AB HİBE KAPAK SON - Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Milli Eğitim ...

projeler.meb.gov.tr

AB HİBE KAPAK SON - Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Milli Eğitim ...

T.C.

MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ

HÝBE PROGRAMLARINA YÖNELÝK

PROJE HAZIRLAMA

REHBERÝ


T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı

Projeler Koordinasyon Başkanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Komisyon:

Ünal AKYÜZ, Başkan

Serdar YILMAZ, Başkan Yardımcısı

Ferhat SERT, Şube Müdürü

İrfan PURTUL, Koordinatör

Murat MİDAS, Uzman

Ekrem KARABABA, Uzman

Seher ARSLAN KÖKEN, Uzman

ANKARA 2011


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

T.C.

Millî Eğitim Bakanlığı

Projeler Koordinasyon Başkanlığı

Basım Yeri:

Gökçe Ofset Matbaacılık Ltd Şti

0 312 395 93 37

www.gokceofset.com.tr

Ankara 2011


ÖNSÖZ

Bilim ve teknoloji günümüzde baş döndürücü bir hızla ilerlemekte, haberleşme

ve ulaşım araçları sayesinde dünya küçük bir köy hâline gelmektedir. Böylece

ticaret, sanayi ve imalattan kültürel alanlara kadar ülkeler arasında ortak

çalışma imkânları doğmakta, hatta bu giderek zorunlu hâle gelmektedir. Bir asır

öncesinin insanları pek çok alanda yetenek sahibi iken günümüz insanları bilimsel

çalışmaların detaylanarak gelişmesi üzerine yalnız belli bir konuda yetenek ya da

uzmanlık gösterebilmektedir. Buna karşılık günümüz problemleri, bir kişinin hatta

bir kurumun çözemeyeceği kadar karmaşıktır. Ayrıca her alanda kıyasıya bir rekabet

söz konusudur. Böyle bir ortamda kurum ve toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri

için zaman, insan gücü ve diğer kaynakları en iyi şekilde değerlendirme zorunluluğu

vardır. Bu da bir plan ve programla gerçekleştirilebilir. Plan ve program ise bir

organizasyon işidir.

Başarıların sürekli olması, toplum hayatının nizam ve ahenginin sağlanıp

devam etmesi isteniyorsa bunlara yönelik bir planın bulunması gereklidir. Bu planın

bir programa bağlanması ve programı oluşturan alt bölümlerin belirlenerek bunlara

özgü projelerin hazırlanıp hayata geçirilmesi gerekir.

Projeler, programların yapı taşları olup programların gerçekleşmesi projelerin

başarısına bağlıdır. Bu sebeple sistemli, planlı ve bilinçli çalışmanın bir göstergesi olarak

algılanan proje düşüncesi ve projeli çalışmalar son yıllarda büyük rağbet görmektedir.

Projeli çalışmanın en önemli özelliği onun rutin bir iş olmayıp istisna olması,

bir kez uygulanması, iş yapısı, hedef, girdiler ve beklenen sonuç gibi temel esaslarda

mutlaka farklılıklara sahip olmasıdır.

Projeli çalışma önemli olmakla birlikte bir çalışmanın önüne ‘proje’

kelimesinin eklenmiş olması, onun projeli çalışma olduğu anlamına

gelmemelidir. Projeli çalışma; tanımlanmış bir hedefi, birbiriyle ilişkili

aktiviteleri, belli süresi, ulaşılması gereken sonuçları, sorumluluk ve yetki

sınırları çizilen bir ekibi ve kullanılmak üzere bütçesi olan bir çalışmadır.

En güç projelerde bile işler tam olarak tanımlanır ve mantıklı olarak bölümlere

ayrılırsa hiçbir işin büyük olmadığı görülür. Bu da bizi, “ Yolu ve yöntemi araştırılıp

bulunur ve buna göre hareket edilirse başarılamayacak iş yoktur.” sonucuna götürür.

Eğitime ayrılan bütçenin her yıl artırılmasına rağmen eğitim giderleri de

artmaktadır. Bu sıkıntıların bir kısmını gidermek ve çağdaş eğitim imkânlarını yurt

3


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

4

sathına yaymak için çeşitli fon ve finans kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapılmaktadır.

Bir projenin uluslararası standartlarda hazırlanmış olması projenin başarılı olmasında

etkilidir. Çünkü proje için kaynak talep edilen ülke ya da kuruluş kendi ölçütlerine

uygun konuya öncelik verecektir.

Bu eser aynı zamanda bir projenin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken

konular ve genel kurallar hakkında bilgiler içermektedir. Eğitim kurumlarının

karşılaştıkları problemler konusunda ışık tutacak; gerçekleştirecekleri faaliyetleri

proje formatında organize etmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca hem fon temininde

kurumlarımıza kolaylık sağlayacak hem de faaliyetlerin bilinçli, planlı ve programlı

bir şekilde tamamlanması, en önemlisi de sürdürülebilmesi konusunda projecilere

destek sağlayacaktır.

Ünal AKYÜZ

Başkan.


İÇİNDEKİLER

1. PROJE KAVRAMI

1.1.Proje Nedir? ..........................................................................................................................................................................7

1.2.Bir Projede Bulunması Gereken Temel Özellikler .....................................................................................................7

1.3.Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ..............................................................................8

1.4. Projenin Planlaması ........................................................................................................................................................ 10

2. PROJE DöngÜSÜ YönEtiMi

2.1. Proje Döngüsü .................................................................................................................................................................. 13

2.2. Proje Döngüsü Aşamaları .............................................................................................................................................. 13

2.3. Proje Döngüsü Yönetiminin Yararları ........................................................................................................................ 14

2.4.Proje Döngüsü Yönetiminin Prensipleri ................................................................................................................... 14

3. MAntIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

3.1. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Gelişimi ................................................................................................................. 15

3.2. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Yararları ................................................................................................................. 15

3.3. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Aşamaları .................................................................................................................... 16

3.3.1. Paydaş Analizi ........................................................................................................................................................ 16

3.3.1.1.Paydaşların Katılımı Yararı........................................................................................................................ 17

3.3.1.2.Proje Tasarlarken Paydaş Analizi Sonuçlarının Kullanımı ............................................................. 17

3.3.1.3.Paydaş Analizi Uygulama Adımları ....................................................................................................... 18

3.3.2. Sorun Analizi .......................................................................................................................................................... 21

3.3.2.1.Sorun Analizinin Aşamaları .................................................................................................................... 21

3.3.3. Hedef Analizi ........................................................................................................................................................... 22

3.3.3.1. Hedef Analizinin Aşamaları ..................................................................................................................... 22

3.3.4. Strateji Analizi ........................................................................................................................................................ 23

3.3.4.1.Alternatif Seçeneklerin Tespiti ve Strateji Analizi .............................................................................. 23

3.3.5. Mantıksal Çerçeve Tablosu ................................................................................................................................. 25

3.3.5.1.Mantıksal Çerçeve Tablosunda Hiyerarşi .............................................................................................. 26

3.3.5.2.Mantıksal Çerçeve Tablosu Hazırlama Adımları ................................................................................. 26

4. HiBE KAYnAKLARI ...............................................................................................................................29

5. HiBE PROgRAMI

5.1. Hibe Programlarına Giriş ............................................................................................................................................... 33

5.1.1. Hibe Programına Başvuru Belgeleri ................................................................................................................ 33

5.1.2. Hibe Programı Belgeleri Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ...................................... 33

5.2. Hibe Başvuru Formunun (EK - A) ve Diğer Belgelerin Doldurulması ............................................................. 34

5.2.1. “Hibe Başvuru Formu” nun (EK - A) Kısım A Bileşenleri ............................................................................ 34

5.2.2. “Hibe Başvuru Formu” nun (EK - A) Kısım B Bileşenleri ............................................................................. 35

5.2.2.1. Projenin Tanımı .............................................................................................................................................. 36

5.2.2.1.1. Proje Adı ................................................................................................................................................. 36

5.2.2.1.2. Yer ............................................................................................................................................................. 36

5.2.2.1.3. Merkezi Finans ve İhale Biriminden (MFİB) Talep Edilen Hibe Tutarı ................................ 36

5.2.2.1.4. Proje Özeti .............................................................................................................................................. 37

5.2.2.1.5. Hedefler .................................................................................................................................................. 37

5.2.2.1.6. Gerekçelendirme ................................................................................................................................. 38

5.2.2.1.7. Faaliyetlerin Ayrıntılı Tanımı ............................................................................................................ 39

5.2.2.1.8. Yöntem..................................................................................................................................................... 41

5.2.2.1.9. Proje Süresi ve Faaliyet Planı ........................................................................................................... 42

5


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

6

5.2.2.1.9.1. Faaliyet Planı Hazırlama Esasları ......................................................................................... 42

5.2.2.1.9.2. Faaliyet Planı Hazırlama Aşamaları ..................................................................................... 42

5.2.2.1.9.3. Faaliyet Planı Tablosu (Gantt şeması) ................................................................................ 43

5.2.2.2.Projeden Beklenen Sonuçlar.................................................................................................................... 43

5.2.2.2.1. Hedef Gruplar Üzerinde Beklenen Etki ....................................................................................... 43

5.2.2.2.2. Yayınlar ve Diğer Çıktılar .................................................................................................................. 44

5.2.2.2.3. Çarpan Etkisi ......................................................................................................................................... 44

5.2.2.2.4. Sürdürülebilirlik .................................................................................................................................. 45

5.2.2.3.Projenin Bütçesi .............................................................................................................................................. 45

EKLER ......................................................................................................................................55

Faydalı Linkler ............................................................................................................................91

Kaynakça .....................................................................................................................................92


1. PROJE KAVRAMI

1.1. Proje nedir?

Proje; belirlenmiş bir süre ve bütçe dahilinde, kaynakların nasıl ve ne şekilde

kullanılacağını gösteren, açık olarak tanımlanmış hedefleri elde etmeye yönelik bir

dizi faaliyet sonucu orta ve uzun vadede başarıyı hedefleyen stratejik plandır.

1.2. Bir Projede Bulunması gereken temel özellikler

Bir projede bulunması gereken temel özellikler şunlardır:

� Proje, bir ihtiyaçtan doğmalı ve ihtiyacın kaynağı olan sorunu çözmek için

kurgulanmalıdır.

� Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda açıkça belirtilmiş hedefleri olmalıdır.

� İlgili tarafları net bir şekilde belirlenmiş olmalıdır (İlgili taraflar; projenin

içinde bulunduğu çevre, ürünün/hizmetin sunulduğu kitle, projede görev alanlar,

finansman kuruluşlar…vb.).

� Projenin uygulanacağı yer (kapsayacağı bölge ve/veya mekânlar) belirli

olmalıdır.

� Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmelidir.

� Belirli bir bütçesi olmalıdır.

� Belirli kaynakları tüketmeli ve sonucunda belirli çıktıları sağlamalıdır.

� Unsurları anlamında özgün ve tek olmalıdır.

� Hedeflere ulaşmak için yapılması gereken her faaliyet ve bu faaliyetlerin nasıl

bir sıralama ile gerçekleştirileceğinin ayrıntıları belirlenmiş olmalıdır.

� Sürdürülebilirliğin (proje tamamlandıktan sonra çıktıların devamlılığı) nasıl

sağlanacağı açıklanmış olmalıdır.

� Uygulama aşamasında projeyi etkileyebilecek varsayımları net ve kabul

edilebilir olmalıdır.

“Altı dürüst adam çalıştırıyorum; Bildiğim her şeyi bana onlar öğretti.

İsimleri: Ne, Neden, Ne Zaman, Nasıl , Nerede ve Kim”.

Rudyard Kipling

Proje; belirlenmiş bir

süre ve bütçe dahilinde,

kaynakların nasıl ve ne

şekilde kullanılacağını

gösteren, açık olarak

tanımlanmış hedefleri

elde etmeye yönelik bir

dizi faaliyet sonucu orta

ve uzun vadede başarıyı

hedefleyen stratejik

plandır.

7


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

AB kaynaklı projelerde

AB kalkınma ve iş birliği

politikalarıyla uyum içinde

olunmalı ve bu kapsamda

geliştirilmesi planlanan

projelerde mümkün

olduğunca bu politikalara

desteklenmelidir.

AB tarafından

desteklenecek bir proje,

devam eden faaliyetleri

desteklemek yerine yeni

bir fikir ortaya koyup

geliştirmeli ve yüksek

önceliğe sahip ihtiyaçları

karşılamalıdır

8

1.3. Proje önerisi Hazırlarken Dikkat Edilmesi gereken Unsurlar

Proje önerisi; belirli bir sorunun çözümünü hedefleyen bir dizi etkinliğin ayrıntılı

anlatımıdır. Öneri aşağıdaki konularda ayrıntılı açıklamalar getirmelidir:

� Projenin gerekçesi,

� Projenin faaliyetleri ve uygulama takvimi,

� Metodoloji,

� Gerek duyulan insan kaynakları, ayni ve parasal kaynaklar.

Nitelikli bir proje önerisinin hazırlanması, önemli ölçüde araştırma, fikir alışverişi

ve geçmiş deneyimlerden ders alınmasını gerektiren bir süreçtir. İyi formüle edilmiş

bir proje, kaynağının ve faydalanıcının önceliklerine ve belirlenen politikalara

dayandırılmalıdır. AB kaynaklı projelerde AB kalkınma ve iş birliği politikalarıyla

uyum içinde olunmalı ve bu kapsamda geliştirilmesi planlanan projelerde mümkün

olduğunca bu politikalara desteklenmelidir. Projenin bunları nasıl destekleyeceğini

göstermek için esaslı bir sav ortaya konulmalı (demokrasi ve insan haklarının

geliştirilmesi, yoksulluğun azaltılması ve/veya ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir

kalkınma, cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, vb.) ve mali kaynağı sağlayacak otorite

(Avrupa Komisyonu) tarafından belirlenmiş ve belirlenecek olan stratejik planlar

ve operasyonel programlarla uyumlu olmalıdır. Bu stratejik planlar ve operasyonel

programların öncelikleri ve kapsamı, politika kararlarını uygulamaktan sorumlu

otoritenin geniş çalışma alanlarından oluşur. Bu geniş çalışma alanlarına çoğu kez

Program adı verilir ve bunlar da kapsam ve ölçek bakımından aslında birer makro

projedir. Bu konuda AB’nin aday ülkelerin adaylık sürecinde öngördüğü Katılım

Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) beş ana bileşeninden dördüncüsü olan “İnsan

Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” buna bir örnek teşkil etmektedir.

Bir programın hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ulusal ve yerel kapsamda destek

arayan sorumlu ve yetkililer, projelere ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla AB tarafından

desteklenecek bir proje, devam eden faaliyetleri desteklemek yerine yeni bir fikir

ortaya koyup geliştirmeli ve yüksek önceliğe sahip ihtiyaçları karşılamalıdır. Bu

bakımdan bir kamu sektörü faaliyetinin desteklendiği yerlerde proje hedefleri genel

kapsamda ulusal politikalara ve yerelde sektör politikalarına, katkı sağlamalıdır.

Örneğin, bir program aşağıdaki özelliklere sahip olabilir:

� Bir sektörün tamamını kapsayabilir (eğitim sektörü),


� Bir sektörün tamam�n� kapsayabilir (eğitim sektörü),

Eğitim sektörünün bir k�sm�na odaklanabilir ( ilköğretim, okul öncesi, vb.),

Eğitim sektörünün bir kısmına odaklanabilir ( ilköğretim, okul öncesi, vb.),

� Ortak bir odaklanma ile bir projeler ‘paketi’ olabilir (ASYA-AB üniversite bağlant�lar�

� Ortak bir odaklanma ile bir projeler ‘paketi’ olabilir (ASYA-AB üniversite

program�)

bağlantıları programı),

� Bir dizi farkl� bileşenle sadece büyük bir projenin esas itibar�yla ne olduğunu

� Bir dizi farklı bileşenle sadece büyük bir projenin esas itibarıyla ne olduğunu

tan�mlayabilir.

tanımlayabilir.

Ulusal ve sektörel

politikalar

Hükümet programlar�

Şekil 1. Politikalar, programlar ve ve aras�ndaki arasındaki ilişki ilişki

AB kalk�nma

politikalar� ve ülke

stratejisi

Kamu ve kamu harici

kurumlar�n (STK)

öncelikleri ve

programlar�

Proje Proje Projeler

Bu şekilde, farklı otoriteler tarafından belirlenen programlara yönelik projelerin

Bu şekilde, farkl� otoriteler taraf�ndan belirlenen programlara yönelik projelerin

tasarımında bazı önemli ön değerlendirme ölçütlerine dikkat edilmelidir. Yani projenin

tasar�m�nda

donör (mali

baz�

kaynağı

önemli ön

veren)

değerlendirme

kurum

ölçütlerine

ya da kuruluş

dikkat

tarafından

edilmelidir.

kabul

Yani projenin

edilmesinde

donör

(mali doğrudan kaynağ� etkili veren) olan kurum ölçütler ya da vardır kuruluş ve taraf�ndan genel olarak kabul bunlar edilmesinde aşağıdaki doğrudan gibi sıralanabilir: etkili olan

ölçütler vard�r ve genel olarak bunlar aşağ�daki gibi s�ralanabilir:

� Kalkınma planları, Kamu Kurumları Stratejik Planları ve ilgili sektör

programlarıyla

� Kalk�nma planlar�,

uyum içerisinde

Kamu Kurumlar�

olmalıdır.

Stratejik Planlar� ve ilgili sektör programlar�yla

uyum içerisinde olmal�d�r.

� Tecrübelerden çıkarılan dersler ile birlikte devam eden/planlanmış olan diğer

� Tecrübelerden ç�kar�lan dersler ile birlikte devam eden/planlanm�ş olan diğer

projeler/programlar değerlendirilmeli ve strateji seçimine dahil edilmelidir.

projeler/programlar değerlendirilmeli ve strateji seçimine dahil edilmelidir.

� Sektörde ya da benzer çevrede uygulanan projeler/programlardan çıkarılan

derslere başvurulmalıdır (inceleme ve değerlendirme raporlarından).

8

� Yapılacak projenin devam eden ya da planlanmış projelerle bütünlük içinde

olmasına dikkat edilmelidir.

� Kilit paydaşlar ve hedef grupları açıkça tanımlanmalı, özvarlık ve kurumsal

kapasite konuları analiz edilmeli ve projeye yerel sahiplenme sağlanmalıdır.

Aç�klama [SY4]: , farkl�

otoriteler taraf�ndan belirlenen

programlara yönelik projelerin

tasar�m�nda donör (mali kaynağ�

veren) kurum ya da kuruluş

taraf�ndan kabul edilmesinde

doğrudan etkili olan ölçütlere

dikkat edilmelidir.

Farklı otoriteler

tarafından belirlenen

programlara yönelik

projelerin tasarımında

donör (mali kaynağı

veren) kurum ya da

kuruluş tarafından kabul

edilmesinde doğrudan

etkili olan ölçütlere dikkat

edilmelidir.

9


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Projenin çözmek

istediği sorunlar analiz

edilmeli ve projenin

değinmeyi amaçladığı

sorunlar ve/veya fırsatlar

tanımlanmalıdır.

Projenin “genel hedefi”

ile, ilgili politika, program

veya “sektör hedefi”

arasında net bağlantı

kurulmalı ve bu sayede

projenin uzun vadedeki

kalkınma hedefine nasıl

katkıda bulunacağı ifade

edilmelidir.

Proje planlaması

yapılmadan iyi bir proje

önerisi hazırlanması

mümkün değildir. Bu

nedenle planlama ile

ilgili sorunları ortaya

koymanın bir yolu

proje bileşenlerinin iyi

irdelenmesidir.

10

� Hedef gruplara yönelik sosyo-ekonomik duruma ve cinsiyete göre veri

sağlanmalıdır (sağlık, eğitim, gelir, insan kaynakları vb.)

� Özellikle projenin uygulamasından sorumlu olan kurum(lar)un yapısı,

kapasitesi ve idari durum değerlendirmesi hazırlanmalıdır (güçlü ve zayıf tarafları).

� Projenin çözmek istediği sorunlar analiz edilmeli (Sorun analizi neden-sonuç

ilişkisinin değerlendirmesini içerir ve hedef grupları etkileyen sorunları tanımlar.) ve

projenin değinmeyi amaçladığı sorunlar ve/veya fırsatlar tanımlanmalıdır.

� Hedefler açık olmalı ve net bir şekilde tanımlanmış olan ihtiyaçları

karşılamalıdır.

� Projenin “genel hedefi” ile, ilgili politika, program veya “sektör hedefi” arasında

net bağlantı kurulmalı ve bu sayede projenin uzun vadedeki kalkınma hedefine nasıl

katkıda bulunacağı ifade edilmelidir.

� Proje amacı; projenin uygulanmasıyla hedef grupların elde edecekleri

doğrudan faydayı/faydaları açıkça belirtmeli ve hedef grubun/grupların karşılaştıkları

sorunların analizi ile uyum içerisinde olmalıdır.

� Kaynak ve maliyet uygulamaları net olmalı, ön tahmini maliyet analizleri

gerçekleştirilmelidir.

� Projenin çevre, teknik ve sosyal açılardan kabul edilir ve sürdürülebilir olması

gerektiği bilinci ile hazırlık yapılmalıdır.

� Proje teknik açıdan gerçekleştirilebilir olmalı, proje hedefleri içerisinde varsa

ilgili endüstri standartlarını karşılamalı ve hedef grubun ihtiyaçlarına/kaynaklarına

uygun teknolojiyi uygulayabilmeli ve kullanabilmelidir.

� Projenin kabul edilebilirliğine artı katkı sağlayan dezavantajlı ve hassas

gruplar (yoksullar, kadınlar, çocuklar, özürlü kimseler, yaşlılar ya da hastalar) için

projenin bir stratejisi bulunmalıdır.

Bu ölçütler; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan

çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve

maliyet etkinliğini kapsar.

1.4. Projenin Planlaması

Proje planlaması yapılmadan iyi bir proje önerisi hazırlanması mümkün değildir.

Bu nedenle planlama ile ilgili sorunları ortaya koymanın bir yolu proje bileşenlerinin

iyi irdelenmesidir. Proje kaleme alınmadan önce (teklif formları doldurulmadan)

projeyi oluşturan bileşenlerin tek tek geliştirilmesi gerekir.


Planlamanın her adımında dikkate alınması gereken bileşenler ve dikkate alınması

gereken hususlar Tablo 1’de belirtilmiştir.

tablo 1. Proje Planlamasında Dikkate Alınması gereken Hususlar

Bileşen Dikkate Alınması gereken Hususlar

Amacın, hedeflerin, beklenen sonucun ve

hedef kitlenin belirlenmesi

Projenin içeriği

Projenin yeri/yerleri ve etkinliklerin zaman

çizelgesi

Kaynaklar

Maliyet/gelir Kaynakları

Uygulayıcı kuruluşun ve ortakların tanıtımı

Proje ekibi ve yönetimi

izleme, değerlendirme ve takip

· Projenin arka planı

· Belirlenen amaç ve hedefler

· Kuruluşun toplumsal anlayışı

· Kısa ve uzun vadede beklenen sonuçlar

· Projenin çözeceği sorunlar

· Ele alınacak temel ve ana konular

· Amaca ve hedeflere ulaşmada seçilen yöntemler

· Gerçekleştirilecek etkinlikler

· Projeyi sürdürmek için gerekli unsurlar

· Farklı etkinliklerin yerleri

· Projenin süresi

· Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri

· Etkinliklerin her biri için takvim

· Projenin zaman çizelgesinin özeti

· İnsan kaynakları

· Finansal kaynaklar

· Altyapı

· Projenin toplam bütçesi

· Etkinlikler ve masraf türlerine göre ayrıntılı bütçe

· Uygulayıcı kuruluş hakkında bilgiler

· Kapasite ve yapabilirlik analizi

· İş birliği yapılan ortakların belirlenmesi

· Ortakların kapasite ve yapabilirliklerinin analizi

· Proje koordinatörü

· Proje ekibinin iletişim yöntemleri

· Dış çevrelerle iletişim stratejisi ve buna ilişkin uygulamalar

· Projeye ilişkin başarı ölçütleri

· İzleme ve değerlendirmenin yöntem ve zamanlaması

· Daha sonraki planlar ve takip

Proje bileşenleri dikkate alınarak yapılacak hazırlık çalışmaları tamamlandıktan

sonra proje teklifinin yazılması aşamasına geçilebilir. Bu aşamada verilecek en temel

karar, proje önerisinin içeriği ve yapısıdır. Bu yapı, bir yandan projenin niteliği, diğer

yandan da finansman sağlayacak kuruluşun istekleri doğrultusunda belirlenir.

Proje bileşenleri dikkate

alınarak yapılacak

hazırlık çalışmaları

tamamlandıktan sonra

proje teklifinin yazılması

aşamasına geçilebilir.

Bu aşamada verilecek

en temel karar, proje

önerisinin içeriği ve

yapısıdır. Bu yapı,

bir yandan projenin

niteliği, diğer yandan da

finansman sağlayacak

kuruluşun istekleri

doğrultusunda belirlenir.

11


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

12

Projeler, kaynak bakımından farklı olup işlevsel olarak da bazı farklılıklar

gösterebilir. Donör kuruluşlara teklif edilen projelerin formatları arasında da küçük

farklılıklar olabilir. Ancak genel anlamda iyi bir proje teklifi hazırlamanın kriterleri

değişmez. Kalkınma projeleri hedef, kapsam ve ölçekleri bakımından önemli ölçüde

farklılık gösterebilir. Daha küçük projeler makul miktardaki mali kaynakları kullanıp

sadece birkaç ay sürebilirken büyük projeler birkaç milyon avro kullanabilir ve birçok

yıl sürebilir. Bunun için; belirli projeler kapsamında geliştirilen belgelerden, örneğin;

ileride bahsedilecek olan “Hibe Başvuru Rehberi”nden yararlanılabilir.


2. PROJE DöngÜSÜ YönEtiMi

3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Proje Proje Döngüsü Döngüsü Yönetimi, Yönetimi, Mant�ksal Mantıksal Çerçeve Çerçeve Yaklaş�m� Yaklaşımı temeline temeline dayanan, dayanan, proje ve proje

programlar�n ve haz�rlanmas�, programların uygulanmas� hazırlanması, ve değerlendirilmesinde uygulanması ve kullan�lan değerlendirilmesinde bir yöntem ve sistematik kullanılan bir

bir haz�rl�k

yöntem

faaliyetleri

ve

serisidir.

sistematik bir hazırlık faaliyetleri serisidir.

3.1. Proje 2.1. Döngüsü Proje Döngüsü

Projelerin planlamas� ve yürütülmesi, “Proje Döngüsü” ad� verilen ve birbirini takip eden alt�

Projelerin planlaması ve yürütülmesi, “Proje Döngüsü” adı verilen ve birbirini takip

aşamada gerçekleştirilir.

eden altı aşamada

Proje

gerçekleştirilir.

döngüsü yönetimi,

Proje döngüsü

proje tasar�m

yönetimi,

kalitesini

proje

iyileştirmek,

tasarım kalitesini

uygulama iyileştirmek, etkinliğini art�rmak, uygulama sağlanacak etkinliğini fayday� artırmak, art�rmak sağlanacak ve proje sonuçlar�n�n faydayı artırmak sürekliliğini ve proje

sağlamak sonuçlarının için kullan�lan sürekliliğini bir yöntemdir. sağlamak için kullanılan bir yöntemdir.

Şekil 2. Proje Döngüsü Aşamaları

Şekil 2. Proje Döngüsü Aşamalar�

2.2. Proje Döngüsü Aşamaları

3.2. Proje Döngüsü Aşamalar�

� Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konduğu ve

� Proje tasarlandığı Fikrini Belirleme: ilk çıkış noktasıdır. Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konduğu ve tasarland�ğ� ilk

ç�k�ş noktas�d�r.

� Proje Formülasyonu: Proje fikrinin belirlenmesi sonrasında, proje ile

� Proje ilgili Formülasyonu: tüm detayların Proje ortaya fikrinin çıkarılarak, belirlenmesi fon kaynağı sonras�nda, sağlayan proje ile kurum ilgili tarafından tüm

detaylar�n değerlendirmeye ortaya ç�kar�larak, alınması fon için kaynağ� proje metninin sağlayan kurum ve bütçesinin taraf�ndan hazır değerlendirmeye

hâle getirilmesidir.

al�nmas� için proje metninin ve bütçesinin haz�r hâle getirilmesidir.

� ön Değerlendirme: Formülasyonu tamamlanmış olan proje teklifinin ilgili

16

kuruluşlar tarafından değerlendirildiği aşamadır.

� Finansman: Ön değerlendirmeden geçmiş olan proje için fon kaynağı

sağlayan kurum ve projeyi yürütecek olan kurum arasında finansman anlaşmasının

yapıldığı aşamadır.

Aç�klama [SY10]: Proje

Döngüsü Proje Yönetimi, Döngüsü Mant�ksal

Çerçeve Yönetimi, Yaklaş�m� Mantıksal temeline

dayanan, proje ve programlar�n

haz�rlanmas�, Çerçeve uygulanmas� Yaklaşımı ve

değerlendirilmesinde temeline dayanan, kullan�lan bir

yöntem ve sistematik bir haz�rl�k

proje ve programların

faaliyetleri serisidir.

hazırlanması, uygulanması

ve değerlendirilmesinde

kullanılan bir yöntem

ve sistematik bir hazırlık

faaliyetleri serisidir.

Aç�klama [SY11]: Proje

Döngüsü Aşamalar�: Proje

Fikrini Belirleme, Proje

Formülasyonu, Ön

Değerlendirme, Finansman,

Uygulama, Değerlendirme

Proje Döngüsü Aşamaları:

Proje Fikrini Belirleme,

Proje Formülasyonu,

Ön Değerlendirme,

Finansman, Uygulama,

Değerlendirme

13


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

14

� Uygulama: Finansman anlaşmasında yer alan kaynaklar ve süre içinde

projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirildiği aşamadır.

� Değerlendirme: Proje süresince belirli aralıklarla ve proje sona erdikten

sonra projenin sonuçlarının ve etkisinin izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır.

2.3. Proje Döngüsü Yönetiminin Yararları

· Projenin tasarlanması ve hazırlanmasındaki yetersizlikleri azaltır.

· Projenin, hedef grupların ihtiyaçlarıyla ilgili olmasını sağlar.

· Projenin sağlayacağı etkinin sürekli olmasını sağlar.

· Tüm paydaşların tasarlama ve uygulama safhasında katılımını öngörür.

· Risklerin ve başarı kriterlerinin dikkate alınmasını sağlar.

2.4. Proje Döngüsü Yönetiminin Prensipleri

· Sorunları ve çözüm araçlarını tasarlamaya yardımcı olması,

· Hedef grupların sorunlarını yansıtması,

· Talebe yönelik çözüm üretimi,

· Proje amacının faydalarının belirgin, uygulanabilir ve gerçekçi olması,

· Faydanın kadın ve erkekler arasında dengeli dağılımı,

· Yaratılan faydanın sürekliliğe odaklanmış olması,

· Tüm paydaşların katılımının sağlanması,

· Sonuçların ve faaliyetlerin amaca uygunluğu,

· Amaç ve sonuçlarla ilgili izleme ve değerlendirme kriterlerinin net olması,

doğrulanabilir etki yaratması, sonucun kontrol edilebilmesi,

· Faaliyetlerin uygulanmasının önündeki engellerin ve risklerin öngörülmesi,

· Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakların öngörülmesi,

· Standart ve kaliteli anahtar proje dokümanlarının ve raporların üretilmesi

(izleme, değerlendirme, finansal raporlar vb..),

· Mantıksal çerçeve yaklaşımının uygulanması,

proje döngüsü yönetiminin prensipleri olarak sayılabilir.


4. MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

3. MAntIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

Mant�ksal çerçeve yaklaş�m�, projenin gerçekleştirmek istediği değişimin ve bunun

yönteminin Mantıksal mant�ğ�n� çerçeve özet yaklaşımı, ve belirgin projenin bir şekilde gerçekleştirmek yap�land�rmaya istediği yarayan bir değişimin yaklaş�md�r. ve

bunun yönteminin mantığını özet ve belirgin bir şekilde yapılandırmaya yarayan

Projenin haz�rlanmas�, planlanmas� ve izlenmesiyle ilgili tüm bilgileri “Mant�ksal Çerçeve

bir yaklaşımdır. Projenin hazırlanması, planlanması ve izlenmesiyle ilgili tüm bilgileri

Tablosu” isimli bir tabloda özetler.

“Mantıksal Çerçeve Tablosu” isimli bir tabloda özetler.

Şekil Şekil 3. Mant�ksal 3. Mantıksal Çerçeve Çerçeve Tablosu tablosu

Mantıksal Mant�ksal Çerçeve Yaklaş�m� Yaklaşımı ile ile Mant�ksal Mantıksal Çerçeve Çerçeve Tablosu Tablosu farkl�d�r. farklıdır. Tablo, mant�ksal Tablo,

çerçeve mantıksal yaklaş�m� çerçeve ile elde yaklaşımı edilen bulgular�n ile elde edilen sonuçlar�n�n bulguların gösterildiği, sonuçlarının dört sat�r� gösterildiği, ve dört sütunu dört olan

görsel satırı bir ve planlama dört sütunu arac�d�r. olan görsel bir planlama aracıdır.

3.1.

4.1.

Mantıksal

Mant�ksal

Çerçeve

Çerçeve

Yaklaşımının

Yaklaş�m�n�n Gelişimi

gelişimi

Mantıksal Mant�ksal çerçeve çerçeve ilk olarak ilk USAID olarak tarafından USAID 1970 taraf�ndan yılında 1970 kullanılmaya y�l�nda başlanmıştır kullan�lmaya

başlanm�şt�r (www.teamusa.com, (www.teamusa.com, www.ausaud.gov.au). www.ausaud.gov.au). Yaklaşım, 1981 Yaklaş�m, yılında 1981 German y�l�nda Technical German

Cooperation Agency (GTZ) tarafından kullanılmaya başlanmasıyla yaygınlaşmıştır.

Technical Cooperation Agency (GTZ) taraf�ndan kullan�lmaya başlanmas�yla yayg�nlaşm�şt�r.

GTZ, yaklaşımı amaca yönelik proje planlaması olarak düzenlemiş ve lanse etmiştir.

GTZ, yaklaş�m� amaca yönelik proje planlamas� olarak düzenlemiş ve lanse etmiştir. Ayn�

Aynı yıllarda bu yöntem Britanya Department for International Development

y�llarda bu yöntem Britanya Department for International Development (DIFD), Canada

(DIFD), Canada Center for International Development (CIDA), International Service

Center for International Development (CIDA), International Service for National Agricultural

for National Agricultural Research (INSAR), Australia Aid (AusAID) tarafından da

kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa Komisyonu mantıksal çerçeve yaklaşımını 1992 19

yılından beri kullanmaktadır.

3.2. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Yararları

� Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, projenin neden gerçekleştirildiği (projenin

gerekçesi),

� Projenin neyi başarmasının beklendiği (projenin kapsamı ve göstergeler),

Mantıksal çerçeve

yaklaşımı, projenin

gerçekleştirmek istediği

değişimin ve bunun

yönteminin mantığını

özet ve belirgin bir şekilde

yapılandırmaya yarayan

bir yaklaşımdır. Projenin

hazırlanması, planlanması

ve izlenmesiyle ilgili

Aç�klama [SY12]: Mant�ksal

çerçeve yaklaş�m�, projenin

gerçekleştirmek istediği değişimin

ve bunun yönteminin mant�ğ�n�

özet ve belirgin bir şekilde

yap�land�rmaya yarayan bir

yaklaş�md�r. Projenin

haz�rlanmas�, planlanmas� ve

izlenmesiyle ilgili tüm bilgileri

“Mant�ksal Çerçeve Tablosu”

isimli bir tabloda özetler.

tüm bilgileri “Mantıksal

Çerçeve Tablosu” isimli bir

tabloda özetler.

Mantıksal Çerçeve

Yaklaşımı ile Mantıksal

Çerçeve Tablosu farklıdır.

Tablo, mantıksal çerçeve

yaklaşımı ile elde edilen

bulguların sonuçlarının

gösterildiği, dört satırı ve

dört sütunu olan görsel

bir planlama aracıdır.

Aç�klama [SY13]: Mant�ksal

Çerçeve Yaklaş�m� ile Mant�ksal

Çerçeve Tablosu farkl�d�r. Tablo,

mant�ksal çerçeve yaklaş�m� ile

elde edilen bulgular�n sonuçlar�n�n

gösterildiği, dört sat�r� ve dört

sütunu olan görsel bir planlama

arac�d�r.

15


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

“Mantıksal Çerçeve

Yaklaşımı” proje

yönetiminin dört

aşamasında kullanılabilir:

� Proje ihtiyacının

belirlenmesi

� Projenin tasarlanması

� Projenin uygulanması

� Projenin

değerlendirilmesi ve

denetlenmesi

Paydaşlar, projeden

doğrudan veya dolaylı,

olumlu veya olumsuz

etkilenen ve/veya

projeyi etkileyen bireyler,

kurumlar veya gruplardır.

16

� Projenin bunu nasıl başaracağı (faaliyetler ve araçlar),

� Projenin başarısı için hangi faktörlerin önemli olduğu (varsayımlar),

� Projenin başarısının değerlendirilmesi için gerekli bilginin nereden

bulunacağı (doğrulama kaynakları),

� Hangi araçların gerekli olduğu (girdiler), projenin maliyetinin ne olacağı

(maliyetler),

� Projenin başlayabilmesi için hangi ön koşul(lar)un gerçekleştirilmesinin

gerektiği (ön koşullar) sorularını cevaplar.

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı;

� Proje hazırlarken mantıksal çerçeve yaklaşımını kullanmak proje hazırlayanlar

için sistematik ve mantıklı düşünmeyi sağlar.

� Kim? Ne? Nerede? Nasıl? gibi soruları cevaplar.

� Projenin amaç, hedef, sonuç ve faaliyetleri arasındaki ilişkileri gösterir.

“Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” proje yönetiminin dört aşamasında kullanılabilir:

� Proje ihtiyacının belirlenmesi

� Projenin tasarlanması

� Projenin uygulanması

� Projenin değerlendirilmesi ve denetlenmesi

3.3. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Aşamaları

� Paydaş (ilgili taraflar) analizi

� Sorun analizi

� Hedef analizi

� Strateji analizi

� Mantıksal çerçeve tablosunun hazırlanması

� Faaliyet planının hazırlanması

� Bütçenin hazırlanması

3.3.1. Paydaş Analizi

Paydaşlar, projeden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz etkilenen

ve/veya projeyi etkileyen bireyler, kurumlar veya gruplardır. (Örneğin, hükümet

kurumları, STK’lar, özel sektör…)

Paydaş analizi mantıksal çerçeve tablosu hazırlanmadan önce kullanılan ilk analitik

süreçtir. Ardından gelecek olan sorun, hedef ve strateji analizlerinin ilk basamağıdır.

Paydaş analizi, mevcut sorundan veya olası projeden etkilenebilecek tüm paydaş

grupların, bu grupların sorun/proje ile ilişkilerinin, güçlerinin ve etkilerinin, projeye

katılım stratejilerinin belirlenmesidir.


Projedeki paydaşlar yararlanıcılar (hedef kitle ve nihai yararlanıcı) ve proje ortakları

olmak üzere ikiye ayrılır.

� Yararlanıcılar

· Hedef kitle: Proje faaliyetlerinden doğrudan ve olumlu etkilenecek kişi ve

kurumlar (eğitim katılımcıları, vb.)

· Nihai yararlanıcı: Proje faaliyetlerinden uzun vadede ve dolaylı olarak toplumsal

ya da sektörel ölçekte olumlu etkilenecek kişi ve kurumlar (Kantinde sağlıklı

yiyeceklerin satılmasıyla ilgili bir projenin nihai yararlanıcıları öğrencilerdir.)

� Proje ortakları: Projeyi uygulayan taraflardır (hedef kitle grubundan da

olabilir).

3.3.1.1. Paydaşların Katılımı Yararı

Bilgiye dayalı karar almaya yarar. Projenin daha ilk aşamalarında bir görüş birliği

oluşturulmasını sağlar. Farklı paydaşların projeye katılımlarını sağlayarak projede

ortaklık yaklaşımının oluşmasını sağlar.

3.3.1.2. Proje tasarlarken Paydaş Analizi Sonuçlarının Kullanımı

Paydaş analizi, projenin yazım aşamasına geçilmeden önce proje sorunlarını

analiz ederken, hedefleri belirlerken ve stratejiyi seçerken kullanılır. Analitik süreçlerin

tamamlanmasından sonra hazırlanacak olan mantıksal çerçeve tablosu için bir altyapı

ve ön hazırlık niteliği taşır.

� Proje özeti veya ön teklifini yazarken projedeki ortakların, hedef grupların ve

nihai faydalanıcıların belirlenmesinde, projeye dahil edilecek aktörler ve bu aktörler

arası ilişkilerin aktarılmasında,

� Proje metnini yazarken, metnin “gerekçe” bölümünde hedef grubun seçilme

nedenleri, bu grubun ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanmasında ve proje ile

hangi ihtiyaçlara nasıl cevap verileceğinin tasarlanmasında,

� Proje metninin “yöntem” bölümünde çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin

ve projeye katılımlarının tasarlanmasında ve bu rollerin onlara veriliş nedenlerinin

gerekçelendirilmesinde,

� Proje metninin “beklenen sonuçlar” bölümünde hedef gruplar / faydalanıcılar

üzerine etkisi; genel durum, teknik ve yönetim kapasitesinin tanımlanmasında,

� Mantıksal Çerçeve Tablosunda yer alması planlanan faaliyetler, riskler ve

varsayımların belirlenmesinde, paydaş analizinin sonuçları kullanılabilir.

Projedeki paydaşlar

yararlanıcılar (hedef kitle

ve nihai yararlanıcı) ve

proje ortakları olmak

üzere ikiye ayrılır.

Paydaş analizi, projenin

yazım aşamasına

geçilmeden önce

proje sorunlarını analiz

ederken, hedefleri

belirlerken ve stratejiyi

seçerken kullanılır.

Analitik süreçlerin

tamamlanmasından

sonra hazırlanacak olan

mantıksal çerçeve tablosu

için bir altyapı ve ön

hazırlık niteliği taşır.

17


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Paydaş analizi dört adımda

uygulanır:

1. Paydaşların belirlenmesi

2. Paydaşların ilgilerinin ve

çıkarlarının tespit edilmesi

3. Paydaşların güçlerinin ve

etkilerinin saptanması

4. Paydaş katılımı

stratejisinin oluşturulması

18

3.3.1.3. Paydaş Analizi Uygulama Adımları

Paydaş analizi dört adımda uygulanır:

1. Paydaşların belirlenmesi

2. Paydaşların ilgilerinin ve çıkarlarının tespit edilmesi

3. Paydaşların güçlerinin ve etkilerinin saptanması

4. Paydaş katılımı stratejisinin oluşturulması

1. Adım: Paydaşların Belirlenmesi

Paydaşlar şu sorular sorularak belirlenir:

� Sorundan kimler olumsuz etkileniyor?,

� Kimler çıkar sağlıyor?,

� Projeye destek verenler ve karşı çıkanlar belirlendi mi?,

� Risk altındaki ve hassas gruplar saptandı mı?,

� Kimler doğrudan, kimler dolaylı olarak etkileniyor?,

� Tüm paydaşların özellikleri nasıl?

tablo 2. örnek: Kadın istihdamı Projesi

Mezunlar: 240 grafik ve fotoğraf öğrencisi

Paydaşlar ve özellikleri:

Reklamcılar: İstanbul bölgesindeki reklam ajansları ve matbaacılar

Reklam ajansı ve matbaacı temsilcileri: Eğitici personele sahipler

Öğretmenler: Grafik ve fotoğraf alanı öğretmenleri

İstanbul Valiliği: İl Millî Eğitim Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi

İl Özel İdaresi: Finansman için yardımcı kuruluş

2. Adım: Paydaşların ilgilerinin ve Çıkarlarının tespit Edilmesi

Paydaşların ilgileri ve çıkarları şu sorular sorularak tespit edilir:

� Paydaşların her birinin projeden beklentileri nelerdir?,

� Paydaşların projeden sağlayabilecekleri muhtemel yararlar nelerdir?,

� Hangi paydaşların çıkarları, projenin hedefleri ile çelişmektedir?,

� Paydaşların her biri projeye ne gibi mali katkı sağlayabilecek durumdadır?,

� Bunu sağlamaya istekliler mi?


tablo 3. örnek: Kadın istihdamı Projesi

Paydaşlar ve özellikleri Paydaşın Sorun/Proje ile ilişkisi

Etkilenme

Derecesi (+,-,0)

Mezunlar: 240 grafik ve fotoğraf öğrencisi İşsizlik - alanda yetersizlik +

Reklamcılar: İstanbul bölgesindeki reklam

ajansı ve matbaacıları

Reklam ajansı ve matbaacı temsilcileri: Eğitici

personele sahipler

Öğretmenler: Grafik ve fotoğraf alanı

öğretmenleri

İstanbul Valiliği: İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Koordinasyon Merkezi

İl Özel İdaresi: Finansman için yardımcı kuruluş

Kalifiye eleman yetersizliği +

Eğiticilerin eğitimi-maddi kazanç +

Maddi kazanç mezun öğrencilerin

eğitimi. Mesleki yeterliliği arttırma

kapasitesi. Sektördeki gelişmeleri takip

etmeleri

İşsizliğe çözüm - Mesleki eğitime

destek. Yaygınlaştırmadaki etkinliği

İldeki gelişmişlik düzeyinin arttırılması.

İstihdam

3. Adım: Paydaşların güçlerinin ve Etkilerinin Saptanması

Paydaşların güçleri ve etkileri saptanırken şu sorular sorulur:

� Muhtelif paydaşların birbirleri arasındaki ilişkiler nelerdir?,

� Kimin kim üstünde gücü vardır?,

� Kim kime bağımlıdır?,

� Hangi paydaşlar örgütlenmiştir?,

� Bu örgütlenme nasıl etkilenebilir veya bu örgütlenmenin üzerine ortaklık

nasıl inşa edilebilir?,

� Kaynakları kim kontrol etmektedir?,

� Bilgi kimin kontrolündedir?,

� Yasal sorumluluk kimdedir?

tablo 4. örnek: Kadın istihdamı Projesi

Paydaşın zayıf ve güçlü yönleri Etki 1:yok/çok az ... 5-kritik

Mezunlar: İstekliler,eğitimleri yetersiz, teknoloji kullanımında

yetersiz,donanım eksikliği

Reklamcılar: Maddi kaynak yetersizliği- sektörle iş birliği 4

Reklam ajansı ve matbaacı temsilcileri: Referans kazandırma potansiyeli 4

Öğretmenler: Alanda yenilikleri takip edememe, iletişime ve iş birliğine

açık olma

İstanbul Valiliği: İldeki Mesleki Eğitim kurumlarına hitap

etmesi,yaygınlaştırma gücü

İl Özel İdaresi: Gerektiğinde kısıtlı kaynak sağlayabilmeleri 3

5

5

4

+

+

+

19


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

İlgili Paydaşlardan alınan

dönütlerin, verilerin, ya da

ortaya konan durumların

Sorun Analizi aşamasında

işe yarayacağı görülecektir.

Sorun Analizinden

önce Paydaş Analizinin

yapılmasının gerekçesi

budur.

20

4. Adım: Paydaşlara Karşı Olası Eylemler (Katılım Stratejisinin

Oluşturulması)

Paydaşlara karşı olası eylemler tespit edilirken paydaşların ilgileri, çıkarları, etkileri

ve güçleri dikkate alınmalıdır. Hangi düzeyde ne zaman sürece katılmaları gerekeceği

belirtilmelidir. Gerektiği takdirde bu eylemler proje faaliyeti olabilir.

tablo 5. örnek: Kadın istihdamı Projesi

Paydaşlara Karşı Olası Eylemler

Mezunlar: Eğitim verilmesi, motive edilmesi,donanım sağlanması, iş imkânları duyurusu,internet sitesi kurulması

Reklamcılar: Eğitici sağlanması

Reklam ajansı ve matbaacı temsilcileri: Kurs planı yapılması( yer ,süre, öğretmen sayısı)

Öğretmenler: Bilgilendirme, eğitim, teknik donanımın arttırılması, reel sektörün görülmesinin sağlanması, eğitim

vermeleri

İstanbul Valiliği:Yaygınlaştırma çalışmaları yapmaları, öğretmenlerin çalışmalarının planlanması ve denetlenmesi,

tanıtımın yapılması

İl Özel İdaresi: Gerektiğinde finansman desteği sağlayabilmeleri

Bu aşamalardan sonra artık “Paydaş Tablosu” oluşturulabilir. Daha önceki

adımlarda oluşturulan tablolar burada revize edilerek Paydaş Analizinin son halini bir

tabloda görme imkanı oluşturulmuş olur. Bu sayede Sorun Analizi aşamasına daha

etkili bir başlangıç yapılmış olunur. İlgili Paydaşlardan alınan dönütlerin, verilerin, ya

da ortaya konan durumların Sorun Analizi aşamasında işe yarayacağı görülecektir.

Sorun Analizinden önce Paydaş Analizinin yapılmasının gerekçesi budur. Aşağıda

örnek Paydaş Tablosu verilmiştir. Burada oluşturulan başlıklar (sütunlar) izlenen

adımlara göre belirlenmiştir; ancak gerektiğinde daha farklı başlıklar oluşturulabilir,

değiştirilebilir veya eklenebilir.

tablo 6. örnek Paydaş tablosu

1. Paydaş

2. Paydaş

3. Paydaş

4. Paydaş

Paydaşın

sorunla İlişkisi

Paydaşın Projeden

Etkilenme

Derecesi

Paydaşın Zayıf

ve Güçlü Yönleri

Paydaşın

Projeye

Etkisi

Paydaşlara

Yönelik Olası

Eylemler


4.Paydaş

3.3.2. Sorun 4.3.2. Analizi Sorun Analizi

Sorun analizi

analizi

yap�lmadan

yapılmadan

önce

önce

sorunun

sorunun

tan�m�n�n

tanımının

bilinmesi

bilinmesi

gerekir.

gerekir.

Sorun, arzulanan

Sorun, Sorun analizi yapılmadan

durum arzulanan ile mevcut durum durum ile mevcut aras�ndaki durum farkt�r. arasındaki farktır.

önce sorunun tanımının

bilinmesi gerekir. Sorun,

arzulanan durum ile

aras�ndaki farkt�r.

mevcut durum arasındaki

farktır.

Şekil 4. Sorunun tanımı

Şekil 4. Sorunun Tan�m�

Sorun analizi ise mevcut durumun arzu edilmeyen yönlerinin, neden-sonuç ilişkisi Sorun analizi ise mevcut

durumun arzu edilmeyen

içinde Sorun ortaya analizi konulabilmesini ise mevcut durumun sağlayan arzu yapısal edilmeyen bir incelemedir.

yönlerinin, neden-sonuç ilişkisi içinde

yönlerinin, neden-sonuç

ortaya konulabilmesini sağlayan yap�sal bir incelemedir.

ilişkisi içinde ortaya

konulabilmesini sağlayan

3.3.2.1. Sorun Analizinin Aşamaları

ilişkisi içinde ortaya

yapısal bir incelemedir.

4.3.2.1. Sorun Analizinin Aşamalar�

Sorun analizi yapılırken ilk adım katılımcı bir yaklaşımla sorunun belirlenmesidir.

Daha Sorun sonra analizi sorun yap�l�rken ağacı ya ilk da ad�m sorunlar kat�l�mc� hiyerarşisi bir yaklaş�mla kullanılarak sorunun sorunun belirlenmesidir. kaynakları Daha

belirlenir sonra sorun ve neden-sonuç ağac� ya da sorunlar ilişkileri hiyerarşisi ortaya konur. kullan�larak Sorun analizi sorunun yaparken; kaynaklar� belirlenir ve

neden-sonuç ilişkileri ortaya konur. Sorun analizi yaparken;

� Paydaşlar için öncelikli sorunları beyin fırtınası yöntemi ile tartışın,

� Tartışma � Paydaşlar sonucu için belirlenen öncelikli sorunlar� sorunlardan beyin f�rt�nas� birini başlangıç yöntemi ile sorunu tart�ş�n, olarak ele

alın, � Tart�şma sonucu belirlenen sorunlardan birini başlang�ç sorunu olarak ele al�n,

� Başlangıç � Başlang�ç sorunu sorunu ile ilgili ile ilgili diğer diğer sorunları sorunlar� araştırın, araşt�r�n,

� Neden-sonuç � Neden-sonuç hiyerarşisini hiyerarşisini oluşturun, oluşturun,

� Buna neden olan ne? sorusu ile tüm sorunları hiyerarşik sırayla düzenleyin,

� Buna neden olan ne? sorusu ile tüm sorunlar� hiyerarşik s�rayla düzenleyin,

� Oklar aracılığıyla sorunları birbirlerine bağlayın ve ilişkileri net bir şekilde

� Oklar arac�l�ğ�yla sorunlar� birbirlerine bağlay�n ve ilişkileri net bir şekilde

gösterin,

gösterin,

� Diyagramı gözden geçirin: Eksik sorunlar var mı? Varsa ekleyin,

� Diyagram� � Diyagram� gözden çoğaltarak geçirin: paydaşlara Eksik sorunlar dağ�t�n. var m�? Varsa ekleyin,

� Diyagramı çoğaltarak paydaşlara dağıtın.

26

Şekil 4. Sorun Ağac� Şablonu

Şekil 4. Sorun Ağacı Şablonu

ANA SORUN

ALT SORUN 1 ALT SORUN 2

KÖK SORUNLAR

Grafik ve fotoğraf alan�nda 240

SON

NEDEN

Aç�klama [SY20]: Sorun

analizi yap�lmadan önce sorunun

tan�m�n�n bilinmesi gerekir. Sorun,

arzulanan durum ile mevcut durum

Aç�klama [SY21]: Sorun

analizi ise mevcut durumun arzu

edilmeyen yönlerinin, neden-sonuç

konulabilmesini sağlayan yap�sal

bir incelemedir.

21


KÖK SORUNLAR

AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Şekil 4. Sorun Ağac� Şablonu

Hedef Analizi;

sorun ağacında belirlenen

sorunların çözümlenmesi

durumunda gelecekteki

durumun tanımlanması,

hedefler arasındaki

hiyerarşinin doğrulanması,

ara araçlarla hedefler

arasındaki ilişkinin şematik

olarak gösterilmesidir.

Burada sorunların

çözülmüş olduğu durum

ifade edilir.

22

Kalifiye

eleman

eksikliği

Alan

öğretmenlerinin

yeni teknolojiye

ve sektöre ayak

uyduramamas�

Reklam grafiği alan�nda

eğitim verecek

mekanizmalar�n eksikliği

Mesleki

alanda bilgi

yetersizliği

Öğrencilerin

ilgi ve

yeteneklerine

göre

yönlendirilmemeleri

Şekil 5. Kad�n İstihdam� Projesi Sorun Ağac�

Şekil 5. Kadın istihdamı Projesi Sorun Ağacı

Burada dikkat edilmesi gereken belirlenen bir sorunun alt nedeni olan sorunlar�n da

Burada ortaya konmas�d�r. dikkat edilmesi “Ana sorun gereken hangi sorundan belirlenen kaynaklanmaktad�r?” bir sorunun alt ya nedeni da “Bu olan sorun sorunların (durum)

da ortaya

neye neden

konmasıdır.

olmaktad�r?”

“Ana

sorular�yla

sorun

iki

hangi

türlü ç�kar�m

sorundan

yap�labilir.

kaynaklanmaktadır?”

Konudan çok uzaklaşmadan

ya da “Bu

sorun (durum) neye neden olmaktadır?” sorularıyla iki türlü çıkarım yapılabilir.

27

Konudan çok uzaklaşmadan ve daha çok alt sorunlara yönelerek Şekil 5’tekine benzer

bir ağaç oluşturulabilir. Neden-Sonuç ilişkisi iyi kurulmalı bağımsız gibi görünen

sorunların nereden birbirine bağlandığına dikkat edilmelidir. Bu analizde son ürün

“Sorun Ağacı”dır.

3.3.3. Hedef Analizi

Sorun ağacında belirlenen sorunların çözümlenmesi durumunda gelecekteki

durumun tanımlanması, hedefler arasındaki hiyerarşinin doğrulanması, ara araçlarla

hedefler arasındaki ilişkinin şematik olarak gösterilmesidir. Burada sorunların

çözülmüş olduğu durum ifade edilir. Örneğin Sorun Ağacında “Eğitimli personel

yoktur.” şeklindeki ifade Hedef Analizinde şu şekilde ifade edilebilir; “Personellerin

eğitim alması” veya “eğitimli personel ihtiyacının giderilmesi”.

3.3.3.1. Hedef Analizinin Aşamaları

Grafik ve fotoğraf alan�nda 240

genç kad�n�n iş bulamamas�

Seminer ve

bilgi

toplant�lar�

n�n

eksikliği

Eğitimde

altyap�

eksikliği

Öğretmenlere

destek

sağlayacak

kaynaklar�n

eksikliği

Eğitim

ortam�nda

donan�m

eksikliği

Resmî

makamlar�n

eğitim

mekânlar�n�

sağlayamamas�

NEDEN

Kad�nlar�n toplumdaki

statüsünün yüksek

olmamas�

Kad�nlar�n

toplumsal

cesaretinin

azl�ğ�

Kad�n�n bireysel

girişimciliğinin

eksik olmas�

Alanda

çal�şma

ortam�n�n

kad�na

uygunsuzluğu

� Sorun analizinde ortaya konan “olumsuz durumları”, “arzu edilen olumlu

durumlar” şeklinde ifade edin. Bu olumlu durumların aynı zamanda gerçekçi olmasına

dikkat edin.

� Sorun analizindeki neden-sonuç ilişkilerini, araçlar-hedefler ilişkilerine

dönüştürün. Bu ilişkiler hiyerarşisinin geçerliliğini ve bütünlüğünü kontrol edin.


� Gerekirse ifadeleri revize edin. Bir üst düzeydeki amaca ulaşmak için gereken

� Gerekirse hedefler ifadeleri eksikse araya revize ekleyin. edin. Gereksiz Bir üst düzeydeki hedefleri şemadan amaca ç�kar�n. ulaşmak için gereken

hedefler eksikse araya ekleyin. Gereksiz hedefleri şemadan çıkarın.

Kalifiye

eleman

eksikliğinin

giderilmesi

Alan

öğretmenlerinin

yeni teknolojiye

ve sektöre ayak

uydurmas�n�n

sağlanmas�

olmas�na dikkat edin.

� Sorun analizindeki neden-sonuç ilişkilerini, araçlar-hedefler ilişkilerine dönüştürün.

Bu ilişkiler hiyerarşisinin geçerliliğini ve bütünlüğünü kontrol edin.

Reklam grafiği alan�nda

eğitim verecek

mekanizmalar�n sağlanmas�

Mesleki alanda

bilgi

yetersizliğinin

giderilmesi

Öğrencilerin

ilgi ve

yeteneklerine

göre

yönlendirilmeleri

Şekil 6. Kadın istihdamı Projesi Hedef Ağacı

3.3.4. Strateji Analizi

Grafik ve fotoğraf alan�nda 240

genç kad�na iş sağlanmas�

Seminer ve

bilgi

toplant�lar�n�n

artt�r�lmas�

Eğitimde

altyap�

eksikliğinin

giderilmesi

Öğretmenlere

destek

sağlayacak

kaynaklar�n

sağlanmas�

Eğitim

ortam�nda

donan�m

eksikliğinin

giderilmesi

Resmî

makamlar�n

eğitim

mekânlar�n�

sağlamas�

Bu analizin amacı muhtemel alternatif hedef ağacında tasarlanan hedeflere

ulaşmak için gerekli stratejiyi tespit etmek, bunların fizibilitesini değerlendirmek ve

bir proje stratejisi üstünde karar kılmaktır.

Projenin strateji analizini yapabilmek için şu sorular sorulabilir:

� Tespit edilmiş tüm hedefler mi ele alınmalı yoksa bunların birkaçı mı seçilmeli?

� Geliştirilebilecek olumlu fırsatlar nelerdir?

� Beklenen sonuçları ve kazanımların sürdürülebilirliğini en üst düzeyde

sağlayacak müdahaleler nelerdir?

� Pek çok farklı faaliyet ve hedeften bütçe kısıtlaması doğrultusunda en

gerçekçi görünen hangisidir?

� En iyi fayda maliyet oranı hangi seçeneğindir?

� Hangi strateji dezavantajlı grupların üstünde en olumlu etkiyi sağlayacaktır?

Bu analitik aşama bazı açılardan en zorlayıcı olandır. Çünkü belli bir miktar bilgiyi

işleyip ondan sonra izlenecek en iyi uygulama stratejisi (veya stratejileri) hakkında bir

karar vermeyi gerektirir.

3.3.4.1. Alternatif Seçeneklerin tespiti ve Strateji Analizi

Kad�nlar�n toplumdaki

statüsünün

yükseltilmesi

Kad�n�n

bireysel

girişimciliğinin

artt�r�lmas�

Kad�nlar�n

toplumsal

cesaretinin

artt�r�lmas�

� İstenmeyen veya ulaşılması mümkün görünmeyen hedefleri eleyin.

Alanda

çal�şma

ortam�n�n

28

kad�na uygun

hâle

getirilmesi

Strateji analizinin amacı

muhtemel alternatif hedef

ağacında tasarlanan

hedeflere ulaşmak için

gerekli stratejiyi tespit

etmek, bunların fizibilitesini

değerlendirmek ve bir

proje stratejisi üstünde

karar kılmaktır.

23


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

24

� Bölgedeki diğer projelerin takip ettiği hedefleri eleyin.

� Projede yaralanıcı ve ortakların beklentilerine odaklanın.

� Farklı seçeneklerin fizibilitesini değerlendirin.

� Seçeneklerden bir veya birkaçını proje stratejisi olarak seçin.

� Ortak bir karara varılamıyorsa en uygun seçeneği, hedef ağacında ekleme

veya çıkarma yaparak düzenleyin.

Kalifiye

eleman

eksikliğinin

giderilmesi

Alan

öğretmenlerinin

yeni teknolojiye

ve sektöre ayak

uydurmas�n�n

sağlanmas�

Reklam grafiği alan�nda

eğitim verecek

mekanizmalar�n sağlanmas�

Mesleki alanda

bilgi

yetersizliğinin

giderilmesi

Öğrencilerin

ilgi ve

yeteneklerine

göre

yönlendirilmeleri

Grafik ve fotoğraf alan�nda 240

genç kad�na iş sağlanmas�

Seminer ve

bilgi

toplant�lar�n�n

artt�r�lmas�

Eğitimde

altyap�

eksikliğinin

giderilmesi

Öğretmenlere

destek

sağlayacak

kaynaklar�n

sağlanmas�

Eğitim

ortam�nda

donan�m

eksikliğinin

giderilmesi

Resmi

makamlar�n

eğitim

mekânlar�n�

sağlamas�

Şekil Şekil 7. Kad�n 7. Kadın İstihdam� istihdamı Projesi Projesi Strateji Analizi Strateji Analizi

Kad�nlar�n

toplumdaki

statüsünün

yükseltilmesi

Kad�nlar�n

toplumsal

cesaretinin

artt�r�lmas�

Kad�n�n

bireysel

girişimciliğinin

artt�r�lmas�

Alanda

çal�şma

ortam�n�n

kad�na uygun

hâle

getirilmesi

Burada

Burada

dışarıda

d�şar�da

bırakacağınız

b�rakacağ�n�z

hedefler;

hedefler;

projenin

projenin

kapsamı,

kapsam�, ilgililiği,

ilgililiği, bütçesi,

bütçesi, projeyi

projeyi

yürüten kurum, hedeflerin ulaş�labilirliği ulaşılabilirliği gibi gibi pek pek çok çok nedene bağl� bağlı olarak olarak değişir. değişir. Bu Bu

aşamada projenin uygulama alan� alanı da belirleneceğinden da belirleneceğinden çok titizlikle çok titizlikle ve gerçekçi ve gerçekçi bir şekilde bir

şekilde hedef belirlenmesi hedef belirlenmesi gerekmektedir. gerekmektedir.

Aşağıdaki Aşağ�daki örnek strateji analizi ve önceden yürütülen yürütülen analizlerin analizlerin önemini önemini çok daha çok iyi

daha ortaya iyi koymaktad�r. ortaya koymaktadır. Art�k tasarlanan Artık tasarlanan projenin genel projenin hedefi, genel amac�, hedefi, sonuçlar� amacı, ve muhtemel sonuçları

ve faaliyetler muhtemel göz önüne faaliyetler serilmiştir. göz önüne serilmiştir.

30


Kalifiye

eleman

eksikliğinin

giderilmesi

Alan

öğretmenlerinin

yeni teknolojiye

ve sektöre ayak

uydurmas�n�n

sağlanmas�

Reklam grafiği alan�nda

eğitim verecek

mekanizmalar�n sağlanmas�

Mesleki alanda

bilgi

yetersizliğinin

giderilmesi

Öğrencilerin

ilgi ve

yeteneklerine

göre

yönlendirilmele

ri

Şekil 7. Kad�n İstihdam� Projesi Strateji Analizi (Hedef, Amaç, Sonuç ve Faaliyetler)

Şekil 7. Kadın istihdamı Projesi Strateji Analizi (Hedef, Amaç, Sonuç ve

Faaliyetler)

4.3.5. Mant�ksal Çerçeve Tablosu

3.3.5. Mantıksal Çerçeve tablosu

Mant�ksal Çerçeve Tablosu; paydaş, sorun, hedef ve strateji analizleri ile elde edilen

bulgular�n Mantıksal gösterildiği, Çerçeve dört Tablosu; sat�r� ve paydaş, dört sütunu sorun, olan hedef görsel ve bir strateji planlama analizleri arac�d�r. ile elde edilen

bulguların gösterildiği, dört satırı ve dört sütunu olan görsel bir planlama aracıdır.

Şekil 8. Mantıksal Çerçeve Tablosu

Şekil 8. Mant�ksal Çerçeve Tablosu

Grafik ve fotoğraf alan�nda 240

genç kad�na iş sağlanmas�

Seminer ve

bilgi

toplant�lar�n�n

artt�r�lmas�

Eğitimde

altyap�

eksikliğinin

giderilmesi

Öğretmenlere

destek

sağlayacak

kaynaklar�n

sağlanmas�

Eğitim

ortam�nda

donan�m

eksikliğinin

giderilmesi

Resmî

makamlar�n

eğitim

mekânlar�n�

sağlamas�

4.3.5.1. Mant�ksal Çerçeve Tablosunda Oluşturulmas�

Kad�nlar�n

toplumdaki

statüsünün

yükseltilmesi

Kad�n�n

bireysel

girişimciliğinin

artt�r�lmas�

Kad�nlar�n

toplumsal

cesaretinin

artt�r�lmas�

Alanda

çal�şma

ortam�n�n

kad�na uygun

hâle

getirilmesi

31

Aç�klama [SY24]: Mant�ksal

Çerçeve Tablosu; paydaş, sorun,

hedef ve strateji analizleri ile elde

edilen bulgular�n gösterildiği, dört

sat�r� ve dört sütunu olan görsel bir

Mantıksal Çerçeve Tablosu;

planlama arac�d�r.

paydaş, sorun, hedef

ve strateji analizleri ile

elde edilen bulguların

gösterildiği, dört satırı ve

dört sütunu olan görsel bir

planlama aracıdır.

25


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

MANTIKSAL

ÇERÇEVE TABLOSU

OLUŞTURULURKEN İKİ

YÖNTEM KULLANILABİLİR:

1. Aşağıdan yukarıya doğru

2. Yukarıdan aşağıya doğru

Varsayımlar, bir projenin

uygulanmasını,

sürdürülebilirliğini

veya faaliyetlerin

gerçekleştirilmesini

etkileyebilecek, projenin

kontrolü dışındaki

faktörlerin tanımlanmasını

içeren durumlardan oluşur.

Çoğunlukla varsayımlar

risklerle ilişkilidir ancak

temelde riskler olumsuz

ifadelendirilir, varsayımlar

ise olumlu cümlelerle

ifadelendirilir.

26

3.3.5.1. Mantıksal Çerçeve tablosunda Hiyerarşi

Mantıksal Çerçeve tablosu oluşturulurken iki yöntem kullanılabilir:

1. Aşağıdan yukarıya doğru:

• Yeterli kaynaklar sağlanırsa faaliyetler gerçekleştirilir.

• Faaliyetler gerçekleştirilirse sonuçlar elde edilir.

• Sonuçlar elde edilirse proje amacına ulaşılır.

• Proje amacına ulaşılırsa ana amaca/hedefe katkı yapılır.

2. Yukarıdan aşağıya doğru:

• Ana amaca/hedefe katkı yapmak istiyorsak proje amacına ulaşmalıyız.

• Proje amacına ulaşmak istiyorsak planlanan sonuçları elde etmeliyiz.

• Sonuçları elde etmek istiyorsak planlanan faaliyetleri gerçekleştirmeliyiz.

• Faaliyetleri gerçekleştirmek istiyorsak yeterli kaynakları sağlamalıyız.

3.3.5.2. Mantıksal Çerçeve tablosu Hazırlama Adımları

1. Mantıksal Çerçeve tablosunda Varsayımların Yazılması

Varsayımlar, bir projenin uygulanmasını, sürdürülebilirliğini veya faaliyetlerin

gerçekleştirilmesini etkileyebilecek, projenin kontrolü dışındaki faktörlerin

tanımlanmasını içeren durumlardan oluşur. Çoğunlukla varsayımlar risklerle ilişkilidir

ancak temelde riskler olumsuz ifadelendirilir, varsayımlar ise olumlu cümlelerle

içeren durumlardan oluşur. Çoğunlukla varsay�mlar risklerle ilişkilidir ancak temelde riskler

ifadelendirilir.

olumsuz ifadelendirilir, varsay�mlar ise olumlu cümlelerle ifadelendirilir.

Varsayımlar aşağıdaki endişelerle ilgili olabilir:

Varsay�mlar aşağ�daki endişelerle ilgili olabilir:

• Proje yönetimine doğrudan katılmayan diğer paydaşların faaliyetleri

• Hedef

Proje

grupların

yönetimine

proje

doğrudan

çerçevesinde

kat�lmayan

yerine

diğer

getirilen

paydaşlar�n

hizmetlere

faaliyetleri

yaklaşımı

• Etkin donör Hedef gruplar�n koordinasyonu proje çerçevesinde ve mali kaynağın yerine getirilen zamanında hizmetlere ödenmesi yaklaş�m�

• Proje girdi Etkin ve donör çıktıları koordinasyonu için fiyat dalgalanmaları

ve mali kaynağ�n zaman�nda ödenmesi

• Devletin Proje ilgili girdi politikalarındaki ve ç�kt�lar� için fiyat değişiklikler dalgalanmalar�

Devletin ilgili politikalar�ndaki değişiklikler

Genel Hedef

Proje Amac�

Sonuçlar

Faaliyetler

Örn: Faaliyetler yap�l�rsa ve

varsay�mlar da gerçekleşirse sonuçlar

elde edilebilir!

Ön şartlar, kaynaklar belirlenmeden

ve faaliyetler başlamadan yerine

getirilmelidir!

Kaynaklar

Şekil Şekil 8. Mant�ksal 8. Mantıksal Çerçeve Çerçeve Tablosunda tablosunda Varsay�mlar Varsayımlar

Varsay�mlar

Varsay�mlar

Varsay�mlar

2. Mant�ksal Çerçeve Tablosunda Genel Hedef Tan�mlama

+

+

+

Genel Hedef, var�lmas� arzu edilen en ideal durumu anlat�r. Bu hedefe var�lmas� uzun


He

ide

va

str

pro


2. Mantıksal Çerçeve tablosunda genel Hedefin tanımlanması

Genel Hedef, varılması arzu edilen en ideal durumu anlatır. Bu hedefe varılması

uzun dönemli bir çalışma stratejisi gerektirecektir. Her bir projenin faaliyet, sonuç ve

amaçlarına ulaşılmasıyla, genel hedeflere daha da yaklaşılmış olacaktır.

tablo 7. örnek genel Hedef

Genel Hedef

Amaç

Sonuç

Faaliyetler

• Ankara ilindeki genel istihdama katkıda

bulunmak

• KOBİlere destek vererek istihdamın gelişmesini

canlandırmak

• 20 KOBİye doğrudan kaynak aktarıldı inşa edildi.

• 5 istihdam sektörü oluşturuldu.

• Pazar fizibilite çalışmasını üstlenmek

• Teknik fizibilite çalışmasını üstlenmek

• Farkındalık artırma

• Vs…

3. Mantıksal Çerçeve tablosunda (tarafsız Doğrulanabilir) göstergelerin Yazılması

Tarafsız doğrulanabilir göstergeler projelerin en önemli bölümlerinden biridir.

Projelerin etkinliği bu göstergeler aracılığı ile ölçülür. Göstergelerin “SMART” olması

gerekmektedir.

SMARt:

• Specific (Belirli): Açık hedefleri kapsaması (uygun olduğu yerde)

• Measurable (Ölçülebilir): Nicelik ve nitelik açılarından ölçülebilir olması

• Available (Elde Edilebilir): Kabul edilebilir bir maliyette olması

• Relevant (İlgili): Neyi ölçmesi gerektiğiyle ilgili olması (yatay mantık)

• timely (Zamanında): Proje yönetiminde kullanılabilir olması açısından

gereken zamanda üretilmesi

Göstergeler şu öğeleri içermelidir:

• Miktar (sayılar, oranlar, yüzdeler)

• Kalite (performans)

• Zaman (tarihler)

Örnek:

• Hedef: Çocuk hakları konusunda farkındalığının arttırılması

• Göstergeyi seç: Çocuklar kendi haklarını biliyor.

• Miktarı belirle: Çocukların %80’i…..

• Hedef grubu belirle: ..8-12 yaş okula giden...

Genel Hedef, varılması arzu

edilen en ideal durumu anlatır. Bu

hedefe varılması uzun dönemli bir

çalışma stratejisi gerektirecektir.

Her bir projenin faaliyet, sonuç ve

amaçlarına ulaşılmasıyla, genel

hedeflere daha da yaklaşılmış

olacaktır.

Tarafsız doğrulanabilir

göstergeler projelerin en

önemli bölümlerinden

biridir. Projelerin etkinliği

bu göstergeler aracılığı ile

ölçülür.

27


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Mantıksal Çerçeve Tablosu

göstergelerin nasıl

toplanacağını ve hangi

kaynaklardan edinilecek

bilgilerle ispatlanacağını

ayrıntılarıyla açıklamalıdır.

Verilerin hangi metotlarla

kimden ne zaman/hangi

sıklıkta toplanacağı

belirtilmelidir.

28

• Yeri belirle : ... Marmara Bölgesi’nde…

• Kaliteyi belirle: ..Birleşmiş Milletlerin “Çocuk Hakları Bildirgesi”nde belirtilen

haklarını anlayan...

• Zamanı belirle: ... Kasım 2013’e kadar

• Kasım 2013’e kadar Marmara Bölgesi’nde 8-12 yaş okula giden çocukların

%80’i Birleşmiş Milletlerin “Çocuk Hakları Bildirgesi”nde belirtilen haklarını

anlıyor.

Aynı gösterge birden fazla hedef için kullanılmamalıdır. Örneğin, sonuç

seviyesindeki göstergeler, faaliyetin seviyesinde belirtilenlerin bir özeti olmamalı

fakat faaliyetin uygulanmasının sonuçlarını ölçer nitelikte olmalıdır.

Tarafsız doğrulanabilir göstergenin anlamı, veriyi toplayan kim olursa olsun

verinin aynı olmasıdır (öznel görüşe ve ön yargıya açık değildir.).

4. Mantıksal Çerçeve tablosunda Doğrulama Kaynaklarının Yazılması

Mantıksal Çerçeve Tablosu göstergelerin nasıl toplanacağını ve hangi kaynaklardan

edinilecek bilgilerle ispatlanacağını ayrıntılarıyla açıklamalıdır. Verilerin hangi

metotlarla kimden ne zaman/hangi sıklıkta toplanacağı belirtilmelidir.

Tablo 8. Örnek Doğrulama Kaynakları

Proje Amacı

18-45 yaş arası kadınların

yaşlı ve hastanın

ihtiyaçlarına cevap

verebilecek şekilde

yeteneklerinin

yeniden yapılandırılması

yoluyla yaşlı ve

hasta bakıcısı olarak

yetiştirilmesi

ölçülebilir göstergeler

Gösterge: Başarı yüzdesi

Miktar: % 90 başarı

• Ne Zaman: Proje sonuna kadar

Teorik eğitimler sırasında ayda bir,

toplam iki kez yapılan test imtihanında

kursiyerlerin %90 başarılı olmaları

Gösterge: Başarı yüzdesi

Miktar: % 90 başarı

• Ne Zaman: Proje sonuna kadar

İş başında eğitim sırasında eğitim

koordinatörünün kursiyerlere dönük ayda

bir olmak üzere toplam iki kez verdikleri

değerlendirme sonuçlarında kursiyerleri

%90 oranında başarılı bulmaları

Doğrulama Kaynakları

• Test sonuçları

• Proje izleme raporları

• Resmi istatistik veriler

• Vs…


4. HiBE KAYnAKLARI

Mali kaynaklar, projelerle gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin altyapısını

sağlar. Projeler kapsamında muhtemel başvuru sahiplerine verilmek üzere çok çeşitli

kaynaklar mevcuttur. Bir projenin bütçesi mali kaynağın türüne bağlı olup bununla

sınırlı olmak durumundadır. Çok yüksek bütçeli bir proje hibe ile karşılanamayabilir

ya da bir kısmı hibe ile karşılanabilir. Örneğin, AB’nin aday olmayan bir çok ülkeye

verdiği mali destekler Teknik Yardım (Technical Assistance) çerçevesindedir ve

bunların bütçesi sınırlıdır.

Temelde üç ana mali kaynak vardır;

1- Proje sahibinin öz sermayesi

2- Herhangi bir kredi sağlayıcıdan alınacak krediler

3- Ulusal veya uluslararası seviyede donör kurumların karşılıksız sağladıkları

hibeler

Üçüncü maddede belirtilen mali kaynaktan alınan hibelerde, hibeyi veren

donör; projenin maliyetini teklif çağrısında ya da ilgili programın hibe rehberinde

bahsedildiği miktar ve oranda karşılar. Dolayısıyla donör kuruluş, başvuru sahibi

kuruluşun da belirli bir oranda projeye mali katkı yapmasını beklemektedir. Bu ise

şu manaya gelmektedir; proje maliyetlerinin %100’ü donör kuruşlar tarafından

(genellikle) karşılanmaz. AB projelerinde proje maliyetinin genelde %85 veya %90’ı

donör kuruluş tarafından karşılanır.

Türkiye’de açılmış, açık olan ve açılması planlanan hibe programları (proje mali

kaynakları) aşağıdaki gibidir:

1. Millî Eğitim Bakanlığı Hibe Programları

1.1.1. Mesleki Eğitim Girişimleri

1.1.2. Okul Gelişim Programı

1.1.3. Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyonu Hibe Programı

1.1.4. Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı

1.1.5. Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Operasyonu

Hibe Programı

1.1.6. Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Hibe

Programı

1.1.7. Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitiminin Kalitesinin Geliştirilmesi

Projesi

2. IPA Hibe Programları

1.2.1. Sivil Toplum Diyalogu II: Balıkçılık ve Tarım Hibe Programı

1.2.2. Sivil Toplum Diyalogu: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti

1.2.3. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı

1.2.4. Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı

1.2.5. Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı

Ulusal veya uluslararası

seviyede donör

kurumların karşılıksız

sağladıkları hibelerde,

hibeyi veren donör;

projenin maliyetini

teklif çağrısında ya da

ilgili programın hibe

rehberinde bahsedildiği

miktar ve oranda karşılar.

Dolayısıyla donör

kuruluş, başvuru sahibi

kuruluşun da belirli bir

oranda projeye mali katkı

yapmasını beklemektedir.

29


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

30

1.2.6. Türkiye’de Sivil Toplumun Desteklenmesi: Katılımcı Demokrasi için

Yerel Hareket

1.2.7. Türkiye’de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Topluma Bütüncül

Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler

1.2.8. Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Ortak Küçük Projeler Fonu 2006

1.2.9. Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı – 2008

1.2.10. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

(1. Teklif Çağrısı)

1.2.11. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

1.2.12. Avrupa Komisyonu: İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Hibe

Programı

1.2.13. Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği

1.2.14. Diğer

3. Ulusal Ajans

1.3.1. Hayat Boyu Öğrenim

1.3.1.1. Comenius

1.3.1.1.1. Okul Ortaklıkları

1.3.1.1.2. Bölgesel Ortaklıklar (Comenius Regio)

1.3.1.1.3. Çok Taraflı Projeler

1.3.1.1.4. Dil Asistanlığı (Kurumsal Başvuru)

1.3.1.2. Leonardo

1.3.1.2.1. Hareketlilik IVT

1.3.1.2.2. Hareketlilik PLM

1.3.1.2.3. Hareketlilik VET PRO

1.3.1.2.4. Ortaklık Projeleri

1.3.1.2.5. Yenilik Transferleri

1.3.1.2.6. Avrupa Dil Ödülü

1.3.1.3. Grundtvig

1.3.1.3.1. Öğrenme Ortaklıkları Projeleri

1.3.1.3.2. Çok Taraflı Projeler

1.3.1.3.3. Çok Taraflı Ağlar

1.3.1.4. Erasmus

1.3.1.4.1. Hareketlilik Faaliyetleri

1.3.1.4.2. Erasmus Yoğun Dil Kursları

1.3.1.4.3. Yoğun Programlar

1.3.1.4.4. Hazırlık Ziyaretleri

1.3.2. Gençlik

1.3.2.1. Eylem 1.1. Gençlik Değişimleri

1.3.2.2. Eylem 1.2. Gençlik Girişimleri

1.3.2.3. Eylem 1.3. Gençlik Demokrasi Projeleri

1.3.2.4. Eylem 2. Avrupa Gönüllü Hizmeti

1.3.2.5. Eylem 3.1. Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İşbirliği

1.3.2.6. Eylem 4.3. Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları için

Eğitim ve Ağ Kurma

1.3.3. LINGUA

1.3.3.1. LINGUA 1. Dil Öğretimi ve Öğreniminin Teşvik Edilip


Geliştirilmesi

1.3.3.2. LINGUA 2. Dil Öğretim Araç, Gereç ve Materyallerinin

Geliştirilmesi

4. Kalkınma Programları

1.4.1. Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP)

1.4.2. TR 82, TR 83 ve TR A1 Düzey II Bölgeleri Kalkınma Programı

1.4.3. TR A2, TR 72, TR 52 ve TR B1 Düzey II Bölgeleri Kalkınma

Programı

1.4.4. Türkiye – Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı

1.4.5. TR 90 Düzey II Bölgesi Kalkınma Programı

1.4.6. Sosyal Destek Programı (SODES)

1.4.7. Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)

1.4.8. Orta Anadolu Kalkınma Birliği (ORAKAB)

1.4.9. Orta Karadeniz Kalkınma Birliği (OKAB)

1.4.10. Doğu Anadolu Kalkınma Birliği (DAKAB)

1.4.11. Türkiye – Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı (T-S BİP)

1.4.12. Diğer

5. TÜBİTAK

1.5.1. 7. Çerçeve Programı

1.5.2. İşbirliği Özel Programı

1.5.3. Fikirler Özel Programı

1.5.4. Marie Curie

1.5.5. Kapasiteler Özel Programı

6. Kalkınma Ajansları

1.6.1. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)

1.6.1.1. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

1.6.1.2. KOBİ Mali Destek Programı

1.6.1.3. Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

1.6.1.4. Turizm ve Çevre Mali Destek Programı

1.6.2. Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)

1.6.2.1. İktisadi Kalkınma ve Mali Destek Programı

1.6.2.2. Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı

1.6.2.3. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

1.6.3. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA)

1.6.4. Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)

1.6.4.1. Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

1.6.4.2. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

1.6.5. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)

1.6.5.1. İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dışa

Açılmalarına Mali Destek Programı

1.6.6. TRA1

1.6.7. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)

1.6.7.1. KOBİ Mali Destek Programı

1.6.8. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)

31


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

32

1.6.9. Diyarbakır Şanlıurfa Kalkınma Ajansı (DUKA)

1.6.10. Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)

1.6.11. TR21

1.6.12. TR22

1.6.13. TR32

1.6.14. TR33

1.6.15. TR41

1.6.16. TR42 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

1.6.17. TR51

1.6.18. TR61

1.6.19. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)

1.6.20. Ahiler Kalkınma Ajansı

1.6.21. TR72

1.6.22. TR81

1.6.23. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

1.6.24. TR90

1.6.25. Serhat Kalkınma Ajansı

1.6.26. Fırat Kalkınma Ajansı

7. Sivil Toplum Kuruluşları

1.7.1. GEF (Küresel Çevre Fonu)

1.7.2. Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı (TGHP)

1.7.3. Türkiye Vodafone Vakfı Bilgi Toplumu Hibe Programı

1.7.4. Sabancı Vakfı Hibe Programı: Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan

Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı

1.7.5. Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler için Hibe Yardımı Programı

(GsGP)

1.7.6. Türkiye – İngiltere Büyükelçiliği İklim Değişikliği ve Enerji Fonu

1.7.7. UNIFEM: Cinsiyet Eşitliği Hibesi

1.7.8. Birleşmiş Milletler: Seyhan Havzasında Topluma Dayalı İklim

Değişikliğine Uyum Hibe Programı

1.7.9. Sivil Toplum Fonu Programı

1.7.10. UN Democracy Fund

1.7.11. Hayata Artı

1.7.12. Gençliği Güçlendirme Hibe Programı

1.7.13. Dünya Bankası Türkiye Küçük Hibeler Programı

1.7.14. İslam Kalkınma Bankası Hibeleri

1.7.15. Kraliyet Ailesi (Büyük Britanya) Hibeleri

1.7.16. Avusturalya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı

1.7.17. Anna Lindh Vakfı Hibe Programları

8. Avrupa Komisyonu


5. HiBE PROgRAMI

5.1. Hibe Programlarına giriş

Hibe, belirlenen bir programın hedeflerinin projeler aracılığıyla gerçekleştirilmesi

için bir donör tarafından yararlanıcı veya yararlanıcılara verilen doğrudan ödemedir.

Hibe Programı ise hibe fonlarının donörler tarafından yararlanıcılara belirli hedefler

ve kriterler dahilinde verilmesi için hazırlanan politika yöntem ve süreçleridir.

5.1.1. Hibe Programına Başvurma Belgeleri

Hibe programı kapsamında geliştirilen ve istenen belgeler incelenerek ve ilgili

hibe programı sahibi kuruluşa sunularak başvurulur. Hibe Programı Kapsamında

Geliştirilen ve İstenen Belgeler şunlardır:

- Hibe Başvuruları İçin Rehber

- Ek-A Hibe Başvuru Formu

- Ek-B Bütçe

- Ek-C Mantıksal Çerçeve

Donör tarafından bilgi edindirme amaçlı

hazırlanan belge

- Ek-D Proje Özeti Proje başvurusu aşamasında sunulan belgeler

- Ek-E Özgeçmiş (AB Formatında)

- Ek-F Tüzel Kişilik Belgesi

- Ek-G Mali Kimlik Formu

- Ek-H 1 Özel Koşullar

- Ek-H 2 Genel Koşullar

- Ek-H 3 Satın Alma Prosedürleri Proje kabul edildikten sonra sunulacak belgeler

- Ek-H 4 Ödeme Talebi

- Ek-H 5 Hibeye Tanınan Muafiyetler

- Ek-I Gündelikler

5.1.2. Hibe Programı Belgeleri Hazırlanırken Dikkat Edilmesi gereken

Hususlar

� Proje yazılmadan önce her hibe programı için ayrı ayrı hazırlanan “Hibe

Başvuruları İçin Rehber” belgesini baştan sona dikkatlice okuyarak başlayınız.

� Proje teklifinin, hibe almak üzere donör kuruluşu etkilemek için hazırlandığı

düşüncesi ile hareket ediniz.

� Proje teklifinin hem tanımlama hem de etkileme aracı olduğunu unutmayınız.

� Proje teklifi, teknik ve mali yetkinlik açısından donör kuruluşun oluşturduğu

komite tarafından değerlendirilecektir. Sunulan diğer projeler arasında sizin

projenizin yüksek öncelikli projelerden biri olduğunu ispat etmelisiniz.

� Projenize verilecek hibeyi doğru kullanacağınızı, projeyi etkin ve verimli bir

Hibe, belirlenen bir

programın hedeflerinin

projeler aracılığıyla

gerçekleştirilmesi için

bir donör tarafından

yararlanıcı veya

yararlanıcılara verilen

doğrudan ödemedir.

Hibe Programı ise hibe

fonlarının donörler

tarafından yararlanıcılara

belirli hedefler ve kriterler

dahilinde verilmesi için

hazırlanan politika yöntem

ve süreçleridir.

Proje teklifi, teknik ve mali

yetkinlik açısından donör

kuruluşun oluşturduğu

komite tarafından

değerlendirilecektir.

Sunulan diğer projeler

arasında sizin projenizin

yüksek öncelikli

projelerden biri olduğunu

ispat etmelisiniz.

33


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Hibe Başvuru Formu iki

kısımdan oluşur:

- Kısım A. Proje Ön Teklifi

- Kısım B. Başvuaru Formu.

Proje Ön Teklifi

(Kısım A) projenin

ilk aşamada sunulan

ve Donör tarafından

değerlendirmeye tabi

tutulan bölümüdür ve

projeyi sunan yararlanıcının

en önemli etkileme aracıdır.

34

şekilde önerilen zamanda tamamlayacağınızı istenilen belgelerde göstermelisiniz.

� Projenizi “geliştirmeden” önce kesinlikle yazmaya başlamayınız. Analitik süreç

ve mantıksal çerçeve araçlarını mutlaka kullanınız (“Kopyala ve yapıştır” bir proje

yazma metodu değildir.).

� Projenizi geliştirmeye son başvuru tarihinden en az bir ay önce başlayınız.

� Kuruluşunuzu doğru yansıtınız. Kimliğiniz konusunda açık olunuz, zayıf ve

güçlü yanlarınızı bilerek proje hazırlayınız.

� Teklifinizi başvuru formunda belirtilen sırada yazınız ve düzenleyiniz.

� Başvuru formunu kesinlikle değiştirmeyiniz (Proje teklifi, idari uygunluk

kriterlerine uyulmadığından reddedilebilir.).

� Hibe finansmanına göre proje değil, projeye göre finansman hazırlayınız.

5.2. Hibe Başvuru Formunun (EK-A) ve Diğer Belgelerin Doldurulması

Hibe Başvuru Formu iki kısımdan oluşur:

- Kısım A. Proje Ön Teklifi

- Kısım B. Başvuru Formu.

5.2.1. “Hibe Başvuru Formu” nun (EK-A) Kısım A Bileşenleri

Proje Ön Teklifi (Kısım A) projenin ilk aşamada sunulan ve Donör tarafından

değerlendirmeye tabi tutulan bölümüdür ve projeyi sunan yararlanıcının en önemli

etkileme aracıdır.

“Hibe Başvuru Formu Kısım A” aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

� Projenin İlgisi

� Projenin tanımlanması ve etkililiği

� Projenin sürdürülebilirliği

Başvuru sahibi bu metni aşağıdaki hususlara uygun olarak hazırlamalıdır:

Projenin ilgisi

• Sorunların ve tüm düzeylerde birbiriyle olan bağlantılarının genel tanımını ve

analizini yapın.

• Projenin çözüm üreteceği belirli sorunları anlaşılır biçimde tanımlayın.

• Hedef grupları ve nihai faydalanıcıları kısaca tanımlayın.

• Projenin genelde hedef ülkenin/ülkelerin veya bölgenin/ bölgelerin ve daha

özelde hedef grupların/ nihai faydalanıcıların ihtiyaçları ve sorunlarıyla ne

ölçüde ilgili olduğunu açıklayın.

• Proje teklifinin bu teklif çağrısında (Başvuru Sahipleri için Rehber, Bölüm 1.2)

belirtilen hedefler, öncelikler ve koşullarla ne ölçüde ilgili olduğunu açıklayın.


Projenin tanımlanması ve etkililiği

Önerilen projeyi açıklayın ve uygun olan durumlarda, proje teklifini yapmanıza yol

açan arka plan bilgilerine yer verin. Bu tanım şunları içermelidir:

• Projenin genel hedeflerinin, süresinin ve beklenen sonuçlarının tanımı;

• Önerilen faaliyetlerin ve etkililiklerinin tanımı;

• Eğer varsa, uygulama ortaklarının katılımı, projedeki rolleri, başvuru sahibi ile

ilişkileri;

• Diğer olası paydaşlar (merkezi hükümet ve yerel yönetimler, özel sektör, vb),

projede beklenen rolleri ve/ veya projeye karşı potansiyel tutumları.

Projenin sürdürülebilirliği

• Proje öncesi risk analizi yapın ve olası acil önlem planlarını tanımlayın. Bu

tanımlamada, en asgari düzeyde, her temel faaliyetle ilgili riskler ve bunların

çözümüne yönelik düzeltici önlemler sıralanmalıdır. İyi bir risk analizi, fiziksel,

çevresel, siyasal, ekonomik ve sosyal riskleri içeren risk türlerine yer vermelidir.

• Uygulama dönemi ve sonrasına dair ön koşulları ve varsayımları belirtin.

• Projenin sona ermesinden sonra sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağını

açıklayın. Bu açıklama, projede yer alan gerekli önlemler ve stratejileri, izleme

faaliyetlerini, hedef grupların projeyi sahiplenmesini vb. yönleri içerebilir.

5.2.2. “Hibe Başvuru Formu”nun (EK-A) Kısım B Bileşenleri

“Hibe Başvuru Formu Kısım B” aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

1. Proje Tanımı

1.1. Proje Adı

1.2. Yer

1.3. Merkezi Finans ve İhale Birimi’nden (MFİB) Talep Edilen Hibe Tutarı

1.4. Proje Özeti

1.5. Hedefler

1.6. Gerekçelendirme

1.7. Faaliyetlerin Ayrıntılı Tanımı

1.8. Yöntem

1.9. Süre ve Faaliyet Planı

2. Projede Beklenen Sonuçlar

2.1. Hedef gruplar üzerinde beklenen etki

2.2. Yayınlar ve diğer çıktılar

2.3. Çarpan etkisi

35


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Proje adı açık, kısa ve

özetleyici olmalıdır. İyi bir

proje adı okuyucuya proje

hakkında hızlı bir resim

çizmelidir.

Projenin uygulanacağı ve

projeden fayda sağlayacak

yer tanımlanmalıdır.

Projenin uygulanacağı yeri

yazarken büyük ölçekten

küçük ölçeğe doğru bir

sıralama yapılmalıdır.

36

2.4. Sürdürülebilirlik

3. Projenin Bütçesi

5.2.2.1. Projenin tanımı

5.2.2.1.1. Proje Adı

Proje adı açık, kısa ve özetleyici olmalıdır. İyi bir proje adı okuyucuya proje hakkında

hızlı bir resim çizmelidir.

Örnek 1: Anadolu Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise

Öğretmenlerinin CNC Tezgahı Kullanımı Konusunda Kapasitelerinin Artırılması İçin

Yurt Dışında Eğitimi Projesi

Örnek 2: Meslek Derslerinde Verimliliğin Artırılması için Öğretmen Kapasitelerinin

Yükseltilmesi Projesi

5.2.2.1.2. Yer

Projenin uygulanacağı ve projeden fayda sağlayacak yer tanımlanmalıdır.

Projenin uygulanacağı yeri yazarken büyük ölçekten küçük ölçeğe doğru bir sıralama

yapılmalıdır.

Örnek: Türkiye, İç Anadolu, Ankara, Gölbaşı İlçesi

5.2.2.1.3. Merkezi Finans ve ihale Biriminden (MFiB) talep Edilen Hibe tutarı

� Projenin toplam maliyeti ile MFİB’den istenen finansman Avro olarak yazılır.

� İstenen finansmanın belirlenen sınırlar içinde kaldığından emin olunmalıdır.

Örnek: Hayat Boyu Öğrenim Hibe Programı, minimum: 50.000 / maksimum:

150.000

� İstenen finansmanın programda belirtilen maksimum yüzdeyi (% 90)

geçmediğinden emin olunuz.

� %10 eş-finansman katkısını karşılayacağınızdan emin olunuz.

Örnek:

1.3 Merkezi Finans ve İhale Biriminden (MFİB) Talep Edilen Hibe Tutarı

Projenin toplam uygun

maliyeti

A

MFİB’den talep edilen tutar

B

Toplam uygun maliyete oranı %

(B/A)

< 150.000 > EURO < 135.000 > EURO % < 90 >


5.2.2.1.4. Proje özeti

� Değerlendiricilerin okuyacağı ilk bölüm proje özetidir.

� Proje özeti belirli, kısa ve öz olmalıdır. ( Detaylar daha sonraki bölümlerde

açıklanacaktır.).

� Okuyucunun zihninde teklifin “tablosu” çizilmelidir.

� Proje özeti tüm proje tamamlandıktan sonra yazılmalıdır.

Proje özeti aşağıdaki bilgileri içermelidir:

� Proje hedefleri

� Program ve proje hedeflerinin ilgililiği

� Hedef gruplar ve proje bölgesi

� Ana faaliyetler

� Sonuçlar

Proje özeti ile ilgili değerlendirme kriterleri:

� Desteklenmeyen faaliyetlere odaklanılmış.

� Proje fikri orijinal değil.

� Faaliyetler zayıf.

� Proje kapsamı çok geniş ve gerçekçi değil.

� Sonuçlar belirgin değil.

� Hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar karıştırılmış.

Örnek: Proje eğitimde verimi artırmaya katkıda bulunmak amacına yönelik olarak

ABC bölgesinde ….. eğitiminin ortaklaşa etkinleştirilmesi ve modern …. eğitimi

tekniklerinin öğrenilmesini ve uygulanmasını amaçlamaktadır. Proje, programın …….

artırılması hedefi ve konusu itibariyle ……. önceliği ile uyumludur. Proje kapsamında

hizmet içi eğitimler, atölye çalışmaları, bilgilendirme eğitimleri yapılacak, kitapçık

ve broşürler hazırlanacaktır. Böylelikle, ABC bölgesinde hedef kitle içinde yer alan

yaklaşık 500 kişinin modern ….. tekniklerini öğrenmesi ve uygulaması sağlanacaktır.

5.2.2.1.5. Hedefler

� Bu bölümde projenin genel ve özel hedefleri tanımlanmalıdır.

Genel hedef: Projenin geniş ve uzun vadede hedefini daha geniş bir çerçevede

tanımlar.

• Özel hedef: Projenin faaliyetleri sonucunda ulaşılması gereken hedeftir. Genel

hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

Örnek:

Genel hedef: Projenin genel hedefi ABC bölgesinde HBÖ faaliyetlerini artırarak

istihdama katkıda bulunmaktır.

Değerlendiricilerin

okuyacağı ilk bölüm

proje özetidir. Proje

özeti belirli, kısa ve öz

olmalıdır. Okuyucunun

zihninde teklifin “tablosu”

çizilmelidir.

37


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Genel ve Özel Hedef

yazarken şu hususlara

dikkat edilmelidir:

�Projenin genel hedefi

hibe programının hedefleri

ile uyumlu olmalıdır.

�Projenin özel hedefi açık

olmalıdır.

�Proje hedefleri ile

anlatılan ihtiyaç ve

problemler arasında

tutarsızlık olmalıdır.

�Projenin özel hedefi

gerçekçi olmalıdır

�Proje özel hedefleri

faaliyetler olarak

biçimlendirilmemelidir

38

• Özel hedef: Projenin özel hedefi ABC bölgesindeki …. eğitiminin

etkinleştirilmesini ve yaklaşık 500 kişinin modern …… tekniklerini, Mesleki

Eğitim Merkezi ve sektör temsilcileri ortaklığı aracılığıyla öğrenmesini ve

uygulamasını amaçlamaktadır.

Genel ve Özel Hedef yazarken şu hususlara dikkat edilmelidir:

� Projenin genel hedefi hibe programının hedefleri ile uyumlu olmalıdır.

� Projenin özel hedefi açık olmalıdır.

� Proje hedefleri ile anlatılan ihtiyaç ve problemler arasında tutarsızlık olmalıdır.

� Projenin özel hedefi gerçekçi olmalıdır

� Proje özel hedefleri faaliyetler olarak biçimlendirilmemelidir.

5.2.2.1.6. gerekçelendirme

� Projenin, başvurulan hibe programı hedefleri ile uyumlu olduğu,

� Projenin program önceliklerinden an az biri ile uyumlu olduğu,

� Projenin uygulanacağı bölgenin projeye duyduğu ihtiyaçlar ve sınırlamalar,

� Seçilen bölgedeki problemler,

� Problemlerin nedenleri,

� Problemlerin etkileri,

� Olası çözüm önerileri,

� Hedef grupların ve nihai yararlanıcıların sayı ve özellikleri,

� Hedef grupların ve faaliyetlerin seçim nedenleri

� Faaliyetlerin hedef gruplarla bağlantısı

� Projenin getireceği yenilikçi yaklaşım veya modeller

� Problemin çözümüne getirilen yeni ve etkili yaklaşımlar

� Farklı bölgelerde kullanılabilecek, model oluşturabilecek uygulamalar

� Yaygınlaştırılabilecek uygulamalar

“gerekçelendirme” bölümde açıklanmalıdır.

Örnek :

ABC bölgesinde 2008 yıl sonu TUIK istatistiklerine göre yaklaşık 15,000 kişi işsizdir.

İş gücü piyasasına yeni katılanların çoğu lise ve üniversite mezunu gençlerdir.

Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan istihdamla ilgili sorunlar bölgeye de

kendi ölçeğinde yansımaktadır. Bölgenin Türkiye genelinden farklı bir özelliği ……

istihdamında yüksek oranlı azalma ve bu kişilerin iş gücü piyasasına vasıfsız olarak

katılımıdır.

Son on yılda meydana gelen hızlı yapısal değişiklik geleneksel iş gücü piyasasını

da değiştirmiştir. Sanayide 10 yıl öncesine göre daha az insan çalışmaktadır. Bu

olumsuzluklara rağmen iyi eğitilmiş ve değişken ortamlara uyabilecek kimselere


hizmet sektöründe birçok fırsatlar sunulmaktadır. Son zamanlarda yapılan

araştırmalar bölge ekonomisinin büyüyen sektörlerdeki iş gücü talebi ile iş gücü

piyasasına girmekte olan gençlerin temel beceri ve özellikleri arasında önemli bir

farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. Bölgedeki mesleki eğitim kurumlarının iş gücü

piyasasındaki değişikliklere cevap verebilecek şekilde yapılanmaları gerekmektedir.

İş gücü piyasasına yeni giren gençlere ve tarım sektöründen piyasaya katılan vasıfsız

işsizlere meslek edindirme ve onları işe yerleştirme konusundaki hizmetler yetersiz

kalmaktadır. Bu durum bölgedeki gençler arasında uzun süreli işsizliğin giderek

artmasına neden olmaktadır.

Gerekçelendirme yazarken şu hususlara dikkat edilmelidir:

� Projenin yürütüleceği bölge ve hedef grubun yeterli derecede analiz edilmesi,

� Kullanılan analiz verilerinin gerçekçi olması,

� Projenin hedef kitlenin sorun ve ihtiyaçlarına hitap ediyor olması,

� Proje hazırlanırken hedef kitlenin ihtiyaç ve sorunlarının göz önünde

bulundurulması,

� Hedef kitlenin iyi tanımlanması.

5.2.2.1.7. Faaliyetlerin Ayrıntılı tanımı

Faaliyet, projenin amaçlarına ulaşmak için neler yapılacağını anlatır.

Yapılacak her faaliyetin

• başlığı,

• detaylı tanımı,

• her ortağın/ iştirakçinin/ alt yüklenicinin faaliyet alanı ve sorumluluğu anlatılır.

Örnek:

Faaliyet 1. Eğitime katılacak kişilerin belirlenmesi

Bu faaliyetin amacı; projemizin sağlayacağı olanaklara en çok ihtiyacı olan genç

bay ve bayanlara ulaşarak aralarından projenin gerektirdiği şartlara (7 ay boyunca,

haftada 5 gün – Pazartesiden cumaya – sabah 9.00 akşam 18.00 arası katılım şartı)

uyarak projeye katılacakları seçmektir. Projeye katılacakların seçimi sırasında

kesinlikle katılımcının cinsiyeti ve etnik kökeni göz önünde bulundurulmayacaktır.

Proje ile ilgili bilgi, hedef kitleye aşağıda belirtilen yollarla ulaştırılacaktır:

1. Basın duyuruları (üç yerel gazete ve bir yerel televizyon kanalı proje

çerçevesinde verilecek eğitimlerle ilgili bilgiyi yayınlamaya istekli olduklarını

belirttiler.) ve hedef kitlenin yaşadığı yoksul bölgelere asılacak afişlerle;

2. Bölgenin önde gelen kişilerinin ve kurumlarının (muhtar, ilgili yerel

yönetimlerin ofisleri, vb.) hedef kitle ile doğrudan temas kurulması konusunda

desteğiyle. Basın ve duyuru kampanyası 30 gün süresince devam edecektir.

Başvuranlar arasından 60 kişi eldeki bilgilere ve başvuranın çıraklık eğitimi

uzmanlarıyla yapacağı mülakata göre seçilecektir. Seçim işlemi sırasında aşağıda

belirtilen kriterler esas alınacaktır:

Gerekçelendirme yazarken

şu hususlara dikkat

edilmelidir:

�Projenin yürütüleceği

bölge ve hedef grubun

yeterli derecede analiz

edilmesi,

�Kullanılan analiz

verilerinin gerçekçi olması,

� Projenin hedef kitlenin

sorun ve ihtiyaçlarına hitap

ediyor olması,

� Proje hazırlanırken

hedef kitlenin ihtiyaç ve

sorunlarının göz önünde

bulundurulması,

� Hedef kitlenin iyi

tanımlanması

Faaliyet, projenin

amaçlarına ulaşmak için

neler yapılacağını anlatır.

Yapılacak her faaliyetin

•başlığı,

•detaylı tanımı,

•her ortağın/ iştirakçinin/

alt yüklenicinin faaliyet

alanı ve sorumluluğu

anlatılır.

39


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

40

• Katılımcılar 18-24 yaşları arasında olmalıdır.

• Katılımcılar lisede okulu terk etmiş olmalıdır.

• Kendilerinin ve ailelerinin gelir seviyesi çok düşük olmalıdır.

• Katılımcıların ……… öğrenmeye istekli olduklarını belirtmiş olmaları

gerekmektedir.

Katılımcıların seçilmesi işlemi projenin başladığı ilk ay içinde yapılacaktır.

………. Derneği halka duyurulmasından sorumlu olacak ve Mesleki Eğitim Merkezi

katılımcıların seçilmesi işlemine öncülük edecektir. Bu işlemler için uzmanlar 20 tam

iş günü emek sarf edecektir.

• Beklenen çıktı ve sonuçlar: Gerekli kapasiteye sahip 60 katılımcının şeffaf bir

şekilde seçilmesi; halkın projeye olan ilgisinin ve AB’nin projeye olan katkısı

hakkında bilgisinin giderek artması.

Faaliyet 2. Projeyi yürütecek ekibin eğitimi

• HBÖ projesini yürütmek için seçilen ekibin tam bir uyum içinde çalışması

gerekmektedir. Ekibin çoğu; katılımcılarla birden fazla konu üzerinde çalışacak,

bu nedenle klasik biçimde sınıflarda ders anlatmanın yanı sıra katılımcılara

danışmanlık yapacak, liderlik becerilerini geliştirme gibi konularda da onlara

yardımcı olacaktır. Bütün proje ekibinden dersler dışındaki kendilerine

ait zamanı kullanarak ders programını, derslerde kullanılacak materyali

hazırlamaları beklenmektedir. Uyumlu bir ekip olmak için gerekli ortamın

yaratılması için eğitim programı, katılımcı kitlesi, projenin amaçları, hedefleri

gibi konuları içerecek ve çalıştaylar, fikir alışverişi gibi faaliyetlerden oluşan

5 gün sürecek programa katılacaklardır. 5 günlük program HBÖ ofisinde

gerçekleştirilecek ve aşağıdaki faaliyetlerden oluşacaktır:

• Pazartesi sabahı: Takım kurma çalıştayı (dışarıdan danışmanın katılımıyla)

kendini karşındaki kişinin yerine koyma, fikir alışverişi ve ekibin birbirlerinin

tecrübeleri hakkına daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlayacak aktiviteler

yapılması

• Pazartesi öğleden sonra: HBÖ’nün misyonu ve hedefleri hakkında proje

yöneticilerinin yapacağı sunumlar ve fikir alışverişi yapılması

• Salı sabahı: ……. Eğitimi I, projeye katılacakların vaktinin büyük bir kısmını

geçireceği inşaat sahasını proje ekibine tanıtmak amacıyla yapılacak

bilgilendirme gezisi yapılması

• Salı öğleden sonra: ……. Eğitimi II, uzmanlar tarafından verilecek olan, proje

ekibinin iş terminolojisini ve işin yürütülüşünü anlamasına yardımcı olacak

dersler

• Çarşamba sabahı: …….ya Giriş I, …….yı hiç bilmeyenlere ……… nasıl öğretilir

üzerine proje ekibine verilecek olan sunum

• Çarşamba öğleden sonra: …….ya Giriş II, …….yı bilmeyenlere ders veriyormuş

gibi ders verme üzerine pratik yapma

• Perşembe sabahı: Bilgisayar laboratuvarının eğitimlerde faydalı bir şekilde

kullanılması üzerine laboratuvar sorumlusu tarafından verilecek sunum

• Perşembe öğleden sonra: Bilgisayar laboratuvarı II; bilgisayar yardımıyla


eğitim ve yazılım paketlerinin bazı sıkıntıları olan katılımcılara nasıl yardımı

olabileceğine dair fikir alışverişi yapılması

• Cuma sabahı: Danışmanlık I; yöre halkının durumu ve HBÖ projesinin

kaynaklarının katılımcılara sağlık, çocuk bakımı, yaşam standartları, aile, yasal

konularla ile ilgili nasıl yardımcı olabileceği üzerine fikir alışverişi yapılması

• Cuma öğleden sonra: Danışmanlık II; öğrenme zorluğu, uyuşturucu madde,

alkol, tiner bağımlılığı, aile içi şiddet, psikolojik sorunları olan kişilerin nasıl

tespit edilip, bu kişilere nasıl yardım edilebileceği üzerine çalıştay yapılması

• Beklenen çıktı ve sonuçlar: Projenin uygulanmasından sorumlu olacak,

daha önceden bu işi yapmamış 20 kişiye, projeyi başarılı bir şekilde

uygulayabilecekleri bilgi ve becerilerin kazandırılması

5.2.2.1.8. Yöntem

Yapılacak faaliyetleri başarmak için kullanılacak metotlar, uygulamalar ve süreç

yönetimi anlatılır. Projenin uygulanmasında kullanılacak yöntemlerin uygulanabilir

olduğu ve bu yöntemlerin seçilme nedenleri ile hedef kitle üzerinde somut ve kalıcı

etkiler oluşturacağı anlatılmalıdır.

Örnek:

• Seçilen yöntem toplumsal çevre şartlarına uygundur.

• Seçilen yöntem hedef kitle için ….dan dolayı uygundur ve hedef kitle bu

yöntemi benimseyecektir.

• Planlanan faaliyetler sonuçlara ……sayesinde ulaştıracaktır.

• Daha önceki projelerden çıkarılan derslere göre…...

Bu bölümde ayrıca başvuru sahibi ile ortakların veya diğer kuruluşların detaylı

bir şekilde anlatılması, bunun yanında her ortağın projedeki rolünün, seçilme

nedenlerinin, projeye katkılarının hangi yöntemlerle sağlanacağının açıklanması

gereklidir.

Başvuru sahibi: Proje teklifini sunan ve kabulü hâlinde, fonu sağlayan kuruluşla

sözleşmeyi imzalayan kurumdur.

Ortak: Projenin uygulamasında ve yürütülmesinde iş birliği yapan kuruluştur (Hibe

fonundan yaralanabilir.).

iştirakçi: Başvuru sahibi ve proje ortakları dışında olan, projeye finansal veya

diğer konularda destek sağlayan kuruluştur (Belediye, STK, Odalar) (Hibe fonundan

yaralanamaz.).

Alt yüklenici: Projeye mal veya hizmet sağlayan kuruluş veya firmadır (Proje

başvuru formunda alt yüklenici isimleri yer almamalıdır.).

Yöntem yazılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:

� Önerilen uygulama yönteminin açık olması,

� Önerilen uygulama yöntemlerinin neden seçildiği,

� Ortakların projede belirtilen uygunluk kriterlerini yerine getirebilmelerinin

gerçekçi olması,

� Ortakların benzer projeler veya faaliyetlerde deneyimlerinin olumlu katkı

sağladığı,

Yapılacak faaliyetleri

başarmak için kullanılacak

metotlar, uygulamalar ve

süreç yönetimi anlatılır.

Projenin uygulanmasında

kullanılacak yöntemlerin

uygulanabilir olduğu ve

bu yöntemlerin seçilme

nedenleri ile hedef kitle

üzerinde somut ve kalıcı

etkiler oluşturacağı

anlatılmalıdır.

Yöntem yazılırken

şu hususlara dikkat

edilmelidir:

�Önerilen uygulama

yönteminin açık olması,

�Önerilen uygulama

yöntemlerinin neden

seçildiği,

�Ortakların projede

belirtilen uygunluk

kriterlerini yerine

getirebilmelerinin gerçekçi

olması,

�Ortakların benzer

projeler veya faaliyetlerde

deneyimlerinin olumlu

katkı sağladığı,

�Başvuru sahibi ve ortağın

faaliyet alanının proje

hedefleri ile ilgili olması,

�Ortakların

sorumluluklarının açık

olarak tanımlanması.

41


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Proje süresi yazılırken

şu hususlara dikkat

edilmelidir:

� Proje süresi (ne zaman

başlayıp ne zaman

biteceği) belirtilmelidir.

� Proje süresinin “hibe

başvuru” formunda

belirtilen azami süreyi

aşmamasına dikkat ediniz.

�Proje faaliyetlerini

planlarken yüksek maliyetli

faaliyetleri (hizmet satın

alımı, mal alımı, vs.) ilk

aylara koymamaya dikkat

ediniz.

Faaliyet planı;

� Faaliyetleri

gerçekleştirmek için gerekli

detaylara ayırır.

� Faaliyetlerin sırasını,

süresini ve önceliğini

netleştirir.

� Uygulama ve yönetim

sorumluluklarını tayin eder.

� Hedeflenen ürün ve/veya

hizmetleri netleştirir.

42

� Başvuru sahibi ve ortağın faaliyet alanının proje hedefleri ile ilgili olması,

� Ortakların sorumluluklarının açık olarak tanımlanması.

5.2.2.1.9. Proje Süresi ve Faaliyet Planı

Proje süresi yazılırken şu hususlara dikkat edilmelidir:

� Proje süresi (ne zaman başlayıp ne zaman biteceği) belirtilmelidir.

� Proje süresinin “hibe başvuru” formunda belirtilen azami süreyi (HBÖ: 12 ay)

aşmamasına dikkat ediniz. (Uygulama süresi belirtilen azami süreyi geçen projeler

değerlendirme dışı bırakılır.)

� Proje faaliyetlerini planlarken yüksek maliyetli faaliyetleri (hizmet satın alımı,

mal alımı, vs.) ilk aylara koymamaya dikkat ediniz.

5.2.2.1.9.1. Faaliyet Planı Hazırlama Esasları

Faaliyet planı;

� Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli detaylara ayırır.

� Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini netleştirir.

� Uygulama ve yönetim sorumluluklarını tayin eder.

� Hedeflenen ürün ve/veya hizmetleri netleştirir.

o Ürün ve/veya hizmetleri tanımlar (ne)

o Ne kadar süre alacağını belirtir (ne kadar zaman)

o Bütçeyi netleştirir (kaça)

o Mekanı belirtir (nerede)

o Sorumlu kişiyi belirler (kim)

5.2.2.1.9.2. Faaliyet Planı Hazırlama Aşamaları

� Ana faaliyetlerin listelenmesi (Mantıksal çerçeve tablosundaki faaliyetler baz

olarak alınır.)

� Faaliyetlerin detaylandırılması (Amaç, faaliyetleri organize etme ve yönetme

işlerini kolaylaştırmaktır. Fazla detaylandırmadan kaçınılmalıdır. Zaman ve kaynaklara

yönelik yeterli ayrıntı verilir verilmez detaylandırma bitirilmelidir.)

� Faaliyetlerin sıralanması ve bağlılıkların belirlenmesi (Bir faaliyeti hangi

faaliyetin izleyeceği belirlenir ve buna göre sıralanır (sıralama). Biri bitmeden

başlayamayacak faaliyetler belirlenir ve buna göre mantıklı bir akış sağlanır (bağlılık)).

� Faaliyetlerin başlama, uygulanma ve tamamlanma zamanlarının belirlenmesi

(Detaylandırılmış ve sıralanmış faaliyetlerin başlama, uygulanma ve tamamlanma

zamanları doğru belirlenmelidir. )

� Görev ve sorumlulukların belirlenmesi (Hangi işi kim/kimler yapacak?)


5.2.2.1.9.3. Faaliyet Planı tablosu (gantt şeması)

Faaliyet planı tablosu bir bilgi sunma çizelgesidir. Faaliyet planı tablosu;

� Bitirilmesi gereken proje faaliyetlerini,

� Faaliyetlerin mantıksal sıralamasını,

� Faaliyetler arası bağlılık ilişkilerini,

Tablo � yatay Faaliyetlerin zaman ekseni başlama/bitiş boyunca aktivitelerde zamanlarını planlanan içerir. ve gerçekleşen ilerlemeyi gösterir.

Her

Tablo

bir aktivitenin

yatay zaman

planlanan

ekseni

ilerleyişine

boyunca

k�yasla

aktivitelerde

gerçek durumunu

planlanan

gösteren

ve

etkin

gerçekleşen

ve kolay

okunabilen ilerlemeyi gösterir. bir tablodur. Her Proje bir aktivitenin etkinliklerinin planlanan kontrolüne ilerleyişine ve izlenmesine kıyasla yard�mc� gerçek durumunu olmas�n�n

yan�nda gösteren faaliyetlerin etkin ve uygulama kolay okunabilen sürecine başlanmadan bir tablodur. tedbir Proje al�nmas�n� etkinliklerinin sağlar. kontrolüne

ve izlenmesine yardımcı olmasının yanında faaliyetlerin uygulama sürecine

başlanmadan tedbir alınmasını sağlar.

Şekil

Şekil

9. Gantt

9. gantt

Şemas�

Şeması

5.2.2.2. Projeden Beklenen Sonuçlar

5.2.2.2. Projeden Beklenen Sonuçlar

Beklenen sonuçlar aşağıdaki bölümleri içerir:

Beklenen sonuçlar aşağ�daki bölümleri içerir:

1. Hedef gruplar üzerinde beklenen etki

1. 2. Hedef Yayınlar gruplar ve diğer üzerinde çıktılar beklenen etki

2. 3. Yay�nlar Çarpan ve etkisi diğer ç�kt�lar

3. 4. Çarpan Sürdürülebilirlik etkisi

4. Sürdürülebilirlik

5.2.2.2.1. Hedef gruplar Üzerinde Beklenen Etki

5.2.2.2.1. Hedef Gruplar Üzerinde Beklenen Etki

Hedef grupların projenin uygulanması sonucunda elde edecekleri faydaların

tanımlanmasıdır. Hedef gruplar üzerindeki beklenen etki kesin, erişilebilir ve sayılabilir

Hedef gruplar�n projenin uygulanmas� sonucunda elde edecekleri faydalar�n tan�mlanmas�d�r.

olmalıdır.

Hedef gruplar üzerindeki beklenen etki kesin, erişilebilir ve say�labilir olmal�d�r.

Örnek:

Faaliyet planı tablosu bir

bilgi sunma çizelgesidir.

Faaliyet planı tablosu;

� Bitirilmesi gereken proje

faaliyetlerini,

� Faaliyetlerin mantıksal

sıralamasını,

� Faaliyetler arası bağlılık

ilişkilerini,

� Faaliyetlerin başlama/

bitiş zamanlarını içerir.

Beklenen sonuçlar

aşağıdaki bölümleri içerir:

1. Hedef gruplar üzerinde

beklenen sonuçlar etki aşağ�daki bölümleri

2. Yayınlar içerir: ve diğer çıktılar

3. Çarpan etkisi

etki

4. Sürdürülebilirlik

Aç�klama [SY45]: Beklenen

1. Hedef gruplar üzerinde beklenen

2. Yay�nlar ve diğer ç�kt�lar

3. Çarpan etkisi

4. Sürdürülebilirlik

Hedef grupların projenin

uygulanması sonucunda

elde edecekleri faydaların

tanımlanmasıdır. Hedef

gruplar Aç�klama üzerindeki [SY46]: Hedef

beklenen etki kesin,

erişilebilir sonucunda ve elde sayılabilir edecekleri

gruplar�n projenin uygulanmas�

faydalar�n tan�mlanmas�d�r. Hedef

olmalıdır.

gruplar üzerindeki beklenen etki

kesin, erişilebilir ve say�labilir

olmal�d�r.

43


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Çıktılar, proje faaliyetlerinin

ürünleridir. Tüm proje

çıktılarını tanımlanmalı

ve bunlar sayısal olarak

belirtilmelidir.

Çarpan etkisi, projenin

olumlu etki ve sonuçlarının

uzun vadede devam

etmesidir. Projenin olumlu

etki ve sonuçları, projelerin

bir katma değeridir.

Diğer alan ve sektörlerin

gelişimini ve hedef gruplar

için daha fazla faydanın

elde edilmesini sağlar.

44

Örnek:

• 18-26 yaş aralığındaki gençlerin otomotiv iş gücü piyasasına yeterli katılımlarını

sağlayacak yeni veya geliştirilmiş nitelik ve beceriler kazanmaları

• Okuma yazma bilmeyen 300 kadının HBÖ kültürü değerlerini tanımalarını ve

bunları korumalarını sağlamak

• 150 AML, ATL, EML ve MEM öğretmeninin; işletme sahipleri ve sektör

temsilcilerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşarak artırmaları

• HBÖ kapsamında etkin bir iş gücü piyasası için yerel (veya cazibe merkezi)

düzeyde 1 bilgi ağının kurulması

• 60 MEM mezununun; …… konusunda, yeni teknoloji bilgi ve becerilerinin

geliştirilmesi

• Proje ortaklarının yaygın eğitimde ……. konularında, öğrencilerine eğitim ve

destek verebilmeleri amacıyla kapasitelerinin geliştirilmesi

5.2.2.2.2. Yayınlar ve Diğer Çıktılar

Çıktılar, proje faaliyetlerinin ürünleridir. Tüm proje çıktılarını tanımlanmalı ve

bunlar sayısal olarak belirtilmelidir.

Örnek:

1. Eğiticiler için otomotiv kursu rehber kitapçığı yayımlanması

o Rehber kitapçıkta 2 bölüm yer alacaktır. İlk bölüm genel eğitim amaçlarını

ve eğitim yöntemini tanımlar. İkinci bölüm ise her bir eğitim konusunun detaylı bir

sunumunu, eğitim araç, gereçlerini ve testleri içerecektir. Rehber kitapçık yaklaşık 200

sayfa olacak ve 20 kopya basılarak her eğiticiye dağıtılacaktır.

2. Yenilenen ve gerekli araçlarla donatılan eğitim alanları

o Projenin uygulanması sonucu olarak 300 m² eğitim alanı yeniden

düzenlenecek; bilgisayar ve gerekli BT cihazları ile donatılacaktır. İki bilgi işlem

odası 20 bilgisayar, 2 yazıcı, 1 fotokopi makinesi ve uygun bilgisayar programıyla

donatılacaktır. Bu alanlar eğitim amaçlı kullanılmadığı zamanlarda kursiyerlerin

serbest kullanımına açılacaktır.

5.2.2.2.3. Çarpan Etkisi

Çarpan etkisi, projenin olumlu etki ve sonuçlarının uzun vadede devam etmesidir.

Projenin olumlu etki ve sonuçları, projelerin bir katma değeridir. Diğer alan ve

sektörlerin gelişimini ve hedef gruplar için daha fazla faydanın elde edilmesini sağlar.


Örnek:

Proje, HBÖ kapsamında etkin bir iş gücü piyasası için yerel düzeyde, bir bilgi

ağının kurulmasını öngörüyor. Bu bilgi ağı; İŞKUR, Mesleki Eğitim yetkilileri, sektör

temsilcileri, TOBB kuruluşu, ve benzeri kuruluşlar tarafından da kullanılabilecektir. Bu

da yerelde daha fazla faydanın elde edilmesini ve kaynakların daha etkili ve verimli

tahsisini sağlayacaktır.

5.2.2.2.4. Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, proje bittikten sonra sonuç ve faaliyetlerinin etkilerinin devam

etmesidir. Ele alınması gerekli üç alt başlık vardır:

1. Finansal Sürdürülebilirlik (Hibenin kullanımından sonra faaliyetlerin nasıl

finanse edileceğidir.)

Örnek: Proje bittikten sonra eğitim ücretleri ve malzeme maliyetleri ÇYEGM’ye

bağlı Haymana HEM tarafından karşılanacaktır.

2. Kurumsal Sürdürülebilirlik (Proje bittikten sonra faaliyetlerin devamını

sağlayacak bir yapının ya da yerel sahiplenmenin olup olmayacağıdır.)

Örnek: Geliştirilen eğitim merkezinin varlığı proje bittikten sonra da devam

edecek, bu yer Haymana İlçe MEM’e devredilecektir. Proje faaliyetleri buradan sevk ve

idare edilecektir.

3. Politika Boyutunda Sürdürülebilirlik (Proje bittikten sonra faaliyetlerin

getireceği yapısal etkilerdir.)

Örnek: Proje …… yönetmeliğinin oluşturulmasını sağlayacaktır. Proje

ortakları bu yönetmelikteki değerleri ve yöntemleri benimseyecek ve bunu bir

kurumsal politika olarak uygulamaya başlayacaklardır.

5.2.2.3. Projenin Bütçesi

Proje bütçesi, projenin hedeflediği sonuçlara ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin

kaynaklarının doğru ve etkili planlamasının yapıldığı bölümdür. Proje hazırlama

aşamasında en çok zorlanılan ve projelerin elenmesinde en başta gelen nedenlerden

biridir.

Bütçe hazırlamadan önce aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereklidir:

� Bütçe, faaliyetler ve takvimle uyumlu olmalı.

� Proje bütçesine yansıtılan maliyet, söz konusu faaliyetin gerçek maliyeti

Sürdürülebilirlik, proje

bittikten sonra sonuç ve

faaliyetlerinin etkilerinin

devam etmesidir. Ele

alınması gerekli üç alt

başlık vardır:

1. Finansal Sürdürülebilirlik

2. Kurumsal Sürdürülebilirlik

3. Politika Boyutunda

Sürdürülebilirlik

Proje bütçesi, projenin

hedeflediği sonuçlara

ulaşmak için yürütülecek

faaliyetlerin kaynaklarının

doğru ve etkili

planlamasının yapıldığı

bölümdür.

45


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Proje bütçesi hazırlanırken

aşağıdaki bileşenler dikkate

alınmalıdır:

�Mantıksal Çerçeve

� Proje Faaliyetleri

�Faaliyet Planı

� Proje İçin Gerekli

Donanım

� Proje Ekibi

� Çalışma Süreleri

46

olmalıdır. Bir faaliyetin detaylandırılmasıyla ortaya çıkacak bir çok alt faaliyetler ve

bütçelendirmeler ortaya çıkacaktır. Bunlar bütçe tablosunda bir bütün halinde detaylı

bir şekilde gösterilmeli ve faaliyet gerçekleştirilmeden önce o hesaplamanın doğru

bir şekilde yapılması gerekmektedir.

� Atlanan veya belirtilmeyen maliyet olmaması için hazırlanan bütçe ile

mantıksal çerçeve içindeki ya da faaliyet planındaki faaliyetler tek tek iyice kontrol

edilmeli.

� Fazladan veya gereksiz maliyetler olmamalı. Başvuru formunu her aşamada

sürekli revize ederek çıkacak yanlışlık derhal çözülmelidir. “Sonra yaparım” veya

“Hepsini bir hallederim” düşünceleri daima yeni hatalar doğurur.

� Bütçede verilen maliyetler için piyasa araştırması yapılmalı. Bütçe hazırlarken

“Olsa olsa şu kadardır!” yönteminden kaçınılmalıdır. (Birim maliyeti 10.000 Avroyu

aşan bir ekipman satın alımının söz konusu olması hâlinde, söz konusu ekipmanın

proforma faturasının Ek J kapsamında verilmesi gerekmektedir.)

� Projedeki bir kaynak için çifte maliyetlendirme yapılmamasına dikkat edilmeli.

Aynı malzemenin satın alma maliyeti iki ayrı bütçe kaleminde belirtilmemelidir.

� Proje teklifini sunan kuruluş, bütçedeki eş finansman katkısını karşılamak

zorunda olduğuna dikkat etmeli. (Eş finansman katkısı; başvuru sahibi kuruluşun

proje bütçesine kendi kaynaklarından sağlayacağı mali katkıdır. Eş finansman katkısı

hibe programlarında en az % 10, en fazla % 20’dir. Başvuruda bulunan kuruluşun

proje bütçesinin belirli bir yüzdesini kendi öz kaynaklarından veya başka bir fon

kuruluşundan bulması gerekecektir.)

� Bütçedeki eş finansman katkısını kamu kurumlarının nakdi olarak karşılamak

zorunda olmadığı bilinmeli. (Projede idari personel olarak çalıştırılacak en az 2 kamu

personeli, başvuru sahibi kurumun eş finansman katkısı için yeterli olabilecektir. Proje

kapsamında görevlendirilen personelin maliyeti ayni katkı değildir ve başvuru sahibi

ya da ortakları tarafından karşılanması durumunda proje bütçesindeki eş finansman

olarak kabul edilebilir. Kamu kurumlarında, başvuru sahibinin kendi personelinin

maaşının eş-finansman sayılabilmesi için söz konusu personelin kendi kurumunun

projesinde çalışmak üzere görevlendirilmiş olması gerekmektedir.)

� Toplam ekipman ve tedarik maliyetinin doğrudan giderler toplamının %15’ini

aşmamasına dikkat edilmeli.

� Bütçede yer verilen kalemlerin tamamı belgelendirilebilir olmalı. (Fiş, Fatura,

Maaş bordrosu, Uçak/Otobüs bileti)

Proje bütçesi hazırlanırken aşağıdaki bileşenler dikkate alınmalıdır:

� Mantıksal Çerçeve (faaliyetler, riskler ve varsayımlar)

� Proje Faaliyetleri

� Faaliyet Planı

� Proje İçin Gerekli Donanım

� Proje Ekibi

� Çalışma Süreleri


Projelerin bütçe bileşenleri 6 ana kalemden oluşur:

1. Personel Giderleri

1.1 Maaşlar ve Ücretler

1.2 Harcırahlar

2. Yolculuk Giderleri

3. Ekipman/Donanım Giderleri

4. Proje/Ofis Giderleri

5. Diğer Harcamalar/Hizmetler

6. İdari Harcamalar

1. Personel giderleri

Personel masraflarının altında, şu tür harcamalara yer verilmektedir:

� Proje personeline ödenen brüt maaşlar

� Proje personeline destek veren çalışanlara (teknik personele) ödenen brüt

maaşlar

� Projede çalışacak olan danışmanların ücretleri

� Proje personeline yolculuklar/toplantılar vs. için ödenen günlük harcırahlar

� Proje kapsamında düzenlenen toplantı, seminer, basın toplantısı gibi

faaliyetlere katılan proje personeline ödenecek harcırahlar

� Toplantı katılımcılarına verilecek günlük harcırah

1.1. Maaşlar ve Ücretler

� Projenin en önemli harcama kalemidir.

� Maliyet hesaplanırken proje personelinin kaç kişi olacağı ve ne kadar süre

için işe alınacağı dikkate alınmalıdır.

� Projede kimlerin çalışacağı öngörülmeli, maaşlar belirlenirken bu kişilerin

özellikleri ve talep edebilecekleri maaş göz önüne alınmalıdır.

� Personel maaşları olduğu gibi bütçeye yansıtılmalı, düşük veya yüksek

gösterilmemelidir.

� Kısmi zamanlı çalışacak personelin maliyeti, aylık değil, birim adede (çalışma

saati veya gününe) göre hesaplanmalıdır.

� Proje kapsamında ay, gün veya saat olarak birim çalışma adetleri bulunmalıdır.

� Birim fiyat sütununa aylık, günlük veya saatlik ücretler yazılmalıdır.

47


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Harcırah, personelin ve

faaliyet (toplantı, çalıştay,

eğitim, seminer, konferans)

katılımcılarının konaklama

ve yemekleri için ödenecek

giderdir.

48

� Aylık çalışma süreleri hesaplanırken bir ay 22 gün olarak hesaplanmalıdır (iş

günü).

� Kısa dönemli uzmanlar varsa tabloda farklı olarak gösterilmelidir.

� Yukarıdakilere ek olarak teknik ve idari personelin maaşları ayrı hesap

edilmelidir. Teknik personel olarak danışman, uzman, eğitimci gibi destek ve kısa

dönemli personel, idari personel olarak ise proje yöneticisi, muhasebeci, mutemet

gibi projenin uygulamasından sorumlu uzun dönemli personel sayılabilir.

Örnek:

Faaliyet Bütçesi 1 tüm Yıllar

giderler Birim

1. insan Kaynakları

1.1 Maaşlar (brüt tutar, yerel personel) 3

Birim

Sayısı

Birim Maliyet

(Avro)

toplam Maliyet

(Avro)2

1.1.1 Teknik Aylık 0,00

1.1.1.1 Eğitimci Adam/Gün 30 25 750,00

1.1.1.2 Danışman Aylık 2 1000 2000,00

1.1.2 İdari / Destek Personeli Aylık 0,00

1.1.2.1 Proje Yöneticisi Aylık 12 1000 12000,00

1.1.2.2 Proje Yönetici Yardımcısı Aylık 12 1000 12000,00

1.1.2.3 Muhasebeci Aylık 12 1000 12000,00

1.2 Maaşlar (brüt tutar, yabancı/uluslararası personel) Aylık 0,00

1.3 Görev/Seyahat Gündelikleri 4

1.3.1 Yurt Dışı (proje personeli) Gündelik 0,00

1.3.2 Yerel (proje personeli) Gündelik 0,00

1.3.3 Seminer/Konferans Katılımcıları Gündelik 0,00

İnsan Kaynakları Alt Toplamı 38750,00

� Maliyetlerin, raporlama ve değerlendirme aşamasında sorun çıkarmaması için;

o kurum içi ücretler,

o işin gerektirdiği özellikler,

o piyasanın durumu gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

� SSK primleri, vergiler, kıdem tazminatı (proje sonunda ödenen) gibi unsurlar

maaş giderlerine katılmalıdır.

1.2. Harcırahlar

� Harcırah, personelin ve faaliyet (toplantı, çalıştay, eğitim, seminer, konferans)

katılımcılarının konaklama ve yemekleri için ödenecek giderdir.

� Konaklama ve yemek masraflarını karşılamak üzere verilir.

� Hesaplanırken konaklama (otel ve sabah kahvaltısı), öğle ve akşam yemeği


ücretleri kişilere göre ayrı ayrı hesaplanmalıdır (Çünkü faaliyete hem şehir içinden

hem de şehir dışından katılanlar olabilecektir.).

Örnek 1:

2 gün sürecek olan bir toplantıya şehir içinden 30, şehir dışından 15 kişi katılacaktır.

1.1. 45 kişi x 2 gün x 2 yemek = 180 birim

(Yemek: 20 avro/yemek)

1.2. 15 kişi x 2 gün = 30 birim

(Konaklama: 80 avro/gün konaklama)

1.1. Toplantı (Öğle ve

akşam yemekleri)

1.2. Toplantı

(konaklama)

Birim cinsi Birim miktarı

Birim maliyet

(EUR)

toplam maliyet

(EUR)

Harcırah 180 20 3.600

Harcırah 30 80 2.400

Örnek 2:

Birden fazla ülkede (Almanya, Fransa, İtalya ve Türkiye’de) çok uluslu bir proje

yürütüyoruz. Proje 3 sene sürecektir. Bu süre boyunca;

o İtalya ve Fransa’da üçer toplantı,

o Almanya’da altı toplantı yapılacaktır.

Projenin her toplantısına Türkiye’deki ortak kuruluştan bir kişi katılacaktır.

Toplantılar iki gün sürecektir.

AB’nin belirlediği günlük harcırahlar; Almanya için: 199, İtalya için: 113,

Fransa için: 115 avrodur.

Birim miktarı (Almanya): 6 toplantı X 2 gün X 1 kişi = 12

Birim miktarı (İtalya): 3 toplantı X 2 gün X 1 kişi = 6

Birim miktarı (Fransa): 3 toplantı X 2 gün X 1 kişi = 6

1. Harcırahlar

Birim cinsi Birim miktarı Birim maliyet toplam maliyet

1.1 Yurt dışı harcırahlar

Kuruluş – 1

Almanya Harcırah 12 199 2.388

İtalya Harcırah 6 113 678

Fransa Harcırah 6 115 690

2. Yolculuk giderleri

� Yolculuk giderleri daima gidiş geliş olarak hesaplanır.

� Yolculuk masrafları iki biçimde sınıflandırılır:

49


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

50

1. Proje personeli yolculuk masrafları

o Ülke içi yolculuklar (otobüs - 200 kilometreden az)

o Ülke içi yolculuklar (uçak)

o Yurt dışı yolculuklar (otobüs)

o Yurt dışı yolculuklar (uçak)

2. Faaliyet katılımcılarının yolculuk masrafları

o Ülke içi yolculuklar (otobüs - 200 kilometreden az)

o Ülke içi yolculuklar (uçak)

o Yurt dışı yolculuklar (otobüs)

o Yurt dışı yolculuklar (uçak)

� Yolculuk maliyetlerinde kapıdan kapıya ilkesi geçerlidir. Evden havaalanına,

havaalanından yurt dışındaki otele gidişte yapılan taksi/metro/otobüs harcamaları

yolculuk kalemlerine dâhil edilmelidir.

Örnek 1:

Bir önceki toplantıların yolculuk masrafları:

Kuruluş temsilcisi için (uçak – yurt dışı yolculuklar)

o Almanya’ya 6 kez gidiş dönüş yolculuk

o İtalya’ya 3 kez gidiş dönüş yolculuk

o Fransa’ya 3 kez gidiş dönüş yolculuk

Uluslararası yolculuklar için ayrı ayrı dökümleri verilmez. Dökümler hava yolu

şirketlerinden alınır.

İtalya gidiş dönüş: 225 avro

Fransa gidiş dönüş: 350 avro

Almanya gidiş dönüş: 400 avro

Toplam tutar:

(225 x 3) + (350x 3) + (400 x 6) = 4.125

- Her bir yolculuğu teker teker bütçeye geçirebiliriz. Veya 4.125 avroyu 12 yolculuğa

böler, 343 avroyu yolculuk başına ortalama olarak bütçeye geçirebiliriz.

Önemli not: Ulaşım giderleri, çıkış harçları, vize masrafları unutulmamalıdır.

Ulaşım giderleri, çıkış harçları ve vize masrafları = 17 avro

17 x 12 birim= 204 avro

Toplam tutar:

4.125 + 204 = 4.329 avro


Örnek 2:

• 2 gün sürecek olan bir toplantıya ülke dışından 12, şehir dışından 30, şehir

içinden 15 kişi katılacaktır (Yerel (şehir içi) katılımcıların yol masrafları da bu

proje kaleminden karşılanamaz. Dolayısıyla sadece (12+30=) katılımcının

yolculuk masrafları karşılanacaktır.).

• Şehir dışından gelen 30 kişiden; 17 kişi uçakla, 13 kişi de otobüsle gelecektir.

Otobüs ücreti ortalama gidiş dönüş: 50 avro

Ülke içi uçak ücreti ortalama gidiş dönüş: 150 avro

Ülke dışı uçak ücreti ortalama gidiş dönüş: 360 avro

Yolculuk

Birim cinsi Birim miktarı Birim maliyet toplam maliyet

2.1. Uluslararası yolculuklar Yolculuk 12 360 4.320

2.2. Ülke içi yolculuklar

2.2.1. Yolculuk (otobüs) Otobüs 13 50 650

2.2.2. Yolculuk (uçak) Uçuş 17 150 2.550

Toplam 7.520

3. Ekipman/Donanım giderleri

� Ekipman/donanım, proje kapsamında kullanmaya gereksinim duyulan her

türlü malzemedir.

� Bu bütçe grubunda yer alabilecek kalemler;

Bilgisayar (PC/LapT), projeksiyon cihazı, yazıcı, telefon santralı, tarayıcı, fotoğraf

makinesi, faks, fotokopi, mikrofon, kamera, motosiklet, araba, CD/DVD yazıcı, şarj

edilebilir piller vs.

� Toplama ve markasız (no name) bilgisayarlar ve donanımlar yerine,

karşılığında fatura alınabilecek ve garanti kapsamında olan markalı donanımlar satın

almaya dikkat edilmelidir.

Ekipman maliyeti Birim Cinsi Birim miktarı Birim maliyet toplam maliyet

3.1 Diz üstü bilgisayar (3 adet) Ekipman 3 1.500 4.500

3.2 Dijital kamera (2 adet) Ekipman 2 1.500 3.000

3.3 Tarayıcı (1 adet) Ekipman 1 500 500

3.4 Projeksiyon Cihazı (2 adet) Ekipman 2 1.200 2.400

Ara toplam: Ekipman maliyeti 10.400

Ekipman/donanım, proje

kapsamında kullanmaya

gereksinim duyulan her

türlü malzemedir.

51


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Proje kapsamında kullanılacak

ofisin çalışma maliyetleri; bu

kalemin içeriğini oluşturur.

52

4. Proje/Ofis giderleri

� Proje kapsamında kullanılacak ofisin çalışma maliyetleri; bu kalemin içeriğini

oluşturur.

� Bu bütçe grubunda yer alabilecek kalemler arasında ofis kirası, elektrik faturası,

su faturası, ısınma giderleri, fotokopi giderleri, telefon faturası, sarf malzemeleri, toner

vb. sayılabilir.

Örnek:

4. Ofis giderleri

Birim

Cinsi

Birim

miktarı

Birim

maliyet

toplam

maliyet

4.1 Ofis kirası Aylık 12 500 6.000

4.2 Sarf malzemeleri Aylık 12 100 1.200

4.3 Diğer hizmetler (tel/faks/elektrik/ısınma, bakım) Aylık 12 200 2.400

Ara toplam: Ofis giderleri 9.600

5. Diğer Harcamalar/Hizmetler

� Kuruluşun gerekli altyapıya sahip olmadığında dışarıya veya üçüncü şahıslara

yaptırılması gereken işlerdir.

� Bu bütçe grubunda yer alabilecek kalemler:

Üretim ve organizasyon maliyetleri arasında kitap, film/belgesel, sergi, araştırma,

seminer, konferans, basın toplantısı, çalıştay vs. sayılabilir.

� Çeviri/simültane tercüme maliyetleri

Düzenlenecek seminer, konferans gibi faaliyetler için simültane tercüme hizmeti

alınması ya da proje kapsamında yürütülecek faaliyetler bir dilden başka bir dile

tercüme yapılması gerekiyorsa, bu maliyetler bu bütçe grubunda gösterilir.

� Araştırma maliyeti

Projenin uygulanması için bir araştırma (anket, odak grupları belirleme, vs.)

yapılması gerekiyorsa maliyeti proje bütçesine yansıtılmalıdır. Araştırmanın özellikleri

iyi belirlenmeli ve araştırma şirketlerinden önceden fiyat alınmalıdır.

Örnek:

Proje uygulanmadan önce 10 kentte yaşayan toplam 500 kişiyle bir saha araştırması

yapılacaktır. Araştırma bedeli, katılımcı başına 10 avrodur. Toplam maliyeti: 5.000

avrodur.

� Kitap/dokümantasyon toplama maliyeti


Projenin yürütülmesi için dokümantasyon toplanmasına (kitap alımı, vs.) gerek

varsa toplanacak materyalin bedeli hesaplanıp proje bütçesine yansıtılmalıdır.

� Mali denetim maliyeti

Birçok fon sağlayıcı, projeler için dış mali denetimi zorunlu tutmaktadır. Bu

durumlarda proje bütçesine yalnızca bu projenin denetim maliyetini karşılayacak bir

tutar koymak gereklidir.

� Değerlendirme maliyeti

Proje değerlendirmesi, projenin verimliliğini araştıran ve raporlayan bir

süreçtir. Projenin kurum dışı bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmesi yarar

sağlayacaktır. Bu tür bir değerlendirme yapılması fon sağlayan kuruluşun koşullarına

bağlı olarak isteniyorsa fon sağlayan kuruluşun ne tür kişi veya kurumların

değerlendirmesini geçerli kabul edeceği öğrenilmelidir. Bu kişi/kurumlardan alınan

fiyatlarla bu kalemin maliyeti hesaplanmalıdır.

� Finansal maliyetler (banka teminat mektubu maliyetleri)

Bazı büyük ölçekli projelerde fon kuruluşlarınca banka teminat mektubu

istenmektedir. Banka teminat miktarları fon kuruluşuna göre değişkenlik arz

etmektedir. Projelerde, hangi tutarın üzerindeki miktarlar için teminat mektubu

istendiği öğrenilmeli ve duruma göre (varsa) banka teminat mektubu garantisi

maliyeti de projeye yansıtılmalıdır.

6. idari Harcamalar

� İdari harcamalar kapsamında proje bütçesine yansımayan harcamalar (Sarf

malzemeleri, ofis giderleri, vb.) gösterilebilir. Bu tür harcama kalemleri bütçede ayrı

bir yerde gösterilmişse bu tür kalemler idari harcamalar altında gösterilmemelidir.

İdari harcamalar

kapsamında proje

bütçesine yansımayan

harcamalar (Sarf

malzemeleri, ofis giderleri,

vb.) gösterilebilir.

53


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

54

Kaynakça

- Güneşin AYDEMİR, (vd) Proje Geliştirmede Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, STGP,

(Ank.,2004)

- Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl:10,Sayı:120

- MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Proje Hazırlama Tekniği,

(Ankara.1995)

- Temel Proje Yönetimi, Sağlık Bakanlığı, Proje Destek Birimi (Ankara,2009)

- Gökhan TUZCU, Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci ve Eğitimde Vizyon 2023,

(Ankara-2006)

- TÜBİTAK, Proje Hazırlama Kılavuzu

- Görkem Tekir, Proje Yönetimi, Çağlayan Kitabevi (İstanbul,2005)

- Richard Newton, Adım Adım Proje Yönetimi Optimist Yay. (Çev. İlker Gülfidan),

(İstanbul, 2006)

- Nurhan Yentürk vd. Proje Döngüsü Yönetimi I. İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yayınları, (İstanbul 2006)


EKLER

55


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

1 Tüzük, başvuruda bulunan

kuruluşun ilgili ülkenin ulusal

yasalarına tabi olarak kurulmuş

olduğunu tespit etmeyi mümkün

kılmaktadır. Bu bağlamda,

tüzüğü bir başka ülkenin

yasalarına tabi olan kuruluşlar

uygun yerel kuruluşlar olarak

değerlendirilemez.

56

EK-A

örnek Hibe Başvuru Formu

Projenin Adı: BiREYLERE MESLEK EDinDiRME PROgRAMI

Projenin kapsadığı

bölge:

Başvuruda bulunanın

adı

Başvuru sahibinin

uyruğu 1

türkiye, iç Anadolu, Ankara

Ankara Aydınlıkevler Meslek Lisesi

t.C.

Dosya no LLL-

(sadece resmi kullanım içindir)


Europaid no 2 geçerli değil

Yasal statü 3 MEB’e bağlı Kamu Eğitim öğretim Kurumu

Ortak(lar) 4 Ankara iletişim Meslek Lisesi

Projenin toplam uygun

maliyeti (A)

Sözleşme Makamından talep edilen

tutar (B)

[AVRO] 118,189.42 [AVRO] 106,370.53 %90

Projenin toplam süresi: 12 ay

Bu projeyle ilgili iletişim bilgileri:

Posta adresi:

telefon numarası: ülke kodu +

şehir kodu + telefon numarası

Faks numarası: şehir kodu +

numara

Bu projeyle ilgili bağlantı

kurulacak kişi:

Bağlantı kurulacak kişinin

e-posta adresi:

İrfan Baştuğ Mah. Aydınlıkevler / Ankara

İş:0 312 222 22 22

Cep telefonu:0 500 222 22 22

0 312-222 22 22

………….

………@........com

Kurumun internet sayfası www.aliyilmaz.org.tr

% Projenin toplam uygun

maliyetleri içindeki

yüzdesi (B/Ax100)

Adres, telefon numarası, faks numarası ve özellikle e-posta adresindeki herhangi bir değişiklik yazılı

olarak Sözleşme Makamına bildirilmelidir. Başvuru sahibi ile bağlantı kurulamamasından Sözleşme

Makamı sorumlu değildir.

2 Geçerli değil

3 Örnek olarak; kar amacı

gütmeyen, kamu kurumu,

uluslararası kuruluş

4 Ortak sayısı kadar kolan ekleyini z

57


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

58

EKLER

KISIM A. PROJE ÖN TEKLİFİ ........................................................................................................59

I. PROJE ÖN TEKLİFİNİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN TALİMATLAR ................................59

KISIM B. BAŞVURU FORMU .......................................................................................................60

I. PROJE .................................................................................................. 60

1. TANIM .............................................................................................................................................60

1.1. Başlık .....................................................................................................................................60

1.2. Yer(ler) ..................................................................................................................................60

1.3. Proje Maliyeti ve Sözleşme Makamından İstenen Hibe Tutarı .........................60

1.4. Özet (en fazla 1 sayfa) .....................................................................................................60

1.5. Hedefler (en fazla 1 sayfa) .............................................................................................61

1.6. Gerekçelendirme (en fazla 3 sayfa) ............................................................................61

1.7. Projenin tanımlanması ve etkililiği (en fazla 14 sayfa) ........................................62

1.8. Yöntem (en fazla 4 sayfa) ...............................................................................................63

1.9. Projenin süresi ve uygulamayla ilgili faaliyet planı taslağı ................................64

1.10. Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa) ............................................................................64

1.11. Mantıksal Çerçeve ..........................................................................................................65

2. PROJE BÜTÇESİ ...........................................................................................................................66

3. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI ................................................................................66

4. BENZER PROJE TECRÜBESİ .....................................................................................................66

II. BAŞVURU SAHİBİ ............................................................................... 67

1. KİMLİK ............................................................................................................................................67

2. PROFİL ...........................................................................................................................................68

2.1. Kategori ...............................................................................................................................68

2.2. Sektör(ler) ............................................................................................................................69

2.3. Hedef grup(lar) ..................................................................................................................74

3. PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPASİTESİ ..................................................................75

3.1. Sektör esasındaki deneyim (2.2 altında işaretlenen her bir sektör için.) ......76

3.2. Coğrafi Konum Deneyimi (ülke ya da bölge) .........................................................76

3.3. Kaynaklar .............................................................................................................................77

4. KURULUŞUNUZUN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN LİSTESİ .......................................78

III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI ...................................................79

1. ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER.................................................................................................80

2. ORTAKLIK BEYANNAMESİ ........................................................................................................80

IV. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ .............................................81

V. KONTROL LİSTESİ .......................................................................................................................82

2. Başvuru sahibi tarafından Deklarasyon doldurulmuş ve imzalanmıştır. ...............83

VI. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI ...............................................................................................84

VII. DEĞERLENDİRME TABLOSU .................................................................................................85


KISIM A. PROJE ön tEKLiFi

I. PROJE ön tEKLiFinin HAZIRLAnMASInA iLiŞKin tALiMAtLAR

Proje Ön Teklifi için belirli bir şablon bulunmamaktadır; ancak, başvuru sahibi bu metni

aşağıdaki hususlara uygun olarak hazırlamalıdır:

• Metin, punto büyüklüğü Arial 10 ve kenar boşlukları 2 cm olarak hazırlandığında 4

tam (A4 boyutunda) sayfayı geçmemelidir;

• Metinde, aşağıda ve Başvuru Formunda yer alan başlıklara sırası değiştirilmeden yanıt

verilmelidir. Her bir bölümün büyüklüğünün ilgili başlığın taşıdığı önemi yansıtması

beklenmektedir (değerlendirme tablosunda ve rehberdeki puanlandırmayı göz

önünde bulundurun). Başvuru sahibi, özel olarak sorulmamakla birlikte, değerlendirme

açısından önemli olacağını düşündüğü ek bilgilere yer verebilir (örneğin, geçmişte ya

da hâlihazırda uygulanan ya da gelecekte uygulanması planlanan benzeri projelerle

yaratılacak katma değer ve/ veya sinerji; geçmişte yürütülen faaliyetler, çarpan veya

yayılan etkisi; başvuru sahibinin neden projeyi en iyi yürütecek kuruluş olduğu, vb).

Değerlendirme, değerlendirme tablosuna göre ve yalnızca başvuru sahibinin proje

ön teklifinde verdiği bilgiler esasında yapılacaktır.

• Metin, değerlendirmeyi kolaylaştırmak açısından, mümkün olduğunca açık ve anlaşılır

olmalıdır.

1. Projenin ilgililiği

� Sorunların ve tüm düzeylerde birbiriyle olan bağlantılarının genel tanımını ve

analizini yapın.

� Projenin çözüm üreteceği belirli sorunları anlaşılır biçimde tanımlayın.

� Hedef grupları ve nihai faydalanıcıları kısaca tanımlayın.

� Projenin genelde hedef ülkenin/ülkelerin veya bölgenin/ bölgelerin ve daha özelde

hedef grupların/ nihai faydalanıcıların ihtiyaçları ve sorunlarıyla ne ölçüde ilgili olduğunu

açıklayın.

� Proje teklifinin bu teklif çağrısında (Başvuru Sahipleri için Rehber, Bölüm 1.2) belirtilen

hedefler, öncelikler ve koşullarla ne ölçüde ilgili olduğunu açıklayın.

2. Projenin tanımlanması ve etkililiği

� Önerilen projeyi açıklayın ve uygun olan durumlarda, proje teklifini yapmanıza yol

açan arka plan bilgilerine yer verin. Bu tanım şunları içermelidir:

� Projenin genel hedeflerinin, süresinin ve beklenen sonuçlarının tanımı;

� Önerilen faaliyetlerin ve etkililiklerinin tanımı;

� Eğer varsa, uygulama ortaklarının katılımı, projedeki rolleri, başvuru sahibi ile ilişkileri;

� Diğer olası paydaşlar (merkezi hükümet ve yerel yönetimler, özel sektör, vb), projede

beklenen rolleri ve/ veya projeye karşı potansiyel tutumları.

3. Projenin sürdürülebilirliği

� Proje öncesi risk analizi yapın ve olası acil önlem planlarını tanımlayın. Bu tanımlamada,

en asgari düzeyde, her temel faaliyetle ilgili riskler ve bunların çözümüne yönelik düzeltici

önlemler sıralanmalıdır. İyi bir risk analizi, fiziksel, çevresel, siyasal, ekonomik ve sosyal riskleri

içeren risk türlerine yer vermelidir.

� Uygulama dönemi ve sonrasına dair ön koşulları ve varsayımları belirtin.

� Projenin sona ermesinden sonra sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağını açıklayın. Bu

açıklama, projede yer alan gerekli önlemler ve stratejileri, izleme faaliyetlerini, hedef grupların

projeyi sahiplenmesini vb. yönleri içerebilir.

59


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

5 “Hedef gruplar” projenin amaçları

çerçevesinde, projeden doğrudan

ve olumlu olarak etkilenecek

gruplar/kuruluşlardır. – Liste için

Kısım II, Paragraf 2.3’e bakınız.

6 “Nihai Faydalanıcılar” projeden

uzun vadede geniş anlamda

toplumsal veya sektörel boyutlarda

yarar sağlayacak kişilerdir

60

� tAnIM

Madde I. Başlık

Bireylere Meslek Edindirme Programı

Madde II. Yer(ler)

Türkiye, İç Anadolu, Ankara

KISIM B. BAŞVURU FORMU

I. PROJE

Madde III. Proje maliyetli ve Sözleşme Makamından talep edilen hibe

tutarı

Projenin toplam uygun

maliyeti (A)

Sözleşme Makamından talep

edilen tutar (B)

Projenin toplam uygun maliyetleri

içindeki yüzdesi (B/Ax100)

AVRO 118,189.42 AVRO 106,370.53 %90

Projenin toplam uygun maliyetinin ve Sözleşme Makamından talep edilen tutarın

Avro cinsinden olması gerektiği unutulmamalıdır.

Madde IV. Özet (en fazla 1 sayfa)

Projenin toplam

süresi

Projenin hedefleri

12 ay

Genel hedef:

- işsiz bireyleri istihdamının sağlanması amacıyla meslek edindirilmeleri

-Edinecekleri meslekler sayesinde bireylerin sosyal hayata kazandırılmasıdır.

Özel hedef:

-Ankara ilinde iletişim alanındaki faaliyetlerini gerçekleştirebilecek 20 yaş

ve üzeri 50 bireyin eğitilerek mesleki katılım belgesine sahip olmaları ve bu

bireylerin %30’unun istihdam edilmesinin sağlanması

-İşverenlerin bilinçlendirilmesi

-İletişim alanında istihdam ihtiyacının karşılanması

Ortak(lar) Ankara İletişim Meslek Lisesi

Hedef Grup(lar) 5

Nihai Faydalanıcılar 6

Beklenen sonuçlar

-Hedef bölgede ikamet eden, 20 yaş ve üzerinde olup işsiz 50 erkek birey

-Bahsedilen 50 bireyin işverenleri (50 kişi)

-İşsiz bireylerin aileleri.

-İşverenler

-Ankara’da ikamet eden 50 işsiz bireyin eğitilerek meslek sahibi olmaları,

istihdam edilebilecek düzeyde, topluma kazandırılmış özgüven sahibi

bireyler haline gelmeleri beklenmektedir.

-Meslek edinen 50 işsiz bireyin %30’unun istihdam edilmesi

-Daha bilinçli 50 işveren


Temel faaliyetler

1. Faaliyet: Ön Hazırlık Faaliyetleri: Komisyonun tespiti, Faaliyet planının

hazırlanması, İdarecilerin görevlendirilmesi, Eğitmenlerin tespiti,

İletişim formatörlerinin tespiti, İletişim sınıfının kurulması, Kitap tespit

komisyonunun belirlenmesi, Kitapların satın alınması, Projenin genel

tanıtımı, Kursiyerlerin tespiti, Sınıfların açılışının yapılması.

2. Faaliyet: Eğitim Faaliyetleri: İletişim öğretmenlerine bilgisayar destekli

alan dersleri öğretimi semineri, Kursların başlaması

3. Faaliyet: Sosyal Aktiviteler: Yemek faaliyeti, sertifika töreni

4. Faaliyet: İzleme Değerlendirme Faaliyetleri: Ön test, son testler ve ara

raporlar, açılış ve koordinasyon toplantıları.

Madde V. Hedefler (en fazla 1 sayfa)

Bu bölümde projenin genel ve özel hedefleri tanımlanmalı.

genel hedef: Projenin geniş ve uzun vadede hedefini daha geniş bir

çerçevede tanımlar.

özel hedef: Projenin faaliyetleri sonucunda ulaşılması gereken hedeftir.

genel hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

örnek:

genel hedef: Projenin genel hedefi; Ankara’da HBö faaliyetlerini artırarak

istihdama katkıda bulunmaktır.

özel hedef: Projenin özel hedefi; Ankara’da iletişim eğitiminin

etkinleştirilmesi ve yaklaşık 50 kişinin modern iletişim tekniklerini, Mesleki

Eğitim Merkezi ve sektör temsilcileri ortaklığı aracılığıyla öğrenmesini ve

uygulamasını amaçlamaktadır.

Madde VI. Gerekçelendirme (en fazla 3 sayfa)

(a) Projenin, başvurulan Hibe Programı hedefleri ile uyumlu olduğu

(b) Projenin Program önceliklerinden an az biri ile uyumlu olduğu

(c) Projenin uygulanacağı bölgenin projeye duyduğu ihtiyaçlar ve bölgedeki

sınırlamalar

(d) Hedef grupların ve nihai Yararlanıcıların sayı ve özellikleri

(e) Hedef grupların ve faaliyetlerin seçim nedenleri

(f) Faaliyetin hedef gruplarla bağlantısı

(g) Projenin getireceği yenilikçi yaklaşım veya modeller

61


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

62

Madde VII. Projenin tanımlanması ve etkililiği (en fazla 14 sayfa)

Faaliyet, projenin amaçlarına ulaşmak için neler yapılacağını anlatır.

Yapılacak her faaliyetin;

başlığı,

detaylı tanımı,

her ortağın/ iştirakçinin/ alt yüklenicinin faaliyet alanı ve sorumluluğu anlatılır

Önerilen faaliyetler aşağıda belirtilenlerdir:

1. Hazırlık Faaliyetleri

1.1 Proje Ekibinin Oluşturulması: Proje ekibi; idari/destek personeli oluşturacak

olan proje koordinatörü, genel sekreter, mali koordinatör, vs.den oluşacaktır.

1.2 Eğitim-öğretim Alanlarının Oluşturulması: Eğitim-öğretim sınıflarının

mekan ve tefrişatı temin edilecektir. Şu malzemeler gereklidir: 3 bilgisayar masası, 3

evrak dolabı, 5 bilgisayar koltuğu, vs.

1.3 Proje Ekip toplantısının Yapılması: Bu aşamada projenin tüm ekip üyeleri

toplanacak koordinasyonun sağlanması için her bir personelin görevi tekrar

belirtilecek ayrıntılı eylem planı hazırlanacaktır.

2. Projenin Kamuoyuna tanıtılması

2.1 Proje Açılış toplantısının Yapılması:

2.2 Broşür-Afiş-Duyuru, Web Sitesi Hazırlanması:

3. Katılımcıların Belirlenmesi: Proje kapsamında projeden faydalanmak için

başvuran adaylara yapılacak bir ön değerlendirme ve anket çalışması ile başvuran

engelli adayların bilgileri toplanacaktır. Vs.

4. Katılımcılar ve Aileleriyle Bilgilendirme toplantıları Yapılması:

5. Eğitim Faaliyetleri

5.1 Oryantasyon Çalışmaları:

5.2 iletişim Eğitimi: Oryantasyon çalışmasını takiben 50 kursiyere 2 iletişim

öğretmeni, ….. eğitimi verecektir.

5.3 B Eğitimi:

5.4 C Eğitimi:

5.5 D Eğitimi:

6.Sertifika töreni ve Proje Kapanış toplantısının Yapılması: Eğitim faaliyetlerini

takiben 11. ay içerisinde kursiyerlere yetkililerce onaylı “Mesleki Katılım Belgesi”nin

verileceği Sertifika Töreni ve Proje Kapanış Toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıya

engelliler ve aileleri, açılış toplantısında olduğu gibi yerel basın, gazeteler ve

televizyon görevlileri davet edilecek, proje sonuçları sunulacaktır.


7. Sonuç Raporunun Hazırlanması: Proje sonuç raporunun yazılması işlemi 11.

ve 12. ay içerisinde gerçekleştirilecektir.

Madde VIII. Yöntem (en fazla 4 sayfa)

Yapılacak faaliyetleri başarmak için kullanılacak metotlar, uygulamalar ve

süreç yönetimi anlatılır.

(a) Uygulama Yöntemleri

(b) önerilen yöntemlerin seçilme nedenleri

(c) Ortakların (veya diğer kuruluşların) anlatılması

(d) Her ortağın projedeki rolünün açıklanması

(e) Faaliyetin yürütülmesi için önerilen ekip

Proje Ekibi aşağıda yer alan kişi ve kurum/kuruluşlardan oluşacaktır;

A-Proje idari Ekibi

1. Proje Koordinatörü: Projenin sevk ve idaresinden sorumlu olacaktır. Kurumun

bu projesinden tamamen sorumlu olması nedeni ile projede tam zamanlı olarak

görev yapacaktır. Projenin sağlıklı olarak, “sözleşmeye uygun “ yürütülmesi için

gerekli her türlü iç denetimi, genel koordinasyonu sağlayacak ihtiyaçların tedarikinde

görev alarak projenin aksamamasını temin edecektir. Proje ve ihale yürütme ekibi

başkanlığını da yapacaktır.

2. Finans Uzmanı: Proje ön muhasebe işlemlerini takip edecek, toplantı programının

uygulanmasına katkı sağlayarak gerekli iletişime destek olacaktır ve proje mal alımı

ile ilgili ihale dosyalarının hazırlanması hizmetleri ilgili teklif hazırlıkları ve bunlara

bağlı olarak piyasa araştırması yapılması gibi görevler üslenecektir.

3. Eğitim Uzmanı

B- teknik Ekip

1. İletişim Öğretmeni: mesleki eğitimin verilmesi ve uygulamaların yapılmasında

görev alacaktır.

2. B Öğretmeni: B mesleki eğitiminin verilmesi ve uygulamaların yapılmasında

görev alacaktır.

3. C Öğretmeni: c mesleki eğitiminin verilmesi ve uygulamaların yapılmasında

görev alacaktır.

63


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

64

Yıl 1

Madde IX. Projenin süresi ve uygulamayla ilgili faaliyet planı taslağı

Projenin süresi 12 ay olacaktır.

1. Yarıyıl 2. Yarıyıl

Faaliyet 1. Ay 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Hazırlık

Faaliyetleri

1.1 Proje Ekibinin

Oluşturulması

1.2 Proje Alanlarının

ve Ekipmanının

Oluşturulması

1.3 Proje Ekip

Toplantısının

Yapılması

2. Projenin

Kamuoyuna

Tanıtılması

2.1 Proje Açılış

Toplantısının

Yapılması

2.2 Broşür-Afiş-

Duyuru, Web Sitesi

Hazırlanması

3. Katılımcıların

Belirlenmesi

4.Katılımcılarla

Bilgilendirme

Toplantıları

Yapılması

Uygulama

birimi

Proje Ekibi

Proje Ekibi

Proje Ekibi

Proje Ekibi

Proje Ekibi

Proje Ekibi

Proje Ekibi

Proje Ekibi

Proje Ekibi

5. Eğitim Faaliyetleri Proje Ekibi

6.Sertifika Töreni

ve Proje Kapanış

Toplantısının

Yapılması

7. Sonuç Raporunun

Hazırlanması

Madde X. Sürdürülebilirlik (en fazla 3 sayfa)

Proje Ekibi

Proje Ekibi

Sürdürülebilirlik; proje bittikten sonra sonuç ve faaliyetlerinin etkilerinin

halen devam etmesidir.

Ele alınması gerekli üç alt başlık vardır:

(1) Finansal sürdürülebilirlik: hibenin kullanımından sonra faaliyetlerin nasıl

finanse edileceğidir.

örnek: Proje bittikten sonra eğitim ücretleri ve malzeme maliyetleri Ankara

Aydınlıkevler Meslek Lisesi tarafından karşılanacaktır.

(2) Kurumsal boyut: proje bittikten sonra faaliyetlerin devamını sağlayacak bir

yapının ya da yerel sahiplenmenin olup olmayacağıdır.

örnek: Geliştirilen eğitim merkezinin varlığı proje bittikten sonra da devam

edecek, bu yer Altındağ İlçe MEM’e devredilecektir. Proje faaliyetleri buradan sevk ve


idare edilecektir.

(3) Politika boyutu: proje bittikten sonra faaliyetlerin getireceği yapısal etkilerdir.

örnek: Proje İletişim modülünün oluşturulmasını sağlayacaktır. Proje ortakları

bu modüldeki değerleri ve yöntemleri benimseyecek ve bunu bir kurumsal politika

olarak uygulamaya başlayacaklardır.

Madde XI. Mantıksal Çerçeve

Lütfen Başvuru Rehberi Ek C 7 yi doldurunuz.

7 Açıklamaları aşağıdaki adreste

bulabilirsiniz:

http://ec.europa.eu/europeaid/

reports//index_en.pdf

65


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

66

II. PROJE BÜtÇESi

Başvuru Rehberi Ek B’yi doldurun (çalışma dosyası 1: Ek B1 Bütçe). Daha fazla bilgi

için Hibe Başvuru Rehberine bakınız (Bölüm 1.3, 2.1.4 ve 2.2.5).

AYRICA FİYAT TEKLİFLERİ İÇİN BAKINIZ EK B1- FİYAT TEKLİFLERİ

III. BEKLEnEn FinAnSMAn KAYnAKLARI

Proje için beklenen finansman kaynakları hakkında bilgi vermek için, Başvuru

Rehberi Ek B’yi (çalışma dosyası 3) doldurun

Üç farklı tablonun doldurulması gerektiğini unutmayın.

Sağlanan ayni katkıları (eğer varsa) aşağıda sıralayın ve açıklayın (En fazla 1 sayfa).

1. BEnZER PROJE tECRÜBESi

Her proje için en fazla 1 sayfa. Son üç yılda kurum/kuruluşunuz tarafından

yürütülen projeler hakkında ayrıntılı bilgi veriniz.

Bu bilgiler, kurum/kuruluşunuzun hibe talebinde bulunduğu proje ile aynı

sektörde ve karşılaştırılabilir ölçekte projeleri yönetme konusunda, yeterli deneyime

sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

Proje başlığı: Gençler için Eğitim Projesi Sektör (bkz. Bölüm II, 2.2): 11 Eğitim

Projenin

uygulandığı yer

Projenin maliyeti

Lider

kuruluş ya

da ortak

Finansman

sağlayan

donör

kuruluş11

Donör kuruluş

tarafından

sağlanan katkı

tutarı

Türkiye; Ankara 42.790 $ - AB 33.377 $

Projenin hedefi ve sonuçları

tarih (gg/aa/

yyyy ile - gg/

aa/yyyy arası)

01.01.2008 ile

30.06.2009

arası

Projenin genel Hedefi; Toplumda eğitim

hizmetlerinden yoksun kalan en dezavantajlı

gruplardan biri olan okuma yazma bilmeyen 15-25

yaş arası genç kadınların, işlevsel okuma yazma ile

kadın destek eğitimi programı yoluyla Türkiye’nin iki

dezavantajlı ilinde eğitim haklarını kullanmaları ve

eğitime devam etmeleri konusunda desteklenmeleri

hedeflenmiştir. Proje ile 680 doğrudan faydalanana

eğitim, öğretim, bilinçlenme, iletişim ve ağ

oluşturma faaliyetleri yoluyla ulaşılacaktır. Böylece

projenin hedef kitlesi olan 15-25 yaş arası kadınların,

kendi bölgelerinde açık ilköğretim kurumlarına

başvuracak seviyede okuma yazma öğrenmeleri,

eğitim hizmetleri hakkında bilinç ve bu hizmetleri

kullanım becerilerinin artması hedeflenmiştir.

Projenin Sonuçları; Ankara ilinde, 27 yeni eğitici

eğitilmiş, 62 işlevsel okuryazarlık ve kadın destek

ve haklar eğitimi kursu açılarak 1.080 genç kadına

ulaştırılmıştır. Proje kapsamında, Halk Eğitimi

Merkezlerinin yetkilileri II. Kademe okuryazarlık

ve açık ilköğretime devam etme konularında

kurslara gelerek bilgilendirme yapmıştır. Proje ile II.

Kademe kurslarına kayıt yaptıran genç kadın sayısı

artırılmıştır.


Bölüm 11.01 II. BAŞVURU SAHİBİ

EuropeAid ID number 8 Geçerli değil

Kuruluşun adı: Ankara Aydınlıkevler Meslek Lisesi

Burada istenen bilgilerin; yalnızca Kavram Notunda verilenlerle kıyaslandığında

değişiklik ya da eklemeler olması durumunda verilmesi gerekecektir.

(a) KiMLiK

tüzel Kişilik Dosya numarası 10

Kısaltması AAML

Sicil numarası (ya da benzeri) Vergi Sicil No: 9900000

Sicil kayıt tarihi Vergi Sicil Kayıt Tarihi: 01.01.1990

Kayıtlı bulunduğu resmi adres

Kayıtlı bulunduğu ülke 11 /Milliyet 9 T.C.

Kurum/ kuruluşun e-posta adresi aaml@meb.org.tr

telefon numarası: ülke kodu+ şehir kodu +

numara

Faks numarası: ülke kodu+ şehir kodu +

numara

İrfan Baştuğ Mah. Aydınlıkevler / Ankara

+90 0312 222 22 22

+90 0312 222 22 22

Kurum/ kuruluşun web adresi www.aaml.meb.org.tr

8 Uygun değil

9 Bireyler için. Kılavuzun 2.1 no.lu

maddesi kapsamında verilen

ülkelerden birinde değil ise, lütfen

yerini gerekçelendirin.

10 Eğer başvuru sahibi Avrupa

Komisyonu ile bir sözleşme imzalamışsa.

11 Örgütler için. Kılavuzun 2.1

no.lu maddesi kapsamında verilen

ülkelerden birinde değil ise, lütfen

yerini gerekçelendirin.

67


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

10 Belirtilenlerden yalnızca birini

işaretleyiniz.

14 Lütfen şunları belirtin: 1) kuruluş

tüzüğünde (ya da benzeri bir

belgede) tanımlandığı üzere,

kuruluşunuzun faaliyet gösterdiği

sektör: Kamu (tarafından kuruluşmuş

ya da bir kamu kuruluşu

tarafından finanse edilen) YA DA

Özel (özel teşebbüs/ kuruluş ya da

özel bir kuruluş tarafından finanse

edilen); 2) ilgili sütunda, kuruluşun

ait olduğu kategori (YALNIZCA TEK

BİR SEÇENEĞİ İŞARETLEYİN).

68

(b) PROFiL

Yasal Statüsü MEB’e bağlı Kamu Eğitim –Öğretim Kurumu

Kar amaçlı

StK

Değer tabanlı 10

Kuruluşunuz başka bir

kuruluşla bağlantılı mıdır?

2.1.

Kategori

Kategori 14

• Evet

• Hayır

• Evet

• Hayır

• Siyasal

• Dinsel

• İnsani

• Tarafsız

Kamu

• Kamu Yönetimi

• Egemen Devletlerin merkezi

olmayan temsilcileri

• Uluslararası Kuruluş

• Yargı Kuruluşu

• Yerel Yönetim

• Uygulama Ajansı

• Üniversite/ Eğitim

• Araştırma Enstitüsü

• Düşünce Kuruluşu

• Vakıf

• Dernek

• Medya

• Ağ/ Federasyon

• Meslek Kuruluşu ve/ veya

Sanayi Kuruluşu

• Sendika

• Kültür Örgütü

• Ticaret Örgütü

• Evet ebeveyn kuruluşu:

(Lütfen EuropeAid ID’sini

yazın:…………………………)

• Evet bağlı kuruluşu(ları)

• Hayır bağımsız

özel

� Uygulama Ajansı

� Üniversite/ Eğitim

� Araştırma Enstitüsü

� Düşünce Kuruluşu

� Vakıf

� Dernek

� Medya

� Ağ/ Federasyon

� Meslek Kuruluşu ve/ veya

Sanayi ve Ticaret Odası

� Sendika

� Kültür Örgütü

� Ticaret Örgüt

� Diğer Hükümet Dışı Aktör


2.2.

Sektör(ler) 11

• 11 Eğitim

• 111 Eğitim, seviye belirtilmemiş

• 11110 Eğitim Politikaları& İdaresi ve Yönetim

• 11120 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri

• 11130 Öğretmen Eğitimi

• 11182 Eğitimi Araştırma

• 112 İlköğretim

• 11220 İlköğretim

• 11230 Gençler ve yetişkinler için temel yaşam becerileri

• 11240 Erken çocukluk eğitimi

• 113 Orta Öğretim

• 11320 Orta Öğretim

• 11330 Mesleki Eğitim

• 114 Yüksek Öğrenim

• 11420 Yüksek Öğrenim

• 11430 İleri Düzey Teknik ve Yönetim Eğitimi

• 12 Sağlık

• 121 Sağlık Genel

• 12110 Sağlık Politikaları&İdaresi ve Yönetim

• 12181 Tıbbi eğitim/Öğretim

• 12182 Tıbbi Araştırma

• 12191 Tıp Hizmetleri

• 122 Temel Sağlık

• 12220 Temel Sağlık Hizmetleri

• 12230 Temel Sağlık Altyapısı

• 12240 Temel Beslenme

• 12250 Bulaşıcı Hastalık Kontrolü

• 12261 Sağlık Eğitimi

• 12281 Sağlık Personeli Gelişimi

• 13 Nüfus Programları

• 130 Nüfus politikaları/ programları ve üreme sağlığı

• 13010 Nüfus Politikaları& İdaresi ve Yönetim

• 13020 Üreme Sağlığı Hizmetleri

• 13030 Aile Planlaması

• 13040 Std Kontrolü HIV /Aids dahil

• 13081 Nüfus Personeli Gelişimi & üreme sağlığı

• 14 Su Rezervleri ve Sanitasyon

• 140 Su Rezervleri ve Sanitasyon

• 14010 Su Kaynakları& İdaresi ve Yönetim

• 14015 Su Kaynaklarını Koruma

• 14020 Su Rezervleri ve Sanitasyon-Büyük sistemler

• 14030 Temel İçme Suyu Rezervleri ve Temel Sanitasyon

• 14040 Akarsu Gelişimi

• 14050 Atık Yönetimi /Atık

• 14081 Su Rezervleri ve Sanitasyon eğitimi/öğretimi

• 15 Hükümet ve Sivil Toplum

11 Lütfen, kuruluşunuzun son

yedi yılda ağırlıklı olarak faaliyet

gösterdiği sektörleri işaretleyin.

Bu sınıflandırma OECD’nin DAC

listesinden alınmıştır.

69


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

70

• 151 Hükümet ve Sivil Toplum, genel

• 15110 Ekonomik ve gelişim politikası/planlaması

• 15120 Kamu sektörü mali yönetimi

• 15130 Yasal ve yargısal gelişim

• 15140 Hükümet idaresi

• 15150 Sosyal toplumun güzçlendirilmesi

• 15161 Seçimler

• 15162 İnsan Kaynakları

• 15163 Bağımsız Bilgi Akışı

• 15164 Kadın eşitliği kurum ve kuruluşları

• 152 Çatışmayı önleme, çözüm, barış ve güvenlik

• 15210 Güvenlik sistemi yönetimi ve reformu

• 15220

Toplum barışını sağlama, çatışmayı önleme ve

çözüm

• 15230 Çatışması sonrası barışı sağlama (BM)

• 15240 Yeniden entegrasyon ve SALW kontrolü

• 15250 Kara mayını temizleme

• 15261 Çocuk askerler (önleme ve terhis)

• 16 Diğer Sosyal Altyapı ve Hizmetleri

• 16010 Sosyal/refah hizmetleri

• 16020 İstihdam politikası, idaresi ve yönetimi

• 16030 İskan politikası, idaresi ve yönetimi

• 16040 Düşük maliyetli iskan

• 16050 Temel sosyal hizmetlerle ilgili çoklu sektor yardımı

• 16061 Kültür ve yeniden oluşum

• 16062 İstatistiki kapasite oluşturma

• 16063 Narkotik kontrolü

• 16064 HIV/AIDS sosyal azaltma

• 21 Ulaştırma ve Depolama

• 210 Ulaştırma ve Depolama

• 21010 Ulaştirma Politikası idaresi ve yönetimi

• 21020 Karayolları ulaşım

• 21030 Trenyolları ulaşım

• 21040 Deniz yolu ulaşım

• 21050 Hava Yolu Ulaşım

• 21061 Depolama

• 21081 Ulaşım ve Depolama Eğitimi ve Öğretimi

• 22 İletişim

• 220 İletişim

• 22010 İletişim Politikası idaresi ve yönetimi

• 22020 Telekomunikasyon

• 22030 Radyo/TV/Yazılı Basın

• 22040 Bilgi ve İletişim Teknolojileri

• 23 Enerji

• 230 Enerji oluşumu ve tedariki

• 23010 Enerji Politikası idaresi ve yönetimi

• 23020 Güç Oluşumu/Yenilenemeyen Kaynaklar

• 23030 Güç Oluşumu/Yenilenebilen Kaynaklar

• 23040 Elektrik Transferi/Dağıtımı


• 23050 Gaz dağıtımı

• 23061 Akaryakıt Santralleri

• 23062 Gaz Santralleri

• 23063 Kömür Santralleri

• 23064 Nükleer Güç Santralleri

• 23065 Hidro elekrik Santralleri

• 23066 Jeotermal Santraller

• 23067 Güneş enerjisi

• 23068 Rüzgar Gücü

• 23069 Okyanus gücü

• 23070 Biomass

• 23081 Enerji eğitimi/öğretimi

• 23082 Enerji araştırmaları

• 24 Bankacılık ve Finnasman Hizmetleri

• 240 Bankacılık ve Finansman Hizmetleri

• 24010 Finansman Politikaları&İdaresi ve Yönetim

• 24020 Finans kuruluşları

• 24030 Resmi Sektör Finans Kuruluşları

• 24040 Gayri Resmi/Yarı resmi Sektör Finans Aracı Kurumları

• 24081 Bankacılık ve finansman hizmetleri eğitimi

• 25 İş ve diğer hizmetler

• 250 İş ve diğer hizmetler

• 25010 İş destek hizmetleri ve kurumları

• 25020 Özelleştirme

• 31 Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık

• 311 Tarım

• 31110 Tarım Politikaları&İdaresi ve Yönetim

• 31120 Zırai Gelişim

• 31130 Zirai Toprak Kaynakları

• 31140 Zirai Su Kaynakları

• 31150 Zirai girdiler

• 31161 Tarım ürünleri yetiştirme

• 31162 Endüstriyel ürünler/ihraç ürünleri

• 31163 Hayvancılık

• 31164 Tarım reformu

• 31165 Alternatif tarım gelişimi

• 31166 Zirai genişleme

• 31181 Ziraat eğitimi/öğretimi

• 31182 Tarım Araştırmaları

• 31191 Zirai hizmetler

• 31192 Bitki ve hasat sonrası koruma ve haşare kontrol

• 31193 Zirai finansman hizmetleri

• 31194 Tarımsal işbirlikçiler

• 31195 Hayvancılık/Veterinerlik hizmetleri

• 312 Ormancılık

• 31210 Ormancılık Politikası & İdari Yönetimi

• 31220 Ormancılığın Geliştirilmesi

• 31261 Yakıt odun/kömür

71


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

72

• 31281 Ormancılık eğitimi/öğretimi

• 31282 Ormancılık araştırmaları

• 31291 Ormancılık hizmetleri

• 313 Balıkçılık

• 31310 Balıkçılık Politikası & İdari Yönetimi

• 31320 Balıkçılığın geliştirilmesi

• 31381 Balıkçılık eğitimi/öğretimi

• 31382 Balıkçılık araştırmaları

• 31391 Balıkçılık hizmetleri

• 32 Endüstri, Madencilik ve İnşaat

• 321 Endüstri

• 32110 Endüstri Politikası & İdari Yönetimi Mgmt

• 32120 Endüstriyel gelişme

• 32130 Küçük ve orta-ölçekli işletmelerin (KOBİ) geliştirilmesi

• 32140 Pamuk endüstrisi ve el işlemeciliği

• 32161 Tarım endüstrileri

• 32162 Ormancılık endüstrileri

• 32163 Tekstil – Deri & İkameleri

• 32164 Kimyasallar

• 32165 Gübre bitkileri

• 32166 Çimento/ kireç/alçı

• 32167 Emerji imalatı

• 32168 Kozmetik üretimi

• 32169 Basit metel endüstrileri

• 32170 Demir-dışı metal endüstrileri

• 32171 Mühendislik

• 32172 Ulaşım ekipmanları endüstrisi

• 32182 Teknolojik araştırma ve geliştirme

• 322 Mineral kaynakları ve madencilik

• 32210 Mineral/Madencilik Politikası & ve İdari Yönetimi

• 32220 Mineral Araştırması ve Keşfi

• 32261 Kömür

• 32262 Yağ ve gaz

• 32263 Demirli metalller

• 32264 Demir-dışı metaller

• 32265 Değerli metalller/malzemeler

• 32266 Endüstriyel mineraller

• 32267 Gübre mineralleri

• 32268 Açık deniz mineralleri

• 323 İnşaat

• 32310 İnşaat Politikası & ve İdari Yönetimi

• 33 Ticaret ve Turizm

• 331 Ticaret politikası ve düzenlemeleri

• 33110 Ticaret Politikası & ve İdari Yönetimi

• 33120 Ticareti kolaylaştırma

• 33130 Bölgesel ticaret anlaşmaları

• 33140 Çok taraflı ticaret görüşmeleri

• 33181 Ticaret eğitimi & öğretimi


• 332 Turizm

• 33210 Turizm Politikası & ve İdari Yönetimi

• 41 Genel Çevre Koruması

• 410 Genel çevre koruması

• 41010 Çevre Politikası & ve İdari Yönetimi

• 41020 Biyosferin korunması

• 41030 Biyo-çeşitlilik

• 41040 Yer Koruma

• 41050 Sel Koruması/Kontrolü

• 41081 Çevre eğitimi/öğretimi

• 41082 Çevre araştırması

• 43 Diğer çoklusektörler

• 430 Diğer çoklusektörler

• 43010 Çoklusektörler Yardımı

• 43030 Kentsel Gelişim ve Yönetim

• 43040 Kırsal Kalkınma

• 43050 Tarım-dışı alternatif kalkınma

• 43081 Çoklusektöe eğitimi/öğretimi

• 43082 Araştırma kuruluşları/bilimsel kuruluşlar

• 51 Genel Bütçe Desteği

• 510 Genel bütçe desteği

• 51010 Genel bütçe desteği

• 52 Gelişim gıda yardımı/gıda güvenliği

• 520 Gelişim gıda yardımı/gıda güvenliği yardımı

• 52010 Gıda Yardımı/Gıda Güvenliği Programları

• 53 Diğer ticari mal yardımları

• 530 Diğer ticari mal yardımları

• 53030 İthalat desteği (sermaye malları)

• 53040 İthalat desteği (ticari mallar)

• 60 Borca ilişkin faaliyetler

• 600 Borca ilişkin faaliyetler

• 60010 Borca ilişkin faaliyetler

• 60020 Borç affı

• 60030 Çoktaraflı borç indirimi

• 60040

Borcun yeni ödeme planına bağlanması ve yeniden

finasman

• 60061 Kalkınma amaçlı borç takası

• 60062 Diğer borç takası

• 60063 Borç geri satın alımı

• 72 Olağanüstü durum ve felaket yardımları

• 720 Olağanüstü durum ve felaket yardımları

• 72010 Maddi yardım ve hizmetler

• 72040 Olağanüstü durum gıda yardımı

• 72050

Yardımların koordinasyonu; koruma ve destek

hizmetleri

• 73 Yeniden yapılanma yardımları ve rehabilitasyon

• 730 Yeniden yapılanma yardımları ve rehabilitasyon

• 73010 Yeniden yapılanma yardımları ve rehabilitasyon

• 74 Felaketten korunma ve hazırlıklı olma

• 740 Felaketten korunma ve hazırlıklı olma

73


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

74

• 74010 Felaketten korunma ve hazırlıklı olma

• 91 Bağışçıların idari masrafları

• 910 Bağışçıların idari masrafları

• 91010 Idari masraflar

• 92 STK’lara destek

• 920 STK’lara destek

• 92010 Ulusal STK’lara destek

• 92020 Uluslararası STK’lara destek

• 92030 Yerel ve Bölgesel STK’lara destek

• 93 Mülteciler

• 930 Mülteciler (bağış veren ülkelerde)

• 93010 Mülteciler (bağış veren ülkelerde)

• 99 Ayrılmamış/belirlenmemiş

• 998 Ayrılmamış/belirlenmemiş

• 99810 Belirlenemeyen sektörler

� 99820 Kalkınma Bilincinin desteklenmesi

2.3. Hedef grup(lar)

• Herkes

• Çocuk askerler

• Çocuklar (18 yaşından küçük)

• Topluluk esaslı örgüt(ler)

• Tüketiciler

• Engelli kişiler

• Uyuşturucu bağımlıları

Eğitim kurum ve kuruluşları (okul, üniversite)

• Yaşlılar

• Hastalıktan etkilenen kişiler (Sıtma, Tüberküloz, HIV/AIDS)

• Yerli halklar

• Yerel yönetim

• Göçmenler

• Sivil Toplum Kuruluşları

• Tutuklular

• Mesleki kategori

• Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler

• Araştırma kuruluşları/ araştırmacılar

• KOBİ

• Öğrenciler

• Kentsel yoksulluk bölgelerinde yaşayanlar

• Çatışma ve afet mağdurları

• Kadınlar

• Gençler

• Diğer (lütfen belirtin): ……………………………..


PROJE YönEtME VE UYgULAMA KAPASitESi

3.1. Sektör esasındaki deneyim (2.2 altında işaretlenen her bir sektör için.)

Sektör Deneyim (yıl)

11230 Gençler

ve Yetişkinler

için Temel

Yaşam Becerileri

• 1 yıldan az

• 1 ile 3 yıl arası

• 4 ile 7 yıl arası

• 7 yıldan fazla

• 1 yıldan az

• 1 ile 3 yıl arası

• 4 ile 7 yıl arası

• 7 yıldan fazla

• 1 yıldan az

• 1 ile 3 yıl arası

• 4 ile 7 yıl arası

• 7 yıldan fazla

Son 7 yıl

içerisindeki

deneyim

• 1 yıldan az

• 1 ile 3 yıl arası

• 4 ile 7 yıl arası

• 7 yıldan fazla

• 1 yıldan az

• 1 ile 3 yıl arası

• 4 ile 7 yıl arası

• 7 yıldan fazla

• 1 yıldan az

• 1 ile 3 yıl arası

• 4 ile 7 yıl arası

• 7 yıldan fazla

Son 7 yıl

içerisindeki Proje

Sayısı

• 1 ile 5 arası

• 6 ile 10 arası

• 11 ile 20 arası

• 21 ile 50 arası

• 51 ile 200 arası

• 200 ile 500 arası

• 500’den fazla

• 1 ile 5 arası

• 6 ile 10 arası

• 11 ile 20 arası

• 21 ile 50 arası

• 51 ile 200 arası

• 200 ile 500 arası

• 500’den fazla

• 1 ile 5 arası

• 6 ile 10 arası

• 11 ile 20 arası

• 21 ile 50 arası

• 51 ile 200 arası

• 200 ile 500 arası

• 500’den fazla

Son 7 yıl

içerisindeki Tahmini

Miktar

(bin Avro)

• 1’den az

• 1 ile 5

• 5 ile 20 arası

• 20 ile 50 arası

• 50 ile 100 arası

• 100 ile 300 arası

• 300 ile 1.000 arası

• 1000

• Bilinmiyor

• 1’den az

• 1 ile 5

• 5 ile 20 arası

• 20 ile 50 arası

• 50 ile 100 arası

• 100 ile 300 arası

• 300 ile 1.000 arası

• 1000

• Bilinmiyor

• 1’den az

• 1 ile 5

• 5 ile 20 arası

• 20 ile 50 arası

• 50 ile 100 arası

• 100 ile 300 arası

• 300 ile 1.000 arası

• 1000

• Bilinmiyor

75


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

76

3.2. Coğrafi Konum Deneyimi (ülke ya da bölge)

Coğrafi

Konum

Deneyimi

(ülke ya da

bölge)

Ankara

Deneyim (yıl)

• 1 yıldan az

• 1 ile 3 yıl

arası

• 4 ile 7 yıl

arası

• 7 yıldan

fazla

• 1 yıldan az

• 1 ile 3 yıl

arası

• 4 ile 7 yıl

arası

• 7 yıldan

fazla

• 1 yıldan az

• 1 ile 3 yıl

arası

• 4 ile 7 yıl

arası

• 7 yıldan

fazla

Son 7 yıl

içerisindeki

deneyim

• 1 yıldan az

• 1 ile 3 yıl arası

• 4 ile 7 yıl arası

• 7 yıldan fazla

• 1 yıldan az

• 1 ile 3 yıl arası

• 4 ile 7 yıl arası

• 7 yıldan fazla

• 1 yıldan az

• 1 ile 3 yıl arası

• 4 ile 7 yıl arası

• 7 yıldan fazla

Son 7 yıl

içerisindeki Proje

Sayısı

• 1 ile 5 arası

• 6 ile 10 arası

• 11 ile 20 arası

• 21 ile 50 arası

• 51 ile 200 arası

• 200 ile 500 arası

• 500’den fazla

• 1 ile 5 arası

• 6 ile 10 arası

• 11 ile 20 arası

• 21 ile 50 arası

• 51 ile 200 arası

• 200 ile 500 arası

• 500’den fazla

• 1 ile 5 arası

• 6 ile 10 arası

• 11 ile 20 arası

• 21 ile 50 arası

• 51 ile 200 arası

• 200 ile 500 arası

• 500’den fazla

Sektörlere ve coğrafi bölgelere göre deneyim tablosu:

Sektör(ler)

(2.2’de seçildiği gibi)

11230 Gençler ve Yetişkinler İçin Temel Yaşam

Becerileri

Son 7 yıl içerisindeki

Tahmini Miktar

(bin Avro)

• 1’den az

• 1 ile 5

• 5 ile 20 arası

• 20 ile 50 arası

• 50 ile 100 arası

• 100 ile 300 arası

• 300 ile 1.000 arası

• 1000

• Bilinmiyor

• 1’den az

• 1 ile 5

• 5 ile 20 arası

• 20 ile 50 arası

• 50 ile 100 arası

• 100 ile 300 arası

• 300 ile 1.000 arası

• 1000

• Bilinmiyor

• 1’den az

• 1 ile 5

• 5 ile 20 arası

• 20 ile 50 arası

• 50 ile 100 arası

• 100 ile 300 arası

• 300 ile 1.000 arası

• 1000

• Bilinmiyor

Coğrafi bölgeler (ülke ya da bölge, daha önce

tanımlandığı gibi)

İç Anadolu, Ankara


3.3 Kaynaklar

3.3.1. Mali Bilgiler. Lütfen aşağıdaki bilgileri, kar ve zarar hesabına ve kurum/

kuruluşunuzun bilançosuna göre doldurunuz.(Bin Avro üzerinden)

Yıl Gelirler Net Kazanç

Toplam

Bilanço veya

Bütçe

Öz sermaye

Orta ve Uzun

Vadeli Borçlar

Kısa

Vadeli

Borçlar

(< 1 yıl)

N-1 190.40 190.40 242.89 205.72 - 37.17

3.3.2. Finansman kaynakları (lütfen kuruluşun gelir kaynağını/ kaynaklarını

işaretleyin ve istenen bilgileri doldurun)

Yıl Kaynak

Oran (belirli bir yıl

için toplam oran

%100 olmalıdır)

N-1 • Avrupa Komisyonu Uygun değil

N-1 • AB’ye Üye Ülke Kamu Kurumları Uygun değil

N-1 • Üçüncü Ülke Kamu Kurumları Uygun değil

N-1 • Birleşmiş Milletler Uygun değil

N-1 • Diğer Uluslararası Kuruluş(lar) Uygun değil

N-1 • Özel Sektör Uygun değil

N-1 • Üyelik aidatları

N-1 • Diğer (lütfen belirtin):Kamu desteği %100 Uygun değil

N-1 Toplam %100 Uygun değil

Aidat ödeyen üye sayısı

(yalnızca üyelik aidatı

kaynağı için)

3.3.3. Personel sayısı (tam zamanlı) (lütfen personel türüne göre ilgili

seçeneği işaretleyin):

Personel türü Ücretli Ücretsiz

Genel Merkez personeli: Genel Merkezde • < 10

• < 10

istihdam

yerleşik)

edilen (Gelişmiş ülkelerde

• > 10 ve < 50

• > 10 ve < 50

• > 50 ve < 100 • > 50 ve < 100

Genel Merkez personeli: Genel Merkezde

istihdam edilen (Gelişmekte olan ülkelerde

yerleşik)

Yerel personel: yerel düzeyde istihdam

edilen (Gelişmekte olan ülkelerde yerleşik)

• > 100

• Uygun değil

• < 10

• > 10 ve < 50

• > 50 ve < 100

• > 100

• Uygun değil

• < 10

• > 10 ve < 50

• > 50 ve < 100

• > 100

• Uygun değil

• > 100

• Uygun değil

• < 10

• > 10 ve < 50

• > 50 ve < 100

• > 100

• Uygun değil

• < 10

• > 10 ve < 50

• > 50 ve < 100

• > 100

• Uygun değil

77


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

78

KURULUŞUnUZUn YönEtiM KURULU ÜYELERinin LiStESi

Sayın

……

Sayın

…….

Sayın

…….

Adı Mesleği Görevi Uyruğu

Kurulda görev

süresi (yıl)

Müdür Okul Müdürü T.C. 3

Müdür

Yardımcısı Müdür Yardımcısı

Müdür

Yardımcısı

T.C. 3

Müdür Yardımcısı T.C. 3


Bölüm 11.04

III. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATIlAN ORTAKlARI

ORtAKLARLA iLgiLi BiLgiLER

Bu bölüm; Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.2’de yapılan tanıma uygun her ortak

kuruluş için doldurulacaktır. Anılan bölümde tanımlanmış bulunan iştirakçilerden

bahsedilmesine gerek yoktur. Ortaklarınızın sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda

çoğaltarak kullanınız.

1. Ortak

EuropeAid ID numarası 12 Geçerli değil

tam yasal adı Ankara İletişim Meslek Lisesi

Sicil kayıt tarihi

1979

Kayıt Yeri

Ankara

Yasal statüsü 13 Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Kamu Kurumu

Kayıtlı bulunduğu resmi adres 14 Reyhan Cad. No:26 38010 Altındağ/Ankara

Kayıtlı bulunduğu ülke 15 /Milliyet 16 T.C.

Bağlantı kurulacak kişi ……..

telefon numarası: ülke kodu+şehir kodu

+ numara

Faks numarası: ülke kodu+şehir kodu +

numara

+90 0312 222 22 22

+90 0312 222 22 22

+90 0312 222 22 22

E-posta adresi 111222@meb.k12.tr

Personel sayısı 80

Diğer ilgili kaynaklar

teklif edilen projenin

uygulanmasındaki rolü itibarı ile

benzer proje tecrübesi

Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi

teklif edilen projenin

hazırlanmasındaki rolü ve katılımı

teklif edilen projenin

uygulanmasındaki rolü ve katılımı

LDV, Comenous, Grundving, Youth Proje Çalışmaları(8

ayrı tamamlanmış proje deneyimi)

Başvuru sahibi ile Ortak, ortaklaşa LdV Projesi

yürütmüştür.

Öngörülen eğitim faaliyetlerinin planlanmasıprogramlanması

ve tüm hazırlık faaliyetlerindeki gönüllü

desteğidir.

Eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tanıtım,

belge düzenlemesi vb. tüm aşamalarda aktif olarak yer

alacaktır.

önemli: Ortaklık Beyannamesi, Başvuru Sahibi ve her bir ortak tarafından ayrı ayrı imzalanıp

tarih atılmış olarak doldurulmalı ve başvuru formuna eklenmelidir.

12 Geçerli değil

13 Örneğin, kâr amacı gütmeyen,

kamu kurum/ kuruluşu, uluslararası

kuruluş, vb.

14 Rehberde 2.1.1’de belirtilen

ülkelerin dışında bir başka ülkede

kayıtlıysa, bunun gerekçesini

açıklayın.

15 Örgütler için.

16 Bireyler için.

79


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

80

ORtAKLIK BEYAnnAMESi

Ortaklık, Sözleşme Makamı tarafından finansmanı sağlanmakta olan projenin

üstlenilmesi konusunda iki veya daha çok kuruluşun sorumluluk paylaşımını

içeren, kayda değer çapta ortak çalışma ve işbirliğidir. Projenin sorunsuz bir şekilde

yürütülebilmesi açısından Sözleşme Makamı, tüm ortakların aşağıda belirtilen iyi

ortaklık prensiplerini kabul etmesini beklemektedir.

1. Tüm Ortaklar Başvurunu Formunun Sözleşme Makamına teslim edilmesinden

önce formu okumuş ve projedeki rollerini anlamış olmalıdırlar.

2. Tüm Ortaklar Standart Hibe Sözleşmesini okumuş ve hibe verildiği takdirde

Sözleşme çerçevesinde yükümlülüklerinin neler olacağının bilincinde olacaklardır.

Tüm Ortaklar, asıl ortak olan Başvuru Sahibine Sözleşme Makamı ile sözleşme

imzalama ve projenin uygulanması ile ilgili tüm işlerde Sözleşme Makamı karşısında

kendilerini temsil etme yetkisi verirler.

3. Başvuru Sahibi ortaklarıyla düzenli olarak görüşerek onları projenin

durumundan haberdar edecektir.

4. Tüm Ortaklar, Sözleşme Makamına sunulan teknik ve mali raporların

kopyalarını almalıdır.

5. Projeye ilişkin önemli değişiklik teklifleri (örneğin faaliyetler, ortaklar) Sözleşme

Makamına sunulmadan önce tüm Ortaklar tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Böyle

bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, Başvuru Sahibi, değişiklik tasarılarını onay için

Sözleşme Makamına sunarken bu durumu bildirmekle yükümlüdür.

6. Faydalanıcının merkez bürosunun projenin uygulanacağı ülkede bulunmadığı

durumlarda, Ortaklar proje sonlanmadan önce proje için AB hibesi ile satın alınan

ekipman, araç ve malzemelerin projenin yerel ortakları ve son faydalanıcıları arasında

eşit bir şekilde paylaşımı konusunda anlaşmalıdır.

Sözleşme Makamına sunulan teklifin içeriğini okuyarak onaylamış bulunuyorum.

İyi ortaklık prensiplerine uyacağımı taahhüt ederim.

Adı ve Soyadı: ……….

Kurum/Kuruluş: Ankara İletişim Meslek Lisesi

Pozisyonu/Görevi:

İmza:

Okul Müdürü

Tarih ve Yer: 18.05.2009


Bölüm 11.03

IV. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATIlAN İŞTİRAKÇİlERİ

Bu bölüm; Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.2’de yapılan tanıma uygun her iştirakçi

kuruluş için doldurulmalıdır. İştirakçilerinizin sayısına göre bu tabloyu gereken

sayıda çoğaltarak kullanınız.

tam yasal adı

EuropeAid ID numarası 17

Kayıtlı bulunduğu ülke

Yasal statüsü 18

Kayıtlı bulunduğu resmi adres

Bağlantı kurulacak kişi

telefon numarası: : ülke kodu+şehir kodu

+ numara

Faks numarası: : ülke kodu+şehir kodu +

numara

E-posta adresi

Personel sayısı

Diğer ilgili kaynaklar

teklif edilen projenin

uygulanmasındaki rolü itibarı ile

benzer proje tecrübesi

Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi

teklif edilen projenin

hazırlanmasındaki rolü ve katılımı

Teklif edilen projenin uygulanmasındaki

rolü ve katılımı

1. İştirakçi

17 Geçerli değil

18 Örneğin, kâr amacı gütmeyen,

kamu kurum/ kuruluşu, uluslararası

kuruluş, vb

81


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

19 Örgütler için

2� Eğer başvuru sahibi Avrupa

Komisyonu ile bir sözleşme imzalamışsa.

21 Örneğin, kâr amacı gütmeyen,

kamu kurum/ kuruluşu, uluslararası

kuruluş, vb.

82

Bölüm 11.07

iDARi BiLgiLER

V. KONTROl lİSTESİ

CFCU/2007 tR 05 IPO 001/LLL

02HAYAt BOYU öĞREnMEnin DEStEKLEnMESi HiBE PROgRAMI

Başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler

tarafından doldurulacak

Başvuru sahibinin adı Ankara Aydınlıkevler Meslek Lisesi

EuropeAid ID numarası Geçerli değil

Kayıtlı bulunduğu ülke 19 ve kayıt

tarihi

Türkiye 26.08.1999

tüzel Kişilik dosya numarası 20 Geçerli değil

Yasal statü 21 MEB’e bağlı Kamu Eğitim Öğretim Kurumu

1. Ortak

İsim/EuropeAid ID numarası:

Uyruk/Kayıtlı bulunduğu ülke: T.C.

Yasal statü: MEB’e bağlı Kamu Eğitim Öğretim Kurumu

(Ankara İletişim Meslek Lisesi)


Başvuru sahibi tarafından

doldurulacak

PROJEniZi gönDERMEDEn önCE, AŞAĞIDAKi MADDELERin HER BiRinin tAMAMLAnDIĞInI VE BAŞVURUnUZUn AŞAĞIDAKi

KRitERLERE UYgUn OLDUĞUnU KOntROL EDiniZ:

Evet Hayır

KISIM 1 (iDARi)


1. Bu teklif Çağrısı için yayınlanan doğru Hibe Başvuru Formu kullanılmıştır.

2.Başvuru sahibi tarafından Deklarasyon doldurulmuş ve imzalanmıştır. •

3. Proje, ingilizce veya türkçe olarak yazılmıştır. •

4. Proje 1 asıl ve 2 suret olarak sunulmuştur. •

5. Proje teklifi ve ekleri elektronik formatta (CD-ROM) sunulmuştur. •

6. Her bir ortak ortaklık beyannamesini doldurup imzalamış ve bu beyannameler Başvuru Formuna eklenmiştir. •

7. Bütçe, istenen formatta ve Avro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna eklenmiştir. •

8. Mantıksal Çerçeve doldurulmuş ve Başvuru Formuna eklenmiştir. •

9. Proje ön teklif formu 4 sayfadan fazla olmayacak şekilde doldurulmuş ve 10 font Arial formatında basılmıştır. •

10. Proje özeti, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve ingilizce olarak eklenmiştir. (Başvuru türkçe yapıldıysa) •

11. Yedek Akçe karşılıkları, projenin doğrudan uygun maliyetleri ara toplamının %5‘inden fazla değildir.(Bütçe başlığı 7) •

12. genel idari giderler projenin toplam doğrudan uygun maliyetlerinin %7’sinden fazla değildir. (Bütçe başlığı 9) •

13. Ekipman ve tedarikler doğrudan uygun maliyetlerinin alt toplamının %15’inden fazla değildir. •

14. Proje koordinatörü ve diğer proje personelinin özgeçmişleri AB formatında projedeki rollerini gösterecek şekilde eklenmiştir. •

KISIM 2 (UYgUnLUK)


15. Proje süresi 12 ay (izin verilen azami süre) veya daha kısadır.

16. Proje süresi 10 ay (izin verilen asgari süre) veya daha uzundur. •

17. talep edilen hibe tutarı 50.000 AVRO (izin verilen asgari tutar) veya daha fazladır. •

18. talep edilen hibe tutarı 150.000 AVRO (izin verilen azami tutar) veya daha azdır. •

19. talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin % 80’nine eşit veya daha fazladır (izin verilen asgari oran). •

20. talep edilen hibe tutarı projenin toplam uygun maliyetinin % 90’nına eşit veya daha azdır (izin verilen azami oran). •

83


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

84

Bölüm 11.05

VI. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Başvuru Sahibini ve her bir ortağı temsil ve ilzama yetkili kişi olarak aşağıda imzası bulunan

ben, başvuru sahibi adına,

� başvuru sahibinin Başvuru Rehberi 2. Bölümde belirtilen finansman kaynaklarını ve

profesyonel yeterlik ve niteliği haiz olduğunu;

� başvuru sahibinin hibe başvur u formunda yer alan ortaklık beyannamesindeki

yükümlülüklerini yerine getireceğini ve iyi ortaklık prensiplerine uyacağını;

� projenin ortaklarla birlikte hazırlanması, yönetimi ve uygulanmasından doğrudan

başvuru sahibinin sorumlu olduğunu ve aracı olarak hareket etmediğini;

� başvuru sahibi ve ortaklarının Avrupa Komisyonu dış faaliyetler kapsamındaki

sözleşme usullerine ilişkin Uygulama Rehberi http://ec.europa.eu/europeaid/work/

procedures/index_en.htm) Internet adresinde mevcuttur: Bölüm 2.3.3’de sıralanan ve

ihalelere katılmalarına engel teşkil eden kategorilerden herhangi birine girmediğini; ayrıca,

bu durumda olup da ihaleye katılmamız halinde Uygulama Rehberi Bölüm 2.3.5 hükümleri

uyarınca diğer ihalelerden men edilebileceğimizi bildiğimizi ve kabul ettiğimizi;

� başvuru sahibinin her bir ortağın (varsa) hibe almaya hak kazanması halinde, Başvuru

Rehberi Bölüm 2.4’de tanımlanan des tekleyici belgeleri talep üzerine derhal teslim edecek

durumda olduğunu;

� başvuru sahibi ve her bir ortağın (varsa) Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1 ve 2.1.2’de

belirtilen ölçütlere göre başvuruda bulunmaya uygun olduklarını;

� başvuru sahibinin hibe için önerilmesi halinde, Başvuru Rehberine ek (Ek F) standart

Hibe Sözleşmesinde belirtilen sözleşme hükümlerini kabul ettiğini;

� başvuru sahibi ve ortaklarının, Topluluğun mali çıkarlarının korunması amacıyla

gerektiğinde kişisel bilgilerinin uluslararası denetim kuruluşlarına, Avrupa Sayıştayına, Mali

Usulsüzlükler Kuruluna ya da Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisine gönderilebileceğini

bildiklerini;

Son 12 aylık süre içerisinde Avrupa Kurumlarına, Avrupa Kalkınma Fonuna (EDF) ve Üye

Ülkelere aşağıda sıralanan hibe başvurularının yapıldığını (ya da yapılmak üzere olduğunu):


başvuru sahibinin, finansman sağlamak amacıyla Avrupa Komisyonunun diğer birimlerine

ya da Topluluğa bağlı kurum ve kuruluşlara aynı proje teklifini sunması ve bu teklifin

Sözleşme Makamına teslim edilmesinden sonra diğer kuruluşlardan birinin teklifi onaylayarak

finansman sağlaması durumunda, gecikmeksizin Sözleşme Makamını bilgilendirmekle

yükümlü olduğunu bildiğini

beyan ediyorum ve bu beyannamede verilen bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

Adı ve soyadı ……………

imza

Pozisyonu/ görevi Ankara Aydınlıkevler Meslek Lisesi Okul Müdürü

tarih 11.05.2009


Bölüm 11.06

VII. DEĞERlENDİRmE TABlOSU

(Sadece Sözleşme Makamının kullanımı içindir)

1. AŞAMA: AÇILIŞ OTURUMU VE İDARİ UYGUNLUK KONTROLÜ

1. Son teslim tarihine uyulmuştur

2. Başvuru Formu, Kontrol Listesinde (Hibe Başvuru Formu’nun V.Bölümü)

sözü geçen bütün kriterleri sağlamaktadır.

İdari teyidi yapan kişi:

Tarih:

KARAR 1:

Komite, İdari Kontrolü geçen başvuru formundaki Proje Ön Teklifinin

değerlendirmeye alınmasını tavsiye etmeye karar vermiştir.

2. AŞAMA: PROJE ÖN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KARAR 2:

Komite, Proje Ön Teklifini kabul etmiş ve en iyi Proje Ön Tekliflerini seçtikten

sonra Başvuru Formunun tam olarak değerlendirilmesine geçmeye karar

vermiştir.

Proje Ön Teklifi değerlendirmesini yapan kişi:

Tarih:

3. AŞAMA: BAŞVURU FORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

KARAR 3:

A. Komite, mali çerçeve içinde yer alan ve en yüksek puanlı projeler arasından

şartlı olarak kabul ettikten sonra Uygunluk teyidi için teklifi tavsiye etmiştir.

B. Komite, Uygunluk teyidini yerine getiremeyen şartlı olarak kabul edilmiş

bir proje varsa, yedek listeye koyduğu ve mevcut mali çerçeve içerisinde yer

alan en yüksek puanlı projeleri Uygunluk teyidi için tavsiye etmiştir.

Proje teklifinin teyidini yapan kişi:

Tarih:

4. AŞAMA: UYGUNLUĞUN DOĞRULANMASI

3.Başvuru formu Kontrol listesinin 2 no.lu kısmında (Hibe başvuru kılavuzu

Kısım B Bölüm V) belirtilen kriterlerin tamamını karşılamaktadır.

4. Başvuru Rehberine (Bölüm 2.4) göre sunulan ve aşağıda belirtilen

destekleyici belgeler başvuru sahibi ve ortak(lar)ıyla ilgili bütün uygunluk

kriterlerini sağlamaktadır.

a. Başvuru sahibinin tüzüğü

b. Başvuru sahibinin ve ortak(lar)ının resmi kayıt/ sicil belgesi

c. Başvuru sahibinin en son dış mali hesap durumu(uygulanacaksa)

– Sözleşme Makamının Avrupa Komisyonu olduğu durumlarda eklenecektird.Uygun

bir şekilde Başvuru sahibi ve ortakları tarafından doldurulup

imzalanan Tüzel Kişilik Dosyası (Başvuru Rehberi Ek D)

– Sözleşme Makamının Avrupa Komisyonu olduğu durumlarda eklenecektire.

Mali kimlik formu (bkz. Başvuru Rehberi Ek E)

f. Başvuru sahibinin son hesaplarının birer nüshası

Uygunluk değerlendirmesini yapan kişi:

Tarih:

KARAR 4:

Komite, Rehberde belirtilen kriterlere göre uygunluğunun teyidini yaptıktan

sonra projeyi hibe vermek üzere seçti.

EVEt HAYIR

85


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

86

EK-B

öRnEK BÜtÇE tABLOSU

Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1 Tüm Yıllar

Giderler

1. İnsan Kaynakları

1.1 Maaşlar (sosyal güvenlik

ödemeleri ve ilgili diğer giderler

de dahil olmak üzere brüt

maaşlar, yerel personel)

Birim

1.1.1 Teknik Aylık

1.1.1.1 Proje Koordinatörü

(1/2)

1.1.1.2 Pproje Koordinatör

Yardımcısı(1/2)

Birim

Sayısı

Birim

Maliyet

(Avro)

Toplam

Maliyet

(Avro)3

Aylık 12 1.000 12000

Aylık 12 900 10800

1.1.1.3 Eğitimci 1 Ders Saati 80 30 2400

1.1.1.4 Eğitimci 2 Ders Saati 60 30 1800

1.1.1.5.Eğitimci 3 Ders Saati 60 30 1800

1.1.2 İdari / destek personeli Aylık 0

1.1.2.1 Teknik eleman(1/2) Aylık 12 700 8400

1.1.2.2 Sekreter Aylık 12 600 7200

1.1.2.3 Büro Elemanı Aylık 12 600 7200

1.2 Maaşlar (sosyal güvenlik

ödemeleri ve ilgili diğer giderler

de dahil olmak üzere brüt

maaşlar, yabancı/uluslararası

personel)

Aylık 0

1.3 Görev/seyahat gündelikleri 5 0

1.3.1 Yurt dışı (proje personeli) Gündelik 40 131 5240

1.3.2 Yerel (proje personeli) Gündelik 30 50 1500

1.3.3 Seminer/konferans/Kurs

katılımcıları

Gündelik 2000 8 16000

İnsan Kaynakları Alt Toplamı 74340


2. Seyahat 6

2.1. Uluslararası seyahat

Her uçuş

için

6 700 4200

2.2 Yerel seyahat Aylık 10 100 1000

Seyahat Alt Toplamı 5200

3. Ekipman ve malzeme 7

3.1 Araç alımı veya kiralanması

Her araç

için

12 200 2400

3.2 Mobilya, bilgisayar ekipmanı 0

3.2.1 Dizüstü Bilgisayar Adet 2 1000 2000

3.2.2 Masaüstü Bilgisayar Adet 2 750 1500

3.2.3 Projeksiyon Cihazı Adet 2 1000 2000

3.2.4 Yazıcı Adet 1 200 200

3.2.5 Profesyonel Kamera Adet 1 1000 1000

3.2.6 Digital Fotograf Makinesi Adet 1 200 200

3.2.7 Büro Masası ve Koltuk

Donanımı

3.2.8 Telefon hattı ve ADSL

Modem

Adet 1 500 500

Adet 1 100 100

3.2.9 Fax Makinesi Adet 1 150 150

3.2.10 Bilgisayar Masası Adet 2 80 160

3.2.11 Kursiyer koltuğu Adet 20 50 1000

3.2.12.Kursiyer Masası Adet 20 100 2000

3.2.13. Fotokopi Makinesi Adet 1 400 400

3.2.14 İlan Panosu Adet 4 100 400

3.2.15 24 Port 10/100 swich Adet 1 100 100

3.2.16 Televizyon Adet 1 300 300

3.2.17 Toplantı Masası ve koltuk

takımı

Adet 1 550 550

3.3 Makineler, aletler... 0

3.3.1. Oksijen Metre Adet 1 1000 1000

87


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

88

3.3.2. Dijital PH metre Adet 1 1000 1000

3.4 Yedek parçalar/makineler

için ekipmenlar, aletler

3.5 Diğer (lütfen belirtiniz) 0

3.5.1.Fberglas Havuz Adet 4 400 1600

3.5.2. Kuluçka Dolabı Adet 1 400 400

3.5.3. Serpme Ağlar Adet 4 30 120

3.5.4. Germe Ağlar Metre 200 1 200

Ekipman ve Malzeme Alt

Toplamı

4. Yerel ofis/proje maliyetleri

0

19280

4.1 Araç maliyetleri Aylık 12 50 600

4.2 Ofis kirası Aylık

4.3 Tüketim malzemeleri - ofis

malzemeleri

4.4 Diğer hizmetler (tel/faks,

elektrik/ısınma, bakım)

Yerel Ofis/Proje Maliyetleri Alt

Toplamı

5. Diğer maliyetler, hizmetler 8

5.1 Yayınlar 9

Aylık 12 200 2400

Aylık 12 100 1200

4200

5.1.1 Broşür basımı ve tasarımı Adet 1500 1 1500

5.1.2 Su Ürünleri El Kitabı Adet 200 10 2000

5.1.3 Televizyon Reklamları Aylık 6 200 1200

5.1.4 Web Tasarımı Adet 1 1000 1000

5.2 Etüd, araştırma 9 0

5.3 Harcamaların teyidi 10 0

5.3.1 Hesapların Denetimi 6 Aylık 2 500 1000

5.4 Değerlendirme maliyetleri 0

5.5 Tercüme, tercümanlar Adet 4 200 800


5.6 Mali hizmetler (banka

teminatı maliyetleri vb.)

5.7 Konferans/seminer

maliyetleri 9 Adet 3 300 900

5.8 Tanıtım faaliyetleri10 0

5.8.1 Afiş (1*6) Adet 20 150 3000

5.8.2 Afiş (2*6) Adet 20 200 4000

5.8.3 Işıklı Tabela Adet 1 350 350

5.8.4 Tabela Adet 3 100 300

5.8.5.AB logolu kalem Adet 300 1 300

5.8.6.AB logolu ajanda Adet 150 3 450

5.8.7.AB logolu anahtarlık Adet 300 2 600

Diğer Maliyetler, Hizmetler

Ara Toplamı

6. Diğer

Giderler

6.1.Muhasebe Hizmeti

Satınalma

Birim

Birim

Sayısı

Tüm Yıllar

Birim

Maliyet

(Avro)

0

17400

Toplam

Maliyet

(Avro)3

Aylık 12 200 2400

Diğer Alt Toplamı 2.400,00

7. Doğrudan uygun maliyetler

ara toplamıdoğrudan proje

maliyeti (1-6)

8.Yedek akçe (ara toplam uygun

doğrudan proje maliyeti olan

kalem 7’nin maksimum %5’i)

9. Doğrudan uygun maliyetler

toplamı (7+ 8)

10. İdari maliyetler (toplam

uygun doğrudan proje maliyeti

olan kalem 9’un maksimum

%7’si)

11. Toplam uygun proje

maliyeti (9+10)

6.141

122.820

128.961,00

9.027,27

137.988,27

89


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

90

EK-C

MANTIKSAL ÇERÇEVE TABLOSU

Doğrulama Kaynakları ve Araçları Varsayımlar

Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı

Göstergeleri

Proje Mantığı

* TÜİK 2010 verileri

* Personel SGK kayıtları

* Halkeğitim merkezi kayıtları

* 1 yıl içinde Ankara’da İletişim alanında

istihdam edilen kişi sayısı %22 artar

* 2 yıl içinde Ankara’da 5 adet meslek

edindirme kursu açılır

İletişim alanında istihdam olanaklarını arttırmak için

bireylerin eğitime erişimini sağlamak

Genel Hedefler

* Mesleki eğitimi alanların

istihdamı sağlanır

* Hedef kitle Proje

faaliyetlerine katılmaya

istelidir

* İl özel idaresi 2011 verileri

* TÜİK 2011 verileri

* İŞKUR kayıtları

* SGK kayıtları

* Mesleki eğitim alan 60 katılımcı

İŞKUR’a kaydını yaptırır

* 60 katılımcı mesleki eğitim sertifikası

alır

* İletişim sektörü ihtiyaç

duyduğu vasıflı elemanlara erişir

* Proje sonrası 30 kişi çeşitli iletişim iş

kollarında istihdam edilir

Ankara’daki mevcut iletişim sektörü çalışanlarına

ve işsiz gençlere iletişim meslek eğitimi kursları

düzenleyerek istihdam oranını artırmak

Proje Amacı

* İletişim sektörünün ihtiyaç

duyduğu kalifiye elamanlar

yetiştirilir

* Hizmet sektörünün talebine

uygun eleman yetiştirilir

* Malzemeler zamanında

tedarik edilir

* İhale belgeleri,

* Muayene ve kabul kararı,

* Teslim alma Tutanaklar,

* TIF Belgeleri

* Fotoğraflar ve video görüntüleri

* Kursiyer Sertifikaları

* Proje ekibinin raporları,

* Sınav sonuçları,

* Kurs katılım belgeleri,

* Yoklama çizelgeleri,

* Makbuzlar

1- 100 kişilik bir proje ofisi ve eğitim

merkezi

2- 300 adet broşür, 200 adet el kitapçığı,

300 afiş

3- 3 Kamera, 1 mikser, 1 video mikser,

ve donatım malzemeleri

4- 60 kişiye iletişim alanında 140 gün

eğitim

5- 60 katılımcıya sertifika

6- 300 kişinin katılımıyla proje tanıtım ve

sertifika töreni

1- Proje ofisi ve eğitim merkezi oluşturuldu

2- Broşür, afiş ve ders kitabı basıldı.

3- Eğitim malzemeleri satın alındı

4- 60 kişinin katılımıyla 140 gün süreli İletişim grafik

tasarım kursu düzenlendi.

5- Kursu tamamlayan katılımcılara sertifikaları

verildi

6- Proje sonuçlarının paylaşıldığı basın toplantısı

yapıldı.

Beklenen

Sonuçlar

* Kurslara ilgi ve katılım

fazladır

* Malzemeler zamanında

tedarik edilir

* Eğitimler zamanında başlar

ve biter

Maliyetler:

1. 20,000 Avro

2. 12,000 Avro

3. 1,000 Avro

4. 32,000 Avro

5. 1,500 Avro

6. 0,00 Avro

7. 1,500 Avro

Araçlar:

1- Tedarik İhalesi

2. Hizmet Satın Alımı

3. Proje Kaynakları

4. Proje Kaynakları

5. Hizmet Satın Alımı

6. Proje Kaynakları

7. Proje Kaynakları

1- Proje ekibinin oluşturulması, proje ofisinin ve

eğitim merkezinin oluşturulması

2- Eğitim dökümanlarının basılması

3- Kursla ilgili duyuruların yapılması

4- Katılımcıların kaydedilmesi

5- Kursların düzenlenmesi

6- Katılımcılara sertifikalarının verilmesi

7- Proje sonuçlarının duyurulduğu basın toplantısı

düzenlenmesi

Faaliyetler

Ön Koşullar: MFİB’den proje

bütçesinin zamanında gelmesi


FAYDALI LinKLER

http://projeler.meb.gov.tr

http://www.mfib.gov.tr

http://www.abgs.gov.tr

http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html

http://www.dpt.gov.tr

www.calisma.gov.tr

www.ubak.gov.tr

www.cevreorman.gov.tr

www.tarim.gov.tr

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_en.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html

91


AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

92

Kaynakça

- Aydemir, Güneşin, (vd) Proje Geliştirmede Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, STGP Ankara:

2004.

- Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl:10,Sayı:120

- MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Proje Hazırlama Tekniği,

Ankara:1995.

- Newton, Richard, Adım Adım Proje Yönetimi Optimist Yay. Çev: İlker Gülfidan,

İstanbul: 2006.

- Tekir, Görkem, Proje Yönetimi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul: 2005.

- Temel Proje Yönetimi, Sağlık Bakanlığı, Proje Destek Birimi, Ankara: 2009.

- Tuzcu, Gökhan, Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci ve Eğitimde Vizyon 2023,

Ankara:2006.

- TÜBİTAK, Proje Hazırlama Kılavuzu

- Yentürk, Nurhan vd. Proje Döngüsü Yönetimi I. İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yayınları, İstanbul: 2006.


Ýlköðretimde Devamsýzlýk ve Okul

Terklerinin Önlenmesi Projesi

Prevention Of Discontinuity And

Dropouts In Primary Education Project

Demokratik Vatandaþlýk ve Ýnsan Haklarý Eðitimi Projesi

Democratic Citizenship And Human Rights Education Project

PROJELER KOORDÝNASYON

MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

MONE

PROJECTS COORDINATION CENTER

“Herkese, her yerde, her zaman kaliteli eðitim”

Eðitimde Cinsiyet Eþitliðinin

Desteklenmesi Projesi

Supporting Gender Equality In

Education Project

Okul Afet ve Acil Durum

Yönetimi Projesi (e-afet)

School Disaster And Emergency

Management Project (e-disaster)

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

MEB Beþevler Kampüsü C Blok Beþevler / ANKARA

Telefon: +90 312 212 38 70 (Pbx) Faks: +90 312 212 93 04

E-posta: projeler@meb.gov.tr

http://projeler.meb.gov.tr

Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eðitimin

Kalitesinin Geliþtirilmesi Operasyonu

Improving the Quality of Vocational

Education and Training in Turkey

Çocuða Yönelik Þiddetle

Mücadele Projesi

Fight Against Violence

Towards Children Project

Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Ýstatistik

Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

Strengthening Statistic Capacity Of

The Ministry Of National Education Project

More magazines by this user
Similar magazines