13.07.2015 Views

Layout 2

Layout 2

Layout 2

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AB, ABD, ‹srail, TÜS‹AD, MÜS‹AD:‘Çok mutluyuz!’KazananEmperyalizm ve‹flbirlikçileridirBiz Halk OlarakKendi Kavgam›z› Büyütmeliyiz!www.yuruyus.com info@yuruyus.comwww.yuruyus.comHaftal›k Dergi / Say›: 23419 Eylül 2010Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)info@yuruyus.comBu düzen Kenan Evren’i yarg›layamaz!Evren’in suçlar›, tüm iktidarlar›n ifllemeye devam etti¤i suçlard›rTAYAD’l› AilelerDemokrasi flovu yapan AKP’ninhapishanelerdeki zulmüne karfl›Ankara’ya Yürüyor!Tecrite Son!Sohbet Hakk› Uygulans›n!Tutsak TAYAD’l›lara Özgürlük!


* AnayasaMahkemesiTekel ‹flçilerininGelece¤ineKarar Verecek!* 4-C ileKölelefltirilmeyiKabulEtmeyece¤iz!Son Karar‹flçilerindir!Tek G›da ‹fl Yöneticileri, Tekel ‹flçilerinin,Devrimci ‹flçilerin Karfl›s›na Ç›kamad›Devrimci ‹flçi Hareketi’ndenTek G›da-‹fl önünde protestoHaftal›k siyasi dergiFiyat›: 1 TLSahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:Halit Güdeno¤luAdres: Katip Mustafa Çelebi Mah.Billurcu Sok. No: 20 / 2Beyo¤lu/‹STANBULTel: (0-212) 251 94 35Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›kAdres: Merkez Mah. Abide-i HürriyetCad. Atlas Apt. No: 155-157Kat: 5/14 fiiflli/ ‹STANBULTel: (0-212) 241 26 41Faks: (0-212) 241 11 16Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANE‹stanbul’da Devrimci ‹flçi Hareketi (D‹H) 14 Eylül günü Levent’tebulunan Tek G›da- ‹fl sendikas› önünde bir eylem gerçeklefltirdi.TEKEL iflçisinin direniflini tasfiye edip, iflçileri kaderiylebaflbafla b›rakan sendikan›n önüne gelen D‹H’liler “4-C’yi Onaylamak Köleli¤i Onaylamakt›r 4-C’yi Dayatan Emperyalizmeve ‹flbirlikçilerine Karfl› Mücadele Edelim” yaz›l› birpankart açarak “Tekel ‹flçisi Yaln›z De¤ildir”, “4 C’ye Köle Olmayaca¤›z”,“‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n› att›lar.D‹H ad›na bas›na bir aç›klama yapan Mehmet Yayla “TekG›da- ‹fl cevap vermelidir; TEKEL direniflini bitirirken aç›klad›¤›n›zeylem takvimine neden uymad›n›z? Kim veya kimlerengel oldu? Ne karfl›l›¤›nda vazgeçildi bu eylemlerden?..” dedi.Ard›ndan Murat F›rat ve Gündo¤an ‹flçi adl› iflçiler kendilerinisendikan›n kap›s›ndaki demire zincirlediler ve “sendika nedeniflçilere sahip ç›km›yor” diyerek sendika yetkililerinin gelip sorular›nacevap vermesini istediler. D‹H’liler Tek G›da-‹fl yöneticilerineseslenerek “Her ay yapaca¤›n›z› söyledi¤iniz eylemlerineden yapmad›n›z? TEKEL iflçileri direndi, neden direnmediniz?”derken Cevizli TEKEL iflçisi Metin Arslan da “Bir sürüfley yapaca¤›z dediler. Sonra bu iflçilerin bizle alakas› yok diyorlar.Aidat ald›klar›nda iyiyiz ama almad›klar›nda tan›m›yorlar.Eylem sürecinde gelen yard›mlar ne oldu? Trilyona yak›npara ne oldu? En büyük yolsuzluk Tek G›da-‹fl’te” diye konufltuve sloganlarla bekleyifl sürdü. Ard›ndan sendikan›n bahçesindekiçevik kuvvet polisleri D‹H’lilerin yan›na geldi ve müdaheleedeceklerini söylediler. Meflru, demokratik haklar›n› kulland›klar›n›söyleyen D‹H’liler “polisi üstümüze salan Tek G›-da-‹fl”tir, polisle bize görüflmeyeceklerini iletiyorlar” dediler.Polis sendikan›n iste¤iyle D‹H’lilere sald›rd›. Yerlerde sürüklenip,darp edilen D‹H’liler sloganlarla direndiler. Demirkesme makas› da getiren polis kendini zincirleyen 2 D‹H’lininzincirlerine kesti.Direnifllerini sürdüren D‹H’liler polis müdahelesinden sonratekrar toplanarak, bir k›sm› parçalanan pankartlar›n› da açaraksloganlar›n› hayk›rd›lar ve eylemlerini iradi olarak bitirdiler.www.yuruyus.comPieter de Hoochstr. 303021 CS Rotterdam/NederlandISSN: 1305-7944Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.Altay Sok. No: 10 Çobançeflme /Yenibosna / ‹ST.Tel: (0-212) 452 23 02info@yuruyus.comDa¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›mPazarlama San. ve Tic. A.fi.Tel: (0-216) 585 90 00Avrupa: 4 EuroAlmanya: 4 EuroFransa: 4 Euroİsviçre: 6 FrankHollanda: 4 Euroİngiltere: £ 3Belçika: 4 EuroAvusturya: 4 EuroBa¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm MücadelesindeYitirdiklerimiz24 Eylül - 30 EylülZeynep Ar›kanGÜLBA⁄Bülent KARATAfiMakbüle SÜRMEL‹Ayfle BAfiT‹MURKayhan TAZEO⁄LUSebahattin YAVUZDerya DevrimA⁄IRMAN1968 Malatya Hekimhan do¤umludur. Mücadeleye 1986’da ‹stanbulÜniversitesi’nde ö¤renciyken kat›ld›. 92’de, büyük direniflte ölümübirlikte kucaklayacaklar› Kaz›m Gülba¤ ile evlendi. Silahl› birliklerdemücadelesini sürdürürken tutsak düfltü. F Tipi hapishanelere karfl› direniflinön saflar›nda ölüm orucuna bafllad›. Tahliye edildi¤inde Armutludirenifl mahallesinde direniflini sürdürerek 27 Eylül 2001’deölümsüzleflti.Dersim Hozat Türk Taner Köyü, 1974 do¤umlu olan Bülent; evli veiki çocuk babas›yd›. Hayvanc›l›kla ve kahvehanelerde çal›flarak geçimlerinisa¤l›yordu. Devrimcilere yard›m etti¤i için, 1997 y›l›nda k›sasüreli tutsakl›k yaflad›. Devrimci hareketle iliflkisi 2005 y›l›nda bafllad›.27 Eylül 2007’de odun toplamak için gitti¤i ormanda özel timtaraf›ndan katledildi.1966 Mufl Varto do¤umlu olan Makbule, Ankara Cebeci Sa¤l›k MeslekLisesi’nde mücadeleye kat›ld›. ‘89 1May›s’›nda tutsak düfltü. Tahliyesonras› önce Türk Hemflireler Derne¤i’nde çal›flt›. ‘90’dan itibarenfarkl› görevler üstlendi.28 Eylül 1992 gecesi, ‹çerenköy’de bulundu¤u evde kuflat›ld›¤›ndaçat›flarak flehit düfltü.1967 Bal›kesir-Bigadiç do¤umlu olan Ayfle, 1987’de örgütlü iliflkileriçinde yer ald›. Türk Hemflireler Derne¤i’nde görevler üstlendi. Mücadeleiçinde çeflitli görevler üstlendikten sonra, 92’de tutsak düfltü.F Tipleri’ne karfl›, Çanakkale 1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer ald›.19 Aral›k katliam›n›, zorla müdahale iflkencesini yaflad›. Tahliye sonras›,direniflini d›flar›da Özlem Durakcan'la yanyana sürdürdü. 28Eylül 2001’de ölümsüzleflti.Fatma SÜZENSongül KOÇY‹⁄‹TMustafa‹fiER‹Kayhan, 1970 Bayburt do¤umluydu. ’89’da mücadeleyekat›ld›. Fatma, 1972 Konya Akflehir do-¤umluydu. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesiö¤rencisiyken Dev-Genç saflar›na kat›ld›.29 Eylül 1992’de ‹stanbul Beylerbeyi’nde bulunduklar›evde kuflat›ld›lar. Silahl› birliklere yarafl›rbir tarzda direnerek flehit düfltüler.Salih ÇINAR29 Eylül 2004’de Tokat iliYa¤murlu Beldesi k›rsal alan›nda,oligarflinin askeri güçleriyleç›kan çat›flmada flehitdüfltüler. Kurye olarak bölgedebulunan Salih Ç›nar isesa¤ yakaland›ktan sonra infazedildi.Sebahattin Yavuz, aslen Erzincan-Kemah'l›d›r.20 May›s 1973’te Tokat Almus ‹lçesi Mescit Köyü’ndedo¤du. 1990 bafllar›nda mücadeleye kat›ld›.Songül Koçyi¤it, 1973 Sivas Ulafl ‹lçesi KurtlukayaKöyü’nde do¤du. 1991’de örgütlü mücadeleye,Eylül 1993'de gerillaya kat›ld›.Mustafa ‹fleri, 1971 Tokat’›n Almus ‹lçesi DurudereKöyü do¤umludur. Mücadeleye 1989’da Küçükarmutlu'dabafllad›. 1994 Kas›m’›nda gerillayakat›ld›.Devrim A¤›rman, 1981 ‹stanbul’da do¤du. 16 yafl›ndayken devrimci harekete sempatiduymaya bafllad›. 17 yafl›nda da¤larda savaflç› oldu.Salih Ç›nar, Tokat Almus K›n›kl› Köyü do¤umludur. 1998’den bu yana mücadele içindeydi.Çorap Emekçileri Derne¤i ÇEM-DER'in baflkan›yd›.“Yaflarsam zafer gününde halaya duracak,flehit olursam geleneklerimize yeni bir halka daben ekleyip, yoldafllar›m›z›n zafer gününüflehitler kervan›na kat›larak selamlayaca¤›m”Songül Koçyi¤it1982 Çorum do¤umlu olanÖzlem, lisenin ilk y›llar›ndanitibaren mücadele içinde yerald›.1996’dan bafllayarak,tüm 1 May›slar’da, Newrozlar’da,8 Martlar’da kavgan›niçinde oldu. ÜlkemizdeÖzlem DURAKCANGençlik Dergisi’nde muhabirlikyapt›. TAYAD'›n düzenledi¤i eylemlerin ço¤undayerald›. Ve nihayetinde "Bu ülkede zulüm varsa,direnifl de var" diyerek ölüme yatt›. TutukluAileleri Bülteni Ankara Temsilcili¤i’nde bafllad›¤›direniflte 28 Eylül 2001’de ölümsüzleflti.Hasan VeliAfiIKÇI1977'den itibarendevrimcihareketin Balat,Fener, Ayvansaraybölgesindekiçal›flmalar›ndayerald›.12 Eylülsonras› Kabakozve Metris hapishanelerinde yatt›.Tahliyesinden sonra da mücadeleyedevam etti. 29 Eylül 1987’dehastal›¤› sonucu aram›zdan ayr›ld›.An›lar› Miras›m›zyoldafllar› ‹smet Kavakl›o¤lu’nu anlat›yor:“Ne ölümü daha yapacak çok iflimiz var”"Seni anlatmak zor demeyece¤im. Çünkü, 'Bir Parti-Cepheli nas›lolur?' sorusunun cevab›n› vermek, seni anlatmak demek.Bir komutand›n sen. Sadece sözlerle ö¤retmiyordun bizlere. Yaflam›nlada bir o kadar ö¤reticiydin.Bizim 'olmazlar›m›z', karfl›s›nda hep senin 'neden olmazm›fl'lar›n›bulurduk. Sonra o 'olmaz' denilen ifle giriflti¤ini görürdük. Olmazlar›nnas›l olura çevrildi¤ini, ifl üzerinde k›sa sürede gösterirdin. Meteyoldafl›n da bir sözü vard› ya, 'denemeyenin hiç flans› olmaz' diye. ‹flteo 'flanslar›' bulup ç›karan yarat›c›l›¤›n çok fley ö¤retmiflti bize. Bazende bak›fllar›nla anlat›rd›n. Yanl›fl› ve do¤ruyu ayn› anda gösterirdio bak›fllar.Gözlerimin önüne getiriyorum seni: Elinde davul korodas›n, arkadafllar›nyanl›fllar›n› düzeltmeye çal›fl›yorsun. Ya da mutfakta tavan›nbafl›nda yemekle u¤rafl›yorsun. Bir daktilonun bafl›nda saatlerceoturuyor çal›fl›yorsun ya da bir yoldafl›nla sohbet ediyorsun... Yaflam›n›nher an›ndan görüntüler bunlar. Hepsi biraraya geldi¤inde senindevrimci yaflam›n› ortaya koyuyor.Yoldafllar›n e¤itimiyle özel ilgilenirdin. Bir insan›n ne kadarönemli oldu¤unu bilir, gerekirse saatlerce, günlerce anlat›rd›n. Hapishanedenç›kan yoldafllar›m›z›n kavgaya sar›ld›klar›n› duydukçayaflad›¤›n coflku yüzünden belli olurdu. Tersi durumda ise 'nerede hatayapt›¤›n›' sorard›n kendine. Sadece ö¤retmen de¤il, ö¤renciydinde. Adlilerden bile özel konularda bilgisi olanlarla sohbet eder, savafl›m›zdanas›l yararlanabilece¤imizi düflünürdün.Sen sadece yoldafllar›n›n de¤il, siper yoldafllar›m›z›n da sayg›s›n›kazanm›flt›n. Onlar bile, kimi zaman sorunlar›n› paylaflacak, görüfllerinialacak biri arad›klar› zaman senin yan›na gelirlerdi.Olaylara duygusal yaklaflmak sana yabanc› bir tav›rd›. Tek kritervard› senin için; Parti-Cephe'nin ç›karlar›, politikalar›.Ulucanlar'da bir direnifl destan› yazd›¤›m›z saatlerde çat›flman›nen önündeydin. Eksikleri kapatmaya çal›fl›yor, de¤iflen durumlara göresald›r›y› nas›l püskürtece¤imiz, nas›l kay›p verdirece¤imiz düflünceleriyledoluydun. Çat›flman›n sonlar›na do¤ru yan›na gelip 'ölmedenbir sar›lal›m' diyen yoldafl›na; 'Ne ölümü daha yapacak çok iflimizvar' diyerek son an›nda bile bize savafl› kavratmaya u¤rafl›yordun.Evet, daha yapacak çok iflimiz var...”


‹çindekiler4 ‹flbirlikçinin ve zalimin laiki,‹slamc›s› farks›zd›r!...Ankara’yaYürüyoruz...6 Ankara’ya ad›m ad›m yürüyen,tecrite karfl› mücadelekararl›l›¤›d›r...10 Ankara’ya yürüyecek olanTAYAD’l› Aileler ile röportaj12 AKP’nin polisi mahallemizdendefol...14 Yoksul mahallelerimizibizden alamazs›n›z!...17 Dokuz TAYAD’l› 97 gündürtutuklu19 Tecritten haberler...20 Hasta tutsaklar serbestb›rak›ls›n...20 Yürüyüflte Tek Yol:ABD’nin düflmanlar›...21 Referandumda kazanan emperyalizmve iflbirlikçilerdir...23 Ülkemizde 25 binemperyalist flirket!24 Bu düzen Evren’i veEvrenler’iyarg›layamaz!25 Adalet: 1 milyon euroyaadalet...26 AKP’nin de¤irmeninesu tafl›yanlar!28 Umut devrimcilerdir...30 15 soruda s›n›f...33 Devrimci Okul:Nas›l okumal›y›z?...37 Ö¤retmenimiz: Birli¤inamac› zaferdir..Türkan Albayrak‹fle Geri Al›ns›n!..38 Türkan Albayrak ‹fle GeriAl›ns›n!...39 Emek haberleri...40 4-C emperyalistlerinpolitikas›d›r...42 Devrimci ‹flçi Hareketi:Düzen sendikac›l›¤› vedevrimci sendikac›l›k...Ülkemizde Gençlik43 Gençlik Federasyonu’ndan:Anti-emperyalistmücadeleyi sahiplenmemizlebüyütece¤iz...44 Gençli¤in Gündeminden...45 6 Halk Cepheli 8 Ayd›rTutuklu!...46 Nas›l Bir Yaflam:Acizlefltirilen insan veyaflam koçlar›47 Haberler...50 Avrupa’da Yürüyüfl...52 De¤inmeler...53 Savaflan Kelimeler:Liberal demokrasi,Muhafazakar demokrasi,Kat›l›mc› demokrasi54 Yitirdiklerimiz...MAHKEMEYE ÇA⁄RITayyip Erdo¤an’› Ümraniye’dehastane aç›l›fl› s›ras›nda protestoeden Halk Cepheliler mahkemeyeç›k›yorTarih: 22 Eylül, ÇarflambaYer: Befliktafl 11. ACM ‹STANBULSaat: 13:00Avusturya Anadolu FederasyonuKuruluflunun 6. Y›l›n› KutluyorTarih: 25 Eylül, CumartesiYer: Johnstr 19 1150 WienSaat: 18:00Tel: (0312) 417 70 70Adalet Bakanl›¤›’naSorun!Bekir fiimflek NedenSerbest B›rak›lm›yor?Tel: (0212) 585 06 60Adli T›p Kurumu’naSorun!Bekir fiimflek’eVerilenRaporlar›n Anlam›Nedir?


‹flbirlikçinin ve ZaliminLaiki ‹slamc›s› Farks›zd›r!Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010Emperyalistlerin, referandum sonuçlar›ylailgili aç›klamalar›, fluiki kelimede özetleniyor: “Çokmutluyuz”. Onlar›n mutlulu¤unuveya mutsuzluklar›n› belirleyen, tekellerinç›karlar›d›r. Emperyalistler,tekellerin ya¤ma ve talan›n›n sürüpsürmeyece¤ine bak›yor; yeni imtiyazlarelde edip edemeyece¤ine bak›yor;bu noktada ç›kar›na laiklergeliyorsa onlar›, ‹slamc›lar geliyorsaonlar› destekliyorlar...Bugün destekleri AKP’den yanad›r.Nedeni bellidir; nedeni,AKP’nin ülkemizi s›n›rs›z bir flekildetekellerin ya¤ma ve talan›na açmas›d›r.AKP, ülkemizdeki emperyalistflirketlerin say›s›n›n 7 y›l içinde8 binden 25 bine ç›kmas›n› sa¤layacakimtiyazlar sunmufltur onlara.Bu nedenle de emperyalistler,mevcut düzen partileri aras›nda tercihleriniAKP’den yana kullanmaktad›rlar.Peki biz iflbirlikçiler aras›ndabir tercih yapabilir miyiz? Biz,zalimler aras›nda bir tercih yapabilirmiyiz? Ergenekoncular olmas›n‹slamc›lar olsun diyebilir miyiz?Askerler olmas›n, “siviller” olsun,diyebilir miyiz? ‹kisi de ülkemizitalan etmektedir, ikisi de halk›m›z›soymakta, aç aç›kta b›rakmaktad›r,ikisi de bizi katletmektedir, ikisi debizi yok etmeye yeminlidir, ikisi dehapishaneleri bizim için birer cehennemeçevirmifllerdir...TAYAD’l›lar bu zulme karfl› birkez daha Ankara’ya yürüyorlar.Dün ayn› sorunla, ayn› taleple, laikbir iktidara karfl› yürümüfllerdi.Bugün ‹slamc› bir iktidara karfl› yürüyorlar.Laik DSP-MHP-ANAP iktidar›n›ntecrit konusundaki taleplereverdi¤i cevapla, AKP’nin 8 y›ld›rverdi¤i cevap özünde ayn› olmufltur.12 Eylül cuntas›ndan bu yana,emperyalizmin ve oligarflinin destekverdi¤i partileri bir gözden geçirin.Düzen partilerinin, milliyetçi,muhafazakar, mukaddesatç›, ›rkç›,laik, ‹slamc›, sosyal demokrat,demokratik solcu; hangi s›fat› tafl›-yor olduklar›n›n emperyalizm aç›-s›ndan bir önemi yoktur. Bu nedenledirki, emperyalizm, ihtiyaçlar›nacevap verdi¤i sürece, ANAP’tan,DYP’ye, CHP’den MHP’ye,RP’den DSP’ye, AKP’ye kadar, birbirindenfarkl› s›fatlar tafl›yan partilerinhepsine belli dönemlerde, bellikoflullarda destek vermifltir.Ama, halk aç›s›ndan bak›ld›¤›nda,bunlara verilen her destek,halk›n aleyhine olmufltur. Oligarflininpartileri aras›nda bir seçim yapmak,oligarfli içi çat›flmaya yedeklenerektaraflardan birini desteklemek,halk aç›s›ndan hep ayn› olumsuzsonuçlar› vermifltir.Bu yüzden, ne “laiklik-fleriat”ikileminde, ne AKP-Genelkurmayçat›flmas›nda taraf olmak durumundaolmamal›y›z. Onlar›n iç çat›flmalar›ndanmedet ummamal›,onlar›n manevralar›na ve gündemlerineyedeklenmemeliyiz.Egemen s›n›flar›n halk›m›za dayatt›¤›gündemlere dair elbettesözümüzü söyleyece¤iz; politik olarako gündeme iliflkin devrimci alternatifleriortaya koyaca¤›z. Ancakiçine düflülmemesi gereken en temelyanl›fllardan biri, mücadeleyi,oligarflinin çizdi¤i gündemler içinehapsetmektir.Böyle yap›ld›¤›nda, halk›n çeflitlikesimlerinin büyük sorunlar›,mücadelede kendine bir türlü yerbulamaz. Gençli¤in ve yoksul halk›n“paras›z e¤itim” sorununa birtürlü s›ra gelmez. Yoksul gecekondular›nsorunlar›na bir türlü s›ragelmez. Yozlaflma sorunu, “büyük”,“çok önemli” gündemler aras›ndakaybolur gider. Hapishanelerdekatliama dönüflmüfl olarak sürentecrit ise, zaten hiçbir zaman düzengüçlerinin ele alaca¤› bir sorun olmaz.4-C sorunu, güvencesiz çal›flmadayatmas› ise, düzen sendikac›-l›¤›n›n inisiyatifine b›rak›l›r...Bu tablo, kendi gündemi, iradesi,iddias› olmayan bir soluntablosudur. Büyük sorunlarla u¤rafl›l›yor,büyük politika yap›l›yor görünümüalt›nda, düzenin çizdi¤i siyasetçerçevesine hapsolunmufltur.Egemen s›n›flar›n mesajlar›ndansonuçlar ç›kar›lmaya, onlar›nçeflitli amaçlarla gündeme getirdiklerimanevralar›ndan fayda(!) sa¤lanmayaçal›fl›l›rken, bu politika,düzene yedeklenmeye, oligarfli içiçat›flmada taraflardan birinin yan›nasürüklenmeye dönüflür.Tecrit, evet, bu tarz icazetçi, egemens›n›flara yedeklenmifl birsiyasetin d›fl›nda varolan bir gündemdir.Tecrite karfl› mücadelemizde,›srar, cüret ve iktidar savafl›ndaiddia vard›r. Bu ›srar› ve iddiay› sürdürmek,bilindi¤i gibi, büyük bedellerödeme pahas›na mümkün olabilmifltir.Ve yine bilindi¤i gibi, bedellerinbu kadar büyük olmas›n›n birnedeni de, bu mücadelede içerideözgür tutsaklar›n, d›flar›da TA-YAD’l›lar›n s›k s›k yaln›z b›rak›lmas›d›r.Düzen içi politikaya hapsolmak,bu konuda kendini “F Tiplerigündemimiz de¤il”, “tecrit önceliklisorun de¤il” yaklafl›mlar›ndagöstermifltir. Bu yaklafl›m›n s›n›flarmücadelesini gelifltiren, mücadeleninsorumluluklar›n› üstlenen biryaklafl›m olmad›¤› defalarca görülmesinekarfl›n, reformizmin, oportünizminbu tarz› sürmektedir.Düzen içi siyasete yedeklenen,düzen içi tercihlerde bulunan,düzen içi çat›flmada saf tutan siyasihareketlerin, faflizme karfl› demokrasimücadelesinde veya emperyalizmekarfl› ba¤›ms›zl›k mücadelesindetutarl› olmalar› beklenemez.Faflizme ve emperyalizme karfl› mü-4


cadelenin tutarl›l›¤›n›n özü, s›n›fsalolarak uzlaflmazl›k temelinde sürdürülmesidir.Düzen içi siyasete girenlerinise böyle bir uzlaflmazl›kiçinde olmalar› mümkün de¤ildir.AB’ye üyeli¤i savunan, AB’yeüyelik sürecini devam ettiriyordiye AKP’nin desteklenebilece¤inisavunan reformistler, Ergenekondavas›nda, devrimcilerin, demokratikgüçlerin kontrgerillaya karfl› onlarcay›ld›r sürdürdü¤ü mücadeleyiunutup AKP’nin Ergenekon manevras›nayedeklenen ve bu davadangerçekten de beklentiler içine girenler,iktidarla çat›flma içinde olacaklar›bir mücadeleye giremiyorlar.Tecriti uygulayan kim? ReformizminAB süreci veya Ergenekonsoruflturmas› nedeniyledestekledi¤i AKP!.. Hasta tutsaklar›katleden kim? Belli kesimlerin“demokratikleflme” gerekçesiyledestekledi¤i AKP! Solun bukesimleri, bu nedenle, y›llard›rAKP iflbirlikçili¤ine ve AKP’ninyönetiminde sürdürülen faflist terörekarfl› ilerici, devrimci, demokratbir gücün almas› gerekentavr›n uza¤›ndad›rlar.Bu tutumlar›yla, üzerlerine düflenanti-faflist, anti-emperyalistsorumluluklar›n› üstlenmemeleribir yana, as›l olarak genifl halkkitlelerinin yan›lt›lmas›nda, düzendenyanl›fl beklentiler içine sokulmas›ndada büyük pay sahibidirler.E¤er kitleler Avrupa Birli¤i üyeli¤indenolumlu bir beklenti içinegirdilerse, bundan solun bu kesimlerininsorumlulu¤u vard›r. E¤erAKP ve çevresi, Ergenekon soruflturmalar›yla“karanl›klar ayd›nlat›-lacak” havas›n› k›smen de olsa yaratabildilerse,bunda, bu soruflturmalardanbüyük beklentiler içinegiren solun sorumlulu¤u da vard›r.E¤er son k›smi anayasa de¤iflikli¤ikonusunda, de¤iflikli¤in demokratikleflmeyiiçerdi¤i fleklinde bir havayarat›ld›ysa, bunda da do¤rudanveya dolayl› AKP politikalar›na yedeklenen“sol” kesimlerin pay› vard›r.Bu kesimlerin pay›n›n nicelikolarak ne kadar oldu¤u çokönemli de¤ildir. Ne AB konusunda,ne Ergenekon, ne de Anayasa referandumukonusunda genifl kitlelerietkilemeleri söz konusu de¤ildir;böyle bir güçleri de yoktur; ama bizburada ideolojik yaklafl›mlar›ndan,iktidarlara manevra alan› kazand›-ran, demagoji malzemesi veren siyasisorumluluklar›ndan söz ediyoruz.Biz ise, büyük politika ad›na, büyüktaktikler ad›na, düzen içipolitikan›n bir parças› olmay› reddediyoruz.Düzen içi güçlere yaslanarakdemokrasi ve ba¤›ms›zl›kmücadelesi verilemeyece¤i konu-Haklar ve özgürlükler için, enküçük bir hak için, militancadövüflürüz; ama bu mücadelenindevrim ufkumuzu köreltmesine aslaizin vermeyiz. Halk›n devrimciiktidar›na, sosyalizme uzanan birstrateajiye sahipsek, devrimcipolitika böyle flekillenmekdurumundad›r. Ekonomik demokratikmücadeleyle, politik mücadelenin ba¤›,ancak bu bak›fl aç›s›yla do¤ru birbiçimde kurulabilir.sunda netiz. Halk›n devrimci iktidar›n›hedefleyen devrimci bir politika,düzenin k›r›nt›lar›ndan medetummaz. Haklar ve özgürlükler için,en küçük bir hak için, militanca dövüflürüz;ama bu mücadelenin devrimufkumuzu köreltmesine aslaizin vermeyiz. Halk›n devrimci iktidar›na,sosyalizme uzanan bir strateajiyesahipsek, devrimci politikaböyle flekillenmek durumundad›r.Ekonomik demokratik mücadeleyle,politik mücadelenin ba¤›, ancakbu bak›fl aç›s›yla do¤ru bir biçimdekurulabilir.AKP iktidar›, referandum sonuçlar›n›naç›kland›¤› andan itibarenbelli oldu¤u gibi, önümüzdekisüreçte “yeni anayasa” ve “baflkanl›ksistemi”yle gündemi oluflturacakt›r.Devrimcilerin, di¤er ilericigüçlerin gerek yeni bir anayasa, gereksede “baflkanl›k sistemi” konusundaelbette söyleyecek sözlerivard›r; olmal›d›r. Dahas›, bu sözü,birlikte söylemeyi amaçlamal›y›z.Ortak bir halk anayasas›yla ç›kmal›-y›z oligarflik düzenin karfl›s›na. Fakatilerici, demokrat güçler, burjuvasiyasetin oluflturdu¤u gündemlerpeflinde sürüklenme tuza¤›na düflmemelidirleryine de.Tecrite karfl› mücadele çok somut,çok hayati bir gündemdir.Devrimci, demokrat, ilerici güçleribu konuda mücadeleye ça¤›r›yoruz.Yoksul gecekondu semtlerine yönelikpolis terörü, somut, hayatibir gündemdir. Gecekondulardakifaflist terörü karfl› omuz omuza durmayaça¤›r›yoruz. Emekçilere dayat›lanve yak›n zamanda 200 biniflçiyi daha kapsamas› beklenen4-C’ye karfl› mücadele somut, hayative düzen sendikac›l›¤›na b›rak›lamayacakkadar önemli. bir gündemdir.Aile hekimli¤i gibi, sa¤l›k alan›ndayoksul halk için yaflam› dahada zorlaflt›racak uygulamalar, hidroelektriksantralleri baflta olmak üzere,do¤ay› katleden politikalar, hastatutsaklar›n katledilmesi, somut vehayati gündemlerdir. Bütün bunlar,faflizme karfl› direniflte omuz omuzaolmam›z gereken, ekonomik demokratikmücadelede, haklar ve özgürlüklermücadelesinde birlikte olmam›zgereken gündemlerdir. Birliktegüç olmaya, gücümüzle müdahaleetmeye ça¤›r›yoruz.Bu gündemler temelinde halkagitti¤imizde, bunun solu güçlendirece¤ikesindir. Bu temeldemücadeleleri gelifltirdi¤imizde, bununsolun iddias›n› ve kendine güveninibüyütece¤i de kesindir. Buyap›lmaz ve düzen içi manevralarpeflinde koflulmaya, birlik yerine,faflizme karfl› omuz omuza olmakyerine, grupçulu¤un, rekabetçili¤inküçük hesaplar›yla davranmaya devamedildi¤inde, bu politika ve hesaplar›nsahiplerini küçültece¤i dekesindir. Biz tüm halk güçlerini büyümeyeve halk›n mücadelesini büyütmeyeça¤›r›yoruz.Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül20105


Ankara’ya ad›m ad›m yürüyen,Tecrite karfl› mücadele kararl›l›¤›d›rSay›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010u Tecrite son verilsin!u Sohbet hakk›uygulans›n!u Tutsak TAYAD’l›laraözgürlük!u Hasta tutsaklaraözgürlük!u Hapishanelerdeiflkencelere son verilsin!TAYAD’l›lar bu taleplerlebir kez daha Ankara’yayürüyor...Bu kez ad›m ad›m yürüyecekler.Ankara’ya. Yaklafl›k 600 kilometreninüzerindeki yolu, yafll› bedenleriylead›ml›yorlar. 18 Eylül’debafllayacak bu zorlu yürüyüfl. Sizlerbu sat›rlar› okurken, e¤er oligarflidenkaynakl› bir engel ç›kmazsa,onlar o yolda yürüyor olacaklar.Geçtikleri her yerde AKP’nin zulmünü,yalanlar›n›, riyakarl›¤›n›,tecrit iflkencesini anlatacaklar.A¤arm›fl saç ve sakallar›yla içlerinde60 yafl›n üzerinde anneler, babalarvar. Hepsinin çeflitli sa¤l›k sorunlar›da var. Ama o halleriyle yürüyorlar.Büyük bir iradedir. Büyükbir kararl›l›kt›r. Bu kararl›l›k 7 y›lsüren, 122 flehidin verildi¤i BüyükDireniflin kararl›l›¤›d›r. Bu kararl›-l›k tecrite karfl› mücadelenin kararl›l›¤›d›r.Bu kararl›l›¤›n merkezinde devrimcihareket vard›r. Özgür tutsaklarvard›r. Devrimci irade, devrimcipolitika vard›r. Oligarfli on y›ld›r buiradeyi k›rmak için sald›r›yor. Ony›ld›r, bu topraklardan devrim umudunuyok etmek için sald›r›yor. Tecritpolitikas› bunun için gündemegetirildi. F Tipi hapishaneler bununiçin yap›ld›. 19 Aral›k hapishanelerkatliam› bunun için gerçeklefltirildi.Sadece devrimci tutsaklar de¤il, bütünhalk teslim al›nmak isteniyordu.Oligarfli, daha önce deneyip geriad›m atmak zorunda kald›¤› tecritpolitikas›n›, belli bir haz›rl›ktansonra 2000 y›l›n›n bafl›nda tekrargündeme getirdi ve h›zla F Tipi tecrithapishaneleri yap›lmaya baflland›.Devrimci tutsaklar F Tiplerindetek ve üç kiflilik hücrelere at›larakörgütlülükleri da¤›t›lacakt›. Tecrithücrelerinde yaln›zlaflt›r›larak,umutsuzlaflt›r›larak, iradeleri teslimal›nacakt›.Ama, baflaramad›lar. ‹çeride ved›flar›da devrimcileri teslim almay›baflaramad›lar. Devrimci iradeyeçarpt›lar. ‹çeride devrimci tutsaklar›n,d›flar›da TAYAD’l›lar›n direniflineçarpt›lar. Direnifli k›rmak için ülkemizdehapishaneler tarihinin enbüyük katliam›n› yapt›lar. 19 Aral›k2000’de 20 hapishaneye sald›rarak28 devrimci tutsa¤› katlettiler. D›flar›-da da TAYAD’a sald›rd›lar. Katliamlarla,iflkencelerle açt›lar F Tiplerini.Tecrite boyun e¤memekararl›l›¤› hücrelerde desürdüAma katliama ra¤men ne içeridene d›flar›da direnifli bitiremediler.‹zleyen günlerde, tecrit hücreleriylede k›ramad›lar direnifli. Yalanlargirdi devreye: “Ölüm Orucu bitti”dediler. “Ölmüyorlar, gizli gizli yiyorlar”dediler. 21 Mart 2001’deCengiz Soydafl’la parçaland› yalanlar›.Soydafl, F Tipi hapishanelerdeölüm orucunda flehit düflen ilk tutsakolarak, ölüm orucunun sürdü¤ününbir kan›t›yd›.Cengiz Soydafl’tan sonra da direniflçileröldüler. Yalanlarla, sansürleüstünü örtemeyecekleri kadarçok öldü tutsaklar. Her ölüm, direnifliyalanla ve sansürle bo¤mayaçal›flanlar›n suratlar›na çarpan birtokat oldu.Oligarfli, “kimse bana karfl› direnemez”diyordu. Zorla t›bbi müdahaleiflkencesiyle ölümleri engellemeyeçal›flt›. Açl›¤›n yüzlerce gününegelmifl tutsaklar› zorla beslemeiflkencesine tabi tutarak “Ben istemezsemölemezsiniz” dedi. Direnmehakk›na sald›rd›. Ölümleri engelleyerekdirenifli k›rmak istedi.Onlarca tutsak “tedavi” ad› alt›ndazorla müdahale iflkencesiyle ya katledildi,ya sakat b›rak›ld›. Fakat yinek›ramad›lar devrimci iradeyi. Yeniölüm orucu ekipleriyle cevapverdi tutsaklar.Direnifl karfl›s›ndaki çaresizlikleriyleyeni yeni politikalara bafl-6AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


vurdular. Bu sefer direniflteki tutsaklara“tahliye rüflveti” teklif ettiler.Birçok direniflçi tahliye edildi.Ama tahliye ettikleri direniflçiler d›-flar›da da sürdürdü direnifllerini.Tahliye rüflveti de bofla ç›kart›ld›.Oligarfli direnifli bitiremeyincesansürle direniflin halk üzerindekietkisini k›rmaya çal›flt›. Döneminkatliamc› Adalet Bakan› Hikmet SamiTürk “e¤er bas›n ilgi göstermezse,F Fiplerindeki varolan uygulamalardevam ederse, ölüm oruçlar›6 ay, en geç bir y›l içinde biter” diyordu.Direnifli “yok sayarsak yokolacak” sand›lar. ‹slamc›s›, laikiyle,tüm burjuva bas›n, sansürün “kararl›”uygulayac›s› olarak katliamc›laradestek verdiler. Yazmad›lar, çizmediler,ölümlerin bile haber olmad›¤›günler oldu.Ama zulmün hiçbir yöntemi, direniflibitirmeye yetmiyordu.Oligarflinin son silah›, “ölümleriengellemek”ti. Hapishane idareleriANKARA YÜRÜYÜfiÜMÜZ 18 EYLÜLCUMARTES‹ GÜNÜ BAfiLIYORve doktorlar, akbabalar gibi ölümorucu direniflcilerinin bafl›nda bekliyor;ölüm s›n›r›na gelenlere zorlaserum tak›yor, ölümleri engellemeyeçal›fl›yorlard›. Direniflçiler sakatkal›yor, ama hedeflerine ulaflam›-yorlard›. Fakat direniflçiler kararl›yd›lar,sonuçta, her koflulda direnmeninve her koflulda hedefe varman›nyolunu da buldular. Ölüm orucununbelli aflamalar›nda, hücrelerde bedenlerinitutuflturduklar› feda eylemleriylebozdular oligarflinin politikas›n›.Zulüm, feda karfl›s›nda daha daacizleflti.Devrimciler yedi y›l süren BüyükDirenifl boyunca bir gün bile karars›zl›¤a,umutsuzlu¤a düflmediler.Hiçbir sald›r› karfl›s›nda çaresiz olmad›lar.En zor durumlarda bile oligarflininpolitikalar›n› bofla ç›karman›nve direnmenin bir yolu bulundu.Bir direniflin yedi y›l sürmesibafll› bafl›na direniflin kararl›l›¤› ve18 EYLÜL’DE ANKARA'YAYÜRÜYORUZTECR‹TE SON VER‹LMES‹ ‹Ç‹NYÜRÜYORUZSOHBET HAKKININ UYGULAN-MASI ‹Ç‹N YÜRÜYORUZTUTSAK TAYAD’LILARA ÖZGÜR-LÜK ‹Ç‹N YÜRÜYORUZHAP‹SHANELERDE SÜREN‹fiKENCELERE SON VER‹LMES‹‹Ç‹N YÜRÜYORUZ.Bizler TAYAD'LI A‹LELERolarak 18 Eylül günü ‹stanbul'danAnkara'ya yürümeye bafll›yoruz.Bizi bu yafl›m›zda yollara düflürenTECR‹TT‹R. Tecrit uygulayanAKP iktidar›d›r. 2000 y›l›ndan buyana, F Tipi hapishanelerin aç›lmas›ndanbu yana tecrite karfl› mücadeleediyoruz. Tecrite karfl› ölümorucu eyleminde 122 flehit verilmifl,7 y›l süren büyük direniflin sonundaiktidar hapishanelerdetecritoldu¤unu kabuletmifl ama tecritinkald›r›lmas› içinhiçbir fley yapmam›flt›r. Baflta tutsaklarolmak üzere halk›n direniflininkazan›mlar› hariç iktidar›n att›-¤› tek bir ad›m yoktur. ‹flte biz bukoflullarda Ankara'ya yürüyoruz.Talebimiz hiç de¤iflmedi. Amaiktidar›n bask›lar› hep artt›. fiimdibir yandan tutsaklar› hapishaneleraras›nda ve hapishane içinde sürgünleregönderirken di¤er yandanda fiili sald›r›lara bafllad›lar. Son ikiayda onlarca tutsak hapishaneleraras›nda ve hapishane içinde sürgünegönderildi. ‹ktidar tecrit içindetecrit uygulamaya çal›fl›yor. Zatentecritte olan, bir ve üç kiflilik hücrelerdetuttu¤u tutsaklar› birbirlerindentamamen kopartmak için sürekliyer de¤ifltiriyor. Niye?Bir tecrit uygulamas› da a¤›rlaflt›r›lm›flmüebbet hapis cezas›n›n infaz›…A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapiscezas› alan tutsaklar tek kiflilikyenilmezli¤idir.Tecrite karfl› BüyükDirenifl’in d›flar›dakiana mevzisiydi TAYADTAYAD’›n tecrite karfl› mücadelesi,F Tiplerinin yap›lmaya baflland›¤›andan itibaren bafllad›.TAYAD’l›lar yürüttükleri mücadeleyletecritin ne demek oldu¤unu engenifl kesimler nezdinde teflhir ettiler.Onlar›n bu mücadelesi sonucudurki, F Tipi hapishaneler geniflkesimler taraf›ndan mahkum edildi.TAYAD’l›lar bu teflhir faaliyetlerive proteste eylemlerinin yan›s›ra,Büyük Direnifl bafllad›¤›nda. ölümede yatt›lar. Süreç boyunca ölümorucu direniflinin d›flar›daki mevzisinioluflturdular. TAYAD’›n d›flar›-da bafllatt›¤› ölüm orucuyla veverdi¤i flehitlerle direniflin içerisi ved›flar›s› bütünleflti.TAYAD’l›lar, ölüm oruçlar›ndahücrelere kapat›l›yor ve günde sadece1 saat havaland›rmaya ç›kart›-l›yorlar. Bu insanlar› diri diri mezaragömmek de¤ilse nedir? Do¤alolarak tutsaklar bu iflkenceye direniyorlarve havaland›rmaya ç›kt›ktansonra da hücrelerine girmiyorlar.Bu sefer de idare ve gardiyanlartutsaklara sald›r›yor. Alabildi¤imizbilgilere göre Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’ndebulunan tutsaklar direniflegeçtiler. Orada idare her günonlara sald›r›yor.‹flte bizleri yollara düflüren butecrit iflkencesidir. Yine bizleri yollaradüflüren geçmiflten bu güne defalarcakan›tlanm›fl olan kararl›l›¤›-m›z, ›srar›m›zd›r, kendimize güvenimizdir.Bir kez daha hayk›r›yoruzki TECR‹T‹ KALDIRACA⁄IZ.Ankara yürüyüflümüz 18 Eylül2010 Cumartesi günü saat: 12.00'deyapaca¤›m›z bas›n aç›klamas›ndansonra Kartal Meydan›ndan bafllayacakt›r.Tüm halk›m›z davetlidir.TAYADLI A‹LELERSay›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor7


Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010ilk kez flehitler vermelerinin yan›ndadirenifl boyunca say›s›zyarat›c› eylemler yapt›lar.Tecrit sald›r›s›na karfl› tekbir eylem yapmayan reformistler,tecrite karfl› mücadelede“ölüm orucundan baflka eylemmi yok” diye bolca ahkam kesiyorlard›.Oysa o “baflka eylemler”iyapanlar da yine zaten HalkCepheliler’di. Onlar›n bafl›nda daTAYAD’l›lar geliyordu. D›flar›dameydanlarda, bakanl›k önlerindeTAYAD’l›lar vard›. TAYAD bu süreçtesay›s›z ilklere imza att›.Ülkemizde ilk kez d›flar›da ölümorucuna bafllay›p flehitler verdi.Ölümlerin bile haber yap›lmad›¤›günler de ülkenin dört bir yan›ndasokak sokak, kap› kap› dolafl›p tecritianlatt› TAYAD’l›lar. Tecritinkald›r›lmas› için 110 bin imza toplay›pzulmün baflkenti Ankara’ya yürüdüler.Bir kez de¤il, defalarca yürüdülerAnkara’ya.Büyük Direniflin sansürle bo¤ulmakistendi¤i günlerde sessizli¤ibozmak, “Tecrite son verin, ölümleridurdurun” demek için baflvurduklar›önemli eylemlerden birisioldu Ankara yürüyüflleri. KimindeAnkara yollar›nda gerici-faflist güruhlar›nsald›r›s›na u¤rad›lar. KimindeAnkara’ya sokulmad›lar.Sansür duvarlar›n› parçalamak içinkentlerin meydanlar›nda her haftaoturma eylemleri yapt›lar.TAYAD’›n tecrite karfl› mücadelesi, F Tiplerininyap›lmaya baflland›¤› andan itibarenbafllad›. TAYAD’l›lar yürüttükleri mücadeleyletecritin ne demek oldu¤unu en geniflkesimler nezdinde teflhir ettiler. Onlar›n bumücadelesi sonucudur ki, F Tipi hapishanelergenifl kesimler taraf›ndan mahkum edildi.Süreklilik, sab›r, kararl›l›k,mücadelede istikrar, onlarla özdeflleflti.Tabutlarla yollar kestiler, kendilerinihücrelere kapatt›lar, zulmüteflhir ettiler. Copland›lar, yerlerdesürüklendiler, gözalt›na al›nd›lar,tutukland›lar. Linç sald›r›lar›n›n hedefiyap›ld›lar.Bafl e¤meyen iradeleriyle hapishanelerdenç›kan yak›nlar›n›n tabutlar›n›omuzlad›lar. Büyük Direniflinsay›s›z dönüm noktalar›ndangeçerken, kuflatmalar, sald›r›laralt›nda, onlar hiç susmad›lar. BüyükDirenifl içinde destanlar yazd›-lar. Hiçbir bedeli ödemekten, fedakarl›ktançekinmediler. ‹nanç, fedakarl›k,kararl›l›k, sab›r gerçekanlamda onlarda buldu karfl›l›¤›n›.Abdi ‹pekçi Park›’nda tam üç y›l 4ay, 2 hafta, 1 gün; yani 1230 günsüren bir direnifl yaratt›lar.Tecrit politikas›na son verilmesiiçin hapishanelerde ve d›flar›da 7 y›lsüren Büyük Direnifl’te 122 flehitverildi. Sonunda zulmün uygulay›-c›s› AKP iktidar› tecriti kabul etmeksorunda kald›. Ölüm orucu direnifliAKP iktidar›n›n, 22 Ocak 2007’de10 saatlik SOHBET HAKKI’n› kabuletmesiyle sona erdi. Tecrittebir gedik aç›ld›. Bu gedikbüyük bedeller pahas›naaç›lm›flt›.Ancak AKP iktidar› o gündenbu yana sohbet hakk›n›uygulam›yor. Tecrit iflkencesinde›srar ediyor. Zulmü sürdürüyor.Tecrit politikalar›n›n neden oldu¤uhastal›klar›n tedavisi engellenerektutsaklar sessiz imha politikas›ylakatlediliyor.AKP’nin tecrit iflkencesi ve sessizimha politikalar›na karfl› mücadeleetti¤i için AKP, TAYAD’l›larasald›r›yor.9 TAYAD’l› 97gündürhala tutuklu9 TAYAD’l› tecrit zulmüne karfl›ç›kt›klar› için 97 gündür tecrit hücrelerinde.TAYAD’l›lar tecrit iflkencesiyley›ld›r›lmak, sindirilmek isteniyor.50-60 yafl›n üzerindeki TA-YAD’l›lar› Ankara’ya yürüten bu zulümdür.Zulme teslim olmayan iradeleriyle,bu son sald›r›ya da sessizkalm›yorlar. Bu iradeye ve kararl›l›¤asahip olmayanlar, onca bask›n›n,tutuklamalar›n ard›ndan böyle bir yürüyüflüdüflünemezler bile.AKP tecrit iflkencesini sürdürdü-¤ü sürece, hasta tutsaklar› katletti¤isürece tecrite karfl› mücadele de sürecektir.TAYAD’l›lar 10 y›ld›r ›s-11. Kez Ankara YolundalarTAYAD’›n Ankara Yürüyüflleri1- 31 Temmuz 2000: F Tipi Hapishanelerin yap›m›-n›n durdurulmas› için TAYAD’l›lar Ankara’ya yürüdüler.2- 11-13 fiubat 2001: Katliam sonras› ilk Ankarayürüyüflüydü.3- 19 May›s 2001: Küçükarmutlu’dan yola ç›kt›lar.21 May›s’ta Ankara giriflinde durduruldu ve Ankara’yasokulmad›.4- 24 May›s 2001: TAYAD’l›lar tekrar ‹stanbul’danAnkara’ya do¤ru yola ç›kt›lar ve bu kez Ankara’ya girdiler.5- 14-15 Temmuz 2002: Tecrite karfl› 110 bin imzaile Ankara’ya yürüdüler6- 26-27-28 Temmuz 2003: Direniflin 1000. GünündeTAYAD’l›lar Ankaraya yürüdü. Afyon’da linçsald›r›s›na u¤rad›lar.7 - 11 Haziran 2006: TAYAD’›n Abdi ‹pekçi Park›’ndakioturma eyleminin 1000. Günü için TAYAD’l›-lar Ankara’ya yürüdüler8- 1-2 Kas›m 2006: 700 kifli TBMM ile görüflmeküzere “Tecriti Kald›r›n” talebiyle Ankara’ya yürüdü.9- 22-23-24 Kas›m 2008: “Sohbet genelgesini uygulay›n”talebiyle Ankaraya yürüdüler. Mecliste görüflmeleryapt›lar.10- 23 May›s 2009: Sohbet Hakk›n›n uygulanmas›için Ankara’ya yürüdüler.11- 2010 (18 Eylül)... TAYAD’l›lar, onbirinci kez,Ankara yolundalar... Yürüyüfl henüz sonuçlanmad›...8AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


arla, kararl›l›kla tecrite karfl› mücadeleyisürdürüyor.Tecrit, insan› insana yabanc›laflt›ran,bir iflkence yöntemidir. Tecritekarfl› mücadele en meflru mücadeledir.50-60 yafl›n üzerindeki TA-YAD’l› analara, babalara onlarla birlikteyürüyen genç tutsakyak›nlar›na yüzlerce kilometreyi yürütenbu hakl›l›k ve meflruluklar›d›r.Meflruluklar›ndan ald›klar› güçle10 y›ld›r zulme teslim olmayan iradeleriyleAnkara’ya yürüyor TA-YAD’l›lar.Çünkü Ankara; zulmün baflkentidir,karargah›d›r. Halka karfl› hertürlü zulmün politikalar› oradan belirleniyor,katliamlar›n, infazlar›n,iflkencelerin kararlar› oradan al›n›-yor. Oradan yönetiyorlar zulmü.Planlar orada yap›l›yor. ‹ktidarlarde¤ifliyor, halka karfl› zulüm politikalar›de¤iflmiyor.TAYAD’l›lar geçtikleri her yerdebu zulmü anlatacaklar. Tecrit iflkencesininkalkmas›n›, hasta tutsaklar›ntahliyesini, tutsak TAYAD’l›lar›nözgürlü¤ünü isteyecekler.Zulme karfl›ysak;tecrit iflkencesine karfl›ysak,TAYAD’l›lar›n yan›nda olal›m:Seslerine ses, güçlerine güçkatal›m.Tutuklu TAYAD’l›lar Tecriti Anlat›yor:Tecrite karfl› ç›kmaktaki hakl›l›¤›ortaya koyuyor her yaflad›¤›m›zYaklafl›k olarak, tecrit hücrelerininaç›ld›¤› tarih olan 19-22 Aral›k2000'den bu yana tecrit iflkencesinekarfl› mücadelenin içinde yer ald›m.fiimdi tutsa¤›m, tecritteyim. Y›llarcatecriti anlatman›n, bana, heran ve herfleye haz›rl›kl› olmam gerekti¤iniö¤retti¤ini söyleyebilirim.Tecrit alt›nda üçüncütutsakl›¤›m!Bu nedenle karfl›laflt›¤›m hiç birfley süpriz de¤il. Zaten ilk kez deyaflam›yorum tecriti. Bu üçüncütutsakl›¤›m. Karfl›laflt›klar›m›n sürprizolmamas› ise flundan: Tecrit,tutsa¤›n yaflam›n›n hak gasplar›ve keyfi uygulamalar ile 24 saatkesintisiz iflkenceye çeviren bir politika.Bunu biliyorum. Buradakibask›larla, yasaklarla da "tecrit" iniçi doluyor iflte.Kald›¤›m hücre, hapishaneninen son blok, en son koridorunda.Yani en ücra köflede, tekli hücrelerdeyiz.Buras› a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbethükümlüleri için yap›lm›fl. Amayer olmad›¤› gerekçesi ile bizi deburada tutuyorlar.Ayn› koridor üzerine dizilmifl 7tane hücre var burada. Koridorunsonundaki bir kap› ile de havaland›rmayaç›k›labiliyor. Bizler buhücrelerin üçünde kal›yor, birini demutfak olarak kullan›yoruz. Buras›tek kiflilik hücrelerden oldu¤u içinmutfak düzenlemesi yok. Biz dedaha önce banyo-tuvalet olarakkullan›lan(gerçektende yatak, banyo,tuvalet olan) yeri mutfak olarakkullanmak zorunda b›rak›ld›k. Nekadar temizlenmifl olursa olsun buras›n›ndurumu de¤iflmiyor.Tecrit hücreleriHer taraf çok yo¤un biçimdenemli. Hatta kapal› olan hücrelerdenbiri nemden kullan›lamaz durumagelmifl. Üst kattan sürekli suak›yor. S›z›nt› falan de¤il. Bir ayd›rbu sorunu çözmediler.‹flte bu koflullarda kal›yoruz. Veayr›ca tecrit hücrelerinde, nemli,havas›z, tek kiflilik hücrelerde tutularakayr›ca cezaland›r›l›yoruz.Benim kald›¤›m hücre, demir,beton ve plastikten olufluyor. Yatak,dolap ve 3 raf› olan bir etajeri var.Bunlar›n hepsi yere sabitlenmifl.KampanyaBize yönelik kampanyan›n"1000 kitap" k›sm› beni hem heyecanland›rd›,hem de sevindirdihaliyle. Mektuplar, kitaplar geliyor.Adli tutuklular, çeflitli siyasi davalardansiyasi tutsaklar, hiç tan›-mad›¤›m›z, bilmedi¤imiz yerlerdengençler, anneler... k›sacas› halk›m›zbize sürekli yaz›yor. Ciddi bir sahiplenmeve duyarl›l›k var.Mektuplarda öfkeyi ve sahiplenmeyi,sevgiyi çok somut hissediyorum.Asla yaln›z kalmad›k,kalmayaca¤›m›z› da biliyordum.Bizimle ilgili olarak Yürüyüfl dergisindeyaz›lar ç›km›fl. Biz halagörmedik, okumad›k.Tecrite karfl› ç›kmaktaki hakl›l›-¤› ortaya koyuyor her yaflad›¤›m›z.Bir de buraya geldikten sonra ad›namücadele etti¤imiz hasta tutsaklardan17 yafl›ndaki Abdullah Akçay'›nölümü bence çok çarp›c›yd›.Bizim mücadele etmemizdeki hakl›l›¤›ve hasta tutsaklara sahip ç›kman›ngereklili¤ini bir kez dahaherkese, her kesime gösterdi AbdullahAkçay'›n ölümü.Tüm yaflad›klar›mla birlikte tecriteson talebini daha çok sahiplenmeliyizdiye düflünüyorum. GülerZere'yi zulmün elinden çekip ald›-¤›m›zda oldu¤u gibi; tutsak TA-YAD'l›lardan sekizinin mücadeleile tecrit hücrelerinden çekilip al›nmas›ndaoldu¤u gibi yapabiliriz yine.Birlikte olursak hasta tutsaklar›özgürlü¤üne kavuflturabilir, tedaviolmalar›n› sa¤layabiliriz.Umut fiener, Sincan Kad›nHapishanesi (29.08.2010)Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor9


Mücadelemizde nas›l ki hiçdurmadan yürüdüysek ad›mad›m da öyle yürüyece¤izSay›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010Ankara YolundakiTayad’l›lar, YürüyüflAmaçlar›n› Anlatt›:FAHRETT‹N KESK‹N:“Ben herkese tutsaklar›m›zasahip ç›kal›m ça¤r›s›yap›yorum.”Yürüyüfl: Ankara Yürüyüflü'nün amac› nedir? Niçin Ankara'ya yürüyorsunuz?Tecrite karfl› yürüyoruz. Sohbethakk›n›n uygulanmas› için, hastatutsaklar›n yaflam haklar› için yürüyoruz.45/1 say›l› genelge, sohbethakk› hapishanelerde uygulanm›-yor. Çocuklar›m›z›n sohbet hakk›gasp ediliyor. Hasta evlatlar›m›z›ntedavileri bilinçli olarak engelleniyor.Son uygulamalardan birisi dea¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet alan evlatlar›m›zgünde sadece 1 saat havaland›rmayaç›kar›l›yor. Haklar›n› arad›klar›zaman iflkenceye maruz kal›-yorlar. Tecritten kaynakl› 2000-2010 y›llar› aras›nda 300’ün üzerindeölümler oldu. Sürgünler yaflan›-yor. Bolu, K›r›kkale gibi F Tiplerindezorla sürgün edilen tutuklularvar. Sürgüne gittiklerinde ancak hapishaneyegittikleri zaman nereyegittiklerini ö¤reniyorlar. Bu tecritinbir uygulamas›d›r.Bu uygulamalar›na karfl› ç›kt›¤›-m›z için biz de tecrite at›ld›k. 3 ayd›rTAYAD’ l›lar tecritte. 9 TAYAD’ l›halen tutsak. Biz onlara özgürlük istemekiçin de yürüyoruz Ankara’ya.En son o¤lum 4 ay önce K›r›kkaleF Tipi Hapishanesi’nde 3 arkadafl›ylabirlikte Bolu Hapishanesi’nesürgüne gönderildi. 1 ayda 2. sürgünüyaflad›. O¤lum banyodayken yakapaça Bolu’ya sürgün edildi. Tip 1(fleker) hastas› benim o¤lum ancakhapishanede gitti¤i her yerde diyetsorunu yaflan›yor, ilaçlar›n› vermiyorlar.Hastal›¤›n›n artmas›n› istiyorlar.Wernicke Korsakoff hastas›Bekir fiimflek’i de raporu olmas›nara¤men tahliye etmiyorlar. Evlatlar›m›z›Güler Zere gibi yapmak istiyorlar.Biz buna izin vermemek içinAnkara’ya yürüyoruz.Yürüyüfl: Yürüyüfl program›hakk›nda bilgi veririr misiniz?18 Eylül’de saat 12.00’de Kartal’dabas›n aç›klamas› yap›p hareketedece¤iz. E- 5 (eski Ankara yolu)üzerinden gidece¤iz. Önlüklerimizle,taleplerimizle ad›m ad›m yürüyece¤iz.Bir ambulans›m›z, sa¤l›kç›m›zolacak yol boyunca. Hedefimiz1 ay içinde Ankara’ya ulaflmak.50- 60 yafllar›nda olan ailelerimizleyürüyece¤iz. H›z›m›z› kestiremiyoruz.Yani hedefimiz günde15 km yürümek. Ancak ailelerimizinsa¤l›k durumlar›n› da gözetereken yavafl yürüyenimize göre h›z›m›-z› ayarlayaca¤›z. Bu nedenle güngün, saat saat program yapam›yoruz.Bu konuda önümüzü çok netgöremiyoruz. Ama aslolan yürüyüflümüzükararl›l›¤›m›zla sürdürmemiz.Mücadelemizde nas›lki hiç durmadan yürüdüysekad›m ad›m da öyle yürüyece¤iz.Yol boyunca taleplerimizi, hastatutsaklar›m›z›, tecriti, zulmü, meflrulu¤umuzuanlataca¤›z. Ankara’yaulaflt›ktan sonra Abdi ‹pekçiPark›’nda oturma eylemi yapaca¤›z.Ayn› anda milletvekilleriyle de görüflece¤iz.Çocuklar›m›za, de¤erlerimizesahip ç›kaca¤›z.Yürüyüfl: Yürüyüfl'e kat›lanTAYAD' l›lar hakk›nda ne diyeceksiniz?Bugüne kadar bu tür yürüyüfllerdeolmayan bir bileflim ileyürüyorsunuz?TAYAD’ l›lar bugüne kadar tecritekarfl› kesintisiz mücadele ettiler.Her yolu denediler. Tecritteki evlatlar›nasahip ç›kt›lar. fiimdi de Ankara’yabir kez daha gidiyoruz. SadeceTAYAD’l›lar›n de¤il herkesin kat›lmas›n›istiyorum. Mücadelede seninbenim çocu¤um diye bir ay›r›m yok,olmamal›. Her annenin, baban›nmutlak surette çocuklar›n›n gelece¤iiçin bu yürüyüfle kat›lmalar› laz›m.Çünkü tecrit sadece tutsaklar› etkilemiyor,hepimizi etkiliyor. TAYAD25 y›ll›k mücadelesinde hep halk›nyan›nda oldu o nedenle yürüyüflümüzehalktan da insanlar›n kat›lmas›normal. Ama daha fazla halktaninsan›n kat›lmas›n› bekliyoruz.Yürüyüfl: Bu yürüyüflünüz ayn›zamanda tecrite karfl› mücadelekonusunda ›srar› gösteriyor. Bukonuda ne diyeceksiniz?Evet, tecrite karfl› mücadelede›srarl›y›z, kararl›y›z. 19 Aral›k katliam›n›yapt›lar tecriti uygulayabilmekiçin. 19 Aral›k bizim ac›m›zd›r,öfkemizdir hep. Biz de tecrite karfl›mücadele ederek asl›nda 19 Aral›klarlaamaçlar›na ulaflamayacaklar›n›hayk›rmak istiyoruz. 122 insan flehitdüfltü, yüzlercesi sakat kald›. Busald›r›lar›n nedenlerini çok iyi biliyoruz.Halka yap›lmak istenen busald›r›lara karfl› olmak, tecrite karfl›mücadele etmekten geçer. Bununiçin biz her koflulda tecrite karfl›mücadelemizi sürdürece¤iz.Yürüyüfl: Baflka söylemek istedi¤inizbir fley var m›?Adalet Bakan› 22 Ocak 2007’ debize bir söz verdi, yaklafl›k 4 y›ld›rsözünü tutmuyor. O sözünü unutturmayaca¤›z.Sözünün eri olmas›n›ö¤retece¤iz gerekirse. Söz namusturdiyece¤iz. Biz sohbet hakk›n›nuygulanmas›n› istiyoruz. Çünkü buhakk› evlatlar›m›z canlar›yla kazand›lar.Biz de sahip ç›kaca¤›z bu hakk›m›za.Ben herkese tutsaklar›m›za sahipç›kal›m ça¤r›s› yapmak istiyorum.Onlar direnen halk›n de¤erleridir.Bu halk›n evlatlar›d›r. Bu ülkeninzulme karfl› direnen sesidir. Bu ülkeningelece¤idir. Sahip ç›kal›m diyorum.Bu yürüyüfle destek verelimdiyorum.10AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


“84 ÖlümOrucu’natan›k olduk”FER‹DUNOSMANA⁄A-O⁄LU60 yafl›nda. 25y›ll›k TAYAD tarihinde,20 y›l›n üzerinde TA-YAD’l›. 12 Eylül’den önce gözalt›-na al›nd›, 1981’in sonunda kardefliyleberaber hapishanede yatt›. 84Ölüm Orucu’na tan›k oldu. Açl›kgrevleriyle destek oldu direnifle.Kabakoz, Metris, Selimiye, BayrampaflaÖzel Tip hapishanelerindekald›. TTE direnifllerinde yer ald›.84-96-2000/2007 ölüm oruçlar›ndakimi zaman içerde kimizaman d›flar›da ama her daimdirenenlerin saf›ndayd›.Armutlu’da ölüm orucu direniflindeflehit düflen Osman Osmana¤ao¤lu’nunabisi. Osman,hapishanede bafllad›¤› ölüm orucunuArmutlu Direnifl Evi’ne tafl›d›¤›ndasonuna dek yan›nda,baflucundayd›. Kardefli dahil olmaküzere birçok insan›m›z›ncans›z bedenlerini omuzlar›ndatafl›yan onlar› ölümsüzlü¤eu¤urlayanlardand›.Associated Press (AP) iflgali,mezar eylemi, BBC iflgali, DünyaFelsefe Kongresinde flimdiki MilliE¤itim Bakanl›¤›’n›n karfl›s›ndapankart açma, tecrit ve izolasyoniçin Gazi Mahallesi’nde 45 gün açl›kgrevi yapt›. Hapishanelerde 107‹nsan Öldü Duydunuz mu Kampanyas›’nda14 kez gözalt›na al›nd›.2004’te Zeytinburnu Abdi ‹pekçiSalonu’nda yap›lan Eurovision Yar›flmas›’ndatecrit ve izolasyonla ilgili‹ngilizce TAYAD’l› Ailelere yap›lanbask›nlarla ilgili pankart açt›-¤› için gözalt›na al›nd›. Edirne 1No’lu Hapishanesi’nde 7 ay tecrittetutuklu kald›. Behiç Aflc›’n›nölüm orucu yapt›¤› süreçte Ankara’daAP’nin iflgalinde gözalt›naal›nd›, tutuklan›p Sincan 1 No’lu LTipinde yaklafl›k 2 ay kald›. Tecritzulmünü de tan›d›. Ve bugün bu zulmekarfl› mücadelenin bir parças›olarak Ankara’ya yürüyor.“Devrimcilerinvatanseverli¤indenetkilendi”AnkaraYolundakiTAYAD’l›larHÜSEY‹N KAfiKIR60 yafl›nda. Daha önce1987 tarihlerinde TA-YAD’›n yeni kuruldu¤udönemlerde TAYAD çal›flmas›içerisinde yer ald›. Mücadeleninde¤iflik alanlar›nda oldu, sendikabaflkanl›¤›ndan iflçi hareketine kadarbirçok alanda mücadele etti. Yaklafl›kson bir y›ld›r TAYAD çal›flmas› yap›yor.fiehit ya da tutsak yak›n› de¤il.TAYAD’› demokratik mücadeleninönemli bir mevzisi olarak gördü¤üiçin TAYAD’da mücadeleye destekveriyor. Gözalt›lar yaflad›. Güler Zereeylemlerinde yer ald›, “Amerika DefolBu Vatan Bizim!” kampanyas›nadestek verdi, K›z›ldere yürüyüfllerindeoldu. Tutuklanan 17 TAYAD’l›ylaberaber demokratik eylemlere kat›ld›,onlar›n serbest b›rak›lmas› talebiylebafllat›lan kampanyada aktifolarak çal›flmas›n› sürdürüyor. AKPönlerinde, Galatasaray Lisesi önündekioturma eylemlerinde, hasta tutsaklaryürüyüfllerinde, Türkan Albayrak’›ndirenifl çad›r›nda hep yerinial›yor, TAYAD’l›lara özgürlük istiyor,TAYAD’›n meflrulu¤unu anlat›-yor herkese.Birçok devrimci flehidi tan›yor.19 Aral›k’ta diri diri yak›lan NilüferAlcan’› yak›ndan tan›yor. Nail Çavufl’u,Sevgi Erdo¤an’› Tecrite karfl›mücadele etmenininsani bir durumoldu¤unu düflünerektecrite karfl› sesiniyükseltiyor.Devrimcilerin vatanseverli¤indenve cüretinden etkilendi,onlar›n saf›ndayer ald›.“TAYAD’l› olmakayr›cal›kt›r”NAGEHANKURTNagehan Kurt.49 yafl›nda.2006’dan itibarenTAYAD üyesi.1998’de kaybedilenNeslihan (Hayat) Uslu’nunablas›. O¤lunun hapishaneyegirmesiyle birlikte TAYAD’agidip gelmeye bafllad›. Tutsakyak›n›yd› sonra tüm tutsaklar›nyak›n› oldu. Tutsakl›k yaflamad›.Ama yaflayanlardan,tan›k olduklar›ndan tecrite karfl›mücadelede hep yer ald›.Ankara’da tecritle ilgili AnkaraAdalet Bakanl›¤› önünde zincirlemeeyleminden, Güler Zere için yap›lanbir eylemden, tutuklu TAYAD’l›lar›nserbest b›rak›lmas› için yap›laneylemden gözalt›na al›nd›.2007 itibariyle yap›lan eylemlerinço¤una kat›ld›. Son ölüm orucudireniflçisi Fatma Koyup›nar’›n direniflininson bir ay›na tan›k oldu.Ondan etkilendi, Fatma Koyup›nardirenifliyle, iradesiyle, inanc›yla veetraf›na yayd›¤›n umuduyla birçokinsan gibi Nagehan’›n da yaflam›ndadönüm noktas› oldu. “TAYAD’l› olmakayr›cal›kt›r” diye düflünen NagehanKurt, tecrite karfl› mücadeleyidemokrasi mücadelesinden ay›rmad›¤›için bugün Ankara yollar›nda.TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor 11


Okmeydan›’ndapolis gazbombalar›yla,z›rhl›araçlarlasald›rd›,halk barikatkurup direndiAKP’nin polisiSay›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010mahallelerimizden defolu AKP’nin polisi, bayram›n3. günü, Okmeydan›’nda terörestirdi. Gaz bombalar›nabo¤uldu bütün semt.u Polis sald›rd›; barikatlarkuruldu. Gaz bombalar›natafllarla cevap verildi. Polisçekildi..u Bir süre sonra tekrarsald›rd› polis; tekrar barikatlar,tekrar çat›flma ve polis yineçekilmek zorunda b›rak›ld›...u ‹lk f›rsatta yenidensald›rd› katiller güruhu; ama‘haz›rl›ks›z’ yakalayamad›lardevrimcileri ve Okmeydan›halk›n›... Katilleri yinebarikatlar ve tafllar karfl›lad›...Aylard›r gaz bombalar›na bo¤uluyorOkmeydan› sokaklar›. Polissald›r›yor ve kaç›yor...AKP’nin polisi, panzerlerle, akreplerle,helikopterlerle mahallelerimizebask›n düzenliyor. Yüzlercegaz bombas› atarak mahallemizdeterör estiriyor. Mahallelerimizin giriflç›k›fllar›nda, mahalle aralar›ndainsanlara keyfine göre kimlik soruphalk› tedirgin ediyor. Bask› alt›na almayaçal›fl›yor.11 Eylül günü Okmeydan› SibelYalç›n Direnifl Park›’nda Kürt milliyetiçilerininyapt›¤› eylemi bahaneeden AKP’nin polisi yine mahalledeterör estirdi. Eylem bitmek üzereykenat›lan sloganlar› bahane edenpolis parktakilere gaz bombas› ataraksald›rd›.Kürt milliyetçilerinin parktan çekilmelerindensonra polis, tutsakTAYAD’l›lar için imza masalar›açan Halk Cepheliler’e yöneldi. Saat21.00 civar›nda standlar›n bafl›ndabekleyen yaklafl›k 15 Halk Cepheliyekimlik kontrolü yapmak istediler.Halk Cepheliler, polisin keyfi tutumunukabul etmeyerek kimlik kontrolüyapt›rmad›. Halk Cepheliler,polisin keyfi dayatmas›na sloganlarlacevap verdi. Polisin keyfi tutumuparkta ve çevrede bulunan mahallehalk›na anlat›larak teflhir edildi.“Katil Polis Okmeydan›’dan Defol!”,“Kahrolsun Faflizm Yaflas›nMücadelemiz!”, “‹nsanl›k Onuru ‹flkenceyiYenecek!” sloganlar› at›ld›.Buras› Sibel Yalç›nDirenifl Park›: Devrimcileriy›ld›ramazs›n›z!Daha sonra üst aramas› yapmakisteyen polislere Halk Cephelilerkarfl› ç›karak park› ve Okmeydan›’n›terk etmelerini söylediler. Karfl›l›kl›tart›flmalar üzerine polislerin amiri“Masalar› kald›r›n!” diyerek sald›-r› emri verdi. Polisler masalar›n› kal-12AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


d›rmayan Halk Cepheliler’e silahdipçikleriyle, gaz bombalar›yla sald›rd›lar.Polisin sald›r›s›na karfl› direnenHalk Cepheliler’e, Halkevcilerde gelerek destek verdiler.Polisin sald›r›s›na tafllarla cevapverildi. Yaklafl›k 1 saat süren çat›flmasonucunda polis, daha çok gazbombas› atarak mahalleden ç›kt›.Onlar› bekleyen tek birslogan vard›: “Katil polismahallemizden defol!”Parkta toplanan devrimcilerekarfl› polis akrep ve panzerlerle tekrarsald›r›ya geçti. Sibel Yalç›n DireniflPark›’nda toplanan devrimcilereyine gaz bombalar›yla sald›rd›.Polis parkta bulunan çoluk-çocukdemeden herkesin üzerine gelecekflekilde niflan alarak gaz bombalar›at›ld›. Birkaç kifli bu gaz bombalar›n›nyak›n›nda patlamas› sonucundayaraland›.Ancak polisin sald›r›s› üzerineu Helikopterleriniz,panzerleriniz, akrepleriniz,gaz bombalar›n›z...bizi y›ld›ramaz!u Polis terörüne boyune¤meyece¤iz!u Uyuflturucuya, fuhufla,h›rs›zl›¤a yozlaflmaya izinvermeyece¤iz!u Çetelere ve çeteleflmeyeizin vermeyece¤iz!devrimciler da¤›lmad›. Tam tersineSibel Yalç›n Direnifl Park›’nda tekrartoplan›ld›. Okmeydan› sokaklar›dolafl›larak sloganlarla, konuflmalarlapolis terörü teflhir edildi. “KatilPolis Mahalleden Defol!”, “Okmeydan›Faflizme Mezar Olacak!”sloganlar›yla birlikte, polisin iflkencecili¤i,bayram gününde bile mahalleyiiflgal ederek terör estirdi¤i,halk›n üzerine gaz bombas› ya¤d›rd›¤›,devrimcilerin devletin ve polisininyozlaflt›rma politikalar›na, açl›¤a,yoksullu¤a, faflizme ve emperyalizmekarfl› mücadele ettikleri anlat›ld›.Devrimcilerin, halk›n kültürüneve de¤erlerine sahip ç›kt›¤›,mahallede yozlaflmaya izin verilmeyece¤ianlat›ld›. Polisin hep birliktemahalleden kovulmas› için ça¤r›laryap›ld›.Z›rhl› araçlar›, panzerleribarikatlara çarpt› bir kezdaha...AKP’nin polisi mahalleye üçüncükez sald›rd›. Tüm mahalleyi gazabo¤du. Mahalle aralar›nda ancakz›rhl› araçlar›yla dolaflabilen polislereOkmeydan›’n›n her soka¤›ndatafllarla cevap verildi. Bütün mahalleyiiflgal eden polislere karfl› direniflde büyüdü. Okmeydan›’n›n neredeysetüm sokaklar›na barikatlarkuruldu, polis araçlar› taflland›.Yaklafl›k iki saat süren çat›flman›nsonucunda polis mahalleden ç›kmaksorunda kald›. Z›rhl› araçlar›içinde bile rahat dolaflam›yorlar art›k.Resmi h›rs›zlar,standlardaki malzemeleriçald›Sibel Yalç›n Direnifl Park›’nasald›r›daki çat›flma esnas›nda devrimcilerinmahalle aralar›na çekilmesinif›rsat bilen polisler parktakistandlar› parçalayarak stantlardabulunan tüm kitaplar›, CD’leri, tutsakürünlerini, dergileri, toplananimzalar›, Halk Anayasas› Taslaklar›n›ve bildirilerini, ‹dil Kültür Merkezi’nekurs kay›t formlar›n› bir h›rs›zgibi çalarak mahalleden kaçt›.Mahalle halk› her zaman oldu¤ugibi devrimcilere sahip ç›kt›. Elindengelen deste¤ini sundu. Polislerinnereden geldiklerini, nerelerinuygun oldu¤unu söyleyerek barikatmalzemesi, limon ve benzeri malzemelerledestek verdi.12 Eylül Pazar: Yine polisterörü, yine barikat, yinedireniflPolisin standdaki malzemeleriçalmas›na ra¤men bir gün sonra SibelYalç›n Park›’nda yine stand aç›ld›.Sibel Yalç›n büyük boy resmiyleyine direnifl park›ndayd›. Park›n tarihinianlatan pankart ise hala yerindeas›l› duruyordu.AKP’nin polisi 12 Eylül günütekrar geldi mahalleye. Mahalleniniçerisine z›rhl› araçlarla girdi. HalkCepheliler’in polislere gereken cevab›vermesi üzerine mahalleniniçinden ç›kt›. Ancak daha sonrasay›s›n› art›ran polis gurubu mahalleyegirmeye çal›flt›. Mahalle halk›ylabirlikte mahallenin girifllerinebarikatlar kuruldu. Polis yine gazbombalar›yla sald›rd›, tafllarla cevapverildi. Kurulan barikatlarla polisinmahalle içlerine girmesi önlendi.1 saat 20 dakika kadar süren çat›flmasonucunda polis mahalleyiterk etti.Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor13


Panzerlerinizle, helikopterlerinizleyoksul mahallelerimizi bizden alamazs›n›z!u Yoksul mahallelerimize panzerleriyle sald›ran, helikopterleriyleoperasyonlar yapan, AKP yönetimindeki faflizmdir!u Mahallelerimizi tafllar›m›zla, barikatlar›m›zla, örgütlenmelerimizlesokak sokak savunaca¤›z!Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010AKP’nin polisi, devrimcilerinörgütlü oldu¤u yoksul gecekondusemtlerine karfl›, sald›r› halindedir.En s›radan gözalt›lar, düflman topra¤›n›iflgal eder gibi operasyonlarlayap›lmaktad›r. Filistin üzerindeki‹srail helikopterleri gibi, Irak üzerindekiAmerikan helikopterleri gibi,yoksul gecekondu semtlerimizinüzerinde helikopterler uçurulmakta,helikopterler, afla¤›da “düflman”aramaktad›r...Geçen hafta, polis Okmeydan›’nasald›rd› bir kez daha. Okmeydan›,aylard›r polis terörü alt›nda.Polis, Okmeydan› halk›na ve devrimcilerinekarfl› düpedüz kontrgerillatakti¤i uyguluyor. Sald›r›yor,bombalar at›yor, kurflun s›k›yor,panzerle terör estiriyor ve direnifller,barikatlar karfl›s›nda çekip gidiyor.Ne yapmak istiyor polis?Devrimcilerin örgütlü oldu¤usemtlerde devrimcilerin örgütlülükleriniyoketmek, dahas›, bu yoksulgecekondu semtlerinde halk›n,gençlerin devrimcileflmesini engellemekistiyor. Bunun için de sald›r›-lar, gözalt› operasyonlar›, ço¤unluklabir sindirme ve gözda¤› operasyonubiçiminde sürdürülüyor.Yoksul semtlerdeki faflistterör, AKP politikas›d›rFaflist terörün bugün en aç›k gerçeklefltirildi¤ialanlardan birisi yoksulgecekondu semtleridir.Hemen her gece polis terörü estirilmekte,mahallelerimizin sokakbafllar›nda akreplerle kimlik kontrolüyap›lmakta, mobese kameralarlaevlerimizin, kap›lar›m›z›n önü gözetlenmekte,befl, on, yirmi ev birdenbas›lmaktad›r.Polis, en ufak bir gösteride panzerlerlemahalleye dal›p terör estirmektedir.Akrepler art›k yoksul mahallelerinsokaklar›n›n “daimi” devriyelerigibi olmufltur.Buna izin vermemeliyiz.Yoksul gecekondu semtlerindehalk›n evlerini basarken, operasyonlar›büyük bir güç gösterisine,bir gözda¤› operasyonuna dönüfltürmektedirler.Helikopterler uçuruyorlarüstümüzde... evlerimizebomba arama robotlar› sokuyorlar...Sokaklar› özel ›fl›kland›rmalarla donat›ppanik ve korku yay›yorlar...Kendi evimizden ç›kamaz halegetirmek istiyorlar.Polis, dergi satarken karfl›m›zda,bildiri da¤›t›rken karfl›m›zda, imzatoplarken karfl›m›zda, mahalleye giripç›karken karfl›m›zda!Can›n›n istedi¤ine kimlik sormaklabafllay›p gözalt›ya kadar uzananbir keyfiyet söz konusudur.Yoksul gecekondu semtlerindeestirilen terörün, bir kaç polis flefininkafas›ndan ç›kmad›¤›n›, sald›ran›ndevlet oldu¤unu, devletin defaflist oldu¤unu, daha net gösterebilmek,daha aç›k anlatabilmek içindüflman› da, mücadelemizi de dahanet tan›mlamal›y›z.Karfl›m›zdaki düflman›n ad›n›aç›kça koymal›y›z. Düflman›n ad›faflizmdir.Yoksul semtlerdekifaflist gözda¤›Bu y›l›n 9 Mart’›nda Sar›gazi’debu tür operasyonlar›n en kapsaml›örneklerinden birine tan›k olduk.9 Mart gecesi, daha ortal›k ayd›nlanmam›flken,insanlar›n büyükbölümü uykuda iken, polis, emekçilerinoturdu¤u sokaklar› kuflat›p,onlarca eve ve Sar›gazi ÖzgürlüklerDerne¤i’ne bask›n düzenledi.‹stanbul kontrgerillas› bask›nlariçin gecenin 04.00’ünü tesadüfenseçmemiflti elbette. Robokoplar gibigiyinmifl yüzlerce özel tim, terör estiriyorlard›.Havada ise bir helikopterdolafl›yordu. Yoksul halk, polisoperasyonunu “savafla gelir gibigeldiler” diye adland›rm›flt›. Fakat“gibi”si fazlayd› bu tan›m›n. Gerçektenbir savafla gelmiflti AKP’ninpolisi.Polis, kap›lar›n› zorla aç›p uzunnamlulu silahlarla girdikleri yoksul14AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


halk›n evlerinde, yataktaki çocuklar›bile yerlere yat›r›yordu;Irak’taki Amerikan askerlerinin,Filistinlilerin evlerini basan‹srail askerlerinin tarz› neyse,ayn›s›n› uyguluyorlard›. 31kifli gözalt›na al›nd› bu bask›nlarda.Gecekondu semtlerine yapt›klar›bask›nlarda bomba arama gerekçesiyle“robot”lar sokuluyor evlere.Sokak ortas›nda atefl aç›l›yor. Kurflunlarla,tehditlerle, küfürlerle, iflkencelerlehalk› sindirmek amaçlan›yor.Bu operasyon yöntemini, dahasonra Çingenelere yönelik bir çoksemtte yap›lan operasyonlarda gördük.Ard›ndan Kürt yurtseverlerineyönelik “KCK operasyonu” ad› alt›ndasürdürülen bask›nlarda, mahallelerkuflat›ld›, 50, 60, 70 kifli birseferde semtlerden toplan›p götürüldü..10 Eylül sabaha karfl› bu kezESP’lilere yönelik bir operasyonvard›. Sultangazi’de, Maltepe’deyap›lan operasyonlarda, saat 05.00s›ralar›nda havada yine helikopterleruçuruyordu ‹stanbul polisi. Belkimahalleden al›nacak olan bir ikikifliydi ama “operasyon büyük”tü.Operasyon, gözalt›na al›nanlardançok, gözalt›na al›nmayan ama heran al›nabilecek olan yoksul halkayönelikti. Son zamanlardaki her gözalt›ndaoldu¤u gibi, bir gözda¤›sald›r›s›yd› bu da. Helikopterlerinrolü buydu.Mahallelerimizi ‘FaflizmeKarfl› Omuz Omuza’anlay›fl›yla savunmal›y›z!Faflist terörün karfl›s›na ç›kmayanlar,bunun için tüm devrimcilerlebirlikte davranmayanlar, halk› faflistterörün karfl›s›nda birlefltirmeyeçal›flmayanlar, demokrat olduklar›iddias›nda bile bulunamazlar...‘Faflizme Karfl› OmuzOmuza’; Mahallelerimizibu anlay›flla savunmal›y›z!Sar›gazi’de Halk Cepheliler’e vehalka yönelik sindirme ve gözda¤›bask›n› yap›ld›¤›nda, ilerici, demokratikkesimler sesini ç›kartmad›lar.Sorun sanki sadece Halk Cepheliler’eyönelik gibi görüldü. (Öyle görülsebile dayan›flma bir demokratl›kgörevidir, fakat sorunun bu taraf›n›flimdi bir yana b›rak›yoruz.)Sonra benzeri operasyonlarBDP’lilere yöneldi, sonraESP’ye... S›rayla gidiyor oligarfli...1 Nisan 2004’te Halklar veÖzgürlükler Cephesi’ne yönelik“befl ülkede birden” gerçeklefltirilensald›r›lar bir milatt›r demifltik. 1Nisan, devrimci ilerici güçlere yöneltilen“operasyonlar”›n alenikomplolarla sürdürülmesinin vehalklara yönelik bir gözda¤›na dönüfltürülmesininilk örneklerindendi.7 Aral›k 2006’da, yozlaflmayakarfl› mücadele yürüten Temel Haklarderneklerine yönelik “operasyon”da,‹stanbul’un 20 ilçesindekiTemel Haklar derneklerine ayn› andasald›r›ld›, onlarca kifli gözalt›naal›nd›, 32 kifli savc›l›¤a ç›kar›ld›, 15kifli tutukland›. Bir k›sm› hala tutuklu.Bu operasyon da, demokratikmücadeleye karfl› bir sindirme vegözda¤› operasyonuydu.Ülkemizin devrimci, ilerici, demokratgüçleri, bu tür sald›r›lara,karfl› direnifli, sahiplenmeyi yeterincebüyütemedi¤i için, oligarfli bupolitikay› pervas›zlaflt›rarak sürdürmeyedevam etti.Oligarflinin tecrit sald›r›lar› çerçevesindede s›ks›k belirtti¤imiz gibi,emperyalistler ve oligarfliler, yoketmekistedikleri güçleri “en tehlikelilerdenen az tehlikelilere” kadars›ralamakta ve ona göre sald›rmaktad›rlar.Bugün kendilerine yönelikbu tür “operasyonlar”, komplolarolmayanlar, böyle bir fleyin hiç olmayaca¤›n›düflünmemelidirler.Reformistler bile düflünmemelidir.Faflizmin fliddetinden kendinikurtard›¤›n› sanmak yan›lg›d›r.Faflist terör ve komplolar,yeri zaman› geldikçe, düzeninen zarars›z gördü¤ü “muhaliflere”bile yönelir.Tüm devrimci, demokrat, ilericigüçler, AKP iktidar›n›n yoksulsemtlerde estirdi¤i terörün ve en genelanlamda hayat›n her alan›ndakifaflist terörün karfl›s›na dikilmeliyiz.En ufak bir sald›r›da, faflizmekarfl› omuz omuza olmal›y›z. Sald›-r›lar karfl›s›nda daha güçlü bir direniflörgütlemeliyiz. Daha güçlü hayk›rmak,faflizme karfl› omuz omuzaolmakla mümkündür."Faflizme Karfl› Omuz Omuza"slogan›n› güncellefltirmek, bugünkarfl› karfl›ya oldu¤umuz görevlerinyerine getirilmesine hizmetedecektir. Faflist terörün karfl›s›naç›kmayanlar, bunun için tüm devrimcilerlebirlikte davranmayanlar,halk› faflist terörün karfl›s›nda birlefltirmeyeçal›flmayanlar, b›rak›ndevrimci olmay›, demokrat olduklar›iddias›nda bile bulunamazlar.Faflist teröre karfl› mücadele bugüngüncel anlamda öncelik veönem kazanm›flt›r. Faflist terörekarfl› halk güçlerinin birlikteli¤inisa¤lamak ayn› ölçüde güncel veönemlidir. Faflizme karfl› omuzomuza olmak, devrimci olman›n da,demokrat olman›n da ölçüsüdür.Elbette sorun sadece bir slogan›ngüncellefltirilmesi ya da sadece buslogan›n eylemlerde at›lmas› de¤ildir.Sorun bu slogan›n muhtevas›temelinde bir tavr›, bu temelde birbirli¤i gelifltirmektir.Demokratik mevzilerimizidirenmeden koruyamay›z!Devrimcilerin örgütlendi¤isemtler, polisin her gün keyfi olarakterör estirdi¤i yerler mi olacak?AKP’nin polisi, en kaba, en baya¤›biçimde komplolor düzenleyecekve bunu sessizlikle kabul mu ettire-Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor15


Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010cek?.. Demokratik mücadele dedi-¤imiz bunlar›n karfl›s›nda demokratikbir direnifl örgütlemekten baflkabir fley de¤ildir zaten.Bunun için mücadelenin tümmeflru biçimlerini kullanarak birliktebir direnifli örgütlemeliyiz. Yoksulgecekondulardaki polis terörüyleilgili büyük paneller de yapabiliriz,semtlerimizde barikatlar da kurar›z.Meflrulu¤una inananlar içinbarikatlar da meflrudur.Ülkemiz faflizmle yönetilen birülkedir. Bugün sahip oldu¤umuzhiçbir mevzi, bedelsiz kazan›lmam›flt›r.Evet, bunlar için bedel ödemeyenler,hiçbir bedel ödemeden bukazan›mlardan, mevzilerden yararlananlarvard›r, ama bu baflkalar›n›nda bedel ödemeyece¤i anlam›na gelmiyor.Biz, ‹stanbul’un yoksul gecekondusemtlerindeki mevzilerimiziböyle yaratt›k, böyle koruduk.Küçükarmutlu kendili¤indenKüçükarmutlu olmad›. fiehitler, tutsakl›klar,nice bedeller ödendi. Polissald›r›lar›na direnildi polis deste-¤indeki mafyayla çat›fl›ld›... Nurtepe’ninad› “Çayan Mahallesi” isee¤er, bu orada yap›lan say›s›z direniflinürünüdür. Orada bir park, birflehidimizin, Hüseyin Aksoy’un ad›-n› tafl›yorsa, oran›n ad› gerçektenkanla yaz›lm›flt›r... Bugün bu konulardaçeflitli spekülasyonlar yap›l›-yor, ‹stanbul’un dört bir yan›ndadevrimcilerin ad›m bile atmad›¤›yüzlerce yer varken, kazan›lm›flmevziler üzerinden kolayc› hesaplaryap›l›yor. Ama o mevzilerde hiçbirfley kolay de¤ildi. Hat›rlay›n, BüyükDirenifl s›ras›nda, Küçükarmutlukaç kez kuflat›ld›, kaç kez panzerlerle,ölüm mangalar›yla sald›r›laramaruz kald›... Kim geldi iflgal edilmifl,kuflatma alt›ndaki Küçükarmutlu’nunbarikatlar›na?Sibel Yalç›n Park› ad› için kaçdirenifl gerçeklefltirildi, bu park üzerinetart›flma ç›karanlar bunu biliyormu? Geçen haftaki gibi, barikat barikatçat›flmadan, direnmeden oisimler korunabilir mi?.. 1 May›sMahallesi de direniflle o ad› almad›m›? 1 May›s Mahallesi’ndeki fiükrüSar›tafl Park› da, ›srarl›, kararl›,bedelleri göze alan bir sahiplenmeninsonucu de¤il mi?Demokratik mevzileri sahiplenmek,onlar› faflizmin sald›r›lar›karfl›s›nda savunmakt›r!.. Kazan›lm›flmevzilere “sahip” ç›kmak,hak iddia etmek kolayd›r. Esas olan,direnifller içinde yeni mevziler yaratmakve onlar› faflist teröre karfl›savunmakt›r. Baz› mevziler için, aylarcade¤il, y›llarca de¤il, ony›llarcasavafl vermek zorunda kalm›fl›zd›r.Bu tarz, solun bir çok kesimine “yabanc›”olsa da, demokratik mücade-Faflizmin oldu¤u bir ülkede, birsantimetrekarelik bir mevziyi bilebedel ödemeden yaratamazs›n›z.Demokratik mevzilerisahiplenmek, onlar› faflizminsald›r›lar› karfl›s›ndasavunmakt›r! Kazan›lm›flmevzilere “sahip” ç›kmak, hakiddia etmek kolayd›r. Esas olan,direnifller içinde yeni mevzileryaratmak ve onlar› faflist terörekarfl› savunmakt›r.le böyle bir mücadeledir.Faflizmin oldu¤u bir ülkede, birsantimetrekarelik bir mevziyi bilebedel ödemeden yaratamazs›n›z.Faflist terörün biçimleride¤iflir; amac› de¤iflmez!Faflizme karfl› mücadelede, solubir atalet içine sokan nedenlerdenbiri, faflist terörün biçimleriylemuhtevas› aras›ndaki ba¤› do¤rukuramamas›d›r.Bugün, infazlar, kaybetmeler,katliamlar, 1990’lardaki gibi de¤ilörne¤in; o zaman çeflitli kesimler,bu durumu kabul edilebilir görüyorlar;iyi kötü bir demokrasi geldi düflüncesinekap›l›yorlar. Sorun bukavray›fltaki sa¤c›laflmad›r. Faflizmgerçe¤i yumuflat›l›yor, hatta yok say›l›yor.Bu kavray›fl temelden yanl›flt›r.Faflist terörün hangi biçimlerebürünece¤i tamamen sistemin ihtiyaçlar›ylailgilidir. Faflizmin yöntemlerinin“yumuflakl›¤›”, “sertli¤i”üzerinden mücadelemizi geri çekemeyiz.Faflizm, hangi yöntemi kullan›rsakullans›n, ayn› hedefe yönelir.Devrimci demokrat güçler, faflizminflu veya bu sald›r›s›n› do¤algörme, kan›ksama durumunda olamazlar.‹nfazlar›n en yo¤un bir biçimdesürdü¤ü dönemde, hat›rlanacakt›r,infazlar›n en önemli amaçlar›ndanbiri hep, bunun tüm halka ve devrimcilerekarfl› bir gözda¤› olarakkullan›lmas›d›r. “Devrimci olursan›zböyle olur” tehdidi vard›r infazlarda.Faflist terörün baflka biçimlerindede vard›r ayn› tehdit ve amaç.Gecekondular›m›za yönelik yukar›-da anlatt›¤m›z sald›rganl›k da ayn›muhtevaya sahiptir. Evlerimizi, sokaklar›m›z›,parklar›m›z› bas›yorlar,sokaklar›m›z› iflgal ediyorlar, panzerlerlegövde gösterisi yap›yorlar,kameralarla kap›lar›m›z›, evlerimiziniçini gözetliyorlar. Gözalt› ve tutuklamaterörü estiriliyor; en s›radan,hatta düzenin yasalar›na göreyasal faaliyetlerden insanlar tutuklan›yor.Bunun solu, devrimci demokratikmücadeleyi yoketmek isteyenbir faflist terör oldu¤u tart›flmas›zd›r.Sonuç olarak, tart›flmas›z olanbir baflka yan da, faflizme karfl›omuz omuza durmam›z gerekti¤idir.Bu faflist teröre karfl› devrimcidemokratik güçlerin birli¤ini oluflturmak,bu birlik temelinde halk›nher kesimini faflizme karfl› mücadeleyeseferber etmek görevi güncelbir görevdir. E¤er politik olarak bunoktada hemfikir olunursa, bununbiçimlerini bulmak, sol aç›s›ndansorun olmaz.16AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


Tutuklu TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n9 TAYAD’LIGÜNDÜRTUTUKLU!97HaberTAYAD’l› Aileler tutuklu TA-YAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›için yapt›klar› eylemleri sürdürüyorlar.Tutuklu olan 9 TAYAD’l›-n›n serbest b›rak›lmas› için TA-YAD’l› Aileler bu hafta da AKP önlerinde,Adalet Bakanl›¤› önündeeylemlerini yapt›lar. Bu hafta yinemeydanlarda bildiri da¤›tmaya, imzatoplamaya devam ettiler.AKP Sesimizi Hep Duyacak‹stanbul: TAYAD’l› Aileler herSal› günü AKP ‹stanbul Sütlüce ilbinas› önünde yapt›klar› eyleme 14Eylül günü de devam ettiler.18 Eylül günü tecritin kald›r›lmas›,tutuklu TAYAD’l›lar›n serbestb›rak›lmas› ‹stanbul’dan Ankara’yayürüyüfl bafllatacaklar›n› daduyuran TAYAD’l› Aileler, “AKPiktidar› karfl›s›nda muhalif bir gücü,gerçek yüzünü a盤a ç›karanhiçbir gerçe¤i görmek istemiyor”dediler. Kendilerinin y›llardar devrimcilerinyan›nda ve devrimci mücadeleniniçinde olduklar›n› veyapt›klar› her eylemde düzenin gerçekyüzünü teflhir ettiklerini söyleyenTAYAD’l›lar aç›klaman›n ard›ndan1 saatlik oturma eylemiyapt›lar.Ankara: 14 Eylül günü Ankara’daAdalet Bakanl›¤› önünde TA-YAD'l› Aileler taraf›ndan yap›lanAKP Bu SesiHep Duyacak!eylemde, “Hasta Tutsaklar›Tecritte ÖldürmekSerbest! CenazelerineKat›lmak Suç! Tutuklu TAYAD'l›-lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankartaç›ld›. “TAYAD Tecritle Susturulamaz”,“Tecrite Son”, “TA-YAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›n›nat›ld›¤› eylemde 12 Eylül'ünTürkiye halklar› için devametti¤ine, referandum öncesi devrimcilerianarak prim yapmaya çal›flanlar›ndevrimcilere sahip ç›kanlar›tutuklatt›¤›na de¤inildi. EylemTAYAD'l›lar›n Ankara yürüyüflüneça¤r›yla bitirildi.AKP'nin Zulmü SürüyorAdana: 7 Eylül Sal› günü TA-YAD’l›lar Adana AKP il binas›önünde eylem yaparak tutuklu TA-YAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›n›istediler.Eylemde TAYAD ad›na MenekfleTosun’un okudu¤u aç›klamadaAKP il binas› önünde 1 saatlikoturma eylemi yap›ld›.Marfllar›n söylendi¤i eylemdebir saat boyunca "Tecriti Kald›r›nÖlümleri Durdurun, TutuklananTAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n,Güler Zere Ölümsüzdür, Gözalt›larTutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”sloganlar› at›larak megafonlayap›lan konuflmalarda AKP teflhiredildi.Oturma eylemi yap›ld›¤› s›radaTAYAD’l›lara halk›n ilgisi yo¤undu.Kimisi merhaba diyerek, kimisiel s›k›flarak, kimisi de ikramda bulunmakistedi. Doktor oldu¤unusöyleyen bir kifli "eylemden sonrasizlere bir ikramda bulunay›m zatenbir fley yapt›¤›m›z yok" diyerekoturma eylemi bitene kadar bekledi.Ad›m Ad›m Ankara’yaYürüyoruzTecrite son verilmesi için yürüyoruzSohbet hakk›n›n uygulanmas› için yürüyoruzTutsak TAYAD’l›lara özgürlük için yürüyoruzHapishanelerde süren iflkencelere son verilmesiiçin yürüyoruzTAYADLI A‹LELERSay›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor17


TAKS‹MADANASay›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010***14 Eylül günü yine AKP önünde olan TAYAD’l›Aileler eylemde okuduklar› aç›klamada “AKP iktidar›n›ndemokrasicilik oyunu olan referandum aldatmacas›bitti. Amerika’ya ba¤›ml›, faflizmle yönetilenülkemizde, AKP’nin iktidar›n›n pekifltirilmesi d›fl›ndabir fley de¤iflmedi” denildi.Eylemde söz alan Servet Göçmen “AKP’ninzulmünü herkese duyuraca¤›z. 18 Eylül’de ‹stanbul’-dan Ankara’ya ad›m ad›m yürüyerek hapishanelerdekitecrit iflkencesini anlataca¤›z” dedi.Bayramda ‹mza Masas›‹stanbul-Taksim: TAYAD’l› Aileler, bayramda datutuklu olan 9 TAYAD’l› için eylemlerine devam ettiler.9-11 Eylül tarihlerinde bayram›n 3 günü imzatoplayan TAYAD’l›lar›n bayram›n› kutlayanlar oldu.Kiminin yaflad›¤› yoksulluktan, kiminin u¤rad›¤›haks›zl›klardan, adaletsizliklerden dolay› bayram›bile kutlayamad›¤›n› dile getiren TAYAD’l›lar, bayramlar›m›z›doyas›ya yaflayabilece¤imiz bir dünyayaratma için herkesi mücadele etmeye ça¤›rd›.Bayram boyunca 957 imza toplayan TAYAD’l›larkonufltuklar› herkese referandum aldatmacas›n›anlatt›lar.***13-14 Eylül günlerinde de TAYAD’l› AilelerTaksim Galatasaray Lisesi önünde oturma eyleminedevam ettiler. ‹mza toplay›p AKP’nin hukuksuzlu¤uteflhir edilen masada; zulme karfl› sesimizi birlefltirelimça¤r›s›n›n yap›ld›. ‹ki gün boyunca 425 imzatopland›.Tüm Yürüyüfl okurlar›n›TAYAD’l›lara 1000 Mektup,1000 Kitap kampanyas›nakat›lmaya ça¤›r›yoruzAhmet KULAKSIZ – Adres: Sincan 1 NoluF Tipi Hapishanesi AnkaraBayram fiAH‹N – Adres: Sincan 1 NoluF Tipi Hapishanesi AnkaraZeynep YAYLA – Adres: Sincan Kad›nHapishanesi AnkaraMehmet YILMAZ – Adres: Sincan 1 NoluF Tipi Hapishanesi AnkaraUmut fiENER – Adres: Sincan Kad›nHapishanesi AnkaraSeçkin Taygun AYDO⁄AN – Adres: Sincan1 Nolu F Tipi Hapishanesi AnkaraHakan YILMAZ – Adres: Sincan 1 NoluF Tipi Hapishanesi AnkaraDursun Göktafl – Adres: ‹zmir BergamaKad›n HapishanesiÖzcan Sak›nc› – Adres: 1 No’lu F TipiHapishanesi K›r›klar ‹zmir18AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


Tecritten Haberler...Eskimiflsin hücrembu düzen gibiF Tipinde tutsaklarala¤›ml› suYaz aylar› boyunca Edirne F Tipi’ndenAdana Karatafl Kad›n Hapishanesi’nekadar onlarca hapishanedetutsaklara su kesintisi uyguland›.Bilinçli olarak tutsaklar›n sular›kesilerek, su verilmeyerek, yaz aylar›n›ns›caklar›nda tutsaklar susuzb›rak›ld›.fiimdi bu politikaya bir de tutsaklaraiçirilen la¤›ml› su eklendi.Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndetutsaklar›n kulland›¤› suyala¤›m kar›flmas›na ra¤men hiçbirtedbir al›nmayarak, tutsaklar›n busuyu kullanmalar› sa¤land›.Tutsaklar günlerce la¤›ml› suyukulland›lar. Tutsaklar›n yaflam›n›ve sa¤l›¤›n› tehdit eden bu uygulama,iktidar›n tutsaklara bak›fl›n› daortaya koymaktad›r.K›r›klar F Tipindehak gasplar›Ümit Çobano¤lu’nun mektubundan:(‹zmir K›r›klar 1 No’lu FTipi Hapishanesi, 5 Eylül 2010)“...lakin zulmün sahipleride bofldurmuyor. Dan›fltay'›n aç›k görüfllerleilgili ald›¤› karardan beri aç›kgörüfllere girebilen ziyaretçi say›-m›z artm›flt›.Kontenjandan ziyaretçilerimizdegirebiliyordu. Bakanl›¤›nbayram aç›k görüflleri için yay›nlad›¤›genelge ile ziyaretçi say›m›zk›s›tland›. Yani tecriti bir kat dahaart›rd›lar.Tabi tecritcilerin bayram "süprizleri"bununla bitmiyor. Resmi tatilbahane edilip, tüm yaflam bayramboyunca durduruluyor. Örne¤inbayram boyunca mektup alam›yor,mektup da gönderemiyoruz.Bayram öncesi de yine telefondadayat›lan "tekmil verme" dayatmas›n›kabul etmedi¤imiz için ailelerimizlegörüflemedik.Edirne F Tipi’ndeziyaretçi yasa¤›Son süreçlerde hapishanelerdeartan hak ihlallerine ve iflkenceyebir yenisi daha eklendi. Tekirda¤ FTipi hapishanesinde a¤›rlaflt›r›lm›flmüebbet hapis cezas› olan tutsaklaragünde sadece bir saat havaland›rmahakk› veriliyor.Bu insanl›k d›fl› uygulamay›kabul etmeyen tutsaklar dövülerekhücrelere at›l›yor. Bu durumu TA-YAD’l› aileler ‹stanbul Taksim’deTramvay Dura¤›’nda yapt›klar› eylemleprotesto ettiler.“Tecrite ve ‹flkenceye son” yazanönlükler ve “HapishanelerdeTecrit ve ‹flkenceye Son, SohbetHakk› Uygulans›n” yaz›l› pankartlabir araya gelen TAYAD’l›lar bas›nabir aç›klama yapt›lar.Bayram nedeniyle yap›lan aç›kgörüfle, Adalet Bakanl›¤›n genelgesiuyar›nca tutsaklar›n ziyaretçilerininbir k›sm› al›nmad›. Bakanl›k ziyaretçiyasaklar› uygulayarak, hapishanelereuygulad›¤› tecriti katlayaraksürdürüyor.ÇHD, Ufuk Keskin’leilgili flunlar› anlat›yor:Ufuk Keskin’in sa¤l›k durumuile ilgili olarak Meclis ‹nsan Haklar›Komisyonuna dilekçe yazd›k.Adalet Bakanl›¤› hapishaneyeflöyle diyor; “ilac›n karfl›lanmas›çok masrafl›. Siz ilaçtan ne kadark›sabiliyorsan›z, k›s›n!” deniyor.Hapishane idareside, buna uygundavran›yor ve ilac› karfl›lam›-yor. Diyelim, hasta bir tutuklununilac›n› ailesi karfl›layamad›? O zamanne olacak?Hasta tutuklu ilac› olmad›¤› içinilaç kullanamayacak m›? Bu aç›kça“paran yoksa ilaç kullanma” demektir.Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde‹flkence ve TecritAileler ad›na aç›klamay› okuyanMehmet Güvel; AKP’nin gerçekyüzünü gösteren aynalardan birininde hapishaneler oldu¤unusöyleyedi.TAYAD’l›lar›n ard›ndan ‹HD‹stanbul fiubesi de ayn› konuyla ilgilibir eylem yapt›.TAYAD’l› Aileler eylemlerinard›ndan ‹stiklal Caddesinde konuylailgili bildiri da¤›t›m› yapt›lar.Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor19


Hasta TutsaklarSerbest Kal›ncayaKadar...‹stanbul: 17 Eylül’de hasta tutsaklar›nserbest b›rak›lmas›n› isteyendemokratik kitle örgütleri ve siyasiyap›lar Taksim Tramvay Dura-¤›’nda toplanarak Galatasaray Lisesi’nekadar yürüdüler. Türkçe, ‹ngilizceve Arapça “Hasta TutsaklarSerbest B›rak›ls›n” pankart›n›n tafl›nd›¤›eylemde “Hasta TutsaklarSerbest B›rak›ls›n”, “Katil DevletHesap Verecek” sloganlar› at›ld›.Galatasaray Lisesi önünde KESKMerkez Yürütme Kurulu üyesi Akmanfiimflek aç›klamay› okudu.fiimflek “Yar›n s›ra kimde diyedüflünmek istemiyoruz”dedi. Eylem sloganlarla sonaerdi.Adana: 4 Eylül’de ‹nönüPark›’nda bir araya gelen demokratikkitle örgütleri hastatutsaklar için eylem yapt›lar.Eylemde "Hasta TutsaklarSerbest B›rak›ls›n, TecritteSon" pankart› aç›ld› ve hasta tutsaklar›nresimleri ve isimlerinin yazd›¤›dövizler tafl›nd›.Mine Kaynak’›n bir aç›klamayaparaak hasta tutsaklar serbest b›-rak›l›ncaya kadar eylemlerin sürece-¤i belirtildi. 5 dakikal›k oturma eylemiyap›ld›***11 Eylül’de ‹nönü Park›’nda yap›laneylemde Nejdet Okay aç›klamay›okudu.Hapishanelerde iflleneninsanl›k suçunun katlanarak devametti¤ini söyleyen Okay, hapishanelerdekiölümlerden siyasi iktidarlar›nsorumlu oldu¤unu söyledi. Aç›klaman›nard›ndan oturma eylemi yap›ld›.Eyleme yaklafl›k 50 kifli kat›ld›.‹zmir: 10 Eylül’de Kemeralt›’dabir araya gelen Halk Cepheliler hastatutsaklar›n serbest b›rak›lmas› içineylem yapt›lar.Eylemde aç›klamay› okuyanFatma Alan F Tipi hapishanelerde10 y›ld›r tecrit uygulamalar›n›n de-¤iflmedi¤ini, aksine daha da a¤›rlaflt›r›ld›¤›n›söyledi.Ankara: 17 Eylül günü SakaryaCaddesi’nde yap›lan eylemde Bekirfiimflek baflta olmak üzere WernickeKorsakoff hastalar›n›n serbest b›rak›lmas›,iktidar›n daha önce yürürlü-¤e koydu¤u 45/1 genelgesinin gere-¤ini yap›lmas› gerekti¤i söylendi.TAYAD’l›lar›n Ankara’ya yap›lacakolan yürüyüflüne destek ça¤r›s›n›nda yap›ld›¤› eylemde hasta tutsaklar›nserbest b›rak›lmas› istendi.Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010YürüyüflteTek YolABD’nin “düflman”lar›Amerikan emperyalizmi, sald›r› politikalar›n› “düflman”l›küzerine kurmufltur. “Düflman ülkeler”, “Düflmanörgütler”, “Düflman liderler”, “Düflman düflünceler”,“Düflman halklar”... Bu tan›mlar, yüzy›l› aflk›nbir süredir Amerikan iflgallerinin, sald›r›lar›n›n, katliamlar›n›n,ambargo ve kuflatmalar›n, kaç›r›p katletmeleringerekçesi yap›lm›flt›r.Amerika, 1917 y›l›ndan bu yana yürürlükte olan“Düflmanla Ticaret Yasas›”n› kendine “hukuki” dayanakyaparak, sosyalist ve ilerici ülkelere, emperyalistlerinyönetimini be¤enmedi¤i ülkelere karfl› y›llarca sürenboykotlar ve sald›r›lar uygulad›.Amerikan emperyalizmi, bu “dize getirme”, teslimalma yasas› ile hiçbir de¤ere, hiçbir ahlaka, hiçbir kuralas›¤mayan yasaklar koydu, ambargolar uygulad›. Buülkelerin halklar›na açl›k, hastal›klar yaflatt›.G›da maddeleri, ilaçlar ve çocuk mamalar› da dahilolmak üzere en temel ihtiyaçlar› karfl›layacak malzemelerino ülkelere sat›lmas›n› engelledi. Amerika, ambargouygulad›¤› halklar› açl›kla, hastal›klarla, yokluklarlateslim almaya çal›flt›.Tüm dünyay› da bukararlara uymas› için zorlad›, bask› yapt›.Amerika’n›n “düflman”lar› elbette dünyadakibütün halklard›r. Yine ABD, “düflman”olarak gördü¤ü, Küba, Kuzey Kore,Irak ve ‹ran’a yönelik sald›r› ve ambargolaruygulad›.Obama’n›n da onaylad›¤› Küba’ya karfl› sürdürülenbask›, yasak ve kuflatma politikas› tam 50 y›ld›rsürüyor. Küba’ya tam 50 y›ld›r, sürdürdükleri ambargoyugerekçe yaparak ülkeye gelen gemileri bile engelliyorlar.Yine Irak’› teslim almak için uygulad›klar› ambargove ticaret yasaklar› sonucu binlerce çocuk, ilaç ve çocukmamas› olmad›¤› için yaflam›n› yitirdi. Yasaklarla veambargo ile Irak’ta yaflam› durdurdular.Kuzey Kore, ABD’nin “düflman ülke” olarak görüp,ticaret yasaklar›, ambargo uygulad›¤› ülkelerden birbaflkas›yd›.ABD, ‹ran’a “düflman”l›¤›n› ise ABD D›fliflleri Bakan›Hillary Clinton’un a¤z›ndan flöyle ifade ediyordu;“‹ran’da özgürlük ve insan haklar›n› desteklemekkesinlikle bizim politikam›z. Bunu... ‹ranl›lar› birbirleriylekonuflabilmeleri ve görüfllerini aç›klayabilmeleriiçin özellikle teknolojik araçlarla donatarak yapt›k.”‹ran’daki gerici ve emperyalizm iflbirlikçisi gruplar›destekleyip, yönlendirdiklerini, k›flk›rtt›klar›n› saklam›-yordu Clinton.Amerika, halklara karfl› “düflman”l›¤›n› böyle gösteriyor.20AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


Referandumda kazanan emperyalizm ve iflbirlikçilerdir!Türkiye, 13 Eylül’de demokrasi aç›s›ndan12 Eylül’den bir santim bile ileride de¤ildirKazanan ‹flbirlikçiler Konufluyor!TÜS‹AD: “Seçmen de¤ifliklik paketine“Evet” demifltir. Seçmen ve toplumiradesini yans›tan referandumunsonucu sayg›yla karfl›lanmal›d›r.”‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO)Baflkan› Murat Yalç›ntafl: “Yeni anayasamaddeleri, Türkiye için ekonomikgeliflmenin yolunu da açacak.”Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi(T‹M) Baflkan› Mehmet Büyükekfli:“Türkiye’de ne zaman güven, istikrarortam› olsa ekonomi büyüyor, yabanc›yat›r›mlar geliyor.”Türkiye ‹fladamlar› ve sanayicileriKonfederasyonu (TUSKON)Baflkan› R›zanur Meral: “Türk insan›13 Eylül günü adeta yeni bir milatilan edildi. AKP emperyalistlerindeste¤i, iktidar olanaklar› ve büyükparalar harcayarak, yalanlarla sürdürdü¤üreferandum kampanyas›n›“kazanm›flt›”.Erdo¤an’›n 13 Eylül’de yapt›¤›konuflmada kulland›¤› bir kaç demagojikcümleden hareketle,AKP’nin ve Erdo¤an’›n “demokratl›¤›”,“kapsay›c›l›¤›” yeniden keflfedilerek,“yeni bir dönemin” bafllad›¤›anlat›lmaya baflland›.Yalanlar, aldatmalar, çizilenpembe tablolar ile 13 Eylül Türkiye’sisanki yepyeni bir Türkiye’ydi!Çizilen bu pembe tabloda, açlar, iflsizleryoktu. ‹flçilerin 4-C’ye mahkumedilmesi, memurlara sadakazamlar› dayat›lmas› yoktu. Hapishanelerdesüren tecrit yoktu. Hastatutsaklar› katleden, hapishaneleri t›-ka basa dolduran, halka hastane götürmekyerine hapishane müjdesiveren, iflkenceyi sokaklara, meydanlaratafl›yan, düflünce ve inançözgürlü¤ünün olmad›¤›, faflizmleyönetilen bir ülkeden hiç söz edilmiyordu.AKP ve düzenin sa¤›ndan, solundandevflirdi¤i yalakalar›, ellerindekibas›n yay›n organlar› ilehalk› 12 Eylül akflam›ndan bu yanayeni bir yalan bombard›man›na tutmufldurumdalar.13 Eylül’ün bir milat oldu¤ununileri sürülüp, pembe tablolar›n çizildi¤isaatlerde AKP’nin polisi ‹stanbul’daOkmeydan›’n› iflgal etmifl,çocuklar›n, kad›nlar›n, üzerine gazbombalar› at›yor, evleri gaza bo¤uyordu.12 Eylül’de halka gözda¤› vermekiçin bir çok yerde sokaklar›, oysand›klar›n›n bulundu¤u binalar›netraf›n› iflgal eden, terör estirenAKP, birdenbire “demokrat” ilanediliyor. Halka düflman olan bir iktidardandemokrasi bekleyenler yan›ld›klar›n›bir kez daha göreceklerdir.Gerçek budur..8 y›ld›r iktidar olan AKP’ninhalka reva gördü¤ü açl›¤›, yoksullu-¤u, iflsizli¤i, sürdürdü¤ü faflist terörüunutup, linçlerin, ›rkç›l›¤›n k›flk›rt›c›s›Erdo¤an’dan bir gündeher zaman oldu¤u gibi tercihiniyine ilerlemenin ve gelifliminyönünde kullanm›flt›r.”Türkiye Odalar ve BorsalarBirli¤i (TOBB) Baflkan› M. R›fatHisarc›kl›o¤lu: “Türkiye’nin demokratikleflmesive zenginleflmesi yolundaolumlu bir ad›m.”Müstakil Sanayici ve ‹fladamlar›Derne¤i (MÜS‹AD) Genel Baflkan›Ömer Cihan Vardan: “ekonomideilerledi¤imiz bir dönemde,(...)dünyan›n ilk 10 ekonomisi içinde yeralmam›za önemli katk› sa¤layacak(t›r).”Güler Sabanc›; “Bugün art›k,Türkiye’nin iradesine hepimizin sayg›göstermesi gerekiyor”“uzlaflmac›, olgun” bir lider yaratmayaçal›flt›lar. Oysa ne kadar pembetablolar çizilirse çizilsin, 13 Eylül’deTürkiye’de halk aç›s›ndande¤iflen tek bir fley yoktu. Referandumsonucu ortaya ç›kan tablo halk›de¤il, emperyalist tekelleri ve iflbirlikçilerinisevindirmifltir.Kazanan ve sevinenTÜS‹AD’d›r, MÜS‹AD’d›r!“AKP yandafl› olsun olmas›n,Say›n R. T. Erdo¤an’› sevsin sevmesinifladamlar›, evet oylar›n›n çoklu¤ukarfl›s›nda rahatlad›. Büyükbir sermaye grubunun temsilcisireferandum sonuçlar›n› bu sözlerlede¤erlendiriyor.Ve ekliyor: E¤er hay›r oylar› dahafazla olsayd›, pazartesi piyasalardakaos yaflan›rd›.” (GüngörUras, Milliyet, 14 Eylül 2010)Hemen her geliflme karfl›s›ndaoldu¤u gibi, referandum konusundada, kapitalizmin genel kural› iflletilerek,bir kez daha “piyasalar nas›lkarfl›lad›?” sorusunu sordular.Halka sorulmayan bu sorununcevab›n› piyasalar “olumlu” karfl›-lad›. Piyasalarda “kaos” de¤il “yükselifl”vard›. ‹stanbul Menkul K›ymetlerBorsas› (‹MKB) Bileflik Endeksi,referandumdan bir gün sonrakiilk ifl gününe art›flla bafllayarak,“ tüm zamanlar›n en yüksek aç›l›flde¤erine ulaflm›fl oldu”. (Milliyet,13 Eylül 2010)Borsay› bile “tüm zamanlar›nen yüksek aç›l›fl de¤erine ulaflt›-ran” kuflkusuz iflbirlikçi AKP’ninSay›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor21


Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010k›smi anayasa de¤iflikliklerini kabulettirmesi ve ald›¤› oy oran› ile “istikrars›zl›¤a”izin vermemesiydi.Bu demektir ki, AKP iflbirlikçilerinisteklerini karfl›lamaya devamedebilecekti. ‹flbirlikçi tekelleri ilgilendiren,AKP iktidar›n›n “yara almadan”yoluna devam edebilmesiydi.AKP ve Erdo¤an’›n “fleriatç›”ya da “laik” olup-olmamas›, iflbirlikçitekelleri bu aflamada pek de ilgilendirmiyor.Referandum sonuçlar›n›n kesinleflti¤i13 Eylül günü “gülenler vesevinenler ” yine iflbirlikçi tekellerdi.Demokrasicilik oyunu “tutmufl”,AKP “istikrar› sürdürecek”bir oy oran› ile emperyalistlere veiflbirlikçilere kendisini kan›tlam›flt›.‹flbirlikçi tekeller ç›kan sonuca“sevinmeye, gülmeye” devam edebilirlerdi.Kazanan emperyalistlerkonufluyorABD D›fliflleri Bakanl›¤› SözcüsüPhilip Crowley: “Türk halk›n›ntercihidir. Demokratik kurumlar›nsivil kontrolünün dahaiyi sa¤lanmas›na yönelik çok güçlü,kararl› bir oy sonucu ç›kt›.''Almanya D›fliflleri Bakan›Guido Westerwelle: “Anayasareformu Türkiye’nin Avrupa yolundaatt›¤› önemli bir ad›md›r.”Avrupa Parlamentosu (AB)Baflkan› Jerzy Buzek: “TürkiyeAvrupa hedefine bir ad›m dahayaklaflt›.”AB Komisyonu genifllemesekreteri Stefan Füle: “Sürecinbafllang›c›ndan beri paketin do¤ruyönde at›lm›fl bir ad›m oldu¤unuvurgulad›k.”Emperyalist yay›n organ›Wall Street Journal: “Yat›r›mc›-lar destek oyunu olumlu karfl›layacak.”‹srail Haaretz gazetesi: “Referandumzaferiyle Erdo¤an Atatürk'tensonra en büyük ikinci lideroldu.”Ç›kan sonuç iflbirlikçi tekelleri,“islamc› sermaye”, “yeflil sermaye”,“Anadolu sermayesi”, “‹stanbulsermayesi” ayr›m› olmaks›z›nortak bir noktada bir kez daha birlefltirdi.MÜS‹AD ile TÜS‹AD, ayn›fleyleri düflünüyordu.Emperyalistler sonuçtanmutlu ve memnunlar“Analistler bunun Erdo¤an vepartisinin önümüzdeki y›l, üçüncükez iktidara gelmesinin yolunu açaca¤›n›düflünüyor ve bundan Türkiye’deistikrar›n devam edece¤i sonucunuç›kar›yor.” (Sami Kohen,Milliyet, 14 Eylül 2010)ABD’den, AB’ye, AKP’nin 26maddelik k›smi anayasa de¤iflikli¤ininreferandumda kabul edilmesiylebirlikte, emperyalistler “memnuniyetlerini”bildiren aç›klamalar yapt›larpefl pefle.Emperyalist ABD’nin Baflkan›Barack Obama, Erdo¤an’› telefonlaaray›p, sonuçlar›n “Türk demokrasisinigüçlendirece¤ine inand›¤›-n›“ belirtti.Kuflkusuz, emperyalistler aç›s›ndansorun, Türkiye’nin onaylanan26 madde ile demokratikleflip-demokratikleflmeyece¤isorunu de¤ildir.Onlar›n buna kafa yormad›klar›da aç›kt›r. Varsa yoksa, emperyalisttekellerin ya¤ma ve talan› sürdüreceklerikoflullar›n yarat›lm›fl olmas›-d›r.Emperyalistler, iflbirlikçilikte s›-n›r tan›mayan AKP ve Erdo¤an’danmemnundur. AKP 8 y›ld›r hiçbir biçimdesorun ç›karmam›fl, denilenher fleyi yerine getirmifl, emperyalistlerintüm isteklerini karfl›lam›flt›r.Emperyalistler Türkiye’de “istikrar”istemektedirler. Hükümetkrizlerinin yafland›¤›, oligarfli içi çeliflkilernedeniyle “güçlü bir iktidar”alternatifinin yarat›lamad›¤›,emperyalistlerin isteklerini yerinegetirecek “süreklili¤i olan” bir iktidar›nolmad›¤› koflullar , tercih edeceklerikoflullar de¤ildir.Onlar›n “istikrar”dan anlad›¤›,Ortado¤u’da emperyalizmin ç›karlar›n›koruyacak, halk hareketinigeriletmifl, iflbirlikçi bir iktidard›r.AKP’yi tercih nedenleri bundand›r.Bak›n ABD’den, AB’ye, emperyalisttekellerden ‹srail’in aç›klamalar›na,hepsinde flu ortak noktay›göreceksiniz; memnuniyetlerinintemelinde AKP’nin 8 y›ll›k iktidar›ndaemperyalistlere sundu¤uya¤ma, talan vard›r.13 Eylül’de de¤iflenbir fley yoktur13 Eylül günü her fleyin tozpembe oldu¤unu sananlar yan›l›yor.Bu yan›lg›n›n faturas›, yine a¤›r olacakt›r.13 Eylül’de ne faflizmde, neemperyalizm de bir de¤ifliklik yoktur...Bugün sorunun özü tart›fl›lm›-yor. Oy oranlar›, istatistikler yap›l›-yor, k›y› fleritlerinin rengi tart›fl›l›-yor. Siyasal-toplumsal gerçekler istatistikleriçinde bo¤uluyor.“Askeri vesayetin” kald›r›lmas›üzerine çarp›k yaklafl›mlar sürdürülüyor.26 maddenin özü tart›fl›lm›-yor. 24 saat boyunca televizyon kanallar›naç›kar›lan akademisyenlersorunu çarp›t›yor.Öyle tablolar çiziliyor ki, Türkiyegerçe¤i yoktur o tablolarda.AKP’nin iflbirlikçili¤i, emperyalistlerinsevinci, iflbirlikçi tekellerin niyebu sonuçtan “memnun” oldu¤utart›fl›lm›yor bile.Tart›flt›r›lan, bir gün içinde “demokratikdevrim” yapacak bir AKPve onun zafer kazanan “kapsay›c›”baflkan› Erdo¤and›r. Oysa Türkiyegerçekleri 12 Eylül’de ne ise 13Eylül’de de ayn›d›r.22AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


AKP iktidar›nda ülkemize üflüfltüler:Ülkemizde 25 bin emperyalist flirket!AKP iktidar›nda ülkemizdekiemperyalist flirketlerin say›s› tam 25bine ulaflt›! Bir kaç yüz de¤il, biniki bin de¤il, tam 25 bini aflk›n emperyalistflirket. Bu say›y› görünce,iki soru geliyor akla:Bir: Ne ifli var ülkemizde 25 binemperyalist flirketin?‹ki: Neden baflka zaman de¤il deAKP iktidar›nda geldiler biner biner?Bir de¤il, befl de¤il, tam 25 binemperyalist flirket ve AKP bunlardanhiç söz etmiyor. 25 bin emperyalistflirketin niye ülkemizde oldu-¤unu tart›flm›yor hiçbir düzen gücü.Bu gerçekler halktan gizleniyor.Ya¤ma ve talanda s›n›r tan›mayan,ülkemizi k›y›lar›ndan, da¤lar›-na kadar emperyalist tekellere sunanAKP’nin eseridir bu durum.Ülkemizde resmi olarak kurulmuflemperyalist flirketlerin say›s›25 bini aflt›. ‹flbirlikçiler, ülkemiziemperyalizme peflkefl çeken AKPbaflar›lar› ve iflbirlikçili¤i ile övünebilir.Halk› iflsiz, aç, yoksul b›rak›p,halk›n hiçbir talebini karfl›lamazken,Türkiye’yi tekellerin at oynatt›¤›,bir cennet haline getirmifltirAKP.Nitekim, emperyalist flirketlerinsay›s› AKP iktidar›nda 3 kat›naKazanan emperyalistler konufluyor:Avrupa Parlamentosu (AP)Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten: “Halk oylamas›ndaki netsonuç, Türk vatandafllar›n›n kendilerineyeni haklar getiren daha demokratikbir Türkiye'ye deste¤inigüçlü flekilde gösterdi.(...) Bu nedenleTürk vatandafllar›n›Y›l 2004: Ülkemizdekiemperyalist flirketlerinsay›s› 8 bin 1922006’da; AKP’nin dört y›ll›kiktidar›nda bu say› 13 bin818’e ç›kt›!2009’da bu rakam 23 bin672’ye f›rlad›!Referandum sonras› emperyalistlertaraf›ndanpefl pefle sunulandesteklerin nedeni ifltebu 25 bin flirketgerçe¤inde yatmaktad›r.ç›kt›.50 y›lda; 1954-2004 y›llar› aras›nda,ülkemizi ya¤malayan emperyalistflirketlerin say›s› 8 bin192’dir.Bu say› 2006’da, AKP iktidar›döneminde 13 bin 818’e ç›km›flt›r.Emperyalist flirketlerin say›s›2009’da; 23 bin 672’ye adeta f›rlam›flt›r.Ve bu y›llarda hep AKP iktidardad›r.AKP iktidar› dönemindeemperyalist flirketlerin say›lar› katlanarakartm›flt›r. AKP, emperyalistlereöylesine imkanlar sunmufl, öylesineözendirmifltir ki, emperyalistflirketlerin say›lar› sadece son 3 y›liçinde 10 bin artm›flt›r.Bugün bu say›, 25 bin 55’e ç›kt›.AKP emperyalist flirketler aç›-s›ndan öylesine güvenilir bir iflbirlikçidirki, tüm emperyalistler referandumsonras› adeta “zil tak›p oynam›fllar”d›r.Referandum sonras› emperyalistlertaraf›ndan pefl pefle sunulandesteklerin nedeni iflte bu 25 binflirket gerçe¤inde yatmaktad›r. Onedenle referandumun kazanan›,emperyalistler ve yerli iflbirlikçileridirdiyoruz.Kuflkusuz 25 bin rakam› sadecebir rakam, bir say› de¤ildir. O rakam›nonbinlerle ifade edilecek birnoktaya gelmesi, AKP döneminde 3kat›na ç›kmas›, ülkemizdeki emperyalistya¤ma ve talan›n büyüklü¤ünüde göstermektedir.AKP iktidar› iflbirlikçilikte,gelmifl geçmifl tüm iktidarlar› gerideb›rakm›flt›r derken, bunda hiçbirabart› yoktur.Halk›n ac›lar›n›n, yoksullu¤unun,iflsizli¤in, açl›¤›n sorumlusuAKP ve iflte bu 25 bin emperyalistflirkettir.tebrik ediyorum”‹sveç D›fliflleriBakan› Carl Bildt:“Türk halk›, reform politikalar›nadevam yönünde oy kulland›. BaflbakanRecep Tayyip Erdo¤an bundansonra yeni bir anayasa teklifiiçin daha fazla yüreklilik gösterebilecek.”‹sveç’in AB’den Sorumlu Bakan›Birgitta Ohlsson: “Anayasade¤iflikli¤i, Türkiye’yi AB’ye yaklaflt›rmakonusunda büyük bir ad›molabilir.”‹ngiliz Guardian gazetesi“Türkiye’nin Sessiz Devrimi” bafll›kl›baflyaz›s›nda, “Demokratikstandartlar›yla ve ekonomi yönetimiyleTürkiye Avrupa’ya yaklafl›-yor, bu alk›fllanmal›.”Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor23


Bu Düzen Evren’i veEvrenler’i yarg›layamaz!Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010AKP, 12 Eylül’de yap›lan referandumdadarbecilerin yarg›lanaca-¤› propagandas› yapt›. Sanki referandumcuntac›lar› yarg›lamak içinyap›ld›. Oysa referandumla yap›lan12 Eylül Anayasas›’n›n özüne dokunulmadanemperyalizm ve oligarflininihtiyaçlar› do¤rultusundaçeflitli maddelerinin de¤ifltirilmesidir.Referandumla “darbecilerdenhesap soraca¤›z, darbecileri yarg›layaca¤›z”diyenler; referandumdanistedi¤iniz sonuç ç›kt›. Hadi, yarg›-lay›n darbecileri!Bu düzen Evrenler’iyarg›layabilir mi?Darbeciler bugüne kadar nedenyarg›lanmad›? Yasalar elvermedi¤iiçin mi? Anayasan›n geçici 15.maddesi engel oldu¤u için mi? Dahaönce anayasan›n onlarca maddesinide¤ifltirdiler. Geçici maddelerindede de¤ifliklik yapt›lar. 15.maddeyi de de¤ifltirebilirlerdi. Amade¤ifltirmediler. Bugün de¤ifltirildi.Peki yarg›laman›n önü mü aç›ld›? Okonuda da hiçbir somutluk yoktur.Fakat referandum süreci boyunca“evet” demeyle darbecilerin yarg›lanmas›özdefl hale getirildi. AKP,halk›n 12 Eylül faflizmine karfl› olanöfkesini sonuna kadar istismar etti.“Yetmez ama evet” diyerek soldanda bu oyuna, bu istismara destek verildi.Evrenler 30 y›ld›r yasalar elvermedi¤iiçin yarg›lanmam›fl de¤ildir.Bugün Evrenler’i yarg›lamaktansöz edenler Evrenler’i yarg›lamazlar.Yarg›layamazlar.Çünkü onlar varl›klar›n› Evrenler’infaflist düzenine borçludurlar.Evren, onlar›n yüzlerini güldürmüfltür.Evren, 12 Eylül faflist cuntas›yladevrim mücadelesini geçici birsüre için de olsa bast›rarak sömürücüegemen s›n›flara bir nefes ald›rm›flt›r.Bundan dolay› Türkiye oligarflisive emperyalizm çok fleyborçludur Evren’e ve cunta yönetimine.‹flbirlikçi tekellere “art›k gülmes›ras› bizde” diye bayram yapt›ranEvrenler’dir. Cuntan›n yeniden güçlendirdi¤ifaflist düzendir.Amerika’ya “bizim çocuklar baflard›”dedirten ve tüm emperyalistlerinyüreklerine su serpendir Evrenler.Tüm düzen, ‹ST‹SNASIZ TÜMDÜZEN, 12 Eylül cuntac›lar›n›ba¤r›na basm›fl, meflrulaflt›rm›flt›r.Evrenler’i toplant›larda a¤›rlayan,onlara fahri profesörük ünvanlar›verip cüppeler giydiren, Evren’e flehirlerinanahtarlar›n› ve fahri hemflerilikberatlar›n› verenler, baflka ülkelerinde¤il, bu ülkenin kurumlar›yd›.Üniversitesi, bas›n›, barolar›,belediyeleriydi.12 Eylül düzeni üstündekurulmufl, bu düzendenbeslenenler mi Evrenler’iyarg›layacak?Sivil giyimli BaflbakanErdo¤an’la, üniformal› cuntaflefi Evren aras›nda hiçbir farkyoktur.Bak›n Tayyip Erdo¤an’a:Karfl›n›zda tipik bir Evren göreceksiniz.Üslubuna bak›n,halka bak›fl aç›s›na bak›n, siyasimüdahalelerine bak›n. TipikKenan Evren’dir.Zab›talar›n k›fll›k elbisesindende, resimden de en iyianlayan odur.Elbette en önemlisi “asmayal›mda besleyelim mi” zihniyetinindevam›d›r Erdo¤an. O zihniyetinhapishanelerine bak›n;bunu çok somut görürsünüz.Halk›n herhangi bir konuda enküçük bir elefltiri yapmas›n›,her hangi bir talepte bulunmas›n›“nankörlük” olarak görenzihniyette de Evren’le Erdo¤anbirbirinin ayn›s›d›r.12 Eylül cuntas›ndan sonra kurulantüm hükümetler cuntadan beslenmifltir.AKP’nin yapt›¤› de¤ifliklikdahil bugüne kadar Anayasa’dayap›lan hiçbir de¤ifliklik, cuntac›-lardan hesap sormak, halk›n taleplerinikarfl›lamak, hak ve özgürlüklerigeniflletmek için yap›lmam›flt›r.Tam tersine emperyalizmin ihtiyaçlar›do¤rultusunda emperyalist talanve sömürünün önünde engel olanmaddeler de¤ifltirilmifl ve Evren yönetimininyeniden flekillendirdi¤ifaflist düzen pekifltirilmifltir.12 Eylül cuntas›n›n kurumsallaflt›rd›¤›aç›k faflizm üzerine kurulmufl,12 Eylül’ün kurumlar›ndan ve yasalar›ndanbeslenen hiçbir düzen partisi,cuntac›lardan hesap soramaz.Cuntadan sonra kurulan tüm hükümetlerhalk›, 12 Eylül’ün faflistyasalar›yla ve 12 Eylül’e as›l faflistniteli¤ini veren faflist kurumlar›ylayönetmifllerdir. ‹ktidara gelen tümpartiler seçim döneminde 12 Eylül’ünkimi kurumlar›na karfl› olduklar›n›söylemifllerse de, iktidarageldikten sonra bu kurumlar› iktidarlar›n›güçlendirmek için kulland›lar.Hatta bu kurumlarda kadrolaflmakiçin birbirleriyle yar›fl içindeoldular.AKP, bunun en tipik örne¤idir.YÖK’ü ele geçirene kadar YÖK’ü24AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


“zulüm”le özdefllefltirmiflti. YÖK’üele geçirdikten sonra, YÖK hakk›ndatek bir söz söyledi¤i olmam›flt›r.Kald› ki, cuntalar emperyalizmineseridir. Hiçbir cunta Amerika’danba¤›ms›z yap›lmam›flt›r.Cuntac›lar›n “yarg›lanmas›” da yineAmerika’dan ba¤›ms›z yap›lamaz.Emperyalist tekellerin ve iflbirlikçitekelci burjuvazinin ç›karlar›söz konusu oldu¤unda kiflilerin,partilerin, halklar›n, ülkelerin hiçbirinin önemi yoktur. Onlar, ç›karlar›gerektirdi¤inde dün, ittifak yapt›klar›devletleri f›rlat›p atarlar. Düniktidar yapt›klar› partileri da¤›t›p unufak ederler. Dün teflvik edip yönetimeel koymas›n› sa¤lad›klar› cuntalar›bugün günah keçisi ilan ederler.Hatta kurban da ederler. Nitekimbunun say›s›z örnekleri yaflanm›flt›r.Amerika y›llard›r kol-kanatgerdi¤i iflbirlikçisi ‹ran fiah›’n› iflibitti¤inde yüzüstü b›rakm›flt›r. fiili’nincunta flefi Augusto Pinochet’denNikaragua’n›n darbecisiAnastasio Somoza’ya, Arjantin’inJorge Videlas›’na kadar y›llarca kolkanatgerdikleri cunta fleflerini, ç›-karlar› gere¤i daha sonra göstermelikmahkemelerde yarg›lam›fllard›r.Kald› ki mahkemelerin göstermelikolmas›n›n da bir önemi yoktur. Sözkonusu olan emperyalizmin ç›karlar›olduktan sonra cuntac›lar idamedilse ne olacak. Cuntalar, cuntay›yapanlardan ibaret de¤ildir.Herhangi bir iktidar, Amerika’n›ndün, “bizim çocuklar yapt›”dedi¤i Kenan Evrenler’i yine Amerika’n›nizni ve onay›yla yarg›layabilirdide. Bu, onlar›n adaletten yanaolduklar›n›, 12 Eylül zulmünekarfl› olduklar›n› göstermezdi vegöstermez de.Mesele iflte tam da budur. Evren’i,Evren gibileri normal koflullardaasla yarg›layamazlar.Çünkü Evren yönetimindekicuntac›lar, o gün darbeyi emperyalizmve iflbirlikçi tekellerin ç›karlar›için yapm›fllard›r. Bugün Tayyipler’inbaflbakan olarak görevineyse Evrenler’in görevi de o olmufltur.Bugün Tayyipler kime hizmetediyorsa Evrenler de onlar›n ç›-karlar›na hizmet etmifltir. BugünTayyipler’in Evrenler’i yarg›lamas›demek, yar›n birilerinin de kendisiniyarg›lamas›na zemin haz›rlamas›demektir. Onun için Tayyip Erdo-¤anlar, Evrenler’i yarg›lamak istemezler.Çünkü Tayyipler, Evrenler’ikendileriyle özdefl görmektedirler.E¤er bunun d›fl›nda bir fley olmuflsa,bu yine sadece tekellerin ç›karlar›gerektirdi¤i içindir. Evrenler’e karfl›olduklar› için de¤il.Adalet!1 milyonEuro’ya ADALETSay›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010‹stanbul Befliktafl A¤›r Ceza Mahkemesi, Beyo¤lu veFatih adliyelerinde a¤›r ceza, asliye ceza ve sulh cezamahkemelerindeki hâkim ve savc›lar bak›n adaleti nas›lsa¤l›yormufl: Tutuklu her san›¤›n tahliyesi için bir milyonila 500 bin Euro ve Ukrayna’da tatil.Bu tarifeyle çal›flan 50’ye yak›n hakim ve savc› hakk›ndaAdalet Bakanl›¤› soruflturma açm›fl. Uyuflturucu çetelerive kaçakç›lar›n davalar›na bakan hakim ve savc›lar tutuklanançete elemanlar›ndan tahsil ettikleri Eurolar ve dolarlarla,kendilerine yeni bir düzen kurmufllar.Adalet köflesinde oligarflinin mahkemelerinden benzerolaylara defalarca de¤inmifltik. Uyuflturucu, kaçakç›l›k, fuhuflgibi ifllerin, iflin içinde polisler, hakim ve savc›lar, bürokratlarolmadan yap›labilmesinin mümkün olamayaca¤›-n› defalarca yazm›flt›k. Bu olay da bunu kan›tlayan örneklerdenbirisi sadece.Oligarflinin yarg›s›n›n gerçe¤i budur. Bu kurumlar oligarflininadalet da¤›tan kurumlar›. Fuhufl çetelerini, uyuflturucukaçakç›lar›n›, mafyay› yarg›l›yorlar. Ama kendileri çetekurmufllar, yukar›daki tarifeye uymayan hakim ve savc›-lar› baflka mahkemelere sürdürüyorlarm›fl. Bu da göstermektedirki bu olay 50 hakim ve savc›yla da s›n›rl› de¤il,hakim ve savc›lar teflkilat›n›n hemen hemen bütünü, bu vebenzeri ifllerin içindedirler.Adaleti böyle da¤›t›yorlar! Paras› olan için hiçbir fleysuç say›lmaz. Herhangi bir nedenle tutuklansalarda, 1 milyon Euro karfl›l›¤›nda pirüpak oluverirler.AKP’nin “yarg›y› siyasallaflt›raca¤›” tart›fl›l›yor. Yanl›fltart›flma; yarg› zaten siyasald›r. AKP’nin ele geçirmekistedi¤i yarg› da bu yarg›d›r. Bu yarg›n›n kimin elinde oldu-¤unun önemi var m›?Soruflturma aç›lan 50’ye yak›n hakim ve savc›n›n içindeBefliktafl A¤›r Ceza Mahkemelerinin hakim ve savc›lar›da var. Bu mahkemeler kuruldu¤unden beri devrimcileri“yarg›l›yor”. Bu hakim ve savc›lar ony›llard›r devrimcilereonlarca y›ldan müebbete kadar a¤›r cezalar verdiler ve vermeyedevam ediyorlar.Referandumda “yetmez ama evet” diyen AKP flakflakç›-lar›, referandumun hemen arkas›nda 12 Eylül darbecilerihakk›nda savc›l›¤a suç duyurusu yaparak “hesap sorma”flovu yapt›lar. Unutulmas›n ki, bu mahkemeler, birincisi,12 Eylül’ün mahkemeleridir. 12 Eylül hukukukun sad›k uygulay›c›lar›d›r.‹kincisi 1 milyon Euro’ya adalet(!) da¤›tanmahkemelerdir. Üçüncüsü, ayn› mahkemeler daha önce“cuntac›lar yarg›lans›n” diye soruflturma açan savc›y› sürgünegönderen mahkemelerdir.AKP’nin arkas›na s›¤›narak 12 Eylülcüler’i yarg›lamaflovuna son verin. Gerçekten 12 Eylül’den hesap sorulmas›-n› istiyorsan›z önce AKP iktidar›ndan ve düzenin hukukundanbeklentileri b›rak›n: Sonra da 12 Eylül’ün çürümüfl, kokuflmufl,1 milyon euroya adalet da¤›tan mahkemelerinekarfl› ç›k›n!TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor25


Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010AKP’nin de¤irmenine su tafl›yanlar!13 Eylül günü, yani referandumunertesi günü, çeflitli kesimler, 12Eylül cuntas›yla ilgili suç duyurusundabulunmak üzere adeta kuyru-¤a girdiler.13 Eylül’de adliye önlerindetoplananlar içinde MazlumDer’den Ufuk Uras’›n EDP’sine,Genç Siviller’den HAK-PAR’dan‹HD’ye, “Yetmez Ama Evet Platformu”ndanMarksist-LeninistESP’ye kadar bir çok kesim vard›.‹slamc›lar, fleriatç›lar, reformistler,iktidar yalakalar›, sa¤a savrulmuflayd›nlar, Marksist-Leninist oldu¤uiddias›ndakiler, hepsini ayn›gün ayn› fleyi yapmaya iten nedir?12 Eylül darbecileri hakk›ndasuç duyurusu için, baflka herhangibir gün de¤il, 13 Eylül günü ortayaç›kanlar, AKP’nin de¤irmenine sutafl›maktad›rlar. Bu tav›r, AKP’nin“anayasa de¤iflikli¤i kabul edilincememlekete demokrasi gelecek!”propagandas›na destek vermektir.Gericili¤in anayasa de¤iflikli¤ikabul edildi, darbecilerin yarg›lanmas›n›nyolu aç›ld›, propagandas›na“sol”dan destek verenler, nas›l biraymazl›k içinde olduklar›n› belkiyar›n görecekler, ama ifl iflten geçmiflolacakt›r o zaman. Solun bir kesiminialenen “Genç siviller”, “Darbeyekarfl› 70 milyon ad›m” gibi gericileryönetmektedir. Bu sözü edilenkesimlerin “baflar›s›” de¤il, solunbu kesimlerinin tüm ideolojik,politik ölçülerini, ilkelerini kaybetmiflolmas›ndand›r. ‹deolojisizleflenbir solun, oradan oraya savrulmas›,düzen güçlerinin peflinde sürüklenmesikaç›n›lmaz bir sonuçtur. (Reformizmin,düzen solunun d›fl›ndaolup da, 13 Eylül sabah› bu baflvuruyuyapman›n kime hizmet edece-¤ini göremeyen solun di¤er kesimleride kendi konumlar›na bir dahabakmal›d›rlar.)Sol, 13 Eylül sabah› ortaya koydu-¤u manzarayla gericili¤e nas›l birmalzeme verdi¤ini, nas›l gericili¤in“demokratikleflme” propagandas›nahizmet etti¤ini bir gerici faflist gazeteninflu bafll›¤›na bakarak da görebilir:12 Eylül’den hesab›, 12Eylül’ü sürdürenlerle omuzomuza sormaya kalk›flmak,siyasi bir aldatmacad›r!Demokrasi, gerici iktidarlarla,düzen içi ittifaklarlakazan›lamaz; haklar veözgürlükler bu yollageniflletilemez.Tüm devrimci, ilerici,demokrat güçler, kendiiddialar›n› ve kendikavgalar›n› büyütmelidirler!“Referandumda ‘Evet’ ç›kt›,millet adliyelere kofltu: Darbecileryarg›lans›n.” (14 Eylül 2010, Zaman)Ayn› gün Zaman’›n ana bafll›klar›ndanbiri de flöyleydi: “Türkiyeyeni döneme girdi, flimdi ileri demokrasizaman›.”Fethullahç› Zaman gazetesininbu bafll›¤› atmas›, acaba ilericilerebir fley düflündürmüyor mu?12 Eylül’den hesapsormay› 30 y›ld›rgündemde tutan,SOL’dur!Eski ÖDP Baflkan›, yeni EDP’liUfuk Uras, 12 Eylül’le ilgili suç duyurusundabulunurken bak›n ne diyor:“Bu bizim aç›m›zdan çifte bayram.Biz 30 y›ld›r bunu bekliyorduk.Kenan Evren ve arkadafllar›-n›n yarg›lanmas› için bir zeminolufltu. Çocuklar›m›za verece¤imizen büyük hediye de budur.” (14 Eylül2010, Zaman)Aymazl›¤a bak›n.Düzen yalakal›¤›na bak›n.30 y›ld›r bunu bekliyormufl... 30y›ld›r bekliyormufl ve bu “bayram”›ona AKP hediye ediyor!Hiç durma git AKP’ye kat›l!Öyle ya; böyle bir bayram› hediyeetti¤ine göre, cuntac›lar›n yarg›-lanmas› zeminini oluflturdu¤una göre,senin çocuklar›na verece¤in enbüyük hediyeyi sana verdi¤ine göre...hiç durma.Ayn› gün, 14 Eylül’de Taraf gazetesiflu bafll›¤› kullan›yor: “Gelelimreferandumun faydalar›na”.Solun belli kesimleri de geliyor.Hürriyet gazetesi 14 Eylül’deki tabloyu“Suç Duyurusu ya¤muru” diyeözetliyor. At izinin it izine kar›flt›¤›bir ya¤mur bu.fiimdiden belli ki, “yeni bir dönembafll›yor” imaj›n› pekifltirecekyeni manevralara tan›k olaca¤›z.AKP iktidar›, Mazlum-Der arac›l›-¤›yla, Genç Siviller arac›l›¤›yla,darbeye karfl› 70 milyon ad›m vebenzeri oluflumlar arac›l›¤›yla, iktidaraba¤lad›¤› “ayd›n” ve “sanatç›-lar” arac›l›¤›yla, bu kesimleri etkileyipyönlendirmektedir.“Yetmez Ama Evet Platformu”ad›na, ‹stanbul Adliyesi’nde suç duyurusundabulunanlar diyor ki:“art›k tüm darbeciler yarg› önüneç›kabilecek.”‹HD Genel Baflkan› ÖztürkTürkdo¤an diyor ki: “Bugün belkide 30 y›l›n utanc›n›n silinece¤i birgün.”Ancak Tayyip Erdo¤an bu kadarövgü dolu konuflabilir referandumsonucu için. Uras’›n, Türkdo¤an’›nsözlerinde görüldü¤ü gibi, bu kesimler,kendilerini kaybetmifllerdiradeta. Ama do¤ru da söylememektedirler.Büyük bir yalana ortakolmaktad›rlar. Darbeciler art›kyarg› önüne ç›kabilecek diye iktidar›nkendi yetkilileri bile iddia etmiyorlar...Hal böyleyken bunu söylemek,halk› aç›kça aldatmak, kiminne ifline yar›yor?Bugünü bayram ilan etmek, bugünü30 y›ld›r beklenen gün olarakadland›rmak, bugünü otuz y›l›nutanc›n›n silinece¤i gün olarak nitelendirmek,solun tarihine hakarettir.Sol flu veya bu flekilde 30 y›ld›r12 Eylül’e karfl› mücadele etmifltir;30 y›ld›r 12 Eylül’ün elefltirisini26AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


yapm›flt›r. AKP gibiler, 12 Eylül’ünaçt›¤› yoldan ve 12 Eylül’e tek birkelime söylemeden büyürken, sol,12 Eylül’e karfl› mücadele ediyordu.AKP, Evren’i Çankaya’da a¤›rlarken,sol, Evren’in oluflturdu¤u veAKP’nin sürdürdü¤ü kurumlar veyasalar taraf›ndan bask› alt›ndayd›.E¤er AKP, Anayasan›n geçici15. maddesini kald›rmay› gündemegetirdiyse, bu, devrimcilerin, ilerici,demokratik güçlerin 30 y›ld›r 12Eylül’ü unutturmamas›n›n sonucudur.Bunu çi¤nemek, devrimci, ilericidemokrat güçlerin 30 y›ll›k mücadelesineihanettir.Gericili¤in ‘demokrasiaflk›’, ilericilerin gözünüaçmal›d›r!Bu bafll›klar› AKP de¤irmeninesu tafl›yanlar›n dikkatinesunduktan sonra, bir de sorumuzolacak. Afla¤›daki bafll›klar, Fethullahç›Zaman gazetesinin sadece15 Eylül günkü nüshas›ndan derlenmifltir:- Türk milleti, askeri darbe korkusunason verdi- TSK personeli art›k daha özgür- Halk›m›z darbecilerin gasp etti¤ionuruna sahip ç›kt›- Evet oylar›yla yarg›ya demokratikdüzen getirildi- 12 Eylül’de idam edilen a¤abeyiminhesab›n› soraca¤›m- Yarg› vesayeti k›r›ld›, milli iradebloke edilemeyecek- Referandumda hay›r ç›ksa ülkekaranl›¤a gömülecekti- Yeni Türkiye’nin ayak sesleri!- Türkiye’de sessiz sedas›z birdevrim- Türkiye’nin demokratik devletyolundaki tarihi baflar›s›- Vesayete son, özgürleflmeye devam...Bu tabloda bir gariplik, birterslik yok mu? Fethullahç›lar›n,AKP savunucular›n›n bu kadar “demokrat!”,bu kadar “demokrasiden”yana görünmesinde birterslik yok mu?Halka karfl› gerçeklefltirilen say›-s›z katliam›n savunucusu, devrimcilere,direnen tüm kesimlere karfl›“terörizm” demagojisiyle her günsald›rmaya devam eden gerici birgazetenin bu kadar özgürlükçü, demokrat,darbe karfl›t› görünmesindesorgulanmas› gereken bir yan yokmu?Peki AKP bu kadar demokrat vedemokrasiden yanaysa, 1 May›slar’dakaç y›l boyunca ‹stanbul’ukim iflgal etti, kim gaza bo¤du kocakenti?Kim Tekel iflçilerini coplad›, gazbombalar›na bo¤du?Kim hapishanelerde tecrit uyguluyor,kim yüzlerce tutsa¤› katletti?Kim Diyarbak›r’›n sokaklar›nda12 insan› katletti? Kim iflkencede,sokak ortalar›nda onlarca insan›m›-z› katletti?2005’ten bu yana linçleri kimsürdürdü, linççileri kim himaye etti?Peki AKP bu kadar demokrat vedemokrasiden yanaysa, nas›l oluyorda Ulucanlar’dan Bayrampafla’ya, 1May›s 1977 katliam›ndan Maraflkatliam›na, tüm katliamlar›n faillerihala ellerini kollar›n› sallayarak dolafl›yorlar?F›nd›k üreticilerine kim sald›rm›flt›?Kim ba¤›ms›zl›k isteyengençli¤e sald›rm›flt›? Tecrite karfl›ç›kan TAYAD’l›lar› tutuklayankim? 1800’e yak›n BDP’liyi tutuklatankimdi? AKP politikalar›n›elefltirenleri en a¤›r biçimde f›rçalayan,azarlayan kim? AKP politikalar›nakarfl› ç›kan kesimleri hainler,flerefsizler diye suçlayan kim?Peki AKP bu kadar demokrat vedemokrasiden yanaysa, hapishanelerdekibinlerce devrimci, demokrat,ilerici ne?Sol, kendi iddias›n› vekavgas›n› büyütmelidir!Demokrasi gerici iktidarlarla,düzen içi ittifaklarla kazan›lamaz;haklar ve özgürlükler buyolla geniflletilemez.AB’ci, emperyalizm iflbirlikçisi,AKP ya¤c›s› Taraf gazetesinin 13Eylül günkü manfleti flöyleydi:“Halk Yönetime El Koydu”Bu gazetecilik de¤il, yalakal›kmanfletidir. Alçakl›k manfletidir. ‹flbirlikçili¤e,faflizme övgü manfletidir.Sol bu kadar büyük bir çarp›kl›-¤›n, bu kadar büyük bir riyakarl›¤›nve aldatman›n içinde bulunamaz.Halka karfl› sorumluluk, bu aldatmacay›güçlendirecek en küçük birtav›r içinde bulunmamay› gerektirir.“12 Eylül’ün 30. y›ldönümündeTürkiye seçmeni askeri vesayete enbüyük darbeyi sand›kta indirdi” diyormanflet alt›ndaki spotta.Faflizmin ad› ne zaman askerivesayet oldu? Peki sivil vesayetolunca farkl› m›? Taraf’›n “entel”,“akademisyen” yazarlar›, Hitler’in“sivil” bir iktidar oldu¤unu, Nazizmin“sivil bir vesayet” oldu¤unupekala bilirler, ama bilmezlikten geliyorlar.Türkiye’nin sorunu, sivilvesayet mi, askeri vesayet mi sorunude¤ildir, faflizm mi, demokrasimi meselesidir.Solun, tüm devrimci, ilerici, demokratgüçler, haklar ve özgürlüklermücadelesini bu anlay›flla ele almal›d›rlar.Devrimciler, ilericiler, demokratlar!12 Eylül’den hesab›n›z› baflkabir biçimde, AKP’ye, düzen güçlerineyedeklenmeden sormal›s›n›z...AKP’ye yaslanarak darbecileriyarg›lamaya kalkanlar, ya istismarc›ve riyakard›rlar ya da umutsuzluk,inançs›zl›k içinde büyük bir yanl›flasürüklenmektedirler.12 Eylül 5 generalden ibaret de-¤ildir. 12 Eylül’den hesap sormak,12 Eylül’ü tüm kurum ve uygulamalar›ylasürdüren AKP’den hesapsormaktan ayr› düflünülemez.AKP iktidar›na, düzenin flu veyabu gücüne yaslanmadan, halk› örgütleyerekbüyütelim demokrasimücadelesini. Kendi iddiam›z› büyütelim...Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor27


1 y›lda 1 milyon intiharKapitalizm umutlar› tüketiyor!Umut DevrimcilerdirSay›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010u Dünyada; 3 saniyede1 kifli bir y›lda 1 milyonkifli intihar ediyor.u Ülkemizde; Her y›lyaklafl›k 2 bin 800 kifliintihar ediyor.u Bunca intihar neden?Her y›l bir milyon insan intiharederek yaflam›na son veriyor. Birmilyon insan... çok büyük bir rakam.Bir milyon insan ölüyor. Hiçbir flekilde kabul edilebilir bir rakamde¤il. Ama gerçek.Türkiye Psikiyatri Derne¤i Baflkan›Doç. Dr. Do¤an Yeflilbursa,“10 Eylül Dünya ‹ntihar› ÖnlemeGünü” nedeniyle yapt›¤› aç›klamadaintiharlara iliflkin dünyadan veülkemizden çeflitli rakamlar verdi.Buna göre dünyada 3 saniyedebir kifli, her y›l 1 milyon kifli intiharederek yaflam›na son veriyor.Ülkemizdeki durum da farkl› de-¤il. ‹ntiharlar sürekli art›yor. 2008-2009 y›llar› aras›nda 27 bin 367 kifliintihar girifliminde bulundu vebunlardan 3 bin 81’i yaflam›n› yitirdi.Her y›l yaklafl›k 2 bin 800 kifliyaflam›n› yitiriyor. Son on y›lda 25bin kifli intihar ederek yaflam›nason verdi. Son 30 y›lda intiharedenlerin say›s› yüzde 440 artt›.Özellikle genç yaflta intiharoranlar› giderek artmakta ve 15-25yafl grubu için intihar ilk 4 ölümsebebinden birini oluflturmaktad›r.‹ntihar olaylar›n›n oran› emperyalistülkelerde daha yüksek.‹ntiharlara nedenolanlar, intiharlar›önleyemezPsikiyatri Derne¤i Baflkan› Yeflilbursa,baflta depresyon olmaküzere ruhsal hastal›klar›n, intiharriskinde 10 kat art›fla neden oldu¤unusöylüyor. Raporlarda, ''‹liflki sorunlar›,ekonomik kay›plar, yaln›zl›k,düfl k›r›kl›¤›, utanç, afla¤›lanma,baflar›s›zl›k, aile içi çat›flmalargibi zorlay›c› hayat olaylar›n›n” daintiharlarda etkili oldu¤u belirtiliyor.Kuflkusuz bunlar›n hepsi intiharlardaflu veya bu biçimde etkilifaktörlerdir. Fakat insanlar nedenbu sorunlar› yafl›yor? Bu sorununcevab› verilmeden, bunlar› oluflturannedenleri ortadan kald›rmadanintiharlar önlenebilir mi?‹ntiharlara neden olan sistemiçinde intiharlara çözüm aran›yor.Bu mümkün de¤ildir. Doç. Dr. Do-¤an Yeflilbursa; “intihar konusundatoplumsal duyarl›l›¤› art›rmakhayat kurtar›c› olabilecektir” diyorve bu çerçevede "Kriz müdahaleservisleri, telefon hatlar› oluflturulmas›n›”öneriyor.Hay›r diyoruz. Bu tür önlemlerinhiç birisi intiharlar› önlemek içinçözüm olamaz. O an için vazgeçirilenintihar giriflimleri de olabilir,ancak, intiharlar›n sürekli artmas›-n›n önüne geçilemez. Nitekim emperyalistülkelerde de intiharlarazalm›yor, sürekli art›yor. ‹ntiharlaraneden olan sistem var oldu¤u süreceintiharlar›n artmas› engellenemez.‹ntiharlar›n sorumlusukapitalizmin empozeetti¤i bunal›m kiflili¤idirKifliyi intihara götüren tek birneden yoktur kuflkusuz. Fakat bütünnedenlerin ç›kt›¤› nokta emperyalistsistemin yaratt›¤› koflullar ve insantipidir.Emperyalist sistem insanlar› açb›rak›yor. Dünyada 1 milyar›n üzerindeinsan açl›k içinde yafl›yor. Birmilyar insan›n yaflad›¤› her gün yaflamakde¤il, ölüme at›lan bir ad›md›r.Kendi karn›n› doyuramayan,yaflamak için baflkas›na muhtaç birmilyar›n üzerinde insan... Açl›k süreklibüyürken, açl›¤›n yol açt›¤› intiharlarhangi tedbirlerle önlenebilir?Emperyalizmin sömürü düzeniinsanlar› çaresizlefltiriyor. Kiflili¤inieziyor. Bencil, bireyci yoz kültürüyleinsan› topluma, kendine yabanc›-laflt›r›yor, yozlaflt›r›yor. Kiflinin ideallerini,gelece¤e dair umutlar›n›yok ediyor. Daha da önemlisi içindebulundu¤u bu durumun de¤iflebilece¤ineolan inanc›n›, tüketiyor.‹ntihar ederek yaflam›na son veren1 milyon insan, sömürü düzeninintüm umutlar›n› tüketti¤i insanlard›r.Ki, bu rakamlar ölümle sonuçlanmayanintihar teflebbüsleriylebirlikte bunun kat kat üzerindedir.Ayr›ca flunu da belirtmeliyiz ki,bu düzen insanlar› sadece intiharlarasürüklemiyor. Binlerce, onbinlercekifli intihar etmiyor fakat, fuhuflu,ahlaks›zl›¤› kabul ediyor, uyuflturucubata¤›na bat›yor. Kimisi mafyac›oluyor, kimisi köfleyi dönmek içinher türlü namussuzlu¤a evet diyecekhale geliyor. Bunlar da intihar›nbaflka biçimleridir. Çünkü buörneklerde de insanlar kendi kiflilikleriniöldürüyorlar, kendi namuslar›n›,ahlaklar›n›, de¤erlerini öldürüyorlar.Umut devrimcilerdirçözüm devrimdedir“‹ntiharlar›n, sorumlusu emper-28AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


yalizmdir” denilip geçilemez.Her y›l 1 milyon insan... Yaflamumudu tüketilmifl milyonlar... Dünyahalklar› ne kadar büyük zulümalt›ndad›r. Fakat açl›k, yoksulluk,zulüm ne kadar büyük olursa olsun,halklar umutsuz olamaz.Halklar›n umudunu tüketip intiharlarasürükleyen emperyalizmdir.Emperyalizm aç b›rak›yor. ‹nsanlar›iflsiz, çaresiz, acz içinde b›rak›yor.‹nsan kifliliklerini eziyor. Halklar›ntek kurtulufl umudu ise sosyalizmdir.Sosyalizmde tek bir insan aç b›-rak›lmayacakt›r. Kapitalizmde sorunolan açl›k, yoksulluk, iflsizlik,sa¤l›k, e¤itim, konut gibi insanlar›nen temel ihtiyaçlar› sosyalizm içinsorun olmaktan ç›km›flt›r. Kapitalistdüzende insanlar› umutsuzlu¤a, çaresizli¤edüflüren önemli etkenler debunlard›r. ‹ntiharlar için de çare,umut sosyalizmdir. Halklara buumudu tafl›yacak olan devrimcilerdir.Halklara umudu göstermeliyiz.Kurtuluflun yolunu göstermeliyiz.‹ntiharlar›n büyük ço¤unlu¤unu15-25 yafl aras›ndaki gençler oluflturuyor.Bu gençler bizim gençlerimiz.Gençlerimizin emperyalizminsömürü çarklar› aras›nda yok olmas›naizin veremeyiz. Devrimcilerinolmad›¤› yerde umutsuzluk var-‹stanbul, 1 May›s Mahallesi 8.Geleneksel 2 Eylül Kurulufl Festivalisona erdi. Festivalde aç›lanHalk Cephesi stand›nda Mahir veDay›’n›n resimlerinin yer ald›¤›,"Mahir'den Day›'ya Sürüyor BuKavga" slogan›n›n yaz›l› oldu¤upankart as›ld›. Stand›n hemen arkave ön binalar›na Mahir Çayan'›nresmi olan üzerinde "Mahir HüseyinUlafl Kurtulufla Kadar Savafl"ve mahallenin flehidi fiükrü Sar›-tafl'›n resmi olan ve üzerinde "fiükrüSar›tafl Ölümsüzdür" slogan›noldu¤u pankartlar as›ld›. Stantta hapishanedirenifllerinde flehit düflendevrimcileri anlatan kitaplar, HalkAnayasas› Tasla¤›, Yürüyüfl veTav›r dergileri sat›fl›1 May›s Mahallesi Kurulufl Festivaliyap›l›rken, tutuklu TAYAD’l›lar›nserbest b›rak›lmas› için imzatopland›. Festival boyunca Yürüyüfldergisi okurlar› derginin sat›fl›n›yapt›lar. Festivalde TAYAD'l›lar dakendi stantlar›n› açarak TAYAD'›nhiçbir bask›yla susturulamayaca¤›-n› bir kez daha gösterdiler.Üç gün süren festivalde, ilk günTAYAD Baflkan› Avukat BehiçAflç› ve ESP ‹l Yöneticisininkonuflmac› olarak kat›ld›¤› "Hapishanelerve Tecrit” konulu bir panelyap›ld›. ‹kinci günde "1 May›s Mahallesi’ninTarihçesi ve KentselDönüflüm" konulu panel yap›ld›.Festivalin son günü mahalledeyürüyüfl yap›ld›. Halk Cephesi’nin150 kifliyle kat›ld›¤› yürüyüflte;d›r. Umudu her yerde halka ulaflt›rmal›y›z.Devrimciler dünyan›n engüçlü insanlar›d›r. En güçlü iradeyesahiptir. Oligarflinin iflkencehanelerinde,hapishanelerinde yenilmezli-¤ini defalarca kez göstermifltir. Hiçbirzorluk karfl›s›nda çaresiz olamaz.Halk da çaresiz de¤ildir. Milyonlar›umutsuzlaflt›ran bu düzendir.Umut halk›n kendisindedir.Devrimcilerin görevi bu umudugöstermektir. Düzen örgütsüzlefltirerekumutsuzlaflt›r›yor. Halk›n örgütsüzleflmesidüzenin güçlenmesidir.Düzenin güçlenmesi intiharlar›ndaha da artmas› demektir.Umutsuz b›rak›lan halka devrimcininiradesini, gücünü tafl›mal›-y›z. Her y›l 1 milyon insan... Biziminsanlar›m›z. Sahipsiz, çaresiz,muhtaç... Bu, emperyalizmin dünyahalklar›n› sessizce katletmesidir.1 milyonun yükü tüm dünyadevrimcilerinin omuzlar›ndad›r.Çünkü dünya halklar›n› devrimden,sosyalizmden baflka kurtuluflu yoktur.Devrim tüm dünyada büyütülmedi¤isürece intihar eden milyonlar›nsay›s› her geçen y›l daha dabüyüyecektir. Bu gerçe¤in bu yal›nl›ktabilincinde olan devrimcilerdir.Ve bu gerçeklik içinde devrimcilikyapmak zorunluluktur. Umudunuyitirmifl milyonlar›n sorumlulu¤udevrimcilerin omuzlar›ndad›r.Bu yüzden devrimcilik dünyan›nen meflru, en onurlu görevidir.Devrimcilik, faflizm koflullar›ndabüyük bedelleri gerektirmektedir.Ancak hiçbir bedel devrimcilikyapmaman›n gerekçesi olamaz. Düzeniçinde halk›m›z çok daha büyükbedelleri ödemek zorunda kalmaktad›r.Açl›kla, yoksullukla, iflsizlikle,uyuflturucuyla, fuhuflla, ahlaks›zl›klar›yladüzen halk›m›za çok dahabüyük bedeller ödetmektedir. Sadeceintihar eden insanlar›n say›s›nabakmak yeterlidir. Son on y›lda ülkemizde25 bin kifli intihar etti.Kurtulufl Savafl›’nda yaflam›n› yitirenlerinsay›s› bile bundan daha azd›r.Devrim için ödenen her bedelhalk›n kurtuluflu için ödenmektedir.Anneler, babalar, çocu¤unuz içinen tehlikeli olan bu düzendir. Budüzen, çocuklar›m›z›n umudunu tüketiyor.Gelece¤ini elinden al›yor.Her y›l binlerce genci intihara sürüklüyor.Çocu¤unuzu korumakad›na yapman›z gereken onlar› devrimcilerdenuzaklaflt›rmak de¤il,devrimcilefltirmektir."Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,Y›k›mlara Geçit Vermeyece¤iz,Bar›nma Hakk›m›z Engellenemez,Fuhufla Hay›r, Yozlaflmaya Hay›r,Çeteleflmeye Hay›r" yaz›l› dövizlertafl›nd›. Festivalde üç gün boyuncakonserler ve tiyatro gösterileriyap›ld›.Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor29


BilgigüçtürSay›: 23415 SORUDASınıfYürüyüfl19 Eylül2010Tarihten, bilimden,önderlerimizden, geleneklerimizdenö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz1-) S›n›f Nedir?Toplum, s›n›flardan oluflur. S›n›f;toplumsal zenginlikten ald›klar›paya göre, toplumsal konum veyerleri birbirinden farkl› olantopluluklara denir.S›n›f›n en özlü tan›m›n› Lenin yapm›flt›r:“Tarihsel olarak belirlenmifltoplumsal bir üretim sistemiiçindeki yerine; üretim araçlar›yla(Ço¤u zaman yasalarla belirlenmifl)iliflkilerine, eme¤in toplumsalörgütlenmesinde oynad›klar›role ve toplumsal zenginliklerdenald›klar› pay›n büyüklü¤üneve bu paya hangi araçlarlasahip olduklar›na bak›larakbirbirinden ayr›lan genifl insantopluluklar›na s›n›f denir.”Her sömürücü toplumda, üretimaraçlar›na sahip olanlar ve üretimaraçlar›ndan yoksun olanlar,sömürenler ve sömürülenler olarakiki ayr› s›n›f› oluflturur.2-) Peki, s›n›flar ne zaman venas›l ortaya ç›kt›…S›n›flar›n henüz ortaya ç›kmad›¤› ilkeltopluluklarda, insanlar yaflamlar›n›sürdürebilmek için birbirlerinemuhtaçt›lar ve gerekliolan fleyleri ortaklafla çal›flmaile elde ediyor, elde ettiklerini detüm topluluk üyelerine eflit olarakpaylaflt›r›yorlard›.Ancak bu üretim iliflkisi zamanlaüretici güçlerin geliflmesiyle yeriniyeni bir üretim iliflkisine b›-rakt›. Üretim araçlar›n›n geliflmesiyletoplulu¤un her üyesi ortalamabir güçle kendi yaflamlar›için gerekli fleyleri üretmeyebafllad›. ‹fl bölümünde en ifllevselolanlar, elde edilenlerden dahabüyük pay almaya bafllad›-lar. Zamanla toprak ve sürülerüzerinde özel mülkiyet oluflmayabafllad›. Aletlerin geliflimive emek üretkenli¤inin artmas›ile birlikte çok daha önemlibir de¤iflim yafland›. Öncelerikabileler aras›ndaki savafllarda,esir al›nanlar, öldürülüyordu.Emek üretkenli¤ininartmas›yla tutsaklar öldürülmeyipçal›flt›r›lmaya baflland›. Savafltutsaklar› kendi tükettiklerindendaha fazlas›n› üretiyorlard›.Böylelikle ilk zenginleflmekayna¤› ortaya ç›kt›. Kölelerinürettiklerinin fazlas›, köle sahiplerinegidiyordu. Toplumun birkesimi, tutsaklar›n eme¤ini sömürmeyebafllam›flt›. Baflkas›n›nyarar›na çal›fl›p art›-ürün yaratansavafl tutsa¤› kölelerle, kölelerineme¤ini sömürüp zenginleflenköle sahipleri, iki ayr› s›n›ft› art›k.Kölelere ve üretim araçlar›nasahip olan efendiler, toplulu¤uns›radan üyelerini de çiftçileri, çobanlar›ve zanaatç›lar› da sömürüpkölelefltirmeye bafllad›lar.Böylece toplum, üretim araçlar›-n› elinde bulunduran köle sahipleris›n›f› ve üretim araçlar›na sahipolmayan, sömürülen kölelers›n›f› diye s›n›flara bölündü.3-) S›n›fl› toplumlar ve bu toplumlardatemel s›n›flar hangileridir?Toplumlar tarihindeki s›n›fl› toplumlar;köleci toplum, feodaltoplum, kapitalist toplum ve sosyalisttoplumdur. Her s›n›fl› toplumdatemel iki s›n›f vard›r. Butemel s›n›flar köleci toplumda,köleler ve köle sahipleridir. Feodaltoplumda temel s›n›flar; feodalbeyler yani büyük toprak sahiplerive topraks›z köylülerdir.Kapitalist toplumda ise; burjuvazive proletaryad›r. Sosyalist toplumdada s›n›flar bulunmaktad›r.Bunlar; proleterya, köylülük veküçük burjuvazinin çeflitli katmanlar›d›r.Ancak sosyalist toplumdakifarkl› s›n›f ve katmanlararas›nda sömüren ve sömürüleniliflkisi yoktur. Proletarya diktatörlü¤ündeifadesini bulan sosyalizm,ayn› zamanda s›n›fs›ztopluma komünizme geçifl sürecidir.Sosyalizm ileriye tafl›nd›kças›n›flar da varl›klar›n› yitirecektir.4-) Temel olmayan s›n›flarhangileridir?Temel olmayan s›n›flar, eski üretimiliflkisinin temel s›n›f› olup, yeniüretim sisteminde tali durumadüflen s›n›flard›r. Bunlara temelolmayan s›n›flar diyoruz. Bunlar›nbir k›sm› zamanla s›n›f olmaözelli¤ini de yitirip katmanlara,daha küçük topluluklara dönüflür.Örne¤in, köylülük feodaldönemin temel s›n›f›d›r. Kapitalistdönemde ise köylülük temelolmayan bir s›n›f haline gelmifltir.Kapitalist toplumda temel s›-n›flardan biri olan burjuvazi,feodal dönemde temel olmayanbir s›n›ft›. Özetle; “Temel olmayans›n›f; kendi üretim düzeninind›fl›nda, baflka bir üretim düzenindeyer alan s›n›ft›r.”Bir de s›n›f niteli¤i tafl›mayan serbestmeslek sahipleri gibi toplumsalkesimler vard›r. Bunlarda toplumsal katmanlar olarakadland›r›l›r.5-) Tarihte s›n›fs›z toplum varm›d›r?Evet, vard›r. ‹nsanl›k tarihinde toplumlar›ns›n›flara bölünmedi¤ive s›n›flar›n olmad›¤› toplum ilkelkomünal toplumdur. ‹lkelkomünal toplumda insanlar do¤aflartlar›na, yabani hayvanlar›nsald›r›lar›na karfl› koyabilmek veyaflamlar›n› sürdürebilecek fleylerielde etmek için bir arada olmakzorundad›rlar. Bu ilk insanlar›noluflturdu¤u topluluk s›n›fs›z,insan›n insan› sömürmedi¤i,özel mülkiyetin olmad›¤› birtopluluktu. Bu toplumda insanlaryaflamlar› için gerekli olanlar›30AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


ortaklafla çal›fl›p üretiyor ve ürettikleriniortaklafla eflit biçimdebölüflüyorlard›.6-)S›n›f tavr› nedir?S›n›f tavr›, proletaryan›n bilimselideolojisini, bilimsel bir anlay›flve yöntemle ele almakt›r. Proletaryan›nideolojisi Marksizm-Leninizmdir. S›n›f tavr› bu anlamda,proletaryan›n Marksist-Leninist ideolojisini burjuvazikarfl›s›nda savunmak ve hayatageçirmektir. Proletaryan›n ideolojisi,sosyalizm için s›n›f mücadelesiyürütmeyi, bu mücadeleninsonucunda p roletaryan›niktidar›n› kurmay› ve sosyalizmiinflaa etmeyi ve giderek s›n›fs›ztopluma, komünizme geçmeyiöngörür.S›n›f tavr›; s›n›f›n ç›karlar› ve tarihselhedefleri do¤rultusunda b›kmadan,usanmadan, y›lmadanmücadele etmektir.7-)S›n›f savafl›m› nedir?S›n›f savafl›m›, tarihteki en uzun süreli,en kesintisiz ve en yo¤unsavaflt›r. ‹ki taraf, yani uzlaflmazbiçimdeki düflman s›n›flar, politik,askeri, ekonomik, kültürelher alanda kesintisiz bir biçimdesavafl halindedir. Her alan bu savafl›k›yas›ya, birbirini “yoketme”hedefiyle sürdü¤ü cephelerdurumundad›r. Sömürü üzerineflekillenen bir toplumsal sistem,s›n›f savafl›n› bafllatm›fl olur. S›-n›f savafl›, ideolojik, ekonomik,politik cephelerde cereyan eder.Burjuva ideolojisine ve sapt›rmalar›nakarfl› proletaryan›ndevrimci savafl› ideolojik bir savaflt›r.‹flçi ve emekçi s›n›flar›n›nhayat ve çal›flma flartlar›n› düzeltmefleklindeki günlük mücadelesiekonomik bir savaflt›r. S›-n›flar›n iktidar› hedef alan mücadelesiise politik savaflt›r. KomünistManifesto’nun bafl›ndayazd›¤› gibi “fiimdiye kadar kibütün toplumlar›n tarihi,s›n›f savafl›mlar› tarihidir.8-) S›n›f kini nedir?Burjuvazi, toplumu sömürmüfl, sömürüsünüsürdürmek için katliamlardüzenlemifl olsa da, toplumunintikam duygusu tafl›mas›n›istemez. Oysa intikam, insan›ndüflünen bir varl›k olmas›n›n, birhaf›zaya sahip olmas›n›n en do-¤al sonucudur. S›n›fl› bir toplumdayaflarken, duygu ve düflüncelerimizden,kin duygusunusöküp atmak, tabiri caizse “evcillefltirilmifl”olmakt›r. Gerçekfludur ki, s›n›fl› bir toplumda kin,öfke duygusunu yitirmifl bir insan,asl›nda insanl›¤›ndan çokfley yitirmifl demektir. Çünkü birinsan› insan yapan, onur duygusu,adalet duygusu, namus duygusudur.Bu duygular› tafl›yanlarhaks›zl›¤a, adaletsizli¤e, onursuzlu¤a,namussuzlu¤a öfke duyand›r.Devrimcilerin kat› ve koyubir s›n›f kini vard›r. Duyulmas›gereken tek kin, s›n›f kinidir.“Kin duyulmadan yürütülenbir kavga, kuru s›k› doldurulmuflbir silah kadar etkisiz olacak,mücadeleyi daha bafl›ndan kaybetmemizeyol açacakt›r. Kinduymamak; düflman karfl›s›ndaesnemek, yumuflamak, ne yapaca¤›n›bilmemektir.” (Kurtulufl,2 Eylül 1995 say›: 8) Düzeni de-¤ifltirmek isteyenler, insanlara,halka duyduklar› sevgiyle ayn›büyüklükte, sömürenlere karfl›da kin duymal›, intikam duygusubeslemelidirler.9-) S›n›f çeliflkisi nedir, s›n›fl›toplumlardaki temel çeliflkilernelerdir?Üretici güçler ile üretim iliflkileriaras›ndaki çeliflme, her toplumuntemel çeliflmesidir. Ve üretimgüçleri ile üretim iliflkileriaras›ndaki bu çeliflki, her zamaniki temel s›n›f›n çeliflkisi biçimindeyans›r. Emek-sermayearas›ndaki çeliflki, ça¤›m›z›ndünya çap›ndaki temel çeliflkisidir.Bu çeliflkinin pratikteki tezahürü“kapitalizm güçleri ile sosyalizmgüçleri aras›ndaki” çeliflki,emperyalizm cephesi ilehalklar cephesi aras›ndaki çeliflkigibi çeflitli biçimlerde kendiniortaya koyar. Emek cephesi egemenhale gelmedi¤i sürece bu temelçeliflki devam ediyor demektir.S›n›fl› toplumlardaki temels›n›f çeliflkisi, köleci toplumdaköleler ve köle sahipleriaras›ndaki çeliflkidir. Feodal toplumdafeodal beyler ve serfleraras›ndaki çeliflkidir. Kapitalizmdeburjuvazi ve proletaryaaras›ndaki çeliflkidir.10-) S›n›flar mevzilenmesinedir?Marksist-Leninist litaretürde, s›n›flar›nmevzilenmesi diye ifadeedilen fley, bir bak›ma dostlar›nve düflmanlar›n tasnif edilmesidir.Devrim yolunda kimleri yan›na,kimleri karfl›s›na alarak yürüyece¤inintespitidir. Düflman›nnet ve aç›k tan›mlanmas›yla;emekçileri devrim hedefindenuzaklaflt›racak her türlü uzlaflmayave teslimiyete kap›lar kapat›lm›flolur. Mevzilenme, devrimdeç›kar› olan s›n›f ve katmanlar›bir tarafa, ç›karlar› düzeninsürmesinde olanlar› karfl›tarafa koyar. “Kendini bir savafl›niçinde gören herkes, bir düflmankavram›na da sahip olmakdurumundad›r. Çünkü, ad› üstündebir savafl varsa o savafltataraflar da vard›r. Ve savafl›n tan›m›ve do¤as› gere¤i taraflarbirbirinin düflman›d›r.11-) S›n›flar mücadelesindekigeliflmelerle hukuk aras›ndabir ba¤ var m›d›r?Hukuk Marks’›n belirtti¤i gibi, toplumunhakim üretim iliflkileri taraf›ndanbelirlenir. Baflka bir deyifllehukuk, hakim s›n›f›n “yasa”haline getirilmifl iradesidir.Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor31


Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010Bu yasalar devlet gücü taraf›ndan“cebren” güvence alt›naal›nm›flt›r. Toplumsal gelenek vegöreneklerden farkl› olarak “yasa”lar,kurumsallaflm›fl bir gücünfliddetine dayan›rlar. Hukuk birüst yap› kurumudur. Ve alt yap›taraf›ndan, yani hakim üretimiliflkileri taraf›ndan belirlenir.Hakim s›n›f›n ç›karlar›n› esasal›r. S›n›flar mücadelesindekigeliflmeler hukuka da yans›r. Veonu ileriye veya geriye do¤ruyeniden flekillendirir. Halk güçleride egemen s›n›flar da hukukubu mücadele içinde birbirinekarfl› kullanabilece¤i elveriflli birsilah haline getirmeye çal›fl›r.12-) Sosyalist toplumu s›n›fl›toplumlardan ay›ran temel farknedir?Sosyalizme kadar var olan toplumsalsistemlerin hepsi sömürüyedayan›yordu. Sömürünün temelnedeni ise, üretim araçlar›n›nbelli bir s›n›f›n tekelinde toplanm›flolmas›d›r. Sosyalizm, sömürüyütamamen ortadan kald›r›r.Ve ü retim araçlar›n›n özelmülkiyetine son verir. Üretimaraçlar›na el koyar ve onlar› toplumsallaflt›r›r.Marks, sosyalizmidi¤er sömürücü toplumlardanay›ran özellikleri flöyle tan›mlam›flt›r;“sosyalizm, kapitalizmintersine, üretim araçlar›ndan özelmülkiyetin yerine ortak mülkiyeti,kar için anarflik üretimin yerinekullan›m için planl› üretiminbulundu¤u bir sistemdir..”Sosyalizmden komünizme geçiflaflamas›nda s›n›flar varl›klar›n›yitirecek ve devlet de ihtiyaç olmaktanç›k›p sönümlenecek,yani kendi kendine yok olacakt›r.Bu özelli¤i ile kendisindenönceki s›n›fl›-sömürücü toplumlardanayr›lmaktad›r.13-) S›n›f bilinci nedir?Her s›n›f gündeme gelen her olayakendi s›n›f ç›karlar›na göre ba-S›n›f savafl›m›, tarihteki en uzunsüreli, en kesintisiz ve enyo¤un savaflt›r. ‹ki taraf, yaniuzlaflmaz biçimdeki düflmans›n›flar, politik, askeri,ekonomik, kültürel her alandakesintisiz bir biçimde savaflhalindedirkar. Ve her zaman sars›lmaz birbiçimde s›n›f bilincine sahipolurlar. Burjuvazi kendi s›n›f bilinciniç›karlar› do¤rultusundaflaflmaz bir kat›l›kla ve kesinlikleuygular. Her fleyin kendi ç›kar›-na olmas›n› gözetir. Kitleleri aldataraks›n›f bilincini bulan›klaflt›rmay›ve kitleleri s›n›f kavram›ndanuzaklaflt›rmay› amaçlar.‹flçi s›n›f›nda ise s›n›f bilinciilk baflta pek geliflmifl de¤ildir.Keskin çeliflkilerle s›n›fsal olarakikiye ayr›lm›fl bir toplumda,bir taraf›n lehine olan, öbür taraf›naleyhinedir. Biri için iyi olanöteki için kötüdür. ‹deolojik sa¤laml›k,ideolojisinin bu gerçekliktes›n›f temeline oturmas›d›r.S›n›f bilinci kavram› bir sözlükteflöyle tan›mlanm›flt›r; “Kendis›n›f›n›n toplumdaki yerini veözelliklerini bilimsel olarak kavramakt›r.”Buna göre ezilen-sömürülenbir emekçinin “s›n›f bilincini”kavramas› demek; kendikurtuluflunun kapitalist sömürüdüzenini ve asalak burjuva s›n›-f›n› yok etmekten geçti¤ini, yenibir dünya gücüne ve niteli¤ineyaln›zca ait oldu¤u s›n›f›n sahipoldu¤unun fark›nda olmas› demektir.Genifl kitleler bu s›n›f bilincinimücadele içinde kazanacaklar,kendilerine anlat›lanlar›pratik içinde görüp, s›nayarakkavrayacaklard›r.14-) S›n›f ideolojisi nedir?“Toplumlar›n, s›n›flar›n, çeflitli toplulukve gruplar›n siyasi hukuki,kültürel, ahlaki, dinsel, felsefigörüfl ve düflüncelerinin sistemleflmiflhaline ideoloji denir. “Yaniher s›n›f›n, yaflam›n içindeoluflan düflünceleri, kültürü, siyasal,ekonomik duruma iliflkinde¤erlendirmeleri belli bir düflünselsüreç sonunda sistemleflirve ideoloji dedi¤imiz olgu flekillenir.‹deoloji, sistemli bir hal almas›naparalel olarak da o s›n›faait kesimleri etkileyip yönlendirmeyebafllar. Yaflad›¤›m›z ça¤daiki temel s›n›fa ba¤l› iki temelideoloji vard›r. Bunlar burjuvaziideolojisi ve proletarya ideolojisidir.‹flçi s›n›f›na bu ideoloji silah›n›kazand›ran Marks veEngels’tir. Hiç kuflkusuz iflçiler,kapitalist sömürüye karfl› dahaönceden mücadele ediyorlard›.Daha önceden kapitalizm karfl›-s›nda iflçi s›n›f›na ait çeflitli düflüncelervard›. Ancak bunlar henüzsistemleflmemifl, kendi iç bütünlü¤üneve mant›ki sonuçlar›-na ulaflmam›fl düflüncelerdir.Marks ve Engels bu sürecin tamamlay›c›s›oldular. Proletaryan›nideolojisi bilimsel sosyalizmyani Marksizm-Leninizm’dir.15-) Devlet nedir, s›n›flardanba¤›ms›z m›d›r?Sömürücü düzende devlet tüm toplumaait olamaz. S›n›flardan ba-¤›ms›z bir devlet yap›s› yoktur.Tam tersine her devlet; bir s›n›-f›n öteki s›n›flar üzerindeki bask›ve tahakküm arac›d›r. Bu nedenledevlet, egemen s›n›f›n yadaegemen ittifak›n ç›karlar›n› koruyanörgütlenmedir. Köleci devlet,nas›l ki; köle sahiplerinin kölelerüzerindeki bask› arac› ise,feodal devlet; feodal beylerin,serfler (Yoksul, topraks›z köylüler)üzerinde, kapitalist devlet;burjuvazinin, proletaryan›n burjuvaziüzerindeki bask› arac›d›r.Köleci, feodal, kapitalist toplumlardadevletin niteli¤i sömürününbir arac› olmas›d›r. Fakat sosyalizmdetam tersi olarak devlet,sömürüye karfl› bir bask› arac›olarak vard›r. Devlet ancak s›n›fl›toplumlarda vard›r. Ve egemenolan s›n›f›n (ya da ittifak›n) bask›arac› olarak örgütlenmifltir. S›-n›flar ortadan kalkt›¤›nda devletde ortadan kalkacakt›r.32AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


Devrim ‹çinDEVR‹MC‹ OKULDers: Nas›lOkumal›y›z?Sevgili Yürüyüfl okurlar›, sevgiliarkadafllar merhaba. Bu hafta konumuzokumak üzerine.Y›llar önce Mücadele Dergisi’ndeokumayla ilgili bir yaz› yay›nlanm›flt›.Bafll›¤› flöyleydi:“Okumak bir eylemdir.”Okumakla ilgili en güzel tan›mlardanbiriydi.Ve yaz›n›n ça¤r›s› da flu paragraftaözetlenmiflti: “Burjuva kültürününyaratt›¤› tembelli¤e karfl›okumay› bir eylem haline getirebilmeliyiz.Günlük yaflam›m›z›n veprogram›m›z›n her koflulda vazgeçilmezbir yan›n› oluflturabilmeliokumak.”Bu dersimizde, iflte bueylemin baz› yanlar› üzerindeduraca¤›z.Asl›nda sorunun tam hali,“neden okumal›y›z, nas›lokumal›y›z?” fleklinde desorulabilir. Ancak birinci bölümüüzerinde bu ders itibar›ylafazla durmayaca¤›z.Okuman›n yarar›, gere¤iüzerine kuflku yok ki ne söylenseazd›r. Okumak her devrimciiçin, ekmek gibi, su gibi, havagibi bir ihtiyaçt›r, dersek asl›ndahiç de abartm›fl olmay›z.Kitap okuyup okumama konusunda,verilmemesi gereken iki cevap"zaman bulam›yorum", "okumaktans›k›l›yorum" cevaplar›d›r.Her Cepheli’nin, kendini e¤itmek,yetifltirmek, donatmak görevi vard›r.Bunun özel bir görev olarak verilmesigerekmez. Bu, halka, devrime,örgüte karfl› sorumlulu¤umuzdur.Aç›kt›r ki, devrimci kendini gelifltirmezse,yenilemezse, daha fazlasorumluluk üstlenemeyecek, görevlerinilay›k›yla yerine getiremeyecektir.fiimdi okumay› dahaverimli, sonuç al›-c› hale getirmekiçin nelere dikkatetmeliyiz, ona bakal›m.Verimliokuman›n temeli, amaçtanetliktirOkuman›n verimlili¤inde birincikoflul, okuman›n zorunlulu-¤unda ve ne için okudu¤umuz konusundanet olmakt›r“Bofl zaman doldurmak” içinokuyanlar aç›s›ndan, pembe diziler,polisiyeler, bilim-kurgular, düzenins›radan kitaplar›n› okuyanlar için,nas›l okudu¤unun önemi yoktur. Bizimönerece¤imiz yöntemler ve ilkelerde o tür bir okuma için de¤ildirzaten. Bizim yöntemlerimiz,önerilerimiz, “devrim için okumak”aç›s›ndan geçerlidir.devrim içinokuman›nyöntemleriBizim okurken de bir amac›m›zvard›r. Bu yüzden de mesela, bizimaç›m›zdan "Ne bulursam okurum"gibi bir yaklafl›m hiçbir zaman sözkonusu olmaz. Bir kitab› s›rf çokreklam› yap›l›yor diye okumak dabizim yöntemimiz olamaz. Bizimkitap tercihlerimizin ölçüsü farkl›-d›r. Ölçü, bir devrimci olarak ihtiyaçlar›m›zd›r.Her Cepheli, faflizm nedir, demokrasinedir, kapitalizm nedir,sosyalizm ne getirir, insanlara anlatacakkadar bilmelidir. Rus, Çin, Vietnam,Küba... devrimlerini bilmelidir...Tarihimizi, mücadelemizi bilmelidir.Okumak, öncelikle bunlar›kazand›rmal›d›r her Cepheli’ye...Mücadele eden, kitleleri örgütlemekle,kitlelere önderlik etmekleyükümlü olan bir devrimci, neiçin, kime karfl› savafl›yoruz? Nas›lkurtulaca¤›z? ‹deolojimiz nedir?...sorular›n›n cevab›n› bilmek durumundad›r.Bu ihtiyac› duyuyor ve bu ihtiyac›karfl›lamak için okuyorsak, ozaman o çal›flmaya kendimizi verece¤imiz,en iyi flekilde ö¤renmeyeçal›flaca¤›m›z aç›kt›r.Okuyaca¤›m›z kitaplar›neye göre seçmeliyiz?Yukar›daki bölüm, bunun cevab›n›da veriyor asl›nda. Okuma eylemininbelirtilen ihtiyac› karfl›lamas›için do¤ru kitaplar seçmeliyiz.Ne için okuyoruz? Nas›l okudu-¤umuzu biraz da bu belirler.“‹nsan ne için okur ki?”diye düflünebilirsiniz. Amaasl›nda farkl› farkl› nedenlerolabilir.- Okul veya mesle¤i gere¤izorunluluktan okur.- Çevresinde bilgi satmak(!)için, “entellektüel”gözükebilmek için okur.- “Okuyor” desinler diyeokur.- Örgütsel olarak görevverildi¤i için... okur.- Kendini gelifltirmek, dünyay›ve ülkesini anlamak ve de¤ifltirmekiçin okur.‹lk üç fl›ktaki amaçlarla okuyanlar›nnas›l okuyaca¤› bellidir. Bizimiçin esas olan son iki fl›kt›r. Okuyacaklar›m›z›da buna göre seçeriz.Yanl›fl seçimlerBaz› arkadafllar, bu konuda mücadelenin,örgütün, kendisinin birdevrimci olarak genel ihtiyaçlar› temelindede¤il de, “kiflisel tercihler”lekitap seçimi yaparlar. Bu çerçevedekarfl›m›za flu tip yaklafl›mlarç›kar:Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor33


Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010- Sadece kendi alan›ylailgili yaz›lar› okumak,- sadece teorik yaz›lar›okumak,- veya teorik yaz›laraburun k›v›r›p sadece haberleriokumak- sadece solla ilgili yaz›lar› okumak...- sadece edebi kitaplar okuyupdi¤erlerine burun k›v›rmak...- burjuva medyan›n reklamlar›nagöre kitap okumak...Her biri kendi içinde baflka baflkaçarp›kl›klar›n sonucu olan birseçmeciliktir bu.Bu tarz bir okuma, hiçbir flekildesavunulamaz, meflrulaflt›r›lamaz.Okumamak, bir seçenekde¤ildir; ‘iradi’ de olsaokumal›y›z!Evet, bazen karar al›p okuyor,okutuyoruz. Zorla(!) okunur mu?Evet okunur. Burjuvazi okumamakültürünü yaratm›flt›r. Bunu aflmakiçin örgütsel karar almak ve uygulamakyanl›fl de¤ildir.Halk›m›z›n bir deyifli vard›r;“gönülsüz afl ya kar›n a¤r›t›r yabafl.” Ama biz kitap okuma konusundabu sözün çok geçerli olmad›-¤›n› söyleyece¤iz. ‹lk baflta biraz“zoraki” olsa bile, e¤er ki bunun zorunlulu¤ukavranm›flsa, bir süresonra zorunluluk gönüllülü¤e, okumaal›flkanl›¤›m yok deyiflleri, okumadanyapamamaya dönüflecektirve nitekim dönüflmektedir.Okuma bir yo¤unlaflmad›rBu yo¤unlaflman›n iki yan› vard›r:Bir, d›fl koflullar; iki, beyin!Okuma eylemi, gerekli gereksizbölünmemelidir. Ancak yo¤unlaflmadaesas olan, çevre koflullar› de-¤il, beynimizdir. Kimileri, “ben gürültüdeokuyam›yorum... çevremdedolaflanlar olunca dikkatimi toplayam›yorum...televizyon aç›kken hiçokuyamam” gibi fleyler söylerler.Bizim okurken de bir amacımız vardır.Bu yüzden de mesela, bizim açımızdan "Nebulursam okurum" gibi bir yaklaşım hiçbirzaman söz konusu olmaz. Bir kitabı sırfçok reklamı yapılıyor diye okumak dabizim yöntemimiz olamaz. Bizim kitaptercihlerimizin ölçüsü farklıdır. Ölçü, birdevrimci olarak ihtiyaçlarımızdır.‹mkan varsa, asgari anlamda uygun,sessiz ortam sa¤lanmaya çal›fl›labilir;ama bu mutlaklaflt›r›lamaz. Meseladerne¤imizde baflka bir faaliyetsürerken de pekala dergimizi okuyabilmeliyiz.Veya bir yerde televizyonaç›kken de okuyabilmeliyiz.Ama böyle diye, da¤›n›k bir okumada olmamal›. Okumay› zorunlulukolmad›kça, bölmemeliyiz. Böylebölünmüfl bir çal›flmada verim düfler,okudu¤umuzdan akl›m›zda fazlabir fley kalmaz. S›k s›k geriyedönmek veya okudu¤umuz bölümütekrar etmek zorunda kal›r›z.Not tutmak, okuduklar›m›-z› süzgeçten geçirmektirOkurken not tutmak, verimli, kal›c›bir okuma için flartt›r.Birincisi, okuma esnas›nda, kitaptakiönemli konular›n beynimizdedaha da pekiflmesini sa¤lar. ‹kincisi,daha sonra kitaba iliflkin önemlinoktalar›n hat›rlanabilmesini sa¤lar.Üçüncüsü, notlar, ideolojik mücadeledehazinelerimizden biridir.Neleri not alaca¤›z?a) Önemli gördü¤ümüz bilgiler.b) Önemli gördü¤ümüz yorumlar,düflünceler. (Bunlar›n içindedo¤rular da olabilir, yanl›fllar da.Do¤rular, Marksist-Leninist dünyagörüflümüzü izah etmek, güçlendirmekiçin kullan›labilir; yanl›fllar ise,tersine olarak, burjuva, küçük-burjuvadüflüncelerin elefltirisini yaparkenörnek olarak kullan›labilirler.)- Tutulan notlar›n olabildi¤inceözlü olmas› gerekir. Diyelim ki 300sayfal›k bir kitap okuduk, 40-50sayfa not tutarsak, o not amaca hizmetetmifl olmaz. Notlar›m›z dahaözlü ve k›sa olmal›.- Notlar, biçimsel olarak okunakl›olmal›... Mesela notlar aras›ndagerekti¤i kadar boflluklarolmal›.. Notlar,rahat gözden geçirilebilirolmal›.- Notlar›m›z›n bafl›nda,“Kitab›n ad›, Yazar›,Yay›nevi, varsa çeviren,kaç›nc› bask› oldu¤u,sayfa adedi..” gibi bilgiler yaz›lmal›d›r.- Notlar›m›z yorumlu olmal›d›r.Yani not ald›¤›m›z o bölümün öneminedir? Neye tekabül etmektedir,oradan hangi sonuç ç›kmaktad›r vebenzeri gibi yorum ve de¤erlendirmeleride en özet haliyle içermelidirnotlar›m›z...- Pratik ve h›zl› not almaya al›flmal›y›z.- Okuduklar›m›zdan daha sonrayararlanabilmek için not flartt›r.Kimse o noktada sadece “haf›zas›-na” güvenemez.- Not tutmay› bir al›flkanl›k halinegetirmeliyiz. O zaman not tutmaksadece teorik, politik bir kitapokurken de¤il, gazete okurken de,hatta bir film izlerken, televizyondahaberlerde bir fley dinlerken de yapaca¤›m›zbir fleye dönüflür.- Kuflku yok ki, burada not tutman›nmutlak bir biçimini öneremeyiz.De¤iflik biçimler gelifltirilebilir.Önemli olan baflta belirtilen amaçlarahizmet etmesidir.Ülkemizle k›yaslayarak,somutlamalar yaparakokumal›y›zOkumak prati¤e yönelik bireylemdir; okurken, ülkemizle, devrimimizlek›yaslayarak okumak,okudu¤umuz fleyin mant›¤›n›n görülmesive kavranmas› aç›s›ndanyararl› ve gerekli bir yöntemdir.Böylelikle okudu¤umuz soyutluktanç›kar, somut bir amaca hizmetetmeye bafllar.Okudu¤umuz kitaptaki olaylarla,olgularla kendi ülkemiz, kendidevrimimiz, kendimiz aras›nda ba¤larkurmal›y›z. Diyelim bir devrimsürecini okuyoruz bir kitaptan; ko-34AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


flullar› karfl›laflt›rarak, devriminorada ve burada karfl›karfl›ya kald›¤› sorunlar›karfl›laflt›rarak, çözümlerikarfl›laflt›r›p k›yaslayaraksürdürmeliyiz okumay›...K›yas, dersler, sonuçlar ç›-karmakt›r.Böyle bir okuma yöntemi, herokumay›, mücadelemizin sorunlar›-n› çözmeye, ihtiyaçlar›na cevaplarbulmaya hizmet edece¤i için, çokdaha verimli bir okuma olacakt›r.Küba’y› okurken, Dersim’dekiçal›flmam›za, Sovyet devriminiokurken Gazi’deki çal›flmam›za dairsonuçlar ç›karmak mümkündür.Dünya devrimlerinin kahramanlar›-n›, kitlelerin savafl›n› okurken, kifliolarak kendimize ve halk›m›za dairsonuçlar ç›karmak mümkündür. Vegereklidir.Burada dikkat çekilmesi gerekenbir nokta, bu k›yaslaman›n ve sonuçlarç›karman›n mekaniklefltirilmemesi,bir flablonculu¤a veya taklitçili¤edönüfltürülmemesi gere¤idir.Okuma, dinamik bir süreçolmal›d›r, paylafl›lmal›d›rGrup halinde sürdürülen eğitimçalışmaları dışındaki kişisel okumalardada, okuduklarımızı paylaşmak,tartışmak, hem okumayı teşvik edici birortamın oluşmasına, hem bizim okuduklarımızıkafamızda daha dapekiştirmemize hizmet eder.Paylaflmak, tart›flmak, kolektivizminbir parças›d›r. Bu, okumaeylemi için de geçerlidir.Grup halinde sürdürülen e¤itimçal›flmalar› d›fl›ndaki kiflisel okumalardada, okuduklar›m›z› paylaflmak,tart›flmak, hem okumay› teflvik edicibir ortam›n oluflmas›na, hem bizimokuduklar›m›z› kafam›zda daha dapekifltirmemize hizmet eder.Kitab› okuma sürecinde, kitaptakiönemli, çarp›c› bilgileri, yorumlar›,birimimizdeki, alan›m›zdakiarkadafllarla paylaflmak, birincisi,kitap okumay› teflvik edici bir ortam›pekifltirir, ikincisi, ö¤rendi¤imizbilgilerin yerleflip pekiflmesini,üçüncüsü, genel olarak bulundu¤umuzyerdeki ortam›n politikleflmesinisa¤lar... Di¤er yandan, kitapokurken, mutlaka bilmedi¤imiz, tak›ld›¤›m›z,kavramakta veya yorumlamaktazorland›¤›m›z bölümlerolur. Bunlar› yine birimimizdekiarkadafllarla paylaflmak da,tart›flmay› kolektiflefltirmek aç›s›ndanyararl›d›r.Elbette, bunlar›, kitap okudu¤umuzu24 saat herkesin gözüne sokacakbir biçimde de¤il, yerinde, zaman›ndapaylaflmal›y›z, de¤ilse, bupaylafl›m çok verimli olmayacakt›r.‘Üzerimize al›narak’okumal›y›zK›yaslayarak, somutlayarakokuman›n bir di¤er yan› da, özellikleokuduklar›m›z› “KEND‹M‹Z”aç›s›ndan düflünmektir.Bilinen klasik bir örnektir. Dergilerimizdekiiçe dönük yaz›lar,kadrolara, taraftarlara perspektif sunulanyaz›lar, sanki bizim d›fl›m›zdakibirilerine yaz›lm›fl yaz›lar gibiokunur. Yani k›sacas›, üzerimizeal›nmay›z onlar›. Orada belirtilennoktalar› kendimiz aç›s›ndan bir de-¤erlerdirme konusu yapmay›z.Bu elbette okuman›n amac›naterstir. O noktada, yaz›y› bu flekilde“üzerine al›nmadan” okuyan, okumaeylemini kendini, devrimi, örgütügelifltirmenin bir arac› olarak elealm›yor demektir. Teorik olarakokuman›n amac›n› kabul ediyordurama, pratikte farkl› davran›fl söz konusudur.Okuma eyleminde, sözlükve ansiklopedilere de yervermeliyizOkudu¤umuz yay›nlarda, bilmedi¤imizkelimeler, kavramlar geçebilir.Bu durumda, bilinmeyenleriatlamamal›y›z. Onlar, normal olarakbizim kullanmayaca¤›m›z fleyler deolsa, okuma sürecinde anlamlar›n›ö¤renmeliyiz.Baz› okumam›z gereken yaz›lar,bir çok teknik, yabanc›kavram içerebilir, dili, akademik,soyut, “a¤›r” olabilir...E¤er gerekliyse, onuokumaktan, anlamaktan aslavazgeçmeyece¤iz. Gerekirsekelime kelime savaflaca¤›zo metinle. Ama inan›narkadafllar, anlayamayaca¤›m›z,çözemeyece¤imiz bir metin yoktur.Bu konuda her Cepheli kendine güvenmelidir.Bilmedi¤imiz, yeterince vak›folmad›¤›m›z baz› kavramlar, okumay›zorlaflt›r›c› bir unsur gibi görünebilir,ama onlar›n, bizim de kulland›¤›m›zve kullanaca¤›m›z birbölümü, ö¤rendi¤imizde, hem anlamam›z›,hem de anlatabilmemizikolaylaflt›ran birer unsura dönüflür.O yüzden bilinmeyen kavramlardan,kelimelerden korkmay›n.Ama elimizin alt›nda bilinmeyenlesavaflacak materyali bulundurmal›-y›z. Bunlar, sözlükler ve ansiklopedilerdir.Öyle ki, mümkünse, okurkenen az›ndan kapsaml› bir sözlük,yan›m›zda durmal›... Bilgisayardaokuyorsak, sözlük aç›k durmal›...Karfl›m›za çözülmesi, savafl›lmas›gereken kelimler, kavramlar ç›kt›kça,ertelemeden hemen bakmal›y›z..Kulland›¤›m›z sözlük ve ansiklopediler,kavramlar› ço¤unluklaburjuvazinin bak›fl aç›s›na göreaç›kl›yor olabilir; bunlar› da özenleay›klamal›y›z.Kitab›n ana fikrine, entemel noktas›na yo¤unlaflarakokumal›y›zKitab› bitirdi¤imizde, flöyle birdüflünelim: geriye ne kalm›flt›r kitaptan?Aradan iki ay geçti¤inde, kitaptanne kald›¤›n› tekrar düflünelim.Ve aradan dört ay, sonra bir y›lgeçti¤inde... akl›m›zda ne kald›¤›n›bir daha düflünelim..Her seferinde bu soruya verecekcevab›m›z olmal›. E¤er “valla aradanflu kadar zaman geçti, pek birfley hat›rlam›yorum” diyorsak, ora-Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor35


Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010da okuma yöntemimizdebir eksiklik var demektir.Bir kitab› okuduktan birsüre sonra, onun neredeysetümüyle unutuldu¤unun örnekleriaz de¤ildir. Buna zamanzaman “benim haf›zamzay›f... ben çabuk unutuyorum...Ben tarihleri akl›mda hiç tutamam”gibi aç›klamalar getirilir.Birincisi, unutmay›, bunlar izah etmez.‹kincisi, sorunu böyle de ele almamal›y›z.Bir kitap, tüm ayr›nt›lar›yla insan›nakl›nda kalmaz. Kalmas› da gerekmezayr›ca. Ama hiçbir fley kalmam›flsa,orada dedi¤imiz gibi birsorun vard›r. Bu sorun, haf›za zay›fl›¤›ve benzeri de¤ildir.Sorunlar flunlard›r genellikle.Yeterince kendini vererek, yo¤unlaflarak,sistemli bir flekilde okunmam›flt›r...Not tutmam›flt›r, tart›flmam›flt›r,yorumlarla, somutlamalarlak›yaslamalarla okudu¤unu özümsememifltir...Ve üçüncü olarak temelolanla tali olan› ayr›flt›rmam›flt›r..‹flte bu anlamda kitab›n özünüalmak, okuman›n sonunda onu netlefltirmekönemlidir. Kal›c› olacakolan da odur.Bu öz, bir paragrafa bile s›¤abilirbazen.Yöntem olarak, bir kitab› okuyupbitirdi¤imizde, ondan ne anlad›¤›m›z›,bir sayfal›k bir makale halindeyazabiliriz örne¤in.Kitab›n özlü bir özeti olur bumakale. Bunu maddeler halinde deyazabiliriz; kitaptan ç›kard›¤›m›z 5önemli sonuç, 10 önemli sonuç gibikitab› akl›m›zda kal›c›laflt›racaközetlemeler yapabiliriz.Ve nihayet, bu bir sayfa içinden,5-10 madde içinden de tek bir maddeyiöne ç›karmal› temel almal›y›z.Kitap, akl›m›zda o sonuçla özdeflleflmelidir.Y›llar sonra da olsa, kitaptanakl›m›zda kalacak olan odur.Ezberi, formülleri, sloganlaflt›rmalar›kullanmal›y›zEzberlemek, formüllefltirmek,Okuduğumuz her şeyde öğrenmenincoşkusunu duyuyorsak, her kitaptaülkemizi, devrimimizi ve kendimizi dahaiyi anlıyor ve kavrıyorsak, okuduğumuzher kitaptan, pratiğimizi güçlendirecekyeni bir adım çıkıyorsa, o zamandiyebiliriz ki, doğru bir tarzda okuyoruz.Öyle okumaya devam edelim.sloganlaflt›rmak, ö¤renmeyi h›zland›ran,ö¤rendi¤imizi kal›c›laflt›ranyöntemler olarak kullan›lmal›d›r.Diyelim ki bir e¤itim çal›flmas›-n› sürdürürken, diyalekti¤in dörtmaddesi var deyip, bunu özetledik.Özetledi¤imiz bu dört maddeyi ezberlemeliyizelbette. Ayn› fleyi materyalizmeuyarlayabiliriz.Bu noktada kullan›lacak ezberyanl›fl bir yöntem de¤ildir. Bunun,burjuva e¤itim sisteminin elefltirdi-¤imiz ezbercili¤iyle kar›flt›rmamakgerekir. Biz burjuvazinin iflin özünü,olaylar›n nedenlerini gizleyen,bilinmez, anlafl›lmaz hale getirenezbercili¤ini elefltiriyoruz. Biz iseburada dünyay›, olaylar› kavramam›z›ve aç›klamam›z› kolaylaflt›racakbir ezber yap›yoruz.Ayn› flekilde, okudu¤umuz birkitab›n, bir makalenin temel tezinisloganlaflt›rmak, oradan flematik,maddelefltirilmifl sonuçlar ç›karmak,ö¤renmeyi pekifltirir.Mesela diyalekti¤in özetlenmifldört maddesini, materyalizmin üçmaddesini kocaman yaz›p derne¤induvar›na asmak gibi yöntemler, pekalaö¤renmeyi pekifltirecek yöntemlerolarak kullan›labilir.Mesele ‘okumak’ de¤il,kavramakt›rBir kitab›n, bir yaz›n›n özünükavramak, ondaki neden-sonuçiliflkisini, olgulara ve olaylara yönveren temel politikalar› kavramakt›r.Özellikle mesela Stalin’in ulusalsorun üzerine yaz›lar›n›, Lenin’inmesela örgütlenme, örgütsel iflleyiflüzerine yaz›lar›n› okurken, Stalin’dekiulusal sorun çözüm modellerini,Lenin’deki örgütlenme modellerinibire bir ö¤renmek, almak,iyi bir okuma yöntemi de¤ildir.Stalin sorunu çözerken,ilkeleri nedir, mant›¤›nedir, Lenin’in örgütlenmemodelinin mant›¤› nedir,bunlar› almal›y›z.Bunlar al›nmad›¤›nda,oradan ö¤renilenlerin flablonculu¤a,taklitçili¤edönmesi ihtimal dahilindedirki, oportünizmin yapt›¤› genelliklebudur.S›n›flar›n mevzilenmesini elealal›m. Çin’de flöyle oldu, Sovyetler’deböyle oldu diye, ayr›nt›lar›n›ö¤renmek, ezberlemeye çal›flmak,çal›flmada bu mevzilenmeye dairsomut bilgilere, rakamlara yo¤unlaflmak,yanl›fl, gereksizdir. Yine ayn›fleye bakaca¤›z: Bu mevzilenmedekimant›k nedir, temel anlay›fl nedir?Ç›karmam›z, akl›m›za yerlefltirmemizgereken de bu yan›d›r.Özü ç›kar›p kavrayabildi¤imizölçüde, okuman›n en baflta vurgulad›¤›m›zamac›na ulaflm›fl oluruz.Özü kavrayabildi¤imiz ölçüde,her kitap, bizim için bir yol göstericiyedönüflür.Özünü kavramak bu aç›danönemlidir. De¤ilse, okuyarak birbilgi y›¤›na¤›na sahip oluruz, ama oy›¤›naktaki bilgiler, karfl›m›za ç›kansorunlar› çözmekte, devrim yürüyüflümüzüh›zland›rmakta bizim iflimizeyaramaz, kuru ve hayattan kopuksoyut bilgiler olarak kal›rlar.Ama, okudu¤umuz her fleydeö¤renmenin coflkusunu duyuyorsak,her kitapta ülkemizi, devrimimizive kendimizi daha iyi anl›yor vekavr›yorsak, okudu¤umuz her kitaptan,prati¤imizi güçlendirecekyeni bir ad›m ç›k›yorsa, o zaman diyebilirizki, do¤ru bir tarzda okuyoruz.Öyle okumaya devam edelim.Öyle daha çok okuyarak devamedelim.Sevgili arkadafllar, bu dersimizide burada noktal›yoruz. Umar›z,okumak konusu kafam›zda birazdaha flekillenmifltir. Umar›z dahaçok okumak için ek bir flevk gelmifltir.Haftaya görüflmek üzere flimdilikhoflçakal›n.36AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


ÖğretmenimizDüzen kimseye örgütlenmef›rsat› sunmaz.Çünkü halk›n örgütsüzlü¤üen büyük avantajlar›d›r.Devrimcileri yok etmekiçinemperyalistler ve oligarflitüm çeliflkilerini bir yana at›phemen birlefliyor.Biz de birleflmeliyiz.Biz birlefltirmeliyiz.Hiçbir birlik projesiüretmeyip emekle kurulanbirlikleri da¤›tmak içinelinden geleni yapanlara ra¤menSolu birbirine düflürüp çat›flt›rmakiçin kirli hesaplar yapanlarara¤men,B‹Z B‹RLEfiT‹RECE⁄‹Z.Bir avuç hain ve iflbirlikçi hariçherkesi birlefltirece¤iz.Farkl› ulus ve milliyetleri birlefltirece¤iz.Anadolu topraklar› üzerindeyaflayan, kaderleri ve ç›karlar›ortak olan halklar› ÖZGÜRLÜK-LER‹ VE ULUSAL HAKLARININTANINMASI temelinde biz birlefltirece¤iz.Farkl› s›n›f ve katmanlar› birlefltirece¤iz.‹flçi, memur, yoksul topraks›zköylü, esnaf, küçük üretici, düzeninezdi¤i tüm s›n›f ve tabakalardanhalk›, devrimci halk iktidar›ndaç›kar› olan herkesiEKONOM‹K, DEMOKRAT‹K TA-LEPLER‹N‹N KARfiILANMASItemelinde biz birlefltirece¤iz.Farkl› inançlara sahip halk›-m›z› birlefltirece¤iz.Alevi-Sünni tüm din ve mezheplerden,her inançtan, inananve inanmayan halk›m›z› ‹NANÇ-LARINA ÖZGÜRLÜK TEMEL‹N-DE biz birlefltirece¤iz.Tüm bölgeleri biz birlefltirece¤iz.Karadeniz’i, Ege-’yi,Trakya’y›, Marmara,Kürdistan, ‹ç Aanadolu-’yu, Akdeniz’i tüm bölgelerdekimücadeleyi BA-⁄IMSIZ, DEMOKRAT‹KB‹R TÜRK‹YE temelinde biz birlefltirece¤iz.B‹RL‹⁄‹N AMACIZAFERD‹RB‹Z B‹RLEfiT‹RECE⁄‹ZZAFER B‹Z‹M OLACAKfiehirleri birlefltirece¤iz.Kayserili'yi Sivasl›'ya, Erzurumlu'yuKarsl›'ya düflman edenDersimli'yi Dersim'den, Tokatl›'y›Tokat'tan, Hakkarili'yi, Giresunlu'yukentinden kovup, sürüpflehirleri fiili olarak bölenin budüzenin ekonomik ve siyasi bask›lar›oldu¤unu, hemflehricili¤inbugün sendikalardan belediyebaflkanl›¤› seçimlerine kadar düzenkurumlar›n›n kulland›¤› biraraç oldu¤unu gösterip, tüm flehirleri,tüm flehirlileri birlefltirece¤iz.Da¤lar› ve kentleri birlefltirece¤iz.Yaln›z flehirlerde veya yaln›zk›rsal alanda, da¤larda yürütülenbir mücadelenin bir halk›niktidar› almas› aç›s›ndan bafltankendini s›n›rlamak oldu¤unun,bunun halk›n savafl gücü ve etkisiaç›s›ndan büyük bir dezavantajoldu¤unun bilinciyle, da¤lardakive kentlerdeki savafl› birliktegelifltirecek, birlikte büyütece¤iz.Ad› Birleflik Devrimci Savaflolan devrimci çizginin gerektirdi¤ibudur.Kad›n ve erke¤i omuz omuzagetirece¤iz.Kad›n› çeflitli biçimlerde ezen,onu mutfa¤a hapseden, onunsöz hakk›n› gaspeden bir düzende,halk›n yar›s›n› oluflturan kad›nlarolmaks›z›n devrimin baflar›s›n›nçok zor, hatta imkans›zoldu¤unu biliyorsak, düzenin yaratt›¤›çarp›kl›klara yeni çarp›kl›klareklemeden kad›n› ve erke-¤i mücadelenin her alan›nda, herbiçiminde omuz omuza savaflacakflekilde birlefltirece¤iz.Mücadelenin tüm biçimlerinibirlefltirece¤iz.Silahl› mücadeleylebar›flç›l mücadeleyibirlefltirece¤iz. Ekonomik-demokratikmücadeleylepolitik mücadeleyi,ideolojik mücadeleylekültürel mücadeleyi,ekmek kavgas›ylagerilla mücadelesinibirlefltirece¤iz.Örgütlenmenin tüm yollar›n›birlefltirece¤iz.Yaln›zca legal parti ve örgütleriesas al›p örgütlenenler, yaln›zcaillegalitenin dar alan›nas›¤maya çal›flanlar, kendilerinibo¤arlar. Düzene karfl› savafl›asla süreklilefltiremezler. Legalörgütlenmeyle illegal örgütlenmeyi,çok çeflitli yöresel, sportif,ekonomik örgütlenmelerle, siyasalörgütlenmeleri, askeri örgütlenmeleridevrimin örgütününçat›s› alt›nda birlefltirece¤iz.Halk›n ç›kar›n› savunan herkesibirlefltirece¤iz.Halk› birlefltirece¤iz.Cephe tüm ulus ve milliyetlerden,tüm inançlardan, tüm s›-n›f ve katmanlardan, her yafl vecinsten Türkiye halklar›n›n birli-¤idir.Cephe , silahl› ve silahs›z, bar›flç›lve askeri, legal ve illegal,k›r ve kent tüm mücadele ve örgütbiçimlerinin, alanlar›n›n birli-¤ini ihtiva eden bir devrimcistratejinin izleyicisidir.Cephe, iflte bunlardan dolay›Türkiye devriminin yolu, Türkiyehalklar›n›n kurtulufl umududur.Türkiye halklar› Cephe saflar›ndabirleflecek, savaflacak vezaferi kazanacakt›r. B‹RLEfi‹PSAVAfiIP KAZANACA⁄IZ.Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor37


Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010“Yar›nlarda iflten atmalara karfl› milyonlar olaca¤›z”Türkan Albayrak’›nDirenifli Sürüyor‹fline geri dönebilmek ve tafleronlaflmay›teflhir etmek için mücadeleeden Türkan Albayrak, PaflabahçeDevlet Hastanesi’nin bahçesinekurdu¤u çad›rda direniflini sürdürüyor.Direniflinde 70’li günlere yaklaflanAlbayrak, Ramazan Bayram›’n›direniflte geçirdi. O, büyüklerininbayram›n› kutlamaya gidemedi ancaksevdikleri ve direniflten, emek-Direniflin içinde bir bayram:“Bayram sabahlar›m bu günkükadar hiç böyle güzel olmad›.”Evimden ve ailemden uzaktageçirece¤im bir bayram bu bayram.Bu bayram kap›m› çalan çocuklarafleker tutamayaca¤›m. Büyüklerimiziyaret edemeyece¤im.Sevdiklerimle beraber olamayaca-¤›m.Ben iflime geri dönmek içinkurdu¤um direnifl çad›r›nda geçirece¤imbu bayram›. Daha güzelbayramlar görebilelim diye direniflçad›r›nday›m…ten, hakl›dan yana olanlar onu bayramboyunca yaln›z b›rakmad›lar.“Bayramlar herkes için bayram olsundiye” bayram direniflte geçirildi.Bayram›, TAYAD’l›lar, Devrimci‹flçi Hareketi üyeleri, PaflabahçeKültür Derne¤i üyeleri, Paflabahçehalk›ndan insanlar, efli ve o¤luylaberaber karfl›lad›. Gün boyu kurumlardangelenlerin yan› s›ra telefonlabayram›n› kutlayanlar da oldu.Bayram boyunca da bu ziyaretlerve telefonlar devam etti.Sanatç› Yasemin Göksu, Haber-Sen MYK üyesi Mehmet Demir efli,arkadafllar› flair ve yazar GülsümCengiz, Fatofl Ç›rnaz, GülsümEkinci ve Saim Gür’le birlikte gelerekbayramlaflt›lar. Göksu, “Herkesinbir gün yard›ma ihtiyac› olabilir,bu ülkede kimsenin garantisi yok.Bir flekilde ma¤dur olabiliriz, bunedenle bu tür toplumsal olaylardadayan›flmam›z› göstermeliyiz” diyerek,Albayrak için flark› söyledi.12 Eylül günü çok yo¤un ya¤murya¤mas›na ra¤men ziyaretçilervard›. Kamu Emekçileri Cephesiüyeleri gelerek bayramlaflt›lar.Samsun T Tipi hapishanesindenözgür tutsak Raflit Dörtyol, “direniflçad›r›” adresine gönderdi¤i karanfilfigürlü kartla direnifle destekleriniiletti. “Tutsakl›k koflullar›ndan sizedestek için karanfilimi ald›m da geldim.‹nan›yorum ki kazanman›ncoflkusuyla zafer halay›n› da kuraca¤›z”,“yar›nlarda, tafleronlaflmaya,iflten at›lmalara, sömürüye karfl›milyonlar olaca¤›m›za” inanc›n› belirtenDörtyol, arkadafllar›n›n selamlar›n›da ileterek Türkan Albayrak’›nbayram›n› kutlad›.Türkan Albayrak ‹çinSessiz Eyleme DevamEdildi!..Devrimci ‹flçi Hareketi eylemleriyleTürkan Albayrak’a destek olmayadevam ediyor.15 Eylül günü Paflabahçe DevletHastanesi Poliklinik bölümü önündeher hafta yap›lan sessiz oturmaeylemlerine devam edildi. Destekiçin gelen yönetmen S›rr› SüreyyaÖnder’de eyleme kat›ld›.Eylemin ard›ndan direnifl çad›-r›ndan tek tek ayr›lan insanlara sivilpolisler keyfi olarak GBT dayatmas›ndabulundu. Ancak bu dayatmay›keyfi olarak gören Devrimci ‹flçiHareketi üyeleri kimlik vermeyi kabuletmediler. Bu durum karfl›s›ndasivil polisler hastane önünde bekleyenlerinde gelmesi üzerine keyfiyetineson vermek zorunda kald›.Direniflten DirenifleZiyaretDireniflin 68’inci gününde Tuzla’daçad›r kurup direnifle geçentersane iflçisi Zeynel K›z›laslanTürkan Albayrak’› ziyaret etti. K›z›-laslan bir gece Türkan Albayrak’laberaber nöbet tuttu.Direnifle ZiyaretlerSür üyor16 Eylül günü direnifl çad›r›n›KESK, D‹SK Yönetim Kurulu veTürk Tabipler Birli¤i’nden (TTB)38AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


ziyarete geldiler.D‹SK ad›na aç›klama yapanSüleyman Çelebi Türkan Albayrak’›ndireniflinin bireysel bir direniflolmad›¤›n›, tafleronlaflmayakarfl› mücadelenin simgesi oldu¤unusöyledi.Daha sonra TTB’den HüseyinDemirdizen söz ald›. Türkiye’ninen önemli sorununun iflsizlik oldu-¤unu söyledi. Demirdizen, TürkanAlbayrak’›n ifle geri iade edilmesi,daha da önemlisi iflten at›lma kayg›s›yaflamadan çal›flabilme koflullar›n›noluflturulmas› gerekti¤inisöyledi.Ard›ndan Çelebi ve Demirdizenbaflhekimle görüflmek için hastaneyegirdiler.Çelebi ve Demirdizen içerdeykenKESK ‹stanbul fiubeler Platformudestek vermeye gelerek biraç›klama yapt›. KESK Genel SekreteriEmir Ali fiimflek; “69 gündürmeflru direnme hakk›n› kullananTürkan Albayrak’a destek için buraday›z”dedi.Baflhekimle görüflmeden dönenSüleyman Çelebi; “sürecin yarg›yaintikal etti¤ini, üst birimlere bildirdiklerinibu iflin bizi aflt›¤›n› diledi-¤i zaman bizimle görüflebilir” cevab›n›ald›klar›n› söyledi.Çelebi’nin ard›ndan bir aç›klamayapan Albayrak’›n avukat› fiükriyeErden ise; baflhekimin yalansöyledi¤ini belirtti. Erden; TürkanAlbayrak’›n görüflmeye gitti¤indede¤il baflhekim, yard›mc›yla bilegörüflemediklerini söyledi.Yasemin Göksu:Gerçekten örnekal›nmas› gereken hattahepimize örnek olacakbir direnifl. Geldimçok mutluyum,çok güzel bir duygu,bende onun direniflinidestekliyorum.Sistemle yan yana düflmemek, sistemlebir anlaflmaya girmemek, hakk›n›korumak hakk›n› istemek tabikiçok onurlu bir davran›fl benim içinçok k›ymetli.Bu direniflin benim için iki ayr›önemi var. Eme¤i adaleti ve hak aray›-fl› önemli bir kad›n olarak Türkan han›-m›n tek bafl›na burada gerçekten kalegibi dikilerek Türkiye’de kad›n olman›nda ona yükledi¤i bir çok sorumluluklabir kaç s›f›r geriden bafllayarak,çok önemli bir durufltur. Gerçekten çokönemsiyorum çok de¤erli.Hacettepe'de DireniflAnkara. Hacettepe Üniversitesi’nde, 4 y›ld›r maafllar›n›düzenli alamayan Avrupa grubu tafleron iflçileri,D‹SK'e ba¤l› Dev-Sa¤l›k-‹fl ve KESK'e ba¤l› SES öncülü¤ünde6 Eylül günü eylem yapt›lar.Bas›n aç›klamas›yla bitirilmesi düflünülen eylemiflçilerin iste¤iyle oturma eylemine dönüfltürüldü. 1,5maafl›n en geç 8 Eylül’e kadar ödenmesi konusundataahhüt isteyen iflçiler idarecilerden bir cevapalamay›nca, cevap gelinceye kadar ifl b›rakma eylemikarar› ald›lar.Yemekhane önünden rektörlük önüne yürüyüfl yapaniflçiler hastane genel direktörü Tezer KUTLUK'un görüflmetalebi üzerine çocuk hastanesi önüne yürüyüflegeçtiler. ‹flçi temsilcilerinin yaklafl›k 1 saat görüflmelerisonucunda ertesi gün saat 11.00'e kadar sorunun çözülece¤inedair söz al›nd›. Akflam saatlerinde iflçilerin bir ayl›kmaafllar›n›n yar›s› kadar tutar hesaplar›na yat›r›ld›.Ertesi gün flirket yönetimin bütün gün bask›, tehdit,flantaj ve ça¤›rd›¤› çevik kuvvete ra¤men iflçiler eylemlerinebafllad›lar. ‹flçilerin yan›na gelen, onlar› tehditederek ifllerinin bafl›na dönmesini söyleyen flirket yöneticilerine,iflçiler "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Ekmek YoksaBar›fl da Yok" diyerek cevap verdiler.‹flçiler e¤er bugün maafllar› yatmasa greve gideceklerinisöyleyip oturma eylemine devam ettiler. Bir sonrakigün hastane önünde toplanma karar› alarak iflçilerda¤›ld›. Ayn› gün akflam saatlerinde ise ertesi günmaafllar›n yat›r›laca¤› haberi geldi.Zeynel K›z›laslan direniflinin 40.günündeTuzla BETESAN’da direniflini, açt›¤› bir çad›rda, iflyeriönünde sürdüren Zeynel K›z›laslan direnifline devam ediyor.Devrimci ‹flçiler ‹brahim Erdo¤an’›nMezar› Bafl›ndayd›larDevrimci ‹flçi Hareketi bayram›n 2. günü Devrimci ‹flçiHareketi kurucular›ndan ve 12 Temmuz flehidi ‹brahimErdo¤an’›n Karacaahmet’teki mezar›n› ziyaret ettiler.‹brahim Erdo¤an’›n mücadele arkadafl› olan Genel ‹flSendikas› eski örgütlenme uzman› Aynur Karaaslan mezarbafl›nda yapt›¤› konuflmada ‹brahim Erdo¤an’›n devrimcikiflili¤ini, mücadelesini anlatt›.Mezar anmas›, mezarl›ktaki di¤er devrim flehitlerininmezarlar› dolafl›larak bitirildi.Sekiz saat için EylemKESK’e ba¤l› Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› (SES) üyesisa¤l›kç›lar, mesai saatlerinin sekiz saate indirilmesi için ‹zmirBehçet Uz Çocuk Hastanesi, Buca Seyfi DemirsoyHastanesi, Karfl›yaka Devlet Hastanesi’nden sonra BozyakaSSK Hastanesi’nde de mesaiyi bir saat erken b›rakt›lar.Hastane önünde aç›klama yapan SES ‹zmir fiube Baflkan›Ergun Demir, sadece fazla çal›flma süresinin azalt›lmas›-n› de¤il, sa¤l›kç›lar›n çal›flma koflullar›n›n ve maafllar›n›ndüzeltilmesini talep ettiklerin söyledi.Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor39


4-C emperyalistlerinpolitikas›d›rSay›: 234Yürüyüfl19 Eylül20104-C dün binlerce TEKEL iflçisiniiflsiz b›rakt›, tüm haklar›n› gasbetti.S›rada 16 bin belediye iflçisivar. Sonra s›ra çeflitli iflkolar›ndan170 bin iflçiye gelecek.AKP hükümetinin 2010 özellefltirmeprogram› içerisinde 170 biniflçinin daha 4-C’li yap›lmas› hedefleniyor.Di¤er sektörlerle birlikte busay›n›n 200 bini bulaca¤› belirtiliyor.‹flsiz b›rak›lan iflçileri aileleriile birlikte düflünecek olursak 4-Csald›r›s› ile 1 milyon kiflinin yaflam›do¤rudan etkilenecektir.On binlerce iflçinin “4-C’li yap›lmas›”,“kriz karfl›s›nda” baflvurulangeçici bir uygulama olmad›¤›gibi, sadece AKP hükümetine özgübir politika da de¤ildir.4-C köleliktir, 4-C açl›kt›r,4-C emperyalizmdir!Özellefltirmelerle birlikte gündemegetirilen 4-C, emekçilere sald›-r›n›n yeni bir biçimidir. Yeni bir biçimiolmas›, emekçilerin iflsizlikflantaj›yla köle gibi güvencesiz çal›flt›r›lmas›d›rArt›k saklamaya gerek duymadan,çal›flt›klar› fabrikalar›, kelepirfiyat›na emperyalistler ve yerli iflbirlikçilerealt›n bir tepsi içinde sunulanemekçiler, kap› önüne kondu-¤unda iki seçenek dayat›lm›flt›r.Birincisi; iflçiler, fabrikalar› kapat›ld›¤›için ya iflsiz kalmay› kabuledecekler -ki, bu mümkün de¤ildir.-Eme¤inden baflka “satacak” bir fleyiolmayan emekçiler iflsiz kalamazlar.‹kincisi; ya da aylarca, y›llarcaiflsiz kalmaktansa, en kötü koflullardaçal›flmay› zorunlu olarak kabuledecekler!‹flçilere, “k›rk kat›r m›, k›rk sat›rm›” diye sorulmaktad›r yani “Ya açve iflsiz kalacaks›n ya da köle gibiçal›flacaks›n” diyor iflbirlikçiler.4-C’li yap›lan bir iflçi, patronuninsaf›na terkedilmektedir.“‹yi patronlar”, “vicdanl› patronlar”olamayaca¤›na, asalaklar›n iflçileredaha az ücret verip, köle gibiçal›flt›rd›klar› düflünüldü¤ünde 4-C’li yap›lan iflçilerin durumu dahaiyi anlafl›lacakt›r.Tek bir güvencesi olmadan, heran, “seni bu iflyerinde istemiyoruz”tehditi alt›nda, iflten at›lmamak içinher fleye boyun e¤mesi, itaat etmesi,at›lmamak için patronunu “rahats›zedecek” herfleyden uzak durmas›dayat›lan iflçiler, 4-C ile yeni vevahfli bir sömürü ile karfl› karfl›yad›rlar.“Hakk›n yenecek ama ses ç›karmayacaks›n”,“afla¤›lanacaks›nama...”, “en kötü koflullarda çal›flacaks›nama...”, “saatlerce üç kuruflaçal›flt›r›lacaks›n ama...” Tümbunlara “iflten atmas›nlar!” diyekatlanman›n ad›d›r 4-C.Bir gaz maskesi verilmedi¤iiçin, üç kuruflluk bir cihaz tak›lmad›¤›için, bak›m› yap›lmayan makinalardaçal›flt›¤› için kolay, ucuz ves›radan ölümlerin ad›d›r 4-C.‹flçiye, al›nteriyle üreten ve yaratanolarak sayg› duyan de¤il, posas›n›ç›kar›ncaya kadar çal›flt›ran,onu insan olarak görmeyen, haklar›-n› kabul etmeyen sistemin ad›d›r4-C.AKP iktidar›n›n 14 fiubat2005‘te Bakanlar Kurulu karar› ileflekillendirdi¤i 4-C, emperyalistlerinbir politikas›d›r.IMF’nin köylünün ne ekece¤ine,devlet kurumlar›nda ne kadar kamuemekçisi çal›flt›r›laca¤›na karar verdi¤idüflünülürse, 4-C’nin niye vekimin ihtiyaçlar› için ç›kar›ld›¤› dadaha iyi anlafl›lacakt›r.4-C’yi dayatan emperyalizmve iflbirlikçileridir“(1985 fiubat'›nda-bn) Andlarülkesinin tarihinde hiç görmedi¤ibir özellefltirme dalgas› yaflan›yor.Emeklilik kasalar›, sa¤l›k sistemi,elektrik flirketleri, benzin istasyonlar›,telekomünikasyon ve trenlerözellefltirilen sektörlerden.” (GabyWeber, Gerilla Bilanço Ç›kar›yor,syf. 200)Andlar ülkesi fiili’de, barajlardan,ormanlara kadar akla gelecekhemen herfley emperyalist tekelleresat›ld›. Emperyalist petrol tekeliShell, 35.000 hektarl›k bir orman›ald›. Avusturyal›, ABD’li, Japonve Hollandal› tekeller fiili’yi ya¤malad›lar.Japon tekelleri, yüzen bal›kfabrikalar›yla dev a¤larla fiili’dedeniz ürünü b›rakmad›lar.Bu anlat›lanlar asl›nda Türkiyeiçin de geçerli. Sadece Türkiye de-¤il, tüm yeni-sömürge ülkelerdeemperyalistlerin yürüttü¤ü talan politikas›d›rbu.fiili’de, Yunanistan’da, M›-s›r’da, Pakistan’da, Afganistan’da,Filipinler’de, Türkiye’deiflçileri aç, iflsiz, ç›plak b›rakan emperyalistlerdir.Emperyalist-kapitalist ülkelerdekidev fabrikalar›n› söküp, Pakistan’a,Bengladefl’e, M›s›r’a... tafl›-yan emperyalistler, iflsiz b›rakt›klar›milyonlarca emekçiyi kölece koflullarda,ucuz, güvencesiz ve sa¤-40AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


l›ks›z çal›flma koflullar›nda çal›flmayamahkum ediyorlar.O nedenle iflsizli¤in, 4-C’nin,tafleronlaflt›rman›n, esnek çal›flman›nsorumlusu emperyalizm ve iflbirlikçilerdir.Bunlar› uygulayanAKP iktidar›d›r.‹fiS‹Z b›rakan, iflçilere GÜVEN-CES‹Z bir yaflam› dayatan ve D‹-RENME HAKKIMIZI yok etmekisteyen emperyalizmdir!4-C’ye karfl› mücadelenas›l ve kime karfl›verilmeli?78 gün süren TEKEL iflçilerinindirenifli iflçi ve emekçiler için birumut yarat›rken, 4-C’nin de niteli-¤ini gözler önüne serdi.TEKEL direnifli,AKP iktidar›n›n sald›r›lar›na,tehditlerine karfl›n mücadele ilehaklar›n al›naca¤›n› bir kez dahagösterdi. Ama iflte bu nedenle detasfiye edildi.Sendikalar ve reformistler,4-C‘yi bugüne kadar hep sadecehükümetlerin politikalar› ile emperyalizmleba¤›n› kurmadan emperyalizmiyok sayarak aç›klad›lar hep.Sendikalar emperyalizmin özellefltirmesald›r›lar›na, binlerceemekçinin iflten at›lmas›na seyircikald›lar.Emperyalizmin ve yerli iflbirlikçilerininsald›r›lar›na karfl› ciddi birbarikat oluflturulamad›. O nedenletek tek direnifller olsa da sald›r›larbofla ç›kar›lamad›.Bu konuda sadece sendikalar›nçarp›k düflünceleri yoktu.‹zmit’te bulunan SEKA ka¤›tfabrikas›n›n ya¤mas› s›ras›nda, direneniflçiler, “SEKA vatand›r, sat›-lamaz”, “SEKA halk›nd›r” diyorlard›.Aç›k ki, SEKA halk›n de¤il, oligarflinindi.Aç›k ki, SEKA vatan de-¤ildi. Vatan ile ayn›laflt›rarak sat›lamayaca¤›n›anlatmak eksiktir.“SEKA Kapat›lamaz!” demekgerçekte, emperyalist politikalarakarfl› olmakt›r. SEKA'n›n, TE-KEL’in ve tüm K‹T'lerin kapat›lmamas›için sonuna kadar mücadeleetmek, hem emperyalizmle, hemiflbirlikçi iktidarla çat›flmay› gözealmakt›r.4-C’ye karfl› mücadele, emperyalizmeve emperyalizm iflbirlikçisiiktidarlara karfl› oldu¤u kadar, ayn›zamanda iflbirlikçi sendikalara karfl›mücadeledir.Devrimci ‹flçi Hareketi: Tek G›da-‹fl Cevap Vermelidir;4-C SALDIRISINA KARfiI ‹fiÇ‹LER‹ SAVUNMAYACAK MISINIZ?4-C’nin ne olup ne olmad›¤›na;4-C’nin emekçiler için anlam›na veneler getirip götürdü¤üne iliflkinçok yaz›ld›, çok fley söylendi.4-C’yi patronlar, emperyalist veyerli tekellerin savunucusu AKP d›-fl›nda aç›ktan savunan yoktur.Çünkü 4-C, iflçiyi iflsizlik flantaj›ylakölelefltirmektir.Emekçilerin kazan›lm›fl tümhaklar›n› elinden almakt›r.4-C, güvencesiz çal›flmakt›r.4-C, daha fazla iflsizliktir.4-C, iflçiler, emekçiler için ölümdemektir.4-C sald›r›s›yla karfl›laflan TE-KEL iflçileri bunun için büyük birdirenifl bafllatt›lar. 78 gün sürenTürkiye iflçi s›n›f› tarihinde örnekbir mücadele yaratt›lar. Halk›n, geniflkesimlerin büyük deste¤ini deald› bu hakl› mücadele. Deyim yerindeyseAKP yaln›z kald›.Ancak böylesi örnek bir mücadeleve genifl bir destekkarfl›s›nda 4-C’ye karfl› mücadeleningeldi¤i aflama ibret vericidir.Direnifli, mücadeleyi büyütmesive 4-C konusunda AKP’ye geriad›m att›rmas› gereken TEKEL iflçilerininsendikas› Türk-‹fl ve TekG›da-‹fl sendikas› üzerlerine düflentarihsel sorumlulu¤u yerine getirmediklerigibi direnifli tasfiye eden,dahas› ihanet eden bir noktadad›r.‹flçi sendikas› ve sendikac›lar›oldu¤u iddas›ndaki Türk-‹fl ve TekG›da-‹fl sendikas›na, yöneticilerineseslenmeyi, sorumluluklar›n› birkez daha hat›rlatmak, tarihe notdüflmek aç›s›ndan bir zorunlulukolarak görüyoruz.TEK GIDA-‹fi CEVAP VER-MEL‹D‹R:TEKEL D‹REN‹fi‹N‹ B‹T‹R‹R-KEN AÇIKLADI⁄INIZ EYLEMTAKV‹M‹NE NEDEN UYMADI-NIZ?K‹M VEYA K‹MLER ENGELOLDU? NE KARfiILI⁄INDAVAZGEÇ‹LD‹ BU EYLEMLER-DEN?..AKP iktidar›n›n 4-C'yle iki kerekölelefltirmek istedi¤i iflçileri savunmayacakm›s›n›z?..Özellefltirmeler, tafleranloflt›rma,esnek çal›flma, 4-C, emperyalizminyöntemleridir. 4-C'yi bizlere dayatanemperyalizm ve iflbirlikçileridir. Emperyalizmve iflbirlikçileri bizi4-C'yle kölelefltirmek istiyor.‹flçileri emperyalizmin insaf›nam› terkedeceksiniz?...4-C'ye direnmemek, emperyalisttekellere ve iflbirlikçilerine boyune¤mektir..4-C'ye karfl› mücadele, emperyalizmeve emperyalizm iflbirlikçilerinekarfl› mücadeledir.SORUYORUZ; sendikalar iflçilerisavunmayacaksa Ne ‹çin Varlar?SORUYORUZ; sendikalar iflçilerdenyana de¤illerse Kimden Yanad›rlar?Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor41


Devrimci ‹flçiHareketiDÜZEN SEND‹KACILI⁄I VEDEVR‹MC‹ SEND‹KACILIKSay›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010Ülkemizdeyap›lan sendikac›l›¤› düzen sendikac›l›¤› ve devrimcisendikac›l›k olarak ikiye ay›rabiliriz. Düzensendikac›l›¤› ülkemizde sar› sendikac›l›k ya da sendikaa¤al›¤› ifadeleriyle de bilinir. S›n›f ve kitle sendikac›l›¤›ise devrimci sendikac›l›¤›n di¤er bir ifadeedilifl fleklidir. Nas›l ki s›n›flar mücadelesinde yap›lanher fley ya düzene ya da devrime hizmet eder iflteyap›lan sendikac›l›¤›n hizmet etti¤i yerde bu kadarnettir. ‹kisinin ortas› yoktur. Yap›lan ya düzen sendikac›l›¤›d›rya da devrimci sendikac›l›kt›r.Sözde iflçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› savunur görünürkenpatronlar›n ekme¤ine ya¤ süren, onlar›n kontrolünde,sendikay› anti-demokratik bir iflleyiflle yöneten,yapt›klar›yla düzenin ç›karlar›na hizmet edensendikac›l›¤a düzen sendikac›l›¤› denir.‹flçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› gerçek anlamda savunan,onun ekonomik-demokratik mücadelesi d›fl›nda,ideolojik ve yap›s›n›n elverdi¤i ölçüde politik mücadelesinide veren, demokratik bir iflleyifle sahip, s›n›-f›n ç›karlar›n› ön planda tutan sendikac›l›k anlay›fl›-na devrimci sendikac›l›k denir.Düzen sendikac›s› için iflçi cahildir. ‹flçi sadece patronunverdi¤i ifli yapan birisidir. O cahil oldu¤u içinona söz hakk› vermeye de gerek yoktur. ‹flçi hiçbir fleyisorgulamamal›d›r. Sendikac› ne yap›yorsa do¤rudur.Düzen sendikac›s›, sendikay› soktu¤u bir iflyerineya da üye yapt›¤› iflçilere aidat gözüyle bakar.Devrimci sendikac› için iflçi çal›flan, emek veren,üretendir. Devrimci sendikac› iflçinin olmad›¤› yerdekendinin olmayaca¤›n› bilendir. Devrimci sendikac›için söz de karar da iflçiye aittir. Direniflin önünüaçand›r.Düzen sendikac›s›n›n gerçek anlamda iflçilerie¤itme gibi bir derdi yoktur. Patronlar›n ç›karlar› önplanda oldu¤u için iflçilere kendi s›n›flar›n›n ideolojilerinianlatmak bir yana dursun iflçileri yasal mevzuat›nd›fl›na ç›kmamas›n› sa¤layan, iflçiye hak almamücadelesinde korku salan bir tarzla yaklafl›r.Devrimci sendikac› için iflçinin e¤itimi önceliklibir öneme sahiptir. Kendi ideolojisininhakl›l›¤›n› bilmeyen bir iflçi ç›-karlar›n›n nereden geçti¤ini bilmez.Bunun için öncelikle iflçi s›n›f› ideolojisiniö¤renmelidir. Bunun içindevrimci sendikac› iflçisini bilgiyledonat›r, bilgiyi kavrat›r. Onu yasalmevzuata ba¤l› e¤itmez, hak almamücadelesinde meflrulu¤un önemiylee¤itir.Düzen sendikac›s› tehditler veDevrimci sendikac› için iflçinine¤itimi öncelikli bir önemesahiptir. Kendi ideolojisinin hakl›l›¤›n›bilmeyen bir iflçi ç›karlar›n›nnereden geçti¤ini bilmez.Bunun için öncelikle iflçi s›n›f›ideolojisini ö¤renmelidir. Bununiçin devrimci sendikac› iflçisinibilgiyle donat›r, bilgiyi kavrat›r.kongre oyunlar›yla, patronlar›n isteklerine göre listelerbelirler. Bask›yla, tehditle, ayak oyunlar›yla varl›-¤›n› sürdürmeye çal›fl›r.Devrimci sendikac› iflçisine güvenir. Onun varl›kkoflulu iflçilerdir. Patronun ç›kar›n›n oldu¤u yerdedurmaz. ‹flçisine s›rt›n› dönmez. Patronun tehditleri,sürgünleri karfl›s›nda direnir iflçisini yaln›z b›rakmaz.Devrimci sendikac›n›n koltuk kayg›s› diye bir fleyolamaz.Düzen sendikac›s› burjuvazi ve burjuva ideolojisindenetkilenmelere karfl› mücadele vermez. Bu anlamdauzlaflmac›d›r. Düzen sendikac›s› için bir direnifl,grev yüktür, sendikaya külfettir. Eninde sonundaiflçiyi sat›p uzlaflacakt›r.Devrimci sendikac›ysa uzlaflmazd›r.Devrimcisendikac› için bir direnifl, grev s›n›flar mücadelesindebir mevzidir. ‹flçiler için okuldur. O, düzenle, onunideolojisiyle hep çat›flma halinde olacakt›r.Düzen sendikac›s› iflçinin sorunlar›na karfl› duyars›z,daha da kötüsü patron yanl›s› bir bak›fla sahipoldu¤u gibi ülke ve dünyada yaflanan bir çok sorunkarfl›s›nda da duyars›zd›r.Devrimci sendikac›, ülke ve dünyada yaflanantüm sorunlara karfl› duyarl›d›r. ‹flçilere bu sorumluluklayaklafl›r.Marks daha o zamanlar, sendikalar üzerine flöylediyor; "günümüzde emekçi sendikalar›, kapitalizminkarfl›s›nda günlük savafl›ma çok fazla dald›klar›ndan,ücret köleli¤i sistemine karfl› eylem güçlerinihenüz tümüyle kavram›fl de¤illerdir. Bundan ötürüde genel toplumsal ve siyasal hareketlerden uzakdurmaktad›r. Oysa ilk amaçlar›n›n yan›s›ra, iflçi s›-n›f›n›n tam kurtulufluna yönelik eylemde bulunmay›ö¤renmelidirler. Bu yöndeki tüm toplumsal ve siyasalhareketlere kat›lmal›d›rlar..."Sonuç olarak devrimci sendikac›y›m demekle dedevrimci sendikac› olunmaz. Herhangi bir alandakiherhangi bir devrimci nas›l yafl›yorsa, nas›l faaliyetyürütüyorsa, nas›l bedelleri göze al›yorsa, devrimcisendikac›n›n da bu aç›dan bir fark› yoktur. Bu fark›ortadan kald›ran sendikac› devrimci sendikac›d›r.Kendine bir statü biçiyorsa, sendikac›-l›¤› bir devrimci konum ve mevzi olarakde¤il, bürokratik bir s›fat ve kariyerolarak kabul ediyorsa, o devrimciyimdese de, devrimci sendikac› de¤ildir.Tabii devrimci sendikac›l›k çokfarkl› bir fleydir. O her fleyden öncedevrimci bir ruh, devrimci bir kararl›l›kve cürettir. Kendisi bunlara sahip olacakt›rki, bunlar› iflçi s›n›f›na tafl›yabilsin.42AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


Ülkemizde GençlikGençlik Federasyonu’ndanANT‹-EMPERYAL‹ST MÜCADELEY‹SAH‹PLENMEM‹ZLE BÜYÜTECE⁄‹ZDüzen Devrimci Gençli¤in anti-emperyalistmücadelesini engellemek içintehdit, flantaj, terör, gözalt›, tutuklamave benzeri her türlü yöntemle sald›r›-yor.‹flbirlikçi AKP iktidar› Amerikan iflbirli¤initeflhir etti¤i için özel olarakGençlik Federasyonu üyelerine yöneliyor.Baflka bir yerde benzerleri içerikteayn› sloganlar›n at›ld›¤›, ayn› pankart›naç›ld›¤› eylemde her hangi bir “suç”görülmez iken, do¤rudan Tayyip Erdo-¤an’›n protesto edildi¤i eylemden gözalt›na al›nan Dev-Genç’liler aylard›rtutuklu.7 fiubat 2010’de Özel Çaml›ca ErdemHastanesi’nin aç›l›fl› s›ras›nda yaflananlarbahsetti¤imiz durumunkan›t›d›r. Özel Çaml›ca Erdem Hastanesi’ninaç›l›fl›n› Tayyip Erdo¤an’›nyapaca¤›n› ö¤renen Halk Cepheliler“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” pankart›n›açarak Afganistan’a asker gönderilmesiniprotesto eden bir aç›klamay›okudular. Ve ard›ndan sivil polislerininsald›r›s›na u¤rad›lar, gözalt›na al›nd›larve 6’s› tutukland›. Tutuklanan arkadafllar›m›z22 Eylül’de Befliktafl 14.A¤›r Ceza Mahkemesi’nde ilk kezmahkemeye ç›kacaklar."Amerika Defol Bu Vatan Bizim”demek ve Afganistan’a Türkiye’den askergönderilmesini protesto etmek, helehele bunu Tayyip Erdo¤an’›n karfl›-s›nda yapmak ülkemizde tutuklanmakiçin yeterli oluyor. Amerika’ya karfl›olmak, “Afganistan halk›n›n katili olmayaca¤›z”demek “suç”. Hem de “terörörgütü” olma gerekçesi. Arkadafllar›m›z8 ayd›r bu gerekçeyle tutuklular.Bu bir gelenektir ülkemizde; antiemperyalistmücadele gelenekler yaratarakbüyümüfltür. 1960’l› y›llardan günümüzeülkemizde anti-emperyalistmücadele devam ediyor. Commer’inarabas›n›n yak›lmas›ndan, 6. Filo’nundenize dökülmesine,"Ne ABD Ne ABBa¤›ms›z Türkiye” kampanyas›ndan,“Amerika Defol Bu Vatan Bizim” kampanyas›nakadar, anti-emperyalist sloganlar›n,ülkemizin her taraf›nda yank›lanmas›n›ntek bir sebebi vard›r; Anti-emperyalistmücadelede zafere olaninanç, ›srar ve kararl›l›k. 40 y›ld›r Dev-Genç’liler anti-emperyalist mücadelebayra¤›n› onurla, gururla tafl›maktad›r.AKP’nin haz›ms›zl›¤› iflte bundand›r.Kendi karfl›s›nda hiçbir ses istemeyenAmerikan ufla¤› AKP, efendisine olankinimizi ve mücadelemizi tutuklamalarla,iflkencelerle bitirebilece¤ini sanmaktad›r.40 y›ll›k Dev-Genç tarihinde nicesald›r›lara gö¤üs gerdik. Nice kuflatmalar›aflt›k.‹flbirlikçi, Amerikan ufla¤› AKP,istedi¤i hiçbir sonucu alamayacakt›r.Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› için verilen anti-emperyalistmücadele bugün de yenigelenekler yaratarak sürdürülmektedir.Korkutma, sindirme, devrimciliktenvazgeçirme politikalar› ifle yaramayacakt›r.Korkmas› gerekenler ülkemiziemperyalistlere parsel parsel satanAmerikan uflaklar›d›r.22 Eylül’de egemenlerin adaletiiçin ifl gören mahkemeleriniz bu ülkeningerçek vatanseverlerini “yarg›layacak.”Sizin adaletiniz sizin olsun. Bizgerçek adalet için olan kavgam›za devamedece¤iz.Tüm bu sindirme politikalar›n› boflaç›karmak için Dev-Genç’lilerin hakl›mücadelesinde onlar›n yan›nda mücadelelerinibüyütmek için 22 Eylül’deBefliktafl 14 ACM’de hep birlikte birkez daha hayk›ral›m:Amerika Defol Bu Vatan Bizim!Arkadafllar›m›z› sahiplenerek mücadelemizive düflmanlar›m›z›n korkular›n›büyütelim.Yeni ÖSYM deÖncekiler Gibi Anti-Demokratik OlacakÇünkü Ö¤renciler YokYÖK, Ö¤renci Seçme veYerlefltirmenin (ÖSYM) yenidenoluflturulmas› için bir süreönce Milli E¤itim Bakanl›¤›’na(MEB) bir taslak sundu.Yeni ÖSYM’de daha öncekilergibi anti-demokratikolacak ve sorunlar› çözmeyecek.Masa bafl›nda emir talimatile haz›rlanan, ö¤rencilerinve ö¤retim üyelerinin olmad›¤›bu yeni oluflum bu yan›ile yeni de olmayacak.Ö¤rencileri, temsil etmeyen,ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n›hesaba katmayan bu tür oluflumlardüzenin ihtiyaçlar›için çal›flmaya devam edecek.Beceriksizlik ve ÇürümeÖrt Bas Edilemedi:ÖSYM Eylül, Ekim VeKas›m’daki TümS›navlar› Erteledi!E¤itim sistemindeki çürümeve beceriksizlik art›k gizlenemezbir duruma geldi.E¤itim sistemi her yan›ndandökülmeye devam ediyor.Bunun sonucu olarak,“sorular›n çal›nd›¤›”, “kopyaçekildi¤i”, “d›flar› s›zd›r›ld›-¤›” tart›flmalar› sonras›ÖSYM milyonlarca ö¤renciyi,doktoru, kamu emekçisini,çeflitli dallardan personeliilgilendiren s›navlar› 3 ayboyunca yapamaz durumageldi. Düflünün, milyonlarcainsan›n gelece¤ine s›navlarlakarar veren halka yabanc›e¤itim sistemi, kendi koydu-¤u s›navlar› 3 ay boyunca yapamazhale geliyor. SadeceKamu Personeli Seçme S›nav›na2.5 milyon kifli kat›lacakt›.Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor43


Ülkemizde GençlikGençli¤inGündemindenParal› e¤itim,e¤itim hakk›n›n gasp›d›rSay›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010Okullar›n aç›lmas›yla birlikte yenibafllayacaklar için kay›t dönemleride bafllad›.‹lkokula yeni bafllayan bir ö¤rencininkay›t an›nda “araç - gereç”maliyeti diye ödemesi gereken para387-2000 TL aras›nda de¤iflmektedir.Bu miktar liselerde ise ortalama613-2223 TL aras›nda de¤iflmektedir.Bir devlet üniversitesine gidenö¤rencinin y›ll›k ödemesi gerekenbar›nma ücreti, kitap paras›, yemekparas›, yol ve giyim paras› ortalamatoplam› 6-7 bin TL aras›nda de¤iflmektedir.Di¤er taraftan bir iflçi emeklisininbir y›lda eline geçen toplam paramiktar› ortalama 10 bin TL’dir.Asgari ücretle geçinen bir aileniny›ll›k eline geçen toplam para miktar›ise 7200 TL’dir.Ancak anayasan›n 42. maddesinde"Kimse, e¤itim ve ö¤renim hakk›ndanmahrum b›rak›lamaz. Devlet,maddi imkânlardan yoksun ö¤rencilerinö¤renimlerini sürdürebilmeleriamac› ile gerekli yard›mlar›yapar." denmektedir. Fakat rakamlarabak›ld›¤›nda görülecektirki, okuma hakk› bizzat devlet taraf›ndangasp edilmektedir. Asgari ücratlegeçinmek zorunda kalan bir aileniny›ll›k geliri ile bir üniversiteö¤rencisinin y›ll›k gideri birbirineyaklafl›k düzeydedir. Çocu¤un üniversiteyiokumas› durumunda ailenindi¤er fertleri aç kalacakt›r. Ya daçocuk okuyamayacakt›r.Ülkemizde asgari ücretle çal›flmakzorunda kalan milyonlarca insanvard›r. Bu milyonlarca insan›nokuma hakk›n›n gasp› demektir. Budurum sadece asgari ücretle çal›flanlariçin de sözkonusu de¤il. Emeklimaafl› ile geçinmek zorunda kalanbir ailenin durumu da çok farkl› de-¤ildir.Yoksul halk çocuklar›n›n okuyabilmesiiçin ö¤renci kendisi dahilbütün aile çal›flmak zorunda kalmaktad›r.Ancak milyonlarca kiflininiflsiz oldu¤u ülkemizde bu da pekmümkün de¤ildir.Okuyabilmek için ifl bulup çal›-flanlar›n durumu ise ortadad›r. Ö¤rencilerokuyabilmek, okul masraflar›n›karfl›layabilmek için hiçbirsosyal güvencesi olmayan en a¤›r,ifllerde çal›flarak düzenin sömürüsünemaruz kalmaktad›r. Bunun ençarp›c› örne¤ini geçti¤imiz haftalardayaflad›k. ‹stanbul’da, üniversiteö¤rencisi 20 yafl›ndaki Ömer Çetinokul masraflar›n› karfl›layabilmekiçin çal›flt›¤› inflaat›n 2. kat›ndan düflerekölmüfltü.Düzen, halka sunmas› gerekeniburjuvazinin hizmetine sunmaktad›r.Üniversitelerde ancak harç paras›ödeyenler okuyabilmekte, paras›olmayan halk çocuklar›na ise üniversitekap›lar› kapat›lmaktad›r. Bubizzat "Kimse, e¤itim ve ö¤renimhakk›ndan mahrum b›rak›lamaz.”diyen devlet taraf›ndan yap›lmaktad›r.gençli¤intarihinden19-26 Eylül-87-88 ö¤renim y›l›ndan itibaren ö¤rencigençlik okul aç›l›fllar›n› kendisiyapmaya bafllad›. "Alternatif Aç›-l›fl” ad› verilen bu toplant›lar sonradangeleneksel hale geldi. 89-90 y›-l› aç›l›fl›nda Dev-Genç’liler, Hacettepe’debakanlar›n kat›ld›¤› aç›l›fltöreninde kürsüyü iflgal ederek; "12Eylülcülerin bizim karfl›m›zda konuflmayahakk› yok” diyerek resmiaç›l›fla tav›r ald›lar.24 Eylül 1993-Ankara DLMK’l› ö¤renciler AnkaraMimar Kemal Lisesi alternatifaç›l›fl›nda, faflist ö¤retmenlerin veidarenin sald›r›s›na u¤rad›.21-27 Eylül 1993-Liselerin aç›lmas›yla birlikte, ortaö¤retimgençli¤i, çeflitli il ve ilçelerdedemokratik lise talebini dile getireneylemler hayata geçirdiler.23 Eylül 1992-‹stanbul Valisi Hayri KOZAK-ÇIO⁄LU, rektörleri, emniyet müdürlerive jandarma komutanlar›n›toplayarak, ö¤renci gençli¤in mücadelesinive örgütlenmesini engellemeyeyönelik kararlar ald›lar. ÖzelGüvenlik Birimleri kurulmas›ndanüniversitelere girifllerde arama yap›lmas›na,kimlik kontrolüne, ö¤rencilerleilgili polise bilgi verilmesinekadar bir çok bask› biçimi vard›bu kararlar içinde. TÖDEF, busald›r›lara daha sonra «Bilimsel-DemokratikÜniversite Önündeki Polis-JandarmaEngelini Aflaca¤›z!»fliar› ve kampanyas›yla cevap verdi.Dünya Gençli¤inden“En kalabal›k s›n›f”listesinde dünyas›ralamas›!AKP ‹ktidar›n›n bakanlar›hergün Türkiye’nin hemen herkonuda “ne kadar geliflti¤i” yalanlar›n›s›ralarken, e¤itim sistemionlar› yalanlamaya devamediyor.Araflt›rmalara göre ö¤rencilerinokuduklar› s›n›flarda ortalama27,3 ö¤renci ders görüyor. TürkiyeDünya’da 7. s›rada yer ald›.Çin: 36,6 2) Güney Kore: 29,93) fiili: 28,8 4) Japonya: 28 5)‹srail: 27,6 6) Endonezya: 27,47) Türkiye: 27,3 8) Brezilya:27,1 9) ‹ngiltere: 25,7 10)‹rlanda: 24,344AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


Ülkemizde Gençlik‘AMER‹KA DEFOL BU VATAN B‹Z‹M’YAZILI PANKART AÇTIKLARI ‹Ç‹N6 HALK CEPHEL‹ 8 AYDIR TUTUKLU!‹stanbul Ümraniye’de 7 fiubat günüÇaml›ca Erdem Hastanesi’nin aç›-l›fl›na Tayyip Erdo¤an’›n kat›laca¤›n›ö¤renen Halk Cepheliler, hastaneönünde eylem yapt›lar. Yo¤un polisablukas›na ra¤men Tayyip Erdo-¤an’›n konuflma yapt›¤› esnada yolutrafi¤e kapatarak “Amerika Defol BuVatan Bizim” yaz›l› pankart› açt›ktansonra Afganistan’a asker gönderilmesiniprotesto eden bir aç›klama okundu.Bu esnada sivil polisler Halk Cepheliler’ida¤›tmaya çal›flt› ancak baflar›l›olamay›nca Çevik kuvvet polisleriniça¤›rd›. Çevik kuvvet polisleri iseHalk Cepheliler’i yerlerde sürükleyerekgözalt›na ald›lar. Sald›r› esnas›ndagörüntü almaya çal›flan habercilerepolisler; “Siz haber yap›yorsunuz oyüzden bunlar eylem yap›yor, hep sizinyüzünüzden” diyerek görüntü almalar›naengel oldular.Gözalt›na al›nan 8 Halk Cepheliden 6’s› Terörle Mücadele fiubesi’negötürülürken, yafllar› 18’den küçükolan 2 Halk Cepheli ise Sabanc›larPolis Merkezi’ne götürüldü. HalkCepheliler’in evleri gece yar›s› uzunnamlulu silahlarla bask›n yaparcas›naarand›, aileleri tehdit edildi.Ali Ekber Kalender bas›n taraf›ndantam bir karalama kampanyas›natutuldu. Arkadafl›m›za “yerli Hannibal”diyebilecek kadar seviyesizleflen,sayg›s›zlaflan bas›n asl›nda tamda görevini yap›yordu. Çünkü bir insan›tutuklamak, yarg›lamak için polisindedi¤i yeterlidir bizim ülkemizde.Polis fezlekeleri haz›rlan›r, savc›-lar hakimler için bu yeterlidir, birolay olur polisin bas›na servis etti¤iflekli katidir. Araflt›rmaya dahi gerekyoktur. ‹flte bu protesto bunlar› bir dahanet görmemize neden oldu.Emperyalistler halklar›ninançlar›na, kültürüne, düflmand›rAmerika’da Florida eyaletindekibir kilise 11 Eylül’de Kur’an yakaca-¤›n› aç›klam›fl ve 11 Eylül’ün y›ldönümündebunu Müslüman halklarakarfl› bir eyleme dönüfltürmek için haz›rl›klaryapm›flt›.Bu Müslüman halklar›n inançlar›-na, kültürlerine aç›k bir sald›r›yd›.Yüz milyonlarca insan› afla¤›lamak,inan›fllar›n› ayaklar alt›na almak vede¤erlerini çi¤nemekti.Kur’an yakma 11 Eylül’de gerçekleflmedi.Bunu çeflitli nedenlerleengelledi Amerikan emperyalistleri.Kuflkusuz bu nedenler içinde “halklar›ninan›fllar›na sayg›” gibi bir gerekçeyoktu.Afganistan’daki iflgal kuvvetlerininkomutan› olan General DavidPetraeus, Kur’an yakman›n Amerikanaskerlerinin hayat›n› tehlikeye düflürece¤ikonusunda uyar›da bulundu .Emperyalist iflgal komutan› sorunaMüslüman halklar›n inançlar›na sayg›yerine Afganistan’da halk›n iflgalciyekarfl› öfkesinin artaca¤›, direnifli güçlendirece¤idüflüncesiyle yaklaflt›.Kur’an›n yak›lmas›n›n Talibangüçlerine propaganda malzemesi olaca¤›n›savunan Petraeus, “Bu Talibangüçlerinin amaçlar› için kullanabileceklerimükemmel bir f›rsat” diyerek,as›l olarak kendi ç›karlar›n› düflünüyordu.Onlar› korkutan iflgalciye duyulanöfkenin daha çok artmas›, iflgale karfl›yürütülen direniflin daha da güçlenmesiydi.Kur’an yak›lmas› tart›flmalar›n›nsürdü¤ü günlerde, Almanya Baflbakan›Angela Merkel, çizdi¤i Hz. Muhammed'inkarikatürleri ile Müslü-4 gün gözalt›nda tutulanHalk Cepheliler Befliktafl Adliyesi’negötürüldüler. Daha sonraç›kar›ld›klar› mahkemece"terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyletutuklu yarg›lanmalar›nakarar verilen SevinçBOZDA⁄ Bak›rköy Kad›n Hapishanesi’ne;Celal ÖNKOYUN, AliEkber KALENDER, Müslüm GÖ-NÜL, Sezgin DEREL‹ ve Murat SURgeçici olarak Metris Kapal› Hapishanesi’ne,birkaç ay sonra da Kand›ra 2Nolu F Tipi Hapishanesi’ne götürüldüler.Ve ayr›ca mahkeme, dosyayagizlilik karar› konularak dava sürecininkamuoyunca takip edilmesini engelledi.Üç ay önce bas›nda ç›kan haberegöre Haz›rlanan iddanamede;Ali Ekber için “görevli memuru yaralamak,daha önce terör örgutününeylemlerine kat›lmak” gibi “suç”lardan25 y›l istendi¤i haberi ç›kt›. Yanibas›n iflbirlikçi rolünü dava sonunakadar devam ettirdi.8 ayd›r kesinleflmifl bir suçlar› olmamas›nara¤men tutuklu bulunanHalk Cepheliler’in mahkemesi 22Eylül de görülecek.man halklar›n öfkesine neden olanDanimarkal› çizer Westergaard'a 8Eylül’de, 2010 y›l› bas›n ödülünüverdi. Kurt Westergaard, 2005 y›l›ndaHz. Muhammed'i bafl›nda bomba fleklindebir sar›kla resmetmifltiBu aç›kça halklara yönelik afla¤›-lamalar›n, onay görmesi, desteklenmesiydi.Sorunun “bas›n özgürlü¤ü”ile aç›klanamayaca¤› aç›kt›r.‹fllerine geldi¤inde “bas›n özgürlü¤ünden”söz eden emperyalistler,halklar›n hiçbir de¤erine sayg› göstermemifl,halklar›n kültürlerine hepdüflmanca davranm›flt›.Binlerce Çingene’nin Fransa’danzorla s›n›rd›fl› edilmesi ve kamplar›-n›n tahrip edilmesi emperyalistlerinbu politikalar›n›n sonucuydu.Çingeneler’in zorla s›n›rd›fl› edilmelerikarfl›s›ndaki elefltiriler karfl›s›nda,Frans›z Göç Bakan› Eric BessonFransa'n›n bu elefltirileri dikkate almayaca¤›n›bildirirken, protestolar› “solculartaraf›ndan yürütülen s›¤ politikalar”olarak de¤erlendiriyordu.Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor45


Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010‹stanbul’da 1 y›lda 500 bin gözalt›Gözalt›na al, sustur!Nas›l B‹R Yaflam?Acizlefltirilen ‹nsan ve Yaflam Koçlar›“Aile Koçlu¤u geliyor” diyemüjde verdiler gazeteler.“Hükümet, boflanmalar›n artmas›üzerine aile yap›s›n›n korunmas›için 'aile koçlu¤u' sisteminegeçiyor. Sistemle sorunlu aileleryak›n takibe al›n›p, moral katk› sunulacak.Niflanl›lara dan›flmanl›khizmeti verilecek...”Sorunlu ailelere dan›flmanl›khizmeti sunulacak deselerdi, belkibu kadar dikkate almayacakt›k sözkonusu haberi. Ama “adland›rma”;“Aile Koçlu¤u” adland›rmas›, rastgeleseçilmifl bir kavram de¤il.“Koç”lar, burjuvazinin empozeetti¤i yaflam biçiminin giderek öneç›kan bir parças›.Duymuflsunuzdur, en az›ndankula¤›n›za çal›nm›flt›r; “Yaflamkoçlar›” var asalaklar›n dünyas›nda.fiimdilik daha çok burjuvazininve belki k›smen baz› küçük burjuvakesimlerin dünyas›nda geçerli. Yar›ndaha “alt tabakalara” da ayn›“hizmeti” sunacakt›r kapitalizm.“Yaflam koçu”, profesyonel olarakbelli bir ücret karfl›l›¤›nda sizinyaflam›n›z› yönetiyor. Her konudaona dan›fl›yorsunuz, o size neredetatil yapabilirsiniz, neyi nereden‹stanbul Emniyet Müdürü HüseyinÇapk›n’›n ‹stanbul polisinin bafl›nagetirilmesinden sonra geçen y›loluflturdu¤u “Önleyici HizmetlerBüro Amirli¤i”nin 1 y›ll›k icraatiflöyle: 449 bin 966 gözalt›!AKP’nin polisi ‹stanbul’da “sukuneti”böyle sa¤l›yor! Bir y›lda yar›mmilyon gözalt›.Kim bu gözalt›na al›nanlar?Halktan insanlar. AKP’nin polisinegöre tüm ‹stanlul halk› potansiyelsuçlu. Onun için özel bir olay olmas›-na gerek yok. Polis her yerde her anseni durdurup gözalt›na alabilir. Karakolagötürebilir. Yol kesip arama yapar,Yoksul halk›n yaflad›¤› mahalleleringirifl ç›k›fllar›n› tutup “kimlikkontrolü” ad› alt›nda terör estirir.Çünkü onlara göre halk suçludur.Suçu yaratan kendileridir. Sonra“suçu önlemek” ad›na keyfi bir fle-alabilirsiniz, araflt›r›p sunuyor..Bu arada flunu da belirtelim.“Koç” yönetici anlam›nda zaten.Bu yaflam koçlar›, kariyer koçlar›,aile koçlar› ve benzerleri yokken,bir tek basketbol tak›mlar›n›n antrönerlerine“koç” denildi¤ini ö¤renmifltiktelevizyon dizilerinden.fiimdi “koç”lar ço¤al›yor.Size “Kariyer planlamas› yönetimi”ndeyard›mc› olan koçlarvar mesela... ‹flinizde nas›l yükselirsiniz,bu konuda taktikler veriyorinsanlara.. “Stil dan›flmanlar›” var.Ne giymeniz gerekti¤ini söylüyorlar...Son olarak bas›nda“kilo yönetimi”ad›yla yeni bir “koç”luk türüortaya ç›km›fl; onlar da sizin beslenmenizi,kilo vermenizi, “diyet”iniziyönetiyormufl!Kapitalizmin ortaya ç›kard›¤›tabloda iki dikkat çekici yan var:Birincisi, burjuvazinin asalakl›¤›n›nvard›¤› boyuttur. Burjuvazi,asalaklaflmakta kendi s›n›rlar›n› daaflarak, herfleyini PARASIYLAbaflkas›na yapt›r›r hale gelmektedir.Burjuvazi kendi günlük yaflam›n›bile düflünme zahmetine katlanmay›p,onu da paras›yla profesyoneluzmanlara yapt›rmaktad›r.kilde binlerce insan›gözalt›na al›yor... Binlercepolisle mahallelerikuflat›p sabahakarfl› evlere operasyonlardüzenliyor.Devrimcilerin örgütlüoldu¤u mahallelerde ise herzaman bir bahane bolup sald›r›-yor. Yüzlerce kifliyi gözalt›na al›yor.AKP’nin yar›m milyon insan›nas›l gözalt›na ald›¤›n›, “sukuneti”nas›l sa¤lad›¤›n› halk›m›z biliyor.Ama bu tablonun halk aç›s›ndanda önem tafl›yan bir di¤er yönüvard›r. Burjuvazi “yaflam koçlar›”n›,farkl› düzeylerde kitlelere deyaymaktad›r. Her bireyin bir “psikolo¤u”nunolmas›, emperyalist ülkelerdeuzun zaman önce yerlefltirilmiflbir kültürdür. Kapitalizminbu tür “hizmet”leri insan›n iradesizlefltirilmesine,kifliliksizlefltirilmesine,tek tiplefltirilmesine paralelolarak art›yor.Kifliye özel “Koç”lar pahal› oldu¤uiçin, burjuvazi yoksul kitleleriçin bunu, televizyonlar arac›l›¤›yla“kitlesel koç”luk haline dönüfltürüyor.Baflta kad›n programlar› olmaküzere, televizyonlara ç›kar›lan“uzman”lar, insanlara sa¤l›ktanbeslenmeye, e¤lencesinden dü¤ününe,her konuda ne yap›p ne yapmamas›gerekti¤ini ö¤retiyor. Yoksulkitleler, televizyonlar sayesindebedava “koç”lara sahip oluyorlar!Kapitalizmin flekillendirdi¤i insanabak›n: Kendi kendini yönetmektenaciz, hiçbir konuda iradesinehakim olamayan, kendi sorular›-n› çözmekten, kendi hayat›n› planlamaktanyoksun bir insan tipi.Böyle olmay› kabul etmemeliyiz.Burjuvazinin yaflam tarz›, aileiliflkileri, sorun çözme yöntemlerigibi konularda, halka ve devrimcilereverebilece¤i hiçbir fley yoktur.Burjuvazinin psikologlar›, koçlar›,dan›flmanlar›, uzmanlar› kendilerininolsun! Her sorunun çözümü,yaflama dair her fleyin do¤ru yöntemi,halkta ve devrimcilerdedir.46AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


“size ne mahallenin ulafl›msorunundan siz bu mahalleninmuhtar› m›s›n›z?”‹stanbul’un Gülsuyu Mahallesi’ndeulafl›m kampanyas› çal›flmalar›devam ediyor. "Ulafl›m ÇilesineSon!" diyen Halk Cepheliler 11Eylül Cumartesi günü Gülensu KaradenizMahallesi, Mustafa Bakkal,Dinler ve Heykel bölgesinde sesliça¤r› ve bildiri da¤›t›m› yapt›. 3 saatsüren bildiri da¤›t›m›nda 2000bildiri halka ulaflt›r›ld›. Gülsuyu'ndakampanya çal›flmalar› devamediyor.Gülensu Heykel bölgesindestand kuran Halk Cepheliler günboyu bildiri da¤›t›m› yaparak mahallehalk›n› 18 Eylül’deki toplant›-ya kat›lmaya ça¤›rd›lar.Kampanya çal›flmalar›n› hazmedemeyenpolis gün boyu stand›n etraf›ndadolaflarak insanlar› taciz etti.Bir ara stand›n önüne gelen vekendini Maltepe Emniyet Müdürüolarak tan›tan polis ''size ne mahalleninulafl›m sorunundan siz bu mahalleninmuhtar› m›s›n›z?'' diyerekHalk Cephelileri provoke etmeyeçal›flt› ancak, cevab›n› ald›ktan sonramahalleden defolup gittiBayramda Mezar Ziyaretleri‹stanbul’da, 11 Eylül günü ö¤len vaktinde Gülsuyuve 1 May›s mahallelerinde Halk Cepheliler halklar›nkurtuluflu için topra¤a düflen flehitlerin mezarlar›n› bayram›nüçüncü gününde ziyaret ettiler.Öncelikle Gazi Mezarl›¤›’nda bulunan Türkiye haklar›n›nönderi Day›m›z Dursun Karatafl’›n mezar› ziyaretedildi. Mezara karanfiller b›rak›ld›ktan sonra k›sa birkonuflma yap›larak “onun ö¤rencileri olarak onun bizlereö¤rettikleriyle mücadele bayra¤›n› daha yukar›ya tafl›yaca¤›z.”denildi. Daha sonra Grup Yorum’un “SenOlaca¤›z” marfl› hep birlikte söylendi.Ard›ndan Eyüp Bafl’›n mezar›na gidildi. Mezarlary›kan›p, karanfiller b›rak›ld›ktan sonra KaracaahmetMezarl›¤›’nda bulunan, 16–17 Nisan ve 12 Temmuz’daflehit düflenler ve Cömert Özen, Mete Nezihi Alt›nay,Tuncay Geyik, Sabit Ertürk, fierafettin fiirin’in mezarlar›ziyaret edilerek hepsine tek tek karanfilb›rak›ld›.Mersin’de Bask›lar Protesto EdildiMersin’de 13 Eylül günü ESP, TAYAD’l› Aileler,EHP ve Partizan ortak bas›n aç›klamas› ve tutsaklarakart atma eylemi yapt›lar.Mersin Oteli’nin önünde toplanan kitle hemen yak›-n›ndaki merkez postaneye yürüdüler.“Gözalt›lar, Tutuklamalar,Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Devrimci TutsaklarSerbest B›rak›ls›n” pankart› aç›lan eylemde okunanaç›klamada “Hasta tutsaklara sahip ç›kmak demokratl›kde¤il, insanl›k görevidir. Kendine insan›m diyen herkesi“hasta tutsaklar serbest b›rak›ls›n", “ devrimci tutsaklarserbest b›rak›ls›n” talebiyle birleflmeye gücümüzübüyütmeye ça¤›r›yoruz” denildi.Aç›klamadan sonra 15 dakika oturma eylemine geçildi.Bu s›rada her kurumdan temsilciler postaneye giderekdevrimci tutsaklara kart ve mektup gönderdi.Eylem “Gözalt›lar Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”,“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar›ylabitirildi.Bursa’da Çocuklar› Film GösterimiBursa’da Teleferik semtinin Akça¤layan mahallesinde11 Eylül günü “Kay›p Bal›k Nemo” isimli filmingösterimi yap›ld›.Film gösterimine 50’ye yak›n çocuk kat›ld›. Çocuklarfilm gösterimlerinde, alan›n düzenlenmesine ve da-¤›t›lacak çekirdeklerin haz›rlanmas›na da yard›mc›oldular. Film gösterimleri cumartesi günleri devam edecek.Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor47


Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010AKP ‹ktidar› KatillerleGurur Duyuyor!Baflbakan Tayyip Erdo¤an, 17 A¤ustos’ta Çorum'da yapt›¤› mitingdekikonuflmas›nda, "… Millet olarak Çorum'la, Çorum'un yi¤itli-¤iyle, mertli¤iyle, gözü pekli¤iyle her zaman gurur duyduk, nas›l kiÇorum bu topraklardan yetiflmifl Akflemsettin Hazretleriyle, EbusuudEfendi'yle, Koyunbaba'yla, ‹skilipli At›f Hoca'yla gurur duyuyorsa,bizler de Çorum'la gurur duyuyoruz. …" sözleriyle ilgili DevrimciAlevi Komitesi bir aç›klama yay›nlad›.Tayyip Erdo¤an'›n ismini and›¤› kiflilerin her birini ayr› ayr› da de-¤erlendirilebilece¤i söylenen aç›klamada, fieyhülislam Ebusud üzerindeduruldu. Alevi halk›n›n katledilmesi için verdi¤i fetvalarla bilinenfieyhülislam Ebusuud; Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleymandönemlerinde verdi¤i fetvalarla Alevi halk›n›n topluca katledilmesinihelal gören, bunun en büyük kutsal savafl oldu¤unu söyleyen,Alevi kad›nlar›n yakaland›-Ebusuud Efendi¤›nda ne yap›lmas›n› soranlara“belinize kuvvet” diyen Alevidüflman› bir alçakt›r.“fieyhülislam Ebusuud ilegurur duyan, Çorum halk› de¤il,iflah olmaz Alevi düflman› olanAKP iktidar› ve Tayyip Erdo-¤an'd›r. Halklar, hiçbir zamankatillerle gurur duymazlar. Katliamyapanlar, Anadolu halklar›taraf›ndan hep lanetlenmifllerdir.Tayyip Erdo¤an ve AKP iktidar›,devflirme iflbirlikçi yöneticileriile Alevi halk›n› kendi politikalar›nayedeklemeye çal›flsada, serdeki Alevi düflmanl›¤› biryerlerden aç›k veriyor. ÇünküAKP iktidar›, bir devlet politikas›olan Alevi düflmanl›¤›n›n sürdürücüsüdür”denilen aç›klamada;Alevi halk›n›n dostunu düflman›n›iyi tan›d›¤›, yüzy›llard›rkendisine zulmedenleri unutmad›¤›ve yeri geldi¤inde hesapsormay› bildi¤i vurguland›.Fatih Sultan Mehmet dönemindeTürkistan’dan gelerek, ‹skilip’teyerleflen bir ailendendir.‹skilip’te 1490 y›l›nda do¤mufl,1473 y›l›nda ‹stanbul’da ölmüfltür.Önce medreselerde sonraBursa ve ‹stanbul kad›l›klar›ndagörev alarak kendini Osmanl›’yakan›tlam›flt›r. 1537’de Rumelikazaskerli¤inde bulunmufl, 1545y›l›nda fleyhülislâml›¤a getirilmiflve ölünceye kadar bu görevdekalm›flt›r.Kanuni Sultan Süleyman’›niflgal seferlerine kat›lm›fl, Osmanl›n›nya¤mac› ve halk› ezendüzeninin korunmas› için binlercefetva vermifltir.Alevi halk›n katli için verdi¤ifetvalar ile de tan›n›r. O Alevihalk›n katledilmesinin suç orta-¤›d›r.‹zmir: Bask›lar BiziY›ld›ramaz10 Eylül akflam› ‹zmir ÖzgürlüklerDerne¤inde Bayramlaflma yap›ld›. Bayramlaflmadansonra Dernekten ç›kan Derneküyelerine resmi polisler taraf›ndanzorla kimlik sorgusu dayat›ld›. Dernekteolan di¤er üyeler arkadafllar›n›n polislertaraf›ndan etraflar›n›n çevrildi¤ini görüncedernek binas›ndan inerek arkadafllar›n›sahiplenmeye gittiler.Polislerin elinden arkadafllar›n› alandernek üyeleri "100 metre ilerde fuhuflyapanlar›, esrar satanlar› durdurmuyorsunuzbizim arkadafl›m›za neden GBT dayatmas›yap›yorsunuz" dediler.Pani¤e kap›lan polisler takviye ekipistediler ve 5 dakika sonra 5 ekip oldular.Dernek üyelerinin kararl› durufllar› sonucukimlik kontrolünün ard›ndan polislerdernek önünden ayr›ld›lar.Gülsuyu’da polisablukas›Demokratikleflme, 12 Eylül’le hesaplaflmademagojileriyle referandum yapaniktidar, referandum günü gerçek yüzünügösterdi. ‹stanbul Gülsuyu Mahallesi referandumunyap›laca¤› 12 Eylül günü nüpolis ablukas› alt›nda geçirdi.4 otobüs çevik kuvvet polisi, akreplerve panzerler mahellenin girifllerini tutarken,sivil polislerde oy kullan›lan okullardabeklediler.Okmeydan›’da KontrgerillaKatliam› Protesto EdildiHakkari’de 10 kiflinin kontrgerillataraf›ndan yola döflenen may›nlarlakatledilmesi ‹stanbul Okmeydan›’daprotesto edildi. Eylemdekatliam›n bizzat devlet eliyle yap›ld›¤›anlat›ld›.16 Eylül akflam› BDP, HalkCephesi, ESP, DHF, Halkevleri veKÖZ taraf›ndan yap›lan eylem akflamsaatlerinde Sibel Yalç›n Park›’nda“Hakkari’de Yap›lan Katliam›nSorumlusu Devlettir” pankart›aç›larak yap›lan yürüyüflle bafllad›.Mahalle içinde “Kahrolsun FaflizmYaflas›n Halklar›n Mücadelesi, KatilDevlet Halka Hesap Verecek, BijiBratiya Gelan” sloganlar›yla yap›lanyürüyüflün ard›ndan sa¤l›koca¤› önünde bir aç›klama yap›ld›.Halk Cephesinin 50 kifliyle kat›ld›-¤› eyleme 100 kifli kat›ld›.48AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


Gücümüz Hakl›l›¤›m›zdad›rYürüyüfl okurlar›halka gerçeklerianlatmak için dergi da¤›t›mlar›na devam ediyor.‹stanbul Avc›lar Marmara Caddesi’nde bir hafta dergi da¤›t›-m› yaparken sald›r›ya u¤ray›p, gözalt›na al›nan Halk Cepheliler13 Eylül günü yine ayn› yerdeydiler. “Ferhatlar’›n Enginler’inSesi Yürüyüfl Susturulamaz” yazan bir pankart açan CephelilerAKP’nin yalanlar›n› anlatmak isterken karfl›lar›na polisin ç›kt›-¤›n› ve gözalt›na al›nd›klar›n› söylediler.Eylemden sonra Yürüyüfl Dergisi da¤›t›m› yapan Halk Cepheliler85 dergiyi halka ulaflt›rd›lar.Halk Cepheliler 15 Eylül günü de Alibeyköy Karadolap Mahallesi’ndeeylem yap›p, ard›ndan dergi da¤›t›m› yapt›lar. ‹ki saatiçinde 70 dergi halka ulaflt›r›ld›.‹zmir Menemen-Asarl›k`ta 11 Eylül günü 4 dergi okuru 50dergiyi halka ulaflt›rd›.Fransa’da FranceTelekom’da 2 Y›lda58 ‹ntiharEmperyalist Frans›z telekomünikasyontekelinde çal›flma koflullar›n›n a¤›rl›-¤› nedeniyle 5 emekçi daha intihar etti.Son iki y›lda emperyalist tekelde çal›-flan emekçilerden intihar edenlerin say›s›böylece 58’e ç›kt›.Sendika intiharlar ile ilgili soruflturmaaç›lmas›n› isterken, intihar eden emekçilerdenbiri yazd›¤› veda mektubunda intihar›nnedeni olarak çal›flma koflullar›n›gösterdi.2 y›l içinde 58 emekçi intihar ederken,emperyalistlerin k›l› bile k›p›rdam›yor.Ve intihar ettiren çal›flma koflullar› hiçde¤ifltirilmeden sürdürülüyor.Tekellerin sömürüsü için herfley mübaht›r.Tekeller sömürüleri için mekçilerisömürmeye, a¤›r çal›flma koflullar› alt›ndaçal›flt›rmaya, öldürmeye devam ediyorlar.‹STANBUL / AVCILAR10 Eylül’de Yunanistan RadikalSol Birlik (Koalisyon) Avrupamilletvekili NIKOLAOSCHOUNTIS tutuklu bulunanTAYAD’l›lara iliflkin AvrupaParlementosu’na bir soru önergesiverdi.“‹nsan haklar› savunucusu 17Bir bayram› daha geçiriyoruz. Dünyahaklar› yine kan a¤l›yor… Emperyalizmdaha da azg›nlaflarak halklar› sömürmeyedevam ediyor. Yine açl›k yoksulluk,iflsizlik yang›nlar, seller, y›k›mlar bizivurdu. Her gün çocuklar›m›z daha çoka¤l›yor, di¤er yandan y›llard›remperyalizme faflizme karfl› mücadeleetmekten geri durmad›k daha güçlübirbirimize kenetlenerek, dört duvararas›nda zulme karfl› ç›kan Güler Zereiçin hepimiz birimiz için dedik.Dört duvar aras›nda tutsaklar›n sesiolduk. ‹ncirlik’te Dev-Geç’in ruhuyla“Amerika Defol” diyerek güçlükampanyalar örgütledik, mahallerdemeydanlarda Umudun Sesini anlatmayaduyurmaya çal›flt›k. Bu bayramda daezilen halklar›m›z›n bayram›n› en içtendileklerimizle kutluyor halk›m›z›inanc›m›z› sömürenlerden, bizleri aç›l›¤ayoksullu¤a itenlerden hesap sormayaça¤›yoruz…1 MAYIS MAHALLES‹ HALK CEPHES‹TAYAD'l›lar için AvrupaParlamentosuna soru önergesiYeralt›nda grev!fiili'de yerin alt›nda yaflam mücadelesiveren 33 madenci gibi ‹spanya'dada 52 madenci, yerin yüzlercemetre alt›nda bekleyiflini sürdürüyor.Ancak ‹spanyol madencileriyerin 500 metre alt›nda KuzeyPalencia bölgesinde bulunan Guardokentindeki bir kömür madeninde11 gündür grev yapt›klar› içinmadenden ç›km›yorlar.‹ki ayd›r maafllar›n› alamad›klar›n›belirten madenciler, ödeme yap›lanakadar madenden ç›kmayacaklar›n›söylüyor.kiflinin Türkiye yetkilileri taraf›ndantutuklanmas›” konusuylaönerge gönderen milletvekili komisyonaTAYAD üyesi 17 kiflininserbest b›rak›lmas› için hangiacil müdahalede bulunacaklar›n›sordu.Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor49


Avrupa’daSay›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010Özgürlük KomitesininEylemleri SürüyorAlmanya'n›n Köln fiehri’nde, DomKilisesi önünde her hafta cumartesi günüÖzgürlük Komitesi taraf›ndan düzenleneneylem 58. haftas›nda da devametti."Nurhan'a, Cengiz'e, Ahmet'e Özgürlük"yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemboyunca Dom Kilisesi meydan›ndan geçeninsanlara Almanya devletinin uygulad›¤›hukuksuzluk anlat›ld›.Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet‹stanbullu'nun Türkiye'deki faflizmekarfl› ç›kt›klar› için tutukland›klar›n› anlatanbildiriler da¤›t›ld›.Özgürlük Komitesi, herkesi, her Cumartesigünü saat 15.00'ten 17.00'e kadarsüren Dom Kilisesi önündeki eylemekat›lmaya, tutsaklar› sahiplenmeyeça¤›rd›.Berlin’de YürüyüflSergisi Bafllad›fiili Halk› FaflistCuntay› Protesto Ettifiili’nin baflkenti San Diago’daABD emperyalizmininörgütledi¤i faflist cunta 37. y›-l›nda, binlerce fiilili taraf›ndanprotesto edildi.Faflist cuntay› protesto edenhalka sald›ran polis onlarca kifliyiyaralad›. Protesto gösterisi s›-ras›nda 20 kifli gözalt›na al›nd›.Salvador AllendeÖlüm Y›ldönümündeViyana'da An›ld›11 Eylül 1973 tarihinde, fiili'defaflist darbeyle iktidardanAlmanya'n›n baflkentiBerlin'de Yürüyüfl sergisi 10ve 15 Eylül günleri aç›ld›.10 Eylül günü Türkiyeliler'inyo¤un olarak yaflad›¤›Kruzberg'de bir iflyerinin duvar›naaç›l›rken, 15 Eylül günüKruzberg-Kotbussertor Meydan›’ndaaç›ld›.Serginin aç›k kald›¤› süreboyunca aç›lan masada Yürüyüfldergisi sat›fllar›n›n yan› s›ra,Yürüyüfl 5.Y›l›nda bafll›kl› bildirive Halk Anayasas› Tasla¤›da¤›t›ld›.Sergide Grup Yorum'unmarfllar› megafondan seslendirildi.Sergiye gelenlerle referandumhakk›nda yap›lan sohbetleredildi.Sergi 25 Eylül günü Neukölnsemtinde tekrar aç›lacak.düflürülen SosyalistParti kurucusu vebaflkan Salvador Allendefaflist cuntac›general Pinochet'inaskerleri taraf›ndan baflkanl›ksaray›nda katledilmiflti.fiili'deki faflist darbenin 37.y›ldönümünde, baflkan Allendeve cuntaya karfl› direnenler, Viyana'n›nDonaupark'ta (TunaPark›) bulunan Allende heykelininyan›nda an›ld›.Konuflmalar›n ard›ndan heykeldetoplanan kitle hep birlikteVenceremos marfl›n› söyledi vebu anma etkinli¤i organize edenfiilili'ler, özellikle Küba Büyükelçisineve anmada yeralan HalkCepheliler’e teflekkür ettiler.Kübal› 5'lerin Sesi Viyana'da11 Eylül'de 5 Kübal› yurtseverRamon Labanino, Antonio Guerrero,Fernando Hernandez, Rene Gonzalezve Gerardo Gonzalez'in ABD'detutuklanmalar› 12. y›l›na giriyor.Kübal› 5’lerin tutuklanmalar›-n›n 12. y›ldönümü vesilesiyle 10Eylül günü Viyana'n›n merkezindekiStephansplatz Meydan›’nda birgösteri düzenlendi.Avusturya'daki Kübal› 5'lereÖzgürlük Komitesi'nin yan›s›raHalk Cepheliler'in de destek verdi-¤i eylemde, Kübal› tutsaklar›n resimlerive "5 Yurtseveri ABD'dekiSiyasi Tutsakl›¤›ndan Kurtar›n" yaz›l›pankart tafl›nd›.Eylemde Kübal› 5'lere mektupyazma ve özgürlük kampanyas›n›destekleme yönünde ça¤r›lar yap›ld›.Anadolu Radyosu'nda Kübal›5'lere Özgürlük program›Viyana'da yay›n yapan AnadoluRadyosu'nun bu haftaki konusuAmerika'da tutuklu olan Kübal› 5'ler.Programa Avusturya Kübal›larDerne¤i baflkan› ve Cuba Va isimlidernekten temsilci kat›lacak.Program 23 Eylül günü Türkiyesaati ile 20.15 - 21.00 aras›ndayay›nlanacak.50AKP’nin Tecrit Zulmüne Karfl›


Hümanite’nin 80. Y›ldönümündeBirlik ve Direnifl Sloganlar›9 ile 12 Eylül aras›nda Fransa KomünistPartisi’nin merkez yay›n organ›Humanité (‹nsanl›k) Gazetesinin80. y›ldönümü kutland›.fienlikte bir araya gelen Fransa'n›nen büyük sol partileri aralar›nda sa¤c›hükümetin ›rkç› ve faflist politikalar›-n› önlemek amac›yla, mücadele birli-¤ini sa¤layacaklar›n› ilan ettiler.Her y›l oldu¤u gibi, "Village duMonde" (Dünya Köyü) alan›nda çeflitliTürkiye'li devrimci örgütlerinstandlar› vard›.Halk Cephesi, Anadolu Federasyonuimzal›, "Yabanc›lar Yasas› ‹ptalEdilsin" bafll›kl› bir dilekçeyi imzayaaçt›. Çok say›da kifli imza metnini imzalayarakSarkozy iktidar›n›n ›rkç›politikas›na ve gericileflen AB'ye karfl›tav›r gösterdi.Ayr›ca, geçti¤imiz 15 Haziran tarihindegözalt›na al›n›p tutuklanan TutukluAilelerle Yard›mlaflma Derne¤i(TAYAD) üyeleriyle dayan›flmak amac›ylada imzalar topland›. Tutuklu TA-YAD'l›lar›n foto¤raflar›n›n as›ld›¤› panolar›nalt›nda TAYAD'l›lar için imzatoplan›rken, Türkiye'deki referanduma,sahte laik dinci kutuplaflmas›na, Türkiye'ninAB üyeli¤ine, AKP'nin iç ve d›flpolitikas›na, Kürt sorununa ve Türkiyesoluna iliflkin, onlarca sohbet yap›ld›.Halk Cephesi stand›nda Türkiye'dekisiyasal ve ekonomik durumave Avrupa'da süren Türkiyeli devrimcilerihedef alan mahkemelere iliflkinçok say›da bildiri, broflür ve kitap sergilendi.3 gün süren flenli¤e 1 milyondanfazla insan›n kat›ld›¤› tahmin ediliyor.Nancy ‹srailMallar›naBoykot Ça¤r›s›11 Eylül günü, Fransa'n›nNancy flehrinin Place MaginotMeydan›’nda, ‹srail mallar›naboykot ça¤r›s› hayk›-r›ld›.Boykot eyleminde Carmel,Jordan River, King Salomon,Jaffa, Sabra, SodaClub, Ahava gibi markalar›nürünlerinin al›nmamas›n›ve boykot edilmesini istediler.Bununla beraber, ‹srail'deifl yapan firmalara da iflbirli¤indenvazgeçme ve flirketlerinigeri çekme ça¤r›s›yapt›lar. Eylemde, NancyAnadolu Kültür ve Sanat Evi(NAKSE) de yer ald›.AVRUPA’dakiB‹ZAnadolu Federasyonu'nun Avrupa'dayaflayan halk›m›z›n sorunlar›n›çözmeye, onlar› örgütlü bir güçhaline getirmeye yönelik mücadelesi,Alman emperyalizminin federasyonayönelik sald›r›lar›n›n da gerekçesiolmufltur.Alman emperyalizminin,özel mahkemeler kurarak, özeltecrit statüleri yaratarak bumücadeleyi engelleyebilmesimümkün de¤ildir.Gerek Stammheim mahkemelerinde,gerekse flu ansürmekte olan Federasyon davalar›ndaortaya ç›kan tek gerçek fludur:Almanya Türkiye oligarflisinin talepleriniharfiyen yerine getirmekte,Türkiye'deki faflist rejim ad›na intikamsavafl› vermektedir. Bu savafl›da aç›ktan a盤a Türkiye'den getirtileniflkenceci polislerin flahitlikleri vekontrgerilla yöntemleri üzerine,komplolar› üzerine kurmaktad›r.Alman hapishanelerindeki devrimcilereuygulanantecritin bir boyutu da mektuplara konulansansür ve k›s›tlamalard›r. BugünAlmanya'daki Özgür Tutsaklaragönderilen mektuplar›n birbuçuk, ikiay sonra ulaflmas› ve yine tutsaklar›ngönderdikleri mektuplar›n ayn› süreiçinde gelmesi ola¤an bir durum halinegetirilmifltir.Tutsaklara “moral”mektuplar›!Mektuplar›n bir k›sm›na, gönderilenkolilere “tutsa¤a moral veriyor”,“mücadeleazmini güçlendiriyor”,“dayan›flmay› sürdürüyor”gerekçesiyle el konulup, dosyalarasuç delili (!) olarak eklenmektedir.Alman hukukuna göre hak veözgürlük mücadelesi yürüten tutsa¤a“moral vermek”, “dayan›flma göstermek”,engellenmesi gereken bir suçtur.Di¤er yandan emperyalist kültürünyozlaflt›rd›¤› Alman ve göçmentutsaklar söz konusu oldu¤unda, uyuflturucununher çeflidine gözyumulurken,devrimci tutsaklara gönderilenmektuplar›n, “sahiplenme ifade ediyor”denilerek suç say›lmas›; hapishanelerinsansür kurumunun ahlak anlay›fl›n›da ele vermektedir.Her türlü bask› ve tecrite ra¤mendirenenlere daha fazla sahipç›kmal›y›z. Bask› ve ihanetlere,emperyalizmin kuflatmas›na ra¤men,özgür tutsaklar›m›z› hiç eksilmeyenmektuplar›m›zla sahiplenmeliyizMektuplar›m›z›, kartlar›m›z›, Avrupa’daki,ülkedeki özgür tutsaklar›-m›za sürekli göndermeli, mektup yasaklar›n›k›rmal›y›z. Herbirimizinsürekli yaz›flt›¤› tutsaklar olmal›d›r.Herbirimiz, her bir tutsa¤›m›z›n“d›flardaki” gözü, kula¤› olmal›y›z.Unutmayal›m ki, tutsaklar›m›z mücadelemizinvazgeçilmez de¤erleridir.Tutsaklar›na sahip ç›kmamak,hiçbir halk aç›s›ndan affedilemez,normal görülemez.Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül2010TAYAD’l›lar Ankara’ya Yürüyor51


değinmeleryeniBüyükTürkiye!!!!!!!- Devletin en çok korunan kurumlar›ndansorular s›zd›r›l›yor...- 30 y›l önce ölmüfl kiflilerin ad›na oy pusulas›ç›kar›l›yor- Polis, mükerrer oy kullan›yor- Adli T›p, cenazeleri kar›flt›r›yor- Devlet, toplam 25 kifli içinde ölülerin say›s›n›bile sayam›yor, bir minübüs-tankerçarp›flmas›nda, sanki okyanusun ortas›ndaçarp›flm›fllar gibi 12 ölü + 1 kay›p diyeaç›klama yap›l›yor- Yetkililer, kazada minübüste olanlardanbiri için önce öldü diyorlar, sanra hastaneyekald›r›ld› diyorlar, sonra diyorlar ki yok...Güçlü Devlet!!!!!!!!! Büyük Türkiye!!!!!!!!!ÇizgiylesözEvet, gerçek bir devrimci olarak, hepkendi resmim için savaflm›fl oldu¤umbilincine sahiptim.. Ama, bugün anlad›m ki, bu yeterlide¤il; bu korkunç bask› y›llar› bana, yaln›zcasanatla de¤il, varl›¤›mla da karfl› koymam gerekti¤inigösterdi.P. PicassoÖÇ’ten korkankorkaklar!“Yetmez Ama Evet Platformu”, 12 Eylülcülerleilgili suç duyurusunda bulunuphemen arkas›ndan eklemifl: “Biz öç peflindede¤iliz”.Ya neyin peflindesiniz?Bizim bildi¤imiz adalet hesap sormakt›r.Adalet elbette halka zulmedenden zulmününhesab›n› sormak, yani öcünü almakt›r.Hem suç duyurusunda bulunacaks›n,hem diyeceksin ki öç peflinde de¤iliz.. Kendisuç duyurusundan korkanlar›n ruh hali...Öç peflinde de¤iliz demek, adalet peflindede¤iliz demektir. Öç, intikam, adalet deyince,o zaman düzenin icazeti üzerinizdeolmaz diye mi korkuyorsunuz?..fiunu bilin ki, korkaklar hesap soramaz.A¤z›n›zasa¤l›kfiu Bono adl› grup,faflist AKP’nin bakan›-n› sahneye ç›kar›p övmeyekalk›nca, kendi“hayran›” olan seyircidenald› cevab›n›: Yuuuh!Basket seyircisi,Tayyip’i görünce, kupay›,12 dev adam› falanunutup, “tekadam”› yuhalad›. Siyaset,basketin önünegeçti; olmas› gerekti¤igibi yani.Her iki yerde de yuhalayanlar›na¤z›nasa¤l›k.


Tayyip’in demokratikyasakç› anayasas›Baflbakan Erdo¤an, BDP’nin okullar› 5 günboykot karar›na iliflkin diyor ki:“Bu anayasal bir suç!”Tam referandum sonras›nda Allah söyletiyoriflte.Mübarek anayasa de¤il, ceza yasas›!Tayyip, boykot gibi demokratik bir hakk› biletan›mayan bir anayasay› bak›n nas›l da sahipleniyor.Cambaza bak cambazaZevat konufluyor:Sizin için bu cambazlarMuhterem vatandafllarCambaza bak›n cambaza‹flsizlik varm›flolsun, sizin için varyoksulluk varm›fl,olsun sizin için varcambaza bak›n cambazaCambaz konufluyor:Maçtay›z cümbür cemaat"izdivaçtay›z" ay›p bilmeyiz"yemekteyiz" pek afiyetteyizbald›r›z baca¤›zyetmedi mi s›rlar dünyas›y›zher yerde karfl›n›za ç›kart›l›r›zbu de¤irmenin madrabaz›y›zgözleri göstermeden ba¤lar›zDevrim konufluyor:Cambazlar› düflürün yakan›zdangerçek a盤a ç›karzamana vurman›z yeterdirek sars›l›r / ip sallan›rcambaz DÜfiER!gerçek kal›rVe cambazs›z zevatç›plak yakalan›rdünyay› faiziyle yutarken...(Bolu F Tipi’nden Özgür Tutsaklar)SavaflanKelimelerLiberal Demokrasi, MuhafazakarDemokrasi, Kat›l›mc› DemokrasiFaflizmle yönetilen ülkemizde her a¤z›n› açan düzenpolitikac›s›, düzenin gazeteleri, televizyonlar› hep demokrasidensözediyorlar. B›kk›nl›k verecek kadar çok kullan›-l›yor demokrasi nitelemeleri.Hatta ülkemizdeki olmayan demokrasinin “Ortado¤uülkelerine örnek” olabilece¤inden dem vuruyorlar. K›sacas›,gerçekleri tersyüz etmede s›n›r tan›m›yorlar.Hemen herkesin bir demokrasi tarifi var. Halk› aldatmakiçin s›k s›k de¤iflik demokrasi tan›mlar› yap›l›yor.Ortal›k demokrasi tespitlerinden geçilmiyor. Kimi “Liberaldemokrasi”den, kimi “Muhafazakar demokrasi”den, kimi “Kat›l›mc› demokrasi”den söz ediyor.Oysa onlar›n demokrasisinin liberali de, muhafazakar›da, kat›l›mc›s› da, tümü oligarflinin faflist düzenini gizlemekiçin kullan›lmaktad›r. Nitekim 60 y›l› aflk›n bir zamand›rfaflizmle yönetilen ülkemizde nedense hiç bir dönemfaflizmden söz edilmemifl, hep demokrasi nutuklar›at›larak, halk gerici faflist partilere yedeklenmeye çal›fl›lm›flt›r.Onlarca demokrasi tarifi yoktur. Onlarca demokrasitürü de yoktur zaten. Burjuvazi için demokrasi ve halkiçin demokrasi d›fl›nda bir demokrasi tan›m› olamaz. Demokrasis›n›fsald›r. O nedenle herkes bir demokrasi tan›-m› yapamaz.Nitekim demokrasi sözcü¤ünün kullan›ld›¤› her yerde,arkas›ndan “hangi s›n›f için” diye sormak gerekir. Zira bilirizki, demokrasiler s›n›fsal bir damga tafl›rlar. Öyle tan›mlanmalar›bu gerçek üzerine oturmufltur.Bu gerçekler bilindi¤i halde, günlük yaflamda zamanzaman soldan insanlar›n da bu kavramlar› kullanmalar›narastlanabilmektedir.Bir kere, demokrasinin olmad›¤› bir yerde yap›lmas›gereken tek geçerli fley, bu kavramlar› kullanmamakt›r.Bu kavramlar› kullanmak demek, bu ülkede “iyi-kötü” birdemokrasi oldu¤unu savunanlar›n düflüncelerine güç vermek,“iyi-kötü” bir demokrasi oldu¤unu kabul etmek demektir.Bu da aç›kça, halk› yan›ltmak demektir. “liberal” ya da“kat›l›mc›” demokrasiden sözetmek demek, oligarflik iktidar›nfaflist devletini aklamakt›r.O nedenle bu kavramlar› kullanmayacak, üstü örtülmeyeçal›fl›lan oligarflik iktidar›n faflist devletini gerçekniteli¤i ile adland›raca¤›z. Bu içi bofl ve halk› yan›ltmakiçin kullan›lan, faflizmi gizleyen kavramlar› düzenin sahiplerineb›rakaca¤›z. Biz, demokrasiden de¤il, faflizmden,yani gerçekten söz edece¤iz.Say›: 234Yürüyüfl19 Eylül201053


‹smet KAVAKLIO⁄LUHalil TÜRKERAhmet SAVRANNevzat Ç‹FTÇ‹Ulucanlarfiehitleri26 Eylül 1999’da UlucanlarHapishanesi’nde gerçek-Aziz DÖNMEZlefltirilen sald›r›da, bombalara,kurflunlara, iflkenceleredirenerek flehit düfltüler.Oligarfli Türkiye’nin baflkentinde,milyonlarca insan›n gözüönünde bir katliam yapt›. Ulucanlarhapishanesini bir iflkencehaneyeçevirdi. Baz› tutsak-Ümit ALTINTAfilar› hamama götürerek iflkenceyleorada katlettiler.Abuzer ÇATMahir EMSALS‹ZZafer KIRKBIYIKÖnder GENÇASLAN‹smet KAVAKLIO⁄LU, 1963 Bal›kesir Gönendo¤umluydu. 1979’da mücadeleye kat›ld›. 12Eylül sonras› Marmara ve Karadeniz bölgelerindegörevler ald›. Ulucanlar Hapishanesi tutsak örgütlenmesininsorumlusuydu.Ahmet SAVRAN, 1967 Ayd›n do¤umluydu.Manisa Spor Akademisi’nde mücadeleye kat›ld›.Devrimci Memur Hareketi’nde mücadelesini sürdürdü.1999’da Zonguldak’ta Kurtulufl Gazetesi’-ni satt›¤› için gözalt›na al›nd› ve tutukland›.Aziz DÖNMEZ, 1981 Tokat Almus do¤umluydu.‹flçiydi. 1996’da mücadeleye kat›ld›.Halil TÜRKER, 1973, Tokat Aktepe do¤umlu.93’de örgütlü mücadeleye kat›ld›.Nevzat Ç‹FTÇ‹, 1967, Elaz›¤ Karakoçan do¤umluydu. 1987’de hareketinin saflar›nda yerald›.Ümit ALTINTAfi, 1972, Mu¤la Çaybükü do¤umluydu. 91’de hareketinin saflar›nda yerald›.Abuzer ÇAT, 1968, Malatya Haçova köyü do¤umluydu. 1996 Ölüm Orucu gönüllüsüydü.Zafer KIRBIYIK, 1971 do¤umluydu. Gazi Üniversitesi'ndeyken mücadelede yerini ald›.Mahir EMSALS‹Z, 1974 Samsun do¤umluydu. Üniversitede iken mücadeleye kat›ld›.Önder GENÇASLAN, 1973 Çank›r› do¤umluydu. Üniversitede iken mücadeleye kat›ld›.Ulucanlar Katliam›AKP iktidar› 8 y›lda tek bir katili cezaland›rd› m›?Ulucanlar Hapishanesi’nde tutsaklar›n tek bir talebi vard›: Yatacak yer.Devrimci tutsaklar kalabal›k ko¤ufllar nedeniyle aylard›r “t›ka-basa” ko¤ufllarda kal›yorlard›.Bofl ko¤ufl olmas›na ra¤men idare yer talebini çözmedi. Bekletti. Katliam için birbahane arand›. Fakat ortada bir ‘isyan’ da yoktu. Ama oligarflinin çok daha uzun vadelihesaplar› vard›. “Ko¤ufllar çok kalabal›k” denilerek F Tipi hücre hapishanelerinin zemininihaz›rl›yorlard›. Katliam emri de bu amaçla verildi. Katliam s›ras›nda devrimci tutsaklara“teslim mi olacaks›n›z ölecek misiniz?” diye sordular. Bu soru bütün hapishanelerdekidevrimci tutsaklarayd›. Direnirseniz sonunuz böyle olur deniyordu.Bu katliamdan sonra F Tipi hapishaneler oligarfli taraf›ndan daha aç›ktan telaffuz ediliroldu ve gündeme getirildi. Nitekim, 14 ay sonra F Tipleri için 20 hapishaneye sald›rarakTürkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliam› gerçeklefltirdi. F Tipi hapishaneler bukatliam ile aç›lm›fl ve tecrit politikas› da hayata geçirilmeye bafllanm›flt›r.Ulucanlar katliam› ve sonras›nda 19 Aral›k katliam› DSP-MHP ve ANAP koalisyon hükümetitaraf›ndan gerçeklefltirildi ve F Tipi tecrit politikas› hayata geçirildi. Ve bu politikasekiz y›ld›r AKP iktidar› taraf›ndan sürdürülmektedir.AKP iktidar› sekiz y›ll›k iktidar›nda Ulucanlar katliam› için ne yapt›? Hiçbir fley yapmad›.Ulucanlar katliam›n›n katillerini korudu. Devrimci tutsaklara yönelik katliam politikalar›-n› ayn› flekilde sürdürdü. F Tipleri’nde katletmeye devam etti.ULUCANLAR katliam›; katliam›n vahfleti kadar esas olarak devrimci tutsaklar›n direnifldestan›yla da tarihe yaz›ld›. Devrimci tutsaklar oligarflinin “teslim mi olacaks›n›z ölecekmisiniz?” sorusunu tereddütsüz “ölece¤iz” diye cevaplad›lar. Bu cüret 19-22 Aral›k’taCepheliler’in bulundu¤u tüm hapishanelerde bir kez daha kendini gösterdi.28 Eylül 1994’de ‹stanbulBefliktafl’ta bulunan Arzum Cafe’depolis taraf›ndan katledildiler.Devrimci ‹flçi HareketiKomitesi’nde yeral›yorlard›.Elmas Yalç›n; 1960 Divri¤i do-Elmas YALÇIN Fuat ERDO⁄AN ‹smet ERDO⁄AN ¤umludur. 1978-79’da lise y›llar›ndadevrimci oldu. BEM-SEN’in kurucular›ndand›.Fuat Erdo¤an; 1962 Denizli Ac›payam Dedeba¤› Köyü do¤umludur. Hukuk Fakültesi ö¤rencisiykenmücadeleye kat›ld›. Düzenin de¤il halk›n adaletinin temsilcisi oldu.‹smet ERDO⁄AN,1968 Sivas Y›ld›zeli do¤umlu dur. Kayseri Erciyes Üniversitesi ö¤rencisiykenmücadeleye kat›ld›. 1990’da ‹stanbul Belediyesi’nde atölye flefi iken de, mücadelesini sürdürdü.Ayd›n YALÇINKAYA1960’da Mersin Kazanl›’da do¤du. 1975’lerde mücadele saflar›nda yeriniald›. Cunta döneminde tutsak düfltü ve mücadelesini, 11 y›l boyuncatutsak kald›¤› hapishanelerde de sürdürdü. Tahliye edildi¤inde yeri yinemücadelenin içiydi. 30 Mart 1994’teki Parti Kurulufl Kongresine kat›ld›.fiehit düfltü¤ünde, Genel Komite üyeli¤i, Devrimci ‹flçi Hareketi sorumlulu¤uve bir silahl› birli¤in komutanl›¤› görevlerini yürütüyordu.Bedii CENG‹Z 25 Eylül 1994’de mücadele içinde görevlerini sürdürürken kazaylayaraland›, illegalite koflullar›nda hareketin güvenli¤ini düflünüp hastaneyekald›r›lmas›na izin vermeyerek flehit düfltü.Ali R›za DEM‹RNurettin TOPAL1972 Sivas Hafik do¤umlu olan Nurettin,1989’da ‹stanbul’da mücadeleye kat›ld›. ÇiftlikHalk Kültür Dayan›flma Derne¤i’nde çal›flt›.Denizli Tavas do¤umlu olan Ahmet, 10 yafl›ndaykenBelçika’ya gitmifl, 14-15 yafllar›nda yurtd›fl›ndamücadeleye kat›lm›flt›.27 Eylül 1992’de Sivas’›n Zara / BüyükgüneyKöyü’nde oligarflinin askeri güçleriyle girdikleri çat›flmadaflehit düfltüler.Yüksel GENÇAd›yaman’›n Merkez Gökçay (Karikan) Köyü, 9 Kas›m 1973 do¤umluolan, Ali R›za, 1991’de ‹TÜ ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›.1994’te tutsak düfltü. F Tipi hapishanelere karfl› ölüm orucu direniflininbirinci ekibinde yerald›.Direnifli sürdürürken, sakat b›rak›l›p tahliye edildi. Direniflini d›flar›dada 343 gün boyunca sürdürerek 27 Eylül 2001’de Küçükarmutlu’daölümsüzleflti.Diyarbak›r Hapishanesi’nde KatledildilerAKP iktidar› katliam emrini verenler hakk›nda tek bir ifllem yapt› m›?24 Eylül 1996’da, oligarflinin planl› bir flekilde gerçeklefltirdi¤i sald›r›da, özel timler taraf›ndandemir çubuk, cop ve kalaslarla dövülerek katledildiler.Mehmet ASLAN,Kadri DEM‹R,Edip DÖNEKÇ‹,M.Nimet ÇAKMAK,Erkan Hakan PER‹fiAN,Vedat ÖZDEM‹RAhmet BAfiÇAVUfiOrdu'nun Aybast› ‹lçesi’nde faflist cuntaya karfl›direnifli örgütlemek için da¤lardayd›lar. Baflka birörgütlenmenin militanlar›ndan Feridun Ayd›nl› veMehmet Kuru ile birlikte 25 Eylül 1980'dejandarma pususunda flehit düfltüler.Devrimci bir görevi yerine getirirken 28 Eylül 1980’de silah›n›natefl almas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.R›dvan BULUT,Hakk› TEK‹N,Mehmet Kadri GÜMÜfi,Cemal ÇAM,Ahmet ÇEL‹K

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!