gibi Nüktedan sayfalar›ndan sizlerlepaylaflaca¤›z."Kitabevi’ne Polis Bask›n›Geçti¤imiz günlerde Sosyalizm ‹çin K›z›l Bayrak Gazetesi’nin43. ve 44. say›lar› hakk›nda toplatma ve iki hafta kapatma cezas›verilmiflti. Gazetenin 45. say›s› hakk›nda da toplatma karar› ç›kar›ld›ve bu toplatma karar› nedeniyle gazetenin sat›ld›¤› bayiilerdenKad›köy Mephisto Kitabevi’ne 26 Kas›m günü polis bask›n› düzenlendi.Polisler, kap›lar› tutarak kitabevinde bulunan insanlar›al›koyarak, GBT kontrolünden geçirdi. Bask›nda kitabevinin saatlercekapal› kalmas›na neden olan polis, kitabevinin sahibini 4 saatgözalt›nda tutarak hukuksuz tavr›n› sürdürdü.K›z›l Bayrak Gazetesi ise konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada bask›n›ve toplatmay› protesto ederek “Susmayaca¤›z” dedi.Say›: 133HABER 13


Kazanan DirenifltirTelekom Direnifli TümEmekçilerin Kazan›m›d›rTürk Telekom’da 16 Ekim’debafllayan grev, taraflar aras›nda sa¤lananuzlaflmayla 29 Kas›m’da sonaerdi. Telekom iflçileri ayn› gün iflyerlerindeki grev ilanlar› ve pankartlar›n›indirerek iflbafl› yapt›lar.Yap›lan aç›klamalarda anlaflmayagöre; çal›flanlar›n ücretlerine, birinciy›l yüzde 10, ikinci y›l yüzde6,5 art› enflasyon oran›nda art›fl yap›laca¤›ö¤renildi.‹flçilerin 5 gün 45 saat olan çal›flmasüreleri mevcut haliyle korunacak.Çal›flma süresinin 6 gün 45 saatolarak uygulanmas› halinde iflçilereayl›k 200 YTL ilave ödeme yap›lacak.‹flçilere 112 gün üzerinden ikramiyeödenecek. Sosyal yard›mlarise ücret zamlar› oran›nda artt›r›lacak.Çal›flanlar aras›ndaki ücretdengesizli¤inin de 2008 y›l›n›nMart ay›ndan itibaren giderilmeyebafllanaca¤› duyuruldu. Daha önceiflten at›lan bir grup iflçinin gerial›nmas›nda da uzlafl›ld›.Anlaflmada en genel hatlar› itibariyle,asgari bir kazan›m ve enaz›ndan kimi haklar› koruma sözkonusudur.Ancak Telekom grevinin önemi,anlaflman›n hangi maddeleriiçerdi¤inin de ötesinde, uzun biraradan sonra iflçilerin, bir sendikan›ngreve ç›kma cesaretini göstermesiydi.Evet, greve ç›kmak bir cesarethaline gelmiflti neredeyse ülkemizde.Telekom iflçileri bu cesareti gösterdiler.44 gün boyunca sürdü direnifl.25 bine yak›n iflçinin kat›l›m›ylaTelekom grevi, son y›llar›n en büyükgreviydi.Telekom direnifli, grev yap›lamazdüflüncesini y›kt›¤› için, art›kgrevle hak al›namaz düflüncesiniy›kt›¤› için ve sonraki grevlerinönünü açt›¤› için tüm emekçiler içinbir kazan›md›r.Demagojik ve fizikisald›r›lara karfl›, grevsilah›yla direnildi“Bu ‹fl Kolunda Grev Var” pankart›uzun y›llard›r ilk kez bu kadaryayg›n biçimde aç›ld›. Grevin unutturulmayaçal›fl›ld›¤› bir dönemde 81ilde bu pankart›n aç›lmas› çok önemliydi.Bir iki iflçinin oldu¤u iflyerlerindebile emekçiler G rev Gözcüsüönlü¤ünü giyip direnifle kat›ld›lar.Mevcut anayasada grev hakt›rdeniliyor. Telekom iflçileri de bu yasalhaklar›n› kullan›yorlar. Ama bununkarfl›l›¤›nda ise iflçileri grevdencayd›rmak için onlarca tezgah kurulmufldurumda. Greve aç›kça fizikiolarak sald›r›l›yor, grevi gayrimeflru duruma düflürmek, halk›ngözünde küçük düflürmek için provokasyonlarabaflvuruluyor.Çünkü burjuvazi grev karfl›s›ndatahammülsüz; grevi, “s›n›f mücadelesininhortlamas›” olarak görüyor.Bebek’teki Telekom müdürmuavini Barbaros Önal “gerekirsesilahlan›r gider o ar›zay› gideririz”diyordu. (Gerekirse silahlan›r grevk›r›c›l›¤›n› önleriz diyebilen bir sendikac›l›klaç›k›lmal› elbette bununkarfl›s›na) Her zamanki ola¤an ar›-zalar› “sabotaj” gibi göstererek, iflçileri“yasad›fl›” gösterme ve varolansahiplenmeyi, deste¤i grevinaleyhine döndürmeye çal›flt›lar. Düzencephesi bir yandan grevin hakoldu¤unu bozuk plak misali tekrarlay›pdururken, öte yandan provokasyonlaryapt›, tehditler ya¤d›rd›.Hayat›n her alan›nda, hangi gerekçeyle,hangi zeminde yükselirseyükselsin, tüm muhalif sesleri, tümdireniflleri yok etmek istiyorlar çünkü.Gerçek flu ki “direnifl”, “grev”gibi kelimelerin kendisine bile tahammülleriyok. Bunlar› hayat›nprati¤inden de, beyinlerden ve dillerdende silmek istiyorlar.Direnifllere karfl› kullan›lan klifleler,aç›kça veya dolayl› biçimlerdehep devrededir. “Bunlar›n ekonomiyle,haklarla vb.. bir ba¤lant›s›ilgisi yok, bunlar ülkemizi zay›flatmak,istikrars›zlaflt›rmak istiyorlar”derler en meflru ve yasal direnifltebile.Bütün bunlar karfl›s›nda Telekomiflçisinin yaln›zca meflrulu¤u,hakl›l›¤› ve bir de grev silah› vard›.Grevi iflte bütün bunlara karfl› gerçeklefltirildi¤ive sürdürüldü¤ü içinemekçiler aç›s›ndan bir kazan›molarak görüyoruz.Anlaflma öncesi geliflmeler,destek eylemleri23 Kas›m’da Türkiye Haber-‹flSendikas› ile Türk Telekom temsilcileriaras›nda gecenin geç saatlerinekadar süren görüflmelerde, grevdenönce toplu sözleflmenin birinciy›l›nda yüzde 10, ikinci y›l›nda6'flar ayl›k dönemler halinde yüzde4'erlik zamlar öneren Türk Telekomtemsilcileri, birinci y›l zamm› içinyüzde 9.5, ikinci y›l zamm› için tekseferde yüzde 5'lik art›fllar önerdi.Türk Telekom temsilcilerinin ayr›cagrevden önce ücretler aras›ndakidengenin sa¤lanmas› için önerilen25 milyon YTL'lik teklifi 20 milyonYTL'ye çektikleri ifade edildi. Grevinönemli nedenleri aras›ndakikapsam maddesindeki uyuflmazl›-¤›n da devam etti¤i belirtildi.14 EMEK 2 Aral›k 2007


Devrimci mühendislerdenTelekom iflçilerine destekDevrimci Mücadelede Mimar veMühendisler, ve Art› ‹vme Dergisi25 Kas›m günü Gayrettepe Telekombinas›nda iflçileri ziyaret ederekdesteklerini sundular. Mühendisler,“Bu grevin baflar›s›n› emekten, adalettenyana olanlar›n baflar›s› olarakde¤erlendiriyoruz” sözleriyle grevidesteklediklerini dile getirdiler.‹flçi bürosuna sald›r›Tunceli Ovac›k’ta Haber-‹fl üyesiiflçilerin kulland›¤› büroya sald›r›gerçeklefltirildi. ‹flçiler sald›r›yatepki gösterdiler. Sald›r›lar›n iflçileriy›ld›ramayaca¤›n› belirten Ovac›kMunzur Su iflçileri de, Telekomiflçilerinin grevi destekledikleriniaç›klad›lar.Kars Gençlik DerneklilerTelekom iflçileriyleKars Gençlik Derne¤i Giriflimiö¤rencileri 25 Kas›m’da Telekomiflçilerini ikinci kez ziyaret ettiler.Kars Gençlik Dernekli ö¤rencileriflçileri dinledikten sonra direniflidesteklediklerini ve her zamaniflçilerin yanlar›nda olacaklar›n›belirterek ziyaretlerini bitirdiler.DTCF’liler Telekomiflçilerine destek verdiler!28 Kas›m günü AnafartalarÇarfl›s›’nda biraraya gelen veyaklafl›k 65 kifli ö¤renci “Telekom‹flçisi Yaln›z De¤ildir” pankart› açarakTürk Telekom’un önüne yürüyerekbir aç›klama yapt›lar. AnkaraGençlik Dernekli Ö¤renciler’indebulundu¤u yürüyüflte aç›klamay›Eray Destegül okudu.sözde grev hakk›gerçekte grev yasa¤›Telekom iflçileri grevi bitirdiler,fakat grev süresince de, patronlar›n,yasad›fl› olarak grev k›r›c› iflçilerçal›flt›rd›¤› bas›na yans›d›.Ülkemizde grev bu koflullardayap›labiliyor.Elbette ki, patronlar›n bunuyapmaya cüret etmelerinin nedeni,yasalar›n grev k›r›c›l›¤›n› sözdeyasakl›yor görünürken, gerçekteserbest b›rakmas›, hatta denilebilirki teflvik etmesidir.Örne¤in anayasan›n 54. maddesi“grev hakk› ve lokavt” olarakdüzenlenmifltir. Oysa grev hakt›rfakat lokavt diye bir hak olamaz.Lokavt, patronun iflçiyi grev nedeniylecezaland›rmas› demektir. Lokavtilan ederek, üretimi kendi iradesiyledurduran patron, Lokavtsüresince ücret ödemeyerek iflçiyiaçl›kla cezaland›rm›fl olur. Dolay›-s›yla Lokavt’› patron için hak olarakdüzenleyen 12 Eylül anayasas›,lokavt ile patronu iflçiye karfl› silahland›rmaktad›r.Di¤er yandan, yasalar patronalokavt hakk› tan›makla da yetinmiyor,anayasa grev k›r›c›l›¤›n›n “cezas›n›”adeta grevi teflvik edecekdüzeyde tutarken, iflçilerin yasalaraayk›r› flekilde greve kat›lmalar›n›hapisle cezaland›r›yor. fiöyle ki;2822 say›s› Toplu ‹fl SözleflmesiGrev ve Lokavt Yasas›’n›n 43.maddesi “iflveren grevci iflçilerinyerine hiçbir surette daimi veya geçiciolarak baflka iflçi alamaz veyabaflkalar›n› çal›flt›ramaz” derken,bu suçun karfl›l›¤›n› asgari 150YTL para ile güya cezaland›r›yor.Oysa cezan›n mant›¤› cayd›r›c›olarak suçu önlemektir. Buradacayd›r›c›l›k de¤il teflvik vard›r. Buyapt›r›m›n bile pratikte uygulanmamas›sistemin patrona sundu¤uek olanakt›r.Ayn› yasan›n 77. maddesi ise,grev süresince iflyerinde yasalarcaçal›flmaya mecbur edilen iflçilere,greve kat›lmalar› durumunda üçaydan bir y›la kadar hapis cezas›ile cezaland›r›yor.Halktan yana bir anayasadagrev hak olarak düzenlenirken, Lokavtyasaklan›r. Nitekim Haklar veÖzgürlükler Cephesi’nin yay›nlad›¤›halk anayasas› tasla¤›nda:“Grev hakt›r. Lokavt Yasakt›r”demektedir.TÜMT‹S:“Çete De¤il ‹flçiyiz”Türkiye Motorlu Tafl›t ‹flçileriSendikas›’n›n (TÜMT‹S) 17 yöneticisinin21 Kas›m günü “çete kurarakadam dövmek, iflyerlerine vearaçlar›na zarar vermek” suçlamas›ylagözalt›na al›nmas›, Ankara’daNakliyeciler Sitesi’nde bir araya gelenTÜMT‹S üyeleri taraf›ndan protestoedildi. 25 Kas›m’da yap›laneylemde konuflan TÜMT‹S GenelBaflkan› Kenan Öztürk, “ayn› uygulaman›ngrevde olan Haber-‹fl Sendikas›’nakarfl› da yürütüldü¤üne”dikkat çerekek, bask›n ve gözalt›lar›n,sendikal mücadele veren iflçileriy›ld›rmak için yap›ld›¤›n› belirtti.S›k s›k “Çete De¤il ‹flçiyiz, Örgütlüyüz,Güçlüyüz” slogan›n›n at›ld›¤›eyleme Haber-‹fl Sendikas›, Petrol-‹flSendikas›, 78’liler Derne¤i,Pir Sultan Abdal Derne¤i, SDP dedestek verdi.Say›: 133EMEK 15


TTB: “Meflru Savunma Hakk›m›z›Kullanmaya Kararl›y›z”Türk Tabipler Birli¤i; meclisgündeminde olan SSGSS ve KamuHastane Birlikleri Pilot Uygulamas›Hakk›nda Kanun Tasar›-s›'yla ilgili 28 Kas›m günü saat13.00’te bir bas›n toplant›s› gerçeklefltirdi.Ali Çerkezo¤lu okudu¤u aç›klamadaSa¤l›k Bakanl›¤›'n›n öngördü¤ütam gün çal›flma uygulamas›n›‘tamgün kölelik’olarak de¤erlendirdi.SSGSS’ninamac›n›n sa¤l›k hizmeti sa¤lamakolmad›¤›n› söyleyen Çerkezo¤lukamu hastanelerininözellefltirilmesi, tam gün kölelikdüzeni, e¤itim hastanelerindepartizanca iflgal çabalar›n›n kabuledilemez oldu¤unu ifade ederek“AKP hükümeti bu giriflimlerdenvazgeçmedi¤i takdirde meflru savunmahakk›m›z› sonuna kadarkullanmaya kararl›y›z” diye konufltu.TTB Baflkan› Prof. Dr. GençayGürsoy ise, “Do¤an›n verdi¤iyaflama hakk›n›, son derece ilkelbir flekilde vahfli kapitalizmin koflullar›naterk edemeyiz” diyerek8 Aral›k'ta ise 56 odalar›yla birliktebir eylem plan› haz›rlayacaklar›n›ve seslerini duyurmayaçal›flacaklar›n› duyurdu.SSGSS Yasas›naHay›r!KESK, D‹SK, TMMOB ve AdanaTabip Odas› üyeleri, 28 Kas›m günü,Adana ‹nönü Park›’nda bir araya gelerekSosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›kSigortas› (SSGSS) ile Kamu HastaneleriBirlikleri Kanunu Tasar›s›’n›niptal edilmesini istediler."SSGSS Yasas›na Hay›r, Telekom‹flçisi Yaln›z De¤ildir" pankart›n›naç›ld›¤› eylemde aç›klama yapan AdanaTabip Odas› Baflkan› Osman Küçükosman,yasan›n bütünüyle yürürlüktenkald›r›lmas›n› ve tüm sigortal›lar›nsosyal devlet ilkesine uygunluk temelindeeflitlenmesini istedi.Aç›klamada hükümetin baz›de¤ifliklikler yapmak üzere meclisegönderdi¤i yasada sigortal›lar›n lehineherhangi bir de¤iflikli¤in olmayaca¤›,sa¤l›k ve sosyal güvenlik haklar›n›ndaralt›laca¤› dile getirildi.Sosyal Güvenlik Reformu TBMM’deSendikalar› Göreve Ça¤›r›yoruz!Emekçiler için, halk›n tüm kesimleri için yeni hakgasplar› demek olan Sosyal Güvenlik Reformu YasaTasar›s› geçen hafta TBMM’ye getirildi.Çal›flma Bakan› Faruk Çelik, tasar›n›n meclise getirilmesininard›ndan yapt›¤› aç›klamada “15-18 Aral›k’taMeclisten geçmesini hedefliyoruz” dedi.AKP iktidar›n›n bir program› var. Peki sendikalar›nvar m›?Aylard›r yasan›n niteli¤i üzerine sendikalar taraf›ndanpek çok aç›klama yap›ld›, raporlar yay›nland›. Onlar›nhepsinin ortak noktas›, bu tasar›n›n emekçilerekarfl› bir sald›r› anlam›na geldi¤i ve kabul edilemez oldu¤uydu.Söylenenler do¤ruydu.fiimdi kabul edilemez oldu¤unu fiilen göstermeaflamas›nday›z.Sendikalar, oligarflinin tasar›y› yasallaflma sürecinesoktu¤u bir dönemde, yine bas›n aç›klamalar›yla, raporlarla,s›radan protestolarla yetinemezler.Bununla yetinmek demek,asl›nda bugüne kadar yasayakarfl› söyledikleri, yapt›klar›her fleyi, “yasaya karfl› ç›k›yorgörünmek”, yani baflka deyiflleiflçi s›n›f›n› oyalamak içinyapt›klar› anlam›na gelecektir.Oligarflinin emekçilere yönelik sald›r›lar›n› püskürtecekbir düzeye gelmemiz için, örgütlenme bak›m›ndan,mücadele anlay›fl› bak›m›ndan henüz afl›lmas› gerekenanlay›fllar ve eksiklikler oldu¤u aç›kt›r. Fakat, iflçis›n›f›n›n tarihine, böyle bir sald›r›y› direniflsiz karfl›-lama utanc› da yaz›lmamal›d›r. Bunun utanc› da, sorumlulu¤uda elbette en baflta sendikalar›n olacakt›r.Sendikalar› göreve ça¤›r›yoruz.Sosyal Güvenlik Reformu Yasas›’na karfl› yapabilecekleritüm eylem biçimleriyle direnifli örgütlemeyeça¤›r›yoruz. Tüm olumsuzluklara, yetersizliklere ra¤men,direniflte ve sonuç almada kararl›l›k gösterilirse,sonuç da al›nabilir.Sosyal Güvenlik Reformu’nu emperyalist tekellerve iflbirlikçileri istiyor. Sessiz kalmak, direnifl örgütlememek,emperyalist tekeller ve iflbirlikçilerin saf›ndaolmakt›r. ‹flçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› savunan sendikac›l›kise, iflçilerin önünde yürüyerek mücadeleyi örgütlemektir.16 EMEK 2 Aral›k 2007


Ö¤retmenler Günü’ndeÖ¤retmenler EylemdeE¤itim emekçileri, "24Kas›m Ö¤retmenler Günü"nde“Göstermelik GünDe¤il, Hak ‹stiyoruz” talepleriylealanlara ç›karak "ekonomikkoflullar›n›n iyilefltirilmesi,hak ihlalleri ve yandafl atamalar›nason verilmesi"ni istediler.Birçok ilde eylem yapane¤itim emekçileri, kendileriniyoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflamayamahkum eden AKPiktidar›na tepkilerini dile getirdiler.E¤itim-Sen ‹stanbul fiubeleri,24 Kas›m’da Ö¤retmenlerGünü dolay›s›yla Ca¤alo¤lu'ndaki‹l Milli E¤itimMüdürlü¤ü önünde bir eylemyaparak ö¤retmenlerin sorunlar›nadikkat çekti. Saat13.00’te yap›lan eylemde televizyonlardaKardelen Ayflereklam›n› elefltiren ö¤retmenlerad›na E¤itim-Sen ‹stanbul2 No'lu fiube Baflkan› HasanToprak, devletin elit ve resmierkan›, ö¤retmenlerin giremedi¤iZübeyde Han›m Ö¤retmenEvi'nde ö¤retmenler günününkutland›¤›na de¤inerek“ö¤retmenleri yoksulluk s›n›-r›n›n alt›nda yaflamaya mahkûmeden o elit ve resmi erkânflunlar› bilmelidir ki, bizlery›lda bir kere kulland›klar›boyal› laflara itibar göstermiyoruz.Bizler onurlu bir yaflam,bizler bilimsel bir e¤itim,bizler eflit ifle eflit ücretistiyoruz" dedi.Eylemde, 24 Kas›m 2005'te Ö¤retmenler Günü kutlamalar›napolisin sald›rmas›yla baca¤›ndansakatlanan ve bugünekadar 5 kez ameliyat olanÖ¤retmen Erkan Barikan sözalarak AKP’ninö¤retmenlereverdi¤i de¤erinsald›rmas›ylakan›tland›¤›n›dile getirdi.Aç›klamaya“Ne Ticarethane Ne HapishaneÖzgür Üniversite Lise Ö¤rencileri”pankart›yla destekolmak için gelen liseli ö¤rencilerinpankart›na polisin elkoymak istemesine ö¤retmenlertepki gösterdi. Tepki üzerinepolis pankart› ö¤rencileregeri verdi.80 kiflinin kat›ld›¤› eylemde“Sözleflmeli Köle Olmayaca¤›z,Paras›z E¤itim Paras›zSa¤l›k, Yaflas›n Örgütlü Mücadelemiz”sloganlar› at›ld›.‹stanbul’da yap›lan birbaflka eylem ise TaksimTramvay Dura¤›’nda gerçeklefltirildi.E¤itim EmekçileriDerne¤i ad›na aç›klama yapanP›nar Bali ö¤retmen atamalar›ndayap›lan adaletsizli-¤e dikkat çekti.Ankara K›z›lay’da toplananE¤itim-Sen üyeleri ise“‹nsanca Yaflamak ‹stiyoruz”diye hayk›rd›lar. E¤itim-SenGenel Baflkan› Alaaddin Dinçeryapt›¤› aç›klamada ö¤retmenlerin,bask›lar, siyasi niteliklikovuflturmalar, AKPmerkezli kadrolaflma sald›r›-lar› ve maddi s›k›nt›lar›n alt›ndagünden güne ezildi¤iniifade etti.Adana’da sürgün ve soruflturmalaratepkilerini dilegetiren ö¤retmenler Diyarbak›r’daAZC Plaza önünde ücreteflitsizli¤ine vurgu yapt›-lar.Yunanistan’da GrevlerYunanistan’da halk›nsosyal güvenlikçerçevesindeki haklar›n›ngasbedilmesiniamaçlayan “sosyalgüvenlik reformu” nakarfl› grevler büyüyor.Sendikalar, emekli ayl›klar›n›ndüflürülmesini,emeklilere ayr›-lan fonlar›n azalt›lmas›n›da içeren düzenlemelerekarfl› ç›k›yorlar.Reform ad› alt›ndaki hakgasp›na yönelikolarak önce ö¤retmenler, ard›ndan da gazetecilerbir günlü¤üne ifl b›rakarak protesto eylemiyapt›lar. Protesto eylemleri çerçevesinde Atina’dadüzenlenen gösteriye 4 binden fazla bas›nemekçisinin kat›ld›¤› belirtildi. Grev sonucundadevlet televizyonlar› ve özel televizyonkanallar›n›n yay›nlar› bir günlü¤üne durduruldu.‹nternet haber siteleri güncelleme yapmad›.Hükümete ait bas›n bürolar› da greve destekverdiler ve grev günü gazete ç›kar›lamad›.Grevlere, kamu çal›flan› mühendis ve doktorlarda destek verirken, 12 Aral›k günü ülkegenelinde grev yap›laca¤› aç›kland›.Paris'te ö¤rencilereylemlerini sürdürüyorFransa’da ö¤rencilerin üniversitelerinözellefltirilmesine karfl› bafllatt›klar› ve iflgallerle,grevlerle milyonlar›n kat›l›m›na ulaflaneylemler, ö¤renciler taraf›ndan ayn› taleplerlesürdürülüyor.Halen ülke genelindeki 85 üniversiteninyar›s›nda boykotlar devam ediyor.Ayr›ca, ö¤renciler, Fransa’n›n baflkenti Paris’tebinlerce kiflinin kat›ld›¤› bir gösteri düzenleyerek,hükümetten özellefltirme planlar›-n›n geri çekilmesiniistediler. Ö¤rencisendikalar›-n›n ça¤r›s›yla yap›laneylemlerFransa’n›n di¤erbölgelerinde debinlerce ö¤rencininkat›l›m›ylagerçekleflti.Say›: 133 EMEK 17


Greve gidentar›m iflçileri kazand›Çukurova bölgesinde toprak a¤alar›,çal›flt›rd›klar› iflçilerin günlük 21 YTLolarak belirlenen ücretlerini dikkate almay›payr›ca 3 ayd›r herhangi bir ücretödemeyince yaklafl›k 50 bin tar›m iflçisi greve giderek haklar›n› ald›lar.Tar›m iflçileri daha önce de ifl b›rakma gibi eylemlerle, ald›klar› 15YTL ücretin, Tar›m Komisyonu (Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›,Adana Valili¤i ve ‹fl Bulma Kurumu) taraf›ndan 21 YTL olarak belirlenmesinisa¤lam›fllard›..Greve öncülük eden Tar›m Arac›lar› Derne¤i Baflkan› Remzi Kaya,tar›m iflçilerinin resmi herhangi bir haklar› olmad›¤›n›, ancak grev haklar›olmasa da eylemlerinin grev oldu¤unu ve Adana, Erzin, Ceyhan,Dörtyol, Tarsus, Mersin bölgelerini kapsayan greve kat›l›m›n yüzde 90gibi çok yüksek oranda gerçekleflti¤ini söyledi.Greve kat›lan iflçiler, gruplar halinde örgütlenerek, tarlalarda, tar›miflçilerinin geçti¤i yollarda greve kat›l›m› art›rma çal›flmas› yürüttüler.Tar›m iflçileri yapt›klar› grevle ücretlerinin 21 YTL olarak ödenmesini,Adana’da 5 büyük toprak sahibine kabul ettirirken, Tarsus ve Mersinbölgesindeki toprak sahipleri talepleri kabul etmedi¤i için bu bölgelerdeçal›flan iflçiler grevi 25 Kas›m tarihi itibariyle halen sürdürüyorlard›.Adana bölgesinde direniflin taleplerini kabul ettirmesi ile ilgili aç›klamayapan Remzi Kaya, eylemin iflçilerin baflar›s› oldu¤unu, 50 bin iflçininifle gitmeyerek kazand›¤›n› belirtti.Tar›m iflçileri direnerek kazan›rken, burjuva bas›n tar›m iflçilerininböylesi kitlesel grevini görmezden geldi. Tar›m iflçileri trafik kazalar›ndacan verirken, timsah gözyafl› döken burjuva bas›n, iflçilerin çal›flmakoflullar› için direniflleri sözkonusu oldu¤unda, bunda haber de¤eri görmedi!.Burjuva bas›n çaresiz iflçilerin haberini yapmay› sever, çünküonlar›n ac›lar› üzerinden as›l kendilerinin ne kadar insanc›l olduklar›n›anlat›rlar. Fakat direnen iflçilere düflmand›rlar. Çünkü halk›n direnifllerindekendi sonlar›n› görürler.Halk Antalya-Kemer yolunutrafi¤e kapatt›!26 Kas›m’da Antalya'n›n Kemer ilçesindemeydana gelen trafik kazas›nda CengizKorkmaz isimli bir kiflinin hayat›n› kaybetmesiüzerine halk, Kemer-Antalya kara yolunubir süre trafi¤e kapatarak protesto gösterisiyapt›.Kavflakta daha önce meydana gelen trafikkazalar›nda da çok say›da kiflinin öldü¤ü belirtilen eylemde, alt geçityap›lmas› istendi. Kitle ad›na konuflan Hasan Aktafl, ''Alt geçit yapmakiçin daha kaç can›n yanmas› laz›m?... Önlem al›nmas› için bir yetkilininmi çocu¤unun ölmesi gerekecek?... toplanan vergiler nereye gidiyor?Üç kuruflluk kavflak yap›lam›yorsa bunun sorumlusu kim?''dedi.Aç›klama, alt geçit yap›lmad›¤› sürece eylemlerin sürece¤i belirtilerekbitirildi.Alt›n aramaya karfl›Ankara’ya yürüyüflÜlkenin 7ayr› ilden Ankara'yahareketeden ÇevrePlatformuüyeleri, Çevreve OrmanBakanl›¤›önünde buluflarak,haz›rlad›klar›raporu Çevre ve Orman Bakan›Veysel Ero¤lu’na iletti.Çevre Platformu Koordinatörü S›dk›Uyar, topraklar›m›z kaz›l›yor, kirletiliyor,yer alt› sular› zehirleniyor diyerekalt›n ve di¤er madenleri ç›karma ad›natopraklar›m›z›n öldürüldü¤ünü söyledi.Grup “Kazda¤lar› yok olmas›n”,“2B’ler sat›lmas›n”, “Maden yasas› m›sömürge yasas› m›?” dövizleri tafl›yarak,“Bu vatan bizim, bu orman bizimsatt›rmay›z” sloganlar› att›lar.Fosfat fabrikas›na karfl›köylü eylemleriBal›kesir'in Band›rma ilçesine ba¤l›Sahil Yenice köyüne kurulmas› planlananfosfat zenginlefltirme fabrikas›nakarfl› köylüler, 17 Kas›m’da miting, 24Kas›m’da yürüyüfl, 25 Kas›m’da referandumyapt›.Köylüler, 17 Kas›m’da fabrikan›nyap›laca¤› araziye yürüyüfl yapt› ve binkiflinin kat›ld›¤› bir miting düzenledi.Mitingde, fabrikan›n kurulmas›n›n ekilialanlara, çevreye ve halk›n sa¤l›¤›na büyükzarar verece¤i belirtildi.24 Kas›m’da Band›rma’da yürüyüflve oturma eylemi yap›ld›. 600 kiflininkat›ld›¤› eylem bas›n toplant›s› düzenlenerekbitirildi.25 Kas›m’da içlerinde Gençlik Derneklilerinde bulundu¤u bir kitle köylüleredestek ziyareti yapt›. Destek ziyaretindeHalkbilim Kulübü Müzik Toplulu-¤u Grup Yorum’un türkülerini söyledive köylüler 422 kiflinin kat›ld›¤› bir referandumdamücadelenin sonuna dek sürmesikarar› ald›lar.18 KÖYLÜLER 2 Aral›k 2007


Alevi reformu... Kürt sorununa çözüm paketi...AKP’N‹N REFORMLARI,EMPERYAL‹ZM‹N POL‹T‹KALARIDIRBurjuva bas›n›n bir k›sm›, AKPbugüne kadar “çözümsüz” b›rak›lantüm sorunlara el at›yor havas›ndatam bir AKP ya¤c›l›¤› ve yalakal›¤›kampanyas› bafllatt›.Gerçekte AKP de önceki düzenpartilerinin yapt›klar›n› tekrar etmektenbaflka bir fley yapm›yor. NeKürt sorununa iliflkin ilk kez bir“paket” haz›rlan›yor, ne de alevi reformundanilk defa sözediliyor.AKP, bu manevralar› emperyalizmindirektifleriyle, s›rt›n› onlarayaslayarak belki biraz daha cüretliyap›yor, ama o kadar. Özü farks›z,muhtemel sonuçlar› farks›zd›r.Hat›rlanaca¤› gibi k›sa bir süreönce bas›na “AKP Alevilerle ilgilireform paketi haz›rl›yor” diye birhaber servis edilmiflti. Bu haberi Yürüyüfl’ün130. say›s›nda de¤erlendirmiflve “bu kafa yap›s› alevilerinsorunlar›n› çözer mi?” diye sormufltuk.Geçti¤imiz hafta içinde yap›lanaç›klamalardan AKP’nin alevilereyönelik manevralar›n›n o zamanyans›yanla s›n›rl› olmad›¤› anlafl›l›-yor. Daha baflka nelerden sözedildi-¤ine geçmeden önceki “alevi reformu”nunneler içerdi¤ini burjuva bas›ndanözetleyerek hat›rlatal›m:“KISA VADE: Resmi statüde olmad›¤›için kamu kurumlar›n›n deste¤indenyoksun olan cemevlerineher türlü maddi ve manevi yard›msa¤lanacak.ORTA VADE: Cemevlerinin yasalstatüye kavuflturulmas› hedefleniyor.Yasall›k statüsüyla camilerdeoldu¤u gibi cemevlerinin su ve elektrikgiderleri devlet taraf›ndan karfl›lanacak.Cemevi yap›m›nda, arsatahsisi ve inflaat yap›m› gibi mevzuattankaynaklanan zorluklar daafl›lm›fl olacak.UZUN VADE: Alevilikle ilgili kamusalniteli¤i olan, alevi kurumlar›-n› bünyesinde bar›nd›racak bir yap›-n›n oluflturulmas› tasarlan›yor.”Özellikle son maddenin amac›da, ifllevi de aç›k; alevili¤i devletbünyesine ve denetimine çekmek.Bu uzun vadeli amac›n zemininiolgunlaflt›rmak için de alevilere yönelikmanevralar birbirini izliyor.Gündemdeki yeni manevralar ise,k›sa bafll›klar halinde flunlar:Baflbakan Tayyip Erdo¤an, MuharremOrucu döneminde alevilerleiftar açacak!.. Cumhurbaflkan› AbdullahGül’ün himayesinde Antalya/Elmal›’daMusa Abdal Enstitüsükurulacak... Muharrem Orucudöneminde devlet himayesinde Avrupa’yadedeler gönderilecek... Alevileriçin devlet bünyesinde bir kurumoluflturulacak...Bunlardan bir tekinde bile, alevilerininançlar›n› özgürce yaflamalar›n›sa¤lamaya yönelik bir kayg›ve amaç gözükmemektedir. Baflbakanl›k,Cumhurbaflkanl›¤› gibi enüst düzeyde gösterilen bu yak›n ilgive alakan›n, devletin alevilere “resmenkucak açmas›”n›n çeflitli nedenlerivar. Oligarflinin alevili¤i tümüyledüzeniçine çekmeye, devrimcilerdentümüyle koparmaya yönelikuzun vadeli amaçlar›, bu giriflimlerinbafl amac›d›r. ‹kinci olarakda, AKP’nin sistem için oy hesaplar›ve AKP’nin islamc› ideolojisinindevam› olan sünnilefltirme hedefi,amaçlar aras›ndad›r.Amaç o kadar barizdir ki, alevilerinMuharrem Orucu’nda Ramazanay›nda oldu¤u gibi bir iftar gelene¤iolmamas›na ra¤men, AKPzihniyeti “reform” yaparken bilekendi sünni geleneklerini dayatmaktad›r.Alevi inanc›nda MuharremOrucu bir yast›r. Ama AKP’ninbu yasa sayg›s› yoktur. Olmas› damümkün de¤il; çünkü onlar halaKerbala’da katledenlerin inanç vepolitikalar›n› sürdürüyorlar... Amaço kadar barizdir ki, güya alevilere“jest” amac›yla size bir Musa Abdalenstitüsü kuraca¤›z derken bile,“ama bizim himayemizde, bizimdenetimimizde olacak” diye dayatmaktad›rlar.Baflka bir ifadeyle, alevileredair cemevleri, enstitüler, resmiyap›lar, dedeler olsun ama, hepsibizim denetimimizde, yani Sünnili¤indenetiminde olsun demektedirler.Alevileri düzeneyedekleme manevralar›yeni bafllamad›AKP’nin Alevi reformu, Alevili¤idüzene ba¤lama, devlet denetiminealma reformudur. Ve yaz›-m›z›n bafl›nda belirtti¤imiz gibi budo¤rultuda baflvurulmufl ilk manevrada de¤ildir.Mesela, bundan on y›l öncesineSay›: 133AKP/ ALEV‹LER 19


gidelim; 5 Nisan 1997’ye.O gün, Cumhurbaflkan› Demirel,bir alevi dedesini (‹zzettin Do-¤an’›) di¤er dini temsilcilerle birlikteÇankaya Köflkü'ne davet etmiflti.Bu “s›radan” bir davet de¤ildi.Çünkü, “Cumhuriyet tarihindeilk kez” bir alevi dedesi davet edilmifltio köflke. Gazeteler ertesi günböyle yazd›lar. Cumhuriyet ad›na,demokrasi ad›na bir utanç vesilesiolmas› gereken bu tarihten utançduymad› oligarflinin temsilcileri.Ama ertesi gün gazeteler “alevilereyönelik reformlar” üzerine makalelerledoluydu.Peki ne zaman gündeme geldi bureformlar? Asl›nda tart›flmay› büyüten,yo¤unlaflt›ran 1993 Sivas katliam›,1995 Gazi katliam› sonras›nda,Alevi halk›n düzene karfl› tepkilerininbüyümesiydi. Devletin vetüm düzen partilerinin bu katliamlar›bizzat teflvik eden, himaye edenbir konumda olmas› nedeniyle alevilerdüzenden en az›ndan “ruhen”bir kopufl içindeydi. Bu kopuflunkendini ifade edebilece¤i tek yerise, devrimci mücadeleydi. Oligarfli,iflte bu gidiflat› engellemek için,1990’lar›n ortalar›ndan itibaren alevilereyönelik yeni politika ve taktiklergelifltirdiler.Demirel’in bir alevi dedesini ilkkez Çankaya Köflkü’nde a¤›rlamas›,asl›nda k›sa süre sonraki bir baflkageliflmeyle de ilgiliydi. 26 Nisan1997’de, 128 alevi vak›f ve dernekyöneticisinin biraraya geldi¤i "1.Ehlibeyt Kurultay›" toplanm›flt› ‹stanbul'da.Bu da bir “ilk”ti. Demirel,yapt›¤› manevrayla, bu kurultay’dayap›lacak tart›flmalar› ve al›-nacak kararlar› etkilemeyi amaçlam›flt›.Oligarflinin yeni gelifltirdi¤i bupolitikan›n ilk sonucu, iflbirlikçi biralevi kesiminin öne ç›kar›lmas› oldu.Devlet kendi alevisini yaratmayaçal›fl›yordu. Faflist, islamc› partilerlebile bütünleflmeye haz›r FermaniAltun gibi iflbirlikçiler, ‹zzettinDo¤an baflkanl›¤›ndaki CemVakf› gibi örgütlenmeler, bu politikan›nürünüydüler.‹flbirlikçilik yetmiyor;devlet “kendi alevisini”istiyorFakat bugün AKP’nin gündemegetirdi¤i politikalar çarp›c› bir gerçe¤idaha göstermektedir. AKP; ale-Bir k›nal› keklik; Reha Çamuro¤luReha Çamuro¤lu, bir alevi. Daha önce alevilerle ilgili kitaplar›yay›nlanm›fl biri. Alevilerin bu ülkede neler yaflad›klar›n›, düzeninalevi politikas›n› bilir. Ve bu yüzden, alevilere karfl› kullan›lmaküzere, AKP taraf›ndan devflirilmiflti zaten. fiimdi bir k›nal› keklikgibi, Alevileri tuza¤a düflürmek için rolünü oynuyor.Reha Çamuro¤lu’nun alevileri pazarlamas›, satmas› karfl›l›¤›ndasünni AKP yönetiminden ald›¤› ilk ödül, AKP merkezinde makamodas›yla ödüllendirilmesi oldu.Onun art›k AKP Genel Merkezi’nde bir odas› var. Bu odaya, Alevili¤i pazarlamakarargah› da denilebilir. Orada bundan böyle, Alevili¤i nas›l düzeneentegre ederiz, nas›l sünnilefltiririz diye planlar yap›lacak.Hac› Bektafl Veli Kültürünü Tan›tma Dernekleri Genel Baflkan› Tekin Özdil,Çamuro¤lu’nun alevileri temsil etmedi¤ini belirterek onun evrimini flöyleözetliyor: “Çizgi k›r›lmas› yaflayan, önce solcu, sonra sa¤c›, sonra ortayolcu, daha sonra eski ülkü ocaklar› baflkan› ile birlikte hareket eden, flimdiAKP'li ve ›l›ml› ‹slamc› olan biri"...Bu kadar “k›r›lma” yaflayan birinden ihanetten, pazarlamac›l›ktan ve sat›fltanbaflka ne beklenebilir ki! ‹htimaldir, yar›n güç dengeleri de¤iflirse,AKP en baflta ihanet edeceklerin, en baflta küfredeceklerin bafl›nda da yineÇamuro¤lu gelecektir.80y›ld›r ne yap›yorbu düzen? Deveninyaln›z boynu e¤ride¤il!.. bak›n cumhuriyetintablosuna, 80 y›ll›k bir cumhuriyet,hala nüfusununönemli bir bölümünü oluflturanKürt sorununu, Alevi sorununuçözmemifl; hala çözümpaketleri haz›rlamaklameflgul... Sunnilerin sorunlar›n›da çözmemifl. Engellinin,yetimin, dulun sorununu hiççözmemifl... 80 y›ld›r ne yap›-yor peki bu düzen?vilere yönelik manevralar›nda bukesimleri de d›fllam›flt›r. Anlafl›l›yorki, onlar›n iflbirlikçili¤i ve asimileolmuflluklar›, AKP için yeterli de-¤ildir. AKP daha fazlas›n› istemektedir.Bu anlamda diyebiliriz ki, oligarflininAKP arac›l›¤›yla gündemegetirdi¤i yeni giriflimler, “devletalevisi” yaratman›n yeni ve dahaileri bir aflamas›d›r.Bir yandan AKP ad›na “alevi reformu”aç›klamalar› yap›l›rken, ayn›günlerde "Diyanetten sorumludevlet bakan›”, “Cemevlerininibadethane olamayaca¤›n›' aç›kl›-yor, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› 'dinderslerinin mutlaka zorunlu olarakayn› flekliyle anayasada kalmas›n›'savunmaya devam ediyor. Bu politika,gel-gitli bir politikad›r. Çünkü,oligarflinin gerek Kürtler’e, gerekalevilere yönelik tüm “reform” politikalar›,tasfiye, düzene çekme amac›n›nötesine geçmez. Bu anlamdahaklar ve özgürlükleri gerçek anlamdatan›mak ifllerine gelmez. Oligarflihak vermeli ama o haklar kullan›lmamal›yd›.2000 y›l› Haziran’›nda AB’yeuyum süreci tart›flmalar› içinde gazetelerdeyer alan flu yorum, birçokfleyi anlatmaya yeter san›r›z: “ABKomisyonu'nun Kopenhag kriterleriçerçevesinde Türkiye'deki alevilerinsorunlar›n› gündeme almas› Türkiyeile AB aras›nda gerginlik yaratt›.”20 AKP/ ALEV‹LER 2 Aral›k 2007


Alevi halk›n sorunlar›n› çözmekisteyen bir düzen, alevilerin sorunlar›n›n,taleplerinin gündeme gelmesindenniye rahats›z olsun?Din istismar›yla halk›n oylar›n›al›p iktidar olan AKP, çok iyi bildi-¤i bu yöntemi, alevilere karfl› dakullanma hesaplar› içindedir.AKP'liler yine halk›n düzen taraf›ndançeflitli biçimlerde bask› alt›naal›nan inançlar›n› kullanarak, onlar›basamak yap›yorlar.Çeflitli alevi demokratik kurumlar›,yapt›klar› aç›klamalarlaAKP’nin oyununun fark›nda olduklar›n›ortaya koydular. Ancak bu yeterlide¤ildir. Bu aç›klamalar,AKP’nin, oligarflinin alevi halkayönevlik demagojilerinin, planlar›-n›n önüne kesemez. Birçok aç›klamadavurguland›¤› gibi, bunun bir“asimile etme” politikas›, plan› oldu¤uaç›kt›r. Bunun karfl›s›na ikifleyle ç›k›labilir ancak; birincisi;alevilerin birleflik örgütlülü¤üyle,ikincisi, alevilik inanc›n›n gerçeközüyle... Ne salt “aç›klamalar”, nesadece “dini” temeldeki itirazlar,AKP’yi bu plan› uygulamaktan, bumanevralarla alevi halk›n›n, aleviörgütlülüklerinin içine s›zmaya çal›flmaktanvazgeçiremez.AKP’nin asl›nda bir sald›r› olanbu planlar› karfl›s›nda, Diyanet ‹flleri’ndeAlevilere de bir “masa” ayr›lmas›n›savunan, devletten “bütçe”isteyen aleviler bu politikalar›n› birkez daha düflünmelidirler. Düflününki, bu düzenlemelerle “alevi ‹slam'›ndin hizmetleri kamulaflt›r›-lacak.” Düflünün ki, alevi dedelerive zakirler “devlet kadrosuna al›narakmaafl ba¤lanacak”.Peki dedeler, zakirler ne yapacaklarbunun karfl›l›¤›nda? Sünniimamlar için bu hiçbir sorun yaratmamaktad›r;çünkü onlar zaten devletlefikir ve zikir birli¤i içindedir.Peki aleviler öyle mi? Öyle mi olmal›?Aleviler, AKP’ye karfl› politikabelirlerken, öncelikle bunun dacevab›n› vermifl olacaklard›r. AKPiktidar›n›n manevralar›na, demagojilerinemeydan ve prim vermeyelim.Sorunlar / ÇözümlerKürt’e diyor ki, “hay›r, senKürt de¤il Türksün”. ‹zah›n›da yap›yor, sen karda yürürken“kart kurt” ses ç›kard›-¤›n için sana böyle denilmifl.Sen “da¤ Türkü”sün diyor.Ve böyle deyip Kürt’e dayat›yor:“Vatandafl Türkçekonufl!”Alevi’ye diyorki, “Sen asl›ndamüslümande¤ilsin.Senin inanc›nislam d›fl›”!Alevi’ye diyorki, cemevindeibadet olmaz,cemevi ibadet yeri de¤il,ibadet için camiye gelmelisin.Döneme, koflullara göre de-¤iflse de, politikan›n esas› flu;Kürt’ün, alevinin ne olup olmad›¤›,ne yapaca¤›, nas›l konuflaca¤›,nas›l ibadet edece¤ihep düzen taraf›ndan belirlenmeyeçal›fl›ld›.Kürt’ün hangi dilde e¤itimgörece¤ini, nas›l konuflaca¤›-n›, hangi müzi¤i dinleyece¤inibelirleyen düzen, aleviye deneye inanaca¤›n›, nas›l ibadetedece¤ini dayatt›.Dayatmay› kabul etmeyenKürt, “bölücü”, “hain” diyeezildi. Dayatmay› kabul etmeyenalevi, “sapk›n”, “kafir”diye yak›ld›.Ya Türk ve sünni olacakt›n,ya bölücü ve kafir! Baflkayolun, baflka seçene¤in yoktu.Bu ülkenin oligarflisi, ezeeze, yaka yaka çözmeye(!)çal›flt› sorunlar›.Sorunun kayna¤›, halk›niradesinin çi¤nenmesidir. Dahado¤rusu, halk›n da bir iradesininoldu¤unun tamamenyok say›lmas›d›r. Bu iradeninuç verdi¤i her yerde, bu iradeyiezmek, k›rmak için zulmebaflvurulmas›d›r. Ki buzulüm, katliamlardan sürgünlerekadar uzanm›flt›r.Ony›llard›r Kürt halk›n›n,Alevinin ne olup olmad›¤›n›,nas›l konuflmas›, nas›l yaflamas›gerekti¤ini hep oligarflive emperyalizm belirlemeyeçal›flt›.Dayatmaylahalk›n iradesiniyokederekçözüm olur mu?K ü r thalk›nahangi dildekonuflmak,nas›lyaflamakistiyorsundiye sorulmad›.Aleviyenas›l ibadet etmek istiyorsundiye sorulmad›.fiimdi kalkm›fl reformlardanbahsediyorlar.Güya Kürtler’in sorunlar›-n› ö¤renmek için Diyarbak›r’agidiyor. Alevilerin sorunlar›n›ö¤renmek için onlarlamasaya oturacakm›fl.fiov. Bu sorunlar› bilmeyenmi var? Bilmemek, zaten baflkabir ay›p ve suç.AKP'nin, 5 y›ld›r AKP hükümetiylegörüflme talep edenalevi kurumlar›n›n bu taleplerikabul edilmezken, cemevlerininyasal ibadethane olmas›yönünde daha önce verilmiflyasa tekliflerini meclis gündeminebile almazken, birdenbirealevilerin talepleri konusunda“büyük” ad›mlar atmayayönelmesi, hiç kuflkusuztek bafl›na flüphe vericidir.fiüphelenmekte elbette sonunakadar hakl›y›z. 84 y›ll›kinkar›n muhasebesi yok; hesab›yok ortada. Özelefltirisiyok. Biz niye inanal›m 84 y›ld›rKürtler’in, alevilerin vetüm halk›n iradesini yok sayanlara?‹rademizi tan›yacakm›s›n›z? Reform demagojilerindenönce buna cevap verin!Say›: 133SORUN/ ÇÖZÜM 21


Halka zulmedenlerininançlara sayg›s› olmazTürkan DO⁄AN (Çi¤li PSAKD Baflkan›)AKP iktidar›, alevilere yönelik manevralar›n›yo¤unlaflt›r›yor. TayyipErdo¤an’›n Muharrem Orucu'ndaalevilerle birlikte olmak istemesini,alevilerle ilgili devlet bünyesinde"Alevi Diyaneti" gibi ayr› bir kurumoluflturulmas› plan›n›, Cumhurbaflkan›Gül'ün himayesinde AntalyaElmal›'da "Abdal Musa Enstitüsü"T. Do¤an: Aleviler 1440'lardan bugünesisteme muhalif yaflam›fllard›r.Bunun sonucunda katliamlar yaflam›flbir halktan bahsediyoruz. Aleviler cellad›n›unutmaz. De¤iflen her hükümetalevilerin üzerinden politika yürütmeye,inançlar›n› islami bir potada eritmeyeçal›flm›fllard›r. Düzen islamc›l›-¤›n›n temsilcisi AKP hükümetinin yapt›¤›da budur. “Cemevleri cümbüfl evleridir”diyen zihniyet, Çorum, Marafl,Sivas gibi katliamlar› gerçeklefltirenbir zihniyet, Muharrem ay›nda Kerbelakatliam›na yas tutan halk›m›zla birlikteolamaz.Alevi kültürünü inkar eden AKP,cemevlerimizin içini boflaltmak istemekte.Cemevleri, Diyanetin tekelinesokulup, yozlaflt›r›lmak, yapay aleviörgütlenmeler, AKP güdümlü kurumlaroluflturulmak istenmektedir.AKP’nin alevi kurumlar›na yaklafl›m›kurulmas› projesini, Muharrem Orucudöneminde yurtd›fl›na AKP hükümetininhimayesinde dedeler gönderilmesini;yani k›sacas›, AKP hükümetininalevilere yönelik gündemdekigiriflimlerini nas›l de¤erlendirdiklerini,alevi demokratik kurumlar›n›nyöneticilerine sorduk. ‹flte cevaplar›:Alevi halk taraf›ndan bugün “ nimet”gibi gözükemez.Alevilere yönelik AKP taraf›ndangündeme getirilen bu politikan›n tamamenkarfl›s›nday›m.T. Do¤an: Devletin oluflturaca¤›“Alevi Diyaneti” düflüncesi alevilerintalebi de¤ildir. AKP hükümetinin darzihniyetli bir kurgusudur. Bu asimilasyonpolitikas›, özünü, kültürünü inkarpolitikas› ne yenidir, ne de sondur. Biz“Alevi Diyaneti” içerisinde özünü yitirmifl,devletin sözcüsü maafll› dedelerolmas›n›n önüne geçece¤iz.AKP’nin gündeme getirdi¤i ''AbdalMusa Enstitüsü'' yoktan iyidirzihniyetiyle kabullenilemez. Çünküy›llard›r yok say›lm›fl bir toplumungöstermelik bir kuruma ihtiyac› yoktur.Özünü, içini dolduramayan birenstitü, alevi toplumunu ifade etmez.Halka zulmeden bir iktidar›n ne aleviinanc›na, ne de di¤er inançlara sayg›-s› olamaz. Bu enstitü, Türk ‹slamsentezinin bir yans›mas› olacakt›r.T. Do¤an: AKP hükümetinin üzerimizdeyürüttü¤ü politikay› teflhir etmekve halk›m›za detayl› anlatmakgerekir. Aleviyim, demokrat›m diyenherkes, düzenin islamc› AKP hükümetininbize yönelik bu projesindetaraf olmal›d›r.Hiçbir yasan›n birbirinden farkl›olmad›¤›, H›z›r Paflalar’›n sadece biçimde¤ifltirdi¤i görülmeli. Bununkarfl›s›nda politikalar üreterek, kurumlar›aktif, halk›n ihtiyaçlar›na cevapverebilen kurumlar haline getirmeliyiz.Alevilik ne Fethullah Gülen'inAbant'ta verdi¤i flekille, ne deAbdullah Gül'ün enstitüsüyle tan›nacakinanç biçimi de¤ildir.Son olarak diyoruz ki, AKP hükümetiÇorum’un, Marafl’›n, Sivas’›n,Gazi’nin hesab›n› sormayan ve Sivaskatillerine belediyelerinde kadro verenbir hükümettir. Önce bunun hesab›n›nneden sorulmad›¤›n› halk›m›zaaç›klamal›d›r.Biz kendi kurumumuzda sadecealevi halk›m›z›n sorunlar›yla de¤il,tüm inanç ve milliyetlerden halk›m›-z›n sorunlar›yla ilgileniyoruz. Buyüzden diyoruz ki, AKP hükümetihalk›m›z›n de¤erlerini kirletmesin.Alevi halk›n›n üzerinden politikayapmay› b›raks›n. Bizim de¤erlerimizonlar›n kavray›p yorumlayamayacaklar›kadar genifl ve erdemlidir.Zeynep YILDIRIM (PSAKD Sar›yer fib. YK Üyesi)“Bizim, düzenin verece¤i bir fleye ihtiyac›m›z yok”Zeynep Y›ld›r›m: Alevili¤inyüzy›llara dayanan birgeçmifli var. Bugüne kadarhep ikinci s›n›f, itilen, kak›-lan, istenmeyen ve çok farkl›de¤erlendirilen bir toplum olarak görüldük.Ama bugün birden bire iktidardakipartiler -nas›l oluyor bilmiyorumama- alevili¤i keflfediyorlar. Elbettebunun alt›nda yatan çok farkl› fleylervar. Kendilerine karfl› muhalefet istemiyorlar.Muhalefeti kendi denetimleriiçerisine al›p kendi oy potansiyellerinidaha da ço¤altmak istiyorlar.AKP içindeki milletvekili RehaÇamuro¤lu, Muharrem ay› içerisindeiftar yeme¤i vererek baflbakan› iftaraça¤›raca¤›n› ve bu yemektealevilerle “birliktelik”oluflturaca¤›n› düflünüyor.Bizim oruçlar›m›z, Muharremay› yas orucudur.Zevklerden ar›nma, kendini sorgulamayagötüren bir oruçtur. Bu orucunas›l adland›r›yorlar ki iftar yemekleriile flenlendiriyorlar, bunu biz anlam›yoruz,bizim inançlar›m›za tamamenayk›r›. Bu zihniyet yani flu a-na kadar Alevili¤e karfl› olan, onuyok etmek için u¤raflan zihniyet, Si-22 RÖPORTAJ 2 Aral›k 2007


Alevi kurumlar›kendilerini sorgulamal›Sadegül ÇAVUfi (Sultanbeyli PSAKD Baflkan›)Sadegül Çavufl: Biz Tayyip Erdo¤an’›dozerleri dayay›p Karacaahmet’iy›kmaya çal›flmas›yla tan›d›k.Cemevlerine “cümbüfl yeri” dedi.Birçok hakarette bulundu. fiimdi bizitan›maya bafllad›. Ben bunun sadecealevilerin gözünü boyamayayönelik bir fley oldu¤unu düflünüyorum.Alevileri asimile etmek, sünnilefltirmekiçin politikalar› var. Bizbugüne kadar alevileri ast›k, kestikyakt›k, yoketmeye çal›flt›k, ama baflar›l›olamad›k, nas›l yok ederiz diyedüflünüp, ancak, “asimile edereksünnilefltirerek” bu sonucu al›r›z diyorlar.Daha önce de Tansu Çillerdöneminde “biz alevileri ya sünnilefltirece¤izya fliilefltirece¤iz” söylemivard› hat›rlarsan›z.Biz Muharrem ay›nda Kerbela’y›tekrar hat›rlar›z ve yas›n› tutar›z.Kerbela’ da ‹mam Hüseyin niyekatledildi? Onu günümüze tafl›yarak,günümüzün Yezitler’i, Muaviyeler’ikimler, burda ezenler ezilenlerkimler, tekrar hat›rl›yoruz. Veonlara karfl› mücadele etmeyi hat›rlaman›nbir yöntemi.Yine gazetelerden ö¤rendik,devlet bünyesinde dedeler yetifltirilecekve dedelere maafl verilecekdeniyor. Bizim dedelerimiz paraiçin bu inanc› bugüne kadar tafl›mam›fllard›r.Kelle koltukta da¤ da¤gezip bu inanc› öyle tafl›m›fllar, günümüzekadar getirmifllerdir. Bizmaafll› dedeleri, memur dedeleri deistemiyoruz. Niye derseniz, bu dasünnilefltirmenin bir yolu. Her haftacamilerde nas›l vaazlar birileri taraf›ndanyaz›l›p hocalar›n eline tutuflturuluyorsa,ayn› flekilde cemlerdede bizim dedelerimizin eline böylehutbeler, yaz›lar tutuflturulacak. Bizinanc›m›z› flimdiye kadar para içinsatmad›k, bundan sonra da yapmakistemiyoruz.S. Çavufl: Aleviler AKP’nin haz›rlad›¤›bu politikay› tamamen reddetmeliler.Zaten AKP de Alevi kurumlar›n›nhiçbirini tan›m›yor. NeFederasyonu tan›yor, ne Cem Vakf›’n›.Kendisi s›f›rdan bir fley yapmayaçal›fl›yor. Bunu yapan alevilerde¤il. Günümüzün Muaviyeler’ibunu yapmaya çal›fl›yor. Biz de buoyuna gelmeyece¤iz. Onlar›n haz›rlad›¤›bu politikay› kabul etmiyoruz.Biz ne maafll› dedeyi istiyoruz.Ne AKP’nin kuraca¤› cemevlerini.Abdal Musa Enstitüsü kuracaklarm›fl.Öyle bir yer kuracak kiflininehlibeyt yolundan gelen birisi olmas›laz›m. Abdullah Gül kim de oran›nsorumlulu¤unu alacak.S. Çavufl: Aleviler, alevi kurumlar›kendilerini sorgulamal› bence.Hani bizim inanc›m›zda vard›r ya;kamil bir toplum yaratmak hayalimizvar bizim. ‹mam Cafer buyru-¤unda da bu yazar. Buna bir baks›nlar,biz alevili¤i nas›l yafl›yoruz?Nas›l bir aleviyiz?.. Kendilerini birsorgulay›p bizim inanc›m›zla karfl›-laflt›rd›klar› zaman neresinde olduklar›n›anlarlar asl›nda.Ne zaman televizyonu açsamalevilerle ilgili konuflmalarda hepne kadar para verilecek, ne kadarpay ayr›lacak tart›flmas› var. Alevilerneden bu kadar paran›n peflinedüfltüler? Yani bu ülkede nas›l demokrasimücadelesi verilir, inanc›-m›z› niye yafl›yam›yoruz de¤il, nekadar para al›r›z diyorlar. Alevileringörevleri kendi inançlar›yla ilgili,insanl›¤›n yaflad›¤› sorunlarla ilgilitart›flmak, çözüm aramakt›r. Kendilerinebiraz çeki düzen vermelerigerekir diye düflünüyorum.Son olarak flunu söylemek istiyorum.Bizim inanc›m›zda R›zafiehri var. Bu benim de hayalim asl›nda.Bu nas›l bir flehir? Paran›nmülkiyetin olmad›¤› bir flehir. Herkesinrahat yaflad›¤›, mülkiyet kavgalar›n›nolmad›¤› bir flehir. R›zafiehri’ni kurmak için mücadele etmemizgerekti¤ini söylüyorum tümhalka.vas'ta, Marafl'ta, Çorum'da, Gazi'deydi.Bize bunlar› yaflatan flu anki sisteminzihniyeti bu, AKP’nin zihniyetiyani. Alevilerin demokrat, duyarl›,ilerici yanlar›n› nötralize edip kendiistedikleri yönde yönlendirmek içinbaflvurduklar› bir oyundan baflka birfley de¤il yapmaya çal›flt›klar›.Biz kendi inançlar›m›z› kendi istedi¤imizgibi yaflayal›m, bizlerleu¤raflmas›nlar.Z. Y›ld›r›m: Hiç yoktan iyidirmant›¤› çok yanl›fl bir mant›k. Bizflimdi bu duruma kadar gelmiflsekkendi mücadelemizle, kendi inançlar›m›zasahip ç›kt›¤›m›z için geldik,hiç yoktan de¤il. Bize bir ba¤›flta, lütuftabulunmad›lar. Hiç yoktan buenstitü kurulmufl bile olsa, çok yararsa¤layaca¤›n› sanm›yorum. Diyanetdiye bir olgu zaten var. Bizce enstitülerdesteklenmemeli. Biz kendiinançlar›m›z›, kendi do¤rular›m›zagöre yaflar, kendi çabalar›m›zla kendienstitülerimizi, kendi kurumlar›-m›z› da olufltururuz.Z. Y›ld›r›m: Halk›m›z›n bir deyimivard›r ya, "küçü¤ü verir büyü¤ükendisi yutar"... Aleviler kendi inaçlar›do¤rultusunda tepkilerini gösteriptav›rlar›n› koymal›d›rlar. Tümünüdemiyorum ama bir çok Alevi kurumunundüzenle uzlaflma durumlar›var. Aleviler örgütleriyle bir arayagelip tepki vermeliler. fiu ana kadarmücadelesini sürdürmüfl olan Alevilerbundan sonra da sürdürecektir.Bizim düzenin verece¤i bir fleye ihtiyac›m›zyok.Say›: 133RÖPORTAJ 23


Cem töreninde bir katil“Erenler cemine kimse giremezEdep ile Erkan bir olmay›nca”Türkümüzün sözlerinde de denildi¤igibi, cem törenlerine girmekiçin o törenlerin ahlak›na, kültürüne,davran›fl kurallar›na uymak gerekir.Fakat, Elaz›¤ Cem Kültürü Merkezi’nde22 Kas›m’daki cem törenlerineElaz›¤ Valisi de kat›ld›.Hat›rlanacakt›r, Elaz›¤ ValisiMuammer Muflmal’› birkaç ay önceyapt›¤›; “Teröristleri baltayla kesmezsenizonlar sizi keser, buldunmu keseceksin” aç›klamas›yla tan›-m›flt›k.Ek bir kan›ta, onun di¤er suçlar›-n› saymaya gerek yok. Söz ortada,Elaz›¤ Valisi Muflmal, baltayla insanlar›kesmekten söz eden bir kiflidir.Bu yan›yla Muflmal zaman›m›-z›n H›z›r Paflalar’›ndan biridir.Böylesi bir kiflinin cem törenlerinin“edep ve erkan”›na hiç de uygunbir kifli olmad›¤›n› söylemekgereksizdir.Di¤er yandan, böylesi bir valiyicem törenlerine kabul eden CemKültürü Merkezi yöneticilerinintavr›n›n da alevi kültürü aç›s›ndantart›fl›lmas› gerekir.Alevili¤i düzeniçilefltirmek isteyenkesimlerin, ola¤anlaflt›rmayaçal›flt›klar› bu tür tav›r ve yaklafl›mlar›ola¤an karfl›layamayaca¤›m›zaç›kt›r.Cem törenleri, alevilik inanc›n›ntemellerindendir. Cemlerde dini ibadetyan›nda, ruhen yenilenme, toplumsalve bireysel sorgulama yap›l›r.Yani cem törenleri kiflilerin yaflamlar›na,davran›fllar›na, kifliliklerine müdahaleedilen, bunlar›n tart›fl›ld›¤›,yanl›fllar›n tart›fl›larak düzeltildi¤i,suçlar›n toplumsal yapt›r›mlar çerçevesindecezaland›r›ld›¤› yerlerdir.Cem törenlerinin en önemli yanlar›ndanbirisi ise, törene ancak insanakarfl› borcunu ödemifl olanlar›ngirebilmesidir. Halka karfl› suçiflleyenler asla bu törenlere al›nmazlar.Bir katilin ise bu törenlerde hiçbirflekilde yeri olmaz. Alevilik anlay›fl›ndakiflilerin ifllediklerisuçlar bu flekildetoplumsal yapt›r›ma tabitutulmufl olurlar.fiimdi düflünün ki,böyle bir törene enaz›ndan oligarflik düzeninElaz›¤’daki katliamlar›ndansorumlu, baltayla insando¤rama aç›klamalar› yapan bir valikat›l›yor.Bu durum; birincisi, cem törenlerininhalkç›, ahlaki içeri¤ini yoketti¤i için tüm alevi halk›m›z› ilgilendirenve karfl› ç›k›lmas› gerekenbir durumdur. cemevleri h›rs›z›n,u¤ursuzun yeri, cemler, katillerinortal›kta dolaflaca¤› törenler de¤ildtir.Hiçbir cemevi, Cem Kültür Merkeziyöneticisi, cem törenlerini yönetenhiçbir alevi ileri geleni, bunlaraolur veremez. Kimse, alevi geleneklerinikendi bafllar›na de¤ifltirmehakk›na sahip de¤ildir. Cem KültürMerkezi yöneticilerinin bu davran›fllar›,sadece o kuruma de¤il, genelolarak cemevlerine ve cem törenianlay›fl›na, alevi de¤erlerine zararvermektedir. Bu nedenle bu olayatepki göstermek, alevilerin kendide¤erlerini sahiplenmesi yan›ylaönemlidir.‹kincisi, Cem Kültür Merkeziyöneticileri, Muflmal’› cem törenlerinekatarak, baltayla insan do¤ramaaç›klamalar›n›, Muflmal’›n faflistkiflili¤ini alevi halk nezdinde meflrulaflt›rmakta,bu yan›yla da alevihalk›m›za karfl› suç ifllemektedir.Kuflku yok ki, Elaz›¤’da ortayaç›kan bu davran›fl genel olarak alevili¤eyönelik düzenin sald›r›lar›n›nbir parças› ve bu sald›r›lar›n yaratt›-¤› sonuçlardan birisidir. Cem KültürMerkezi yöneticileri, bugüne kadarbu tarz davran›fllar›n yeterince tepkigörmemesinden cüret almakta ve budavran›fllar›yla yeni düflkünlüklerinönünü açmaktad›rlar.Kuflkusuz, böylesi bir düflkünlü-¤e, di¤er alevi örgütlerinin de tepkigöstermesinin gereklili¤i tart›fl›lmazd›r.Alevi örgütleri ancak bu tarztav›rlar›n meflrulaflmas›n› engelleyebildiklerioranda alevili¤in dejenereedilmesini engelleyebilirler.Düzenin y›llard›r alevili¤e yönelikpolitikas›n›n, sistem içinde eritmekve kendi politikalar› çerçevesindekullanmak oldu¤u bilinmektedir.alevi halk› sistem içinde eritmek,alevili¤in mevcut de¤erleriyerinde duruyorken kolay olmayacakt›r.Bu nedenle, alevili¤in de¤erleriyok edilmek istenmektedir.Düzenin sömürü ve zulmünekarfl› tav›r almak, egemenlerle ezilenleraras›ndaki çat›flmalarda ezilenlerdenyana tav›r almak alevihalk›m›z›n de¤erlerindendir. Bu nedenlede, geçmiflten günümüze düzenlekarfl› karfl›ya gelmifltir.Dayan›flma, paylafl›m, haks›zl›-¤a karfl› ç›kmak alevi halk›m›z›nde¤erlerindendir.Bu de¤erler; Babekler’in, Hallac-› Mansurlar’›n, Nesimilerin, Baba‹shaklar’›n, fieyh Bedrettinler’in,Pir Sultanlar’›n, Celaliler’in canlar›ylamücadeleleriyle yarat›lm›fl de-¤erlerdir. Bu de¤erlerin yarat›lmas›yüzy›llara yay›lan bir mücadele veyüzbinlerce alevinin kan› pahas›naolmufltur.Bu de¤erler sayesindedir ki, alevihalk›m›z faflizme karfl› olmufltur,gericili¤e karfl› olmufltur. Bu nedenlefaflizmin, emperyalizmin, gericili¤inhedefi haline gelmifltir. Marafl,Çorum, Sivas, Mad›mak, Gazi gibiprovokasyon ve katliamlarda yenibedeller öderken yarat›lan de¤erleribüyütmesini bilmifltir.Bu de¤erler alevi halk›m›z›n vetüm demokrat, devrimci, ilerici güçlerinde¤erleridir. Bu de¤erlerin düzeniflbirlikçisi düflkünler taraf›ndanyok edilmesine izin verilemez.24 ALEV‹LER 2 Aral›k 2007


gerçekvevicdanÁDünya’da;ÊHer ay 900 bin çocukyoksulluktan, her gün 25 binçocuk hastal›ktan ölüyorÊ200 milyon çocuksokaklarda yafl›yorÊ13 yafl›n alt›nda 250milyon çocuk çal›fl›yorÊBir milyondan fazlaçocuk fahifleli¤e zorlan›yorÊYüzde 60'› k›z, 130 milyonçocuk okula gidemiyorTürkiye’de;ÊBebek ölüm oran› binde28.7, befl yafl alt› ölüm oran›binde 37Ê6-17 yafl aras›nda çal›flançocuk say›s› 1.6 milyonÊBa¤›ml›l›k içeren maddekullanan çocuk say›s› 57.587ÊY›lda 7.000 çocuktecavüz ve tacize u¤ruyor20 Kas›m tarihi dünyada ÇocukHaklar› Günü olarak kutlan›yor.Çocuklar›n haklar› yok ama bu y›lda çocuklar›n haklar› varm›fl gibiyap›larak kutlamalar yap›ld›.Bu kutlamalar çocuklar› açl›¤a,ölümlere, mafyaya teslim eden düzenleriniflledikleri suçlara perdeçekme ifllevi görmektedir. De¤ilsedünyada ve ülkemizde çocuklar›ndurumu kutlamalara paralel olarakdaha da kötüleflmektedir. Dünyan›ndüzenidir, ne zaman ki halklar içinhak ve özgürlükten sözediliyorsa,tersine haks›zl›k ve özgürlüklerinyok edilmesi vard›r.Dünyada çocuklar›m›z›n önemlibir k›sm› açl›kla karfl› karfl›yad›r.Afrikal› açl›ktan kar›nlar› fliflmifl,deri ve kemikten ibaret, dünyayaanlams›z ve hüzünlü gözlerle bakançocuklar›n foto¤raflar›n›, görüntülerinizaman zaman bas›nda, TV ekranlar›ndagörürüz.Bu görüntüler bir yandan birgerçe¤i gözler önüne sererler. Emperyalizminsömürüsünün sonuçlar›d›rAfrikal› çocuklar›n durumu.Fakat dünyada çocuklar›n açl›k sorunuyaflad›¤› tek k›ta Afrika de¤ildir,Asya’da, Latin Amerika’da, Ortado¤u’dada hatta emperyalist ülkelerinyoksul bölgelerinde de çocuklaraçl›k çekmektedirler.Dolay›s›yla, Dünya Çocuk Günükutlayanlar, ayn› zamanda dünyadaaç yoksul çocuklar›n eme¤ini sömürenriyakarlard›r.Çocuklar›m›z›n bu dünyada karfl›laflt›klar›di¤er bir sorun, ucuz iflgücüolarak kullan›lmakt›r.Çocuklar›m›z›n yaflama ad›m att›klar›düzenler onlara bir geleceksunmamaktad›r. Deyim yerindeysedaha konuflmay› yeni ö¤renmeyebafllad›klar›ndan itibaren çocuk elleriemekçi ellerine dönüflmek zorundab›rak›l›r. Karfl› ç›kacak, kendilerinisavunacak, haklar›n› arayabilecekgüçleri de bilinçleri de yoktur.Henüz onlar çocuktur.Çocuklar›m›z çocuk yuvalar›ndabak›ms›z, besinsiz, dayak alt›nda,tecavüzlerle karfl› karfl›yad›r.Çocuklar›m›z, evsizdir sokaklardayatmaktad›rlar.Çocuklar›m›z h›rs›zl›k, uyuflturucu,fuhufl, organ mafyalar›n›n, ellerineb›rak›lm›flt›r. Bedenleri sat›-l›r, öldürülür organlar› sat›l›r. ‹nsan›nbu derece insanl›ktan ç›kt›¤› budüzenlerin egemenleri, çocuk haklar›n›ntan›nd›¤›ndan sözederler,kutlamalar yaparlar. ‹kiyüzlüdürler.Emperyalizmin egemenli¤indekidünya her 15 saniyede bir çocu¤uncan›n› almaktad›r. Savafllarda, ambargolardamilyonlarca çocu¤u gözlerinik›rpmadan katletmekte, ceplerinegiren dolarlar için bunuumursamamaktad›rlar.‹flgalci, sömürgeci emperyalistlertaraf›ndan, çocuk yaflta özgür bir vatantopra¤› yaratma savafl›n›n içindeyer almak zorunda b›rak›lm›fllard›r.Tüm bunlar çocuklar›m›z›nönemli bir bölümünün karfl› karfl›yakald›¤› tablodur.Dünya Çocuk Günü kutlamalar›bu tabloyu de¤ifltirme yönünde birad›m olmufl mudur bugüne kadar?Tart›flmas›z “hay›r”d›r bu sorununcevab›. Tersine bu tablo her geçeny›l içinde daha da a¤›rlaflmaktad›r.Öyleyse aç›kt›r ki, bugün dünya çocukgünü kutlamalar›n›n çocuklar›-m›zla ilgisi yoktur. Tersine emperyalizminegemenli¤indeki dünya,çocuklar›m›z›n bugünlerini ve gelece¤iniellerinden almaktad›r.Bu tablo insan olana ac› verecekbir tablodur. Buradaki gerçeklerinçarp›c›l›¤› vicdanlar›m›z› hareketegeçirmelidir. Gözlerinin önündebunlar yaflan›rken, bunlar›n sorumlular›nakarfl› mücadele etmeyenlerkendi çocuklar›na karfl› da sorumluluklar›n›yerine getiremezler.Çocuklar›m›z›n geleceklerinikarartan düzenler kendilerini bir flekildemeflru göstermeyi baflarabiliyorlarsa,bunda halklar›n de¤erlerini,kültürlerini tahrip etmelerinin,normal olmayan› normal karfl›larhale getirmelerinin pay› da vard›r.Bizlere bu tablolar› bir film izler gibiizlete izlete vicdanlar›m›z› köreltmektedirler.Vicdanlar›m›z›, de-¤erlerimizi koruman›n yolu da butablonun sorumlular›na karfl› tereddütsüzmücadele etmektir.Say›: 133YOKSULLUK 25


Merhaba sevgili okurlar›m›z.Kald›¤›m›z yerden devam ediyoruzsohbetimize. Ulusal sorunuve UKKTH’yi tart›fl›rken,tart›flma bizi hemen her seferindemilliyetçili¤e getirir. Ve bildi¤imizgibi, ulusal sorun kapsam›ndaiki tür milliyetçilik vard›r.Ezen ulus milliyetçili¤i veezilen ulus milliyetçili¤i. Sohbetimizebu iki milliyetçilik türününUKKTH karfl›s›ndaki korumunu elealarak devam edelim.Mazlum: Her iki milliyetçili¤inkarakteristik özelliklerinis›ralayarak bafllayay›mben. Ezen ulus milliyetçili¤ininkarakteristik özellikleri,kendisi d›fl›ndaki tümuluslar› ve milliyetleri bask›alt›nda tutmas›, UKKTH'yireddetmesidir. Ezen ulusmilliyetçili¤i, kendi kaderini tayinhakk›n›, sadece kendi ulusuna tan›r.Di¤er uluslara ne bu hakk›, ne kendiulusal kültürüne, kurumlar›na sahipolma hakk›n› tan›maz. Ezenulus milliyetçili¤i, kendi burjuvazisininilhakç›, hegemonyac› siyasetininsavunucusudur; bu anlamdada, ilhak ve asimilasyondan yanaolup, ›rkç› ve gericidir.Hayat›n‹çindekiTEOR‹Konu: Uluslar›n KendiKaderini Tayin Hakk› -3-Ortak ÖrgütlenmeOrtak MücadeleBirlikte Kurtulufl!fiovenizm, ezen ulus milliyetçili¤ininbir biçimidir. Ezen ulusunüstünlü¤ü düflüncesine dayan›r. Vekendisinin “üstün ›rk” olarak di¤eruluslar› ezme, onlar üzerinde tahakkümkurmaya hakk› oldu¤unu düflünür.Yani ezen ulus milliyetçili¤i,hangi kesim taraf›ndan savunuluyorolursa olsun, burjuvazinin, halklar›kölelefltirme, asimile etme ve giderekyoketme düflüncesini içerir.Ezen ulus milliyetçili¤inin as›lsahibi burjuvazi olmakla birlikte,bu düflünce, küçük-burjuva kesimlerde,hatta kendine “sol” diyen baz›kesimlerde de görülür. Egemenulus milliyetçili¤inin sol içindekiyans›mas›n› ise sosyal flovenizmolarak adland›r›yoruz.Sosyal flovenizmin maddi zemini,proletarya saflar›ndaki küçükburjuva düflüncelerdir. Sosyal flovenizmde, UKKTH'ya, ulusun ayr›lma,kendi devletini kurma hakk›nakarfl›d›r. Görünürde UKKTH’yi savunur;ama ayr›lma ve ba¤›ms›zdevletini kurma hakk› d›fl›nda! Buanlamda sosyal flovenizm,‘UKKTH'nin ayr›lma hakk› d›fl›ndakiher türlü yorumu’ olarak datan›mlanabilir. G›das›n› egemenburjuva milliyetçili¤inden al›r ve elbetteson tahlilde kendi burjuvazisininuluslar› ezme siyasetini savunur.Sosyal flovenizm, ço¤unlukladevletin parçalanmas›, küçülmesigibi kayg›larla karfl› ç›kar ayr›lmaya.Ezilen ulusun “kültürel-ulusalözerklikle” yetinmesini ister. Kimesela ülkemizdeki sosyal flovenlerbunu bile fazla görüp, sadece dil’inikonuflmakla yetinmesini istemektedirler.Bu politikalar›ndan dolay› daezen ulus burjuvazisinin ulusal bask›s›n›ndestekçisi durumundad›rlar.Egemen ulusun di¤er uluslarüzerindeki bask› siyaseti, emperyalizmdöneminde, do¤al olarak emperyalizminhalklar› sömürgelefltirmesininparças› haline gelmifltir.Dolay›s›yla, sosyal flovenizm, emperyalizminve burjuvazinin ulusalbask› ve sömürgelefltirme, ilhak politikalar›n›nproletarya saflar›ndakidestekçisidir. Yani bu anlamda dasosyal flovenizm, ne kadar solgörünümlü veya sosyalist s›fatlarasahip olursa olsun, emperyalizminve burjuvazinin yede-¤ine düflmektir.Bütün bu nedenlerle, Marksist-Leninistler,ezen ulus milliyetçili¤inekarfl› kararl› ve uzlaflmazbir flekilde mücadele ederler.Bu mücadele verilmedenUKKTH savunulamaz zaten. Yaniezen ulus milliyetçili¤ine aç›kve net flekilde karfl› ç›kmayan,buna karfl› mücadele etmeyenbir siyasi hareketinUKKTH’yi savunma iddias›inand›r›c› ve tutarl› olmaz.Proletarya enternasyonalizminisavunman›n ilk koflullar›ndanbiri, ezen ulus milliyetçili¤inekarfl› mücadeledir.Kemal: Ulusal sorundamücadele edilmesi gereken tek milliyetçiliktürü bu de¤il elbette. Milliyetçili¤inikinci biçimi, ezilenulus milliyetçili¤i olarak ç›kar karfl›m›za.Bunu da Özlem anlats›n bize.Özlem: Mazlum arkadafl›nyapt›¤› gibi, ezilen ulus milliyetçili-¤inin karakteristik özellikleriylebafllayay›m ben de. En baflta s›n›fbak›fl aç›s›ndan yoksun olmas› gelir.Dolay›s›yla, ezilen ulus milliyetçili-¤i, sadece ulusal bask›n›n kald›r›lmas›n›amaçlar, UKKTH'yi de sadecekendi ulusunun kurtuluflu olarakele al›r. Klasik anlamda ezilenulus milliyetçili¤i “kendi ulusaldevletini” kurmay› hedefler. Bunoktada ezilen ulus milliyetçili¤iaç›s›ndan devletin niteli¤i de¤il,biçimi daha önemlidir. Niteli¤inipek tart›flmaz zaten. “Ulusal devlet”olmas›d›r onun için esas olan.Fakat burada hemen flunu da eklemeliyizki, bugün ezilen ulus milliyetçisihareketlerin büyük ço¤unlu¤unda,bundan da uzaklafl›lm›fl,daha uzlaflmac›, emperyalizmin veyaiçinde bulunduklar› çok ulusludevletin icazeti alt›ndaki çözüm vebiçimlere yönelen bir milliyetçilikanlay›fl› öne ç›km›flt›r.26 TEOR‹ 2 Aral›k 2007


Ezilen ulus milliyetçili¤i için,UKKTH, kendi ulusal pazar›na,ulusal kurumlar›na sahip olma anlam›tafl›yordu esas olarak. Yanisözkonusu olan burjuva içerikli birkurtulufl ve çözümdü. UKKTH'yide bu anlamda mutlak ayr›l›k olarakanl›yorlard›. Fakat biraz öncebelirtti¤im nedenle, bugün bundanda zorunlu olarak uzaklaflm›fllard›r.Çünkü emperyalizm döneminde,emperyalizmle aç›kça çat›flmayagirmeden, ulusal pazar›na sahip olmakda mümkün de¤ildir.Emperyalizm dönemiyle birlikte,burjuvazinin gericileflmesi, ulusalhareketlere önderlik misyonunuterketmesiyle, ezilen ulus milliyetçili¤ia¤›rl›kl› olarak küçük-burjuvazinintutumu olmufltur. Küçük-burjuvazininulusal bask›yakarfl› gelifltirdi¤i mücadele, ezilenulus milliyetçili¤inin özelliklerinitafl›r. Bu mücadele, ya sosyalizmeyönelir, ya milliyetçili¤in dar görüfllülü¤üiçinde kal›r. Milliyetçili¤ins›n›rl›l›¤› içinde kalan küçük-burjuvazi,dar ulusal bak›fl aç›s›n›n sonucuolarak s›n›fsal örgütlenmeyi de-¤il, "salt" ulusal örgütlenmeyi savunur.UKKTH aç›s›ndan da son tahlilde,“ayr› devlet”iyle kendi burjuvazisininemekçiler üzerinde egemenli¤inisavunmufl olur.Kemal: Ezilen ulus milliyetçili¤i,ülkemizde de oldu¤u gibi, ayr›örgütlenme ve ayr› devlet stratejisini,kendi uluslar›n›n “sömürge” olmas›teorisiyle gerekçelendirirler.Bunu da k›saca açal›m istersenMazlum.Mazlum: Emperyalizmin yenisömürgesi durumundaki ülkelerde,e¤er çok uluslu bir yap› varsa, ulusalsorun, sömürge-sömürgeci ayr›m›içinde ele al›namaz. Sorun,ezen-ezilen ulus çerçevesinde eleal›nmal›d›r. Sömürgecilik meselesiayr› ve biraz daha farkl› boyutlar›olan bir konudur. Ki, Türkiye solundageçmiflte çok tart›fl›lm›flt›r. Ezilenulus milliyetçili¤i, Kürdistan’›nTürkiye’nin sömürgesi oldu¤unusavunmufltur. Bu konuda k›saca flunubelirtelim; emperyalizm döneminde,emperyalist sömürgecili-¤in d›fl›nda bir sömürgecilik aramakyanl›flt›r. Bu tart›flmada Kürdistan’›nTürkiye’nin sömürgesi oldu¤unusavunanlar, klasik olarakPortekiz örne¤ini verirler. Kendiside bir sömürge olan Portekiz’in GineBissau, Angola gibi sömürgeleresahip olmas› örne¤iyle, emperyalizmdöneminde sömürgenin de sömürgesiolabilece¤ini kan›tlamayaçal›fl›rlar. Dedi¤im gibi, uzun uzungirmeyece¤iz bu konuya, fakat verilenörnek yanl›flt›r. Çünkü Portekizsömürgelerindeki ulusal kurtuluflmücadelesinin önderlerinden AmilcarCabral'›n dedi¤i gibi; "Portekizsömürgecili¤i biçimseldir!"Sömürgenin sömürgesi tespitinintemel yanl›fllar›ndan biri, döneminözelliklerini do¤ru kavrayamamakt›r.Dolay›s›yla sonuç olarak flunudiyebiliriz ki; iki uluslu yeni-sömürgebir ülkede, iki halk da, emperyalizminsömürüsü alt›ndad›r.Aralar›ndaki fark, ezilen ulusun ayr›caulusal bask›ya tabi tutulmas›d›r.Kemal: Evet, konunun çerçevesiözü itibariyle bu. Ama bu birkaçnoktay› daha eklemekte yararvar san›r›m. Mevcut sosyo-ekonomikyap›y› daha somut görmek,hem UKKTH aç›s›ndan, hem örgütlenmeninnas›l flekillenece¤i aç›s›ndanönemlidir.Birincisi; ülkemizde, devlet çokHayat›n‹çindekiTEOR‹Ezilen ulusunegemen s›n›f›-n›n amac› vepolitikas› daulusal anlamda kendi pazar›nasahip ç›kma olarakflekillenmez. Aksine, ezilenulus hakim s›n›flar›-n›n temel iste¤i, emperyalizmve oligarfli ile dahafazla bütünleflmek olmaktad›r...Dolay›s›yla ulusalbask› esas olarak ezilenulus iflçi ve emekçileri içinsözkonusudur.ulusludur; fakat kapitalizm, emperyalizminyeni-sömürgecilik iliflkileriiçinde gelifltirildi¤i için, tek birekonomik pazar oluflmufltur. Yaniezen ulusa ait bir pazar, ezilen ulusaait baflka bir pazar sözkonusu de-¤ildir. ‹ki ulusun ezilenleri, gerekiflçi, gerek memur olsun, tüm emekçileride, bu tek sosyal-ekonomikyap› içinde içiçe geçmifl durumdad›rlar.‹kincisi, yine bu sürecin birsonucu olarak; ezilen ulusun egemens›n›flar›, ezen ulusun egemens›n›flar›yla kaynaflarak, oligarflininiçinde yer alm›fllard›r. Ezilen ulusburjuvazisi de kendi iç dinami¤iylekapitalistleflen bir burjuvazi de¤ildir.Zaten, feodal s›n›flar›n d›fl›ndageliflen bir kapitalist s›n›f da pekgörülmez; ço¤unluk itibariyle, kapitalizminyukar›dan afla¤›ya gelifltirilmesisürecinde geleneksel feodals›n›flardan dönüflerek kapitalistleflenlerdenoluflur.Böylelikle, emperyalizm ve oligarfli,ulusal bask›n›n ekonomiksosyaltemeli haline gelirken, ezilenulus egemen s›n›flar› da, oligarfliiçinde yer almalar› itibariyle, ulusalbask›n›n sosyal temeli konumundad›rlar.‹flte bu tablo, ezilen ulusun ulusalkurtulufl mücadelesinin neden“ulusal burjuvazi” taraf›ndan verilemeyece¤inide gösterir zaten. Yenisömürgedurumundaki çok ulusluülkelerde ezilen ulus aç›s›ndan ulusalbir burjuvaziden söz edemeyiz.Ezilen ulusun egemen s›n›f›n›namac› ve politikas› da ulusal anlamdakendi pazar›na sahip ç›kma olarakflekillenmez. Aksine, ezilen ulushakim s›n›flar›n›n temel iste¤i, emperyalizmve oligarfli ile daha fazlabütünleflmek olmaktad›r. Bu nedenlede bizim gibi ülkelerde, burjuvaya da burjuva-feodal önderliklibir ezilen ulus hareketine rastlanmazgenellikle.Dolay›s›yla ulusal bask› esasolarak ezilen ulus iflçi ve emekçileriiçin söz konusudur. Ve bu noktadada, UKKTH, bu ülkelerde ezilenulus iflçi ve emekçilerinin kendikaderlerini tayin hakk› içeri¤iniSay›: 133TEOR‹ 27


kazanm›flt›r.Özlem: Yani flu sonuç ç›k›yorsan›r›m: Çok uluslu yeni-sömürgelerdeulusal-bask›n›n ekonomik sosyaltemeli, emperyalizm ve oligarflioldu¤u için, UKKTH, emperyalizmve oligarflinin y›k›lmas›ndangeçer. UKKTH, ancak bu koflullapratikleflebilir. Buna paralel olarakda, ezilen ulusun iflçi ve emekçilerininulusal ve sosyal kurtuluflu ayn›mücadele potas›nda içiçe geçmifltir.Kemal: Evet, uygun bir özetoldu. Neden ulusal ve sosyal kurtuluflunayn› potada içiçe geçti¤ine,ülkedeki çeliflkiler aç›s›ndan dabakmal›y›z. Onu da sen tamamla.Özlem: Dönemin temel ve baflçeliflkilerinin niteli¤i, ulusal sorununmücadeledeki yerini, UKKTH’nin nas›l biçimlenece¤ini de belirler.Ça¤›m›zda yeni sömürge bir ülkedebelli bafll› çeliflkiler flunlard›r:1- Emperyalizm ve oligarfli blokuile halklar aras›ndaki çeliflki. (Buçeliflki egemen s›n›f blokuyla, ezenve ezilen ulusun halk› aras›ndakiçeliflkidir.) 2- Egemen s›n›flar aras›,oligarfli içi çeliflkiler. 3- Ezilen ulusiflçi ve emekçileriyle emperyalizmoligarfliaras›nda, ulusal bask›danileri gelen çeliflki.Bu çeliflkilerden, oligarfli ve emperyalizmlehalklar aras›ndaki çeliflkitemel çeliflkidir. Ezilen ulusun,ulusal bask›dan kurtulma, kendi kaderinitayin etme mücadelesi de buçeliflkinin çözümü mücadelesine tabidir.Bunun d›fl›nda ezilen ulusun,ulusal bask›dan ileri gelen çeliflkisinibirinci plana ç›karmak, somut durumudo¤ru kavrayamamakt›r. Buyanl›fll›k, pratikte iki sonuç do¤urur:Bir, mücadeleyi as›l hedefindensapt›r›r (anti-emperyalist, anti-oligarflikhedeften sapma), iki, mücadelenindinamiklerini böler, güçlerida¤›t›r (ulus temelinde ayr› örgütlenmekaç›n›lmaz olarak buna yolaçar).Sohbetimizin ilk bölümünde debelirtildi¤i gibi, bu önemsenmemesiHayat›n‹çindekiTEOR‹Ezen ve ezilenulus emekçis›n›flar›n›nbirlikte mücadeleyleemperyalizm-oligarfliblokunun iktidar›n›alafla¤› etmeleri, s›n›fsalkurtuluflu sa¤lad›¤› gibi,ulusal bask›n›n sosyal temelinide ortadan kald›racakve böylelikle ezilenulus emekçilerinin kendikaderlerini serbestçe tayinetmelerinin nesnel koflullar›yarat›lacakt›r.anlam›na gelmez. Mesele fludur; asl›ndaulusal kurtulufl mücadelesi anti-emperyalist,anti-oligarflik birmuhtevada olmas› gerekti¤indendolay›, s›n›fsal bir özellik kazanm›flt›r.Ezilen ulus milliyetçili¤inindar görüfllülü¤ü, bunun görmezdengelinmesine yolaçmaktad›r. Devrimcilerinçeflitli vesilelerle net olarakortaya koyduklar› gibi; “‹ki ulusunemekçi s›n›flar› ayn› ekonomiksosyalyap›da, ayn› toplumsal formasyonasahipseler, s›n›fsal ve ulusalbask›n›n sosyal temeli, ayn› egemens›n›f blo¤uysa, bu ülkede ezilenulusun kendi kaderini tayin etmesininayr› bir devrim olarak gerçekleflmesininnesnel temeli yok demektir.”Ve bundan, ezen ulus emekçileriyleezilen ulus emekçilerininbirlikte mücadelesi, s›n›fsal ve ulusalkurtuluflun birlikte gerçekleflmesisonucu ç›kar. Bundan, s›n›fsalkurtuluflun, ulusal kurtuluflu dasa¤layaca¤› sonucu ç›kar.Marksist-Leninistler’in ulusalsorunun çözümü için gösterdikleridevrimci çizgi, aç›kt›r: Ezen ve ezilenulus emekçi s›n›flar›n›n birliktemücadeleyle emperyalizm-oligarfliblokunun iktidar›n› alafla¤› etmeleri,s›n›fsal kurtuluflu sa¤lad›¤› gibi,ulusal bask›n›n sosyal temelini deortadan kald›racak ve böylelikleezilen ulus emekçilerinin kendi kaderleriniserbestçe tayin etmelerininnesnel koflullar› yarat›lacakt›r. Bunoktadan sonras›, UKKTH’nin nas›lkullan›laca¤›yla ilgilidir ki, bunoktada, ezilen ulus emekçileri, kaderiniözgürce belirleme hakk›n›mücadelesiyle kazanm›fl durumdaolacakt›r.Kemal: Ulusal ve s›n›fsal kurtuluflunnesnel olarak birleflmesinin,bugün için anlam›, ulusal çeliflkilerins›n›f bak›fl› içerisinde ele al›nmas›ve örgütlenmesi gere¤idir. Sadecesömürünün kald›r›lmas› temellindekibir çal›flma, ulusal sorunuiçermez. Bu anlamda Marksist-Leninistler,ulusun özgürlü¤üne kavuflturulmas›n›da içeren bir programasahiptirler. Küçük burjuva milliyetçileriile Marksist-Leninistleraras›ndaki fark, ulusun özgürleflmesinins›n›fsal bir temelde ele al›nmas›ndakendini gösterir.Ulusal ve sosyal kurtuluflun içiçeli¤ininpolitik sonucu, bu mücadeleninezilen ulus egemen s›n›flar›,toprak a¤alar›na, tefeci tüccarlarakarfl› verilmesini gerektirir. Böylelikle,küçük burjuva milliyetçili¤ininemekçilerin örttü¤ü s›n›fsal çeliflkilera盤a ç›kar›labilir. Ezilenulus halk›, burjuva milliyetçili¤inçeflitli tuzaklar›na düflmekten kurtar›labilmiflolur.Özellikle küçük-burjuva kesimlerinmilliyetçili¤e kay›fl›n›n, emekçilerinmilliyetçi hareketlerin etkisinegirmesinin önlenmesi, devrimcibak›fl aç›s›n›n hakim k›l›nmas›ylamümkündür. Halklar› milliyetler temelindebölen, halklar aras›ndakigüveni, s›n›fsal temelde birli¤i tahripeden ideolojilere ve eylemlerekarfl› mücadele etmek bu anlamdadevrimcilerin kaç›nmamas› gerekenbir görevdir. Bu mücadelenin anahedefi, - ulusal bask›n›n varl›¤› koflullar›nda-ezen ulus milliyetçili¤ive onun sosyal-floven, oportünistyans›malar›d›r; fakat bunun yan›s›-ra ezilen ulus milliyetçili¤ininolumsuzluklar›na karfl› ideolojikmücadele de aksat›lmamak durumundad›r.Çok uluslu ve ezen-ezilen ayr›-m›n›n oldu¤u bir ülkede, mücadele,hem ezen, hem ezilen ulusun sömü-28 TEOR‹ 2 Aral›k 2007


ücü s›n›flar›n› hedefleyen, her türdenfeodal-burjuva sömürüye karfl›,ulusal bask›ya, ulusal afla¤›lanmaya,asimilasyona, jenosite karfl›bir muhtevada olacakt›r. Yani, ulusalbask›ya, ulusal afla¤›lanmaya,ulusal kültürün yok edilmesine, asimilasyona,jenosite karfl› mücadele,oligarfli ve emperyalizme karfl› mücadeleninbir parças› olarak ele al›nmal›d›r.Buradan ortak veya ayr› örgütlenmesorununa geçelim diyorum.Mazlum: Marksist-Leninistler,UKKTH’ye oldu¤u gibi, devrimöncesinde örgütlenme ve mücadelesorununa da s›n›fsal temelde yaklafl›rlar.Genel do¤ru olarak; ezilenulusun bulundu¤u bölgede mücadeleve örgütlenmeye, ulusal ve s›n›fsaltemelde e¤ilmek gerekir. Fakatbizim ülkemizde bundan daha farkl›olarak iki ulusun yerleflim alanlar›olarak da içiçe geçmiflli¤i vard›r.Bu anlamda sadece belli bir bölgeözelinde de¤il, ülke sath›ndaki örgütlenmede,ezen ve ezilen ulusunemekçilerini birlefltirmek, hem ulusal,hem s›n›fsal talepleri içeren birmücadeleyi örgütlemek gerekir.Elbette ki sorun, sadece bugünaç›s›ndan biçimsel anlamda bir ortakörgütlülük içinde olmak de¤ildir.Sorunu, iki halk›n tam güvenedayanan birli¤ini yaratmak olarakele almal›y›z. Gelecekte tek merkezidevlet içinde birlikte olman›n koflullar›n›yaratman›n yolu da, bu güvenisa¤lamak, ezilen ulus sorununasahip ç›kmak, her türden milliyetçidüflünceye karfl› mücadele etmek,s›n›fsal bak›fl aç›s›n› egemen k›lmaktangeçiyor.Ezilen ulus milliyetçili¤ininUKKTH’ye salt ulusal aç›dan yaklaflmas›,s›n›fsal bir örgütlenmeyerine ulusal bir örgütlenmeyegitmesi, çok uluslu bir ülkede, kaç›-n›lmaz olarak emekçileri milliyetleregöre ay›r›r, s›n›f dayan›flmas› düflüncesinizay›flat›r, iflçilerin milliyetçiburjuva ideolojisinin kuyru¤unatak›lmas›na daha elveriflli bir ortamyaratm›fl olur. Ezilen ulus milliyetçili¤i,ulusal bask›ya karfl› savafl›ndandolay›, demokratik bir yanasahiptir; ama bu, onun s›n›f mücadelesiaç›s›ndan, ezen ezilen bütünuluslardan emekçiler aç›s›ndan verdi¤izararlar› ortadan kald›rmaz veyabunlar› görmezden gelmeyi gerektirmez.Türkiye solunda ne yaz›kki böyle bir alg›lama vard›r. Ezilenulus milliyetçili¤ini elefltirmek, sankiUKKTH’ye karfl› ç›kmak, ezilenulusun ulusal bask›ya karfl› milliyetçitemeldeki mücadelesini tümdenyads›mak gibi anlafl›lmaktad›r.Böyle anlafl›lmas›n›n sonucu olarakTürkiye solu, milliyetçilik karfl›s›ndagereken uyar› ve elefltirileri yapmam›fl,milliyetçili¤in olumsuzluklar›n›nderinleflmesine neden olmufltur.Marksist-Leninistler’in, çokuluslu devlet s›n›rlar› içindeki örgütlenmeanlay›fllar› da, UKKTH’nin kullan›lmas› konusundaki anlay›fllar›naparalel olarak, tek merkezliörgütlenmedir. Marksist-Leninistler,en genel anlamda milliyetleregöre örgütlenmeye karfl›d›rlar.Emekçileri milliyetlere göre bölenörgütlenme anlay›fl›, en baflta proletaryan›nideolojisine uygun de¤ildir.‹kinci olarak, tek merkezi bir iktidarakarfl›, milliyetler temelindeayr› örgütlenmek, halklar› merkeziotorite karfl›s›nda zay›flatan bir anlay›flt›r."Sözü geçen devleti birlefltirentüm uluslar›n tüm proleterleri,Hayat›n‹çindekiTEOR‹‹ki ulus emekçilerinin,ayn›toplumsal formasyoniçindebulunmalar›, tek merkezliörgütlenmenin de nesneltemelidir. Halklar›n önündekidevrimci ad›m tekse,halklar ayn› toplumsalformasyon içinde bulunuyorlarsave ayn› sosyal temeldebir içiçe geçmifllikde sözkonusuysa, ayr› örgütlenmeyihakl› gösterecekbir gerekçe bulmakmümkün de¤ildir.tek bir bölünmez proleter toplulukolarak örgütlenmelidirler. (...) Bizimulusal sorun üzerindeki görüflümüz,(...) bir ve bölünmez proletertopluluk, tek parti[dir]." (7) (Stalin,Marksizm ve Ulusal Sorun veSömürge Sorunu, syf. 85)Özlem: fiunu da ben ekleyeyimburaya. Tek merkezli örgütlenme,proletaryan›n büyük proleterdevletlerden yana olma anlay›fl›nauygun oldu¤u, onun koflullar›n› haz›rlayaca¤›gibi, somut durumda daiki halk›n kurtulufl mücadelesininzafere ulaflmas›n›n en önemli güvencesidir.Halklar› hem ulusal hems›n›fsal bask› alt›nda tutan merkeziotorite, yani oligarflik iktidar y›k›lmadan,ne ulusal, ne de sosyal kurtuluflgerçekleflemeyece¤ine göre,ortak örgütlenme, ortak mücadeleve ortak devrimci iktidar flartt›r. Enbaflta da dedi¤imiz gibi,UKKTH’nin uygulanmas› kofluluda zaten ancak böyle sa¤lan›r.Ayr› örgütlenmeyi önermek,halklar›n gücünü bölmenin ötesinde,iki ulustan emekçileri, milliyetlertemelinde ayr›ma tabi tuttu¤undan,onlar› burjuva milliyetçi önyarg›lar›netkisine sokmay›, s›n›f bilincininçarp›t›lmas›n›, egemen s›-n›flar›n birbirlerine karfl› k›flk›rt›labilmesiniberaberinde getirir.Kemal: Mücadele ve örgütlenmesorunu aç›s›ndan biz iki ulusun,ezen ve ezilen ulusun emekçilerininbirlikte örgütlenip, birlikte mücadeleetmesi gerekti¤ini söylüyoruz.Bunun böyle olmas›n› belirleyen,sadece bizim isteklerimiz, subjektifniyetlerimiz de¤ildir. Bu mevcutnesnel koflullar›n, sosyo-ekonomikyap›lanman›n bir sonucudur. Ezilenulusun kendi kaderini tayin etmesinin,ezilen ulus emekçilerinin kendikaderlerini tayin etmesi muhtevas›-n› kazanm›fl olmas›, ezen ve ezilenulus emekçi s›n›flar›n›n birlikte mücadeleetmesinin de koflullar›n› yaratm›fl,bunu bir bak›ma zorunlu k›lm›flt›r.Baflka bir ifadeyle, iki ulusemekçilerinin, ayn› toplumsalSay›: 133TEOR‹ 29


formasyon içinde bulunmalar›,tek merkezli örgütlenmenin denesnel temelidir. Halklar›n önündekidevrimci ad›m tekse, halklartemelde ayn› toplumsal formasyoniçinde bulunuyorlarsa ve ayn› sosyaltemelde yayg›n bir içiçe geçmifllikde sözkonusuysa, Marksist-Leninistaç›dan ayr› örgütlenmeyi hakl›,do¤ru gösterecek bir gerekçe bulmakmümkün de¤ildir.Böyle bir tercih, Marksizm-Leninizm’lede¤il, ancak küçük burjuvamilliyetçili¤iyle aç›klanabilir. Kibu noktada da Stalin flöyle diyor:"‹flçiler milliyetlere göre örgütlensin-ne kadar ulus varsa, o kadarparti olsun. Bu plan, sosyal-demokrasi[Marksist-Leninistler] taraf›ndankabul edilmemifltir. Pratik, bellibir devlet proletaryas›n›n milliyetlerbak›m›ndan örgütlenmesinin, s›-n›f dayan›flmas› düflüncesinin y›k›lmas›ndanbaflka bir yere götürmedi-¤ini göstermifltir." (Agk., syf. 85)Merkezi parti örgütlenmesi,uluslar›n varl›¤›n›, onlar›n kendilerineözgü özelliklerini ve talepleriniyads›maz. Zaten tersini düflünmek,iki ulusun halk›n›n örgütlenmesini,tek bir halk›n örgütlenmesine indirgemekolur ki, bu da sosyal flovenizminbir biçimi olur. Birlikte mücadeleyibu perspektifle ele almamak,mücadelenin ulusal yan›n› ihmaletmek ve s›n›fsal alanda s›n›rlamakolacakt›r. Merkezi örgütlenme,ezilen ulusun üzerindeki ulusal bask›y›,ulusun en s›radan talepleri dedahil, ulusun tüm istemlerini, bölgeninkendine özgü özellikleriniiçerecek bir yap›ya sahip olmal›d›r.Böylelikle, mücadelede ezen ulusve ezilen ulus emekçilerinin çeliflkileri,belli bir bütünlük içinde eleal›nm›fl olur.Mazlum: Örgütlenme aç›s›ndanbelki bugün çok tart›fl›lan birkonu olmasa da flunu da bilgi aç›-s›ndan ekleyelim. Merkezi parti örgütlenmesinibunun d›fl›nda, meselafederatif, seksiyon gibi biçimlereuydurmaya çal›flmak da Marksist-Leninistler’in anlay›fl› olamaz. Esas›ndaseksiyon tarz› örgütlenme, küçük-burjuvazininkendi gücüne, teorisinegüvensizli¤inin ürünüdür.Seksiyon örgütlenme, merkezi örgütlenmeiçinde, kendi program›na,merkezi organlar›na sahip, gerekti-¤inde ba¤›ms›z örgütlenmeye (ayr›örgüte) dönüflen bir örgütlenme biçimidir.Yani özünde bu biçim, ezenve ezilen ulusun iki ayr› örgütlenmesininbiçimsel olarak birlefltirilmesidir.Bu da, özünde milliyetleregöre örgütlenmedir. Merkezi örgütlenme,yaln›zca biçimde gerçekleflmifltir.Bu, devrimci parti anlay›fl›-na; "bütün uluslar›n proleterlerinin,tek bir proleter topluluk olarakkaynaflmas›" anlay›fl›na uygunbir yaklafl›m de¤ildir.Kald› ki, seksiyon örgütlenme,ayr› devrim öngörme düflüncesininbir ürünü oldu¤u için, iki ulusluyeni-sömürge ülke nesnel koflullar›ndageçerli de¤ildir. ‹ki ulusluülke koflullar›nda, halklar›n kesinve tam kurtuluflunu sa¤layacak, ulusaleflitsizli¤i giderecek ve merkezibir devlet çat›s› alt›nda birlefltirecekörgütlenme biçimi, tek bir parti örgütlenmesidir.Kemal: UKKTH bafll›kl› sohbetimizinüçüncü bölümüydü bu.Art›k yavafl yavafl konumuzu sonland›ral›m.Merkezi bir otorite varkarfl›m›zda. Çok uluslu bir ülkede,devrimcilerin çal›flma tarz› ve örgütlenmeanlay›fl›, ezen ve ezilenulus emekçi s›n›flar›n›n ortak düfl-‹yi bir sosyalist,“realite”diye gericili¤i,iflbirlikçili¤imeflrulaflt›rmaz. ‹yi Mark-Hayat›n‹çindekiTEOR‹sist-Leninistler, mevcutdevlet içindeki bütünuluslar›n proleterlerinekendi ç›karlar›n›, ulusalve s›n›fsal kurtulufllar›n›nyolunu göstermek, onlar›milliyetçili¤in, küçük burjuvadar görüfllülü¤ünekarfl› uyarmak durumundad›r....manlar› olan merkezi otoriteyekarfl› birlefltirecek, ulusal ve sosyalkurtuluflu çabuklaflt›racak bir anlay›fl›içermelidir. Bu olmadan,UKKTH’n›n bir anlam› yoktur.Kuzey Irak’ta Kürt milliyetçili-¤inin tavr›yla ilgili ülkemizdekiKürt milliyetçi bas›nda flöyle bir yaz›okumufltum, diyordu ki; “GüneyKürtleri... haklar›n› ABD yan›ndaolunca alacaklar›na inanmaktad›rlar.ABD Kürtlere tekrar ihanet edebilir.Ama oradaki halk›m›z bunakarar vermifltir. ‹yi bir sosyalist realiteyikabul eder, halk›n karar›nasayg›l› olur.”Biz de hay›r diyoruz. Tam tersine,iyi bir sosyalist, “realite” diyegericili¤i, iflbirlikçili¤i meflrulaflt›rmaz.‹yi bir sosyalist, nesnelli¤eteslim olmaz. ‹yi Marksist-Leninistler,mevcut devlet içindeki bütün–ezen ve ezilen– uluslar›n proleterlerinekendi ç›karlar›n›, ulusal ve s›-n›fsal kurtulufllar›n›n yolunu göstermek,onlar› milliyetçili¤in, küçükburjuva dar görüfllülü¤üne karfl›uyarmak durumundad›r.fiunu bir kez daha vurguluyoruz.UKKTH, ancak emperyalizmin kovuldu¤u,oligarflinin iktidar›n›n y›-k›ld›¤› koflullarda kullan›labilir.‹kincisi; iki uluslu yeni-sömürgelerde,ezilen ulusun kendi kaderini tayinhakk›n›, merkezi bir devlet içindekullanmas›n› savunmak,UKKTH'yi reddetmek veya ihlal etmekde¤ildir. Böyle yorumlamaktamamen biçimsel bir bak›fl aç›s›d›r.Marksist-Leninistler’in hareketnoktalar›, iki ulusun proletaryas›n›nç›kar›d›r. Soruna milliyetçili¤in darpenceresinden bak›lmad›¤›, ulusalsorunun çözümü biçimsel kal›plaraindirgenmedi¤i ve halklar›n ç›karlar›temel al›nd›¤› noktada, birliktenyana olman›n do¤ru bir tav›r oldu¤uda aç›kt›r. K›sacas›, Marksist-Leninistler,ortak örgütlenme, ortak mücadeleiçinde, birlikte kurtuluflu hedefliyorlar.Evet sevgili Yürüyüfl okurlar›,burada noktal›yoruz sohbetimizi.Baflka bir konuda buluflmak üzere,flimdilik hoflçakal›n.30 TEOR‹ 2 Aral›k 2007


Anayasa Mahkemesi DTP ‹ddianamesi’ni Kabul EttiHUKUK‹L‹K fiART DE⁄‹LYarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›-s›’n›n DTP’nin kapat›lmas› istemiylehaz›rlad›¤› iddianame, 22 Kas›mtarihinde Anayasa Mahkemesi taraf›ndankabul edildi ve kapatma davas›resmen bafllat›lm›fl oldu.141 maddelik iddianamedeki gerekçelerdenöne ç›kanlar flöyle:*5 May›s 2004’de Abdullah Öcalan’›navukatlar›na “Yeni bir partigerekiyor. ‹smi Demokratik ToplumPartisi olabilir” demifl olmas›.*DTP’nin yöneticilerinin AbdullahÖcalan’›n emirleri ile belirlendi¤i*Öcalan’›n emirleri do¤rultusundahareket ettikleri‹ddianame, Türkiye’de hukukibir dayanak olmadan da parti kapatman›nmümkün oldu¤unu söylüyor.AKP’liler bir yandan DTP’yeyönelik kapatma davas›na karfl› olduklar›söylemini kullanarak kapatmadavas›n›n sorumlulu¤unu üstlenmektenkaç›n›yorlar, di¤er yandanDTP’nin kapat›lmas› ifllerine degeldi¤inden, kapat›lmas›n› engellemekiçin herhangi bir giriflimde bulunmuyorlar.Gerçekten, DTP’ninkapat›lmas›na karfl› olsalar, dahado¤rusu parti kapatmalar›n düzenemuhalif kesimleri susturma arac›olarak kullan›lmas›na karfl› olsalar,parti kapatmalara müsaade eden yasalar›de¤ifltirmek için olanak ellerindedir.DTP’nin kapat›lmas› davas› düzeningerçe¤idir. Düzen, Kürt milliyetçihareketini, bulundu¤u noktadanda daha geriye itmek, kendi varoluflnedenini bile inkara sürüklemekiçin DTP’yi kapatma davas›açm›flt›r. Dava bu yan›yla, Kürt halk›n›ndemokratik talepleri üzerindebir bask› ve ambargodur ve geliflmeleregöre davan›n karar› da flekillenecektir.Oligarflinin çeflitli kesimleri,baflka konularda aralar›nda çeliflkileryaflasalar da bu noktada büyükölçüde ittfak halindedirler. DTP’ninkapat›lmas›na AB’den de ciddi birtepki olmayacakt›r.Örne¤in Türkiye-AB KarmaParlamento Komisyonu Eflbaflkan›Joost Lagendijk, DTP Grup Baflkan›Ahmet Türk'e, 'PKK'yla aran›zamesafe koyun. Bunu yapamazsan›z,partiniz PKK sald›r›lar›n›nkurban› olacakt›r' dedi¤ini aç›klad›.Görüldü¤ü gibi, AB yetkililerininaç›klamalar› da DTP’ye yönelikoligarflinin politikalar›n› onaylarçerçevededir. Bu da AB’nin demokrasianlay›fl›d›r.DTP’ye kapatma davas› Türkiye’ninony›llard›r benimsedi¤i poli-ÇHD’den DTP’ye destekÇHD ‹stanbul fiubesi; 24 Kas›m’da DTP‹stanbul ‹l Binas› önünde yapt›¤› bas›n aç›klamas›ile DTP'nin kapat›lmak istenmesini, iktidar›nKürtler’e yönelik imha ve inkar politikas›n›nsiyasal alandaki yans›mas› olarak de-¤erlendirdi.ÇHD ad›na aç›klama yapan fiube SekreteriEbru Timtik 44 y›lda 24 partinin kapat›ld›¤›na dikkat çekerek "kendinimecliste temsil etmek isteyen Kürtlerin ve emekçilerin meclise girmelerininönüne öncelikle Siyasi Partiler ve Seçim Yasas› ile yasal barikatlar konulmufltur.DTP 2 milyon seçmenin ve milyonlarca insan›n siyasal temsilcisidir.DTP'ye yap›lanlar›n muhatab› halkt›r" dedi. Avukatlar, s›n›r ötesi operasyonunve inkara dayanan politikalar›n çözüm olamayaca¤›n› da belirttiler.tikay› devam ettirdi¤inin göstergesidir.DTP’nin kapat›lmas› davas›ayn› zamanda, Türkiye’de halklarayasal yollardan taleplerini gündemegetirmelerinin, mücadele etmelerininolanaklar›n›n ne kadar tan›nd›-¤›n›n da göstergesidir.DTP’nin kapatma davas› üzerindenDTP’yi kapatmak m› oligarflininç›kar›nad›r, yoksa kapatmamakm› tart›flmas› yap›l›yor? Ama bu tart›flman›nesas›n› “demokratik de¤erler,ölçüler” oluflturmuyor. Tart›flmayaesas olarak Kürt meselesininas›l bast›r›r›z mant›¤› yön veriyor.Bu bile bafll› bafl›na Türkiye’dekisistemi tan›mlamak için yeterlidir.Aç›kça denilmektedir ki, partilervarl›¤›n› sürdüreceklerse de, kapat›-lacaklarsa da bu oligarflinin ç›karlar›öyle gerektirdi¤i içindir. Oligarflininbas›n›, “neden bizde partilerinböyle rahat kapat›lmas›n› sa¤layanyasal düzenlemeler vard›r?”, “böyledemokrasi mi olur?” diye tart›flm›yor.Oligarflinin ç›karlar› faflizmialeni uygulamaktaysa faflizm, faflizmigizlemekteyse gizlemek!..DTP’ye yönelik bask›lar sadecekapatma davas› ile s›n›rl› de¤ildir.Kapatma davas›n›n yan›nda soruflturmalarve tutuklamalar da bask›lar›nbir biçimi olarak sürekli gündemdedir.Art›k soruflturma gerekçeleri“gözünün üstünde kafl›n var”durumuna gelmifltir. DTP’lilerin hemenher konuflmalar›, her pratiklerisoruflturma gerekçesidir. Bu çerçevedeen son soruflturma aç›lan isimDersim Belediye Baflkan› SongülErol Abdil olmufltur.Yine 24 Kas›m’da Diyarbak›r’daDTP’nin düzenledi¤i "Onurlu YaflamaÇa¤r›" mitingine de, Diyarbak›rCumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndansoruflturma aç›ld›.Say›: 133DTP 31


AKP’nin Kürt politikas›n›n ‘esrar›’Tayyip Erdo¤an’›n Bush’la bas›-na kapal› yapt›¤› görüflmenin içeri¤ineiliflkin herhangi bir aç›klama yap›lmad›.Fakat, bilinçli bir flekildeKürt sorununa iliflkin “bir çözüm paketivar, ama...” beklentisi yarat›ld›.AKP’nin, DTP’ye yönelik kapatmadavas›na karfl› ç›k›yormufl gibigörünmesinden, Tayyip Erdo-¤an’›n esas olan›n PKK’ye silah b›-rakt›r›lmas› içeri¤indeki aç›klamalar›ndan,Deniz Baykal’›n h›zl› birflekilde Kürt sorununa iliflkin söylemlerinide¤ifltirmesinden sonuçlarç›kar›lmaya çal›fl›l›yor.Peki gerçekten AKP’nin nas›l birçözüm paketi olabilir?AKP’nin reform paketlerinin nas›lbir fley olabilece¤ini düzeningerçeklerinden kopuk de¤erlendirmekkand›r›lman›n zeminini oluflturacakt›r.Zira as›l sorun AKP’nin neyap›p yapmayaca¤› tart›flmas› de¤il,emperyalizmin ve oligarflik düzeninç›karlar›n›n ne oldu¤u tart›flmas›d›r.AKP’sinin de di¤er partilerinin deyapacaklar›n› ve yapmayacaklar›n›bu belirlemektedir.Emperyalizmin ç›kar› Türkiye’yi de Kürt milliyetçili¤ini deBOP’ta kullanmakt›rABD emperyalizminin temel politikas›BOP üzerinden flekillenmektedir.Bu nedenle Kürt sorununayaklafl›m›n›, Türkiye’yi de Kürtler’ide BOP’ta kullanma belirlemektedir.Bunu sa¤laman›n yolu,Kürt milliyetçili¤ini kimi demokratikhaklarla yetinmeye raz› ederekKürt sorununu bu flekilde sorun olmaktanç›karan bir politikad›r. Fakatbu politikaya Türkiye oligarflisininkimi itirazlar› ABD’nin politikas›n›uygulamas›n›n önünde afl›lmas›gereken engel durumundayd›.Bush-Tayyip görüflmesi bu sorununbir flekilde afl›ld›¤› görüntüsü yaratmaktad›r.Nas›l afl›ld› sorusu belirsizli¤inikorusa da belirli olan, Kürthalk›n›n taleplerinin kabul edilmesiile afl›lmad›¤›d›r.AB’nin politikas› da ABD ile paraleldir.Y›llard›r Kürt sorunununkimi demokratik talepler çerçevesindesorun olmaktan ç›kar›lmas›n›‘Örgütten ayr›l gel teslim ol’bildirileriOrdu operasyonlar s›ras›nda bir yandan dahelikopterlerden gerillalara yönelik teslimiyetça¤r›lar› yapan psikolojik savafl bildirileri at›-yor.Bildirilerde, "Karar ver, örgütten ayr›l. Enyak›n askeri birlik, jandarma veya polis karakolunagit. Sevgiyle karfl›lanacaks›n" deniliyor.Oligarflinin ordusunun sevgisi, inkarc›l›¤›n,katliamc›l›¤›n, asimilasyonculu¤un sevgisidir.Kulak kesenlerin, gerilla cesetlerine bile iflkenceyapanlar›n, Kürt halk›na her türlü iflkenceyiyapanlar›n “sevgisi” de¤iflmemifltir.Bu “sevgi (!)” daha dün kendisini GenelkurmayBaflkan›’n›n a¤z›ndan “O ac›lar› hayal bileedemeyecekleri yo¤unlukta yaflataca¤›z”sözleriyle ifade ediyordu. Herhalde oligarflininordusu da, bu sevgi içerikli bildirilerle inand›r›-c› oldu¤unu düflünmüyordur. Onun için bu bildirilereçözümsüzlü¤ün bildirileri denilebilir.istemektedirler. Bununyan›nda Kürtmilliyetçi hareketinflu veya bu biçimdesilahs›zland›r›larak düzeniçine çekilmesindenyanad›rlar. Bunun içinde “s›n›r ötesi operasyon” yap›lmas›naonay veren aç›klamalar yapm›fllard›.Dahas›, Kürt milliyetçi hareketinher alanda daha geri bir çizgiyeçekilmesi do¤rultusunda DTP’ye yönelik bask›lara da sessizdirler.S›k s›k DTP’ye “PKK ile aran›zamesafe koyun” dayatmalar› yapmaktad›rlar.Yine ‹ngiltere AdaletBakan› Jac Straw bir TV program›nda“DTP'nin kapat›lmas› halindebunu k›namayacaklar›n›”söylüyordu.Dolay›s›yla ABD’nin de, ABemperyalizminin de politikas› Türkiyeoligarflisinin de kabul edebilece¤izeminde, Kürtler’in kimi demokratiktaleplerinin kabul edilmesiniiçermektedir denilebilir.Oligarflinin Kürt sorununaçözümü asimilasyondurOligarflinin Kürt sorununa iliflkin,bugüne kadar inkar ve asimilasyond›fl›nda gelifltirebildi¤i bir çözümolmam›flt›r. Kuflkusuz bu durumun,oligarflik düzenin “kötü yöneticilerinelinde kalmas›” fleklindekimant›ks›z de¤erlendirmelerin ötesindeizah› vard›r.Bu durumun maddi nedenleri,oligarflik düzenin zay›fl›¤›d›r. Türkiyeoligarflisi, Kürt halk›n›n sorunlar›n›çözebilecek güçte de¤ildir, bunedenle de Kürt halk›n›n k›smi taleplerininkabul edilmesi koflullar›ndabile, parçalanmayla sonuçlanacakbir sürecin bafllayaca¤› korkusuyaflamaktad›r.Elbette bu durum, oligarflininsonsuza kadar inkar politikas›n› sürdürebilece¤ianlam›na gelmemektedir.Gerek Kürt halk›n›n mücadelesi,gerekse de emperyalist ülkelerinç›karlar›, oligarflinin sorunu bir flekildegündemden ç›karacak bir çözümüretmesini de dayatmaktad›r.Oligarflinin bu noktada baflvurdu¤uçözüm bir yandan Kürt halk›n›n ki-32 AKP/KÜRT SORUNU 2 Aral›k 2007


mi taleplerini kabul ediyor görüntüsüyarat›rken, di¤er yandan tümhaklar› bofla ç›karma ve asimilasyonpolitikas›n› sürdürme ›srar›d›r.AKP, oligarflinin bu politikas›-n›n en baflar›l› uygulay›c›lar›ndand›r.AB’ye uyum yasalar› ad›alt›nda kimi demokratik haklar yasalaflt›r›l›rken,hemen arkas›ndanç›kar›lan 301. madde, Polis Vazifeve Selahiyetleri Kanunu gibi yasave kanunlarla hepsini bofla ç›karanve kullan›lmaz hale getiren deAKP’nin kendisi olmufltur.Yine AKP, Kürt sorunu var demekleinkarc›l›k aras›nda çok rahatl›klagidip gelebilen, birkaç ay aral›klarlabu konuda çok keskin zikzaklarçizebilen bir partidir. Örne¤in,Rusya gezisinde Kürt sorununa iliflkin“düflünmezseniz sorun yoktur”,Siirt’te konuflmas›nda “Kürt sorunude¤il sorunlu Kürtler vard›r” diyende O’dur, Diyarbak›r gezisinde, “‹llaad koyal›m diyorsan›z Kürt sorunubu milletin bir parças›n›n de¤il,hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur”diyen de O. "Biz ›rkç›-l›k yapm›yoruz. Ben Rizeliyim amaeflim Siirtli" diyen de O’dur,“Ad› Kürt diye konulacak bir sorunoldu¤una inanmad›¤› için‘Kürt’ sözcü¤ünü ve ‘Kürt Sorunu’deyiflini kullanmad›¤›n›”söyleyen de O’dur.Tüm bu gerçekler ›fl›¤›nda denilebilirki, bugün de AKP’ninreform paketinin içi, as›l olarakKürt halk›n›n mücadelesinin tasfiyesinive tamamen etkisizlefltirilipdüzeniçine çekilmesini içerecektir.Ki AKP, politikas›n›n buboyutunu aç›k olarak da ifade etmektedirzaten. S›n›r ötesi operasyonyaygaralar›, DTP’ye yönelikkapatma davas› dahil uygulananbask›lar, bunu ifadesidir.Kürt sorununu hak k›r›nt›lar› vebask›y› ayn› süreçte kullanarak“çözme” politikas›n›n bir yan›ndaoperasyon, katliam, teslim olmayazorlama, di¤er yan›nda demokratikörgütlenmeler üzerindebask› kurma, çal›flamaz hale getirmevard›r.Elbette ki, oligarfli de AKP de bupolitikan›n tek bafl›na bir ifllevininolmayaca¤›n›n fark›ndad›r. Zira aksinisöyleseler de, sorunun tek bafl›-na PKK sorunu olmad›¤›n›, as›l sorununKürt sorunu oldu¤unu bilmektedirler.Oligarflinin politikas›n›n di¤eryan›n›, Kürt halk›n› Kürt milliyetçihareketin etkisinden ç›kararak,AKP baflta olmak üzere düzen partileriiçinde düzeniçine çekmek oluflturmaktad›r.Nitekim bu politikay›, AbdullahGül’ün Fransa’ya giderken söyledikleride anlatmaktad›r. Gül flöylediyor;“Mesela devlet herkese e¤itimverecek. Bu e¤itimin bir diliolacak. Ama herkesin kendi kültürünügelifltirmesine, uygulamas›-na, yaflamas›na da imkan sa¤lanacak”.(Ertu¤rul Özkök, 28 Kas›m2007 Hürriyet)Devlet Türkçe e¤itim verecek,yani asimilasyon sürecek, fakat,göstermelik olarak Kürt halk›n›n dilinikullanmas›na da izin verilecek.Gerçek fludur ki, AKP Kürt sorunundakendisinin de çözüm istedi¤ineiliflkin demagojileriyle Kürtler’ien çok etkileyen parti olmufltur, kibu durum seçimlere AKP oylar›n›nKürt bölgelerinde artmas› fleklindeyans›m›flt›r.AKP’nin bu politikas›, oligarflininordu dahil tüm güçleri taraf›ndanda desteklenmektedir. Bu noktadaKürt halk›n› sistem içine çekecek,Kürt sorununun çözüldü¤üneinand›racak manevralar yapmalar›beklenebilir. Bu anlamda AKP’ninreform tart›flmalar›n›n bir yan›n› da,Do¤u ve Güneydo¤u’da DTP’ye alternatifbir güç olma, seçim baflar›-s›n› sürdürerek Kürt milliyetçi hareketinibu çerçevede de etkisizlefltirmeninoluflturdu¤u söylenebilir.Sonuç olarak, AKP’nin Kürt sorununaçözüm üretmesi beklenmemelidir.En fazla yap›labilecek olan,emperyalizmin Kürt sorununa iliflkinzaman zaman gündeme getirdi-¤i, fakat oligarflinin kabul etmedi¤ipolitikalardan bir k›sm›n›n uygulanarakemperyalizmin tatmin edilmesi,Kürt halk›n›n düzeniçine çekilmeyeçal›fl›lmas› olacakt›r.Sömürge valisinin Kürt sorunu toplant›s›27 Kas›m günü, ABD Büyükelçili¤i’nde, ABD Kongre üyesi ChristopherShaeys, ABD Büyükelçisi Ross Wilson, KADEP Baflkan› fierafettin Elçi, HaflimHaflimi gibi KDP çizgisinde hareket eden iflbirlikçi Kürtler ve Hak-ParBaflkan› Sertaç Bucak’›n, CHP’li, AKP’li Do¤u ve Güneydo¤ulu milletvekillerininde oldu¤u bir toplant› yap›ld›. ABD kongre üyelerinden Shays, bu toplant›n›nard›ndan da fi›rnak’a, Cizre’ye giderek “temaslar›n›”(!) sürdürdü.Amerikal›lar, Türkiye babalar›n›n çiftli¤iymiflçesine giriflimlerde bulunuyorlar.ABD’nin yapt›¤› kendine ba¤l› güçler oluflturma politikas›d›r. Bu toplant›lara,gezilere tepki göstermeyen bir ülkenin ba¤›ms›zl›¤›ndan sözedilebilirmi? ABD emperyalizmi geliyor, Türkiye’nin baflkentinde istedi¤i kiflileritopluyor ve Kürt sorununu tart›fl›yor, bilgi al›yor, kimin ne düflündü¤ünü araflt›r›yor.“Ne yap›yor bu ABD’liler?” sorusu sorulmuyor!Oysa, bir parça ulusal onur tafl›yan herkesin bu tablodan rahats›zl›k duymas›gerekir. Beynini emperyalizme teslim etmemifl herkesin, bu durumu öncelikleoligarflinin konumu aç›s›ndan, AKP’nin konumu aç›s›ndan sorgulamas›gerekir. Bu nas›l bir iflbirlikçiliktir ki, ABD’li gelip burada istedi¤i kiflileritoplayarak Kürt sorunu tart›flmas› yapabilmektedir.Herhalde hiç kimse, ABD emperyalizminin gelip burada, halklar›n sorunlar›naçözüm arad›¤›n› düflünecek kadar saf de¤ildir. Dahas›, bu nas›l bir politikad›rki, ülkesindeki sorunu çözmemekte ve emperyalistleri sorunu araflt›rmaya,çözmeye davet edebilmektedir.Oligarflinin ç›karlar› için uflakl›¤a, afla¤›lanmaya hay›r dedi¤i bir dönemolmufl mudur ki!Say›: 133AKP/ KÜRT SORUNU 33


AKP ENGELL‹LER‹N HAKLARINI DA GASBETT‹Kim demifl bunlar islamc› diye,bunlar basbaya¤› Nazi. ‹slam bir flekildeengellilere sahip ç›kmay›ö¤ütler, bunlar engellilere sahip ç›km›yor,Naziler’in “engelliler toplumayüktür, ilk onlardan kurtulmakgerekir” politikas›n› uyguluyorlar.AKP iktidar›, engelli çocuklarae¤itim deste¤i olarak verilen parayard›m›n›, Milli E¤itim Bakanl›¤›Özel E¤itim Kurumlar› Genel Müdürlü¤ütaraf›ndan 20 Kas›m'da yay›mlanangenelge ile kesme karar›ald›. Genelge 1 Aral›k tarihinden itibarenyürürlü¤e giriyor.Karar›n gerekçesi, “engelli çocuklarayap›lan e¤itim yard›m›n›nmasraf› çok art›rmas›” olarak ifadeedildi.AKP 2006 y›l› Haziran ay›nda,engellilerin özel e¤itim kurumlar›ndae¤itim almas› durumunda e¤itimgiderlerinin karfl›lanmas› için kanunude¤ifltirmiflti.O zamanki karar› seçim yat›r›-m›yd›, fakat art›k seçimler geçti¤iiçin AKP engellilere yönelik gerçekpolitikas›n› hayata geçiriyor. Bu politikadainsana ve dolay›s›yla engelliyeverilen de¤er yoktur. Bu politikaengellileri, yafll›lar› üretim sürecinekat›lmayan, dolay›s›yla tekellere kazand›rmayan,topluma yük olarakgören burjuvazinin politikas›d›r.Kapitalizm insana de¤er vermez.Onun tek de¤eri dolarlar›d›r. Dolargetiren her fley de¤erlidir. Bu nedenleuyuflturucu, fuhufl, kumar, hertürlü pislik kapitalizmde meflrudur.Fakat dolar getirmeyen insan da olsabir de¤eri yoktur.Bu nedenledir ki, ülkemizde hiçbirzaman engellilerin de, yafll›lar›nda, çocuklar›n da bir de¤eri olmam›flt›r.Kapitalizm onlara yat›r›myapmaz, çünkü onlara yap›lacak yat›r›mkar getirmez. Kar getirmeyenalanlara kapitalizmin yat›r›m yapmas›düflünülemez.Naziler; engellileri, yafll›lar› f›-r›nlarda yak›yorlard›, bugün oligarflikdüzen bunuyapam›yor, fakatonlar› yaflam›nd›fl›naitiyor, ölümeterkediyor.AKP’ninbu karar› üzerineengellilerinaileleri, 26Kas›m tarihinde Ankara’da protestoeylemi yapt›. De¤iflik illerden eylemekat›lan engelliler ve aileleri,Baflbakanl›k Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤›’nave Milli E¤itim Bakanl›-¤›’na siyah çelenk b›rakt›. Bir grupengelli ve ailesi de Necatibey Caddesi’ndenTBMM önüne yürüyüflyapt›. Kitle, “Engelleri Aflmak ‹çinBize Engel Olmay›n”, “Bari SizK›ymay›n”, “Devlet Baba E¤itimHakk›m› Elimden Alma” sloganlar›att› ve döviz açt›.Engelli aileleri, “3 Aral›k EngellilerGünü” de protesto gösterileriyapacaklar.EMEKL‹-SEN’DENAKP’YE S‹YAH ÇELENKHaklar›nda kapatma karar›verilen Emekli-Sen üyeleri baflta‹stanbul olmak üzere Ankara,Adana ve ‹zmir’de yapt›klar›eylemlerle kapatma karar›n› protestoetmek için AKP binalar›nasiyah çelenk b›rakt›lar.22 Kas›m Perflembe günü saat 12.30’da MecidiyeköyMeydan›’nda toplanan Emekli-Sen üyeleri “D‹SK/ Emekli-Sen Kapat›lamaz” pankart› ile fiiflli AKP ‹lçe binas›na kadaryürüdüler. Att›klar› sloganlarla AKP’ye tepkilerini ifadeeden Emekli-Sen’liler AKP önünde bas›n aç›klamas›yapt›lar. Emekli-Sen ad›na aç›klamay› yapan Aksaray fiubeBaflkan› Rahime Bayrak, ek ödemelerden yararlanamad›klar›n›,TÜFE alacaklar›n›n ödenmedi¤ini ve sendikalar›n›n kapat›lmak istenmesini ve bunun sorumlusu olarakgördükleri AKP'yi protesto etmek için pek çok ilde siyahçelenk b›rakacaklar›n› dile getirdi.Emekli-Sen’liler AKP önüne siyah çelenk b›rakt›ktansonra fiiflli'den Gayrettepe Telekom'a yürüyerek grevdekiiflçilere de destek verdiler.HER YERDE HALKAULAfiMAYA DEVAM ED‹YOR‹zmir’de halka gerçekleri anlatmaya devam edenYürüyüfl Dergisi okurlar›, 23 Kas›m günü GültepeMahallesi’ndeydiler.Yürüyüfl okurlar›, ortak düflman›n Amerika oldu-¤unu, AKP’nin, emperyalistlerin ve krallar›n uflakl›-¤›n› yapt›¤›n› anlatt›lar. 33 dergiyi mahalle halk›naulaflt›ran okurlar›m›z mahalle halk› taraf›ndan evlerinedavet edildiler.Mahalle halk›n›n ilgisi ile karfl›laflan Yürüyüflokurlar›, 33 dergiyi mahalle halk›na ulaflt›r›rken s›ks›k insanlar›n evlerine davet edildiler. Mahalleden birinin,“Yürüyüfl Dergisini okur musunuz?” sorusuna;“Ben seksen öncesinden beri sizi bilirim, tabi okuyaca¤›m”diye cevap vermesi, bir süreklili¤in küçük birifadesiydi. Saat 16.00’da bafllayan dergi tan›t›m› vesat›fl› 19.00’da sona erdi.***Yürüyüfl, ‹stanbul’un 1 May›s Mahallesi’nde dehalka ulaflt›r›ld›. 25 Kas›m günü Mandra Bölgesi’ndegerçeklefltirilen sat›fl›n sonunda 40 dergi sat›l›rkenhalka derginin son say›s›n›n konular› anlat›ld›.34 HABER 2 Aral›k 2007


Zeliha Güdeno¤lu ve Bülent Dil’in Mezarlar›na Sald›r›AHLAKSIZLIKLARI KORKULARINDAN!Devrim flehitleri yaflamlar›yla,kavgalar›yla korkuttuklar› kadarölümleriyle de oligarfliye korku sal›-yor. Çünkü flehitler her zaman verilenkavgan›n en önündedirler. Gelece¤ikazanma mücadelesinde, sosyalizmegiden yolun ad›m ad›m örülmesindeve insanl›¤›n tarihinin yaz›lmas›ndahep vard›rlar. Ö¤retmendirlersosyalizmi hedefleyen herdevrimciye. Emekçileri, ezilen halk›ba¤›ms›z demokrasi ve sosyalizmkavgas›na bir ça¤r›d›r her ölüm asl›nda.Bu ça¤r›n›n halka ulaflmas›ndan,halk›n bu ça¤r›ya kulak vermesindenkorkanlar, bu ça¤r›da kendisonlar›n› görenler sald›r›rlar flehitlerinde¤erlerine, mezar tafllar›na.Acizliklerinden sald›r›rlar. Bu ça¤r›-y› yokedememenin çaresizli¤iylepervas›zlaflarak insanl›ktan soyutlanaraksald›r›rlar hem de.Daha önce de defalarca mezarlarayap›lan sald›r›lara yer verdik sayfalar›m›zda.Geçen hafta ise bir mezar tafl›n›nadliyeye düflmesinin hikayesinianlatm›fl, mezarlara kin duyan gericili¤iSivas Mad›mak flehitlerinin mezarlar›nayap›lan sald›r›larla bir kezdaha gözler önüne sermifltik.Oligarfli bu kez yine acizli¤inigöstererek sald›rd› mezarlara. 1995y›l›nda Tokat’ta ç›kan çat›flmada flehitdüflen Zeliha Güdeno¤lu’nun KonyaAtlant› Kasabas›’nda bulunan mezar›4 Kas›m gecesi resmi ve sivil faflistlertaraf›ndan parçaland›. Olay›ö¤renen TAYAD’l› Aileler hem aileyegeçmifl olsun deyip üzüntülerinipaylaflmak hem de olay› yerinde inceleyipsorumlular› hakk›nda suç duyurusundabulunmak üzere Konya’dabulunan Zeliha Güdeno¤lu’nun ailesiniziyaret etti. TAYAD’l›lar› ilgiylekarfl›layan aile, k›zlar›n›n de¤erlerinesahip ç›karak sorumlular hakk›ndasuç duyurusunda bulunduklar›n› söylediler.K›zlar›yla gurur duyduklar›n›söyleyen Güdeno¤lu ailesi ile birliktemezar› yerinde görmeye giden TA-YAD’l›lar 8 cm kal›nl›¤›ndaki mezartafl›n›n paramparça edilmifl oldu¤unugördüler. Bu ahlaks›z, korkakça sald›r›y›köyden birisinin yapmas› imkans›zd›.Çünkü köyün ço¤u aileninakrabalar›yd› ve Zeliha çok sevilenbirisiydi... Köyde pekçok ailenin k›zlar›naZeliha ismini vermeleri de busevginin bir ifadesiydi.***Mezarlar›m›za yönelik bir baflkasald›r› da 1998 tarihinde Adana’daBülent DilZeliha Güdeno¤lukald›¤› eve yap›lan polis bask›n› sonucukatledilen Bülent Dil’in mezar›n›nfaflistler taraf›ndan k›r›l›p parçalanmas›yd›.Sald›r›y› ö¤renen TAYAD’l› AilelerBülent’in ailesini de ziyaret ettiler.Aileden bilgi alan TAYAD’l›lardaha sonra Bülent Dil’in mezar›n›görmek için Kayseri P›narbafl›’ndakimezarl›¤a gittiler. Bülent’inmezar›ndaki görüntü korkunçtu.Mezar tafl› un ufak edilerek tamamenparçalanm›flt›. Ve mezar›n yan›ndaçok say›da içki fliflesi vard›.Mezara kin kusup alçakça sald›ranlarorada içki alemi de yapm›fllard›.Ölülere, geleneklere hiçbir sayg›s›olmayanlar›n, de¤erlere sald›ranlar›nkendi de¤erleri de olamazd›.MALATYA KATL‹AMI DAVASI GÖRÜLDÜMalatya'da Zirve Yay›nevi’nde ›rkç›-faflist sald›r› sonucu3 kiflinin iflkence yap›larak, bo¤azlar›n›n kesilerek katledilmesiyleilgili davan›n ilk duruflmas› Malatya 3. A¤›rCeza Mahkemesi’nde 23 Kas›m tarihinde yap›ld›. 5 san›kiçin müebbet hapis cezas›n›n talep edildi¤i duruflma san›kve avukatlar›n›n ifade vermek ve savunma yapmak için haz›rolmad›klar›n› belirtmesi üzerine 14 Ocak 2008 tarihineertelendi.Yaklafl›k 5 saat süren davan›n duruflmas›nda salonun etraf›ndapolisin yo¤unlu¤u dikkat çekerken MalatyaHÖC’ün de aralar›nda bulundu¤u DKÖ’ler mahkeme salonunaal›nmad›lar.Duruflmaya Almanya Ankara Büyükelçili¤i Hukuk ‹flleriBaflkan› Martin Graft, Kiliseler Baflpiskoposu AhmetGüvener, ABD Büyükelçili¤iSiyasi ‹fller Büro SorumlusuJeffrey Collins, Avrupa Birli¤iTürkiye Bürosu Sorumlusu ve ABRaportörü Sema K›l›nçer, katledilenAlman Tiliman Geske’nin efli veNecati Ayd›n’›n efli kat›ld›.San›k avukatlar› savunma içinhaz›r olmad›klar›n› söylerken, katledilenlerad›na konuflan avukatlarise olay›n silahl› örgüt suçu olarak de¤il soyk›r›m suçu olarakde¤erlendirilmesi gerekti¤ini söylediler. Avukat MehmetAli Koç olay›n Trabzon ve Hrant Dink olay›n›n devam›oldu¤unu belirtti.Mahkeme sonras› bas›na konuflan Av. Orhan KemalCengiz olay›n gelifligüzel befl gencin kafas›n›n bozularakbireysel olarak yapt›klar› bir ifl olmad›¤›na dikkat çekti.Say›: 133HABER 35


Ö¤retim Görevlileri veÖ¤renciler ÖrgütlenmeSorunlar›n› Tart›flt›larPolis Koruyor,Rektörlük BesliyorMu¤la’da 2 hafta önce Kürt ö¤rencilere yönelik taciz vetehdit sald›r›lar›yla bafllayan ve polisin kafe ve ev bask›nlar›yap›p 42 devrimci demokrat ö¤renciyi gözalt›na almas›yla devameden faflist flovenist sald›r›lar Mu¤la Üniversitesi ö¤rencileritaraf›ndan 26 Kas›m günü S›n›rs›zl›k Meydan›’nda yap›laneylemle protesto edildi.Aç›klamada “Ö¤renciler bandrol paras› ad› alt›nda 10 YTLödemedikleri için üniversitelerine al›nmayarak e¤itim haklar›engellenirken, geçti¤imiz y›llarda, sat›rlarla ve döner b›çaklar›ylaüniversite içerisinde ö¤rencileri yaralayan ülkücü reislerenas›l oluyor da Mu¤la Üniversitesi Rektörlü¤ü taraf›ndan k›zyurdundaki internet kafenin iflletmesi verilebiliyor?! Yoksa üniversiteyönetimi taraf›ndan önlem almak için ö¤rencilerin yaralanmas›yetmiyor da ölmeleri mi bekleniyor?” denilerek ö¤rencigençli¤e sald›ran faflistlerin nas›l korunup kolland›¤›, beslendi¤ianlat›ld›.Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriflimi, DPG, SGD, YDG, YGHkat›ld›¤› aç›klamaya TKP ve ÖDP’li ö¤renciler de destek verdi.Bu protestodan iki gün sonra bir süre önce gözalt›na al›n›pserbest b›rak›lan ö¤rencilerden Ersel Tutkuner’in savc›l›¤›nitiraz› sonucu 28 Kas›m günü yeniden gözalt›na al›nd›ktansonra tutuklanarak hapishaneye konuldu¤u ö¤renildi.19-23 Kas›m tarihleri aras›nda‹zmir Dokuz Eylül Üniversitesi,Güzel Sanatlar FakültesiÖ¤rencileri “Baflka bir üniversitemümkün” ad›yla etkinliklerdüzenlediler.Uzun süredir üniversitelerindekisorunlar üzerinde tart›-flan ve bu sorunlara çözümüretmenin ülke sorunlar›ndanayr› düflünülemeyece¤inin fark›ndaolan ö¤renciler ve baz›ö¤retim gö-revlileri, üniversiteö¤rencilerinin örgütlenme sorunlar›üzerinde ne yap›lmas›gerekti¤ini bir etkinlik haftas› içinde tart›fl-mayaaçt›lar.Bir hafta boyunca konserlerden forumlara,panellere kadar birçok etkinlik düzenleyen ö¤rencilere‹zmir Gençlik Derne¤i de destek verdi.Haftan›n en yo¤un kat›l›- m›n›n yafland›¤›“Anayasal Bir Kurum Olarak YÖK” konulupanelde de AKP hükümetinin anayasa de¤iflikli¤ive Halk Anayasas› kavramlar› tart›fl›ld›.Grup Gün›fl›¤›’n›n sahne ald›¤› kapan›flkonseri ile bitirilen etkinliklerde anti-faflist,anti-flovenist, anti-cinsiyet ay›r›mc› ve tüm fakülteyikapsayacak flekilde bir birlik oluflturmakarar› al›nd›."Bu Yol,Yol De¤ildir!"Bir ö¤retim kurumu düflünün,k›flladan bozma; bir e¤itimci düflünün,rütbeli asker! Evet, olmaz demeyin,hem de fazlas›yla oluyor.Çukurova Üniversitesi’ne ba¤l›Ceyhan Meslek Yüksekokulu’ndayaflananlar› duyunca, e¤itim sistemimizinve YÖK’ün yetifltirdi¤i‘e¤itmen’lerimizin içinde bulundu-¤u içler ac›s› durumu daha iyi görebiliyoruz.Ali Göko¤lu adl› bir ö¤retim görevlisi,23 Kas›m Perflembe günüÇukurova Üniversitesi CeyhanMeslek Yüksekokul’unda okuyanAdana Gençlik Derne¤i üyesi HazalK›lavuz’u s›nav esnas›nda tehditediyor.Ali Göko¤lu; ‘Ya o yolu seçersin,ya bu yolu seçersin’ diyor! HazalKlavuz ise buna kendisinin kararverece¤ini, kendisiyle ilgili kararlar›nkimseyi ilgilendirmedi¤ini bildirmesiüzerine ‘O zaman sana 30veririm’ diyor Ö¤retim Görevlisi!Gençlik Federasyonu/AdanaGençlik Derne¤i yaflanan bu olay›nard›ndan bir aç›klama yaparakolaya tepki gösterdi.“Ali Göko¤lu’nun ‘Yol’ diyebahsetti¤i Adana Gençlik Derne-¤i’nin, ö¤renci gençli¤in akademik,demokratik, bilimsel, paras›z e¤itimmücadelesidir” diyen AdanaGençlik Derne¤i:“Peki, Ali Göko¤lu’nun ‘yolu’neresidir?” diye sordu.“Ali Göko¤lu ülkemizde pekçok örne¤i ile karfl›laflt›¤›m›z gibibize ‘Hakk›n›z› aramay›n, örgütlüolmay›n, düflünmeyin, sorgulamay›n,ben ne dersem onu yap›n’ demektedir.Onun yolu budur” denilenAdana Gençlik Derne¤i aç›klamas›ndagençlik olarak Ali Göko¤lu’nunsundu¤u yolu kabul etmeyecekleribelirtildi.36 GENÇL‹K 2 Aral›k 2007


Okullar, gericili¤inkaleleri mi olacak?AKP iktidar› 5 y›ldan fazla birsüredir e¤itim alan›nda, e¤itiminticarileflmesi için yapt›¤› yasalarla,özel okullara ve özel üniversiteleresa¤lad›¤› olanaklarla, üniversiteleriözellefltirme politikalar›ylasürekli gündemimizde oldu. YineAKP iktidar›n›n farkl› bir uygulamas›ylakarfl› karfl›yay›z.Gerici-faflist nitelikli e¤itiminyayg›nlaflt›r›lmas› ve liseli gençli-¤in sürekli bask› alt›nda tutulmas›bugüne kadar gelen tüm iktidarlar›nuygulad›¤› bir politikad›r. Bununsonuçlar› da ortadad›r. Liseliö¤renciler, bir taraftan idarenin,bir taraftan da idare denetimindeörgütlenen sivil faflist örgütlenmelerinbask›s› alt›nda tutulurlar.Kendini ülkücü, islamc› olarak adland›ranbu örgütlenmeler liseligençli¤in örgütlenmesinin önünükesmek için bizzat polis-idare iflbirli¤iyleörgütlenirler.Amasya Anadolu K›z MeslekLisesi’nde yaflananlar ve 4 k›z ö¤rencininart›k bu bask›lara dayanamay›pkay›tlar›n› baflka bir liseyeald›rmas›yla ortaya ç›kan olay,bu durumun geldi¤i aflamay› gözlerönüne koymaya yetiyor. Yafllar›16 ile 17 aras›nda de¤iflen, 9.ve 10. s›n›f ö¤rencileri H.D., G.D.,fi.Ç. ve fi.D., Din Kültürü ve AhlakBilgisi ö¤retmenleri Ahmet A., ilekald›klar› okul pansiyonunun MüdürVekili Özlem Y. taraf›ndankendilerine namaz k›lmalar› vekapanmalar› yönünde bask› yap›ld›¤›n›söylediler. Bu konuda ‹lMilli E¤itim Müdürlü¤ü’ne dilekçeverdiklerini de söyleyen ö¤renciler,K›z Meslek Lisesi’ndeki kay›tlar›n›ald›rarak Ayd›nca Beldesi’ndekidüz liseye nakil yapt›rd›.K›z ö¤rencilerden birinin babas›okula gitti¤inde k›z›n›n niyeoruç tutmad›¤› sorgusuyla karfl›lafl›yor.Cumhuriyet Gazetesi’ne verdi¤iröportajda baba “ Alevi oldu-¤umu söyleyemedim” diyor. Çocu-¤unun hasta oldu¤u için oruç tutmad›¤›n›söylemifl.Okul müdürü ise“olsun oruç tutmas›-n›n önünde engelde¤il” cevab›yla aileyibir kez daha flafl›rtm›flt›.Olay› “ayd›nlatmak”için gelen milletvekilleride AKP’li olunca, suçlular› aç›-¤a ç›karacaklar› yerde bask›yamaruz kalan k›zlar› sorgulam›fllar.Daha sonra da ailelerini bu olay›fazla kurcalamay›n deyip tehditetmifller. Sonuç olarak alevi oldu-¤unu dahi saklamak zorunda olan,okulda dini bask› görüp okulunude¤ifltirmek zorunda olan bu 4 k›zö¤renci, suçlu durumuna düflürülmüfl,psikolojik olarak y›prat›lm›flt›r.Bu okulda yaflananlar bununlas›n›rl› de¤ildir. Din Kültürü ve AhlakBilgisi ö¤retmeni 25 sorulukbir cinsel yaflam testi yaparak,kendi ahlaks›zl›klar›n›, çarp›kl›klar›n›sergilemifller. Ayr›ca okuldasürekli olarak idarenin öncülü-¤ünde çeflitli faaliyetler düzenleniyor.Elbette bunlar›n gençlerinsosyal geliflimi için yap›lan etkinliklerolmas›n› beklemiyoruz; toplunamaz k›lmak, toplu Kuranokumak gibi zorunlu etkinlikleryap›l›yor bu okulun yurdunda.Yaflananlar ülkemiz e¤itim sisteminingeldi¤i son noktay› gözlerönüne sermektedir. Daha önce dezorunlu din derslerinin savunuculu¤unuyapan Milli E¤itim Bakan›Hüseyin Çelik, bu konuyla ilgili sadece“müfettifl görevlendirece¤iz”demekle yetindi. fiu ana kadar yap›lansomut hiçbir fley yok.Din bask›s› denilen fley asl›ndane bugün ortaya ç›km›flt›r ne deilk defa karfl›lafl›lm›fl bir olayd›r.Y›llard›r okullar›m›zda, yurtlar›-m›zda karfl› karfl›ya kald›¤›m›z birolayd›r. Mesela oruç tutmad›klar›için üniversite kantinlerinde faflistlerinsald›r›s›na u¤rayan ö¤rencilerRamazan aylar›n›n en çokrastlanan haberleridir. Bu sald›r›-lardan sonra da, genellikle bu lisedeoldu¤u gibi sald›r›ya u¤rayanlarsorgulan›p tehdit edilir. En basitindenAmasya’da kapanacaks›n,oruç tutacaks›n bask›s›yla karfl›laflanö¤rencilerin aileleri alevi oldu-¤umuzu söyleyemedik derken iktidar›nbir niteli¤ini daha ortayakoymaktad›r. Bak›n, ülkemizde insanlarinançlar›n› söyleyemiyorlar.Aile, k›z›n›n bir de alevi oldu-¤u için daha fazla bask› görmesindenkorkmaktad›r.E¤itimin amac› toplumu vetoplumu oluflturan bireyleri kültürelve sosyal yönden gelifltirmek,onlar› bilimin ›fl›¤›yla ayd›nlatmakt›r.Ülkemizde ise e¤itiminana ifllevi düzenin ideolojisini dahaçocukluktan itibaren kafalarakaz›makt›r. Y›llard›r gençlerimiziflovenist tarih ve felsefe kitaplar›ylazehirleyen, zorunlu din dersleriylehem gençlerimizin beyninibuland›ran hem de alevi gençlerüzerinde dini bask› uygulayan sisteminbilimsel ve demokratik oldu¤unukim iddia edebilir? Hiçkimse bu olaylar›n sadece birokulda yafland›¤›n› ve düzeltilece-¤ini iddia edemez. Amasya’dakiK›z Meslek Lisesi’nin durumu, ülkemizindört bir yan›ndaki liselerimizindurumudur.Bilimsel, gericilikten ve flovenistk›flk›rt›c›l›ktan uzak bir e¤itimalma hakk›m›z bu düzen taraf›ndanaç›kça gasbedilmifl durumda.Dünyan›n yuvarlak oldu¤unu henüz5 y›l önce kabul eden Vatikan’danbir fark›m›z yok. Okullar›-m›za bilimin ve bilimsel düflünceningirmesi yasak.Amasya’daki durumu yaratanbugünkü düzenin genel politikas›-d›r. Onlar›n istedi¤i okullar böyledir.Sadece AKP de¤il öncekiler deayn› politikay› uygulam›flt›r. Bununiçin okullar›m›z›n bilimsel e¤itimekavuflmas› ancak bu düzenine¤itim anlay›fl›n›n toptan de¤iflmesiile gerçekleflebilir ve bu damücadeleyle mümkündür. Bu mücadeleyivermemek, okullar› gericili¤inkaleleri haline getirmek isteyendüzene teslim etmek olacakt›r.Gençlik FederasyonuSay›: 133GENÇL‹K 37


ANAYASA RÖPORTAJLARIKim ‹çin, Nas›l Bir Anayasa?Röportajlar›m›zda sordu¤umuz sorular standartt›r;okunuflu kolaylaflt›rmak için röportajlar›n içinde k›saltarakkulland›¤›m›z sorular›n tam metni afla¤›dad›r:1 ) Bir anayasa sizce neleri içermeli ve bir anayasanas›l yap›lmal›?2 ) Mevcut anayasa veya AKP'nin gündeme getirdi¤ianayasa, halk›n haklar›n› güvenceye al›yor, taleplerinikarfl›l›yor mu? AKP bu anayasa de¤iflikli¤iyle neyiamaçl›yor?3 ) AKP'nin gündeme getirdi¤i anayasan›n "ideolojisiz"oldu¤u iddias›na ne diyorsunuz? Keza, anayasan›ngenellikle "demokratik, özgürlükçü" olmas›ndansöz ediliyor, ama ba¤›ms›zl›k meselesi tali planda b›rak›l›yor,siz anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer almas›hakk›nda ne düflünüyorsunuz?Bir anayasa sizceneleri içer-1)meli ve nas›l yap›lmal›?Haklar temelinde haz›rlanacak,özgürlüklerin s›n›rlar›n› de¤il, özgürlükleritan›mlayan, özgürlükleris›n›rlayan istisnalar›n istisna oldu¤u,birey odakl› bir anayasa toplumsalgeliflmenin koflutudur gibi geliyorbana. Evrensel insan haklar› kriterlerinin,milliyetçi yaklafl›mlar›n bütünüylebir yana b›rak›larak anayasametnine yans›t›lmas› da büyük önemarz ediyor. Ve bu kriterlerin yorumyoluyla daralt›lmas›na imkan b›rakmayacakaç›kl›kta yer almas› gerekiyoranayasada. ‹nsanlar›n dillerinirahatça konuflabilmesi, ideolojikyaklafl›mlar›n› korkusuzca dillendirebilmesi,e¤itim, çevre, inanç hakk›-n›n k›s›tlanmamas› ancak haklar temelindehaz›rlanacak bir anayasa ilemümkün.AKP bu anayasa de¤iflikli-2) ¤iyle neyi amaçl›yor?Mevcut 12 Eylül Anayasas›'n› tart›flmakbile gereksiz. Bu anayasa üzerindeyap›lan iyilefltirmeler bile gerimetinler olarak kalmaya mahkum.AKP'nin akademisyenlere haz›rlatt›¤›anayasa tasla¤›n›n da hayal k›r›kl›¤›yaratt›¤› söylenebilir. Temel "devletikoruyal›m" anlay›fl›n›n sürdü¤ü, toplumunsadece belli bir kesiminin taleplerininsorun say›ld›¤›, 12 EylülAnayasas›'n›n bask›c› ve s›n›rlay›c›ruhunun ise korundu¤u bir metin gördümbu tasla¤› inceledi¤imde. Bu taslaktanben AKP'nin daha önce Cumhurbaflkan›Ahmet Necdet Sezer veAnayasa Mahkemesi nedeniyle gerçe¤edönüfltüremedi¤i düflüncelerinianayasa ile gerçeklefltirmeyi amaçlad›¤›n›anl›yorum sadece. Örne¤inYarg›çlar ve Savc›lar Birli¤i'ni halakapatamayan hükümet, anayasa tasla-¤›nda bu tip birliklerin kanun yoluylakapat›labilece¤ini belirtiyor. Memurunsendika hakk›ndan söz etmiyor.Özgürlükler zaten 12 Eylül anlay›fl›ile ele al›n›yor.AKP'nin anayasas›n›n ‘ideolojisiz’oldu¤u iddias›na ve3)anayasada ba¤›ms›zl›k konusununyer almamas›na ne diyorsunuz?Bu Say›da:Gökçer Tahincio¤lu (Gazeteci)Gökçer TAH‹NC‹O⁄LU (Gazeteci):“SÖZ SAH‹B‹ OLAB‹LMEK ‹Ç‹N ÖRGÜTLÜOLMAK GEREK‹YOR”4 ) ‹lerici, demokrat güçlerin anayasa tart›flmas› sürecinedaha güçlü bir flekilde müdahale edebilmesiiçin neler yap›labilir? Örne¤in nas›l, hangi temelde biraraya gelinebilir? Haklar ve Özgürlükler Cephesi'ninsundu¤u Halk Anayasas› Tasla¤›, "Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyive uluslar›n haklar›n› ve tüm halk›n özgürlü¤ünüesas alan bir anayasa" olarak tan›mlan›-yor. Bu temel tan›m, anayasa konusunda birlikteli¤inzemini olabilir mi?5 ) Ülkemizde bugüne kadar ki tüm anayasalar malum,sömürücü egemen s›n›flar taraf›ndan yap›ld›. Küçükburjuva diktatörlü¤ü için, oligarfli için anayasalaryap›ld›. Halk için bir anayasam›z olmad›. Sizce böylebir anayasam›z›n olabilmesi için ne yapmal›? Bununyolu nereden geçiyor?Keza, anayasan›n genellikle"demokratik, özgürlükçü"olmas›ndansöz ediliyor, ama ba¤›ms›zl›kmeselesi tali plandab›rak›l›yor, siz anayasadaba¤›ms›zl›k konusununyer almas› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?Asl›na bakarsan›z ideolojisizlikiddias›n›n sadece bir tart›flma konusuolarak AKP taraf›ndan gündeme getirildi¤inidüflünüyorum. Anayasa 12Eylül ideolojisinin ruhunu muhafazaediyor. Sadece bir farkl›l›k var. Milliyetçilikeksenli yaklafl›mlar›n yan›-na k›smen muhafazal›k da tonu koyulaflt›r›larakekleniyor. Özgürlükçülüktensadece ka¤›t üzerinde bir özgürlü¤ünanlafl›ld›¤›n› düflünüyorum.Bir ülkenin vesayet alt›nda olmas›,d›fla karfl› emperyalist politikalarateslimiyetçi anlay›fl›n ve içe karfl› bürokratikdüzene karfl› boyun e¤mepsikolojisinin sürmesi maalesef taslaktada kendisini gösteriyor.‹lerici, demokrat güçler4) anayasa tart›flmas› sürecinebirlikte nas›l müdahale edebilir, HalkAnayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zeminiolabilir mi?Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, haklar veözgürlükler elbette kimsenin varl›¤›konusunda itiraz edemeyece¤i kav-38 RÖPORTAJ 2 Aral›k 2007


Mevcut tablo,toplumun önemli birkesiminin bu tart›flmalar›nd›fl›nda kald›¤›n›bize gösteriyor.ramlar. Ama bu kavramlar›n herkestaraf›ndan do¤ru anlafl›ld›¤› konusundaciddi kuflkular›m var. Bu nedenleöncelikle kavramlar›n içini doldurmakgerekiyor. Bu nokta da ilerici demokratçevrelerin bir arada hareketetmesinin önemli oldu¤unu düflünüyorum.Bu nedenle bütün politik görüflayr›l›klar›n›n bir yana b›rak›l›p,bir araya gelinerek ortaya ortak birçerçeve metin ç›kar›lmas›n›n ve bununanayasa tart›flmalar› sürecindekesintisiz olarak savunulmas›n›n toplumaç›s›ndan gerekli oldu¤una inan›-yorum. Mevcut tablo, toplumunönemli bir kesiminin bu tart›flmalar›nd›fl›nda kald›¤›n› bize gösteriyor.HÖC'ün tasla¤›n›n ortak bir metinoluflturabilmek ad›na bir altyap›oluflturabilece¤ine kuflku yok. Ancakgelinen noktada bana göre gerçekçibir zeminde konuflmak, toplumsalilerleyifli sa¤layabilecek uygulanabilirtaleplerde bulunmak gerekiyor.Tasla¤›n bu yönüyle birçokkesimin itiraz›na yol açaca¤› ortada.Ancak bu itirazlar bile bir tart›flmazemini oluflturarak, ilerici kesimleriçin ortak bir ses ç›karman›n yoluhaline gelebilir. Bunu yapabilmekiçin de dedi¤im gibi kavramlar› ortaklaflt›rmak,kavramlar üzerinde biruzlaflma yaratmak önemli.Halk için bir anayasam›z›n5) olabilmesi için ne yapmal›?Gerçekten halk›n öncül al›nd›¤›demokratik bir iflleyiflin kurulmad›-¤› sürece bunun gerçekleflmesi zorgözüküyor. Radikal bir zihin devrimiyap›lmad›¤› sürece, yönetenlerceyap›lacak her düzenleme, halktankopuk, ç›kar çat›flmalar›n›n yans›d›-¤› metinler olmaya mahkum.Zihin devriminin yap›lmas› isehalk›n sürece etkin olarak kat›labilmesindengeçiyor. ‹nisiyatif kullan›-labilmesi için söz sahibi olmak gerekiyor.Söz sahibi olabilmek için örgütlüolmak, örgütlülükten kaynakl›gücün demokratik sisteme yans›t›lmas›gerekiyor. Ancak bafla dönersek,mevcut düzenlemeler ve yönetenleren baflta örgütlülü¤ü bir düflman olarakgörüyor. Gerçekçi bir bak›fl aç›-s›yla yorumlamak gerekirse, toplumunörgütlü kesimlerinin sürece dahilolabilmek için mücadele etmesi, enaz›ndan biraz daha nefes almay› kolaylaflt›racakmetinler ortaya ç›kmas›-n›n tek yolu gibi geliyor bana.BA⁄CILAR’DA HALK ANAYASASIPANEL‹ ENGELLEND‹AKP’nin polisi halk›n kendi anayasas›n›tart›flmas›na tahammül edemiyor.Bu tahammülsüzlü¤ün son örne¤iBa¤c›lar’da yafland›. Ba¤c›lar’daHaklar ve Özgürlükler Cephesi taraf›ndanyap›lacak olan “Halk Anayasay›Tart›fl›yor” konulu panel polisin engellemesisonucunda ertelendi. MalatyaAkçada¤ ‹lçesi Kürecikliler Derne-¤i’nde yap›laca¤› duyurulan panel,dernek yönetiminin polisler taraf›ndantehdit edilmesi nedeniyle yap›lamad›.Her bask›, her sald›r› AKP iktidar›n›nhalktan korkusunun bir yans›mas›d›r.HÖC üyeleri panelin yap›laca¤› saatolan 16.00’da Malatya Akçada¤ ‹lçesiKürecikliler Derne¤i Ba¤c›lar fiubesiönünde aç›klama yaparak “Anayasay›halk›n tart›flmas› engelleniyor”diyerek polisin bask›lar›n› protesto ettiler.“Halk ‹çin Anayasa Tart›fl›yoruz”pankart›n›n aç›ld›¤› aç›klamay› DedeAltun yapt›. Aç›klamada “AKP’ninanayasas› bir avuç sömürücünün anayasas›d›r.Demokrasi mücadelesi içindeyiz,temel hak ve özgürlük mücadelesiveriyoruz, anayasa tart›flmas› dabunun bir parças›d›r” denilerek bu engellemeninAKP’nin nas›l bir anayasahaz›rlad›¤›n›n da göstergesi oldu¤u,mücadele edilmeden hiçbir hakk›n kazan›lamayaca¤›belirtildi.“Halk›n Anayasas› Engellenemez”,“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamaya yaklafl›k80 kifli kat›ld›.Nurtepe’de Halk Toplant›s›Halk için anayasay› tart›flt›ranHÖC, ‹stanbul’un emekçi mahallelerindehalk toplant›lar›, seminerler düzenliyor.Nurtepe’de 25 Kas›m Pazar günü“Halk Anayasas›n› Tart›fl›yor” ad›ylaArkadafl Cafe’de halk toplant›s› yap›ld›.Özgür Türk ve Nursel Demirdö¤ücü’nünkonuflmac› oldu¤u toplant›ya180 kifli kat›ld›. Saat 14.30’da bafllayantoplant›da HÖC ad›na konuflanNursel Demirdö¤ücü, HÖC’ün HalkAnayasa Tasla¤›’n› anlatt›. Halk›n y›-k›m, yoksulluk, bar›nma gibi sorunlar›nade¤inen Demirdö¤ücü’nün ard›ndansöz alan Özgür Türk ise halk›n sorunlar›nasahip ç›kmas›n›n öneminede¤indi.Toplant›da ba¤›ms›zl›k ve demokrasiiçin, halk anayasas› için örgütlenmeninve mücadele etmenin gereklili-¤ine vurgu yap›ld›.Say›: 133RÖPORTAJ 39


Annapolis Konferans›F‹L‹ST‹N D‹REN‹fi‹N‹ TASF‹YEBOP’U SÜRDÜRME KONFERANSI27 Kas›m’da ABD’nin AnnapolisKenti’nde, ABD öncülü¤ünde“Ortado¤u Bar›fl Konferans›” yap›ld›.Ad› bar›fl konferans›, özü emperyalizminOrtado¤u’daki ülkeleriBOP’a yedekleme, direniflleri tasfiyeetme konferans›d›r.Konferansta al›nan kararlar, Filistin-‹srailaras›nda görüflmelerinbafllat›lmas›, bunun için bir komitekurulmas› ve takvim ç›kar›lmas› iles›n›rl› kald›. Ne ‹srail, ne de ABDkonferans ile Filistin halk›n›n sorunlar›nasomut olarak çözümler üretilebilece¤indenbile sözetmediler.Bush, konferansta yapt›¤› konuflmada,amac›n anlaflma sa¤lamak olmad›¤›n›,‹srail ve Filistin aras›nda müzakereleribafllatmak oldu¤unu aç›klamakdurumunda kald›.Fakat, al›nan kararlardan ba¤›ms›zolarak söyleyebiliriz ki; konferansABD’nin BOP projesine hizmetetmifltir.Düflünün ki, y›llard›r süren ‹srailiflgaline iliflkin “bar›fl” ad› alt›ndabir konferans düzenleniyor, fakat bukonferans Filistin halk› taraf›ndancoflkuyla de¤il, daha bafltan protestolarlakarfl›lan›yor. Bunun nedeni,konferans›n düzenleyicisinin ABDolmas› ve ABD’nin ad›na “bar›flkonferans›” diyerek Filistin davas›-na teslimiyet dayatt›¤› ilk konferans›nda bu olmamas›d›r.Filistin halk› ve direnifl örgütleride bilmektedir ki, yaflanan yeni birOslo, yeni bir Camp David’dir. Oslo,1993 y›l›nda ‹srail ile FilistinKurtulufl Örgütü (FKÖ) taraf›ndanNorveç`in baflkenti Oslo`da imzalanm›flt›.Oslo için emperyalistler veiflbirlikçileri “art›k Filistin sorunuçözüldü” demifller, hatta anlaflmay›imzalayan Yaser Arafat ve ‹zak Rabin’e1994 Nobel Bar›fl Ödülü verilmiflti.Fakat “Oslo Bar›fl Anlaflmas›”ne sorunu çözdü, ne de hayata geçti.Ekim 1998’de, ABD'de, ‹srailve Filistin, Wye River Anlaflmas›'n›imzalad›lar. Bir fley de¤iflmedi.1999’da ‹srail Baflbakan› ve Filistinlideri bu kez fiarm El fieyh’te“bar›fl müzakerelerini” bafllatt›lar.2000’de Barak ve Arafat, bir kez dahafiarm El fieyh'te bulufltu. Sonras›nda2000’de Camp David'dekigörüflmelerde Filistin’e teslimiyetdayat›ld›, Yaser Arafat, uzlaflmaya okadar haz›r olmas›na ra¤men, görüflmemasas›ndan kalkmak zorundakald›. ABD ve ‹srail’in “bar›fl görüflmesi”ad› alt›nda Filistin’e teslimiyetdayatt›¤› ve hepsi fiyaskoylasonuçlanan görüflmeler, “anlaflmalar”bunlarla da s›n›rl› de¤il.Fakat bu anlaflmalar›n sonuçlar›hep Filistin direniflinin aleyhine olmufltur.Filistin’in gündeme getirdi-¤i temel sorunlar olan, ‹srail’in iflgaletti¤i bölgelerden çekilmesi, yeniyerleflimleri durdurmas›, sürgündekiFilistinliler’in geri dönmesinde herhangibir ad›m at›lmazken, Filistinliuzlaflmac› liderlere puslu bir “ba-¤›ms›z Filistin” hayali gösterilerekFilistinli Direnifl ÖrgütleriAnnapolis Konferans›’na Karfl›25 Kas›m’da, Gazze’de Filistin HalkCephesi, Demokratik Cephe ve FilistinUlusal Giriflimi taraf›ndan “Annapolis’inTehlikelerine Karfl› Halk Kongresi”ad›yla bir panel düzenlendi. Panele direniflörgütlerinden ‹slami Direnifl Hareketi, FilistinHalk Kurtulufl Cephesi, Filistin ‹slamiCihad Hareketi, Filistin Halk KurtuluflCephesi-Genel Komutanl›k ve Y›ld›r›m(Es-Saika) kat›larak Annapolis Konferans›’n›n Filistin direniflini tasfiye etmeyi amaçlad›¤›nailiflkin görüfllerini aç›klad›lar:Filistin Halk Kurtulufl Cephesi-GenelKomutanl›k: Annapolis Filistin davas›n›nseyrini olumsuz yönde etkileyecek,ABD ‹ran’la yaflad›¤› nükleer krizi yürütmekte yaflad›-¤› baflar›s›zl›klar nedeniyle bu konferans› düzenlemeihtiyac› hissetti.Filistin Halk Kurtulufl Cephesi: Kim bu konferans›nbaflar›l› olaca¤›n› düflünüyorsa, flunu bilsin ki y›llard›rkendi kendini avutan Özerk Yönetim Baflkan› Abbasgibi kendisini kand›r›yordur.‹slami Direnifl Hareketi (Hamas): Konferans Filistin’inçok hassas bir süreçten geçti¤i bir dönemde yap›ld›.Amaçlanan Filistin davas›n› tasfiye etmektir.Filistin ‹slami Cihad Hareketi: Annapolis Filistindavas›n›n tasfiye edilmek istendi¤i duraklardan biridir.Bu konferansla ABD-‹srail ittifak› Filistin direniflinitasfiyeye ve bir taraf› tutarak di¤er taraf› yok etmeyeçal›flmaktad›r.Saika: ‹flgalciler gasbettikleri bu topraklardan sökülüpat›lana kadar mücadeleye devam edilmesi gerekir.Sürgündeki Filistinlilerin Filistin’e dönüfl hakk›na veFilistin halk›n›n tüm ilkelerine ba¤l› kal›nmal›d›r.40 F‹L‹ST‹N 2 Aral›k 2007


‹srail’in mevcut statüsünü kabuleden anlaflmalar imzalat›lm›fl, iflgalimeflrulaflt›rmaya hizmet eden görüflmemasalar› kurulmufltur.Fakat bununla birlikte, ABD ve‹srail’in bu anlaflma masalar›nda Filistindireniflini teslim almay› baflaramamalar›n›nnedeni de, Filistinlidirenifl güçleri ve halk›n bu anlaflmalar›tan›mamas›, direnifliyleoyunlar› ve planlar› bozmas›d›r.Konferans Filistin’dekiparçalanman›n derinleflmesinehizmet edecektirKonferans›n Filistin sorunununçözümü aç›s›ndan bir sonuç yaratamayacakolmas›, emperyalizmin bukonferanstan hiçbir kazanç eldeedemeyece¤i anlam›na gelmiyor.Emperyalizmin aç›k amaçlar›ndanbirisi bu konferans ile Filistin’in iflgalekarfl› mücadelesinin parçalanmas›d›r.Ki, zaten mevcut durumda,El Fetih ile Hamas aras›ndaki çat›flmalarciddi boyutlardad›r.Raporlar, belgelerbirbiriniizliyor; ‹flbirlikçive ‹nkarc› AKP,hala susuyor!‹ncirlik’ten Guantanamo’ya‹flkence Uçaklar› Uçmad› m›?CIA’n›n iflkence uçaklar›n›n,Guantanamo’ya tutsak tafl›makiçin defalarca ‹ncirlik Üssü’nü kulland›¤›a盤a ç›kt›¤› halde AKP iktidar›sanki böyle bir fley olmam›flgibi davranmaya devam ediyor, biraç›klama yapm›yor.Daha önce de dergimizde yerverdi¤imiz gibi, CIA'n›n iflkenceuçaklar›n›n uçufllar›n› soruflturanAvrupa Parlamentosu Komisyonusoruflturma sonuçlar›n› içerenbir rapor haz›rlad›. Raporda,CIA’n›n iflkence uçaklar›na 5Avrupa ülkesinin havasahas›n› kullan›lma izniverdi¤i belirtiliyor. Buülkeler Türkiye, Yunanistan,‹spanya, ‹talyave Portekiz olarak belirtiliyor.Üst üste ülkemizdeki Adana‹ncirlik Üssü’nün ABD’nin iflkenceuçaklar›n›n kalk›fl› için gizlice kulland›r›ld›¤›nailiflkin raporlar yay›nlan›yor.Geçmiflte bu iddialarkarfl›s›nda aç›kça yalan söyleyenAKP iktidar› yalanlar›n›n a盤aç›kmas› karfl›s›nda bir aç›klamayapm›yor. ABD’li Türkiye’yi istedi¤igibi kullan›yor, halk›n kendiülkesinde yaflananlardan haberiyok. Bu iktidar kimin temsilcisi, buülke kimin hizmetinde?ABD konferansla Abbas ve Abbas’›ntemsil etti¤i güçleri kendi yan›ndakonumland›r›rken, Hamas’›tasfiye plan›nda da yeni bir ad›m atm›floldu. Görüflmelerde Abbas’›nFilistin ulusunun bütününü temsiletmedi¤i halde, Filistin ad›na muhatapal›nmas› ve Abbas’›n kendisinebiçilen bu rolü kabullenmesi, di¤erdirenifl güçlerine karfl› Abbas’›ABD-‹srail politikalar›n›n yan›ndayer almaya zorlayacakt›r. Abbas gönüllüya da içine girdi¤i sürecin sonucuolarak bu zemine sürüklenmektedir.Ki, Filistin’de Annapoliskonferans›na karfl› ç›kanlara karfl›Abbas’a ba¤l› polisin sald›r›lar›, nas›lbir sürecin yaflanaca¤›n›n ipuçlar›n›vermektedir. Fakat buna karfl›-l›k, Gazze’de Annapolis toplant›s›n›protesto için yap›lan gösteriler s›ras›ndaFilistin Eski D›fliflleri Bakan›Mahmut Ez-Zehhar, yapt›¤› konuflmada,Milli ‹lkeleri Koruma Kongresiadl› bir cephenin kuruldu¤unu,bu yap› içerisinde Hamas, ‹slami Cihad,FHKC, Saika ve Nas›r SalahaddinBirlikleri’nin bulundu¤unu bildirdi.Bu da geliflmenin bir di¤er yönünüiflaret ediyor.Sonuç olarak, Abbas ve El Fetih’inönünde iki seçenek bulunmaktad›r,birincisi görüflmelerdençekilmektir. ‹kincisi ise, görüflmelerisürdürmek ve kendisini ülkedekitek iktidar gücü olarak kabul ettirmek,görüflmenin ülkede kabul edilmesinisa¤lamak için di¤er güçlerleçat›flmakt›r. Abbas’›n ABD ve ‹srail’inpolitikalar›na yedeklenmesi,emperyalizmin ve siyonizmin kazan›m›olacakt›r.Konferansa di¤er Filistin direniflörgütlerinin yan›nda Hamas da tepkigöstererek, konferansta al›nacak kararlar›nFilistinliler’i ba¤lamayaca¤›aç›klamas› yapt›. Konferansa karfl›tav›r alan ülkelerden birisi de‹ran’d›. ‹ran, konferans› boykot ça¤r›s›yapt› ve konferansa kat›lacak ülkelerinadlar›n›n tarihe iyi bir flekildegeçmeyece¤i uyar›s›nda bulundu.Toplant›n›n di¤er bir özelli¤i,Suriye’nin toplant›ya kat›lmay› kabuletmesi oldu. Suriye, toplant›yakat›l›rken Golan Tepeleri’nin ‹srailtaraf›ndan iflgal alt›nda tutulmas› sorunununda gündeme al›nmas›n› istemiflve bunun kabul edilmesi iletoplant›ya kat›lma karar› alm›flt›.Burada temel olan toplant›n›ngündemine Golan Tepeleri sorunununal›n›p al›nmamas› de¤il, bafltanBOP için düzenlendi¤i, emperyalizminbölge hakimiyetinde kullanmakiçin ülkeleri kendine yedeklemeyiamaçlad›¤›n›n belli oldu¤u bir toplant›yakat›lm›fl olmakt›r. BuABD’nin ifline yaram›fl, bölgedekiABD politikalar›na karfl› direnengüçlere zarar vermifltir.Suriye’nin toplant›ya kat›lmas›ndaTürkiye’nin özel çabas›n›n daüzerinde durmak gerekir. TürkiyeBOP çerçevesinde üstlendi¤i rolüyerine getirmeye devam etmektedir.Bu rol BOP’un bölgedeki tafleronlu-¤unu yapan iflbirlikçi, afla¤›l›k birroldür. Halklara karfl› emperyalistcephede yer alan, görevler üstlenen,diplomatik iliflkilerle, tehditle bölgehalklar›n› emperyalizme boyun e¤dirmeyeçal›flan bir roldür.Say›: 133F‹L‹ST‹N 41


fiiddete sol’dan burjuvaca itiraz edenler!“fiiddet”e karfl› büyük bir kampanyaylakarfl› karfl›yay›z. Asl›ndasürekli bir kampanya bu; ve her vesileyleyo¤unlaflt›r›l›yor. Bugünlerdebir yandan PKK nezdinde, biryandan da El Kaide eylemleri kullan›larak“her türlü fliddet” mahkumedilmeye çal›fl›l›yor. Düzeninideologlar› karfl›lar›ndaki kim olursaolsun, siyaseti tart›flmaya “öncefliddeti k›na” diye bafll›yorlar. Mevcutsiyasal durum ve özel olarak daKürt sorunu hakk›nda aç›klama yapan,devrimciler d›fl›ndaki hementüm kesimler, sözlerine fliddete sonverilmeli diye bafllay›p, silahlar b›-rak›lmal› diye bitiriyorlar. K›sacas›fliddet karfl›tl›¤› düzeniçi siyasetin“besmelesi” gibi bugünlerde. Onsuzhiçbir söz, hiçbir aç›klama, hiçbirtoplant›, hiçbir forum bafllam›yor...fiiddete karfl› kampanyay› yürütenler,“kad›na fliddete karfl› mücadelegünü”nü bile, kendilerinin “hertürlü fliddete hay›r” politikalar›n›nvesilesi yapmaktan geri durmad›lar.“Kad›na yönelik fliddet”e herkesindo¤al olarak karfl› ç›kmas›n› istismarederek, kad›na karfl› fliddetikullan›p “her türlü fliddeti” mahkumetmeye çal›fl›yordu bunlar.Ama bu durum onlar›n ideolojikolarak ne kadar zay›f durumda olduklar›n›nda bir göstergesiydi. Öyleki, bu tav›rlar›yla onlar da kad›nsorununu “fliddet karfl›tl›klar›n›”hakl› göstermek için istismar ediyorlard›.Bu kampanyan›n en ilgi çekiciyanlar›ndan biri ise, burjuvaziylesolun baz› kesimlerini ayn› talepte,ayn› söylemlerde birlefltiriyor olmas›d›r.Bir bak›yorsunuz, Tayyip Erdo¤an’danbafllay›p Ahmet ‹nsel’e,‹smet Berkan’dan Birgün Gazetesiyazarlar›na, Bask›n Oran’dan EvrenselYazar› Kamil Tekin Sürek’ekadar siyasal olarak birbirinden oldukçafarkl› yerlerde bulunanlar,ayn› günlerde, “fliddete”, “silahlara”,“çat›flmalara” karfl› aç›klamalaryap›p, makaleler yazd›lar.fiiddet karfl›t›kampanyan›n rüzgar›n›kimler estiriyor,kimler bu rüzgarakap›l›p savruluyorBelki hareket noktalar› farkl›yd›,amaçlar› da farkl›yd› belki, ama“bir fley”, ayn› günlerde onlar› “fliddetkarfl›t›” bir kampanyada yanyanagetirmiflti. “fiiddet” karfl›s›ndakibu ittifak hali, solun çeflitli kesimleriyleburjuvazinin belli bir “istek” -Kürt milliyetçi hareketin fliddeteson vermesi- konusunda bu kadaraleni ve yayg›n bir çak›flma içindeolmas›n›n da ender ve çarp›c› örneklerindenbiridir.Bu çak›flmaya ayr›ca de¤inece-¤iz ama en baflta flunu belirtmeliyizki; fliddete karfl› bu itirazlar›n oligarflicephesinden gelenlerine diyecekbir fleyimiz olmasa da, soldanyap›lan itirazlara söyleyecek sözümüzvar.‹lk söyleyece¤imiz de flu; fliddetekarfl› bu itirazlar, burjuvaca biritirazd›r. Tamamen burjuva ideolojisininbak›fl aç›s›ndan, burjuvapolitikas›n›n gereklerine göre gelifltirilmiflbir tav›rd›r.Bu itiraz›n burjuvaca oldu¤unugöstermek aç›s›ndan bolca olan örneklerdenbirini aktaral›m; yazargüya devlete muhalefet ederek flöylediyor:“San›r›m sorun flurada. Tart›flmam›zabile izin verilmeyen, ayr›flmakiçin önümüze at›lan "terör"oyunca¤›yla, gerçekten tart›flmam›zgereken çok hayati bir enstrüman››skal›yoruz: fiiddet! ... "yeni" bir siyaset,hatta buna ahlak da diyebiliriz,önererek; fliddetin hiç bir sorunuçözmedi¤ini, çözmeyece¤inigörmek ve göstermemiz gerekiyor."fiiddet, yeni bir toplumun ebesidir"i,siyasi gelene¤inin bir parças›yapm›fl bir "ezber" aç›s›ndan daböyle. Hiçbir fliddeti, maruz kald›-¤› fliddet hakl› ç›karmaz. ‹flte biz,ç›tay› buraya koyup tart›flabiliyormuyuz? Meseleyse, bu da mesele!”(Akif Kurtulufl, Birgün, 16Kas›m 2007)Yazar, yaz›s›n›n bafll›¤›nda“Hakl› fliddet var m›d›r?” diyesoruyor ve elbette “yoktur!” diyecevap veriyor. Yoktur derken de“fiiddet, yeni bir toplumun ebesidir"diyen "ezber"i bozal›m diyor...Ezber boza boza, inand›¤›n›z,savundu¤unuz bir fley kalmad› zaten.Peki bu kafa yap›s›, farkl› örneklerbir yana, mesela iflgal alt›ndakiIrak’ta silahl›, fliddet temelindekibir direnifle ne diyor? “Hakl› fliddet!”olmayaca¤›na göre onu damahkum ediyor. Öyleyse bu yazar,Irak halk›na ne öneriyor?Cevab›n› söyleyelim. Bu kafayap›s›n›n iflgal alt›ndaki halklarateslimiyetten baflka önerebilece¤ihiçbir fley yoktur.Korodaki baflka baz› sesler:Seçim arifesinde solun ak›l hocal›¤›nasoyunan Ahmet ‹nsel, 14Ekim günkü fliddeti mahkum etmeküzere yazd›¤› “Terörün amac›” bafll›kl›yaz›s›na Hitler’den al›nt›ylagiriyor, akl› s›ra, tüm silahl› eylemleriHitlerci yöntemle özdefllefltiriyor.16 Kas›m’da yazan Birgün yazar›ndanve ayn› gün “silahl› çat›flmayerine demokratik çözüm yollar›n›nönü aç›lmal›d›r.” diye yazan KamilTekin Sürek’ten 5 gün sonra RadikalBaflyazar› ‹smet Berkan da“Martin Luther King Jr.” bafll›kl›yaz›s›nda, silah›n, fliddetin ne kadarkötü bir fley oldu¤unu anlat›p,ABD’deki siyahlar›n medeni haklar›n›bar›flç›, sivil itaatsizlik sonucukazand›klar›n›, ›rkç›l›¤›n, fliddetebaflvuran siyahlar›n de¤il, pasifistlerinmücadelesi sonucunda yasalardatemizlendi¤ini söyleyerek ka-42 fi‹DDET 2 Aral›k 2007


t›l›yordu fliddet karfl›t› koroya. Onagöre Kürt sorununun “medeni haklar”boyutu vard› ve Kürtler de içlerindenbir Martin Luther King ç›-karmal›yd›lar. Yaz›s›n› da flöyle tamaml›yorBerkan: “Bugün geldi¤imiznoktada esasen hala bir MartinLuther King aran›yor.”Burada dünyam›z›n ve ülkemizinkoflullar›n› ortaya koyarak halklar›nfliddete baflvurmas›n›n zorunlu¤unu,meflrulu¤unu tekrar göstermeyegiriflmeyece¤iz. Çünkü, karfl›-m›zdaki “fliddet” karfl›t› koronundünyan›n gerçekleriyle, halklar›nyüzyüze kald›klar› koflullarla bir ilgisiyok. Çünkü onlara göre hakl›fliddet yok.Hiçbir zaman, hiçbir yerde.Bu kafa yap›s›na, ülkenin, dünyan›nkoflullar›n› anlatacaks›n da neifle yarayacak?Öyle koflullar olur ki halklar silahasar›lmadan direnemez. Öylekoflullar olur ki, halklar silaha sar›lmadanulusal ve sosyal kurtuluflaulaflamaz. Ama bu kafa yap›s› içinbu da önemli de¤il. O, e¤er silahasar›lmadan direnilemiyorsa, direnmeo zaman, silahl› mücadele olmaks›z›nkurtulufl olmuyorsa, o zamankurtulma der.“Hakl› fliddet olmaz” diyen bunudemek zorundad›r.Art›k fliddete karfl› adeta bilinçsizcebir karfl› ç›k›fl sözkonusudur:Mesela, burjuva gazete ve televizyonlarda,zaman zaman da ilerici,sol yay›n organlar›nda s›k s›k flu sözüduyars›n›z: “Irak’ta fliddet dinmiyor!”Peki niye dinsin?Irak’ta fliddetindinmesi için bir neden mi var?fiiddet nas›l bafllad› Irak’ta?Cevab›, matematik bir kesinlikleortada: Amerikan iflgaliyle birlikte.O halde, Irak’ta fliddetin dinmesiiçin en baflta iflgalin sona ermesi gerekirde¤il mi? ‹flgal sürdü¤ü müddetçe,Irak’ta fliddetin dinmemesikadar normal ve do¤al ve meflru birfley yoktur.Fakat fliddetin her türlüsünümahkum eden beyin, art›k bunlar›alabilecek ve anlayabilecek durumdade¤ildir. Bu beyinlerde burjuvazininideolojisiyle bir barikat örülmüfltürve halk gerçe¤i, direnifl gerçe¤ioraya ulaflamamaktad›r.Zora zorla karfl› koymak, s›n›fmücadelesinin en evrensel kurallar›ndanbiridir ve s›rf birileri fliddetten“hofllanm›yor” diye, s›n›f mücadelesis›rf onlar›n burjuvazidenal›nm›fl “hümanizmalar›na” uygundüflmüyor diye veya s›rf onlar›n statükolar›bozuluyor diye, bu evrenselkural de¤iflecek de¤ildir.Halklar›n mücadelesinde fliddetebaflvurulup baflvurulmayaca¤›, baflvurulacaksane zaman, nas›l, hangibiçimlerde baflvurulaca¤› tart›fl›lmazbir fley midir? Hay›r! Elbettetart›fl›l›r. Nitekim, solun geçmiflindede bu tart›flma yap›lm›flt›r. Ayd›nlarda bu tart›flmaya kendi cephelerindenkat›lm›fllard›r.Fakat bu tart›flma devrim ve sosyalizmisteyenlerin kendi içindekibir tart›flmayd›. Silahl› mücadeleninobjektif koflullar›n›n olup olmad›¤›tart›fl›l›rken, hedefte devrim ve sosyalizminoldu¤u bir tart›flmayd›.Bugünkü tart›flma ise tamamennitelik de¤ifltirmifltir. “fiiddet” konusundatamamen bir ret sözkonusudurve bu ret, devrim ve sosyalizmiterkediflin bir sonucudur.Süreç böyle geliflti¤i içindir ki,solun reformist kesimlerinin fliddete,silahlara itiraz›yla, burjuvazininitiraz›, terminoloji d›fl›nda ayn› özdebuluflmufltur. Ayn› fleyler söylenmektedirgerçekte. fiiddete itiraz buanlamda burjuva bir nitelik kazanm›flt›r.Burjuvaziyle ideolojik paralellikler,kendine sol diyen, kendiniemekten, halktan yana olarak görenher siyasi hareket için tehlikeli, üzerindedüflünülmesi gereken paralelliklerdir.ÖDP’nin bitmeyen ‘solun birli¤i’ istismar›ÖDP Genel Baflkan› Ufuk Uras ,yerel seçimlerde sol partileri "güçbirli¤i" yapmaya ça¤›rd›. Solun ortakde¤erlerini benimsemifl siyasipartilerin yerel seçimlerde ortakaday ç›karmak zorunda oldu¤unubelirten Uras, bu ça¤r›s›n›n CHP'yide kapsad›¤›n› belirterek ‘E¤erCHP buna yanaflmazsa, ‹zmir dahilher yeri kaybeder, bunun flakas› yok’dedi. (Cumhuriyet, 23.11.2007)“Solun birli¤i” söylemi, ÖDPninkurulufl aflamas›nda adeta varoluflnedeniydi. ÖDP’yi “solun birli-¤i” gibi lanse ederek, sol kitledekibirlik özlemini istismar etmeye çal›flm›fllar,birlik söylemiyle “çekimmerkezi” olmak istemifllerdi. Amaolmad›; “kanatlar›n birarada” olmas›üzerine yap›lan teoriler k›sa zamandaçöktü. ÖDP’deki “farkl›” görüfllerbir bir tasfiye edildi. ÖDP’denbirkaç ayr› grup, parti ç›kt›. Ama görülüyorki, Uras hala “solun birli¤i”istismar›ndan vazgeçmifl de¤il.Fakat “solun birli¤i” istismar›n›yaparken bile CHP’den vazgeçememifl.Ve anlafl›lan, CHP’nin ‹zmir’ikaybetmesi, Uras’›n da önemli sorunlar›ndanbiri. Uras, halk hareketinigelifltirmek de¤il, düzeninsolunu kurtarmak için birlik ça¤r›s›yap›yor.H e m“solun ortakde¤erlerinibenimsemifl”olmaktan sözediyor, hem ça¤r›s›n›nCHP’yi de kapsad›¤›n› söylüyor.Tam burjuva politikac›s›na uygunbir riya. Uras, TBMM’de dahaönceki tav›rlar›n›n ve hatta son ABDBüyükelçisi’yle görüflme konusundakiheveskarl›¤›n›n da gösterdi¤igibi çabuk angaje oldu burjuva politikas›na.CHP’yle, solun ortak de-¤erlerini benimsemifl olmay› yanyanagetirmek mümkün mü? Bu en az,Baykal’›n “Anadolu solu” kadarbüyük bir çarp›tma de¤il mi?Say›: 133fi‹DDET 43


Haf›zaGerçekler unu tulmas›n diyeBurjuvazinin ifli, halklar›n mücadelesiniengellemek için her f›rsattanyararlan›p kendi ideolojisini,kültürünü empoze etmektir. Tarihigünlerin çarp›t›lmas›, içinin boflalt›lmas›da bunun bir parças›d›r.Dünya Emekçi Kad›nlar Günü,burjuvazinin elinde “dünya kad›nlargünü”ne çevrilir. 1 May›s, kâh “baharbayram›”na, kah uzlaflma günününeçevrilir. 25 Kas›m "Kad›na Yönelikfiiddetin Ortadan Kald›r›lmas›‹çin Uluslararas› Mücadele Günü”de iflte böyle günlerden biridir.25 Kas›m’la ilgili yap›lan bir eyleme,aç›klamaya denk gelmiflseniz,mutlaka dikkatinizi çekmifltir: Bunlarda“kad›na yönelik fliddet” olarakvurgulanan hep ve sadece, kad›naerkek taraf›ndan, kocas› taraf›ndanyöneltilen fliddettir. Oysa, 25 Kas›m’›ntarihi içeri¤indeki fliddet hiçde sözü edilen türde bir fliddet de-¤ildi. Nas›l bir fliddetti sözkonusuolan, 25 Kas›m tarihi nereden do¤mufltu,gelin k›saca bakal›m.HY›l 1960’t›. O y›l›n 25 Kas›mgünü, Dominik Cumhuriyeti’ninkuzeyindeki bir bölgede, bir uçurumundibinde üç kad›n›n cesedi bulundu.Üç kad›n›n adlar› Patria Mirabel,Minerva Mirabel ve MariaMirabel’di. Üç k›zkardefltiler. Vesonralar› hep Mirabel Kardefllerolarak an›lacaklard›.Polis, üç k›zkardeflin ölümünün“trafik kazas›” sonucu oldu¤unuaç›klad› önce. Ama bu oldukça flüphelibir trafik kazas›yd›. Çünkü üçk›zkardefl de, 30 y›ld›r Dominik’i yönetmekteolan faflist diktatör RafaelTrujillo’nin diktatörlük yönetiminekarfl› mücadele eden kad›nlard›. Üçüde diktatörlü¤e karfl› direnifli örgütleyenClandestina Hareketi'nin öncülerindendi.Patria hareketin kurucular›ndand›.Diktatörlü¤e karfl› kavgan›niçinde olduklar›ndan dolay›, dahaönce de bask›lar, tutsakl›klaryaflam›fllard›.K›sa bir süre içindebelli oldu ki, MirabelKardefller’e, iflkenceyap›lm›fl, tecavüz edilmifl ve sonrada öldürülmüfllerdi. Katliam› gerçeklefltirenlerinkimli¤i konusundaise, kimsenin kafas›nda bir flüpheyoktu. Katliam›, Trujillo diktatörlü-¤ü gerçeklefltirmiflti.HMirabel Kardefller’in katledilmesi,Dominik’te muhalefetide gelifltiren, birlefltirenbir rol oynad›. Katliamdanbir y›l sonrahalk muhalefeti ve bölgeselnedenler sonucu,Trujillo diktatörlü¤üsona erdi.Aradan uzun bir zamangeçer ancak MirabelKardefller unutulmaz.Özellikle Latinhalklar›n›n mücadelesininsimgelerinden biriolmaya devam ederler.‹flte bunun sonucuolarak 1981’de Kolombiya'da toplananLatin Amerika Kad›n Kurultay›'nda25 Kas›m tarihi, MirabelKardefller’in an›s›na "Kad›na Yönelikfiiddete Karfl› Uluslararas›Mücadele Günü" olarak ilan edildi.Latin Amerika’n›n bu karar›,esas olarak faflist diktatörlüklerinfliddetine karfl› kad›nlar cephesindenbir mücadele ilan›yd› ve 25 Kas›mlar’›nprati¤i de böyle oldu. LatinAmerika ilerici kad›nlar›n›n bukarar›, 18 y›l sonra, 1999’da BirleflmiflMilletler’in karar›na dönüfltü ve25 Kas›m uluslararas› düzeyde"Kad›na Yönelik fiiddetin OrtadanKald›r›lmas› ‹çin Uluslararas›Mücadele Günü" olarak kabuledildi.HBM karar›n›n muhtevas›, kad›nayönelik fliddette a¤›rl›kl› olarak“cinsiyet”ten kaynakl› fliddeti tan›ml›yordu.Bu noktada elbette kad›nayönelik fliddetin nas›l tan›mland›¤›önemliydi. Burjuvazininemperyalist, faflist devletleri arac›l›-¤›yla uygulad›¤› fliddetin görmezdengelinmesi, 25 Kas›m’a burjuvabir muhteva kazand›rmakt›r ki, o daen baflta Mirabel Kardefller’in, onlarcay›ld›r mücadele eden kad›nlar›nan›s›na sayg›s›zl›kt›r.Hiç de¤ilse, günün tarihsel kökenineba¤l› kalmak için, 25 Kas›mlar’da,oligarflik diktatörlüklerin,emperyalizmin kad›nlara yönelikfliddetine de¤inilmeli de¤il mi?‹çi boflalt›lan günlerAma kad›n hareketini de düzeniçilefltirenler,buna de¤inmiyor.Biz onlar›n “kad›na karfl› fliddet”konusunda ne kadar “duyarl›” olduklar›n›19 Aral›k 2000’de BayrampaflaHapishanesi’nde alt› kad›ndiri diri yak›ld›¤›nda da görmüfltük.Mirabel Kardefller’i, onlar›n faflistdiktatörlü¤e karfl› mücadelesinive esas olarak bu yüzden fliddetemaruz kald›klar›n› hat›rlamak istemeyenler,Bayrampafla’da kad›nlarauygulanan fliddeti ve vahfleti de görmezdengeldiler. Üstelik ne yaz›kki, solun çeflitli kesimleri bile 25Kas›m’da “fliddete karfl› isyan”ederken, ne fliddet konusundaki ayr›m›,ne kad›na yönelik fliddetinkayna¤› konusundaki bu ayr›mlar›koymakta hiç de hassas de¤illerdi.Düzenin kad›n cephesinin 25 Kas›-m’›yla, solun çeflitli kesimlerinin 25Kas›m’› iflte bu yüzden adeta birbirinekar›flm›flt›.25 Kas›m iflte bu yaklafl›m›n so-44 TAR‹H 2 Aral›k 2007


nucunda, kökeninden kopar›lan birgün durumundad›r.HAsl›nda dünyada, flu veya bu biçimdeezilen, haks›zl›¤a u¤rayan,ma¤dur ve mazlum herhangi bir kesimleilgili bir “gün” varsa, bilin ki, ogünün kökeninde ola¤anüstü direnifllerya da sosyalizmin ekonomik, siyasi,sosyal alanda yaratt›¤› sonuçlar›nrolü vard›r. Dünya halklar›n›n dertlerinin,taleplerinin dile getirilmesinde,sesi en cüretli ç›kan hep sosyalistlerolmufltur.Yine geçen hafta çeflitli “kutlamalar›n”ve aç›klamalar›n yap›ld›¤› günlerdenbiri olan 20 Kas›m EvrenselÇocuk Haklar› Günü de, yukar›dakiörne¤e uyan günlerden biridir.Bu günün kayna¤›nda da EkimDevrimi’nin çocuklar› sahipleniflivard›r. Ekim Devrimi’nin hemen ard›ndanMoskova’da “Çocuk Haklar›Bildirgesi” yay›nlan›r. Bu bildirge, ogüne kadar çocuklar›n haklar› konusundayay›nlanm›fl en net, kapsaml›ve sahiplenici bildirgeydi.Bu bildirgenin örnek olmas›yla,bunu dünya çap›nda yayg›nlaflt›rmakiçin giriflimler gündeme geldi.1925’te Cenevre’de, 54 ülkenin kat›l›-m›yla “Çocuklar›n Refah› için DünyaKonferans›” düzenlendi ve bukonferans›n sonucunda da “Çocuklar›nKorunmas›na Dair Cenevre Bildirgesi”kabul edildi.Çocuklar›n da “haklar› olan” birtoplumsal kesim oldu¤u anlay›fl›, sosyalizminyol göstericili¤inde giderekyerleflmeye bafllad›. Ve bunun sonucundayukar›da sözü edilen bildirge,20 Kas›m 1959’da “Birleflmifl MilletlerÇocuk Haklar› Bildirisi”ne dönüfltürüldü.Bildirinin 20 Kas›m1989’da gözden geçirilip düzeltilmesiyle,20 Kas›m günü “Evrensel ÇocukGünü” ya da “Çocuk Haklar› Günü”olarak kabul ediliyor.HDünya bu sene de “kutlad›” DünyaÇocuk Haklar› Günü’nü. Ama asl›ndade¤il bu günü kutlamak, dünyan›n,çocuklar›n karfl›s›na ç›kacak yüzü bileyoktu. Nas›l olsundu?!Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›(AG‹T), 2005 y›l›nda, dünyagenelinde y›lda 1.2 milyon çocu¤unsat›ld›¤›n› aç›klam›flt›.Sat›lan çocuklar›n ucuz iflgücüolarak tar›m, madencilik, ev hizmetlerive fuhufl sektöründe çal›flt›r›ld›klar›,bir k›sm›na dilencilik yapt›r›ld›¤›, baz›lar›n›nsaküçük çapl› suç örgütlerindeistihdam edildikleri belirtiliyordu.UNICEF’in bir aç›klamas›nda ise,"200 milyon çocuk iflçi var" denilmekteydi.Bu rakam›n aktar›ld›¤› raporda,çocuklar›n ac›mas›z koflullarda,köle gibi çal›flt›r›ld›¤› belirtiliyor.AB raporlar› sokak çocuklar›n›nher geçen gün artt›¤›n› gösteriyordu:“Özellikle Balkan ve Do¤u Avrupa ülkelerindekisokak çocuklar›, 'zenginBat›'ya kaç›r›larak dilendiriliyor, suçaitiliyor ve fuhufla zorlan›yor.” AvrupaKonseyi’ne ba¤l› 44 ülkenin hemenhepsinde çocuk kaçakç›l›¤›narastland›¤›n› yaz›yor raporlar. En bafltaHollanda, Belçika, Almanya,Avusturya, ‹sveç, ‹ngiltere... geliyor.‹flte yine AB raporlar›ndan bir rakam:Avrupa Birli¤i ülkelerinde yaklafl›k200 ile 500 bin aras›nda çocukfahifle bulundu¤u tahmin ediliyor.Oysa, Sovyetler Birli¤i’nden Küba’yakadar, sosyalizm yoluna girentüm ülkelerin ilk yapt›klar› ifllerdenbiriydi çocuklara sahip ç›kmak. Bebekölümleri, sosyalist ülkelerde dünyan›nen düflük oranlar›na indirildi.Devrimler, genellikle büyük alt üstolufllar›, büyük savafl ve iç savafl y›-k›mlar›n› izlemesine karfl›n, o koflullardabile bir tek sokak çocu¤u, evsiz,okulsuz b›rak›lmad›.Emperyalizmin çocuklara verdi¤idünyan›n gerçekleri ise, yukar›da rakamlarlagösterildi. “Dünya ÇocukHaklar› Günü” iflte böyle bir dünyadakutlan›yor. Bu dünya, insanl›¤› çocuk,kad›n, yafll› demeden böyle kölelefltirebiliyorsa,sömürü böyle pervas›zlaflabiliyorsa,nedeni sosyalist sisteminy›k›lmas›d›r. Bunu da kimse ak›ldanç›karmas›n. Ç›karmas›n ki, halklar›nmücadelelerinin ürünü, eseri olan günleriniçi boflalt›lamas›n.K›sa Tarih2 Aral›k - 8 Aral›k25 Kas›mKad›na Yönelik fiiddete Karfl› Uluslararas›Mücadele ve Dayan›flma Günü25 Kas›m 1925fiapka Kanunu ç›kt›.25 Kas›m 1979Abdi ‹pekçi'nin katili Mehmet Ali A¤cahapishaneden kaç›r›ld›.25 Kas›m 2000Açl›k grevinde 805, ölüm orucunda57 kiflinin oldu¤u aç›kland›.27 Kas›m 1923Tosya, Osmanc›k, Erbaa, Vezirköprü,Ladik ve Havza'daki depremde 5 binkifli öldü, 40 bin bina y›k›ld›.27 Kas›m 1970‹stanbul Kültür Saray› (bugünküAKM) yak›ld›.29 Kas›m 1944Arnavutluk’un faflizme karfl› zaferi.29 Kas›m 1945Yugoslavya halk cumhuriyeti kuruldu.30 Kas›m 1990Zonguldak maden iflçileri greve ç›kt›.Kas›m 1995Cephe, 24 Aral›k 1995 seçimleriniboykot ederek “Oy Verme Hesap Sor”adl› bir kampanya gerçeklefltirdi.Kas›m - Aral›k 1991Demokratik Lise ‹çin Mücadele Komiteleri“Liselerde faflist bask›lara ve gericie¤itime, Amerikanc› kredi sisteminehay›r” kampanyas› düzenledi.1 Aral›k 1989Faflist teröre karfl› ‹st. ÜniversitesiBas›n Yay›n Yüksekokulu iflgal edildi.Say›: 133TAR‹H 45


değinNaziler’in HimayeEdildi¤i ResmenBelgelendi!melerAlmanya’da Afla¤›Saksonya polisinin,afl›r› sa¤ nitelikli suçlar›nyüzde 50’sineyak›n›n› has›r alt› etti¤iortaya ç›kt›. ‹çiflleri Bakanl›¤›da suç istitastiklerindeoynama yap›ld›¤›n›do¤rulad›.(29Kas›m Milliyet)fiafl›racakbir fley yokelbette... Tümtekelcileringönlünde Naziaflk› yatar... Bunuher zamanaç›k edemeselerde, yeri geldi-¤inde gamal›haçlarla ç›kacaklard›r sokaklara...parlamentoculu¤un diplomasi merak›“Amerikan emperyalizmi komflu ülkemiziiflgal etti¤i, kardefl halklar› katletti¤iiçin görüflmüyorum, Amerikan emperyalizmininülkemizde böylesine ciritatmas›na karfl› ç›kt›¤›m için görüflmüyorum”diyememifl Uras. Yaz›k.Zaten de ABD Büyükelçisi’ningörüflmek istemesini memnuniyetle dekarfl›lam›fl. Bir kere daha yaz›k.Görüflme iptal olunca, acaba ABD miUras’›n de¤erli görüfllerinden mahrum kalm›fl oldu, yoksa Urasm› “büyük politika” alan›na ç›kmaktan mahrum kald›?..BAM TELİ çizgiler“Paket” Ahlaks›zlar›“ilk paket Almanya’dan.”Bu bafll›k Almanya’dan Türkiye’ye iade edildi¤isöylenen iki yurtsever için kullan›l›yor.Düflman›n da asgari düzeyde ahlakl›s› aran›r. Fakatonlar›n ahlak›, insanlar›n öldürülmesini “av” diyeyorumlayan ahlakt›r, ne de olsa patronlar› iskambilka¤›tlar›n›n üstüne Irak yöneticilerinin resimleriniçizen ABD...Gözyaflartan Orman Sevgisi!!!Dersim Belediyesi’nin 25 kad›n› istihdam etmeküzere infla etti¤i Gökkufla¤› Kad›n Ekmek F›r›n›hakk›nda, ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan “f›r›n›n yeflilalanda yap›ld›¤›” gerekçesiyle soruflturma aç›ld›.Bir; ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n yeflil sevdas› göz yaflart›c›.dikkat edin, soruflturmay› yapan Çevre, OrmanBakanl›¤› de¤il, ‹çiflleri.‹ki; Türkiye’nin tüm yeflil alanlar›n› kurtard›lar,s›ra Dersim’deki son 100 metrekarelik alana geldianlafl›lan.Belek mi?! Beykoz Ormanlar› m›! Acarkentmi?! Ne önemi var can›m, böyle münaf›k sorularsorman›n!Doğruya doğru"Dünyada hergün 100 bin kifliaçl›k ve onun yol açt›¤› hastal›klardan ölüyor. Her5 saniyede 10 yafl›n alt›ndaki bir çocuk açl›ktanötürü hayata veda ediyor."Siz bu yaz›y› okuyuncaya kadar sadece Çin'de4 kifli daha milyoner oldu, 5 kifli daha kölelerekat›ld›, gezegenimizde ise 40 kifli daha açl›ktanöldü.Erdal fiafak, Sabah, 26 Kas›m 2007Çürümeninen büyükoldu¤u yerde,yeniden do¤maarzusu da engüçlüdür.G. Lukacs46 DE⁄‹NMELER 2 Aral›k 2007


Prefabrikler yıkıkhavuzlar olimpikSakarya’da depremde y›k›lan okullar›n yerine prefabrikokullar yap›ld›. Prefabrik okullar›n kullan›m ömrü 5 y›ld›.Aradan 8 y›l geçmesine ra¤men, prefabrik okullar“paras›zl›k yüzünden” kal›c› okullara dönüfltürülmemifl.Ama ayn› Sakarya’da ‹l Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü, 10milyon YTL’ye olimpik yüzme havuzu yapt›r›yor..Klişe!“Hukukun üstünlü¤ü ça¤›nda yafl›yoruz. Kanun devletibile ay›p say›l›yor. Biz polis devleti mi olaca¤›z?” (GüngörMengi, Vatan)Ezber bozucu Bask›n Oran’a duyurulur; burada papa-¤an gibi hukuk devleti tekerlemesini yapan ezberciler var...Ne diyorsunuz siz, ayn›s› sizin de mi ezberiniz!Tersinden konuşan bakanıntersinden anlayan polisi‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay’dan mesaj: “iflkenceye vekötü muameleye son.”Hangi ‹çiflleri Bakan›“iflkenceye ve kötü muameleyedevam” mesaj› aç›klad› ki?Hepsi Beflir Atalay gibi konuflmufltu.‹ki ihtimal var; ya bakanlar, el alt›ndan “dedi¤imin tersiniyap›n” diyorlar; ya da demek ki polis teflkilat› laf› tersindenanl›yor.Kitap Okunacaaaak, Oku!Trabzon Valisi Nuri Okutan, ildeki devlet memurlar›naSaat 13.00-13.20 aras›nda 20 dakika kitap okuma zorunlulu¤ugetirdi. Vali, devlet dairelerine sürpriz bask›nlaryap›p kitap okunup okunmad›¤›n› denetleyecek.Böylece ne olaca¤›n› m› merak ediyorsunuz? Bir fleyolaca¤› yok, “dostlar al›flveriflte görecek” hepsi bundanibaret... “Neden senin adamlar›n katliam yap›yor valibey?” sorusuna, “ben okuttum fakat o yanl›fl anlam›fl” diyecek!..Kay›ts›z düzen11.4 milyon kifli kay›t d›fl› çal›fl›yorResmi istatistikler, Türkiye'deki toplam 23 milyon 548bin çal›flandan 11 milyon 464 bininin herhangi bir sosyalgüvenlik kurumuna kayd› bulunmad›¤›n› ortaya koyuyor.Buna göre istihdamdaki her iki kifliden biri kay›t d›fl› çal›-fl›yor.Bu düzenin baflbakanlar›ndan, bakanlar›ndan da flüpheetmek gerek ya! Bakal›m onlar›n kay›tlar› bizde mi yoksaABD’de mi?Harbiye halk› sonuç almadaniflin peflini b›rakmayacakAntakya Harbiye Beldesi’ndebaz istasyonukurulmas›na karfl› Harbiyehaftal›k eylemlerinisürdürüyor. Haklar veÖzgürlükler Cephesi’ninde destek verdi¤i eylem22 Kas›m günü gerçekleflti.Belde halk› kurduklar›bir heyetle Belediye Baflkan›’nagiderek bir görüflme gerçeklefltirdiler. Görüflmeninard›ndan halk ad›na Nergis C›mb›z taraf›ndanyap›lan aç›klamada “Belediye Baflkan›m›z Hikmet Karaalibaz istasyonunun tak›l› oldu¤u 5. kat›n kaçak oldu-¤unu ve y›k›m karar› ç›kartt›klar›n› ifade etmifl ve kaçakbinan›n y›k›laca¤› sözünü vermiflti. Baflkan›m›zdan bukarar›n arkas›nda durmas›n› istiyoruz” denildi. Bazistasyonunun sökülerek mahalle d›fl›na tafl›nmas›n›, bazistasyonunun mahalle içinde kurulmas›na izin verenlerhakk›nda idari ifllem bafllat›lmas› konusundaki taleplerinis›ralayan C›mb›z, “baz istasyonu kurulu bulunan mahallelerdesa¤l›k taramas› yap›lmal›d›r” dedi.Susurlukçu Ayhan AkçaTutukland›‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahkemesi’ndegörülmekte olan ve aralar›ndaSusurluk Davas› hükümlülerindenZiya Band›rmal›o¤lu’nunda bulundu¤u 12 san›¤›n, “suç ifllemekamac›yla örgüt kurmak veörgüte üye olmak” iddias›yla yarg›land›klar›davan›n ard›ndan, tutuksuzsan›klardan Hamdi Aydemir, Mahmut ‹brahimiyeve duruflmaya izleyici olarak kat›lan Ali fiahin Ceylanile birlikte, eski özel timcilerden Ayhan Akça da gözalt›naal›nd›.Susurluk Davas›’nda da ad› geçen Ayhan Akça’n›n,“Oflu ‹smail” lakapl› ‹smail Hac›süleymano¤lu’nun tutuklanmas›ylasonuçlanan soruflturma do¤rultusundagözalt›na al›nd›¤› bildirildi.‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›’nda ifadeleri al›nankiflilerden 2’si serbest b›rak›l›rken, Ayhan Akça, Ali fiahinCeylan ve Mahmut ‹brahimiye tutuklanmalar› talebiylesevkedildikleri ‹stanbul 10 A¤›r Ceza Mahkemesincetutukland›lar.Say›: 133DE⁄‹NMELER 47


Diyor ki Mahir Çayan:“Devrimcili¤in statik, mekanikbir ifl, genel anlam›yla bir meslekde¤il, bir ruh, bir coflku, bir yurtseverlikduygusu oldu¤u ç›kmayacakbiçimde kafam›za kaz›nmal›.”Ve flimdi, afla¤›daki flu sözleriokuyal›m: “Dedi¤in olmaz”, "Oradaeylem yap›lamaz", "O kadar paray›bulamay›z", "Bu pankart dedi-¤in zamana yetiflmez", "O bölgedenadam ç›kmaz", “Bu program uygulanamaz”...Zaman zaman duyar›z bunlar›.Oysa, hepimiz pek iyi biliriz ki,devrimci, olmazlar›n, yap›lamazlar›ninsan› de¤il, en küçük bir araçla,en s›n›rl› imkanlarla en büyük sonuçlar›yaratmay› bilendir. Bunubaflarabilmek ise, iflte Mahir’in iflaretetti¤i coflkuyla donanmay› gerektirir.Devrimciyi olmazlardan,yap›lamazlardan, statükoculuktankurtaracak olan bu ruh halidir. Devrimcibir ruh ve coflkuyla küçükad›mlar atmas›n› bilmek, bizi büyükyürüyüfllerin militanlar›, kadrolar›haline getirir.Önce “nas›l yapar›z”, “nas›lolur”u düflünmeyen bir bak›fl aç›s›,sorunludur. Böyle bir ruh hali, devrimcibir coflku ve kararl›l›ktanuzakt›r. Önce olmaz›, yapamay›z›ortaya getiren, ne kiflisel, ne Türkiyehalklar› ad›na devrim iddias›ndabulunamaz. O iddias›n› kaybetti¤iiçin öyle bir tarz gelifltirmifltir zaten.Olmazlar›, yap›lamazlar›, tarzhaline getiren bir devrimci, yetinmecidir.Olmazc›l›k, nesnelli¤e teslimolmakt›r. Onun devrimi gelifltirmekdiye bir sorunu yoktur. Odevrimcili¤i devrim için, halk içinde¤il, “kendi için” yapmaktad›r vee¤er yapt›¤› kendisini tatmin ediyorsa,ötesine gerek yoktur. Fazlas›Olmazc›l›kdevrimci, zorluklar›,imkans›zl›klar› aflabilendiriçin kendisini zorlamas›na, dahafazla emek harcamas›na, uykusuzkalmas›na, kendini s›kmas›na gerekyoktur. Bu anlamda da kendisinegelen taleplere, verilen yeni görevlerekarfl› cevab› hep haz›rd›r: Olmaz,yap›lamaz, mümkün de¤il...Olmazc›l›k, iflte bu anlamda kelimenintam anlam›yla bir statükoculuktur.Olmazc›, her fley oldu¤u gibikals›n, her fley bugüne kadar nas›lgeldiyse, öyle devam etsin düflüncesindedir.Statükoculuk, kadercilik,her fley vard›r bu düflüncede. Öyleki, “nas›l geldiyse öyle gitsin” tavr›n›n,düflüncesinin asl›nda bir düzendüflüncesi oldu¤unun, burjuvazininempoze etti¤i bir hayat tarz›oldu¤unun bile fark›nda de¤ildir.E¤er bu noktada, “olmazc›” tarz›nsahibiyle tart›flmaya kalk›fl›rsan›z,o tembelli¤in nas›l bir “dinamizme”dönüfltü¤ünü flaflk›nl›klagörürsünüz. Kendisinin statükocuolmad›¤›n›, ama o iflin “gerçekten”olmayaca¤›n›, yap›lamayaca¤›n›kan›tlamak için gerekçeler bulmakta,bu gerekçeleri militanca savunmaktabenzersiz bir dinamizm sergiler.Ama o dinamizm, asl›ndaonun bilincindeki ve ruhundaki körelmeyiörtmeye çal›flman›n getirdi-¤i bir dinamizmdir sadece.Koflullar zordur, imkans›zl›klarbüyüktür; ama devrimci zaten,bunlar› aflabilendir. fiuras› da aç›kki; koflullar›n zorlu¤u, imkans›zl›klar›nbüyüklü¤ü sadece düne veyabugüne ait bir özellik de de¤ildir.Devrim sürecinin hemen hemen tamam›bu özelli¤i tafl›r. Dolay›s›yla,devrimci olmak, her dönemde, heralanda bu zorluklar› aflabilmekleözdeflleflmifltir. Baflka bir devrimciliktürü yoktur. Baflka türlüsü, “ak›ll›solculuk” veya “düzen solculu¤u”kategorisine girer ki, bizim anlad›-¤›m›z devrimcilikle uzaktan yak›ndanilgisi yoktur.‹flin özü, olmaz›, yani ÇARE-S‹ZL‹⁄‹ reddetmektir. Devrimciçaresizli¤i kabul edemez, etti¤i andakendi varoluflunu reddeden birkonuma savrulmaya bafllar. Amaçaresizli¤i kabul etmez, baflka birdeyiflle nesnelli¤e teslim olmaz veonunla savafla tutuflursak, iflte oradadüzeni y›kma irademizin bir yans›-mas› vard›r. Bu savafla girmeye kararverdi¤imizde, bilgimiz, birikimimiz,tecrübemiz, irademiz, yarat›c›l›¤›m›z,eme¤imiz, fedakarl›¤›-m›z da devreye girer. Bunlar›n herbiri art›k bu savaflta “olmazlar›”yenmek için kullanaca¤›m›z silahlard›r.Bunlar›n hiçbiri olmazc›n›n iflineyaramaz. Olmazc› bunlara ihtiyaçda duymaz. Dolay›s›yla, iradesini,yarat›c›l›¤›n›, eme¤ini, fedakarl›¤›n›harekete geçirmeyen bir devrimci,zamanla bu silahlar›n› tümüyle kaybeder.Kullan›lmayan her silah, do-¤al olarak paslan›r. Emekçili¤i, fedakarl›¤›,cüreti, iradesi paslananbir devrimcinin ise, art›k yavafl yavaflkendisi de paslanmaya bafll›yordemektir.Devrimci yaflam birbütündür! “Beni eylemdegörün” demek, yaflamdakieksikleri meflrulaflt›rmaz"Olmaz"lar›n olabilece¤inin,“yap›lamaz”lar›n pekala baflar›labilece¤ininörneklerine defalarca tan›kolmufluzdur belki; ama meselaasl›nda onlar›n olup olamamas›ndançok, bizim düflünce ve yaflam tarz›-m›z oldu¤u için, bunlara tan›k olmak,“olmazc›l›¤›n” tarz›nda bir de-¤iflikli¤e yol açmaz ço¤unlukla.Tüm örnekler bir yana, tutsakl›kkoflullar›ndaki özgürlük eylemlerini,onlar›n örgütlenifl ve baflar›l›flsüreçlerini düflünmek, gerçektedevrimci irade önünde olmaz, yap›-lamaz diye bir fleyin olamayaca¤›n›48 OLMAZCILIK 2 Aral›k 2007


göstermeye yetmez mi?.. S›f›rdanörgütlenmelerin yarat›ld›¤› yerler,olmaz denilen yerlerde ve üstelikbelki bazen birkaç kiflinin inisiyatifi,yarat›c›l›¤› ve iradesiyle örgütlenenbüyük direnifller, hepsi olmazc›l›¤›mahkum eden örneklerdir.Düflünün mesela, halktan insanlara,açl›k grevlerinde, ölüm oruçlar›ndaaylarca aç kal›nd›¤› kendilerineanlat›ld›¤›nda, "nas›l dayand›n›z,ben olsam ölürdüm" diye flaflk›nl›klakarfl›lar genellikle.Gerçekten de aylarca aç kalmak,veya baflka bir örnek olarak flubelerdeanlat›lmas› zor iflkencelere katlanmak,s›radan bir bak›fl aç›s›ndanbak›ld›¤›nda “olmaz”, “yap›lamaz”d›r.Peki nas›l oluyor, nas›l yap›labiliyor?Bunun cevab› devrimci irade vedevrimcili¤in kavran›fl tarz›d›r.Bu örneklerde flöyle bir mekanikli¤ede düflülmemeli. Ben normalzamanda bu iflleri yapamam,ama açl›k grevinde her fleye dayan›-r›m... Hay›r, devrimcilikte böyle olmaz.Devrimcinin yaflam› bir bütündür.Devrimcinin bilinci ve iradesi,eylemde de, eylem d›fl›nda da,günlük yaflam› içinde de, e¤itim çal›flmas›ndada, kitle çal›flmas›ndada, örgütsel disiplinde de AYNI B‹-L‹NÇ, AYNI ‹RADE’dir.Düflmanla karfl› karfl›yayken veyaeylem içindeyken kulland›¤›m›zirade, günlük ifllerde de ortaya konulmakzorundad›r. Bu zorunlulu¤ukavrayamamak, oligarfliyle savafl›nbütünlü¤ünü kavrayamamakt›r.Olmazc›l›¤›n vedevrimcili¤in anlay›flve yöntem fark›“Olmazc›l›k”, basit, s›radanbir hata olarak görülemez. “Olmazc›l›k”bir düflünüfl ve yaflay›fltarz›d›r; bir kültürdür ve buanlamda da asl›nda devrimcili-¤imizin nas›l flekillendi¤ini gösterenönemli yanlardan biridir.Olmazc›l›¤a efllik eden karakteristiközelliklerden biri dedüflünce tembelli¤i’dir. Önerilen,yap›lmas› istenen iflin üzerindeneredeyse hiç düflünmez. Çünküiflin niteli¤i ne olursa olsun, onuncevab› de¤iflmeyecektir. “Olmaz”cevab›n›n sonuçlar› üzerine de kafayormaz.Devrimci yarat›c›d›r, iradesinikullan›r. Yukar›da da belirtildi¤i gibi,devrim mücadelesi, her yerdeimkans›zl›klar üzerinde yükselmifltir.Ama nas›l? Bunun olmazlarla,yap›lamazlarla gerçekleflmedi¤i vegerçekleflmeyece¤i aç›kt›r. Devrimiçin gerekli her fley halktad›r. Devrimiçin gerekli irade devrimci kadrove militanlardad›r. Gerek düflman›nengellemeleri, gerekse bizimeksikliklerimiz, halkta var olan imkanlaraulaflmaya engel olur. Ancakkararl› bir çal›flmayla, ancak baflarma,olmayan› oldurma iradesiylebunlara ulaflabilir ve devrim sürecininolmazlar›n›, yap›lamazlar›n›,ulafl›lamazlar›n› azaltabiliriz."Olmazlar› olur k›lmak", tamolarak devrimcilere yarafl›r bir deyimdir.Fakat unutulmas›n ki, zorluklara,imkans›zl›klara ra¤men yap›labilenve baflar›labilen her ifl, oiflin neden olamayaca¤› üzerine de-¤il nas›l olabilece¤i üzerine düflünüldü¤üiçin baflar›labilmifltir.Olmazc›l›¤› çizgi haline getirmek,"Ben istedi¤im kadar ve istedi¤imgibi devrimcilik yapar›m" an-Koflullar zordur, imkans›zl›klarbüyüktür; amadevrimci zaten, bunlar›aflabilendir. fiuras› daaç›k ki; koflullar›n zorlu-¤u, imkans›zl›klar›n büyüklü¤üsadece düneveya bugüne ait birözellik de de¤ildir. Devrimsürecinin tamam› buözelli¤i tafl›r. Dolay›s›yla,devrimci olmak, herdönemde bu zorluklar›aflabilmekle özdeflleflmifltir.Baflka bir devrimciliktürü yoktur.lam›na gelir. Ki böyle bir yaklafl›-m›n örgüt kültürü ve disiplini içindeyeri olamaz.Herhangi bir iflin yap›lmas›, kuflkusuzbaz› alanlarda, baz› zamanlardadaha kolay veya daha zor olabilir.O ifli gerçeklefltirmek için gerçektende afl›lmas› gereken birçokengel olabilir. O engellerin afl›lmas›zaman da gerektirebilir. Bunlar hiçrastlanmam›fl ve rastlanmayacakfleyler de¤ildir. Fakat buradaki tart›flmaveya sorun da bu de¤ildir. Sorunbizim bu engellere nas›l yaklaflt›¤›m›zd›r.Söze, “bu olmaz” diyemi, “bunu flöyle baflarabiliriz” diyemi bafllad›¤›m›zd›r. E¤er söze “buolmaz” diye bafllanm›flsa, zaten ondansonra söylenecek bir söz yokturveya söylenecek sözlerin bir k›ymetiyoktur. Çünkü ondan sonra söyleneceksözler sadece gerekçecili¤inifadesi olacakt›r. Fakat, o ifli yapmaya,baflarmaya soyunan, onun nas›lyap›laca¤› konusunda tart›fl›r, önerilergetirir, öneriler al›r ve engeller ozaman bir bir afl›l›r. Olmazc›l›kla,devrimcilik aras›ndaki yöntemfark› budur.Kimisi olmaz›, yap›lamaz› “mazurgöstermek” için, bilmemeye, ogüne kadar hiç yapmam›fl olmaya,onu anlamam›fl olmaya s›¤›n›r. Çokçürük s›¤›naklard›r bunlar. Olmaz›n,yap›lamaz›n gerekçesi olamayacakkadar çürük izahlard›r. Kaç›fl, cevab›nverilifl biçiminde ortaya ç›kar.Olmazc›, bilmiyorum, yapamamder iflin içinden ç›kar. Devrimci, ogüne kadar yapmam›flsa bile, “yapamam”cevab› yerine onu nas›lyapabilece¤ini ö¤renmek ister.Eme¤iyle, o ifli “anlar” hale gelmeyeçal›fl›r. Eli -o güne kadar- yatk›nde¤ilse, elini e¤itip o ifli yine baflarmayaçal›fl›r.Devrimci sorumluluk üstlenir.Olmazc›l›k, sorumluluktan kaç›flt›r.Bunun kayna¤›na inersek, oradarahat›na düflkünlük, riske girmemeiste¤i, tembellik, neme laz›mc›l›k,zora gelmemek gibi zaaflarç›kar karfl›m›za. Ve bunlar, zincirinhalkalar› gibi uzay›p giden, birbirinibesleyen, büyüten zaaflard›r.Say›: 133 OLMAZCILIK 49


Ne salon sosyalistli¤i, ne masabafl› devrimcili¤i bizim tarz›m›zolamayaca¤›na göre, kitle çal›flmas›ndanprati¤e kadar bir örgüt için,olmaz, yap›lamaz diye bir fley yoktur.Olmazlar› olur, yap›lamazlar›yap›l›r k›lmak da o örgütün kadrolar›n›n,taraftarlar›n›n kolektif çabas›ylamümkün olacakt›r.Nas›l olaca¤›n›, nas›l yapaca¤›n›bilmeden, onu kafas›nda somutlamadanolur, yapar›z demek de yüzeyselve sorumsuz bir yaklafl›md›r.Bu da ayr›ca irdelenmesi gerekenbir eksikliktir. Keza, yapamayaca¤›-n› bildi¤i halde yapar›m demek, anlamad›¤›bir konuda "anl›yorum"diye ortaya ç›kmak da ayn› flekildeyanl›flt›r ve benimsenemez. Fakatburada devrimci tarz aç›s›ndanönemli olan, devrimcinin, olmaz,yap›lamaz diye yaklaflmak yerine,bilmedi¤ini, anlamad›¤›n› ö¤renmekyönünde bir talepte bulunmas›,bu yönde bir çaba içinde olunmas›-d›r. Herkes her fleyi yapamaz. Herkesinher fleyi yapmas› beklenmezde, gerekmez de. Ama devrimci, fluveya bu görevi yapmak, herhangibir sorumlulu¤u üstlenmek, bir prati¤igerçeklefltirmekle karfl› karfl›yakald›¤›nda, bu genel geçer do¤rularas›¤›nmaz; orada düflünece¤i tekfley, kendisine düfleni üstlenmek veyapmakt›r. Devrim önümüze hertürlü görevi ç›karabilir ve bizimseçme flans›m›z olmaz genellikle.Kald› ki, olmazc›l›k sadece bu türsorumluluklar üstlenmek, özel baz›görevleri yerine getirmek gerekti-¤inde de¤il, esas olarak ve dahaçok, karfl›m›za günlük görevlerinyerine getirilmesi, günlük prati¤insürdürülmesi s›ras›nda karfl›m›zaç›kar. Onu daha zararl› ve önemlihale getiren de esas olarak bu yan›-d›r zaten.Toparlarsak; olmazc›l›k, devrimciyipasland›r›r, örgütsel disiplinibozar, hem de devrimin gelifliminiyavafllat›r; kiflisel, örgütselve en genel anlamda verece¤izarar bu kadar aç›k olan bir zaaftankaç›nmak için sonuç olarak flunukavramak önemlidir:Devrim büyük bir davad›r. Büyükbir idealdir. Güçlü iradeler, yarat›c›düflünceler, s›n›rs›z bir emek,s›n›rs›z bir coflku ve inanç gerektirir.Buna sahip olan devrimciler,"ben yapamam, bu ifl olmaz" düflüncesine,cevab›na yer vermezler yaflamlar›nda,"bu ifli nas›l yapabilirim,en iyi nas›l olur?" diye düflünürler.Devrim mücadelesinde hiçbirfleyi haz›r bulamayaca¤›m›za,hiçbir fley bize paket olarak verilmeyece¤inegöre biz "bulmak, yapmak,e¤itmek, yetifltirmek, yaratmak..."zorunday›z.Bunun yerine “olmaz” demekdevrimcinin tarz› olamaz.D‹RENMEK SUÇ DE⁄‹LD‹RFransa’n›nbaflkenti Paris’te25 Kas›m’da,bir polisarac›n›nçarp t›¤› motosiklettebulunan2 gencinyaflam›n› kaybetmesi üzerine, yoksullardüzene tepkilerini eylemlerle gösterdiler.Olay üzerine, Villiers Le BEl veAmouville bönliyölerinde, sokaklara ç›-Belçika’daki DHKC davas›n› konualan “Direnmek Suç De¤ildir” isimlibelgeselin gösterimi ve anti-terör yasalar›n›ntart›fl›ld›¤› bir panel yap›ld›.Her y›l düzenlenen Attac Film Festivalibu sene 22 Kas›m-2 Aral›k tarihleriaras›nda gerçeklefltiriliyor. Festivalde‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi(CLEA) taraf›ndan desteklenen ve Brüksel’de3 gösterimi yap›lan “DirenmekSuç De¤ildir” isimli filmin bir gösterimidaha yap›ld›.Botanique’de düzenlenen festivaldeayr›ca bir panel ile anti-terör yasalar› datart›fl›ld›. DHKC Davas› Avukat› JanFermon, Sosyolog Jean Claude Paye,CLEA Sözcüsü Daniel Flinker ileDHKC davas› san›klar›ndan Bahar Kimyongür’ünkonuflmac› olarak yer ald›¤›panelde, 20 Aral›k’ta karar› verilecekdavaya iliflkin bilgiler verildi.PAR‹S’TE YOKSULLARIN ÖFKES‹karak, araçlar› atefle veren ve gösteri yapaneylemciler, polislerin sald›r›s› üzerinepolisle çat›flt›lar.Eylemler s›ras›nda, çöp kutular› vearaçlar›n atefle verilerek barikatlar oluflturuldu.Barikatlar›n arkas›ndan polisleçat›flan göstericilerden çok say›da tutuklamaoldu¤u ve 64 polisin yaraland›¤›aç›kland›.2005 y›l›nda yine ayn› bölgedekiClichy-Sous-Bois'da, Fransa'n›n son 40 y›ll›ktarihinin en büyük eylemleri yap›lm›flt›.TAL‹BAN ÜLKEN‹NYARISINA HAK‹MAmerikan iflgali Afganistan’daher geçen gün daha dazay›fl›yor.Merkezi Brüksel'de bulunanThe Senlis Council isimli “düflüncekuruluflu”nun raporuna göreAfganistan’›n yar›s› Taliban’›ndenetiminde bulunuyor. Ve NA-TO’nun Taliban güçleriyle baflaç›kabilmek için mevcut güçleriniiki kat›na ç›karmas› gerekiyor.‹flgalci halk›n deste¤iyle direnengüçler karfl›s›nda yenilmeyemahkumdur, haz›rlanan raporlarda bu gerçe¤i yans›t›yor.NATO Afgan ‹flçileriniBombalad›: Afganistan’da güçkaybeden NATO bir kez dahahalk› bombalad› ve yap›lanaç›klamalara göre 12 yol iflçisinikatletti. Kimi Afganl›lar taraf›ndankatliamda ölenlerin say›-s›n›n çok daha fazla oldu¤u iddiaediliyor.50 DÜNYA2 Aral›k 2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!