13.07.2015 Views

6 - Gislab

6 - Gislab

6 - Gislab

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ÖRNEK_2ENERJİ TESİSLERİKAMULAŞTIRILMASI1


ANAYASA’NIN 35 VE 46 NCI MADDELERİİdarenin kamu yararı düşüncesiyle ve kamugücüne dayanarak, karşılık parasını peşinvermek şartıyla bir taşınmazı zorla yani malsahibinin rıza ve muvafakatine bakılmaksızınedinmesi olarak tanımlanan kamulaştırma,mülkiyet hakkı üzerine kamu yararına birsınırlama konulmasını gerektirmektedir.


EPDK’NIN KAMULAŞTIRMA YETKİSİEPDK;4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu,5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunukapsamındaki faaliyetler için gerekli olantaşınmazların elde edilmesinde2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundabelirtilen esaslar doğrultusundakamulaştırma yapma yetkisine sahiptir


EPDK’NIN ACELE KAMULAŞTIRMA YETKİSİ30/09/2004 tarihli ve 25559 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan Bakanlar Kurulu kararının bulunmasınedeniyle, EPDK’ca yapılacak kamulaştırmalarda2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 ncimaddesi hükümleri doğrultusunda acelekamulaştırma uygulanması mümkün olmaktadır.


KADASTRO DURUMUTapuda Kayıtlı Olan TaşınmazlarTapuda kayıtlı Olmayan TaşınmazlarMülkiyet KamulaştırmasıKamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Kurulması


TAPUDA KAYITLI OLANTAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRILMASIKamulaştırma Planı,Kamulaştırma Kararı,İdari Şerh ve Kesin Şerh,Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı,27 nci Madde Davası,Uzlaşma Toplantısı,10 uncu Madde Davası,Tapuda Ferağ ve Tescil,


LİSANS SAHİBİ ÖZELHUKUK TÜZEL KİŞİLERİARAZİDE DETAYLI ETÜT VE İNCELEMEİMAR PLANLARININ HAZIRLANMASIARAZİ KULLANIM VE MÜLKİYET DURUMUHARİTALARININ HAZIRLANMASIEPDKTAŞINMAZMALİKLERİKAMULAŞTIRMA PLANLARININHAZIRLANMASIÖZEL DEĞERLEMERAPORUNUN HAZIRLANMASITARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNDENUYGUN GÖRÜŞ ALINMASIACELE KAMULAŞTIRMAKARARININ ALINMASIHALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ TOPLANTILARININ YAPILMASITAHMİNİ KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNİNÖDENMESİ27 NCİ MADDE DAVALARININ AÇILMASIADRES VE MİRASÇI ARAŞTIRMASIYAPILMASITAHMİNİ KAMULAŞTIRMABEDELLERİNİN ALINMASIİNŞAATA BAŞLAMAMALİKLERE TEBLİGAT GÖNDERİLMESİUZLAŞMA TOPLANTILARININ YAPILMASIKAMULAŞTIRMABEDELLERİNİNÖDENMESİ10 UNCU MADDEDAVALARININ AÇILMASIU Z L A Ş M A S A Ğ L A N A M A Z S ATESCİLİRTİFAK HAKKI TESİSİU Z L A Ş M A S A Ğ L A N I R S ATAPUDA FERAĞ VERİLMESİYARGITAY’DA TEMYİZ


TAPUDA KAYITLI OLMAYANTAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRILMASIZilyetlik Tutanağı,Kamu Malları Araştırması,Kamulaştırma Kararı,Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı,27 nci Madde Davası,19 uncu Madde Davası,Mahkemece Hükmen Tescil,


LİSANS SAHİBİ ÖZELHUKUK TÜZEL KİŞİLERİARAZİDE DETAYLI ETÜT VE İNCELEMEİMAR PLANLARININ HAZIRLANMASIARAZİ KULLANIM VE MÜLKİYET DURUMUHARİTALARININ HAZIRLANMASIKAMULAŞTIRMA PLANLARININHAZIRLANMASIEPDKBİLİRKİŞİ ATANMASININSAĞLANMASITAŞINMAZMALİKLERİZİLYETLİK TUTANAKLARININHAZIRLANMASIKAMU MALLARI ARAŞTIRMASIYAPILMASIACELE KAMULAŞTIRMAKARARININ ALINMASIHALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ TOPLANTILARININ YAPILMASI27 NCİ VE 19 UNCU MADDE DAVALARININ AÇILMASITAHMİNİ KAMULAŞTIRMABEDELLERİNİN ÖDENMESİTAHMİNİ KAMULAŞTIRMABEDELLERİNİN ALINMASIİNŞAATA BAŞLAMAMAHKEMEHÜKMEN TESCİL


DETAYLI ÖN ETÜT VE PLANLAMAProje Yeri Belirlenirken:Kamulaştırmaya GerekKalmayacak veyaOlabildiğince Az GereksinimDuyulacak ve YerleşimYerlerini Etkilemeyecek,Tarım Arazilerinin DışındakiAlanların Tercih Edildiği,Bir Planlama Önerilir….Özel Yasalarla Tanımlanmışve Sınırlanmış Olan Alanlarlaİlişkiler,İlgili Diğer YasalDüzenlemeler,İmar Planlama,İskan Planlama,Kadastro Durumu,


DOĞRUDAN SATIN ALMA VEZİLYETLİĞİN DEVRİArazinin Doğrudan Satın Almaveya Zilyetliğin Devri İle EldeEdilmesinin Tercih EdildiğiHallerde:Bölgede Sosyal ve EkonomikDengelerin Bozulmasına NedenOlabilir,Taşınmazlar GerçekDeğerlerinin ÜzerindekiBedellerle Satın Alınabilir,Kamulaştırma YolunaGidilmesinin Daha UygunOlabileceği Öngörülmektedir……Satın Alınamayan Taşınmazlarİçin Kamulaştırma TalepEdilmesi Halinde UzlaşmaOlasılığı Azalır,


SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİÇok Geniş AlanlarınKamulaştırılması ve YerleşimYerlerinin Etkilenmesi,Kamulaştırmanın EtaplarHalinde UygulanacağıProgramlar,Kamulaştırma ve YenidenYerleşim SüreçlerininEşzamanlı OlarakYürütülmemesi ve/veya İyiYönetilmemesi,Kamulaştırma ve YenidenYerleşim SüreçlerindeEşzamanlılık,Sosyal EtkilerinDeğerlendirilmesi Önerilir…..Kamulaştırmadan veİskandan Etkilenen BölgeHalkının Bilgilendirilmesi,


HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİTaşınmaz MaliklerineHerhangi Bir TebligatGönderilmedenMahkemece El KoymaKararlarının Verilmesi,İnşaata Başlanılıp AraziYapısının Bozulması,Taşınmaz MaliklerininMağduriyeti …?EPDK’ca Mahallinde YapılanBilgilendirme Toplantıları İle:Sonraki AşamalardaUygulanacak Adımlar İzahEdilir,Kurulacak Tesis HakkındaBilgi Verilir,Kamulaştırılacak AlanlarGösterilir,Yasal Haklar Bildirilir.


EL KOYMA KARARIMahkeme Bilirkişileri TahminiKamulaştırma BedelleriniBelirler,Hak Sahipleri Adına BankayaYatırılan BedellerinÖdenmesi Sağlanır,Lisans Sahibi Tüzel KişiBedelleri Bankaya Yatırır,Hakim Taşınmazlara ElKonulmasına Karar Verir,Ancak…..Bankada Kimlik ve İkametgahBilgileri, Veraset İlamı vb.Aranması El KoymaKararlarının AlınmasınıGeciktirebilir….


TAŞINMAZ DEĞERLEMEUzman Kişilerce YapılanKıymet Takdiri ile…..Kamulaştırma MaliyetlerininÖnceden Tahmin Edilebilmesi,Arazi Yapısı DeğiştirilmedenÖnce Taşınmaz DeğeriniEtkileyen Unsurların Tespiti,Mahkeme BilirkişilerinceBelirlenen BedellerinKarşılaştırılabilmesi,İleride Açılacak DavalardaSavunmaya Esas OlarakKullanılabilmesi,Mümkün Olur….Taşınmaz Sahiplerinin GelirSeviyelerinde Azalmayaveya Haksız Artışa NedenOlmayacak Adil Bir TespitEsastır….


2009 YILIBİRİM KAMULAŞTIRMA DEĞERLERİİLLER KURU TARIM ARAZİSİ TL/m² SULU TARIM ARAZİSİ TL/m² BAHÇE TL/m²ADANA 2,30 5,79 15,72ARSATL/m²ADIYAMAN 1,00 5,35ANTALYA 5,48 31,44ARDAĞAN 3,27 3,51ARTVİN 27,00BALIKESİR 0,65ERZİNCAN 2,60ERZURUM 2,56 11,00GAZİANTEP 7,00GİRESUN 3,40GÜMÜŞHANE 2,16 21,44 12,66KARABÜK 3,28 14,38KARAMAN 0,64 6,90KAYSERİ 6,92MERSİN 12,64ORDU 4,07RİZE 22,88 61,80SAKARYA 16,92 22,31SİİRT 18,00SİVAS 1,69 3,39ORTALAMA 2,77 13,31 14,66 61,80


BİRİM KAMULAŞTIRMA DEĞERLERİ2009 YILI BİRİM KAMULAŞTIRMA DEĞERLERİ70,0060,0050,0040,0030,0020,0010,00B İ R İ M D E Ğ E R L E R T L / m20,00A D A N AA D I Y A M A NA N T A L Y AA R D A Ğ A NA R T V İ NB A L I K E S İ RE R Z İ N C A NE R Z U R U MG A Z İ A N T E PG İ R E S U NG Ü M Ü Ş H A N EK A R A B Ü KK A R A M A NK A Y S E R İM E R S İ NO R D UR İ Z ES A K A R Y AS İ İ R TS İ V A SO R T A L A M AİLLERKURU TARIM ARAZİSİ TL/m² SULU TARIM ARAZİSİ TL/m² BAHÇE TL/m² ARSA TL/m²


KAMULAŞTIRMA / TOPLAM YATIRIMTESİS TÜRÜKURULUGÜCÜMWeYATIRIM MALİYETİTLKAMULAŞTIRMAMALİYETİTLKAMULAŞTIRMAMALİYETİNİNYATIRIMMALİYETİNE ORANIBARAJLI HES47 127.129.863 31.100.397 0,24108 180.000.000 7.000.000 0,0416,7 71.511.750 3.349.802 0,05NEHİR TİPİ HES47,7 114.516.870 1.267.824 0,0128,78 29.026.500 784.500 0,027DOĞAL GAZ DAĞITIM16 Şehir 95.156.588 50.000 0,00052 Şehir 66.469.960 785.150 0,0118RES 16 40.000.000 205.205 0,0051


KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNDE DEĞİŞİMPROJELERÖZEL DEĞERLEMERAPORUMAHKEME BİLİRKİŞİRAPORU1 % 312 % 29 % 463 % 0,7 % 614 % 185 % 1027 NCİ MADDEDAVALARINDAMAHKEMEBİLİRKİŞİLERİNCEBELİRLENEN TAHMİNİBEDELLERİN, 10 UNCUMADDEDAVALARINDAKİBİLİRKİŞİ RAPORLARIİLE ORTALAMA% 33ORANINDA ARTIŞGÖSTERDİĞİGÖZLENMİŞTİR.ORTALAMA % 33


KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNDE DEĞİŞİMPROJE 2 ( 218 parsel)TAŞINMAZLARIN % 25 İNDE %100 ÜN ÜZERİNDE ARTIŞOLURKEN,% 4,6 SINDAAZALIŞ OLMUŞ, 2 ADETTAŞINMAZDA İSE DEĞERAYNI KALMIŞTIR.27 NCİ MADDEDAVALARINDA MAHKEMEBİLİRKİŞİLERİNCEBELİRLENEN TAHMİNİBEDELLERİN, 10 UNCUMADDE DAVALARINDAKİBİLİRKİŞİ RAPORLARI İLEORTALAMA% 46ORANINDA ARTIŞGÖSTERDİĞİ TESPİTEDİLMİŞTİR.


KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNDE DEĞİŞİMPROJE 3 (129 parsel)% 100 ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ OLANTAŞINMAZ BULUNMAZKEN,TAŞINMAZLARIN % 18 İNDE % 10 UNALTINDA DEĞER ARTIŞIGERÇEKLEŞMİŞ, % 30 UNDADEĞER AZALIŞI OLMUŞ, % 2,5 İNDEİSE DEĞER AYNI KALMIŞTIR.27 NCİ MADDEDAVALARINDAMAHKEMEBİLİRKİŞİLERİNCEBELİRLENEN TAHMİNİBEDELLERİN, 10 UNCUMADDEDAVALARINDAKİBİLİRKİŞİ RAPORLARIİLE ORTALAMA% 61ORANINDA ARTIŞGÖSTEREREKKESİNLEŞTİĞİ TESPİTEDİLMİŞTİR.


KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNDE DEĞİŞİMPROJE 5 (46 parsel)% 100 ÜN ÜZERİNDE ARTIŞOLAN 1 ADET TAŞINMAZBULUNURKEN, TAŞINMAZLARIN% 19 UNDA % 10 UN ÜSTÜNDEARTIŞ GERÇEKLEŞMİŞ, 1 ADETTAŞINMAZDA DEĞER % 22DEĞER AZALIŞI OLMUŞTUR.27 NCİ MADDEDAVALARINDA MAHKEMEBİLİRKİŞİLERİNCEBELİRLENEN TAHMİNİBEDELLERİN, 10 UNCUMADDE DAVALARINDAKİBİLİRKİŞİ RAPORLARI İLEORTALAMA% 10ORANINDA ARTIŞGÖSTEREREKKESİNLEŞTİĞİ TESPİTEDİLMİŞTİR.


ÖNERİLERUygun Yerleşilebilir AlanlarınBelirlenebilmesi İçin Proje RiskAnalizi Ve Risk YönetimininYapılması,


ÖNERİLERAcele Kamulaştırma KavramınınYeniden Değerlendirilmesi ve YasalDüzenleme Yapılması,


ÖNERİLERSürecin Uzman Ve DeneyimliBir Kadro İle Uygulanması VeTakip Edilmesi,


ÖNERİLERMaliklerin Değere İlişkin BeklentilerininArtmasına, Bölgede Sosyal veEkonomik Dengelerin BozulmasınaNeden Olabileceği Düşünülen DoğrudanSatın Alma veya Zilyetliğin Devri YoluylaTaşınmaz Edinimi Yerine KamulaştırmaYoluna Gidilmesi,


ÖNERİLERTaşınmazları Kamulaştırılan KişilerinZarara UğratılmamalarınınAmaçlanması,


ÖNERİLERSosyal Etkilerin Değerlendirilmesi,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!