13.07.2015 Views

Program için tıklayınız. - Türk Omurga Derneği

Program için tıklayınız. - Türk Omurga Derneği

Program için tıklayınız. - Türk Omurga Derneği

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kongre Baflkan›Prof. Dr. Cüneyt fiar‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı34390, ‹stanbulTel : 0212 635 12 35Faks : 0212 635 12 36E-mail : cuneytsar@hotmail.comKongre Bilimsel Sekreteryas›Prof. Dr. Ufuk Talu‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı34390, ‹stanbulTel : 0212 635 12 35Faks : 0212 635 12 36E-mail : ufuktalu@yahoo.comKongre Organizasyonufiehit Muhtar Cad. Özerk ‹flhan› No:17Kat:2/3 Taksim 34437, IstanbulTel : 0212 254 32 30 pbxFax : 0212 254 27 83E-mail : spinecongress2011@visitur.com.tr


‹Ç‹NDEK‹LER9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹Bilimsel Kurul, Komiteler 2Kongre Özet Program› 3Program 4Kongre Hakk›nda 19Sergi Plan› 21Destekleyiciler 22


B‹L‹MSEL KURUL9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹Emre ACARO⁄LUCem AÇIKBAfiSerdar AKALINBehrooz A. AKBARNIA, Amerika Birleflik DevletleriAtilla AKBAYÖmer AKÇALIAhmet ALANAYEmin ALICINecdet ALTUNAli ARSLANTAfiRichard ASSAKER, FransaBaflar ATALAYÖzkan ATEfiAyhan ATTARÖnder AYDINGÖZUfuk AYDINLITeoman BENL‹Haluk BERKMurat BEZERNafiz B‹LSELHakan CANERMurat COfiARErdal COfiKUNfiükrü ÇA⁄LARSedat ÇA⁄LISüleyman ÇAYLISedat DALBAYRAKDerya D‹NÇERÜnsal DOMAN‹ÇNuri ERELMahir GÜLfiENAzmi HAMZAO⁄LUMurat HANCICihangir ‹SLAMCharles E. JOHNSTON II, Amerika Birleflik DevletleriSerdar KAHRAMANErkan KAPTANO⁄LUÖmer KARATOPRAKNorio KAWAHARA, JaponyaMehmet Akif KAYGUSUZCumhur KILINÇEREsat KITERKemal KOÇJohn KOSTUIK, Amerika Birleflik DevletleriCan KOfiAYKadir KOT‹LSait NADER‹Hilali NOORDEEN, ‹ngiltereÖzerk OKUTANFahir ÖZERSerdar ÖZGENHarzem ÖZGERÇa¤atay ÖZTÜRKSelçuk PALAO⁄LULuca PAPAVERO, AlmanyaErhan SESL‹Yetkin SÖYÜNCÜAli fiEH‹RL‹O⁄LUAlparslan fiENELAlpaslan fiENKÖYLÜSerkan fi‹MfiEKSait fi‹R‹NCüneyt TEM‹ZMehmet TEZERSelim YALÇINErol YALNIZTar›k YAZARMuharrem YAZICIORGAN‹ZASYON KOM‹TES‹Onursal BaflkanProf. Dr. Ünsal DOMAN‹ÇKongre Baflkan›Prof. Dr. Cüneyt fiARKongre Düzenleme KuruluProf. Dr. Ahmet AlanayProf. Dr. Önder Ayd›ngözDoç. Dr. Murat BezerProf. Dr. Serdar KahramanProf. Dr. Fahir ÖzerProf. Dr. Serdar ÖzgenDoç. Dr. Mehmet TezerKongre Bilimsel Sekreteryas›Prof. Dr. Ufuk TALU‹stanbul Üniversitesi‹stanbul T›p FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›Tel: 0212 635 12 35Faks: 0212 635 12 36E-Mail: ufuktalu@yahoo.com2


PROGRAM9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹27 Nisan 2011, Çarflamba08:00-14:00 Sergi Kurulumu10:00-18:00 Kay›t14:15-14:30 Aç›l›fl TöreniCüneyt fiar (Kongre Baflkan›)Mahir Gülflen (Türk Omurga Derne¤i Baflkan›)14:30-16:00 Panel 1 : Servikal Omurga Travmalar›Moderatörler: Erol Yaln›z, Murat Hanc›14:30-14:45 Omurilik Yaralanmas›nda Cerrahi Tedavinin Zamanlamas›, Ayhan Attar14:45-15:00 Hangman K›r›klar›n›n Tedavisi, Sedat Dalbayrak15:00-15:15 Tip II Odontoid Ç›k›nt› K›r›klar›n›n Tedavisi, Serkan fiimflek15:15-15:30 Servikal Faset Dislokasyonlar›n›n Tedavisi, Kadir Kotil15:30-15:45 Servikotorasik Bileflke Yaralanmalar› ve Tedavi, Ali fiehirlio¤lu15:45-16:00 Tart›flma16:00-16:10 Türkiye'de Omurga Cerrahisi, Sait Naderi16:10-16:30 Kahve Aras›16:30-17:30 Panel 2 : Torasik ve Lomber Omurga Travmalar›Moderatörler: Erhan Sesli, Süleyman Çayl›16:30-16:40 Omurga Travmas›nda Hasar Kontrollü Cerrahi Tedavi, Murat Bezer16:40-16:50 Minimal ‹nvaziv Perkütan Tesbit, Erol Yaln›z16:50-17:00 Osteoporotik K›r›klarda Tesbit, Necdet Altun17:00-17:10 Anterior Cerrahi Endikasyonlar›, Ömer Akçal›17:10-17:20 Travmatik Dura ve Sinir Kökü Yaralanmalar›nda Yaklafl›m, Erkan Kaptano¤lu17:20-17:30 Tart›flma17:30-19:30 Serbest Bildiriler, Oturum 1: Omurga Travmalar›Moderatörler: Ali fiehirlio¤lu, Murat Coflar17:30 - 17:35 SS 01 ‹K‹NC‹L OMUR‹L‹K YARALANMASINDA H‹PERBAR‹K OKS‹JEN TEDAV‹S‹N‹N YIKICI SERBESTRAD‹KAL OLUfiUMU, H‹STOPATOLOJ‹K BULGULAR VE KL‹N‹K TABLOYA ETK‹S‹Onur YAMAN, Banu YAMAN, Ahmet VAR, Mustafa BARUTÇUO⁄LU, Cüneyt TEM‹Z17:35 - 17:40 SS 02 OMURGANIN ATEfiL‹ S‹LAH YARALANMALARINDA DÜfiÜK ASIA SKORU CERRAH‹ DEKOMPRESYON ‹Ç‹NB‹R KONTREND‹KASYON MUDUR? CERRAH‹ END‹KASYONLARI VURGULAMAK AÇISINDAN OLGU SUNUMUA. Yener ‹NCE, Emre ALTUNRENDE, Gökhan ACKA, Serdar KAHRAMAN17:40 - 17:45 SS 03 NÖROLOJ‹K YARALANMASI OLMAYAN TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLI HASTALARDAUYGULANAN CERRAH‹LER‹N UZUN DÖNEM SONUÇLARIBurak AKESEN, Osman YARAY, Ufuk AYDINLI17:45 - 17:50 SS 04 VERTEBRA KIRI⁄I CERRAH‹S‹NDE ‹NTERSP‹NÖZ L‹GAMAN UZUNLU⁄UNUN REDÜKS‹YONPARAMETRES‹ OLARAK KULLANILMASIYLA SKOP‹ SÜRES‹N‹N AZALTILMASIMurat BEZER, ‹smail Emre KETENC‹, Baransel SAYGI, Görkem KIYAK17:50 - 17:55 SS 05 LOMBER PATLAMA KIRIKLARINDA POSTER‹OR TESB‹T. KISA VE UZUN SEGMENTPED‹KÜL TESB‹T KARfiILAfiTIRMASISerkan B‹LG‹Ç, Tolga EGE, Ömer ERfiEN, Kenan KOCA, Erbil O⁄UZ, Ali fiEH‹RL‹O⁄LU17:55 - 18:00 TARTIfiMA4


PROGRAM9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹27 Nisan 2011, Çarflamba18:00 - 18:05 SS 06 TORAKOLOMBER KIRIKLARIN TEDAV‹S‹NDE B‹R LOMBER SEV‹YE KURTARILAB‹L‹R M‹?Ali Ak›n U⁄RAfi,Ali Ak›n U⁄RAfi, Mustafa Fehmi AKYILDIZ, Murat YILMAZ, ‹brahim SUNGUR, Ercan ÇET‹NUS18:05 - 18:10 SS 07 AKUT TORAKAL VE LOMBER VERTEBRA PATLAMA KIRIKLARININ TEDAV‹S‹NDE TEK AfiAMALIPOSTER‹OR KORPEKTOM‹ VE GEN‹fiLEYEB‹LEN KAFES UYGULAMASIMehdi SASAN‹, Tunç ÖKTENO⁄LU, Ali Fahir ÖZER18:10 - 18:15 SS 08 YAfiLI HASTALARDA NÖROLOJ‹K FONKS‹YON KAYBI ‹LE SEYREDEN OSTEOPOROT‹K KIRIKLARINTEDAV‹S‹NDE MOD‹F‹YE POSTER‹OR VERTEBRAL KOLON REZEKS‹YONUÇa¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Meriç ENERCAN, Selhan KARADERELER,Kürflat GAN‹YUSUFO⁄LU, Azmi HAMZAO⁄LU18:15 - 18:20 SS 09 GÖ⁄ÜS TRAVMASI VE OMUR‹L‹K YARALANMASI OLAN TORAS‹K PATLAMA KIRIKLARININ TEDAV‹S‹NDEPOSTER‹OR SUBTOTAL VERTEBREKTOM‹Ça¤atay ÖZTÜRK, Meriç ENERCAN, Mürsel DEBRE, Selhan KARADERELER, Levent ULUSOY, Azmi HAMZAO⁄LU18:20 - 18:25 SS 10 TORAKOLOMBER VERTEBRA PATLAMA KIRIKLARINDA CERRAH‹ TEDAV‹ SONUÇLARIMIZGürkan GÜMÜfiSUYU, Mutlu GÜNGÖR, Mehmet Nurullah ERM‹fi, O¤uz DURAKBAfiA, Nazir Cihangir ‹SLAM18:25 - 18:30 TARTIfiMA18:30 - 18:35 SS 11 OSTEOPOROT‹K VERTEBRA KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLAST‹ VE K‹FOPLAST‹ ‹LE TEDAV‹S‹Ali Ak›n U⁄RAfi, ‹brahim SUNGUR, ‹brahim KAYA, Bar›fl YÜCEL, Ercan ÇET‹NUS18:35 - 18:40 SS 12 OSTEOPOROT‹K OMURGADA KULLANILAN PED‹KÜL V‹DASI ALTERNAT‹FLER‹ VE GÜÇLEND‹RMEYÖNTEMLER‹N‹N B‹YOMEKAN‹K DE⁄ERLEND‹RMES‹Murat BEZER, Görkem KIYAK, ‹smail Emre KETENC‹18:40 - 18:45 SS 13 VERTEBROPLAST‹ UYGULANAN HASTALARDA GEÇ DÖNEM ‹LERLEY‹C‹ NÖROLOJ‹K KUSURMehmet Ozan AfiIK, Mahir GÜLfiEN, Hasan Tahsin ÜTSÜKARCI, Ercan ONAÇ18:45 - 18:50 SS 14 KURTARMA YÖNTEM‹ OLARAK KALS‹YUM SÜLFAT VE POL‹MET‹LMETAKR‹LAT ‹LE GÜÇLEND‹R‹LM‹fiPED‹KÜL V‹DALARININ B‹YOMEKAN‹K KARfiILAfiTIRMASIÜmit Özgür GÜLER, Alihan DER‹NCEK, Murat Ali HERSEKL‹, Metin ÖZALAY, Murat ÇINAR18:50 - 18:55 SS 15 OSTEOPEN‹K HASTALARDA PED‹KÜL V‹DALARININ KEM‹K Ç‹MENTOSU ‹LE GÜÇLEND‹R‹LMES‹:1454 PED‹KÜL V‹DASININ EN AZ 2 YIL TAK‹P SONUÇLARIÇa¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Meriç ENERCAN, Ömer KARATOPRAK, Sinan KARACA, Azmi HAMZAO⁄LU18:55 - 19:00 TARTIfiMA19:00 - 19:05 SS 16 PERKÜTAN VERTEBROPLAST‹YLE TEDAV‹ ED‹LM‹fi VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININUZUN DÖNEM RADYOLOJ‹K VE KL‹N‹K SONUÇLARIAhmet ÖZD‹LMAÇ, Osman Nuri TÜRKMENO⁄LU, Halit ÇAVUfiO⁄LU, Yüksel fiAH‹N, Yunus AYDIN19:05 - 19:10 SS 17 OMURGA CERRAH‹S‹NDE KULLANILAN HEMOSTAT‹K AJANLARIN NÖRAL DOKULAR ÜZER‹NDEK‹ETK‹LER‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASIGökhan MER‹Ç, Ömer AKÇALI, Serap CILAKER MICILI, Alper BA⁄RIYANIK19:10 - 19:15 SS 18 SAKRUM KIRIKLARI ‹Ç‹N PERKÜTAN ‹L‹OSAKRAL V‹DA UYGULAMASIAli Ak›n U⁄RAfi, Murat YILMAZ, Nurullah fiENER, Musa KORKMAZ, Ercan ÇET‹NUS19:15 - 19:20 SS 19 C1 LATERAL MASS VE ‹NTERNAL KAROT‹S ARTER ARASINDAK‹ ‹L‹fiK‹: PREL‹M‹NER MORFOMETR‹KBT-ANJ‹OGRAF‹ ÇALIfiMASIMehmet fi‹MfiEK, Özden US, Soner fiAH‹N, Tarkan ÇALIfiANELLER, ‹lker GÜLEÇ, Recai GÖKCAN, Sait NADER‹19:20 - 19:25 SS 20 TRAVMAT‹K SP‹NOPELV‹K ‹NSTAB‹L‹TELERDE CERRAH‹Sedat DALBAYRAK, Mesut YILMAZ, Murat AYTEN, Mahmut GÖKDA⁄19:25 - 19:30 TARTIfiMA19:30 Gün Sonu5


PROGRAM9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹28 Nisan 2011, Perflembe08:00-08:30 Konferans 1Erken Bafllang›çl› Skolyoz - Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz & Çok KüçükÇocuklarda Cerrahi Tedaviyi Geciktirme Taktikleri - Traksiyon ve Alç›lamaCharles E. Johnston II08:30-10:00 Panel 3 : Büyüyen OmurgaModeratörler: Muharrem Yaz›c›, Cüneyt Temiz08:30-08:45 Spinal Disrafizm, Serdar Özgen08:45-09:00 Konjenital Skolyozda Hemivertebra Eksizyonu veya Konveks Hemiepifizyodez,Muharrem Yaz›c›09:00-09:15 Erken Bafllang›çl› Skolyozun Tedavisinde Manyetik Büyüyen Rod Kullan›m›,Hilali Nordeen09:15-09:30 Küçük Çocuklarda Büyüyen Rod ve VEPTR Komplikasyonlar›, Behrooz A. Akbarnia09:30-09:45 Küçük Çocuklarda Servikal Omurga Deformiteleri, Charles E. Johnston II09:45-10:00 Tart›flma10:00-10:30 Serbest Bildiriler, Oturum 2: Büyüyen OmurgaModeratörler: Selim Yalç›n, Cem Aç›kbafl10:00 - 10:05 SS 21 KÜÇÜK ÇOCUKLARDA UYGULANAN PED‹KÜL V‹DASININ PED‹KÜL VE KANAL GEL‹fi‹M‹NE ETK‹S‹Z. Deniz OLGUN,Z. Deniz OLGUN, Gökhan DEM‹RKIRAN, Mehmet AYVAZ, Emre KARADEN‹Z, Muharrem YAZICI10:05 - 10:10 SS 22 BEfi YAfi ALTINDA UYGULANAN PED‹KÜL V‹DALARI OMURGA BÜYÜMES‹N‹ OLUMSUZ ETK‹LER M‹?B‹LG‹SAYARLI TOMOGRAF‹ ÇALIfiMASIÇa¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Mercan SARIER, Selhan KARADERELER, Mehmet TEZER, Azmi HAMZAO⁄LU10:10 - 10:15 SS 23 ERKEN BAfiLANGIÇLI SKOLYOZUN TEDAV‹S‹NDE YEN‹ B‹R CERRAH‹ STRATEJ‹Ça¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Meriç ENERCAN, Murat fi‹R‹KÇ‹, Levent ULUSOY, Azmi HAMZAO⁄LU10:15 - 10:20 SS 24 ERKEN BAfiLANGIÇLI SKOLYOZ TEDAV‹S‹NDE BÜYÜYEN ROD UYGULAMASININ ETK‹NL‹⁄‹Turgut AKGÜL,Turgut AKGÜL, Fatih D‹K‹C‹, Ufuk TALU, Cüneyt fiAR, Ünsal DOMAN‹Ç10:20 - 10:25 SS 25 ERKEN BAfiLANGIÇLI SKOLYOZUN CERRAH‹ TEDAV‹S‹NDE KULLANILAN, TEK VEYA Ç‹FT UZAYANROD TEKN‹KLER‹N‹N OMUZ DENGES‹ZL‹⁄‹ AÇISINDAN KARfiILAfiTIRILMASIOnat ÜZÜMCÜG‹L, Yunus ATICI, Yusuf ÖZTÜRKMEN, Merter YALÇINKAYA, Mustafa CAN‹KL‹O⁄LU10:25 - 10:30 TARTIfiMA10:30-11:00 Kahve Aras›11:00-12:30 Panel 4 : Adolesan ‹diyopatik Skolyoz (A‹S)Moderatörler: Azmi Hamzao¤lu, fiükrü Ça¤lar11:00-11:15 A‹S Tedavisinde Klinik Algoritma, Hilali Nordeen11:15-11:30 A‹S'da Selektif Torasik Füzyon, Ahmet Alanay11.30-11:45 A‹S Cerrahisinde Omuz Dengesinin De¤erlendirilmesi ve Omuz Dengesizli¤ininÖnlenmesi, Can Koflay11:45-12:00 A‹S'da Ne Zaman ve Nas›l Distal Lomber Hareket Segmenti Kurtarabiliriz?Azmi Hamzao¤lu12:00-12:15 A‹S'da Cerrahi Tedavi Sonras› Denge Bozulmas› (dekompensasyon) -Sebepler, Çözümler, Emre Acaro¤lu12:15-12:30 Tart›flma6


PROGRAM9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹28 Nisan 2011, Perflembe12:30-14:00 AOSpine Ö¤le Yeme¤i Sempozyumu: Minimal ‹nvaziv Omurga Cerrahisi12:30-12:40 Girifl, Erol Yaln›z12:40-12:55 Ç›kmakta Olan Sinir Kökünü S›k›flt›ran, Kranial Ekstrude Disk HernilerindeTranslaminar Yaklafl›m, Luca Papavero12:55-13:10 Ekstraforaminal Disk Hernilerinde Transmusküler Paraspinal Yaklafl›m, Luca Papavero13:10-13:25 Lomber Dar Kanalda Tek Tarafl› (unilateral) Dekompresyon, Serdar Kahraman13:25-13:40 L5-S1 Dejeneratif Disk Hastal›¤›nda Mini-Aç›k ALIF, Erol Yaln›z13:40-14:00 Tart›flma12:30-14:00 Çal›flma (Workshop) - (Paralel Salon)Akdeniz 1 Salonu Medikon: Skolyoz Tedavisinde Manyetik Büyüyebilen Rod Kullan›m›, Hilali NordeenAkdeniz 2 SalonuAkdeniz 3 SalonuAlgoritma & Medtronic:MAST Quadrant TL‹F, Richard AssakerMinimal ‹nvaziv Vida Uygulaması, Ça¤atay ÖztürkK2M: Omurga Deformiteleri için En Düflük Profilli Yaklafl›mlar, John Kostuik14:00-15:30 Panel 5 : Eriflkin Omurga DeformitesiModeratörler: Emre Acaro¤lu, Sedat Ça¤l›14:00-14:15 Eriflkinlerde Omurga Deformitesinin Cerrahi Tedavi Endikasyonlar›, Haluk Berk14:15-14:35 Eriflkin Omurga Deformitelerinde MISS Yaklafl›m›, Behrooz A. Akbarnia14:35-14:55 Füzyonun Sakrum ve Pelvise Uzat›lmas› Konusunda Karar ve Endikasyonlar,John Kostuik14:55-15:15 Omurgan›n Aç›sal Deformitelerinde Düzeltici Osteotomi, Norio Kawahara15:15-15:30 Tart›flma15:30-16:00 Kahve Aras›16:00-16:30 Konferans 2Eriflkin Omurga Deformitelerinde Psödoartroz Tamiri, John Kostuik16:30-17:30 ‹nteraktif Olgu Tart›flmas›: Eriflkin Omurga DeformiteleriModeratör: Mahir GülflenJohn Kostuik, Azmi Hamzao¤lu, Ünsal Domaniç, Norio Kawahara,Behrooz A. Akbarnia, Sedat Ça¤l›17:30-19:00 Serbest Bildiriler, Oturum 3: Omurga DeformiteleriModeratörler: Esat K›ter, Ali Arslantafl17:30 - 17:35 SS 26 SKOLYOZ GEL‹fi‹M‹NDE ‹K‹ PR‹MER FAKTÖR, B‹PEDAL OLMA VE OSTEOPEN‹:P‹NEALEKTOM‹ UYGULANMAMIfi, B‹PEDAL SIÇAN MODEL‹Özgür DEDE, ‹brahim AKEL, Gökhan DEM‹RKIRAN, Nadir YALÇIN, Ralph MARCUCIO, Emre ACARO⁄LU17:35 - 17:40 SS 27 STRÜKTÜREL OLMAYAN, PROKS‹MAL TORAS‹K E⁄R‹L‹KLERDE AMEL‹YAT SONRASINDASOL OMUZ ELEVASYONU: ÖNLENEB‹L‹R M‹?Ça¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Meriç ENERCAN, ‹brahim ÖRNEK, Mirza B‹SCEV‹C, Azmi HAMZAO⁄LU,17:40 - 17:45 SS 28 LENKE T‹P 1 ADÖLESAN ‹D‹YOPAT‹K SKOLYOZDA POSTER‹OR TORAKAL SELEKT‹F FÜZYONYunus ATICI, Onat ÜZÜMCÜG‹L, Özgür ÇET‹NKAYA, Merter YALÇINKAYA, Kaddafi DUYMUfi, Hilmi KARADEN‹Z,Murat MERT, Mustafa CAN‹KL‹O⁄LU17:45 - 17:50 SS 29 ADÖLESAN ‹D‹YOPAT‹K SKOLYOZDA POSTER‹OR FÜZYON UYGULANMIfi HASTALARDA YAfiAM KAL‹TES‹Serkan B‹LG‹Ç, Ömer ERfiEN, Ali fiEH‹RL‹O⁄LU, Bahtiyar DEM‹RALP, Erbil O⁄UZ, Burak B‹LEKL‹Burak B‹LEKL‹17:50 - 17:55 SS 30 80 DERECEDEN FAZLA COBB AÇILI, R‹J‹D OMURGA DEFORM‹TELER‹N‹N SADECE POSTER‹ORENSTRUMAN ‹LE TEDAV‹ SONUÇLARIÖzcan KAYA, Fatih YILDIZ, Turgut AKGÜL, Fatih D‹K‹C‹, Ünsal DOMAN‹Ç17:55 - 18:00 TARTIfiMA7


PROGRAM9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹28 Nisan 2011, Perflembe18:00 - 18:05 SS 31 SCHEUERMANN K‹FOZUNUN CERRAH‹ TEDAV‹S‹NDE PROKS‹MAL KAVfiAK K‹FOZUNUNÖNLENMES‹ ‹Ç‹N YEN‹ B‹R TEKN‹KÇa¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Meriç ENERCAN, Mercan SARIER, Mursel DEBRE, Azmi HAMZAO⁄LU18:05 - 18:10 SS 32 SCHEUERMANN K‹FOZUNUN POSTER‹OR TRANSPED‹KÜLER V‹DA ‹LE TEDAV‹S‹Serkan B‹LG‹Ç, Ömer ERfiEN, Tolga EGE, Erbil O⁄UZ, Ali fiEH‹RL‹O⁄LU18:10 - 18:15 SS 33 SCHEUERMANN K‹FOZUNUN CERRAH‹ TEDAV‹S‹NDE POSTER‹OR SEGMENTAL PED‹KÜLV‹DA KULLANIMICaner GÜNERBÜYÜK, Fatih D‹K‹C‹, Kerim SARIYILMAZ, Ufuk TALU, Ünsal DOMAN‹Ç, Cüneyt fiAR18:15 - 18:20 SS 34 ‹LER‹ DERECEL‹ OMURGA DEFORM‹TELER‹NDE POSTER‹OR VERTEBRAL KOLONREZEKS‹YONU: 102 OLGUÇa¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Meriç ENERCAN, Selhan KARADERELER, Ömer KARATOPRAK,Azmi HAMZAO⁄LU18:20 - 18:25 SS 35 10 YAfi SONRASI SADECE POSTER‹OR G‹R‹fi‹M UYGULANAN HEM‹VERTEBREKTOM‹ SONUÇLARIHac› Mustafa ÖZDEM‹R, Mehmet Ali ACAR, Burkay Kutluhan KAÇIRA, Ali GÜLEÇ18:25 - 18:30 TARTIfiMA18:30 - 18:35 SS 36 R‹J‹D KONJEN‹TAL K‹FOSKOLYOZUN TEDAV‹S‹NDE ÇOKLU CHEVRON OSTEOTOM‹LER‹Mehmet AYVAZ, Deniz OLGUN, Gökhan DEM‹RKIRAN, Ahmet ALANAY, Muharrem YAZICI18:35 - 18:40 SS 37 ‹ATROJEN‹K FLATBACK SENDROMU OLAN HASTALARDA VERTEBRAL OSTEOTOM‹LER ‹LE TEDAV‹Mehmet Ozan AfiIK, Mahir GÜLfiEN, Hasan Tahsin ÜTSÜKARCI, Ercan ONAÇ18:40 - 18:45 SS 38 R‹J‹D OMURGA DEFORM‹TELER‹NDE POSTER‹OR OSTEOTOM‹M. Bülent BAL‹O⁄LU, M. Akif KAYGUSUZ18:45 - 18:50 SS 39 ANK‹LOZAN SPOND‹L‹T VE ‹LER‹ DERECE TORAKOLOMBER K‹FOZ OLAN HASTALARDAKAMA OSTEOTOM‹S‹N‹N SONUÇLARIFatih YILDIZ, Cüneyt fiAR, Ufuk TALU, Turgut AKGÜL, Kerim SARIYILMAZ, Ünsal DOMAN‹Ç18:50 - 18:55 SS 40 TORAKOLOMBER K‹FOZ DEFORM‹TES‹ OLAN ANK‹LOZAN SPOND‹L‹TL‹ HASTALARDA LOMBERAÇIK KAMA OSTEOTOM‹S‹ SONUÇLARIMehmet Nurullah ERM‹fi, O¤uz DURAKBASA, Mutlu GÜNGÖR, Gürkan GÜMÜfiSUYU, Nazir Cihangir ‹SLAM18:55 - 19:00 TARTIfiMA19:30-22:00 Hoflgeldiniz Kokteyli8


PROGRAM9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹29 Nisan 2011, Cuma08:00-08:30 Konferans 3Omurga Tümörlerinde Total En-bloc Spondilektomi, Norio Kawahara08:30-10:00 Panel 6 : Omurga TümörleriModeratörler: Ufuk Ayd›nl›, Selçuk Palao¤lu08:30-08:45 Sakrum Tümörlerinde Ortopedik Onkolojik Yaklafl›m, Harzem Özger08:45-09:00 Direk Omurga Tutulumu Olan Akci¤er Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Yaklafl›m›,Ufuk Ayd›nl›09:00-09:15 Omurga Metastazlar›nda Cerrahi Tedavi Stratejisi, Norio Kawahara09:15-09:30 Omurilik Tümörleri, Selçuk Palao¤lu09:30-09:45 Kranioservikal Bileflke Tümörleri, Baflar Atalay09:45-10:00 Tart›flma10:00-10:30 Serbest Bildiriler, Oturum 4: Omurga TümörleriModeratörler: Mehmet Akif Kaygusuz, Özerk Okutan10:00 - 10:05 SS 41 ‹NTRADURAL OMURGA TÜMÖRLER‹NDE TEDAV‹ STRATEJ‹LER‹Amer AL-SHURNAJI, Anas DYAB, Ra›d AL-JUBOUR, Mohammad FAWZI, Mousa ABADI10:05 - 10:10 SS 42 PR‹MER SAKRUM TÜMÖRLER‹NDE SAKREKTOM‹Harzem ÖZGER, Turgut AKGÜL, Yavuz SA⁄LAM, Kayhan KARAYTU⁄, Levent ERALP10:10 - 10:15 SS 43 OMURGAYI TUTAN AKC‹⁄ER KANSERLER‹NDE EN BLOC PARS‹YEL VERTEBREKTOM‹Turgut AKGÜL, Cüneyt fiAR, Fatih D‹K‹C‹, Özcan KAYA, Alper TOKER, fiükrü D‹LEGE10:15 - 10:20 SS 44 PELV‹K TÜMÖRLER‹N REZEKS‹YONU SONRASINDA LUMBOPELV‹K REKONSTRÜKS‹YONFatih D‹K‹C‹, Turgut AKGÜL, Harzem ÖZGER, Cüneyt fiAR, Ufuk TALU, Levent ERALP10:20 - 10:25 SS 45 SP‹NAL TÜMÖRLERDE M‹N‹MAL ‹NVAZ‹V YAKLAfiIMLARSedat DALBAYRAK, Reflit ÖNEN, Mesut YILMAZ, Sait NADER‹, Fahir ÖZER10:25 - 10:30 TARTIfiMA10:30-11:00 Kahve Aras›11:00-12:30 Panel 7 : Minimal ‹nvaziv Omurga CerrahisiModeratörler: Tar›k Yazar, Alparslan fienel11:00-11:15 Servikal Dorsolateral Foraminotomi için Transmusküler (tübüler retraktör) Yaklafl›m,Luca Papavero11:15-11:30 Torasik Disk Hernileri: Video Yard›ml› Yaklafl›mlar, Richard Assaker11:30-11:45 Mikrodiskektomi versus Endoskopik Diskektomi, Alparslan fienel11:45-12:00 Vertebroplasti ve Kifoplasti, Ali Arslantafl12:00-12:15 Perkütan Transsakral ‹nterbody Füzyon (axia-lif): Kan›tlar Çerçevesinde Son Durum,Kemal Koç12:15-12:30 Tart›flma12:30-14:00 Ö¤le Yeme¤i ve Sempozyum (Eczac›bafl›-Baxter)Omurga Cerrahisinde Hemostaz, Floseal9


PROGRAM9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹29 Nisan 2011, Cuma14:00-15:30 Panel 8 : Dejeneratif Omurga Hastal›klar›Moderatörler: Alpaslan fienköylü, Atilla Akbay14:00-14:15 Dinamik Tesbit, Fahir Özer14:15-14:30 Lomber Total Disk Protezi: Kan›tlar Çerçevesinde Son Durum, Mehmet Tezer14:30-14.45 Servikal Total Disk Protezi: Kan›tlar Çerçevesinde Son Durum, Özkan Atefl14:45-15:00 MAST: Gerekçe, ‹ncelikler ve Klinik Uygulamalar, Richard Assaker15:00-15:15 Lomber Omurgan›n Dejeneratif Hastal›klar›nda Ekstrem Lateral ‹nterbodyFüzyon (X-lif), Ça¤atay Öztürk15:15-15:30 Tart›flma15:30-16:00 Kahve Aras›16:00-17:00 Panel 9 : SpondilolistezisModeratörler: Önder Ayd›ngöz, Erkan Kaptano¤lu16:00-16:20 A¤r›l› Pars Lizis veya Listeziste Tamir, Hilali Nordeen16:20-16:40 Düflük Evreli Spondilolisteziste Enstrumanl› veya Enstrumans›z ‹n-situ Füzyon,Charles E. Johnston II16:40-17:00 ‹leri Derece Spondilolistezis, Richard Assaker17:00-17:30 ‹nteraktif Olgu Tart›flmas›: SpondilolistezisModeratör: Önder Ayd›ngözHilali Nordeen, Charles E. Johnston II, Richard Assaker, Ufuk Ayd›nl›, Hakan Caner17:30-19:00 Serbest Bildiriler, Oturum 5: Dejeneratif Omurga Hastal›klar›Moderatörler: Nuri Erel, Kemal Koç17:30 - 17:35 SS 46 LOMBER OMURGA HASTALIKLARINDA ‹NTERVERTEBRAL AS‹STE HAREKET C‹HAZININ (DIAM) KULLANIMI:200 OLGU SER‹S‹Marcelo GALARZA17:35 - 17:40 SS 47 DEJENERAT‹F LOMBER STENOZ VE NÖROJEN‹K KLAD‹KASYONUN TEDAV‹S‹NDE APER‹USPERCLID S‹STEM‹Marcelo GALARZA, Roberto GAZZERI, Juan F MARTINEZ LAGE17:40 - 17:45 SS 48 LOMBER STENOZDA UN‹LATERAL YAKLAfiIM ‹LE B‹LATERAL DEKOMPRESYONUN UZUN DÖNEMSONUÇLARI: 9 YILLIK PROSPEKT‹F ÇALIfiMAYunus AYDIN, Halit ÇAVUfiO⁄LU, Ahmet Murat MÜSLÜMAN, Adem YILMAZ, Okan KAHYAO⁄LU,Osman Nuri TÜRKMENO⁄LU, Yüksel fiAH‹N17:45 - 17:50 SS 49 LOMBER DAR KANALDA TEK TARAFLI YAKLAfiIMLA B‹LATERAL DEKOMPRESYON: 10 YILLIK DENEY‹MSedat DALBAYRAK17:50 - 17:55 SS 50 LOMBER STENOZDA M‹N‹MAL ‹NVAZ‹V M‹KROCERRAH‹ DEKOMPRESYON VE ‹NTERSP‹NÖZC‹HAZ UYGULAMASI; KRAL HÜSEY‹N TIP MERKEZ‹NDE 2 YILLIK DENEY‹MAmer AL-SHURBAJI, Anas DYAB, Raid AL-JUBOUR17:55 - 18:00 TARTIfiMA10


PROGRAM9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹29 Nisan 2011, Cuma18:00 - 18:05 SS 51 TANDEM STENOZ: TANI VE TEDAV‹DE ‹K‹LEMÇa¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Selhan KARADERELER, Mercan SARIER, Meriç ENERCAN, Azmi HAMZAO⁄LU18:05 - 18:10 SS 52 LOMBER D‹SK HERN‹LER‹N‹N YOL AÇTI⁄I CAUDA EQU‹NA SENDROMUNUNERKEN CERRAH‹ TEDAV‹S‹Ali DALGIÇ, Özhan UÇKUN, Fatih ALAGÖZ, Övünç ÇORAPCI, Murat KORKMAZ, Ergun DA⁄LIO⁄LU, Ça¤atay ÖZDÖL,Osman NACAR, Ali YILDIRIM, Deniz BELEN18:10 - 18:15 SS 53 LOMBER DEJENERAT‹F D‹SK HASTALI⁄I TEDAV‹S‹NDE POSTER‹OR TRANSPED‹KÜLER D‹NAM‹KSTAB‹L‹ZASYON ‹LE D‹SK PROTEZ‹N‹N KL‹N‹K SONUÇLARININ KARfiILAfiTIRILMASIAli Fahir ÖZER, Tunç ÖKTENO⁄LU, Tuncay KANER, Mehdi SASAN‹, Bilgehan SOLMAZ18:15 - 18:20 SS 54 SP‹NAL STENOZDA B‹LATERAL LAM‹NOTOM‹ ‹LE STANDART GEN‹fi DEKOMPRESYONUNKARfiILAfiTIRILMASIFatih D‹K‹C‹, Turgut AKGÜL, Fatih YILDIZ, Okan ÖZKUNT, Yasemin SONUK UÇKAN, Ünsal DOMAN‹Ç18:20 - 18:25 SS 55 LOMBER STENOZ OLGULARININ CERRAH‹ TEDAV‹ SONUÇLARI: EN AZ 1 YILLIK TAK‹PFerdi GÖKSEL, Burak AKESEN, Ufuk AYDINLI18:25 - 18:30 TARTIfiMA18:30 - 18:35 SS 56 BEL A⁄RISI OLAN VE CERRAH‹ TEDAV‹ UYGULANMIfi HASTALARDA OMURGADA DER‹NDUYU BOZUKLU⁄U: YEN‹ B‹R TEKN‹⁄‹N TANIMLANMASIMurat G‹RG‹N, Can KOfiAY18:35 - 18:40 SS 57 DEJENERAT‹F OMURGADA SAKRAL V‹DA UYGULAMASI: ORTA VE UZUN DÖNEMDE SONUÇLAROkan ÖZKUNT, Özcan KAYA, Fatih D‹K‹C‹, Turgut AKGÜL, Cüneyt fiAR, Ufuk TALU18:40 - 18:45 SS 58 DEJENERAT‹F LOMBER OMURGA HASTALIKLARINDA VE STENOZDA AMEL‹YAT ÖNCES‹NDEPLANLADIKLARIMIZ YAPILAN G‹R‹fi‹MLERLE KORRELASYON ‹Ç‹NDE M‹?Serdar ALF‹DAN, Can KOfiAY18:45 - 18:50 SS 59 KRON‹K BEL A⁄RISI VE BAfiARISIZ BEL CERRAH‹S‹ SENDROMUNDA EP‹DUROSKOP‹KADEZYOL‹Z‹S VE STERO‹D ENJEKS‹YONUNUN ETK‹NL‹⁄‹Özerk OKUTAN, Sedar IfiIK, Salim fiENTÜRK, ‹smail ‹fiTEMEN, Bar›fl SAYGILI, ‹hsan SOLARO⁄LU,Ethem BEfiKONAKLI18:50 - 18:55 SS 60 OSTEOPOROT‹K OMURGADA PROKS‹MAL KAVfiAK PROBLEMLER‹N‹N ÖNLENMES‹ ‹Ç‹NFÜZYON VE ENSTRUMAN PROKS‹MAL‹NDE PROF‹LAKT‹K VERTEBROPLAST‹Ça¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Meriç ENERCAN, Mercan SARIER, Mehmet TEZER, Azmi HAMZAO⁄LU18:55 - 19:00 TARTIfiMA19:00 Gün Sonu11


PROGRAM9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹14P 01P 02P 03P 04P 05P 06P 07P 08P 09P 10P 11P 12P 13P 14P 15P 16P 17OMURGA CERRAH‹S‹ SONRASINDA A⁄RI ‹Ç‹N TENS KULLANIMILevent ED‹Z, Mehmet Fethi CEYLAN, Murat TOPRAK, Metehan ESEO⁄LUTRANS‹L‹AK BAR VE 4 ROD ‹LE YEN‹ B‹R SP‹NOPELV‹K F‹KSASYON TEKN‹⁄‹N‹N SI⁄IR OMURGAMODEL‹NDE B‹YOMEKAN‹K ANAL‹Z‹Mustafa ÖZDEM‹R, ‹smail DEM‹RKALE, Arslan ARSLAN, Tevfik DEM‹R, Ayhan CÖMERTRADYOLOJ‹K OLARAK LOMBER PED‹KÜLER V‹DA UYGULAMASINDA PED‹KÜLER ANATOM‹N‹NDETAYLI ‹NCELENMES‹Erdinç C‹VELEK, Tufan CANSEVER, Serdar KABATAfi, Cem YILMAZ, Hakan CANER, Nur ALTINÖRSTORAKOLOMBER BURST KIRIKLARINDA POSTER‹OR TESB‹T: LOMBER SEGMENT KURTARMAK MÜMKÜN MÜ?Levent KARAPINAR, Mert KUMBARACI, Mustafa ‹NCESU, Ahmet KAYA, Ahmet SAVRAN, Tamer URSAVAfi, Gökhan ‹LYASTORAKAL ‹NTRADURAL KEM‹K FRAGMANINA BA⁄LI GEL‹fiEN POSTTRAVMAT‹K S‹R‹NGOMYEL‹Nail ÖZDEM‹R, ‹smail Ertan SEV‹N, Ozan GAN‹ÜSMEN, Füsun Demirçivi ÖZERAKUT P‹YOJEN‹K SAKRO‹LE‹TAli Ak›n U⁄RAfi, Servet ALAN, Murat YILMAZ, Musa KORKMAZ, Ercan ÇET‹NUSEKSTRADURAL SP‹NAL H‹DAT‹K K‹STE BA⁄LI PARAPLEJ‹, CERRAH‹ SONRASINDA S‹RENGOM‹YEL‹: OLGU SUNUMULevent ED‹Z, Mehmet Fethi CEYLAN,Mehmet Fethi CEYLAN, ‹brahim TEKEO⁄LU, Metehan ESEO⁄LU, Serhat AVCU‹HMAL ED‹LM‹fi POTT HASTALI⁄INA BA⁄LI SPOND‹LOL‹STEZ‹S‹N LAM‹NEKTOM‹ VE ENSTRÜMANTASYON‹LE TEDAV‹S‹Recep Gani GÖNCÜ, Yunus GÜZEL, Hasan MET‹NEREN, Burkay Kutluhan KAÇIRA, Mustafa YELSAB‹T PELV‹S ÇARPIKLI⁄I ‹Ç‹N B‹LATERAL PELV‹K OSTEOTOM‹Turgut AKGÜL, Cüneyt fiAR, Fatih D‹K‹C‹, Fatih YILDIZ, Okan ÖZKUNT, Özcan KAYAADOLESAN ‹D‹OPAT‹K SKOLYOZDA POSTER‹OR ENSTRÜMANTASYONLA TEDAV‹N‹N UZUN DÖNEM SONUÇLARITurgut Nedim KARA‹SMA‹LO⁄LU, Azat ATAMANLOMBER SPOND‹LOL‹Z‹STE PED‹KÜL V‹DASI VE HOOK TESB‹T YÖNTEM‹YLE PARS ‹NTERART‹KULAR‹S DEFEKT‹N‹ND‹REKT TAM‹R‹: 4 ATLET OLGUNUN SUNUMUFatih YILDIZ, Cüneyt fiAR, Fatih D‹K‹C‹, Turgut AKGÜL, Özcan KAYAOMURGADA PR‹MER HAB‹S MELANOMOzan GAN‹ÜSMEN, Nail ÖZDEM‹R, Erdinç ALTINCIK, Hilmi Önder OKAY, Füsun Demirçivi ÖZER, Demet ET‹T‹NTERVERTEBRAL D‹SK HERN‹S‹N‹ TAKL‹T EDEN SP‹NAL GANGL‹ONÖROMA: OLGU SUNUMUAyhan TEK‹NER, Mehmet Akif BAYAR, Reyhan MEHMETO⁄LU, Yavuz ERDEM, Mete KARATAY, Yavuz Selim ERKOÇ,Muzaffer ÇAYDERE, Celal KILIÇKOSTOVERTEBRAL KÖfiE TÜMÖRLER‹N‹N EN-BLOC REZEKS‹YONU: ‹K‹ OLGU SUNUMUTurgut AKGÜL, Cüneyt fiAR, Fatih D‹K‹C‹, Özcan KAYA, Alper TOKER, fiükrü D‹LEGERETROFAR‹NGEAL K‹TLE VE D‹SFAJ‹ ‹LE BAfiVURAN SERV‹KAL KORDOMA OLGUSUOsman NACAR, Ali DALGIÇ, Özhan UÇKUN, Murat KORKMAZ, Mert fiAH‹NO⁄LU, Ergun DA⁄LIO⁄LU, Ça¤atay ÖZDÖL,Ali YILDIRIM, Yahya GÜVENÇ, Deniz BELENSP‹NAL SCHWANNOM ‹Ç‹ KANAMA SEBEB‹YLE GEL‹fiEN CAUDA EQU‹NA SENDROMU: OLGU SUNUMUAli YILDIRIM, Osman NACAR, Ali DALGIÇ, Denizhan D‹VANLIO⁄LU, Özhan UÇKUN, Ergun DA⁄LIO⁄LU,Ça¤atay ÖZDÖL, Deniz BELENSEL‹M AGRES‹F SAKRUM TÜMÖRLER‹NDE LEZYON ‹Ç‹ CERRAH‹ YETERL‹M‹?Harzem ÖZGER, Turgut AKGÜL, Yavuz SA⁄LAM,Yavuz SA⁄LAM, Kayhan KARAYTU⁄, Levent ERALP


PROGRAM9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹P 18P 19P 20P 21P 22P 23P 24P 25P 26P 27P 28P 29P 30P 31P 32P 33P 34TORAKAL OMURGADA TOTAL EN-BLOC SPOND‹LEKTOM‹ (TES): ‹K‹ OLGU SUNUMUFatih D‹K‹C‹, Turgut AKGÜL, Okan ÖZKUNT, Özcan KAYA, Fatih YILDIZ, Kerim SARIYILMAZKerim SARIYILMAZVERTEBRA KIRIKLARININ K‹FOPLAST‹ YÖNTEM‹ ‹LE TEDAV‹S‹NDE YEN‹ KIRIK OLUfiUMUR‹SK‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹: 171 HASTANIN RETROSPEKT‹F ANAL‹Z‹Serdar KABATAfi, Erdinç C‹VELEK, Tufan CANSEVER, Salih GÜLfiEN, Cem YILMAZ, Hakan CANER, Nur ALTINÖRSEKSTREM LATERAL ‹NTERBODY FÜZYON (XLIF): 6 OLGU SUNUMUOkan ÖZKUNT, Özcan KAYA, Turgut AKGÜL, Kerim SARIYILMAZ, Fatih D‹K‹C‹, Cüneyt fiAREKSTRÜDE D‹SK HERN‹ASYONU: NÜKLEOPLAST‹ KOMPL‹KASYONUHasan Emre AYDIN, Emre DELEN, Ali ARSLANTAfiAli ARSLANTAfiSEREBROSP‹NAL F‹STÜL TEDAV‹S‹NDE BÜYÜK OMENTUM VE TERS ÇEVR‹LM‹fi LAT‹SS‹MUS DORS‹MUSKULOKÜTANÖZ FLEP KULLANIMIYetkin SÖYÜNCÜ, Ömer ÖZKAN, Zekiye B‹GAT, Mahmut AKYÜZ, ‹lkay SÖYÜNCÜ, Özlenen ÖZKANDEJENERAT‹F LOMBER STENOZ HASTALARINDA ‹K‹ FARKLI F‹Z‹K TEDAV‹ PROGRAMININETK‹NL‹⁄‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASILevent ED‹Z, Mehmet Fethi CEYLAN, Murat TOPRAK, Özcan HIZ, ‹brahim TEKEO⁄LUDEJENERAT‹F LOMBER OMURGA D‹SK HASTALIKLARINDA A⁄RI TEDAV‹S‹NDE TENS VE ULTRASONUN ETK‹S‹Levent ED‹Z, Mehmet Fethi CEYLAN,Mehmet Fethi CEYLAN, Murat TOPRAKANK‹LOZAN SPOND‹L‹TL‹ OLGUDA OSTEOTOM‹ VE FÜZYON SONRASI FÜZYON HATTI ÜZER‹NDE KIRIK: OLGU SUNUMUYunus GÜZEL, Recep Gani GÖNCÜ, Hasan MET‹NEREN, Burkay Kutluhan KAÇIRA, Mustafa YEL‹D‹OPAT‹K SKOLYOZDA H‹BR‹D POSTER‹OR ENSTRÜMENTASYONUN ETK‹NL‹⁄‹ VE GÜVEN‹L‹RL‹⁄‹Utku DEM‹R, Gündüz TEZEREN,Gündüz TEZEREN, Okay BULUT, Hayati ÖZTÜRK, Zekeriya ÖZTEMURADÖLESAN ‹D‹OPAT‹K SKOLYOZUN CERRAH‹ TEDAV‹S‹NDE POSTER‹OR H‹BR‹D ENSTRÜMANTASYON VEFÜZYON SONUÇLARIMIZMurat TONBUL, Alper GÖKÇE, ‹lker KER‹fi, Müjdat ADAfi, Nevzat Selim GÖKAY, Mehmet Reflat YILMAZMEN‹NGOM‹YELOSELE BA⁄LI KONJEN‹TAL K‹FOZDA K‹FEKTOM‹: C‹LT ‹Y‹LEfiMES‹ ‹Ç‹N MOD‹F‹YEYAKLAfiIMLA TEDAV‹ ED‹LEN B‹R OLGUKamil Ça¤r› KÖSE, Mustafa Erkan ‹NANMAZ, Mustafa USLU, Emre BAL, Cengiz IfiIK, ‹slam ÇALIfiKANADOLESAN ‹D‹YOPAT‹K SKOLYOZLU MONOZ‹GOT‹K ‹K‹ZLERM. Bülent BAL‹O⁄LU, Deniz KARGIN, M. Akif KAYGUSUZSKOLYOZDA A⁄RININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹Tu¤ba KURU, ‹pek YELDAN, Fatih D‹K‹C‹PHYSIO-LOGIC ® EGZERS‹ZLER‹N SKOLYOZDA OMURGA ESNEKL‹⁄‹ ve VERTEBRAL ROTASYON ÜZER‹NE ETK‹S‹Tu¤ba KURU, ‹pek YELDAN, Fatih D‹K‹C‹39 ADOLESAN ‹D‹YOPAT‹K SKOLYOZ OLGUSUNUN KONSERVAT‹F TEDAV‹ SONUÇLARIHürriyet YILMAZ, Tu¤ba KURUTu¤ba KURUKONJEN‹TAL OMURGA DEFORM‹TES‹NDE TORAS‹K AKC‹⁄ER HAC‹M ÖLÇÜMÜM. Bülent BAL‹O⁄LU, A. ‹lhan BAYHAN, M. Akif KAYGUSUZSERV‹KAL D‹SK HERN‹L‹ HASTALARIN SEKS YAfiAMLARIEvren YUVRUK, Soner fiAH‹N, Fuat TORUN, Sebahat TORUN, Tarkan ÇALIfiANELLER, ‹lker GÜLEÇ, Fatma ÖZKAN, Sait NADER‹P 35ESCOBAR SENDROMU (MULT‹PLE PTERYG‹UM SYNDROME) VE TORAS‹K K‹FOSKOLYOZM. Bülent BAL‹O⁄LU, Ayflegül BURSALI, M. Akif KAYGUSUZ15


PROGRAM9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹16P 36P 37P 38P 39P 40P 41P 42P 43P 44P 45P 46P 47P 48P 49P 50P 51P 52KAUDAL REGRESYON SENDROMUM. Bülent BAL‹O⁄LU, Ayflegül BURSALI, M. Akif KAYGUSUZ‹LER‹ DERECE GÖ⁄ÜS DUVAR DEFORM‹TES‹ ‹Ç‹N VEPTR ENSTRUMAN UYGULAMASIM. Bülent BAL‹O⁄LU, M. Akif KAYGUSUZKONJEN‹TAL KALP ANOMAL‹S‹ NEDEN‹YLE STERNOTOM‹ UYGULANAN HASTALARDA SKOLYOZ VE K‹FOZ GEL‹fi‹M‹Mehmet Nurullah ERM‹fi, Yahya COfiAR, Mutlu GÜNGÖR, Gürkan GÜMÜfiSUYU, Nazir Cihangir ‹SLAMSERV‹KAL OMURGADA KOMPRESYON-EKSTANS‹YON EVRE 4 YARALANMAMert ÇiFTDEM‹R, Cem ÇOPURO⁄LU, Mert ÖZCAN, Erol YALNIZOSTEO‹D OSTEOMA VE OSTEOBLASTOMA G‹B‹ PR‹MER KEM‹K TÜMÖRLER‹NE BA⁄LI GEL‹fiEN SKOLYOZUNTEDAV‹S‹NDE NON-FÜZYON TEKN‹KLERM. Bülent BAL‹O⁄LU, Devrim ÖZER, M. Akif KAYGUSUZSP‹NAL CERRAH‹DE NÖROLOJ‹K MUAYENEN‹N ÖNEM‹: OLGU SUNUMUHasan Emre AYDIN, Ça¤r› KÖKO⁄LU, Sezer ZEH‹R, O¤uzhan D‹NÇ, Ali ARSLANTAfiFASET EKLEM ENJEKS‹YONUNDA MET‹LPREDN‹ZOLON ve BETAMETAZON PROTOKOLLER‹N‹NETK‹NL‹KLER‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASISalim fiENTÜRK, ‹smail ‹fiTEMEN, Mehmet Özerk OKUTAN, ‹hsan SOLARO⁄LU, Serdar IfiIK, Ethem BEfiKONAKLIOMURGANIN P‹GMENTE V‹LLONODÜLER S‹NOV‹T‹Mehmet Ozan AfiIK, Mahir GÜLfiEN, Hasan Tahsin ÜTSÜKARCIÇOK SEV‹YEL‹ PERKÜTAN VERTEBROPLAST‹ SONRASINDA AKC‹⁄ERDE SEMENT EMBOL‹S‹Ça¤atay ÖZTÜRK, Meriç ENERCAN, Ömer KARATOPRAK, Mehmet TEZER, Sinan KARACA, Azmi HAMZAO⁄LUVERTEBROPLAST‹ SIRASINDA SEMENT ENJEKS‹YONU ÖNCES‹NDE, VERTEBRA C‹SM‹N‹N MEKAN‹KOLARAK ASP‹RE ED‹LMES‹N‹N PULMONER ARTER BASINCINA ETK‹S‹Emine ÖKLÜ, Ça¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Meriç ENERCAN, Sinan KARACA, Azmi HAMZAO⁄LUVERTEBROPLAST‹ SIRASINDA SEMENTLEMEN‹N PULMONER ARTER BASINCINA ETK‹S‹:‹K‹ TEKN‹⁄‹N KARfiILAfiTIRILMASIEmine ÖKLÜ, Ça¤atay ÖZTÜRK, Sinan KARACA, Murat fi‹R‹KÇ‹, Ahmet ALANAY, Azmi HAMZAO⁄LULOMBER D‹SK HERN‹L‹ HASTALARDA SEKSÜEL FONKS‹YON BOZUKLU⁄UEvren YUVRUK, Soner fiAH‹N, Fuat TORUN, Fatma ÖZKAN, Tarkan ÇALIfiANELLER, ‹lker GÜLEÇ,Sebahat TORUN, Sait NADER‹OMURGA CERRAH‹S‹ UYGULANAN HASTALARDA PROF‹LAKT‹K ‹NFER‹OR VENA CAVA F‹LTRES‹N‹N ETK‹NL‹⁄‹Ça¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Kürflat GAN‹YUSUFO⁄LU, Levent ONAT, Sinan KARACA, Azmi HAMZAO⁄LUAYAK B‹LE⁄‹ KLONUS TEST‹ NÖRAL DOKULARIN SA⁄LAMLI⁄INI GÖSTERMEDE GÜVEN‹L‹R M‹D‹R?DE⁄‹fi‹K ANESTEZ‹ PROTOKOLLER‹N‹N WAKE-UP TEST‹NDEK‹ KLONUSA ETK‹S‹Esat KITER, Hakan ERBAY, Yetkin SÖYÜNCÜ, Zekiye B‹GAT, Semih AKKAYAKANAL ‹Ç‹ LOMBER D‹SK HERN‹LER‹NDE TRANSFORAM‹NAL M‹KROD‹SKEKTOM‹ (TFMD)Sedat DALBAYRAK, Mesut YILMAZ, Mahmut GÖKDA⁄, Kadir ÖZTÜRK, Murat AYTENADOLESAN ‹D‹YOPAT‹K SKOLYOZ TEDAV‹S‹NDE DEROTASYON TEKN‹⁄‹ ‹LE DÜZELTMEFatih D‹K‹C‹, Kerim SARIYILMAZ, Okan ÖZKUNT, Turgut AKGÜL, Fatih YILDIZ, Ünsal DOMAN‹ÇSKOLYOZDA E⁄R‹L‹⁄‹N ESNEKL‹⁄‹ MOD‹F‹YE ADAM ÖNE E⁄‹LME TEST‹YLE ÖNCEDEN KEST‹R‹LEB‹L‹RAlpaslan fiENKÖYLÜ, Ahmet YILDIRIM, An›l TAfiKESEN, Necdet ALTUN


PROGRAM9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹P 53P 54P 55P 56P 57P 58P 59P 60P 61P 62P 63P 64P 65P 66P 67P 68P 69A⁄IR SKOLYOZLARIN TEDAV‹S‹NDE 3-ROD (KONKAVA ‹K‹ ROD) TEKN‹⁄‹Yunus ATICI, Murat MERT, Onat ÜZÜMCÜG‹L, Sinan ERDO⁄AN, Bar›fl POLAT, Mustafa CAN‹KL‹O⁄LUADOLESAN ‹D‹YOPAT‹K SKOLYOZDA GENEL ANESTEZ‹ ALTINDA ÇEK‹LEN TRAKS‹YON GRAF‹LER‹N‹NKLAS‹K FLEKS‹B‹L‹TE GRAF‹LER‹ ‹LE KARfiILAfiTIRILMASI: HANG‹S‹ DAHA ‹Y‹?Ça¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Meriç ENERCAN, Halil D‹LEK, Ünal SAKALLIO⁄LU, Azmi HAMZAO⁄LUSAKRAL T‹LT VE ‹D‹YOPAT‹K SKOLYOZ ‹L‹fiK‹S‹ VE AMEL‹YAT SONRASINDA KL‹N‹K ÖNEM‹Haluk BERK, Azmi HAMZAO⁄LU, Ahmet ALANAY, Ça¤atay ÖZTÜRK,Ça¤atay ÖZTÜRK, Meriç ENERCAN, Murat fi‹R‹KÇ‹LENKE T‹P I SKOLYOZDA PED‹KÜL V‹DALARI ‹LE K‹FOZUN RESTORE ED‹LMES‹ VEYA KORUNMASI:5.5MM T‹TANYUM ‹LE GERÇEKTEN MÜMKÜN MÜ?Ahmet ALANAY, Ça¤atay ÖZTÜRK, Mehmet BAL‹O⁄LU, Meriç ENERCAN, Mehmet TEZER, Azmi HAMZAO⁄LUSENDROM‹K OMURGA DEFORM‹TELER‹ VE EfiL‹K EDEN ANOMAL‹LERM. Bülent BAL‹O⁄LU, Ayflegül BURSALI, M. Akif KAYGUSUZSCHEUERMANN K‹FOZU TEDAV‹S‹NDE POSTER‹OR CERRAH‹ SONUÇLARIMIZMehmet Nurullah ERM‹fi, Gürkan GÜMÜfiSUYU, Mutlu GÜNGÖR, O¤uz DURAKBAfiA, Nazir Cihangir ‹SLAMDEJENERAT‹F LOMBER CERRAH‹ SONRASI GEL‹fiEN SAG‹TTAL DENGE BOZUKLU⁄UNDA PSO ‹LE REKONTRÜKS‹YONSedat DALBAYRAK, Mesut YILMAZ, Kadir ÖZTÜRK, Murat AYTEN, Erhan ÇEL‹KO⁄LULENKE T‹P 1 ADÖLESAN ‹D‹OPAT‹K SKOLYOZLARIN AfiIRI DÜZELT‹LMES‹ KORONAL DENGEN‹NBOZULMASINA (DEKOMPANZASYONA) YOL AÇAR MI?Yunus ATICI, Sinan ERDO⁄AN, Murat MERT, Onat ÜZÜMCÜG‹L, A. Yener ‹NCE, Bar›fl POLAT, Mustafa CAN‹KL‹O⁄LUPOSTER‹OR FÜZYON UYGULANAN LENKE T‹P 3 ADOLESAN ‹D‹YOPAT‹K SKOLYOZDA KORONAL VE SAG‹TTAL DENGEKaddafi DUYMUfi, Merter YALÇINKAYA, Onat ÜZÜMCÜG‹L, Yunus ATICI, Özgür ÇET‹NKAYA, Hilmi KARADEN‹Z, Mustafa CAN‹KL‹O⁄LUADOLESAN ‹D‹YOPAT‹K SKOLYOZA EfiL‹K EDEN SPOND‹LOL‹Z‹S VE SPOND‹LOL‹STEZ‹SM. Bülent BAL‹O⁄LU, Osman Ç‹MEN, M. Akif KAYGUSUZSKOLYOZA EfiL‹K EDEN SP‹NAL PATOLOJ‹LERM. Bülent BAL‹O⁄LU, Osman Ç‹MEN, M. Akif KAYGUSUZSERV‹KAL OMURGA PATOLOJ‹LER‹N‹N EfiL‹K ETT‹⁄‹ SKOLYOZM. Bülent BAL‹O⁄LU, M. F›rat YA⁄MURLU, M. Akif KAYGUSUZ‹LER‹ DERECE SKOLYOZUN (70 DERECEDEN FAZLA) TEDAV‹S‹NDE POSTER‹OR PED‹KÜL V‹DA UYGULAMASININ ETK‹NL‹⁄‹Serkan B‹LG‹Ç, Tolga EGE, Tolga EGE, Ömer ERfiEN, Yüksel YURTTAfi, Erbil O⁄UZ, Ali fiEH‹RL‹O⁄LUADOLESAN ‹D‹YOPAT‹K SKOLYOZDA POSTER‹OR FÜZYON SIRASINDA KULLANILAN CELL-SAVERS‹STEM‹N‹N AVANTAJLARISerkan B‹LG‹Ç, Ömer ERfiEN, Kenan KOCA, Erbil O⁄UZ, Ali fiEH‹RL‹O⁄LUADOLESAN ‹D‹YOPAT‹K SKOLYOZ HASTALARININ DE⁄ERLEND‹RME VE TAK‹B‹ ‹Ç‹N ETK‹L‹ B‹R FORMM. Bülent BAL‹O⁄LU, Osman LAPÇ‹N, M. Akif KAYGUSUZR‹J‹D OMURGA DEFORM‹TELER‹N‹N CERRAH‹ TEDAV‹S‹NDE POSTER‹OR TOTAL KAMA REZEKS‹YON OSTEOTOM‹S‹Fatih D‹K‹C‹, Turgut AKGÜL, Özcan KAYA, Cüneyt fiAR, Ufuk TALU, Azmi HAMZAO⁄LU, Ünsal DOMAN‹ÇKONJENITAL DEFORM‹TELERDE CERRAH‹ DENEY‹M: 42 OLGULUK SER‹Sedat DALBAYRAK, Mesut YILMAZ, Erhan ÇELIKO⁄LU, Mahmut GÖKDA⁄, Kadir ÖZTÜRKP 70ADOLESAN ‹D‹YOPAT‹K SKOLYOZ TEDAV‹S‹NDE TRANSLASYON TEKN‹⁄‹ ‹LE DÜZELTME: M‹N‹MUM 2 YIL TAK‹PCüneyt fiAR, Fatih D‹K‹C‹, Kerim SARIYILMAZ,Kerim SARIYILMAZ, Özcan KAYA, Fatih YILDIZ, Okan ÖZKUNT17


PROGRAM9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹18P 71P 72P 73P 74P 75P 76P 77P 78P 79P 80P 81P 82P 83P 84P 85P 86ADÖLESAN SP‹NAL DEFORM‹TE CERRAH‹S‹NDE NÖROMON‹TOR‹ZASYONUN ETK‹NL‹⁄‹Serkan B‹LG‹Ç, Ömer ERfiEN, Burak B‹LEKL‹,Burak B‹LEKL‹, Erbil O⁄UZ, Ali fiEH‹RL‹O⁄LUADÖLESAN ‹D‹OPAT‹K SKOLYOZDA CERRAH‹ TEDAV‹ SONUÇLARIMIZMutlu GÜNGÖR, Gürkan GÜMÜfiSUYU, Mehmet Nurullah ERM‹fi, O¤uz DURAKBAfiA, Nazir Cihangir ‹SLAMKONJEN‹TAL TORAS‹K LORDOSKOLYOZDA POSTER‹OR VERTEBRAL KOLON REZEKS‹YONUÇa¤atay ÖZTÜRK, Meriç ENERCAN, Ahmet ALANAY, Selhan KARADERELER, Mercan SARIER, Azmi HAMZAO⁄LUKÜÇÜK ÇOCUKLARDA T‹P 3 HEM‹VERTEBRANIN POSTER‹OR YAKLAfiIMLA REZEKS‹YONUAhmet ALANAY, Ça¤atay ÖZTÜRK, Meriç ENERCAN, Mehmet TEZER, Ömer ARSLAN, Azmi HAMZAO⁄LUPOST-TRAVMAT‹K K‹FOZUN TEDAV‹S‹NDE ARDIfiIK, AYNI SEANS POSTER‹OR-ANTER‹OR-POSTER‹OR ‹LESADECE POSTER‹OR CERRAH‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASIFatih KORKMAZ, Ça¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Meriç ENERCAN, Mürsel DEBRE, Azmi HAMZAO⁄LU‹LER‹ DERECEL‹ KONJEN‹TAL K‹FOZ, SKOLYOZ VE K‹FOSKOLYOZDA POSTER‹OR VERTEBRAL KOLON REZEKS‹YONUÇa¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Meriç ENERCAN, Selhan KARADERELER, Levent ULUSOY, Azmi HAMZAO⁄LUSCHEUERMANN K‹FOZUNDA FLEKS‹B‹L‹TEN‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ ‹Ç‹N FARKLI RADYOLOJ‹KYÖNTEMLER‹N KARfiILAfiTIRILMASIÇa¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Meriç ENERCAN, Mehmet TEZER, Selhan KARADERELER, Azmi HAMZAO⁄LULENKE T‹P IB VE C E⁄R‹L‹KLERDE SELEKT‹F TORAS‹K FÜZYON SONRASINDA LOMBER E⁄R‹L‹⁄‹NSPONTAN DÜZELMES‹NDE HANG‹ FAKTÖRLER ETK‹L‹D‹R?Ça¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Emre KARADEN‹Z, Mehmet BAL‹O⁄LU, Meriç ENERCAN, Azmi HAMZAO⁄LUÇ‹FT EZ‹LME (DOUBLE CRUSH) SENDROMU OLAN HASTALARDA AYNI SEANS SERV‹KAL CERRAH‹ VEPER‹FER‹K S‹N‹R GEVfiETMEN‹N SONUÇLARISerdar TUNCER, ‹brahim ÖRNEK, Ça¤atay ÖZTÜRK, Ömer ARSLAN, Halil D‹LEK, Azmi HAMZAO⁄LUADÖLESAN ‹D‹OPAT‹K SKOLYOZLU HASTALARDA L‹TERATÜRDE SIKÇA KULLANILAN RADYOLOJ‹KPARAMETRELER‹N ÖLÇÜLMES‹ ve ANAL‹Z‹Mehmet Akif KAYGUSUZ, Osman Ç‹MEN, Mehmet Bülent BAL‹O⁄LU, Temel TACAL, Ali ÖNERM‹YELORAD‹KÜLOPAT‹ OLAN SERV‹KAL DEJENERAT‹F D‹SK HASTALI⁄ININ CERRAH‹ TEDAV‹S‹:‹K‹ SEV‹YEL‹ ANTER‹OR D‹SKEKTOM‹ ‹LE TEK SEV‹YEL‹ ANTER‹OR KORPEKTOM‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASISelhan KARADERELER, Ça¤atay ÖZTÜRK, Ahmet ALANAY, Mercan SARIER, Ömer KARATOPRAK, Azmi HAMZAO⁄LUS‹N‹R KÖKLER‹ ARASINDAN KEM‹K-D‹SK-KEM‹K ‹ÇEREN OSTEOTOM‹: TORAKOLOMBER VE LOMBEROMURGA DEFORM‹TELER‹N‹ DÜZELTME AMAÇLI OSTEOTOM‹LER ‹Ç‹N B‹R ALTERNAT‹FAhmet ALANAY, Ça¤atay ÖZTÜRK, Meriç ENERCAN, Fatih KORKMAZ, Selhan KARADERELER, Azmi HAMZAO⁄LUPED‹ATR‹K TORAKOLOMBER KONJEN‹TAL K‹FOZDA VERTEBRAL KOLON REZEKS‹YONU:ANTER‹OR-POSTER‹OR (APVCR) ‹LE SADECE POSTER‹OR (PVCR) CERRAH‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASIEmre KARADEN‹Z, Z. Deniz OLGUN, Mehmet AYVAZ, Gökhan DEM‹RKIRAN, Muharrem YAZICISCHEUERMANN K‹FOZUNUN SADECE POSTER‹OR PED‹KÜL V‹DALARI ‹LE DÜZELT‹LMES‹N‹N KL‹N‹K VERADYOLOJ‹K SONUÇLAR ÜZER‹NE ETK‹S‹‹. Ayder GÜLTEN, Yetkin SÖYÜNCÜ, F. Feyyaz AKYILDIZ, Hakan ÖZDEM‹R, Mustafa ÜRGÜDEN, Merter ÖZENC‹, A. Turan AYDINR‹SSER BULGUSUNU ULTRASON ‹LE DE⁄ERLEND‹RMEN‹N GÜVEN‹L‹RL‹⁄‹Gürkan TORLAK, Esat KITER, Murat OTO, Alp AKMANEWING SARKOM ‹Ç‹N TOTAL L4,L5 SPOND‹LEKTOM‹ VE SAKREKTOM‹ SONRASINDA REKONSTRÜKS‹YONTurgut AKGÜL, Fatih D‹K‹C‹, Okan ÖZKUNT, Murat KORKMAZ, Kerim SARIYILMAZ, Harzem ÖZGER, Ufuk TALU


KONGRE HAKKINDA9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹Kongre Tarihi:27-30 Nisan 2011Kongre Merkezi:Polat Renaissance ‹stanbul HotelKongre Dili ve Simültane Tercüme:Kongre dili Türkçe ve ‹ngilizce olup, 28 ve 29 Nisan 2011 tarihlerinde Ana Salondaki oturumlardasimültane çeviri olacakt›r. Tercümeden faydalanmak isteyen kat›l›mc›lar salon önündeki görevlilerdenkimlik karfl›l›¤›nda kulakl›k temin edebilirler.Kongre Kay›t Merkezi:Kongre Kay›t ifllemleri ve konaklama ile ilgili sorular›n›z için kongre kay›t merkezi 27, 28, 29 Nisantarihlerinde 08:00-19:00, 30 Nisan tarihinde 08:00-14:00 saatleri aras›nda kat›l›mc›lara hizmet verecektir.Kongre Kay›t Ücreti ve ‹çerikleri:Uzman ve Firma Temsilcisi: 300 Euro + KDVAsistan: 175 Euro + KDVUzman, asistan ve firma temsilcisi kongre kay›t ücretlerine, bilimsel aktivitelere kat›l›m, sergi alanlar›nagirifl, kahve molalar›, lunchbox ö¤le yemekleri, aç›l›fl kokteyli, kongre çantas› ve içeri¤i, programkitab›, bildiri özetleri kitab›, yaka kart› ve sertifika dahildir.Yaka Kart› ve Sertifika:Tüm bilimsel toplant›lara ve sosyal programlara giriflte görevliler taraf›ndan yaka kart› kontrolüyap›lacakt›r. Yaka kart› bulunmayan kifliler kat›l›mc› olarak say›lmayacak ve bilimsel yada sosyalaktivitelere al›nmayacaklard›r. Yaka kart›n›n kaybolmas› durumunda, kay›t ücretinin tamam›n›nödenmesi ile yeni yaka kart› verilecektir.Kat›l›m flekline göre 5 ayr› renk yaka kart› kullan›lacakt›r.Organizasyon Komitesi: K›rm›z›Konuflmac›, moderatör: LacivertKat›l›mc›:BeyazSergi firmalar›: YeflilGörevli Personel: GriKay›t yapt›ran tüm kat›l›mc›lara kat›l›m sertifikas› verilecektir.19


KONGRE HAKKINDA9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹Kredilendirme:Kongre Türk Tabipler Birli¤i STE Kredilendirme Kurulu taraf›ndan “18,5” kredi puan› ile kredilendirilmifltir.Kongre çantalar›nda bulunan kredilendirme formlar›n›n de¤erlendirilmesi yap›ld›ktan sonra, kongrebitiminde kay›t masas›ndaki görevli personle teslim edilmesi gerekmektedir.Konuflmac› Haz›rl›k Odas›:Balo Salonu fuayesinde, Fuaye salonu konuflmac› haz›rl›k odas› olarak kullan›lacakt›r.Hizmet Saatleri:27 Nisan 2011 10:00-19:0028 Nisan 2011 08:00-19:0029 Nisan 2011 08:00-19:0030 Nisan 2011 08:00-14:00Sergi Yerleflim Alan›:‹laç ve t›bbi malzeme firmalar›n›n oluflturdu¤u sergi, Balo Salonu A Bölümü ve fuayesi'nde,27 Nisan 2011 tarihinde 14:00-19:30, 28, 29 Nisan 2011 tarihinde 08:00-19:30, 30 Nisan 2011tarihinde 08:00-14:00 saatleri aras›nda ziyarete aç›k olacakt›r. Sergiye kat›lan firmalar›n listesi vesergi alan›ndaki yerleflim plan› 21. Sayfada yer almaktad›r.‹nternet Kullan›m Alan›:Tüm kat›l›mc›lar›n ücretsiz olarak yararlanabilecekleri internet kullan›m alan›, Balo Salonu fuayesindekongre süresince kat›l›mc›lara hizmet verecektir.Sigara ve Cep Telefonu Yasa¤›:Tüm bilimsel toplant›lar s›ras›nda cep telefonlar›n›n kapal› olmas› ve toplant› salonlar›nda sigaraiçilmemesi önemle rica olunur.Sigorta ve Sorumluluk:Kongre kay›t ücreti hiç bir sigortay› kapsamaz, tüm kat›l›mc›lara kendi sigortalar›n› yapt›rmalar›önerilir. Türk Omurga Derne¤i veya Visitur Seyahat Ticaret A.fi. olabilecek kazalarda veya kay›plardaherhangi bir sorumluluk kabul etmez.Aç›l›fl Kokteyli:28 Nisan Perflembe akflam›, kokteyl prolongé esas›nda kongre aç›l›fl kokteyli düzenlenecek olup,davetiyeler kongre çantas›nda yer almaktad›r.20


SERG‹ PLANI9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹SunumKontrolOdas›Balo Salonu FuayeBalo Salonu BToplant› SalonuBalo Salonu A21


KONGRE DESTEKLEY‹C‹LER HAKKINDA9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹Alt›n SponsorGümüfl SponsorBronz SponsorlarDESTEKLEYEN DERNEKLERTürkOrtopedi veTravmatolojiBirli¤i Derne¤iSERG‹YE KATILAN F‹RMALARAOSPINEB‹L‹M ‹LAÇ SAN. VE T‹C. LTD. A.fi.B‹OMET LTD. fiT‹.CEM MED‹KAL ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹.FER-MED TIBB‹ MALZEMELER T‹C. LTD. fiT‹.HUMANTECH MED‹KAL SA⁄LIK ÜRÜNLER‹ VE MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.‹NTEGRAL SA⁄LIK TEKNOLOJ‹LER‹ LTD. fiT‹.JOHNSON & JOHNSON MED‹KAL SAN. T‹C. LTD. fiT‹.K2M, INC.KAYACAN ‹THALAT ‹HRACAT T‹C. VE LTD. fiT‹. & STRYKER SPINENORM TIBB‹ ÜRÜNLER ‹TH. ‹HR. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.PALMED SA⁄LIK ÜRÜNLER‹ SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.RENKA SA⁄LIK H‹Z. LTD. fiT‹.RÖNESANS SA⁄LIK ARAÇ GEREÇLER‹ ‹THALAT ‹HRACAT T‹C. VE LTD. fiT‹.TASARIMMED TIBB‹ MAMÜLLER SAN. T‹C. LTD. fiT‹.TEKN‹KEL T‹C. SAN. A.fi. / EOS ImagingV2 - EVREN TIBB‹ MAMÜLLER ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.Tüm firmalar›m›za de¤erli katk›lar›ndan dolay› teflekkür ederiz...


NOTLAR9. ULUSLARARASITÜRK OMURGA KONGRES‹

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!