20.03.2018 Views

BEY OSGB HİZMET KILAVUZU

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>HİZMET</strong> <strong>KILAVUZU</strong>


Kanun çıktığından itibaren aktif olarak iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda<br />

hizmet vermekteyiz. A, B, ve C sınıfı uzmanlarımızla her türlü firmanın iĢ sağlığı ile<br />

ilgili eksikliklerini yılların tecrübesi ile sizlere kolaylıklar sağlayarak sistematik bir<br />

Ģekilde çözümlüyoruz. ÇalıĢtığımız firmalara alternatif sunumlarla sıkıntıların<br />

giderilmesi noktasında tam destek oluyoruz. ÇalıĢtığımız firmalarda bu güne kadar<br />

ölümlü veya büyük bir iĢ kazası olmaması bizleri çok mutlu etmektedir, firmaların<br />

bize olan itimadı kendimize ve iĢimize olan güvenimiz perçinlemektedir.<br />

Amacımız sadece firmalarımızın ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği konusunda<br />

eksiklerini tamamlaması değil bütün konularda geliĢmesidir. KurumsallaĢması<br />

konusunda firmalarımıza ekstra desteklerimizde mevcuttur. Çevre ölçüm ve diğer<br />

belgelendirme iĢleri ile de firmalarımızın tüm gereksinimlerini bünyemizde<br />

giderebilmekteyiz.<br />

MüĢterilerimizin “iĢ sağlığı ve güvenliği” konusundaki ihtiyaçlarına yardımcı<br />

olmak, sağlıklı güvenli iĢ yerlerinin oluĢması, iĢ kazalarının ve meslek<br />

hastalıklarının en aza indirgenmesi ve toplumda bu yönde bir iĢ bilincinin<br />

oluĢmasına katkıda bulunmak,<br />

1


Dünyada ve Türkiye de iĢ sağlığı konusunda her türlü değiĢim ve geliĢmeleri<br />

izleyerek hizmet verdiğimiz firmaların çözüm ortağı olmak, çalıĢtığımız her alanda<br />

çevresel,sosyal ve ekonomik olarak sürekli iyileĢtirme sağlamak ve çalıĢtığımız<br />

firmalara <strong>BEY</strong> <strong>OSGB</strong> olarak her zaman yanınızdayız mesajı vermek.<br />

<strong>BEY</strong> <strong>OSGB</strong> (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) olarak müĢteri<br />

memnuniyetini temel felsefe olarak kabul etmiĢ olan ekiplerimiz ile: müĢteri<br />

beklentilerine daima zamanında ve kaliteli hizmet verebilecek alt yapıyı<br />

oluĢturmak. Kadrolarımızın,teknolojik yenilikleri takip etmesini ve istikrarlı eğitim<br />

çalıĢmaları yapmasını sağlamak yenilikçi ruh ve rekabetçi yapı içerisinde dinamik<br />

olmak. sürekli motivasyon ve iyileĢtirme mantığı içerisinde,kaliteli hizmet<br />

anlayıĢımızı en üst düzeye çıkaran bir eğitim ve hizmet firması olmaktır.<br />

4857 sayılı “ĠĢ Kanunu” ve 6331 sayılı “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği<br />

Kanunu” kapsamında ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği alanında, iĢveren ve çalıĢanlara<br />

tarafından, yapılması gereken zorunlu tüm çalıĢmalar ve 27.11.2010 Tarih ve 27768<br />

sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği<br />

Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında faaliyette olan iĢyerlerinde çalıĢan tüm<br />

personelin faydalanacağı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulması ve iĢletilmesi<br />

doğrultusunda Ağustos 2014 tarihinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca<br />

(ÇSGB) ruhsatlandırılan <strong>BEY</strong> <strong>OSGB</strong> 6331 sayılı iĢ sağlığı ve güvenliği<br />

kapsamında profesyonel kadrosuyla iĢyerlerindeki riskleri,olabilecek kazaları ve<br />

meslek hastalıklarını tespit ederek gerekli tedbirleri almak,kaza ve meslek<br />

hastalıklarını önlemek, takip etmek ve verilen hizmetin etik değerler çerçevesinde<br />

çalıĢanların iĢ güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmayı amaçlayarak<br />

çalıĢmalarımızı <strong>BEY</strong> ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK BĠRĠMĠ olarak ANKARA<br />

ve komĢu illerde hizmetimizi sürdürmekteyiz<br />

2


ĠĢyeriniz de çalıĢtığımız sürece uzman kadromuzla birlikte;<br />

ĠĢyerinde yapılan çalıĢmalar ve<br />

yapılacak değiĢikliklerle ilgili<br />

olarak tasarım, makine ve diğer<br />

teçhizatın durumu, bakımı, seçimi<br />

ve kullanılan maddeler de dâhil<br />

olmak üzere iĢin planlanması,<br />

organizasyonu ve uygulanması,<br />

kiĢisel koruyucu donanımların<br />

seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, ĠĢ<br />

Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve genel iĢ güvenliği kurallarına uygun<br />

olarak sürdürülmesini sağlamak,<br />

ĠĢyerinde meydana gelen ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak<br />

çalıĢana, ekipmana veya iĢyerine zarar verme potansiyeli olan olayların<br />

nedenlerinin araĢtırılması kök neden analizlerinin yapılması konusunda<br />

çalıĢma yapmak,<br />

ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili<br />

çalıĢma ve uygulanmasını baĢlatmak, risk değerlendirmesi sonucunda<br />

alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri belirlemek ve takibini yapmak<br />

kaza risklerini bertaraf etmek,<br />

ÇalıĢma ortamının<br />

gözetiminin yapılması, iĢyerinde<br />

iĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatı<br />

gereği yapılması gereken<br />

periyodik bakım, kontrol ve<br />

ölçümleri planlamak ve<br />

uygulamalarını kontrol etmek,<br />

3


ĠĢyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalıĢmalar<br />

yaparak sizlere bu konuda önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek;<br />

doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum<br />

planlarının hazırlanması çalıĢmalarını baĢlatmak, bu konuyla ilgili periyodik<br />

eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda<br />

hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek,<br />

ĠĢyerinde meydana gelen veya gelebilecek iĢ kazası ve meslek hastalıklarının<br />

nedenlerinin araĢtırılması kök neden analizlerinin yapılması ve<br />

tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalıĢmalar yaparak,<br />

ÇalıĢanların iĢ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak<br />

planlanması konusunda çalıĢma yaparak sizlerin onayına sunmak ve<br />

uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek,<br />

ÇalıĢma ortamıyla ilgili iĢ sağlığı ve güvenliği çalıĢmaları ve çalıĢma ortamı<br />

gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iĢyeri<br />

hekimi ile iĢbirliği halinde mevzuata uygun olarak hazırlamak,<br />

ÇalıĢanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek siz iĢverenlerin<br />

onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,<br />

4


Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iĢ sağlığı ve güvenliği talimatları ile<br />

çalıĢma izin prosedürlerini hazırlayarak sizlerin onayına sunmak ve<br />

uygulamasını kontrol etmek,<br />

ĠĢyeri hekimiyle birlikte iĢ kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili<br />

değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve<br />

araĢtırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve<br />

uygulamaların takibini yapmak,<br />

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği malzemelerinin, uyarı iĢaretçilerinin, yangın<br />

söndürme ekipmanları vb. seçiminde sizlere destek olmak,<br />

Bir sonraki yılda gerçekleĢtirilecek iĢ sağlığı ve güvenliğiyle ilgili<br />

faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalıĢma planını iĢyeri hekimiyle birlikte<br />

hazırlamak,<br />

“ Sizlere taahhüdümüzdür.”<br />

5


EK OLARAK,<br />

<strong>BEY</strong> <strong>OSGB</strong> olarak firmanızın sektörüne, çalıĢma Ģartlarına, kullandığınız<br />

makinalara, çalıĢanlarınızın eğitim ve özel durumlarına uygun olarak size özel<br />

çalıĢma planları, iĢ sağlığı ve güvenliği evrakları hazırlanmaktayız.<br />

Her sektörün ihtiyaç ve taleplerinin farklı olduğunun bilincindeyiz. Hizmetlerimizi<br />

verirken bu bilinç ve güncel kanun, yönetmelikler doğrultusunda hareket etmekteyiz.<br />

Sektörel tecrübesi olan ekip arkadaĢlarımızı yönlendirmekteyiz.<br />

<strong>BEY</strong> <strong>OSGB</strong> olarak yukarıda belirtilen hizmetler kurumsal hafızamızda sağlanarak<br />

istediğiniz zaman size vereceğimiz özel kullanıcı adı ve parolanızla birlikte<br />

oluĢturduğumuz evraklarınıza web sitemiz aracılığıyla ulaĢabilirsiniz.<br />

6


HĠZMET ALANLARIMIZ<br />

Ġġ GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠMĠZ;<br />

Günümüzde, sağlıklı ve güvenli bir çalıĢma ortamının oluĢturulması konusunda<br />

çalıĢmalar hızla devam etmektedir. Yeni yayınlanan yasalarla ihtiyaçlar<br />

doğrultusunda bulunan eksiklikler tamamlanmaya çalıĢılmaktadır.<br />

Bu güvenli ortamların oluĢturulması, kaliteli ve verimli hizmetlerin sunulabilmesi<br />

hususunda; devlet, iĢveren, ortak sağlık güvenlik birimleri ve çalıĢanlardan oluĢan<br />

ortak paydada; biz <strong>BEY</strong> <strong>OSGB</strong> olarak üzerimize düĢen görevi yapmaya hazırız. ĠĢ<br />

sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kadromuzla; yenilikçi, paylaĢımcı ve çözüm<br />

odaklı yaklaĢımımızla iyi bir destekçiniz olacağız.<br />

Bu alanda iĢ güvenliği hizmetlerimiz;<br />

Rehberlik ve danıĢmanlık;<br />

ĠĢyerinde yapılan çalıĢmalar ve yapılacak değiĢikliklerle ilgili olarak tasarım, makine<br />

ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak<br />

üzere iĢin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kiĢisel koruyucu<br />

donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi<br />

konularının, iĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iĢ güvenliği kurallarına<br />

uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için iĢverene tavsiyelerde bulunmak.<br />

7


Risk değerlendirmesi;<br />

Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalıĢmaları planlayarak<br />

alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda iĢverene önerilerde bulunmak ve<br />

takibini yapmak.<br />

ÇalıĢma ortamı gözetimi;<br />

ÇalıĢma ortamının gözetimini yapmak, iĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliği yönünden<br />

yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve<br />

uygulanmasını kontrol etmek. ĠĢyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi<br />

için mevzuata uygun çalıĢmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet,<br />

kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını<br />

sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı<br />

doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.<br />

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;<br />

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve<br />

uygulamak.<br />

ÇalıĢma ortamının gözetimi ile ilgili çalıĢmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme<br />

raporunu iĢyeri hekimi ile iĢbirliği yaparak hazırlamak.<br />

Ġlgili birimlerle iĢbirliği;<br />

ĠĢyeri hekimi ile iĢbirliği yaparak iĢ kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili<br />

değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve<br />

araĢtırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve<br />

uygulamaların takibini yapmak.<br />

ĠĢyeri hekimi ile iĢbirliği yaparak yıllık çalıĢma planını hazırlamak.<br />

ĠĢyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karĢı yürütülecek her türlü koruyucu,<br />

önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalıĢma ortamı gözetimi yapılır.<br />

ĠĢçilerin, iĢ güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri sağlanır.<br />

8


ĠĢyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren<br />

durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması ve acil müdahale<br />

bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer<br />

birim, kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapılır.<br />

ÇalıĢma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler kayıt altına alınır. ÇalıĢma<br />

ortamının gözetimi ile ilgili çalıĢmalar kaydedilir ve gereğine uygun Ģekilde<br />

yıllık değerlendirme raporu hazırlanarak iĢverene sunulur.<br />

ĠĢverenle, iĢyeri bünyesindeki bütün bölüm çalıĢanlarıyla, bulunması halinde<br />

iĢ sağlığı ve güvenliği iĢçi temsilcisiyle, iĢ sağlığı ve güvenliği kuruluyla<br />

iĢbirliği içinde çalıĢılır.<br />

ĠĢ sağlığı ve güvenliği kurulu çalıĢmalarına katılım sağlanır.<br />

ĠĢverene, iĢ güvenliği konusunda danıĢmanlık ve rehberlik yapılır.<br />

ĠĢ makinelerinin, kaldırma makinelerinin, basınçlı kaplar ve kazanların,<br />

topraklama tesisatının ve yangın tüplerinin periyodik kontrolleri takip edilir.<br />

ĠĢverene, kiĢisel koruyucu donanımlar hakkında tavsiyelerde bulunulur.<br />

Kimyasal maddeler ile çalıĢma Ģartları belirlenir, risk değerlendirmesi yapılır.<br />

Kimyasal maddelerin depolanma koĢulları belirlenir.<br />

9


ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ HĠZMETLERĠMĠZ:<br />

<strong>BEY</strong> <strong>OSGB</strong> bünyesinde ĠĢyeri Hekimliği hizmeti; iĢyeri hekimliği alanında<br />

deneyimli iĢyeri hekimimiz tarafından verilmektedir.<br />

Rehberlik ve DanıĢmanlık ;<br />

Bulunması halinde iĢ sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalıĢma ortamı<br />

gözetimi ve iĢçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danıĢmanlık yapmak ve alınan<br />

kararların uygulanmasını izlemek,<br />

Kantin, yemekhane, yatakhane, kreĢ ve emzirme odaları ile soyunma odaları,<br />

duĢ ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak<br />

tavsiyelerde bulunmak,<br />

ĠĢ sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kiĢisel koruyucu donanımlar<br />

konularında tavsiyede bulunmak,<br />

ĠĢyerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin geliĢtirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler<br />

konusunda iĢverene tavsiyelerde bulunmak,<br />

ĠĢ sağlığı ve güvenliği çalıĢmaları kapsamında iĢyerinde periyodik<br />

incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalıĢmalarına katılmak,<br />

ĠĢyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili<br />

mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,<br />

Sağlık sorunları nedeniyle iĢe devamsızlık durumları ile iĢyerinde olabilecek<br />

sağlık tehlikeleri arasında bir iliĢkinin olup olmadığını tespit etmek,<br />

10


ĠĢin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından iĢçilerin<br />

fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iĢ ile iĢçinin uyumunu<br />

sağlamak ve çalıĢma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için<br />

araĢtırmalar yapmaktır.<br />

Sağlık Gözetimi;<br />

Gece postalarıda dâhil olmak üzere iĢçilerin sağlık gözetimini<br />

yapmak,<br />

ĠĢçilerin iĢe giriĢ ve periyodik sağlık muayenelerini iĢ sağlığı ve güvenliği<br />

mevzuatında belirtilen aralıklarla düzenlemek ve iĢyerinde muhafaza etmek,<br />

Sağlık sorunları nedeniyle iĢe devamsızlık durumlarında iĢe dönüĢ muayenesi<br />

yaparak eski iĢinde çalıĢması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık<br />

durumlarına uygun bir iĢte çalıĢtırılmasını tavsiye etmek,<br />

Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya Ģüphesi olanlar, kronik<br />

hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iĢ kazası geçirmiĢ<br />

olanlar gibi iĢçilerin, uygun iĢe yerleĢtirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık<br />

muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,<br />

BulaĢıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağıĢıklama<br />

çalıĢmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,<br />

11


Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iĢ güvenliği uzmanı ile<br />

iĢbirliği içinde çalıĢma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin<br />

yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,<br />

Sağlık gözetimi konusunda iĢçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak,<br />

sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda iĢçileri yeterli ve<br />

uygun Ģekilde bilgilendirmek,<br />

Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini<br />

yaptırmak, bulaĢıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağıĢıklama<br />

çalıĢmaları yapmak, iĢyeri ve eklentilerinin genel hijyen Ģartlarını sürekli<br />

izleyip denetlemek,<br />

Yıllık çalıĢma planını, bulunması halinde iĢ güvenliği uzmanı ile iĢbirliği<br />

yaparak hazırlamak, iĢyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalıĢmaları<br />

kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda<br />

Bakanlığa göndermektir.<br />

Eğitim ve Bilgilendirme;<br />

ĠĢyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve<br />

personelin eğitiminin sağlanması çalıĢmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda<br />

yürütmek,<br />

ĠĢ sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için<br />

ilgili taraflarla iĢbirliği yapmak,<br />

ĠĢyeri yöneticilerine, iĢ sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, iĢçilere ve<br />

temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin<br />

sürekliliğini sağlamak,<br />

Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda iĢyerinde<br />

eğitim vermek.<br />

Ġlgili birimlerle iĢbirliği;<br />

ĠĢ sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araĢtırmalara katılmak,<br />

ĠĢ kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan iĢçilerin<br />

rehabilitasyonu konusunda iĢyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı<br />

tanısında yetkili hastaneler ile iĢbirliği içinde çalıĢmak,<br />

12


ĠĢ kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iĢ uygulamalarının<br />

iyileĢtirilmesine yönelik programların geliĢtirilmesine çalıĢmak.<br />

Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test<br />

edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileĢtirilmesine yönelik programların<br />

geliĢtirilmesi çalıĢmalarına katılmak,<br />

Bulunması halinde iĢ güvenliği uzmanı ile iĢbirliği içinde yıllık çalıĢma<br />

planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,<br />

Yöneticilere, bulunması halinde iĢ sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve<br />

iĢçilere genel sağlık, iĢ sağlığı ve güvenliği, hijyen, kiĢisel koruyucu<br />

donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim<br />

verilmesi için ilgili taraflarla iĢbirliği yapmak.<br />

ĠĢyeri Hekimliği Alanında Alabileceğiniz BaĢlıca Hizmetler;<br />

Tüm çalıĢanların tıbbi risk değerlendirmesi ve raporlanması ,<br />

Tüm çalıĢma alanlarının tıbbi risk değerlendirmesi<br />

ĠĢyeri hekimliği görev ve yetkilerinin uygulanması<br />

Koruyucu hekimlik hizmetleri<br />

Eğitimler<br />

ĠĢe giriĢ ve Periyodik Muayeneler<br />

Portör Muayeneleri<br />

Gerekli Tetkikler Ġstemi ve Takibi<br />

13


ĠġYERĠ ORTAM ÖLÇÜMLERĠ<br />

ĠĢyeri Ortam Ölçümleri: ĠSG Mevzuatına göre ĠĢverenler yaptırmak zorunda olduğu<br />

iĢlemlerdendir. ĠĢverenler çalıĢanlarını iĢ yerlerinde bulunan ve kullanılan<br />

maddelerin ve çalıĢma ortam koĢullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden<br />

korumak zorundadır.<br />

6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre iĢverenler,<br />

iĢyeri çalıĢma ortamında ve çalıĢanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin<br />

belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araĢtırmaların<br />

yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.<br />

<strong>BEY</strong> <strong>OSGB</strong> olarak iĢyerinizin daha sağlıklı ve güvenli bir yapıya sahip olmasını<br />

sağlamak amacıyla iĢyerindeki kiĢisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve<br />

biyolojik etkenlerin ölçümü, testi ve değerlendirme hizmetlerini birlikte çalıĢtığımız<br />

yetkili firmalar aracılığıyla veriyoruz.<br />

Ortam Ölçümleri<br />

1. Ortam TitreĢim Ölçümü<br />

2. Termal Konfor Ölçümü<br />

3. Gürültü Ölçümü<br />

4. Toz Ölçümü<br />

5. Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü<br />

6. Aydınlatma Ölçümü<br />

KiĢisel Maruziyet Ölçümleri<br />

1. Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü<br />

2. Uçucu Organik BileĢikler Ölçümü<br />

3. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü Gürültü Ölçümü<br />

4. KiĢisel Maruziyet El- Kol ve/veya Tüm Vücut TitreĢim Ölçümü<br />

14


PERĠYODĠK TEST VE KONTROLLER<br />

Periyodik test ve kontroller, makine veya iĢ ekipmanı kullanılan her<br />

iĢyerlerinde yapılması gereken ve makine muhendisi/teknisyeni gibi teknik<br />

personeller tarafından yapılması gereken rutin iĢlemlerdir. Makine ekipmanın<br />

periyodik kontrolüyle aynı arabaların servise alınması gibi, ekipmanın kullanım<br />

ömrünü uzatma ve olası kazaların engellenmesi sağlanır.<br />

Periyodik Test Ve Kontrollerin Yasadaki Yeri<br />

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 10. maddesi, iĢyerinde maruz kalınan<br />

bütün risklerden iĢvereni sorumlu tutar. Bu da iĢverene olası tehlike kaynakları olan<br />

makine ve iĢ ekipmanlarının güvenilirliğini kontrol etme görevini yükler.<br />

25 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve<br />

Güvenlik ġartları Yönetmeliğinin 7. maddesi, iĢyerindeki makine ve iĢ<br />

ekipmanlarının yetkilendirilmiĢ kuruluĢ ve kiĢilerce belirli aralıklarla test ve<br />

kontrolden geçirilmesi ve denetim raporlarının arĢivlenmesini belirtir. Denetim<br />

raporları denetimi yapan kiĢiye bir sorumluluk yükler, böylece denetim yapmıĢ ve<br />

denetim raporuna kullanılmasında sakınca yoktur yazarak imzalamıĢ kiĢi iĢini<br />

layıkıyla yapar. Aksi takdirde daha sonra oluĢacak bir kazada kontrolü yapan kiĢi<br />

sorumlular arasında yer alacaktır.<br />

15


ĠĢ ortamında kullanılan bütün makine ve ekipmanlar yasa ile belirlenen<br />

aralıklarda bir makine mühendisi tarafından kontrol edilmelidir. Bu iĢlemin amacı<br />

üretici firmanın rütin kontroller sırasında kontrol ettiklerinin bağımsız bir kuruluĢ<br />

tarafından daha detaylı kontrol edilmesidir. Üretici firmanın kontrollerinin kanunlar<br />

karĢısında hiçbir yükümlülüğü olmadığı gibi asıl sorumluluk periyodik kontrolü<br />

yapan firmadadır.<br />

Kaldırma - Ġletme Araçları Periyodik Kontrolü<br />

Periyodik kontrol yapılma zorunluluğunu ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve<br />

Güvenlik ġartları Yönetmeliği belirler. Buna göre kullanılan kaldırma-iletme<br />

araçlarının periyodik kontrollerinin A Tipi Muayene kuruluĢu akreditasyonuna sahip<br />

bir laboratuvarın yetkili personeli tarafından yapılması zorunludur.<br />

Lift Caraskal Araç Kaldırma Lifti Mobil Vinç<br />

Vinç Forklift Transpalet Kule Vinç<br />

Platform<br />

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü<br />

Basınçlı kap ve ve ekipmanların periyodik kontrolden geçirilme zorunluluğu da<br />

kaldırma ve iletme ekipmanlarında olduğu gibi ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında<br />

Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği tarafından belirtilmiĢtir.<br />

Hidrofor Tankı Kazan Dairesi Kalorifer Kazanı<br />

Buhar Kazanı GenleĢme Tankları Hava Tankı<br />

Otoklav<br />

Kızgın Yağ Kazanı<br />

16


Elektrik ve Topraklama Periyodik Kontrolü<br />

Bütün elektrik ve topraklama sistemlerinin bir elektrik mühendisi tarafından düzenli<br />

olarak periyodik test ve kontrolden geçirilmesi zorunludur.<br />

Aydınlatma Tesisatı<br />

Paratoner Tesisatı<br />

Pano ve ĠĢletme Topraklaması<br />

Elektrik Tesisatı<br />

Topraklama Tesisatı<br />

Patlayıcı Ortam Elektrik Tesisatı<br />

KURUMSALLAġMANIZ ADINA PAYDAġLARIMIZLA BĠRLĠKTE<br />

VERĠLEN DĠĞER HĠZMETLER<br />

Mesleki Yeterlilik Belgeleri<br />

Hijyen Eğitimleri ve Belgeleri<br />

İlk Yardımcı Eğitimi<br />

Mali Müşavirlik ve Finans Danışmanlığı<br />

Patent Danışmanlığı<br />

KOSGEB Danışmanlığı<br />

ISO Belgesi<br />

HACCP Belgesi<br />

17


<strong>BEY</strong> <strong>OSGB</strong> ÇEV. ÖLÇ. MÜH. DAN. EĞT. VE BELG. SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ<br />

Birlik Mahallesi 483.Sokak 12/A Çankaya / Ankara<br />

CUMHURĠYET VD V.NO : 167 056 95 40 Tlf : 0312 439 53 99<br />

info@beyosgb.com / ww.beyosgb.com<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!