04.08.2017 Views

Allah Yolunda Mücahidin Kalesi

Mektebe -> Kitablarımız -> Allah Yolunda Mücahidin Kalesi (Hâlid El-Huseynân - Tercüme: Ebu Sümeyye)

Mektebe -> Kitablarımız -> Allah Yolunda Mücahidin Kalesi (Hâlid El-Huseynân - Tercüme: Ebu Sümeyye)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

içindekiler<br />

ÖNSÖZ 09<br />

“<strong>Allah</strong>’ın Sevabını Umarak Savaşan Kişi” 11<br />

“Hastalık, Borç ve Fakirlikten Kurtulmak İçin<br />

Şehadeti Talep Etmek” 12<br />

“Savaşımızdaki Akidemiz” 12<br />

“<strong>Mücahidin</strong>, Adil Olması Şartı Aranmaz” 13<br />

“Oturan Âlimden Cihad ile İlgili Soru Sorulmaz” 13<br />

“Zafer ve Hezimetin Sebepleri” 14<br />

“Savaşmadan Önce Salih Amel İşlemek” 14<br />

“Korkaklıktan Sakındırmak” 15<br />

“<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong> Hizmet Etmenin Fazileti” 15<br />

“<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong> Paylaşmak ve Kardeşini<br />

Kendi Nefsine Tercih Etme” 16<br />

“Kişinin İmamdan İzin İstemesi” 16<br />

“Tek Başına Sefer Etmek” 17<br />

“Korku Zamanında Dışarının Durumunu<br />

Kontrol Etmek” 17<br />

“Savaşta Sarık Bağlamak ve Miğfer Giymek” 18<br />

“Savaşta ‘Ben falan oğluyum bunu benden al!’<br />

Diyerek Düşmana Darbe Vurmak” 18<br />

“<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong> Bir Kâfiri Öldürmek” 19<br />

“İnsanlar Savaşı Bıraktığı Zamanlarda<br />

Tek Başına Cihad Eden Kişi” 19<br />

“Emire İtaat Etmek” 20<br />

“Emire Nasihat Etmek” 20<br />

“Kâfir Bir Yakınını Öldüren Mücahid” 21<br />

“<strong>Mücahidin</strong> Eşinden Uzak Durma Müddeti” 22<br />

“Kayıp <strong>Mücahidin</strong> Nikâh ve Mirası” 22<br />

“Gaziyi Cihada Göndermek ve Karşılamak” 23<br />

“<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong> Tozlanmanın Fazileti” 24<br />

“Emirlik İstemenin Yasaklanması” 24


“Müdafaa Savaşı Hariç, Cihad İşleri<br />

İmamın İçtihadına Bırakılmıştır” 26<br />

“İstişare Etmek” 27<br />

“Emir Aciz Olduğunda Onu Azledip<br />

Yerine Başkasını Tayin Etmek” 28<br />

“Çok Faziletli Birisi Varken Az Faziletli<br />

Olanı Emir Seçmenin Caizliği” 28<br />

“Emirin Bizzat Kendisinin Savaşa İştirak Etmesi” 29<br />

“Savaşta Çekişmenin, İhtilaf Etmenin Kötülüğü ve<br />

Emire İsyanın Cezası” 30<br />

“Emirin, Askerlerini Koruma Konusu” 31<br />

“Çocukların Savaşması” 31<br />

“Emirin Ordusunu Geriden Takip Etmesi” 32<br />

“Emire ve Askerlerine Tembihte Bulunmak” 32<br />

“Emirin Değişik İşlerle Görevlendirdiği Kimseleri<br />

Hesaba Çekmesi” 33<br />

“Cihadın En Azı Senede Bir Defa Yapılmasıdır” 33<br />

“Düşmanla Karşılaşmayı İstemenin Yasak Olması” 33<br />

“Savaşanlara Hizmet Etmeleri Amacıyla<br />

Çocukları Savaşa Götürmek” 35<br />

“Zayıf Kimseler Sebebiyle Zafere Ulaşmak” 35<br />

“Kur’an-ı Kerim ile Düşman Topraklarına<br />

Girmenin Yasaklanması” 36<br />

“Mücahidlere Verilmeyen/Satılmayan Yiyeceği<br />

Zorla Almanın Caizliği” 36<br />

“Gazveden Dönmenin Sevabı” 38<br />

“Yürüyüşte Acele Etmek” 38<br />

“Savaşçıların Yaptıklarıyla Övünmeleri” 39<br />

“Savaş Karşılıklıdır” 39<br />

“Savaş Hiledir” 40<br />

“Uzak Düşman ile Savaşmak” 40<br />

“Perşembe Günü Yola Çıkmanın Müstehablığı” 40<br />

“Kendilerine İslam Daveti Ulaşmış Olan Bir Topluluğa,<br />

Saldırılacağı Haberi Verilmeden Saldırmak” 41


“Küfür, Öldürmekten Daha Şiddetlidir” 42<br />

“Bir Yere Sefer Yapılacağı Zaman<br />

Başka Bir Yerin İşaret Edilmesi” 42<br />

“Ben Korkuyla Desteklendim Hadisi” 43<br />

“Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Savaş Şekli” 44<br />

“Savaşta Yalan Söylemek” 44<br />

“Savaş Esnasında İftar Etmek” 45<br />

“Savaşta Büyüklenmek” 46<br />

“Ailelerine İsabet Etme İhtimali Olsa Dahi, Düşmana Gece Baskınları<br />

Düzenlemek ve Mancınık Atmanın Caizliği” 46<br />

“<strong>Allah</strong>’ın Azabıyla Kimseye Azab Edilmez” 47<br />

“Savaştan Kaçmak” 48<br />

“Düşman Bizi Toplu Bir Şekilde Yok Edecekse<br />

Kaçmanın Caiz Olmayışı” 49<br />

“Yok Olma Zannı Olsada Az Bir Topluluğun Çok<br />

Bir Topluluk Karşısında Sebat Göstermesi” 49<br />

“Kişinin Savaşta Yaşadıklarını Anlatması” 50<br />

“Düşmana Karşı Hazırlık” 50<br />

“Kadınların Savaşması” 51<br />

“Savaşa Katılan Kadınlara Ganimetten<br />

Bir Pay Verilir mi?” 52<br />

“Düşman Topraklarına Kadınlarla<br />

Beraber Gitmenin Hükmü” 52<br />

“Canıyla ve Malıyla Cihad Edemeyenlere<br />

Gereken Şeyler” 52<br />

“Cihada Giden Kimsenin Masrafları” 53<br />

“<strong>Mücahidin</strong> Namazı” 53<br />

“Saldırganın Def Edilmesi” 55<br />

“Fitne Savaşı” 55<br />

“İsyancılara Karşı Savaşmak” 56<br />

“Müslüman İsyancılara Uygulanacak Cezalar” 56<br />

“Şeriat Ahkamını Uygulamayan<br />

Gruplara Karşı Savaş” 57


“Antlaşmasını Bozanlara Karşı Savaşmak” 57<br />

“Zimmet Ehli Antlaşmalarını Bozarlarsa<br />

Onlarla Savaşılır” 58<br />

“Düşmanlardan Öldürülmemesi Gereken<br />

Kimselerin Öldürülebilmesi” 59<br />

“Savaşabilecek Kimselerin Öldürülmesi” 59<br />

“Kendisine Davet Ulaşmayanın Hükmü” 60<br />

“Haram Aylarda Savaşmak” 60<br />

“Harem Bölgesinde Savaşmak” 61<br />

“Medine Haremi” 62<br />

“Ölüm Üzere Beyat Etmek” 62<br />

“Suikast” 63<br />

“Adam Kaçırma” 64<br />

“İnsanları Kalkan Edinme” 65<br />

“Kâfire Atılan Merminin Yanlışlıkla<br />

Müslümana İsabet Etmesi” 66<br />

“<strong>Mücahidin</strong> Savaşta Silahını İmha Etmesi” 66<br />

“Kitle İmha Silahları” 66<br />

“Düşmanı Herhangi bir Şeyle Defetmek” 67<br />

“Telef Etmenin Caiz Olduğu ve Olmadığı Haller” 67<br />

“Hayvanları Öldürmenin Hükmü” 68<br />

Ganimet Yiyeceklerinden Yemenin Caizliği 68<br />

“Kâfir Bir Köle Müslüman Olup, Aramıza<br />

Katılırsa O Hür Olur” 69<br />

“<strong>Mücahidin</strong> Bir Şey Bulması” 69<br />

“Emir Bir Mücahidi Maslahat Sebebiyle Bir Yere<br />

Gönderdiğinde Ganimet Mallarındandan<br />

Ona Pay Ayrılır” 70<br />

“Bir Kâfir, Malı Ganimet Olarak Alındıktan Sonra<br />

Müslüman Olarak Yanımıza Gelirse Ondan Alınan<br />

Malı Ona Geri İade Etmek Vacip Değildir” 70<br />

“Muellefetul Kulub” 71


“Ganimetten Kendilerine Pay Verilmeyenlerin Durumu” 71<br />

“Bizimle Savaşa Çıkan Kâfire Pay Verilir mi?” 72<br />

“Ganimet Toplanmadan Önce Kaçanlara<br />

Ganimetten Pay Verilir mi?” 72<br />

“Ganimetten Önce veya Sonra Ölenlerin Durumu” 73<br />

“Ordunun Taşımaktan Aciz Kaldığı Ganimetler” 73<br />

“Cizyeler” 73<br />

“Ganimet olan Yiyeceklerden Yemek Haram Değildir” 74<br />

“Ganimetten Çalan Kişi Ganimet Malından<br />

Mahrum Edilirmi?” 75<br />

“Yaralı Kişinin Teyemmüm Etmesi” 75<br />

“Filan Şehiddir Denmez” 75<br />

“Karın Ağrısından, Bulaşıcı Hastalıktan, Boğularak<br />

veya Bina Altında Kalarak Ölen ve Doğumda<br />

Hayatını Kaybeden Kadınlar Yıkanır mı?” 76<br />

“Haddini Aşmış Kimselerle Savaşırken Öldürülen<br />

Adil Kimselerin Hükmü” 76<br />

“Ölülere Temsil Yapılmasının Yasak Olması” 77<br />

“Savaşcı Kâfirlerin Cesetlerinin Toprağa Gömülmesi” 78<br />

“Kesilmiş Başların Taşınması” 78<br />

“Müşriklerin Cesetlerinin Satılmasının<br />

Caiz Olmaması” 79<br />

“Müslüman Esiri Kurtarmak” 79<br />

“Kişi Düşmana Teslim Olabilirmi?” 79<br />

“Müslüman Esir ile Kâfir Arasındaki Ahit” 80<br />

“Kâfirlerin Bir Müslümanı Esir Edip, Kendileri ile<br />

Savaşmayacağına Dair Yemin Aldıktan Sonra Bırakmaları” 81<br />

“Müslüman Esirlerin Düşmanla Beraber<br />

Başka Bir Düşman ile Savaşmaları” 82<br />

“Mücahidlere Zarar Verecek Sırları İfşa Etmekten Korkan Bir <strong>Mücahidin</strong><br />

Esir Düştüğünde Kendisini Öldürmesinin Caiz Oluşu” 82<br />

“Esirin Namazı” 84<br />

“Bağlanmış ve Temizliğini Yapamayan Esirin Namazı” 84


“Esirin Kaçması” 85<br />

“Müslüman Kadının Esir Oluşu” 85<br />

“Esirlerin Hükmü” 85<br />

“Mürted Esir” 87<br />

“Esirin Bağlanması” 87<br />

“Esirlerden biri İslam’a Girerse Müslümanların<br />

“Onun Üzerindeki Mülkü Devam Eder” 87<br />

“Bir Mücahid Müslümanları Kendilerine Kalkan Edinmiş Düşmana<br />

Mermi Atıp ta Müslüman Öldürürse Hükmü Ne Olur?” 88<br />

“Düşmana Saldırırken, Öldürülmemesi Gereken Birileri<br />

Mücahidler Tarafından Öldürülürse Onlara Diyet Gerekmez” 89<br />

“Darul Harb’de Hududların Tatbik Edilmesi” 89<br />

“Sınır Boylarında Hadlerin Uygulanması” 90<br />

“Savaşçılara Yardımcı Olanın Hükmü” 90<br />

“Beldelerin Hükmü” 91<br />

“Düşman Topraklarının Mübah Oluşu” 91<br />

“Emirin ve Ferdin Verdikleri Eman” 91<br />

“Bir Toplulukla Antlaşmaya Girdikten Sonra, Onlardan Birileri<br />

Bu Antlaşmayı Bozarlarsa Hepsiyle mi Yoksa Anlaşmayı<br />

Bozanlarlamı Ahdimiz Bozulmuş Olur?” 92<br />

“Kâfirlerden Yardım İstemek” 92<br />

“Mürtedlerden Yardım Almak” 93<br />

“Sapık Fırkalardan Yardım Alma” 93


09<br />

ÖNSÖZ<br />

بمس هللا الرمحن ي الرح‏<br />

Hamd; âlemlerin Rabbi, hâkimi ve düzene koyucusu olan <strong>Allah</strong>’a,<br />

sevdiği ve razı olduğu gibi olsun. O’nu över, O’ndan yardım ister ve<br />

O’ndan bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin<br />

kötülüklerinden <strong>Allah</strong>’a sığınırız.<br />

Salât ve selam efendimiz, önderimiz mücahidlerin komutanı rahmet<br />

ve savaş peygamberi olan, <strong>Allah</strong>’ın mesajını taşıyan, emaneti yerine<br />

getiren, ümmete nasihatta bulunan ve hakkıyla <strong>Allah</strong> yolunda<br />

cihad eden Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, Ehl-i Beytine, Ashab-ı<br />

Kiram’ına ve O’na kıyamete kadar tabi olan Mü’minlere olsun.<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ kime hidayet vermişse onu saptıracak yoktur. Kimi<br />

de saptırmışsa ona hidayet edecek yoktur.<br />

<strong>Allah</strong>’tan başka ilah olmadığına, hiçbir ortağı olmadığına şahadet<br />

eder, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, O’nun kulu ve elçisi olduğuna<br />

da şahitlik ederim.<br />

“Ey iman edenler! <strong>Allah</strong>’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak<br />

Müslümanlar olarak can verin” (Âl-i İmrân, 102)<br />

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan<br />

ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının.<br />

Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz <strong>Allah</strong>’tan<br />

ve akrabalık haklarına riâyetsizlikten de sakının. Şüphesiz <strong>Allah</strong> sizin<br />

üzerinize gözetleyicidir” (Nisâ, 1)<br />

“Ey iman edenler! <strong>Allah</strong>’tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ki, <strong>Allah</strong><br />

işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim <strong>Allah</strong>’a ve Rasûlü’ne<br />

itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur” (Ahzâb, 70-71)<br />

“Şüphesiz, sözlerin en doğrusu <strong>Allah</strong>’ın kelâm’ı, yolların en güzeli<br />

Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in, yolu ve işlerin en kötüsü


10<br />

sonradan çıkarılanlarıdır. Sonradan uydurulup dine sokulan her yenilik<br />

bid’at ve her bid’at sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir.” (Buhari,<br />

Müslim, İbn Mâce, Nesaî)<br />

Şehid Abdullah Azzam (rahimehullah) “Hurilerin Aşıkları” adlı kitabında<br />

şu güzel sözleri söyler:<br />

“Tarih boyunca bu ümmet rabbani akide ve bu akideyi yaymak<br />

ve hayata hakim kılmak için dökülen kanlarla ayakta kalıp, yaşamıştır.<br />

Bu ümmetin yaşaması için iki unsura ihtiyaç vardır… Âlimin<br />

mürekkebi ve şehidin kanı. Eğer biz ümmetin tarihini hem âlimin<br />

mürekkebi hem de kanı ile yazsak ne güzel olur… Böyle bir durumda<br />

İslam tarihinin haritası; biri siyah diğeri kırmızı olmak üzere iki<br />

renkle çizilmiş olur. Bundan daha güzel olanı ise hem kanın hem<br />

de kalemin aynı kişi tarafından feda edilmesidir. Böyle bir durumda<br />

yazıyı yazan el ile kan veren el aynı kişiye yani âlim bir şahsiyete ait<br />

olmuş olur.<br />

Bu ümmette rabbani âlimlerin ve şehitlerin sayısı ne kadar çok<br />

artarsa; nesiller o oranda uykusundan uyanır ve gafletten kurtulur…<br />

Tarihin satırları ancak kanla yazılır ve şeref sarayı ancak feda edilen<br />

başlarla inşa edilir… İzzet ve şeref ancak feda edilen bedenler üzerinde<br />

yükselip, anlamını bulur. Devletler ve toplumlar ancak örnek<br />

modellerle ayakta durur.”<br />

Değerli okuyucular, elinizde ki bu risale hayatını ilim okuma,<br />

okutma, irşad, davet, tebliğ ve cihada adamış, rabbani ilim ehli mücahitlerden,<br />

hayatını inşa<strong>Allah</strong> öyle zannederiz A.B.D. savaş uçaklarının<br />

bombalamasıyla şehadetle kapatmış olan Şeyh Ebu Zeyd<br />

El-Kuveyti’ye aittir. Horasan topraklarında cihad ederken bu risaleyi<br />

cihad eden kardeşler için toparlamış, daha çok büyütmeye çalışmış<br />

ancak şehadet emrine boyun eğdiği için risaleyi genişletme ve daha<br />

değişik konulara girme imkanı bulamamıştır. Bu risalenin cihad ehli<br />

kardeşlerimize faydalı olmasını diliyor, Şeyh’e sadakai cariye amellerinden<br />

sayılmasını yüce Rabbimden niyaz ederim.<br />

Ebu Sümeyye


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 11<br />

بمس هللا الرمحن ي الرح‏<br />

Hamd âlemlerin Rabbi olan <strong>Allah</strong>’a salât ve selam efendimiz,<br />

mücahidlerin komutanı Rasûlullah’a olsun.<br />

“<strong>Allah</strong> yolunda şehid olmak <strong>Allah</strong> dostlarının en yüksek mertebesidir.<br />

Şehidler <strong>Allah</strong>’ın özel ve kendisine yaklaştırdığı kullarıdır.<br />

Sıddıklık derecesinden sonra ancak şehadet gelir. <strong>Allah</strong>-u Teâlâ kullarından<br />

şehidler edinmek ister. <strong>Allah</strong>’ın sevgisi ve rızası sebebiyle<br />

kanları akıtılır. <strong>Allah</strong>’ın rızasını ve sevgisini kendi nefislerinin önüne<br />

geçirirler. Bu dereceye ulaşmanın yolu da sebeplerin oluşması ve<br />

düşmanın saldırısıyla oluşur” (İbnu’l Kayyim, Zadul Mead)<br />

Müslümanları cihadtan nefret ettiren onları korkutan ve cihadı<br />

sanki ölümmüş gibi tasavvur eden, kadınların dul çocukların yetim<br />

olması olarak gösteren kişiler ile bu geçen hikmetli söz arasında ne<br />

kadar büyük bir fark vardır.<br />

| 1. mesele |<br />

“<strong>Allah</strong>’ın Sevabını Umarak Savaşan Kişi”<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: “<strong>Allah</strong>, <strong>Allah</strong> yolunda çarpışıp<br />

öldüren ve öldürülen mü’minlerden, karşılığı cennet olmak üzere,<br />

mallarını ve canlarını satın almıştır. Bu O’nun üzerine, Tevrat, İncil<br />

ve Kur’an’da vaadedilmiş olan bir haktır. <strong>Allah</strong>’dan daha çok ahdine<br />

vefa gösterebilen kim vardır? Şu halde yapmış olduğunuz bu alışverişinizden<br />

dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.” (Tevbe, 111)<br />

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Genişliği<br />

yerler ile gökler arası kadar geniş olan cennete kalkınız.” (Sahih-i<br />

Müslim)<br />

İbn-i Dakik (rahimehullah) der ki: <strong>Allah</strong>’ın sevabını ve sürekli olan<br />

nimetini talep eden kişi, <strong>Allah</strong> yolunda cihad eden kişidir.


12<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 2. mesele |<br />

“Hastalık, Borç ve Fakirlikten Kurtulmak<br />

İçin Şehadeti Talep Etmek”<br />

İbn-i Nehhas (rahimehullah) der ki: Bu kişiye şehid denmeme ihtimali<br />

vardır. Çünkü bu kişi <strong>Allah</strong>’a yaklaşmak ve <strong>Allah</strong>’ın dinini yüceltmek<br />

kastını taşımamıştır. Şehid olma ihtimali de vardır. Çünkü<br />

nefsini cihad yolunda feda etmiştir. Bu ihtimal daha yüksektir ancak<br />

ihlaslı olarak canlarını feda eden şehidlerin mertebesine ulaşamaz.<br />

| 3. mesele |<br />

“Savaşımızdaki Akidemiz”<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurur: “Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet<br />

sahibi <strong>Allah</strong> katındandır.” (Âl-i İmrân, 126)<br />

“Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız,<br />

üstün gelecek olan sizsiniz.”<br />

“Eğer siz (Uhud’da) bir acıya uğradınızsa, (Bedir’de de düşmanınız<br />

olan) o kavim de benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar<br />

arasında döndürür dururuz (zaferi bazen bir topluma bazen öteki<br />

topluma nasip ederiz.) Ta ki <strong>Allah</strong>, iman edenleri ortaya çıkarsın ve<br />

aranızdan şahitler edinsin. <strong>Allah</strong> zalimleri sevmez.” (Âl-i İmrân, 139-<br />

141)<br />

“(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat <strong>Allah</strong> öldürdü onları; attığın<br />

zaman da sen atmadın, fakat <strong>Allah</strong> attı (onu). Ve bunu, müminleri<br />

güzel bir imtihanla denemek için (yaptı). Şüphesiz <strong>Allah</strong> işitendir,<br />

bilendir.” (Enfal, 17)<br />

Mücahidlerin Şeyhi Dr. Abdullah Azzam (rahimehullah) der ki:<br />

Şüphesizki nefisle yapılan cihad, mal ile yapılan cihaddan daha üs-


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 13<br />

tündür. Bundan dolayı Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) dönemindeki<br />

Osman bin Affan ve Abdurrahman bin Avf (radiyallahu anhum) gibi<br />

zengin sahabeler, cihaddan muaf tutulmamışlardır. Çünkü nefislerin<br />

temizlenmesi ve ruhların terbiye edilmesi ancak savaş meydanlarına<br />

katılmakla gerçekleşir.<br />

| 4. mesele |<br />

“<strong>Mücahidin</strong>, Adil Olması Şartı Aranmaz”<br />

Bera (radiyallahu anhu) der ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e<br />

demirden zırhını kuşanmış bir adam geldi ve dedi ki: “Ey <strong>Allah</strong>’ın<br />

Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) savaştıktan sonra mı Müslüman olayım?<br />

Yoksa şimdimi Müslüman olayım?” Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) dedi ki: “Müslüman ol, sonra savaş.” Müslüman oldu, savaştı<br />

ve öldürüldü. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) dedi ki: “Çok az amel<br />

işledi çok büyük sevap kazandı.” (Muttefekun Aleyh)<br />

| 5. mesele |<br />

“Oturan Âlimden Cihad İle İlgili Soru Sorulmaz”<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurur:<br />

“Geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular, onların<br />

kalplerine mühür vuruldu. Bu yüzden onlar anlamazlar.” (Tevbe, 87)<br />

“Sorumluluk ancak, zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir.<br />

Çünkü onlar geri kalan kadınlarla beraber olmaya râzı oldular.<br />

<strong>Allah</strong> da onların kalplerini mühürledi, artık onlar (neyin doğru olduğunu)<br />

bilmezler.” (Tevbe, 93)<br />

“Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza<br />

eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki <strong>Allah</strong> iyi davrananlarla beraberdir.”<br />

(Ankebut, 69)<br />

Süfyan bin Uyeyne, İbn-i Mubarek’e dedi ki: İnsanların bir konuda<br />

ihtilaf ettiklerini görürsen sana cihad ehline gidip sormanı


14<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

tavsiye ederim. Çünkü <strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyuruyor: “Şüphesiz ki<br />

onlara hidayet edeceğiz.”<br />

İbn-i Teymiyye (rahimehullah) dedi ki: Cihad işleri, din konularını<br />

iyi bilen kişilere sorulur. Cihad ile ilgili fetva verenin ahkâm çıkarabilmesi,<br />

ihlaslı olması, savaşı ve ehlini iyi tanıması şartı vardır.<br />

| 6. mesele |<br />

“Zafer ve Hezimetin Sebepleri”<br />

“Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman<br />

sebat edin ve <strong>Allah</strong>’ı çok anın ki başarıya erişesiniz.”<br />

“<strong>Allah</strong> ve Rasûlü’ne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya<br />

kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü <strong>Allah</strong><br />

sabredenlerle beraberdir.” (Enfal, 45-46)<br />

İbn-i Kayyım (rahimehullah) der ki: “<strong>Allah</strong>-u Teâlâ mücahidlere şu<br />

beş şeyi emretmiştir. Bu şeyler mücahidler topluluğunda toplanırsa,<br />

sayıları azda olsa zafer kazanırlar:<br />

1. Sebat etmek,<br />

2. <strong>Allah</strong>’ı Çokca anmak,<br />

3. Allh ve Rasûlüne itaat etmek,<br />

4. Çekişmemek<br />

5. Sabretmek<br />

| 7. mesele |<br />

“Savaşmadan Önce Salih Amel İşlemek”<br />

Ebu Derda (rahimehullah) der ki: “Sizler amellerinizle savaşıyorsunuz”<br />

(Sahih-i Buhari)<br />

Açıklaması: Salih ameller, savaşta ayakların sabit olmasına sebeptir.<br />

Amellerin bereketi sebebiyle savaş, şekil kazanır ve bu ameller


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 15<br />

cihadın bir parçasıdır. Yani nasıl amel işliyorsak cihadımız o yönde<br />

şekillenir.<br />

| 8. mesele |<br />

“Korkaklıktan Sakındırmak”<br />

“…yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer (gerçek) müminler iseniz,<br />

bilin ki, <strong>Allah</strong>, kendisinden korkmanıza daha lâyıktır.” (Tevbe, 13)<br />

Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem)’i şöyle derken işittim: “Kişideki en kötü şer, aşırı bir cimrilik<br />

ve kalbi yerinden söken korkaklıktır.” (Ebu Davud, El-Bani sahih demiştir.)<br />

Açıklama: Bu hasletler kişinin savaş sırasında zayıflamasına ve<br />

geride durmasına sebebiyet verir. Fakirlik korkusuyla <strong>Allah</strong> yolunda<br />

malını infak etmez. Korkaklık kalbe hakim olunca da düşman karşısında<br />

sebat gösteremez.<br />

| 9. mesele |<br />

“<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong> Hizmet Etmenin Fazileti”<br />

Enes (radiyallahu anhu) dedi ki: Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

ile beraber bir seferdeydik. Aramızda oruçlular ve oruçlu olmayanlar<br />

vardı. Oruçlu olanlar uzandılar, oruçlu olmayanlar ise çadırları<br />

kurup, oradakilere su dağıttılar. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem) dedi ki: “Oruçsuz olanlar ecri alıp götürdüler.” (Muttefekun Aleyh)<br />

Açıklama: Oruç tutmayanlar hizmetleri sebebiyle çokça sevap<br />

elde ettiler. Çünkü oruçlu olanlara ve olmayanlara hizmet ettiler.


16<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 10. mesele |<br />

“<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong> Paylaşmak ve Kardeşini<br />

Kendi Nefsine Tercih Etme”<br />

“Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih<br />

ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa<br />

erenlerdir.” (Haşr, 9)<br />

Ebu Said El-Hudri dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

şöyle buyurdu: “Yanında fazla bineği olan bineği olmayana versin.<br />

Yanında fazla azığı olan azığı olmayana versin.” Ebu Said dedi ki:<br />

Birçok mal çeşidinden bahsedince, bizler yanımızda fazla bir mal<br />

tutmanın caiz olmayacağını zannettik. (Sahih-i Müslim)<br />

Ömer (radiyallahu anhu) dedi ki: Zayıf, arkadaşlarının emiridir.<br />

Yani: seferde bineği zayıf olan kişi gözetlenir ve onun hızına göre yol<br />

gidilir.<br />

| 11. mesele |<br />

“Kişinin İmamdan İzin İstemesi”<br />

“Müminler, ancak <strong>Allah</strong>’a ve Rasûlü’ne gönülden inanmış kimselerdir.<br />

Onlar, o Peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin<br />

istemedikçe bırakıp gitmezler. (Rasûlüm!) Şu senden izin isteyenler,<br />

hakikaten <strong>Allah</strong>’a ve Rasûlü’ne iman etmiş kimselerdir. Öyle ise, bazı<br />

işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin<br />

ver; onlar için <strong>Allah</strong>’tan bağış dile; <strong>Allah</strong> mağfiret edicidir, merhametlidir.”<br />

(Nur, 62)<br />

Cabir (radiyallahu anhu) dedi ki: Bir gazveden Peygamberimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) ile beraber dönüyordum. Yeni evlendiğim için<br />

hızlı bir şekilde Medine’ye dönmek için izin istedim ve bana izin verdi.<br />

(Muttefekun Aleyh)


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 17<br />

| 12. mesele |<br />

“Tek Başına Sefer Etmek”<br />

İbn-i Ömer (radiyallahu anhu) Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’den<br />

rivayet eder: “Benim bildiğimi insanlar bilmiş olsaydı kimse<br />

tek başına gece vakti yolculuk yapmazdı.” (Sahih-i Buhari)<br />

Şeyh İbn-i Useymin dedi ki: Bir insanın tek başına gece vakti<br />

tenha yerlerde sefere çıkması doğru değildir. Çünkü sefer esnasında<br />

hastalanabilir veya bayılabilir veya ona birileri saldırabilir veya daha<br />

başka sakıncalı şeyler başına gelebilir. Yanında onu müdafaa edecek<br />

kimse olmayınca onun için bu durum sakıncalı olur. Ancak günümüzün<br />

aydınlık ve işlek olan yollarında tek başına bir yere gitmesinde<br />

bir sakınca yoktur. Çünkü etrafında ona yardım edecek insanlar<br />

bulunabilir. Dolayısıyla bu hâl yasak kapsamına girmez.<br />

| 13. mesele |<br />

“Korku Zamanında Dışarının Durumunu<br />

Kontrol Etmek”<br />

Enes (radiyallahu anhu) der ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) insanların<br />

en iyisi, en cömerdi ve en cesuruydu. Bir gece Medine halkı<br />

korkuya kapılmış ve sesin geldiği yere bazı kişiler koşmuştu ancak<br />

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in kılıcı boynunda asılı bir vaziyette<br />

Ebu Talha’nın çıplak olan atının üzerinde geldiğini ve insanlara<br />

“Korkmayın! Korkmayın!” dediğini gördüm.<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) bu hadisin faydalarında şunları demektedir:<br />

Bu olaydan Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in cesaretini<br />

ve bu cesareti sebebiyle insanlardan önce sesin geldiği yere gittiğini,<br />

durumu kontrol edip insanlar olay yerine varmadan durumu haber<br />

vermesi ve geç kalmamak için çıplak ata bindiğini görmekteyiz. Bu<br />

da kişinin korku hallerinde acele etmesinin meşruluğunu gösterir.<br />

Ayrıca bu hadisten boynuna kılıç asmanın ve insanları sakinleştirmenin<br />

müstehablığını da anlamaktayız.


18<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 14. mesele |<br />

“Savaşta Sarık Bağlamak ve Miğfer Giymek”<br />

Cabir (radiyallahu anhu) der ki: Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

Mekke’ye girdiği zaman başında siyah sarık vardı. (İbni Mace ve<br />

El-Bani sahih demiştir.)<br />

Enes (radiyallahu anhu) der ki: Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

Mekke’ye girdiğinde başında miğfer vardı.<br />

Miğfer, demirden olup, başı ok vs. şeylerden korur. Az önceki<br />

rivayet, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Mekke’yi fethettiğinde<br />

ihramsız olarak başına miğfer giydiğini ve o şekilde Mekke’ye girdiğini<br />

görüyoruz. Aslen Mekke’ye ihramsız girilmez ve ihramda baş<br />

örtülmez. Ancak burada Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in<br />

sebeplere sarıldığını görmekteyiz. Bu da tevekküldendir. Şüphesiz ki<br />

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) tevekkül edenlerin efendisidir.<br />

Başına bir şey gelmesin diye o miğferi giymiştir.<br />

| 15. mesele |<br />

“Savaşta ‘Ben falan oğluyum bunu benden al!’<br />

Diyerek Düşmana Darbe Vurmak”<br />

Bera’dan (radiyallahu anhu) Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Huneyn<br />

gününde şöyle demiştir; “Ben Peygamberim! Yalan yoktur. Ben<br />

Abdulmuttalib’in oğluyum!.” Bu sözden, savaş esnasında kişinin kendi<br />

soyunu belli ettirmesinin caizliğini görmekteyiz.<br />

Seleme (radiyallahu anhu) savaşta bir müşrike vururken, “Bunu<br />

benden al, ben İbnul Ekva’nın oğluyum” demiştir. (Sahih-i Buhari)<br />

İbn. Battal der ki: Ekva ok atıcılığında isabeti ile meşhur birisiydi.<br />

Buna binaen cesareti ve savaştaki ustalığıyla bilinen kimselerle<br />

Arapların iftihar etmesi aralarında bilinen bir adetleriydi.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 19<br />

İbn-i Useymin der ki: Bir insanın savaşta kuvvetiyle, soyuyla ve<br />

benzeri şeylerle iftihar etmesinde bir sakınca yoktur.<br />

| 16. mesele |<br />

“<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong> Bir Kâfiri Öldürmek”<br />

Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) rivayet eder: Peygamberimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Bir kâfir ile onu öldüren kişi<br />

ateşte ebediyen bir araya gelmez.” (Sahih-i Müslim)<br />

Kadı İyaz der ki: Bu hadisten şu ihtimaller çıkar; <strong>Allah</strong> yolunda<br />

bir kâfiri öldüren müminin günahları affedildiği için o kimse cehennem<br />

ateşine girmez ve onun işlediği günahların cezası ateşin dışında<br />

başka bir ceza ile verilir. Ya da kâfirlerin azap görecekleri yerlerde o<br />

mümin azap görmez.<br />

| 17. mesele |<br />

“İnsanlar Savaşı Bıraktığı Zamanlarda<br />

Tek Başına Cihad Eden Kişi”<br />

“Artık <strong>Allah</strong> yolunda savaş. Sen, kendinden başkası (sebebiyle)<br />

sorumlu tutulmazsın. Müminleri de teşvik et. Umulur ki <strong>Allah</strong>, kâfirlerin<br />

gücünü kırar (güçleriyle size zarar vermelerini önler). <strong>Allah</strong>’ın<br />

gücü daha çetin ve cezası daha şiddetlidir.” (Nisa, 84)<br />

Şeyh Sa’di (rahimehullah) der ki: Bu hâl kulun en faziletli halidir.<br />

<strong>Allah</strong>’a itaat ve cihad konusunda nefsini amel etmeye yönlendirmekle<br />

beraber, başkasını da bu amele teşvik etmektedir. Bazen bir kulda<br />

bu iki şey ya da ikisinden birisi yok olur. Bu sebeple Peygamberimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem)’e şöyle emredilmiştir; “<strong>Allah</strong> yolunda savaş,<br />

sen ancak kendinden sorumlusun” Yani; senin nefsinden başkasına<br />

gücün yetmez. Dolayısıyla başkasının fiiliyle mükellef değilsin. Ve<br />

sen müminleri savaşa teşvik et.


20<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

İbn-i Abbas (radiyallahu anhu) Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’den<br />

rivayet eder: “Fitne zamanında insanların en hayırlısı atının<br />

yularını tutup, <strong>Allah</strong>’ın düşmanlarını kovalayarak korkutan ve korkutulandır.<br />

Ya da insanlardan uzak bir şekilde uzlete çekilip, <strong>Allah</strong>’ın<br />

hakkını ödeyen kimsedir.” (Tirmizi hasen demiştir.)<br />

İbh Hazm (rahimehullah) der ki: Küfür ehline karşı, fasık bir komutan<br />

veya fasık olmayan, zorla veya normal şartlarla başa gelmiş olan<br />

kişilerle beraber savaşılır. Tek başına gücü yeten kimseler yine tek<br />

başlarına küfre karşı savaşabilirler.<br />

| 18. mesele |<br />

“Emire İtaat Etmek”<br />

Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) rivayet eder: Peygamberimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “Bana itaat eden <strong>Allah</strong>’a itaat etmiştir.<br />

Bana isyan eden de <strong>Allah</strong>’a isyan etmiştir. Emirime itaat eden,<br />

bana itaat etmiştir. Emirime isyan eden ise bana isyan etmiştir.” (Muttefekun<br />

Aleyh)<br />

Ali (radiyallahu anhu) rivayet eder: Peygamberimiz (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) şöyle buyurur: “<strong>Allah</strong>’a isyan konusunda itaat yoktur. İtaat<br />

maruf konularda yapılır.” (Muttefekun Aleyh)<br />

| 19. mesele |<br />

“Emire Nasihat Etmek”<br />

Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) rivayet eder: Peygamberimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “<strong>Allah</strong>-u Teâla sizden üç şeyden<br />

razı olur ve şu üç şeyi de sizin için kötü görür.: <strong>Allah</strong>’a ibadet etmenizi,<br />

Ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızı, toptan <strong>Allah</strong>’ın ipine sarılıp dağılmamanızı<br />

ve <strong>Allah</strong>’ın başınıza geçirdiği emirlerinize nasihat etmenizden<br />

razı olur. Sizin için (Kiyla ve Kal) Dedi dendi, çok soru sormayı<br />

ve malı zayi etmeyi (israf etmeyi) kötü görür.” (Müslim)


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 21<br />

İbn-i Hacer (rahimehullah) der ki: Cemaat arasında fesat çıkartabilecek<br />

sözleri sultana haber vermekte bir sakınca yoktur ve bu kötü<br />

koğuculuk yapma konusuna da girmez.<br />

| 20. mesele |<br />

“Kâfir Bir Yakınını Öldüren Mücahid”<br />

“<strong>Allah</strong>’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları,<br />

kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- <strong>Allah</strong>’a ve Rasûlü’ne düşman<br />

olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine <strong>Allah</strong>, iman<br />

yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden<br />

ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. <strong>Allah</strong><br />

onlardan razı olmuş, onlar da <strong>Allah</strong>’tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar,<br />

<strong>Allah</strong>’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kurtuluşa erecekler de sadece<br />

<strong>Allah</strong>’ın tarafında olanlardır.” (Mücadele, 22)<br />

İbn-i Kesir (rahimehullah) der ki: Bazı rivayetlerde şu anlatılmaktadır:<br />

“Babaları dahi olsa” sözü Ebu Ubeyde hakkında söylenmiştir.<br />

Çünkü Ebu Ubeyde Bedir savaşında kâfir olan babasını öldürmüştür.<br />

“veya evlatları” Ebu Bekir hakkında söylenmiştir. Zira o gün oğlu<br />

Abdurrahman’ı öldürmeye niyetlenmişti. “veya kardeşleri” Musab<br />

bin Umeyr hakkında söylenmiştir. O gün kardeşi Ubeydullah bin<br />

Umeyr’i öldürmüştür. “veya aşiretleri” Ömer hakkında söylenmiştir.<br />

O gün Ömer dayısını öldürmüştür. Aynı şekilde bu söz Hamza, Ali<br />

ve Ubeyde hakkında söylenmiştir. Zira onlar Utbe, Şeybe ve Utbe<br />

oğlu Velid’i o gün öldürmüşlerdi. (<strong>Allah</strong> en iyisini bilir.)<br />

Âlimler şu konuda ittifak etmiştir. Bir mücahid, yakını olan bir<br />

kâfiri savaşta kendisine saldırsın veya saldırmasın direkt olarak öldürebilir.


22<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 21. mesele |<br />

“<strong>Mücahidin</strong> Eşinden Uzak Durma Müddeti”<br />

Ömer (radiyallahu anhu) ordu komutanlarına şunu yazmıştır; “Bir<br />

askeri eşinden dört aydan fazla uzak tutmayınız.” (Beyhaki)<br />

Bu içtihat Ömer’e (radiyallahu anhu) aitti. Zira bazı kadınlara şu soruyu<br />

yöneltmişti; “Bir kadın kocasız ne kadar sabredebilir?” aldığı<br />

cevaba binaen bu görüşe varmıştır.<br />

Ahkâmul Mücahid isimli kitapta şu ibareler geçmektedir: “Bu<br />

müddet mücahidin amirinin görüşüne bağlı olarak uzatılıp, kısaltılabilir.<br />

Zaman, mekân ve hallerin bu konuya etkisi vardır. Bu meselenin<br />

aslı amirlerin içtihadına bırakılır.”<br />

| 22. mesele |<br />

“Kayıp <strong>Mücahidin</strong> Nikâh ve Mirası”<br />

Ömer (radiyallahu anhu) dedi ki: Bir kadın, kocasını yitirir ve nerede<br />

olduğunu bilmezse dört sene bekler ve bu dört sene sonunda dört<br />

ay on gün iddet bekler. (Beyhaki)<br />

Kayıp: Bir şahıs kayıpsa ölümü dirimi veya nerede olduğu bilinmezse<br />

o şahıs kayıp hükmündedir.<br />

Kayıp kişilerin ölümüne hükmetme müddeti âlimler arasında<br />

ihtilaf konusu olmuştur.<br />

İmam Malik (rahimehullah) Hz.Ömer’in bu sözüne binaen kocasını<br />

kaybeden kadın dört sene bekler, bu dört sene sonunda dört ay on<br />

gün daha iddet bekleyip başkasıyla evlenebilir demiştir.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 23<br />

Ebu Hanife, (rahimehullah) İmam Şafiîi (rahimehullah) ve İmam Malik’in<br />

bir görüşüne göre müddet belirlenmez, her asrın kadısı (hakimi)<br />

buna karar verir.<br />

İbni Kudame El-Makdisi El-Muğni’de iki rivayet getirip, şu rivayeti<br />

tercih eder; Kayıp olanın malı taksim edilmez, eşiyle evlenilmez<br />

ta ki ölüm haberi kesinleşene kadar. Veyahut ta bir insanın en fazla<br />

yaşayabileceği kadar bir müddet takdir edilir, bu müddet de kadının<br />

içtihadına bağlıdır.<br />

| 23. mesele |<br />

“Gaziyi Cihada Göndermek ve Karşılamak”<br />

Sa’d bin Yezid (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) bir gazveden dönerken, halk veda tepesine giderek onu karşılamıştır.<br />

(Ebu Davud, Tirmizi sahih demiştir.)<br />

İbn-i Abbas (radiyallahu anhu) dedi ki: Peygamber (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem) Kab bin Eşref ’i öldürmeye giden ashabla beraber baki mezarlığına<br />

kadar gitmiş ve onlara “<strong>Allah</strong>’ın ismi ile çıkınız. <strong>Allah</strong>’ım onlara<br />

yardım et” diyerek dua ile uğurlamıştır.<br />

Mücahidi uğurlama konusuna, onunla beraber, yardım ederek<br />

pasaport ve vize alma, yol eşyalarını tedarik etme ve onları en son<br />

ayrılacakları yere kadar götürme bu işin içerisine girmektedir.<br />

Bu hadislerden şu manayı da çıkartabiliriz; mücahidlere yardım<br />

etmek Amerika ve uşaklarının aradıkları kimseleri saklamak, korumak<br />

ve onlara destek vermek bu konuya girmektedir. <strong>Allah</strong>’u teala,<br />

muhacir ve mücahidlere destek veren ensarı şu ayeti ile övmüştür:<br />

“İman edip de hicret edenler, <strong>Allah</strong> yolunda mallarıyla, canlarıyla<br />

cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp yardım edenler var ya, işte<br />

onların bir kısmı diğer bir kısmının dostlarıdır. İman edip de hicret<br />

etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onların mirasından<br />

hiçbir pay yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım


24<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavim aleyhine olmaksızın<br />

(o müslümanlara) yardım etmek üzerinize borçtur. <strong>Allah</strong><br />

yapacaklarınızı hakkıyla görmektedir.” (Enfal, 72)<br />

| 24. mesele |<br />

“<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong> Tozlanmanın Fazileti”<br />

Aişe (radıyallahu anha) rivayet eder: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

Hendek günü gelip silahını bıraktı ve gusletti. Cibril (aleyhisselam)<br />

geldi, başını toz kaplamıştı. Dedi ki: “Silahı bıraktın mı ? Vallahi ben<br />

henüz silahımı bırakmadım.” Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

dedi ki: “Nereye ?” dedi ki: “Şu tarafa diye gösterip, Kureyza oğullarına<br />

doğru işaret etti.” Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’de onlarla<br />

savaşmak üzere yola çıktı.<br />

Mühelleb (rahimehullah) dedi ki: Tozdan temizlenmek için gusül<br />

almıştı. <strong>Allah</strong> yolunda tozlanmak, cihad etmenin alametidir. Peygamberimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “<strong>Allah</strong> yolunda<br />

ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.” Dikkat<br />

edilirse Cibril (aleyhisselam) teberrüken kendisini tozdan temizlemememiştir.<br />

Yukarıdaki hadisten şunu da anlarız: Peygamberimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) savaşa ancak <strong>Allah</strong>’ın izni ile çıkardı.<br />

Yine şunu anlarız: Melekler <strong>Allah</strong> yolunda cihad edenlerle beraber<br />

olurlar. İstikamet üzere oldukça onlara yardım ederler. Eğer<br />

ihanet eder ve ganimetlerden çalarlarsa onlardan ayılırlar. (En iyisini<br />

<strong>Allah</strong> bilir.)<br />

| 25. mesele |<br />

“Emirlik İstemenin Yasaklanması”<br />

“İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu<br />

arzulamayan kimselere veririz. (En güzel) âkıbet, takvâ sahiplerinindir.”<br />

(Kasas, 83)


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 25<br />

Abdurrahman bin Semura (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) bana şöyle buyurdu: “Ey Abdurrahman emirlik<br />

isteme! İstemeden verilirse sana yardım olunur istediğin için sana<br />

verilirse onunla başbaşa bırakılırsın.” (Muttefekun Aleyh)<br />

Ebu Zer (radiyallahu anhu) dedi ki: Dedim ki; “Ey <strong>Allah</strong>’ın Rasûlü<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) beni görevlendirmeyecek misin?” Eliyle<br />

omuzuma vurdu ve dedi ki: “Ey Ebu Zer sen zayıf birisisin ve o bir<br />

emanettir. Kıyamet gününde rüsvaylık ve pişmanlık sebebi olacaktır.<br />

Ancak hakkı ile alıp, ona düşen görevi yerine getirenler müstesnadır.”<br />

(Sahih-i Müslim)<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) dedi ki: Bu hadis emirlik/mesulluk<br />

istemekten uzak durulması gerektiğini bildirir. Özellikle de bu görevi<br />

yerine getiremeyecek zayıf kimseler için. Rüsvaylık ve pişmanlık<br />

ise ona ehil olmayan kimseler içindir. Veyahutta bu işe ehil olup,<br />

adil davranmayanları <strong>Allah</strong>-u Teâlâ kıyamet gününde zelil edip, onu<br />

utandıracaktır. Bu kişi yaptığı eksiklikler sebebiyle de pişman olacaktır.<br />

Bu işe ehil olup, adil olanlara gelince onlar için büyük fazilet<br />

vardır. Bu konu ile ilgili birçok hadis gelmiştir. Bunlardan bir tanesi;<br />

“Yedi sınıf insanı <strong>Allah</strong>-u Teâlâ kıyamet gününde gölgelendirecektir.<br />

Onlardan birisi adil olan imamdır.” Yine başka bir hadiste; “adil<br />

olanlar kıyamet gününde nurdan mimberlere oturacaklardır”<br />

Ebu Musa der ki: Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur:<br />

“Vallahi bizler bu işe isteyen veya hırslı olanı getirmeyiz.” (Muttefekun<br />

Aleyh)<br />

Şöyle bir soru sorulabilir: Yusuf (aleyhisselam) Kral’a dedi ki: “Beni<br />

yeryüzü hazinelerine başkan kıl. Şüphesiz ben koruyucu ve bilen birisiyim.”<br />

bu ayette geçtiği üzere Yusuf (aleyhisselam) emirlik istemiştir. Bu<br />

hâl yukarıdaki hadislerle çelişmiyor mu?<br />

Cevap: İki şekilde bu soruya cevap verebiliriz;


26<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

Bizden önceki şeriatlerde emirlik istenebiliyordu, ancak bizim<br />

şeriatımızda emirlik istenmesi yasaklanmıştır.<br />

Yusuf (aleyhisselam) yeryüzü hazinelerinin kaybolacağını, ihmal<br />

edileceğini ve hakkı ile dağıtılmayacağını tahmin edince, insanların<br />

açlık gibi bir felakete maruz kalmamaları için, kendisi de bu işe en<br />

ehil kimse olduğundan bu görevi istemiştir.<br />

İbn-i Useymin (rahimehullah) der ki: Osman bin Ebil As, Peygamber<br />

efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e: “Beni kavmime namaz kıldırmam<br />

için imam yap” dediğinde Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem) de onu kavmine imam yapmıştır. Bu rivayetten şunu anlarız,<br />

kişi emirlik istediğinde bunu isteme sebebini öğreniriz. Eğer bu işe<br />

en ehil olduğu için istiyorsa, bunda bir sakınca yoktur.<br />

| 26. mesele |<br />

“Müdafaa Savaşı Hariç, Cihad İşleri<br />

İmamın İçtihadına Bırakılmıştır”<br />

Âlimler cihadı iki kısma ayırırlar: Taleb ve Savunma cihadı.<br />

Talep Cihadı: kâfirlerle kendi yurtlarında savaşmaktır.<br />

Savunma Cihadı: kâfirler islam diyarını işgal ettiği zaman onlara<br />

karşı yapılan savaştır.<br />

Bütün âlimler taleb cihadının ümmete farz-ı kifaye olduğunu<br />

söylerler.<br />

Savunma cihadı ise daha üst mertebededir. Çünkü talep cihadından<br />

daha önemlidir. Hatta bütün ilim ehli, kâfirler Müslüman<br />

beldelerine saldırdığında, imamdan izin alınamadığı vakitlerde onlara<br />

karşı savaşmayı vacip görmüşlerdir.İbn-i Abbas (radiyallahu anhu)<br />

dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Fetihten<br />

sonra hicret yoktur. Ancak niyet ve cihad vardır. Savaşa çağrıldı-


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 27<br />

ğınızda icabet ediniz.” (Muttefekun Aleyh)<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) dedi ki: Mekke’den hicret kaldırılmıştır.<br />

Çünkü Mekke fetihten sonra İslam diyarı olmuştur. Ancak deliller<br />

hicretin kıyamete kadar olacağını ifade etmektedir.<br />

“Ancak niyet ve cihad vardır” bunun anlamı, niyetimizin <strong>Allah</strong><br />

yolunda cihad etmek ve <strong>Allah</strong>’ın kelimesini yüceltmek olmasıdır.<br />

“Savaşa çağrıldığınız zaman icabet ediniz.” Bu hâl cihadın farz-ı ayn<br />

olduğu haldir. Eğer imam bir kimseyi veya bir topluluğu savaşa çağırırsa,<br />

onlara icabet etmek farz olur. Aynı şekilde düşman bir İslam beldesine<br />

girdiğinde veya savaş safında hazır olunduğunda savaşmak farz olur.<br />

| 27. mesele |<br />

“İstişare Etmek”<br />

İbnu’l Kayyim (rahimehullah) dedi ki: İmamın daha doğru bir görüşe<br />

varmak, emiri altındakilerin gönüllerini kazanmak, onların<br />

kınamalarından sakınmak ve maslahatı bilmek amacı ile istişare etmesi<br />

müstehabtır. Bu konuda <strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurur: “Onlarla<br />

istişarede bulun.”<br />

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Bedir gününde: “Ey insanlar<br />

bana öneride bulununuz” demiştir.<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) der ki: Ebu Hureyre (radiyallahu anhu)<br />

demiştir ki: Hiç kimseyi Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ashabıyla<br />

istişare ettiği kadar istişarede bulunduğunu görmedim.


28<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 28. mesele |<br />

“Emir Aciz Olduğunda Onu Azledip<br />

Yerine Başkasını Tayin Etmek”<br />

Malik bin Rahta dedi ki: Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

bir seriyye gönderdi ve başlarına bir emir tayin etti. Fakat o emir<br />

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in verdiği emirleri yerine getirmedi.<br />

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) dedi ki: “Benim emrimi<br />

yerine getirmeyen o adamı azledip, emrettiklerimi yapacak birini<br />

seçmekten aciz mi kaldınız?!” (Ebu Davud, El-Bani hasen demiştir.)<br />

Avnul Mabud kitabında şu ibare geçer: “Emrimi yerine getirmeyen”den<br />

kasıt, ben birisini bir işe yönlendirir veya emrettiğimde<br />

verdiğim görevi yerine getirmezse onu azlediniz, demektir.<br />

| 29. mesele |<br />

“Çok Faziletli Birisi Varken Az Faziletli<br />

Olanı Emir Seçmenin Caizliği”<br />

İbn-i Teymiyye (rahimehullah) dedi ki: Ebu Zer El-Gifari (radiyallahu<br />

anhu) Halid bin Velid’den güvende ve doğrulukta daha üstün olmasına<br />

rağmen Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Ona dedi ki: “Ey<br />

Ebu Zer ben seni zayıf birisi olarak görüyorum ve nefsime sevdiğimi<br />

senin için de seviyorum. İki kişiye; emir ve yetimin malına da veli<br />

olma.” Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Ebu Zer’i emirlikten<br />

ve sorumluluktan nehyetmiştir çünkü onu bu konuda yeterli görmemiştir.<br />

Halbuki onun hakkında şöyle buyurmuştu: “Ebu Zer’den<br />

daha doğru sözlü kimseyi ne yeşil yapraklar gölgelendirmiş, ne de<br />

kuru topraklar 1 taşımıştır.”<br />

1 “Yeşil yaprakların gölgelendirdiği ve kuru toprağın taşıdığı” bu sözden kasıt yeryüzüdür.<br />

Yani yeryüzünde Ebu Zer kadar doğru sözlü bir kimse görülmemiştir.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 29<br />

| 30. mesele |<br />

“Emirin Bizzat Kendisinin Savaşa İştirak Etmesi”<br />

Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) der ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem) şöyle buyurur: “İmam kalkandır, onun arkasında savaşılır ve<br />

onunla korunulur. Eğer <strong>Allah</strong>’tan sakınmayı emreder ve adil olursa<br />

buna karşın sevabı vardır. Adaletin dışında emrederse günahı ona<br />

yüklenir.” (Sahih-i Müslim)<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) dedi ki: “imam kalkandır” yani korumadır.<br />

Müslümanları düşmanın eziyetinden korur. İnsanların birbirlerine<br />

zulmetmelerini engeller, İslam topluluğunu himaye eder ve<br />

insanlar ondan sakınıp, cezalandırmasından korkarlar.<br />

“Arkasında savaşılır” bundan kasıt, onunla beraber kâfirlere, asilere,<br />

haricilere ve fesad yayan her türlü zalime karşı savaşmaktır.<br />

Siyer ve rivayet âlimleri derler ki:<br />

Gazve: Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in bizzat katıldığı savaşa<br />

denir. Bu savaşta adedin, çokluğu veya azlığı, çarpışmanın olması<br />

veya olmaması fark etmez.<br />

Seriyye: Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in kendisinin bizzat<br />

katılmadığı fakat ashabından bir grubu gönderdiği topluluğa denilmektedir.<br />

Hz. Musa (aleyhisselam)’dan önceki Peygamberlerde cihad meşru<br />

değildi. Durum şundan ibaretti; Peygamber kavmine gönderilir, onları<br />

tevhide davet eder, halkı da bu davete karşı iki kısma ayrılırdı.<br />

Çoğunluk davetini kabul etmezken azınlığı davetine icabet ederdi.<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ, Peygamberine tabi olmayanları da helak ederek cezalandırırdı.<br />

Tıpkı Semud kavmini ve birçok kavmi helak ettiği gibi.


30<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

Hz. Musa (aleyhisselam)’dan itibaren <strong>Allah</strong>-u Teâlâ cihadı meşru<br />

kılmış, iman edenler ile etmeyenler arasındaki savaş o tarihten itibaren<br />

başlamıştır.<br />

Gazvelerin en büyükleri yedi tanedir. Tarihi sıralamaya göre<br />

bunlar; Bedir, Uhud, Ahzâb, Hayber, Mekke Fethi, Huneyn ve Tebuk<br />

gazveleridir. Bu gazveler kuranda zikredilmiştir.<br />

Muhammed bin İshak der ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

bizzat kendisi yirmi yedi gazveye katılmış ve bunlardan dokuz tanesinde<br />

de savaşmıştır. Bunlar; Bedir, Uhud, Hendek, Kureyza, Mustalik,<br />

Hayber, Mekke Fethi, Huneyn ve Taif savaşlarıdır.<br />

Gönderdiği seriyyeler ise otuz sekiz tanedir.<br />

| 31. mesele |<br />

“Savaşta Çekişmenin, İhtilaf Etmenin Kötülüğü ve<br />

Emire İsyanın Cezası”<br />

“<strong>Allah</strong> ve Rasûlü’ne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya<br />

kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü <strong>Allah</strong><br />

sabredenlerle beraberdir.” (Enfal, 46)<br />

Said bin Ebi Burde babasından o da dedesinden rivayet eder:<br />

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Muaz ve Ebu Musa’yı Yemen’e gönderdiği<br />

zaman onlara şöyle dedi: “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın müjdeleyin,<br />

nefret ettirmeyin birbirinize tenezzül edin ve ihtilafa düşmeyin”<br />

(Sahih-i Müslim)<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) der ki: Rasûlullah efendimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) bu hadisinde her bir lafzı zıddı ile beraber toplamıştır.<br />

Çünkü kişi ikisini bir vakitte işleyebilir. -yani önce kolaylaştırıp<br />

sonra zorlaştırabilir- Eğer bir sözle yetinmiş olsaydı misalen “kolaylaştırın”<br />

demiş olsaydı duyan kişi belki bir kere veya birkaç kere kolaylaştırır<br />

ve çoğu hallerinde zorlaştırabilirdi. Ancak “zorlaştırmayın”<br />

deyince bu bütün hallerde zorlaştırmayı bırakması gerektiğini anlar.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 31<br />

Bera bin Azib (radiyallahu anhu) dedi ki: Peygamber efendimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) Uhud gününde elli okçuyu tepeye yerleştirdi ve<br />

onlara dedi ki: “eğer kuşların bizleri kaptıklarını dahi görseniz, size<br />

haber göndermedikçe yerinizden ayrılmayın. Düşmanı hezimete uğrattığımızı<br />

ve onları çiğnediğimizi görürseniz yine de size haber göndermeden<br />

yerinizden ayrılmayın.” (Ebu İshak’ın Siyer Kitabından)<br />

Okçular, yerlerini terk etmeleri ve emirlerine isyan etmeleri sebebiyle<br />

galibiyete doğru giden savaş, yenilgiye dönüşmüştür.<br />

| 32. mesele |<br />

“Emirin, Askerlerini Koruma Konusu”<br />

İbn-i Ömer (radiyallahu anhu) Rasûlullah efendimizin (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Her biriniz çobansınız ve<br />

her biriniz güttüklerinizden sorumlusunuz.” (Muttefekun Aleyh)<br />

Âlimler derlerki; Çoban, koruyucu, güvenilir ve yaptığı işin selametini<br />

düşünen kişidir. Buna binaen insanlardan bir grubu yöneten<br />

her bir emir, adil olmakla dünya ve dini maslahatlarını gözetlemek<br />

ve korumakla sorumludur.<br />

Ömer bin Hattab’ın (radiyallahu anhu) ordu komutanlarına yazdığı<br />

mektupta şunlar geçmektedir: “Bera bin Malik’i İslam ordusunun<br />

başına geçirmeyiniz zira o askerleri helaka götürür.”<br />

| 33. mesele |<br />

“Çocukların Savaşması”<br />

Abdullah bin Ömer (radiyallahu anhu) dedi ki: Uhud gününde on<br />

dört yaşındayken Rasûlullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) savaşmam için<br />

arz edildim ancak o kabul etmedi. Hendek günü on beş yaşındayken<br />

arz edildiğimde beni kabul etti. (Muttefekun Aleyh)


32<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

Âlimler, silah taşıyabilecek ve onu kullanabilecek güce sahip<br />

olan her bir çocuğun savaşa çıkarılmasında bir beis yoktur demişlerdir.<br />

| 34. mesele |<br />

“Emirin Ordusunu Geriden Takip Etmesi”<br />

Cabir bin Abdullah (radiyallahu anhu) der ki: Peygamberimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) savaşa giden ordunun arkasında gider, zayıf olanlara<br />

yardım ve dua eder, bineği olmayanları da yanına bindirerek<br />

onlara yardımcı olurdu. (Sahih-i Müslim)<br />

Emirin ordunun arkasında gitmesinin hikmeti, ordudan geriye<br />

kalanlara yardımcı olmak, kaybolmalarını engellemek, kaçmak ve<br />

hezimete uğrayanları durdurmak içindir.<br />

Cabir bin Abdullah (radiyallahu anhu) zayıf bir devenin üzerinde<br />

sefer ederken Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) onu geride bırakan<br />

bu deveye vurmuş ve dua etmiştir. Sonra Cabir’in devesi diğer develer<br />

gibi yürümeye başlamış hatta onları da geçmiştir.<br />

Her bir Müslüman seferde arkadaşlarına yardımcı olmalı ve ihtiyaçlarını<br />

gidermelidir. Bu edep Nebevi Sünnet’ten öğrendiğimiz<br />

edeplerden birisidir.<br />

| 35. mesele |<br />

“Emire ve Askerlerine Tembihte Bulunmak”<br />

Bureyde (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

bir emiri seriyyenin başına tayin ederken ona, kendi nefsi ve<br />

emiri altındaki müminler için <strong>Allah</strong>’tan korkmasını tavsiye ederdi.<br />

Onlara şöyle derdi; “<strong>Allah</strong>’ın adıyla ve <strong>Allah</strong> yolunda <strong>Allah</strong>’ı inkar<br />

edenlere karşı savaşınız. İhanet etmeyiniz, ganimet malından çalmayınız,<br />

ölülerine zulüm 2 etmeyiniz ve çocukları öldürmeyiniz.” (İbn-i<br />

Mace, El-Bani sahih demiştir.)<br />

2 Zulüm’den kasıt arapça da “Temsil” olarak geçen, ölünün uzuvlarının kesilmesi<br />

ve yüz şeklinin değiştirilmesidir.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 33<br />

| 36. mesele |<br />

“Emirin Değişik İşlerle Görevlendirdiği<br />

Kimseleri Hesaba Çekmesi”<br />

Humey es Saidi (radiyallahu anhu) dedi ki: Peygamber efendimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) Süleymoğlullarının sadakalarını toplamak<br />

üzere İbn-i Lütbiye’yi görevlendirmişti. İbn-i Lütbiye’nin bu görevinden<br />

sonra Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ona, verdiği görevi<br />

sormuştur. O da şöyle demiştir: “Bu mallar size ait, bu mallar da<br />

bana hediye edilmiştir.” Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle<br />

buyurdu: “Doğru sözlü isen, annenin veya babanın evinde oturmuş<br />

olsaydın yine de bu hediyeler sana gelir miydi?” (Sahih-i Buhari)<br />

| 37. mesele |<br />

“Cihadın En Azı Senede Bir Defa Yapılmasıdır”<br />

Kurtubi (rahimehullah) der ki: Emirin, Müslümanları en az senede<br />

bir gazveye çıkarması vaciptir. Emirin kendisi bizzat onlarla beraber<br />

gazveye çıkar, ya da güvendiği kimseyi kendi yerine gönderir. Savaştığı<br />

kâfirleri İslam’a davet eder, gittiği yerde <strong>Allah</strong>’ın dinini hakim<br />

kılar ve düşmanın ya İslam’a girmesini ya da cizye ödemesini sağlar.<br />

| 38. mesele |<br />

“Düşmanla Karşılaşmayı İstemenin Yasak Olması”<br />

Abdullah bin Ebi Evfa (radiyallahu anhu) dedi ki: Peygamberimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) düşmanla karşılaştığı bir günde güneşin öğle<br />

vakti batıya doğru kayması için beklemiş, sonra insanlar arasında<br />

kalkıp şöyle demiştir; “Ey insanlar düşmanla karşılaşmayı temenni<br />

etmeyiniz. <strong>Allah</strong>’tan afiyet dileyiniz ve onlarla karşılaştığınız zaman<br />

ise sabrediniz.” (Sahih-i Buhari)


34<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

Rasûlullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) düşmanla karşılaşmayı<br />

istemeyi yasaklamıştır. Çünkü durumun hangi yönde seyredeceğini<br />

ve hangi hallere düşüleceğini insanlar bilemezler. Bu konudan<br />

şunu da anlamaktayız ki; insanın kendi nefsine ağır gelecek şeyleri<br />

temenni etmesi de yasaklanmıştır. Bu sebeple selefi salihin fitnelerden<br />

ve imtihanlardan uzak olmayı dilerlerdi. Çünkü insanlar belaya<br />

karşı sabretmede değişiklik arz ederler. Kimisi sabredebilirken kimisi<br />

de isyan edebilir. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) döneminde bir<br />

adam yaralanmış ve çektiği acıya dayanamayıp intihar etmiştir.<br />

Ebu Bekir Sıddık (radiyallahu anhu) der ki: Belaya uğrayıp sabretmektense<br />

beladan muaf tutulup şükretmeyi tercih ederim.<br />

Ali bin Ebi Talib (radiyallahu anhu) oğluna şu vasiyette bulunmuştur;<br />

Ey evladım kimseyi savaşta mübarezeye 3 çağırma, ama seni mübarezeye<br />

çağıran olursa icabet et. Çünkü o haddini aşandır. <strong>Allah</strong>-u<br />

Teâlâ haddini aşan kimselere karşı müminlere yardım edeceğini<br />

vaad etmiştir.<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) der ki: Düşmanla karşılaşmak yasaklanmıştır.<br />

Çünkü bunda kibir ve nefse olan tevekkül yatmaktadır. Ve<br />

bu kendi kuvvetine güvenmektir. Bu şekliyle düşmana önem vermez<br />

ve bu da düşmana karşı tedbir alması gerektiği yerde tedbir almadığını<br />

gösterir.<br />

“<strong>Allah</strong>’tan afiyet dileyiniz” manası: hem dünyada hem de ahirette<br />

kötü hallerden uzak olmayı <strong>Allah</strong>’tan talep etmek demektir.<br />

“Düşmanla karşılaşınca sabrediniz” manası: savaşta sabretmeye<br />

yönelik teşvik vardır. Ve sabretmek savaşın en önemli dayanaklarından<br />

bir tanesidir.<br />

“Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman<br />

sebat edin ve <strong>Allah</strong>’ı çok anın ki başarıya erişesiniz. <strong>Allah</strong> ve Rasûlü’ne<br />

itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuv-<br />

3 Savaş başlamadan önce iki ordudan da birer kişinin çıkıp teke tek çarpışmasıdır.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 35<br />

vetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü <strong>Allah</strong> sabredenlerle beraberdir.”<br />

(Enfal, 45-46)<br />

| 39. mesele |<br />

“Savaşanlara Hizmet Etmeleri Amacıyla<br />

Çocukları Savaşa Götürmek”<br />

Enes bin Malik (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) Ebu Talha’ya dedi ki: “Çocuklarınızdan bir çocuğu bana<br />

bulup getir ki bana Hayber Savaşı’nda hizmet etsin.” Enes bin Malik<br />

devamla şöyle dedi: Ebu Talha beni ergenlik çağına yaklaştığım bir<br />

dönemimde Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e hizmet etmem üzere<br />

onun yanına götürdü. Ona hizmet etmeye başladım. Bineğinden<br />

indiği zaman şöyle dua ettiğini duyardım: “<strong>Allah</strong>’ım üzüntüden ve<br />

kederden, acizlikten ve tembellikten, cimrilikten ve korkaklıktan, çokça<br />

borçlanmaktan ve düşmana yenilmekten sana sığınırım” (Sahih-i<br />

Buhari)<br />

Bu hadisten şu anlaşılır: ücret ödemeden bir çocuk bir âlime<br />

veya din imamına hizmete verilebilir. Çünkü Enes’in bu hadisinde<br />

Enes’in hizmet karşılığı ücret almadığı görülmektedir.<br />

| 40. mesele |<br />

“Zayıf Kimseler Sebebiyle Zafere Ulaşmak”<br />

Ebu Derda (radiyallahu anhu) Rasûlullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem)’in şöyle buyurduğunu nakleder: “Bana zayıfları getiriniz zira<br />

zayıflarınız sebebiyle rızıklanır ve yardım olunursunuz.” (Ebu Davud,<br />

El-Bani sahih demiştir.)<br />

Nesaî’nin rivayetinde şöyle gelmektedir: “Onların duası, doğrulukları,<br />

namazları ve ihlasları sebebiyle rızıklanır ve yardım olunursunuz.”


36<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

Onlarda ibadet ve ihlas olup dünya meşguliyetinden ve lezzetlerinden<br />

uzak olmaları sebebiyle ibadete daha çok yönelirler bu sebeple<br />

duaları kabul edilmeye daha fazla layıktır.<br />

Kalpleri dünyaya bağlı olmayan, ibadetle ve duayla meşgul olan<br />

kimseler bir orduda bulunurlarsa o ordu zafer kazanmaya daha çok<br />

layık olur. Çünkü onların kalpleri saftır ve <strong>Allah</strong>’a karşı ihlas içerisindedir.<br />

| 41. mesele |<br />

“Kur’an-ı Kerim İle Düşman Topraklarına<br />

Girmenin Yasaklanması”<br />

İbni Ömer (radiyallahu anhu) Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’den<br />

rivayet eder: Peygamberimiz, Kur’an-ı Kerim ile düşman toprağına<br />

sefer edilmesini yasaklamıştır. (Muttefekun Aleyh)<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) der ki: Kur’an-ı Kerim’in düşmanların<br />

eline geçme korkusu varsa Kur’an ile düşman topraklarına girilmesini<br />

fakihler haram görmekteler. Ama düşmana mektup yazarken<br />

o mektubun içerisine bir iki ayet yazılmasında bir beis yoktur. Ebu<br />

Sufyan rivayet eder: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Rumların Kralı<br />

Hirakl’a mektup yazarken, “Ey kitap ehli aramızda ve aranızdaki<br />

ortak kelimeye geliniz…” ayetini de yazmıştır.<br />

| 42. mesele |<br />

“Mücahidlere Verilmeyen/Satılmayan Yiyeceği<br />

Zorla Almanın Caizliği”<br />

Ukbe bin Amir (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem)’e dedik ki: “Bizleri bir yerlere gönderiyorsun, bir kavme<br />

misafir oluyoruz ancak onlar bizleri misafir etmiyorlar. Bu halde ne<br />

yapmamız lazım?” dedi ki: “Eğer bir kavmin yanına gider ve misafire<br />

ikram edilmesi gereken şeyi size ikram ederlerse onu kabul ediniz. An-


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 37<br />

cak bunu yapmazlarsa misafirin hak ettiği şeyi onlardan alabilirsiniz.”<br />

(Sahih-i Müslim)<br />

Tirmizi (rahimehullah) dedi ki: Bu hadisin manası: Ashab-ı kiram<br />

savaşa çıkarlardı. Bazı kavimlerin yanından geçerler ve yemek almak<br />

isterler ancak alamazlardı. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) onlara<br />

dedi ki: “Eğer sizlere satmazlarsa onlardan zorla alma mecburiyetinde<br />

kalırsanız zorla alınız.”<br />

Hz. Ömer (radiyallahu anhu) askerlerine böyle yapmalarını emrederdi.<br />

Yine hadisten şu anlaşılır: Herhangi bir misafir, bir yere konuk<br />

olur ve ikram edilmezse ihtiyacı kadar onlardan yiyecek alabilir. Bu<br />

konuda ona bir günah yoktur. (Hakim, Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir.<br />

İmam Zehebi ve El-Bani bu rivayeti doğrulamışlardır.)<br />

Misafire ikram etmenin vacip olduğunu İmam Ahmed ve İmam<br />

Leys söylemiştir. İbn-i Recep ve Şevkani de bu görüşü tercih etmekteler.<br />

Ancak cumhur misafire ikram etmenin vacip değil sünnet olduğunu<br />

söylemektedir.<br />

“Misafire ikram etmek hem köylüye hem de şehirliye gerekir mi?”<br />

Meselesinde İmam Şafiî ikisine de gerekli görürken İmam Malik ve<br />

İmam Suhnun ikram etmenin köy halkına gerekli olduğunu şehir<br />

halkına gerekmediğini söylemekteler. Zira şehirlerde oteller ve benzeri<br />

kalabilecek mekânlar bulunmakta ve yiyecekler satılmaktadır.<br />

Meyvesi olan bir bahçeden geçen kimse o meyvelerden yiyebilir<br />

mi?<br />

Cevap: O bahçeden geçen kimse şu şartlar dahilinde meyvelerden<br />

yiyebilir:<br />

O bahçenin üzerinde/önünde duvar veya bekçi olmaması lazım.


38<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

Meyveler toplanmış halde değil, ağaçlarda veya yerlere dökülmüş<br />

olmalıdır.<br />

Ağaçlara tırmanmamalı sadece elle uzanıp alınmalıdır.<br />

Yediğinin haricinde, toplayıp yanında götürmemelidir.<br />

Âlimlerin geneline göre yiyecek olan kişinin buna muhtaç olması<br />

gerekir.<br />

Eğer bu şartlardan bir tanesi ihlal edilirse yenmesi caiz olmaz.<br />

| 43. mesele |<br />

“Gazveden Dönmenin Sevabı”<br />

Abdullah bin Amr dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle<br />

buyurmuştur: “Savaştan dönmek gazve etmek gibidir.” (Ebu Davud,<br />

El-Bani sahih demiştir.)<br />

Manası: Burada savaştan geri dönmekten kasıt, yapılan operasyondan<br />

geri dönmektir. Gidişine ve dönüşüne sevap verilir. Bunun<br />

misali camiye giden kimsenin aldığı sevabı dönüşünde de alması<br />

gibidir. Cihad’dan dönerken yolda ölecek olursa o <strong>Allah</strong> yolunda ölmüş<br />

sayılır.<br />

| 44. mesele |<br />

“Yürüyüşte Acele Etmek”<br />

Ebu Humeyt (radiyallahu anhu) rivayet eder: Peygamberimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Ben Medine’ye acele ederek<br />

döneceğim. Kim benimle beraber acele etmek isterse yanımda gelebilir.”<br />

(Sahih-i Buhari)<br />

Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Sefer, azaptan bir parçadır. Zira sizden


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 39<br />

birinizin uykusunu, yeme ve içmesini men eder. Sizden birisi işini bitirdikten<br />

sonra ehline dönmekte acele etsin” (Sahih-i Buhari)<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) dedi ki: Bu hadisin manası: Kişi işini<br />

bitirdikten sonra gecikmeden ehline dönmesi müstehabdır.<br />

| 45. mesele |<br />

“Savaşçıların Yaptıklarıyla Övünmeleri”<br />

Abdullah bin Abbas (radiyallahu anhu) der ki: Ali (radiyallahu anhu)<br />

Uhud günü bükülmüş olan kılıcıyla eve geldi. Fatıma’ya dedi ki: “İşte<br />

bu kılıç bana merhem oldu.” 4<br />

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) dedi ki: “Eğer sen kılıcınla güzel<br />

vurduysan Sehl bin Hanif, Ebu Dücane, Asım bin Sabit ve Haris<br />

bin Samme de güzel vurmuştur.” (Hakim, Buhari’nin şartına göre Sahihtir.)<br />

| 46. mesele |<br />

“Savaş Karşılıklıdır”<br />

“Eğer siz (Uhud’da) bir acıya uğradınızsa, (Bedir’de de düşmanınız<br />

olan) o kavim de benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar<br />

arasında döndürür dururuz (zaferi bazen bir topluma bazen öteki<br />

topluma nasip ederiz.) Ta ki <strong>Allah</strong>, iman edenleri ortaya çıkarsın ve<br />

aranızdan şahitler edinsin. <strong>Allah</strong> zalimleri sevmez.” (Âl-i İmrân, 140)<br />

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Savaş<br />

karşılıklıdır.” (Sahih-i Buhari)<br />

4 Bundan kasıt: “içimi soğuttu, beni huzura kavuşturdu” manasındadır.


40<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 47. mesele |<br />

“Savaş Hiledir”<br />

Cabir bin Abdullah (radiyallahu anhu) rivayet eder: Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Savaş hiledir.” (Sahih-i Buhari)<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) der ki: Âlimler antlaşmayı bozmamak<br />

ve verilen sözü çiğnememek kaydıyla imkân dahilinde her türlü hileye<br />

başvurulmasını caiz görürler.<br />

| 48. mesele |<br />

“Uzak Düşman İle Savaşmak”<br />

İmam Şafiî (rahimehullah) dedi ki: Eğer düşmanların durumu birbirine<br />

karışır ve biri diğerinden daha tehlikeli veya yapılacak savaş<br />

ona daha tesirli olacak ise uzak dahi olsa onun seçilmesinde bir sakınca<br />

yoktur. Ve bu durum zaruret dahilinde uygulanır. Zaruret hali<br />

yoksa uygun değildir.<br />

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e Haris bin Ebi Dirar’ın<br />

Peygamberimizle savaşmak için adam topladığı haberi ulaşır. Peygamberimiz<br />

bu haberi duyunca yakınında düşman olmasına rağmen<br />

yakınındaki düşmanı bırakıp, gidip uzakta olan Haris bin Ebi Dirar’a<br />

karşı savaşmıştır.<br />

Aynı şekilde Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e karşı Halid<br />

bin Ebi Sufyan’ın adam topladığı haberi gelince, Peygamberimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) yakınında düşman olmasına rağmen, İbni<br />

Uneys’i Halid bin Ebi Süfyan’ı öldürmesi için gönderir.<br />

| 49. mesele |<br />

“Perşembe Günü Yola Çıkmanın Müstehablığı”<br />

Kab bin Malik (radiyallahu anhu) rivayet eder: Peygamberimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) Tebük Savaşı’na Perşembe günü çıkmıştır ve Perşembe<br />

günleri sefere çıkmayı severdi. (Sahih-i Buhari)


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 41<br />

| 50. mesele |<br />

“Kendilerine İslam Daveti Ulaşmış Olan<br />

Bir Topluluğa, Saldırılacağı Haberi Verilmeden<br />

Saldırmak”<br />

İbn-i Ömer (radiyallahu anhu) der ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem) Mustalik oğullarına haber vermeden saldırmış, savaşanlarını<br />

öldürüp, çoluk ve çocuklarını köle olarak almıştır. (Muttefekun Aleyh)<br />

O gün annemiz Cuveyriye’de (radıyallahu anha) Müslümanların eline<br />

geçmiştir.<br />

Bu hadisten iki mesele çıkartılmaktadır:<br />

Hadis bir küfür topluluğunun kendilerine İslam daveti ulaştıktan<br />

sonra, uyarılmadan gaflet anında iken saldırılabileceğine işarettir.<br />

İbn-i Munzir der ki: Bu ilim ehlinin çoğunluğunun görüşüdür.<br />

Bu manada birçok rivayet gelmektedir. Misalen: Kab bin Eşref ve Yahudi<br />

olan İbn-i Hakik’in öldürülmesi kıssası gibi.<br />

Bu hadiste: “batı alemini ve Amerikalıları İslam’a davet etmek,<br />

onları öldürmekten daha iyidir” diyenlere bir reddiye vardır. İlmi<br />

çarptıran bu kimseler, zahiren davetin faziletini gösteren hadisleri<br />

öne sürerek davetin savaşmaktan daha hayırlı olduğunu savunurlar.<br />

Bizler, <strong>Allah</strong>’a davet etmenin faziletini inkâr edecek değiliz. Fakat<br />

Yahudiler gibi delilleri birbirine çarptırarak hoşumuza giden<br />

delilleri öne sürerek İslam’ın tahrif edilmesine karşıyız. Tabi ki bu<br />

meselede tercih edilen görüş, kâfirlerle savaşmadan önce onlara davetin<br />

götürülmesidir. Ancak onlar daveti reddettikten sonra hiçbir<br />

değerleri kalmaz ve istediğimiz vakitte onlarla savaşabiliriz.<br />

Yine göz ardı edilmemeli ki bu ihtilaf talep cihadında geçerlidir.<br />

Ancak, savunma cihadında ister kendilerine davet ulaşmış olsun<br />

ister olmasın her hâlükârda onlara karşı savaşmak ve onları defet-


42<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

mek bizlere vaciptir. Bu sözlerin benzerini Muhammed bin Hasen<br />

es-Seyr kitabında ve İbnu’l Kayyim’da Zimmet Ehlinin Ahkâmı adlı<br />

kitabında zikreder<br />

“Çoluk ve çocuklarını köle olarak almıştır” sözüne gelince;<br />

Arapların köle olarak alınabileceğine dair delildir. Çünkü Mustalik<br />

Oğulları Arap idiler. Cumhuru ulema bu konuda hemfikirdirler<br />

Bazı âlimler, Arapların köle alınamayacağını savunurlar. Fakat<br />

onların itimat edebilecekleri sağlam bir delilleri yoktur. Siyer ve gazvelerin<br />

anlatıldığı kitapları inceleyenler, Peygamberimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem)’in kitap ehlinin dışında Araplardan Hevazin ve Mustalik<br />

Oğullarından köle aldığını göreceklerdir.<br />

| 51. mesele |<br />

“Küfür, Öldürmekten Daha Şiddetlidir”<br />

İbn-i Teymiyye (rahimehullah) dedi ki: İnsanların ıslahı için, insanlardan<br />

ne kadar öldürülmesi gerekiyorsa <strong>Allah</strong>-u Teâlâ buna izin<br />

vermiştir. O şöyle buyurmaktadır; “Fitne öldürmekten daha büyüktür”<br />

manası ise: Öldürmekte şer ve fesat varsa, kâfirlerin yaydıkları<br />

şer ve fesatlar da daha büyük kötülükler vardır.<br />

| 52. mesele |<br />

“Bir Yere Sefer Yapılacağı Zaman Başka<br />

Bir Yerin İşaret Edilmesi”<br />

Kab bin Malik (radiyallahu anhu) der ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem) birçok gazvesinde asıl gideceği yeri bildirmez, kinaye 5 yoluyla<br />

başka bir yere saldıracakmış gibi hareket ederdir. (Sahih-i Buhari)<br />

5 Gerçek maksadını açığa çıkarmamak için her yöne çekilebilecek söz ve fiillerde<br />

bulunup maksadın gizlenmesidir.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 43<br />

Bu hadisten şunu anlıyoruz: Müslümanların emniyeti için ve<br />

kâfirleri ansızın, hazırlıksız bir şekilde yakalamak için asıl gidilecek<br />

yeri gizleyip, sanki başka bir yere sefer düzenlenecekmiş gibi davranılması<br />

caizdir.<br />

| 53. mesele |<br />

“Ben Korkuyla Desteklendim Hadisi”<br />

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Benden<br />

önceki ümmetlere verilmeyen beş şey bana verilmiştir; bir aylık mesafeden<br />

korku ile desteklendim, yeryüzü bana mescid ve temizlenme<br />

yeri kılınmıştır…” (Sahih-i Buhari)<br />

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in düşmanlarının kalplerine<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ korku indirmiş, bir aylık mesafede olmalarına<br />

rağmen düsmanları O’ndan (sallallahu aleyhi ve sellem) korkar ve çekinirlerdi.<br />

Bir aylık mesafe denmesinin sebebi ise, çünkü Peygamberimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem)’in en uzak düşmanı ile arasında bir aylık bir<br />

mesafe vardı. Bu özellik Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e aitti<br />

hatta tek başına olsa bile kâfirler O’ndan korkarlardı.<br />

Soru: Bu korku sadece Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’e mi ait,<br />

yoksa ümmette bu özelliğe dâhil edilebilir mi?<br />

Cevap: Görünen o ki bu özellik Peygamberimiz (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem)’in ümmetine de verilmiştir. Çünkü hadisten de anlaşıldığı<br />

üzere daha önceki ümmetlere yasaklanmış olan şeylerin hem kendisine<br />

hem de ümmetine helal sayılması, korkunun da Rasûlullah<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) ile ümmeti arasında ortak bir özellik olduğunu<br />

işaret etmektedir.<br />

Mesela; ganimetler daha önceki ümmetlere helal değildi. Fakat<br />

daha sonra hem Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimize hem


44<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

de ümmetine helal edilmiştir. Korkunun da Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) efendimiz ile ümmeti arasında müşterek olması <strong>Allah</strong>-u<br />

Teâlâ’nın bu ümmete rahmet ettiğinin bir göstergesidir.<br />

| 54. mesele |<br />

“Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in<br />

Savaş Şekli”<br />

Numan bin Mukrin (radiyallahu anhu) der ki: Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) ile beraber savaşa katıldım. Günün başında savaşa girmeyecek<br />

olsa, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) güneşin meyil etmesi,<br />

rüzgârın esmesi ve yardımın inmesi için savaşı öğleden sonraya geciktirirdi.<br />

(Ahmed, Hakim sahih demiştir.)<br />

Rüzgarın esmesi, zafer işaretiydi, çünkü Ahzâb Savaşı ile ilgili<br />

olarak <strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyuruyor; “Onların üzerine rüzgar estirdik<br />

ve görmediğiniz ordular gönderdik” buna binaen rüzgarın esmesi<br />

zaferi işaret ediyor. Genelde de rüzgar öğleden sonra esmektedir.<br />

Öğleden sonraya bırakmasının iki hikmeti vardır;<br />

1. Silahların serin havada daha verimli çalışabilmesi.<br />

2. Savaşçıların serin havada daha canlı olmaları.<br />

Namaz vakitleri, duaların daha çok kabul olunduğu vakitlerdir.<br />

Özellikle de öğle namazı <strong>Allah</strong>-u Teâlâ’nın güneşin batıya doğru kaymasından<br />

sonra rahmet kapılarını açtığı bir vakittir. Bu sebeple duaların<br />

kabul edilmesi ve zafere ulaşılması ihtimali o vakitlerde daha<br />

yüksek olur.<br />

| 55. mesele |<br />

“Savaşta Yalan Söylemek”<br />

Ummu Gülsüm (radıyallahu anha) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) yalan konusunda hiçbir şeye izin vermezdi. Ancak şu üç


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 45<br />

hususu müstesna ederdi; “Savaşta söylenen yalan, insanların arasını<br />

ıslah etmek ve erkeğin hanımına, kadının kocasına 6 söyledikleri müstesnaydı.”<br />

(Sahih-i Müslim)<br />

Bu hadiste geçen hususlar dışında zaruret halinde de yalan söylenebileceğini<br />

bildirmektedirler. Misal olarak, yanında saklanmış bir<br />

kişiyi, zalim birisi onu aradığında orada olmadığını veya onu arayan<br />

kişiyi uzaklaştırmak için orada olmadığını söylemesi yalan kısmına<br />

girmez. Hatta bu konuda yemin etse dahi günahkar olmaz.<br />

| 56. mesele |<br />

“Savaş Esnasında İftar Etmek”<br />

Rasûlullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) savaşlarda düşmanla<br />

karşı karşıya gelindiğinde orucun açılmasını emrederdi.<br />

Ebu Said El-Hudri (radiyallahu anhu) der ki: Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) ile oruçluyken Mekke’ye doğru sefere çıktık. Sonra bir<br />

yerde konakladık. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bizlere dedi ki:<br />

“Şu an düşmanınıza yaklaşmış bulunmaktasınız. Orucunuzu açmanız<br />

sizin için daha kuvvet vericidir.” Bu tavsiyesi bizim için bir ruhsattı.<br />

Ancak bizden oruç tutanlar ve tutmayanlar vardı. Sonra bir yerde<br />

daha konaklayınca Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) dedi ki: “Birazdan<br />

savaşa gireceksiniz. İftar etmek sizin için daha güç vericidir. Orucunuzu<br />

açınız.” Bu da artık bizim için bir ruhsat değil emir oldu ve<br />

sonrasında orucumuzu açtık.<br />

İbn-i Kayyim, hocası İbn-i Teymiyye’den cihad için orucu açmanın<br />

caiz oluşunu nakleder ve İbn-i Teymiyye’nin kendisi de cihad<br />

da orucunu açmıştır. Ramazan ayında düşman Şam’a geldiğinde iftar<br />

etmenin fetvasını da vermiştir. Bazı âlimler “yol uzun değildir”<br />

illetini getirerek itirazda bulununca Şeyh (rahimehullah) onlara şöyle<br />

6 Buradaki yalandan kasıt, her türlü yalan değildir. Sadece sevgiyi ve bağlılığı arttırıcı<br />

söylenen sözlerdir. Misalen; eşinden fazla hoşlanmadığı halde onu çok<br />

sevdiğini söylemesidir. Diğer bir örnek: iki veya daha fazla eşi olan birisinin<br />

her bir eşine diğerlerinden daha çok değer verdiğini söylemesi gibi.


46<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

demiştir; Bu iftar sefer için değil, düşmanla yapılacak cihad da daha<br />

kuvvetli olmak içindir.<br />

Süleyman El-Ulvan (<strong>Allah</strong> esaretten kurtarsın) dedi ki: Eğer komutan,<br />

orucun mücahidleri cihad da zayıf düşürüp, onlara meşakkat verdiğini<br />

sezer ve düşmanların da bu orucu fırsat bilerek, Müslümanlara<br />

karşı bir koz olarak kullandıklarını görürse onlara iftar etmelerini<br />

emreder. Bu konu, genel maslahatların gözetilmesi ve zararların defedilmesi<br />

babına girer.<br />

| 57. mesele |<br />

“Savaşta Büyüklenmek”<br />

Cabir bin Atik (radiyallahu anhu) rivayet eder: Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “<strong>Allah</strong>-u Teâlâ’nın sevdiği ve sevmediği<br />

büyüklenme şekli vardır. <strong>Allah</strong>’ın sevdiği büyüklenme, savaş<br />

esnasında kişinin göstermiş olduğu büyüklenmedir.” (Ebu Davud, El-Bani<br />

hasen demiştir.)<br />

İnsanın kibirlenip büyüklük taslaması ve kendini beğenmesi<br />

aslen caiz değildir. <strong>Allah</strong>-u Teâlâ kibirlenenleri kötülemiştir. Ancak<br />

savaş esnasında bu hal caizdir. Çünkü bu hal düşmana karşı onurlu<br />

olmayı, düşmana karşı sebat göstermeyi, kuvvetin devamlılığını, cesaret<br />

ve düşman karşısında zayıf düşmemeye işarettir. Büyüklenmek,<br />

sadece savaş halinde mübah kılınmıştır.<br />

| 58. mesele |<br />

“Ailelerine İsabet Etme İhtimali Olsa Dahi, Düşmana<br />

Gece Baskınları Düzenlemek ve Mancınık Atmanın<br />

Caizliği”<br />

Sad bin Cusâme dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e soruldu:<br />

Gece baskınları yaparken müşriklerin kadın ve çocukları da<br />

isabet almaktadır. Dedi ki: “Onlar onlardandır.” (Muttefekun Aleyh)


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 47<br />

San’ani (rahimehullah) gece baskınlarını şöyle anlatır: Düşmanın<br />

gafil, kadınlar ve çocuklarla karışık olduğu bir gece vaktinde ansızın<br />

erkeklerini öldürmek maksadı ile yapılan, kadın ve çocuklarında<br />

isabet aldıkları saldırı çeşididir. Aslen bu saldırı kadın ve çocuklara<br />

yönelik değildir. Ancak karanlık olması sebebiyle onlarda isabet almaktadırlar.<br />

Bunun sebebi ile kişiye günah yazılmaz.<br />

İbni Kudame (rahimehullah) gece baskınlarında bir sakınca yoktur<br />

demiştir.<br />

İmam Ahmed (rahimehullah) der ki: Gece baskınlarında bir sakınca<br />

yoktur. Aslen şu anki mücahidlerin Rumlara saldırı vakti geceleyin<br />

olmaktadır. Seleften bu saldırı çeşidini kötü göreni bilmiyoruz.<br />

Âlimlerin çoğunluğu “onlar onlardandır” sözünden yola çıkarak,<br />

gece saldırılarında kadın ve çocuklar öldürülse dahi savaşmanın caiz<br />

olduğunu söylerler.<br />

Günümüzde kahraman on dokuz mücahidin, New York ve Washington’a<br />

yaptıkları mübarek saldırıların delili, Sad bin Cusâme’nin<br />

rivayet ettiği hadistir. <strong>Allah</strong>-u Teâlâ’nın basiretini kapattığı kâfirleri,<br />

tağutları ve kuvvetlerini savunan kimseler bu mücahidlerin delilsiz<br />

hareket ettiklerini söylemişlerdir. Ancak bu değerli şehidler delil ile<br />

hareket etmişlerdir. <strong>Allah</strong> amellerini kabul etsin.<br />

| 59. mesele |<br />

“<strong>Allah</strong>’ın Azabıyla Kimseye Azab Edilmez”<br />

Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem) bizleri bir bölgeye gönderdi ve dedi ki: “Filan ve filanı bulursanız<br />

onları ateş ile yakınız.” Bizler yola çıkmak isteyince Efendimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) dedi ki: “ben falan ve falanı yakmanızı emretmiştim<br />

fakat ateş ile ancak <strong>Allah</strong>-u Teâlâ azab eder. O ikisini bulursanız<br />

onları öldürünüz.” (Sahih-i Buhari)


48<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

Taberi (rahimehullah) dedi ki: Bu hadisteki ateşle yakma yasağı aslen<br />

birisini kastederek yapılırsa olur. Ancak savaş sırasında mancınık<br />

vb. ateşli silahlardan isabet alırlarsa bu bunun dışındadır. Çünkü<br />

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Taif ’e mancınık kurdurmuştur.<br />

| 60. mesele |<br />

“Savaştan Kaçmak”<br />

“Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya diğer bölüğe ulaşıp<br />

mevzi tutma durumu dışında, kim öyle bir günde onlara arka çevirirse<br />

muhakkak ki o, <strong>Allah</strong>’ın gazabını hak etmiş olarak döner. Onun yeri<br />

de cehennemdir. Orası, varılacak ne kötü yerdir!” (Enfal, 16)<br />

Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem) şöyle buyurmuştur: “Yedi helak edici günahtan sakınınız” dediler<br />

ki; nedir onlar ya Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)? Dedi ki:<br />

“<strong>Allah</strong>’a şirk koşmak, sihir yapmak, <strong>Allah</strong>’ın haram kıldığı canı haksız<br />

yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaşta düşmandan<br />

kaçmak ve iffetli ve namuslu mümin kadınlara zina iftirası atmak.”<br />

(Muttefekun Aleyh)<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) der ki: Savaşta taktik gereği düşman<br />

karşısından kaçıp, bir daha saldırmak veyahutta kaçıp başka bir mücahid<br />

topluluğuna katılmak bunun dışındadır.<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır; “Şimdi <strong>Allah</strong>, yükünüzü hafifletti;<br />

sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı yüz kişi<br />

bulunursa, (onlardan) ikiyüz kişiye galip gelir. Ve eğer sizden bin kişi<br />

olursa, <strong>Allah</strong>’ın izniyle (onlardan) ikibin kişiye galip gelirler. <strong>Allah</strong><br />

sabredenlerle beraberdir.” (Enfal, 66)<br />

İbn-i Kudame (rahimehullah) der ki: Bir Müslümanın iki kâfirden<br />

kaçması helal değildir. Ancak üç kâfirden kaçması caizdir. Eğer esir<br />

düşmekten korkarsa öldürülene kadar savaşır.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 49<br />

Serhasi (rahimehullah) bu hadis hakkında şunları söylemektedir;<br />

“On iki bin kişilik ordu azınlıktan dolayı mağlup olmaz.” Bu hadis,<br />

eğer Müslümanlar bu sayıya varırlarsa, düşmanın sayısı çok olsa da<br />

kaçmalarının caiz olmadığını gösterir. Ve birlik içerisinde oldukları<br />

müddetçe de bu sayı düşman karşısında hezimete uğramaz.<br />

| 61. mesele |<br />

“Düşman Bizi Toplu Bir Şekilde Yok Edecekse<br />

Kaçmanın Caiz Olmayışı”<br />

İbn-i Teymiyye (rahimehullah) der ki: Savunma savaşında düşman,<br />

sayıca çok olup, Müslümanların onları def etme gücü olmadığı, onlarla<br />

savaşmadıkları zaman ise, Müslümanların geride bıraktıklarına<br />

saldırıp yok edeceklerini görürlerse bütün imkânlarıyla onlara karşı<br />

yok olurcasına savaşmaları gerekmektedir.<br />

Buna benzer bir örnek de şu şekildedir; Müslüman beldesine<br />

saldıran düşman, Müslümanlardan sayıca iki kat fazlaysa ve Müslümanlar<br />

da onları def edemeyecekse ve bunun sonucunda Müslümanların<br />

kadın ve çocukları yok olacaksa, düşmanın karşısından<br />

çekilmek ve savaşı bırakmak caiz değildir. Uhud savaşı bu anlatılan<br />

duruma bir örnektir.<br />

| 62. mesele |<br />

“Yok Olma Zannı Olsada Az Bir Topluluğun Çok<br />

Bir Topluluk Karşısında Sebat Göstermesi”<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: “…nice az sayıda bir birlik <strong>Allah</strong>’ın<br />

izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. <strong>Allah</strong> sabredenlerle beraberdir,<br />

dediler.” (Bakara, 249)<br />

İmam Serahsi (rahimehullah) der ki: Müslümanlara, güçlerinin<br />

yetmeyeceği büyük bir sayıda düşman saldırdığı zaman hezimete<br />

uğramalarında bir günah yoktur. Aynı şekilde onlara karşı sabır göstermek<br />

bazılarının dediği gibi; “ellerinizle kendinizi tehlikeye atma-


50<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

yınız” ayetine muhalif değildir. Bilakis bu sabır gösterme, <strong>Allah</strong>’ın<br />

rızasını elde etmek için nefsini feda etmek kısmına girer. Böyle bir<br />

sabır örneğini birkaç sahabe göstermiştir. Örneğin, arıların cesedini<br />

koruduğu Asım bin Sabit’in, nefsini feda etmesi ve Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem)’in onu övmesi olayından yola çıkarak bu fiilin bir<br />

sakıncası olmadığını anlamaktayız.<br />

Kanlar Fıkhı isimli kitapta şu ibare geçmektedir: Bu anlatılan<br />

hâl eğer düşmana zarar verme zannı taşıyorsa uygulanır. Aksi halde<br />

düşman karşısından çekilmesi gerekir.<br />

| 63. mesele |<br />

“Kişinin Savaşta Yaşadıklarını Anlatması”<br />

Saib bin Yezid dedi ki: Talha’nın Uhud günü yaşadıklarını anlattığını<br />

gördüm. (Sahih-i Buhari)<br />

Buhari Kays’tan rivayet eder: dedi ki: Uhud gününde Rasûlullah<br />

efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’i koruması sebebiyle elinin felç olduğuna<br />

şahit oldum. Ebu Osman der ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem) ile beraber Talha ve Saad’dan başka kimse kalmamıştır. Talha<br />

(radiyallahu anhu) başkalarına örnek olmak, onları teşvik etmek için yaşadıklarını<br />

anlatmıştır.<br />

| 64. mesele |<br />

“Düşmana Karşı Hazırlık”<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Onlara (düşmanlara) karşı<br />

gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar<br />

hazırlayın, onunla <strong>Allah</strong>’ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan<br />

başka sizin bilmediğiniz, <strong>Allah</strong>’ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz.<br />

<strong>Allah</strong> yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir, siz asla<br />

haksızlığa uğratılmazsınız.” (Enfal, 60)


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 51<br />

İmam Taberi (rahimehullah) der ki: “Gücünüzün yettiği” sözü, düşmana<br />

karşı silah, at vs. gücünüzün yettiği aletleri ve edevatları hazırlamanız<br />

demektir.<br />

Ukbe bin Amir (radiyallahu anhu) rivayet eder: Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin kuvvet atmaktır! kuvvet<br />

atmaktır! kuvvet atmaktır!” (Sahih-i Müslim)<br />

İbn-i Teymiyye (rahimehullah) der ki: Zayıflık vaktinde düşmana<br />

karşı kuvvet ve besili atlar hazırlamak vaciptir. Çünkü bir vacibin<br />

tamamlanması için ihitiyaç duyduğu herşey vacip olur.<br />

Ukbe bin Amir rivayet eder: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

şöyle buyurmuştur: “Kim atıcılığı öğrenip te terk ederse bizden değildir,<br />

yahut isyan etmiştir” (Sahih-i Müslim)<br />

| 65. mesele |<br />

“Kadınların Savaşması”<br />

Enes (radiyallahu anhu) dedi ki: Ummu Suleym, Huneyn gününde<br />

bir hançer aldı. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Bu hançer neden?”<br />

diye sorunca dedi ki: “Eğer müşriklerden biri bana yaklaşırsa bunulna<br />

karnını deşeceğim.” (Sahih-i Müslim)<br />

Enes bin Malik (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) bazı gazvelere giderken Ummu Suleym’i ve Ensar’dan bir<br />

grup kadını da, askerlere su dağıtmak ve yaralıları tedavi etmek için<br />

yanında götürürdü. (Sahih-i Müslim)<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) der ki: Bu tedaviden kasıt kocalarına<br />

ve mahremlerine yaptıkları tedavidir. Ancak bunun dışında başkalarını<br />

tedavi ederlerse, vücutlarına dokunmadan, müdahalenin gerektiği<br />

yerlere dokunarak yapabilirler.


52<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 66. mesele |<br />

“Savaşa Katılan Kadınlara Ganimetten<br />

Bir Pay Verilir mi?”<br />

Ulemanın geneli onlara bir pay verilmeyeceğini söylemiştir. Ancak<br />

İbni Abbas’ın (radiyallahu anhu) görüşüne göre, İmam Şafiî ve Süfyan<br />

es-Sevri onlara pay verilebileceğini söylerler.<br />

| 67. mesele |<br />

“Düşman Topraklarına Kadınlarla<br />

Beraber Gitmenin Hükmü”<br />

İbn-i Nehhas (rahimehullah) der ki: Âlimler, kadınlarla beraber<br />

düşman toprağına gidilmeyeceği konusunda görüş birliğine varmışlardır.<br />

Ancak, büyük bir ordu olup kadınların korunması sağlanabiliyor<br />

ise bu durum müstesnadır.<br />

İmam Ahmed (rahimehullah) kadınları tehlikeli sınır boylarına götürmenin<br />

caiz olmadığını söylemektedir.<br />

| 68. mesele |<br />

“Canıyla ve Malıyla Cihad Edemeyenlere<br />

Gereken Şeyler”<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurur: “<strong>Allah</strong> ve Rasûlü için (insanlara)<br />

öğüt verdikleri takdirde, zayıflara, hastalara ve (savaşta) harcayacak<br />

bir şey bulamayanlara günah yoktur. Zira iyilik edenlerin aleyhine<br />

bir yol (sorumluluk) yoktur. <strong>Allah</strong> çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.”<br />

(Tevbe, 91)<br />

İbn-i Kudame (rahimehullah) dedi ki: Cihad, çocuğa, deliye, kadına<br />

ve savaşmasına mani olan hastalık sahibine vacip değildir. Ancak bir<br />

gözü kör, başı veya dişi ağrıyan, hafif bir sıtması olan, hafif sakatlığı<br />

olan ve benzeri basit hastalıklara sahip olanlar Cihad’dan muaf değillerdir.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 53<br />

İbn-i Kesir (rahimehullah) der ki: Bunlar, oturduklarında insanlara<br />

nasihat eder, cihaddan soğutmaz ve insanları bu konuda ağırlaştırmazlarsa<br />

onlara bir sakınca yoktur. Bu oturma vakitlerinde muhsin<br />

kimselerden olmaları gerekiyor. Çünkü <strong>Allah</strong>-u Teâlâ “Muhsin olanlara<br />

bir sakınca yoktur” diye buyurmuştur.<br />

| 69. mesele |<br />

“Cihada Giden Kimsenin Masrafları”<br />

Fethu’l Kadir isimli kitapta şu ibare geçmektedir: Gazinin cihada<br />

gitme masrafları kendi malından karşılanır. Tıpkı hac gibi cihad<br />

ibadeti de mal ve beden ile yapılan bir ibadettir. Ancak, kendi parası<br />

masraflarını karşılayamıyor ise, imam beytulmaldan onun yol<br />

masraflarını ve ailesinin giderlerini karşılar. Eğer Beytu’lmal’da para<br />

kalmadıysa, imam bu masrafları adil bir şekilde halktan karşılayabilir.<br />

Çünkü onun cihadıyla büyük bir zarar def edilecektir. Dolayısıyla<br />

kâfirlerin zararlarının Müslümanlara ulaşması büyük bir kötülüktür.<br />

Bu büyük kötülük ancak halktan mal toplanması, yani küçük olan<br />

kötülük ile def edilir.<br />

| 70. mesele |<br />

“<strong>Mücahidin</strong> Namazı”<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde sefere çıktığınız<br />

zaman kâfirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz, namazı<br />

kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler, sizin apaçık<br />

düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın<br />

zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını<br />

(yanlarına) alsınlar, böylece (namazı kılıp) secde ettiklerinde<br />

(diğerleri) arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan<br />

(bu) diğer gurup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar<br />

da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kâfirler arzu ederler<br />

ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden<br />

baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur yahut hasta<br />

bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de


54<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

tedbirinizi alın. Şüphesiz <strong>Allah</strong>, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.”<br />

(Nisa, 101-102)<br />

İbn-i Cubeyr rivayet eder: Ashabı kiram, Zaturrika savaşında<br />

Rasûlullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile beraber korku namazı<br />

kılarken, bir kısmı saf bağlamış ve diğer bir kısmı da düşmana<br />

karşı saf durmuşlardı. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) yanındakilerle<br />

bir rekat namaz kıldı ve sonra ayağa kalkıp ikinci rekatta<br />

bekledi. Yanındakiler namazlarını tamamladılar ve gidip düşmana<br />

karşı saf durdular. Düşmanın karşısında duran grupta gelip, Rasûlullah<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) ile bir rekat namaz kıldılar. Peygamberimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) tahiyyatta bekledi. Namazlarını tamamladılar<br />

sonra Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’le beraber selam<br />

verdiler. (Muttefekun Aleyh)<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurur: “Eğer (herhangi bir şeyden) korkarsanız<br />

(namazlarınızı) yürüyerek yahut binmiş olarak (kılın). Güvene<br />

kavuştuğunuz zaman, siz bilmezken <strong>Allah</strong>’ın size öğrettiği şekilde<br />

O’nu anın (namaz kılın).” (Bakara, 239)<br />

İmam Taberi (rahimehullah) dedi ki: Eğer korku askerleri kaplarsa,<br />

herkes imkânına göre ayakta veya oturarak istedikleri tarafa doğru<br />

yönelip namazlarını kılabilirler.<br />

Mübarek Furi dedi ki: Eğer iki ordu birbirine karışır, tüfekler ve<br />

toplar patlar, tanklar ve zırhlı araçlar hareket eder, uçaklarla bombalar<br />

atılmaya başlanırsa korku namazının herhangi bir şekli kalmaz.<br />

İstedikleri gibi topluca veya tek tek ayakta, yürüyerek ve binekler<br />

üzerinde namazlarını kılabilirler.<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurur: “…onlar da ihtiyat tedbirlerini ve<br />

silahlarını alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan<br />

gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar.” (Nisa, 102)<br />

Kur’an Ahkamı isimli kitapta şu ibare geçer: İlim ehlinin geneli,<br />

korku esnasında namaz kılan kimsenin silahını yanına almasını<br />

müstehab görmüşlerdir.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 55<br />

| 71. mesele |<br />

“Saldırganın Def Edilmesi”<br />

Said bin Zeyd rivayet eder: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

şöyle buyurur: “Kim malı uğrunda öldürülürse o şehiddir. Kim ailesi<br />

uğrunda öldürülürse o şehiddir. Kim kanı 7 veya dini için öldürülürse<br />

o da şehiddir.” İbn-i Teymiyye (rahimehullah) der ki: Dine ve mukaddesata<br />

saldıran düşmanı defetmek icma ile vaciptir. Dini ve dünyayı<br />

bozan düşmanı defetmek imandan sonra en önemli amellerdendir.<br />

Onun için herhangi bir şart yoktur. Herkes imkanı dâhilinde onu<br />

defeder.<br />

| 72. mesele |<br />

“Fitne Savaşı”<br />

Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) rivayet eder. Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “Öldürenin niçin öldürdüğünü ve öldürülenin<br />

de niçin öldürüldüğünü bilmediği bir zaman gelmedikçe kıyamet<br />

kopmaz.” Dediler ki; “o nasıl olacak ey <strong>Allah</strong>’ın Rasûlü?” dedi ki:<br />

“Herc (ölümlerin çoğalması) öldürende öldürülende ateşte olacaktır.”<br />

İbn-i Teymiyye (rahimehullah) der ki: Şüphesiz fitne zamanında<br />

savaşa başlamak caiz değildir. Sonra der ki: Eğer zorla savaşa götürülürse,<br />

tıpkı müşriklerin kendi saflarında Müslümanlara karşı onu<br />

savaştırmaları gibi, Müslümanlar onu öldürse dahi savaşması caiz<br />

olmaz. Eğer bir Müslüman masum bir Müslümanı öldürmek için<br />

zorlanırsa Müslümanların ittifakı ile bu caiz olmaz. Velev ki onu<br />

ölümle tehdit etmiş olsalar da durum fark etmez. Çünkü Müslüman<br />

kardeşini öldürmekle kendisini koruması daha evla değildir.<br />

7 Kan’dan kasıt kendisini müdafaa etmesidir.


56<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 73. mesele |<br />

“İsyancılara Karşı Savaşmak”<br />

“Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını<br />

düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, <strong>Allah</strong>’ın buyruğuna dönünceye<br />

kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle<br />

düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki <strong>Allah</strong>, âdil davrananları<br />

sever.” (Hucurat, 9)<br />

Ali (radiyallahu anhu) Cemel günü o savaşta dedi ki: Kaçanı öldürmeyiniz.<br />

Yaralı olanı öldürmeyiniz ve savaşı bırakanı da öldürmeyiniz.<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) der ki: İmam, asilere zeki ve nasihat<br />

edebilecek bir arabulucu göndermedikçe onlarla savaşmamalıdır. Bu<br />

giden nasihatçi neden isyan çıkardıklarını sorar. Eğer zulme uğradıkları<br />

konusunda şüpheler ortaya atarlarsa o şüpheleri giderir, halen<br />

hatalarında isyan ederlerse onlara karşı savaş ilan eder.<br />

| 74. mesele |<br />

“Müslüman İsyancılara Uygulanacak Cezalar”<br />

İmam Şafiî (rahimehullah) der ki: İsyancıların işledikleri suçlara<br />

bakılır. Eğer kan dökme, mala elkoyma ve tevil yoluyla Müslüman<br />

kadınları cariye alma gibi bir şey ispatlanamaz ise onlara bir ceza<br />

gerekmez. Ancak ellerinde haksız yere aldıkları bir mal görülürse o<br />

mal ellerinden alınır.<br />

İkinci olarak; Tevil etmeksizin <strong>Allah</strong>-u Teâlâ’nın had cezası olarak<br />

beyan ettiği bir suçu işlerlerse onlara had uygulanır. Eğer hadden<br />

kaçar, sonradan tutuklanırlarsa o had onlara uygulanır.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 57<br />

| 75. mesele |<br />

“Şeriat Ahkamını Uygulamayan<br />

Gruplara Karşı Savaş”<br />

İbn-i Teymiyye (rahimehullah) der ki: İslam şeriatının herhangi bir<br />

kanununa başkaldıran bir taife bu şeriat kanunu mütevatir ve açık<br />

olan meselelerden ise, bu taifedeki kimseler şehadet kelimesini söyleseler<br />

dahi onlarla savaşmak vacip olur.<br />

“Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen <strong>Allah</strong>’ın oluncaya kadar<br />

onlarla savaşın! (İnkâra) son verirlerse şüphesiz ki <strong>Allah</strong> onların<br />

yaptıklarını çok iyi görür.” (Enfal, 39)<br />

Eğer dinin bir kısmı <strong>Allah</strong>’a diğer bir kısmı ise <strong>Allah</strong>’tan başkasına<br />

ise din tamamıyla <strong>Allah</strong>’ın olana kadar onlarla savaşmak vacip<br />

olur.<br />

| 76. mesele |<br />

“Antlaşmasını Bozanlara Karşı Savaşmak”<br />

“Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, ve dininize<br />

saldırırlarsa, küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar yeminleri<br />

olmayan adamlardır. (Onlara karşı savaşırsanız) umulur ki küfre<br />

son verirler.” (Tevbe, 12)<br />

İbni Ömer (radiyallahu anhu) dedi ki: Nadir ve Kureyza oğulları<br />

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ile savaştılar. Peygamberimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) Nadir oğullarını sürgün etmiş, Kureyza oğullarını<br />

ise antlaşma gereği yurtlarında bırakmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda<br />

Kureyza oğulları antlaşmalarını bozunca Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) erkeklerini öldürmüş, kadın, çocuk ve mallarını Müslümanlar<br />

arasında pay etmiştir. (Sahih-i Müslim)


58<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 77. mesele |<br />

“Zimmet Ehli Antlaşmalarını Bozarlarsa<br />

Onlarla Savaşılır”<br />

Ömer’e (radiyallahu anhu) bir dava getirilir. Davanın konusu Müslüman<br />

bir kadını zinaya zorlamış olan ehli kitaptan bir adamdır. Hz.<br />

Ömer ona der ki: “Biz bunun üzere sizinle barış yapmadık.” Sonra<br />

emri üzerine ehli kitaptan olan o adam Beytul Makdis’te idam edilir.<br />

İbn-i Ömer’e (radiyallahu anhu) denildi ki; “Rahibin birisi Peygamber<br />

efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e küfrediyor” dedi ki: “Onu işitmiş<br />

olsam muhakkak ki öldürürüm. Çünkü bizler onlara bunun için<br />

eman vermedik.”<br />

İbn-i Kayyım (rahimehullah) Zimmet Ehli Ahkâmı isimli kitabında<br />

zimmet ehlinin terk etmesi gereken sekiz şartı zikreder. Bu maddeler<br />

Müslümanlara tek tek veya topluca mal ve can konusunda verilebilecek<br />

zararları def etmektedir.<br />

Bu maddeler şunlardır;<br />

• Müslümanlara karşı savaşacak kimselere yardımcı olmamak.<br />

• Müslüman bir erkek veya Müslüman bir kadın öldürmemek.<br />

• Yol kesicilik yapmamak.<br />

• Casusları barındırmamak.<br />

• Müslümanlara karşı kâfirlere yazı ve haber yoluyla yardımcı<br />

olmamak.<br />

• Müslüman kadınla zina etmemek.<br />

• Nikâh adı altında Müslüman bir kadınla beraber olmamak.<br />

• Herhangi bir Müslümanı dininden çevirmemek.<br />

Bu maddelere şu dört husus eklenmektedir; <strong>Allah</strong>-u Teâlâ’ya, kitabına,<br />

dinine ve Peygamberine yakışmayacak surette söz söylemek.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 59<br />

| 78. mesele |<br />

“Düşmanlardan Öldürülmemesi Gereken<br />

Kimselerin Öldürülebilmesi”<br />

Rabah bin Rabi (radiyallahu anhu) rivayet eder: Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) ile beraber bir gazvedeydik. İnsanların bir şeyin başında<br />

toplandığını görünce Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) adamların<br />

neden toplandıklarını öğrenmek için birisini gönderdi. O kişi dönüp,<br />

öldürülmüş bir kadının başında toplandıklarını haber verdi. Bunun<br />

üzerine Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) dedi ki: “Bu kadının<br />

öldürülmemesi gerekirdi.” (Ebu Davud, El-Bani sahih demiştir.)<br />

İbn-i Hacer (rahimehullah) dedi ki: Bu hadisten şu anlaşılır: Bu kadın<br />

savaşacak olsaydı o zaman öldürülebilirdi.<br />

Sad bin Cusâme dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e<br />

müşriklerin aileleri hakkında, gece baskınlarında kadınlarının ve<br />

çocuklarının isabet aldıkları soruldu. Dedi ki: “Onlar onlardandır.”<br />

(Sahih-i Müslim)<br />

Makdisi’nin Şerhul Kebir isimli kitabında şu ibare geçmektedir:<br />

Eğer düşman kadın, çocuk ve öldürülmemesi gereken kişileri kalkan<br />

edinmişse, o kişilerin öldürülmesi pahasına düşmanla savaşılır.<br />

| 79. mesele |<br />

“Savaşabilecek Kimselerin Öldürülmesi”<br />

Atiyye El-Kurazi dedi ki: Kureyza gününde Peygamber (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem)’e arz edildik. Etek altı kıllarımızın çıkıp çıkmadığına<br />

bakıldı. Çıkanlar öldürüldü. Çıkmayanlar ise serbest bırakıldı. Bende<br />

serbest bırakılanların arasındaydım. (Tirmizi sahih demiştir.)<br />

Kanlar Fıkhı isimli kitapta şu ibare geçmektedir: Kimlerin savaşçı<br />

sayılıp, kimlerin savaşçı sayılmayacağını belirleyen fark ergenliktir.<br />

Ergenliğe ulaşmış her bir kimse savaşmasa dahi savaşçı hük-


60<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

müne girer. Günümüzün tabiriyle bu kimse asker değil sivil dahi olsa<br />

hüküm aynıdır.<br />

İbn-i Ömer dedi ki: Ömer (radiyallahu anhu) ordularına şunu yazmıştır:<br />

Kadın ve çocukları öldürmeyiniz. Ancak etek altı tıraşı olan<br />

büyümüş çocukları öldürebilirsiniz.<br />

İbn-i Kudame (rahimehullah) dedi ki: Eğer bir kadın, savaşçılara ok<br />

topluyor, su dağıtıyor veya onları savaşa teşvik ediyorsa bu kadın savaşçı<br />

hükmündedir. Aynı şekilde çocuk, yaşlı ve diğer savaştan men<br />

sayılanlar da aynı hükümdedirler. Yardım ettiklerinde öldürülürler.<br />

| 80. mesele |<br />

“Kendisine Davet Ulaşmayanın Hükmü”<br />

İbn-i Kudame (rahimehullah) der ki: Kâfirlerden kendisine davet<br />

ulaşmayan birileri bulunuyorsa onların davet edilmeden öldürmeleri<br />

caiz değildir. Eğer davet edilmeden önce veya kendisine eman<br />

verilmeden öldürülmüşse o kişi için bir diyet yoktur.<br />

| 81. mesele |<br />

“Haram Aylarda Savaşmak”<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurur: “…De ki: O ayda savaşmak büyük<br />

bir günahtır…” (Bakara, 217)<br />

Abdular bin Mesud (radiyallahu anhu) dedi ki: “Yani helal olmaz.”<br />

Cabir bin Abdullah (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) kendisine saldırılmadıkça haram aylarda saldırmazdı.<br />

Eğer savaş durumu olursa aylar bitene kadar beklerdi. (İmam Ahmed)<br />

Kanlar Fıkhı isimli kitapta şu ibare geçer: Savunma amacıyla haram<br />

aylarda savaşmanın meşruluğu konusunda âlimeler ve fakihler<br />

arasında görüş birliği vardır. Aynı şekilde helal aylarda taleb cihadı


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 61<br />

başlamışsa ve haram aylara da sarkıyorsa o aylarda da savaşı devam<br />

ettirmek de caizdir.<br />

Âlimler haram aylarda düşmana karşı savaş başlatma konusunda<br />

iki görüştedirler.<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurur: “…Haram ay haram aya karşılıktır.<br />

Hürmetler (dokunulmazlıklar) karşılıklıdır…” (Bakara, 194)<br />

İmam Şevkani (rahimehullah) şöyle demiştir; Yani haram aylarda<br />

sizinle savaşırlar ve bu ayların hürmetini çiğnerlerse sizde buna karşılık<br />

bu aylarda onlara karşı savaşınız. Böylece yaptıklarının cezasını<br />

alsınlar.<br />

İbn-i Kayyım (rahimehullah) der ki: Peygamber efendimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem)’in haram aylarda gazveye çıktığı, saldırıya geçtiği veya<br />

seriyye gönderdiği sabit olmamıştır.<br />

| 82. mesele |<br />

“Harem Bölgesinde Savaşmak”<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurur: “…Mescid-i Haram’da onlar sizinle<br />

savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. Eğer onlar size karşı savaş<br />

açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kâfirlerin cezası böyledir.” (Bakara,<br />

191)<br />

İbn-i Abbas (radiyallahu anhu) der ki: Harem’in hepsi Mescid-i Haram’dır.<br />

Ebu Şureyh El-Adevi (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “Mekke’yi insanlar değil <strong>Allah</strong>-u Teâlâ<br />

haram kılmıştır. <strong>Allah</strong>’a ve ahiret gününe iman eden kimsenin orada<br />

kan dökmesi, ağaç kesmesi helal değildir. Eğer biri neden Peygambere<br />

ruhsat verilmiştir derse, ona deyin ki: <strong>Allah</strong>-u Teâlâ Peygamberine<br />

izin vermiş ama sizlere izin vermemiştir. Zira <strong>Allah</strong> bana gündüz vak-


62<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

ti bir saat izin vermiş sonra yeniden haram olmuştur. Dün haram olduğu<br />

gibi bugünde haram olmuştur. Duyan duymayana haber versin.”<br />

(Sahih-i Buhari)<br />

İmam Taberi (rahimehullah) der ki: Kim haremin dışında had cezası<br />

gerektirecek bir suç işler ve harem bölgesine sığınırsa imam onu<br />

dışarı çıkarmaya mecbur eder. İmamın harem bölgesinde onu muhasara<br />

altına alması ve onunla savaşması caiz değildir. Onu dışarı<br />

çıkarmak için baskı yapar. Çünkü Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem) şöyle buyurmuştur: “Bana gündüz vakti sadece bir saat helal<br />

kılınmıştır. Sonra yeniden haram olmuştur.”<br />

| 83. mesele |<br />

“Medine Haremi”<br />

Ebu Said El-Hudri (radiyallahu anhu) rivayet eder, Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “<strong>Allah</strong>’ım İbrahim (aleyhisselam) Mekke<br />

haremini haram kılmıştır. Bende Medine’yi haram kılıyorum. Medine’nin<br />

iki dağı arasında kan dökülmez ve savaş için silah taşınmaz.”<br />

(Sahih-i Müslim)<br />

İbni Muflih (rahimehullah) der ki: Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem) Mekke’nin haramlığını zikrettikten sonra Medine’nin de Mekke<br />

gibi haram kılındığını beyan etmiştir.<br />

| 84. mesele |<br />

“Ölüm Üzere Beyat Etmek”<br />

“Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken <strong>Allah</strong>, o müminlerden<br />

razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu<br />

vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.” (Feth, 18)<br />

Yezid bin Ebi Ubeyd o da Seleme’den rivayet eder: “Peygamber<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem)’e beyat ettim. Sonra bir ağacın gölgesine gittim.<br />

İnsanlar azalınca dedi ki: “Ey Ekva oğlu sen beyat etmeyecek misin?”


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 63<br />

dedim ki: “Beyat verdim ey <strong>Allah</strong>’ın Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem)”<br />

dedi ki: “Bir daha beyat ver.” Ona ikinci defa beyat verdim. Ebu<br />

Ubeyd dedi ki: “Seleme’ye sordum: Ey Ebu Müslim siz o gün neyin<br />

üzerine beyat veriyordunuz?” dedi ki: “Ölüm üzere.” (Sahih-i Buhari)<br />

Abdullah Azzam (rahimehullah) der ki: Bir Müslümanın birkaç beyat<br />

vermesi caizdir. Bir emire onunla beraber cihad etme beyatı verebilir<br />

ve başka bir şeyh’e de ilim alma ve onun yanında terbiye görme<br />

üzere de beyat verebilir. Bu beyatlerde bir çelişki yoktur. Beyat alan<br />

kişinin, belli bir konuda beyatı veren kişiden, her noktada mutlak<br />

itaat beklemesi caiz değildir. Zira beyat alan kişi beyatı günaha çevirebilir.<br />

Örneğin; Beyat aldığı kişiye <strong>Allah</strong> yolunda cihada çıkamazsın<br />

derse bu alınan beyat günaha dönüşür.<br />

| 85. mesele |<br />

“Suikast”<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurur: “Haram aylar çıkınca müşrikleri<br />

bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları<br />

her gözetleme yerinde oturup bekleyin…” (Tevbe, 5)<br />

Cabir (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

şöyle buyurdu: “Kab bin Eşref ’i ortadan kaldıracak var mıdır?” Muhammed<br />

bin Mesleme (radiyallahu anhu) dedi ki: “Onu öldürmemi istermisin?”<br />

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) dedi ki: “Evet” dedi ki:<br />

“O halde bazı sözleri söylememe bana izin ver.” Peygamber (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) dedi ki: “Sana izin verdim.” (Muttefekun Aleyh)<br />

Muhammed bin Mesleme’nin (radiyallahu anhu) birkaç arkadaşıyla,<br />

Yahudi olan Kab bin Eşref ’e suikast gerçekleştirip onu ortadan kaldırdığı<br />

siyer kitaplarında geçmektedir.<br />

Suikast iki türlüdür: Haram ve Caiz olan


64<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

Haram olan; Bir kimse öldüreceği kişiye açık bir dille eman verir<br />

ve öldürülecek kişi bu emana güvenip, o şekilde davranırsa, o kimsenin<br />

kanını dökmek veya ona ihanet etmek caiz değildir. Âlimler bu<br />

konuda ittifak içindedirler.<br />

Caiz olan; Eman lafızlarını açıkça beyan etmeden, sanki eman<br />

veriyormuş gibi sözlerde bulunup, gerçekte eman vermeden onu<br />

kandırarak öldürmektir. Çünkü savaş hiledir.<br />

İbnul Eşref ’in Öldürülmesi Konusunda Söylenenler:<br />

Bazı âlimler dediler ki; “Bu adamın öldürülmesi caiz olan suikast’e<br />

girer. Çünkü ibni Mesleme ona açık bir dille eman vermemiştir.<br />

Ona kapalı sözler söylemiş ve o şekilde onu öldürmüştür.<br />

Abdullah bin Umeys dedi ki: “Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

beni Halid bin Sufyan El-Huzeli’ye gönderdi. O vakit Arafat’a yakın<br />

bir yerde duruyordu. Bana dedi ki: “Git ve onu öldür.” Yanına gittim<br />

ve onu gördüm o vakit ikindi namazının vakti girmişti. Namazımı<br />

geciktirecek olsam, vaktin çıkamasından korktum ve ima ile namazımı<br />

kıldım. Sonra yanına yaklaştığımda, “sen kimsin” dedi. Dedim<br />

ki; Araplardan bir adamım, senin haberin bana ulaştı ve bende onun<br />

için geldim. Dedi ki: Evet ben o işi yapmak istiyorum. Onunla bir<br />

müddet yürüdüm ve fırsatını bulunca kılıcımı kaldırıp onu öldürdüm.”<br />

(Ebu Davud)<br />

| 86. mesele |<br />

“Adam Kaçırma”<br />

İmran bin Huseyn dedi ki: Sakif kabilesi cahiliyede Akil oğullarıyla<br />

antlaşma içindeydiler. Müslümanlar Akil oğullarından bir adamı<br />

devesi ile beraber yakalayıp, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e<br />

getirdiler, dedi ki: “Ey Muhammed beni ne için yakalattın?” dedi ki:<br />

“Antlaşmada olduğunuz Sakif kabilesi sebebiyle seni yakalattım. Sakif<br />

kabilesi de Müslümanlardan iki adam yakalamışlardı.” (Sahih-i Müslim)


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 65<br />

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) döneminde iki esir yakalanmıştı.<br />

Onlardan biri dedi ki: “Ben Müslümanım” Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) dedi ki: “Esir edinmeden önce bu sözünü söylemiş olsaydın<br />

tamamıyla kurtuluşa ererdin.”<br />

Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) rivayet eder: Peygamber efendimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) atlı adamları gönderdi. Daha sonra bu atlılar<br />

bir adamı yakalayıp getirdiler ve onu mescidin direklerinden birisine<br />

bağladılar. (Muttefekun Aleyh)<br />

| 87. mesele |<br />

“İnsanları Kalkan Edinme”<br />

Sad bin Cusâme dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den<br />

soruldu. “Gece müşriklere saldırı yapıldığında, kadın ve çocukları<br />

isabet alıyor.” O (sallallahu aleyhi ve sellem) dedi ki: “Onlar onlardandır.”<br />

(Ebu Davud, Tirmizi)<br />

İbn-i Kudame El-Makdisi der ki: Eğer kâfirler kadın ve çocuklarını<br />

kendilerine kalkan ederlerse savaşçılar kast alınarak onlara ateş<br />

edilebilir. Çünkü onlara ateş etmemek cihadın durmasına sebebiyet<br />

verir. Eğer Müslüman esirleri ve zimmet ehlini kendilerine kalkan<br />

edinirlerse ancak savaş kızıştığı ve Müslümanlar için hezimetten<br />

korkulduğu vakitte ateş edilebilir. Bu kalkan edindikleri kimseler<br />

zaruret hali dışında öldürülmez zaruret gerektirdiği taktirde İslam<br />

ordusunun korunması için onlar da öldürülebilir.<br />

İbn-i Teymiyye (rahimehullah) dedi ki: Eğer kâfirler Müslümanları<br />

kendilerine kalkan edinirler ve onlarla savaşılmadığı zaman Müslüman<br />

savaşçılar tehlike altına girecek olurlarsa kâfirler kast alınarak<br />

üzerlerine ateş edebilir. Bu esir olan Müslümanlardan, <strong>Allah</strong> ve<br />

Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) yolunda öldürülen olursa zahiren o<br />

kişi mazlumdur ve İnşa<strong>Allah</strong> şehiddir ve niyetine göre dirilir.


66<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 88. mesele |<br />

“Kâfire Atılan Merminin Yanlışlıkla<br />

Müslümana İsabet Etmesi”<br />

Ebu Hanife (rahimehullah) der ki: Hata ile öldürülen Müslüman<br />

için ne diyet ne de kefaret vardır. Çünkü şer’an yasaklanmamış bir<br />

atıştı. Bu sebeple herhangi bir şey gerektirmez. Tıpkı kanı helal olan<br />

hayvanı avlarken atış yapılması gibi.<br />

| 89. mesele |<br />

“<strong>Mücahidin</strong> Savaşta Silahını İmha Etmesi”<br />

Hattabi (rahimehullah) Cafer’in savaşta atını kesmesi ile ilgili şunları<br />

söylemektedir: Müslüman kişi savaşta mağlup olduğu ve güç yetiremediği<br />

hallerde düşmanın eline geçip faydalanmaması için elindekileri<br />

imha edebilir.<br />

Bu malzeme düşmanın her türlü faydalanabileceği bir şey olabilir.<br />

| 90. mesele |<br />

“Kitle İmha Silahları”<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) der ki: Kâfirleri, beldelerde ve kalelerde<br />

muhasara altına alıp üzerlerine su dökmek, ya da boğulmaları<br />

için bulundukları yeri su ile doldurmak veya onların üzerlerine<br />

mancınık ile ateş atmak ve ansızın onlara saldırmak caizdir.<br />

İmam Şirbini Muğni, El-Muhtaç isimli kitabında şunu ekler:<br />

Düşmanın içerisinde kadın ve çocuklar dahi olsa, evleri onların<br />

üzerlerine yıkmak, suyu kesmek, üzerlerine akrepler ve yılanlar atmak<br />

da caizdir. Çünkü <strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurur: “Haram aylar<br />

çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları<br />

hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin.” (Tevbe, 5)


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 67<br />

| 91. mesele |<br />

“Düşmanı Herhangi bir Şeyle Defetmek”<br />

İmam Şirbini der ki: İslam diyarına giren ve İslam topraklarını<br />

işgal eden düşmanı defetmek için imkan dahilin deki her şey kullanılabilir.<br />

Bu, taş atmak dahi olsa durum aynıdır.<br />

| 92. mesele |<br />

“Telef Etmenin Caiz Olduğu ve Olmadığı Haller”<br />

Abdullah Azzam (rahimehullah) der ki: Dört mezheb imamı, gerek<br />

savaş için hazırlıkta ve gerek savaş esnasında Müslümanlar için faydalı<br />

ve kâfirler için zararı olan her şeyi yapabilirler. Bu, insan veya<br />

hayvan öldürmek, ağaç kesmek veya bir binayı yıkmak gibi şeylerde<br />

olabilir.<br />

Yine Abdullah Azzam (rahimehullah) şöyle demiştir; Maslahatın<br />

takdiri, savaş bölgesindeki askeri komutanın görüşüne bağlıdır. Eğer<br />

kâfirlerle yapılan savaşta, onların mallarını telef etmede ve ağaçlarını<br />

kesmede bir maslahat varsa, <strong>Allah</strong>’ın kelimesinin yücelmesi için<br />

böyle şeyler yapılabilir.<br />

Eğer düşmanın elinde olan şeyler savaştan sonra Müslümanların<br />

eline ganimet ve benzeri yollar ile geçecekse o eşyaları telef etmek<br />

caiz olmaz. Çünkü bu, mücahidlerin maslahatını zayi etmek<br />

ve faydasız yere malları yok etmek anlamına gelir. Bu da hem savaş<br />

hem de barış halinde haram olan bir şeydir. Ancak zannı galibe göre<br />

eğer düşman Müslümanlara galip gelip, ellerindeki malzemelere sahip<br />

olacaksa, bu malzemeler ister silah, ister mühimmat isterse taşınamayacak<br />

bir mal olsun bunların düşmanın eline geçmemesi için<br />

imha edilebilir.


68<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 93. mesele |<br />

“Hayvanları Öldürmenin Hükmü”<br />

Abdullah Azzam (rahimehullah) der ki: Bazı âlimler, hayvanlardan<br />

eziyet verici veya köpekler gibi necis olan hayvanları savaş veya barış<br />

halinde öldürmenin caiz olduğunu söylemişlerdir. Kuduz olan köpeği<br />

öldürmek menduptur. 8 Eti yenmeyen ancak savaşta faydalanılan<br />

at, katır, eşekler gibi hayvanları alabilirsek onları öldürmeyiz. Ancak<br />

bunlar düşmanın elinde olup, onları öldürdüğümüz zaman düşmanın<br />

kuvveti azalıyorsa bu durumda o hayvanları da öldürebiliriz.<br />

Eti yenen hayvanlara gelince, gücümüz yetip onları ele geçirdikten<br />

sonra kesip yiyebilirsek bu daha iyidir. Onları boş yere öldürmeyiz.<br />

Ancak ele geçiremiyorsak diğer hayvanlar gibi düşmanın faydalanmaması<br />

için öldürebiliriz.<br />

| 94. mesele |<br />

Ganimet Yiyeceklerinden Yemenin Caizliği<br />

İbn-i Ömer (radiyallahu anhu) dedi ki: “Bizler savaşlarımızda bal ve<br />

üzüm ele geçirirdik ve onları yer, beytulmal’a götürmezdik.” (Sahih-i<br />

Buhari)<br />

Abdullah bin Ebi Evfa dedi ki: “Hayber günü elimize yiyecek<br />

geçmişti. Her gelen adam kendisine yetecek kadar o yiyecekten alıp<br />

giderdi.” (Ebu Davud, El-Bani sahih demiştir.)<br />

Bu deliller bizlere yiyeceğin, paylaştırılmadan önce yenebileceğini<br />

gösterir. Eğer bu yiyecek fazla olursa gaziler ihtiyaçları kadar<br />

ondan alabilirler. Geri kalanı ise, paylaştırılmak üzere toplanan diğer<br />

ganimetlerin arasına konur.<br />

Düşmandan ele geçen silah ve binekler savaş esnasında da kullanılabilir.<br />

Savaş bittikten sonra ganimet eşyalarının arasına konur.<br />

8 Yani güzel olan, tavsiye edilen şey.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 69<br />

Kâfirlerin elbiseleri, ekinleri ve malzemelerine gelince bunlardan<br />

herhangi bir şey kullanmak caiz değildir. Ancak zaruret hallerinde<br />

örneğin savaş şiddetli bir soğuk vaktindeyse ve o anda elbiseye ihtiyacı<br />

varsa o elbiselerden giyebilir.<br />

Evzai’ye (rahimehullah) elbiselerden soruldu ve o dedi ki: Elbise giyilmez.<br />

Ancak ölüm tehlikesi olursa giyinebilir.<br />

| 95. mesele |<br />

“Kâfir Bir Köle Müslüman Olup, Aramıza<br />

Katılırsa O Hür Olur”<br />

Şa’bi o da Sakif kabilesinden bir adamdan rivayet eder, o adam<br />

dedi ki: Ey <strong>Allah</strong>’ın Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) bizlere köle olan<br />

Ebu Bekra’yı iade et. (Bizden önce Müslüman olmuştu) Rasûlullah<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) dedi ki: “O <strong>Allah</strong>’ın, sonra Peygamber’inin serbest<br />

bıraktığı kişidir.” (Ebu Davud)<br />

Ebu Bekra müşriklerin elinde köle olan bir esirdi. Rasûlullah<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) Taif ’i muhasara altına alınca İslam’a giren Ebu<br />

Bekra gidip Müslümanlara katılmıştır. <strong>Allah</strong> ve Rasûlü’nün minnetine<br />

nail olup, hürriyetine kavuşmuştur.<br />

| 96. mesele |<br />

“<strong>Mücahidin</strong> Bir Şey Bulması”<br />

Havi El-Kebir isimli kitapta şu ibare geçer: Bir mücahid düşmanın<br />

karargâhında bir şey bulursa o bulduğu şey ganimet mallarına<br />

eklenir. Ancak o şeyi Müslümanların karargâhında bulup, sahibi çıkmazsa<br />

bu buluntu eşya hükmüne girer.


70<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 97. mesele |<br />

“Emir Bir Mücahidi Maslahat Sebebiyle Bir Yere<br />

Gönderdiğinde Ganimet Mallarındandan<br />

Ona Pay Ayrılır”<br />

İbni Ömer (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem) Bedir günü dedi ki: “Osman, <strong>Allah</strong> ve Rasûlü’nün bir ihtiyacı<br />

sebebiyle bir yere gitti. Ben onun yerine beyat ediyorum.” Sonra<br />

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Ona ganimetlerden pay ayırdı. Başka<br />

kimseye pay ayırmadı. (Ebu Davud, El-Bani sahih demiştir.)<br />

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Osman’ı kızı Rukiye’yi tedavi<br />

etmesi için göndermişti. Başkalarına pay verdiği gibi ona da pay vermiştir.<br />

Çünkü onun ordu arasında hazır olmaması Rasûlullah’ın (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) izni ileydi. Rukiye’de (radıyallahu anha) ordu henüz<br />

Bedir deyken vefat etmiştir.<br />

| 98. mesele |<br />

“Bir Kâfir, Malı Ganimet Olarak Alındıktan Sonra<br />

Müslüman Olarak Yanımıza Gelirse Ondan Alınan<br />

Malı Ona Geri İade Etmek Vacip Değildir”<br />

Misvar bin Mahreme dedi ki: Hevazin kabilesinden İslam’a girmiş<br />

elçiler Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in yanına gelmişlerdi.<br />

Ondan alınmış olan mallarını ve sebi 9 lerini istediler. Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) kalktı ve dedi ki: “Bana sevimli olan söz doğru<br />

olan sözdür. Ya sebiyi ya da malı seçebilirsiniz.” dediler ki; sebimizi<br />

seçiyoruz. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Müslümanlar arasında<br />

kalkıp, <strong>Allah</strong>’ı övdü, hamd ve senadan sonra dedi ki: “Şu kardeşleriniz<br />

tevbe etmiş bir şekilde bize geldiler. Onlara sebilerini geri çevirmelerini<br />

uygun görüyorum. Sizden, onların gönüllerini hoş etmek isteyen<br />

geri çevirsin.” Ashab dedi ki: Ya Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

gönüllerini hoş ederiz. Sebiyi onlara verdiler ve Rasûlullah (sallallahu<br />

9 Sebi: düşmandan alınmış kadın ve çocuklardır.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 71<br />

aleyhi ve sellem) onları gelen bu elçilere teslim etti. (Sahih-i Buhari)<br />

Bu hadisten şu fıkıh çıkarılır: Araplardan da sebi alınabilir.<br />

Acemler gibi onlar da köle edilebilirler. Ancak bu konuda âlimler<br />

ihtilafa düşmüştür. İmam Şafiîi’nin bu konuda iki görüşü vardır. Bu<br />

hadisten yine şu anlaşılır. Malları ganimet olarak alınmış olan birisi<br />

Müslüman olarak aramıza gelirse, ondan alınmış olan malın iadesi<br />

vacip değildir.<br />

| 99. mesele |<br />

“Muellefetul Kulub 10 ”<br />

Amr bin Tağlib dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e mal<br />

ya da sebi getirildi. O (sallallahu aleyhi ve sellem) getirilen şeyi paylaştırdı.<br />

Ancak bazılarına verip, bazılarına vermedi. Kendisine bir şey<br />

verilmeyen kimseler kendi aralarında söylendiler. Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) dedi ki: “Ben bazı kimselere imanlarının zayıflığı<br />

ve sabredemeyeceklerinden çekindiğim için veririm. <strong>Allah</strong>-u Teâlâ’nın<br />

kalplerini zengin kıldığı bazı kimselere de vermem.” (Sahih-i Buhari)<br />

İmam Şevkani bu hadis ile ilgili der ki: İmam, ganimetleri dağıtırken<br />

bir kısım insanların dünyaya olan meyili sebebiyle, onları<br />

kazanmak ve itaat ettirmek için ganimetten daha fazla verebilir. Bazılarına<br />

da imanlarının kuvveti ve ahiretlerine olan yönelişleri sebebiyle<br />

hiçbir şey vermeyebilir.<br />

| 100. mesele |<br />

“Ganimetten Kendilerine Pay Verilmeyenlerin<br />

Durumu”<br />

İbn-i Kudame (rahimehullah) der ki: Köle gibi kendisine ganimetten<br />

bir pay verilmeyen birileri, darul harbe girer ve ganimet elde<br />

10 Bunlar iki kısımdır. İlki, islam’a girmiş ancak kalplerinin güçlenmesine ihtiyaçları<br />

vardır. İkincisi ise; islama meyilliler ancak henüz islama girmemişler.<br />

Onları islama kazandırmak için, iyilik yapılıp, mal verilir.


72<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

ederlerse, imam beş de birini alır gerisini onlara verir. Bu kimseler<br />

sadece köleler ya da çocuklar ya da hem köle hem de çocuklar beraber<br />

olabilirler.<br />

| 101. mesele |<br />

“Bizimle Savaşa Çıkan Kâfire Pay Verilir mi?”<br />

Muğni isimli kitapta şu ibare geçer: Bu konuda âlimlerimiz iki<br />

görüşe ayrılmışlardır;<br />

İmam Ahmed’den gelen rivayet, Müslümana pay verildiği gibi<br />

kâfire de pay verilir. Bu görüşü İmam Evzai, Sevri ve İshak desteklemektedir.<br />

Cevze Cani der ki: Bu cephe ehlinin görüşüdür.<br />

İmam Ahmed’den gelen diğer rivayette; kâfirlere pay verilmez<br />

çünkü onlar cihad ehlinden sayılmazlar. İmam Malik, Şafii, Ebu Hanife’de<br />

bu görüştedirler.<br />

| 102. mesele |<br />

“Ganimet Toplanmadan Önce Kaçanlara<br />

Ganimetten Pay Verilir mi?”<br />

İbn-i Kudame (rahimehullah) dedi ki: Bir topluluk ganimet toplamadan<br />

önce savaştan kaçar ve diğer toplulukta ganimetleri toplarlarsa<br />

kaçanlara ganimetten bir pay verilmez. Çünkü toplama işinde<br />

bulunmamışlardır. Ganimetin mülkü toplayana aittir. Eğer ki kaçanlar<br />

başka bir cihad topluluğuna katılmak için kaçtıklarını söylerlerse<br />

yine de onlara ganimetten bir pay verilmez. Ancak, ganimetleri<br />

topladıktan sonra kaçarlarsa o ganimetten pay alabilirler. Çünkü o<br />

ganimetleri toplama mülkünde bulunmuşlardır. Daha sonra kaçmalarıyla<br />

bu haklarını kaybetmezler.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 73<br />

| 103. mesele |<br />

“Ganimetten Önce veya Sonra Ölenlerin Durumu”<br />

İmam Şafiî ve Ebu Sevr derler ki: Kişi savaşa katılır ve ganimet<br />

toplandıktan sonra ölürse ona bir pay ayrılır ve varislerine verilir.<br />

Eğer savaşmadan önce ölürse ona ganimetten bir şey ayrılmaz.<br />

| 104. mesele |<br />

“Ordunun Taşımaktan Aciz Kaldığı Ganimetler”<br />

İbni Munasif (rahimehullah) dedi ki: Bundan kasıt, ordunun taşıyamadığı<br />

ya da imamın attığı ya da yakmak istediği bir malı ordudan<br />

bir adamın almasıdır.<br />

İmam Malik bu konuda, malın ordudan alan kişiye ait olduğunu<br />

söyler. Bu mal paylaştırılmaz. Buna benzer bir görüşü de Evzai<br />

beyan etmiştir.<br />

Ebu Hanife (rahimehullah) der ki: Eğer ordu eşya veya koyun gibi<br />

şeyleri alıp, bunları taşımakta aciz kalırlarsa koyunları keser, eşyaları<br />

yakarlar ve o koyunların etlerini de ateşte yakarlar ki müşrikler bunlardan<br />

faydalanmasınlar.<br />

| 105. mesele |<br />

“Cizyeler”<br />

Abdurrahman bin Avf (radiyallahu anhu) rivayet eder: Rasûlullah<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) Hecar Mecusilerinden cizye almıştır. (Sahih-i<br />

Buhari)<br />

Enes (radiyallahu anhu) der ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

Halid bin Velid’i, Eki Dardume 11 denilen kabile reisine gönderdi.<br />

Onu yakalayıp getirdiler ve Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

onun kanını dökmedi. Ve onu cizyeye bağladı.<br />

11 Bu kişi araplardan olup, Gassan kabilesinden olduğu rivayet edilir.


74<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

Cizye: Müslümanlar, kâfirleri kendi beldelerinde hayatta bırakırlarsa,<br />

bunun karşılığında onlardan aldıkları mallardır. Bu malları<br />

öderken alçalmış bir şekilde öderler.<br />

Bazı âlimlere göre ganimet, Araplardan olsun veya olmasın bütün<br />

kâfirlerden alınabilir. Bazı ilim ehline göre de cizye sadece Yahudi<br />

ve Hristiyanlardan alınır. Fakat her türlü kâfir İslam hükmü<br />

altında yaşadığında, ondan cizye alınabileceğini işaret eden hadisler<br />

vardır. Bu kâfirler cizye ödedikten sonra hayatta kalırlar. İslam ahkâmını<br />

ve Müslümanları görürler ve bu da onların İslam’a girmelerine<br />

sebep olabilir.<br />

| 106. mesele |<br />

“Ganimet olan Yiyeceklerden Yemek<br />

Haram Değildir”<br />

Abdullah Azzam (rahimehullah) der ki: Ganimetler dağıtılmadan<br />

önce ganimetlerin yiyecek olanlarından yenebileceğine dair dört<br />

imamın ittifakı vardır. Yine âlimlerin çoğunluğu ganimet elde etmiş<br />

olan mücahidler ihtiyaç duydukları her türlü yiyecekten yiyebilir ve<br />

hayvanlarının yemini de bu ganimetten karşılayabilirler. İster bu<br />

paylaşımdan önce olsun ister sonra. Ayrıca ister imamın izni ile olsun<br />

ister izin almadan. Durum fark etmez.<br />

Yine âlimler zaruret olmadan da ganimet malından yenilebileceğini<br />

söylemişlerdir. Yine bazı âlimler şöyle demişlerdir; Savaştan<br />

sonra elde edilen bineklere binebilirler ve elbiseleri giyebilirler ve<br />

silahları da kullanabilirler.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 75<br />

| 107. mesele |<br />

“Ganimetten Çalan Kişi Ganimet Malından<br />

Mahrum Edilirmi?”<br />

Muğni kitabında iki görüş gelmektedir;<br />

Birinci görüş: Bu kişi payından mahrum edilir. Bu söz Evzai’ye<br />

nisbet edilir.<br />

İkinci görüş: Ganimetten mahrum edilmez. İbni Kudame (rahimehullah)<br />

der ki: Payından mahrum edileceğine dair ne bir hadis ne<br />

de bir kıyas gelmemiştir.<br />

| 108. mesele |<br />

“Yaralı Kişinin Teyemmüm Etmesi”<br />

Abdullah bin Abbas şu ayet hakkında şöyle demiştir:<br />

“Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadarcünüp<br />

iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza<br />

yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız<br />

yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup<br />

da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla<br />

teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz <strong>Allah</strong> çok<br />

affedici ve bağışlayıcıdır.” (Nisa, 43)<br />

Dedi ki: “Eğer kişi <strong>Allah</strong> yolunda yaralanır ve cenabet olursa<br />

yıkanacağı zaman ölümden de korkarsa teyemmüm eder.” (İbn-i<br />

Huzeyme, Hakim)<br />

| 109. mesele |<br />

“Filan Şehiddir Denmez”<br />

Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) rivayet eder. Rasûlullah (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “<strong>Yolunda</strong> cihad edeni <strong>Allah</strong> bilir. <strong>Yolunda</strong><br />

yaralananı da <strong>Allah</strong> bilir.”


76<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

Ömer bin Hattab (radiyallahu anhu) dedi ki: Hayber günü efendimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem)’in ashabından bazıları gelip dediler ki;<br />

“filan şehid oldu, filan şehid oldu.” Sonra bir adamı zikrettiler ve dediler<br />

ki; “filan şehid oldu.” Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle<br />

buyurdu: “Asla! Ben onu çalmış olduğu bir örtü içinde ya da bir elbise<br />

içinde ateşte gördüm” (Sahih-i Müslim)<br />

Buhari “Falan şehiddir denmez” diye bir konu açmıştır. İbn-i<br />

Hacer (rahimehullah) der ki: Kesin ifade ile kullanılmaz.<br />

Abdullah Azzam (rahimehullah) der ki: Bizlerin savaşta öldürülen<br />

kimseye şehid ismini vermemiz, şehid ahkâmının onun hakkında<br />

uygulanması içindir. Zahiri durumuna göre ve kuvvetli zan ile böyle<br />

deriz. Onu kefenlemeyiz onu yıkamayız ve onun üzerinde namaz<br />

kılmayız. Bu selef ve halef 12 cumhurlarının söylediği sözdür.<br />

| 110. mesele |<br />

“Karın Ağrısından, Bulaşıcı Hastalıktan, Boğularak<br />

veya Bina Altında Kalarak Ölen ve Doğumda<br />

Hayatını Kaybeden Kadınlar Yıkanır mı?”<br />

Cevap: Abdullah Azzam (rahimehullah) dedi ki: Evet bütün bunlar<br />

yıkanır ve cenaze namazları da kılınır. Bu cumhurun sözüdür.<br />

| 111. mesele |<br />

“Haddini Aşmış Kimselerle Savaşırken Öldürülen<br />

Adil Kimselerin Hükmü”<br />

Muğni isimli kitapta şu ifade geçmektedir: Haddini aşmış kimselerle<br />

savaşırken ölen adil kimseler, müşriklerle savaşırken ölen<br />

kimselerin hükmü gibidir. Yıkanıp cenaze namazları kılınmaz. Çünkü<br />

Ali (radiyallahu anhu) yanında savaşırken ölen kimselerin cesetlerini<br />

yıkamamıştır.<br />

12 Seleften sonra gelen faziletli insanlar.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 77<br />

| 112. mesele |<br />

“Ölülere Temsil 13 Yapılmasının Yasak Olması”<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Eğer ceza verecekseniz, size<br />

yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o<br />

sabredenler için daha hayırlıdır.” (Nahl, 126)<br />

Abdullah bin Yezid, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den nakleder:<br />

“Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) kişiden zorla malını almayı<br />

ve temsili yasaklamıştır.”<br />

Şeyh Abdullah Azzam (rahimehullah) der ki: Ölmüş müşriklerin<br />

cesetlerini toprağa gömmek, cihad adabındandır. Eğer cesetlerini<br />

ücret ödeyerek almak isterlerse, ücret almadan cesetleri onlara verebiliriz.<br />

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Bedir günü müşriklerin<br />

liderlerinin cesetlerini kuyuya atmıştır. Kureyza oğullarından<br />

öldürülen kimseler için, Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hendekler<br />

kazdırmıştı.<br />

İbn-i İshak, Megazi isimli kitabında der ki: Müşrikler Peygamberimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem)’den Nevlef bin Abdullah bin Mugire’nin<br />

cesedini satın almak istediler. Bu kişi hendek savaşında hendeği<br />

aşarken öldürülen kişiydi. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

dedi ki: “Onun ne cesedine nede parasına ihtiyacımız vardır.”<br />

Bizler, İmam Şafiî ve İmam Malik’in görüşünü tercih ederiz.<br />

Görüşleri; ölülere temsil yapılmamasıdır. Bu görüş, ne İslam’ın genel<br />

kaidelerine ne de ruhuna ve öğretilerine uygundur.<br />

13 Ölen bir kimsenin herhangi bir uzvunu kesmek veya suretini bozmak demektir.


78<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 113. mesele |<br />

“Savaşcı Kâfirlerin Cesetlerinin Toprağa Gömülmesi”<br />

İbn-i Mesud (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) Kureyş’in önderlerine beddua etti ve dedi ki: “<strong>Allah</strong>’ım Kureyş’in<br />

ileri gelenlerini sana havale ettim. <strong>Allah</strong>’ım bu Cehil’i, Utbe bin<br />

Rabia’yı, Şeybe’yi, Ukbe bin Muayt’ı, Umeyye bin Halef ’i veya Ubey<br />

bin Halef ’i sana havale ediyorum.” Hepsinin Bedir günü öldürüldüklerini<br />

ve Bedir de bir kuyuya atıldıklarını gördüm. (Sahih-i Buhari)<br />

Ahkamul Sultaniyye isimli kitapta şöyle geçer: Kâfirlerden öldürülmüş<br />

kimseler, kefenlenmeden toprağa gömülürler.<br />

| 114. mesele |<br />

“Kesilmiş Başların Taşınması”<br />

İmam Serahsi (rahimehullah) der ki: Birçok şeyhimiz derler ki, eğer<br />

kesilmiş başların taşınmasında, müşriklere öfke, Müslümanların<br />

kalplerinin serinlemesi varsa özellikle de bu öldürülenle müşriklerin<br />

ileri gelenleri ve büyükleri ise, taşınmasında bir beis yoktur. Zira Abdullah<br />

bin Mesud (radiyallahu anhu) Bedir günü Ebu Cehil’in kesilmiş<br />

kafasını götürüp Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in önüne koymuştur.<br />

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) onu engellememiş ve böyle bir<br />

fiili de yasaklamamıştır.<br />

Ukbe bin Amir der ki: Ebu Bekir (radiyallahu anhu) dedi ki: “Bana,<br />

kesilmiş kafanın getirilmesine gerek yoktur. Haberi veya haberin yazılı<br />

olduğu kâğıdın gelmesi yeterlidir.” (Nesaî)<br />

Şevkani (rahimehullah) der ki: Eğer kesilmiş kafanın taşınmasında<br />

Müslümanların kalplerinin kuvvetlenmesi ve kâfirlerin gücünün<br />

zayıflaması varsa bunda bir mani yoktur. Bilakis doğru ve güzel bir<br />

davranıştır.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 79<br />

| 115. mesele |<br />

“Müşriklerin Cesetlerinin Satılmasının<br />

Caiz Olmaması”<br />

İbn-i Abbas (radiyallahu anhu) der ki: Müslümanlar bir müşriki öldürmüşlerdi.<br />

Müşrikin akrabaları cesedini satın almak istediler. Peygamberimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) Müşrik leşinin satılmasını onlara<br />

yasakladı. (Beyhaki)<br />

| 116. mesele |<br />

“Müslüman Esiri Kurtarmak”<br />

“Size ne oldu da <strong>Allah</strong> yolunda ve “Rabbimiz! Bizi, halkı zalim<br />

olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından<br />

bir yardımcı yolla!” diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar<br />

uğrunda savaşmıyorsunuz!” (Nisa, 75)<br />

Ebu Musa rivayet eder: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle<br />

buyurur: “Esiri kurtarınız” (Buhari)<br />

Kurtubi (rahimehullah) der ki: İster savaş yoluyla ister mal yoluyla<br />

Müslüman esirleri kurtarmak yine Müslüman olan topluluğa vaciptir.<br />

| 117. mesele |<br />

“Kişi Düşmana Teslim Olabilirmi?”<br />

Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) on kişilik bir seriyye gönderdi. Başlarına da Asım bin Sabit’i<br />

emir olarak tayin etti. Bu seriyye yola çıktı ve El-Hede’e denilen<br />

yere geldiğinde, Lihyan oğulları iki yüz kişilik okçu birliğiyle onları<br />

yakalamak için yola çıktılar. Müslümanların izlerini, yedikleri Medine<br />

hurmasının çekirdeklerinden takib ediyorlardı. Sonunda onlara<br />

yaklaştıklarında Asım ve ashabı Futfut denen yere sığındılar. Müşrik<br />

topluluğu etraflarını sardı. Eğer teslim olursanız sizden kimseyi öldürmeyeceğiz<br />

dediler. Seriyye emiri Asım bin Sabit dedi ki: “Valla-


80<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

hi bugün kâfir birinin zimmetini (korumasını) kabul etmeyeceğim.<br />

<strong>Allah</strong>’ım bizim halimizi Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’e duyur.”<br />

Müşrikler onları ok yağmuruna tuttular. Asımla beraber yedi kişiyi<br />

öldürdüler. Üç kişi müşriklere teslim oldu. Onlar da Hubeyb El-ensari<br />

ve İbni Desinne idi.<br />

İbni Hacer (rahimehullah) dedi ki: Bir esir, müşriklerden eman kabul<br />

etmeyebilir ve ölene kadar esir düşmemek için mücadele edebilir.<br />

Bu hal azimeti seçenler içindir. Ancak ruhsat ile hareket etmek istiyorsa<br />

teslim olabilir.<br />

Hasan-ı Basri (rahimehullah) der ki: Teslim olmasında bir beis yoktur.<br />

Süfyan es-Sevri (rahimehullah) der ki: Teslim olmasını kerih görürüm.<br />

İmam Ahmed (rahimehullah) der ki: Esareti kabul etmesi benim<br />

hoşuma gitmez. Esir düşmektense savaşıp, öldürülmesi bana daha<br />

sevimlidir. Her hâlükârda ölüm vardır.<br />

İbni Kudame (rahimehullah) dedi ki: Esirlikten korkarsa, öldürülene<br />

kadar savaşması daha evladır. Ve nefsini teslim etmemiş olur.<br />

Böyle yaparsa çok sevap kazanmakla beraber yüksek derecelere ulaşır.<br />

kâfirlerin ona işkence etmelerinde ve fitneye maruz kalmasından<br />

da emin olur. Ancak esareti kabul ederse bu da caizdir… “Asım ve<br />

yanındaki arkadaşlarının kıssasını anlattıktan sonra” dedi ki: “Asım<br />

azimeti almıştır. Hubeyb ve Zeyd de ruhsatı almışlardır. Bunlarda<br />

hiçbirisi kınanmaz, hepsi de övülmeye layıktırlar.”<br />

| 118. mesele |<br />

“Müslüman Esir ile Kâfir Arasındaki Ahit”<br />

Kanlar Fıkhı isimli kitapta şu ibare geçer: Eğer Müslüman esir<br />

ile onu yakalamış olan kâfir arasında herhangi bir ahit yani onları öldürmeyeceğine<br />

dair söz verme yoksa bu Müslüman esir kâfirlerden


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 81<br />

öldürebildiği kadar öldürür. Ve onlara verebildiği kadar zarar verir.<br />

Eğer Müslüman esir ile kâfirler arasında bir ahit veya ona verilmiş bir<br />

eman varsa onlardan kaçıp kurtulabilir. Ve sahih olan görüşe göre<br />

onları öldürmeden oradan uzaklaşır. Eğer kâfirler kaçan bu Müslüman<br />

esire yetişirlerse onları def etmek için yine onları öldürebilir.<br />

Eğer onu esir eden, mürted kâfir ise esarete düşmüş olan Müslüman,<br />

bu mürtedi öldürmeyeceğine dair söz verse dahi o mürtedi<br />

öldürüp kaçabilir.<br />

| 119. mesele |<br />

“Kâfirlerin Bir Müslümanı Esir Edip, Kendileri ile<br />

Savaşmayacağına Dair Yemin Aldıktan Sonra<br />

Bırakmaları”<br />

Huzeyfe bin Yeman (radiyallahu anhu) dedi ki: Bedir savaşına çıkmayışımın<br />

sebebi, ben ve babam olan Huseyl ile beraber (Mekke’den)<br />

çıkmıştık. Kureyş kâfirleri bizleri yakaladılar ve dediler ki; “Sizler<br />

Muhammed’e mi gideceksiniz?” dedik ki: “Hayır biz Medine’ye gideceğiz.”<br />

Bizlerden <strong>Allah</strong> adına Medine’ye gittiğimiz zaman onunla<br />

beraber savaşmamaya dair söz aldılar. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e<br />

gelip durumu ona haber verdik. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

dedi ki: “Gidin (savaşa katılmayın) onlara verdiğimiz sözü yerine<br />

getirelim ve <strong>Allah</strong>’tan onlara karşı yardım isteyelim.” (Sahih-i Müslim)<br />

İmam Nevevi (rahimehullah) der ki: Huzeyfe ve babasının durumuna<br />

gelince; kâfirler onlardan Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

ile beraber Bedir savaşında savaşmayacaklarına dair söz almışlardı.<br />

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) onlara verdikleri sözü yerine getirmeleri<br />

gerektiğini emretti. Buradaki emir vacip değildir. İmamla<br />

veya yardımcısıyla beraber cihada katılmama sözünü yerine getirmek<br />

vacip değildir. Fakat Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabı<br />

hakkında sözlerini bozdukları haberinin yayılmamasını istediği<br />

için onları savaşa götürmemiştir.


82<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

Kanlar Fıkhı isimli kitapta şu ibare geçmektedir: Bir söz, vacibi<br />

terk etmek veya haramı işlemek gerektiriyorsa o sözü yerine getirmek<br />

gerekmez. Eğer kâfirler ellerindeki bir Müslümanı serbest bırakma<br />

karşılığında namazı terk etmesini veya içki içmesini şart koşarlarsa,<br />

Müslüman esir de bu şartları kabul edip, çıkarsa o verdiği<br />

sözleri yerine getirmez. Hatta ittifak ile yerine getirmesi haramdır.<br />

Eğer bir esir, farz-ı ayn olan cihadı terk edeceğine dair söz verirse bu<br />

sözünü yerine getirmez.<br />

| 120. mesele |<br />

“Müslüman Esirlerin Düşmanla Beraber Başka Bir<br />

Düşman İle Savaşmaları”<br />

Evzai (rahimehullah) der ki: Eğer düşman zafere ulaşırsa, esirleri<br />

serbest bırakacağına dair söz verirse esirler bu savaşa katılabilirler.<br />

Eğer bırakma sözü vermezlerse onlarla savaşmaları caiz olmaz. Ancak<br />

savaşmadıkları halde kanlarının dökülme korkusu varsa bu durumda<br />

savaşabilirler. İmam Ahmed’in görüşü bu yöndedir. Ancak<br />

İmam Malik böyle bir halde savaşmalarını kerih görmüştür.<br />

| 121. mesele |<br />

“Mücahidlere Zarar Verecek Sırları İfşa Etmekten<br />

Korkan Bir <strong>Mücahidin</strong> Esir Düştüğünde Kendisini<br />

Öldürmesinin Caiz Oluşu”<br />

Muhammed bin İbrahim’e (rahimehullah) soruldu: Cezayirli mücahidler,<br />

Fransızların eline esir olarak düştüklerinde, Müslümanların<br />

yerlerini ve sırlarını anlatmaları için şiddetli işkencelere maruz kalmaktadırlar.<br />

Müslümanların sırlarını anlatmamak için intihar edebilirler<br />

mi?<br />

Cevap: Fransızlar bu savaşta küfürlerinde ileri gitmişlerdir. Cezayirlilerden<br />

birisini ellerine geçirdiklerinde, silahlarının ve Müslümanların<br />

saklandıkları yerleri anlatmaları için onlara iğne vuruyorlar.<br />

Bu esir düşen kişi bazen Müslümanların ileri gelenlerinden olup,


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 83<br />

iğnenin tesiri ile falan filanca yerdedir diye söylemektedir. Bu iğne<br />

kişinin aklını karıştırmadan sarhoşluk hissi verir.<br />

İslam’a girdiklerini iddia eden Cezayirliler yanımıza geldiler ve<br />

dediler ki: Bu iğneyi ona vurmamaları için esir düşen kişi intihar<br />

edebilir mi? Ve devamla dedi ki: Bana çok şiddetli işkenceler yapıyorlar.<br />

İntihar ettiğim zaman şehid olarak ölür müyüm?<br />

Onlara cevaben dedik ki: Eğer anlattığınız gibiyse intihar etmeniz<br />

caizdir. Bunun delili Ashabu Uhdut’ta geçen “Çocuğun Rabbine<br />

İman Ettik” kıssasıdır. Ancak, nefsin öldürülmesi konusu çok önemli<br />

bir mesele olduğu için şu teferruata ihtiyaç vardır;<br />

Esir düşen Müslüman sırlardan bir sır taşıyor ve bu sır Müslümanların<br />

maslahatını ilgilendiriyorsa bunun iki hali vardır.<br />

Durum; Bu sırrın çok tehlikeli olmaması. Bu haldeki esir olan<br />

mücahid işkence görse de sabretmelidir. Eğer işkenceye dayanamazsa<br />

bu sırrı anlatabilir ve bu haldeyken nefsini öldürmesi caiz değildir.<br />

Durum; sırrın tehlikeli olması: bunda da iki ihtimal vardır. İlki,<br />

esir olan kişinin zannına göre eğer tüm işkencelere dayanıp, susabileceğini<br />

zannediyorsa ne kendini öldürmesi nede sırrı anlatması caiz<br />

olmaz. Ona düşen sabretmesi ve susmasıdır. İkincisi ise, işkencelere<br />

sabredemeyip, sırrı ifşa edecekse o zaman nefsini şu şartlar dâhilinde<br />

öldürebilir;<br />

Niyeti <strong>Allah</strong> için olmalıdır.<br />

Sır tehlikeli olup, açığa çıktığında Müslümanlara büyük zarar<br />

verecekse<br />

Sırrı taşıyan kişi işkencelere dayanamıyorsa<br />

Gerçekten sır sahibi düşmanın eline düşmüşse ya da kesin olarak<br />

ellerine esir düşeceğini bilirse


84<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 122. mesele |<br />

“Esirin Namazı”<br />

İmam Malik (rahimehullah) esirin namazı ile ilgili sorulunca dedi<br />

ki: Mukim olanın namazı gibi namaz kılar.<br />

Mudevvene isimli kitabında İmam Malik şöyle der: “Esir, darul<br />

harpte namazını tamamlar başka bir yere götürüldüğünde seferi namazı<br />

kılar.” Ebu Ömer (rahimehullah) der ki: Âlimler arasında şu konuda<br />

ihtilaf bilmiyorum; esirken mukim gibi namaz kılar, eğer sefere<br />

çıkar veya çıkarılırsa o zaman ona misafir hükmü verilir.<br />

| 123. mesele |<br />

“Bağlanmış ve Temizliğini Yapamayan Esirin Namazı”<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Namazlara ve orta namaza<br />

devam edin. <strong>Allah</strong>’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Eğer (herhangi<br />

bir şeyden) korkarsanız (namazlarınızı) yürüyerek yahut binmiş<br />

olarak (kılın). Güvene kavuştuğunuz zaman, siz bilmezken <strong>Allah</strong>’ın<br />

size öğrettiği şekilde O’nu anın (namaz kılın).” (Bakara, 238-239)<br />

<strong>Allah</strong>-u Teâlâ’nın şu sözü ile alakalı “eğer korkarsanız yürüyerek<br />

veya binerek” İbn-i Ömer dedi ki: “Eğer şiddetli bir korku olursa<br />

binekten veya yürür halde ise ima ederek namazını kılar.” (Sahih-i<br />

Müslim)<br />

Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) şöyle demiştir; “Size bir şeyi emredersem ondan gücünüzün<br />

yettiğini yapınız” (Sahih-i Müslim)<br />

İbn-i Recep, Cami’ul Ulum ve Hikem isimli kitabında der ki:<br />

“Kişi emredilenin hepsini yapamıyor, sadece bir kısmını yapabiliyorsa<br />

imkanı doğrultusunda yapabildiğini yapmalıdır.”


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 85<br />

| 124. mesele |<br />

“Esirin Kaçması”<br />

Aiz bin Amr El-Muzeni (radiyallahu anhu) rivayet eder, Rasûlullah<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “İslam yüksektir onun üzerine<br />

yükselinmez” (Beyhaki, El-Bani hasen demiştir.)<br />

İbn-i Nehhas (rahimehullah) der ki: Eğer esir, kâfirlerin elinden<br />

kaçma imkanı bulursa âlimlerin ittifakıyla kaçması gerekmektedir.<br />

Yine âlimlerin ittifakıyla esirden, kaçmayacağına dair yemin alırlarsa,<br />

kaçtığında onun yemini yoktur çünkü o ikrah altındadır.<br />

| 125. mesele |<br />

“Müslüman Kadının Esir Oluşu”<br />

Abdullah Azzam (rahimehullah) der ki: Âlimler şöyle demektedir;<br />

Müslüman kadın esir düşeceğini anlarsa, ırzı için de korkarsa teslim<br />

olması caiz değildir.<br />

| 126. mesele |<br />

“Esirlerin Hükmü”<br />

Enes (radiyallahu anhu) dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

Mekke’ye başında miğferi olduğu halde girdi. Miğferi başından çıkartınca<br />

ona bir adam geldi ve dedi ki: İbn-i Hatal Kâbe’nin örtüsüne<br />

asılı duruyor. Dedi ki: “Onu öldürünüz.” (Muttefekun Aleyh)<br />

Âlimler dediler ki: Onu öldürttü çünkü o İslam’dan irtidat etmişti<br />

ve yanında da hizmet etmekte olan bir Müslümanı öldürmüştü.<br />

Peygamber efendimize de (sallallahu aleyhi ve sellem) küfredip dil uzatıyordu.<br />

Onun iki cariyesi vardı. Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem)’e ve Müslümanlara hakaret içeren şarkılar söylerlerdi. Bu<br />

sebeple bu adam eman altına girmemiştir. Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) onu, İbni Ebi Sarh’ı ve bu iki şarkı söyleyen cariyeleri istisna<br />

tutmuş ve Kâbe’nin örtüsüne asılı oldukları görülse dahi öldürülmelerini<br />

emretmişti.


86<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

Cubeyr bin Mut’im (radiyallahu anhu) dedi ki: “Peygamberimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem) Bedir esirleri ile ilgili olarak şöyle dedi: “Mut’im<br />

bin Adi benimle bu pis kişiler için konuşmuş olsaydı, onun hatırına<br />

onları bırakırdım.” (Sahih-i Buhari)<br />

San’ani dedi ki: Cubeyr, sahabe olup nesheb (soy) ilmini bilen<br />

birisiydi. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Müşriklere “pis<br />

kişiler” demesinin sebebi işledikleri şirk sebebiyledir. Bunun gibi<br />

müşriklere <strong>Allah</strong>-u Teâlâ Kur’an’da necis demiştir. Hadiste Mut’im<br />

bin Adi’nin bu esirlerin bırakılmasını taleb etmiş olsaydı, Peygamberimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem)’in bırakacak olmasının sebebi; Rasûlullah<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem)’e yaptığı iyilikten dolayıydı. Peygamberimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) Taif ’ten döndüğünde Mekke müşrikleri<br />

O’nu (sallallahu aleyhi ve sellem) engelleyince Mut’im bin Adi’nin himayesi<br />

ile Mekke’ye girmiştir.<br />

Yine bu hadisten şu anlaşılmaktadır; büyük bir adamın şefaati<br />

sebebiyle esirden den karşılık almadan da bırakılabilir.<br />

Ömer bin Hattab (radiyallahu anhu) dedi ki: Bedir günü olduğunda<br />

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) esirlerden fidye almıştı <strong>Allah</strong>-u<br />

Teâlâ buna karşılık şu ayeti indirmişti: “Yeryüzünde ağır basıncaya<br />

(küfrün belini kırıncaya) kadar, hiçbir Peygambere esirleri bulunması<br />

yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz, halbuki <strong>Allah</strong> (sizin<br />

için) ahireti istiyor. <strong>Allah</strong> güçlüdür, hikmet sahibidir.” (Enfal, 67) (Ebu<br />

Davud, El-Bani hasen-sahih demiştir.)<br />

Şerhul Kebir ve Muğni isimli kitaplarda şöyle geçer: Esirler arasında<br />

kuvveti ve Müslümanlara galibiyeti olan birisi varsa öldürülmesi<br />

daha doğrudur. Esirler arasında zayıf olup, zengin olan varsa,<br />

onlardan fidye alınır.<br />

Esirler arasında Müslümanlara akıl veren, İslam’a girmesi umulan<br />

ve kendisine bir iyilik yapıldığı zaman Müslümanlara yardımcı<br />

olması yada onları savunması umulan kişilerin, karşılıksız olarak<br />

serbest bırakılması daha iyidir. Aralarında kötülüklerinden emin


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 87<br />

olunan ve hizmetlerinden de faydalanılacak kişiler varsa (kadınlar<br />

ve çocuklar gibi) onların köle edilmesi daha iyidir. İmam, maslahatı<br />

daha iyi bildiği için esirlerin durumu ona havale edilir.<br />

| 127. mesele |<br />

“Mürted Esir”<br />

İbn-i Kayyım (rahimehullah) dedi ki: Riddeti büyümüş bir kimseyi<br />

tövbeye çağırmadan öldürmek caizdir. Abdullah bin Sad bin Ebi<br />

Sarh Müslüman olup hicret etmişti. Rasûlullah efendimiz (sallallahu<br />

aleyhi ve sellem)’in vahiy kâtipliğini yapardı. Sonra dininden dönüp<br />

Mekke’ye kaçtı. Mekke fethi gününde Osman bin Affan (radiyallahu<br />

anhu) beyat etmesi için onu Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e<br />

getirdi. Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) uzun bir vakit<br />

sustuktan sonra beyatini kabul etti. Sonra dedi ki, uzun susmamın<br />

sebebi sizden birinizin kalkıp, boynunu vurmasını beklemem sebebiyleydi.<br />

| 128. mesele |<br />

“Esirin Bağlanması”<br />

Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) dedi ki: “Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) atlılar gönderdi ve bu atlılar bir adamı yakalayıp getirdiler.<br />

Mescidin direklerinden birisine bağladılar.” (Muttefekun Aleyh)<br />

| 129. mesele |<br />

“Esirlerden biri İslam’a Girerse Müslümanların<br />

“Onun Üzerindeki Mülkü Devam Eder”<br />

İmran bin Huseyn (radiyallahu anhu) dedi ki: Sakif kabilesi Akil<br />

oğullarının müttefikleriydiler. Sakif kabilesi Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem)’in ashabından iki kişiyi esir etmişti. Müslümanlar’da akil<br />

oğullarından bir adamı esir etmiş ve ‘Adba’ denen deveyi de ondan<br />

almışlardı.


88<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bağlı olan o esirin yanından<br />

geçerken esir dedi ki: “Ey Muhammed!.” Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem) yanına gelip dedi ki: “Ne istiyorsun?” dedi ki: “Beni neden<br />

yakaladınız?” dedi ki: “Müttefikleriniz olan Sakif ’in işledikleri suç sebebiyle<br />

seni yakaladık.” Sonra gitti. Sonrasında bir daha seslendi: “Ey<br />

Muhammed, ey Muhammed” dedi ki: “Ne istiyorsun?” dedi ki: “Ben<br />

Müslümanım” dedi ki: “Eğer sen esir edilmeden önce bu sözü söylemiş<br />

olsaydın tam bir kurtuluşa ererdin.” (Sahih-i Müslim)<br />

Nevevi (rahimehullah) dedi ki: “tam bir kurtuluşa ererdin” sözünden<br />

kasıt eğer esir edilmeden önce Müslüman olsaydın seni esir etmek<br />

caiz olmadı. Sen İslam ile esirlikten selamete kavuşurdun ve<br />

malın da ganimet olarak alınmazdı. Ama esirlikten sonra Müslüman<br />

olursa seni öldürme tercihi düşer ve seni ya köle edinmek ya fidye ya<br />

da iyilik karşılığında serbest bırakmak vardır.<br />

| 130. mesele |<br />

“Bir Mücahid Müslümanları Kendilerine Kalkan<br />

Edinmiş Düşmana Mermi Atıp ta Müslüman<br />

Öldürürse Hükmü Ne Olur?”<br />

Cihad Ahkâmı isimli kitapta şöyle geçer: Bir mücahid düşmana<br />

mermi atarda, Müslümana isabet edip etmediğini bilmezse ona ne<br />

diyet nede kefaret gerekmez. Bu söz Hanefi ve Malikilerin sözüdür.<br />

Eğer mücahid mermi atarken, düşmanı kast ederek atıp ta bu<br />

mermi Müslümanlara isabet ederse ona bu halde diyet vacip olur.<br />

Aynı zamanda hata ile öldürme kefareti gerekir. Bu imam Malik’in<br />

sözüdür. Aynı görüşe İmam Şafiîi de katılır. İmam Ahmed’den de bir<br />

rivayet vardır. Ancak bu diyeti ödeyen Müslümanların beytulmalıdır.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 89<br />

| 131. mesele |<br />

“Düşmana Saldırırken, Öldürülmemesi Gereken<br />

Birileri Mücahidler Tarafından Öldürülürse<br />

Onlara Diyet Gerekmez”<br />

Cihad Ahkâmı isimli kitapta şöyle geçer: Eğer savaş esnasında<br />

mücahid bu gibi insanları öldürürse ya da saldırı esnasında öldürülse<br />

bu ister hata ister kasıtlı olsun ona bir şey gerekmez. Ne diyeti ne<br />

de kefareti gerekmez. Ona tövbe ve istiğfar gerekir.<br />

Sad bin Cusâme hadisinde geçmişti. Rasûlullah (sallallahu aleyhi<br />

ve sellem)’e soruldu gece vakti müşriklere baskın yaparken, kadın ve<br />

çocuklarda isabet alıyor. Dedi ki “Onlar da onlardan’dır” (İbn-i Mace,<br />

Tirmizi) Onları esir ettikten sonra öldürürse yine diyet ve kefaret gerekmez.<br />

Ona tövbe ve istiğfar gerekir. Çünkü caiz olmayan bir şeyi<br />

yapmıştır. İmam veya komutan ona tazir cezası verir. Öldürdüğü<br />

kimsenin kıymetini komutana öder o da aldığı parayı ganimete koyar.<br />

Çünkü ganimet alacak olan kimselerin hakkını telef etmiş olur.<br />

| 132. mesele |<br />

“Darul Harb’de Hududların Tatbik Edilmesi”<br />

Busr bin Ebi Erta’a dedi ki: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’i<br />

şöyle derken işittim. “Savaşta eller kesilmez.” (Ebu Davud, El-Bani sahih<br />

dedi.)<br />

Ömer’den (radiyallahu anhu) rivayet edilir. İnsanlara şöyle yazmıştı:<br />

“Emir ordudan veya seriyyeden birini veya hutta savaşan Müslümanlardan<br />

birine had cezası vermesin. Ta ki geri dönene kadar. Aksi halde<br />

şeytan onu tuzağına düşürüp kâfirlere katılmasına sebep olabilir.<br />

(İbn-i Mansur, Ebu Şeybe)<br />

Döndükten sonra ona had uygulanır. Çünkü bu konuda delil<br />

vardır. “Hırsızlık eden erkek ve kadının ellerini kesiniz” bu kişi de hırsız<br />

olursa bu ayete binaen cezası verilir.


90<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

İbn-i Kayyım (rahimehullah) der ki: Eğer o kimseden, nasuh bir<br />

tövbe açığa çıkar ve düşmana karşı güzel başarılar gösterdiği görülürse<br />

affedilir. Bunun delili şudur: Sad bin Ebi Vakkas Ebu Mihcen’i<br />

affetmiştir. Sahih olan kıssası Abdurrezzak’ın Musennef isimli kitabında<br />

geçmektedir. İbn-i Hacer bu kıssanın senedini sahih görmüştür.<br />

İbn-i Mihcen içki içmişti. Cezalandırılmadan önce düşmana<br />

savaşta çok büyük darbeler indirmişti. Sad bin Ebi Vakkas düşmana<br />

verdiği bu ziyan sebebi ile onu cezalandırmayacağına dair yemin etti.<br />

| 133. mesele |<br />

“Sınır Boylarında Hadlerin Uygulanması”<br />

Muğni isimli kitapta şöyle geçmektedir: Sınır boylarında hadler<br />

uygulanır. Bu konuda bir ihtilaf bilmiyoruz. Çünkü İslam’ın beldeleri<br />

sayılırlar. Tıpkı başkalarının cezalandırılmaya ihtiyacı olduğu gibi<br />

oranın halkının cezalandırılmaya ihtiyacı vardır. Ömer (radiyallahu<br />

anhu) Ebu Ubeyde’ye içki içene seksen sopa vurulmasını yazmıştı. O<br />

vakitler Ebu Ubeyde Şam diyarında sınır boylarındaydı.<br />

| 134. mesele |<br />

“Savaşçılara Yardımcı Olanın Hükmü”<br />

İbn-i Teymiyye (rahimehullah) dedi ki: Savaşçı hırsızlar bir grup<br />

olursa ve öldürme işini onlardan birisi yapar, geri kalanlar ona yardımcı<br />

olur ve korurlarsa sadece öldürenin öldürüleceğini söyleyen<br />

ilim ehli vardır. Ancak cumhura göre hepsi öldürülür. Bunlar yüz<br />

kişi dahi olsa durum fark etmez. Çünkü koruyan ile öldüren eşittir.<br />

Raşit halifelerden bu konuda delil gelmiştir. Ömer İbn-i Hattab (radiyallahu<br />

anhu) savaşçılara gözetme yapan ileri gözcüyü öldürtmüştür.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 91<br />

| 135. mesele |<br />

“Beldelerin Hükmü”<br />

İbn-i Kayyım (rahimehullah) Zimmet Ehli Ahkâmı isimli kitabında<br />

der ki: “Âlimlerin geneli der ki: İslam beldesi Müslümanların ele<br />

geçirdikleri ve İslam ahkâmını uyguladıkları mekandır. İslam beldesine<br />

komşu olsa dahi İslam ahkamı uygulanmazsa o belde Dar’ul<br />

İslam olmaz.”<br />

| 136. mesele |<br />

“Düşman Topraklarının Mübah Oluşu”<br />

Seyrul Kebir isimli kitapta şöyle geçer: Şeriata göre kâfirlerin<br />

kanları ve malları mubahtır. Ancak barış, eman veya zimmet ehli<br />

olanlar bundan müstesnadır. Çünkü düşmanın toprakları serbestlik<br />

ve savaş topraklarıdır.<br />

| 137. mesele |<br />

“Emirin ve Ferdin Verdikleri Eman”<br />

Muğni isimli kitapta şöyle geçer: İmamın kâfirlere verdiği eman<br />

topluluklarını ve fertlerini kapsar. Çünkü onun velayeti bütün Müslümanlaradır.<br />

Emir kendisine yakın olan müşriklere eman verebilir.<br />

Müslümanlardan bir kişi müşriklerden bir kişiye veya on kişiye veya<br />

küçük bir gruba veya hutta küçük bir kaleye eman verebilir. Ancak<br />

büyük bir beldeye eman veremez.


92<br />

ebu zeyd el-kuveyti (hâlid el-huseynân)<br />

| 138. mesele |<br />

“Bir Toplulukla Antlaşmaya Girdikten Sonra,<br />

Onlardan Birileri Bu Antlaşmayı Bozarlarsa<br />

Hepsiyle mi Yoksa Anlaşmayı Bozanlarlamı<br />

Ahdimiz Bozulmuş Olur?”<br />

İbn-i Kayyım (rahimehullah) dedi ki: Peygamber (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem)’in metodu şuydu: Bir kavimle antlaşmaya girer ve bir kısmı bu<br />

antlaşmayı bozar ise ve diğer kısmı da bu bozmayı ikrar eder veya<br />

razı olurlarsa Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hepsini, antlaşmayı<br />

bozmuş hükmüne tabi tutardı. Kureyza, Nadir, Kaynuka oğullarına<br />

ve Mekke ehline yaptığı bu kabildendi.<br />

Tebrie isimli kitapta şöyle geçer: Bir kavmin lideriyle yapılan<br />

sulh veya antlaşma o kavmin her bir ferdiyle yapılan antlaşma gibidir.<br />

Her biri tek tek antlaşmaya tabii tutulmaz o topluluğun her<br />

bir ferdi başkanlarının yaptığı antlaşma sebebiyle güven içerisinde<br />

olurlar. Aynı şekilde eğer ki liderleri bu antlaşmayı bozarsa her bir<br />

ferdi bu antlaşmayı bozmuş sayılır.<br />

| 139. mesele |<br />

“Kâfirlerden Yardım İstemek”<br />

Aişe (radıyallahu anha) dedi ki: Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

Bedir’e çıktı. Müşriklerden bir adam onun peşinden gitti. Peygamberimiz<br />

(sallallahu aleyhi ve sellem) ona; “Sen <strong>Allah</strong>’a ve Rasûlü’ne<br />

iman ediyor musun?” dedi. Dedi ki: “Hayır.” dedi ki: “Geri dön! ben<br />

müşrikten yardım almam.!” (Sahih-i Müslim)<br />

İbn-i Kudame (rahimehullah) dedi ki: Müşrikten yardım alınmaz.<br />

Bu görüşü İbnil Munzir, Cevzecani ve ilim ehlinden bir cemaat<br />

benimsemiştir. Ancak İmam Ahmed’in ihtiyaç zamanında yardım<br />

alınabileceğini işaret eden sözleri vardır. Bu yardım alınacak kişi<br />

Müslümanların iyi gördüğü birisi olmalıdır. Eğer bu kişi güvenilir<br />

olmazsa ondan yardım alınmaz.


<strong>Allah</strong> <strong>Yolunda</strong>ki <strong>Mücahidin</strong> <strong>Kalesi</strong> 93<br />

Aişe (radıyallahu anha) dedi ki: “Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)<br />

ve Ebu Bekir (radiyallahu anhu) yol gösterici bir adamı Eddil oğullarından<br />

kiralamışlardı. O adam Kureyş’in küfür dini üzereydi. Ona<br />

develerini verdiler ve sevr mağrasında üç gün sonra buluşmak üzere<br />

sözleştiler.” (Sahih-i Buhari)<br />

İbn-i Hacer (rahimehullah) der ki: Bu hadisten şu hükmü çıkarırız:<br />

Güvenilir olursa yol göstermek için bir kâfiri kiralayabiliriz.<br />

| 140. mesele |<br />

“Mürtedlerden Yardım Almak”<br />

İbn-i Abbas (radiyallahu anhu) rivayet eder: Nebi (sallallahu aleyhi ve<br />

sellem) dedi ki: “Dinini değiştireni öldürünüz” (Sahih-i Buhari)<br />

Kanlar Fıkhı isimli kitapta şöyle geçer: Mürted kâfirlerden yardım<br />

almanın haramlılığı konusunda bir ihtilaf yoktur. Çünkü mürtedin<br />

riddeti üzere ikrar olunması icma ile caiz değildir.<br />

| 141. mesele |<br />

“Sapık Fırkalardan Yardım Alma”<br />

“Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü<br />

onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, hep sıkıntıya düşmenizi<br />

isterler. Gerçekten, kin ve düşmanlıkları ağızlarından (dökülen<br />

sözlerinden) belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları (düşmanlıkları)<br />

ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız, âyetlerimizi size<br />

açıklamış bulunuyoruz.” (Âl-i İmrân, 118)<br />

Kurtubi (rahimehullah) dedi ki: <strong>Allah</strong>-u Teâlâ bu ayetle müminlere<br />

kâfirlerden, Yahudilerden ve sapık fırkalardan sırdaş ve yardımcı<br />

edinmelerini ve onlarla istişare edip, işlerini onlara havale etmelerini<br />

yasaklamıştır.


İbn-i Muflih dedi ki: Müslümanların herhangi bir işinde sapık<br />

fırkalardan yardım istenmez. Çünkü bunda Müslümanlara büyük<br />

zarar vardır.<br />

Buhuti (rahimehullah) dedi ki: Bir Müslümanın rafiziler gibi dalalet<br />

fırkasından yardım alması caiz değildir. Bu, ister Müslümanların<br />

işleri, savaş, işçilik, katiplik vb. şeyler olsa dahi durum fark etmez.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!