Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

cci.com.tr

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

Coca-Cola İçecekAnonim Şirketi31 Mart 2006 TarihliAra Dönem KonsolideMali Tablolar ve Dipnotları


Coca - Cola İçecek Anonim ŞirketiİÇİNDEKİLERSayfaAra Dönem Konsolide Bilançolar 1-2Ara Dönem Konsolide Gelir Tabloları 3Ara Dönem Konsolide Öz Sermaye Değişim Tablosu 4Ara Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar 5-42


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihi İtibariyleAra Dönem Konsolide Bilanço(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))VARLIKLARBağımsız DenetimdenGeçmemişGeçmişDipnotReferansları 31 Mart 2006 31 Aralık 2005Cari/Dönen Varlıklar 390.981 316.609Hazır Değerler 4 23.036 44.136Menkul Kıymetler (net) 5 6.405 4.415Ticari Alacaklar (net) 7 159.793 116.988Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 - -İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 3.350 4.436Diğer Alacaklar (net) 10 15.865 30.332Canlı Varlıklar (net) 11 - -Stoklar (net) 12 166.018 112.835Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) 13 - -Ertelenen Vergi Varlıkları 14 - -Diğer Cari/Dönen Varlıklar 15 16.514 3.467Cari Olmayan/Duran Varlıklar 914.051 899.285Ticari Alacaklar (net) 7 - -Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 - -İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 - -Diğer Alacaklar (net) 10 - -Finansal Varlıklar (net) 16 2.525 2.643Pozitif/Negatif Şerefiye (net) 17 46.232 36.928Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) 18 - -Maddi Varlıklar (net) 19 607.999 594.730Maddi Olmayan Varlıklar (net) 20 249.796 249.983Ertelenen Vergi Varlıkları 14 - -Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar 15 7.499 15.001Toplam Varlıklar 1.305.032 1.215.894İlişikteki 5 ile 42’inci sayfalar arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı notlar, bu konsolide malitabloların tamamlayıcı parçalarıdır.


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihi İtibariyleAra Dönem Konsolide Bilanço(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))YÜKÜMLÜLÜKLERBağımsız DenetimdenGeçmemişGeçmişDipnotReferansları 31 Mart 2006 31 Aralık 2005Kısa Vadeli Yükümlülükler 589.650 451.073Finansal Borçlar (net) 6 340.598 320.498Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) 6 9.871 9.576Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 8 494 1.231Diğer Finansal Yükümlülükler (net) 10 - -Ticari Borçlar (net) 7 123.124 56.005İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9 77.468 32.739Alınan Avanslar 21 - -Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) 13 - -Borç Karşılıkları 23 11.675 13.475Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 14 - -Diğer Yükümlülükler (net) 10 26.420 17.549Uzun Vadeli Yükümlülükler 39.026 44.226Finansal Borçlar (net) 6 8.727 8.722Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 8 361 -Diğer Finansal Yükümlülükler (net) 10 - -Ticari Borçlar (net) 7 - -İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9 - -Alınan Avanslar 21 - -Borç Karşılıkları 23 18.391 17.153Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 14 11.547 18.351Diğer Yükümlülükler (net) 10 - -ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR 24 54.021 54.347ÖZSERMAYE 622.335 666.248Sermaye 25 249.589 249.589Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 25 (57.821) (57.821)Sermaye Yedekleri 161.698 161.698Hisse Senedi İhraç Primleri 25 170.257 170.257Hisse Senedi İptal Karları - -Yeniden Değerleme Fonu - -Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu - -Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 26-27-28 (8.559) (8.559)Kar Yedekleri 26-27-28 140.240 51.741Yasal Yedekler 63.844 46.930Statü Yedekleri - -Olağanüstü Yedekler 76.396 4.811Özel Yedekler - -Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve GayrimenkulSatış Kazançları - -Yabancı Para Çevrim Farkları 37 -Net Dönem Karı 3.539 87.282Geçmiş Yıl Karları 26-27-28 125.053 173.759Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler 1.305.032 1.215.894İlişikteki 5 ile 42’inci sayfalar arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı notlar, bu konsolide malitabloların tamamlayıcı parçalarıdır.


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Gelir Tablosu(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))Esas Faaliyet GelirleriBağımsız DenetimdenGeçmemişGeçmemişDipnotReferansları 31 Mart 2006 31 Mart 2005Satış Gelirleri (net) 36 274.459 204.060Satışların Maliyeti (-) 36 (198.268) (150.747)Hizmet Gelirleri (net) - -Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (net) - -Brüt Esas Faaliyet Karı 76.191 53.313Faaliyet Giderleri (-) 37 (66.566) (47.253)Net Esas Faaliyet Karı 9.625 6.060Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 8.924 6.420Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (5.227) (3.644)Finansman (Giderleri) / Gelirleri 39 (6.986) (5.254)Faaliyet Karı 6.336 3.582Net Parasal Pozisyon Karı - -Ana Ortaklık Dışı Kar / (Zarar) 24 333 -Vergi Öncesi Kar 6.669 3.582Vergiler 40 (3.130) (1.535)Net Dönem Karı 3.539 2.047Hisse Başına Kazanç (tam YTL) 41 0,00016 0,00009İlişikteki 5 ile 42’inci sayfalar arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı notlar, bu konsolide malitabloların tamamlayıcı parçalarıdır.


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Öz Sermaye Değişim Tablosu(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))SermayeSermayeEnflasyonDüzeltmesiFarklarıHisseSenediİhraçPrimleriYabancıParaÇevrimFarklarıKarşılıklıİştirakSermayeDüzeltmesiYasal veOlağanüstüYedekler,Geçmiş Yıl veNet Dönem KarıÖz SermayeToplamı31 Aralık 2004 bakiyeleri 223.681 (8.559) - - - 304.010 519.132Net dönem karı - - - - - 2.047 2.04731 Mart 2005 bakiyeleri 223.681 (8.559) - - - 306.057 521.17931 Aralık 2005 bakiyeleri 249.589 (8.559) 170.257 - (57.821) 312.782 666.248Ödenen temettü - - - - (47.489) (47.489)Yabancı para çevrim farkları - - - 37 - - 37Net dönem karı - - - - 3.539 3.53931 Mart 2006 bakiyeleri 249.589 (8.559) 170.257 37 (57.821) 268.832 622.335İlişikteki 5 ile 42’inci sayfalar arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı notlar, bu konsolide malitabloların tamamlayıcı parçalarıdır.(5)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSUGenelCoca-Cola İçecek Anonim Şirketi (“CCİ”-“Şirket”) iki üretim şirketinin, İmbat Meşrubat Sanayi Anonim Şirketi(“İmbat”) ve Ansan Ankara Gıda Meşrubat ve Meyve Suları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Ansan”),Maksan Manisa Meşrubat Kutulama Sanayi Anonim Şirketi (“Maksan”) bünyesinde Haziran 2000’de birleşmesive Maksan olan ticari ünvanını “Coca-Cola İçecek Üretim Anonim Şirketi” olarak değiştirmesi sonucuoluşmuştur. Aralık 2002’de, Coca-Cola İçecek Üretim Anonim Şirketi’nin ticari ünvanı “Coca-Cola İçecekAnonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir. Şirket merkezinin adresi Esenşehir Mah. Erzincan Cad. No:36 Ümraniye34776 İstanbul, Türkiye’dir.Grup, Şirket ve bağlı ortaklıklarından oluşmaktadır.Şirket’in Hissedarları31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıdaözetlendiği gibidir:31 Mart 2006 31 Aralık 2005Tutar Oran Tutar OranAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. 102.047 %40,89 102.047 %40,89The Coca-Cola Export Corporation 89.514 %35,86 89.514 %35,86Efes Pazarlama Dağıtım Ticaret A.Ş. 25.788 %10,33 25.788 %10,33Özgörkey Holding A.Ş. 19.695 %7,89 19.695 %7,89Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. 12.534 %5,02 12.534 %5,02E. Özgörkey İçecek Yatırımı A.Ş. - - - -Etap İçecek Yatırımı A.Ş. - - - -Anadolu Endüstri Holding A.Ş. - - - -Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı - - - -Diğer 11 %0,01 11 %0,01249.589 %100,00 249.589 %100,00Enflasyon düzeltme etkisi (8.559) - (8.559) -241.030 241.03031 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle konsolidasyon kapsamına alınan bağlı ortaklıklar ve hisseoranları aşağıda sunulduğu gibidir:KurulduğuÜlkeİştirak ve Oy HakkıBaşlıcaFaaliyetler 31 Mart 2006 31 Aralık 2005Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi (“CCSD”) Türkiye CCİ ürünlerinin satışı vedağıtımı%99,96 %99,96Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi (“Mahmudiye”) Türkiye Kaynak suyu dolumu ve satışı %99,99 -Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş. (“Efes Sınai”) Türkiye Grup’un yurtdışı içecekfaaliyetlerini yönlendirenHolding şirketi%87,63 %87,63(6)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)Şirket’in / Grup’un Faaliyet AlanlarıCCİ ve bağlı ortaklıklarından CCSD, Türkiye’nin alkolsüz içecek şişeleyen ve dağıtan en büyük şirketlerindenbirisidir. Şirket’in tek faaliyet alanı alkolsüz içeceklerin üretimi, satışı ve dağıtımıdır. Şirket, The Coca-ColaCompany (“TCCC”) ve The Coca-Cola Export Corporation (“TCCEC”) ile imzalamış olduğu şişeleme vedağıtım sözleşmeleri neticesinde TCCC adına tescilli Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Cappy, SenSun, Powerade, Burn ve Turkuaz markalı içeceklerin TCCC’nin onayladığı kutu ve şişelerde Türkiye’de üretim,şişeleme, dağıtım ve satışında tek yetkilidir. Söz konusu şişeleme ve dağıtım sözleşmelerinin süresi 2006 yılındayapılan yenilenmelerle 30 Haziran 2016 tarihinde sona erecektir. Şirket, Schweppes Holdings Limited ileimzalanan şişeleme ve dağıtım sözleşmesi çerçevesinde Schweppes markalı ürünlerin Türkiye’de şişeleme vedağıtımı konusunda da tek yetkilidir. Söz konusu sözleşmenin süresi 30 Haziran 2016 tarihinde sona erecektir.Ayrıca Şirket, Beverage Partners Worldwide (Europe) ile imzalamış olduğu şişeleme ve dağıtım sözleşmeleriçerçevesinde Nestea ürünlerinin 30 Haziran 2006 tarihine kadar şişeleme ve dağıtımı konusunda Türkiye’dekitek yetkilisi konumundadır. Söz konusu sözleşme, yapılan değişikliklerle 30 Haziran 2009 tarihinde sonaerecektir.CCİ’nin diğer bağlı ortaklığı Efes Sınai ise yurt dışında çeşitli ülkelerde Coca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelenmesi, dağıtımı ve satışı ile Efes ürünlerinin dağıtımı ile iştigal etmektedir. CCİ ve Efes Sınai yönetimleriCCİ’nin 2006 yılı içerisinde birleşme niyetinde olduklarını açıklamışlardır.Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi TeşebbüsCCİ’nin bağlı ortaklığı olan CCSD, üç satış şirketinin, Meda Meşrubat Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi(“Meda”), Özdağ Dağıtım Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi (“Özdağ”) ve Öz-Pa Pazarlama ve TicaretAnonim Şirketi’nin (“Öz-pa”), Mepa Meşrubat Pazarlama Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi (“Mepa”)bünyesinde Haziran 2000’de birleşmesi ve Mepa olan ticari ünvanını “Coca-Cola Satış ve Dağıtım AnonimŞirketi” olarak değiştirmesi sonucu oluşmuştur.CCİ’nin bağlı ortaklığı olan Mahmudiye Kaynak Suyu Ltd. Şti, Mahmudiye Kaynak Suyu İşletmeciliği AmbalajSanayi Ticaret Ltd. Şti. Ünvanı ile 16 Haziran 2004 tarihinde faaliyete başlamıştır. Grup, Mahmudiye’ye aitnominal değeri 2.000 YTL olan 8000 adet payı 16 Mart 2006 tarihinde 10.657 YTL (8.000 milyon AmerikanDoları) karşılığında satın almıştır. Mahmudiye, şu anda “Doğazen” markası ile Doğal Kaynak Suyu üretimi veşişelemesi yapmaktadırCCİ, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (“Anadolu Efes”– “Şirket hissedarı”)’nin sahibi olduğu, EfesSınai’ye ait hisselerin %51,87’lik kısmını 14 Kasım 2005 tarihinde 196.045 YTL karşılığında satın almıştır. Sözkonusu işlemi müteakiben CCİ, Efes Sınai’nin sermayesinin geriye kalan %48,13’ünü temsil eden hisseleri satınalmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ndan 3 Aralık 2005 tarihinde almış olduğu onay ile 5 Aralık2005 tarihi ile 19 Aralık 2005 tarihleri arasında geçerli olacak zorunlu çağrı için duyuruda bulunmuştur. Yapılanzorunlu çağrı neticesinde CCİ, Efes Sınai’nin %35,76’lık hissesini 135.185 YTL karşılığında satın almıştır. Buişlemler sonucunda CCİ, Efes Sınai’nin %87,63’ünü temsil eden hisseleri toplam 331.230 YTL karşılığında satınalarak, söz konusu şirketin ana hissedarı konumuna gelmiştir. Efes Sınai, 13 Aralık 1993 tarihinde kurulmuşolup, hisseleri halen İstanbul ve Londra Menkul Kıymetler Borsaları’nda işlem görmektedir.(7)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)CCİ’nin, 2005 yılında hisselerinin %87,63’ünü satın aldığı Efes Sınai yoluyla dolaylı olarak oy hakkı bulunan vekonsolidasyon kapsamında olan bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve nihai hisse oranları iseaşağıdaki gibidir:Bağlı OrtaklıklarYerAna Faaliyet KonusuŞirket’in Nihai Oranve Oy Hakkı2005J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers LimitedLiability Partnership (Almaty CC)KazakistanCoca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelenmesi, dağıtımı ve satışı ileEfes ürünlerinin dağıtımı%76,71Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC(Azerbaijan CC)AzerbaycanCoca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelenmesi, dağıtımı ve satışı%78,78Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint StockCompany (Bishkek CC)KırgızistanCoca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelenmesi, dağıtımı ve satışı ileEfes ürünlerinin dağıtımı%78,87Efes Invest Holland BV (Efes Invest Holland) Hollanda Holding Şirketi %87,63Tonus Closed Joint Stock Co. (Tonus) Kazakistan Holding Şirketi %81,45The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Ltd.(TCCBCJ)ÜrdünCoca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelenmesi, dağıtımı ve satışı%78,87Efes Sınai Dış Ticaret A. Ş. (Efes Sınai Dış Ticaret) Türkiye Tuzla Serbest Bölge’de dışticaret şirketidir%86,75Müşterek Yönetime Tabi TeşebbüsYerAna FaaliyetKonusuŞirket’in Nihai Oranve Oy Hakkı2005The Coca-Cola Bottling of Iraq FZCO (J.V. Dubai) Dubai Holding Şirketi %43,8218 Kasım 2005 tarihinde Efes Sınai’nin bağlı ortaklığı olan Efes Invest Holland ile The Coca-Cola Company’nin(“TCCC”) dolaylı bir bağlı ortaklığı olan Atlantic Industries arasında, Atlantic Industries’in %100 hissesinesahip olduğu ve Ürdün’deki Coca-Cola faaliyetlerini münhasıran yürüten The Coca-Cola Bottling Company ofJordan (“TCCBCJ”)’ın %90 hisse payını 8.534 YTL karşılığı Efes Invest Holland’ın satın almasına yönelik bir“Hisse Satın Alma Anlaşması” imzalanmıştır. Söz konusu satın alma 29 Aralık 2005 tarihi itibariylegerçekleştiği için TCCBCJ’nin gelir tablosu konsolide mali tablolara dahil edilmemiş, sadece 31 Aralık 2005bilançosu konsolidasyona dahil olmuştur.Yabancı Ülkelerdeki Bağlı Ortaklıkların Çalışma Ortamı ve Ekonomik KoşullarıKonsolide edilen bazı bağlı ortaklıkların faaliyetlerine devam ettiği ülkelerde son yıllarda önemli politik veekonomik değişimler göze çarpmaktadır. Bu ülkeler gelişmiş piyasa sistemlerine sahip değillerdir ve dolayısıylabu ülkelerdeki faaliyetler daha gelişmiş piyasalarda olmayan riskler taşımaktadır. Politik, yasal, vergisel ve/veyadüzenleyici ortamda süregelen belirsizlikler ve bu faktörlerin herhangi birindeki olumsuz değişiklikler, bağlıortaklıkların ticari olarak faaliyet göstermelerini önemli ölçüde etkileyebilir.(8)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)Ortalama Personel SayısıKategoriler itibariyle dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir:31 Mart 2006 31 Aralık 2005Mavi yakalı 1.687 1.826Beyaz yakalı 2.202 2.083Ortalama çalışan sayısı 3.889 3.9092. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLARMali Tabloların Hazırlanma İlkeleriGrup’un ekteki mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlamailkelerine (“SPK Muhasebe Standartları”) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK XI–25 no’lu “Sermaye PiyasalarındaMuhasebe Standartları” tebliğinde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlanmıştır. Anılan tebliğde, alternatifolarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“IASB”) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi(“IASC”) tarafından çıkarılmış olan muhasebe standartlarının uygulanmasının da, SPK muhasebe standartlarınauyulmuş sayılacağı belirtilmiştir.SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK MuhasebeStandartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzereenflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir.Konsolide mali tablolar, yukarıda bahsedilen SPK’nın izin verdiği alternatif uygulama çerçevesindehazırlanmıştır. Konsolide mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlarauygun olarak sunulmuştur.CCİ ve Türkiye’de faaliyette bulunan bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını TürkVergi Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrı ayrı YTL olarak hazırlamaktadırlar. Yurtdışıbağlı ortaklıkları ise muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını faaliyette bulundukları ülke kanunlarına vedüzenlemelerine uygun olarak hazırlamaktadırlar.Konsolide mali tablolar, CCİ’nin ve bağlı ortaklıklarının yasal kayıtlarına dayandırılmış olup, SPK MuhasebeStandartları’na uygunluk açısından bir takım tashih ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularakhazırlanmıştır.İşlevsel ve Raporlama BirimiŞirket’in işlevsel ve raporlama para birimi YTL’dir. Türkiye’de süregelen yüksek enflasyon dönemi sonucunda,Türk Lirası (“TL”)’nda artan sayı haneleri ile birlikte, işlemlerin ifade ve kayıt edilmesi sırasında güçlüklerortaya çıkmıştır. 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir yasa ile Yeni Türk Lirası, TürkiyeCumhuriyeti’nin yeni para birimi olarak belirlenmiş ve 1.000.000 TL, 1 YTL’ye eşit olmak üzere TL’nindolaşımdan tamamen kalkmasına kadar geçecek süre için sabitlenmiştir.(9)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yayınladığı ülke geneli toptan eşya fiyat endeksine göre 31 Aralık 2004 itibariyleüç yıllık kümüle enflasyon %69,7, yıllık enflasyon oranı ise %13,8’dir. Buna bağlı olarak SPK’nın 18 Mart2005 tarihli 7642 no’lu duyurusuna istinaden söz konusu yeniden ifade etme işleminin uygulanmasını gerektirenobjektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın varolan verilere dayanarak ileride de bu koşullarıngerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son 31 Aralık2004 tarihi itibariyle yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur.31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, YTL’nin genel satın alma gücünde oluşan değişikliklerin mali tablolarüzerindeki etkisinin giderilmesi Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) Madde 29 HiperenflasyonistEkonomilerde Finansal Raporlama uyarınca yapılmıştır. UMS 29’a göre, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye aitpara birimiyle hazırlanan cari ve karşılaştırma amacıyla sunulan önceki döneme ait mali tablolar son bilançotarihinde geçerli endeksle düzeltilmek sureti ile ifade edilmektedir.31 Aralık 2004 sonu itibariyle son üç yıllık döneme ilişkin endeks ve düzeltme katsayıları aşağıdaki gibidir:Tarih Endeks Düzeltme Katsayıları31 Aralık 2002 6.478,8 1,297131 Aralık 2003 7.382,1 1,138431 Aralık 2004 8.403,8 1,000031 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihli konsolide bilançolarda yer alan parasal olmayan varlık, yükümlülükler vesermaye dahil öz sermaye kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadarendekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır.Geçmiş dönemlerde, bilanço ve gelir tablosundaki kalemlerin genel fiyat endeksi ve ilgili katsayılar kullanılarakcari değerlerine getirilmesi Şirket’in bu aktif ve pasifleri konsolide bilançoda gösterildiği değerlerinden nakdeçevrilebileceği anlamına gelmez. Benzer olarak, bu durum Şirket’in sermayesinde ortaya çıkan değer artışının daortaklarına dağıtılabileceği anlamına gelmemektedir.Bağlı Ortaklıkların ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsün İşlevsel Para Birimleri31 Mart 2006 31 Aralık 2005Ulusal Para Birimi İşlevsel Para Birimi Ulusal Para Birimi İşlevsel Para BirimiCCSD Yeni Türk Lirası Yeni Türk Lirası Yeni Türk Lirası Yeni Türk LirasıMahmudiye Yeni Türk Lirası Yeni Türk Lirası - -Efes Sınai Yeni Türk Lirası Amerikan Doları Yeni Türk Lirası Amerikan DolarıAzerbaijan CC Manat Amerikan Doları Manat Amerikan DolarıAlmaty CC Kazak Tengesi Amerikan Doları Kazak Tengesi Amerikan DolarıBishkek CC Som Amerikan Doları Som Amerikan DolarıEfes Invest Euro Amerikan Doları Euro Amerikan DolarıHollandTonus Kazak Tengesi Amerikan Doları Kazak Tengesi Amerikan DolarıEfes Sınai Dış Yeni Türk Lirası Amerikan Doları Yeni Türk Lirası Amerikan DolarıTicaretJordan CC Ürdün Dinarı Amerikan Doları Ürdün Dinarı Amerikan DolarıJ.V. Dubai Dirhem Amerikan Doları Dirhem Amerikan Doları(10)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıkların uluslararası yapısı ve bu şirketlerin işlemlerini Amerikan Doları (“USD”)ağırlıklı gerçekleştirmeleri, bu şirketlerin değerleme para birimini USD olarak belirlemelerine neden olmuştur.Konsolide edilen yabancı bağlı ortaklıkların çoğu ve müşterek yönetime tabi teşebbüs finansal, ekonomik veorganizasyon olarak bağımsız olduklarından yabancı kuruluşlar olarak nitelendirilmektedirler.Konsolide mali tablolar oluşturulurken, işlevsel ve raporlama para birimi USD olan Efes Sınai’nin Konsolidebilanço kalemlerinin Şirket’in işlevsel ve raporlama para birimi olan YTL’ye çevrilmesinde bilanço tarihindegeçerli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın açıkladığı resmi döviz alış kuru olan, 1 USD=1,3427 YTLkuru konsolide gelir tablosunun çevriminde ise 31 Mart 2006 tarihine kadar geçen üç aylık dönemde oluşanortalama kurlar, 1 USD=1,3253 YTL esas alınmıştır.Karşılaştırmalı BilgilerSPK’nın 10 Aralık 2004 tarih ve 1604 sayılı kararı ile uygulanması zorunlu hale getirilen mali tablo ve dipnotformatlarına uygun olarak hazırlanan cari dönem konsolide mali tabloları ile tutarlı olabilmesi açısından, 31 Mart2005 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle SPK Muhasebe Standartları’na uygun olarak hazırlanmış konsolidemali tablolar ve dipnotlarda bazı sınıflandırmalar yapılmıştır.Netleştirme / MahsupFinansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması vesöz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetininolması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.Uygulanan Konsolidasyon EsaslarıKonsolide mali tablolar CCİ’nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık döneme aitmali tablolarını içermektedir. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren konsolideedilmekte ve kontrolün Grup’tan çıktığı tarihte konsolide edilen bağlı ortaklıklar arasından çıkarılmaktadır.Grup’un konsolide mali tabloları, CCİ ve kontrolü altında olan şirketleri içermektedir. Bu kontrol normalşartlarda eğer Grup bir şirketin sermayesi üzerindeki oy hakkının doğrudan ya da dolaylı olarak %50’sindenfazlasına sahipse ve bir şirketin operasyonlarından kar sağlamak için finansman ve faaliyet politikalarınıyönlendirebiliyorsa bulunmaktadır. Azınlık hak sahiplerine atfedilen öz sermaye ve net kar sırasıyla konsolidebilanço ve konsolide gelir tablosunda ayrı olarak gösterilir.Grup şirketleri arasındaki bakiyeler ve işlemler, şirketler arası karlar ile gerçekleşmemiş karlar ve zararlar dahilolmak üzere elimine edilmiştir. Konsolide mali tablolar benzer durumlardaki işlemler ve olaylar için uygulananbenzer muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmıştır.Şirket satın almaları için satın alma metodu uygulanmaktadır. Yıl içinde alınan ya da satılan bağlı ortaklıklarkonsolide mali tablolara alındıkları tarihten itibaren ya da satıldıkları tarihe kadar dahil edilmişlerdir. Not 1’dedetayları ile açıklandığı üzere 2006 yılı Mart ayında alımı gerçekleştirilen Mahmudiye’nin konsolidasyonu içinUluslararası Finansal Raporlama Standardı (“UFRS”) Madde 3 İşletme Birleşmeleri kapsamında söz konusuşirketin makul değer esasına göre mali tabloları oluşturulacak ve buna göre hesaplanan net varlık değeri ileCCİ’nin alım maliyeti arasındaki fark konsolide mali tablolarda şerefiye olarak sınıflanacaktır. Grup,konsolidasyon kapsamında, makul değer esasına göre hazırlanacak Mahmudiye mali tablolarında mevcut sabitkıymetlerle birlikte ruhsata tabi su kaynaklarını temsil eden maddi olmayan varlıkların değer tespitiniyaptıracaktır. 31 Mart 2006 tarihi itibariyle söz konusu makul değer belirleme çalışması henüztamamlanmadığından, revize edilmek üzere provizyonel olarak net varlıklarının defter değeri ile CCİ’nin alımmaliyeti arasındaki 9.304 YTL tutarındaki fark 31 Mart 2006 tarihli konsolide bilançoda şerefiye olaraksınıflanmıştır. Satın alma işlemi 16 Mart 2006 tarihinde gerçekleştiğinden Mahmudiye’nin sadece 17 Mart 2006(11)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)tarihinden 31 Mart 2006 tarihine kadar oluşan faaliyet sonuçları cari dönem konsolide gelir tablosuna dahiledilmiştir. Mahmudiye’nin söz konusu dönemdeki net dönem zararı 339 YTL’dir.Şirket’in 2006 yılı Mart ayında hisselerinin %99,99’unu satın aldığı Mahmudiye’nin net varlıklarının defterdeğeri aşağıdaki gibidir:Defter DeğeriTicari alacaklar 60Diğer dönen varlıklar 236Maddi varlıklar 2.969Maddi olmayan varlıklar 1Finansal borçlar (589)Ticari borçlar (99)Diğer yükümlülükler (1.225)Net varlıkların değeri 1.353Satın alınan hisse oranı 99,99%Net varlıkların grup tarafından satın alınan kısmı 1.353Toplam nakit satın alma maliyeti 10.657Pozitif şerefiye 9.304Toplam nakit satın alma maliyeti 10.657Satın alınan bağlı ortaklıktan elde edilen nakit -Satın almadaki net nakit çıkışı 10.657Şirket’in, %99,96 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan CCSD’nin %0,04 oranındaki azınlık hisseleri ile%99,99 oranında bağlı ortaklığı konumunda olan Mahmudiye’nin %0.01 oranındaki azınlık hisseleri, konsolidemali tablolar açısından önem arz etmemesinden dolayı, ana ortaklık dışı payların içerisindemuhasebeleştirilmemiştir.Grup’un, satılmaya hazır finansal varlıklar içerisinde sınıflandırdığı iştirakleri ise öz sermaye yöntemine göremuhasebeleştirilmiştir. Bu iştirakler konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup’un iştiraklerin net varlıklarındakipayına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi ve herhangi bir değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiylegösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu Grup’un iştiraklerinin faaliyet sonuçlarındaki payını yansıtmaktadır.(12)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARIHazır DeğerlerHazır değerler, kasa ve bankalardaki nakit parayı ve vadeleri bilanço tarihinden önce olan çekleri içermektedir.Nakit benzeri değerler kolayca nakde dönüştürülebilir, vadesi üç ayı geçmeyen ve değer kaybetme riskibulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip yatırımlardır.Menkul KıymetlerTüm menkul kıymetler alım için ödenen giderler de dahil olmak üzere alımda ödenen ve rayiç değerleriyansıttığı öngörülen elde etme maliyetleri ile kayıtlara alınır.Satılmaya hazır menkul kıymetler olarak sınıflandırılan menkul kıymetlerin ilk kayda alımdan sonra müteakipdeğerlemesi rayiç değeri üzerinden yapılmaktadır. Satılmaya hazır menkul değerlerin rayiç değerdekideğişikliklerden kaynaklanan kar ya da zarar, ilgili varlıklar satılana, nakde dönüşene veya başka bir şekildeelden çıkarılana veya değer düşüklüğüne maruz kalana kadar öz sermaye içinde ayrı bir kalemde gösterilir, butarihten sonra ise birikmiş rayiç değer uyarlamaları gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilir. Satılmaya hazırmenkul değerler üzerinden efektif faiz metodu kullanılarak hesaplanan faiz tutarı, faiz geliri olarakmuhasebeleştirilir. Alınan temettüler ise alındığı tarihte temettü gelirleri içerisinde gösterilir. Mali piyasalardaaktif olarak işlem gören yatırımların rayiç değerleri bilanço tarihindeki menkul kıymet borsası kapanış değeri ilebelirlenir.Devlet tahvilleri gibi vade sonuna kadar elde tutulmasına karar verilmiş olan diğer uzun vadeli menkul kıymetlerise satın alım tarihinden sonraki dönemlerde, etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerlerinden malitablolara yansıtılırlar. İskonto edilmiş değer alım sırasında ortaya çıkan iskonto veya ödenen prim gibi faktörlerdikkate alınarak hesaplanır.Tüm finansal aktif alım satımları Grup’un varlığı almayı veya satmayı taahhüt ettiği tarihte kayıtlara yansıtılır.Ticari AlacaklarVadeleri, genel olarak 15-65 gün arasında olan ticari alacaklar fatura edilmiş tutarları ile kayda alınır veindirgenmiş değerlerinden şüpheli alacak karşılığı düşülerek taşınmaktadır. Şüpheli alacaklar için alacağın tahsiledilmesi artık olası değilse, karşılık ayrılır. Tahsil edilmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan alacaklar ise, budurum kesinleştiği zaman ilgili hesaplardan silinir.Şüpheli alacak karşılığı gider olarak yansıtılmaktadır. Karşılık, Grup yönetimi tarafından tahmin edilen veekonomik koşullardan ya da hesabın doğası gereği taşıdığı riskten kaynaklanabilecek olası zararları karşıladığıdüşünülen tutardır.StoklarStoklar, hasarlı ve yavaş hareket eden stoklara ayrılan karşılık düşüldükten sonra, maliyet veya netgerçekleşebilir değerin düşük olanı üzerinden değerlenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, normal koşullardaoluşan piyasa fiyatından ürünün tamamlanma sürecindeki maliyetin ve pazarlama ve dağıtım giderlerininçıkartılması ile oluşan değerdir. Stok maliyeti, ürünü satışa hazır hale getirmek için katlanılan tüm giderleriiçermektedir ve ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi ile hesaplanmaktadır.(13)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)Maddi VarlıklarMaddi varlıklar, maliyet değerinden birikmiş amortisman düşüldükten ve eğer var ise değer düşüklüğü karşılığıayrıldıktan sonraki net değerleri ile gösterilmiştir. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmamıştır.Amortismana tabi tutulan varlıklar, maliyet tutarları üzerinden aşağıda belirtilen tahmini ekonomik ömürlerinedayanan oranlarla doğrusal amortismana tabi tutulmuştur.Binalar ve Özel MaliyetlerMakine, Tesis ve CihazlarDöşeme ve DemirbaşlarTaşıtlarDiğer Maddi Varlıklar25-40 yıl6-15 yıl5-10 yıl5-10 yıl5 -9 - 12 yılDiğer maddi varlıklar başlıca 9-12 yıl arasında değişen ekonomik ömre sahip olan premiks ve karbondioksittankları, soğutucular, soğuk içecek satış ekipmanları ile ekonomik ömürleri 5 yıl olan palet, depozitolu şişe vekasaları içermektedir. Depozitolu şişelerle ilişkili olan depozito yükümlülükleri ilgili hesaplara yansıtılmıştır.Şirket, depozitosuz şişelerde de satış yapmakta olup bu tür satışlar için herhangi bir depozito yükümlülüğübulunmamaktadır.Bakım ve onarım giderleri oluştukları dönemde giderleştirilir. Maddi varlıklar hesabı içerisinde aktifleştirilmişbakım ve onarım gideri bulunmamaktadır.Maddi varlık yatırımları ile ilgili tüm maliyetler ilgili varlık kullanım aşamasına gelene kadar yapılmakta olanyatırımlar hesabında takip edilir ve kullanıma geçtiği tarihten itibaren amortisman hesaplanmaya başlanır.Maddi varlıklar gelişen olaylar veya değişen koşullar doğrultusunda, defter değerleriyle satılamayabileceğiortaya çıktığında değer düşüklüğü karşılığı ayrılmak üzere gözden geçirilirler. Böyle bir belirti olduğu takdirdeve varlıkların defter değeri tahmini elde edilebilir değerini (satılabilir tutar) aştığı takdirde aktifler ve nakitsağlayan birimler tahmini elde edilebilir değerinden gösterilir. Varlıkların elde edilebilir değeri net satış fiyatıveya kullanım değerinden büyük olanıdır. Maddi varlığın kullanım değeri, gelecekte oluşacak tahmini nakitakımlarının ilgili varlığın risklerini ve geçerli piyasa koşullarını yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarakgünümüz değerine indirgenmesi ile tespit edilir. İlgili varlık eğer tek başına nakit üreten bir birim değilse, bağlıbulunduğu nakit üreten birimin elde edilebilecek değeri tespit edilir. Değer düşüklüğü karşılığı gelir tablosunayansıtılmaktadır.Maddi Olmayan VarlıklarBir işletmenin satın alınmasından bağımsız olarak elde edilen maddi olmayan varlıklar maliyet bedeli üzerindenaktifleştirilmektedirler. Bir işletmenin alınmasının bir parçası olarak elde edilen maddi olmayan varlıklar, ilgilivarlığın rayiç bedelinin güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda aktifleştirilir. Geliştirme giderleri dışında,bir işletme içerisinde yaratılmış olan maddi olmayan varlıklar aktifleştirilmemektedir ve harcama yapıldığı yılınkarından düşülmektedir. Maddi olmayan varlıklar, doğrusal amortisman yöntemine göre ilgili varlığın tahminiekonomik ömrü boyunca itfa edilmektedirler. Konsolidasyon kapsamında, makul değer esasına göre hazırlanmışEfes Sınai mali tablolarında oluşan maddi olmayan varlıklar Efes Sınai’nin bağlı ortaklıklarının Şirket’in ortağıolan TCCC ile yapmış oldukları “Şişeleme ve Dağıtım Sözleşmeleri”ni temsil etmektedir. Şirket yönetimişişeleme ve dağıtım sözleşmelerinin süreleri dolduktan sonra da herhangi bir ek maliyet olmaksızın yenilenmesibeklendiğinden dolayı bir süre kısıtlamasına gerek görmemiştir. Bu nedenden dolayı sözleşmelerin ekonomikömürlerinin belirsiz olması sebebiyle, oluşan sözkonusu maddi olmayan varlıklar amortismana tabitutulmamaktadır.(14)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)Maddi olmayan varlıkların taşıdıkları değerlerin gerçekleşmeyeceği durum ve şartlar geçerli ise ilgili varlıklardeğer düşüklüğü için gözden geçirilirler.ŞerefiyeŞerefiye, satın alınan ortaklığın satın alım tarihindeki maliyeti ile net aktiflerinin rayiç bedelleri arasında kalanpozitif farktır. 31 Mart 2004 tarihinden önceki satın alımlarda oluşan şerefiye, gelecekte gerçekleşebilecekekonomik faydalarla ilgili tahmine bağlı olarak 31 Aralık 2004 tarihine kadar on yılda doğrusal amortismanyöntemine göre itfa edilmiştir.Grup, UFRS 3 çerçevesinde, 31 Mart 2004 tarihinden sonra sona eren ilk yıllık hesap döneminin başındanitibaren (1 Ocak 2005), gerçekleşmiş işlemlerden kaynaklanan şerefiye tutarını itfa etmeyi durdurmuştur.Şerefiye tutarı, taşıdığı değerin gerçekleşmeyeceği durum ve şartlarda ve yılda en az bir kere değer düşüklüğüiçin gözden geçirilmektedir.Finansal Enstrümanların Kayda Alınması ve Kayıttan ÇıkarılmasıGrup, finansal varlık veya finansal yükümlülükleri sadece ve sadece finansal enstrümanın sözleşmesine tarafolduğu takdirde bilançosuna yansıtmaktadır. Grup, finansal varlığı veya finansal varlığın bir kısmını sadece vesadece söz konusu varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan hakları üzerindeki kontrolünü kaybettiği zamankayıtlarından çıkartır. Grup, finansal yükümlülüğü sadece sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar,iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıtlarından çıkartır.Finansal BorçlarBütün finansal borçlar, ilk olarak, maliyet değerleri ile kayıtlara yansıtılmışlardır.İlk kayda alınış tarihinden sonra krediler etkin faiz oranı kullanılarak indirgenmiş değerleri ile gösterilir.İndirgenmiş değer, ihraç giderleri ve iskonto oranı veya ödeme üzerindeki prim dikkate alınarak hesaplanır.İtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan gelir veya giderler, gelir tablosu ileilişkilendirilir.Borçlanma MaliyetleriBorçlanma maliyetleri genel olarak oluştuğu tarihte giderleştirilir.Kiralama İşlemleri (Kiracı Olarak Grup)a) Finansal KiralamaGrup’a kiralanan varlığın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini öngören finansal kiralamalar, kiradöneminin başlangıcında finansal kiralama yoluyla elde edilen mülkiyetin rayiç bedeli üzerinden veya dahadüşükse, minimum kiralama yükümlülüğünün iskonto edilmiş değeri üzerinden muhasebeleştirilmektedir.Finansal kiralama işleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayrıştırılmıştır.Faiz giderleri, sabit faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili dönemin hesaplarına dahil edilmiştir. Finansalkiralama yoluyla alınan varlıklar, tahmini ekonomik ömürlerine uygun olarak amortismana tabi tutulur.(15)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)b) Operasyonel KiralamaKiralanan varlıklarla ilgili bütün risk ve faydaların kiralayana ait olduğu kiralamalar operasyonel kiralamalarolarak sınıflandırılmaktadır. Operasyonel kiralama ödemeleri, kira süresi boyunca doğrusal olarak gelirtablosuyla ilişkilendirilir.Ticari BorçlarGrup’un vadeleri genellikle 7-30 gün arasında olan ticari ve senetli borçları, faturalanmış veya faturalanmamışmal ve hizmet alımları için gelecekte yapılacak ödemelerin rayiç değerini temsil eden tutarlar üzerindenyansıtılmaktadır.Çalışanlara Sağlanan FaydalarTürkiye’de kurulu Şirket’ler için:a) Tanımlanan Fayda PlanıKıdem tazminatı karşılıkları UMS 19’a- ‘‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’’ göre bağımsız bir aktüer çalışmasınadayanarak yansıtılmıştır.İlişikteki konsolide mali tablolarda, Grup, kıdem tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu’’nu kullanarakyansıtmıştır. Profesyonel aktüerler tarafından yapılan değerlendirmelere göre, henüz kayıtlara alınmamışbirikmiş aktüer kazanç veya kayıplar kıdem tazminatı yükümlülüğünün %10’unu aşması durumunda gelir veyagider olarak gelir tablosuyla ilişkilendirilmektedir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü, bilanço tarihinde geçerli olandevlet tahvilleri faiz oranı ile iskonto edilerek hesaplanmıştır. Aktüer kazanç veya kayıplar personelin ortalamahizmet süresini tamamlamasına kalan yıl dikkate alınarak yansıtılmıştır.Bilanço tarihleri itibariyle kullanılan temel aktüer varsayımları aşağıdaki gibidir:31 Mart 2006 31 Aralık 2005İskonto oranı %12 %16Öngörülen maaş/tavan artışı %6,175 %10b) Tanımlanan Katkı PlanlarıGrup, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup’un, bu primleriödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerineyansıtılmaktadır.Yurtdışında kurulu Bağlı Ortaklıklar için:Grup’un Türkiye dışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarına ait kıdem tazminatıyla ilgili birikmiş biryükümlülük bulunmamaktadır. Azerbaijan CC, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin emeklilik ve sosyal sigortalarfonlarına katılmaktadır. Bu katılımlar oluştukları tarihte giderleştirilmektedir. Bishkek CC, çalışanları yararınaKırgız emeklilik, sosyal sigortalar, sağlık sigortası ve işsizlik fonlarına katılımda bulunmaktadır. BishkekCC’nin bu katılımları çalışan maaşlarının yaklaşık olarak %33’ü kadardır ve gerçekleştikleri tarihte(16)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)giderleştirilmektedir. Bishkek CC’nin çalışanlarına emeklilik sonrası yarar sağlamak için başka bir planı veyayükümlülüğü bulunmamaktadır.Almaty CC çalışanlarının emeklilik sonrası yararlarına katılımını temsil eden %21 oranındaki sosyal sigortavergilerini Kazakistan Hükümeti'ne ödemektedir. Almaty CC ayrıca çalışanlarının maaşlarının %10’unuçalışanların emekli maaşı fonlarına katkı olarak kesmektedir. Kanunlara göre, çalışanlar emeklilikkazançlarından kendileri sorumludur ve Almaty CC’nin çalışanlarına emeklilikle ilgili ödeme yapmak için şuanda veya gelecekte bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Almaty CC’nin çalışanlarına emeklilik sonrası yararsağlamak için başka bir planı ya da yükümlülüğü yoktur.TCCBCJ, çalışanlarının yararına sosyal sigortalar fonuna katılımda bulunmaktadır. Bu katılım çalışanlarınmaaşlarının %16,5’i kadardır ve gerçekleştikleri tarihte giderleştirilmektedirler. TCCBCJ’nin çalışanlarınaemeklilik sonrası yarar sağlamak için başka bir planı ya da yükümlülüğü yoktur.KarşılıklarKarşılıklar ancak ve ancak bir işletmenin geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasalya da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle Grup’a ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkmasıolasılığı mevcutsa ve gerçekleşecek yükümlülüğün miktarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlaraalınmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemelgiderlerin bilanço tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. İndirgenmiş değer kullanıldığında zamanınilerlemesinden dolayı karşılıklarda meydana gelebilecek artışlar faiz gideri olarak kaydedilir.Gelirlerin MuhasebeleştirilmesiSatış GelirleriGelirler, faaliyetlerinden dolayı Grup’a ekonomik fayda sağlanması olasılığı olduğu ve gelirin güvenilir olarakölçülebilmesinin mümkün olduğu ve satılan ürünlerle ilgili risk ve menfaatlerin alıcıya geçtiği zamanmuhasebeleştirilmektedir. Satışlar; satış iskontoları, katma değer vergisi ve satış vergilerinden netleştirilmişolarak mali tablolara yansıtılmaktadır. İskontolar ve diğer indirimler, satış indirimlerinden ve ürün ile birliktebedelsiz verilen promosyon malzemesi maliyetlerinden oluşmaktadır.Faiz GelirleriFaiz gelirleri tahakkuk esasına göre gelir kaydedilmektedir.(17)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan VergilerVergi karşılığı gideri veya geliri, dönem içerisinde ortaya çıkan kazanç veya zararlar ile alakalı olarakhesaplanan yasal ve ertelenmiş verginin toplamıdır.Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metoduna göre hesaplanmıştır. Ertelenmiş vergi, varlık veyükümlülüklerin mali tablolarda yansıtılan değerleri ile yasal vergi matrahları arasındaki geçici farkların vergietkisi olup, finansal raporlama amacıyla dikkate alınarak yansıtılmaktadır.Ertelenmiş vergi varlığı ileride bu zamanlama farklılıklarının kullanılabileceği bir mali kar oluşabileceği ölçüde;tüm indirilebilir geçici farklar, kullanılmayan teşvik tutarları ile geçmiş dönemlere ilişkin taşınan mali zararlariçin tanımlanır. Ertelenmiş vergi varlığı her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve ertelenmiş vergi aktifininileride kullanılması için yeterli mali karın oluşmasının mümkün olmadığı durumlarda, bilançoda taşınan değeriazaltılmaktadır.Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğünün hesaplanmasında Grup’un bu geçici farkları kullanabileceğinidüşündüğü tarihlerde geçerli olacak ve bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş vergi oranları kullanılmaktadır.Yabancı Para Cinsinden İşlemlerGrup içindeki her şirket yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyelerini kullandığı para birimineçevirirken işlem tarihinde geçerli olan kurları esas almaktadır. Parasal kalemlerin yıl boyunca ilk olarak kayıtlaraalındıkları ya da geçmiş mali tablolarda raporlandıkları kurlardan farklı kurlarla ifade edilmesinden veyaraporlanmasından doğan kur farkı giderleri veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır.Kullanılan TahminlerKonsolide mali tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarınıetkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri belirleyen tahminler vevarsayımlar yapması gerekmektedir. Gerçekleşen sonuçlar tahminlerden farklı olabilir. Bu tahminler dönemselolarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve ilgili dönemin faaliyet sonuçlarınayansıtılmaktadır.Coğrafi ve İşletme BölümleriYönetimsel bazı amaçlarla Grup faaliyetleri iki ana coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler Grup’un temelbölüm bilgileri ile ilgili rapor vereceği bölgelere göre belirlenmiştir. İşletme iştigal konusuyla ilgilisınıflandırma, ikincil bölüm olarak sunulmuştur. Coğrafi ve işletme bölümler ile ilgili finansal bilgiler Not 33’tesunulmaktadır.Hisse Başına KarKonsolide gelir tablolarında belirtilen hisse başına kazanç, net karın, raporlama dönemleri boyunca piyasadabulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.Türkiye’de şirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve yasal malitablolarında taşıdıkları yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Butip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Bunagöre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişedönük etkileri de dikkate alınarak bulunur.(18)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)Bilanço Tarihinden Sonraki OlaylarGrup’un bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltmegerektiren olaylar) mali tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleritakdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı VarlıklarŞarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise mali tablolardayansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise mali tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiriyaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.Finansal AraçlarFinansal Risk Yönetimi Hedefleri ve PolitikalarıGrup’un temel finansal araçları banka kredileri, nakit, kısa vadeli mevduatlar ve menkul kıymetlerdenoluşmaktadır. Söz konusu finansal araçların temel amacı Grup’un işletme faaliyetlerini finanse etmektir.Grup’un doğrudan işletme faaliyetlerinden kaynaklanan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi diğer finansalaraçları da mevcuttur.Grup’un finansal araçlarının getirdiği ana riskler faiz riski, likidite riski, yabancı para riski ve kredi riskidir. Grupyönetimi ve yönetim kurulu, aşağıda belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki politikaları incelemekte vekabul etmektedir. Grup, ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır.Yabancı Para RiskiGrup’un yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Grup’un işlevsel para birimi dışındakipara birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması ve yabancı para cinsinden banka kredisi kullanmasındankaynaklanmaktadır.Grup doğal bir riskten korunma yöntemi olan yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını dengede tutarakyabancı para riskini yönetmektedir.Likidite RiskiGrup, nakit girişlerinin sürekliliğini ve değişkenliğini banka kredileri aracılığıyla sağlamayı amaçlamaktadır.Kredi RiskiGrup’un önemli ölçüde kredi riski yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit, vade sonunakadar tutulacak menkul kıymetler ve ticari alacaklardan oluşmaktadır. Grup’un çeşitli finansal kuruluşlarda nakitve nakit benzeri değerleri mevcuttur. Grup, söz konusu riski finansal kuruluşlarla yapılan işlemlerisınırlandırarak ve sözkonusu kuruluşların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmektedir.Ticari alacaklardan kaynaklanabilecek kredi riski yüksek müşteri hacmi ve Grup yönetiminin müşterilereuygulanan kredi tutarını sınırlı tutması sebebiyle sınırlıdır. Grup, bayileri dışındaki müşterilerine uygulanankredi tutarını artırmak için genellikle teminata ihtiyaç duymaktadır.(19)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)Faiz Oranı RiskiFinansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarınadayanmaktadır.Bundan dolayı Grup yerli ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerdenetkilenmektedir. Grup, yabancı para ve faiz oranları risklerini sınırlamak için herhangi bir vadeli işlemyapmamaktadır. Grup’un faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikliolarak borç yükümlülükleriyle ilişkilidir. Söz konusu riskler faiz oranına bağlı varlıkların ve yükümlülüklerinnetleştirilmesinin sonucunda ortaya çıkan doğal yöntemler kullanılarak yönetilmektedir. Finansal varlık veyükümlülüklerin faiz oranları ilgili notlarda belirtilmiştir.Rayiç DeğerRayiç değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflararasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracınmakul değerini en iyi yansıtan değerdir.Yabancı para bazlı finansal alacak ve borçlar mali tabloların hazırlandığı günü geçerli olan kurlar üzerindendeğerlendirilmektedir.Grup’un finansal araçlarının rayiç değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlarkullanılmıştır:Finansal Varlıklar – Bazı finansal varlıkların rayiç değerleri maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alıpnakit ve nakit benzerleri, bunların üzerindeki faiz tahakkukları ve diğer kısa vadeli finansal varlıklarıiçermektedir ve kısa vadeli olmalarından dolayı, rayiç değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğudüşünülmektedir. Ticari alacakların reeskont karşılığı ve şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınandeğerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.Finansal Yükümlülükler – Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniylerayiç değerlerinin taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifadeedilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları değişen piyasakoşulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin rayiç değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiğidüşünülmektedir. Ticari borçların kısa vadeli olmalarından dolayı rayiç değerlerinin taşıdıkları değere yakınolduğu öngörülmektedir.(20)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))4. HAZIR DEĞERLER31 Mart 2006 31 Aralık 2005Banka-Vadeli 11.995 32.942-Vadesiz 8.487 8.789Çekler 1.852 1.685Kasa 702 72023.036 44.13631 Mart 2006 itibariyle 11.051 YTL tutarındaki yabancı para cinsinden vadeli mevduatlar, 2 hafta ile 11 ay (31Aralık 2005- 6.145 YTL, 3 gün ile 3 hafta) arasında değişen vadelerde olup, faiz oranları %4- %5,57 (31 Aralık2005- %2- %4,5) arasında değişmektedir. 31 Mart 2006 itibariyle 944 YTL tutarındaki YTL cinsinden vadelimevduatlar 3 gün (31 Aralık 2005- 26.797 YTL, 3 gün) vadeli olup, faiz oranı %13,90’dır (31 Aralık 2005-%14,50). 31 Mart 2006 tarihi itibariyle 5.392 YTL tutarındaki yabancı para cinsinden 11 ay vadeli mevduatlar,alınan kısa vadeli krediye karşılık bir banka nezdinde bloke tutulmaktadır.5. MENKUL KIYMETLER31 Mart 2006 31 Aralık 2005Rayiç bedelinden değerlenen satılmaya hazır menkul kıymetlerYatırım fonları 5.665 3.637İskonto edilmiş maliyet değeriyle yansıtılan ve vade sonunakadar elde tutulacak menkul kıymetlerDevlet tahvilleri (yabancı para cinsinden) 740 778Devlet tahvilleri (YTL cinsinden) - -6.405 4.41531 Mart 2006 tarihi itibariyle, yabancı para cinsinden devlet tahvillerinin 484 YTL (31 Aralık 2005- 493YTL)’lik kısmı, CCİ’nin 1999 yılında yabancı bir konsorsiyumdan almış olduğu 34.000.000 USD tutarındaki2006 vadeli uzun dönem banka kredisinin takip eden altı aylık dönemdeki faiz ödemesi için yabancı bir bankanezdinde bloke olarak tutulmaktadır.6. FİNANSAL BORÇLAR31 Mart 2006 31 Aralık 2005Kısa vadeli banka kredileri 340.598 320.498Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları 9.871 9.576Toplam kısa vadeli finansal borçlar 350.469 330.074Uzun vadeli krediler 8.727 8.722Toplam finansal borçlar 359.196 338.796(21)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))6. FİNANSAL BORÇLAR (devamı)31 Mart 2006 2005 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borçların döviz ve YTLcinsinden dökümü aşağıdaki gibidir:KısaVadeli31 Mart 2006 31 Aralık 2005UzunKısavadeliVadeliUzunvadeliAmerikan Doları 216.471 8.727 195.480 8.722Euro 84.756 - 82.375 -YTL 48.196 - 45.484 -Ürdün Dinarı - - 6.735 -Kazak Tengesi 1.046 - - -350.469 8.727 330.074 8.722Bilanço tarihlerindeki etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir:31 Mart 2006 31 Aralık 2005Kısa vadeliAmerikan Doları cinsinden krediler Libor+(%0,45)- %10.61 Libor+(%0,45)- %10.61Euro cinsinden krediler Euribor+(%0,85)- %5,67 Euribor+(%0,85)- %5,67YTL cinsinden krediler %14,8 %14,8Ürdün Dinarı cinsinden krediler - %7-%8Kazak Tengesi cinsinden krediler %8 -Uzun vadeliAmerikan Doları cinsinden krediler %7 %731 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle uzun vadeli kredilerin (cari kısım dahil, finansal kiralamayükümlülükleri hariç) geri ödeme planları aşağıdaki gibidir:31 Mart 2006 31 Aralık 20052004 -2005 -2006 9.871 9.5762007 3.356 3.3552008 5.371 5.36718.598 18.2981999 yılında alınan krediye ilişkin anlaşmalar, CCİ’ye, belirlenen asgari öz sermaye miktarına ve çeşitli finansaloranlara uyma yükümlülüğü getirmektedir. 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle, CCİ kredianlaşmalarında belirtilen bu yükümlülüklere uymaktadır.Şirket’in, 2005 yılı içerisinde almış olduğu kredilere ait sözleşmelerde, Şirket hissedarlarından, TCCEC veAnadolu Efes’in toplam hissedarlık oranının, kredi anlaşması süresi içerisinde %51’in üzerinde olmasıgerekliliğine dair bir şart bulunmaktadır.(22)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))7. TİCARİ ALACAK VE BORÇLARTicari Alacaklar31 Mart 2006 31 Aralık 2005Ticari alacaklar 160.540 119.303Vadeli çekler 5.561 4.364Diğer 149 395Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (6.457) (7.074)Ticari Borçlar159.793 116.98831 Mart 2006 31 Aralık 2005Satıcı cari hesapları 106.910 45.855Depozitolar ve avanslar 16.214 10.150Toplam 123.124 56.0058. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI31 Mart 2006 31 Aralık 2005Bir seneden kısa vadeli 494 1.231Bir seneden uzun beş seneden kısa vadeli 361 -Finansal kiralama yükümlülüklerinin indirgenmiş değeri 855 1.23131 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle finansal kiralama borçlarının döviz cinsinden dökümüaşağıdaki gibidir:Kısavadeli31 Mart 2006 31 Aralık 2005UzunKısavadeliVadeliUzunvadeliAmerikan Doları 484 361 1.208 -Euro 10 - 23 -494 361 1.231 -Finansal kiralama borçlarının bilanço tarihlerindeki efektif faiz oranları aşağıdaki gibidir:31 Mart 2006 31 Aralık 2005Amerikan Doları %2,81- %8,5 %2,81- %6,62Euro %3,9 %3,9(23)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLARGrup olağan faaliyetleri dahilinde ilişkili taraflarla ticari olarak çeşitli işlemler gerçekleştirmiştir. Bu işlemlerinen önemlileri aşağıda belirtilmiştir:İlişkili taraflaraolan satışlar vediğer gelirlerİlişkili taraflardanolan alışlar vediğergiderler31 Mart 2006İlişkili taraflardanolan alacaklarİlişkili taraflaraolan borçlarOrtaklarAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. - - - 20.443Efes Pazarlama Dağıtım Ticaret A.Ş. - 12 - 5.265The Coca-Cola Export Corporation 431 494 - 17.932431 506 - 43.640DiğerAnadolu Endüstri Holding A.Ş. 105 2 - 97Beverage Partners Worldwide - 321 - -Coca-Cola Georgia - - - -Etap Grubu - 1.997 - 4.791The Coca-Cola Company 3.188 62.194 1.717 27.562Beverage J.S.C. - - 682 -Turkmenistan CC - - 231 -Efes Breweries International B.V. 833 2.389 134 -Efes Karaganda Brewery J.S.C. - - 349 1.355Diğer 65 2 237 234.191 66.905 3.350 33.828Toplam 4.622 67.411 3.350 77.468İlişkili taraflaraolan satışlar vediğer gelirler31 Mart 2005 31 Aralık 2005İlişkili taraflardanolan alışlar vediğer İlişkili taraflardangiderler olan alacaklarİlişkili taraflaraolan borçlarOrtaklarAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. - - - -Efes Pazarlama Dağıtım Ticaret A.Ş. - - - -The Coca-Cola Export Corporation - - - -- - - -DiğerAnadolu Endüstri Holding A.Ş. - 2 886 1Beverage Partners Worldwide - 454 1.529 -Coca-Cola Georgia - - 59 -Etap Grubu 5 1.986 - 1.015The Coca-Cola Company 3.826 50.476 914 30.618Beverage J.S.C. - - 682 -Turkmenistan CC - - 231 -Efes Breweries International B.V. - - 135 -Efes Karaganda Brewery J.S.C. - - - 955Diğer - - - 1503.831 52.918 4.436 32.739Toplam 3.831 52.918 4.436 32.739(24)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan olan alışlar ve diğer giderler hammadde vesabit kıymet alımları, fason üretim giderlerinden oluşmaktadır.31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle ilişkili şirketlere olan satışlar ve diğer gelirler, mamul satışlarıve ilişkili şirketlere yansıtılan promosyon harcamaları katkı paylarından oluşmaktadır.10. DİĞER ALACAKLAR/YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Alacaklar31 Mart 2006 31 Aralık 2005Peşin ödenen vergiler 10.474 20.737KDV alacakları 5.222 9.434Diğer 169 161Diğer Yükümlülükler15.865 30.33231 Mart 2006 31 Aralık 2005Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler 11.670 10.108Ödenecek sosyal güvenlik primleri 2.285 3.271Ödenecek KDV 2.322 2.643Personele borçlar 4.413 1.458Mahmudiye hisse alım anlaşmasına istinaden ödenecek tutar 5.328 -Diğer 402 6926.420 17.54911. CANLI VARLIKLARGrup’un 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle herhangi bir canlı varlığı bulunmamaktadır.12. STOKLAR31 Mart 2006 31 Aralık 2005Mamuller 31.434 35.572Hammaddeler 65.496 50.408Yedek parçalar 10.069 9.759Ambalaj malzemeleri 13.131 6.340Reklam ve teşvik malzemeleri 7.554 8.086Yoldaki mallar 39.716 4.103Eksi: Stok değer düşüklüğü karşılığı (1.382) (1.433)166.018 112.835(25)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))13. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞME ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİGrup’un 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle herhangi bir devam eden inşaat sözleşme alacaklarıve hakediş bedelleri bulunmamaktadır.14. ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle, ertelenmiş vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergioranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi yükümlülüğünün dağılımı aşağıda özetlenmiştir:KümülatifDeğerlemeFarkları31 Mart 2006 31 Aralık 2005KümülatifVarlık /Değerleme(Yükümlülük)FarklarıVarlık / (Yükümlülük)Maddi varlıklar (108.597) (32.579) (106.060) (31.818)Kullanılmayan yatırım indirimleri 10.420 3.126 13.906 4.172Finansal kiralama işlemleri 613 184 2.248 674Kıdem tazminatı karşılığı ve personelesağlanan diğer menfaatler 19.010 5.703 19.999 6.000Taşınan vergi zararı 37.707 11.312 33.400 10.020Ticari alacaklar, borçlar ve diğer 35.053 10.516 (1.787) (536)Stoklar (32.697) (9.809) (22.878) (6.863)(38.491) (11.547) (61.172) (18.351)Ertelenmiş vergi varlıkları - -Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (38.491) (11.547) (18.351)15. DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLARa) Diğer Dönen Varlıklar31 Mart 2006 31 Aralık 2005Peşin ödenen giderler 14.542 3.089Diğer 1.972 378b) Diğer Duran Varlıklar16.514 3.46731 Mart 2006 31 Aralık 2005Peşin ödenen giderler 7.173 14.695Diğer 326 3067.499 15.001(26)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))16. FİNANSAL VARLIKLARŞirket Faaliyet alanı ÜlkeTaşıdığıDeğer31 Mart 2006Nihai sahiplikoranı(%)Grup’unzarardakipayıTürkmenistan CCCoca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelemesi, dağıtımı ve satışı Türkmenistan 2.525 %33 (118)Şirket Faaliyet alanı ÜlkeTaşıdığıDeğer31 Aralık 2005Nihai sahiplikoranı(%)Grup’unzarardakipayıTürkmenistan CCCoca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelemesi, dağıtımı ve satışı Türkmenistan 2.643 %29,14 (365)17. POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle pozitif şerefiyenin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:1 Ocak 2005 İlaveler/(İtfa Payları)31 Aralık2005İlaveler/(İtfa Payları) 31 Mart 2006Maliyetler 12.018 36.928 48.946 9.304 58.250Birikmiş itfa payları (12.018) - (12.018) - (12.018)Net defter değeri - 36.928 36.928 9.304 46.232Not 2’de detaylarıyla açıklandığı üzere CCİ’nin 2006 Mart ayı içerisinde Mahmudiye’yi satın almasıyla 9.304YTL tutarında pozitif şerefiye oluşmuştur.18. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERGrup’un 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibari ile yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır.(27)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))19. MADDİ VARLIKLARArazi veBinalarMakine, Tesis veCihazlarTaşıtlarDöşeme veDemirbaşlarDiğerMaddi VarlıklarÖzelMaliyetlerYapılmakta OlanYatırımlarVerilenAvanslarToplam1 Ocak 2006 net bakiyeleri 220.120 242.580 14.245 4.701 104.641 876 3.042 4.525 594.730İlaveler 657 4.641 4 51 8.158 - 16.488 135 30.134Çıkışlar, net (56) (5.494) (152) (15) (516) - - - (6.233)Transferler - 258 - - 983 - (301) (940) -Satın alınan bağlı ortaklık yolu ile eklenenler 968 1.133 46 2 - - 821 - 2.970Değer düşüklüğü (karşılığı) / iadesi - 5.822 - - 583 - - - 6.405Yabancı para çevrim farkları 29 17 (2) - (4) - - - 40Cari dönem amortismanı (1.629) (9.204) (579) (439) (8.171) (25) - - (20.047)31 Mart 2006 net bakiyeleri 220.089 239.753 13.562 4.300 105.674 851 20.050 3.720 607.99931 Aralık 2005 bakiyeleriMaliyet 235.024 742.668 35.977 24.352 301.829 1.555 3.042 4.525 1.348.972Birikmiş amortisman (46.163) (512.728) (26.710) (19.818) (202.581) (679) - - (808.679)Satın alınan bağlı ortaklık yolu ile eklenenler 39.028 50.706 4.978 167 12.083 - - - 106.962Birikmiş değer düşüklüğü karşılığı (7.769) (38.066) - - (6.690) - - - (52.525)31 Aralık 2005 Net defter değeri 220.120 242.580 14.245 4.701 104.641 876 3.042 4.525 594.73031 Mart 2006 bakiyeleriMaliyet 274.585 777.313 40.131 24.495 319.924 1.555 19.229 3.720 1.460.952Birikmiş amortisman (47.695) (506.449) (26.615) (20.197) (208.143) (704) - - (809.803)Satın alınan bağlı ortaklık yolu ile eklenenler 968 1.133 46 2 - - 821 - 2.970Birikmiş değer düşüklüğü karşılığı (7.769) (32.244) - - (6.107) - - - (46.120)31 Mart 2006 Net defter değeri 220.089 239.753 13.562 4.300 105.674 851 20.050 3.720 607.999(28)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))20. MADDİ VARLIKLAR (devamı)Değer Düşüklüğü Karşılığı31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık dönemde 6.405 YTL tutarındaki değer düşüklüğü karşılığı iadesigeçmiş yıllarda karşılık ayrılan sabit kıymetlerin ilgili dönemde satılması nedeniyle oluşmuştur ve kayıtlarayansıtılmıştır. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 2.992 YTL tutarındaki değer düşüklüğü karşılığı Grup’un caridönemde defter değerleri, gerçekleşebilir değerini aşan maddi varlıkları için hesaplanmış ve kayıtlarayansıtılmıştır. Gerçekleşebilir değer tahmini satış fiyatı üzerinden hesaplanmıştır.Maddi Varlıklar Üzerinde Aktifleştirilmiş Finansman Giderleri31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle sabit kıymetler üzerinde aktifleştirilmiş finansman gideribulunmamaktadır.Finansal Kiralama İşlemleriGrup’un finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetler soğutucular, taşıtlar, binalar, makine veekipmanları içermektedir.Maddi varlıklarda sınıflandırılan kiralanan maddi varlıkların analizi aşağıdaki gibidir:31 Mart 2006 31 Aralık 2005Makine ve ekipmanlar 20.675 19.830Binalar 172 200Motorlu taşıtlar 5.339 2.750Diğer maddi varlıklar 19.902 31.745Toplam 46.088 54.525Birikmiş amortisman (16.152) (22.798)Net defter değeri 29.936 31.727(29)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))20. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR1 Ocak2006İlaveler/(İtfa Payları)Yabancı para çevrimfarkları31 Mart2006MaliyetYazılım hakları 10.010 - 2 10.012Şişeleme sözleşmeleri 243.268 - 2 243.270Eksi: Birikmiş itfa paylarıYazılım hakları (3.295) (191) - (3.486)Net defter değeri 249.983 (191) 4 249.79621. ALINAN AVANSLARGrup’un 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle almış olduğu herhangi bir avans bulunmamaktadır.22. EMEKLİLİK PLANLARIGrup’un 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle emeklilik planları bulunmamaktadır.23. BORÇ KARŞILIKLARIa) Kısa Vadeli Borç Karşılıkları31 Mart 2006 31 Aralık 2005Ödenecek gelir vergisi 7.798 9.057Yönetim primi karşılığı 815 3.017Borç ve gider tahakkukları 3.062 1.40111.675 13.47531 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle, yönetim primi karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir:31 Mart 2006 31 Aralık 20051 Ocak bakiyesi 3.017 3.102Yapılan ödemeler (3.017) (3.102)Cari dönem provizyonu 815 3.017Parasal kayıp - -815 3.017(30)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))23. BORÇ KARŞILIKLARI (devamı)b) Uzun Vadeli Borç Karşılıkları31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle uzun vadeli borç karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir:31 Mart 2006 31 Aralık 2005Uzun vadeli teşvik planı karşılığı 2.087 2.095İzin ödemeleri karşılığı 3.111 2.385Kıdem tazminatı karşılığı 13.193 12.67318.391 17.15331 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle, uzun vadeli teşvik planı ve izin ödemeleri karşılıklarınınhareketi aşağıdaki gibidir:İzinödemeleri31 Mart 2006 31 Aralık 2005Uzun vadeliİzinteşvik planıödemeleriUzun vadeliteşvik planı1 Ocak bakiyesi 2.385 2.095 2.080 1.428Yapılan ödemeler - (511) (112) (448)Cari dönem karşılığı 726 503 417 1.115Parasal kayıp - - - -Dönem sonu bakiyeleri 3.111 2.087 2.385 2.095Kıdem TazminatıŞirket ve yurtiçinde faaliyette bulunan bağlı ortaklıklar, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdiktensonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personelebelirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdürler. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaştutarı kadardır ve bu miktar 31 Mart 2006 tarihi itibariyle, 1,77 YTL (31 Aralık 2005- 1,73 YTL) ilesınırlandırılmıştır.Şirket yönetimi geçmiş deneyimlerinden edindiği bilgilere dayanarak kıdem tazminatı almaya hak kazanacakçalışanların hak kazandıkları menfaatleri UMS 19 uyarınca, bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranlarıkullanılarak iskonto işlemine tabi tutmuş ve indirgenmiş net değerleri üzerinden konsolide mali tablolarınayansıtmıştır.İlişikteki konsolide mali tablolarda belirtilen kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir:31 Mart 2006 31 Aralık 20051 Ocak bakiyesi 12.673 10.306Dönem içinde yapılan ödemeler (197) (720)Dönem içinde ayrılan karşılık 717 2.917Parasal kayıp - -Satın alınan bağlı ortaklık yolu ile eklenenler - 170Dönem sonu bakiyeleri 13.193 12.673(31)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))24. ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR / ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARARŞirket’in 31 Mart 2006 tarihli konsolide mali tablolarında toplam 54.021 YTL (31 Aralık 2005- 54.347 YTL)tutarındaki ana ortaklık dışı paylar cari yılda satın alınan Efes Sınai mali tablolarından doğmaktadır.25. SERMAYE31 Mart 2006 31 Aralık 2005Adi hisseler beher değeri 1 Yeni KuruşOnaylanmış ve ihraç edilmiş olan (adet) 24.958.977.000 24.958.977.000Karşılıklı İştirak Sermaye DüzeltmesiCCSD’nin, E. Özgörkey İçecek Yatırımı A.Ş.’ye, CCİ’deki %5,60 oranındaki payını satın almak için ödediğitutar olan 57.821 YTL, 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihli konsolide bilançolarda “Karşılıklı İştirakSermaye Düzeltmesi” olarak öz sermaye içinde gösterilmiştir.26–27–28. SERMAYE/KAR YEDEKLERİ VE GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARIYasal YedeklerTürk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca yasal yedekler, her bir tüzel kişilik için ayrı hesaplanmak koşuluyla, birincive ikinci tertip yedek akçelerden oluşurlar. Birinci tertip yasal yedek, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncayakadar safi karın %5’i oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedek, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %5’ininüzerindeki tüm kar dağıtımları üzerinden %10 oranında ayrılır.Yasal yedekler, sermayenin %50’sini aşmadıkları sürece dağıtılamazlar, ancak birikmiş karların tükenmesihalinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler.31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle CCİ ve CCSD’nin mali tablolarında öz sermaye içerisinde yeralan fon kalemleri aşağıdaki gibidir:Tarihi Değerler31 Mart 2006 31 Aralık 2005EnflasyonDüzeltmesi FarklarıDönüştürülmüşDeğerlerTarihi DeğerlerEnflasyonDüzeltmesi FarklarıDönüştürülmüşDeğerlerSermaye 249.589 (8.559) 241.030 249.589 (8.559) 241.030Yasal Yedek 38.730 25.114 63.844 21.816 25.114 46.930Olağanüstü yedek 71.640 4.756 76.396 55 4.756 4.811TemettülerGrup 2006 yılı içerisinde, 31 Aralık 2005 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak hisse başına 0,0022YTL, nominal olarak 50.000 YTL tutarında kar payı dağıtımı yapma kararı almıştır. 2006 Nisan ayı içerisindeödenmiş olan bu tutar için 31 Mart 2006 tarihli konsolide bilançoda karşılık ayrılmıştır. Dağıtılan temettünün2.511 YTL tutarındaki kısmı CCSD’ye ait olup, aynı tarihli bilançoda toplam tutardan elimine edilmiştir. Grup2005 yılı içerisinde, 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak hisse başına 0,0035 YTL,nominal olarak toplam 78.390 YTL tutarında kar payı dağıtımı yapmıştır.(32)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))29. YABANCI PARA POZİSYONUABD$YTLKarşılığıEuro31 Mart 2006YTLKarşılığıDiğer yabancıparaların YTLkarşılıklarıToplamYTL karşılığıHazır değerler 5.442.888 7.308 1.483 2 4 7.314Menkul kıymetler 186.814 251 - - - 251Ticari alacaklar 29.041 39 2.336 4 - 43İlişkili taraflara alacaklar 91.579 123 - - - 123Yabancı para varlıkların toplamYTL karşılığı - 7.721 - 6 4 7.731Kısa vadeli finansal borçlar 118.505.237 159.887 46.634.000 75.962 - 235.849Uzun vadeli finansal borçların kısavadeli kısımları 7.069.500 9.538 - - - 9.538Ticari borçlar 98.825 133 12.300 20 - 153İlişkili taraflara borçlar 14.458.665 19.508 - - - 19.508Diğer kısa vadeli yükümlülükler 4.186.660 5.649 - - - 5.649Yabancı para yükümlülüklerintoplam YTL karşılığı 194.715 75.982 - 270.697Net yabancı para pozisyonu (186.994) (75.976) 4 (262.966)ABD$YTLKarşılığıEuro31 Aralık 2005YTLKarşılığıDiğer yabancıparaların YTLkarşılıklarıToplamYTL karşılığıHazır değerler 1.092.150 1.465 268.883 427 - 1.892Menkul kıymetler 551.800 740 - - - 740Ticari alacaklar 75.543 101 - - - 101İlişkili taraflara alacaklar 5.385.350 7.226 - - - 7.226Yabancı para varlıkların toplamYTL karşılığı - 9.532 - 427 - 9.959Kısa vadeli finansal borçlar 115.610.183 155.877 46.072.606 73.495 - 229.372Uzun vadeli finansal borçların kısavadeli kısımları 7.699.582 10.381 14.366 23 - 10.404Ticari borçlar - - 11.618 19 1 20İlişkili taraflara borçlar 25.650.468 34.585 38.002 61 - 34.646Diğer kısa vadeli yükümlülükler 895.705 1.208 - - - 1.208Yabancı para yükümlülüklerintoplam YTL karşılığı 202.051 73.598 1 275.650Net yabancı para pozisyonu (192.519) (73.171) (1) (265.691)(33)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))30. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARIYatırım Teşvik BelgeleriGrup’un yatırım harcamaları ile ilgili çeşitli yatırım teşvikleri bulunmaktadır. Bu kapsamda gerçekleşen yatırımharcamalarına ilişkin %100 ve %40 oranlarında yatırım teşvikleri mevcuttur.Grup 31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık dönemde yatırım indiriminden faydalanmaıştır. 31 Aralık 2005tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde yararlanılan yatırım indirimi tutarı 64.486 YTL’dir. 31 Mart 2006tarihi itibariyle devreden yatırım indirimi tutarı ise 10.421 YTL’dir (31 Aralık 2005- 13.906 YTL).31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERGrup Aleyhine Davalar31 Mart 2006 tarihi itibari ile Grup aleyhine 1.130 YTL (31 Aralık 2005-985 YTL) tutarında, Grup’un ticarifaaliyetleri ile ilgili açılmış bulunan çeşitli davalar mevcuttur. Bu davaların 31 Mart 2006 tarihi itibari ile nasılsonuçlanacağı henüz kesinlik kazanmamıştır. Grup yönetimine göre, söz konusu davalar Grup’un faaliyetsonuçlarını, finansal durumunu veya likiditeyi önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte değildir.CCİ ve CCSDTaahhütler ve Muhtemel Yükümlülükler31 Mart 2006 tarihi itibariyle verilen teminat mektubu tutarı 6.193 YTL’dir ( 31 Aralık 2005- 4.492 YTL).CCİ ve bağlı ortaklıklığı CCSD’nin kayıtları, incelemeye açık yıllarla ilgili herhangi bir vergi incelemesine tabitutulmamıştır. Grup, ek vergi yükümlülüğünün oluşması ihtimalinin kesinlik arz etmemesi ve oluşabilecektutarın hiçbir şekilde belirlenememesi sebebiyle ilişikteki konsolide mali tablolara herhangi bir karşılıkyansıtmamıştır. Grup yönetimine göre ödenmesi muhtemel tüm vergiler için mali tablolarda yeterli karşılıkayrılmıştır.Operasyonel KiralamalarCCİ ve CCSD, taşıt kullanımlarıyla ilgili olarak çeşitli operasyonel kiralama sözleşmeleri imzalamıştır.31 Mart 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, taşıt kullanımları için imzalanan iptal edilemeyecek operasyonelkiralama sözleşmeleri kapsamında 22’şer tutarındaki kira gideri ilişikteki konsolide mali tablolara yansıtılmıştır.31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle, iptal edilemeyecek operasyonel kiralama sözleşmelerikapsamında gelecek dönemlere ait ödenmesi gereken en az yükümlülük tutarı aşağıdaki gibidir:31 Mart 2006 31 Aralık 2005Gelecek 1 yıl 113 1351 yıl 5 yıl arası - -Toplam 113 135(34)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)Efes Sınai ve bağlı ortaklıklarıRehinler31 Mart 2006 tarihi itibariyle Almaty CC’nin bir bankadan sağladığı kredi limiti için stoklarının 2.417 YTL (31Aralık 2005- 3.415 YTL) tutarındaki kısmı üzerinde rehin sözleşmesi vardır.31 Mart 2006 tarihi itibariyle Azerbaijan CC’nin Varoise De Concentres S.A. ile yaptığı konsantre alımanlaşmasına ilişkin borcu için maddi varlıkları üzerinde 1.595 YTL (31 Aralık 2005- 1.594 YTL) tutarında rehinsözleşmesi vardır.İpotekler31 Mart 2006 tarihi itibariyle TCCBCJ’nin Arab Bank’tan almış olduğu kredi için, bina ve arazileri üzerinde3.308 YTL (31 Aralık 2005- 3.3086 YTL) tutarında ipotek bulunmaktadır.Şarta Bağlı YükümlülüklerAzerbaijan CC, Azertürk Bank’la yapmış olduğu kredi anlaşması çerçevesinde; kredi kullandığı dönem boyuncave kullanılan kredinin geri ödemesi tamamlanana kadar, sabit kıymetleriyle ilgili yapacağı tüm işlemlerdenAzertürk Bank’ı bilgilendirmek ve onayını almakla yükümlüdür.Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki Bağlı Ortaklık İle İlgili Vergi HususlarıKazakistan’daki vergi sistemi hükümetin kapalı ekonomi sisteminden serbest piyasa ekonomisine geçişsürecinden etkilenmektedir. Çeşitli yasa maddeleri ve düzenlemeler açık şekilde yazılmadığından, bunlarınyorumu vergi müfettişleri, Merkez Bankası çalışanları ve Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine göre değişmektedir.Yerel, bölgesel ve ulusal vergi birimleri ile Merkez Bankası’yla Maliye Bakanlığı arasında oluşan farklıyorumlar olağandır.Kazakistan’da kanun, kararname ve düzenlemelerinin ihlaline getirilen cezai yaptırımlar, yabancı para kanunuihlallerinde ilgili miktar kadar paraya el koyma veya ödenmemiş verginin %50’si kadar ceza ödemeyiiçermektedir.Kırgızistan Cumhuriyeti’ndeki Bağlı Ortaklık İle İlgili Vergi HususlarıBishkek CC, Kırgızistan kanunları tarafından belirlenen vergilendirilebilir kazanç üzerinden %20 oranındakurumlar vergisine tabidir.31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle Bishkek CC’nin taşınan birikmiş geçmiş yıl zararları yoktur.Kırgızistan’da taşınan geçmiş yıl zararlarının oluştukları tarihten itibaren 5 yıl taşıma süresi bulunmaktadır.Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki Bağlı Ortaklık İle İlgili Vergi HususlarıYerel vergi kanunlarına göre, Azerbaycan CC %24 kurumlar vergisi oranına tabidir. Şirketler kurumlar vergisibeyanını yıllık olarak yapmaktadırlar.(35)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)Ürdün Krallığı’ndaki Bağlı Ortaklık İle İlgili Vergi HususlarıTCCBCJ, Ürdün kanunları tarafından belirlenen vergilendirilebilir kazanç üzerinden %15 oranında kurumlarvergisine tabidir. 31 Mart 2006 tarihi itibariyle TCCBCJ’ nin geçmiş yıl zararları 48.345 YTL’dir (31 Aralık2005- 48.313 YTL).32. İŞLETME BİRLEŞMELERİŞirket’in bağlı ortaklığı Efes Sınai ile Irak’ta yerleşik H.M.B.S. şirketi arasında Haziran 2005’te Jebel AliSerbest Bölgesi’nde (Dubai) %50- %50 ortaklık şeklinde 221 YTL kuruluş sermayeli The Coca-Cola Bottling ofIraq FZCO ünvanlı yeni bir şirket kurulmuştur. Aynı zamanda The Coca-Cola Company ile The Coca-ColaBottling of Iraq FZCO arasında 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Irak’ ta Coca-Colamarkalı ürünler için münhasıran bütün ülkeyi kapsayan ve satış ve dağıtım haklarını The Coca-Cola Bottling ofIraq FZCO şirketine veren bir satış ve dağıtım anlaşması ile bahsi geçen şirkete 2 yıl içerisinde kullanılmaküzere, Irak pazarı için üretimi de içeren şişeleyici firma olma hakkı tanıyan opsiyon anlaşması imzalanmıştır. 20Aralık 2005 tarihinde, The Coca-Cola Bottling of Iraq FZCO şirketinin sermayesi 5.376 YTL tutarındaartırılmıştır.33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMAŞirket, Kasım 2005’de, Efes Sınai’nin %87,63’ünü satın almıştır. Söz konusu bağlı ortaklığın yurt dışındafaaliyet göstermesi ve alkolsüz içecek sektörünün yanında bira dağıtımı işi ile de iştigal etmesi sebebiyle, Grup31 Aralık 2005 tarihinde sona eren hesap döneminden başlayarak coğrafi ve işletme bölümlerine göreraporlamaya başlamıştır. 31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık döneme ait coğrafi bölümlere ilişkin bilgileraşağıdaki gibidir:Coğrafi bölümlerYurtiçi Yurtdışı Eliminasyon KonsolideGelirler 240.651 38.093 (4.285) 274.459Bölüm Brüt Karı 67.111 9.166 (86) 76.191Konsolide Toplam Varlıklar 1.236.141 271.064 (202.173) 1.305.032Konsolide Toplam Yükümlülükler 522.952 126.943 (21.219) 628.67631 Aralık 2005 tarihi itibariyle coğrafi bölümlere ilişkin toplam varlıklar ve toplam yükümlülükler aşağıdakigibidir:Coğrafi bölümlerYurtiçi Yurtdışı Eliminasyon KonsolideKonsolide Toplam Varlıklar 1.157.814 259.962 (201.882) 1.215.894Konsolide Toplam Yükümlülükler 403.621 114.179 (22.501) 495.299(36)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)İşletme bölümleriİşletme bölümlerine göre Grup’un 31 Mart 2006 tarihinde sona eren üç aylık döneme ait satış gelirleri aşağıdakigibidir:Alkolsüz içecekler 271.470Bira 2.989274.45934. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR1. CCİ, 3-5 Mayıs tarihleri arasında talep toplayarak 57.858 YTL nominal değerli hisse senetlerini halkaarz etmiştir. Halka arz sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:OranAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. %40,89The Coca-Cola Export Corporation %20,48Efes Pazarlama Dağıtım Ticaret A.Ş. %10,33Özgörkey Holding A.Ş. %5,12Halka açık kısım %23,18%100,002. 4 Nisan 2006 ve 11 Nisan 2006 tarihlerinde 50 milyon Amerikan Doları ve 41,25 milyon Eurotutarlarında, sırasıyla Libor+%0,55 ve Euribor+%0,55 faiz oranları ile 2’şer yıl vadeli işletme kredisikullanılmıştır.3. 2 Mayıs 2006 tarihinde Mahmudiye’nin sermayesi 2.000 YTL’den 18.500 YTL’ye çıkartılmıştır. Aynızamanda Mahmudiye Kaynak Suyu İşletmeciliği Ambalaj Plastik Gıda Nakliyat Pazarlama SanayiTicaret Ltd. Şti. olarak devir tarihinde kullanılan ünvanı, Mahmudiye Kaynak suyu Ltd. Şti. Olarakdeğiştirilmiştir.35. DURDURULAN FAALİYETLERGrup’un, 31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle durdurulan faaliyetleri bulunmamaktadır.(37)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))36. ESAS FAALİYET GELİRLERİa) Net Satışlar31 Mart 2006 31 Mart 2005Brüt satışlar 367.351 290.837Satış iskontoları (73.410) (67.412)Diğer indirimler (19.482) (19.365)b) Satışların Maliyeti274.459 204.06031 Mart 2006 31 Mart 2005Hammadde maliyetleri 167.720 126.786Amortisman giderleri, şerefiye ve diğer maddi olmayanvarlıkların itfası 11.035 9.176Personel giderleri 8.159 5.481Diğer giderler 11.354 9.304198.268 150.74737. FAALİYET GİDERLERİ31 Mart 2006 31 Mart 2005Satış ve pazarlama giderleri 52.723 38.968Genel yönetim giderleri 13.843 8.28566.566 47.253a) Satış ve Pazarlama Giderleri 31 Mart 2006 31 Mart 2005Pazarlama ve reklam giderleri 10.843 8.933Personel giderleri 18.368 11.967Nakliye giderleri 8.033 6.434Amortisman giderleri 7.968 6.261Bakım ve onarım giderleri 1.348 1.008Enerji ve haberleşme giderleri 2.339 1.655Kira giderleri 961 409Diğer 2.863 2.30152.723 38.968(38)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))37. FAALİYET GİDERLERİ (devamı)b) Genel Yönetim Giderleri 31 Mart 2006 31 Mart 2005Personel giderleri 8.423 5.045Amortisman giderleri 881 880Denetim ve danışmanlık giderleri 809 339Enerji ve haberleşme giderleri 417 462Şüpheli alacak karşılık gideri 277 199Bakım ve onarım giderleri 193 195Kira giderleri 475 374Diğer 2.368 79113.843 8.285c) Amortisman ve İtfa Giderleri 31 Mart 2006 31 Mart 2005Maddi varlıklarSatışların maliyeti 10.853 8.980Pazarlama, satış, dağıtım ve genel yönetim giderleri 8.840 7.141Stoklar 354 284Şerefiye ve maddi olmayan varlıklarSatışların maliyeti 182 196Pazarlama, satış, dağıtım ve genel yönetim giderleri 9 -20.238 16.60138. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLARDiğer Gelir31 Mart 2006 31 Mart 2005Kur farkı gelirleri 5.010 4.832Hurda satış geliri 316 243Faiz gelirleri 1.028 483Diğer gelirler 1.062 646Maddi varlık satış karı 1.508 216Diğer Giderler8.924 6.420Kur farkı gideri (4.594) (2.876)Maddi varlık değer düşüklüğü karşılığı - (342)Diğer giderler (633) (426)(5.227) (3.644)(39)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))39. FİNANSMAN (GİDERLERİ) /GELİRLERİ, NET31 Mart 2006 31 Mart 2005Kur farkı (gideri) / geliri, net (1.683) (4.181)Faiz giderleri (5.272) (977)Finansal kiralama faizleri (31) (96)(6.986) (5.254)40. GELİR VERGİSİGenel BilgilerGrup faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerin vergi yönetmelik ve kanunları dahilinde vergilendirilmeye tabidir.Türkiye'de, 1 Ocak 2006 ve 2005 tarihlerinde başlayan mali yıllar için kurumlar vergisi oranı %30’dur.Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın on beşinci günü akşamınakadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylıkdönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %30 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekildeödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.2003 ve daha önceki yıllarda kurumlar vergisi enflasyona göre düzenlenmemiş yasal gelir vergi matrahındanhesaplanmaktaydı. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren vergiye tabi kazanç enflasyona göre düzenlenmiş malitablolar üzerinden hesaplanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle hazırlananbilançonun ilk defa enflasyon muhasebesine göre düzenlemesi çerçevesinde ortaya çıkan geçmiş yıl karı vergiyetabi tutulmamış, benzer şekilde geçmiş yıl zararları ise vergisel açıdan indirime tabi zarar olarak kabuledilmemiştir. Ayrıca, yine 2003 ve önceki hesap dönemlerine ait beyannamelerde yer alan indirilemeyen geçmişyıl mali zararları 2004 ve daha sonraki hesap dönemlerinde mukayyet (kayıtlı) değerleri ile dikkate alınmaktadır.24 Nisan 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mal ve hizmetlerin üretimi ile doğrudan ilişkili olup birekonomik ömrü bulunan ve değeri 6.000 YTL’ yi aşan yeni maddi varlık alımları, bedelinin %40’ı oranındakurumlar vergisi matrahından yatırım indirimi sağlamaktadır. 24 Nisan 2003 tarihinden önce oluşan yatırımindirimleri ise şirketlerin kendi tercihleri doğrultusunda yeni uygulamaya dönüştürülmedikleri takdirde, %19,8oranında stopaja tabi tutulmaktadırlar. Tüm yatırım indirimleri süresiz olarak taşınabilirler.Türkiye'de vergi mevzuatı, ana ve bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi doldurmasına izinvermemektedir. Bu yüzden mali tablolara yansıtılan vergi karşılığı, ayrı şirketler üstünden hesaplanmıştır.Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyladönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beşyıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.(40)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))40. GELİR VERGİSİ (devamı)Yurtdışında kurulu Şirket’lerin vergi mevzuatına ilişkin genel bilgiler Not 31’de açıklanmıştır.31 Mart 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle ödenecek gelir vergisi aşağıda özetlenmiştir:31 Mart 2006 31 Aralık 2005Cari yıl kurumlar vergisi 9.927 22.496Dönem içinde peşin ödenen vergi (2.129) (13.439)Ödenecek gelir vergisi 7.798 9.05731 Mart 2006 ve 2005 sonu itibariyle vergi giderleri aşağıdaki gibidir:31 Mart 2006 31 Mart 2005Konsolide gelir tablosuCari yıl kurumlar vergisi 9.927 4.198Ertelenmiş vergi gideri /(geliri), net (6.797) (2.663)Konsolide gelir tablosuna yansıtılan vergi gideri (geliri) 3.130 1.53541. HİSSE BAŞINA KAZANÇHisse başına kar, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedinebölünmesiyle bulunmaktadır. 31 Aralık 2005, 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle hisse başına kar aşağıdaki gibidir:31 Mart 2006 31 Mart 2005Net Dönem Karı 3.539 2.047Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı 22.649.439.955 22.378.920.661Hisse Başına Net Kar (Tam YTL) 0.00016 0.00009(41)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))42. NAKİT AKIM TABLOSU31 Mart 2006 31 Mart 2005Faaliyetlerden sağlanan nakit akımıVergi karşılığı, net parasal pozisyon karı ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar 6.336 3.582Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakatAmortisman ve itfa gideri (şerefiye ve maddi olmayan varlıkların itfa payları dahil) 20.238 16.601Maddi varlıkların satışından doğan kar (1.508) (216)Maddi varlıklar değer düşüklüğü karşılığı - 342Kıdem tazminatı, yönetim primi ve diğer karşılıklar 2.761 1.964Stok değer düşüklüğü karşılığı (51) (281)Şüpheli alacak karşılığı, net (571) 199İştirak (karı) / zararı 118 -Faiz gideri 5.272 977Parasal olmayan değerlere göre düzenlenen net gelir 32.595 23.168Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklar (36.884) (34.529)Stoklar (53.132) 8.645Diğer dönen varlıklar (12.811) (7.622)Diğer duran varlıklar 7.502 11.048Ticari ve ilişkili taraflara borçlar 110.524 (7.882)Ödenen faiz (378) (16)Kıdem tazminatı, yönetim primi ve uzun vadeli teşvik planı ödemeleri (3.725) (3.545)Ödenen vergiler (930) (4.500)Borç karşılıkları 1.661 1.196Diğer yükümlülükler 8.870 12.241İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit 53.292 (1.796)Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:Maddi ve maddi olmayan varlık yatırımlarındaki artış (30.134) (17.500)Maddi varlık satış hasılatı 1.336 787Menkul kıymetler (1.990) (2.614)Satın alınan bağlı ortaklıklar, elde edilen nakit net (Not 2) (10.656) -Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan nakit (41.444) (19.327)Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:Kısa vadeli banka kredilerinden sağlanan nakit 27.938 3.304Kısa vadeli banka kredilerinin ödemeleri (13.397) (1.929)Ödenen temettüler (47.489) -Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan nakit (32.948) 1.375Yabanvı para çevrim farkları - -Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış) (21.100) (19.748)Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 44.136 43.777Nakit ve nakit eşdeğerleri, dönem sonu 23.036 24.02943. MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIKYORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİOLAN DİĞER HUSUSLARYoktur.(42)

More magazines by this user
Similar magazines