11.12.2012 Views

bilgisayarlı tomografinin temel prensipleri

bilgisayarlı tomografinin temel prensipleri

bilgisayarlı tomografinin temel prensipleri

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MANYETİK REZONANS<br />

TEMEL PRENSİPLERİ<br />

Dr. Ragıp Özkan<br />

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi<br />

Tıp Fakültesi Radyoloji ABD


REZONANS


Sinyal intensitesini belirleyen<br />

• Proton yoğunluğu<br />

• T1<br />

• T2<br />

• Akım<br />

• Puls sekansı<br />

faktörler<br />

• TR<br />

• TE<br />

• TI<br />

• RF dalgasının açısı<br />

• Kontrast madde


BİLGİSAYARLI<br />

TOMOGRAFİNİN TEMEL<br />

PRENSİPLERİ<br />

Dr. Ragıp Özkan<br />

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi<br />

Tıp Fakültesi Radyoloji ABD


BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ<br />

• TOMOS (kesit)<br />

• GRAPHY (şekil, resim, görüntü)


Wilhelm Conrad<br />

Roentgen (1845-1923)<br />

Cerrahi araç<br />

kullanmadan insan<br />

vücudunun içinin ilk<br />

defa görülmesi


• ‘Sir’ Godfrey<br />

Hounsfield<br />

– 1972 yılında; ayni anatomik<br />

bölgenin çok çeşitli açılarından<br />

elde ettikleri röntgen<br />

görüntüleri ile, geliştirmeye<br />

çalıştıkları bilgisayarın<br />

kapasitesini değerlendirmek<br />

için çalışmalar yaparken BT’yi<br />

icat etti


• Birinci nesil cihazla<br />

elde edilen BT tetkiki<br />

• MDBT ile elde edilen<br />

BT tetkiki


BT CİHAZININ BÖLÜMLERİ<br />

• Tarayıcı<br />

• Bilgisayar<br />

• Görüntüleme ünitesi


• Kesit alma esasına<br />

dayanan bir görüntüleme<br />

yöntemi<br />

• Vücudun değişik<br />

dokularında değişen<br />

oranlarda zayıflama<br />

• Dedektörlerde saptanan<br />

zayıflama miktarı<br />

bilgisayarlarla değerlendirilir


• X ışınlarının taradığı<br />

alanın her bir<br />

noktasının X-ışınını<br />

zayıflatma değeri<br />

hesaplanır ve rakamsal<br />

bir değer verilir


• Tarama alanını temsil eden<br />

sayılardan oluşmuş bir harita<br />

oluşturulur (rekonstrüksiyon)<br />

• Harita cihaz üreticilerinin<br />

belirlediği sayıda eleman içerir<br />

(ör. 520X520)<br />

• Elemanlardan herhangi birinin<br />

sahip olduğu değer, o elemanın<br />

organizmada temsil ettiği<br />

odağın X-ışınlarını zayıflatma<br />

gücüne eşittir


PİKSEL (pixel)<br />

(picture element)<br />

VOKSEL (voxel)<br />

(volume element)


• Görüntüleme<br />

biriminde harita<br />

elemanlarının<br />

herbirine sahip<br />

oldukları rakamsal<br />

değerlere bakılarak gri<br />

skaladan bir renk kodu<br />

verilir<br />

PİKSEL (pixel)<br />

(picture element)


Hounsfield skalası


Hounsfield skalası


YÇBT


MDBT’nin klinik kullanımda getirdiği<br />

faydalar<br />

• Daha kısa sürede inceleme<br />

• Travmalı ve çocuk hastalarda<br />

• Anjiografik incelemelerde<br />

• Akciğer nodüllerin saptanması ve volümetrik ölçümlerinde<br />

• Daha az kontrast madde kullanımı<br />

• İleri rekonstrüksiyon teknikleri


• MPR<br />

• MIP<br />

• MinIP<br />

• Sanal Bronkoskopi<br />

• Yüzeysel Gösterim


MPR


MPR+ MIP


MIP


MIP


MIP


MinIP


SUBSEGMENTAL EMBOLİ


SUBSEGMENTAL EMBOLİ


SANAL<br />

BRONKOSKOPİ<br />

YÜZEYSEL<br />

GÖSTERİM


TORAKS BT’DE RADYASYON<br />

DOZLARI


Ekspojur<br />

•X-ışınları havadan geçerken iyonizasyona neden<br />

olur. Buna ekspojur denir.<br />

• Radyasyona uğrayan dokunun ne kadar enerji<br />

emdiğini ortaya koyamaz.<br />

• Ekspojur birimi Röntgen’dir (R).


Radyasyon absorbsiyon dozu<br />

• X-ışınlarının enerjisi hastanın vücudunda, oluşan<br />

iyonizasyon nedeni ile depolanır. Radyasyon<br />

ekspojuruna bağlı olarak bu enerji depolanmasına<br />

radyasyon absorbsiyon dozu adı verilir.<br />

• Radyasyonun nereden emildiğini belirtemez.<br />

• Radyasyon absorbsiyon doz birimi Gray’dir ( Gy).<br />

1 Gy = 100 RAD


Efektif doz<br />

• Radyolojik incelemede vücudun sınırlı bölümü radyasyona<br />

maruz kalır, diğer bölümler değişen miktarlarda radyasyon<br />

alırlar.<br />

• Efektif doz hangi dokunun radyasyon dozunu emdiğini<br />

belirtir.<br />

• BT gibi belli bölgeleri etkileyen radyasyon maruziyetinde,<br />

tüm vücudu etkileyen dozu tahmini hesaplamayı<br />

amaçlamaktadır.<br />

• Sievert veya REM olarak ölçülür. 100 REM = 1 Sv


BT’de radyasyon dozu kesit planına göre ve Z aksı<br />

boyunca değişkenlik gösterir


Radyografi


BT<br />

Hastanın kalınlığı<br />

X- ışını spektrumu<br />

Dokunun atenüasyonu


32 cm çapında fantom 2:1


16 cm çapında fantom 1:1


Radyasyon<br />

dozu<br />

Mesafe ( mm )


• Çok kesitli ortalama doz göstergesi<br />

• BT doz endeksi ve varyasyonları<br />

• Doz-uzunluk sonucu


BT’de radyasyon dozunu etkileyen<br />

• Işın enerjisi ( Kv)<br />

• Tüp akımı ( Mas)<br />

• Ekspojur zamanı<br />

• Kesit kalınlığı<br />

• Hasta kalınlığı<br />

• Pitch<br />

• Doz azaltıcı seçenekler<br />

faktörler


Tipik efektif dozlar ( mSv)<br />

TANISAL İŞLEM EFEKTİF DOZ KARŞILIK<br />

GELEN<br />

AKCİĞER<br />

GRAFİSİ<br />

Ekstremite 0,01 0.5 1.5 gün<br />

Akciğer 0.02 1 3 gün<br />

Kafa 0.07 3.5 11 gün<br />

Lomber 1.3 65 7 ay<br />

IVP 2.5 125 14 ay<br />

ÇEVRESEL<br />

RADYASYON


Tipik efektif dozlar ( mSv)<br />

TANISAL İŞLEM EFEKTİF DOZ KARŞILIK<br />

GELEN<br />

AKCİĞER<br />

GRAFİSİ<br />

Toraks BT 5-7 250-350 3.6 yıl<br />

Kranial BT 2.3 115 1 yıl<br />

Abdominopelvik<br />

BT<br />

Koroner BT<br />

anjiografi<br />

Sestamibi<br />

myokard<br />

perfüzyonu<br />

8-11 500 4.5 yıl<br />

5-12 250-500 4 yıl<br />

6-9 300-450 4 yıl<br />

ÇEVRESEL<br />

RADYASYON


RADYASYON<br />

• Rutin bir toraks BT tetkikinde 5-7 mSV<br />

• 5 mSv (500 mRem) efektif dozun, her<br />

10000 kişide 2.5 fatal kanser gelişimi<br />

riskine karşılık gelmekte olduğu tahmin<br />

edilmekte

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!