13.07.2015 Views

Info@yuruyus

Info@yuruyus

Info@yuruyus

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalist Birli¤e Karfl›,Halklar›n Anti-Emperyalist Birli¤i!Dünyay› kendi aralar›nda paylaflm›flolan emperyalistler, ya¤mave talan konusunda birbirleriyle k›-yas›ya rekabet etseler de, ç›karlar›için pekala bir araya gelebilmektedirler.Söz konusu olan devrimler vedevrimci hareketler oldu¤unda isebütün çeliflkilerine, birbirlerini “birkafl›k suda bo¤acak” pazar kavgalar›nara¤men, birleflip ve tüm kurumlar›ile sald›rmaktad›rlar.Nitekim çeflitli zamanlarda, dünyan›nçeflitli birçok bölgesindedirenen ve savaflan halklara karfl›birleflmifller, ortaklafla yürüttüklerikuflatmalarla, ambargolarla direniflve savafllar› bast›rmaya çal›flm›fllard›r.Ç›karlar› onlar› birlefltirmifl, birliktehareket etmelerini sa¤lam›flt›r.‹ktidarlar›n› tehlikede gördükleriher zaman bu kural geçerlidir.Irak ve Afganistan iflgallerinde biraraya gelen emperyalistler, herkonuda ayn› fleyleri düflünmüyorlard›.‹flgalin biçiminden, iflgal bölgelerininya¤malanmas›na, oluflturulacakkukla yönetimin niteli¤ine kadarbir çok konuda birbirlerindenayr› düflünceleri, çözümleri vard›.Yine de bu durum, Irak ve Afganistan’dayoksul halklara karfl› birliktesavaflmalar›na engel de¤ildi.K›sacas› emperyalistler, düzenlerinive dünya çap›nda tahakkümlerinisürdürebilmek için, ambargolardaniflgallere, tehditlerdensiyasi bask›lara kadar her yöntemebaflvuruyorlar. Bunun için, çok çeflitliittifaklara baflvurabiliyor, ortakkurumlar oluflturuyorlar. Kendis›n›flar›n›n, emperyalist tekellerinç›karlar› için her düzeyde bir arayagelerek gereken kararlar› seri haldealabiliyorlar.Son NATO zirvesi de bunun birbaflka örne¤i oldu. Aralar›ndakitüm çeliflki ve çat›flmalara ra¤menbir araya gelip, ortak kararlar alabildiler.Emperyalistler, emperyalistsisteme tabi olmay› reddeden ‹ran,Kuzey Kore baflta olmak üzere, “flerekseni” diye adland›rd›klar› ülkelerekarfl› yeni bir sald›r› plan› gelifltirdiler.Füze kalkan› ile, ‹ran ve KuzeyKore nezdinde, tüm dünya halklar›nave ülkelere, bir kez daha sisteme boyune¤meleri için gözda¤› verilmifltir.Bu gözda¤› için, füze kalkan› çerçevesinde“emperyalist birlik” sa¤lanabilmifltir.Gerçekte ise bugün birliklerehalklar›n daha fazla ihtiyac›var. Emperyalist sald›rganl›¤›n hiçbirkural tan›mad›¤›, ezilen halklar›nalabildi¤ine sömürüldü¤ü, halklar›ntüm zenginliklerinin gasp edildi¤ikoflullarda bu ihtiyac› görmezdengelmek, bu ihtiyaca cevap verecekbirlikleri oluflturmaktan flu veyabu gerekçeyle uzak durmak, emperyalizm-halklarçeliflkisinde halklar›ncephesini güçsüz b›rakmakt›r.Halklar›n cephesinin güçsüz kalmas›halklar›n sald›r›lara karfl› savunmas›zkalmas›, direnme ve savaflmairadelerinin k›r›lmas› demektir.Emperyalist sald›rganl›¤akarfl› mücadele konusundaanti-emperyalist, anti-Amerikanc›güçler çaresiz de¤ildir.Kendi içinde açmazlar› olsa da,sadece, Irak ve Afganistandireniflleri karfl›s›nda bileemperyalistlerin içine düfltü¤üdurum ortadad›r. NATO’su,ABD’si, AB’si ile pekalaemperyalistlerin yenilebilece¤inibir kez daha göstermifltir budirenifller.Günümüz dünyas›nda saflar nettir.Ezen-ezilen, emek-sermayeçeliflkisi ve bu çeliflkinin yans›mas›olan, emperyalistler ile ezilen dünyahalklar› aras›ndaki çeliflki tümkesinli¤i ve keskinli¤iyle sürmektedir.Çeliflki savafl demektir. Sürenbu savaflta savafl›n gere¤inin yerinegetirilmemesi, savafltan geri durulmas›n›nsonuçlar› ortadad›r .Halklar›n teslim al›nmas› demek,emperyalist ya¤man›n pervas›zcasürdürülmesi demektir. Ya¤mave talan öylesine meflrulaflt›r›lm›fl,halklara sald›r› öylesine kan›ksat›lm›flt›rki, emperyalistlerin her türsald›r›s› “terörle mücadele ad›na”adeta kutsanm›flt›r. Emperyalisterhalklara sald›r›da ortak bir cephekurmufl, on y›llard›r kardeflçe yaflayanhalklar› birbirine düflman etmifl,ülkeleri parçalam›fl, onlarca irili,ufakl› devletçik yaratm›fllard›r. Emperyalistler,bölünen, parçalananküçük devletlerin her birini yutarak,kukla yönetimlerle kendilerine yenisömürgeler oluflturmufl, pazar alanlar›n›geniflletmifllerdir.Emperyalistlerin sald›r›s› sadecebunlarla s›n›rl› de¤ildir. Sosyalistülkelerde yaflanan geri dönüfllersonucu meydan›n kendilerine kald›-¤›n› düflünerek, halklara sald›r›lar›ndapervas›zlaflm›fllard›r. Sömürüve ya¤mada s›n›r tan›mayan emperyalistler,milyonlarca insan› açl›ktan,susuzluktan, hastal›ktan öldürmepahas›na herfleye el atm›fllard›r.Temiz içme suyundan, g›daya, konuta,sa¤l›¤a, e¤itime kadar bir dizialanda emperyalizmin vahfli sömürüsünügörmek mümkündür.Emperyalistler, bu vahfli ve dizginsizsömürüyü sürdürmekiçin de halklara karfl›, halklar›ndevrimci mücadelesine karfl› biraraya gelmekte, sald›r›lar›n› birliktesürdürmektedirler. O zaman sorufludur; emperyalist sald›rganl›kkarfl›s›nda halklar›n tutumune olmal›d›r? Dünyadaki antiemperyalist,anti-Amerikan güçlerintutumu ne olmal›d›r?Emperyalist sald›rganl›¤a karfl›mücadele konusunda anti-em-4


peryalist, anti-Amerikanc› güçlerçaresiz de¤ildir. Emperyalizme karfl›halklar çaresiz ve silahs›z de¤ildir.Uza¤agitmeye, 1970’li, 80’liy›llar›n anti-emperyalist mücadelelerineat›fta bulunmaya da gerekyoktur. Kendi içinde açmazlar› olsada, sadece, Irak ve Afganistan direnifllerikarfl›s›nda bile emperyalistleriniçine düfltü¤ü durum ortadad›r.NATO’su, ABD’si, AB’si ile pekalaemperyalistlerin yenilebilece¤inibir kez daha göstermifltir bu direnifller.Emperyalistler halklara karfl› biraraya gelseler de güçleri kadri mutlakde¤ildir.Bugün ilerici, demokrat, devrimcive vatansever güçlerin görevleribellidir. Hiç kimse bu görevlerdenkaçamaz.Tüm devrimci, ilerici, demokrat,vatansever güçler, birincisi,mu¤laklaflan, geri plana düflürülenanti-emperyalist mücadeleyi yenidenyerine oturtmal›; ikincisi, buna ba¤l›olarak halklar›n anti-emperyalist birli¤iniörgütlemelidir. Hedeflememizgereken, emperyalist birli¤e karfl›halklar›n anti-emperyalist birli¤idir.Ancak böyle bir birlik için emperyalizmeiliflkin çarp›k, temelsizdüflüncelerin, terk ve mahkumedilmesi gereklidir.Anti-emperyalistbirlikten önce anti-emperyalizmiyerli yerine oturtmak gerekmektedir.Bu flunun için gereklidir.Burjuvazinin düflünceleri solun birkesimini, reformizmi öylesine etkilemifltirki, emperyalizmin ad› bilekonmamakta, emperyalizme emperyalizmdemekten kaç›n›lmaktad›r.Reformizm aç›s›ndan tutarl› biranti-emperyalizm, militan biranti-emperyalist mücadele, bugüniçin zaten söz konusu de¤ildir. Antiemperyalizmbir yana b›rak›lm›fl,,emperyalizm adeta yeniden tan›mlanmaktad›r.Öyle ki, AB emperyalistlerinin“ilericili¤i” keflfedildi,AB üyeli¤iyle “demokrasi gelece-¤i” düflüncesi yay›larak, emperyalistlerbir umut olarak görüldü.Halklar›n düflmanlar›, halklara kankusturan, sömürü ve ya¤mada s›n›rtan›mayan emperyalistlerden demokrasibeklenir hale gelindi.Emperyalistlerin umut haline getirildi¤i,onlardan demokrasibeklendi¤i koflullarda, emperyalizmekarfl› mücadele düflüncesinin derafa kald›r›laca¤› aç›kt›r. O nedenlebu anlay›fllar, ne anti-emperyalizmden,ne de anti-emperyalist mücadeledensöz edebilirler. Bu anlay›fllaragöre, ba¤›ms›zl›k düflüncesi deart›k geride kalm›flt›r, art›k dünyabir köydür ve herkes birbirine ba-¤›ml›d›r!Tüm devrimci, ilerici,demokrat, vatansevergüçler, birincisi, mu¤laklaflan,geri plana düflürülenanti-emperyalist mücadeleyiyeniden yerine oturtmal›;ikincisi, buna ba¤l› olarakhalklar›n anti-emperyalistbirli¤ini örgütlemelidir.AB’cilik reformist solda öylesineyeretmifltir ki, 19-22 Aral›k2000’deki hapishaneler katliam›ndave F Tipi hapishanelerin aç›lmas›sürecinde, AB emperyalistlerininkatliam› ve F Tiplerini destekleyicirolünün a盤a ç›kmas› ile reformistler,iyice geri çekilmifller, katilam›n,tecritin ve ölüm orucu direniflininsadece seyircisi olmufllard›r. ABdestekli katliama, tecrite tav›r alamayan,ideolojik olarak anti-emperyalistbir tutum tak›namayan bugüçler, bugün oluflturulacak antiemperyalistbir birlik için gerçektehaz›r de¤illerdir. Bunu kabul etmeselerde gerçek durumlar› böyledir.Yine bu konuda benzer tutumlar›alanlardan birisi de Kürt milliyetçihareketidir. Kürt milliyetçi hareketiKürt sorununda “AB çözsün”,“Amerika çözsün”, “NATOçözsün” diyebilmifltir. Emperyalistlerinbölüp parçalad›¤› Balkanlardaoluflturulan kukla devletlerden Kosovaörnek verilerek, “Kosova kadar”çözüm istenebilmifltir. Irak’takiiflgalde, ABD’nin Ortado¤u’yamüdahalesi onaylanm›fl, Amerikaniflgalcili¤iyle iflbirli¤i savunulabilmifltir.K›sacas›, Kürt milliyetçi hareketi,emperyalizm karfl›s›nda,hem ideolojik olarak, hem pratikolarak net, tutarl› bir tav›r al›fltanuzakt›r.Halklar›n anti-emperyalist birli-¤ini oluflturmak için aylard›rçalmad›k kap› b›rakmayan devrimciler,bu sürede henüz elle tutulursomut bir sonuç alabilmifl de¤illerdir.Halklar›n anti-emperyalist birli-¤i sözde reddedilmese de pratiktebunun karfl›l›¤› yoktur. Buna denkdüflen bir çaba yoktur.Sunulan önerilere, yap›lan tart›flmalarakarfl›n, bu konuda aylard›rtek bir somut ad›m at›lamamas›bir kere daha göstermifltir ki, halklar›nanti-emperyalist birli¤ini yaratmakonusunda sol, gereken dinamizme,anti-emperyalist temeldemilitan bir kararl›l›¤a sahip de¤ildir.Bunu, bugün için temel bir görevolarak önüne koymufl de¤ildir. Meseleüç befl füzenin yerlefltirilmeside¤ildir. Anadolu’yu halklar aç›s›ndanbir sald›r› üssü haline getirecekbu planlara sessiz kal›namaz.Bugün halklar›n emperyalizmekarfl› büyüyen bir öfkesinin oldu¤ubir gerçektir. ‹flte bu öfkeninemperyalizme karfl› bir mücadeleyedönüflmesinin yolu, anti-emperyalistbirlikler yaratmaktan geçmektedir.Halklar›n emperyalizm karfl›-s›nda hem umuda hem de örgütlübir birli¤e ihtiyac› vard›r. O ihtiyac›nkarfl›lanmas› için belki daha çoku¤raflmak gerekecektir. Ama bu çabazorunludur, acildir ve ne olursaolsun, sonuca ulaflmal›d›r.Acildir; Amerikan emperyalizmiöncülü¤ündeki emperyalistblok, özel olarak ‹ran’a yönelen füzekalkan› karar› ve Kuzey Kore’yeyönelik provokasyonlar›yla, bu ülkeleretraf›ndaki kuflatmay› daraltmakta,askeri müdahaleyle, iflgalletehdit etmektedir. Bu emperyalisttehdit ve sald›rganl›k karfl›s›nda birleflmeli,direnmeliyiz. Irak’ta, Afganistan’dakigibi iflgale izin vermemeliyiz.Bu emperyalist sald›rganl›kkarfl›s›nda tav›r, en acil görevlerdenbiridir.Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m20105


Halk CephesiAç›klama No: 20 Tarih: 23 Kas›m 2010http://www.bagimsizlik-demokrasiicin-halkcephesi.com- TÜM ANADOLU TOPRAKLARINATO-AMER‹KAN ÜSSÜ HAL‹NE GET‹R‹L‹YOR- TÜM ANADOLU TOPRAKLARI DÜNYA HALKLARININKATLED‹LMES‹NE ORTAK ED‹L‹YOREMPERYAL‹ST FÜZE KALKANINA HAYIR!Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Anadolu topraklar›,NATO-Amerikan üsleriyledolu. Ço¤unun yeri veadlar› bile Türkiye halklar›ndangizlenmifltir.Baflta ‹ncirlik Üssüolmak üzere, bir çok üsde,emperyalistlerin füzelerivar. Türkiye halk› olaraknerede, ne kadar füze oldu¤unubilmiyoruz.19-20 Kas›m’da Lizbon’da yap›lanNATO Zirvesi’nde Anadolu’ya yenifüzeler yerlefltirilmesi kararlaflt›r›ld›.“Füze kalkan›” ad› verilen buemperyalist askeri proje, dünya halklar›nabir “savunma” projesi gibisunulmufltur. Tam tersidir.Füze Kalkan›, emperyalizmeboyun e¤meyen ülkelere, halklarakarfl› bir emperyalist sald›r› projesidir.NATO karar›yla Anadolu’yayerlefltirilecek füzeler, savunma içinde¤il, halklara sald›r› içindir.Türkiye halklar›!‹flbirlikçi iktidarlar›n gerçekyüzünü görelim! fiovenizmik›flk›rtmak için mesela Yunanistan’labir sorun oldu¤unda “çak›l tafl› bilevermeyiz” diyen iflbirlikçi iktidarlar,tüm Anadolu’yu tafl›yla topra¤›ylahavas›yla suyuyla emperyalistlerepeflkefl çekiyorlar.‹flçiler, Köylüler, Memurlar,Ayd›nlar, Esnaflar, Gençler,Gecekondulular!TÜRK‹YE HALKLARI!ANADOLU’NUNNATO-AMER‹KAN ÜSSÜYAPILMASINA ‹Z‹N VERMEYEL‹M!CHP’liler, MHP’liler, BBP’liler,DSP’liler, DP’liler, AKP’liler...AKP ALDATIYOR!Füze Kalkan› konusunda AKPcephesinden söylenen her fley, gerçe¤igizlemek amaçl›d›r!Türkiye halklar›n›n antiemperyalistgelene¤ininmirasç›s› vatansever gençlik!AKP aldat›yor, topraklar›m›z›emperyalizmin füzelerine aç›yor; buoyunu bozacak, “ABD Defol, NATODefol” sloganlar›n› en güçlü biçimdehayk›racak olan öncelikle yinesizsiniz.Aldatma 1:“Dü¤meye basma” tart›flmas›,yetki tart›flmas› de¤il,katliamc›l›¤a ortak olmatart›flmas›d›rDünya halklar›n›n düflman› AKP,“dü¤meye basma” tart›flmas›yla iflbirlikçili¤iniörtbas etmeye çal›fl›yor.Amerikan daimi sözcüsü ‹vo Daalderdiyor ki: “Önce kural›m... sonradü¤meye kim basacak kararveririz.”NATO patronlar›ndanJames Appathurai da aç›ksöylüyor: "NATO operasyonusöz konusuysa,dü¤meye NATO basar."Bunun tek anlam›vard›r. Emperyalistler diyorki, iflbirlikçiler haddini bilsin.Dü¤meye kimin basaca¤› bellidir.Sistem emperyalizm taraf›ndan kurulacakt›r.Sistemin komutas› da onlardaolacakt›r.Asl›nda Erdo¤an’›n da emperyalizmlebir “yetki” tart›flmas› sözkonusu de¤ildir. Erdo¤an haddini bilenbir iflbirlikçidir. Erdo¤an, "Türkiye,topraklar›n›n genelinde böyle bir fleydüflünülüyorsa komutas›n›n Türkiye'yeverilmesi gerekir...” derken, komutan›ngerçekte kimde oldu¤unu bilerek,füze kalkan› konusunda daha ilerigörevler istiyor. Dü¤meye biz basal›mdemek, “halklar›n katili biz olal›m”demektir.Sorun dü¤meye kimin basaca¤›sorunu de¤il; dü¤meye niyebas›laca¤›d›r?Dü¤meye basmak, halklar›nkatledilmesidir.Tart›fl›lmas› gereken budur.Aldatma 2:NATO kararlar›nda‹ran’›n ad›n›n geçmemesi,bir “olumluluk” de¤ildirFüze Kalkan› emperyalizme boyun6Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


e¤meyen tüm ülkelere ve tüm dünyahalklar›na karfl›d›r! NATO kararlar›nda‹ran’›n ad›n›n geçmemesi AKP’nin“diplomatik zaferi” olarak sunuldu.Birincisi; ismi geçmese bile enyak›n ve öncelikli hedefin ‹ranoldu¤unu sa¤›r sultan bile biliyor.‹kinci ve en önemli nokta isefludur:Emperyalist füze kalkan›, sadece‹ran’a karfl› de¤il, emperyalizme fluveya bu biçimde boyun e¤meyen,emperyalizme karfl› silahlanmahakk›n› savunan ve topraklar›n›emperyalist tekellerin ya¤mas›naaçmayan tüm ülkelere, tüm dünyahalklar›na karfl› bir tehdit, gözda¤›ve sald›r› politikas›d›r.Topraklar›m›z iflte bu sald›r› politikas›n›nkarargah› haline getirilmifltir.Emperyalizm ‹ran’a sald›r› karar›ald›¤›nda, topraklar›m›za yerlefltirilmiflfüzeler kullan›lacakt›r ve o zamankimse “kararlarda ‹ran’›n ad› geçiyormuydu, geçmiyor muydu?” diye bakmayacakt›r.Emperyalistler zaten “bugün kiminbalistik füze sahibi oldu¤unun ötesinde,balistik füzelerin yay›lmas›na karfl› birsistem infla ettiklerini” söylüyorlar.Emperyalizmi vurabilecek herhangibir silaha sahip olan tüm ülkeler,emperyalizme göre DÜfiMANDIR.Emperyalizme göre düflman, dünyan›nher yerindedir. Nerede emperyalizmekarfl› bir direnifl varsa, o ülke, oradakihalk, oradaki örgütler, düflmand›r!Bunun için o ülkelerin emperyalistmerkezleri ve iflbirlikçilerini vuracaksilahlara gerçekten sahip olup olmamas›belirleyici de¤ildir. Irak örne¤i ortadad›r.Emperyalizmin hedef seçti¤i ülke,öyle bir silaha sahip olmasa daemperyalizm varoldu¤unu iddiaederek, varolanlar›n menzilini, etkisiniabartarak sald›r›s›n› yine gerçeklefltirecektir.Irak’ta olmayan “kitle imhasilahlar›”n›n varm›fl gibi gösterilmesi,Kuzey Kore’nin nükleer gücününabart›lmas›, ‹ran’›n fiahap füzelerininsanki dünyan›n her yan›n› vuracakm›flgibi sunulmas›, emperyalist yalanlar›nbariz biçimleridir.Aldatma 3:Emperyalist füze kalkan›n›n, saltABD de¤il, NATO karar›ylakurulmas›, onu daha meflruk›lmaz. AKP, bu kararla,AMER‹KANKATL‹AMCILI⁄ININ YATA⁄IOLMAYI kabul etmifltirNATO, Amerika demektir.NATO’nun sahibi, patronuAmerika’d›r.Amerika, Balkanlar’da, Ortado¤u’da,Kuzey Afrika’da, Asya'da elde etti¤imevzileri kal›c›laflt›rmak, bu pazarlardaya¤ma ve talan›n› geniflletmek için iflbirlikçihükümeti ve Türkiye halklar›n›,sömürü ve katliamlar›na ortak etmearay›fl›ndad›r.Amerikan emperyalizmi, Amerikanprojesi olarak kabul ettirmekte zorland›¤›Füze Kalkan›’n›, bir manevraylaNATO projesi olarak tekrar gündemegetirmifl ve tüm emperyalistlerle iflbirlikçilerinekabul ettirmifltir.Emperyalistler ve iflbirlikçileri,emperyalist sald›rganl›k projesinin birçok ülkenin onay verdi¤i “uluslararas›”bir projeye dönüfltürülmüflolmas›n›, kendi halklar›na karfl› füzekalkan›n› meflrulaflt›rma arac› olarakkullanm›fllard›r. Oysa bu hiçbir fleyide¤ifltirmez.Füze kalkan›na NATO flemsiyesi,t›pk› Afganistan’›n iflgalinde oldu¤ugibi, Amerikan katliamc›l›¤›n›meflrulaflt›rmakt›r.Aldatma 4:AKP’nin füzeler için ‘para’pazarl›¤›, alçakça ve utançvericidir!Oligarfli, halklar›n katledilmesi içintopraklar›m›z› açarken, topraklar›m›zayerlefltirilecek füzeler karfl›l›¤›nda“para” talep etmifltir. Bu da alçakl›¤›n birbaflka yüzüdür. Topraklar›n› halklar›nkatledilmesi için kiralamak, alçakça veutanç vericidir. Bu kiral›k katilliktenbaflka bir fley de¤ildir. AKP bu iste¤iyle,bir yandan para için her fleyi yapabilecekbir karakterde oldu¤unu gösterirken,ayr›ca da yine yalan söylüyor. NATOzirvesinde kararlaflt›r›lan 54 maddeliksonuç bildirgesinin maddelerinden birifludur:“Güvenli¤in bölünmezli¤i ilkesiçerçevesinde, ‘risklerin ve külfetin eflitpaylafl›m›’ ilkesi benimsendi.”Bu, füze kalkan› projesininmaliyetinin de iflbirlikçi ülkelerepaylaflt›r›lmas› demektir. Halklarakarfl› kullan›lacak füzelerin paras›n› dayine halklardan ç›karacaklard›r.Türkiye halklar›! Buemperyalist plan›n orta¤›olmad›¤›m›z› gösterelim!Emperyalistlerin emperyalizmeba¤›ml› hale gelmifl Balkan ülkelerinebile kabul ettiremedi¤i füze kalkan›projesine, kukla Türkiye hükümetievet demifltir.Topraklar›m›z bundan böyle,‹ran’a, tüm Ortado¤u’ya, Kafkaslar’a,Balkanlar’a karfl› emperyalist bir füzeüssü olacakt›r.Amerika ve NATO, ülkemiztopraklar›n› kendi ya¤ma, talan vesömürü savafllar›n›n kanl› tarlalar›haline getiriyorlar.Amerika ve NATO, ülkemiztopraklar›n› halklar›n katliam› için kullan›lacakbir karargah haline getiriyorlar.Topraklar›m›z›n dünya halklar›nakarfl› gözda¤› ve katliam için karargaholarak kullan›lmas›, yeni düflmanl›klardemektir. Türkiye halklar›n›, Ortado¤uhalklar›ndan, Balkan halklar›ndan,Kafkas halklar›ndan koparmak demektir.60 y›ld›r, Sovyetler Birli¤i'ne,sonra Rusya'ya ve flimdi ‹ran dahilolmak üzere, Ortado¤u ülkelerine vehalklar›na karfl› kullan›lmakta olanTürkiye'yi, bu kanl› tuzaktan kurtarman›ntek yolu anti-emperyalistmücadeleyi yükseltmektir.Türkiye halklar›, anti-emperyalisteylemleriyle, tüm dünya halklar›naAnadolu’nun katliam üssü yap›lmas›n›kabul etmedi¤ini, bu emperyalist planaortak olmad›¤›n› göstermelidir.‹steyelim:- ABD ile askeri, siyasi, ekonomik,kültürel tüm ikili anlaflmalar iptaledilmeli!Türkiye topraklar›ndaki tümemperyalist üsler kapat›lmal›;- NATO'dan ç›k›lmal›d›r.!Tüm dünyaya ilan edelim:- Dünya Halklar›n›n OrtakDüflman› AMER‹KA’DIR- "Füze Kalkan›"na Hay›r!- Anadolu Topraklar› DünyaHalklar›na Karfl› Amerika’n›n KatliamKarargah› OLMAYACAK!Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim7


NATO zirvesi veyalanlar, demagojilerSay›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010‹flbirlikçi AKP, topraklar›m›z›ntamam›n› emperyalizmin halklarakarfl› sald›r› üssü haline getirdi.Fakat AKP, bu gerçe¤i halktangizliyor. Abdullah Gül methiyeleriyleNATO kararlar›n›n esas›n›ntart›fl›lmas›n›n önüne geçiyor..Halklara karfl› bir terör örgütüolan NATO’nun son “zirve” toplant›s›,19-20 Kas›m’da Portekiz’inLizbon flehrinde yap›ld›. Zirveye 28NATO üyesi ülkenin yan› s›ra NA-TO üyesi olmayan 20 ülkenin devletbaflkanlar› da kat›ld›.Zirvenin iki temel gündemivard›. Birincisi; bir Amerikan projesiolarak gündeme gelen ve uzunzamand›r nereye kurulaca¤› tart›fl›-lan, daha sonra NATO projesine dönüfltürülenfüze kalkan› sistemininnereye kurulaca¤›n›n karara ba¤lanmas›.‹kincisi; NATO’unun önümüzdeki10-15 y›l›na yön verecekyeni stratejisinin belirlenmesi.‹ki gün süren NATO zirvesindebu iki konu da karara ba¤land›.Amerikan-NATO FüzeleriTürkiye’yeZirvenin birinci gündemine göre,füze kalkan›n›n Türkiye’yekurulmas› kararlaflt›r›ld›. Bu kararagöre, ülkemiz topraklar›n›ntamam›na Amerikan füze kalkanlar›kurulabilecek.Zirvenin ikinci gündemine göre,NATO’nun önümüzdeki 10-15 y›l›-na yön verecek stratejinin özü; “terör”demagojisi alt›nda halklarakarfl› savafl kararlar›d›r.‹flbirlikçi AKP ve AKPyandafl› burjuva bas›nhalk› aldat›yorAKP gerçekleri halktan gizliyor.Füze kalkanlar›n›n nereye kurulaca-¤› çok daha öncesinden kesinleflmifltir.Bu konuda iflbirlikçiAKP’nin eli mahkumdur. Emperyalistlerbuna karar verdikten sonraiflbirlikçinin buna itiraz›n›n olmas›sözkonusu olamaz. Nitekim olmam›flt›r.Ancak AKP uzun süre bugerçe¤i halktan gizlemifltir.ABD D›fliflleri Bakanl›¤› SözcüsüPhilip Crowley bir aç›klamas›nda:“NATO ile iflbirli¤i içinde Avrupa'yafüze savunma sistemi kurulmas›planlar›yla ilgili olarak “Türkiyeile görüflmelerimiz oldu” derken,Baflbakan Tayyip Erdo¤an“ Türkiye’ye herhangi bir teklif veyatalep gelmedi” diye aç›klama yaparakhalktan gerçekleri gizlemiflti.Gerçekler gizlenemez duruma geldiktensonra D›fliflleri Bakan› AhmetDavuto¤lu; “NATO’nun sahibibiziz” diyerek iflbirlikçili¤ini veuflakl›¤›n› gizlemeye çal›flt›.Füze kalkan›n› Türkiye’ye kurulupkurulmamas› konusunda iflbirlikçiAKP söz sahibi de¤ildi. Emperyalistlerbu konuda iflbirlikçileriyleDavuto¤lu’nun “san›ld›¤› kadarbir tart›flma olmad›” diye belirtti¤igibi tart›flma yürütmemifltir.Emperyalisterin verdi¤i karar› kabuletmifltir.AKP bütün bunlar› tam bir ikiyüzlülükle halktan gizliyor. Burjuvabas›nda yaz›lan haberlere bak›l›rsasanki topraklar› emperyalizmin sald›r›üssü haline dönüfltürülen Türkiyede¤ilmifl gibi...Cumhurbaflkan› Gül, Lizbon’danflu aç›klamay› yapt›; “Tüm taleplerimizikabul ettirdik, Büyük memnuniyetduyuyoruz.'Türkiye'nin temelilkelerini savunan, prensipli bir tav›rtak›nd›k. Kim ilkeli prensiplerlehareket ederse sonunda destek bulur.‹lkeli pozisyonumuz NATO'nunprestijini korudu...”Gül’ün bu aç›klamas›ndan sonraAKP yandafl› ve burjuva bas›n daGül’ün her cümlesinden bir manfletyapt›.Neymifl tüm talepleri? Neyi kabulettirdiniz?Abdullah Gül Lizbon’da emperyalizminiflbirlikçisi yeni-sömürgebir ülkenin temsilcisi olarak bulunmufltur.‹flbirlikçilerin talepleri de ikiyüzlüce.NATO’nun yeni StratejikBelgesi’nde ‹ran tehdit olarak gösterilmeyecek.Herhangi bir ülke ismizikredilmeyecek.‹ran’n›n ya da baflka bir ülkeninad› geçmeyince füze kalkanlar› hiçbir ülkeyi hedef almam›fl m› olacak?‹flbirlikçi AKP kimi kand›r›-‹flbirlikçi AKP Dalkavuklar›“NATO’nun ekseni Türkiye’yekayd›” (Taraf, 21 Kas›m 2010)✔ NATO k›l›ç biz kalkan” (Taraf,20 Kas›m 2010)✔ “Füze savunma sistemindeTürkiye’nin istedi¤i oldu” (Taraf,20 Kas›m 2010)✔ “Her hangi bir ülkenin hedefgösterilmesini asla kabuletmeyiz” (Abdullah Gül)✔ “Türkiye’nin flartlar›na NATOdeste¤i” (Bugün, 19 Kas›m 2010)✔ “Gül: NATO’da ne dediysek o”- (Taraf, 21 Kas›m 2010)✔ “NATO Zirvesi Israil’de Türkiyekorkusu yaratt›” (22 Kas›mBugün)✔ “NATO’nun prestijini bizkoruduk” (21 Kas›m 2010, Yenifiafak)8Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


yor? Emperyalistler milyarlarcadolarl›k yat›r›m› “korkuluk”olsun diye mi yap›-yor? Emperyalistler Ortado-¤u’da, Asya’da halklara sald›rmayacakm›?Füzelerin hedefleri bellidir.Emperyalistler aç›kçasöylüyor. Türkiye NATO’nunStratejik Belgesi’ne ‹ran’›nad›n› sokturmam›fl, bunu baflar› olarakgösteriyor: Sarkoziy bu tart›flmalarailiflkin yapt›¤› aç›klamada“biz kediye kedi deriz, bugünün füzetehditi ‹ran’d›r.” diyor.Sonuçta bu kalkan emperyalizmeboyun e¤meyen ülkelerin uzunmenzilli füzelere, nükleer silahlarasahip olmas›na karfl› gelifltirilen birtehdit, gözda¤› ve sald›r› kalkan›d›r.Orada ‹ran denilip denilmemesininhiçbir önemi yoktur. Çok nettir.Tekrar edersek füze kalkan› emperyalizmeboyun e¤meyen ülkelerekarfl› emperyalizmi korumakalkan›d›r.Fakat bunlar burjuva medya taraf›ndantepetaklak ediliyor.Mesela AKP’nin borazanlar›ndanSabah gazetesi flöyle yazm›fl:“Türkiye’de muhtemelen biri Do¤uKaradeniz, di¤eri Güneydo¤u Anadolu’daolmak üzere iki radar istasyonukurulacak. Böylece Türkiye’-nin tüm topraklar› olas› bir sald›r›-ya karfl› güvence alt›na al›nacak”Bu sat›rlar› okuyanlar da san›rki; füze kalkanlar› Türkiye’yi korumakiçin kurulmufl. AKP iflbirlikçili¤inigizlemek için ancak bukadar› yap›labilir.Oligarfli 64 y›ld›rAmerika’n›n uflakl›¤›n›yap›yor, AKP uflakl›kta enpervas›z, en ikiyüzlüolan›d›r!Türkiye’nin Amerikan uflakl›¤›yeni-sömürgeleflme sürecine paralelolarak bafllam›fl, NATO’ya girmedöneminde iyice pekiflmifltir.‹flbirlikçi uflak iktidarlar›nAmerika’ya, NATO’ya yaranmakiçin yapt›klar›n›n özet bir listesiiflbirlikçili¤in belgeleridir:- Türkiye, 1948'de kurulan ‹srail’itan›yan ilk ve tek Müslümanülkedir.- Kuzey Kore halk›n›n emperyalizmdenve sömürüden kurtulufl mücadelesiniengellemek için Amerikaad›na Kore’ye asker göndererek binlercehalk çocu¤unu katlettirdiler.- Türkiye 1952'de NATO’ya üyeoldu. Yap›lan iflbirlikçilik anlaflmalar›ylaülkemiz NATO ve Amerikanüssü haline getirildi. Topraklar›m›zda1966 y›l› itibariyle tam 112 taneAmerikan üssü vard›. Bu üsler ülkemizinde¤iflik yerlerinde toplam35 milyon metrekarelik alan› kaplamaktad›r.Ülkemizin 35 milyonmetre karesi her fleyiyle NATO veABD denetimi alt›ndad›r. Lizbonzirvesinde al›n›n kararla bu alan780 bin kilometrekareye ç›km›flt›r.Yani topraklar›m›z›n tamam›Amerika’n›n hizmetine aç›lm›flt›r.- 30 bin Amerikan askeri Türkiye'dekiüslerde görev yapmaya bafllad›.-Amerika-NATO’nun dayatmas›ylaSuriye ile olan s›n›r› boyuncabir milyon may›n döflendi.-D›fl politika tamamen Amerikanç›karlar›na göre düzenlendi.-Türkiye'deki Amerikan ve NA-TO üsleri Irak, Lübnan, Ürdün vetüm Ortado¤u halklar›na karfl› kullan›ld›.Son 9 y›ld›r Afganistan’dave 2003 y›l›ndan beri Irak’ta ‹ncirlik’tensa¤lanan lojistik destekle iflgalve katliam sürdürülmektedir.- Türkiye, emperyalistlerin talimat›ylaBirleflmifl Milletler (BM)'deCezayir'in ba¤›ms›zl›¤›na karfl› oykulland›.- NATO istedi¤i için1956'da Fransa, ‹ngiltere ve‹srail'in M›s›r'a sald›r›s›na destekverildi.- ‹srail ile askeri iflbirli¤iyap›ld›.- ABD ve ‹ngiltere 1953'teanti-emperyalist Musadd›kyönetimini deviren generalleredestek vermek için Türkiye'dekiNATO üslerini kulland›.- Topraklar›m›z ABD’nin nükleerdeposu haline getirildi. Topraklar›m›zdaAmerika’ya ait yüze yak›natom bombas› bulunmaktad›r.- NATO’nun talimatlar› do¤rultusundadevrim mücadelesini engellemekiçin kontrgerilla örgütlendi.Kontrgerilla kanl› bir tarih yaratt›. 1May›s 1977, 16 Mart, Marafl, Sivas,Çorum, Gazi, 12 Temmuz, 17 Nisan,infazlar, kay›plar, iflkenceler,19 Aral›k katliam›... hepsinin arkas›ndaAmerika ve bütün olarak emperyalistlervard›r.Lizbon’da bütünemperyalistler halklarakarfl› birlefltiFüze Kalkan› sistemi Amerika’›n›ny›llard›r gündeminde olanhalklara karfl› bir sald›r› projesidir.Bugün için aç›k hedef ‹ran veKuzey Kore’dir. Ancak uzun vadedeAmerikan sistemine boyun e¤meyenOrtado¤u’daki, Asya’daki,Do¤u Avrupa’daki tüm ülkeler füzekalkanlar›n›n hedefidir.Lizbon’daki NATO zirvesi bunuaç›kça göstermektedir: “Terör” diyetarif ettikleri tehdit, emperyalizmeboyun e¤meyen halklard›r. Emperyalizmkarfl›s›nda diz çökmeyen ülkelerdir.NATO, sosyalizmin yay›lmas›nakarfl› kurulmufl halklara karfl› savaflörgütüdür. Sosyalist devletler y›k›ld›ktansonra da NATO’nun ifllevide¤iflmemifltir. Halklara karfl› terörestirmeye devam etmektedir.Emperyalizmin terörü halklar›teslim alamayacak.Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim9


Üslerin, füzelerin sahipleri,19 Aral›klar’da, 12 Temmuzlar’da,kan›m›z› dökenlerdir!Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Oligarflinintüm partileri iflbirlikçilikte, Amerikanuflakl›¤›nda birbirleriyle yar›flmaktad›rlar.Çünkü, ‘50’lerden bugüneiktidarlar›n› Amerika’ya borçludurlar.Ve bilirler ki, düzen iktidar›n›nyolu, ABD’den onay almaktangeçer.Uflakl›klar›nda belirleyici olanbirincisi, Amerika’n›n istekleriniharfiyenyerine getirmekse, ikincisi,halka ve devrimcilere düflmanl›klar›d›r.‹flbirlikçi iktidarlar Anadolu’nunher yan›n› Amerikan-NATO üsleriyle,füzelerle doldurdular. Bunuyaparken kimse itiraz edemesin,kimse hesap soramas›n diye dedevrimcileri, vatanseverleri katlettiler...12 Temmuz’da katlettiler, 17Nisan’da, Ulucanlar’da, 19 Aral›k’takatlettiler. ‹flkencelerle, infazlarla,kay›plarla... katlettiler. Katletmek,oligarflinin halk› yönetmekiçin baflvurdu¤u temel politikalardanbiridir. Ony›llard›r katlediyorlar.Ne için?Amerika’n›n gizli iflgalinin, tekellerinsömürüsünün. Anadolu’dakiya¤ma ve talan›n sorunsuz sürmesiiçin.19-20 Kas›m’da Lizbon’da yap›-lan NATO zirvesine bak›n: Lizbonda’dakiNATO zirvesinde Anadolu’nunher kar›fl topra¤› Amerika’n›nsavafl üssü haline getirilirken,AKP, “zafer” kazanm›fl gibi yalanpropagandayla halkla alay ediyor.Sesini ç›kartanlara yönelik bask›ve terör ise hiç eksik olmuyor.Devrimcilerin örgütlü oldu¤u ‹stanbul’ungecekondu mahalleleri aylard›rabluka alt›nda. Komplolorla,yalan ifadelerle onlarca devrimciyigözalt›na al›p tutuklat›yorlar.Amerikan emperyalizmi, tümdünyaya zulmederken hiç kimsezulme karfl› direnmesin istiyor. Herkesboyun e¤sin istiyor.Ony›llard›r kan›m›z› döküyorlar.bunun için katlediyorlar. Kaybediyorlar.‹flkence yap›yorlar! Tüketebildilermi devrimcileri? Direnenleriyok edebildiler mi?Kontrgerillay› örgütlediniz. Ony›llard›rprovokasyonlarla, kitlekatliamlar›yla halk›n mücadelesinidurdurabildiniz mi?‹flbirlikçilerinize darbeler yapt›rd›n›z.Yüzbinlerce insan› hapishaneleredoldurdunuz. Yine en büyükkorkunuz halklar ve devrimcilerdir.19 Aral›k 2000 Hapishanelerkatliam›nda 28 devrimcinin katledilmesininard›ndan Baflbakan BülüntEcevit “art›k gelece¤e güvenlebakabiliriz” diye aç›klamalar yap›pIMF’ye güvence veriyordu.19 Aral›k katliam›n›n arkas›ndaemperyalistler vard›. ABD ve ABemperyalistlerinin ç›karlar› için katlettiler.IMF program›n›n uygulanabilmesiiçin katlettiler.Çünkü, Ecevit’in de dedi¤i gibi,emperyalizmin politikalar›n›n hayatageçirilmesi için devrimcilerinkatledilmesi gerekiyordu.Devrimciler varoldu¤u süreceemperyalistlerin ç›karlar›n›n, garantisiyoktur.‹flbirlikçi oligarfli, iflbirlikçi iktidarlar,kendi ç›karlar›n›n güvenli¤inide emperyalizmin ç›karlar›n›ngüvenli¤inde görüyor.1991 y›l›nda ABD Baflkan›Bush’un Türkiye ziyaretinden önceAmerika’n›n uflaklar› Bush’a yaranmakiçin 12 Temmuz katliam›n›yapt›lar. 10 Devrimci Sol kadro savaflç›s›n›katlettiler. Ne kadar çokdevrimci katlederlerse o kadar aferinalacaklard›!Ecevit, 1999 y›l›nda Amerika’yagiderken Ulucanlar’da 10 devrimcininkatliam haberini götürdü. Efendileriningözüne girmek için 10 tutsa¤›katletmifllerdi o zaman da.Bütün terörünüz boflunad›r.12 Temmuzlar’da, 17 Nisanlar’da,gözalt›larda, iflkencelerde,hapishanelerde, Ulucanlar’da, 19Aral›klar’da, F Tiplerinde yüzlercedevrimci katledildi. Bu katliamlarlaAnadolu topraklar›nda devrimci hareketiyok edeceklerdi. Devrimumudunu yok edeceklerdi. Anadolu’daanti-emperyalist mücadelebayra¤›n› yere düflüreceklerdi... Bununiçin baflvurulmad›k bask› zulüm,katliam kald› m›? Diri diri yakt›larinsanlar›m›z›. Y›llard›r tecrithücrelerinde tutuyorlar.Baflarabildiler mi? Anadolu topraklar›ndanumudu söküp atabildilermi?Füze kalkanlar› diyor ki: Baflaramad›lar.Emperyalistlerin terörlerininbu denli büyük olmas›n›n nedenihalklar›n direncini k›ramad›klar›ndand›r.Halklar›n herfleye ra¤mendireniyor olmas›ndand›r.En güçsüz, en örgütsüz haliylebile emperyalizmin en büyük korkusudevrimcilerdir. Ezilen sömürülen,yoksul halklard›r.Bugün Anadolu’nun her taraf›naroketlerini, füzelerini kurabilirler.Fakat eninde sonunda topraklar›-m›zdan emperyalizmi de füzelerinide iflbirlikçi uflaklar›n› da söküp ataca¤›z.Döktükleri kan›m›z›n herdamlas›n›n hesab›n› soraca¤›z.Anadolu’nun anti-emperyalistmücadele damar› çok güçlüdür. 40y›ld›r bu bayra¤› dalgaland›r›yoruz.Bu bayra¤› hiç yere düflürmedik,emperyalizmi ve iflbirlikçilerini kovanakadar da dalgaland›rmaya devamedece¤iz.10Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


Emperyalistlerinve iflbirlikçilerininNATO zirvesinde sa¤lad›klar› uzlaflma,halklar ve halktan yana tümgüçler aç›s›ndan dikkate al›nmas›gereken bir sonuçtur.Emperyalistler ve iflbirlikçileriaras›nda çeliflki mi yok? Tam tersine.Herbiri aras›nda k›ran k›rana pazar,rekabet kavgalar› var. Ama buonlar›n birleflmesine engel olmuyor.Burada s›n›fsal netlik ve iktidar netli¤ivard›r. Dünya nüfusu yaklafl›k 7milyar. Onlar ise bir avuç. Birleflemezlerse,örgütlü davranamazlarsabiliyorlar ki, dünya halklar› karfl›-s›nda yaflama ve iktidarda kalmaflanslar› yoktur.Sosyalist sistemin y›k›ld›¤› koflullardaemperyalizm hükmetmeaç›s›ndan son yüzy›l aç›s›ndan engüçlü dönemini yafl›yor denilebilir.Yeryüzünde emperyalizmi “dengeleyebilecek”herhangi bir “uluslararas›kurum” yoktur. Empeyalist sald›rganl›¤›durduracak, s›n›rland›racakbir denge aran›yorsa o yaln›z ve yaln›zhalklar›n direnifli ve birli¤idir.Emperyalizmin kendini en güçlühissetti¤i, bu anlamda da hemen herkonuda –ekonomide, askeri planda,siyasette- alabildi¤ine pervas›z oldu¤ubir dönemde, halklar›n emperyalizmkarfl›s›nda güç olabilmesininkoflullar›ndan biri, hem tek tek ülkeleriçinde, hem dünya çap›nda birlikleroluflturabilmesidir.*Yaklafl›k bir y›l önce, ‹stanbul’dabir sempozyum vard›: EyüpBafl Emperyalist Sald›rganl›¤aKarfl› Halklar›n Birli¤i Sempozyumu.2009’un 4–6 Aral›k günleri aras›ndaHalk Cephesi'nin ça¤r›s›ylayap›lan sempozyumun amac›, dünyan›ndört bir yan›ndan antiemperyalistdevrimcileri bir arayagetirmek, tart›flt›rmakt›. Nas›l birleflebiliriz,nas›l mücadele edebiliriz,emperyalist sald›rganl›¤a karfl›halklar›n direniflini nas›l büyütebili-Emperyalizme Karşı Birleşelim!Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliğibugün daha somut ve güncel bir görevdir...riz, bu direnifli zafere nas›l ulaflt›rabiliriz?Bu sorular›n cevab›n› aramak,ve halklar›n, devrimlerin tarihseltecrübeleri ›fl›¤›nda da antiemperyalistbirli¤i pratikte bir gücedönüfltürmekti.NATO Zirvesi’nden sonuç ç›karmakderken, iflte ç›kar›lmas› gerekensonuçlardan biri de, bu sempozyumunamac›n›n ne kadar yerinde,gerekli ve zorunlu oldu¤unun görülmesidir.Dünya halklar› aç›s›ndan, dünyan›ntüm devrimci, ilerici, vatansever,demokrat güçleri aç›s›ndanbugün böyle bir birlik, pratik bir zorunluluktur.Ortado¤u baflta olmak üzere,Balkanlar’dan Latin Amerika’yakadar, devrimci, ilerici, anti-emperyalistgüçler birlefltirilebilir. EyüpBafl Emperyalist Sald›rganl›¤aKarfl› Halklar›n Birli¤i Sempozyumu,bu konuda at›lm›fl önemli birad›md›r. Bu ad›m büyütülmeli, yayg›nlaflt›r›lmal›d›r...*Dünya halklar›n›n anti-emperyalistbirli¤i, elbette önce örgütlügüçlerin anti-emperyalist birli¤idir.Bu birli¤i güçlendirmek de yine önceliklebu siyasi hareketlerin kendiçizgilerinde anti-emperyalist yan›güçlendirmelerini gerektirir. Kendiprati¤inde anti-emperyalist mücadeleyiadeta tali duruma itmiflveya tümden devre d›fl› b›rakm›fl siyasihareketlerin, böyle bir birlikteyer almayacaklar› veya alsalar bilebunun pratik bir anlam›n›n olmayaca¤›aç›kt›r.*Sempozyumun Sonuç Bildirgesi’ndeson derece önemli noktalarvard›. Birinde flöyle deniyordu:“Sempozyum, emperyalizminhalklara karfl› kulland›¤› tüm mazeretve bahaneleri ve direnifli terördiye adland›rmas›n›” mahkum etmiflti.(Sempozyum Sonuç bildirgesi,maddi 4)Bu, anti-emperyalist bir mücadeleyive anti-emperyalist bir birli¤igelifltirmek için son derece tayinedicidir.Sonuç Bildirgesi’nin 5. maddeside bugün karfl› karfl›ya olunan füzekalkanlar›n›n Anadolu’ya yerlefltirilmesikonusuna bir cevap oluflturuyor.Kararda deniyor ki; “Sempozyum,dünyaya yay›lan emperyalistüsleri k›nar. Bulunduklar› ülkelerinegemenli¤inin aç›k bir ihlali sayar...”Evet, füze kalkan›na, ülkemizdekidi¤er emperyalist üslere dair, bunund›fl›ndaki di¤er tart›flmalar gereksizveya talidir.Türkiye solu, Anadolu’nunNATO-ABD üssü yap›lmas›nakarfl› birlikte mücadeleyi büyütmeli,bu birli¤i dünya halklar›n›n antiemperyalistbirli¤i yolunda önemlibir ad›ma çevirmelidir.Sempozyum, 2011’in fiubatay›nda yeniden toplanacak.Sempozyuma güç vermek, füzekalkan› benzeri sald›rganl›klara verileceken iyi cevapt›r.*Emperyalizme karfl› mücadele,halklar›n kurtuluflu hedefine sahiptüm güçler için “asli görev”dir;böyle kabul edilmelidir. Emperyalizmekarfl› mücadeleyi sadece “emperyalistsald›r›lar› protesto” düzeyindeele almak, eksik bir ele al›flt›r.Emperyalizme karfl› ulusal veyas›n›fsal temelde mücadele verentüm örgütler, emperyalist sald›rganl›kkarfl›s›nda, emperyalizmi kovmave ba¤›ms›zl›k perspektifiyle birleflmelidir.“Birleflirsek tarih bizi muzafferilan edecektir. Birleflemezsek yenilgiyemahkum edecektir.” Birleflelim,savaflal›m, kazanal›m!Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim11


AKP linççileri yine korudu:Linççilere de¤il, TAYAD’l›lara dava!❐ TAYAD’l›lara dava açt›ranAKP suçüstü yakalanm›flt›r!❐ Bu dava linç güruhlar›na,“iflinize devam edin” demektir!❐ TAYAD’l›lar›tutuklamalarla, linçlerle,davalarla y›ld›ramazs›n›z!linç güruhu ile ilgili dosya ya k›l›f›-na uydurulup kapat›lacak ya da 1-2kiflinin “san›k oldu¤u“ sonucu bilinenbir dava aç›lacak!..Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010TAYAD’l›lara gözalt›... TA-YAD’l›lara tutuklama... TAYAD’l›-lara linç... TAYAD’l›lara dava...TAYAD’l›lara yönelik sald›r›lardevam ediyor. Tecrite ve zulme karfl›mücadele eden, susmayan, susturulamayanTAYAD’l›lar› susturmakiçin AKP iktidar› bask›lar›n› art›raraksürdürüyor.Zulme ve ölümlere karfl›, ‹stanbulKartal’dan 18 Eylül’de yürüyüflebafllayan, AKP’nin polisinin denetimindelince u¤rayan TAYAD’l›-lar hakk›nda AKP iktidar› yeni birdava daha açt›rd›.Linççilere de¤il, TAYAD’l›laradava açan Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›,zulme ve tecrite karfl› Ankara’yayürüyen 30 TAYAD'l› hakk›nda“kanunsuz toplant› ve gösteriyürüyüflü yapt›¤› ve polise direndikleri”gerekçesiyle 6 aydan 3 y›lakadar hapis cezas› istiyor.‹ddianame, TAYAD'l›lar›n ikazlarara¤men “yürüyüfle devam etti-¤i” “polise direndi¤i”, “bas›na sald›rd›¤›n›”söylüyor. Ankara 7’nciAsliye Ceza Mahkemesi’nde görülecekdava asl›nda D‹RENME hakk›nakarfl› aç›lm›fl bir davad›r.Oysa iddianamede sald›ran, katletmeyehaz›r linççilere dair tek birsat›r yoktur. Linçler yok say›lm›flt›r.TAYAD'l›lara sald›ran faflist linçgüruhu hakk›nda ise göstermelik“soruflturma sürdürülüyor” denilmektedir.Bu demektir ki, faflistLinçlerin sorumlusu AKP18 Eylül’de ‹stanbul Kartal’danyürüyüfle bafllayan TAYAD’l›lar 12gün sonra Ankara’ya vard›lar. Düzce’de,Bolu’da, K›z›lcahamam’da,Kazan’da, Ankara’da polis gözetimindelinç sald›r›lar›na u¤rad›lar.AKP’nin polisi, yürüyüfl boyuncalinç güruhlar›n› seferber edip,yönetti, istedi¤i her yerde sald›rtt›.29 Eylül günü Ankara’da GaziÜniversitesi önünden geçerken, faflistlinç güruhu tekrar sald›rd›. TA-YAD’l›lar Abdi ‹pekçi Park›’nado¤ru yürümeye devam ettiler. Yürüyüflüengelleyemeyen AKP’ninpolisi sald›rarak 33 TAYAD’l›y› gözalt›naald›. Sald›ran faflist güruhgözalt›na al›nmazken, TAYAD’l›largözalt›na al›nd›. Ayn› mant›k, flimdilinççileri bir yana b›rak›p,TAYAD’l›lara dava aç›yor.Defalarca lince u¤rayan TA-YAD’l›lara aç›lan davan›n arkas›ndaAKP iktidar› vard›r. AKP iktidar›,gözalt›larla, linçlerle, tutuklamalarla,sald›r›larla TAYAD’l›lar› sindirmeyeçal›fl›yor.Aç›lan dava TAYAD’a karfl› sürdürülendüflmanca tavr›n, tahammülsüzlü¤ünbir sonucudur. Tecrite,zulme karfl› direnen TAYAD’l›lardanintikam almad›r. Düflmanca veintikam amaçl› bu dava ile AKP elbettesonuç alamayacakt›r.Ancak halk düflman› AKP’ningözü öylesine dönmüfl, TAYAD’l›-lara karfl› öylesine tahammülsüzdürki, 12 gün boyunca defalarca linçsald›r›s› yaflanm›flken tek bir linççigözalt›na al›nmam›fl, bir teki biletutuklanmam›fl ve flimdi de birtekine bile dava aç›lmam›flt›r.Oysa kendi yasalar›na göre bileortada bir “suç” var. Demokratikhakk›n› kullanan, Ankara’ya yürüyenTAYAD’l›lara defalarca sald›-r›ld›. Ortada linç gibi bir suç olmas›nakarfl›n polis, savc›lar, hakimlerparmaklar›n› oynatmad›lar.AKP bir yandan linçcileri koruyup,arkas›nda durdu¤unu gösterirken,bir yandan da “linçlere devamedin” diyor.AKP demokratik haklar›n› kullanan,tecrite ve zulme karfl› ç›kanTAYAD’l›lara “demokratik haklar›-n› kullanamazs›n” diyor.Linçlere, AKP’nin polisinekarfl› D‹RENMEKmeflrudur!AKP’nin savc›lar›, linçlere, polisinsald›r›lar›na karfl› direnip, Ankarayürüyüflüne devam eden TA-YAD’l›lar› D‹RENME hakk›n› kulland›klar›için suçlamaktad›r.Linçlere, AKP’nin polisinin sald›r›lar›nakarfl› D‹RENMEK hakl›-d›r. Görülece¤i gibi aç›lan bu davaTAYAD’l›lara karfl› sürdürülen sald›r›n›ndevam›d›r.Linç güruhlar›, AKP’nin polisi,yarg›s› ile AKP’nin TAYAD’l›larakarfl› sürdürdü¤ü sald›r› bir kez dahabofla ç›kar›lacakt›r.12Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


‹stanbul Taksim‹stanbul: Tecrite Karfl› MücadelePlatformu (TKMP) a¤›rlaflt›r›lm›flmüebbetlerin taleplerinin kabuledilmesi ve tecritin kald›r›lmas› için‹stanbul Taksim Galatasaray Lisesiönünden Tramvay Dura¤›’na kadarbildiri da¤›tarak ard›ndan biraç›klama yapt›.22 Kas›m günü yap›lan bildirida¤›t›m›nda sivil polisler a¤›rlaflt›-r›lm›fl müebbetlerin taleblerini içerenbildiriyi al›p y›rtarak ortam›provoke etmeye çal›flt›. Ancak bunaizin vermeyen tutuklu yak›nlar› sivilpolislerin üzerine giderek uzaklaflt›rd›lar.Daha sonra bildiri da¤›t›m›-na devam eden platform bileflenleriTramvay Dura¤›’na gelerek burda“A¤›rlaflt›r›lm›fl Müebbetlerin TalepleriKabul Edilsin! Tecrit Kald›-r›ls›n!” yaz›l› pankart açarak eylemyapt›lar. Eylemde Gülten Matur taraf›ndanyap›lan aç›klamada, tecritinkald›r›lmas› ve a¤›rlaflt›r›lm›flmüebbetlerin taleplerinin kabuledilmesi için Ankara’ya gidilece¤ininduyurusu yap›larak a¤›rlaflt›r›lm›flmüebbetlerin F Tipi hapishaneleregeçtikten sonra a¤›rlaflt›r›lm›fltecrite maruz kald›klar›n› belirtildi.Matur, “uygulanan havaland›rmasürelerinin uzat›lmas›, bulunduklar›hücre koflullar›n›n iyilefltirilmesi,yan yana olan hücrelerdeki tutsaklar›nayn› saatte beraber havaland›rmayaç›kar›lmas›” taleplerinin yerinegetirilmesi için Ankara’ya meclistekiyetkililerle görüflmeye gidecekleriniaç›klad›.Eylem at›lan sloganlar›n ard›ndansona erdi. Ayn› gün akflamAnkara’ya gitmek üzere yola ç›k›ld›.Ankara: Sakarya Caddesi’nde 21Kas›m günü bir araya gelen TecriteKarfl› Mücadele Platformu üyeleria¤›rlaflt›r›lm›fl müebbetliklerin koflullar›n›ndüzeltilmesi talebiyle eylem veard›ndan bildiri da¤›t›m› yapt›lar.TKMP üyeleri bu talepler karfl›-lanana kadar mücadeleye ve eylemleredevam edeceklerini belirttiler.Eylemin ard›ndan Sakarya Caddesi’ndeyaklafl›k 1500 bildiri halkada¤›t›ld›.***23 Kas›m günü a¤›rlaflt›r›lm›flmüebbet tutsaklar›n taleplerinin kabuledilmesi için Ankara Adliyesiönünde eylem yapan DHF, Partizan,ESP, Al›nteri ve Halk Cephesi aç›klamada;devrimci tutsaklar›n 10 y›ld›rtecrit koflullar›nda bask›lar alt›ndayaflad›¤›n› ve tutsaklar bask›larlakarfl› karfl›ya iken sessiz kalamayacaklar›n›söylediler.Aç›klamada; F Tipi hapishanelerdekeyfi bask› ve sald›r›lara, a¤›rlaflt›r›lm›flmüebbetlere dayat›lan insanl›kd›fl› koflullara derhal son verilmesigerekti¤i söylendi.Yap›lan aç›klamadan sonra tutukluTAYAD'l›lar›n serbest b›rak›lmas›için her hafta yap›lan oturma eyleminegeçildi. Bu s›rada Adalet Bakan›ile görüflmek için bakanl›¤a gidenheyet bakan›n yurtd›fl›nda oldu¤u gerekçesiile görüflme talepleri geriçevrildi.Ak›n Birdal ve Zafer Üskül ile görüflmekiçin meclise giden heyeti TecriteKarfl› Mücadele Platformu üyeleriYüksel Caddesi'nde bildiri da¤›t›m›ve oturma eylemi yaparak beklediler.Saat 17.00'da meclisten dönenheyet; Zafer Üskül'de yurt d›fl›nda“A¤›rlaflt›r›lm›fl MüebbetlerinTalepleri Kabul Edilsin!”oldu¤u gerekçesi ile görüflemediklerini,Ak›n Birdal ile yap›lan görüflmedeise; a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbettutsaklar›n 10 y›ld›r tecrit koflullar›ndayaflad›klar› sorunlar anlat›larakbu sorunlar›n ancak yasal düzenlemeile afl›labilece¤i ve bununyap›lmas› gerekti¤i söylendi.Görüflmeye giden Tecrite Karfl›Mücadele Platformu temsilcileri, 24Kas›m, Çarflamba günü için de CHPmilletvekili Ahmet Ersin'den randevuald›klar›n› aç›klad›. Yaklafl›k 100kiflinin kat›ld›¤› eylem heyetin görüflmelerdensonra yapt›¤› aç›klamaile son buldu.Antalya: 22 Kas›m günü, HalkBankas› önünde bafllay›p, K›fllahanMeydan›’na kadar meflalelerle yürüyüflyap›ld›.“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun,Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”sloganlar› ve alk›fllarla yap›lanyürüyüflün ard›ndan K›fllahanMeydan›’nda bir aç›klama yap›ld›.Tecrite Karfl› Mücadele Platformuolarak Ankara’ya gidecekleribelirtilen aç›klamada, “A¤›rlaflt›r›lm›flmüebbet cezas› verilmifl bu insanlarauygulanan tecrit koflullar›a¤›r a¤›r iflkenceli ölümdür” denildi.ESP, DHF, Halk Cephesi ve AntalyaHalkevleri’nin düzenledi¤i eylemeTKP de destek verdi.Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim13


Röportaj“Tutuklanmaya kan›t ve gerekçe olan dergilerive evimizden ald›klar› di¤er eflyalar›m›z›eflim tutukland›¤› gün geri verdiler”Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010✎ Efliniz, hangi gerekçe ile venas›l tutukland›?✎ Efliniz, gözalt›na al›nmas›n›, tutuklulu¤ununas›l de¤erlendiriyor?✎ Hapishanede hangi koflullardakal›yor? Ne tür sorunlar yafl›yorlar?✎ Siz ziyarete giderken ne türsorunlarla karfl›lafl›yorusunuz?✎ Sizin ayr›ca belirtmekistedi¤iniz bir fley var m›?Tutuklu TAYAD’l› ÖzcanSak›nc›’n›n efli Rukiye Ilg›n’layapt›¤›m›z röportaj› yay›nl›yoruz.Rukiye Ilg›n: Eflim Özcan Sak›nc›17 haziran 2010 da Manisa’dangözalt›na al›n›p 19 Haziran 2010 tarihinde‹zmir A¤›r CezaMahkemesi’nin verdi¤i kararla tutukland›.17 Haziran sabah 7 de Manisa’daikamet etti¤imiz evimiz ,Manisa terörle mücadele polisleri taraf›ndanbas›ld›. 24 saat k›s›tl› 48 saatgözalt›nda tutulaca¤›m›z› söyleyipevimizde arama yaparak, evimizdebulunan Yürüyüfl dergilerine, KültürSanatta Tav›r dergilerine, okudu¤unuzkitaplar›m›za, hiçbir sorumuzacevap vermeyerek, evde bulunan veeflimin tez çal›flmalar›n›n bulundu¤ubilgisayar ve cdlerine elkoydular.Gözalt› gerekçesini sordu¤umuzdaö¤reneceksiniz fleklinde tehdit varisöylemlerle hem beni hem eflimigözalt›na ald›lar. Tutuklanma gerekçesitelefon dinlemeleri, fiziki takip,Yürüyüfl dergisi okumak vs gibi suçunsuru tafl›mayan tamamen keyfi gerekçelerdi.Tutuklanmaya kan›t vegerekçe olan dergileri ve evimizdenald›klar› di¤er eflyalar›m›z› eflim tutukland›¤›gün geri verdiler.Ilg›n: Herhangi hukuki bir gerekçesiolmayan tamamen keyfi birflekilde gözalt›na al›nd›k ve eflim tutukland›.Asl›nda eflimin tutuklulu-¤u sistemin sürdürmüfl oldu¤u sindirme,göz da¤› verme politikas›n›nbir ürünü. Bu ülkede haks›zl›klarabask›lara tam anlam›yla dur bile diyememiflkenkendi çap›m›zda duyarl›,insan›z. Bizler derken bu yaflad›klar›m›z,sistemin buna bile tahammülüolmad›¤›n› gösterdi.Ilg›n: Yaklafl›k befl buçuk ayd›r‹zmir K›r›klar F Tipi’nde kal›yor.fiuan iki kifli kal›yorlar. Her haftabirer saatlik kapal› görüflleri ve haftadabir on dakika telefon haklar› var.Her hafta görüfle ç›kam›yor. BenimDersim’de oluflum ailenin de il d›fl›ndaolmas›ndan kaynakl› gidemiyoruz.Ayda bir aç›k görüfle gitmeye çal›fl›yoruz.Görüfllere ç›plak ayak geliyorlar.Keyfi bir flekilde 3-4 defa üstaramas› ve özellikle ayakkab› aramas›dayat›lmakta. Zaten hücrelerdengörevli eflli¤inde ç›kart›l›yorlar .Hücre ise belirli zamanlarda aramaad› alt›nda alt üst ediliyor buna ra¤menher hücre ç›k›fl›nda 3-4 defa aramadayat›lmakta. Di¤er bir ve afl›lamayansorun ise telefon görüflmeleris›ras›nda oluyor. Telefon etti¤i zamankendi ismini verme zorunlulu-¤u karfl›s›ndakilerin isminin de söylenmesigerekiyormufl. Oysaki o telefonnumaralar› için hapishane idaresine5-6 evrak veriliyor. Hangi numaran›nkime ait oldu¤u biliniyor.S›rf bu nedenden dolay› bazen görüflmeyapam›yoruz. ‹htiyaçlar›n›karfl›lamalar› için yat›rd›¤›m›z paralarahaftal›k harcama limiti koymufllar.O limiti aflmamak gerekiyormufl.Kald› ki zorunlu olduklar› için hapishaneyeme¤ini yemekteler ve bu limittenkaynakl› kantinden isteyemiyorlar.10 y›ld›r süregelen tecrit herhapishanenin kendine özgü uygulad›¤›farkl› bask› ve sindirme araçlar›ylatecrit içinde tecrit yaflatmayadevam ediyorlar.Ilg›n: Yukar›da da belirtti¤im gibive çal›flmak durumunda olmamdankaynakl› sadece ayl›k aç›k görüflegidebiliyorum. Neredeyse 24 saatlikyol sonunda sadece 1 saatlik görüflve ard›ndan tekrar bir 24 saatlikbir yolculuk. Bunun yan› s›ra görüflegirmek için 2 defa aramadan geçmekgerekiyor. fiu ana kadar görüflegirerken görevliler ile tart›flma yaflamad›m.Fakat bazen aileleri beklerken,di¤er aileleri beklemememizyönünde uyar›lar› oluyor ve bizdehep beraber geçece¤imizi söylüyoruz.Ama ne kadar da tart›flma vs yaflamam›floluyor olsak da orada bulunmakkapal› demir kap›lar yüksektafl duvarlar tecriti anlat›yor.Ilg›n: Eflim öznelinde ayn› dönemdeyap›lan tutuklamalar tamamenkeyfi ,sindirme- gözda¤› amaçl›yap›lm›flt›r. Keyfili¤i Ankara’dakimahkemedeki tahliyelerle ortayaç›km›flt›r. Ayn› keyfilik ‹zmir’de devametmektedir. Ve bu keyfilik sonbulacakt›r. Çal›flmalar›n›zda baflar›-lar diliyorum ve teflekkür ediyorum.Ankara Haklar Derne¤i'ndeBayramlaflmaAnkara Haklar Derne¤i Kurban Bayram›’n›n 4. günübayramlaflma program› düzenledi.Herkesin bayram›n›n kutlad›¤› proramda bir konuflmayap›ld›. Konuflmada tutuklu TAYAD'l›lar› sahiplenmemizlezulmün elinden çekip ald›¤›m›z gibi hala tutuklubulunan TAYAD'l›lar› da ancak sahiplendi¤imiz zamanalabilece¤imiz söylendi. Yap›lan konuflman›n ard›ndantürküler, marfllar söylenerek halaylar çekildi.Malatya PSAKD’a Bayram Kutlamas›Malatya PSAKD fiubesi’nde Kurban Bayram›’n›n4. günü bayramlaflma program› düzenlendi.Bayramlaflmaya kat›lanlar›n bayramlar›n›n kutlanmas›n›nard›ndan halk müzi¤i sanatç›s› MuharremTemiz deyifllerden ve türkülerden oluflan birmüzik dinletisi verdi. Dinletinin ard›ndan da dernekbaflkan› Songül Canpolat ve dernek sekreteri NeclaGüney birer konuflma yaparak herkesin bayram›n›kutlad›klar›n› ifade ettiler.14Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


2 TAYAD’l› Daha Serbest1672 TAYAD’LIGÜNDÜRTUTUKLU!2 TAYAD’l› daha zulmün elindençekip al›nd›. ‹zmir’de tutuklananTAYAD’l›lar Dursun Göktafl veÖzcan Sak›nc› 26 Kas›m günü ç›kt›klar›ilk duruflmada serbest b›rak›ld›lar.Direnilerek kazan›laca¤›n›gösteren TAYAD’l›lar hafta boyututuklu TAYAD’l›lar›n serbestb›rak›lmas›n› hayk›rmayadevam ettiler.Ankara’da 20 Kas›m günüApdi ‹pekçi Park›'nda bir arayagelen TAYAD'l› Aileler, MahirÇayan’› and›¤› için, Güler Zere’yeözgürlük istedikleri içininsanlar› tutuklaman›n suç oldu¤uvurgulanan eylemde, tutukluTAYAD'l›lar›n serbest b›-rak›lmas›n› istediler.20 Kas›m günü Hatay AntakyaUlus Alan›’nda TAYAD’l› Ailelerbir eylem yapt›.Eylemde “Güler Zere’nin CenazesineMahir Çayan’›n Anmas›naKat›lmak Suç De¤ildir, TutuklananTAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”pankart› aç›l›rken, bir bayramda dahaTAYAD’l›lar›n tutuklu oldu¤ubelirtildi.Mersin’de TAYAD’l› Aileler 20Kas›m günü Tafl Bina önünde oturmaeylemi yapt›lar. K›z›l bayraklar›nve dövizlerin tafl›nd›¤› eylemdehukukun olmad›¤› bir ülkede sonsözü direnen halklar›n söylebilece¤ivurguland›.Bursa’da 23 Kas›m günü FomaraMeydan›’nda bulunan AKP il binas›önünde eylem yap›ld›. TutuklananTAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmalar›istenen eylemde, ülkemizdeadaletsizli¤in günden güne daha dabüyüdü¤ü söylendi.Adalet!Hikmet Sami Türk, geçen hafta yapt›¤› aç›klamada,“Biz o zaman görevimizi yapt›k. Benim karar›m de¤ildiki karar Milli Güvenlik Kurulu'nda al›nd›” diyerek ilkkez sorumlulu¤u baflka bir kuruma yüklemeye çal›flt›.Evet, karar besbelli ki Milli Güvenlik Kurulu’ndaal›nm›flt›r. De¤ilse, hiçbir güç, hiçbir kurum, bu çapta biroperasyon yapamazd›.Peki; karar›n orada al›nm›fl olmas›, devletin bir bakan›olarak Hikmet Sami’nin sorumlulu¤unu azalt›r m›?Bu durum onun suçu için bir “hafifletici neden” olarakgörülebilir mi?Bu sorun gerçekte adalet aç›s›ndan sadece HikmetSami’yle s›n›rl› olmay›p yayg›n bir sorundur.Çünkü sömürücü egemen s›n›flar›n bask›, zulüm,katliam politikalar›nda yer alan bir çok kesim, kendiniböyle savunur:“Ben emir kuluyum.”, “Amirlerim emretti, ben yapt›m,baflka ne yapabilirim ki?Emir kulu olmak, iflkencede yer almay›, katliamdayer almay› meflrulaflt›r›r m›? Onu suçsuz mu k›lar? Adaletaç›s›ndan cevaplanmas› gereken bir sorudur bu.Emirle Yapm›fl OlmakSuçu Hafifletir mi?Bayrampafla Katliam› Davas›’nda 39 er yarg›lan›yor.Hiyerarfli aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda en sonda geliyorlar.Peki bu onlar› suçsuz mu k›l›yor?Hay›r diyoruz.Emirle yapm›fl olmak, halka karfl› ifllenen suçlar›meflru yapmaz. Suçu ortadan kald›rmaz.Çünkü e¤er öyle bak›l›rsa; er, astsubaydan emir alm›flt›r.Suçsuzdur. Astsubay da subaydan emir ald›¤›nagöre o da suçsuzdur. Binbafl›, bir generalden emir alm›flt›r.Ama generale de bir emir veren vard›r; Genelkurmay’dangelmifltir o emir. Hükümetten gelmifltir.Hükümettekileri de suçlayamay›z o zaman. ÇünküHikmet Sami’nin dedi¤i gibi, hükümet de MGK karar›-n› uygulamaktad›r...O zaman elimizde suçlu olarak kala kala MGK üyelerikal›r... bütün bir devlet mekanizmas›, o mekanizmay›kanla, terörle döndürenler aklanm›fl olur.Hay›r, karar› alandan, o karar› en afla¤›ya iletenlere,karar›n uygulanmas›n› sa¤layanlara ve en son teti¤i çekenekadar, hepsi suçludur; bu konuda kesin olarak netolunmal›d›r. “onlar da emir kulu, ne yaps›nlar” türü aklay›c›yaklafl›mlar reddedilmelidir. Suçlar›n›n derecesifarkl›d›r, halk›n adaletinin onlara biçece¤i ceza farkl›olabilir, ama suçun varl›¤› ve onlar›n suçluluklar› tart›fl›lmaz.Hiçbir emir, karar, halka karfl› suç ifllenmesiningerekçesi olamaz.Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim15


Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010ÖğretmenimizKatillerinize inan›n diyorlar bize .Bize diyorlarki azrail adalet da¤›tacak.Yok art›k inanm›yoruz.Biz art›k direnmeyi ö¤rendik. Savaflmay›ö¤rendik art›k.Adalet de bizim öfke de bizim.Haks›zl›klar›n adaletsizliklerin açl›-¤›n pervas›z yafland›¤› ülkemizdedüflman, devrimcilerin önüne iki seçenekkoyuyor.Ya teslimiyet ve bedeli yoldafllar›-m›z›n kan›yla ödenecek bir yaflam; yada ölüm pahas›na devrimci onuru koruyarakdirenmek ve savaflmak.Faflizme ve emperyalizme karfl›verdi¤imiz iktidar savafl›m›nda uzlaflmamak,teslimiyeti reddetmek, düflman›tan›maktan, halk›n ç›karlar›n›savunmaktan, k›saca s›n›f bilincineve kinine, öfkesine sahip olmaktangeçiyor.Emperyalizmden güç alan düflman›m›ziktidar bilinciyle hareket ediyor.Hiçbir politikas› rastgele de¤ildir.Bir arkadafl›m›z›n do¤du¤u köye,y›llard›r gitmedi¤i köye, bir mangaasker göndedip "bu kifli teröristtir, teröristlereyol gösteriyor" diye provokasyonyapabiliyor. Do¤du¤u köydededelerinin nenelerininin oldu¤uköyde bunu bilerek yap›yor e¤er birgünyolu düflerde giderse arkadafl›m›zkarfl›s›na, flartlanm›fl bir köy ç›ks›ndiye yap›yor bunu. ‹flte böyle bir gerçekvar karfl›m›zda.‹nfaz, katliam, iflkence, kaybetme,provokasyon ve di¤er tüm politikalar›n›yönlendiren oligarflinin iktidar›elinde tutma h›rs›d›r.Arkadafl›m›z›n do¤du¤u köye gidenaskerlere, erlere verdi¤i e¤itimdebunun bir parças›. Büyük küçük hiçbir f›rsat› kaç›rmadan hiç bir olana¤›heba etmeden de¤erlendiriyor.Oligarfli, ne pahas›na olursa olsuniktidar› elinde görmek istiyor.Devrimci hareket de ne pahas›naolursa olsun iktidar› eline geçirmek,sosyalizme aç›lacak halk iktidar›n› kurmakiçin savafl›yor.Bu savafl› biz kazanaca¤›z.VARLI⁄I B‹Z‹ ÖLDÜRMEYEBA⁄LI OLAN DÜfiMANAAF YOK! ONLARI AFFETMEKKEND‹M‹Z‹ YOK ETMEKT‹R,ONLARI AFFETMEK‹NT‹HAR ETMEKT‹RBu savaflta düflman kirlidir, ahlaks›zd›r,katildir, adaletsizdir. Çünkü onlarçürüyendir. Can çekifliyorlar, ›rksal,ulusal kin yay›yorlar. Vurgunlasoygunla ayakta durmaya çal›fl›yorlar.Elleri kanl›, yürekleri irinlidir onlar›n.Türkünün dedi¤i gibi, analar›yok onlar›n aflklar› sevgileri yoktur...Kime diyecekler birtanem diye ...Bitti bitti art›k her fley bitti onlariçin... Çünkü onlar bizim yüreklerimizit›kabasa flehitlerimizle doldurdularbir avuç kömür diri diri yak›lankad›nlar›m›z delik deflik edilen bedenleriile yoldafllar›m›z t›ka basadoldu yüre¤imize.Tek tutunacak yer öfkemiz kald›.Biz gelece¤in sahibiyiz. Bugünün direniflçisigelece¤in kurucusuyuz biz .Her fley halk için, her fley vatan için,her fley cephe için diyoruz. Sizinleyaflayamay›z diyoruz onlara. Ya sizya biz yok olaca¤›z diyoruz.Bunun için de bize karfl› duydu¤ukin ve öfkeyle flehitlerimize onlarcakurflun s›kacak, iflkence yapacak kadaralçaklaflan düflmanla k›yaslanamayacakkadar s›n›f kinine sahip olmam›zgerekiyor.S›n›f kinimiz hiçbir zaman ilkelöç alma duygusu de¤ildir. Temelindesosyalist bilinç, devrime inanç, halkakarfl› duydu¤umuz.Gerçek sevgi yatar.‹flkencehanede, kuflatma alt›nda,çat›flmada iradeyi çeliklefltiren, düflman›yenilgiye u¤ratan da sosyalizmdavas›na gönülden ba¤l› olmakt›r s›-n›f kinidir.Her türlü düflmanla aras›na kal›nduvarlar çekmeyen, yüre¤inin, bilincininderinliklerinden gelen nefretine,s›n›f kiniyle "düflman" sözcü¤ünü telaffuzetmeyi ö¤renmeyen, bunu kendivarl›¤›n›n olmazsa olmaz kofluluhaline getirmeyenler bir kez dahayüzlerini flehitlerimize çevirerek Cepheruhunu tafl›y›p tafl›mad›klar›n› kendilerinesormal›d›r.Bir Cepheli düflman› tan›d›¤› ölçüdeve ona duydu¤u nefret kadar savafl›r.Ya tam savafl›l›r ya da imha olunur.Savafl ciddi bir ifltir ve düflman›n flakas›olmad›¤› aç›kt›r. Oysa biz düflman›ntam kalbine niflanlanm›fl öfke ve kinledolu silahlar ve bu silahlar› iyi kullanansavaflç›lar olmal›y›z.Düflman›n› yeterince tan›mayanlar,s›n›f kiniyle hareket etmeyenler,uzlaflma ve ihanetin kap›lar›n› s›k›cakapayamazlar. ‹ktidar bilinci ve kiniylehareket edemezler.Yapt›klar›m›z› heryerde, her kofluldasavunduk bu savunmada inanç ve kararl›l›k,özümsenmifl bir s›n›f kini ve öfkesinesahibiz. S›n›f kinine sahip olmak,uzlaflmay› ve ihaneti yaflamamakt›r.Düflmanlar›m›z yoldafllar›m›z›katlederkenki amac› sadece öldürmekde¤ildir. S›radan halktan insanlar›parkta içki içerken, saç› küpeli diyeöldürürken de amac› sadece öldürmekde¤ildir.Arkada kalanlara ve tüm halkagözda¤› vermek, esas olarak korkusalmakt›r. ‹flte tam buradad›r bize düflengörev öfkeyi büyütmektir.E¤er bu öfke çözülürse yerini sindirilmifllik,çaresizlik, kadercilik ve teslimiyetal›r. Ve bu gelin bizide de ayn›s›-n› yap›n bizi de öldürün demektir.Öfkeyi günün her saatinde gecegündüz yaflamakt›r devrimcilik. fiehitlerimiziadaletsiz b›rakmak tüm insanl›¤›afla¤›lamakt›r. Katilleri yaflatmakflehitlerimizi hergün yeniden öldürmekdemektir.Adalet bizimdir. Adaleti biz savunaca¤›zAzrailin adalet da¤›tt›¤› görülmemifltir.‹flte bu nedenle flehitlerimizi adaletsizb›rakmayaca¤›z.16Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


Bayrampaşa Katliamı Davası Başladı:Oradaydık... Hesap Sorandık...Adalet Yerini BulmadanBu Dosya Kapanmayacak!◆ Bayrampafla Katliam› Davas›,katliamdan tam 10 y›l sonra,aç›ld›.◆ Katliam›n bafl sorumlular› yoktusan›klar aras›nda.◆ Katliamc›lar›n, askeri siviliyle,söyleyecek tek bir sözleri yoktu...Söz bizdeydi.◆ Diri diri yak›lan, kurflunlananancak yaral› kurtulanlar,oradayd›. Gerçe¤i anlatt›lar tümyal›nl›¤›yla..◆ Halk Cephesi vard› tümgörkemiyle mahkeme salonununönünde. Hesap sorand›,yarg›layand›, adalet içinmücadeleyi ö¤retendi...◆ Duruflma iki gün sürdü. Dava 6Nisan 2011'e ertelendi.19 Aral›k 2000 hapishaneler katliam›n›n üzerinden tam 10 y›lgeçti. 10 y›l içinde katliam› gerçeklefltiren, katliam›n sorumlusuolan bir tek kifli ne yarg›land› ne de cezaland›r›ld›. Tam 10 y›l sonradevrimcilerin ve halk için adaletten yana olan hukukçular›n ›srar›sonucu Bayrampafla Hapishanesi’nde gerçekleflen katliam içinbir dava aç›ld›. Aç›lan davan›n ilk duruflmas› 23 Kas›m günü ‹stanbulBak›rköy 13. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.Mahkemenin oldu¤u gün 10 y›ld›r ac›lar› ve öfkeleri dinmeyen,adalet için yan›p tutuflan devrimciler adliye önündeydiler.“Biz 19 Aral›k’ta Bayrampafla’dayd›k Diri Diri Yak›lanlar›z Adalet‹stiyoruz”, “10 Y›l Oldu 19 Aral›k 2000’de Bayrampafla’da DiriDiri Yakanlar Cezaland›r›ls›n” pankartlar› açan Halk Cepheliler,“Yakanlar 10 Y›ld›r Cezaland›r›lmad›” dövizleri tafl›d›lar. “DiriDiri Yakanlar Cezaland›r›ls›n”, “19 Aral›k Katliam›n›n SorumlusuDevlettir”, “Adalet ‹stiyoruz”, “Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz”sloganlar›n› hayk›ran 360 kifli ad›na, 19 Aral›k’› Bayrampafla’dayaflayan ve yaral› olarak kurtulan TAYAD’l› MehmetGüvel bas›na bir aç›klama yapt›.Kendisinin de katliam› yaflayanlardan biri oldu¤unu belirtenbiri oldu¤unu belirten Mehmet Güvel “Bizi öldürmeye geldiler. Ogün F›rat Tavuk ve Aflur Korkmaz kendilerini feda ederek geri kalanlar›nkurtulmas›n› sa¤lad›lar. 10 y›l sonra ›srar›m›z sayesindeaskerler yarg›lan›yor. Ecevit hükümetinin, MGK’n›n yarg›lanmas›gerekiyor” derken fiefinur Tezgel ve Seyhan Do¤an’›n bedenlerininkömürleflerek aileleri taraf›ndan tan›nmayacak hale geldi¤inianlatt›.Katliamda 28 devrimci tutsak katledildi¤ini belirten Güvel, bu28 kifliden 12’sinin Bayrampafla Hapishanesi’nde öldürüldü¤ünüSay›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim17


Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010belirtti. Güvel ayr›ca Bayrampafla’da 6 kad›n›n diri diriyak›ld›¤›n›; katliam›n devletin tepesinde aylarca öncesindenplanland›¤›n› ve karar› bizzat MGK verdi¤inisöyledi.“Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz, Katil Devlet HesapVerecek” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, devrimcitutsaklar›n katledilmesinin ard›ndan, burjuva bas›n›nyard›m›yla hukuk katliam›na bafllad›¤› vurguland›. Katliamdansa¤ kurtulan tutsaklara karfl› “isyan ç›kartmaktan”say›s›z soruflturmalar ve davalar aç›lmas›na ra¤mentek bir katilin cezaland›r›lmad›¤› vurgulayarak, “Bu dava10 y›ll›k hukuk mücadelesinin sonucunda aç›lm›flt›r.Adalet yerini bulmal›, diri diri yakanlardan, halk›m›z›nen de¤erli evlatlar›n› katleden ölüm mangalar›ndan hesapsorulmal›d›r” denildi.Aç›klaman›n ard›ndan Halk Cepheliler adliyeninönünde duruflman›n sonucunu beklemeye bafllad›lar.Bekleme esnas›nda ‹dil Tiyatro Atölyesi Bayrampafla’da6 kad›n›n yak›lmas›n› anlatan bir tiyatro oyunusergiledi. Grup Yorum’da mahkemeyi takip edenler aras›ndayd›ve “Bize Ölüm Yok” marfl›n› söyleyen Yorumüyeleri, “Katliamc›lar bizim hissettiklerimizi anlayamaz.Halk anlar ancak ve halk bunun hesab›n› soracak”dedi. Ard›ndan ise bir Halk Cepheli Ümit ‹lter’in ‘YineGelece¤iz’ fliirini okudu.D›flar›da bunlar yaflan›rken içeride de duruflma görülmeyebaflland›. 80’nin üzerinde avukat›n bulundu¤u,‹talya’dan, Yunanistan’dan avukatlar›n geldi¤i davada.ÇHD Genel Merkez, ÇHD ‹stanbul fiubesi, ‹HD ‹stanbulfiubesi, ‹zmir ve Mersin barolar› müdahil olma talebindebulundular. O günü yaflayan Mehmet Güvel, SüleymanAcar, Münevver Aflç›, Hacer Ar›kan da müfltekiolarak duruflmada yer al›rken hala tutsak olan Bekirfiimflek de duruflmaya getirildi.Mahkemede operasyonda görevli olan Elaz›¤ Tugay›’ndan25asker san›k olarak haz›r bulundu. Bu askerlerinbaz›lar› komutanlar›n›n ismini hat›rlamad›¤›n›, kendileriniBayrampafla deyip Ümraniye’ye götürdüklerini,robokop olduklar›n› ve silah kullanmad›klar›n› söylediler.Katliam› yaflayanlar ise birçok gaz›n kendilerineat›ld›¤›n›, hortumdan püskürtülen ve vücudu yakt›¤›halde elbiselerini yakmayan gaz› anlatt›lar. MünevverAflç› katliamda yeralan bir askeri teflhis ederken o askerrahatça ve piflkince “Yok ya, ben miyim iyi bak istersen”dedi.2 müfltekinin dinlendi¤i ve gece 24.00’e kadar sürenduruflmaya birgün sonraya, 24 Kas›m’da görülmek üzereara verildi,Davay› takip edenlerden BDP Hakkari milletvekiliHamit Geylani ve katliam› Çank›r› Hapishanesi’nde yaflayanEflber Ya¤murdereli bas›na aç›klamalarda bulundular.Halk Cepheliler ya¤an fliddetli ya¤mura ra¤men duruflmabitene kadar sloganlar›yla orada beklerken ÇHDfiimdi Ne De¤iflti Sami Türk?Dilin Neden De¤iflti?Bayrampafla Katliam› Davas›nda Sami Türkler,Saadettin Tantanlar neden yok diye soruyor herkes.Sami Türk, feda savaflç›s› Didem Akman Davas› veBayrampafla Katliam› Davas› sürerken, bu soruya Bianet’teyapt›¤› bir aç›klamayla cevap vermifl.Diyor ki Hikmet Sami: “Biz görevimizi yapt›k.Devletin karar›yd›... Karar Milli Güvenlik Kurulu'ndaal›nd›.”Daha önce operasyonun mimarl›¤›n›, sorumlulu¤unutamam›yla üstlenen Sami Türk’ün yerinde flimdi,suçu baflka kurumlara y›kmaya, kendi sorumlulu¤unuhafifletmeye çal›flan bir Sami Türk gelmifl.Peki neden?.. Bunda Didem Akman’›n belirleyicibir pay›n›n oldu¤u aç›k. Hikmet Sami, belki yar›n,“asl›nda ben bu operasyona karfl›yd›m ama MGK karar›yd›,mecburdum uygulamaya” da diyebilir.Bafltan söyleyelim. Bu tür aç›klamalar, Hikmet Sami’ninsuçunda bir gram dahi azalmaya yol açmaz.Onun için hiçbir fley “hafifletici neden” olamaz.Hikmet Sami, marflta söylendi¤i gibi, “bitti bittiart›k, her fley bitti, onlar için herfley bitti” denilenlerdendirve hiçbir fley bunu de¤ifltiremez.Niye Ça¤›rm›yorsunuz?Neden Korkuyorsunuz?Yüzlerce devrimci tutsak gibi, bu davada müflteki(flikayet eden) konumundayd› Ercan Kartal da.Ercan Kartal, Kemal Ayhan, Ali Baba Ar›, HikmetKale, R›za Y›ld›r›m ve Serdal Karaçelik, bu davadaifade vermek için ‹stanbul'a getirilmeleri talebinde bulundular.Bu konuda karar verecek olan Bak›rköy 13. A¤›rCeza Mahkemesi idi. Heyet, bu talebi kabul etmeyerek,“ifadelerinin olduklar› yerlerdeki a¤›r ceza mahkemelerindeal›nmas› için talimat yaz›lmas›n›” kararlaflt›rd›.Bu karar hangi korkunun ürünüdür? Yarg›çlar, okürsüde devrimcilerin yarg›layan, hesap soran olmas›ndankorkuyorlarsa, bofluna. Bu dava öyle olacakt›r.‹kincisi, katledilenlerin sesini bo¤maya çal›flmak,katliamc›lar› korumakt›r. Daha ilk duruflmadan katliamc›lar›korumaya kalkan bir mahkeme, adalete de¤il,diri diri yakanlara hizmet eder.18Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


Genel Baflkan› Selçuk Koza¤açl› duruflma ç›k›fl› bas›nabir aç›klama yaparak iyi bafllad›¤›n› söyleyebileceklerini,san›klar›n tamam›n›n mahkememede bulundurmataleplerinin kabul edildi¤ini belirtti.Katliam davas› 24 Kas›m günü görülmeye devamedildi. Halk Cepheliler de Bak›rköy Adliyesi önündekibekleyifllerini sürdürdüler. Pankartlar› ve sloganlar›yladiri diri yak›lanlar›n cezaland›r›lmad›¤›n› hayk›ran devrimcilerad›na Mehmet Güvel sözlü bir aç›klama yapt›.Katliamda yaraland›¤›n› anlatan Güvel “beyninin%80’ni olmayan bir insan haline getirildim” dedi. Duruflman›nilk gününde san›k askerlerin herkesin gözününiçine baka baka yalanlar söyledi¤ini, komik ifadelerverdi¤ini ve mahkeme heyetinin tutuklama taleplerinikabul etmedi¤ini söyleyerek katliam› herkese anlatmayave adalet mücadelesine devam edeceklerini belirtti.30’dan fazla ma¤dur avukat›n›n kat›ld›¤› duruflmadaise müfltekilerin dinlenilmesine devam edildi. Katliam›yaflayanlar katliam› ayr›nt›lar›yla anlatt›lar ve salondabulunan askerlerin çok çok küçük bir k›sm› oldu¤unu,vahfletin siyasi ve askeri sorumlular›n›n yarg›lanmas›gerekti¤ini söylediler.Duruflman›n sonunda mahkeme heyeti avukatlar›ntalebi olan, Hikmet Sami Türk, Saadettin Tantan, AytaçYalman, Ali Suat Ertosun, Zeki Bingöl gibi operasyonunsorumlular› hakk›nda Cumhuriyet Baflsavc›l›-¤›’ndan bugüne kadar herhangi bir ifllem yap›l›p yap›lmad›¤›n›nsorulmas›na, Elaz›¤’dan gelen taburun görevlendirilipgörevlendirilmedi¤inin sorulmas›na kararverdi. Ayr›ca adresi bulunamayan 3 san›¤›n yakalanaraktutuklanmas›na ve mahkemenin 6 Nisan’a ertelenmesinekarar verdi.Duruflma sonras› Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i GenelBaflkan› Selçuk Koza¤açl› bas›na bir aç›klamayapt›. Katliam›n sorumlusu olan son personel,son kamu görevlisi, son yetkili yarg›önüne ç›kar›lana kadar mücadeleyi b›rakmayacaklar›n›,katledilen ve yak›lan, öldürülenmüvekkillerini, dostlar›n›-yoldafllar›n› asla unutmayacaklar›n›vurgulad›.Savc›n›n da 5 y›l boyuncau¤raflt›¤›, operasyon harekatplanlar›n›n, dökümanlar›n›n,hangi mühimmatlar›nkullan›ld›¤›n›n, kiminnerede görevlendirildi¤inintespitinin istendi¤inibelirten Koza¤açl› ‹çiflleriBakanl›¤›’n›n, Jandarma Komutanl›¤›’n›nbunlar› vermeyereksuç ifllemeye devamedip etmeyeceklerinin görülece¤inibelirtti.Duruflmadan Notlar‹flsiz, asgari ücretli katliamc›larDuruflmada katliamdan yarg›lanan 39 askerin kimliktespitleri de yap›ld›. Rutin olarak kimlik tespitininbir parças› da san›klar›n ifli ve geliriydi. San›klar›n ço-¤u flu cevab› verdi: iflsiz,asgari ücretli!Gerçek buydu. Yarg›lanan erler, yoksul halk çocuklar›yd›.Düzen, düzenin ordusu, onlar› katliamc› yapm›flt›.Bu karar›n takipçisi olaca¤›z!13. A¤›r Ceza Mahkemesi, savc› Do¤an Karakoç'untalebi üzerine Eyüp Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'ndan döneminAdalet Bakan› Hikmet Sami Türk, ‹çiflleri Bakan›Saadettin Tantan, Jandarma Genel Komutan›emekli Org. Aytaç Yalman, cezaevi Bölük Komutan›Zeki Bingöl, Fikret Ünalan, ‹stanbul Baflsavc›s› FerzanÇitici, Cezaevi 1. ve 2. müdürleri, Ankara JandarmaÖzel Asayifl Komutanl›¤›, Bayrampafla HapishanesiJandarma Koruma Tabur Komutanl›¤›, Halkal›Jandarma Tabur Komutanl›¤› ve Avrupa Yakas› MürettepBölük Komutanl›¤› personeli hakk›nda herhangibir ifllem yap›l›p yap›lmad›¤›n›n, yap›lmad›ysaneden yap›lmad›¤›n›n sorulmas›na kararverdi.Halk›n Vicdan›,Halk›n Saf› Budur...Bayrampafla Katliam› Davas›’n›n ilk duruflmas›nda,duruflma salonlar›nda ender görülen bir olay yafland›.Baro taraf›ndan katliamdan yarg›lanan san›klar›navukatl›¤›na atanan Nefle Tükenmez, baronun kendisiniyeterince bilgilendirmedi¤ini, san›klar›n eylemlerininsavunulamayaca¤›n›, kendisinin san›klar›n de¤ilma¤durlar›n taraf›nda olaca¤›n› söylerek, san›k avukatlar›n›nyerinden katledilenlerin avukatlar›n›n yerinegeçti.Dosyay› orada inceleyebilmiflti.Hiç tereddüt etmeden saf›n› belirledi.Avukat Nefle Tükenmez’in tavr›, halk›n en saf, enyal›n tavr›d›r.Bu tav›r, halk›n vicdan›d›r. Düzenin statükolar›ylakirlenmemifl bir vicdan›n tavr›d›r. Bir çokmeslekte oldu¤u gibi, avukatl›k mesle¤inde de, düzeninstatüleriyle uzlaflmac›l›k, katillerin, mafyac›lar›nsavunuculu¤un bile meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l›rken, Tükenmez’inmahkeme salonundaki bu saf de¤ifltirifli, bupespayeli¤e karfl›, örnek bir tav›r al›flt›r.Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim19


Ars›zl›k ve Ahlaks›zl›k ‹ktidar›AKP Hükümetinin Adalet Bakanl›¤›ve ‹çiflleri Bakanl›¤›, BayrampaflaKatliam› Davas›’na müdahiloldular.Nas›l bir müdahillikti bu derseniz?12 ölümün ortada oldu¤u yerde,y›k›lan duvarlar›n, yan›p eriyen demirlerinhesab› peflindeydi AKP.Diri diri yak›lanlar›n kömürleflmiflbedenleri ortadayken, AKP yan›periyen ranzalar›n hesab›n›n peflinde.Bir iktidar, ancak bu kadar ars›z,bu kadar ahlaks›z olabilir!AKP’nin davaya bu flekilde müdahaleolmas›, tüccarl›¤›ndan m›?39 iflsiz ve asgari ücretli askerinparas›na göz dikti¤inden mi?Hay›r!Elbette AKP 39 askerden alaca-¤› paran›n peflinde de¤il.Elbette AKP, operasyonda devletmal›na devlet güçlerinin verdi¤izarar›n, zaten operasyon emirlerininbir sonucu oldu¤unu biliyor.AKP, bu flekilde davaya müdahilolarak asl›nda katliam› savunmaktad›r.Bayrampafla Hapishanesi’nde12 insan›n kurflunlanarak veyak›larak öldürülmesinde itiraz edilecek,müdahil olunacak hiçbir fleygörmemektedir.AKP Hükümeti, davaya bu müdahalebiçimiyle 19-22 Aral›k katliam›n›bir kez daha üstlenmifltir.Gerekti¤inde yine yap›labilece-¤ini ilan etmektedir.‹flte bu, oligarflinin hükümetlerinins›n›f kinidir. Göstermelik bileolsa, devrimcilerin katledilmesinekarfl› ç›kmamaktad›r.AKP’ye demokratl›k atfedenlerinasla görmedi¤i ve görmek istemedi¤ibudur. S›k s›k, kontrgerilladan,Ergenekondan, kaybetmelerden,karanl›k güçlerden, faili meçhullerdensöz eden AKP, devrimcilereyönelik infazlardan, kaybetmelerden,katliamlardan asla ve aslasöz etmemektedir. Devrimcilerekarfl› oligarflik devletin yapt›¤› herfley, AKP taraf›ndan onaylanm›fl vesavunulmaktad›r.Bayrampafla Katliam› Davas›ndakitavr›n›n nedeni de budur. 19-22 Aral›k katliam› AKP’nin katliam›d›rve AKP o katliam›, hapishanelerdesessiz imhayla sürdürmektedir.Ahlaks›zl›k ve ars›zl›k, onunhasta tutsaklar karfl›s›ndaki tavr›ndasürmektedir.Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010❖ Üniversite’de KatliamDavas›na Ça¤r› Afiflleri‹stanbul Üniversitesi Avc›larKampüsü’nde 22 Kas›m günü, birgün sonra görülecek olan 19-22Aral›k katliam davas›na ça¤r› afifllerias›ld›. ‹flletme Fakültesine, yemekhanegirifline, kampüs içerisineve yemekhane binas›ndaki kantineas›lan afifllerde ö¤rencileri devletinkatliamc› yüzü anlat›ld›.❖ Alibeyköy'deMahkemeye Kat›l›mÇa¤r›s› Yap›ld›18 Kas›m günü Halk CephelilerAlibeyköy Karadolap Mahallesinde,23 Kas›m’da görülecek Bayrampaflakatliam›n›n mahkemesineça¤r› amaçl› kufllama yapt›lar.Kufllaman›n yan›nda sloganlarat›p, halk› bilgilendiren konuflmalaryapt›lar ve mahkemeye ça¤›rd›lar.O saatte futbol sahas›nda yap›lanmaçtaki insanlar maç› b›rak›p HalkCephelileri alk›fllad›lar.20 Kas›m günü Halk CephelilerAlibeyköy Cengiz Topel mahallesindemahkemeye ça¤r› amaçl› kufllamayapt›lar ve bildiri da¤›tt›lar.Ayr›ca sloganlar eflli¤inde konuflmalaryapan Halk Cepheliler,halk› adalet istemeye ça¤›rd›lar.Bilgilendirme ve ça¤r› eylemi“Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› ile sonaerdi.21 Kas›m günü de Halk CephelilerAlibeyköy Saya yokuflu mahallesindeidi ve burdaki halk› 23 Kas›mgünü bafllayacak, BayrampaflaHapishanesi katliam davas›na ça¤›rd›.Alt› kad›n› diri diri yakanlar›nyarg›lanmas›n› istemek, 12 kiflininkatledilmesinden ve onlarca tutsa¤›yaralanmas›ndan sorumlu olanlar›nyarg›lanmas›n› istemek için, 23 Kas›m’dagörülecek davay› sahiplenmeye,duruflmaya kat›lmaya ça¤›rd›lar.Kufllama ve bildiri da¤›t›m›eflli¤inde yap›lan konuflmalarla süreneylem, at›lan sloganlarla sonaerdi.Biliyoruz ki, bugün görülen davada yine katiller yarg›lanmay›paklanmak istenecek. Ama biz buna izin vermeyece¤iz.Bu katliam› unutmayacak, unutturmayaca¤›z.Bu dava zulme karfl› olan herkesin davas›d›r. Biz sahiplendikçe,davan›n takipçisi oldukça katillerden hesap sorulmas›için adalet istedikçe hak da yerini bulacakt›r. Adaletinyerini bulmas› bizim sahiplenmemize ba¤l›d›r. Sahiplenmekunutmamakt›r, unutturmamakt›r.HALK CEPHES‹“‹lk mavi fosfor bombas› Bayrampafla’dakullan›ld›. En kalabal›k özel komando birlikleriBayrampafla’da bulunuyordu. En çok insanBayrampafla’da öldü.Yüreklerimizi karartan, vicdanlar›m›z› yaralayanoperasyonun aç›lmayan tek davas›Bayrampafla oldu”.ÇA⁄DAfi HUKUKÇULAR DERNE⁄‹20Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


19 Aral›kToplumlar tarihinde, toplumuoluflturan çeflitli s›n›flar aras›ndakiçat›flmalarda her fley görünenle s›-n›rl› de¤ildir. Bir savafl alan›n› düflünün:Karfl›l›kl› siperler kaz›lm›fl,bir tarafta bir ülkenin askerleri, di-¤er tarafta baflka bir ülkenin askerleri...Peki bu savafl kimin savafl›? Oülkelerin köylerinden, flehirlerindentoplan›p getirilmifl bu askerlerin birbirleriylene al›p veremedikleri olabilir?Savafl›n ön cephesinde görünenaskerlerdir, silahlard›r. Ama savafl,savafl alan›nda görünenlerle s›-n›rl› de¤ildir. Siperlerdeki o askerlernezdinde savaflanlar, s›n›flard›r,ideolojilerdir, farkl› ülkelerin, tekellerinveya ezilenlerin ç›karlar›d›r...Tarih 19 Aral›k 2000... Saat04.30... Savafl alan›: Bayrampafla’danUlucanlar’a, Buca’dan Malatya’ya,Çanakkale’den Çank›-r›’ya, Bart›n’dan Uflak’a, Ayd›n’danCeyhan’a, Ümraniye’denBursa’ya Ni¤de’den Nevflehir’e...Anadolu’nun dört bir yan›na da¤›lm›fl20 hapishane... Kiminde 200-300 tutsak vard›, kiminde 50-60, kimindeise sadece iki-üç...***Üzerlerinde yanmaz, kurflun geçirmezözel operasyon elbiselerivard›. Bafllar›nda kask, yüzlerindekar maskeleri, a¤›zlar›nda gaz maskesivard›. Ellerinde Amerikan mal›silahlar›yla, gaz bombalar›yla binlerceydiler.Panzerler, buldozerler,ifl makineleri, itfaiye araçlar›... Hapishaneninüzerinde dönen skorskyhelikopterler... Bir ülkeyi iflgal edergibi sald›rd›lar.Kurflun ve bomba seslerinin aras›ndayükselen “teslim olun” anonslar›barikatlaraçarp›p durdu.Barikat›gören karmaskeliler olduklar›yerdedurdular. Çat›lardan, nöbetçi kulelerindenve barikat› gören her yerdenbarikata do¤ru binlerce kurflun sa¤nakhalinde ya¤maya bafllad›.Barikat: Tenekeden elbise dolab›,plastik masa, plastik sandalyeve yatak... Bu çat›flma, 20 hapishanedekison çat›flma olacak. Dört duvararas›nda bir tutsa¤›n neyi varsabarikatlarda.Saat 04.30... 20 hapishanede ayn›anda afl›lmaz 20 barikat. Barikatlar›nafl›lamamas› çok güçlü malzemelerdenyap›lm›fl olmas›ndan de-¤il, görünürdeki en sa¤lam malzemeteneke dolap ve plastik masasandalye. ‹ki kiflinin kald›¤› birhapishanede ise bir çakmak, bir bidonkolonyadan ibaret... Barikatlar›as›l afl›lmaz yapan, barikatlar›n arkas›ndakiyürekler.Ulucanlar Hapishanesi’nde ikikifliden biri olan Fatma Hülya Tumganyüzlerce kar maskeliye sesleniyor:“Operasyonu durdurmazsan›zkendimi yakar›m...”Ümraniye Hapishanesi’ndenyükseliyor bir ses: “Ben Ahmet‹B‹L‹. Devletin cezaevlerine yapm›floldu¤u bu operasyonu k›namak,di¤er cezaevlerinde ölen arkadafllar›miçin ve de bundansonra arkadafllar›ma yap›lacakkatliam sald›r›lar›n› durdurmakiçin, tüm cezaevlerindeki operasyonlar›nsona erdirilmesi içinkendimi yak›yorum.”Bu yürekler bu güne kadar neyisavunduysa onu yapt›, ne yapt›ysaonu savundu. Asla yapamayacaklar›sözü söylemediler. Söylediklerinimutlaka yapt›lar.Barikatlardaçarp›flanlar s›n›flar,ideolojilerdirDaha bir kaç gün önce iktidar›n“ölüm oruçlar›na son verilmezseoperasyon yaparak ölüm oruçlar›namüdahale edece¤iz” tehditlerinekarfl› halka ilan etmifllerdi: “Ölümoruçlar›na müdahale edilirse kendimiziyakaca¤›z” diye.Saat 4.30... fiimdi BayrampaflaHapishanesi maltas›nday›z. Uzunmaltan›n bir ucunda kurulmufl barikatlar.Barikat›n iki yan› var. Bir yan›ndakaskl›, kar maskeli, ellerindeAmerikan mal› silah ve bombalar›ylasald›rganlar. Di¤er yanda direnentutsaklar...Daha yak›ndan bakal›m:Kim bu tutsaklar?Barikat›n bafl›ndakilerden MustafaY›lmaz, çocuk yafl›nda çal›flmayabafllam›fl bir iflçiydi. Kurflun ya¤murununalt›nda yaral› bir yoldafl›n›daha güvenlikli bir yere tafl›yor. AliAtefl; inflaat iflçisiydi. F›rat Tavukmahallenin delikanl›s›. Aflur Korkmaz,liseli bir ö¤renci... Kimi iflçi,kimi köylü, kimi memur, kimi esnaft›...Adaletsizli¤e, sömürü vesoygun düzenine karfl› sessiz kalmad›lar.Demokratik hak ve özgürlüklerinmücadelesini verdiler. E¤itiminparal› hale getirilmesine karfl›ç›kt›lar. Halk çocuklar›n›n da okuyabilmesiniistediler. Açl›¤a, sömürüye,zulme karfl› oldular. Zulümneredeyse karfl›s›na dikildiler. Gecekondular›n›y›kmak isteyenlerekarfl› direndiler. Halk›n direnifliniörgütlediler. Emperyalizmin ülkemizitalan etmesine, halk› sömürmesineraz› olmad›lar. Ba¤›ms›z birülke istediler. Emperyalizmi ve iflbirlikçiuflaklar›n› ülkemizden kovmamücadelesinin içinde oldular.Adaletsizli¤in halkta umutsuzlu¤adönüfltü¤ü yerde onlar halk›n umuduoldular. Halk›n adaleti oldular...fiimdi faflizmin elindeler. Dört du-Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim21


Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Çanakkale Hapishanesi19 Aral›k’ta;Sald›r›da 5048 adetgaz bombas›, binlercekurflun ve Skorskyhelikopteri kullan›ld›.Sald›r›ya Bal›kesir’denve ‹stanbul-Halkal›’danjandarma özel operasyonvar aras›nda tutsaklar. ‹nançlar›için, davalar› için her türlü bedeliödemeye haz›rlar. Onlar devrimci.fiimdi barikat›n bafl›ndalar. Saatlerdirçarp›fl›yorlar. Karfl›lar›ndakilerlek›yasland›¤›nda bir avuçlar.Kurflun ve bomba sa¤ana¤› alt›nda“teslim olun” seslerine her seferinde“as›l siz teslim olun!” diye cevapveriyorlard›. Bir bir yan›bafllar›ndandüflüyor yoldafllar›. Belki biraz sonradüflen kifli kendisi olacak. Kar maskelilerdaha pervas›zca sald›r›yor.Çat›lardan, nöbetçi kulelerindenher yerden otomatik silahlar kurflunya¤d›r›yor. Gaz bombalar›ndan nefesal›nm›yor. Bayrampafla hapishanesininüstü, gaz bulutuyla kapl›. Hapishaneninkilometrelerce uza¤›nda gazbombas›ndan nefes al›nm›yor. Hapishaneyegiden tüm yollar kapat›lm›fl.Hapishane üzerinden dumanlarve alevler yükseliyor.Tutsaklar barikat› atefle vermifl.Yaral›lar›n› alarak ko¤ufllara çekiliyor.‹tfaiye arac›ndan durmadan sus›k›l›yor yanan barikata.***11. ko¤uflun önüne kurulan barikat,itilerek 9. ve 10. ko¤uflun önünetafl›n›yor. Megafondan yeni bir anonsiflitiliyor: “ Teslim olun! ‹çiflleri veAdalet Bakanl›¤›’n›n emriyle geldik.Herfleyi göze ald›k” diyor megafondakises. Öüm orucundaki tutsaklar›almak istediklerini söylüyorlar!timleri kat›ld›.Operasyon56 saat sürdü.Barikatlary›k›ld›ktan sonra,istisnas›z tümtutuklular iflkencedengeçirildi.SONUÇ:Dört tutuklu katledildi.Katledilen tutuklular:Fidan Kalflen, ‹lker Babacan,Sultan Sar›, Fahri Sar›...Yüzlerce tutuklu vehükümlü yaraland›. F Tipinesevkedildiler.F›rat, “madembizim içingeldiler operasyondurmazsacanl› alamazlar”diyerek kendinifeda etmeye haz›rlan›yor.Haz›rl›klar›n›tamamlad›ktansonraF›rat f›rl›yoröne, megafondakisese cevapveriyor.***Namlular›natefl kustu¤ukarfl› taraftay›z: Kimdi bukar maskeliler?Giydikleri özel elbiselerle, kafalar›ndakask, yüzlerinde maske,a¤›zlar›ndan sarkan gaz maskeleriyleinsana benzer bir yanlar› yok.Yapt›klar› ifle bak›ld›¤›nda ölümmakinesine benziyorlar. Anlafl›lanbu ifl için y›llarca e¤itilmifller. Öldürdürmektenbaflka hiçbir fley bilmeyenrobotlara benziyorlar. Sankigünlerdir bu an› bekliyormufl gibisald›r›yorlar.Sonradan ö¤reniyoruz; bu operasyonaAnkara Jandarma ÖzelAsayifl Komando Birlikleri (JÖAK),Elaz›¤ Jandarma Özel Asayifl KomandoBirlikleri ve Halkal› J.Komd. Müdahale Ekibi kat›lm›fl. Buoperasyon için bir y›ldan beri maketlerüzerinde tatbikatlar yapm›fllar.Ç›plak gözle bak›ld›¤›nda farkedilmiyor ama anlafl›l›yor ki, bafllar›ndakikomutanlar›. Namlular onunemriyle atefl aç›yor. Onun komutuylahareket ediyor robokoplar. Birküfürleri talimats›z ya¤›yor. A¤›zaal›nmayacak küfürler, tehditler hiçkesilmiyor. Bunlar özel e¤itilmifltimlerdi. Kontrgerillayd›.Kim bu özel timler,kim bu kontrgerilla?Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibidevletin özel olarak halk›n mücadelesinibast›rmak için oluflturdu¤ubirliklerdir.Birliklerde yer alan özel timlerinhepsi de yoksul halk çocuklar›. Barikat›nöbür yan›ndakiler düflmandiye anlat›lm›fl onlara. Ald›¤› ayl›klayoksulluktan kurtulaca¤›n› ümitediyor. Operasyonlardaki “baflar›”s›ndanalaca¤› primlerle yeni hayallerkuruyor. Y›llarca ezilmiflli¤ini,horlanm›fll›¤›n›, elindeki Amerikanmal› silahlarla bast›rmaya çal›-fl›yor. Otomatik silah›yla atefl kusarken“güç bende” diyor.Devlet özel timleri, kontrgerillay›devrimcileri katletmek için e¤itti.Halk›, sindirmek, devrimci mücadeleyiengellemek için faflist yasalar›-n›n da yetersiz kald›¤› yerde gayrimeflru sald›r›lar›n›, katliamlar›n›yapmak için kurdu kontrgerillay›,özel timleri. Kontrgerilla, 1 May›s1977’de iflçileri, 16 Mart 1978’deö¤rencileri, Marafl’ta Sivas’ta, Gazi’deyüzlerce kifliyi katletti. Kontrgerilla,do¤rudan Amerika’n›n devrimmücadelelerini engellemek içinörgütledi¤i bir güçtür. Halk› düflmanolarak görmek üzere e¤itilmiflölüm timleridir.Operasyon timlerinin orada olanve OLMAYAN komutanlar›, emrindekilerdendaha farkl›. Barikat›nkarfl›s›ndakilerini de, bu operasyonuneden yapt›klar›n› biliyor. Askeriokullarda bu iflin okulunu okumufllar.Y›llar›n tecrübesi var. Kaçiflçi grevi bast›rm›fl, kaç eylemi da-¤›tm›fl, devrimcilere yönelik kaçnokta operasyonlar› yapm›fllard›r...Bu baflar›lar›ndan dolay› ödüller alm›fl.Amerikalar’a kadar gidip CI-A’dan,M O S -SAD’danözel e¤itimleralm›fllard›r.Komutanlarsadeceteti¤e basman›ne¤itiminialmam›fl.22Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


Operasyonun nas›l yönetilece¤ini,sald›r›n›n nas›l yap›laca¤›n› da biliyor.Katletmenin stratejisini biliyor.Katletmek için insanlar nas›l e¤itilir,bir insan nas›l ölüm makinesinedönüfltürülür bunlar›n e¤itimini alm›flve binlerce eleman e¤itmifl veyüzlerce operasyon gerçeklefltirmifl.Emrindekilerle dünyalar› farkl›. Buoperasyondaki baflar›s›na göre dahaüst rütbeleri al›p daha büyük birliklerikomuta edecek...Barikat›n bu yan›na daha yak›ndanbak›ld›¤›nda özel timlere emirlerya¤d›ran komutan›n omuz bafl›ndaona da emirler veren baflkalar›n›n oldu¤ugörünüyor. Bunlar CIA’n›n,MOSSAD’›n elemanlar›. Nazi faflizmininSS’leridir. Onlardan ald›¤›güçle ya¤d›r›yor katliam emrini.Bayrampafla katliam›nda operasyonununbafl›ndaki komutanlar›nhepsi de, devletin ordusunun komutanlar›d›r.Nas›l bir ordu bu?Kendi s›n›rlar› içinde, devletinkorumas› alt›ndaki bir hapishaneyebinlerce askerle, panzerlerle, kimyasalsavaflta kullan›lmas› yasakolan kimyasal gazlarla, skorskiy helikopterlerlebir hapishaneye yabanc›bir ülkeyi iflgal eder gibi sald›r›-yor... ‹nsanlar› diri diri yak›yor.CIA’n›n, MOSSAD’›n e¤itti¤ikomutanlar kimin ordusunun komutanlar›?Bir ordu kendi topraklar› içinde,nas›l, neden böyle bir operasyon yapar?Bir ülkede ordunun görevi nedir?Kendi halk›n› katletmek mi?Kendi denetimi alt›ndaki bir hapishaneyeoperasyon yapmak m›?Evet, yeni-sömürge bir ülkedeordunun görevi budur. Ordu, o ülkeninulusal ç›karlar›n›, güvenli¤ini,halk›n› koruyan bir ordu de¤ildir.Yeni sömürge bir ülkenin ordusu,emperyalizmin ç›karlar›na göreyukar›dan afla¤›ya yeniden flekillendirilmifltir.Ordu, ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n›,ulusal ç›karlar›n› korumakiçin de¤il, emperyalizmin ç›karlar›n›korumak19 Aral›k’ta;için halka karfl›“iç savafl ordusu”haline getirilmifltir.Yirmi hapishaneyekatliamoperasyonu yapanordu bu ordudur.Amerika’n›n,Avrupaemperyalistlerininç›karlar›n›korumak için, güvencealt›na almakiçin yapt›larbu operasyonu.Barikat›n askerlercephesinedaha yak›ndanbak›n. Namlular›ndan atefl kusan özeltimlere emirler ya¤d›ran komutanlar›nyan›nda baflkalar›n›n da oldu¤unugörürsünüz. Orada, sanki bu olaydahiç sorumluluklar› yokmufl gibi duranemperyalist kurumlar›n temsilcilerini,emirlerin kimin ad›na ya¤d›r›ld›¤›n›görürsünüz.Binlerce gazbombas›n›n yan›s›razehirligaz püskürtens›rt tüplerindetafl›nan silahlar,Skorsky helikopterikullan›ld›.Jandarma depolar›ndagaz bombas› tükendi,Ankara Emniyet Müdürlü¤üBayrampafla veÜmraniye’deki sald›r›lardakullan›lmak üzere 400 adetgaz bombas› gönderdi.Operasyon 83 saatsürdü.***Kar maskeli özel katliam birliklerikad›nlar ko¤uflunun çat›s›ndaellerinde balyozlarla, beton k›rmamakinalar›yla tavan› delmeye çal›-fl›yor. Delinen tavandan kad›nlarko¤ufluna bombalar ya¤d›r›l›yor...Arkas›ndan “teslim olun” anonsu:“Teslim olmaktansa halk›m›ziçin ölürüz” diye cevap geliyor kad›nlarko¤uflundan...***F›rat, “teslim olun” ça¤r›s› yapanaskerlere cevap veriyor: “Bizicanl› ele geçiremeyeceksiniz.Operasyonu durdurun. Bu yap›lmad›¤›taktirde kendimi yakaca-¤›m.” Ve yak›yor.Sonra Aflur Korkmaz; kendiniyak›p barikat›n öbür yan›ndakilereseleniyor ve slogan atarak havaland›rmayaç›k›yor:“Yaflas›n Tam Ba-¤›ms›z Türkiye”Bu ses; Bayrampafla’yla s›n›rl›de¤il, Çanakkale, Bursa, Çank›r›,Bart›n, Ceyhan, Uflak... CephelilerinÜmraniye HapishanesiSONUÇ: Befl tutuklu katledildi,yüzlercesi yaraland›ve F Tiplerine sevk edildiler.Katledilen tutuklular:Ahmet ‹biliAlp Ata AkçayözErcan PolatR›za PoyrazUmut Gedikbulundu¤u tüm hapishanelerde ayn›feda ruhuyla ayn› sesler yükseldi.Barikat›n bir taraf›nda onur:Halk› için vatan› için, yoldafllar›için can›n› feda eden, ölümü seveseve göze alan insanlar. Di¤er taraf›ndakar maskeliler... Onurdan zerreyok: Ahlaks›zl›k var yaln›z!Kar maskelilerin “Teslim olun,yoksa hepinizi öldürece¤iz”anonslar›na barikat›n tutsaklarcephesinden cevap veriliyor: “Biziteslim alamass›n›z. Ölece¤iz amaasla teslim olmayaca¤›z. Halk›m›zve vatan›m›z için direniyoruz....Onursuzca, namusumuza ve inanc›m›zaihanet eden bir beyinle yaflamaktansa,onurlu bir ölümü tercihederiz”Karmaskeliler, kendi ahlaklar›-na, kendi kültürlerine uygun olancevab› veriyor: "orospular, sizleritek tek öldürece¤iz, hiçbiriniz sa¤ç›kamayacaks›n›z buradan..." ...Yak›ndan bak›ld›¤›ndan çokaç›k bir flekilde görülmektedir ki,barikat›n iki yan›nda çat›flan etle,kemikle insanlar de¤ildir. Silahlar,bombalar de¤ildir. Bütün bunlar›na盤a ç›kartt›¤› ç›plak gözle görüneninçok ötesindedir.Barikat›n iki yan›nda iki ayr›irade çarp›fl›yor. ‹ki ayr› ideolojiçarp›fl›yor. ‹ki ayr› ahlak çarp›fl›-yor. ‹ki ayr› kültür çarp›fl›yor.(Sürecek)Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim23


19-22 Aral›k fiehitlerimiz ‹çinADALET ‹ST‹YORUZ!Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Onlar, katliam› direnifle, gözda¤›n›öfkeye, sindirme amac›n› hesapsorma iste¤ine çevirenlerdi.Oligarflinin ölüm mangalar›, karfl›-lar›na “ya teslim olacaks›n›z, yaöleceksiniz” diye ç›kt›klar›nda, cüretle,feda ateflleriyle zulmün veölümün üzerine yürüyenlerdi.Zaferin flehitlerle kazan›laca¤›n› bilerek,en ön mevzilere geçenlerdi.Bir k›sm› ölüm orucu direniflçisiydi,bir k›sm› düflman ölüm orucudireniflçilerine zarar veremesin diyeonlar›n önünde siper olanlard›...Ölüm orucu direniflçileri, tüm yoldafllar›,tüm halk, tecrit edilemesin,teslim al›namas›n diye en ön mevziyegeçmifllerdi ve baflka yoldafllar›da flimdi onlara düflman›n ulaflamamas›için onlar›n önüne geçiyordu..Bu bir fedakarl›k ve feda destan›yd›.19-22 Aral›k’ta, katliam sald›r›s›namaruz kalan 20 hapishanede toplam28 flehit verdi Türkiye halklar›.En fazla flehit verilen yerler, 12flehitle Bayrampafla Hapishanesi, 5flehitle Ümraniye Hapishanesi ve 4flehitle Çanakkale Hapishanesi’ydi.Onlar›n kitab›nda blöflere yer yoktu.Onlarda karar, uygulanmas› gereken,söz, hayata geçirilmesi gerekendi.Zulüm ne kadar vahflileflirse vahflileflsin,her koflulda boyun e¤memeninmümkün oldu¤unu göstererek,canlar›n› feda ederek, Türkiyehalklar›na bir direnifl destan› arma-¤an ettiler. Onlar› sayg›yla an›yoruz.Ümraniye fiehitlerimiz:Ahmet ‹bili, Mersin’li ve 32yafl›ndayd›. Erzurum Atatürk ÜniversitesiZiraat Fakültesi’ndeykendevrimci mücadeleye kat›ld›. Tutsakdüflmeden önce, ‹stanbul gecekondular›ndaillegal örgütlenme19Aral›kfiehitleri-1-içinde yeral›yordu. Ümraniye Hapishanesi’ndekiölüm orucu direniflçilerininkomutan› olarak, sald›-r›y› durdurmak için bedenini tutuflturarakzalimin karfl›s›na ilk o ç›kt›.Alp Ata Akçayöz, Cephe’ninbir taraftar›yd›. Karsl›’yd›, ‹stanbul’daesnafl›k yap›yordu. Ümraniye’dekidireniflin bitti¤i günko¤ufltan ç›karlarken katledildi.Umut Gedik 23 yafl›ndave Trabzonlu’ydu. Lise y›llar›ndanberi mücadele içindeydi.Tutsak düflmeden önceSPB üyesiydi.E rcan Polat 26 yafl›nda veDersimli’ydi. Konfeksiyon iflçisiErcan 1995’te kat›lm›flt›harekete. Son olarak SPB üyesiydi.R›za Poyraz, Sivasl›’yd›,‹stanbul’un Gazi semtinde büyüdü.Konfeksiyon, avizecilikgibi çeflitli ifllerde çal›flt›. Oligarflininordusunda askerlikyapt›ktan sonra, tercihi netleflti,Cephe saflar›nda yerald›.Çanakkalefiehitlerimiz:Fidan Kalflen, Ölüm Orucu1. Ekibi’ndeydi. Dersimli’ydi,36 yafl›ndayd›, hemflireydi.1989’dan beri mücadeleniniçindeydi. Çanakkale’debedenini tutuflturarak zulmünönüne ilk dikilen oldu.‹lker Babacan, ‹stanbul’dado¤du. Devrimcilerletan›flt› ve 96’da tutsak düflenekadar devrimin emekçisi oldu,sorumluluklar üstlendi. 22 yafl›ndayd›.Ölüm orucu 3. ekibininen genç direniflçilerindendi.Fahri Sar›, 1990’lar›nbafllar›ndan beri mücadelenin içindebir Kürt yurtseveriydi. 1993’tetutsak düfltü.Sultan Sar› genç yafl›nda Adana’daKürt yurtsever hareketin saflar›nakat›ld›. Çukurova bölgesindefaaliyet yürüttü. 1993’te tutsakdüfltü.24Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


19-22 Aral›k ‹çinADALET ‹ST‹YORUZ!Bayrampafla katliam› davas›nda39 asker yarg›lan›yor.Düflünün; operasyonda 8 jandarmakomando taburu, 37 bölük olmaküzere, generalleri, subaylar›,astsubaylar›yla 8 bin 335 askerigörevli vard›. Ve 39 asker var san›ksandalyesinde.8 bin asker nerede, 39 asker nerede?Nerede bunlar›n komutanlar›?Ve daha önemlisi: Nerede buoperasyonun karar›n› siyasi anlamdaalanlar?Adaletin yerine gelmesi, TÜMSORUMLULARIN, katliamdakiyerlerine göre, oynad›klar› role göre,hakettikleri cezaya çarpt›r›lmalar›d›r.19 Aral›k’ta katliam emirleri verensiyasi iktidar katliam›n birincidereceden sorumlusudur. Katliamdan,dönemin hükümeti DSP,ANAP, MHP koalisyonu ve Baflbakan,Baflbakan Yard›mc›lar›, tümbakanlar sorumludurÜlkemizde sokak ortas›ndaki infazlar›nde¤iflmez bir aç›klamas›vard›r:“Dur ihtar›na uymad›...”Evlerde, iflyerlerinde yap›lan infazlaragetirilen aç›klama da klifledir:“Teslim ol ça¤r›lar›na atefllekarfl›l›k verdiler...”Peki hapishanelerde ne oldu?Herkes orada zaten. Kimsenin“dur ihtar›na uymay›p” bir yerleregidebilmesi mümkün de¤il.“Teslim ol ça¤r›lar›na atefllekarfl›l›k...” vermifl olmalar› damümkün de¤il. Çünkü silahlar›yoktu.Gerekçe, o gün, 19 Aral›k’ta komutanlar›nmegafonlarla yapt›klar›ça¤r›da somutlanm›flt›r:“Ya teslim olacaks›n›z, ya öleceksiniz!”Herhangi bir komutan, kendibafl›na, arkas›nda devletin, iktidar›ngücü olmadan bu soruyu soramaz39 askere operasyon alan›ndaemir veren komutanlarNEREDE?Bu katliam operasyonunuTürkiye çap›nda planlay›psevkeden generaller NEREDE?Hiçbir general kendi bafl›naböyle bir operasyonu yapamaz!Bu operasyonun siyasi karar›n›alan ve yönetenler NEREDE?Bir devlet katliam›, aslaB‹REYSEL B‹R SUÇ DE⁄‹LD‹R!19-22 Aral›k, bir devletkatliam›d›r ve ASKER‹,S‹YAS‹ TÜM SORUMLULARhesap vermelidir.ve bu soru do¤rultusunda öldüremez.“Ya teslim olacaks›n›z, ya öleceksiniz!”Bunu söyleyen siyasi iktidard›r.19 Aral›k, hükümet cephesindenbasit anlamda, bir hapishanedenbaflka bir hapishaneye sevk karar›de¤ildir.Katliam, tutsaklar›n sevke direnmeleriüzerine “kendili¤inden” ç›km›flde¤ildir.Katliam, kararlaflt›r›lm›flt›r.Kan›t: Sami Türk’ün katliam›nhemen ertesindeki flu sözleridir:19-22 Aral›k katliam› s›ras›ndaAdalet Bakan› olan Hikmet SamiTürk, katliam sürerken, ÜmraniyeHapishanesi’nde direnifl ve sald›r›sürerken, 21 Aral›k günü, CNNTürk ekranlar›ndan flunlar› söyledi:“Benim tahminlerimin alt›ndabir zaiyatt›r; çok daha fazla, bununbir kaç kat› olabilir diye öngörüyorduk.”Kimdi bu halk düflman› öngörüdebulunanlar?Bu karar, o günkü DSP-MHP-ANAP hükümetinde al›nm›fl bir karard›r.O hükümetin tüm üyeleri, bukatliamdan birinci dereceden sorumludurlar.fiengül Akkurt, bir feda savaflç›s›yd›.Adalet ad›na, “zaiyat bununbir kaç kat› olabilir” diyenlerin, 28yoldafl›n› katledenlerin peflindeydi.K›z›lay’da üzerindeki bomban›npatlamas› sonucu flehit düflerken,19-22 Aral›k katliam›n›n Ankara’dakisorumlular› tepeden t›rna¤aürperip, so¤uk terler döktüler. Kabuslargördüler. Biliyorlard› ki ogenç adalet savaflç›s›n›n hedefindeonlardan birileri vard›. Bakanl›klar,fiengül’ün flehit düfltü¤ü yerin birazötesindeydi. Hepsi hedefte olabilirdi,çünkü hepsi sorumluydu.Eyüp Beyaz da ayn› adaletin peflindeydi.Halk›n adaletinin temsilcisiolarak Adalet Bakanl›¤›’n›n kap›s›nakadar girmifl, orada üzerindekipatlay›c›lar›n teknik bir sorun nedeniylepatlamamas› sonras›nda infazedilmiflti. Belki hedefledi¤i flekliyleo hesab› soramam›flt›; ama 19-22 Aral›k katliamc›lar›na yapt›klar›-n›n hesab›n›n ergeç sorulaca¤›n› hat›rlatancanl› bir kan›tt› o.Sonra yukar›da aktard›¤›m›z sözünsahibi olan Sami Türk’ün burnunundibine kadar yaklaflan birbaflka adalet savaflç›s›, üzerindekipatlay›c›n›n dü¤mesine bast›. Ad›Didem Akman’d›. Bomba patlamad›.Katliamc› bakan kurtulmufltu;ama art›k o an›n korkusu ne onun,ne de katliam›n di¤er siyasi sorumlular›n›nkabuslar›ndan hiç ç›kmayacakt›.fiengül, Eyüp, Didem, “19-22Aral›k ‹çin Adalet ‹stiyoruz” talebininçok güçlü bir talep, asla vazgeçilmeyecekbir hesap oldu¤unu anlat›yorbize.Üçü de katliam›n siyasi sorumlular›n›gösteriyorlar. O sorumlular,tarih önünde er geç hesap verecekler.Baflka türlü adalet yerine gelmiflsay›lmayacak!Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim25


Komplolar›n›z› Bozaca¤›z!Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010“Erdo¤an Kaldi dedi ki...”“An›l Osman’›n ifadesine göre...”Art›k hukuk böyle!Art›k yarg› bunlara göre kararveriyor!Bunun ad› adalet de¤il,komploculuktur!AKP’nin polisinin yoksul gecekondusemtlerine karfl› sürdürdü¤übask›nlarda özellikle iki yan dikkatçekicidir:Birincisi; operasyonlar s›ras›nda,panzerlerle, helikopterlerle, çevikkuvvetler ve kar maskeli özeltimlerle semti kuflat›p, tüm gecekonduhalk›na gözda¤› verilmesiamaçlan›yor.‹kincisi; gözda¤›n› tamamlamakiçin ise, yoksul halk›n içinden ç›kandevrimcilerden bir k›sm› mutlaka tutuklanmal›d›r.Tutuklanacaklar›nneyle suçlanaca¤› önemli de¤ildir,suç yoksa da yarat›l›r!.. Bunun içinen kestirme yol ise, bir itirafç› bulmakt›r.Denenmifl bir yoldur. ‹tirafç›-larla insanlar tutuklat›l›r, dosyaya da“gizlilik” karar› konulunca, tutuklananlary›llarca yat›r›lm›fl olur...311 kifli hakk›nda ifade!‹stanbul kontrgerillas› yeni birkomplo örgütledi. An›l Osman Çelikadl› birini kullanarak haz›rlad›¤›311 kiflilik listeyle demokratik alandamücadele eden, demokratik kitleörgütlerine giden herkesi “terörist”ilan etti. An›l Osman Çelik 1991Tarsus do¤umlu, 19 yafl›nda birgenç. Bir müddet – bir kaç ay– ‹stanbulSar›gazi’deki ÖzgürlüklerDerne¤i’ne gidip gelmifl...‹stanbul polisi, ‹stanbul’un özellikledevrimcilerin etkili oldu¤uyoksul gecekondu semtlerine karfl›operasyonlar yapmaya bafllad›¤›nda,kullanacak biri olarak onu seçti...Polis bu 19 yafl›ndaki genci,tehditle, flantajla itirafç›laflt›racakve tutuklamalar onun ifadelerineTüm devrimci, demokrat,ilerici siyasi hareketler vedemokratik kitle örgütleri!Mahallelere polis sald›r›lar›karfl›s›nda çaresiz de¤iliz.Yoksul gecekondu semtlerinde,rekabetçilik yerine, bu sald›r›larkarfl›s›nda ayak bas›lmad›k hiçbiryer b›rakmayarak yoksul halk›örgütlemekte ›srar etmek gereklidir.Devrimcilerin örgütlenmedi-¤i yerde düzen örgütlenecek vehalk› çürütecektir.Yoksul gecekondu semtlerindekipolis terörüne karfl›, direnelim,birlikte mücadele edelim. Komplolar›,oyunlar› bozal›m.dayand›r›lacakt›.Polis, hayat›n bir çok alan›ndademokratik faaliyet yürüten devrimcileritutuklatmak için hemenher seferinde komplolara, provokasyonlarabaflvurmufltur.An›l Osman’a “itirafç›” demekde gerçekte yerinde bir tan›m de¤ildir.Çünkü itirafç›l›k, tan›m olarakbilinen bir fleylerin söylenmesinide içerir. Oysa An›l Osman Çelikad›na düzenlenen ifade, onun bildiklerinide¤il, polisin yazd›rd›klar›n›içermektedir.Polis ona ifade verdiriyor: ‹fadelersadece 2009 y›l›n› kaps›yor.Kaç kifli hakk›nda ifade verdirilmiflbiliyor musunuz?TAM 311 K‹fi‹!Yaz›yla üçyüzonbir kifli.Polis, flunu da tan› diyor ona; oda tan›yor!Tan›d›klar›, derne¤e gelip gidenlerles›n›rl› de¤il, DHKP-C’lilerdenPKK’lilere kadar birden fazla “illegalörgüt”ün üyeleriyle ilgili ifadelerimevcut!Öyle ki hakk›nda ifade verdi¤ibir çok kifliyi tan›mas› maddetenhiçbir flekilde mümkün de¤il. Biryerde görüflmüfl karfl›laflm›fl olmalar›,karfl›laflm›fllarsa hat›rlamas›mümkün de¤il.Bir dönem de misyoner faaliyetindebile bulunmufl... Yafl› 19!*Polis bu yöntemi daha önce,2004 y›l› fiubat›’nda Erdo¤an Kaldiadl› birini kullanarak uygulam›flt›.Erdo¤an Kaldi dedi ki... denilerekinsanlar iflkencehanelere tafl›nm›fl,oradan da tutuklanm›fllard›.Ama Erdo¤an Kaldi, Osman Çelik’inyan›nda biraz amatör kald›.Çünkü Erdo¤an Kaldi, topu topu148 kifli hakk›nda ifade vermiflti.Ama Kaldi’nin de üstün yeteneklerivard›.fiefik Kul’un “yarat›c›s›” oldu¤uErdo¤an Kaldi olay›nda, tüm HalkCephesi örgütlülü¤ü, kendileri hakk›ndakiher türlü bilgiyi, gidip Kaldi’yeayr›nt›lar›yla bildirmifllerdi.Öyle ki Kaldi, insanlar›n pekkullanmad›¤› “göbek adlar›n›” bilebilecek kadar her fleye vak›ft›. fiimdinerede neye vak›f bilinmiyor.Polisin gözalt› gerekçeleri vefezlekeleri 'Erdo¤an Kaldi dedi ki...’diye bafll›yordu. Savc›lar, 'Erdo¤anKaldi dedi ki...’ diyerek tutuklama talepediyor... DGM'ler 'Erdo¤an Kaldidedi ki...’ diyerek tutukluyordu...Ve bunun ad› da “hukuk”tu!Sonra benzer bir komplo “Diskettenad›n ç›kt›” diye tezgahlanm›flt›.Güya bir disket yakalanm›flt›ve orada örgütün tüm üyelerinin listesivard›... Gözalt›lar, iflkencelerhep ayn› gerekçeyle aç›klan›yordu:“Disketten ad›n ç›kt›”!Bu hukuk komedisi flimdi deAn›l Osman’›n ifadesine göre...diye devam ediyor... An›l Osman’›nifadesine göre...An›l Osman Çelik henüz çocukdenilecek bir yaflta, üç befl ayl›k zamandilimi içerisinde, Sar›gazi ÖzgürlüklerDerne¤i’ne gidip gelen vebu dernekte gördü¤ü s›n›rl› say›dakiinsandan baflka devrimci demokratçevrelerle iliflkisi olmayan biridir.Ancak bu kifli herkesin sadecead›n› de¤il, ad›n›, soyad›n› ve örgütselkonumunu bilmekte ve ifadesin-26Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


de bunlar› söylemektedir.Bu kadar da de¤il; illegal bir örgütünyurt genelindeki üyelerini debilmekte(!)... Bu kadar da de¤il;An›l Osman, illegal örgütün yurtd›-fl›ndaki üyelerinin, konumlar›n›, sorumlulukderecelerini de bilmekte(!)*fiimdiden yoksul halk›n oturdu-¤u iki semtte, bu ifadeler gerekçegösterilerek onlarca insan gözalt›naal›n›p tutukland›.Yar›n baflka semtlerde baflka kiflilerde ayn› biçimde bu hukuksuzlu¤amaruz kalabilir.311 kifli yetmezse, 300 kiflilikyeni bir liste daha haz›rlan›r..An›l Osman Çelik’in 311 kiflilikifadesi, bir komedidir ve bu komediyederhal son verilmelidir.*Zulüm düzenleri, varl›klar›n› tehlikedehissettikleri her an, türlü yöntemlericat ederek düzenlerine karfl›ç›kanlar› etkisiz hale getirmeye çal›-fl›rlar. “Osmanl›’da oyun çoktur”deyifli de buradan türemifltir.Faflizm için halk› sindirmekteher yol mübaht›r.Hemen tüm bas›n aç›klamalar›,mitingler, aç›k hava toplant›lar›, kapal›salon toplant›lar›, hatta herkeseaç›k olmayan dernek toplant›lar›polis taraf›ndan izlenmekte, dinlenmekteve foto¤raflanmaktad›r. Buart›k herkesçe bilinen bir gerçektir.Terörle mücadele flubesinin albümleribu ülkenin devrimci demokratinsanlar›n›n foto¤raflar›yla doludur.Zaten An›l Osman Çelik’in ifadelerindede onlar›n adlar› vard›r.An›l Osman Çelik ya da bir baflkas›farketmez, onlar komplonunbasit figüranlar›d›r. Komplonun sahibi‹stanbul polisi ve halk düflman›AKP iktidar›d›r.An›l Osman Çelikler’e bu komplodaverilen rol, polisin iddialar›na“kan›t”(!) olmakt›r. Polis devrimcidemokratik kurumlar› “An›l Osmanlar’›nifadesine göre...” yasad›fl›,gayri meflru hale getirerek tecrit etmeyeve sindirmeye çal›flmaktad›r.Bu, tüm halk›n susturulmas› sald›-Hem Hakim Hem Savc›lar!Erzincan Savc›s› Osman fianal,polisin, M‹T’in, J‹TEM’in ilericileri,demokratlar›, yurtseverleri,devrimcileri “potansiyel suçlu”olarak görüp, aylar, y›llar süren yasad›fl›dinlemelerinin delil say›lmas›için Yarg›tay’a baflvurdu.Baflvuru devrimciler, ilericilerile s›n›rl› de¤il elbette. Tüm halkiçin geçerli. Aç›lan adli davalardada geçerli olmas›n› istiyor fianal.fianal’›n baflvurusu önümüzdekigünlerde Yarg›tay 9. Ceza Dairesi’ndekarara ba¤lanacak.Asl›nda fianal, flu anda AKP’ninpolisinin kulland›¤› yöntemlerinresmilefltirilmesini, mahkemelerinönünün aç›lmas›n› istiyor.AKP’nin polisi bir çok siyasidavada dosyalara doldurdu¤u telefonkay›tlar› ile gözalt›lar tutuklamalaryapt›, cezalar verdirdi.fianal’›n istedi¤i karar ç›karsa,AKP’nin polisi tutuklatt›klar›n› dahakolay yarg›latacak, daha çok cezaverdirecektir.AKP’nin polisi böylelikle hemMahalleleri bunlar bas›yor!Bunlar komplo kuruyor!‹stanbul’da görevli bir kad›nemniyet amiri, lüks hediyeler vepara karfl›l›¤›nda patronlarla fuhuflyap›yor, uyuflturucu kullan›yor, kumaroynay›p, çetelerin bütün pisifllerini hallediyordu.Bir baflka kad›n emniyet amiride ona yard›m ediyordu. Uyuflturucunun,fuhuflun, kumar›n, çetelerinpis ifllerinin de kar›flt›¤› iddialarailiflkin içlerinde 2 emniyet amiri, 1polis, 1 avukat toplam 13 kifliyedava aç›ld›.Her tür pisli¤in içinde olanÇapk›n’›n “kahramanlar›” halkazulüm ediyor, komplo kuruyorlar.Bunlar› iyi tan›y›n! Halka zulümuygulayan bunlard›r.hakim hem savc› olacak.Savc› fianal, yasalara, yarg›lamalarada gerek olmad›¤›n› savunmaktad›r.Bu faflist kafa düzmecepolis raporlar›n›n ceza vermek içinyeterli oldu¤unu savunuyor. “Dinletelefonu, ver cezay›!” AKP’ninpolisi iktidara karfl› ç›kan herkesiböylece kolayca suçlu ilan edebilecek,y›llarca hapishanelerde tecritedebilecek!AKP solcular›,AKP yalakalar› konuflun!Mahkemelerde, AKP’nin polisinindava dosyalar›na doldurdu¤utelefon dinlemelerinin delil olarakkullan›lmas› resmilefltiriliyor.Anlat›n AKP’nin demokrasisini!Ülkeyi nas›l demokratlaflt›rd›klar›n›anlat›n! “Türkiye art›kde¤ifliyor” deyin.Ya da gerçe¤e dönün: AKP’ninpolisinin bu yöntemle binlerce telefondinledi¤ini, komplolar kurdu¤unu,telefon kay›tlar› ile tutuklamalaryapt›¤›n›, ceza verdirdi¤ini anlat›n!Bunlar› iyi tan›y›n! Yoksul gecekondumahallelerini iflte bunlargece yar›lar›, helikopter eflli-¤inde operasyon yap›p, bas›yor.Bunlar komplo kuruyor.Bunlar, An›l Osman Çelik gibizavall›lar› a¤lar›na düflürerek, onlar›vaatler karfl›l›¤›nda halka karfl›kullan›yorlar.Bunlar yoksul gecekondu mahallelerininherbirinin, bir aç›k kumarhane,bir aç›k fuhufl pazar›, çetelerincirit att›¤› yerler olmas›n› istiyor.T›pk›, kendi pis yaflamlar› gibimahallelerimizi çürütmek, kirletmekistiyorlar. Pislik yayan, insanl›ktanç›km›fl bu “kahramanlara”karfl› bunun için D‹REN‹YORUZ.Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim27


DEVR‹M ‹ç‹nDEVR‹MC‹ OKULSay›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Ders:Adalet veAdalet MücadelesiSevgili arkadafllar merhaba.Devrimci Okul’da bugünkü dersimizdeAdalet ve Adalet Mücadelesiniiflleyece¤iz. Bir halk aç›s›ndanadaletin ne ifade etti¤ini, adaletsizkal›nd›¤›nda nelerin kaybedildi¤iniele alaca¤›z.Adalet ve adalet için mücadeleBayrampafla katliam davas›yla dahada önem kazanm›fl, güncelleflmifltir.Bu davay› izliyorsunuzdur. Tek bafl›na,neden 10 y›ld›r bu davan›naç›lamad›¤›, katillerin nas›l yarg›-lanmad›¤› bile, adalet tart›flmas›aç›s›ndan önemli birgöstergedir.Bu dava adalet ve adaletmücadelesi aç›s›ndan örnekolacak davalardan biridir.Katliam›n üzerinden 10y›l geçtikten sonra aç›lan budavada katliam karar› alan,emir verenler, san›k sandalyesindeyer almam›flt›r.San›k sandalyesine oturtulanlar›nhepsi askerdir. Çocuklardahi bilir ki, o askerlerAnkara’dan, Elaz›¤’dan kendibafl›na gelmediler. Getirildiler.Bayrampafla katliam davas› adaletboyutuyla de¤erlendirildi¤inde,Birincisi: oligarflinin adaletsizli¤ineörnektir. 10 y›l boyunca davan›naç›lmas› engellenmifl, davay› açmakzorunda kald›klar›nda da sadece askerleriöne sürmüfllerdir.‹kincisi: Adalet mücadelesinde›srar etmeye örnektir.Üçüncüsü: Adaletin sadece oligarflininmahkemelerinden ibaretolmad›¤›n› da bir kez daha göstermifltir.Adalet istiyoruz, çünkü...Adalet kavram› ço¤u kez “kutsalbir kavram” derecesindede¤erlendirilmifl,insanl›¤›nolmazsa olmazlar›aras›nda yer alm›flt›r.O nedenle hayat›nhemen her alan›ndakarfl›m›zaadalet kavram› ç›kmaktad›r.Adalet’in kavram olarak karfl›l›-¤›, sözlüklerde “hak ve hukukauygunluk”, “u¤ran›lan haks›zl›klar›ndüzeltilmesi”, “do¤ruluk”,“hakkaniyet, hakka uygunluk”olarak belirtilmifltir.Hepsinde ortak nokta, hakka,hukuka göre karar verilmesi, onagöre ad›mlar at›lmas›d›r. Kapitalizmdehalka karfl› sürdürülen adaletsizliköne ç›karken, sosyalizmdeAdaletsizkalmaktükenmektirAdaletsizkalmayacağız!ise adalet temel bir olgu haline gelmifltir.Kapitalizmin adaleti, güçlülerden,halk› sömürenlerden yanad›r.Yasalar› istedikleri zaman onlar›nç›karlar› için de¤ifltirirler. Yasalaryoksullara uygulan›r. Yoksullar içindüzenin kurumlar›nda adalet aramakimkans›zd›r.Asalaklar›n düzeni, yoksullariçin 24 saat boyunca hep adaletsizliküretir. Düzenin yasalar› adaletsizdir.Düzenin e¤itim, sa¤l›k, konutpolitikas› haks›zd›r, adaletsizdir.Asalaklardan yanad›r hep.Yoksul halk, günlük yaflam›n›nher kesitinde bu adaletsizli¤i yaflamakta,görmektedir. Örne¤in, y›llarcaemek verdi¤i, sa¤l›¤›n› yitirecekkadar çal›flt›¤› fabrikadan birk›fl günü kap› önüne konur.Esnaft›r, eme¤ini katm›flt›r amavergilerden, tekellerin rekabetindenbafl›n› kald›ramaz ve birgün iflas etti¤indetek bafl›na ortada kal›r.Kamu emekçisidir, ücretli köledir,küçük üreticidir, ö¤rencidir...düzenin adaletisizli¤i ile karfl›lafl›rlarhep.‹fl kazas› ad›na katledilirler amakimse hesap vermez. Halka uygulananzulmün hesab›n› katiller vermemifl,korunmufllard›r.‹flte tüm bunlar için adalet gereklidir.Adalet zorunludur! U¤rad›¤›-m›z tüm haks›zl›klar, yaflat›lan zulümler,çektirilen ac›lar, reva görülenyoksulluk, hepsi bu zorunlulu¤ugösteriyor.Halk adaletsizkalmaz deniyor amabugün bu duygularzay›flam›flt›rAdaletsizli¤in boy verdi¤iher yerde, her toplumda önceçürüme sonra tüm de¤erlerdeafl›nma bafllar. Art›k geriyedo¤ru gidifl bafllam›flt›r. Odüzen ve düzenin kurumlar›parça parça dökülmeye bafllar.Yokolufl kaç›n›lmazd›r.Oligarflileri oluflturan 3-5 aileninher birinin yazl›k, k›fll›k evlerinin,araba kolleksiyonlar›n›n haddi hesab›yoktu.Bugün art›k adaletsizlik o boyutlaraulaflm›flt›r ki, üç tekelci burjuvan›ngeliri, mesela koskoca bir k›-tadaki onlarca ülkenin gelirindendaha fazla olabilmektedir... Ülkemizdede “en zenginler” listesinegirenlerin say›s›n›n artmas›yla açl›kiçindekilerin say›s›n›n artmas› birbirineparaleldir. Bu adaletsizlik,AKP’lilerin efllerinin pahal› elbiselerinden,Cumhurbaflkan› AbdullahGül’ün efli Hayrünnisa Gül’ün pahal›ayakkab›lar›na, “cipli türbanl›kad›nla, durakta otobüs bekleyenyoksul türbanl› kad›n” tart›flmalar›-28Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


na kadar uzamaktad›r. Adaletsizlikleri “öbür dünya”ya havaleSömürü ve ya¤ma örneklerielbette Türkiye “5 parmak nasıl bir değilse...” diyerekeden, adalet mücadelesini iseoligarflisi için de fazlas›ylageçerlidir. Bir yanda 3-adalet mücadelesini gereksizleştiren5 y›lda servetini katlayan gerici düşüncelerin yaygınlığı iseasalaklar varken, di¤erbir başka etkendir.yanda milyonlarca iflsizve aç›n oldu¤u bir ülkedirTürkiye.da, evde, çarfl›da verilmeye çal›fl›-‹flte böylesine adaletsiz bir düzende“halk›n adaletsiz kalmayalardaifllenen bireyci, bencil, gericilan, bas›nda, televizyolarda, radyoca¤›”bir gerçektir. Ancak böylesine düflünceler ile adalet mücadelesi zay›flat›lmaya,ortadan kald›r›lmayaciddi adaletsizliklerin yafland›¤› günümüzdebu duygular zay›flam›flt›r. çal›fl›lmaktad›rBunu günlük yaflam içinde degörebiliriz. Adaletsizlikleri “öbürAdalet duygusunudünya”ya havale eden, “5 parmakzay›flatan nedenlernas›l bir de¤ilse, insanlar da birnelerdir?de¤ildir” diyerek adaletsizliklerimeflrulaflt›r›p, adalet mücadelesinigereksizlefltiren gerici düflüncelerinyayg›nl›¤› ise bir baflka etkendir.Adaletin gerekli oldu¤u bilinmesine,hatta yer yer tek tek insanlar›nkendi adaletini uygulama çabalar›nakarfl›n adalet duygusunu zay›flatannedenler vard›r.Bunlar› flöyle özetleyebiliriz:Birincisi: Halk›n yaflad›¤› umutsuzluktur.Halk, çeflitli nedenlerdendolay› umutsuzdur. Düzenin sahteumutlar› ile oyalanan halk›n, düzenpartileri ve gerici ideolojinin etkisiile de adalet mücadelesine olaninanc› zay›flam›flt›r.Halk, örgütsüz oldu¤u için, oligarflininideolojik, psikolojik ve fizikisald›r›lar› karfl›s›nda kendisinigüçsüz olarak görmekte, sald›r›lardanolumsuz olarak etkilenmektedir.Oligarflinin yaygara ve demagojileriile faflist terörü karfl›s›nda, oligarfliningücünü abartmakta, “oligarfliyekarfl› mücadele edilemez”yanl›fl anlay›fl› flekillenmektedir.Böyle oldu¤u içindir ki, adalet mücadelesigüç kaybetmifl, düzeninadaletsizli¤ine karfl› kay›ts›zl›k geliflmeyebafllam›flt›r.Hergün yaflad›¤›, kendisine yaflat›lanonlarca adaletsizlik karfl›s›nda“nas›l olsa bir fley de¤iflmez” diyedüflünülmektedir.‹kincisi: On y›llard›r halka okul-Özellikle, 8 y›ll›k AKP iktidar›döneminde onca adaletsizlik karfl›-s›nda mücadele dinamikleri tafl›yanyoksul halk gerici ideoloji ile böylekuflat›ld›, böyle etkisizlefltirildi.Hiç durmaks›z›n, 24 saat boyuncahalk ideolojik bir bombard›manatutulmaktad›r. “Hay›rsever ifladamlar›”n›nyoksullara reva gördü-¤ü, 3-5 kiloluk g›da paketleri ile sadakave dilencilik adalet mücadelesininkarfl›s›na konmufltur.Üçüncüsü: Özellikle halk›n sosyalizmibir alternatif, kendi kurtuluflunusa¤layacak sömürüsüz, ileribir düzen olarak görememesi de biretken olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.Emperyalist-kapitalist düzeninmilyarlarca insan› açl›k içinde yaflatt›¤›,açl›ktan milyonlarca insan›nöldü¤ü günümüzde sosyalizm biralternatif, bir umut olarak görülememektedir.Sosyalist ülkelerde geriye dönüfllerinyaflanmas›, buralarda kapitalistiktidarlar›n kurulmas› ve emperyalizminsald›r›lar› karfl›s›ndayaflanan kuflat›lm›fll›k, halk nezdindesosyalizmin bir alternatif oluflunutart›fl›l›r hale getirilmifltir.Böyle olunca da, adalet talebidüzen içinde çözülecekmiflgibi düflünülmeyebafllanm›flt›r. Adalet talebidüzenin mahkemeleriile s›n›rlanm›fl, düzenmahkemeleri umutolmaya devam etmifltir.Oysa adalet mücadelesidüzenin mahkemelerininçözece¤i bir sorunde¤il, bir mücadele sorunudur.Adalet mücadelesi ayn› zamandadüzenin halka reva gördü¤ü tümadaletsizliklerin ortadan kald›r›lmas›için sürdürülen bir mücadele olmakzorundad›r.Düzenin mahkemelerindeadalet aramayaca¤›zDersim’in köylerinden birininç›k›fl›nda ilk göze çarpan fleylerdenbirisi, bir insan›n bir elinin büyüklü-¤ündeki tafllar›n üst üste konmas›ile oluflturulmufl, kal›n ve yuvarlakbir sütunun varl›¤›d›r. Özenle konantafllar için harç kullan›lmam›flt›r.O sütunu oluflturan tafllar›n birgeçmifli vard›r. Köyün bilgeleri,köylüler aras›ndaki çeflitli anlaflmazl›klar›nilçedeki mahkemeler ileçözülmemesi için çözüm önerirler.Mahkemeye baflvurmak için köydenç›kmaya çal›flan köylüler, o sütununönünde bir kez daha düflünmelive oraya bir tafl koyarak köyegeri dönmeli, mahkemeye baflvurmamal›d›r.Köylüler de öyle yaparlar. K›zg›nl›klamahkemeye baflvurmakiçin ç›kt›klar›nda o sütunun oradangeçerken, bir kez daha düflünür, yerdenbir tafl alarak oraya koyar vemahkemeye baflvurmaktan vazgeçerler.Halk›n kendi deneyleriyle gelifltirdi¤i,tafllarla somutlad›¤› bu örnekte,“ba¤r›ma tafl basar›m” da“kendi içimde kal›r” demektedirhalk.Komflusu, akrabalar›, arkadafllar›ve köyle yaflad›klar› sorunlar› düzeninmahkemeleri ile de¤il kendiiçinde çözmeye çal›fl›rlar. DüzeninSay›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim29


Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010mahkemeleri iki köylü, ikikomflu aras›ndaki basit sorunlar›,düflmanl›¤a dönüfltürmekiçin y›llarca u¤rafl›r.Düzenin kurumlar› halk›nbirli¤ini bozmaya u¤rafl›r.K›flk›rt›r, yoksul halk›düzenin avukatlar›na muhtaçeder.Kald› ki, düzenin mahkemeleridüzenin gelece¤iiçin vard›r. O mahkemelerözel mülkiyeti korumakiçin vard›rlar. Halk›n lehine kararalamazlar.Bu yoksul halk›n u¤rad›¤› haks›zl›klardada, uygulanan zulüm vekatliamlarda da böyledir. Bayrampaflakatliam davas›nda da EnginÇeber davas›ndaki yarg›lamada daadalet istedik. Ancak oralardan gerçekanlamda adalet ç›kmayaca¤›n›bilerek adalet talebini dile getirdikAdalet istiyoruz. Düzenin mahkemelerininadalet da¤›tmad›¤›n›,düzenin kurumlar› oldu¤unu dagösteriyoruz herkese.Halk›n adaletinin ve adalet mücadelesiile bu talebimizin gerçekhaline gelece¤ini biliyoruz. Hemadalet mücadelesi tek bir mahkemeyekat›lmakta de¤ildir. Ad› üzerindehalk›n hak mücadelesi ve adaletsizli¤iyaratan düzenden hesap sormamücadelesidir.Düzen adaletsizli¤ikan›ksatmaya çal›fl›yorHerbirimiz günlük yaflam›m›zdan,tan›k olduklar›m›zdan, anlat›-lanlardan da biliriz ki, düzen adaletsizliklerüzerine kurulmufltur. Kap›-s›n› çald›¤›m›z her devlet kurumunda,halka karfl› izlenen politikalardahalk›n karfl›s›na hep adaletsizliklerç›kar. Düzen, halk›n adalet talebinikarfl›layacak durumda de¤ildir.Düzen adalet mücadelesini türlüyollarla engellemeye çal›fl›rken, biryandan da adaletsizli¤e herkesi al›flt›rmaya,bunu kan›ksatmaya çal›fl›r.Örne¤in mahallelerimizde uyuflturucunun,fuhuflun, çeteleflmelerinO nedenle tek bir adaletsizliğikanıksamayacak, adaletsizliklerin“normal, olabilir” olacağınıdüşünmeyeceğiz.Adaletmücadelesini nas›lgüçlendirece¤iz?Tam tersine adaletsizliklerinOligarfli, kitlelere adaletsizliküzerine kurdu¤utakipçisi olacak ve gerçekleridüzeni dayatmaktad›r.anlatarak, adalet mücadelesiniAdaletsizlikler karfl›s›ndasürdürmeye devam edeceğiz. direnmek, mücadele etmek,adalet mücadelesisürdürmek yerine, çözümkabul edilir hale gelmesi için her fleyiyapmaktad›r.kabul edilmesini istemektedir. Do-yeri olarak düzenin mahkemelerininBir yandan, yoksul halk›n çocuklar›n›,pis bir batakl›¤›n içine mak, hem de genifl kitleleri adaletlay›s›ylaadaletsizli¤i hem kan›ksat-çekmeye çal›fl›r, onlar› kullan›rken, sizli¤e ortak etmek istemektedir.bir yandan da her fleyi çürütmeye Düzenin mahkemelerinin meflruçal›fl›r. Öylesine kan›ksat›l›r ki her olmad›¤›n›, nedenleriyle birlikte enfley, ayn› sokakta oturdu¤u komflusununçocu¤unun h›rs›z olmas›, bir anlamda, adalet ve adalet mücadele-genifl kitlelere anlatabilmeliyiz. Bubaflkas›n›n fuhuflun içinde olmas› sine bak›fl, düzen içilik mi, devrimcilikmi noktas›ndaki bir ayr›ma daonu etkilemez bile.Haks›zl›klara u¤ramak, iflten denk düflmektedir.at›lmak, çetelerin sald›r›s›na u¤ramak,okula gönderdi¤i çocu¤unun letsiz düzenine karfl› sürdürülenOligarflinin gayri-meflru ve ade-karfl›s›na ç›kar›lan paral› e¤itimle mücadeleyi adalet cephesinden güçlendirmekiçin yapacaklar›m›z var.yüz yüze gelmek, aile hekimli¤i konusundaolacaklar› beklemek... Öyleçok fley bir araya gelir ki, tüm bu - Oligarflinin adaletsiz düzeni-Bunlar› s›ralarsak;yaflananlar karfl›s›nda sadece izleyiciolunur.dürmeliyiz. Dinci ideolojiyle, burnekarfl›, ideolojik mücadele sür-Çocuk okutan yoksul, emekçi juvazinin birey ideolojisiyle adaletsizliklermeflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l›-her aile paral› e¤itime karfl›d›r. Enaz›ndan e¤itime, sa¤l›¤a verecek yor; buna karfl› ideolojik anlamdaparas› yoktur. Ancak böyle bir durumdada yaflanan adaletsizlik kar-- Oligarflinin düzeninin adalet-mücadele flartt›r.fl›s›nda bir fley yapmaz, yapamaz. sizlik demek oldu¤u aç›kt›r.Öyle bir hale getirilmifltir ki, yaflananher adaletsizlik kendi d›fl›nda, sizli¤i gideremez. Düzen her fleyiy-Hiçbir düzen partisi bu adalet-“baflkalar› için”mifl gibi alg›lan›p, le halka yabanc›laflm›fl, halk›n taleplerines›rt çevirmifltir.davran›lmaktad›r. Oysa süren adaletsizlikler,tüm halk› etkileyen ve Kitle çal›flmas›nda iflleyece¤imiz,zengin örneklerle anlataca¤›-kapsayan adaletsizliklerdir.O nedenle tek bir adaletsizli¤in m›z konulardan biridir düzenin adaletsizli¤i.Kald› ki, halk›n yaflam›n-dahi kan›ksanmamas›na dikkat edilmelidir.Bulundu¤umuz birimlerde da düzenin adaletsizli¤ine dair çokçayaflanm›fl örnek vard›r. Bu örnek-bu yönde geliflebilecek her e¤ilimekarfl› ciddi bir mücadele vermeliyiz. lerden yola ç›karak da düzenin olmayanadaletini anlatabiliriz.Adaletsizliklerin “normal, olabilir”olaca¤›n›n düflünülmesine izin - Düzenin adaletini, halk› ezenverilmemelidir. Tam tersine adaletsizliklerintakipçisi olmay› örgütle-adalet anlay›fl›m›z› ve bu konudaadaletsizliklerini anlat›rken bizimmeliyiz her yerde.yaflanm›fl örnekleri de anlataca¤›z.30Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


Bugün için zay›flam›fl Katledenlerin, diri diri yakanlarınolsa da bir halk›n adaletsiz tutsaklar için açtırdıkları davalarıkalmayaca¤›n›, adaletsizyine tek başına TAYAD’lılar yıllarcakald›¤›nda ortaya nas›l sonuçlarç›kt›¤›n› anlatmaktakip ettiler. Bugün eğer Bayrampaşazorunday›z.katliam davası açıldıysa bundaHalk›n adalet özlemine sürdürülen mücadelenin, ısrarıncevap vermek, adalet talebirolünü görmek gerekir.etraf›nda eylemler örgütlemekzorunludur. Bayrampaflakatliam davas› için flunu rahatl›klasöyleyebiliriz; 19-22 Aral›k hesap vermeden bunu sürdürmekte-pervas›zca katletmifltir. Hem de hiçkatliam›n›n, sol taraf›ndan “unutuldu¤u”koflullarda bile tek kalma pamek,bir adalet mücadelesi yürütdir.Tüm bunlara karfl› mücadele ethas›nada olsa diri diri yakanlar›n mek yaflam›n her an›n› örgütlemektengeçmektedir. Bunun yolu halkcezaland›r›lmas› için mücadeleyi 10y›l boyunca sürdürdük. Bu dava, örgütlülüklerini gelifltirmektir.oligarflinin katliamlar› unutturma,yok sayma politikalar› karfl›s›ndaAdaletsiz bir toplumadalet için 10 y›ld›r gösterilen ›srar›nsonucudur.kendini gelifltiremez.- Adaletin içinde somutlanaca¤›halk örgütlülüklerini geliflti-Bugün süren adalet mücadelesi-Adaletsiz kalmak ölümdür.recek ad›mlar atmal›y›z. Bu özellikleadalet mücadelesini sürdürmek kitlesellikte olmamas› elefltirilebilir.nin istenildi¤i düzeyde, istenildi¤iaç›s›ndan gereklidir. Zira halk örgütlülüklerinigelifltiremezsek, adamakelbette gereklidir. Ancak as›lEksikleri görüp, ona göre ad›m atletmücadelesini de istedi¤imiz gibi olarak adaletsiz kal›nd›¤›nda, adaletgelifltirerek sürdüremeyiz.duygusu zay›flad›¤›nda ortaya ç›kacaktablonun iyi görülmesi gerekir.Halk örgütlülükleri, kitlelere sözkarar hakk› vererek, kitlelerin kendi Adalet duygusu zay›flayan, kaybolanbir toplumun gelece¤i yoktur.sorunlar›n› kendi içinde çözmelerininkurumlar› olacaklard›r.Çürüme orada baflalm›flt›r art›k. BuOligarflinin kitlelere karfl› izledi- durumda, insanlar çevresindeki¤i politikalarda güç ald›¤› yanlardan adaletsizliklere karfl› da çaresiz kal›r.birisi, halk›n örgütsüzlü¤üdür. Halkörgütlülüklerinin geri olmas›, sömürüve pervas›zl›k konusunda oligar-kald›¤› bir düzende insanlar çaresiz-Her fleyin yapan›n yan›na kârflinin gücü olmufltur.leflir. Adaletsizlik karfl›s›nda boyunOligarfli, yoksullar›, emekçileri e¤meye bafllar.Zalimin zulmü de“ifl kazas›”, “kader” diyerek, ölüme böyle egemen olmaya, zalimin iktidar›da böyle sürmeye devam mahkum etmifl, binlerce emekçiyieder.Hak ve hukukun ortadankalkt›¤›, e¤ri ile do¤runun,yer de¤ifltirdi¤i,sapla saman›n kar›flt›¤› biryerde art›k zorbal›k egemenolmaya bafllam›flt›r.Oligarfli, adalet duygusunuzedelemeye, adaletitart›fl›l›r hale getirmeye,adaletsizli¤i egemen k›lmayaçal›fl›r. Halktaki adalet duygusunuzay›flatt›¤›nda, do¤ru ile yanl›flbirbirine kar›flacak ve sonuçtahalk› bir “sürü” gibi yönetmesi dahakolay olacakt›r.Tersine, biz halktaki adalet duygusunugelifltirmeye, adalet anlay›-fl›n› sahiplenmesi için adalet mücadelesinigelifltiremeye çal›fl›yoruz.Adalet duygusunu elbette canland›rmagibi bir sorunumuz da oldu¤uaç›kt›r. Örne¤in Türkan Albayrak,“Onurum için direniyorum”diyordu. Kendisini ezen, afla-¤›layan sisteme karfl› direnifli ile cevapvermiflti.Hiçbirimiz adaletsiz yaflamay›kabul edemeyiz. Bunu kabul etmekdemek, onursuzlu¤u, köleli¤i, afla-¤›lanmay› kabul etmek demektir.Sorun burada nas›l yaflayaca¤›m›zlada ilgilidir. Nas›l bir yaflam sürdürece¤iz?Düzenin bize reva gördü¤ü,bizi “sürü” olarak gören bir tarz› m›kabul edece¤iz, yoksa onurumuzla,eme¤imizle mi yaflayaca¤›z?Sevgili arkadafllar, dersimizi buradanoktal›yoruz. Haftaya buluflmaküzere flimdilik hoflçakal›n.Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Grup Yorum Sergisi Mersin’deGrup Yorum’un 12 Haziran 2010 y›l›nda ‹nönüStadyumu’nda 55 bin sevenine verdi¤i dev konserinresim sergisi Mersin’de aç›ld›.Sanat Cafe’deki sergide aç›l›fl konuflmas›n› SevalArac› yapt›. Arac›; büyük eme¤in karfl›l›¤›n da 55 binkiflilik bir koronun stad› doldurdu¤u konseri anlatt› ve“Bizlerde bu coflkuyu en az›ndan foto¤rafta olsa sizlerlepaylaflmak istedik” dedi. Arac›, ayr›ca 28 Kas›mgünü yap›lacak Grup Yorum konserini duyurdu.Adana’da Festival AfifllerineEngellemeAdana merkezde bulunan Atatürk Caddesi’nde 21Kas›m günü “4. Çukurova Halk Kültür Festivali” afifllerininas›lmas› polis taraf›ndan engellenmeye çal›fl›ld›.Afifl yapt›klar› s›rada polisler taraf›ndan durdurulanKurtulufl Y›ld›z’a 500 ve Emrah Eskibal’a ise 5000lira para cezas› kesildi.Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim31


Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010RöportajDo¤an YILDIZDo¤an Y›ld›z,‹stanbulOrkuno¤lu Lisesi,Lise 4.s›n›f ö¤rencisi,Yafl:17Liseli Dev-Gençliler ’denDo¤an Y›ld›z ile liselerde anti-demokratikiflleyifle, paral›, gerici e¤itimsistemine ve liselerdeki polisidarebask›s›na karfl› bafllatt›klar›kampanya üzerine yapt›¤›m›z röportajd›r.Yürüyüfl: Liselerde anti-demokratikiflleyiflten bahseder misiniz? ‹flleyiflinnas›l olmas›n› istiyorsunuz?Do¤an Y›ld›z: Liselerde anti-demokratikiflleyifl düzenin getirdi¤i birfleydir. Ö¤rencilerin karar vermesiniengelleyen bir düflüncedir. Sadece ö¤rencilerinde¤il velilerin çocuklar›için söz sahibi olmas›n› da engeller.Okulda al›nan her hangi bir karar› öncelikleokul idaresi veya bakanl›k verir.Kararlar›n hiç birisi ö¤rencilerinyarar›na de¤ildir. Sabanc›lar’a Koçlar’akalifiye eleman yetifltirmek içindir.Örne¤in eskiden din dersleri zorunlude¤il seçmeli derslerdi ama buseçmeli ders zorunlu olarak okutulurdu.Seçmeli olan bir ders zorunlu haleo zamandan getirilmiflti. Okullardaö¤renci temsilcisini idare seçiyor. Bizö¤rencilerin, ailelerinin, e¤itimemekçilerinin birlikte karar vermesiniistiyoruz.Yürüyüfl: Liselerde paral› e¤itimile ilgili ne tür uygulamalar var? Ayr›casiz nas›l olmas›n› istiyorsunuz?Do¤an Y›ld›z: Okul idareleri hermasraf› ö¤rencilerden almaktad›rlar.Kay›t paras›, spor paras›, boya badanaparas›, yakacak paras› vb. diyerekbirçok para almaktalar. Bu al›nan paralar›nhiç birisinin yasal olmad›¤› gibibirde ö¤rencilerin üstünde bask›kurularak zorunlu hale getiriliyor. Buparalar› veremeyen ö¤rencilere, arkadafllar›ndantecrit etme ve derslerdens›n›fta b›rakma gibi birçok tehdit veParas›z e¤itimherkesin hakk›d›rcezalar veriliyor. Bunun örneklerinibas›ndan da görüyoruz. Kocaeli’dekay›t olacak ö¤renciden fotokopi makinesiisteniyor. Bu tarz pervas›zca vekeyfi birçok uygulama liselerde yap›-l›yor. Liseli Dev-Gençliler olarak 32y›ld›r paras›z e¤itim mücadelesi veriyoruz.Paras›z e¤itim herkesin hakk›-d›r. Paras› olan›n okuyup, paras› olmayanyoksul halk çocuklar›n›n okuyamamas›yada daha kötü flartlardae¤itim görmesi kabul edilemez. Ancakülkemizde e¤itime önem verilmez.Ö¤rencilere bu ülkenin gelece¤iolarak de¤il birer müflteri olarak bak›-l›r. Askeri araç ve gereçlere harcananpara ile e¤itime harcanan para aras›ndada¤lar kadar farklar var. Ülkemizdee¤itim sorunu baflta gelir ve bize¤itime daha fazla öncelik verilmesinianayasal hakk›m›z olan paras›ze¤itimin olmas›n› istiyoruz.Yürüyüfl: Gerici e¤itim sistemi diyorsunuz.Bunu açar m›s›n›z? Nas›lbir gericilik, derslere, bütün olarake¤itime, e¤itim sistemine nas›l yans›-yor?Do¤an Y›ld›z: E¤itim sistemi buçark›n devam etmesi içindir. Bu nedenlesistemin her politikas›, liselerde“a¤aç yaflken e¤ilir” misali uygulan›-yor. Böl-parçala-yönet düflüncesiniöncelikle liselerde uyguluyorlar. Özellikleyoksul, Alevi ve Kürt ö¤rencilerebask›c›, flovenist ve asimilasyonun oldu¤ubir e¤itim veriyorlar. Ö¤rencileribölüp parçalamak için, as›l sorunlar›ndanuzaklaflt›rmak için floven bir tarzdasaflaflt›rmak istiyorlar. Bunu yapmakiçin düzenledikleri ders kitaplar›ve gerici yönetmelikler uygulan›yor.Zorunlu din dersi bunun en büyük aya-¤›d›r. Kendi çarklar›n›n dönmesi içindegerici e¤itim silah›n› sonuna kadarkullanmak isteyeceklerdir.Yürüyüfl: Okullarda polis denilincegenellikle üniversiteler akla geliyor.Liselerde polis bask›s› nas›l yaflan›yor?Do¤an Y›ld›z: Üniversitelerdekifaflist uygulamalar liselerde de uygulan›yor.Her liseye 2 tane sivil polisbulundurma zorunlulu¤u getirildi. Buda liselilerin özgürce düflüncelerinisavunmas› ve yaymas›n›n önündekitemel tehdittir. Sadece liseliler üzerindede¤il aileler üzerinde de ayn›sorun var. Onlarda çocuklar›n› okulagönderirken tedirginler.Okullarda uyuflturucu baflta olmaküzere her türlü pislik yayg›nlaflt›r›lmayaçal›fl›yor. Okul içindeki, önlerindekipolislerin bunlar› engelleme gibi birniyeti yoktur. Onlar›n tek derdi devrimcilerdir.Bu yüzden okul içinde ved›fl›nda terör estirirler. Sadece polislerde¤il okullarda milli güvenlik ö¤retmenleride tamam›yla polis gibi çal›flmaktad›r.Ayr›ca okullarda polislerinverdikleri seminerlerde halk›n hak almamücadelesini terörize ederek göstermektirler.Bu uygulamalarda gösteriyorki okullarda polisin olmas› çokönemli bir sorun ve bu sorunun acilençözülmesi gerekmektedir.Yürüyüfl: Liseliler üzerindeki idarebask›s› ne düzeyde? Ne tür bask›larlakarfl› karfl›yas›n›z?Do¤an Y›ld›z: Liseler de idarelerde polis gibi direk bask› arac›d›r. ‹darelergerek fliddet, gerek tehdit-tacizyoluyla ö¤rencilere karfl› sald›rmaktad›r.Ne kadar teflhir olmufl olsa daidareler bu yöntemleri kullanarak veokuldan uzaklaflt›rma cezalar› vererekö¤renciler üzerinde polisler kadaretkili bir bask› arac› olarak kullan›lmaktad›r.Yani yapt›klar› devrimcidüflmanl›¤›n› aç›ktan savunmaktad›rlar.Okullar sadece kendileri de¤il ö¤rencilerififlleyerek de polisin “çal›flmalar›na”yard›m ediyorlar. Bu durumdapolis-idare iflbirli¤i ortaya ç›-k›yor. Kendi düzenine karfl› ç›kan ö¤retmenleriö¤renciler ve velileri faflistuygulamalar›yla uzaklaflt›rmaya vesindirmeye çal›fl›yorlar. Bu durumunörnekleri ilk de¤ildir. Her zaman bufaflist uygulamalar› yapm›fllard›r. Bunedenle polisler kadar önemlidir okulidareleri.32Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


Ülkemizde GençlikGençlik Federasyonu’ndan“Hayata Dönüfl Operasyonu”sorulacak hesab›m›zd›r.19- 22 Aral›k 2000’deki sald›r›,devletin devrimcilere karfl› bafllatt›¤›sald›r›lar›n, katliamlar›n en büyü¤ü,en pervas›z›d›r... Ad›na “HayataDönüfl” dedikleri katliam operasyonuyla,alçakça yap›lan “Hayata Dönüfl”demagojisiyle halkla alay edercesinehaberler yap›ld›.“Kalabal›k ko¤ufllardan ikikatl› odalara” diye bafllayan, yalanhaberler yap›larak F Tipleri meflrulaflt›r›lmayaçal›fl›ld›. Operasyonsonras› ölüm orucu direnifli için“sahte oruç, kanl› iftar” bafll›klar›att›lar. Katliam meflrulaflt›rmaya çal›fl›ld›.Hapishanelerde çeflitli taleplerlesüren ölüm orucu direniflinin bitirilmesive tutsaklar›n F Tipi hapishanelerekonulmas› gerekiyordu. Hapishanelerdedirenifl demek, d›flar›da dadirenifl demekti. Hapishanelerde direnenlerbu halk›n en onurlu en dirençlikesimiydi.Onlar halk› için mücadele ederkentutsak düflen devrimcilerdi. Devrimcitutsaklar› teslim almak, direnendevrimcileri F Tipi hapishanelerekapatmak, halk› halk›n mücadelesiniteslim almakt›. Ve teslim almakiçin tutsaklar›n yaln›zlaflt›r›lmas›birbirlerinden tecrit edilmesi gerekiyordu.Teslim al›nmak istenen tutsaklar›ndüflünceleriydi. Devlet tutsaklar›F Tipi hapishanelere koyarak,direnifli bitirebilece¤ini san›yorduama yan›ld›.Halk›n mayas›nda haks›zl›klara,adaletsizliklere ve zulme karfl› boyune¤meme vard›r. Zalimden zulmününhesab›n› sormak vard›r...fieyh Bedreddinler’den, Pir Sultanlar’danal›nan bu miras›n bu günküsürdürücüleridir devrimciler. 19Aral›k’ta devlet teslim almak içingirdi¤i hapishanelerde devrimci tutsaklar›nbafl e¤meyen iradesine çarpm›flt›r.Bu irade, zulmün karfl›s›na tereddütsüzkendilerini feda ederek bedenlerinitutuflturarak ç›kan FidanKalflenler’in, Ahmet ‹bililer’in, F›-rat Tavuklar’›n iradesidir. Bu iradeoperasyon sonras›nda tutsaklar kanrevan içinde F Tipi hapishanelerenakledilirken d›flar›da ölüm orucunabafllayan TAYAD’l›lar›n iradesidir.DEV-GENÇ’lilerin iradesidir.Canan Kulaks›z’›n, Zehra Kulaks›z’›niradesidir. “Hayata Dönüfl”katliam› tutsaklar› teslim almak içinyap›lm›flt›. Ama F Tipi hapishanelerenakledilen tutsaklar direniflleriniburada da sürdürdüler.Canan ve Zehra... ‹ki k›z kardefl.‹ki üniversite ö¤rencisi.Canan ve Zehra... ‹ki DEV-GENÇ’li.Canan ve Zehra hapishaneleriamcalar›ndan tan›yorlard›. Amcalar›F Tipinde tutsakt›. Onlar, bu katliamaen yak›ndan tan›k olmufllard›.DEV-GENÇ iradesi, onuruyla dolubu iki genç k›z, F Tiplerinin kapat›lmas›için ölüm orucuna bafllad›.Ve önce Canan büyük direniflteölümsüzleflti.Sonra Zehra kararl› direniflinizaferle taçland›rd›. Büyük direniflteölümsüzleflti.DEV-GENÇ’liler mücadeleninher yerindeydiler. Nerede onlara ihtiyaçvarsa orada oldular. Kavga içinbüyük bedeller ödediler.Ölüm orucu direniflinde DEV-GENÇ’liler katliam›n karfl›s›nda barikatoldular.Onlar bu ülkenin gelece¤iydiler.Ve bunu canlar›n› feda ederek kan›tlad›lar.Cananlar’la, Zehralar’la,Eyüpler’le, Selmalar’la... 19 Aral›kkatillerinin ensesinden hiç eksik olmayacak,katledilenlerimiz için adaletistemeye devam edece¤iz.Erdo¤an’› protestoya1 y›l 3 ay‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin(‹TÜ) aç›l›fl›na iki y›lönce kat›lan Baflbakan RecepTayyip Erdo¤an’› protestoeden 18 ö¤renciye aç›lan dava2 y›l sonra sonuçland›. Sar›yer3. Asliye Ceza Mahkemesi,ö¤rencileri izinsiz gösteriyapt›klar› gerekçesiyle 1y›l 3 er ay hapis cezas›naçarpt›rd›. Ö¤renciler, dahaönce “suç” ifllemedikleri içincezalar› ertelendi. 5 y›l içindeayn› eylemleri yapacakolurlarsa hapse girecekler.E¤itim dershanelereemanetTürk E¤itim-Sen’in araflt›rmas›,2002 y›l›ndan bugüne kadardershane ve ö¤renci say›s›-n›n neredeyse yüzde yüz art›flgösterdi¤ini ortaya koydu. Art›fltankârl› ç›kan dershanelerise sadece üniversite s›nav›nave SBS’ye haz›rlananlardany›ll›k ortalama 2 milyar 632milyon 339 bin TL kazan›yor.Dershane say›s›nda yüzde 285,dershanelere giden ö¤renci say›s›ndayüzde 270 art›fl oldu.Dershanelere endeksli e¤itimsistemi. Peki dershanelere gidemeyenyoksul halk çocuklar› neyapacak?S›nav heyecan›zehirlediSamsun’da 17 yafl›ndakibir lise ö¤rencisi s›nav heyecan›n›yenmek için doktora gitti.Doktor taraf›ndan verilensakinlefltirici ilaçtan, s›nav öncesiçok miktarda içen gençk›z, rahats›zlanmas› sonucuyak›nlar› taraf›ndan hastaneyekald›r›larak tedavi alt›na al›nd›.Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim33


Ülkemizde GençlikSay›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Gençli¤inGündemindenÜniversitelerde 2010-2011 e¤itimy›l›n›n ilk s›navlar› yap›lmakta.Ad› vize olan bu s›navlar genelliklebayramlardan, tatillerden hemen önceya da sonra yap›l›r ve ö¤rencilerinkafas›n› düzenden ay›rmamay›hedefler. Örne¤in; ‹stanbul Üniversitesi‹flletme Fakültesi 1. s›n›f ö¤rencisibir y›l içinde vize, final vebütünlemeler olmak üzere 42 tanes›nava girmektedir.Bütünlemelere kalmayan ö¤renciler için s›nav say›s› 28’dir. Ve bütünlemedede geçme garantisi olmad›¤›ndandersler bir sonraki y›la kalabilmektedir.Bu flekilde s›nav say›-s› bütünlemelerle birlikte 42 iken y›liçerisinde bu say› 50’yi geçmektedir.Bu kadar çok s›nav olunca ö¤rencisürekli s›navlara çal›flmak zorundakalmaktad›r. Bu durum ö¤rencilerinçevresindeki olaylarla ba¤›n›SINAVLARA TESL‹M OLMAYALIMda koparmaktad›r. Ö¤renciler s›-navlar›n d›fl›nda baflka bir iflle ilgilenememekteve çevresiyle olan ba¤lar›da kopmaktad›r. Y›l içerisindesürekli derslerle, s›navlarla meflgulolan ö¤renci etraf›nda olup bitenigörmemektedir.fiu da aç›kt›r ki, bu kadar çok s›-nav›n oldu¤u yerde ö¤renme en altdüzeydedir. Ö¤renme de¤il, ezberlemevard›r. Bir s›nava girerken ezberlenenbilgiler, bir di¤er s›nava haz›rlan›rkenunutulur.Okullarda ders geçmek için yap›-lan s›navlar›n d›fl›nda YGS’si,KPSS’si, ALES’i, DGS’si, süreklide¤iflen SBS’si ile bütün bir y›l s›-navlarla geçmektedir. Bu düzeninçürümüfllü¤ünü gösterir bu kadarçok ve gereksiz s›navlar.Son yap›lan KPSS bunun en somutörneklerinden biridir. 9 sorununhatal› ç›kmas› bir önceki KPSS’denbir fark›n›n olmad›¤›n› ortaya koydu.Önceki s›nav›n sorular› çal›nd›¤›için iptal edilmiflti. Her fley eskimiflli¤inera¤men yap›lmaktad›r. Amaeskimifllikler içerisinde üniversiteliCanan ve Zehra’n›n, hapishanelerdekatledilen insanlar›m›z›n hesab›-n› sorman›n, derslerden, s›navlardandaha önemli oldu¤unu gösteren fedakâryaflamlar› vard›r.S›navlar›n bu kadar çok yap›lmas›n›nnedeni de yeni Cananlar,Zehralar ortaya ç›kmas›n diyedir.Çünkü Canan ve Zehra bu bozuke¤itim sistemi içerisinde yerini belirlemiflilk önce ‘halk›m’ diyerekölümsüzleflmifltir.Hayatta her fley "s›navlar›n›zd›r”diyor egemenler, biz de DEV-GENÇ’liler olarak diyoruz ki; Hay›r,s›navlar her fley de¤ildir. Bizimiçin önemlidir ama hayattan ba¤lar›-m›z› koparacak kadar bizi duyars›zlaflt›r›yorsa,bunu kabul etmek teslimolmakt›r! Teslim olmayal›m.gençli¤intarihinden28 Kas›m- 4 Aral›k2 Aral›k 1975:Cezmi Y›lmaz ve HalitPelitözü adl› devrimcilerinflehit düflmesinin ard›ndangençlik cenazelerikald›rmak ve Topkap›’yakadar yürümek içinKocamustafapafla’da topland›.Polisin cenazeyivermemesi ve sald›rmas›ile kitlede panik ve kaç›flmalaryaflanmas› üzerineinisiyatif koyan Dev-Gençliler kitleyi toparlay›pbarikatlar kurmayabafllad›lar. Sloganlar veajitasyonlarla kitleyi sürükleyenDev-GençlilerDay› ve ‹brahim Erdo¤an’›nöncülü¤ündecenazeyi ald›lar.Kocamustafapafla halk›da kitleye büyük destekveriyordu. Molotof yap›-m› ve barikatlar için malzemeveren halk gözalt›-lar› önlemek için degençli¤i evlerine al›yordu.Çat›flmalar›n sürdü¤üs›rada kitleye do¤ru yaklaflanbir panzer panikyaflanmas›na neden oldu.‹brahim Erdo¤an bu pani¤ibitiren kifli oldu.Panzere dinamit ataraketkisiz hale getirdi. Vesonuçta 10 bin kifliyle cenazeTopkap›’ya götürüldü.Kocamustafapafla direnifligençli¤in kitleselilk sokak çat›flmas› olarakda tarihe geçti.Dünya Gençli¤indenPoliteknik Direnifli Selamland›18 Kas›m’da Politeknik direniflinin 37. y›ldönümünedeniyle Yunanistan’da onbinlerce insan sokaktayd›.Atina ve Selanik’te yürüyüfller yap›l›rken gösterilerinsonunda polis kitleye sald›rd›. Ö¤renci ve ö¤retim görevlilerininyo¤unlukta oldu¤u eylemlere yaklafl›k 50bin kifli kat›ld›. Yürüyüfle ayr›ca emekçilere dayat›lan“kemer s›kma” politikalar›na tepki gösteren iflçiler dekat›ld›. Yürüyüfl, 1973’de cunta taraf›ndan ö¤rencilerinkatledildi¤i Politeknik Üniversitesi önünde bafllad›ve ABD Atina Büyükelçili¤i önünde son buldu.Sendikadan ‹flgalci Ö¤rencilere Destek‹ngiltere de geçti¤imiz hafta Muhafazakâr Parti GenelMerkezi ni iflgal eden ö¤rencilere ö¤retmenler sendikas›destek verdi. Ö¤renim harçlar›n›n yüzde 300oran›nda artt›r›lmas› üzerine eylemlere geçen ö¤renciler10 Kas›m’da, hükümetteki Muhafazakâr Parti’ninGenel Merkezi’ni k›sa süreli¤ine iflgal etti. Eylemleretoplam 50 bin civar›nda ö¤renci kat›ld›.34Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


Nurtepe Halk Cephesi:Halka Karfl›, Devrimcili¤e Karfl› Sorumluluk, Devrimcilerin KarakteridirHem Devrimci Hem de HalkaKarfl› Sorumsuz Olunabilir mi?Hem devrimci hem de devrimcili¤ekarfl› sorumsuz olunabilir mi?Bu sorular› soracak bir ortam yarat›lmas›bile abestir. Ancak son dönemlerdemaalesef bu sorular› sorduracak,kendine devrimci diyen birkurum var: Demokratik Haklar Federasyonu!Kendine devrimci diyen bir örgütdüflünün. Her yerde "devrimcilerbirlik olmal›" propagandas› yap›yor.Deyim yerindeyse birlik flampiyonuolacak. Ancak sadece son 4-5 y›la bakt›¤›m›zda bile görürüz ki,birlik da¤›t›c›s› durumunda.Onun bulundu¤u birlikler, ençok birkaç ay sonra tart›fl›lmayabafllan›r. Devrimcilerin birli¤i düflman›nkorkusudur. Bu korkuyu büyütmek,birlik kültürünü büyütmekher devrimcinin görevidir. O da ayn›fleyi söyler ama gelgelelim, tamtersi bir pratik koyar ortaya. Birli¤inda¤›t›lacak bir durumu yoksa, k›flk›rtarakda¤›tacak ortam yarat›r.Örne¤in Devrimci 1 May›s Platformu...Büyük emeklerle kurulmuflve ayakta tutulmufl, sol içinde ciddiprestij sa¤lam›fl bir platformdur. 1May›s’›n devrimcileflmesinde, 1May›s Alan›’n›n kazan›lmas›ndason 6 y›ld›r en çok eme¤i olan kurumdurdenebilir. Sonunda Taksimkazan›l›r. Bir övünç kayna¤›d›r devrimcileraç›s›ndan. Ama iflte, birlikda¤›t›c›lar› rahats›z olur.1 May›s’a gelen, bir avuç bile olmayandarbeci kontra art›klar›n›Cepheliler cezaland›rd› diye f›rt›nakopar›r. Cephe’den özelefltiri ister.Derdi birli¤i da¤›tmakt›r. Devrimci1 May›s Platformu’ndan çekilir. 18y›l sonra darbecili¤i keflfetmifllerdir.Neden? Birli¤i da¤›tmak için.Darbeci kontra çetesi ölmüfltür.Pis cesedini her türlü pis haflere yemiflbitirmifltir. DHF cesedi niye diriltmekistiyor? Çünkü darbecili¤ezaman›nda tav›r almam›fllard›r, onukorumufl, kollam›fllard›r. Art›k darbecilikpisli¤i onlara bulaflm›flt›r.DHF’nin dayand›¤› siyasi gelene¤inkarakteristi¤i flablonculu¤udur.Birliklere de flablonlarla bakar.Birlikler hakk›nda ideal bir çerçeveçizer, bu birlik bu çerçeveye uymuyorsa,uydurulam›yorsa da¤›lmal›-d›r der.Devrimci Ve Demokratik Yap›-lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu’ndayapt›¤› da budur. Sol içifliddet ülkemiz solunun önemli sorunlar›ndanbiridir. Mutlaka kesilipat›lmas› gereken bir kangrendir.Uzun çal›flmalarla böyle bir platformoluflturulur. DHF, daha bir y›-l›n› doldurduktan sonra yeniden tart›flmayaaçmak ister bu platformu."Deklarasyonda flu eksik var", "yeterinceetkili de¤il", "ifllevli de¤il"gibi "ulvi" söylemlerle platformutart›flt›r›r. Bir sonuç alamaz.Birlik da¤›t›c›l›kta ›srarc›d›rDHF... Birkaç y›l sonra yeniden ayn›tart›flmay› gündeme getirir. Ancak,platform bileflenleri platformunda¤›t›lmamas›nda kararl›d›rlar. Ozaman DHF, tart›flmalarla platformuafl›nd›rma takti¤ine baflvurur, yinesonuç alamaz.Bu kez yeni yöntemler denerDHF... Platformun önüne çözemeyece¤isorunlar getirerek afl›nd›rmakister. Böyle sorunlar yoksa yaratacakt›r...‹flte böyle bir kafa yap›s›yla 18y›l sonra darbecili¤i keflfetti¤i gibi,Çayan Mahallesi’ni keflfetmifltir.Çayan Mahallesi, devrimcilerinkurdu¤u örgütlü bir mahalledir. Hertafl›nda, planlamas›nda, y›k›mlarakarfl› direniflte, otuz y›ld›r her an›ndaCepheliler’in yer ald›¤› bir mahalledir.Y›llar boyunca y›k›mlara karfl›mücadele etmifltir bu mahalle. Mafyayakarfl› direnmifltir. Yozlaflmaya,uyuflturucuya, fuhufla, çetelere karfl›mücadele etmifltir. Bütün bu y›llarda,bu mücadelelerde, Cepheliler vemahalle halk› hep birliktedir. DHFbunlar›n hiç birinde yoktur.Böyle mahalleleri ço¤altmakdevrimcilerin görevidir. DHF örnekalmak için de¤il, haz›ra konmakiçin hat›rlar Çayan Mahallesi’ni...“Emek en yüce de¤erdir” der, eme-¤e sayg›s›zd›r.Emek vermek, bedel ödemekoportünizme zor gelir. Daha iki haftaönce polis mahalleye sald›r›r. Terörestirmek ister. Karfl›s›nda Cephelilerve halk vard›r. Halk mahalleyak›nlar›ndaki bir grup DHF’liyi degörüp çat›flmaya ça¤›r›r. Geliyoruzdeyip, ortal›kta görünmezler.Geçmiflte oldu¤u gibi, bedelödemeyecek, ama orada var olmakisteyeceklerdir. 15 milyonluk ‹stanbul’dadevrimcilerin hiçbir çal›flmayapmad›¤› onlarca semt varkenörgütlü bir mahalle olan Çayan’dakibu ›srar neden?DHF’liler "yeni bir keflif"te bulunurlar."Çayan’da Cepheliler baflkaörgütlerin çal›flmas›na izin vermiyor"mufl.Örne¤in baflka bir solgrupla sorun yaflan›r. Uygun bir hukukaba¤lanmak üzeredir. DHF arayagirer "as›n afifllerinizi Cephelilerde kim oluyormufl" der. K›flk›rt›r,sorunu alevlendirir.Cephe’yle Çayan Mahallesi hakk›ndagörüflürken de "Bizim herhangibir yerde çal›flmam›z› ne dostSay›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim35


Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010ne düflman kimse engelleyemez."diye söze bafllay›p, "Halk Cephesidost mu düflman m› oldu¤unu göstermelidir"diye k›flk›rt›c› üslubunadevam eder.K›flk›rt›c›d›r, dahas› provokatiftir.Derdi, sorun çözmek, uygun hukukbulmak de¤ildir. Derdi baflkad›r.Baflka bir görüflmede bu tarz›n›daha ileri götürür; "Nurtepe’de çal›-fl›rken düflmandan çok Halk Cephesibize engel oluyor" der.Halk Cephesi bütün bu provokatifsöylemler karfl›s›nda kendine hâkimolamayacak, DHF’ye sald›racak!DHF’nin derdi budur. YaniDHF’nin amac› Devrimci Ve DemokratikYap›lar Aras› Diyalog VeÇözüm Platformu’nu afl›nd›rmay›da¤›tmay› da afl›yor. Sol içi çat›flmaç›karmak istiyor. Halk Cephesi’nibu kire bulaflt›rmak istiyor.DHF tarihindeki sol içi fliddetinözelefltirisini gerçekten verip ar›nmad›¤›ndan,Halk Cephesi’ni de soliçi fliddet zeminine çekmek istiyor.14 Kas›m’a böyle gelindi. O günÇayan Mahallesi’ne afifl asmaya geliyorDHF’liler... Uyar›l›yorlar. Bumahallenin örgütlü oldu¤u, mahallehukukunu DHF’nin de bildi¤i, bunauymalar› isteniyor.DHF hedefine do¤ru ilerlemekistiyor, afifl bahane... Çayan Mahallesi’ndekisorumlumuza "seni muhatapalmay›z, Halk Cephesi’nintemsilcisi gelsin" diyor. Yetinmiyor,itekliyor da... "Gelin bizi dövün"diye ba¤›r›yor arkadafllar›. Israrc›-d›r, illa ki, Cephe’yi sol içi fliddetkirine bulaflt›racak.Geçti¤imiz A¤ustos ay›nda,DHF Sar›gazi’de Cephelilere sald›rm›flt›.30-35 DHF’li stand yerini bahaneederek, TAYAD stand›na vestand›n bafl›nda duran TAYAD’l›-lara sald›rd›. Sonras›nda özelefltirivermiflti DHF. Ancak özelefltiriyiniye verdi¤i belli de¤ildir. "Sald›rd›kyanl›flt›" diye özelefltiri verirken,devam›nda "... ama Cephelilerinönceki tav›rlar› bu sald›r› zemininihaz›rlad›" diyerek, kendi özelefltirisinibofla ç›kar›d›.Emek vermek, bedel ödemekoportünizme zor gelir.Geçmiflte oldu¤u gibi, bedelödemeyecek ama orada varolmak isteyeceklerdir.15 milyonluk ‹stanbul’dadevrimcilerin hiçbirçal›flma yapmad›¤› onlarcasemt varken örgütlü birmahalle olan Çayan’dakibu ›srar neden?"Sald›rd›k ama sebebi var"; bumant›k sol içi fliddetin büyüyece¤izemindir. Bu mant›k daha önceDevrimci Ve Demokratik Yap›larAras› Diyalog Ve Çözüm Platformu’ndamahkum edilmifltir. SözdeDHF de mahkum etmifltir. FakatDHF’nin söylemi ile prati¤i aras›ndabu konuda uçurum vard›r.DHF tarz›d›r; özelefltiri verir, neyinözelefltirisidir bu, belli de¤ildir.DHF’nin tarihinde sol içi fliddet veyabaflka politik konularda birçoközelefltiri vard›r. Ancak özde pek birfley de¤iflmez. Olumsuzlu¤un sebeplerini,etkilerini, nas›l de¤ifltirilece¤iniortaya koymaz, sorumluluküstlenmez, ad›m atmaz. Yukar›daaktard›¤›m›z provokatif sözleriiçin de özür diler. "Yanl›fl söylenmiflolabilir" diye bafllar cevaplar›... ‹kitoplant› sonra "yanl›fl söylenen" ayn›cümleyi teorilefltirir.1997 y›l›nda S‹P (TKP) de benzerflekilde Nurtepe’de Cepheliler’esald›rm›fl, provokatif bir ortam yaratm›flt›.Bu provokatif ortam› uzunbir süre tahrikler, yalanlar, iftiralarlasürdürdü. Ancak bunun nedenlerinibugüne kadar aç›klayamad›.Bugün de DHF benzer konumdad›r.Neden? ‹nsanlar›m›z› el kolhareketleriyle, sözlü sataflmalarlatahrik etmeye devam ediyor. Neden?‹nsanlar›m›za Sar›gazi’de sald›r›yor.Neden? Varolan, içinde yerald›¤›birlikleri da¤›tmak istiyor..Neden? Provokatif tarzda konufluyor.Neden?..Bütün bu sorular›n cevaplar›DHF’dedir. Bütün bunlar normalde¤ildir. DHF içine dönmeli, bu tav›rlar›sorgulamal›, bu tarzdan uzakdurmal›d›r. Halka ve devrime karfl›sorumluluk bunu gerektirir.Hiçbir fley masum de¤ildir.DHF’deki sorun ç›karan, birliklerida¤›t›c› bu tarz›n masum olmad›¤›-n› düflünüyoruz. DHF’nin Sar›gazi’desald›rmas›, Nurtepe’de yaratmayaçal›flt›¤› provokatif ortam, bulundu¤utüm birlikleri da¤›t›c› tavr›,normal de¤ildir, devrimci de¤ildir.Bütün bunlar›n bir provokasyon ortam›yaratt›¤› aflikard›r. DHF kendinegelmeli, kendine dönmelidir.Bunlar›n sebeplerini zaman›ndaaraflt›rmal›d›r. Y›llar sonra yap›lacakiç sorgulamalar, yap›lacak "özelefltiriler"anlams›z olacakt›r. “Tarihö¤reticidir” deriz. DHF kendi tarihindenö¤renmelidir. Yaflananlarazaman›nda müdahale etmelidir.DHF’ye ikili görüflmelerde defalarcasöyledik, halk›m›za bir kez dahailan ediyoruz: DHF’nin amac›devrimci de¤ildir. DHF amac›naulaflamayacakt›r. Hiçbir güç bizi soliçi fliddete çekemeyecektir. Solla ç›-kan sorunlar›m›zda teflhir ve tecritetmekten baflka yöntem kullanmayaca¤›z.Bize sald›r› olursa sadecekendimizi savunaca¤›z. Halk saf›ndaduran hiçbir güce kesinlikle misillemeyapmayaca¤›z. Devrimcilikbunu gerektiriyor. Sol içi fliddetinhalka, devrimcilere kaybettirdi¤inibiliyoruz. Halk›m›za, devrimcili¤ekarfl› her flart alt›nda sorumludavranaca¤›z. Sol içi fliddet uygulayanlar›,provokasyon yapanlar›,eme¤e sayg› duymayanlar› halk›m›-z›n sahiplenmeyece¤ini, tecrit edece¤inibiliyoruz. Halk›m›za, devrimcitarihimize inan›yor ve güveniyoruz.Biz kendi yolumuzda devrimedo¤ru kararl›, ›srarl›, sab›rl› ve dikkatlibir flekilde yürüme¤e devamedece¤iz. fiimdiye kadar önümüzeç›kan engelleri tak›l›p düflmeden aflt›k,bundan sonra da aflmas›n› biliriz.Yolumuza devam edecek, hedefimizeyürüyece¤iz.Nurtepe Halk Cephesi36Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


YürüyüflteTek YolLinçler için kim ne diyor?Linç sald›r›lar›n›n sürdü¤ü bir dönemde Yürüyüfldergisi linçlerle ilgili röportajlar yapt›. Çeflitli devrimci,demokratik örgütlülüklere, ayd›nlara, linçlerle ilgili 3soru sorulmufltu.Sorulardan biri linçlere karfl› yap›lacaklarile ilgiliydi. Belki de can al›c› tart›flma noktas›buras›yd›. Linç sald›r›lar› sürerken ne yap›lmal›yd›?Röportajlarda verilen cevaplardan da görüyoruz ki,linçlerin niye yap›ld›¤›, kimin yapt›¤› afla¤› yukar› bellidir.Verilen cevaplarda bu konuda ortada bir belirsizlikyoktur. Linç sorular›na cevap verenler aç›s›ndan enaz›ndan linççilerin kimlikleri aç›kt›r. Linçlerin amac›da, önemli ölçüde görülmektedir.Sorunun belki de can al›c› noktalar›ndan birisi “linçlerekarfl› ne yap›lmal›d›r?” sorusunun cevab›ndad›r.Linçlere karfl› yap›lmas› gerekenler az çok belli olmas›-na karfl›n, o sorumluluk üstlenilmedi¤i noktada, yap›lmas›gerekenler de bir anda mu¤laklafl›yor, genellefliyorve geçifltiriliyor. Baflka bir deyiflle, sorumluluküstlenilmiyor.Trabzon’daki linç sald›r›lar›ndan bugüne kadar geçeny›llar içinde bu sorunun “linçlere karfl› ne yap›lmal›d›r?”cevab› devrimciler taraf›ndan yaflam›n içinde‹stanbul TaksimAdli T›p, AKP ‹ktidar›n›nDara¤ac›na Dönüflmüfltürverilmifltir.“Linçlere karfl› ne yap›lmal›d›r?” sorusunakarfl›l›k olarak, “linçlere karfl› mücadeleetmeyelim” diyen yoktur. Zatenlinçlere karfl› mücadeleyi sözde savunmayanda yoktur. Ancak sorun sadece “mücadeleedelim” demekle çözülmüyor. Verilencevaplar bu yan›yla genellemeci, geçifltirmecidir.Zira bir kez linçler konusunda sorumluluk almak gerekiyor.Sorumluluk almak linçler konusunda politikaüretmek, linçlere karfl› mücadeleyi sürdürmektir. Söylenenlerbir yana yaflanan linç sald›r›lar›nda, sol ciddi birtav›r alm›fl, linçlere karfl› bir politika gelifltirebilmifl de-¤ildir.Linçleri kendi d›fl›nda gören bu anlay›fllar haliyleverdikleri cevaplarda da sorunu kendi d›fllar›ndaki “birsorun” olarak görmüfller ve öyle de¤erlendirme yapm›fllard›r.Aç›k ki, linç oligarflinin bir politikas›d›r. Bu politikabugüne kadar devrimcilere, yurtseverlere karfl› sürdürülmüfltür.Linçlerin hedefi olan devrimciler linç sald›r›-lar›nda tek bafl›na kalm›fllard›r. Nitekim en son TA-YAD’l›lar›n Ankara yürüyüflünde bu bir kez daha yaflanm›flt›r.Oysa linçlere karfl› mücadele etmek herkesin görevidir.Sald›ralar›n karfl›s›na pratik olarak ç›kmak da o görevinbir parças›d›r. Linçlere karfl› mücadele konusundakigörevlerimiz mu¤laklaflt›r›lamaz, geçifltirilemez.Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için ‹stanbulTaksim ‹stiklal Caddesi’nde yap›lan yürüyüfle devamedildi. 26 Kas›m günü Tramvay Dura¤›’nda toplanan150 kifli “Hapishanelerde On Y›lda 1659, 8 Ayda 154‹nsan Katledildi”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”pankartlar›yla Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüdü. Hastatutsaklar›n isminin say›l›p “özgürlük” diye hayk›r›lanyürüyüflte oturma eylemi yap›larak Çav Bella marfl›söylendi.Galatasaray Lisesi’ne gelindi¤inde ‹vme Dergisi’ndenTigin Öztürk bas›na bir aç›klama yaparak 1 y›l› aflk›nd›rbu yolu yürüdüklerini ve 1 y›ld›r taleplerinin ayn›oldu¤unu söyledi. Öztürk “Bugün Türkiye hapishanelerindeyaklafl›k 100 tutuklu ve hükümlü, tedavisi hapishanekoflullar›nda mümkün olmayacak derecede a¤›rhastad›r. Yaklafl›k 40 hasta tutuklu veya hükümlü ise yak›nsüreçte ölümü beklemektedir. Onlar için ad›mlamayadevam edece¤iz bu yollar›” derken eylem “DevrimciTutsaklar Onurumuzdur”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›-rak›ls›n” sloganlar›yla sona erdi.26 Kas›m günü Ankara’da hasta tutsaklar içinyap›lan eylemlere devam edildi. Sakarya Caddesi’ndeyap›lan eylemde, hasta tutsaklar›n ölümünden AKPiktidar› ve uygulad›klar› tecrit politikas›n›n oldu¤u birkez daha vurguland›.Adana’da 20 Kas›mda ‹nönü Park›’nda bir araya gelendemokratik kitle örgütleri hasta tutsaklar›n serbestb›rak›lmas› için eylem yapt›lar.Hapishanelerden tabutlar›n ç›kmaya devam etti¤ivurgulanan eylemde “sözde idam kald›r›lm›flt›r, fakatidam cezas› oldu¤u dönemden çok fazla insan ceza evlerindekatledilmektedir” denildi. Ölümü garantilenmeyenhiç bir tutsa¤a rapor verilmedi¤i belirtilerek, AdliT›p Kurumu’nun AKP iktidar›n›n dara¤ac› oldu¤u söylendi.Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim37


Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m201038Devrimci ‹flçiHareketiBugüne kadar toplumlar aç›klan›rken onuoluflturan s›n›flar ve o s›n›flar›n özellikleri üzerindenaç›klanm›flt›r. Bir toplumu oluflturan bir çok ara s›n›f olsadatemel iki s›n›f ezen ve ezilen gerçe¤ini özetlemeyeyetmifltir. Köleci toplum diye adland›rd›¤›m›z toplumdabu gerçek köleler ve köle sahiplerinin oluflturdu¤u ikitemel s›n›f›n ortaya konmas›yla özetlenir. Ya da bu gerçekfeodal toplumda oldu¤u gibi köylülük ve toprak sahipleridenilerek ortaya konmufltur. Kapitalist sistemleyönetilen ülkelerde toplumu meydana getiren ara s›n›flarolsada, temel iki s›n›f olarak proleterya ve burjuvaziortaya konur.Biz iflçiler, emekçiler bir s›n›fa ait insanlar›z. Kapitalizminegemen oldu¤u dünyada ya da ülkemizde bizimkendimizi adland›raca¤›m›z s›n›f proletaryad›r. Yaniiflçi s›n›f›d›r. Bizi kurtulufla tafl›yacak ideoloji bu s›n›-f›n yani iflçi s›n›f›n›n ideolojisidir.Toplumlar tarihine bakt›¤›m›zda s›n›flar savafl›m›-n›n ortaya ç›kard›¤› tarihi görürüz. Köle sahiplerinin köleleri,toprak sahiplerinin köylüleri nas›l katletti¤ini görürüz.Ama tüm ödenen bedeller üzerine eski toplumkendi içinden yenisini ç›karm›flt›r. Ödenen bedeller çokbüyükte olsa, bu uzun y›llar› alm›flsa da, bu gerçek de-¤iflmemifltir. Eski toplumun içinden yenisi ç›km›flt›r,ç›kmayada devam edecektir.Burada yeni toplumu yaratan düflüncenin beslendi¤itemel duygulardan birisi eski toplumdaki egemen s›n›flaraduyulan kindir. Bu kin dünyan›n heran, herhangi biryerinde yaflanan sömürüde, adaletsizlikte, zulümde kendinibüyütmektedir. Bu kin ayn› zamanda tarihseldir. Bugünaç›s›ndan örnek verecek olursak burjuvaziden sorulacakbir hesap insanl›k tarihinde yaflanm›fl tüm adaletsizliklerdensorulmufl bir hesap olacakt›r. Sömürü, zulümdevam bu gerçek de¤iflmeyecektir.Bugün burjuvazinin kendi hiçbiran bile unutmazken bizlere unutturmayaçal›flt›¤› kin duygusu korkusunungöstergesidir. ‹flçilerin, emekçilerinbir bütün olarak halk›n kendisinebesleyece¤i kinden korktu¤u kadarhiçbir fleyden korkmad›¤›ndanherkesin emin olmas› gerekir. Çünküezilenlerin kininin örgütlü mücadeleyebürünmesiyle yok olaca¤›n›, tepetaklak edilece¤ini oda tarihten ö¤renmifltir.Bir patronun bir iflçiyi ifltenatmas› ya da tehdit etmesi ya daafla¤›lamas› bugüne kadar tarihtenö¤rendiklerinin bir ürünüdür. BunlarBugün burjuvazinin kendi hiçbiran bile unutmazken bizlereunutturmaya çal›flt›¤› kinduygusu korkusunungöstergesidir. ‹flçilerin,emekçilerin bir bütün olarakhalk›n kendisine besleyece¤ikinden korktu¤u kadar hiçbirfleyden korkmad›¤›ndanherkesin emin olmas› gerekir.Çünkü ezilenlerin kininin örgütlümücadeleye bürünmesiyle yokolaca¤›n›, tepe taklak edilece¤inioda tarihten ö¤renmifltir.S›n›f kiniylekuflanmal›y›zküçük fleyler olarak düflünülsede as›l olarak düzenlerininde¤iflmesi kayg›s›n›n ürünleridir.‹flçiler, emekçiler al›n teriyle çal›flanlar olarak flusoruyu kendimize sormal›y›z. ‹flten at›ld›¤›m›zda, tehditedildi¤imizde, hakaretlere ma¤ruz kald›¤›m›zda vb.nas›l hareket etmeliyiz? Bizi harekete geçirecek düflüncene olmal›? Bu anlamda hangi duygulardan beslenmeliyiz?Türkan Albayrak’›n direnifli bu anlamda örnektir.S›n›flar mücadelesinde koca okyanusta küçük bir damlad›rkazan›m› ama egemenler o küçük damlan›n yaratt›¤›tokat› hissetmifllerdir. Türkan Albayrak iflten at›ld›-¤›nda evinde oturmam›flt›r. Haks›z yere iflten at›lmas›-n›n, u¤rad›¤› hakaretlerin bir hesab› olmas› gerekti¤idüflüncesiyle direnifli seçmifltir. Direnifli seçmesi s›n›fsalbir tercihtir. Bizler bazen bu tercihi bilinçli ya da bilinçsizyapal›m bu noktada önemli olan tercihin s›n›fsal niteli¤idir.‹flte kinimiz bu noktada önemlidir. Bizi sömürene,yaflanan adaletsizliklere, zulme duyulan kin tercihimizins›n›fsall›¤›n› belirlemeye yetecek en büyük silah›m›zd›r.Tarihte hep direnenler, en önde olanlar bedellerin enbüyü¤ünü gö¤üslemifllerdir. Baba ‹shaklar, Bedreddinler,Pir Sultanlar... Mahirler, Denizler, ‹bolar...bunun ülkemiztarihimizdeki en yi¤itce örnekleridir. Bak›n hepsininölümlerine, bak›n düflman›m›z›n bize besledi¤i kininne derece oldu¤una. Düflman›m›z›n vahfletini, korkunçlu¤ugöreceksinizdir. As›lm›fl›zd›r, vurulmufluzdur,derimiz soyulmufltur, lime lime edilmiflizdir. Bunun enyak›n örneklerinden biriside 19 Aral›k 2000’de hapishanelerdeyaflanm›flt›r. Diri diri yak›lm›fl›zd›r. Bizi dört duvararas›na atmalar›na ra¤men diri diri yakmalar› halkabesledikleri kinden baflka birfley de-¤ildir. Bu düflmanl›k burjuvazinin,tüm asalaklar›n iflçilere, emekçilerebir bütün olarak halka duydu¤u düflmanl›kt›r,kindir.‹flçilere, emekçilere sesleniyoruz.‹flten at›lanlara, çal›flanlara bugünülkemizin birçok yan›nda direnifltekiiflçilere sesleniyoruz. S›n›f kinimizlekuflatmal›y›z kendimizi. Bukin bizim gücümüzdür. Bu kin tarihseldirve çok büyük bir güçtür. Bukin örgütlü mücadeyle bulufltu¤undaaflamayaca¤› engel, y›kamayaca¤›duvar yoktur.Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


TEKEL ‹flçilerinin Direnifli Sürüyor...TEKEL iflçileri’nin Tek G›da ‹flönündeki direniflleri sürüyor.Tekel ‹flçileri ve Ayd›nlardanBayram Program›Tek G›da ‹fl Sendikas› önündedireniflte olan TEKEL iflçileri 19Kas›mda, bayram›n dördüncü gününde,ayd›n ve sanatç›larla birliktebir program yapt›lar.Programa Bilgesu Erenus, MehmetEkici, Mehmet Esato¤lu, HaleÜstün, Nazmi Algan, Naz›m Alpman,Afl›k Sinan Bac›, Grup Yorum,Faik Baflaran, Begim Yavuz kat›ld›.Devrimci ‹flçi Hareketi, Halk Cephesi,Türkan Albayrak ve birçokdevrimci gruptan insanlar›n yerald›-¤› bayram program›nda 1 hafta boyuncaTEKEL iflçilerinin önlüklerinigünlük yaflamlar›nda giyen BilgesuErenus, Mehmet Ekici, MehmetEsato¤lu ve Hale Üstün önlükleriteslim edip izlenimlerini ve insanlar›ntepkilerini aktard›lar.Önlük giyip de programa kat›lamayanMeryem Koray, Musa A¤ac›kve P›nar Sa¤’›n da mesajlar› okundu.Programda TEKEL iflçisi MetinArslan bir konuflma yaparak TekG›da ‹fl Sendikas› yönetiminin yapt›klar›n›,Ankara sürecinin kendilerineö¤rettiklerini anlatt›.Tiyatro Simurg programda Hasan‹zzettin Dinamo ve Hasan Hüseyin’infliirlerinden oluflan tiyatro gösterimisunarken SES Genel MerkezYöneticisi Köksal Ayd›n TEKEL iflçilerindençok fley ö¤rendiklerini vekendilerinin de üzerlerine düflen herfleyi yapacaklar›n› dile getirdi.Oyundan sonra Mehmet Esato¤luTürkan Albayrak’› ça¤›rarak “Bubayram Türkan Albayrak bayram›”dedi. Sevincinin yar›m oldu¤unubelirten Türkan Albayrak, iflsizlikve tafleron sistemi sürdükçe mücadeleninsürece¤ini söyledi. “Yaflas›nDirenifl Yaflas›n Zafer” sloganlar›ylaTürkan Albayrak selamlan›rkenMehmet Ekici’nin verdi¤i müzikdinletisiyle program sona erdi.Sendikac›larTEKEL ‹flçilerine Sald›rd›‹kinci TEKEL direniflinin 52.gününde Tek G›da ‹fl Sendikas›’nagiren sendikac›lar› protesto edeniflçiler, sendikac›lar›n, özel güvenlikgörevlilerinin ve polislerin sald›r›-s›na u¤rad›. Tek G›da ‹fl sendikas›baflkan› Mustafa Türkel, özelgüvenlik görevlilerini ve polisi bizzatTEKEL iflçilerine sald›rtt›.Coplarla yap›lan sald›r›da polis 3 elhavaya atefl ederek iflçiler tehditetmifltir. Sald›r›da TEKEL iflçisiMetin Aslan ve destek için gelenErcan Ball›o¤lu yaralanarak hastaneyekald›r›ld›lar. Yaralanan iki kiflihastanede gözalt›na al›nd›.Sald›r›y› protesto eden TEKELiflçileri Tek G›da-‹fl Sendikas› önündeeylem yapt›lar.Eylemde TEKEL iflçileri sald›r›y›k›nad›klar›n› söyleyerek, Tek G›da-‹fl Genel Baflkan› Mustafa Türkelbaflta olmak üzere Tek G›da-‹fl yönetiminininistifa etmelerini istediler.TEKEL iflçilerinin aç›klamas›-n›n ard›ndan Bilgesu Erenus veHerkese Sa¤l›k Güvenli GelecekPlatformu (HSGGP) ad›na HüseyinDemirdizen bir aç›klama yaparakTEKEL iflçilerinin yan›nda olduklar›n›belirttiler.Eylemin ard›ndan LeventKarakolu’nda tutulan iflçilere destekolmak ve onlar› almak için “Yaflas›nTekel Direnifli, Bask›lar BiziY›ld›ramaz” sloganlar› atarak karokulunönüne kadar yüründü.Karakolun önüne gelindi¤indepolis barikat›yla karfl›lanan iflçilerburada bekleyerek gözalt›na tutulanarkadafllar›n›n serbest b›rak›lmas›n›istediler. Sloganlar atarak bekleyeniflçiler arakadafllar›n›n serbest kalmas›ylaeylemi bitirdiler.Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim39


Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010TEKEL ‹flçileriMeflalelerle YürüdüTEKEL iflçileri her hafta Taksim’dedüzenledikleri meflaleli yürüyüflünalt›nc›s›n› 21 Kas›m günüyapt›lar.‹stanbul Galatasaray Lisesi önündebiraraya gelen 300 kifli “TEKEL‹flçisi Yaln›z De¤ildir”, “Her Yer TE-KEL Her Yer Direnifl”, sloganlar›ylaTaksim Meydan›’na kadar yürüdüler.Yürüyüfl esnas›nda halka tafleronlaflmaya,sendikas›zlaflmaya, yoksullu-¤a, iflsizli¤e karfl› verilen mücadeleyedestek olma ça¤r›s› yap›ld›.Taksim Meydan›’na gelindi¤indeeyleme destek veren Türkan Albayrakbir konuflma yaparak “Kazanmadandirenifli b›rakmamal›y›z,inatla direnelim” dedi. Bilgesu Erenus’taayd›n ve sanatç›lara ça¤r› yaparakyerlerinin direnen iflçilerin yan›oldu¤unu belirtti. Ard›ndan iseTEKEL iflçileri ad›na Arzu Güneflyaklafl›k 4 bin iflçinin ifl sözleflmesininyeni y›la girmeden sona erece¤inisöyledi. Aç›klaman›n ard›ndaneylem sona erdi.4-C’li Çal›flmak KöleliktirDevrimci ‹flçi Hareketi 23 Kas›mgünü yay›nlad›klar› aç›klamaylaTEKEL iflçilerine ça¤r› yaparak 4-C’nin kader olmad›¤›n› belirtti.Sendikan›n direnifli ad›m ad›m tasfiyeetti¤inin belirtildi¤i aç›klamada 4-C’liçal›flman›n kölelik oldu¤u söylendi.“Hakk›m›z› almak için direnmek vemücadele etmekten baflka çaremizyoktur” denilen aç›klamada TEKELiflçilerine direnifli büyütme ça¤r›s›yap›ld›.“‹flten At›lmalara Son!Gücümüz ÖrgütlüMücadelemizdendir”‹flten at›lan ve daha sonra PaflabahçeDevlet Hastanesi önündeçad›r kurarak direnen ve sonras›ndadirenifli zaferle sonuçlanan TürkanAlbayrak’›n iflten at›lma ile ilgilidavas›na devam edildi.22 Aral›k günü ‹stanbul Üsküdar3. ‹fl Mahkemesi Çiçekçi Adliyesi’ndegörülen dava 28 Aral›k2010 tarihine ertelendi.Dava sonras› Türkan AlbayrakDevrimci ‹flçi Hareketi pankart›n›nönünde k›sa bir aç›klama yapt›. Davaile ilgili karfl› taraf›n mahkemeyebaz› tutanaklar› delil olarak sundu¤unuancak bu delillerin geçersizoldu¤unu de¤erlendiren Albayrakbu tutanaklar›n kendisinin ifltenat›ld›ktan sonra tutuldu¤unu ifadeetti. Türkan Albayrak’tan sonra “‹fltenAt›lmalara Son Gücümüz ÖrgütlüMücadelemizdendir” yaz›l›pankart açan Devrimci ‹flçi Hareketi’debir aç›klama yaparak TürkanAlbayrak’›n direniflinin zaferle sonuçlanmas›n›“örgütlü mücadele”oldu¤unu belirtti. Aç›klaman›n devam›nda,iflçilere, emekçilere sömürüyekarfl› mücadele etme ça¤r›-s› yap›ld›.Eylem “‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”sloganlar›yla sona erdi.TKM Türkü GeceleriSürüyorTrakya Kültür Merkezi’nin 15günde bir yap›lan Türkü Geceleri21 Kas›m günü devam etti.25 kiflinin kat›ld›¤› programdahalk türküleri yine hep bir a¤›zdanseslendirildi. Yaklafl›k iki saat sürenprogramda halk türkülerininyan›nda fliirler de okundu.Yürüyüfl Sat›fllar›SürüyorBursa: 20- 21 Kas›m tarihleriaras›nda Kestel’in Kale mahallesindeve Teleferik’ in Akça¤layanMahallesinde yap›lan dergisat›fl›nda, ülkemizdeki hapishanelergerçe¤inden, katliamlardan veiktidar›n politikalar›ndan bahsedildi.Devletin yapm›fl oldu¤u hukuksuzluklaranlat›ld›.Hatay: Samanda¤'da 19 Kas›mgünü yap›lan dergi sat›fl›nda150 dergi sat›ld›. Daha çok esnaf›ngezildi¤i da¤›t›mda geçim s›-k›nt›s› üzerine sohbet edildi. Zorflartlar alt›nda çal›flt›klar›n› bazensiftah yapmadan kepenk kapatt›klar›n›dile getiren esnafla TürkanAlbayrak'›n zafer kazanmas›yla ilgilisohbet edildi.40Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


Füze Kalkan›na Hay›r!19-20 Kas›m tarihlerinde Lizbon’dayap›lan NATO zirvesindeAnadolu topraklar›na yeni füzeleryerlefltirilmesine karar verildi.Ony›llard›r vatan topraklar›n›nemperyalizme peflkefl çekilmesine,askeri-ekonomik-siyasi her türlüba¤›ml›l›¤a karfl› mücadele edenTürkiye’nin anti-emperyalistleri,devrimcileri bu projeye karfl› bir eylemyapt›lar.‹stanbul’da 26 Kas›m günü GalatasarayLisesi önünde biraraya gelenHalk Cephesi üyeleri “EmperyalistFüze Kalkan›na Hay›r! OrtakDüflman Amerika’d›r” pankart›,“Anadolu’nun Nato-AmerikanÜssü Yap›lmas›na‹zin Vermeyelim”, “DünyaHalklar›n›n Ortak Düflman›Amerika’d›r” yaz›l› dövizlerve k›z›l flamalar açt›lar.20 dakika boyunca“Defol Amerika” marfl› çal›n›rken,“Ortak DüflmanAmerika’d›r”, “Katil ABD‹flbirlikçi AKP” sloganlar›at›ld›.Eylemde bas›na biraç›klama yapan Grup Yorumüyesi ‹brahim Gökçek“savunma” projesi gibi sunulanbu projenin halklarakarfl› emperyalist bir sald›-r› projesi oldu¤unu söylerken,Türkiye halklar›na AKP’ninyalanlar›na kanmamas›, bu emperyalistplan›n orta¤› olmamas› ça¤r›-s› yapt›. “ABD ile askeri, siyasi,ekonomik, kültürel tüm ikili anlaflmalariptal edilmeli! Türkiye topraklar›ndakitüm emperyalist üslerkapat›lmal›, NATO’dan ç›k›lmal›-d›r” denilen aç›klamadan sonraABD bayra¤› yak›larak eylem bitirildi.Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Zorunlu Din Dersi Kald›r›ls›nAlevi Bektafli Federasyonu ‹zmir fiubeleri’nin ça¤r›s› ilebir araya gelen Alevi-Bektafli örgütleri, devrimci örgütler, siyasipartiler ve sendikalar, zorunlu din derslerinin kald›r›lmas›için 24 saatlik oturma eylemi yapt›lar20 Kas›m günü Cumhuriyet Meydan›’nda bir araya gelenörgütler buradan kortejler oluflturarak Konak Meydan›’na yürüdüler.Burada yap›lan konuflmalar›n ard›ndan semah, türküler,fliir dinletileri eflli¤inde 24 saatlik oturma eylemi bafllad›.Gece boyunca da halaylar hiç eksik olmad›.21 Kas›m günü yap›lan konuflmalar ile oturma eylemi sonaerdi.Devrimci Alevi Komiteside eyleme “Zorunlu DinDersi Kald›r›ls›n-‹nanç Özgürlü¤ü‹stiyoruz” yaz›l›pankart› ve k›z›l bayraklar›ile kat›ld›. Yürüyüfl boyunca“Aleviyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,AKP Alevi Düflman›-d›r, Zorunlu Din Dersi Kald›r›ls›n”sloganlar› at›ld›.“Umut OlmayaDevam Edece¤iz”Adana Gençlik Derne¤i üyesi Kurtulufl Y›ld›zokulda afifl ast›¤› ve bildiri da¤›tt›¤› gerekçesiyleözel güvenlik birimleri ve terörle mücadele polisleritaraf›ndan durdurulup taciz edildi ve aç›kçafifllendi¤i dile getirilerek 143 TL para cezas› kesildi.Bununla da yetinmeyen terörle mücadele polisleri,Y›ld›z hakk›nda askeri yarg› organlar›n› vepolisi alenen afla¤›lad›¤›n› iddia ederek savc›l›¤aflikayette bulunmufltur. Polisin sald›r›lar›na sonolarak okul idaresi de kat›ld› ve Y›ld›z’asoruflturma açt›.Konuyla ilgili bir aç›klama yay›nlayan AdanaGençlik Derne¤i, Y›ld›z üzerindeki bu bask›lar›nyeni olmad›¤›n› söyledi. Afifl asman›n meflru birhak oldu¤u belirtilen aç›klamada, Y›ld›z’›n buhaklar›n› kullanarak, anti-bilimsel, despot, paral›e¤itime karfl› mücadele etti¤i vurguland›.Tüm bu bask›lar›n, engellemelerin mücadelelerininönüne geçemeyece¤i söylenen aç›klaman›nsonunda; “Her koflulda örgütlenecek, bilinç tafl›yacak,umut olmaya devam edece¤iz” denildi.Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim41


Kan emicilere ödül, emekçilere ifltenat›lma, polis copu ve biber gaz›Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalistler kan emicileriödüllendirirken, ödüller verip onlar›vitrine tafl›rken, emekçilerin pay›nayine her zaman oldu¤u gibi ifltenat›lmalar, güvencesiz çal›flma, poliscopu ve biber gaz› düflmektedir.Ödüller,dereceler,nifla n l a ronun birkan emiciolmas›n›,birhalk düflman›olma s › n ›gizleye -mez!Ödül, Sabanc›’n›niflbirlikçili¤inedirBir kan emici, bir asalak olanGüler Sabanc› ismini duymayanyok gibidir. Her f›rsatta kendisiniamcas› Sak›p Sabanc›’n›n kan emicilerdünyas›na “kazand›rd›¤›n›”övünçle anlat›p durmaktad›r.Bugün halk›n bafl›na bela olanSabanc› imparatorlu¤unun soygun,talan, ya¤ma ifllerinin, emperyalistlerleyürütülen iliflkilerin do¤rudanbafl›ndaki isimdir.Halka ve devrimcilere karfl› yürütülensindirme, sald›r› ve katliampolitikalar› ile Anadolu’nun emperyalistlerepeflkefl çekilmesinin sorumlular›ndanbirisidir.Emperyalistler kan emici iflbirlikçilerinis›k s›k ödüllerle, niflanlarla,yapt›rd›klar› anketlerde dereceyesokarak ödüllendiriyorlar. Sondönem içinde Güler Sabanc›’ya buamaçla çeflitli ödüller verildi.Son ödülü yine emperyalist tekellerdenald› Sabanc›. Emperyalisttekellerin yay›n organlar›ndan FinancialTimes gazetesi taraf›ndandüzenlenen “Dünyan›n Zirvedeki50 ‹fl Kad›n›” listesinde üçüncü s›-raya yükseldi. Güler Sabanc›, geçeny›lki listede 5. s›rada yer alm›flt›.Listede bu sene birinci s›rada yeralan isim ise bir baflka emperyalisttekelin Pepsi Cola’n›n sorumlusuIndra Nooyi oldu.Emperyalistlerin Güler Sabanc›’yaverdi¤i ödüller, dereceler, niflanlaronun gerçek kimli¤ini gizleyemez.O, halk›n yoksullu¤unun,açl›¤›n›n elbette gerçek sorumlular›ndanbirisidir.Ne halk›n olan ve on y›llard›r sömürdüklerihalk›n zenginliklerinink›r›nt›lar›n› ad›na “sosyal proje”diyerek yoksullara vermeleri onlar›kurtaramaz. Kald› ki, verdikleri herkuruflun, yapt›klar› her okulun, ö¤rencileriçin yapt›klar› her yurt binas›n›nkarfl›l›¤›n› vergiden düflmekte,yani yine halktan almaktad›rlar.Sonuçta bürokrasinin hileleleriile yapt›klar› harcamalar kendiceplerinden ç›kmamaktad›r.O nedenle Sabanc› Vakf› taraf›ndanyoksullaflt›rd›klar› kad›nlar,gençler ve engelliler için “ToplumsalGeliflme Hibe Program›” ad›alt›nda verdikleri 1.2 milyon TL’ninde hiçbir anlam› yoktur.Halk düflman› yüzlerini, ödüllerle,niflanlarla, “sosyal” projelerlegizleyemezler.Servetini katlayanbir düzenbaz‹stanbul Büyükflehir BelediyeBaflkan› Kadir Topbafl, BelediyeBaflkanl›¤›na “halka olan hizmetaflk›ndan” dolay› seçilmedi. Onuoraya getirenler, s›radan bir bürokrat›de¤il, tekeller için iflbitirici birdüzenbaz oldu-¤unu bilerek getirdiler.‹stanbul’uemperyalist tekellereve iflbirlikçilerinepeflkeflçekmek içinherfleyi yapanTopbafl, ‹stanbul’da1 milyonemekçinin evleriniy›karak, ilçeleri, mahalleleripatronlara pazarlama haz›rl›¤› yapmaktad›r.Bu hizmetlerinden dolay› da BMüyesi 136 ülkenin binlerce yerel yönetimininüyesi oldu¤u BirleflmiflKentler ve Yerel Yönetimler Teflkilat›’n›n(UCLG) yeni baflkan› seçildi.Ekonomist dergisinin yapt›¤›bir araflt›rmada Türkiye’nin en zenginlerininservetlerini katlad›¤› ortayaç›kt›. Asalaklar içinde ‹stanbulBüyükflehir Belediyesi Baflkan› KadirTopbafl’›n ya¤ma ve talandayükselifli de dikkat çekiciydi.Topbafl’›n “Halk için belediyecilik”yalan›, as›l olarak, h›rs›zl›¤›n›,vurgunlar›n›, ya¤ma ve talandan nas›lpay ald›¤›n› gizlemesinin arac›-d›r.B‹M ma¤azalar zincirinin anaortaklar›ndan olan Topbafl ailesi, 1-1.5 milyar dolarl›k servetle “Enzengin 100 Türk” listesinde 83’üncüs›radan 51’inci s›raya ç›km›flt›r.Yükseldi¤i her s›ra, ne kadar büyükbir soygun gerçeklefltirdi¤ininkan›t›d›r. ‹stanbul halk› soyuluyor.Topbafl’›n zenginler listesindekiyükseliflinin anlam› budur.Gazetelere yans›yan bilgileregöre, Kadir Topbafl’›n damad› dahayvanc›l›k sektörüne girecekmifl;Topbafllar›n ya¤mas› büyüyerek devamedecek demektir.42Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


Kad›n emekçilerin yüzde 60.5’i güvencesiz!Güvence D‹RENMEKTED‹RKad›n ve çocuk eme¤inin çokdaha ucuza sat›n al›nmas› kapitalizminadeta genel kural› gibidir. Kapitalizminortaya ç›k›fl›yla birlikte kad›nve çocuk eme¤ini ac›mas›zcasömüren kapitalistlerin sömürüsübugünde devam etmektedir.Belki dünden fark› sömürünündaha a¤›r olmas›, çal›flma koflullar›-n›n a¤›rl›¤› ve en önemlisi ise kad›nlar›nhiçbir sosyal güvenceye sahipolmadan sömürülmeleridir.Yap›lan araflt›rmalara göre, kad›nemekçilerin yüzde 60.5’i hiçbirgüvencesi olmadan güvencesiz çal›flt›r›lmaktad›r..T›pk› kapitalizminilk geliflme y›llar›nda ac›mas›zcasömürülen kad›n emekçiler gibidirbugünün kad›n emekçileri.Neredeyse, 160 y›l öncesinin koflullar›yaflat›lmaktad›r kad›n emekçilere.Hiçbir güvenceleri olmadanSema Karab›y›k(Yeni fiafak)Müebbet yoksullukSon zamanlarda televizyona ç›-kan kad›nlar aras›nda ekrana en çokyak›fland› Türkan Albayrak. Hakl›mücadelesini kazanman›n verdi¤ima¤rur ifadeyi gururla tafl›yan; neistedi¤inin, ne kazand›¤›n›n çok fark›ndabir kad›n. 118 gün devameden direnifl, 7 günlük açl›k grevindensonra ifline geri döndü¤ü, hakl›bir zafere imza att›¤› için ekrandayd›.Paflabahçe Devlet Hastanesi'ndetemizlik iflçisi olarak çal›fl›rken,sendikal› olmak istedi¤i için tafleronfirma taraf›ndan iflten at›lm›flt› TürkanAlbayrak. Daha önceki iflindende ayn› gerekçeyle at›lm›fl, dava sonucundaifle yeniden dönmüfl amahastaneye sürgün edilmiflti. Sar›-yer'de oturan Türkan Han›m'›n Paflabahçe'yegidip gelmeyece¤ini he-Bas›ndan... Türkan Albayraksap edenlere inat 5 y›l boyunca gidipgeldi. Tafleronlaflt›rmaya, güvencesizçal›flmaya, eme¤inin sömürülmesineisyan edince kap›n›nönünde buldu kendini bir kez daha.Haks›z yere iflten at›lmas›n›n hakk›-n› sonuna kadar arad› ve kazand›sonunda.‘Lise mezunusunuz daha farkl›bir ifl bulabilirdiniz’ diyen fiirinPayz›n’a ‘keflke hastane temizli¤inie¤itimli kifliler yapsa’ diyerek; asl›ndatemizli¤in alt s›n›fa, e¤itimsizs›n›fa ait olmad›¤›n› hat›rlatt› o akflamTürkan Albayrak. Verdi¤i birkaçörnekle görünürdeki temizli¤inasl›nda hiç de hijyen olmad›¤›n›nalt›n› çizerek. 500 lira civar›ndakimaafl›na tekrar kavuflabilmek içinvurgusunu yapanlara; önemli olan›nkazan›lan para de¤il; inand›¤› fleyleru¤runa hakl› oldu¤u konuda sonunakadar mücadele vermenin öneminihat›rlatt›. Türkan Albayrak kadargünde 12 saat çal›flt›r›ld›klar› sa¤l›ks›ztekstil atölyelerinden, temizlikifllerine, fabrikalara kadar sömürülmektedirkad›n emekçilerineme¤i.Türkiye’de 23 milyon 195 binkifliden 10 milyon 383 bininin hiçbirsosyal güvencesi yoktur. 6 milyon636 bin kiflilik kad›n istihdam›ndan4 milyon 16 bininin güvencesizçal›flt›r›ld›¤› aç›kland›.Son bir y›ll›k dönemde istihdamedilen kad›n say›s› 442 bin kiflilikart›fl gösterirken bunun 269 bin kiflilikbölümü yine güvencesizdir.Asl›nda rakamlar›n söyledi¤i fludur;Genel olarak emekçileri güvencesizçal›flt›ran asalaklar›n kad›nemekçilerin neredeyse yar›dan fazlas›n›hiçbir güvence olmadan çal›flt›rd›klar›ortadad›r.Kad›n emekçiler bu durumu elbettebir zorunluluk, de¤iflmez birkural olarak göremezler. Patronlar›nkad›n emekçileri ac›mas›zca sömürülerininalt›nda, onlar›n örgütlü olmamalar›n›n,örgütsüzlüklerinin pay›da vard›r.Kad›n emekçilerin bu konudafazla seçenekleri yoktur. Ya TürkanAlbayrak gibi direnecek kad›nemekçiler ya da sömürü a¤›rlaflaraksürecektir. Kad›n emekçiler, sosyalgüvencesizli¤e, a¤›r sömürüyekarfl› Türkan Albayrak’›n direnifliniörnek almal›d›r.O direnifl ayn› zamanda kad›nemekçilerin nas›l direnecekleri konusundabir örnektir de. Zira direnmektenbaflka seçenek yoktur.kendimize yapt›klar›m›za inansakve savundu¤umuz fleylerin arkas›ndadimdik durabilsek daha farkl›olurdu dünya. En az›ndan daha yaflan›l›rbir yer olurdu. (14 Kas›m2010)***Aziz Çelik(Birgün)Türkan Albayrak’›n gösterdi¤iPaflabahçe Devlet Hastanesiönünde 7 günü açl›k grevi olmaküzere 118 gün boyunca direnen TürkanAlbayrak direnerek, kazand›:‹fline geri döndü. Türkan Han›m›n118 günlük direnifli haks›zl›¤a karfl›insan onurunun ve iradesinin yenibir örne¤i oldu. Haks›zl›¤a, adaletsizli¤ekarfl› direnerek kazanman›nmümkün oldu¤unu gösterdi Albayrak.Su damlalar›n›n ›srar› ve sürekli¤itafllar› delebilirmifl. Bir kez dahagördük. Türkan Albayrak y›llarsonra Paflabahçe’ye tekrar iflçi direncinive onurunu geri getirdi. TeflekkürlerTürkan Albayrak. ((11Kas›m 2010)Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim43


DEV-GENÇ TEKT‹R, K‹MSEN‹N TEKEL‹NDE DE⁄‹LD‹RYaz›lacaksa Gerçekten “YTÜ’DE YAfiANANLAR ÜZER‹NE” Yaz›lmal›d›r!Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde19 Ekim Sal› günü TKP’li ö¤rencilereast›klar› duvar gazetesinin, kendilerineMüslüman Gençlik diyengericiler taraf›ndan, kald›r›lmas› dayat›lm›fl,ertesi gün, yani 20 Ekimgünü, TKP’li ö¤renciler sald›r›yau¤ram›flt›. Gençlik Federasyonu busald›r›larda "Müslüman Gençlik”ad›ndaki gerici güruhun olas› birsald›r›s›na karfl› TKP’li ö¤rencilerinyan›nda olmufltur.21 Ekim günü Müslüman Gençlik,TKP’nin afifllerinin sökülmesiiçin Tonoz Kafe önünde topland›.Bunun üzerine yaflanan gerginli¤ibahane eden polis ve ÖGB tüm afifllerinindirilmesini söyledi. GençlikFederasyonu, Ekim Gençli¤i, Genç- Sen; polisin ve ÖGB’nin afifllereyönelik sald›r›s›na karfl› duracaklar›n›belirttiler. Tonoz’a coplarla, bibergazlar›yla zorla giren polisinkarfl›s›nda gerçekleflen ö¤rencilerinbirlikteli¤i ve kararl›¤› olmas› gerekengibiydi. Fakat ayn› birliktelikdaha sonra oluflturulamad›.‹flte tam bu noktada, bundansonra yaflananlar›, Ekim Gençli-¤i’nin K›z›lbayrak.net sitesinde 6Kas›m tarihli "YTÜ de YaflananlarÜzerine” bafll›kl› yaz›s›nda yap›lançarp›tmalar› ve yanl›fllar› düzelterekanlatmam›z do¤ru olacak. EkimGençli¤i yaz›s›na sürecin nas›l geliflti¤inianlatarak bafll›yor ve busald›r› karfl›s›nda örgütlerin ald›¤›tav›rlar› yaz›yor. Ve yaz›n›n bir bölümündediyor ki; "…Bunun yan›ndaise burjuva gericili¤ine ve faflistbask›ya karfl› gösterilen tepkiler silikleflmifltir.Cuma günü ise içindeGençlik Federasyonu, Kald›raç,YDG ve + ‹vme Genç ile birliktesüreç örülmeye bafllam›flt›r. Sald›r›-y› ve ard›ndaki YÖK düzenini teflhireden, bu yolla üniversitelerde oluflturulanablukaya iflaret eden bu çal›flmadaise Gençlik Federasyonu’nun "Yan yana gelmeyiz” tutumuüzerine isim nedeniyle Kurtulufl YolundaDev-Genç de ayr›lm›flt›r.Aç›kt›r ki; bir yanda miras› sahiplenmekile onu tekelinde görmekbirbirine kar›fl›rken di¤er yanda butürden çarp›kl›klar ifl yapmaman›nk›l›f› haline gelmektedir. Tüm yaflananlar›ntozu duman› da¤›ld›¤›ndaise geride parçal› ve ilkesiz bir tabloortaya ç›km›flt›r.Yaz›da bize yap›lan elefltirilerecevap vermeden önce sald›r›dansonra yaflanan tart›flma sürecini anlatmakgerekiyor.22 Ekim Perflembe günü sald›r›dansonra Gençlik Federasyonuve Ekim Gençli¤i, afifllerin kald›r›ld›¤›kafeye tekrar girilmesi yönündeortak bir tav›r ald›lar. Fakat TKP’liö¤renciler "marjinallefliriz" diyerekTonoz Kafe’ye girmeden önce bas›naç›klamas› yap›lmas›n› önerdiler.Bunun üzerine isim tart›flmalar› bafllad›.Gençlik Federasyonu olarakimza konusunda "devrimci - demokratö¤renciler” olmas›n› önerdik.Ekim Gençli¤i’nin kabul etti¤ibu ismi, TKP’li ö¤renciler ve Ö¤renciKolektifleri kabul etmedi. Dahasonra önerdi¤imiz "YTÜ ö¤rencileri”imzas›na ise Genç - Sen karfl›ç›kt›: " Ö¤renciler” ad› alt›nda kendileriniifade edemeyeceklerini söylediler.Gençlik Federasyonu olarakortak bir karar al›namad›¤› ve gereksiztart›flmalarla zaman kaybedildi-¤ini belirterek yap›lan bas›n aç›klamas›nakat›lmad›k. Fakat olas› birsald›r›ya karfl› bas›n aç›klamas›n›nyap›ld›¤› bölgede bekledik. Ayr›caafifllerimizin as›ld›¤› kafeyi kontroletmek için gitti¤imizde ÖGB’nintüm afiflleri söktü¤ünü gördük. Bununüzerine Dev-Gençliler olarakafifllerimizi ellerinden alarak tekrarayn› yerlerine ast›k. Bunun üzerineEkim Gençli¤i, Gençlik Federasyonu’nunbu tavr›n› elefltirmifl ve ayr›hareket etmesinin yanl›fl oldu¤unusöylemifltir.Ortada olan fludur, reformizmkorkakl›¤›n›n teorisini marjinalleflmesaçmal›klar›yla, pankartta yaz›lacakismi bahaneleriyle yap›yor, Dev-Gençliler bu konuda birli¤i sa¤lamakiçin en ortaklaflabilinecek önerileriyap›yor fakat bu konuda devaml›elefltiren örgüt durumunda olanEkim Gençli¤i’nden destek bulam›-yor, aksine sald›r›lara karfl›, devrimcitav›r ald›¤› için elefltiriliyor. Olaylar›ngeliflimine bakt›¤›m›zda, ortadadevaml› bir elefltiri hali vard›r ama iflarkadafllar›n as›l elefltirileri olan "iflyapmaman›n bahanelerini” üretmeolunca, bu konuda Ekim Gençli¤iad›na daha fazla örnek verebiliriz.Bu konuyu yaz›n›n ilerleyen bölümdeörnekleyece¤iz.Ekim Gençli¤i’nin "ayr› hareketetme” elefltirisi üzerine bizler de;birlikteli¤in bizim taraf›m›zdan bozulmad›¤›n›,zaten aç›klamadan önceböyle bir birlikteli¤in bile sa¤lanamad›¤›n›söyledik.Daha sonra okulda yaflananlar›de¤erlendirmek ve okuldaki faflistsald›r›lara karfl› birlikte mücadeleetmek amac›yla akflam yap›lan toplant›da,TKP’li ö¤renciler, Ö¤renciKolektifleri ve Gençlik Muhalefetitoplant›dan ayr›ld›lar. Geriye kalansiyasetler ortak bir çal›flmadan yanatav›r koydular. ‹mza konusunda tekrartaraf›m›zdan sunulan "devrimci- demokrat ö¤renciler” imzas› kabuledilmedi ve ayr› ayr› örgütisimlerinin yaz›lmas› konusunda44Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


karar al›nd›.Daha sonra Ekim Gençli¤i’nin“Dev-Genç’i tekelinde görmek” gibibir apolitiklikle de¤erlendirdi¤itart›flma gerçekleflti. SDP’nin KurtuluflYolunda Dev-Genç ismini kullanmakistemesi üzerine do¤al olarakGençlik Federasyonu olarak bunakarfl› ç›kt›k: Dev-Genç’in miras›-n›n sürdürücüleri oldu¤umuzu, geçmifltenberi bu isim alt›nda bedellerödedi¤imizi ve ödemeye devam etti¤imizive bu ismin bu flekilde rahatçakullan›lamayaca¤›n› anlatt›k.Bunun üzerine tart›flabilecek, savunabilecekherhangi bir fleyi olmayanSDP bu birliktelikte yer almayaca-¤›n› söyleyerek ayr›ld›. Ard›ndanEkim Gençli¤i ise, daha sonra yaz›-lar›nda da yazd›klar› gibi, GençlikFederasyonu’nu, isim tart›flmas› yüzünden,birlikteli¤i bozmakla suçlad›.Fakat yine de DEV-GENÇ’lilerolarak olmas› gerekeni yapt›k vebirlikteli¤i bu apolitik tutuma karfl›da¤›tmamak için elefltirileri Dev-Genç’e yarafl›r olgunlukla yan›tlad›kve sonunda Gençlik Federasyonu,Ekim Gençli¤i, Kald›raç, YDG,+ ‹vme Genç olarak faflist sald›r›larakarfl› birlikte olma karar› ald›k.25 Ekim Pazartesi günü ise okulyönetimi ihtiyati tedbir karar› ç›-kartt›¤›n› söyleyerek, 26 ö¤rencininokula giriflini engelledi. Bunun üzerineGençlik Federasyonu olaraksoruflturma ve cezalara karfl› birkampanya yapmay› önerdik. Yap›-lan sald›r›lara karfl›, birkaç bas›naç›klamas›n›n, s›n›rl› bir iki bildirida¤›t›m›n›n ötesine geçilmesi gerekti¤ini,bu konuda s›n›rl› düflünülmemesigerekti¤ini, gücümüz oran›ndamilitan mücadeleyle bu sald›-r›y› geriletebilece¤imizi ve somutönerilerimizi söyledik. Fakat di¤ersiyasetlerle yapt›¤›m›z toplant›dabir bas›n aç›klamas› yap›lmas›ndanöteye ortak bir karar ald›ramad›k.Yap›lan tart›flmalarda herkes kendinidayatm›flt›r. Genç - Sen aç›klamayaflamalar›yla kat›lacaklar›n›toplant›da böyle bir karar al›nmam›flolmas›na ra¤men, aç›klama esnas›ndasöyledi. Fakat bu ciddiyetsiz,ç›karc› tarzlar› kendilerine deengel oldu ve flamalar› unuttuklar›için açamad›lar. Toplant›da kararlaflt›r›lmamas›nara¤men ço¤u siyasetkendi temsilcilerini konuflturdu.(SDP, TKP, Halkevleri). Bu aç›klamadansonra birliktelik da¤›lm›flt›r.Fakat bizleri kolayca her kofluldahaks›zca elefltirebilen Ekim Gençli-¤i yap›lan bu aç›k siyasi üçk⤛tç›l›-¤› elefltirmemifl, mahkûm etmemifltir.Reformizm de solun bu sorgulamayandurumunu bildi¤i için "yapt›moldu” tavr›yla hareket etmifltir.Birebir bulup konuflmak istedi¤imizdeher zamanki ciddiyetsizlikleriylebafllar›ndan savmaya çal›flt›lar.Ekim Gençli¤i’nin yapt›¤›“Dev-Genç ismini tekelimizde gördü¤ümüz”idealist düflüncesini do¤ruanlamak için yukar›da arkadafllarlailgili verdi¤imiz örneklere iyibakmak gerekiyor. Devaml› birelefltiri hali ama ona denk düflmeyenbir pratik.Ekim Gençli¤i flu durumu anlam›yorya da anlamamazl›ktan geliyor:Dev-Genç sadece bir isim de-¤ildir. Yap›lan tart›flmalarda bir miras›paylaflamamak gibi bir anlay›fllade¤erlendirilemez. Ortada olanbir durum yoktur. Her fley kesin, köflelidir.Dev-Genç 41 y›ld›r onuniçin bedel ödeyenlerin omzunda getirilmifltirbu günlere. Herkesin(flimdi kendine Dev-Genç diyentüm siyasetler dahil) ad›n› anmayakorktu¤u günlerde, Cephe gelene¤iDev-Genç’e hakk›n› teslim etmiflonu bir dakika olsun sahipsiz b›rakmam›flt›r."Devrimcili¤in" yurtd›fllar›natafl›nd›¤› günlerde Dev-Gençsavaflmaya devam etmifl, aç›k faflizminkurumu olan, YÖK’ün kuruluflunuYÖK binas›n› bombayla tahripederek protesto ediyordu. Devrimcihareket ilk dergisinin ad› Dev-Gençolarak ç›karm›flt›. ‹stanbul’un yoksulgecekondular›n› halkla birliktegerçek Dev-Gençliler kurmufltu vefaflizme karfl› halka birlikte savunmufltu,yine 80’lerde faflist cuntan›nhalk›n üstüne bir karanl›k gibi çöktü¤ügünlerde bir kar makinesi gibiokullar› bofl, halk›n mücadelesinisahipsiz b›rakmayan yine bu gelenektir.Doksanlarda ö¤renci gençli-¤in akademik - demokratik mücadelesinimilitan bir tarzda ele al›p kitleselboykotlar, forumlar örgütleyen,gözalt›lar da kay›plar›n, iflkencelerin,yarg›s›z infazlar›n had safhayaulaflt›¤› günlerde bir an olsungerilemeyip faflizme karfl› mücadeleyibüyüten gelenek, bugün arkadafllar›ntekelinizde görüyorsunuzdedi¤idir. Hay›r, Dev - Genç ortadabir fley de¤ildir. O hiç sahipsiz kalmam›flt›rve onu savunanlar onunhakk›n› hep vermifltir.84-96-2000 ölüm oruçlar›nda,emperyalizmin ve oligarflinin karfl›-s›nda Dev-Gençliler’in saf› nettir,gerçek Dev-Gençliler bellidir. Vehala bu gelenektir okullarda, boykotlarda,grevlerde olan. Çok uzaklaragitmeye gerek yok, iflte daha birsene önce 40. y›l›m›zda 500 km ‹stanbul’danAnkara’ya ad›m ad›m,baz›lar›n›n “gereksiz gördü¤ü”“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca-¤›z!” fliar›yla yürüdük. “AmerikaDefol Bu Vatan Bizim” diyerek 40.y›l›m›z› anti- emperyalist bir kampanyayladuyurduk halk›m›za vb.bir çok militan eylemi örgütledikbu, solun yozlaflt›¤›, halk›n gözündeumut olmaktan uzaklaflt›¤› günlerde.Ve bir sene içerisinde 17 DEV-GENÇ’li at›ld› tecrit hücrelerine.Bu say› bile bugün mücadele edenlerinkim oldu¤unu ve Dev-Gençlili¤inne demek oldu¤unu gösteriyorama bunu Ekim Gençli¤i göremiyor.Ya da görüyor ama kendilerinebile itiraf edemiyor. Ama kimsekorkmamal›d›r Gerçek Dev-Gençlilerisahiplenmekten. Çünkü halk›-m›z›n mücadelesini büyütecek do¤rutav›r budur.Ayr›ca bu yaz›n›n ard›ndan yaz›-y› sormak ve yazd›klar›n›n haks›zoldu¤unu belirtmek için EkimGençli¤i’nden arkadafla “tart›flmalar›ifl yapmaman›n bahanesi” olarakde¤erlendirmelerinin adaletsiz oldu¤unu,bizim yapt›klar›m›z›n, söylediklerimizinortada oldu¤unu söyledik.Bunun üzerine yazd›klar›n›savunamayan arkadafl, " biz onu sizeyazmad›k” demifltir. Öyle olmuflturdesek bile flu bir gerçektir; e¤erbir yaz› yaz›yorsan›z her fleyi netSay›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim45


Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010koymak zorundas›n›z. Mu¤lak, yorumaaç›k iddialar ciddiyetsizdir veadaletsizliklere aç›kt›r ki; bu da öylebir fleydir. ‹fl yapmaman›n teorisiniyapmak DEV-GENÇ’lilerin de¤iloportünizmin tavr›d›r. Biz y›llard›rbu anlay›fl›, solun bu prati¤ini mahkûmetmifl bir hareketiz. Böyle birelefltiri devrimci dostlu¤a, hakkahakkaniyete s›¤maz.Bizim ilkeli, halk›m›z›n mücadelesinibüyütecek her türlü birli¤insavunucusu oldu¤umuz ortadad›r.Aksine baflta Ekim Gençli¤i olmaküzere di¤er solun bundan kaç›nd›¤›-n› daha geçen sene yapt›¤›m›z "paral›e¤itime karfl› ortak, genifl birkampanya yapal›m” önerimizin tümörgütler taraf›ndan çeflitli bahanelerlereddedilmesinde gördük. Vearkadafllar taraf›ndan birlikteli¤iyapmaman›n nedeni olarak gösterilenhiçbir gündemde gerçeklefltirilemedi.Demek ki sorun gündemlerininmeflguliyeti de¤ildi! Gelin Ankarayolunu birlikte yürüyelim, birliktegüç olal›m dedik ama destekbulamad›k. Bu dönem di¤er soluntutumu bir yana Ekim Gençli¤i’ninde engel olarak öne sürdü¤ü soruflturmalarakarfl› bafllatacaklar› kampanyayd›.Ama bu paral› e¤itimekarfl› örgütlenecek ortak bir kampanyayaengel de¤ildi. Nas›l yapaca¤›m›z›tart›fl›rd›k, konuflurdukama ortaklaflman›n bir yolunu bulurduk.Ama bu konuda mesele önerininDev-Gençliler taraf›ndan yap›lm›flolmas›yd›. ‹ddias›zl›kt›. ‹fltesize ifl yapmaman›n bahanesi.Abart› ve Yalan DevrimcilerinTarz› De¤ildir!Ayr›ca k›s›r isim tart›flmalar› arkadafllar›nçok istedi¤i ve olmuyordiye kendi d›fl›nda tüm örgütlerisuçlad›¤› "birli¤in", bu konuda yaz›lm›flolan yaz›da nas›l " YTÜ Direnifli" dayatmas›na kurban edildi¤iyazm›yor. O halde biraz biz anlatal›m:Soruflturma ve cezalara karfl›birlikte mücadele vermemiz için di-¤er solla tekrar topland›k. Fakat imzatart›flmalar› tekrar gündeme geldi.Özelikle ›srarla ortaklaflabilmekiçin önerdi¤imiz "Soruflturma CezaKarfl›t› Ö¤renciler, Ekim Gençli¤ive Genç-Sen taraf›ndan kabul edilmedi.Ekim Gençli¤i ›srarla imzan›n“YTÜ Direnifli” olmas› gerekti-¤ini söyledi. Biz ise bunun bir dayatmaoldu¤unu ve "YTÜ Direniflinin”kendilerinin bir kampanyas›oldu¤unu hat›rlatt›k." Fakat bu konudabiz bunda kararl›y›z d›flar›dabiz bu isimle yapaca¤›z, içeride deyap›lacak olanlara destek veririz”diyerek ne kadar birlikten yana olduklar›n›göstermifllerdir.Bu konuda arkadafllara birkaçtavsiyemiz olacak. Her ad›na "direnifl"denen eylemlilik, bir direnifl niteli¤itafl›sayd› bugün devrimci mücadeleninmeflrulu¤u halk›m›z›n gözündedaha meflru, kazand›¤›m›zmevziler daha genifl olurdu. Bu yüzdenarkadafllar›n uzun süredir buisimle yürüttükleri çal›flma onlar aç›-s›ndan bir direnifl olarak görülebilirama bu bizce abart›c› bir tarzd›r. Fakatflunu da aç›kça söyleyebiliriz ki;arkadafllar gerçekten bir fleylere öncülüketmek istiyorsa, getirecekleri,gençli¤in akademik- demokratikmücadelesini gelifltirecek, anti-emperyalist,anti- faflist, ilkeli her öneriyitüm samimiyetimizle de¤erlendiririzve ona tüm gücümüzü katar›z.Çünkü biz Dev-Gençiz. Kendimizegüveniyoruz, halk›m›za güveniyoruz,grup ç›kar›n› gözetmek yazmazbizde. Bizim istedi¤imiz tek fley samimiyetve adalet. Bunlar› sa¤lamakad›na ilkelerimizden taviz vermeden,gerekiyorsa esneriz de, elimizdengelen bütün çabay› gözetiriz. Amaiflin içinde reklam varsa buna harcayacakbofl vaktimizin olmad›¤›n› daherkes bilmelidir.Biz Dev-Genç olarak mücadeleetmeye ve bedel ödemeye devamediyoruz. Bunun en somut örne¤iniTürkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n verilerinegöre somutlamak istiyoruz.Verilere göre Ocak ay›ndan bu yanaçeflitli gerekçelerle 376 üniversiteö¤rencisi gözalt›na al›nd›. 50 üniversiteö¤rencisi tutukland›. Ve tutuklanan50 ö¤renciden 17’si GençlikFederasyonu üyesi. Yani Dev-Gençliler “Peki biz ne yapt›k tutuklanacak;6 Kas›mlar’› Dev-Genç’eyarafl›r militanl›kta örgütledik,“Amerika Defol Bu Vatan Bizim”dedik, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” talebiyle,liselerde ve üniversitelerdebinlerce imza toplad›k. Bu kampanyay›örgütlerken Edirne’de, Kars’ta,Erzincan’da linçlere u¤rad›k, iflkencelerdengeçirildik, tutukland›k. Yabanc›ülkelerden gençlik örgütlenmelerininde kat›l›m›yla, Gençlik veÖrgütlenme Kurultay›’n› gerçeklefltirerek,Birinci Uluslararas› Dev-Genç Kültür fienli¤i’mizi düzenledik,polisin provokasyonuna karfl›barikatlar›m›z› kurarak direndik vedört arkadafl›m›z› tutsak verdik. ‹stanbul’danAnkara’ya ad›m ad›m500 km yürüdük. Ve polis barikatlar›nayüklene yüklene açt›k Meclisegiden yolu imzalar›m›z› vermekiçin. Bu de¤erleri sadece geçen seneiçerisinde yaratt›k ve sunduk Türkiyegençli¤inin mücadele tarihine.fiimdi soruyoruz Ekim Gençli-¤i’ne Dev-Genç’lilere adaletsizlikyapmadan önce flunlar› nas›l cevapl›-yorsunuz; Biz bu kadar eylemi, kampanyay›gerçeklefltirirken siz neleryap›yordunuz, neler yapt›n›z? Sadecebu sene 17 tutsak vermiflken, sizintecrit hücrelerinde kaç tutsa¤›n›zvar? S›n›flar mücadelesinde tutsak say›lar›önemlidir, mücadelenin neresindeoldu¤unu gösteren net verilerdir.Evet, Ekim Gençli¤i kendiniabart›p, DEV-GENÇ’i karalamaamaçl› elefltiriyi, bu sordu¤umuz sorularçerçevesinde tekrar gözden geçirmelidirve inan›yoruz ki bunu sa¤l›kl›bir flekilde yapt›¤› takdirde do¤rular›görecektir.Ekim Gençli¤i’ne tüm samimiyetimizve dostlu¤umuzla son olarakdiyoruz ki; e¤er gerçekten Dev-Genç’i bilmiyorsan›z anlatmaya,hem de ›srarla anlatmaya gönüllüyüz.Siz bu samimiyetteysenizemek vermekten bir an olsun çekinmeyece¤imizakl›n›zda olmal›d›r.Gelin ve DEV-GENÇ’i DEV-GENÇ’lilere sorun ve onlardan ö¤renin,size yak›flan budur.46Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


Emperyalist ülkelerdeuyuflturucu ba¤›ml›l›¤› art›yorAvrupa Uyuflturucu ve UyuflturucuBa¤›ml›l›¤›n› ‹zleme Merkezitaraf›ndan yap›lan araflt›rmaya göre‹ngiltere Avrupa' n›n en çok kokainkullanan ülkesi oldu.‹ngilizlerin % 9.4'ünün hayat›ndaen az bir kez kokain kullanm›floldu¤unu, 15-34 yafl aras›ndakilerin% 15'inin en az birkez, % 6.2'sininde son 12 ayda kokain kulland›¤›n›ortaya koydu. Kokaine ba¤l› ölümlerdebir art›fl oldu¤u belirtildi.Okullarda yap›lan anketlerde 15-16 yafl aras›ndaki çocuklar›n % 6's›-n›n kokaini denedi¤i ortaya ç›kt›.Yoksul Haiti halk› 200 bin Haitili’ninkatledildi¤i depremden sonraflimdi de kolera salg›n›n› yafl›yor.fiu ana kadar 1200 Haitili yaflam›n›kaybetti.Tedavi görenlerin say›s› 18 binigeçti. Binlerce Haitili kolera salg›-n› ile karfl› karfl›ya. Halk›n temiz susorunu ile karfl› karfl›ya b›rak›lmas›sonucu kolera salg›n›n tüm ülkeyeyay›lmas› söz konusudur.Depreminde, koleradan ölümlerindesorumlusu yoksulluk ve halk›yoksullaflt›ran emperyalistlerdir.Bu gerçe¤e karfl›n Haiti halk›na koleran›nsorumlusu olarak BM’nin“Bar›fl Gücü”ndeki, Nepalli askerlergösterildi.Bir yandan koleran›n yay›lmas›,yoksul komflu ülkelere s›çramas›ndanendifle edildi¤i aç›klan›rken di-¤er yandan ise hiçbir emperyalistkolera salg›n›n› önlemek için parma-¤›n› bile oynatm›yor. Yani “özgürUyuflturucunun serbestçe sat›ld›-¤›, kimi ülkelerde kullanana devleteliyle verildi¤i emperyalist ülkelerdegençlik ve halk adeta uyuflturucukullanmaya özendirilmektedir.Avrupa çap›nda uyuflturucu tedavisigören insan say›s› 1993 y›l›naoranla 10 kat artarak 670.000' e ç›kt›.Uyuflturucu yaln›zca gençleraras›nda de¤il, yafll›lar aras›nda dayayg›n. Avrupa Birli¤i ülkelerinde40 yafl›n›n üzerinde olan uyuflturucukullan›c›lar›n›n 1 milyonun üzerindeoldu¤u belirtiliyor.Kolerayoksullar› vuran hastal›k!dünya” Haiti halk› için seferber olmuyor.Hastal›k için yard›m edilmiyor.Doktorlar, ilaçlar gönderilmiyor.Kendi ç›karlar› söz konusu oldu¤undahemen tüm ülkeleri seferbereden emperyalistler, ölenlerHaiti’nin yoksul halk› olunca sessizli¤iseçtiler.Ölü say›s›n›n art›p artmayaca¤›bir yana ama Haiti’de yaflananlarezilen halklara nas›l davran›ld›¤›,halk›n nas›l bir yaflama zorlanm›floldu¤unu bir kez daha gösterdi.Kolera salg›n› nedeniyle hastaneyekald›r›lmayan Haitililer sokaklardadüflüp ölüyor. ‹nsan yaflam›n›nkutsall›¤› üzerine nutuk atanemperyalistlerdir bu tablonun yarat›c›lar›d›r.Ölülerin sokaktan topland›¤›,halk›n böylesine de¤ersizlefltirildi¤ibir ülkedir Haiti.Yoksul halklar› böylesi durumlaradüflürenler, ölümlerin de gerçeksorumlusudur.AmerikaKuzey Kore’deprovokasyonpeflindeNATO Zirvesi’nde ‹ran’a karfl›füze kalkan› karar› al›n›rken, hemenard›ndan hiç de tesadüfi olmayanbir biçimde Kuzey Kore’yekarfl› da provokasyon giriflimleribafllad›.Kuzey Kore de emperyalizmera¤men nükleer güç sahibi olan,ülkesini emperyalist tekellerinya¤ma ve talan›na açmayan bir ülkedirve bu nedenle de emperyalizminhedefindedir, emperyalistlerin“fler ekseni” listesine al›nm›flt›r.‹ran’a yönelik tehdidin füzekalkan›yla daha da boyutland›r›ld›¤›bir süreçte, burjuva gazetelereKuzey Kore’nin Güney Kore’yibombalad›¤› haberleri yans›d›.Ama gerçek bu de¤ildi.Tersine, Kuzey Kore’nin burnunundibinde tatbikat yaparakprovokasyonu bafllatan ve KuzeyKore topraklar›na bomba atan GüneyKore’ydi. Kuzey Kore bunacevap vermiflti.Provokasyon, sonraki günlerdede sürdürüldü, Güney Kore, KuzeyKore topraklar›na 80 top at›fl›yapt›.Provokasyonu sürdürme ifliniise önümüzdeki günlerde Amerikado¤rudan devral›yor. OnbinlerceAmerikan askeri, uçak gemileri,savafl uçaklar›, “tatbikat” için GüneyKore’ye gidiyor... Tatbikat diyeadland›r›lan, Kuzey Kore’yeyöneltilmifl askeri tehditten baflkabir fley de¤ildir.Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim47


Avrupa’daUzun YürüyüflSürüyor...MagdeburgSay›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Almanya’da Anadolu Federasyonuüyeleri keyfi olarak üyelerinitutuklan›p tecrit edilmelerini protestoiçin kent kent uzun yürüyüfllerinedevam ediyorlar. Gidilen her ildeyap›lan eylemler, paneller ve bildirida¤›t›mlar›yla yaflanan hukuksuzlukanlat›l›yor ve 129a ve b yasalar›nakarfl› birlikte mücadele etme ça¤r›s›yap›l›yor.Cemile Ayy›ld›z✔ Gitti¤imiz baz› flehirlerde parlamentolaragidildi, dosyalar ve uzunyürüyüfl hakk›nda bilgiler verildi. Buarada sol parti milletvekilleriyle görüflüldü.Gitti¤imiz her bölgede bildirilerda¤›tt›k, afiflleme yapt›k. Her flehirdedemokratik kurum ve kurulufllartaraf›ndan a¤›rland›k, misafir tedildik.✔ Aral›k'ta Nurhan Erdem, CengizOban ve Ahmet ‹stanbullu'nun kararmahkemesi görülecek. Herkesi duyarl›olmaya ça¤›r›yor ve mahkemeyekat›lmalar›n› bekliyoruz.Uzun Yür üyüflte 3. GünFrankfurt Halkevinde yap›lankahvalt›yla Uzun Yürüyüfl'te üçüncügüne baflland›. Kahvalt›dan sonraFrankfurt yak›nlar›nda yurtd›fl›merkez bürolar› olan bas›n kurumlar›topluca ziyaret edildi.Wiesbaden Eyalet Parlamentosu'ndaSol Parti Milletvekilleriyle1,5 saat süren bir görüflme yap›ld›.Sol Parti Milletvekilleri ve çal›flanlar›konunun kendilerini de ilgilendirdi¤inive ortak bir mücadele yürütülmesigerekti¤ini dile getirdiler.DarmstadtÖ¤le saatlerinde Luisen Platz'dapankartlar aç›larak bildiriler da¤›t›lmayabaflland›. Yaklafl›k 1500 bildirininda¤›t›ld›¤› gösteride onlarcainsanla sohbetler edildi, düflünce veörgütlenme özgürlü¤ü üzerindekibask›lar anlat›ld›. Bildiri da¤›t›m›-n›n ard›ndan söylefli için DarmstadtHalkevi'ne gidildi.Uzun Yür üyüflte 4. GünKahvalt›dan sonra bir grup Stuttgart'aBaden Württemberg EyaletParlamentosuna giderken di¤ergrup da Mannheim flehrine do¤ruyola ç›kt›.Mannheim'da flehir meydan›Marktplatz'da aç›lan pankartlarlaeylem bafllad›. Yaklafl›k 2 saat boyuncada¤›t›lan bildirilerin ard›ndanTürkçe ve Almanca "SiyasiTutsaklara Özgürlük, Devrimci TutsaklarOnurumuzdur, Bask›lar BiziY›ld›ramaz" sloganlar› at›larak eylembitirildi.Daha sonra Türkiyeli esnaflar›nyo¤un olarak bulundu¤u sokaklaraTolga Gezici✔ Almanya'da alt› arkadafl›m›z madde129 a ve b suçlamas›yla tutukland›lar. Yürüyüflümüzünamac› 6 arkadafl›m›z›n serbestb›rak›lmas›, madde 129a ve 129b ninkald›r›lmas›, tecrit uygulamas›n›n kald›-r›lmas› demokratik kurumlar›n kriminalizeve karalanmalar›n›n son verilmesi.✔ Gitti¤imiz flehirlerde demokratik kurumlartaraf›ndan a¤›rland›k. Orada panellerdüzenledik, genel de¤erlendirmeleryapt›k. Yinede duyarl› insanlar vard›. YürüyüfllereAlman antifaflistler ve AlmanSol Partisi’nden kat›lanlar da oldu.✔ Tüm halk›m›z› bu yürüyüflümüz ve tutsaklar›m›z›ndavalar›n› daha fazla sahiplenmeyeve Aral›k'ta olacak karar mahkemesineça¤›r›yorum. Arkadafllar›m›z serbestb›rak›lana kadar onlar için mücadeleyedevam ediyoruz.48Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


topluca gidilerek dükkan dükkangezilip afiflleme yap›ld›, bildirilerda¤›t›ld›.Eyalet Parlamentosu'na gidengrup ise Yefliller ve SPD grubunadosya teslim ettikten sonra di¤ergrupla buluflmak üzere Karlsruhe'yegeri döndü.Karlsruhe'de yine flehrin merkezisay›lan Kaiserstrasse'de bulunanpiramide pankartlar as›larak bildirilerda¤›t›ld›.Uzun Yür üyüflte 5. Gün5. gün Stuttgart'ta bafllad›.“Stuttgart 21” denilen ve tekellerinelde edecekleri karlar d›fl›nda biranlam ifade etmeyen yeni istasyoninflaat›na tepkiler için yap›lacak eylemekat›ld› yürüyüflçüler.Önce tren gar›n›n yan taraf›ndakiparkta çad›rlar kurmufl olan bu talanprojesine karfl› olanlar›n kald›¤› yerdepankartlar›n› açt›lar. Daha sonra8 kiflilik bir grup toplanma yerindenayr›larak tren gar›n›n karfl›s›ndanbafllayan al›flverifl caddesi olan Königstrasse'debildirilerini da¤›tt›.Parkta kalan grup ve Stuttgart'tankat›lanlarla beraber afiflleriniyap›flt›rmaya, gelenlerle sohbetetmeye bafllad›. Saat 13.00'e do¤ru“Stuttgart 21”e karfl› olanlar›n bafllayanmitingi ve yürüyüfllerine dekat›lan Anadolu Federasyonu saat15.00'te ikinci program› için Ulmflehrine do¤ru yola ç›kt›.UlmUlm flehrinde federasyona destekolan insanlarla hava kararana kadarbildiriler da¤›t›ld›. 5. günde 2500'eyak›n bildiri ve el ilan› da¤›t›ld›.Uzun Yür üyüflte 6. GünUzun Yürüyüfl 6. Gününde Münih,Nürnberg ve Regensburg'da devametti.MünichMünih'te Anadolu Federasyonu,‹nfokaffe München ve SDAJ’›nda(Alman Sosyalist ‹flçi Gençli¤i)destek verdi¤i bir yürüyüfl düzenledi.Yürüyüfl boyunca bildiriler da¤›-t›ld›. Almanca ve Türkçe "SiyasiTutsaklara Özgürlük", "Tecrit ‹flkencedir,Tecrit Ölümdür, Stuttgart-Stammheim Kapat›ls›n", FaflizmeKafl› Omuz Omuza", “Yaflas›n EnternasyonalDayan›flma", "Hepimiz129a ve b'yiz", Burday›z Hayk›r›yoruz,Çünkü Birileri Bizim Özgürlü-¤ümüzü Çal›yor" sloganlar› at›ld›.Yürüyüflün bitti¤i Odeon Meydan›'ndaAnadolu Federasyonu veSDAJ kendi bildirilerini da¤›tt›. ‹nfokaffe'denkat›lanlar Federasyontutsaklar›na ve Faruk Ereren'e birkaç ay önce yaklafl›k 50 kiflinin im-AVRUPA’daki B‹ZSenegal'den Almanya'ya gönderilenbir kargodaki pilli saat, bütünAlmanya'da adeta bir s›k›yönetimegerekçe yap›ld›. Almanya'n›n sözde“terörün” somut bir hedefi durumunageldi¤i ilan edilip, y›lbafl›na kadarsürecek bask› tedbirleri al›nd›.Almanya'n›n hemen tüm devletkurumlar›, finans merkezleri, istasyonlar›ve sokaklar› uzun namluluRambo polislerinin iflgali alt›naal›nd›. Ad›m bafl›nda rastlan›lanotomatik tüfekli polisler sokaklarda,istasyonlarda, trenlerde göçmenlereyönelik sürekli kimlikyoklamas› yapmaktad›rlar.Polisin sald›r›lar› Alman ›rkç›Nazilerinin sald›rganl›klar›na meflruluksa¤lamaktad›r. Örne¤in sonolarak Rostock'ta bir e¤lence yerinegiden iki Türkiyeli genç kendilerineHells Angels (Cehennem Melekleri)ismini veren 30 faflistin linç sald›r›-s›na u¤rad›.Biliniyor ki, insanlar› diri diriyakan, sokaklarda, metrolarda yaln›zyakalad›klar› yabanc› gençleriveya kad›nlar› yakalay›p linç edenfaflist güruhlar›n büyük bir kesimininliderliklerini Alman Gizli Servisigörevlileri yapmaktad›r.Linç, katliam yapan, göçmenlerinevlerini yakan, kad›n ve uyuflturucuticareti yapan, her türlü insanl›kdüflman› sald›r›lar› sürdüren faflistörgütler, Almanya'da halen “terörkapsam›nda” de¤erlendirilmiyorlar.Bask›lar›nGerekçesi“Pilli Saat”Oysa faflizme karfl› mücadele etmifldevrimci tutsaklara destek olduklar›suçlamas›yla Anadolu Federasyonuyöneticileri 129b yasas›ylaterör kapsam›nda yarg›lanabilmektedir.Bugün Almanya'da hakimk›l›nan s›k›yönetim uygulamalar›yla,yeni anti-terör yasalar›n›n yasalaflmas›ve sivil faflist hareketin palazlanmas›hedeflenmektedir.Rostock linci bunun en somut sonuçlar›ndand›r.Di¤er sonucu ise; hayaliPilli Saat senaryosu ile daha geçeny›llarda uygulamaya sokulmayaçal›fl›lan ancak reddedilmifl olan ‘Bireyselverilerin hakim karar› olmadandepolanmas›’, tüm telefon,internet gibi iletiflim araçlar›n›n polisçedenetlenmesi ve “ola¤anüstüizleme” yasas›n›n kitleleri 'terör'dehfleti senaryolar›yla tehdit edip yasalaflt›r›lmayaçal›fl›lmaktad›r.Kimlik sorarak, aramalar yaparak,ortada bir sald›r› olmad›¤› haldeciddi bir polis gücünü seferberederek sürdürülen bask› ile halk butabloya al›flt›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r.Bu durum ayn› zamanda emperyalistlerino çok övündükleri“demokrasileri”nin geldi¤i yeri degöstermektedir.Polis devleti uygulamalar› ilehalk sindirilmeye çal›fl›lmaktad›r..Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim49


Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010zalad›¤› ve kiminin fliir kiminin resimya da yaz› yazd›¤› büyük birerkart gönderdiklerini ve buna cevapald›klar›n›, ald›klar› mektuplar› kafeninpanosuna ast›klar›n› ve bukart atmay› üç ayda bir yapacaklar›-n› söylediler.NürnbergAnadolu Federasyonu akflam saatlerindeNürnberg'de de bir yürüyüfldüzenledi. Plärer Meydan›'ndabafllayan yürüyüfle ALF(Fürth'lüAntifaflistler), Rote Hife (K›z›l Yard›m)Nürnberg, ROJA, OrganisierteAutonome (Örgütlü Otonomlar),RL(Radikal Sol), Die Linke(SolParti) ve SDAJ(Alman Sosyalist ‹flçiGençli¤i) destek verdi.RegensburgIKZ'de (Enternasyonal KültürMerkezi'nde) de yaklafl›k bir saat sürenbir söylefli düzenlenirken yürüyüflünamac› ve hedefleri anlat›ld›.Uzun Yür üyüflte 7. GünUzun Yürüyüfl Magdeburg flehrindedevam etti. Yürüyüflçüler Almananti-faflistler taraf›ndan kendikurumlar› olan ‹nfoladen'da karfl›-land›.Saat 14:00'te flehir merkezineanti-faflistlerle giderek ey yap›ld› vebildiriler da¤›t›ld›.Magdeburg sokaklar›nda. Yaklafl›k1 saat yürürüyüfl yap›larak Infoladen'degelindi.Magdeburg'taki dostlar›ndan ayr›lanUzun Yürüyüflçler, yürüyüflünen önemli ad›m› olan Berlin'e do¤ruyola ç›kt›.Anadolu Fedarasyonu’nun bafllatt›¤›Uzun Yürüyüfl'ün 23 Kas›mgünü Berlin'e ulaflacak olmas› dolay›s›yla,Federasyona ba¤l› IKADUzun Yür üyüflte 8. Gün23 Kas›m günü yürüyüfl bugünAlmanya'n›n baflkenti Berlin'de devametti. Berlin’de, Federal Parlamento'nunoldu¤u BrandenburgerTor'da bir miting yap›ld›.2 saat süren mitingde uzun yürüyüflünpankartlar› olan ve tutsak foto¤raflar›n›noldu¤u "Düflünce veÖrgütlenme Özgürlü¤ü K›s›tlanamaz","Siyasi Tutsaklar Serbest B›-rak›ls›n" pankartlar›n›n yan› s›rayaklafl›k 7 metre enindeki Türkçeve Almanca "129b Tutsaklar›na Özgürlük"pankartlar› aç›ld›. Bildiri veel ilanlar›n›n da¤›t›ld›¤› mitingdearal›klarla megafondan yap›lan konuflmalarve Almanca at›lan "SiyasiTutsaklara Özgürlük", "Tecrit ‹flkencedir,Ölümdür" sloganlar eflli-¤inde miting sona erdi.Miting s›ras›nda içlerinde AnadoluFederasyonu Baflkan›n›n dabulundu¤u üç kiflilik bir grup FederalParlamento'ya giderek daha öncedenrandevu ald›klar› Sol Partimilletvekilleri Andrej Hunko ve UlrikeJelpke ile görüfltü.Bir baflka grup da Berlin EyaletParlamentosu'nda yine Sol Partimilletvekili olan Kadriye Karc› ilegörüfltü.Berlin'in Kreuzberg semtindekisemt pazar›na giden yürüyüflçülerve ‹KAD üyeleri burada pankartlar›n›açarak hem pazar esnaf›na, hemde al›flverifl için gelenlere bildiri da-¤›t›p sohbetler etti.Miting bitiminde bir konuflmayapan Anadolu Federasyonu Baflkan›Latife Ad›güzel, bir konuflmayapt›.Akflam yeme¤inden sonra birgrup yürüyüflçü Kreuzberg'te Almanve Türk iflyerleri, kahvehanelerigezerek bildiriler da¤›tt›.Uzun Yür üyüflte 9. Gün24 Kas›m günü yürüyüflçülerBerlin Uzun yürüflçüleri Karfl›lamayaHaz›rlan›yorHamburg'a ulaflt›. Önce flehir merkezindebildiri da¤›t›ld›. Ard›ndanSol Parti Hamburg Merkez bürosuve Yefliller / Birlik 90 HamburgMerkez bürosuna topluca gidildi.Saat 12.00'de önce Sol PartiHamburg eyaleti iç politika ve hukuksözcüsü Christiane Schneiderile görüflüldü. Toplant› salonundayap›lan görüflmede Anadolu FederasyonuBaflkan› Uzun Yürüyüflü veyürüyüfl s›ras›nda karfl›lafl›lan sorunlar›anlatt›.Christiane Schneider konuyumilletvekili arkadafllar›yla paylaflaca¤›n›söyledi.Yefliller Partisine giden yürüyüflçüler,bölge yöneticilerinin bürolar›ndabulunmamas›na ra¤men Yeflillerçal›flanlar›ndan ChristianSchmid ve Hans Jürgen ile görüfltüler.Yar›m saatten fazla süren görüflmedensonra 3 kiflilik heyet halinde,Hamburg Eyalet Parlamentosu'ndabulunan Yefliller Partisi, Sol PartiCDU (H›ristiyan Demokrat Parti),FDP (Liberal Parti) ve SDP (SosyalDemokrat Parti)'ye dosya b›rak›ld›.Ö¤le saatlerinde Sternschanze'destant aç›ld›. Burada bir aç›klamaokunduktan sonra bildiriler da-¤›t›ld›.Akflam DKP (Alman KomünistPartisi)'nin binas›nda bir panel düzenlendi.Yaklafl›k 50 kiflinin kat›ld›-¤› panelde yürüyüflün resimleri slaythalinde gösterilirken tutsaklar› dahafazla sahiplenme ça¤r›s› yap›ld›. Panelyürüyüflün son günü olan 27 Kas›mgünü Köln’de olma ça¤r›s› ve 30Kas›m günü Nurhan Erdem’in savunmas›n›nal›naca¤› duruflmaya kat›l›mça¤r›s›yla sona erdi.Panelden sonra tutsaklara 22kart yaz›ld›.(Irkç›l›¤a Karfl› Mücadele Derne¤i)üyeleri 17-18 Kas›m günleri Berlin'inKreuzber, Wedding, Neukölnsemtlerinde iflyerlerine ve sokaklaraafifller ast›lar.Bu semtlere 150 afifl yap›l›rken,Uzun Yürüyüfl program›n›n oldu¤uel ilanlar› ve bildiriler de da¤›t›d›.Ayr›ca Dresden flehrinde de Türkiyeliler’inyo¤un oturdu¤u semtteafiflleme yap›larak bildiri da¤›t›ld›.50Topraklarımız Emperyalizmin Savaş Üssü Olmayacak


Avrupa Parlamentosu'ndan CevapYunanistan’dan Sol Birlik Partisi Avrupa Milletvekili NikolaosChountis’in 17 TAYAD’l›n›n tutuklanmas› ile ilgili Avrupa Parlamentosunaverdi¤i soru önergesine cevap geldi.8 Kas›m günü gelen cevapta, Avrupa Birli¤i delegasyonunun temsilcisi29 TAYAD üyesinin yarg›land›¤› mahkeninin ilk durusmas›nakat›ld›¤› bilirtildi. Cevapta, Türkiye’deki anti-terör yasas›n›n yorumaaç›k olmas› sebebiyle ifade özgürlü¤ü, dernek kurma ya da toplant›-gösteri özgürlükleri kapsam›ndaki etkinliklerin ceza kovuflturmalarna,tutuklamalara ve mahkumiyetlere yol açmakt›¤› vurguland›.Özgürlük Komitesi 68. Haftas›ndaAlmanya. 20 Kas›m günü, Özgürlük Komitesi üyeleri, Türkiyeligöçmenlerin yo¤un bulundu¤u Ehrenfeld ve Hansaring bölgelerininçeflitli yerlerine "Tecrite Karfl› Uzun Yürüyüfl" için ça¤r›dabulunan, Almanca ve Türkçe afiflleri yap›flt›rd›lar.Daha sonra her hafta oldu¤u gibi Dom Meydan›’na gidip, NurhanErdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun foto¤raflar›n›nbulundu¤u, Almanca "Nurhan'a, Cengiz'e ve Ahmet'e Özgürlük"yazan pankart› açt›lar. 68. haftas›na giren eylemde, bildiriler da¤›-t›ld›.Nas›l B‹R Yaflam?Yunanistan’da KatledilenÖ¤renciler An›ld›Yunanistan’da 17 Kas›m1973’de cunta taraf›ndanAtina PoliteknikÜniversitesi’nde katledilenö¤renciler için 15-17Kas›m yap›lan anmalarabu y›l da devam edildi.Anmaya Halk Cephelilerde açt›klar› pankartve standla kat›ld›. “Emperyalizme Karfl› Ba-¤›ms›zl›k-Faflizme Karfl› Demokrasi-KapitalizmeKarfl› Sosyalizm” pankart›n›n aç›ld›¤›anma programlar›nda dergi-kitap stand› aç›ld›tutsak ürünleri sergilendi.Anma programlar›n›n ikinci gününde HalkCepheliler 17 Kas›m An›t›’na çelenkb›rakt›lar.Son gün Amerikan elçili¤ine bir yürüyüflyap›ld›. Yürüyüflün son k›sm›nda ç›kan çat›flmadabir kifli a¤›r yaralan›rken, onlarca kifligözalt›na al›nd›.boflvermifllikSay›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Sabah ifl, akflam ev... Günün yorgunlu¤u...Televizyon dizileri...Günlük yaflam sorunlar›... Ve birbirinintekrar›, rutinleflen günler.E¤er nas›l yaflad›¤›m›za kendiirademizle karar veremiyorsak, yaflam›m›z›kendimiz yönlendirmiyorsakrutinleflmesi kaç›n›lmazd›r.Boflvermifllik de orada bafllar. Oyaflam›n de¤iflmesi için birfley deyapmay›z. Daha do¤rusu yapamay›z.Burjuvazi halk›n böyle yaflamas›n›ister. Bu yaflam iflle ev aras›nas›k›flt›r›lm›fl bir yaflamd›r. Akflamakadar çal›flt›¤›m›z iflyerinde patron,deyim yerindeyse “can›m›z› ç›kart›r.”Akflam eve gittikten sonra kalanzaman› da bir sonraki gün çal›-flabilmek için dinlenmeye ay›rmam›zistenir. Bunu aç›ktan böyle söylemeselerde baflka türlü olmas› dazordur. Dinlenmek için varsa e¤erhafta sonu tatilini iple çekeriz. Böylebir yaflamda al›nan ücretin az m›çok mu oldu¤unun belirleyicili¤iyoktur. Kendimiz için de¤il patronlariçin yafl›yoruzdur. Böylebir yaflam patronun iflinin d›fl›ndaher fleye boflvermektir. ‹flin d›fl›ndadönen dünyay› görmemektir.Bu durum bir iflçi için geçerli oldu¤ugibi bir memur için de bir ö¤renci,bir mühendis için de geçerlidir.Patron bu sefer kapitalist düzeninkendisidir. Düzenin çizdi¤i s›-n›rlar giderek bo¤maya bafllar.Mücadele yerine teslimiyet,boflvermiflli¤i getirir.Böyle bir yaflam› kabul etmemeliyiz.‹flçiyiz, memuruz, bir ma¤azadatezgahtar›z... Sonuçta eme¤imizleyaflayan insanlar›z. Birincisi, patronunkölesi de¤iliz. Patronlar içinyaflamay› kabul etmeyelim. Bunuyapt›¤›m›zda düzenin bize dayatt›¤›rutinlikten ç›kmaya bafllar›z. D›fl›-m›zda baflka dünyalar›n oldu¤unugörürüz. Daha da önemlisi kendimizigörürüz. Neden yaflamak için 12saat çal›flmak zorunda b›rak›ld›¤›m›-z› görürüz. 12 saat çal›flan bir kiflininiflle ev aras›nda baflka bir sosyal siyasal,kültürel yaflam› olabilir mi?Sistem bizi herfleyiyle kuflat›yor.Yaflamlar›m›z› denetim alt›na al›-yor. Bu kuflatmay› yarmal›y›z. Bununyolu düzenin bize dayatt›¤› yaflam›reddetmekten geçer.Bunun yolu ise yaflam›n her alan›ndaörgütlenmektir. Bak›n düzene,patronlar her alanda örgütlü.Kendi örgütlülüklerimiz içinde yeralmad›¤›m›z sürece düzenin etraf›-m›za ördü¤ü a¤lara tak›lmamam›zmümkün de¤ildir.Boflvermifllik, bu de¤il mi?Amaçs›z, inançs›z, kendisini suyunak›fl›na b›rak›p su nereye akarsaoraya sürüklenen bir yaflam. Boflvermifllik,yaflam konusunda iddias›n›yitirmektir. ‹ddial› olmal›y›z.“Düzen içinde yafl›yoruz” diye düzeninbize dayatt›¤› yaflam› kabuledemeyiz. Etmemeliyiz. Elbette düzenind›fl›na ç›kmak mümkündür.Bunu ancak örgütlü bir yaflamla baflarabiliriz.Emperyalizme Karşı Mücadeleyi Büyütelim51


değinmeleryeniSay›: 244Yürüyüfl28 Kas›m2010Obama’n›nödülleri!ABD Baflkan› Barack Obama, eskiABD baflkanlar›ndan George H. Bush veAlmanya Baflbakan› Angela Merkel’e“özgürlük madalyas›” verece¤ini aç›klad›.Obama’n›n özgürlük madalyas› verece¤iGeorge H. Bush, Irak’› iflgal edenGeorge W. Bush’un babas›d›r ve Irak’ailk sald›r›y› bafllatand›r.. 1991’de Irak’asald›rm›fl ve onbinlerce Irakl›’y› katletmiflti.500 bini aflk›n çocu¤un katledilece-¤i ambargoyu da bafllatand›... Obama 500bin çocu¤u “özgürlefltirdi” diye mi verecekbu ödülü!Obama’yla Amerika’n›n de¤iflebilece-¤i umudunu tafl›yanlar vard›. ‹flte umutlar›...Obama’n›n halklar›n katili Bush’a veMerkel’e verdi¤i ödülden sonuç ç›karmal›lar.!ÇizgiyleAlay!NATO’nun Afganistan’dakisorumlusu Mark Sedwill demifl ki:“Afganistan’›n büyük kentlerindeyaflayan çocuklar, Londra,New York, Glasgow’dan dahagüvenli bir ortamda yafl›yorlar.”Bu sözleri söylerken sarhoflmuydu acaba diye düflünülebilir;ama ister ay›k, ister sarhofl, halklarlaalay etti¤i kesin. Çocuklar›K›flk›rtma!Sa¤l›k Bakanl›¤›’na göre,Türkan Albayrak’›n eylemi provokasyonmufl!Demek ki, sizin ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nüzde, devletinizin kurumuda provokasyona geldi.Provokasyona prim verdi.Sa¤l›k Bakanl›¤› önce Albayrak’›tutuklatmal›: Direnifl kazand›¤›,iflten at›lanlar› eyleme k›flk›rtt›¤›için. ‹l Sa¤l›k Müdürlü-¤ü’ne de provokasyondan, TürkanAlbayrak’›n direnifl örgütüneKoruma adl› örgüt, Afganistan’daher 5 çocuktan birinin 5 yafl›nagelmeden öldü¤ünü belirterek,NATO yetkilisinin aç›klamas›n›“saçmal›k” olarak de¤erlendirmifl.Söylenen saçma olmas›nasaçmad›r ama az rastlan›r de¤il.Emperyalizmin Afganistan’aözgürlük, Irak’a demokrasi getirdi¤ine kadar gerçekçiyse, busözler de o kadar gerçekçidir!yard›m ve yatakl›ktan dava açsayeridir.Hüseyin Çelik de, insanca yaflamücreti için eylem yapan tümö¤retmenleri, k›flk›rt›c›l›ktantutuklatmal›d›r.Özellikle de ikinci ifl yapanö¤retmenlerin, bunu s›rf AKP iktidar›n›ve Türkiye Cumhuriyetidevletini kötü duruma düflürmekiçin yapt›klar› kesindir!!! Onlarda “‹çte ve d›flta TC’nin itibar›n›sarsmaktan!” tutuklan›p hapsedilmeli;böylelikle memleket k›flk›rt›c›lardanve provokatörlerdentemizlenmelidir.52


söz"Kendimizi gelecek içinsaklamam›z›n dahado¤ru oldu¤u biçimindekiyanl›fl görüflü biryana b›rakmam›zgereklidir. Bugün örnekoluflturmazsak,gelecekte de bir yerevaramay›z."Che GuevaraKad›na Bak›fl...‹flte size burjuva bas›ndan birhaber:“NATO zirvesine kad›n parma¤›NATO zirvesi için Lizbon’dabir araya gelen üye ülkelerin cumhurbaflkan›,baflbakan ve d›fliflleribakanlar›n›n kad›n olmas› toplant›n›nrenklenmesini sa¤lad›.”Ça¤dafl(!), uygar(!) burjuvazininkad›na bak›fl aç›s› budur iflte,bu kadard›r. Kad›n›n varl›¤›, sadeceve sadece ortam› renklendirecekbir unsurdur... Gerisi laft›r.Yerli mal›,yurdun mal›herkes onukullanmal›Bu tekerlemeyi belli bir yafl›nüstündeki herkes bilir san›-r›z.AKP’nin polisi de “yerlici”kesilmifl. Art›k, demokratikhaklar›n› kulland› diye halkas›k›lan ithal biber gazlar›n›n yeriniyerli biber gaz› alacakm›fl.Ulusal geliflme diye, millicilikdiye iflte buna denir.‹thal iflkence aletleri yerineyerlilerini yapmakla ne kadarövünseler azd›r.İstismarın YoluDiyarbakır’dan GeçerDüzen partileri, düzen politikac›lar›,her yerde, her zaman ikiyüzlüdürler, istismarc›d›rlar;ancak baz› konular vard›rki, hepsini istismarc›l›k en uç noktalaravar›r. Kürt sorunu ve Kürt halk›n›n oylar›natalip olma, oligarflinin partileri aç›-s›ndan böyle bir konudur.“Bak›n flimdi Diyarbak›rl› kardefllerimesöylüyorum. CHP iktidar›nda hak ve özgürlüklergeniflleyecek. Etnik kimliklere sayg›duyulacak, inançlara sayg› duyulacak...”Geçen hafta 20 Kas›m’da Diyarbak›r’a,Urfa’ya giden K›l›çaro¤lu da yukar›daki“cek, cak”l› demeçleriyle istismaryar›fl›nda di¤erlerinden geri kalmayaca¤›-n› gösterdi.Cek, cak, cek, cak...Bu heceler, CHP’nin Kürt sorunundakiistismarc› tavr›n›n özeti gibidir y›llard›r.As›l tavr›n›n özeti ise, Kürt halk›nakarfl› inkar ve asimilasyonda ›srard›r.“Diyarbak›r’› Paris yapaca¤›z” diyorK›l›çdaro¤lu. Nas›l yapacaks›n diyesormuyoruz. Çünkü Diyarbak›r’›n sorunuParis olmak de¤ildir.K›l›çdaro¤lu, Kürt halk›n›n karfl›s›ndabaflka fleyler söylemek, baflka fleylerin hesab›n›vermek zorundad›r. Diyor ki: “Bizkardefllik diyoruz, birileri ayr›mc›l›k diyor.Özgürlük diyoruz, birileri bask› yap›yor.”Bak›n hele. Kardefllik diyormufl, özgürlükdiyormufl...Daha k›sa zaman önce Kürt halk›nakarfl› flovenist politikalar› savunmaktaMHP’yle yar›fl›yordu CHP. Mesela bak›nönceki y›llarda Yürüyüfl’te yer verdi-¤imiz yaz›lardan birinde flöyle diyoruz:“Genelkurmaydan CHP'ye, MHP'yeuzanan flovenist cephe, ‘Kürt’ sözünüdahi duymak istemiyor.” (Say›: 14, 21A¤ustos 2005)Bir baflka yaz›n›n bafll›¤› ise flöyle:“MHP'ye ne gerek var? fiovenizminbayraktarl›¤› CHP'de” (Say›: 29, 4 Aral›k2005)CHP’nin önce hesab›n› vermesi gerekenböyle bir tarihi var. Baykal liderli¤indekiCHP Kürt sorununda bu flovenist politikalar›izlerken K›l›çdaro¤lu da yinepartide milletvekiliydi. Hiçbir itiraz›n›nSiverek’de çekilen yukar›dakifoto¤raf, düzen politikac›s›n›nhalk› afla¤›lamas›n›n foto¤raf›d›r.Halk›, bir poflu takmakla, birkahvehaneye oturup iki el tavlaatmakla aldataca¤›n› düflünenkafa yap›s›n›n foto¤raf›d›r.oldu¤u duyulmad›. Bugün de “o politikalaryanl›flt›” diye bir fley demiyor. fiovenizmin,asimilasyonun, katliamc›l›¤› üstünü“Paris yapma” masallar›yla örtmeyeçal›fl›yor.Kürt halk›n› aldatmak, sahte umutlaryaratmak amac›yla tüm düzen partilerininliderleri y›llard›r ayn› yolu izlediler: Diyarbak›r’agidip, bas›n önünde tiyatro oynad›lar.Sözler verdiler, kimisi dedi ki,“demokrasinin yolu Diyarbak›r’dan geçer”,kimisi dedi ki, “AB’nin yolu Diyarbak›r’dangeçer”... Demokrasinin,AB’nin yolunun Diyarbak›r’dan geçti¤itart›fl›l›r ama, istismar›n yolunun oradangeçti¤i aç›k.CHP, kardeflli¤i, özgürlü¤ü a¤z›naalamayacak bir partidir. Bo¤az›na kadarfaflizmin, gericili¤in içindedir. “Özgürlükdiyoruz” diyor K›l›çdaro¤lu. 19 Aral›kkatliam›n›n y›ldönümüne yaklafl›yoruz.Bu konuda da kirli ve kanl›d›r CHP’ningeçmifli.CHP ve Deniz Baykal, “19 Aral›kKatliam›n›n Gizli Orta¤›”d›r. Katliamöncesi bizzat onaylar› al›nm›flt›r. (Bkz,Yürüyüfl, say›: 167, 14 Aral›k 2008)K›l›çdaro¤lu, özgürlük diyorsa, ifltemeydan; ç›ks›n, CHP’nin Kürt halk›n›nkatledilmesindeki rolünü aç›klas›n, 19Aral›k katliam›ndaki rolünü aç›klas›n.Aç›klayabilirse!Say›: 244Yürüyüfl28 Kas›m201053


SavaflanKelimelerSiyaset yapmay›n!Sanata siyaset kar›flt›rmay›n... K›fllaya siyaset sokmay›n...Camiye siyaset sokmay›n... Sporda siyaset olmaz...Müzik siyasi mesaj arac› olmamal›... E¤itimle siyasetibirbirinden ay›rmak laz›m..Burjuvazinin hayat›n çeflitli alanlar›ndan siyasetid›fltalayan sözlerinden örnekler bunlar. Baflka alanlariçin de söylenmifl benzer sözleri de vard›r.Burjuvazi kendi düzenini kurmufl, tüm partilerini,kurumlar›n›, hayat›n her alan›n›n tepeden t›rna¤a kadarburjuva siyasete göre flekillendirmifltir. Fakat kendi s›-n›f iktidar›n› gizlemek için, “siyasal olmamay›” , “siyasetyapmamay›” bir meziyet gibi göstermekte, bununda bir ad›m ötesine geçip, siyaset yapmamay› dayatmaktad›r.Bu dayatma, zaman zaman siyaset yapman›nkötü, hatta suç oldu¤u tehdidine kadar uzan›r. MeselaBaflbakan a¤z›ndan köpükler saçarak haklar› için eylemyapan köylüleri, memurlar› siyaset yapmakla“suçlar”!Sanatta, kültürde, edebiyatta, sporda, camide, k›fllada,her alanda “siyaset yapmama” sözleri, burjuva düzeninhilekârl›¤› ve iki yüzlülü¤üdür. E¤itimden, dine,özel mülkiyetten, insan iliflkilerine kadar herfleyiyleTürkan Albayrak’›n iflten at›lmas›nakarfl› açt›¤› mahkemeye Sa¤l›kBakanl›¤› da müdahil oldu. Bakanl›kad›na ‹stanbul Valili¤i taraf›ndanhaz›rlanan dilekçede, Albayrak’›neylemi haks›z, hukuksuz ve “provokasyon”olarak nitelendirildi.Türkan’›n mahkemesinden ikigün sonra, 24 Kas›m Ö¤retmenlerGünü’nde Hüseyin Çelik, “ö¤retmenleriaç gösterenleri, ikinci ifl yap›yorlardiye yoksulluktan sözedenlerielefltirip “bunun ad› tahriktir,k›flk›rt›c›l›kt›r” diyordu.Türkan’›n eylemi niye provokasyon?Ö¤retmenlerinyoksullu-¤unu dile getirmekniye tahrik? Türkan’›niflsiz kald›¤›m› yalan? Ö¤retmenlerinikinci iflyapmak zorundakald›klar› m› yalan?AKP’li bakanlar›n buna verecekcevaplar› yoktur. Ama yapt›klar›aç›klamalar, onlar›n beyinlerini,haklar ve özgürlüklere bak›fl aç›lar›n›ortaya koyuyor;AKP’nin demokrasi anlay›fl›n›nözü fludur: Kitleler verilenle yetinmelidir.Yönetenler, zaten halk› yeterincedüflünür, Erdo¤an’›n deyifliyle“ellerindeki imkanlar neyse”o kadar›n› verirler. Fazlas›n› istemek,flikayet etmek, hele ki direnmek,nankörlüktür, k›flk›rt›c›l›kt›r,provokasyondur.burjuva ideolojisini hakim k›larken, halka kurumlar›-n›n, iliflkilerinin siyasal olmad›¤›n› söylerler. Bu bir aldatmacad›r.siyaset her yerde ve her fleydedir.Emekçilerin eylemleri karfl›s›nda hemen tüm iktidarlar›nkulland›¤›, AKP’nin daha da s›k baflvurdu¤u“Bunlar ideolojik amaçl›” suçlamas› da bu anlay›fl›nbir benzeridir. Kendileri hep ideolojik amaçl› olacaklar,ama emekçilerin bir ideolojisi olmayacak!Gerçekte dayatt›klar›, tam bir “ideolojisizlefltirme”de¤ildir. Sadece emekçilerin kendi ideolojisine sahipç›kmas›na karfl› bir tav›rd›r. ‹nsanlar, ideolojisiz olmazlar.“Ben hiçbir ideolojiyi savunmuyorum” diyeninsanlar›n da bir ideolojisi vard›r. ‹nsanlar, bilincindeolsunlar veya olmas›nlar ya burjuva ideolojisinin yaproletarya ideolojisinin taraf›ndad›rlar. Burjuvazininapolitiklefltirme, ideolojisizlefltirme politikas›n›n “sinsili¤i”de buradad›r.Siyaset yapmay›n derken, halk›n ç›karlar› do¤rultusundasiyaset yapmay›n diyor. ‹deolojisizlefltirirken,ezilenlerin ideolojisini savunmay›n diyor. O zaman geriye,burjuvazinin politikas› ve ideolojisi kal›yor. “Bensiyaset yapm›yorum” diyen asl›nda burjuva siyasetiniyap›yor ve savunuyordur. “Benim ideolojim yok” diyen,burjuva ideolojisine tabi olmufl demektir.K›sacas›, siyasetin ve ideolojinin olmad›¤› bir olayve olgu, siyaset yap›lmayan herhangi bir yer yoktur.Tereddüt etmeyin, her yerde ve her an siyaset yapmay›,her yerde ve her an ideolojik olmay› savunun!AKP demokrasisinde direnme hakkı yokAçlığı, yoksulluğuanlatmak,kışkırtıcılık!İşsizliğe karşıdirenmekprovokasyon!Baflbakan Erdo¤an’›n ve AKP’libakanlar›n bu tür aç›klamalar›, tesadüfide¤ildir. AKP’nin 8 y›ll›k iktidar›flöyle bir hat›rlanacak olursa,görülür ki, bu yaklafl›m, tekil veyamünferit de de¤ildir.AKP’nin marjinal diye, teröristdiye, provokatör diye, nankörler diye,amaçlar› baflka diye, ideolojikdiye, mahkum etmedi¤i, f›rça atmad›¤›,suçlamad›¤› tek bir hak almaeylemi yoktur.Böyle oldu¤u içindir ki, tüm demokratikleflmetantanalar›na ra¤men,AKP iktidar› boyunca, bas›nözgürlü¤ünden kad›n haklar›na,sendikal haklardan, örgütlenme,gösteri hakk›na kadar her konudadaha geriye gidilmifltir. Rakamlar,uluslararas› istitastikler ve hayat›nkendisi böyle göstermektedir. Tersiniart›k sadece AKP yalakalar› iddiaedebilir.54

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!