TR TANITIM 1 De¤erli Müflterimiz, Öncelikle ürünlerimizi seçti¤iniz ...

manuals.ggp.group.com

TR TANITIM 1 De¤erli Müflterimiz, Öncelikle ürünlerimizi seçti¤iniz ...

TANITIM TR 1De¤erli Müflterimiz,Öncelikle ürünlerimizi seçti¤iniz için teflekkür ederiz ve bu makinenin kullanımının büyük memnuniyetsa¤lamasını ve beklentilerinize tamamen cevap vermesini dileriz. Bu kılavuz, makinenizi iyi tanımanızve makinenizi güvenlik ve etkinlik flartlarında kullanmanız için hazırlanmıfltır; bu kılavuzun makinenizinayrılmaz bir parçası oldu¤unu unutmayınız, gerekti¤inde danıflabilmeniz için bunu elinizin altında tutunuzve makineyi baflka birisine sattı¤ınızda veya ödünç verdi¤inizde kılavuzu makine ile birlikte teslimediniz.Yeni makineniz yürürlükteki kanunlara göre tasarlanmıfl ve imal edilmifltir; bu kılavuzdaki talimatlaratamamen uygun kullanıldı¤ında (öngörülen kullanım) emniyetli ve güvenilirdir; herhangi bir farklı kullanımveya belirtilen kullanım, bakım ve onarım güvenlik kurallarına uyulmaması, “uygunsuz kullanım”olarak kabul edilir ve garantinin geçersiz kalmasına ve kullanıcı veya baflkalarına zararlardan ve yaralanmalardankaynaklanan yükümlülükleri kullanıcıya devrederek Üreticinin her türlü sorumluluktan muaftutulmasına neden olur.Bu kılavuzda belirtilenler ve makineniz arasında birkaç ufak fark ile karflılafltı¤ınızda, ürünün sürekliyenilenmesi göz önünde bulunduruldu¤unda, bu kılavuzda bulunan bilgilerin, güvenlik ve iflleme ile ilgilitemel özellikler aynen korunarak, önceden bildirilmeyen de¤iflikliklere veya güncelleme zorunlulu¤unatabi oldu¤una dikkat edin. fiüphe durumunda satıcınıza baflvurunuz. ‹yi çalıflmalar!‹Ç‹NDEK‹LER1. Ana komponentlerin belirlenmesi .............................................. 22. Semboller ................................................................................... 33. Güvenlik talimatları .................................................................... 44. Makinenin montajı ..................................................................... 65. Çalıflmaya hazırlık ..................................................................... 86. Çalıfltırma - Kullanım - Motor stopu ........................................ 107. Makinenin kullanımı ................................................................. 118. Bakım ve saklama ................................................................... 149. Arızaları belirleme .................................................................... 1610. Teknik veriler ............................................................................ 1711. Aksesuarlar .............................................................................. 18


2 TRANA KOMPONENTLER‹N BEL‹RLENMES‹1. ANA KOMPONENTLER‹N BEL‹RLENMES‹ANA KOMPONENTLER1. Motris ünitesi2. Tahrik borusu3. Kesim aletia. 3 veya 4 uçlu bıçakb. Misinalı kesme kafası4. Kesim aletinin siperi5. Ön kabza6. Bariyer7. Tutma sapı8. Arka kabza9. Takma noktası (kemerin)10. Makine etiketi11. Kemera. tek askılıb. çift askılıc. sırt çantalı12. Açılı diflli kutusu13. Bıçak siperi (taflıma için)14. BujiKUMANDALAR VE YAKIT ‹KMALLER‹21. Motor stop anahtarı22. Gaz kumandası23. Gaz kolu blokajı24. Marfl dü¤mesi25. Ateflleyici (Starter) kumandası26. Emifl aygıtı (Primer) kumandası31. Yakıt karıflımı deposu kapa¤ıMAK‹NE ET‹KET‹1142524263110.1) 98/37/CE yönetmeli¤ine göre uygunlukmarkası (29/12/2009 tarihinden itibaren2006/42/EC)10.2) ‹malatçı adı ve adresi10.3) 2000/14/AT yönetmeli¤inegöre LWA gürültü emisyon seviyesi10.4) ‹malatçı referans modeli10.5) Makine modeli10.6) Seri numarası10.7) ‹mal yılı10.8) Ürün Kodu10.9) Emisyon sayısı“MONO”325 - 335 - 34521 92311b2210110.110.7811a6“DUPLEX” 325D - 335D - 345D10.510.65132 4 127“FLEX” 345F10.210.9810.410.82123212311c310.3LWA9dB3b3a2222


SEMBOLLER TR 32. SEMBOLLER1 2 345 6789-1min1) Dikkat! Tehlike. Bu makine, do¤ru flekilde kullanılmadı¤ıtakdirde, kullanıcı ve di¤er kifliler içintehlikeli olabilir.2) Bu makineyi kullanmadan önce talimat kılavuzunuokuyun.3) Makine operatörü, makinenin normal flartlardasürekli günlük kullanımı halinde 85 dB (A)de¤erine eflit veya daha fazla gürültü seviyesinemaruz kalabilece¤i hakkında uyarılır. Akustikkoruyucular kullanın ve koruyucu kask takın.4) Koruyucu ayakkabılar ve eldivenler kullanın!5) Sekme tehlikesi! Makinenin kullanımı esnasındaherkesi ve bütün ev hayvanlarını en az 15m uzaklafltırın!6) Yuvarlak testereli bıçaklar kullanmayın. Tehlike:Bu sembolü taflıyan makineler ile yuvarlaktestereli bıçakların kullanımı, kullanıcıyı çokciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen yaralanmatehlikesine maruz bırakır.7) Kesim aletinin maksimum hızı. Sadece uygunkesim aletleri kullanın.8) Dikkat! - Benzin tutuflabilir. Yakıt takviyesinde bulunmadanönce, en az 2 dakika motorun so¤umasınıbekleyin.9) Dikkat! - Sıcak yüzeylerden uzakta durunuz.MAK‹NE ÜZER‹NDEK‹ AÇIKLAYICISEMBOLLER (mevcut ise)1111) Yakıt karıflımıdeposu1213ab12) Motor stop anahtarınınpozisyonlarıa = stopb = marfl13) Ateflleyici (Starter)kumandasıKORUMALAR ÜZER‹NDEK‹ AÇIKLAYICISEMBOLLER (mevcut iseler)2121) Korumanın uygunoldu¤u kesimaletleri222322) Misinalı kesmekafası ilekullanılmak için23) Kesim aletininrotasyon yönü141514) Emifl aygıtı (Primer)kumandası15) Kabzanın tahrikborusu üzerindekido¤rupozisyonu


4 TRGÜVENL‹K TAL‹MATLARI3. GÜVENL‹K TAL‹MATLARIA) E⁄‹T‹M1) Talimatları dikkatle okuyun. Kumandaları vemakinenin uygun kullanımını iyi ö¤renin. Motoru hızlıbir flekilde durdurmayı ö¤renin.2) Makineyi tasarlanmıfl oldu¤u amaç için kullanın,yani– bir misina aracılı¤ıyla otların ve odunsu olmayanbitkilerin kesimi (örn. bir biçme makinesi ilegerçeklefltirilmifl kesimi tamamlamak için tarhların,tarlaların, duvarların, çitlerin veya sınırlıalanlı yeflil alanların kenarlarında);– metal veya plastik bıçakların yardımı ile maksimum2 cm çaplı uzun otların, kuru dalların, ufakdalların ve odunsu çalıların kesimi.Herhangi baflka bir kullanım, tehlikeli olabilir ve makineyehasar verebilir.Afla¤ıda belirtilenler (örnek olarak, ancak sadecebunlarla sınırlı olmaksızın) uygunsuz kullanımolarak addedilir:– Makinenin süpürmek için kullanılması;– Çitlerin düzenlenmesi veya kesim aletinin zeminhizasında kullanılmadı¤ı di¤er ifller;– A¤açların budanması;– Kesim aleti takılı makinenin operatörün belhizasının üzerinde kullanılması;– Makinenin bitki sınıfına girmeyen nesnelerikesmek için kullanılması;– Makinenin birden fazla kifli tarafındankullanılması.3) Çocukların veya kullanım talimatlarını yeterli derecedebilmeyen kiflilerin makineyi kullanmasına a-sla izin vermeyin. Yerel kanunlar, kullanıcı için minimumbir yafl sınırı tespit edebilir.4) Makine, birden fazla kifli tarafından kullanılmamalıdır.5) Makinenizi, asla afla¤ıdaki koflullarda kullanmayın:– cinsanlar, özellikle de çocuklar veya hayvanlaryakınındayken;– kullanıcı yorgun oldu¤unda, kendini kötü hissetti¤indeveya ilaç, uyuflturucu, alkol veya refleks vedikkat yeteneklerine zararlı maddeler aldı¤ında;– kullanıcı makineyi iki eliyle sıkıca tutamadı¤ındave/veya çalıflma esnasında ayaklarının üzerindesa¤lam flekilde dengede duramadı¤ında.6) Baflka kiflilere veya onların mallarına gelebilecekkazalardan ve beklenmedik olaylardan operatörünveya kullanıcının sorumlu oldu¤unu unutmayın.B) HAZIRLIK ‹fiLEMLER‹1) Çalıflma esnasında, kullanıcı için bir engel oluflturmayanuygun bir giysi giymek gerekir.– Kesilmeyi önleyici korumalar ile donatılmıfl, vücudaoturan koruyucu giysiler giyin.– Kask, eldivenler, koruyucu gözlükler, tozdan koruyanmaskeler ve kaymayı önleyici tabanlı kesilmeyiönleyici ayakkabılar kullanın.– ‹flitme organını korumak için kulaklıklar kullanın.– Makineye veya çalıflma ortamında mevcut nesnelereve materyallere takılabilecek eflarplar, gömlekler,kolyeler ve her halükarda sallantılı veya bolaksesuarlar kullanmayın.– Uzun saçları uygun flekilde toplayın.2) D‹KKAT: TEHL‹KE! Benzin son derece parlayıcıdır.– yakıtı, bu kullanım için onaylanmıfl özel kaplardamuhafaza edin;– yakıt ile ifl gördü¤ünüzde sigara içmeyin;– iç basıncın kademeli olarak tahliye olması için deponunkapa¤ını yavaflça açın;– yakıtı bir huni kullanarak sadece açık havada doldurun;– motoru çalıfltırmadan önce yakıt doldurun; motorçalıflırken veya sıcakken yakıt ilave etmeyin veyayakıt deposunun kapa¤ını açmayın;– benzin dıfları tafltı¤ında, motoru çalıfltırmayın;makineyi yakıtın döküldü¤ü alandan uzaklafltırınve yakıt tamamen buharlaflana ve benzin buharlarıda¤ılana kadar herhangi bir yangın ihtimalininoluflmasını önleyin;– makineye veya topra¤a dökülmüfl her benzin iziniderhal temizleyin;– makineyi yakıt ikmalinin gerçeklefltirilmifl oldu¤uyerde çalıfltırmayın;– yakıtın giysilere bulaflmasını engelleyin ve budurumda motoru çalıfltırmadan önce giysileri de-¤ifltirin;– deponun ve benzin kabının kapaklarını daimasıkıca kapatın ve sıkın.3) Arızalı veya hasarlı susturucuları de¤ifltirin.4) Kullanımdan önce, makinenin genel kontrolünüve özellikle afla¤ıdakilerin kontrolünü gerçeklefltirin:– gaz kolu ve emniyet kolu, zoraki olmayan serbestbir harekete sahip olmalıdır; bırakmada nötr pozisyonaotomatik ve hızlı flekilde dönmelidirler;– emniyet koluna basılmadıkça gaz kolu bloke kalmalıdır;– motor stop anahtarı, bir pozisyondan di¤erine kolaygeçmelidir;– elektrikli kablolar ve özellikle buji kablosununkiler,kıvılcım oluflumunu engellemek için bütün ve sa-¤lam olmalıdırlar; bafllık, bujinin üstüne do¤ru flekildemonte edilmifl olmalıdır;– makinenin kabzaları ve siperleri temiz ve kuru olmalı,makineye sıkıca sabitlenmifl olmalıdır;– kesim aletleri ve korumalar asla hasar görmemelidir.5) Kabzaların ve kemeri takma noktasının do¤ruyerleflimini ve makinenin iyi dengesini kontrol edin.6) Çalıflmaya bafllamadan önce korumaların, kullanılankesim aletine uygun olduklarından ve do¤rumonte edilmifl olduklarından emin olun.7) Bütün çalıflma sahasını iyice kontrol edin vemakine tarafından fırlatılabilecek veya kesim grubunave motora hasar verebilecek her türlü nesneyiuzaklafltırın (tafllar, dallar, demir teller, kemikler, vb.).C) KULLANIM ESNASINDA1) Motoru tehlikeli karbon monoksit dumanlarınınbirikebilece¤i kapalı yerlerde çalıfltırmayın.


GÜVENL‹K TAL‹MATLARI 5 TR2) Sadece gün ıflı¤ında veya yeterli yapay ıflık ileçalıflın.3) Sa¤lam ve dengeli bir pozisyon edinin:– çalıflma esnasında operatörün dengesini garantietmeyen ıslak veya kaygan zeminde veya her halükardaaflırı engebeli veya dik arazilerde çalıflmaktanolabildi¤ince kaçının;– asla koflmayın; yürüyün ve arazinin düzensizliklerineve olası engellerin mevcudiyetine dikkat edin.– özellikle bayırlarda, tanınmayan, kaygan veya hareketlizeminlerde kendi güvenli¤inizi garanti etmekiçin ifllenecek zeminin potansiyel risklerinide¤erlendirin ve bütün gerekli tedbirleri alın.– Bayırlarda, e¤imin enine çalıflın, asla yukarı çıkmayınveya afla¤ı inmeyin, daima kesim aletininarkasında kalın.4) Makine sa¤lam flekilde bloke edilmifl olarak motoruçalıfltırın:– makineyi yakıt ikmali yapılmıfl olan yerden en az3 metre mesafede çalıfltırın;– di¤er kiflilerin, makinenin etki alanından en az 15metrede, daha zor biçmelerde en az 30 metredebulundu¤unu kontrol edin;– susturucuyu ve bu do¤rultuda egzoz gazlarını,tutuflabilir materyallere do¤ru yönlendirmeyin:5) Motor ayarlarını de¤ifltirmeyin ve motoru aflırıdevir rejimine ulafltırmayın.6) Makineyi aflırı zorlamayın ve a¤ır ifller yapmakiçin ufak bir makine kullanmayın; uygun bir makineninkullanımı riskleri azaltır ve ifl kalitesini yükseltir.7) Makine minimum rejiminin, kesim aletinin hareketineizin vermeyecek düzeyde oldu¤unu ve bir hızlandırmadansonra motorun ivedilikle minimumadöndü¤ünü kontrol edin.8) Bıça¤ı, yabancı cisimlere sert flekilde çarptırmamayave bıçakların hareketinin neden oldu¤u olasımateryal sekmelerine dikkat edin.9) Çalıflma esnasında makineyi her zaman kemeretakılı tutun.10) Afla¤ıdaki durumlarda motoru durdurun:– makineyi her denetimsiz bıraktı¤ınızda.– yakıt ikmali yapmadan önce.– çalıflma bölgeleri arasında yer de¤ifltirmeleresnasında.11) Afla¤ıdaki durumlarda motoru durdurun vebuji kablosunu çıkartın:– makineyi kontrol etmeden, temizlemeden veyamakineye müdahale etmeden önce;– yabancı bir cisme çarptıktan sonra. Makineyi yenidenkullanmadan önce olası hasarları kontrol edinve gerekli onarımları gerçeklefltirin;– Makine anormal flekilde titremeye bafllarsa: Budurumda derhal titreflimlerin nedenini arafltırın veuzman bir Teknik Servis nezdinde gereklikontrollerin gerçeklefltirilmesini sa¤layın;– makine kullanılmadı¤ında.D) BAKIM VE DEPOLAMA1) Makinenin her zaman güvenli çalıflma flartlarındabulundu¤undan emin olmak için, somunları ve vidalarısıkılı muhafaza edin. Güvenlik ve verim düzeyinikorumak için düzenli bir bakım temeldir.2) Makineyi, deposunda benzin bulunurken, benzinbuharlarının alev, kıvılcım veya güçlü bir ısı kayna-¤ıyla temas edebilece¤i bir yere kaldırmayın.3) Makineyi herhangi bir ortama yerlefltirmedenönce, motoru so¤umaya bırakın.4) Yangın riskini azaltmak için motoru, egzoz susturucusunuve benzin depolama bölgesini talafl, dal,yaprak ve aflırı gres artıklarından arındırın; kesimartıklarının bulundu¤u kapları kapalı bir ortamda bırakmayın.5) Yakıt deposunu boflaltmak gerekti¤inde, bu ifllemiaçık havada ve motor so¤ukken gerçeklefltirin.6) Kesim aletine her müdahalede çalıflma eldivenlerinigiyin.7) Güvenlik nedenlerinden, aflınmıfl veya hasargörmüfl parçalar ile makineyi asla kullanmayın.Hasar görmüfl parçalar de¤ifltirilmeli ve aslaonarılmamalıdır. Sadece orijinal yedek parçalarkullanın. Eflde¤er kalitede olmayan parçalar, makinenizehasar verebilir ve güvenlik açısından tehlikeliolabilir. Kesim aletleri, maksimum kullanım hızı referansıgibi üreticinin markasını da daima bulundurmalıdır.8) Makineyi ortadan kaldırmadan önce anahtarlarınveya bakım için kullanılmıfl takımların makinedençıkarılmıfl oldukları kontrol edilmelidir.9) Makineyi çocukların ulaflamayacakları yerlerekaldırın!E) TAfiIMA VE HAREKET ETT‹RME1) Makinenin hareket ettirilmesi veya taflınması hergerekti¤inde afla¤ıdakileri yapmak gerekir:– motoru kapatın, kesim aletinin durmasını bekleyinve buji bafllı¤ını çıkarın;– kesim aletinin siperini uygulayın;– makineyi sadece kabzalardan tutun ve kesim aletini,marfl yönünün tersine yönlendirin.2) Makine motorlu bir taflıt ile taflındı¤ında, makineyikimse için tehlike oluflturmayacak flekilde yerlefltirmekve olası hasar görme ve yakıt taflmasına sebepolarak devrilmesini önlemek üzere sa¤lam flekildesabitlemek gerekir.F) KILAVUZUN OKUNMASIKılavuz metninde özel önemli bilgiler içeren bazı paragraflar,farklı belirginlefltirme dereceleri ile iflaretlenmifltir;bunun anlamı afla¤ıdaki gibidir:NOTveyaÖNEML‹ Makineye zarar vermemekveya hasar yaratmamak amacıyla daha önceden belirtilenleri,açıklamalar veya di¤er bilgiler ile tamamlar.D‹KKAT! Uyulmaması halinde kifliselyaralanma veya üçüncü flahısların yaralanmasıihtimali.TEHL‹KE! Uyulmaması halinde, ölümtehlikesi ile ciddi kiflisel yaralanma veya üçüncüflahısların yaralanması ihtimali.


6 MAK‹NEN‹N MONTAJITR4. MAK‹NEN‹N MONTAJIÖNEML‹ Makine, bazı monte edilmemiflkomponentler ve yakıt deposu bofl olaraktedarik edilir.D‹KKAT! Kesim aletlerini tutmak i-çin daima sa¤lam ifl eldivenleri kullanın. Makineemniyetini ve etkinli¤ini tehlikeye sokmamakiçin komponentlerin montajı esnasındamaksimum dikkat gösterin; herhangi birflüphe halinde Satıcınıza danıflın.D‹KKAT! Ambalajın açılması vemontajın tamamlanması düz ve sa¤lam bir yüzeyüzerinde gerçeklefltirilmelidir, makineninve ambalajların hareket ettirilmeleri için yeterliderecede yer bulunmalıdır ve daima uygunaletler kullanılmalıdır.Ambalaj malzemelerinin bertaraf edilmesi yürürlüktekiyerel hükümlere göre gerçeklefltirilmelidir.1. MAK‹NEN‹N TAMAMLANMASI1a. “MONO” modeller (Res. 1)D‹KKAT! Mesafeleyici (1), güvenliknedenlerinden, arka kabza ve ön kabza arasındaminimum bir mesafe garanti etme amacıtaflır. Bu mesafeleyici, daima mevcut olmalıve hiçbir flekilde de¤ifltirilmemelidir.– Mesafeleyici (1) önüne, özel yuvalara yerlefltirilmiflvidalar (4) ve somunlar (5) aracılı¤ıylatahrik borusu (3) üzerine ön kabzayı (2) monteedin.– Vidaları (4) sıkıfltırmadan önce, kabzayı tahrikborusuna göre do¤ru flekilde yönlendirin.– Vidaları (4) iyice sıkıfltırın.den monte edilmifltir; bu pozisyon asla de¤ifltirilmemelidir.1c. “FLEX” modeller (Res. 3)– Sol arka vidanın altındaki ufak plakanın (7)do¤ru yerleflimine dikkat ederek bariyerli önkabzayı (1), özel yuvalara geçirilmifl tapa (3),vidalar (4) ve somunlar (5) aracılı¤ıyla tahrikborusu (2) üzerine monte edin.– Vidaları (4) sıkıfltırmadan önce kabzanın (1)kenarını, tahrik borusu üzerine uygulanmıfl etiketinoku (6) hizasına yerlefltirin.– Vidaları (4) iyice sıkıfltırın.Esnek boruyu motris ünitesine ba¤lamak içinafla¤ıdakilerin yapılması gerekir:– Milin ucunu (8), ön kabzanın çıkık göbe¤ine (9)geçirin; pimi (10), tahrik borusu flanflının deli¤i(11) ile hizalayın ve manflonu (12) iyicesıkıfltırın.– Milin ucunu (13), motris ünitesinin çıkık göbe-¤ine (14) geçirin; blokaj butonuna (15) basınve butonun (15) yükselmesini algılayana kadaresnek boruyu (16) tam olarak yuvasına geçirin.– Kılıfın (19) özel deli¤e do¤ru girmesine dikkatederek gaz kolunun ipini (17), karbüratör koluna(18) ba¤layın ve somunu (20) sıkıfltırın.– Kırmızı kabloların (21) iki terminalini birbirineba¤layın ve siyah kabloyu (22), motris ünitesiüzerine vidalanmıfl terminale ba¤layın.2. S‹PERLER‹N MONTAJID‹KKAT! Her kesim aleti, özel birsiper ile donatılmıfltır. Asla beher kesim aletiiçin tavsiye edilen siperler dıflındakileri kullanmayın.• 3 veya 4 uçlu bıçak (Res. 4)1b. “DUPLEX” modeller (Res. 2)– Tutma sapını (1), kumandaların sa¤da olmalarınadikkat ederek tahrik borusu (3) üzerineyerlefltirilmifl deste¤in (2) içinde elde edilmiflyuvaya takın.– Vidaları (5) iyice sıkıfltırarak tapayı (4) monteedin.– Kenar, etiketin oku (6) hizasında olacak flekildedestek (2) tahrik borusu (3) üzerine önce-D‹KKAT! Koruma eldivenleri giyinve bıça¤ın siperini uygulayın.a) I Tip - 325 modeller– Bıça¤ı (monte edilmifl ise), paragraf 3’te belirtildi¤igibi sökün.– Siper (1), vidalar (3) aracılı¤ıyla açılı diflli kutusuna(2) sabitlenmifltir.


MAK‹NEN‹N MONTAJI 7 TRb) II Tip - 335 - 345 modeller– Bıça¤ı (monte edilmifl ise), paragraf 3’te belirtildi¤igibi sökün.– Siper (1a), siperin (1a) en dıfl iki deli¤ine takılmıfliki vida (3a) aracılı¤ıyla açılı diflli kutusuna(2a) sabitlenmifltir.• Misinalı kesme kafası (Res. 5)D‹KKAT! Misinalı kesme kafası kullanıldı¤ında,daima misina kesme bıçaklı eksiperin monte edilmifl olması gerekir.a) I Tip - 325 modeller– Bıça¤ı (monte edilmifl ise), paragraf 4’te belirtildi¤igibi sökün.– Siper (1 veya 1a), vidalar (3) aracılı¤ıyla açılıdiflli kutusuna (2) sabitlenmifltir.– Kenetleri, siperin (1) iliflkin yuvalarına geçirerekve klik sesini duyana kadar bastırarak eksiperi (4) monte edin.b) II Tip - 335 - 345 modeller– Bıça¤ı (monte edilmifl ise), paragraf 3’te belirtildi¤igibi sökün.– Siper (1a), siperin (1a) en iç iki deli¤inetakılmıfl iki vida (3a) aracılı¤ıyla açılı diflli kutusuna(2a) sabitlenmifltir.– Kenetleri, siperin (1a) iliflkin yuvalarına geçirerekve klik sesini duyana kadar bastırarak eksiperi (4a) monte edin.3. KES‹M ALETLER‹N‹N SÖKÜLMES‹VE TEKRAR MONTE ED‹LMES‹D‹KKAT! Sadece orijinal veya Üreticitarafından onaylanmıfl kesim aletleri kullanın.335 - 345 modellerD‹KKAT! 3 veya 4 uçlu bıçak kullanımındanmisinalı kesme kafasına veya misinalıkesme kafası kullanımından 3 veya 4 uçlubıça¤a geçildi¤inde siperin sabitleme pozisyonunuböl. 4 no. 2’de belirtilmifl oldu¤u gibide¤ifltirmek gerekir.• 3 veya 4 uçlu bıçak (Res. 6)D‹KKAT! Koruma eldivenleri giyinve bıça¤ın siperini uygulayın.a) I Tip - 325 modellerNOT Kapa¤ın (4) somununun,sol ele göre ayarlanmıfl bir difli mevcuttur ve bunedenle saat yönüne çözülmeli ve saat yönününtersine sıkıfltırılmalıdır.– Tedarikteki anahtarı (2), açılı diflli kutusunun(3) deli¤ine geçirin ve rotasyonu bloke ederekanahtarı iç delikte sıkıfltırana kadar bıça¤ı (1)elle döndürün.– Somunu saat yönüne çözerek kapa¤ı (4)çıkartın.– Dıfl halka somunu (5) çıkarın ve bıça¤ı (1)sökün.Montajda,– ‹ç halka somunun (6) yivlerinin, açılı diflli kutusu(3) ile mükemmel flekilde eflleflti¤indenemin olun.– Bıça¤ı (1) ve dıfl halka somunu (5) monte edin.– Somunu (4), saat yönünün tersine iyicesıkıfltırarak kapa¤ı (4) tekrar monte edin.– Bıça¤ın rotasyonunu yeniden düzenlemek içinanahtarı (2) çıkartın.b) II Tip - 335 - 345 modellerNOT Kapa¤ın (4) vidasının, solele göre ayarlanmıfl bir difli mevcuttur ve bunedenle saat yönüne çözülmeli ve saat yönününtersine sıkıfltırılmalıdır.– Tedarikteki anahtarı (2), açılı diflli kutusunun(3) deli¤ine geçirin ve rotasyonu bloke ederekanahtarı iç delikte sıkıfltırana kadar bıça¤ı (1)elle döndürün.– Merkezi vidayı saat yönüne çözerek kapa¤ı(4) çıkartın.– Dıfl halka somunu (5) çıkarın ve bıça¤ı (1)sökün.Montajda,– ‹ç halka somunun (6) yivlerinin, açılı diflli kutusu(3) ile mükemmel flekilde eflleflti¤inden e-min olun.– Bıça¤ı (1) ve dıfl halka somunu (5) monte edin.– Kapa¤ı (4), saat yönünün tersine iyice sıkıfltırarakkapa¤ı (4) tekrar monte edin.– Bıça¤ın rotasyonunu yeniden düzenlemek içinanahtarı (2) çıkartın.• Misinalı kesme kafası (Res. 7)NOT Misinalı kesme kafasınınsol ele göre ayarlanmıfl bir difli mevcuttur ve bunedenle saat yönüne çözülmeli ve saat yönününtersine sıkıfltırılmalıdır.


8 MAK‹NEN‹N MONTAJI / ÇALIfiMAYA HAZIRLIKTR– Tedarikteki anahtarı (2), açılı diflli kutusunun(3) özel deli¤ine geçirin ve rotasyonu bloke e-derek anahtarı, iç delikte sıkıfltırana kadar misinalıkesme kafasını (1) elle döndürün.– Misinalı kesme kafasını saat yönünde çözerekçıkartın.Montajda,– ‹ç halka somunun (4) yivlerinin, açılı diflli kutusu(3) ile mükemmel flekilde eflleflti¤inden e-min olun.– Misinalı kesme kafasını (1) saat yönü tersinesıkıfltırarak monte edin.– Milin rotasyonunu yeniden düzenlemek için a-nahtarı (2) çıkartın.• Testereli bıçak (izin verilmifl ise)D‹KKAT! Özel sembol (bakınız böl.2 no. 6) taflıyan makineler üzerinde testerelibıçakların kullanımı yasaktır.Siperin ve testereli bıça¤ın montajı için, bu aksesuarile birlikte tedarik edilen talimatları uygulayın.5. ÇALIfiMAYA HAZIRLIKMAK‹NE KONTROLÜÇalıflmaya bafllamadan önce afla¤ıdakileri yapmakgerekir:– makine ve kesim aleti üzerinde gevflemifl vidalarbulunmadı¤ını kontrol edin;– kesim aletinin hasar görmemifl oldu¤unu ve 3veya 4 uçlu metal bıçakların (monte edilmifliseler) iyi bilenmifl oldu¤unu kontrol edin;– hava filtresinin temiz oldu¤unu kontrol edin;– korumaların iyice sabitlenmifl ve etkin olduklarınıkontrol edin;– kabzaların sabitlemesini kontrol edin.YAKIT KARIfiIMINI HAZIRLAMABu makine, benzin ve ya¤layıcı ya¤dan oluflanbir karıflım gerektiren iki zamanlı bir motor iledonatılmıfltır.kullanımı motora hasar verir ve garantinin geçersizkalmasına neden olur.ÖNEML‹ Performansı korumak vemekanik organların ömrünü garanti etmek içinsadece kaliteli yakıt ve ya¤layıcı kullanın.• Benzin özellikleriSadece oktan sayısı en az 90 N.O. olan kurflunsuzbenzin (çevreci benzin) kullanın.ÖNEML‹ Çevreci benzin, 2 aydanfazla tankta muhafaza edildi¤inde birikim yapmae¤ilimi gösterir Her zaman taze benzin kullanın!• Ya¤ özellikleriÖNEML‹Sadece tek baflına benzinSadece iki zamanlı motorlar için özel, mükemmelkaliteli sentetik ya¤ kullanın.


ÇALIfiMAYA HAZIRLIK 9 TRSatıcınız nezdinde, yüksek bir koruma garantiedecek düzeyde bu tip motorlar için özel olaraktasarlanmıfl ya¤lar mevcuttur.Bu ya¤ların kullanımı, %2 oranında bir karıflımoluflumunu sa¤lar, yani her 50 ölçü benzin için 1ölçü ya¤.• Karıflım hazırlama ve muhafaza etmeTEHL‹KE!Benzin ve karıflım yanıcıdır!– Benzini ve karıflımı, yakıtlar için onaylanmıflkaplar içinde, güvenli yerlerde, ısı kaynaklarındanveya serbest alevlerden uzaktamuhafaza edin.– Kapları, çocukların ulaflabilecekleri yerlerdebırakmayın.– Karıflım hazırlama esnasında sigara içmeyinve benzin buharlarını içinize çekmektenkaçının.Tablo, kullanılan ya¤ tipine göre karıflım hazırlamadakullanılacak benzin ve ya¤ miktarlarınıbelirtir.BenzinSentetik ya¤ 2 Zamanlılitre litre cm 31 0,02 202 0,04 403 0,06 605 0,10 10010 0,20 200Karıflım hazırlamak için afla¤ıdakileri yapmak gerekir:ÖNEML‹ Olası birikimleri gidermekiçin benzin ve karıflım kaplarını düzenli olaraktemizleyin.YAKIT ‹KMAL‹TEHL‹KE! Yakıt ikmali esnasında sigaraiçmeyin ve benzin buharlarını içinizeçekmekten kaçının.D‹KKAT! Tankın içinde basınç o-luflmufl olabilece¤inden tankın kapa¤ını dikkatliceaçın.Yakıt ikmalini gerçeklefltirmeden önce afla¤ıdakileriyapmak gerekir:– Karıflım tankını iyice çalkalayın.– Makineyi, depo kapa¤ı yukarı gelecek flekildesabit pozisyonda düz bir yere koyun.– Yakıt ikmal edilmesi esnasında deponun içinekir girmesini önlemek için deponun kapa¤ınıve etrafındaki bölgeyi temizleyin– Basıncı kademeli olarak boflaltmak için deponunkapa¤ını dikkatlice açın. Depoyu a¤zınakadar doldurmaktan kaçınarak bir huniaracılı¤ıyla ikmali gerçeklefltirin.D‹KKAT! Her zaman deponun kapa¤ınıiyice sıkıfltırarak kapatın.D‹KKAT! Makineye veya topra¤adökülmüfl her ya¤ damlasını anında temizleyinve benzin buharları da¤ılana kadar motoruçalıfltırmayın.– Onaylanmıfl bir tank içine benzin miktarınınyaklaflık yarısını koyun.– Tabloda belirtilene göre ya¤ın hepsini ekleyin.– Benzinin geri kalanını koyun.– Kapa¤ı kapatın ve iyice çalkalayın.ÖNEML‹ Karıflım eskimeye tabidir.Birikim oluflumunu önlemek için aflırı miktarlardakarıflım hazırlamayın.ÖNEML‹ Kullanım anında karıflım vebenzin kaplarının karıflmasını önlemek için bunlarıfarklı ve ayırt edilebilir flekilde tutun.


10 TRÇALIfiTIRMA - KULLANIM - MOTOR STOPU6. ÇALIfiTIRMA - KULLANIM - MOTOR STOPUMOTORU ÇALIfiTIRMAD‹KKAT! Motoru çalıfltırma, yakıtikmalinin yapıldı¤ı yerden en az 3 metre mesafedegerçeklefltirilmelidir.Motoru çalıfltırmadan önce afla¤ıdakileri yapmakgerekir:– Makineyi, topra¤ın üzerinde dengeli pozisyonayerlefltirin.– Bıça¤ın (kullanılmıfl ise) siperini çıkartın.– Bıça¤ın (kullanılmıfl ise) topra¤a veya di¤ernesnelere de¤medi¤inden emin olun.D‹KKAT! Motorun starter etkin ikençalıfltırılması, kesim aletinin hareketine nedenolur; kesim aleti sadece starter devre dıflıbırakılarak stop ettirilir.7. Motor çalıfltı¤ı anda kolu (2) «RUN» pozisyonunagetirerek starteri devre dıflı bırakın.8. Makineyi kullanmaya bafllamadan önce,motoru en az 1 dakika minimumda dönmeyebırakın.ÖNEML‹ Isletme ipinin tutamagi starterdevrede olarak tekrar tekrar isletildigindemotor bogulabilir ve ateslemeyi zorlastirabilir.• So¤uk çalıfltırmaNOT “So¤uk” çalıfltırma, motorstopundan en az 5 dakika sonra veya bir yakıtikmalinden sonra çalıfltırma anlamına gelir.Motoru çalıfltırmak için afla¤ıdakileri yapmakgerekir (Res. 8):1. Anahtarı (1) «START» pozisyonuna getirin.2. (5) kolunu «CHOKE» pozisyonuna getirerekstarteri iflletin.3. Karbüratörün emiflini sa¤lamak için 3-4 kez e-mifl aygıtının (primer) butonuna basın.4. Çalıfltırma esnasında kontrolü kaybetmemekiçin motris ünitesinin üzerinde bir elle makineyitoprak üzerinde sıkıca tutun (Res. 9).Motorun bo¤ulması durumunda bujiyi sökün veyakıt fazlasını gidermek için iflletme ipinin tutama¤ınıhafifçe çekin, daha sonra bujinin elektrotlarınıkurulayın ve bujiyi tekrar motora monteedin.• Sıcak çalıfltırmaSıcak çalıfltırma (motor stopundan hemen sonra)için bir önceki prosedürün 1 - 4 - 5 - 6 noktalarınıizleyin.ÖNEML‹ Deformasyonları önlemekiçin tahrik borusu, çalıfltırma esnasında el veyadiz için destek olarak kullanılmamalıdır.5. Marfl dü¤mesini, belirli bir direnç algılayanakadar 10 -15 cm. kadar yavafl yavafl çekin vesonra ilk ateflleme seslerini algılayana kadarbirkaç defa kuvvetle çekin.ÖNEML‹ Kopmaları önlemek için ipitüm uzunlu¤unca çekmeyin; ipi, ip kılavuz deli¤ikenarı boyunca sürtmeyin ve bunun kontrolsüziçeri girmesini önleyerek dü¤meyi kademeli olarakbırakın.6. Marfl dü¤mesini, motorun regüler flekildeatefllenmesini elde edene kadar yenidençekin.MOTORUN KULLANIMI (Res. 8)Kesim aletinin hızı, arka kabza (4) veya tutmasapının sa¤ kabzası (4a) üzerine yerlefltirilmiflgaz kolunun (2) kumandası tarafından ayarlanır.Gaz kolunun çalıfltırılması sadece aynı anda blokajkoluna (3) basılırsa mümkündür.Hareket, motordan tahrik miline motor minimumdaykenmilin hareketini engelleyen santrifüjlü kütlelerinfriksiyonu aracılı¤ıyla aktarılırD‹KKAT! Kesim aleti, minimumdaolan motor ile hareket ediyor ise makineyikullanmayın; bu durumda satıcınıza baflvurmanızgerekir.Do¤ru çalıflma hızı, strok sonunda olan gaz kolukumandası (2) ile elde edilir.


ÇALIfiTIRMA - KULLANIM - MOTOR STOPU / MAK‹NEN‹N KULLANIMI TR 11ÖNEML‹ Makinenin ilk 6-8 çalıflmasaati esnasında motoru devirlerin maksimumundakullanmaktan kaçının.MOTOR STOPU (Res. 8)Motoru durdurmak için afla¤ıdakileri yapmakgerekir:– Gaz kolu kumandasını (2) bırakın ve motorubirkaç saniye minimumda dönmeye bırakın.– Anahtarı (1) «STOP» pozisyonuna getirin.D‹KKAT! Gaz kolunu minimumagetirdikten sonra kesim aletinin durması içinbirkaç saniye geçmesi gerekir.7. MAK‹NEN‹N KULLANIMIBaflkalarına ve çevreye saygı için afla¤ıdakileriyapmak gerekir:– Rahatsızlık kayna¤ı olmaktan kaçının.– Kesim sonrasında materyallerin bertaraf e-dilmesinde yerel kanunlara aynen uyun.– Ya¤ların, benzinin, aflınmıfl parçaların veyaçevreye zarar verebilecek herhangi bir nesneninbertaraf edilmesinde yerel kanunlaraaynen uyun.makinenin kullanım sürelerini azaltmak ve birdoktara danıflmak gerekir.D‹KKAT! Çalıflma esnasında uygunbir giysi giyin. Satıcınız ifl güvenli¤ini garantietmeye en uygun ifl kazalarını önlememalzemeleri hakkındaki bilgileri size verecekdüzeydedir.D‹KKAT! Titreflimlere uzun süremaruz kalma, zarar görmelere ve özellikle dolaflımsistemi sorunları bulunan kiflilerde nörovaskülerrahatsızlıklara (“Raynaud fenomeni”veya “beyaz el” olarak da bilinen) nedenolabilir. Belirtiler ellerde, bileklerde ve parmaklardagörülebilir ve his kaybı, uyuflma,kaflınma, a¤rı, renk kaybı veya derinin yapısalde¤iflikliklerine neden olur. Bu etkiler, düflükortam sıcaklıkları ve/veya kabzalar üzerindeaflırı bir kavrama sebebi daha büyük boyutlaraulaflabilir. Belirtiler ile karflılaflıldı¤ındaKEMERLER‹N KULLANIMI (Res. 10)D‹KKAT! Makine, daima düzgünflekilde yerlefltirilmifl kemere takılı kullanılmalıdır.Tehlike durumunda makinenin askılardanhızlı flekilde ayrılmasını sa¤lamak içinhızlı çözmenin etkinli¤ini devamlı kontrol e-din.Kemer, makine özel kenede geçirilmeden öncetakılmalıdır ve askılar, operatörün boyuna vegövdesine göre ayarlanmalıdır.


12 TRMAK‹NEN‹N KULLANIMIMakine, birden fazla takma deli¤i ile donatılmıflise çalıflma esnasında makinenin dengesinikorumaya en uygun noktayı kullanın.Daima makinenin a¤ırlı¤ına ve kullanılan kesimaletine uygun bir kemer kullanın:– misinalı kesme kafası veya 3 veya 4 uçlubıçaklar ile donatılmıfl, 7,5 kg altı a¤ırlıktakimakineler ile, tek veya çift askılı modeller kullanılabilir;– testereli bıçak ile donatılmıfl (izin verilmiflise), 7,5 kg üstü a¤ırlıktaki makineler ile,sadece çift askılı model kullanılmalıdır.• Tek askılı “MONO” modellerAskı (1), sol omzun üzerinden sa¤ yana do¤rugeçmelidir.• Çift askılı modellerAskı (2) afla¤ıdaki flekilde takılmalıdır:– dolgulu kısım ve yaylı kenetleme mandalı sa¤yan üzerinde;– çözme ön tarafta;– askıların kesiflimi operatörün sırtında.Askılar, yükü omuzlar üzerine eflit da¤ıtacak flekildegerilmelidir.melerine neden olur; bu sekmeler, makineninkontrol kaybına, operatörün güvenli¤inin tehlikeyedüflmesine ve makinenin kendisininhasar görmesine neden olur.‹lk kez bir biçme ifline bafllamadan önce, kemerlerido¤ru takmayı, makineyi sıkı kavramayı veiflin gerektirdi¤i hareketleri gerçeklefltirmeyi deneyerekmakineyi ve en uygun kesim tekniklerinitanımak gerekir.• Kesim aletinin seçimiAfla¤ıdaki prensip yönlendirmelerine göre yapılacakifle en uygun kesim aletini seçin:– 3 uçlu bıçak, maksimum 2 cm çaplı kuru dallarınve ufak çalıların kesimine uygundur;– 4 uçlu bıçak, genifl alanlar üzerinde dirençgösteren otların kesimine uygundur;– misinalı kesme kafası, çitler, duvarlar, temeller,kaldırımlar yakınındaki, a¤açlar etrafındakivb. uzun otları ve odunsu olmayan bitkileri giderebilirveya bahçenin belli bir alanını tamamentemizleyebilir;– testereli bıçak (izin verilmifl ise); direnç gösterençalılıkların, maksimum 6 cm gövdeli çalılarınve ufak a¤açların kesimine uygundur.ÇALIfiMA TEKN‹KLER‹• “FLEX” modellerKemerin askılarını normal bir sırt çantası gibitakın.Askıları, yükü omuzlar üzerine eflit da¤ıtacakflekilde gerin; askıyı belde kapatın ve lasti¤i ufakplakaya ba¤layın.MAK‹NEN‹N KULLANIM YÖNTEM‹D‹KKAT! Çalıflma esnasında motrisünitesini vücudun sa¤ yanında ve kesimgrubunu kemer hizasının altında tutarakmakine daima iki elle sıkı kavranmalıdır.D‹KKAT! Çalıflma esnasında bir bıçakbloke olur ise derhal motoru stop ettirin.Bıçak sert bir engel (kütükler, kökler, dallar,tafllar, vb.) ile karflılafltı¤ında meydana gelebilengeri tepmeye (kickback) daima dikkat e-din. Bıça¤ı topra¤a de¤dirmekten kaçının. Geritepmeler, bıça¤ın zor kontrol edilebilir sek-a) 3 uçlu bıçak (Res. 11)Kesime bitkinin yukarısından bafllayın ve sonrabiçme bıça¤ı ile, dalları ufak parçalara ayırarakkesecek flekilde alçalın.b) 4 uçlu bıçak (Res. 12)Makineyi, yaklaflık 60-90°’lik bir yay hareketi ilegeleneksel bir orak gibi kullanarak ve sonra bitkiörtüsünün dıflına getirerek ifle bafllayın ve buflekilde devam edin.c) Misinalı kesme kafasıD‹KKAT! SADECE naylon misinakullanın. Metal tellerin, plastikle kaplanmıflve/veya kesme kafasına uygun olmayan metaltellerin kullanımı, ciddi yaralara ve yaralanmalaraneden olabilir.Kullanım esnasında, siperin altına takılmıfl otlardankaynaklanan, tahrik borusunun aflırı ısınma-


MAK‹NEN‹N KULLANIMI 13 TRsını önleyecek flekilde motoru stop ettirmek vemakineyi saran otları düzenli olarak gidermekgerekir.Çubu¤un do¤ru so¤utulmasını sa¤lamak için birtornavida ile takılmıfl otları çıkartın.D‹KKAT! Misinalı kesme kafasınıe¤erek, makineyi süpürmek için kullanmayınMotorun gücü, hasarlar vererek veya insanlardayaralanmalara neden olarak nesnelerive ufak taflları 15 metre veya daha uza¤afırlatabilir.• A¤açlar etrafında kesim (Res. 15)A¤acın etrafında soldan sa¤a do¤ru yürüyün,misina a¤aca çarpmayacak flekilde ve misinalıkesme kafasını ileri do¤ru hafif e¤ik tutarak kütüklereyaklaflın.Naylon misinanın ufak çalıları kesebilece¤ineveya bunlara zarar verebilece¤ine ve misinanınçalıların veya yumuflak kabuklu a¤açlarınkütü¤üne çarpmasının bitkiye ciddi flekilde hasarverebilece¤ine dikkat edin.• Çalıflma esnasında misina uzunlu¤ununayarı (Res. 16)• Hareket halinde kesim (Biçme) (Res. 13)‹fllem esnasında misinalı kesme kafasınıe¤meden, geleneksel ora¤a benzer bir yay hareketiile düzenli bir gidiflle ifle bafllayın.Önce misinalı kesme kafası ile toprak arasındakimesafeyi sabit tutarak eflit bir kesim yüksekli¤ielde etmek için öncelikle küçük bir alanda do¤ruyükseklikte kesmeyi deneyin.Daha zor kesimler için, misinalı kesme kafasınıyaklaflık 30° sola e¤mek yararlı olabilir.D‹KKAT! Kiflilere, hayvanlara zararverebilecek veya tehlikeli olabilecek nesnefırlatmasına neden olma ihtimali mevcut ise,bu flekilde çalıflmayın.• Hassas kesim (Bitirme)Kesim aletini operatörden daima uzak tutarak,misinalı kesme kafasının alt kısmı topra¤ade¤meyecek ve kesim hattı istenen noktadabulunacak flekilde makineyi hafif e¤imli tutun.Bu makine, ufak bir “Vur ve Kaç” (Tap & Go) kafasıile donatılmıfltır.Yeni misina vermek için, maksimum hızdaki motorile, kesme kafasını topra¤a vurun; misina otomatikolarak verilir ve bıçak, fazla uzunlu¤u keser.• Testereli bıçak (izin verilmifl ise) (Res. 17)D‹KKAT! Özel sembolü (bakınızböl. 2 no. 6) taflıyan makineler üzerinde testerelibıçakların kullanımı yasaktır. Testereli bıça¤ınizin verilen yerlerde kullanımı için daimaözel siperi monte etmek gerekir. Geri tepmeriskini azaltmak için bıçak daima iyi bilenmiflolmalıdır.D‹KKAT! Küçük a¤açların kesilipdevrilmesi durumunda, rüzgarın yönünü dedikkate alarak kesilen a¤acın düflme yönünüönceden tahmin edin.Küçük a¤açların kesilip devrilmesinde iyi birsonuç elde etmek için kesimi, maksimum devirdemotor ile, kesilecek dala veya kütü¤e do¤ru hızlıbir hareket ile gerçeklefltirmek gerekir.Bıça¤ın sa¤ bölgesinde, rotasyon yönünden kaynaklanan,bıça¤ın geri tepme veya stop riski yüksekoldu¤undan bu bölgeyi kullanmaktankaçının.• Çitler / temeller yakınında kesim (Res. 14)Misinalı kesme kafasını, fliddetli çarptırmadan,çitlere, kazıklara, kayalara, duvarlara vb.yavaflça yaklafltırın.Misina, sert bir engele çarparsa kopabilir veyaaflınabilir; bir çite takılı kalırsa aniden kesilebilir.Her halükarda kaldırımlar, temeller, duvarlar vb.etrafında kesim, misinanın normale göre dahafazla aflınmasına eden olabilir.ÇALIfiMA SONUÇalıflma bitti¤inde afla¤ıdakileri yapmak gerekir:– Daha önce belirtildi¤i gibi motoru durdurun(Böl. 6).– Kesim aletinin stop etmsini bekleyin ve bıçaksiperini monte edin (3 veya 4 uçlu bıçaklarveya testereli bıçak kullanılıyor ise).


14 BAKIM VE SAKLAMATR8. BAKIM VE SAKLAMAMakinenin orijinal etkinli¤ini ve kullanım güvenli¤inizaman içinde korumak için do¤ru bir bakımtemeldir.D‹KKAT! Bakım ifllemleri esnasındaafla¤ıdakileri yapmak gerekir:– Bujinin bafllı¤ını çıkarın.– Motorun uygun flekilde so¤umasını bekleyin.– Bıçaklar ile ilgili ifllemlerde koruyucu eldivenlerkullanın.– Bıçak üzerinfe müdahalede bulunulmasıdurumları dıflında, bıçak siperini takılı tutun.– Ya¤ları, benzini veya di¤er kirletici materyalleriçevreye atmayın.S‹L‹ND‹R VE SUSTURUCUYangın riskini azaltmak için basınçlı hava ile silindirininkanatlarını sık sık temizleyin ve susturucubölgesini talafl,dal, yaprak veya di¤er artıklardanarındırın.Filtreyi temizlemek için afla¤ıdakileri yapmakgerekir:– Vidayı (3) çözün, kapa¤ı (1) sökün ve filtre elemanını(2) çıkarın.– Filtre elemanını (2) su ve sabun ile yıkayın.Benzin veya baflka solventler kullanmayın.– Filtreyi kuruması için açık havada bırakın.– Filtre elemanını (2) ve kapa¤ı (1), vida (3) ilesabitleyerek tekrar monte edin.BUJ‹ KONTROLÜ (Res. 19)Periyodik olarak olası artıkları metal ufak bir fırçaile çıkararak bujiyi sökün ve temizleyin.Elektrotlar arasındaki do¤ru mesafeyi kontrol e-din ve yeniden düzenleyin.Bujiyi tedarikteki anahtar ile iyice sıkıfltırarak tekrarmonte edin.Yanmıfl elektrotlar veya aflınmıfl yalıtıcı durumundave her halükarda her 100 iflleme saatindebir, buji aynı özelliklere sahip bir di¤eri ile de¤ifltirilmelidir.‹fiLETME GRUBUAflırı ısınma ve motorun hasar görmesini önlemeküzere so¤utma havası aspirasyon ızgaralarıher zaman temiz, talafl ve artıklardan serbesttutulmaları gerekir.‹flletme ipi, ilk bozulma iflaretleri görüldü¤ündede¤ifltirilmelidir.YAKIT AYARIKarbüratör, yürürlükteki kanunlara göre minimumzararlı gaz emisyonu ile her kullanım durumundamaksimum verimi elde edecek flekilde fabrikadaayarlanır.Kötü verim durumunda, karbürasyonun ve motorunkontrolü için Satıcınıza baflvurun.F‹KSAJLARDüzenli aralıklar ile tüm vida ve somunların kilitlenmedurumları ve kabzaların sıkıca sabitlenmifloldukları kontrol edilmelidir.HAVA F‹LTRES‹ TEM‹ZL‹⁄‹ (Res. 18)• Minimum ayarıD‹KKAT! Motor minimumdaykenkesim aleti hareket etmemelidir. Kesim aleti,minimumda olan motor ile hareket ediyor ise,motorun düzgün flekilde ayarlanması içinsatıcınıza baflvurmanız gerekir.ÖNEML‹ Hava filtresi temizli¤i, makineniniyi ifllemesi ve ömrü için temeldir. Motoruntelafi edilemez flekilde hasar görmesini önlemeküzere filtre olmadan veya zarar görmüfl bir filtreile çalıflmayın.Temizlik, her 8-10 çalıflma saatinde bir gerçeklefltirilmelidir.AÇILI D‹fiL‹ KUTUSU (Res. 20)Lityum bazlı gres ile ya¤layın. Vidayı (1) çıkartınve gres taflana kadar mili elle döndürerek gresikoyun ve vidayı (1) tekrar takın.


BAKIM VE SAKLAMA 15 TR3 VEYA 4 UÇLU BIÇA⁄IN B‹LENMES‹(Res. 21D‹KKAT! Koruma eldivenleri kullanın.Bileme, bıçak sökülmeden gerçeklefltirildi¤indebujinin bafllı¤ını çıkartın.Bileme, bıçak ve kesici tipine dikkat ederek, düzbir e¤e kullanarak ve bütün uçlar üzerinde aynıflekilde ifllem görerek gerçeklefltirilmelidir.Do¤ru bir bileme için referanslar Res. 21’te belirtilmifltir:A = Hatalı bilemeB = Bileme limitleriC = Hatalı ve eflit olmayan açılarBıça¤ın ayarının yaklaflık 1 mm oldu¤unu kontroledin ve gerekirse bir pens ile ayarlayın.Bütün diflleri, 5,5 mm çaplı yuvarlak bir e¤e (1) ileeflit flekilde bileyin; e¤eyi resimde belirtildi¤i gibikullanın ve soldaki ve sa¤daki difller üzerindealternatif olarak ifllem görün.Diflin profili de¤ifltirilmemelidir.D‹KKAT! Testereli bıçak ters çevrilemezve bu nedenle sadece bir taraftan kullanılmalıdır.Bıçak asla onarılmamalıdır, fakat kırılma bafllangıcıgörüldü¤ü veya bileme limiti aflıldı¤ı anda bıça¤ıde¤ifltirmek gerekir.Bilemeden sonra do¤ru bir balansın korunmasıönemlidir.3 veya 4 uçlu bıçakların her iki tarafı da kullanılabilir.Uçların bir tarafı aflındı¤ında bıça¤ı çevirmekve uçların di¤er tarafını kullanmak mümkündür.D‹KKAT! Bıçak asla onarılmamalıdır,fakat kırılma bafllangıcı görüldü¤ü veyabileme limiti aflıldı¤ı anda bıça¤ı de¤ifltirmekgerekir.OLA⁄ANÜSTÜ MÜDAHALELERBu kılavuzda bulunmayan her bakım ifllemi sadeceSatıcınız tarafından gerçeklefltirilmelidir.Uygun olmayan yerlerde veya nitelikli olmayankifliler tarafından gerçeklefltirilen ifllemler, hertürlü garantinin geçersiz kalmasına neden olur.KAFA M‹S‹NASININ DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹Naylon misinayı de¤ifltirmek için kafa birli¤indekitalimatları uygulayın.M‹S‹NA KESME BIÇA⁄ININ B‹LENMES‹(Res. 22)– Misina kesme bıça¤ını (1), vidayı (3) çözereksiperden (2) çıkartın.– Misina kesme bıça¤ını bir kenede sabitleyin veorijinal kesim açısını korumaya dikkat ederek,düz bir e¤e kullanarak bilemeye geçin.– Bıça¤ı siper üzerine tekrar monte edin.MUHAFAZA ETMEHer çalıflma sonunda, makineyi tozdan ve artıklardantitizlikle temizleyin, kusurlu parçaları onarınveya de¤ifltirin.Makine, siper do¤ru flekilde monte edilmifl olarakhava de¤iflikliklerinden korunan, kuru bir yerdemuhafaza edilmelidir.24 D‹fiL‹ TESTEREL‹ BIÇA⁄IN B‹LENMES‹(Res. 23)D‹KKAT! Koruma eldivenleri kullanın.Bileme, bıçak sökülmeden gerçeklefltirildi¤indebujinin bafllı¤ını çıkartın.UZUN SÜRE ÇALIfiMAMAÖNEML‹ Makine için 2-3 aydan dahafazla bir çalıflmama süresi öngörüldü¤ünde,çalıflmaya bafllamadaki zorlukları veya motorakalıcı zararları önlemek için bazı önlemleri uygulamakgerekir.


16 BAKIM VE SAKLAMA / ARIZALARI BEL‹RLEMETR• DepolamaMakineyi kaldırmadan önce afla¤ıdakileri yapmakgerekir:– Yakıt deposunu boflaltın.– Motoru çalıfltırın ve karbüratörün içinde kalmıfltüm yakıtı tüketecek flekilde stop edene kadarminimumda çalıfltırın.– Motoru so¤umaya bırakın ve bujiyi sökün.– Bujinin deli¤ine bir çay kaflı¤ı yeni ya¤ koyun.– Silindir içinde ya¤ı da¤ıtmak için marfldü¤mesini birkaç kez çekin.– Üst ölü noktaya (piston maksimum stokundaykenbuji deli¤inden görülebilir) piston ile bujiyitekrar monte edin.• Yeniden faaliyete geçmeMakineyi tekrar faaliyete geçirme anında afla¤ıdakileriyapmak gerekir:– Bujiyi çıkarın.– Ya¤ fazlalıklarını gidermek için marfl dü¤mesinibirkaç kez çalıfltırın.– Bujiyi “Buji kontrolü” bölümünde belirtildi¤i gibikontrol edin.– Makineyi “Çalıflmaya hazırlık” bölümünde belirtildi¤igibi hazırlayın.9. ARIZALARI BEL‹RLEMEARIZA OLASI NEDEN ÇÖZÜM1) Motor çalıflmıyorveya çalıflırpozisyondakalmıyor– Çalıfltırma prosedürü do¤ru de¤il– Buji kirli veya elektrotlar arasındakimesafe do¤ru de¤il– Hava filtresi tıkalı– Karbürasyon problemleri– Talimatlara uyun (bakınız böl. 6)– Bujiyi kontrol edin (bakınız böl. 8)– Filtreyi temizleyin ve/veyade¤ifltirin (bakınız böl. 8)– Satıcınıza baflvurun2) Motor çalıflıyorfakat az güce sahip– Hava filtresi tıkalı– Karbürasyon problemleri– Filtreyi temizleyin ve/veyade¤ifltirin (bakınız böl. 8)– Satıcınıza baflvurun3) Motor düzensiziflliyor veya yükaltında güce sahipde¤il– Buji kirli veya elektrotlar arasındakimesafe do¤ru de¤il– Karbürasyon problemleri– Bujiyi kontrol edin (bakınız böl. 8)– Satıcınıza baflvurun4) Motor aflırıduman çıkarıyor– Hatalı karıflım kompozisyonu– Karbürasyon problemleri– Karıflımı talimatlara görehazırlayın (bakınız böl. 5)– Satıcınıza baflvurun


TEKN‹K VER‹LER 17 TR10. TEKN‹K VER‹LERMotor ....................... 2 zamanlı havalı so¤utmaSilindir / GüçMod. 325 - 325D ............... 25,4 cm 3 / 0,7 kWMod. 335 - 335D ............... 32,6 cm 3 / 0,9 kWMod. 345 - 345D - 345F.... 42,7 cm 3 / 1,25 kWMotorun minimumda rotasyon hızıMod. 325 .......................... 2700-2900 devir/1’Mod. 335 - 345 ................. 2700-2900 devir/1’Motorun maksimum rotasyon hızıMod. 325 ........................ 9800-10000 devir/1’Mod. 335 ...................... 10200-10400 devir/1’Mod. 345 .......................... 9000-9500 devir/1’Aletin maksimum rotasyon hızıMod. 325 ................................... 7500 devir/1’Mod. 335 - 345 .......................... 7800 devir/1’Buji .................................. RCJ7Y veya benzeriYakıt Karıflımı ............... Benzin: Ya¤ 2 zamanlı= 50:1 = 2%Ses ölçümleri ve TitreflimlerDepo kapasitesiMod. 325 ........................................... 650 cm 3Mod. 335 ......................................... 1000 cm 3Mod. 345 ......................................... 1100 cm 3Bıçakların izin verilen maksimum çapı3 uçlu bıçak ................................... Ø 255 mm4 uçlu bıçak ................................... Ø 255 mmTestereli bıçak(Mod. 325 - 335 hariç) ................ Ø 255 mmKütle 1)“MONO” modeller ............. 5,7 ve 8,5 kg arası“DUPLEX” modeller .......... 6,8 ve 9,0 kg arasıModelli “FLEX” ................................... 12,5 kg1)ISO 11806 standardı do¤rultusunda kütle (yakıt,kesim aletleri ve siper hariç)Modeli 325 325D 335 335D 345 345D 345FOperatör kula¤ı ses gücü seviyesi (EN ISO 22868) dB(A)misinalı kesme kafası ile .......................................................... 94,4 94,4 94,9 95,8 98,0 98,0 98,0Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 27574) ............................... 0,4 0,4 0,4 0,3 1,1 1,1 1,13 uçlu bıçak ile .......................................................................... 95,3 95,3 – – – – –Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 27574) ............................... 0,8 0,8 – – – – –4 uçlu bıçak ile .......................................................................... – – 95,2 95,9 97,0 97,0 97,0Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 27574) ............................... – – 0,5 0,5 1,3 1,3 1,3Ölçülen ses gücü seviyesi (EN ISO 22868) dB(A)misinalı kesme kafası ile .......................................................... 103,5 103,5 96,9 98,0 89,7 89,7 89,7Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 27574) ............................... 0,3 0,3 0,4 0,3 1,0 1,0 1,03 uçlu bıçak ile .......................................................................... 103,2 103,2 – – – – –Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 27574) ............................... 0,4 0,4 – – – – –4 uçlu bıçak ile .......................................................................... – – 96,7 97,2 89,1 89,1 89,1Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 27574) ............................... – – 0,7 0,3 1,9 1,9 1,9Ön kabza üzerindeki ele aktarılan titreflim (“MONO” - “FLEX”) (ISO 22867) m/sec 2misinalı kesme kafası ile .......................................................... 5,4 – 5,9 – 5,4 – 4,4Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 12096) ............................... 0,4 – 0,4 – 0,7 – 0,53 uçlu bıçak ile .......................................................................... 6,5 – – – – – –Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 12096) ............................... 0,4 – – – – – –4 uçlu bıçak ile .......................................................................... – – 6,8 – 7,6 – 6,6Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 12096) ............................... – – 0,4 – 0,8 – 0,6Arka kabza üzerindeki ele aktarılan titreflim (“MONO” - “FLEX”) (ISO 22867) m/sec 2misinalı kesme kafası ile .......................................................... 5,9 – 5,4 – 5,7 – 4,7Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 12096) ............................... 0,5 – 0,3 – 0,7 – 0,53 uçlu bıçak ile .......................................................................... 8,0 – – – – – –Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 12096) ............................... 0,4 – – – – – –4 uçlu bıçak ile .......................................................................... – – 7,8 – 6,9 – 5,9Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 12096) ............................... – – 0,4 – 0,9 – 0,7Sol kabza üzerindeki ele aktarılan titreflim (“DUPLEX”) (ISO 22867) m/sec 2misinalı kesme kafası ile .......................................................... – 4,9 – 5,6 – 4,9 –Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 12096) ............................... – 0,4 – 0,4 – 0,5 –3 uçlu bıçak ile .......................................................................... – 6,0 – – – – –Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 12096) ............................... – 0,4 – – – – –4 uçlu bıçak ile .......................................................................... – – – 7,4 – 7,1 –Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 12096) ............................... – – – 0,6 – 0,6 –Sa¤ kabza üzerindeki ele aktarılan titreflim (“DUPLEX”) (ISO 22867) m/sec 2misinalı kesme kafası ile .......................................................... – 5,4 – 6,8 – 5,2 –Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 12096) ............................... – 0,5 – 0,4 – 0,5 –3 uçlu bıçak ile .......................................................................... – 7,5 – – – – –Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 12096) ............................... – 0,4 – – – – –4 uçlu bıçak ile .......................................................................... – – – 7,6 – 6,4 –Ölçü belirsizli¤i (2006/42/EC - EN 12096) ............................... – – – 0,4 – 0,7 –


18 AKSESUARLARTR11. AKSESUARLARTablo, “ ” sembolü ile iflaretlenmifl olarak, behermakine üzerinde kullanılabilir aksesuarlarınbilgisi ile mevcut tüm aksesuarların listesiniiçerir.D‹KKAT! Çeflitli kullanım tiplerinemonte edilecek aksesuar seçimi, uygulamasıve kullanımı kullanıcı tarafından tamamen öz-gür flekilde gerçeklefltirilen ifllemler oldu¤undankullanıcı, bu ifllemlerden kaynaklanan hertürlü hasar sonucundaki sorumlulu¤u daüstlenir. Beher aksesuarın özelliklerihakkında bilgi eksikli¤i veya flüphe halindeyetkili satıcıya veya uzman bir bahçe hizmetlerimerkezine baflvurmak gerekir.Kodu Modeli: BJ325 BJ325D BJ335 BJ335D BJ345 BJ345D BJ345F6031110 (Ø 255-25,4 / 1,5 mm) – –1911-9110-01 (Ø 255-25,4 / 1,5 mm) – –6031114 (Ø 300-25,4 / 1,5 mm) – –1911-9111-01 (Ø 300-25,4 / 1,5 mm) – –6031172 (Ø 255-25,4 / 1,5 mm)1911-9113-01 (Ø 255-25,4 / 1,5 mm)23155010/0 – – – – – – –6031173 (Ø 255-25,4 / 2,5 mm) – – – –1911-9117-01 (Ø 255-25,4 / 2,5 mm) – – – –6031132 (Ø 230-25,4 / 1,5 mm) – –1911-9114-01 (Ø 230-25,4 / 1,5 mm) – –4611880 (Ø 255-25,4 / 1,5 mm) – –1911-9115-01 (Ø 255-25,4 / 1,5 mm) – –6031012 (Ø 255-25,4 / 1,5mm) – – – –1911-9116-01 (Ø 255-25,4 / 1,5 mm) – – – –6031185 (Ø 255-25,4 / 1,5 mm) – – – –1911-9119-01 (Ø 255-25,4 / 1,5 mm) – – – –4611900 (Ø 230-25,4 / 1,5 mm) – – – – – – –4611890/1 (Ø 255-25,4 / 1,5 mm) – – – – – – –4353000/1 (M 8 x 1,25 sx male) – –4353240/1 (M 8 x 1,25 sx male)23157007/0 (M 8 x 1,25 sx male) – – – – – – –23155000/0 (M 10 x 1,25 sx female) – – – – – – –23155001/1 (M 10 x 1,25 dx female) – – – – – – –23155002/1 (M 8 x 1,25 sx male) – – – – – – –23155008/0 (M8 X1,25 dx female) – – – – – – –23155009/0 (M8 X 1,25 sx female) – – – – – – –6031078 (Profi Spol P.8) – – – –6031080 (Spol F8) – – – –6031079 (Spol 12) – – – –

More magazines by this user
Similar magazines