indir

rm2success.com

indir

Güncelfaaliyetinde bulunmuştur [4]. (Grafik 4)Teknolojik yenilik faaliyeti yürüten girişimleren önemli bilgi kaynakları arasında% 35,5 ile kurum içi kaynakları, % 34,9ile müşterileri, % 28,0 ile makine, teçhizatve yazılım sağlayıcıları gösterirken, bunu% 19,9 ile rakip girişimler ve aynı sektördekidiğer girişimler izlemektedir [4].2008-2010 yıllarını kapsayan üç yıllıkdönemde girişimlerin % 28,2’si teknolojikyenilik faaliyetleri için finansal destekaldı. Girişimlerin % 26,3’üne merkezikamu kurum/kuruluşları tarafındanfinansal destek verilirken, Avrupa BirliğiKurumları da % 0,9’unu destekledi [4].Teknolojik yenilik faaliyetinin etkilerinigirişimlerin % 74,0’ı mal ve hizmet kalitesiniartırmasını, % 64,2’si yeni pazaryaratması veya pazar payını artırmasını,% 62,7’si ise ürün veya hizmet çeşidiniartırması olarak belirtmişlerdir. Bunları% 59,4 ile mal veya hizmet üretim kapasitesiniartırıcı etkisi olduğunu ifadeedenler takip etmektedir [4].Organizasyon yeniliği yapan girişimlerin% 51,3’ü organizasyon yeniliğini yapmadaen önemli amacın ürünlerin ve/veya hizmetlerin kalitesini geliştirmekolduğunu belirtmiş olup, bunu % 42,5 ilemüşteri ve tedarikçi ihtiyaçlarını cevaplamasüresinin azaltılması takip etmektedir[4].7. Uluslararası AlandaTürkiye’deki ar-ge FaaliyetlerininSeviyesi20 Eylül 2011 tarihinde yayınlananOECD Science, Technology andIndustry Scoreboard 2011 çalışmasıülkemizin uluslararası seviyede yeriniortaya çıkarmıştır [5]. Ülkemiz ar-geharcamalarında OECD ortalaması olan% 2,3’ün çok altındadır. Ar-ge harcamasınınGayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)içindeki payı üzerinden yapılan değerlendirmedeİsrail, % 4’ü aşan bir oran ileGrafik 5 Ülkelere Göre Ar-Ge HarcamalarınınGayri Safi Yurtiçi Hasıla İçindeki Payları [5]Grafik 6 Ülkelerdeki Ar-Ge Harcama Kaynağına Göre Paylar [5]TERMODİNAMİK • OCAK 2012 61

More magazines by this user
Similar magazines