26.11.2016 Views

Yılbaşı reklam 2 (1)2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DÜNYANINTARİHİİLKÇARŞISIVEALIŞVERİŞMERKEZİ

ALIŞVERİŞİNKALBİ

TARİHİDÜKKANLAR

YILBAŞISEPETLERİNİZEANLAM KATACAK!

TARİH SİZİBEKLİYOR!

YENİYILINALIŞVERİŞKEYFİNİKAPALIÇARŞI’DAYAŞAYIN!

Osmanlı’dayılbaşınagirerken,Padişahınhicriyılbaşlarındadağıtığıhediyelere

“Muharemiye”denildiğinibiliyormuydunuz.?

OsmanlıSultanlarınındağıtığıMuharemiyedışındakiözelhediyelerdenbazılarınınisimleri;

‘Hırkabaha,entaribaha,niyaz,kurbaniye,ramazaniye,idiye,nevruziye’idi.

3500DÜKKAN,ZENGİNÜRÜNÇEŞİTLERİVE555YILLIK

TARİHİBİRSORUMLULUKLAÇARŞISİZİBEKLİYOR!

Bilgiiçin:02125223939pbx info@kapalicarsiyonetim.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!