bulten2017

uzmanweb

KodlaRize Projesi 2016-2017 yılı yapılan çalışmalar

Ġçindekiler

İÇİNDEKİLER

Proje Ġnternet Sitesi ve Sosyal Medya Hesapları …..………………….…………. 3


Proje Tanıtım Toplantıları ……………………………………………………………..……...4-5

BT Sınıfları Yenileme ÇalıĢmaları ……………………………………….………….……….. 6

Code.Org ve Scratch Eğitimi (Eğitmen Eğitimleri) …………………….….………. 7

Web Tasarımı ve Mobil Eğitimi (Eğitmen Eğitimleri) ……………….………….... 8

Lego Robotik Eğitimi (Eğitmen Eğitimleri) ……………..…………….…………….…. 9

Öğrencilerle Üniversite Gezisi (Sosyal Faaliyetler) ………….………….………… 10

Sınıf Ġçi Bilgi YarıĢmaları (Sosyal Faaliyetler) .…………………………………….... 11

Kodlama Pano ve AfiĢleri ……………………………………………………………………..... 12

Tübitak Bilim Fuarlarında Kodlama ÇalıĢmaları ……………………………………… 13

Derepazarı Kodlama Atölyesi AçılıĢı …………………………………………………...…. 14

HemĢin Kodlama Atölyesi AçılıĢı ………………………………………………………..…… 15

Kalkandere Kodlama Atölyesi AçılıĢı …………………………………………………….… 16

Pazar Kodlama Atölyesi AçılıĢı ……………………………………………………………….. 17

Kodlama Festivali ………………………………………………………………………………… 18-21

KodlaRize Projesi Ekibi …………………………………………………………………………... 22


Proje Sitesi

Proje Sitesi: kodlarize.gov.tr

Projenin resmi internet sitesini açtık.

Haber, duyuru, doküman, atölye ve etkinlik fotoğraflarına sitemizden ulaĢabilirsiniz.

facebook.com/kodlarize twitter.com/kodlarize instagram.com/kodlarize


Proje Tanıtım Toplantıları

Merkez İlçe Tanıtım Toplantıları

Rize Valisi Erdoğan BEKTAġ himayesinde

yürütülen kodlama projesi kapsamında

Kasım ayının ilk haftasında Milli Eğitim

Müdürümüz ġemsettin DURMUġ,

ġube Müdürü Hasan TEKKE ve proje il

koordinatörü Adem TÜRK‟ün katılımıyla

Rize Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi

konferans salonunda öğretmenlere yönelik

ilk bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Merkez ilçe ve Güneysu‟daki Ortaokullarda

BiliĢim Teknolojileri ve Yazılım dersini

okutan bütün öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuĢan Müdürümüz ġemsettin

DURMUġ projenin öneminden bahsederek

proje kapsamında düzenlenen faaliyetlerin

çocukların analitik düĢünmesine büyük fayda

sağlayacağına, teknoloji konusunda tüketici

olmaktan çıkıp üretici haline gelebileceklerine,

kendi programlarını yazabileceklerine değindi.

Daha sonra öğretmenlere kodlama

projesi, proje kapsamında yapılacaklar ve

projenin nasıl yürütüleceği konusunda bilgiler

verildi. Öğretmenlerin görüĢleri alınarak

mevcut durum değerlendirildi.

Öğretmenlerle yapılan toplantıdan sonra

merkez ilçe ortaokul müdürleriyle de toplantı

yapıldı. Toplantıda proje sunumu yapılarak

kodlamanın öneminden bahsedildi. Daha

sonra okulların mevcut biliĢim teknolojileri

sınıflarını iyileĢtirmek için yapılacak çalıĢmalar

değerlendirildi.


Proje Tanıtım Toplantıları

İyidere, Pazar ve Ardeşen İlçe Tanıtım Toplantıları

Kodlama projesi kapsamında Kasım ayının

ikinci haftasında ġube Müdürü Hasan

TEKKE ve proje il koordinatörü Adem

TÜRK‟ün katılımıyla Ġyidere, Pazar ve ArdeĢen

ilçelerinde öğretmenlere yönelik

ayrı ayrı bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Toplantılara ilçe Milli Eğitim Müdürleri,

ġube Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.


BT Sınıfı ÇalıĢmaları

Okullardaki bilgisayar sayıları belirlenerek

her hafta takip edildi. Okul aile

birlikleri ve hayırseverlerin destekleri

ile mevcut bilgisayar alt yapısı

iyileĢtirildi.

Bilgisayar sınıfı iyileĢtirme çalıĢmaları

kapsamında Rize genelinde Ekim ayında

652 olan bilgisayar sayısı Nisan ayı

sonunda 1775 olmuĢtur.


Eğitmen Eğitimleri

Code.Org ve Scratch Eğitimi

KodlaRize Projesinin 2.dönemi için yapılan planlama

kapsamında düzenlediğimiz eğitmen eğitimini

tüm öğretmenlerin katılımıyla 7 farklı grupla

7 farklı okulda yapıldı. Eğitimde 5. ve 6. sınıflar

için ayrı ayrı uygulamalar yapıldı.

Eğitimin 1. bölümünde code.org sitesi üzerinde

çeĢitli algoritma uygulamaları ve derslerin nasıl

iĢleneceğini gösteren uygulamalar yapıldı.

2. bölümde 6. sınıfların uygulayacağı scratch

programı anlatıldı.


Eğitmen Eğitimleri

Web Tasarımı ve Mobil Eğitimi

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Fatma-Nuri

Erkan Bilim ve Sanat Merkezi ve Rize

Gençlik Merkezinin Ortak olarak hazırladığı

ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı‟nın

desteklediği kodlama ve programlama

eğitimimiz 25 katılımcı ile gerçekleĢtirildi.

Eğitime katılan öğretmenler 10 gün boyunca

kodlama, web programlama, php,

mysql veritabanı yönetimi ve android uygulama

geliĢtirme eğitimi aldılar.


Eğitmen Eğitimleri

Lego Ev3 Robotik Eğitimi

KodlaRize Projesi kapsamında 20-21

Nisan tarihlerinde Teknokta Eğitim

DanıĢmanlık ġirketi tarafından koordinatör

öğretmenlerimize Lego Robot

Tasarım ve Programlama eğitimi

verildi. Lego robotu ile öğrenciler yeteneklerini

geliĢtirip, farklı ve özgün

ürünler oluĢturabilmektedir.

Bu eğitimle beraber öğretmenlerin lego robotunu

kullanmayı öğrenip, öğrendikleri bilgilerle

beraber öğrencilerin robotik kodlama

becerilerini geliĢtirmeleri katkıda bulunmaları

ve kendi özgün ürünlerini oluĢturabilmeleri

hedeflenmektedir.

Eğitimde öğretmenlere ilk gün lego parçaları

tanıtılarak bu parçaları birleĢtirme iĢlemi gösterildi.

Robot parçalarıyla yapılabilecek farklı

türdeki robotları inceleyen öğretmenler robotları

bilgisayara bağlayıp program yazma

iĢlemi yaptılar. Eğitimin 2. Gününde, robotlara

farklı türden programlar yazarak çeĢitli

uygulamalar yapıldı. Eğitimin sonunda öğretmenlere

katılım belgesi verildi.


Sosyal Faaliyetler

Öğrencilerle Üniversite Gezisi

Geleceğin Yazılımcıları Rize‟den YetiĢiyor

sloganı ile Rize Valisi Sayın Erdoğan

BEKTAġ‟ın himayesinde baĢlattığımız ve

ortaokul öğrencilerinin bilimsel düĢünme

becerilerini geliĢtirmeyi amaçlayan

„Kodlama Eğitimi Projesi‟ kapsamında, 5

ve 6. sınıflardan oluĢan 160 kiĢilik öğrenci

grubu, il ve ilçe koordinatörü öğretmenlerin

gözetiminde KTÜ Of Teknoloji

Fakültesini ziyaret etti.

Projeden sorumlu Vali Yardımcısı Ġhsan Selim

BAYDAġ ve Of Kaymakamı Eyüp FIRAT‟ın da

katıldığı ziyaret programının ilk bölümünde

KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Zeynep

ġAHĠN TIMAR tarafından, öğrencilere kodlama

eğitimi ve kod yazma iĢlemine iliĢkin bir

sunum yapıldı. Ardından öğrenciler teknoloji

laboratuvarlarına alınarak kodlama eğitimin

temel bilgileri ve algoritmaları gösterildi.


Sosyal Faaliyetler

Sınıf İçi Bilgi Yarışmaları

KodlaRize projesi kapsamında tüm okulların

sınıf içinde uyguladığı öğrenciler

arası bilgi yarıĢmaları düzenlendi.

Öğrenciler bu etkinliği biliĢim teknolojileri

sınıflarında sınıf arkadaĢlarıyla beraber

yaptı. Motivasyonu arttırmak için eğlenceli

bir etkinlik oldu. Hem yarıĢtılar hem

de eğlendiler. Etkinlik kapsamında iki

farklı bilgi yarıĢması sistemi kullanıldı.

Öğrenciler Hayallerindeki Robotları Anlattı

Merkez ilçe ġehit Nedim Çalık Ortaokulu öğrencileri katıldıkları “Hayalimdeki Robot” projesi kapsamında

hazırladıkları videolar ile hayallerindeki robotları anlattılar. Katıldıkları projede Rize‟yi de

temsil eden öğrencilerin videolarını sergilemeye değer bulan proje yetkilileri, öğrencilere isimleri

yazılı sertifika ile biliĢim teknolojileri içerikli çeĢitli kitap ve dergiler hediye etti.


Pano ve AfiĢler

Kodlama Pano ve Afişleri

KodlaRize projesini tanıtmak ve öğrencilerde kodlama bilincini arttırmak için okullarımızda afiĢ ve panolar

düzenlendi. Panolarda kodlama ve algoritma ile ilgili temel bilgiler ile derslerde yapılan çalıĢmalarda ba-

Ģarılı olan öğrenciler yayınlandı.


Kodlama ÇalıĢmaları

Tübitak Bilim Fuarlarında Kodlama Çalışmaları

KodlaRize Projesi kapsamında okullarda yapılan robotik çalıĢmalar Tübitak 4006 Bilim Fuarları‟nda

sergilendi. Sergilenen çalıĢmalar projesinin baĢarıya ulaĢtığını göstermekteydi.


Kodlama Atölyeleri

Derepazarı Kodlama Atölyesi Açılışı

Geleceğin Yazılımcıları Rize‟de YetiĢiyor sloganıyla,

Rize Valisi Erdoğan BektaĢ‟ın himayesinde

yürütülen “Kodlama Eğitimi Projesi”

kapsamında Derepazarı Ġlçesindeki Ali

Rıza Yılmaz Ortaokulunda oluĢturulan kodlama

atölyesinin açılıĢı, Vali Erdoğan BektaĢ

Tarafından yapıldı.

AçılıĢa Derepazarı Kaymakamı Selçuk Köksal‟ın

yanı sıra Derepazarı Belediye BaĢkanı

Yakup Samangül, Ġl Milli Eğitim Müdür Vekili

Mustafa Kalender, çok sayıda daire müdürü

ve öğrenciler katıldı.

Rize Valisi Erdoğan BektaĢ, burada yaptığı

konuĢmada; yılbaĢından beri iki temel proje

üzerinde yoğun mesai harcadıklarını belirterek,

“Bu projelerden biri kodlama projesi

bir diğeri de Dyned projesidir. Bazı teknik

sorunlar yüzünden Milli Eğitim Bakanlığınca

Dyned Projesinde bir takım modüller henüz

aktif hale getirilemedi. Bu nedenle Dyned

Projesinde istediğimiz noktaya gelemedik.

Buna rağmen gayretlerimiz devam ediyor.

Umarım en kısa sürede hedeflediğimiz noktaya

geleceğiz” dedi.


Kodlama Atölyeleri

Hemşin Kodlama Atölyesi Açılışı

KodlaRize Projesi kapsamında HemĢin ilçesinde

oluĢturulan Kodlama Atölyesinin açılıĢı

Vali Erdoğan BektaĢ tarafından gerçekleĢtirildi.

AçılıĢa Ġlçe Kaymakamı CoĢkun ÖZ-

TÜRK, Belediye BaĢkanı Halim Kazım BE-

KAR, Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Ali KAMBUR,

ġube Müdürü M.Cesim YUFKACI ve sınıfın

oluĢturulmasında emeği geçen hayırsever iĢ

adamları da katıldı.

AçılıĢın ardından öğrencilerle sohbet eden

Vali BEKTAġ, öğrencilere kodlamanın öneminden

bahsedip bu atölye sayesinde öğrencilerin

artık kendi oyunlarını ve robotik tasarımları

kendilerinin yapabileceğine inandığını

söyledi. Vali BEKTAġ, öğrencilerin artık bilgisayarın

esiri olmamalarını, bilgisayarı yöneten

ve kodlayan niteliğe geçmeleri gerektiğini

belirtti.


Kodlama Atölyeleri

Kalkandere Kodlama Atölyesi Açılışı

Rize Valisi Erdoğan BektaĢ tarafından

Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası içerisinde

oluĢturulan Kodlama ve Robotik Uygulama

Atölyesi‟nin açılıĢı gerçekleĢtirildi.

Kalkandere Kodlama ve Robotik Uygulama

Atölyesi‟nin açılıĢında bir konuĢma yapan

Vali BektaĢ, hızla geliĢen dünyada, daha düne

kadar adını bilmediğimiz birçok kavramın

hayatımıza girdiğini ifade ederek;

“Kodlamada bunlardan biri. Çağımız bilgisayar

ve internet çağı, üretilen her teknolojik

ürün bir kod yazılımı ile çalıĢıyor.

Bu yeni dönemde söz sahibi olmak istiyorsak

bununla yüzleĢmeliyiz. Ya baĢkalarının yaptığı

programları kullanacağız, ya da bize ait milli

programlar yazacağız” dedi.

Kodlama atölyelerinin kamu kaynakları kullanılmadan,

tamamen yerel imkanlarla oluĢturulduğuna

vurgu yapan Vali BektaĢ, “Bu atölyelerin

açılmasında emeği geçen baĢta hocalarımız

olmak üzere herkese teĢekkür ediyorum.

Kodlama eğitimi henüz Milli Eğitim Bakanlığı

müfredatında yer alınmasa da biz il

genelinde oluĢturacağımız bu atölyelerde, bili-

Ģim dersini vesile ederek 5 ve 6 sınıfa giden

bütün öğrencilerimize kodlama eğitimini vermeyi

hedefliyoruz” Ģeklinde konuĢtu.


Kodlama Atölyeleri

Pazar Kodlama Atölyesi Açılışı

Geleceğin Yazılımcıları Rize‟de YetiĢiyor sloganı

ile Rize Valisi Erdoğan BektaĢ‟ın himayesinde

yürütülen „Kodlama Eğitimi Projesi‟

kapsamında oluĢturulan atölyelerin dördüncüsü

Pazar Ġlçesinde açıldı.

Pazar Ġlçesi Halk Eğitim Merkezi Hizmet Binasında

oluĢturulan kodlama atölyesinin açılıĢ

törenine Rize Valisi Erdoğan BektaĢ‟ın yanı

sıra Pazar Kaymakamı Cevat Çekil, Pazar

Belediye BaĢkanı Ahmet Basa, Pazar Ġl Genel

Meclisi üyeleri Rasim Çorbacı ve Osman Nuri

Hasçelik, kodlama eğitimi projesinde görev

alan ilçe koordinatörleri ve diğer yetkililer

katıldı.

Rize Valisi Erdoğan BektaĢ, açılıĢ töreninde yaptığı

konuĢmada; her geçen gün yeni bir kavramla

yüzleĢtiğimizi, toplum olarak bilim ve teknolojide

yaĢanan bu geliĢmelerin dıĢında kalamayacağımızı

belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığının müfredatında

yer almamasına rağmen biz Rize‟de 2016-

2017 eğitim-öğretim yılında kodlama eğitimi projesine

baĢladık dedi.

2016-2017 eğitim öğretim yılında 4

ilçemizde kodlama atölyesi açıldı.

4 ilçemizde atölyeler tamamlanarak hazır

hale getirildi.

2017-2018 eğitim öğretim yılında 12

ilçemizde 12 kodlama atölyesi açılacak.


KodlaRize Festivali

KodlaRize Festivali Gerçekleştirildi

KodlaRize Festivalinin açılıĢına, Rize Valisi

Erdoğan BEKTAġ, projeden sorumlu Vali

Yardımcısı Selçuk KÖKSAL, Rize Belediye

BaĢkanı Prof. Dr. ReĢat KASAP, Ġlçe Kaymakamları,

Ġlçe Belediye BaĢkanları, Kurum

amirleri, Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa

KALENDER, Ġlçe Milli Eğitim Müdürleri

ve çok sayıda davetli katıldı.

Rize Valisi Erdoğan BEKTAġ ve beraberindekiler,

festivali gezerek öğrencilerin geliĢtirdikleri

bilgisayar oyunları ile yaptıkları

robotları tek tek inceleyerek öğrencilerden

bilgi aldılar.

Rize Valisi Erdoğan BEKTAġ, yapmıĢ olduğu

açıklamada Rize´de bir yıldır kodlama projesini

uyguladıklarını söyledi. Okullarda ciddi

anlamda bilgisayar, internet altyapısı çalıĢmaları

yaptıklarını ve atölyeler oluĢturduklarını

ifade eden BEKTAġ, “Ġlçelerimizin

bir kısmında kodlama atölyelerimizi oluĢturduk.

Bir kısmını da gelecek eğitimöğretim

yılında açacağız. Bugün burada

okullarımızda oluĢturduğumuz atölyelerde

çalıĢan öğrencilerimizin kodlama ürünlerini

görüyoruz.” dedi.


KodlaRize Festivali


KodlaRize Festivali


KodlaRize Festivali


KodlaRize Projesi Ekibi

KODLARİZE PROJESİ YÖNETİCİ VE İL - İLÇE EKİPLERİ

ERDOĞAN BEKTAġ

SELÇUK KÖKSAL

AHMET HAMDĠ YILMAZ

HASAN TEKKE

————— RĠZE VALĠSĠ (PROJE YÖNETĠCĠSĠ)

————— PROJEDEN SORUMLU VALĠ YARDIMCISI

————— ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRÜ (PROJE YÖNETĠCĠSĠ)

————— PROJEDEN SORUMLU ġUBE MÜDÜRÜ

ADEM TÜRK

ULVĠ YAKUPÇEBĠOĞLU

————— ĠL KOORDĠNATÖRÜ

————— ĠL KOORDĠNATÖRÜ

SEMĠH SERDAR BIYIK

HAMĠDE ARICI

HASAN YAMAN

ULVĠ YAKUPÇEBĠOĞLU

HALĠL ĠBRAHĠM KARA

FATĠH DAĞDELEN

FATĠH AKYÜZ

ERSĠN ÖZTÜRK

MERYEM BAL

KAHRAMAN KARAFĠL

ERKAN ĠSLAMOĞLU

HASAN ÖZTÜRK

————— ARDEġEN ĠLÇE KOORDĠNATÖRÜ

————— ÇAMLIHEMġĠN ĠLÇE KOORDĠNATÖRÜ

————— ÇAYELĠ ĠLÇE KOORDĠNATÖRÜ

————— DEREPAZARI ĠLÇE KOORDĠNATÖRÜ

————— FINDIKLI ĠLÇE KOORDĠNATÖRÜ

————— GÜNEYSU ĠLÇE KOORDĠNATÖRÜ

————— HEMġĠN ĠLÇE KOORDĠNATÖRÜ

————— ĠKĠZDERE ĠLÇE KOORDĠNATÖRÜ

————— ĠYĠDERE ĠLÇE KOORDĠNATÖRÜ

————— KALKANDERE ĠLÇE KOORDĠNATÖRÜ

————— MERKEZ ĠLÇE KOORDĠNATÖRÜ

————— PAZAR ĠLÇE KOORDĠNATÖRÜ

More magazines by this user
Similar magazines