ALP Dergi - Mart 2018

SabanciUniv

MART 2018

ALP Dergi

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Sabancı Üniversitesi ALP

Direktörü’nün Mesajı

Sabancı Üniversitesi 2017 Yılında da

Türkiye’nin En Girişimci ve Yenilikçi

Üniversitesi Oldu

Sabancı Üniversitesi Merkezler ve

Forumlar

Sabancı Üniversitesine Mustafa

Parlar Vakfı 2017 Yılı Ödülleri

SU Araştırma Haberleri

SUCool Ön Kuluçka Merkezi

Faaliyetleri


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

KÜNYE

Sayı 9

Mart 2018

Ücretsizdir

Sahibi

Sabancı Üniversitesi

Görsel Tasarım ve Grafik

GrafikaSU

ALP Dergi Koleksiyonu

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi

(PGO) - Sezen Sefayi

Katkıda Bulunanlar

Araştırma Süreci Planlama ve Politika

Geliştirme Ofisi (APG) - Gözde Köse

Toköz

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi

(PGO) - Sezen Sefayi

Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi (PYO) -

Zehra Efe

Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama

Ofisi (İLO) - Sadık Caner Pırnal

Inovent - SUCool Önkuluçka Merkezi -

Naci Kahraman

Bizimle İletişime Geçmek İçin:

apg@sabanciuniv.edu

pgo@sabanciuniv.edu

pyo@sabanciuniv.edu

ilo@sabanciuniv.edu

sucool@sabanciuniv.edu

Telif Hakları

Her hakkı saklıdır.

Bu dergide yer alan yazı, makale, fotoğraf

ve illüstrasyonları elektronik ortamlarda

dahil olmak üzere her şekilde çoğaltma

ve başka yerlerde kullanma hakkı

münhasıran Sabancı Üniversitesine aittir.

Sabancı Üniversitesi, gerekli gördüğü

hallerde içeriğin bir kısmının veya

tamamının çoğaltılması için yazılı izin

verebilir.

Sabancı Üniversitesi

Araştırma ve Lisansüstü Politikaları

Direktörlüğü

Orta Mahalle, Tuzla

34956 İstanbul

Tel: 0216 483 90 00

www.rgp.sabanciuniv.edu

www.sabanciuniv.edu

İÇİNDEKİLER

ALP Direktörü’nün Mesajı

Sabancı Üniversitesi 2017 Yılında da Türkiye’nin En Girişimci ve

Yenilikçi Üniversitesi Oldu

Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Programlarımız THE Sıralamasında

Sabancı Üniversitesi QS Alanlara Göre Dünya Üniversiteler

Sıralamasında

Sabancı Üniversitesi Merkezler ve Forumlar

Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)

İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC)

Finans Mükemmeliyet Merkezi (CEF)

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF)

Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT)

CDP 2017 İklim Konferansı

Mustafa Parlar Vakfı 2017 Yılı Ödülleri

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Toplumsal

Dönüşümde Öncü Şirketler: Deneyim Paylaşımı

Başarıyla Tamamlan TÜBİTAK Projeleri

Eşleşme Problemlerine Yeni Bir Çözüm

Bilimin Sosyal İletişimi

Sabancı Üniversitesi Polisan İle Birlikte Kendi Kendini Onarabilen

Anti Korozif Boya Geliştirecek

Dinamik İmza Doğrulama Sistemi

Gıdaların Raf Ömrünü Arttıran Ambalaj Malzemesi

TÜBİTAK Tarafından Desteklenen 1001 ve 3501 projelerimiz

Öğretim Üyemiz Meltem Elitaş'ın Başarısı

İç Akademik Etkinlik (İAE) Fonu

17. Avrupa’da Kurumsal Yönetim ve Yatırımlar Çalıştayı

SU Gender 8 Mart Etkinlik Serisi: Toplumsal Cinsiyet Açısından

Sağlık, Beden, Cinsellik

Sanayide Dijitalleşme Stratejileri Çalıştayı

Sabancı Üniversitesinin İnovasyon Ekosistemi San Francisco’da

Düzenlenen 4. Dünya Açık İnovasyon Konferansında Tanıtıldı

ALP Proje Geliştirme Ofisi Uzmanı Ufuk 2020 Proje Geliştirme

Eğitimine Katıldı

TÜBİTAK, H2020 Programları ve Diğer Ulusal/Uluslararası Açık

Çağrılar

SUCool Ön Kuluçka Merkezi Faaliyetleri

1


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

ALP Direktörü'nün Mesajı

Değerli Öğretim Üyeleri ve Araştırmacılar,

Hem yükseköğretim sistemimiz hem de ülkemizin araştırma ve

inovasyon ekosistemine uzun vadeli etkileri olacak bir dizi kanun

ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği bir yılı geride bıraktık. Sabancı

Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar (ALP) ekibi olarak

2017 yılında kendi işleyişimizi ve yönergelerimizi de bu yönde

güncellemeye ve adapte etmeye devam ettik. Temmuz ayında

yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi ile ülkemizdeki yüksek

teknolojili üretimin artırılması ana hedefi doğrultusunda araştırma

ve inovasyon ekosisteminin diğer aktörleriyle birlikte üniversiteler

için de gelecek döneme ilişkin hedefler belirlendi. Yükseköğretim

sistemimizde misyon farklılaşması ile ihtisaslaşmanın ve Kalite

Kurulunun idari ve mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulmasının

önü açıldı. Aynı zamanda üniversitelere, sermaye şirketi

statüsünde teknoloji transfer şirketi kurabilme imkanı tanınarak

özel sektör kuruluşları ile iş birliği geliştirme sürecine önemli

katkılar sağlaması planlandı.

En az Üretim Reform Paketi kadar önemli bir diğer kanun,

2017 yılı başında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu oldu.

Üniversitede gerçekleştirilen çalışmalar sonucu elde edilen fikri

mülkiyet haklarının üniversiteye ait olacağına ve ticarileşmeden

elde edilecek gelirin en az üçte birlik bölümünün buluşçuya

aktarılacağına hükmeden maddeler Sınai Mülkiyet Kanunu’nun

üniversiteler için getirdiği önemli değişikliklerin başında

sıralanabilir. Üniversitemiz de ilgili yönerge revizyonları ile sürece

hızla adapte olacaktır.

Ülkemizde bu gelişmeler devam ederken, Üniversitemiz de 2017-

2022 Stratejik Planı hazırlıklarını sürdürdü ve hedeflerini belirledi.

“Nitelikli araştırma hacmimizi arttırmak” olarak belirlenen

araştırma sürecine yönelik stratejik hedefine ulaşmak için

belirlediği stratejileri;

• Araştırmada seçeceğimiz yüksek etki potansiyeli olan

birkaç küresel ve bölgesel gelişim ihtiyacına odaklanarak,

üniversitemizin iş dünyası ve sivil toplumla etkileşimini

geliştirmek

• Disiplinler ötesi ilişkileri cesaretlendirecek amaç odaklı

araştırmaları geliştirmek

• Araştırma ve Lisansüstü programlarımızın büyümesini

Merkezler tarafından desteklemek

• Doktora öğrencisi, Doktora sonrası araştırmacı ve Araştırmacı

çekecek yaklaşımlar geliştirmek

• Fakülteler arası araştırmayı teşvik etmek oldu.

Geçtiğimiz yılın üniversitemiz açısından önemli bir diğer gelişmesi,

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama

Merkezi’nin (SUNUM), TC. Kalkınma Bakanı başkanlığında T.C.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile T.C. Millî Eğitim Bakanı’ndan

oluşan Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yapılan

değerlendirme sonucunda yeterlik kararı verilen Türkiye’deki ilk dört

merkezden biri olması oldu. 6550 sayılı “Araştırma Altyapılarının

Desteklenmesine Dair Kanun” kapsamında, SUNUM’a 5 yıl süre

ile yeterlilik verildi.

Aynı şekilde 2017 yılında tamamlanarak sunulan TÜBİTAK

1000 programı kapsamında hazırlanan Kompozit Malzemeler ve

Nanoteknoloji Ar-Ge Strateji Belgelerinin değerlendirme sonuçları

bekleniyor. Kalkınma Bakanlığının Araştırma Altyapılarının

Desteklenmesi Programı kapsamında 2017 yılı sonunda çıkılan

çağrı ile öncelikli alanlarda yeni araştırma altyapıları kurulması

veya var olanların geliştirilmesine yönelik başvuru süreci;

Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama

Merkezi – Yüksek Teknoloji Açık İnovasyon Test Üretim Platformu

(TÜMER-YTÜP) ile Siber Güvenlik Eğitim, Araştırma – Geliştirme

ve Test Altyapısı (SUGART) Projesi başvuruları ile tamamlandı.

Tüm bu gelişmeler, Sabancı Üniversitesi 2017-2022 Stratejik Planı

ile eşgüdüm içerisinde ele alınarak yönetildi.

Üniversitemizde araştırmanın ve inovasyonun sürdürülebilirliğine

ilişkin bu yıl atılan adımlardan biri TÜBİTAK projelerinden elde

edilen kurum katkı paylarının rektörlük için ayrılan bölümünden

bir araştırma fonu oluşturulması oldu. Araştırmacıların performans

bazlı olarak desteklenmesi ve genç araştırmacılara çekirdek fon

oluşturulması gibi farklı kanallarla kullanılması planlanan bu fonun

önümüzdeki günlerde yönerge ve prosedürlerle desteklenerek

kullanılmaya başlanmasını planlıyoruz.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Üniversitemiz

dördüncü kez birinci oldu. Özellikle işbirliği ve etkileşim boyutunda

her yıl tam puan almamız ve bu yıl fikri mülkiyet boyutunda da tam

puan elde etmemiz 2017’nin önemli başarıları arasında yer alıyor.

Tüm bunların yanı sıra, ALP birimlerimiz tarafından öğretim

üyelerimizin ulusal ve uluslararası araştırma teklifi başvurularına

ve proje yönetimine destek verilmeye devam edildi. Her yıl olduğu

gibi bu yıl da projelerin kabul oranları ülke ortalamasının oldukça

üstünde gerçekleşti. Aralık 2017 itibari ile dış kaynaklardan alınan

aktif proje fonumuz yaklaşık 82.5 Milyon TL’ye ulaşırken öğretim

üyesi başına 400 Bin TL’yi aştı. Hem ulusal hem de uluslararası

araştırma fonlarına başvuruların artması için gerekli duyurulara ve

etkinliklere yıl boyunca devam edildi.

Proje geliştirme, stratejik işbirliği ve patent lisanslama amacıyla

birçok firmayla iletişime geçildi, etkinlikler düzenlendi. Sabancı

Üniversitesinden 2017 yılında 15 buluş bildirimi, 9 yeni patent

başvurusu yapıldı, 8 patent başvurusu ise tescillendi. INOVENT'in

portföyüne 2017 yılında eklenen 2 yeni firma ile portföyünde 20

firma bulunuyor. Ön Kuluçka ve Hızlandırıcılık Hizmetleri Merkezi

(SUCool) ise, 2017'de Start-up Globe programı kapsamında

26 girişime destek verdi. Bu yıldan itibaren SUCOOL ve girişim

hızlandırmada öncü olan iştirakimiz INOVENT’in birleşmesine

karar verildi; böylelikle portföylerinin gelişerek genişlemesinde

birlikte çalışmak üzere önemli bir adım atılmış oldu.

2018 yılında hedefimiz, yeni kanunlara uygun geliştirilen

politikalarla Sabancı Üniversitesinin araştırma süreçleri ile ilgili

kurumsal etkinliğini artırmak, yeni işbirliği modelleri oluşturmak,

araştırma süreçleri ile ilgili gelişimin sürdürülebilirliğini sağlamak

üzere çalışmalar yürütmek olacak. Bu doğrultuda öğretim

üyelerimizin araştırma projeleri için ulusal ve uluslararası fonlara,

araştırma ödülleri başvurularına, üniversite-sanayi işbirlikleri

kapsamında yapılabilecek proje başvurularına ve doğabilecek fikri

hakların düzenlenmesine ilişkin tüm süreçlerin etkin yönetimi

konusunda her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.

Saygılarımla

Cengiz Kaya

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü

2 3


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Sabancı Üniversitesi 2017 Yılında da Türkiye’nin

En Girişimci ve Yenilikçi Üniversitesi Oldu

Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Programlarımız THE Sıralamasında

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve

yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı Girişimcilik ve

Yenilikçilik Üniversite Endeksi 2017 sonuçları 29 Aralık 2017

tarihi itibariye açıklandı. Sabancı Üniversitesi, 2012 yılından

bu yana açıklanan endekste dördüncü kez birinci oldu.

2016 yılı YÖK verilerine göre 50’nin üzerinde Prof., Doç.,

ve Yrd. Doç. ünvanına sahip öğretim üyesi bulunan 157

üniversite arasından ilk 50 üniversitenin sıralandığı

sistemde; Sabancı Üniversitesi 90,97 puanla birinci, Orta

Doğu Teknik Üniversitesi 87,31 puanla ikinci, Gebze Teknik

Üniversitesi ise 85,18 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi metodolojisi;

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği, Fikri Mülkiyet

Havuzu, İşbirliği ve Etkileşim, Girişimcilik ve Yenilikçilik

Kültürü, Ekonomik Katkı ve Ticarileşme olmak üzere 5

ana boyut ve 5 ana boyutu oluşturan 23 alt göstergeden

oluşmaktadır.

Dünyanın en iyi üniversitelerinin Sanat ve Beşeri Bilimler,

Eğitim, Hukuk, İşletme ve Ekonomi, Klinik Öncesi, Klinik

ve Sağlık Çalışmaları, Bilgisayar Bilimi, Mühendislik ve

Teknoloji, Yaşam Bilimleri, Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler

başlıkları altında sıralandığı THE Alanlara Göre Dünya

Üniversiteler 2018 Sıralaması açıklandı.

Üniversitemizin Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı,

Bilgisayar Bilimi Sıralamasında sıralamaya giren tüm

üniversiteler arasında 251-300 bandında; değerlendirmeye

dahil olan Türk Üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer aldı.

Elektronik Mühendisliği programımız ise Mühendislik ve

Teknoloji Sıralamasında sıralamaya giren tüm üniversiteler

arasında 301-400 bandında; değerlendirmeye dahil olan

Türk Üniversiteleri arasında ise 4. sırada yer aldı.

• Eğitim: üniversitenin öğrenim ortamı (toplam puanda

%30 ağırlık)

• Araştırma: hacim, gelir ve itibar (%30 ağırlık)

• Atıflar: araştırmadaki etkinlik (%27,5 ağırlık)

• Uluslararası Görünüm: personel, öğrenci ve araştırma

(%7,5 ağırlık)

• Sanayi Geliri: yenilikçilik (%5 ağırlık)

Ayrıca, sıralamada yer alabilmek için akademik personelin

%2 kadarının ilgili alanda görev alıyor olması, çok sayıda

yayın üretilen alanlarda yılda minimum 100; sosyal bilimler

gibi daha az sayıda yayın üretilen alanlarda ise yılda

minimum 50 yayın üretiliyor olması gerekmektedir.

THE Alanlara Göre Dünya Üniversiteler Sıralaması

metodolojisi Dünya Üniversiteler Sıralamasında olduğu gibi

Eğitim, Araştırma, Atıf, Uluslararası Görünüm ve Sanayi

Gelirleri boyutlarını kapsayan 13 göstergeden oluşmaktadır.

Ancak göstergeler her bir alan için farklı olmak üzere aşağıda

verildiği gibi yeniden ağırlıklandırılmıştır.

4 5


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Sabancı Üniversitesi QS Alanlara Göre

Dünya Üniversiteler Sıralamasında

Sabancı Üniversitesi Merkezler ve Forumlar

İngiltere merkezli yüksek öğretim derecelendirme kuruluşu

Metodolojisi QS Dünya Üniversiteler Sıralamasından farklı

Sabancı Üniversitesi, araştırma, eğitim/öğretim ve toplumla

Merkezler

QS, Alanlara Göre Dünya Üniversiteler Sıralaması 2017

sonuçlarını açıkladı. Sanat ve Beşeri Bilimler, Mühendislik

ve Teknoloji, Yaşam Bilimleri ve Tıp, Doğa Bilimleri ve Sosyal

Bilimler ve Yönetim başlıkları altında yer alan toplam 42

alan kapsamında yapılan sıralamada Sabancı Üniversitesi,

Makine, Havacılık ve Üretim Mühendisliği alanında 301-

350 bandında; Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri alanında ise

451-500 bandında yer aldı.

olarak “akademik itibar anketi”, “işveren itibar anketi”,

“yayın başına atıf sayısı” ve “h-indeks*” göstergelerinden

oluşmaktadır. Her bir alan özelinde göstergelerin

ağırlıklandırılması farklı yapılmaktadır.

*Üretkenliği ve yayınlanan çalışmanın etki değerini ölçmek

için kullanılan bir parametredir.

etkileşimi kapsayan stratejik hedeflerinde gelişimini

güçlendirecek ve rekabet gücünü arttıracak; araştırma

aktivitelerini yürüteceği odak alanında Sabancı Üniversitesi

bünyesindeki öğretim üyeleri, öğrenciler ve diğer tüm

ilgili çalışanlar ile etkileşimi yüksek bir motivasyon ile

birlikte çalışma, işbirliği geliştirme imkanı sağlayan,

araştırma sürecini desteklemek üzere kaynak geliştirme

imkanlarını arttıran Mükemmeliyet/Uzmanlık Merkezlerinin

kurulmasını desteklemektedir.

• Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-

NUM)

• İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)

• İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC)

• Finans Mükemmeliyet Merkezi (CEF)

• Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet

Merkezi (SU GENDER)

• Nano Tanı İçin Fonksiyonel Yüzey ve Ara Yüzeyler

Sabancı Üniversitesi bünyesinde bu kapsamda kurularak

Araştırma ve Uygulama Merkezi (EFSUN)

faaliyetlerini sürdüren 8 adet Merkez ve 2 adet Forum

bulunmaktadır. ALP Dergi yayın ekibi olarak siz okurlarımıza

bu ve bir sonraki sayımızda tanıtacağımız Merkez ve

Forumlar aşağıda belirtilmektedir:

• Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve

Uygulama Merkezi (TÜMER)

• Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi (VERİM)

Forumlar

• TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF)

• Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT)

6 7


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

tematik ve rekabet öncesi işbirlikleri oluşturmaktadır. Bu

işbirliklerinde küresel rekabette yardımcı, katma değerli,

ihtiyaç esaslı özgün teknoloji ve ürünler geliştirilirken,

özellikle ilgili alanların sektörlerinde geleceğin teknoloji

öncülerini yetiştirmek ve öncü teknoloji şirketleri yaratmak

hedeflenmektedir.

ilgili kuruluşlara önerilerde bulunarak, ilgili kuruluşlar

arasındaki koordinasyona yardımcı olarak, karşılıklı bilgi

ve tecrübe aktarımını sağlamaktadır,

• Yurtiçi ve yurt dışı üniversitelerle projeler ve işbirlikleri

yapacak, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ulusal ve

uluslararası öğrenci/öğretim üyesini misafir ederek,

SUNUM’un çalışma konularında danışmanlık, tasarım,

üretim, tanı, onarım, bakım ve benzeri hizmetler

sunmaktadır,

• Girişimci yetiştirme ve teknoloji şirketleri yaratmak

konularında kullanıcılarına olanaklar sağlamaktadır,

• Alanındaki firmalar ve sanayi birlikleri ile rekabet öncesi

işbirliklerinde ve kümelenmelerde destek verecek ve

arayüz oluşturmaktır.

Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi: SUNUM

SUNUM; nanoteknolojilerin ülke için öncelikli sektörlere

uygulamalarında üniversite – sanayi arasında etkin bir

arayüz oluşturan, Türkiye’nin en yetkin, uluslararası

tanınırlığa sahip, tüm kullanıcılara açık, örnek bir araştırma

ve uygulama merkezi olma vizyon ve amacı ile 2010 yılında

kurulmuştur.

16 Ağustos 2017 tarihi itibariyle 6550 Sayılı Araştırma

Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Uygulamasına

ilişkin yasa ile Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kamu Tüzel

Kişilik sahibi olan 4 merkezden bir olmuştur. Vizyonu

değişmeyen SUNUM, nanoteknolojide küresel bilgi ve

değer üreten bir Türkiye ile Ülkenin ekonomi ve teknoloji

politikaları ile uyumlu alanlarında evrensel geçerliği olan

çözümler üretmek için; başta Sabancı Üniversitesi olmak

üzere, sanayi ve akademik araştırma kuruluşlarının öz

yetkinliklerini öne çıkaran, uzun vadeli işbirlikleri ile, çok

disiplinli/disiplinlerarası etkin araştırma ve geliştirme

çalışmaları yaparak, insan kaynağı, bilgi, fikri mülkiyet,

altyapılar ve benzer merkezler türeterek katma değer

yaratan, tüm paydaşlara açık, yetkin, sürekli gelişen örnek

bir Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi olma

misyonunu üstlenmiştir.

SUNUM, bu kapsamda; Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve

Doğa Bilimleri – Sanat ve Sosyal Bilimler – Yönetim Bilimleri

Fakülteleri, sanayi ve diğer akademik araştırma kuruluşları

ile birlikte öz yetkinlikleri öne çıkartan, işbirlikleri içinde,

güven unsuruna dayalı, uzun vadeli, geniş kapsamlı çözüm

ortağı olarak, ülkenin ekonomi ve teknoloji politikaları ile

uyumlu alanlarda yerel sanayinin ihtiyaçlarına öncelik

veren, küresel rekabette yardımcı ve gelişim düzeyindeki

farklılıkları azaltmak amaçlı, bilgi tabanlı, katma değerli,

fikri mülkiyet üreten öncü çalışmalar yapmaktadır.

SUNUM; akademik ve sanayi paydaşları ile ülkemizin

önceliklerine göre Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından

belirlenmiş olan ileri teknoloji malzeme, çevre, sağlık,

enerji, savunma, gıda, havacılık/uzay gibi alanlarda,

insan odaklı, güvenlikli araştırma ve uygulama alanlarına

öncelik vermektedir. SUNUM, bu alanlarda sanayi Ar-Ge

merkezleri, üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile

SUNUM bu alanlarda, temel bilimler, uygulamalı bilimler

ve mühendislik araştırmalarını disiplinlerarası düzeyde

gerçekleştirerek, gelişmiş ürünler ortaya çıkarmak hedefiyle

aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere başlıca şu faaliyetleri

sürdürmektedir;

• Teknolojik altyapısı ile bilgi birikimini paylaşarak uzman

araştırmacılar ve öğretim üyeleri yetiştirilmesine

destek vermektedir,

• Sabancı Üniversitesinin bu konularda araştırmalar

yapan Biyoloji, Elektronik, Fizik, Kimya, Malzeme

gibi disiplinlerinde yapılan çalışmaları destekleyerek,

bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasını

sağlayacak bir platform oluşturmaya başlamıştır,

• Sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurumlarının

işbirliği yapabileceği bir ortam oluşturmaktadır,

• Altyapısı, projeleri ve yetişmiş insan gücüyle İstanbul

ve Marmara bölgesindeki ve Türkiye genelindeki

nanoteknoloji araştırma/geliştirme faaliyetlerine katkı

sağlamaktadır,

• Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların

uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunacak,

konferans, seminer ve sempozyumlar düzenleyerek,

8 9


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Program, Dışişleri Bakanlığı gibi çeşitli devlet kurumlarıyla

ortak çalışmaların yürütülmesine önem vermektedir. Aynı

zamanda dünya çapında 7 sivil toplum kuruluşunun dahil

olduğu bir konsorsiyum olan (daha önce Sivil Kapasite Ağı

olarak bilinen) Barış Kapasitesi Ağı üyesidir. Ek olarak, SSBF

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans programı

kapsamında öğrencilere staj ve saha araştırması olanağı

tanımaktadır.

Demokratikleşme ve Kurumsal Reform

İstanbul Politikalar Merkezi’nin Demokratikleşme ve

Kurumsal Reform çalışmaları üç araştırma programını

kapsamaktadır. Ulusal Demokratik Enstitü (NDI)

ortaklığıyla, İPM, siyasi parti, parlamento ve yargı reformları

önerilerini içeren anayasa reformu alanında kapsamlı

bir araştırma yürütmektedir. Bu çalışmaya Türkiye’den

100’ü aşkın sivil toplum kuruluşu destek vermektedir. Bu

bağlamda, farklı STK’ların geniş katılım ve ilgisi “Denge ve

İstanbul Politikalar Merkezi

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), kamu politikaları

araştırmaları ve sosyal bilimler alanlarında Türkiye’nin en

etkili, saygın ve hızlı büyüyen düşünce kuruluşlarından

biridir. İPM, demokratikleşmeden iklim değişikliğine,

transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve çözümüne

kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahiptir

ve çalışmalarını küresel düzeyde sürdürmektedir. 2001

yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve

paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda tarafsız analiz

ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.

İPM, araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında

yürütmektedir:

• İPM–Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi

• Demokratikleşme ve Kurumsal Reform

• Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk

• İPM–Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi

İstanbul Politikalar Merkezi–Sabancı Üniversitesi–Stiftung

Mercator Girişimi, AB/Almanya-Türkiye ilişkileri ve iklim

değişikliği alanlarında yeni araştırmalar yapmak ve diğer

araştırmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Programın yapı

taşlarından olan Mercator-İPM Burs Programı kapsamında

bu alanlarda çalışan araştırmacılar özgün ve uygulamaya

dönük analizler üretmektedir.

Türkiye, Almanya

ve Avrupa Birliği’nin

vazgeçilmez bir ortağıdır.

Türkiye’nin son on yılda

istikrarlı büyümesi ve

bölgesel liderlik ufku, bu

ortaklığın sürdürülmesini

ve güçlendirilmesini

gerekli kılmaktadır.

Girişimin bu başlık

altındaki araştırmaları

AB/Almanya-Türkiye ilişkilerini

idame ettirmenin

ötesinde, bu ilişkilerin geliştirilmesi adına yeni zorlukları

tanımlamakta ve çözüm yolları önermektedir.

Günümüzde çok az konu iklim değişikliğiyle mücadele kadar

uluslararası işbirliği ve dayanışmayı gerekli kılmaktadır.

Küresel ısınmanın ekosistemimizde oluşturduğu tahribat,

bizi şu ana kadar karşılaşmadığımız boyutlarda sağlık,

güvenlik, ekonomik ve siyasal krizlerin eşiğine getirmiştir.

Bu büyüyen tehlikeyle mücadele, uluslararası topluluğun,

iş dünyasının, sivil toplumun ve bireylerin ortak çalışmasını

gerektirmektedir. Bu anlamda Girişim, karar alıcılar

arasında ve kamuda, iklim değişikliğiyle ilgili farkındalığın

artırılmasını hedeflemekte ve bu alanda gerçekleştirdiği

araştırma ve etkinlikler üzerinden uygulanabilir politika

önerileri üretmektedir.

Denetleme Ağı”nın kurulmasına öncü olmuştur. Denge ve

Denetleme Ağı, İPM’nin ve NDI’ın liderliğinde, müzakereci

demokratik süreçler ve katılımcı vatandaşlığın teşvik

edildiği programlar yürütmektedir.

Yönetişim, bu başlığın ikinci önemli parçasıdır. İPM’nin

yönetişim konusundaki çalışmaları, yerel yönetimler,

yerelleşme ve bölgeselleşme konularında politika önerileri

sunmaktadır. İPM, ayrıca Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler

destekli çeşitli projelerin de ortağıdır.

Kent çalışmaları ise bu başlığın üçüncü temel parçasını

oluşturmaktadır. Özellikle 1980 sonrasında Anadolu

kentlerinde gözlenen gelişme, Türkiye’nin ekonomisine ve

demokratikleşme sürecine olumlu bir katkı sağlamaktadır.

Bu alanda İPM’nin çalışmaları, küreselleşmenin Anadolu’daki

önemli kentsel merkezlerin ekonomik ve demokratik

gelişimine etkisini araştırmaktadır.

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı, İstanbul

Politikalar Merkezi ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal

Bilimler Fakültesi (SSBF) ortak programıdır. Program, bu

alanda araştırma yapılmasını, eğitim verilmesini, sivil

kapasitenin güçlendirilmesini ve ulusal ve uluslararası

düzeyde projelerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Program kapsamında halihazırda Ortadoğu ve Arap Baharı,

barış inşaası, göç ve mülteciler, arabuluculuk, Kürt meselesi

ve Türkiye’nin demokratikleşmesinde çatışma çözümünün

rolü gibi konulara odaklanılmaktadır.

Tarihçe

İstanbul Politikalar Merkezi, çeşitli politika alanlarında

araştırma yapmak amacıyla Sabancı Üniversitesi bünyesinde

2001 yılında kuruldu. Kurulduğu günden bugüne dek İPM,

uygulamalı akademik araştırma ve kamu politikası üretme

hedefinden sapmadan, gerek ulusal ve uluslararası STK’lar

gerekse akademisyen ve araştırmacılar arasında bir köprü

görevi gördü. İPM, 2001 ve 2010 yılları arasında eğitim

reformu, iyi yönetişim, çatışma çözümü, Türkiye-AB

ilişkileri ve küreselleşme alanlarında çeşitli projeler yürüttü.

Bu alanlara ek olarak İPM “Türkiye-ABD İlişkileri” konulu

çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca, Eğitim Reformu Girişimi,

kurulduğu yıllarda İPM’nin görünürlüğünü artıran önemli

projeleri arasında yer aldı.

İPM’nin direktörlüğünü Ağustos 2010 tarihinde, Sabancı

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Fuat Keyman

devraldı. Keyman liderliğinde İPM yeni önemli program,

yayın ve etkinliklere imza attı. Merkezin çalışma alanlarına

Demokratikleşme ve Kurumsal Reform ile Çatışma

Çözümü ve Arabuluculuk alanları eklendi. 2011 yılında

İPM ve Stiftung Mercator işbirliğinin temelleri atıldı. Bu,

Türkiye’den bir araştırma kuruluşu ile bir Alman vakfı

arasında gerçekleştirilen en kapsamlı ortaklıklardan biri

oldu. 2012 yılında İstanbul Politikalar Merkezi–Sabancı

Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi kuruldu. Bu

tarihten itibaren Girişim, AB/Almanya-Türkiye ilişkileri

ve iklim değişikliği alanlarında araştırma faaliyetleri

yürütmektedir. Bu işbirliğiyle iki kurum da, hem Türkiye ve

Avrupa, hem de Türkiye ve Almanya arasındaki akademik,

siyasi ve sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

10 11


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

İPM Ekibi

Diğer Uzman, Araştırmacı ve Çalışanlar

İşbirliği Yaptığımız Kuruluşlar

• Makerere University

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi

Direktör & Yönetim Kurulu

• Pınar Akpınar, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk

Programı Uzmanı

Yenilikçi araştırma ve başarılı kamu politikası

programları; zamanı, sınırları ve sektörleri aşan ortaklıklar

• Middle East Institute at National U. of Singapore

• MURCIR

• Fuat Keyman, Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi

• Ayşe Kadıoğlu, Kıdemli Uzman, Yönetim Kurulu Üyesi

• Kemal Derviş, Yönetim Kurulu Üyesi

• Anne Duncker, Yönetim Kurulu Üyesi

• Michael Schwarz, Yönetim Kurulu Üyesi

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi

Uluslararası Danışma Kurulu

• Nilüfer Göle, 2014/15 Mercator-İPM Kıdemli

Araştırmacısı, Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi

• Ruprecht Polenz, 2013/14 Mercator - İPM Kıdemli

Araştırmacısı, Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi

• Seyla Benhabib, Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi

• Rüdiger Frohn, Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi

• Timothy Garton Ash, Uluslararası Danışma Kurulu

Üyesi

• Klaus Scharioth, Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi

İPM Danışma Kurulu

• Fuat Keyman, Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi

• Senem Aydın-Düzgit, Kıdemli Uzman & Araştırma ve

Akademik İlişkiler Koordinatörü

• Bülent Aras, Kıdemli Uzman & Çatışma Çözümü ve

Arabuluculuk Programı Koordinatörü

• Ayşe Kadıoğlu, Kıdemli Uzman, Yönetim Kurulu Üyesi

• Meltem Müftüler-Baç, Kıdemli Uzman

• Ahmet Evin, Kıdemli Uzman

• Bahri Yılmaz, Kıdemli Uzman

• Ersin Kalaycıoğlu, Kıdemli Uzman

• Korel Göymen, Kıdemli Uzman

• Nakiye A. Boyacıgiller, Kıdemli Uzman

• İzak Atiyas, Kıdemli Uzman

• Altay Atlı, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı

Araştırmacısı

• Ayşe Köse Badur, Araştırmacı

• Metin Gürcan, Araştırmacı

• Ümit Şahin, Kıdemli Uzman & İklim Çalışmaları

Koordinatörü,

• Cana Tülüş, Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü

• Meryem Kösehasanoğulları, Mali ve İdari İşler

Koordinatörü

• Özgül Kızıldağ, İdari İşler Görevlisi

• Çiğdem Tongal, Mercator-İPM Burs Programı

Koordinatörü

• Gülcihan Çiğdem, Mercator-İPM Burs Programı

Sorumlusu

• Seray Pulluk, Mercator-İPM Burs Programı Asistanı

• Derin Tufan, İdari İşler Asistanı

• Megan Gisclon, Editör

• Banu Karaca, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

• Pınar Ertör Akyazı, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

• Barış Karapınar, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

• Gabriela Cloeters, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

• Magdalena Kirchner, 2017/18 Mercator-İPM

Araştırmacısı

• Souad Osseiran, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

• Simon Waldman, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

• Atila Eralp, 2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

• Tuğba Ağaçayak, 2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

• Doğuş Efe Selvi, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk

Programı Görevlisi

gerektirmektedir. Bu prensibi içselleştiren İstanbul

Politikalar Merkezi; Türkiye, Avrupa, Amerika ve dünyanın

değişik bölgelerindeki kuruluşlardan oluşan geniş bir

düşünce kuruluşu ağıyla ortak çalışmalar yürütmektedir.

İPM’nin bu kuruluşlarla işbirliği çok katmanlı, farklı, nesnel

ve kapsamlı bir politika araştırması ve analizi yapmasına

katkı sağlamaktadır. İPM’nin dünyanın önde gelen kamu

politikası üreten kurumlarla oluşturduğu güçlü ilişkiler,

Türkiye’nin Avrupa, ABD ve diğer stratejik aktörlerle kurduğu

siyasi, ekonomik ve akademik işbirliğinin güçlenmesinde

önemli rol oynamaktadır.

İPM, çeşitli politikacıların, gazetecilerin, akademisyenlerin

ve sivil toplum aktivistlerinin oluşturduğu seçkin bir

toplulukla birlikte çalışmalarını yürütmektedir. Merkez, aynı

zamanda çeşitli üniversiteler, düşünce kuruluşları, vakıflar,

merkezi ve yerel yönetimlerle işbirliği içindedir.

İPM geçmişte aşağıdaki kurumlarla işbirliği yapmıştır:

• Agora Energiewende GmbH

• American University

• Bertelsmann Foundation

• Bilgi Üniversitesi

• Brookings Institute

• Bruegel

• Center for American Progress

• Center for European Security Studies

• Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi

• Chatham House

• Dışişleri Bakanlığı

• Diplomatic Academy of Qatar

• Durham University

• European Climate F.

• Foundation for European Progressive Studies

• Free University Berlin

• German Council on Foreign Relations (DGAP)

• German Marshall Fund of the United States

• Green Europe Foundation

• Hrant Dink Vakfı

• Ifo Institute

• INGEV

• NATO

• Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)

• SaferWorld

• SciencesPO

• Somali Peace Line

• South Asian University

• Stiftung Mercator

• SWP

• Suriye Ekonomi Forumu

• TEPAV

• The Aspen Institute

• The Atlantic Council of the United States

• The Center for European Policy Studies

• The Centre for Turkey Studies (CEFTUS)

• The National Democratic Institute

• The Sasakawa Foundation

• TİKA

• TURKONFED

• Yeşil Düşünce Derneği

• Wilson Center

• World Wildlife Foundation

İPM’nin Yapıtaşları

• 45 araştırmacı ve idari çalışan

• 3 ana araştırma alanı

• 15 etkin ve güncel araştırma programı

• 200’e yakın çalıştay, konferans, panel, vb. etkinlik

• 150’ye yakın yayın

• 21’nin üzerinde Sabancı Üniversitesi öğretim üyesiyle

ortak çalışma ve projelerine doğrudan destek

• 70’e yakın Sabancı Üniversitesi öğrencisine çalışma ve

proje asistanlığı imkânı

İPM’nin yukarıdaki alanlarda politika üretmeye ve kamuda

farkındalığı artırmaya yönelik araştırma faaliyetleri

yurtiçinde ve uluslararası ölçekte büyük etki yaratmıştır.

İPM, gerek Türkiye’yi gerekse küresel gelişmeleri konu alan

birçok çalışmasını devlet başkanlarıyla, üst düzey karar

alıcılarla, etkili uluslararası örgütlerin yüksek temsilcileriyle,

• International Council on Clean Transportation

uluslararası STK’larla paylaşmış, bu kişi ve kurumlara

• Istituto Affari Internazionali

• İktisadi Kalkınma Vakfı

• Life and Peace Institute

kilit konularda politika önerileri sunmuştur. İPM’nin hızla

büyüyen etki alanı Sabancı Üniversitesinin kamu politikaları

ve sosyal bilimler alanlarında görünürlüğünü de artırmıştır.

12 13


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Sabancı Üniversitesi

İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi

Küresel enerjinin buluşma noktası ve enerji politikalarına

yön veren “Kutup Yıldızı” olarak tanımlanan Sabancı

Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi

(IICEC), çalışmalarına 2010 yılında başlamıştır. IICEC, enerji

ve iklim konularında nesnel araştırmalar üreterek, bölge ve

dünya için sürdürülebilir bir geleceğe yönelik çözümlerin

geliştirilmesine katkıda bulunmak hedefiyle çalışmalarını

sürdürmektedir.

Sabancı Üniversitesi IICEC, karar alıcıları, endüstri

temsilcilerini, akademisyenleri, kanaat önderlerini ve enerji

ve iklim alanlarında yer alan kilit paydaşları bir araya getiren

üst düzey bir platform sağlayarak fikir alışverişi ve gelişimini

teşvik ederken; faaliyetlerini, hükümetler, endüstri ortakları,

uluslararası organizasyonlar, diğer üniversiteler ve araştırma

kuruluşları ile etkileşim içinde yürütmektedir.

Merkezimiz ekibinde ;

• Dr. Carmine Difiglio – Direktör

• Dr. Mehmet Doğan Üçok – Koordinatör

• Dr. Erdal Aydın – Kıdemli Araştırmacı

• Dr. Danial Esmaeilialiabaidi – Kıdemli Araştırmacı

• Oya Özer – Proje Sorumlusu

IICEC, üyeleri (EnerjiSA, Engie, Eren Holding, Shell Turkey,

Siemens Turkey ve Zorlu Enerji) tarafından finanse

edilmektedir. Gelecek dönemde IICEC, finansmanını

araştırma fonlarıyla genişletmeyi hedeflenmektedir.

Sabancı Üniversitesinden maddi kaynak sağlanmamaktadır.

IICEC, 8 yıldır gerçekleşmekte olan IICEC Uluslararası Enerji

ve İklim Forumu gibi üst düzey etkinlikler düzenlemiştir.

Bu forum serisi, Türkiye ve diğer birçok ülkenin ilgili

bakanlarının, enerji ve iklim politikalarını tartışmak için bir

araya geldiği bir platform haline gelmiştir. Önemli etkinlik

serilerimizden bir diğeri ise, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)

İcra Direktörü ve IICEC Yönetim Kurulu Onursal Başkanı

Dr. Fatih Birol'un yıllık Dünya Enerji Görünümü (WEO)

Türkiye sunumudur. Ayrıca, Karaköy’de yer alan, IICEC’in

de merkezinin bulunduğu Sabancı Üniversitesi Minerva

Palas’ta uluslararası konuşmacılar getiren çok sayıda

etkinlik düzenlenmektedir.

Etkinliklerin dışında, IICEC yakın zamanda bir araştırma

programı başlatmıştır. Çıktılar arasında IICEC Enerji

Piyasası Haber Bülteni ve ilerleyen zamanlarda çıkacak olan

IICEC Enerji ve İklim Araştırmaları yer almaktadır. IICEC

ayrıca özellikle Türkiye ve bölgesel ekonomilere odaklanan

uluslararası bir enerji teknolojisi ve enerji ticareti modeli

olan IICEC TIMES Enerji Modeli'ni geliştirmiştir.

IICEC'in araştırma faaliyetleri çoğunlukla Sabancı

Üniversitesi öğretim üyeleriyle, özellikle Mühendislik ve

Doğa Bilimleri Fakültesi ile işbirliği içindedir.

• Burcu Çilenger – İdari İşler Görevlisi olarak yer

almaktadır.

14 15


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Finans Mükemmeliyet Merkezi

Center of Excellence in Finance (CEF), Sabancı Üniversitesi

bünyesinde Akbank kurucu sponsorluğunda hayata

geçirilmiştir. 2016 yılının Mart ayında düzenlenen lansman

ile faaliyetlerine başlayan merkezin amacı akademi, finans

sektörü ve reel sektör arasında köprü oluşturmaktır.

Damodaran ile Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı

ve CEF Kurucu Başkanı Dr. Özgür Demirtaş CEF’te eğitim

veren isimlerdendir. Merkezde profesyonellere, üniversite

öğrencilerine ve lise öğrencilerine 2 veya 4 günlük eğitimler

açılmaktadır. CEF’in kuruluşundan bu yana sertifika

programlarına 546 profesyonel, 78 lise öğrencisi ve 224

üniversite öğrencisi katılmıştır.

Son olarak finansın araştırma tarafına da önem veren

CEF bünyesinde, Sabancı Üniversitesi akademisyenleri

tarafından finans piyasalarına dair düzenli araştırma

raporları hazırlanmakta ve bu raporlar CEF’in web sayfasında

yayınlanmaktadır.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Dr. Özgür

Demirtaş’ın kurucu başkanlığını üstlendiği CEF’te, Dr. Yiğit

Atılgan Araştırma Yöneticisi, Elif Kartal ise Proje Sorumlusu CEF, akademisyenler, finans piyasası aktörleri, sektör

olarak görev almaktadır.

liderleri, piyasa düzenleyicileri ve finans alanına ilgi duyan

üniversite öğrencilerinin katılımıyla yıllık bir uluslararası

CEF, akademisyenler, finans piyasası aktörleri ve

konferans düzenlemektedir. İlk konferans 3 Haziran 2016’da

yatırımcıları bir araya getirip temel bilgileri gerçek hayatta

Four Seasons Otel’de üst düzey konuşmacıların katılımı ile

da kullanılabilir uygulamalara dönüştürmek için finans

gerçekleşmiş, 400 kişiye ev sahipliği yapan konferansın

dünyasının merkezinde, Sabancı Holding Levent’te hizmet

kapanış konuşması ABD Hazine Eski Bakanı Larry Summers

vermektedir. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı

tarafından yapılmıştır.

Dinçer, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Elizabeth ve James Killian Kürsüsü’nde Ekonomi Profesörü Sene boyunca finansın en iyi isimleri CEF’te misafir olarak

Dr. Daron Acemoğlu, Zurich Insurance Group Yönetim kendi uzmanlık alanlarında seminer vermektedir. Harvard

Kurulu Başkanı Josef Ackermann, HSBC Eski CEO’su ve Business School’dan Dr. Josh Lerner ve London Business

İngiltere Ticaret ve Yatırım Eski Bakanı Lord Stephen Green, School’dan Dr. Alex Edmans bu misafirler arasına katılmıştır.

Goldman Sachs Avrupa Sermayeleri Piyasaları Eski Başkanı Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler CEF’te finans

Dante Roscini, ABD Hazine Eski Bakanı Robert Rubin ve alanında eğitimler vermekte ve katılımcılar bu eğitimlerin

ABD Hazine Eski Bakanı Larry Summers’ın yer aldığı CEF sonunda Sabancı Üniversitesinden sertifika almaktadır.

Danışma Kurulu program geliştirme, sertifika programları, New York Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Dr. Aswath

konferanslar ve atölyelere dair danışmanlık vermektedir.

16 17


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Gücü raporu ülkelerin rekabet

Rekabet Forumu (Rekabet gücü hakkında bir kısmı doğrudan

Forumu, REF) Türkiye Sanayici istatistiksel verilere, bir kısmı

ve İşadamları Derneği ile da yönetici algılarına dayanan

Sabancı Üniversitesi arasında

imzalanan bir anlaşma sonucu 2002 yılında kurulmuştur.

Rekabet Forumunun amacı, “genel olarak küreselleşme,

özel olarak da Avrupa Birliğine entegrasyon sürecinde

uluslararası piyasalarda Türk özel sektörünün kalıcı bir

pazar payı elde edebilmesi için gerekli rekabet gücü,

göstergeler içermekte, ülkeler

bu göstergeler ışığında sıraya

dizilmektedir. Bu göstergelere

kaynaklık eden anketler Türkiye

özelinde REF tarafından hayata

geçirilmekte, sonuçlar WEF ile paylaşılmaktadır.

teknoloji yönetimi ve kıyaslama çalışmaları yapmak” olarak

Son yıllarda Forum araştırmaları ağırlıkla Türkiye’de

belirlenmiştir. Forumun faaliyetleri arasında araştırma

özellikle imalat sanayinde verimlilik, verimlilik dinamikleri,

yapmak, bilgi yayılımına yönelik seminerler, çalıştaylar,

işletmelerin istihdam yaratma potansiyelleri ve uluslararası

paneller düzenlemek vardır.

rekabet güçleri gibi konulara yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda

Forumun sürekli çalışanları Forum Direktörü ile Forum

Sekreteri’den oluşmaktadır. Araştırma faaliyetleri ağırlıkla

Sabancı Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri

ve sözleşmeli danışmanlar aracılığı ile yürütülmektedir.

Örneğin 2017 yılında REF’nde 3 lisansüstü öğrencisi

araştırma asistanı olarak çalışmıştır. Bunun yanı sıra çeşitli

araştırmalar için danışmanlardan faydalanılmıştır.

küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) firmaların

rekabet gücü ve iş yaratmadaki rolleri de araştırılan

konular arasındadır. Bu çalışmalarda özellikle Türkiye

İstatistik Kurumu tarafından derlenen ve firma düzeyinde

verilerden oluşan Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Dış

Ticaret İstatistikleri, Yenilik (İnovasyon) İstatistikleri,

Ar-Ge İstatistikleri ve İş İstatistikleri gibi veri tabanları

kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler

REF’nun temel mali kaynağı TÜSİAD tarafından finanse

tarafından hazırlanan Birleşmiş Milletler Uluslararası

edilen yıllık bütçelerden oluşmaktadır.

Ticaret İstatistikleri veri tabanı (UN-Comtrade) ve Birleşmiş

REF her yıl düzenli olarak Dünya Ekonomik Forumu (World

Economic Forum, WEF) tarafından hazırlanan Global

Competitiveness Report (Global Rekabet Gücü Raporu) adlı

çalışmanın Türkiye ayağını yürütmektedir. Dünya Rekabet

Milletler Sanayi İstatistik Veri Tabanı (INDSTAT) kullanılan

veri tabanları arasındadır. Dünya Bankası tarafından

hazırlanan World Enterprise Surveys de kullandığımız veriler

arasındadır.

İnovasyon REF’nun bir başka çalışma alanını oluşturmaktadır.

Geçmiş yıllarda REF Ulusal İnovasyon Girişimi’nin

çalışmalarında aktif olarak yer almıştır. Önümüzdeki

dönemde “Türkiye’de İnovasyon Hikayeleri” konulu bir

dizi yayınlanması planlanmaktadır. Burada amaç henüz

inovasyon ekosisteminin tam olarak oluşmadığı Türkiye’de

inovasyon anlamında başarılı (ve başarısız) olmuş olan

şirketlerin çalışmaları, finansman, teknoloji, eğitimli işgücü

eksikliği gibi sorunları nasıl aştıkları konusunda okuyucuyu

bilgilendirmek ve zaman içinde politika önerilerinin

oluşmasında katkıda bulunmaktır.

Son yıllarda gerçekleştirilmiş olan çalışmalar konusunda şu

örnekler verilebilir:

“Job creation and Firm

Dynamics” (“İş yaratma ve firma

dinamikleri”) konulu çalışmada

Türkiye’de yeni işleri ne tür

firmaların yarattığı incelenmiştir.

Ekonometrik yöntemlerin

kullanıldığı araştırmada, yaygın

kanının aksine, iş yaratan

firmaların ağırlıkla küçük değil

genç firmalar olduğu ortaya konmuştur. Bir başka ifade

ile firma yaşı kontrol edildiğinde firma büyüklüğünün iş

yaratmada istatistiksel olarak önemi olmadığı, buna karşılık

işletme büyüklüğü kontrol edildiğinde işlerin ağırlıkla genç

firmalar tarafında yaratıldığı ortaya çıkmaktadır.

Bir başka çalışmada, Türkiye’de firma büyüklüğüne göre

ortalama işgücü verimliliği Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve

özellikle AB’ye yeni üye olmuş Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri

ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de

büyük işletmelerin işgücü verimliliği AB’ye yeni üye olmuş

ülkelerdeki büyük işletmelerin ortalama işgücü verimliliğine

oldukça yakındır. Buna karşılık Türkiye’de küçük firmaların

işgücü verimliliği bu ülkelerdeki küçük firmaların ortalama

işgücü verimliliğinin oldukça gerisindedir. Bu tür ülkeler

ile Türkiye ortalama işgücü verimliliği arasındaki fark,

özellikle küçük firmaların verimlilik anlamında geri kalmış

olmasından kaynaklanmaktadır.

Bir başka çalışmada, imalat sanayi ile inşaat sektöründe

işgücü verimliliği karşılaştırılmış, Türkiye’de imalat

sanayinde işgücü verimliliğinin inşaat sektörünün altında

olduğu ortaya konmuştur. Türkiye bu anlamda sıra dışı bir

ülkedir. Uluslararası bir karşılaştırma yapıldığında verisi

olan ülkeler arasında imalat sanayi işgücü verimliliğinin

inşaat sektörü işgücü verimliliğinin altında olduğu bir başka

Avrupa, Latin Amerika veya Asya ülkesi bulunmamaktadır.

Bu durum sadece bazı Afrika ülkelerinde gözlemlenmektedir.

REF tarafından yayınlanan bir başka çalışmada Türkiye’nin

ihracat sepetinin karmaşıklık düzeyinin evrimi incelenmiştir.

Karmaşıklık endeksi, bir ülkenin ihracat yapısının, gelişmiş

ülkelerinkine ne kadar benzediğini, yani bir anlamda ihracatın

verimlilik düzeyini ölçmektedir. Elde edilen sonuçlara

göre Türkiye ihracatının karmaşıklık düzeyi 2002-2007

döneminde görece hızlı bir biçimde artmış, daha sonra ise

durağanlaşmıştır. Karmaşıklık düzeyinin artışında otomotiv

ve beyaz eşya gibi orta teknolojili ürünlerin ihracattaki

payının artması önemli bir rol oynamıştır. Son yıllarda

benzer bir teknolojik atılımın olmadığı gözlemlenmektedir.

Şu anda hazırlamakta olduğumuz bir başka çalışmada

ihracat, inovasyon ve işletmelerde yöneticilik yapan kişilerin

eğitimi arasında yakın bir ilişki olduğu gösterilmektedir.

İşletme verimliliği kontrol edildiğinde dahi, inovasyon

yapma ve daha eğitimli yöneticiler tarafından yönetilme

ile şirketlerin ihracat yapma olasılığı arasında pozitif bir

korelasyon bulunmaktadır.

İşbirliği yaptığımız kurumlar arasında TUİK başta

gelmektedir. Bunun yanı sıra, Kalkınma Bakanlığı, Dünya

Bankası, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik

Genel Müdürlüğü sayılabilir. REF ayrıca Üniversite Sanayi

İşbirliği Merkezleri Platformu üyesidir.

Türkiye’nin rekabet gücünün artması bir yandan sayıları

görece az olan büyük ve rekabet gücü yüksek şirketlerin

dijitalleşme, sanayi 4.0 gibi alanlarda bir atılım yapmasını,

bir taraftan da sayıları ve istihdam payları yüksek olan ama

verimlilik anlamında uluslararası normlara göre geride kalmış

olan küçük işletmelerin verimlilik sınırına yaklaşmalarını

gerektirmektedir. REF önümüzdeki dönemde de bu iki

alanda çalışmalar yürütmeye devam edecektir.

18 19


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu

Kurumsal Yönetim Forum, odaklandığı konulardaki projeleri ve kampanyaları

Forumu (CGFT) 2003

yılında Türk Sanayicileri

ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesinin

ortak çabasıyla kuruldu ve 2004 yılı sonuna kadar ortak bir

girişim olarak devam etti. Bu dönemde Forum'un katkılarıyla

halka açık şirketlerle, TÜSİAD ve benzeri şirket üst

örgütleriyle, Birleşmiş Milletler, IFC ve diğer uluslararası

kurumlar ve kalkınma ajanslarıyla ve diğer paydaşlarla

birlikte yürütmektedir. Çalışmalar düzenli yayınlanan bir

haber bülteni aracılığıyla tüm paydaşlarla paylaşılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu halka açık şirketler için Türkiye’nin Forumun gelir kaynaklarını hibe yardımlar, proje

ilk Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni yayınladı ve şirket yönetişimi sponsorlukları ve gönüllü bağışlar oluşturmaktadır.

(corporate governance) konusu Türkiye'nin gündeminde

giderek önemli bir yer aldı. Forum, 2005 yılından itibaren

araştırma ve bilgi üretme üzerine yoğunlaştı. 2009 yılı

Forum’un uygulamaya ve şirketlerin yönetişim politikalarını

ve uygulamalarını gözden geçirmeye teşvik edecek saha

çalışmalarına ve eylem araştırmasına odaklandığı dönemin

başlangıcıdır. Forum bugün disiplinler arası bir girişim

olarak Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi

ev sahipliğinde çalışmalarını sürdürmekte ve Yönetişim

ve Sürdürülebilir Kalkınma arasındaki bağlantı üzerine

odaklanmaktadır. Forum’un kurucu direktörü olan Dr. Melsa

Ararat halen Direktörlük görevini devam ettirmektedir.

Forumun çalışmaları halka açık şirketleri odaklanan

üç ana eksende toplanmaktadır; (i) İklim değişikliği ve

şirket faaliyetleri ilişkisi (ii) Kadınların şirketlerin karar

mekanizmalarındaki yerinin izlenmesi güçlendirilmesi, (iii)

Yönetim kurulları ve sürdürülebilir yatırım araştırmalarına

yönelik veri toplama, araştırma ve siyasal üretme faaliyetleri.

İklim değişikliği ve şirket faaliyetleri ilişkisi

Forum, eylem araştırması saha çalışmalarına 2009 yılında

doğal kaynak kullanımı konusunda dünyanın en prestijli

araştırma kurumu olan ve uluslararası kurumsal yatırımcılar

adına hareket eden CDP’nin (Carbon Disclosure Project)

Türkiye operasyonunu üstlenerek başladı. CDP Türkiye

operasyonu, bugün Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim

Forumu’na bağlı olarak Mirhan Köroğlu Göğüş yönetiminde

CDP Türkiye İklim Değişikliği ve CDP Türkiye Su Programları

kapsamında sürdürülmektedir.

Kâr amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir

kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları

ve doğal sermayeyi nasıl kullandıklarını, faaliyetleriyle

sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini

ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara

raporlamalarına aracılık ediyor. Yaklaşık 100 ülkeden

6.000 civarında şirket CDP aracılığıyla faaliyetlerinin

iklim değişikliği, su kaynakları ve orman ürünleriyle

etkileşiminin sonuçlarını ve karşı karşıya oldukları riskleri

ölçüyor ve yatırımcılara açıklıyor. Harvard Business Review

tarafından dünyanın en güçlü yeşil Sivil Toplum Kuruluşu

olarak tanınan CDP, 2017 yılı itibariyle, 100 trilyon dolar

değerindeki varlığı yöneten 800 yatırımcı adına hareket

etmektedir. CDP, dünyada son yıllarda en çok ses

getiren çevre kampanyası “We Mean Business” ekibinin

kurucularından biri olarak ‘Commit to Action’ kampanyası

ile Paris Anlaşması sonrasında BM İklim zirvelerine yön

veren öncü kurumlar arasında yer almaktadır. Bu kampanya

kapsamında yüzlerce lider şirket birçok farklı çevre konusu

kapsamında taahhütlerde bulunarak Paris’te hükümetlerin

belirlediği ulusal taahhütleri gerçekleştirme konusunda

öncülük etmektedir.

CDP Türkiye’ye yanıt veren şirketler bu platform sayesinde

iklim değişikliği politikalarını uluslararası kurumsal

yatırımcılarla paylaşma şansı yakalamaktadır. CDP

Türkiye’nin şirketler arasında diyaloğa olanak sağlama,

danışmanlık firmalarına görünürlük açısından yardımcı

olma, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltımı yönündeki

kamu politikalarını destekleme, çevresel risk yönetimini

yönetişim seviyesine taşıma, yanıt veren şirketleri eğitme

ve bilgilendirme ve iyi örnekleri paylaşma misyonlarını

üstlenmiştir.

CDP Türkiye İklim Değişikliği Programı

Türkiye’de 8 yıldır sürdürülen CDP İklim Değişikliği Programı

CDP programlarının en başarılı ülke operasyonlarından biridir.

Her sene Türkiye operasyonu çerçevesinde Borsa İstanbul

(BIST) 100 endeksinde yer alan şirketlere CDP imzacısı

yatırımcılar adına iklim değişikliği politikalarını açıklamaları

için davet yollayan CDP İklim Değişikliği Programı’na

Türkiye’den yanıt veren şirket sayısı 2017 yılında 58’e ulaştı.

Bu şirketlerin toplam piyasa değerini BIST toplam piyasa

değerinin %54’üne dek gelmektedir. Şirketlerden toplanan

bu veriler CDP’nin özel derecelendirme metodolojisine göre

değerlendirilmekte, raporlanmakta ve her sene CDP Türkiye

raporları hazırlanıp, derecelendirmede lider olan şirketlere

ödüller verilmektedir.

CDP Türkiye Su Programı

CDP Su Programı Forum

tarafından 2015 yılında

Türkiye’de de uygulanmaya

başladı. CDP, 2017 yılı itibariyle

su kaynaklarını korumak için 69 trilyon dolar varlığı yöneten

639 kurumsal yatırımcı adına hareket ediyor ve dünyanın

önde gelen şirketlerine su korumacılığı konusunda aksiyona

geçmeleri için çağrıda bulunuyor. CDP programı ile özel

sektörün su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki

etkilerini açıklayabilecekleri bir platform sunuyor. CDP

Türkiye Su Programı kapsamında BIST-100 endeksinde

yer alan şirketlerin içerisinde suya bağlı risklere en çok

maruz kalma olasılığı olan sektörlerde yer alan 50 şirket

davet alıyor. 2017 yılında 23 şirketin yanıt verdiği CDP Su

Programı’nın Türkiye ayağında yanıt verme oranları geçen

seneye göre yüzde 21 arttı. CDP Türkiye 2017 Su Raporu,

CDP Türkiye’ye sunulan yanıtların analizine yer veriyor ve

Türkiye’de şirketlerin suya bağlı riskleri nasıl yönettiği ve

su yönetimi konusunda kendilerini nasıl konumlandırdığı

konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

CDP İklim Değişikliği ve Su Programı’nın 2017 Türkiye

sonuçları raporu, 28 Kasım 2017’de Zorlu Performans

Sanatları Merkezi’nde düzenlenen “Reimagining Disclosure:

CDP Türkiye İklim Konferansı ve Ödül Töreni” etkinliği

ile kamuoyu ile paylaşıldı. Etkinlikte CDP Küresel A

listesi Ödülleri ve CDP Türkiye İklim Liderleri Ödülleri de

sahiplerini buldu. Törende; İklim ve Su kategorisinde Global

A Listesi’ne girmeyi ve tüm dünyada lider 25 şirketten biri

olmayı başaran Arçelik, Su kategorisinde Global A listesine

girerek tüm dünyada 73 lider şirketten biri olmayı başaran

Garanti Bankası’nın yanı sıra; CDP Türkiye İklim ve Su

Liderleri kategorisinde Brisa ve Pınar Süt; CDP Türkiye İklim

Liderleri kategorisinde Migros ile Zorlu Enerji ve Zorlu Doğal

Elektrik Üretimi; CDP Türkiye Su Liderleri kategorisinde

Akenerji ödül aldılar.

20 21


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Kadının Ekonomik Karar Mekanizmalarındaki Yerinin

Yüzde 30 Kulübü

İçin Eylem: İnsan Kaynakları Arama Şirketleri Ortak Kodu’nu

ilk uygulamaların yakından izlenmesi ve sonuçlarının ve

Güçlendirilmesi Projeleri

Kadının Ekonomik Karar Mekanizmalarındaki Yerinin

Güçlendirilmesi Projeleri Sabancı Üniversitesi Kurumsal

Yönetim Forumu’na bağlı olarak, Sevda Alkan yönetiminde

Bağımsız Kadın Direktörler Programı, İş Dünyası Aile İçi

Şiddete Karşı Projesi ve Yüzde 30 Kulübü kapsamında

yürütülmektedir.

Bağımsız Kadın Direktörler Programı

Forum 2012 yılında SPK’nın yönetim kurullarında en az

bir kadın üye bulundurulması konusundaki tavsiye ilkesini

Kurumsal Yönetim Rehberine koyan tebliğinin ardından

Bağımsız Kadın Direktörler Programı'nı başlattı. Program

yönetim kurullarındaki toplumsal cinsiyet çeşitliliğini

Düzenlemelerin teşvik edici etkilerinin öngörü sahibi

iş liderlerinin gönüllü çabalarıyla desteklenmesinin

daha iyi sonuçlar verdiğinden hareketle Sabancı

Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, şirketlerin

yönetim kurullarında ve üst yönetiminde kadın oranının

yüzde 30’a yükseltilmesini amaçlayan küresel Yüzde 30

Kulübü’nün Türkiye kampanyasını başlattı. Kadınların karar

mekanizmalarında yer alması konusunu bir iş performansı

meselesi olarak gören yönetim kurulu başkanları ve

CEO’ların oluşturdukları Yüzde 30 Kulübü’nün Türkiye

tanıtım toplantısı, 22 Mart 2017, Çarşamba günü Borsa

İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşti. En basit haliyle

Yüzde 30 Kulübü yönetim kurulu başkanlarının ve CEO’ların,

organizasyonlarının her seviyesinde toplumsal cinsiyet

dengesini iyileştirmeyi amaçladıkları bir iş birliği. Bu iş

birliğinin arkasında toplumsal cinsiyet dengesinin şirketleri

daha başarılı ve yönetim kurullarını daha etkin yapacağına

dair inanç yatmakta. Kampanyanın adı karar kalitesinde

niteliksel değişimin azlık grup üyelerinin yüzde 30 düzeyine

erişmesi ile gerçekleştiğini gösteren bilimsel araştırmalara

dayanmaktadır. Kulübe 2 ay içerisinde 30’u aşkın CEO ve

Yönetim Kurulu başkanı üye oldu. Forum direktörü Melsa

Ararat Kulübün Yönlendirme Komitesi Başkanlığını üstlendi.

imzaladı. Ortak kod Egon Zehnder, Heidrick&Struggles,

Korn Ferry, Russell Reynolds ve Spencer Stuart Türkiye

ülke yöneticileri tarafından imzalandı. Bu kod ile imzacılar,

müşterilerinin yönetim kurulu ve üst düzey yönetim

kademelerinde çeşitliliği artırmak için atacakları adımlarda

destek olmayı taahhüt etti.

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi

Forum şirketlerin paydaş odaklı bir yönetişim anlayışını

benimsemelerini ve kendilerini de etkileyen toplumsal

sorunların çözümüne katkıda bulunmalarını kolaylaştırmayı

da amaçlamaktadır. 2014 yılında başlatılan, İş Dünyası Aile İçi

Şiddete Karşı projesi şirketlerin istihdam ettikleri kadınların

yakın ilişkide bulundukları erkeklerden kaynaklanan şiddetle

başa çıkma ve kariyerlerine devam etmelerini sağlamak

için yönetimsel ve örgütsel kapasitelerini kullanmalarını

ve bu konuda ülke koşullarına uygun en iyi uygulamaların

yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında

2014 yılında çalışanların aile içi şiddet hakkındaki

farkındalıklarını ve şiddete maruz kalma durumlarını

araştırmak üzere yirmi şirkette anket uygulandı. Anket

sonuçlarına göre çoğunluğu üniversite mezunu beyaz yakalı

kadın çalışanların yüzde 75’inin en az bir kez şiddetin bir

deneyimlerin rehberin iyileştirilmesinde kullanılmasını

amaçlamaktaydı. 2016 yılında Sabancı Üniversitesi ve

18 şirket projeye pilot olarak dahil olup çalışanlarına

yönelik aile içi şiddet politikası düzenledi. 2017 yılında

ise proje Bursa, İzmir ve Antalya’da yaygınlaştırıldı. Bu üç

şehirden toplamda 15 şirket projeye dahil oldu. Proje 2013

senesinden beri Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Sabancı

Vakfı tarafından desteklenmektedir. Sabancı Üniversitesi

de bu projede yer alarak dönemin Rektör Yardımcısı Sondan

Durukanoğlu Feyiz başkanlığında kurum politikalarını

oluşturdu.

BADV projesi kapsamında 13 Aralık 2017 tarihinde Sabancı

Holding'de ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele ve

Toplumsal Dönüşümde Öncü Şirketler: Deneyim Paylaşımı’

etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda 2016 ve 2017

yıllarında BADV projesine katılarak Toplumsal Cinsiyet

Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele alanında farklı

faaliyetlerle bulunun şirketlerin çalışmaları ‘Kadına Yönelik

Şiddetle Mücadelede Şirketler: Uygulama Örnekleri’ adlı

sergide kamuyla ve basınla paylaşıldı.

türüne maruz kaldığı ve çalışan kadınların yüzde 40’ının

izlemek amacıyla veri toplamakta, analiz etmekte ve

raporlamaktadır. Program kapsamında SPK’nın tavsiye

kararının uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla halka

açık şirketlerin yönetim kurullarında yer alacak deneyim ve

yetkinlikte kadınları kapsayan bir veri tabanı saklanmakta

ve şirketlerin veri tabanından yararlanmaları teşvik

edilmektedir. 2017 yılına kadar 15 şirketin yönetim

kurullarına bu veri tabanında yer alan kadınlar atandı.

Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından

geliştirilen Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları

Endeksi her yıl tüm halka açık şirketleri kapsayacak

şekilde hesaplanmakta ve bu endekste öne çıkan şirketlere

ödül verilmektedir. Program kapsamında sürdürülen

diğer bir çalışma yatırımcı aktivizminin etkisini ölçmeyi

amaçlamaktadır. Forum çalışanları

yönetim kurulları tamamen

erkeklerden oluşan şirketlerin

hisselerini satın alarak yatırımcı

sıfatıyla elektronik genel kurullara

katılarak soru sorma hakkını kullanmaktadır.

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kampanyası kapsamında 2017

yılında Yönetim Bilimleri Fakültesi Oğuz Babüroğlu’nun

moderasyonu ile bir arama toplantısı düzenlendi. Arama

toplantısına BIST 100’de yer alan ve yönetim kurulunda

kadın üyesi bulunmayan şirketlerin ve 2015 ve 2016

senelerinde yönetim kuruluna ilk defa kadın üye atayan

şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve diğer şirketlerde

görev yapan bağımsız kadın yönetim kurulu üyeleri davet

edildi. Bu toplantıda yönetim kurullarında değişimin neden

yavaş olduğu tartışıldı. Daha sonra arama toplantısının

çıktılarının da paylaşıldığı “Yönetim Kurullarında Güç, Kültür

ve Kemikleşme” adlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte

Türkiye’de ilk defa ortak bir girişim için bir araya gelen

Türkiye’nin en büyük beş yönetici atama şirketi ‘Değişim

psikolojik-duygusal şiddete, yüzde 35’inın sosyal şiddete,

yüzde 17’sinin ekonomik şiddete ve yüzde 8’inin fiziksel

şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Bu sonuçlara dayanarak

2015’te projenin ikinci aşamasında şirketlerin aile içi

şiddetin işi, iş yerini ve çalışan kadınların işgücüne etkin

katılımını olumsuz olarak etkilemesini engellemeye yönelik

bir şirket politikası oluşturarak çözüm mekanizmaları

yaratabilmelerini desteklemek amacıyla ‘Kadına Yönelik

Aile İçi Şiddet ile Mücadele İçin İşyeri Politikaları Geliştirme

ve Uygulama Rehberi’ oluşturuldu. Bu çalışmalar TÜSİAD’ın

ve üye şirketlerin katkılarıyla yürütüldü. Proje kapsamında

2016 yılı Pilot Uygulama yılı olarak belirlendi. Pilot çalışma

22 23


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

CDP Türkiye 2017

İklim Değişikliği ve Su Programları Sonuçları açıklandı:

Türkiye’den Şirketler CDP Küresel A Listesi’nde

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) projesi ve

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kampanyası Etkinlikleri

CDP 2017 İklim Konferansı

Kurumsal Yönetim Forumu ve CDP Türkiye Direktörü Melsa

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) projesi

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kampanyası Etkinliği: Yönetim

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından,

Garanti Bankası’nın ana sponsorluğu ve Deloitte Türkiye’nin

derecelendirme ve rapor desteği ile yürütülen CDP Türkiye

İklim Değişikliği ve Su Programları’nın 2017 sonuçları,

28 Kasım 2017, Salı günü, Zorlu PSM’de düzenlenen

“Reimagining Disclosure: CDP İklim Konferansı” ile

kamuoyuna duyuruldu.

Şirketlerin iklim değişikliğine yönelik stratejilerini

uluslararası kurumsal yatırımcıların bilgisine sunabileceği

bir platform sağlayan ve dünyanın en prestijli ve yaygın

çevre girişimi olarak kabul edilen CDP’nin Türkiye

sonuçlarının açıklandığı konferansta ayrıca “CDP Global

A listesi Liderleri" ve “CDP Türkiye İklim ve Su Liderleri”

Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödül töreni TÜSİAD Başkanı

Erol Bilecik’in katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Garanti Bankası Genel Müdür

Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Zorlu Holding Enerji Grubu

Başkanı Sinan Ak ve CDP Yönetim Kurulu Başkanı Paul

Dickinson gerçekleştirdi.

Etkinliğin ana tema konuşmasını Climate Bonds Initiative

(İklim Tahvil Girişimi) Direktörü ve Callund Consulting

Limited Yönetici Direktörü Nick Silver yaptı. Etkinlik

Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Christiana

Figueres’in CDP Türkiye’ye özel olarak kaydettiği video

mesajı ile devam etti. Etkinlikte Sabancı Üniversitesi

Ararat CDP İklim Değişikliği 2017 Sonuçlarını açıkladı. CDP

Türkiye Projeler Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş de CDP

Su Programı 2017 sonuçlarını sundu.

Rapor sunumlarından sonra, Sabancı Üniversitesi

dönemin Rektör Yardımcısı Sondan Durukanoğlu Feyiz’in

moderatörlüğünde gerçekleşen“Liderler Paneli”nde aynı

anda İklim ve Su kategorisinde Global A Listesi’ne girmeyi ve

tüm dünyada lider 25 şirketten biri olmayı başaran Arçelik,

Su kategorisinde Global A listesine girerek tüm dünyada 73

lider şirketten biri olmayı başaran Garanti Bankası ve CDP

İklim ve Su kategorilerinin her ikisinde de A- puanı alarak

Türkiye liderleri arasına giren Brisa ve Pınar Süt temsilcileri

konuşmacı oldular.

Panelin ardından, CDP Türkiye Derecelendirme ortağı

Deloitte Türkiye’nin CEO’su Humpry Hutton söz aldı.

Toplantı CDP Küresel A Listesi ve CDP Türkiye İklim ve

Su Liderleri Ödül Töreni ile devam etti. İklim değişikliği ile

mücadele konusunda üstün performans göstererek CDP

Küresel A Listesi’nde yer alan şirketler 24 Ekim’de CDP

Londra Merkez Ofisi tarafından açıklanmıştı. Türkiye’den

ise sadece iki şirket, Arçelik ve Garanti Bankası, 2017

yılında bu listeye girmeye hak kazandı. Ödülleri sahiplerine

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik takdim etti.

CDP Ödül töreninin ardından TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in

kapanış konuşmasıyla etkinlik sona erdi.

kapsamında 13 Aralık 2017 tarihinde Sabancı Center’da

16.00-19.00 saatleri arasında “Kadına Yönelik Aile İçi

Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Dönüşümde Öncü

Şirketler: Deneyim Paylaşımı” etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını UNFPA Türkiye Temsilcisi

Karl Kulessa, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin

Koyunsağan ve TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma

Grubu Başkanı Oya Ünlü Kızıl yaptı. Konuşmaların ardından

BADV Projesi Koordinatörü Sevda Alkan, projenin 2013’den

bu yana nasıl bir gelişim gösterdiğini özetledi. Etkinliğe

daha önce BADV projesine katılarak kadına yönelik aile içi

şiddetle mücadele politikalarını geliştiren firmalar davet

edilerek, Nevşin Mengü moderatörlüğünde bir açık oturum

gerçekleştirildi. Etkinliğin kapanış konuşması ise Sabancı

Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa

Ararat tarafından yapıldı. Etkinlik sonunda 2016 ve 2017

yıllarında BADV projesine katılarak Toplumsal Cinsiyet

Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele alanında farklı

faaliyetlerle bulunun şirketlerin çalışmaları ‘Kadına Yönelik

Şiddetle Mücadelede Şirketler: Uygulama Örnekleri’ adlı

sergi açılışı yapıldı.

Kurullarında Güç, Kültür ve Kemikleşme

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu iş birliği ile

Türkiye’de de çalışmalarına devam eden Yüzde 30 Kulübü,

şirketlerin yönetim kurullarında ve üst yönetimde kadın

oranının yüzde 30’a çıkarılmasını hedeflemektedir. Yüzde

30 Kulübü Türkiye Kampanyası kapsamında 8 Kasım 2017

tarihinde gerçekleştirilen “Yönetim Kurullarında Güç,

Kültür ve Kemikleşme” adlı etkinlikte toplantının açılış

konuşmasını Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kurulu Başkanı ve

Akkök Holding CEO’su Ahmet Cemal Dördüncü yaptı.

Ardından Yüzde 30 Kulübü Türkiye Yönlendirme Komitesi

Başkanı Melsa Ararat ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkan

Yardımcısı Bora Oruç’un konuşmacı olduğu “Çeşitlilik

Konusunda İlerleme Neden Yavaş?” başlıklı panele

geçildi. Toplantıda ayrıca, Türkiye’de ilk defa ortak bir

girişim için bir araya gelen Türkiye’nin en büyük beş yönetici

atama şirketinin “Değişim İçin Eylem: İnsan Kaynakları

Arama Şirketleri Ortak Kodu”nun imza töreni ve ortak

kodun lansmanı gerçekleşti. Ortak kod Egon Zehnder,

Heidrick&Struggles, Korn Ferry, Russell Reynolds

ve Spencer Stuart Türkiye ülke yöneticileri tarafından

imzalandı. İmzacılar, müşterilerinin yönetim kurulu ve

üst düzey yönetim kademelerinde çeşitliliği artırmak için

atacakları adımlarda destek olmayı taahhüt etti. Etkinliğin

kapanış konuşması Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu

Üyesi ve Sabancı Üniversitesi Konuk Öğretim Üyesi olan

Füsun Akkal Bozok tarafından gerçekleştirildi.

24 25


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Başarıyla Tamamlanan TÜBİTAK Projeleri

Sabancı Üniversitesi araştırmacıları ve öğretim üyeleri tarafından yürütülen TÜBİTAK projelerinden 12 tanesi 2017 yılının ikinci

döneminde başarıyla tamamlandı. Başarıyla sona eren projelerin bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜBİTAK Kodu Proje Adı Yürütücü Program

1 112G065

Kalsiyum Klorür Üretim Teknolojisi ve Sıvı Buz

Önleyici / Çözücü Malzemenin Geliştirilmesi

Fevzi Çakmak

Cebeci

TÜBİTAK Kamu (1007)

Sabancı Üniversitesi'ne Mustafa Parlar Vakfı

2017 Yılı Ödülleri

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerimiz

ve SUNUM araştırmacılarımız, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N.

Parlar Vakfı 2017 Yılı Ödüllerini almaya hak kazandılar.

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı 2017 Yılı Ödülleri

kapsamında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Nilay Noyan

Seçkin bilim insanlarının ve uygulamacıların, tüm bilim

alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile

hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek

çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları

özendirmek amacıyla, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar

Eğitim ve Araştırma Vakfı’nca her yıl ödüller verilmektedir.

2 113F357

3 113M792

4 113Z408

5 114 E494

Hızlı ve Yüksek Çözünürlükte Raman

Spektrometresi Geliştirilmesi

İkinci Harmonik Üretim İçin Mikronaltı,

Ba,Sr,TiO3 İnce Filmler ve İşlevselliklerinin

Elektriksel Sınır Şartlarına Bağlılığı

Hücre İçinde Demir Taşıyan Proteinlerde

Demir Bağlama-Bırakma Dinamiğinin Hesaplamalı

ve Deneysel Yöntemlerle İncelenmesi

Girdap Manyetizmasına Sahip Nano Yapıların

Manyetik Yönlenmelerinin ve Elektrik

Dirençlerinin Kontrolü

Meriç Özcan

Burç Mısırlıoğlu

Canan Atılgan

İbrahim Tekin

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve

Teknolojik Araştırma Projelerini

Destekleme Programı

TÜBİTAK Cost

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve

Teknolojik Araştırma Projelerini

Destekleme Programı

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve

Teknolojik Araştırma Projelerini

Destekleme Programı

Araştırma Teşvik Ödülü’nü, SUNUM Araştırmacısı Dr.

Tolga Sütlü Teknoloji Teşvik Ödülü’nü ve Mühendislik

ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerimiz Dr. Ali

6 115C051

Bi/Multi Functional Gas Diffusion Electrodes

Based on Graphene Support for the Mext

Generation of Fuel Cells

Veera Bhadraiah

Sadhu -Selmiye

Alkan Gürsel

TÜBİTAK - 2236 - Uluslararası

Deneyimli Araştırmacı Dolaşım

Programı

Koşar, Dr. Asif Sabanovic, Dr. Devrim Gözüaçık,

Dr. Mustafa Ünel, SUNUM Araştırmacısı Dr. Özlem

Kutlu, Hisar Hastanesi’nden Dr. Sinan Ekici, Yıldız

7 116C031

Scalable DNA Based Functional Materials for

Bio-Inspired Scavenging of Genotxic Chemicals

Fuat Topuz -

Yusuf Menceloğlu

TÜBİTAK - 2236 - Uluslararası

Deneyimli Araştırmacı Dolaşım

Programı

Teknik Üniversitesinden Dr. Hüseyin Üvet ve Yeni Yüzyıl

Üniversitesi’nden Dr. Cenk Kığ’dan oluşan SUTAB (SU

Tabancası, Sabancı University Tissue Ablating Bubbles)

8 116C036

Design of Algorithms for Improving Imaging

Performance in Single- and Multi-Channel

Synthetic Aperture Radar

Ahmed Shaharyar

Khwaja

TÜBİTAK - 2236 - Uluslararası

Deneyimli Araştırmacı Dolaşım

Programı

Ekibi Teknoloji Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazandılar.

9 214M075

Yüksek Performanslı Taşlama Süreçleri için

Analitik Modelleme ve Ölçme Yöntemlerinin

Geliştirilmesi

Erhan Budak

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve

Teknolojik Araştırma Projelerini

Destekleme Programı

10 214M661

Bir Etkinlik Çizelgeleme Modeli için Gürbüz

Çözümler Belirleme Amacıyla Çözüm Ağı

Algoritmaları Geliştirilmesi

Can Akkan

TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge

Projeleri Destekleme Programı

11 214S036

Kalsiyum Fosfat Nanopartiküllerinin

siRNA Taşıyıcısı Olarak ce siRNA

Yüklü Nanopartiküllerin Gen Susturma

Etkinliklerinin in vitro İncelenmesi

Feray Bakan

TÜBİTAK Kariyer Programı

(3501)

12 214Z124

Genom Mühendisliği ile Interlökin 7 Reseptör

Genini Kontrol Eden Transkripsiyon Faktörü

Bağlanma Bölgelerinin Mutasyonu

Batu Erman

TÜBİTAK İkili İşbirliği

Programı (2544-Japonya)

26 27


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Proje kuramsal olarak eşleşme piyasalarını daha verimli

ve kararlı hale getirebileceğini kanıtlamıştır. Dolayısıyla

proje mekanizmasının gerçek hayat eşleşme piyasalarında

kullanılması bu piyasaların daha verimli ve kararlı çalısmasını

sağlayacaktır. Bundan dolayı da projenin kuramsal çıktıları

elde ediltikten sonra bu çıktıların hem akademik dünyada

hem de piyasa karar alıcılar arasında bilinirliğinin sağlanması

için çok çeşitli konferanslarda, çalıştaylarda ve seminerlerde

proje sunulmuştur. Bu bağlamda proje mekanizmasının

gerçek hayatta kullanılması eşleşme piyasalarını daha

verimli ve kararlı yapması suretiyle toplum refahına hizmet

edecektir.

Eşleşme Problemlerine Yeni Bir Çözüm

Öğretim üyelerimizden Dr. Mustafa

Oğuz Afacan’ın yürütücüsü olduğu

“A New Solution to Matching

Problems (NSMP)” başlıklı AB 7.

Çerçeveye ait Marie Curie projesi

başarıyla tamamlandı. Proje ile ilgili

çalışmalara aşağıda yer verilmiştir.

Eşleşme problemleri iki farklı kümeden gelen obje ve

ajanların birbiriyleriyle nasıl eşleşmesi gerektiğini inceler.

Gerçek hayattaki uygulamaları için öğrenci yerleştirmeleri

(burada objeler okullar ve ajanlarda öğrenciler), yeni mezun

doktarların hastane eşleşmeleri (burada objeler hastaneler

ve ajanlarda doktorlar) ve organ nakil problemleri (burada

organlar obje ve nakil bekleyen hastalarda ajan olmaktadır)

örnek verilebilir.

Eşleşme problemlerinde ajanların objeler üzerine katı bir

tercih sıralaması olurken, objelerinde ajanlar üzerine bir

öncelik sıralamasının var olduğu kabul edilir. Böyle bir

problemde Gale ve Shapley (1962) çalısması bir “kararlılık”

(stability) nosyonu tanımlamış ve daha sonra ise bu nosyon

eşleşme literatüründe ana çözüm nosyonu olmuştur.

Kararlılık nosyonu objelerin ajanlar üzerine olan öncelik

sıralarının katı olmasını gerektirir. Fakat birçok gerçek hayat

eşleşme probleminde bu öncelik sıraları katı olmaktan

uzaktır. Örneğin, öğrenci-yerleştirme programlarında

birden fazla öğrenci aynı öncelik sırasında olabilmektedir.

Bu durum diğer öğrenci-yurt ve doktor-hastane eşleşme

programlarında da görülmektedir. Bu durumda öncelikle katı

olmayan öncelik sıraları rastgele olarak katı hale getirilir ve

eşleşme sonradan katı hale getirilen öncelik sıralarına göre

bulunmaktadır. Fakat öncelik sıralarının rastgele olarak katı

hale getirilmesi aslına objelerin öncelik sıralarının bir olasılık

dağılımı olduğunu göstermektedir.

Bu gerçekten yola çıkarak projede literatürde ilk defa

olmak üzere objelerin ajanlar üzerine olan öncelik sıralarının

olasılık dağılımları olduğu bir eşleşme kuramsal modeli öne

sürdük. Katı önem sıraları olasılık dağılımları olan önem

sıralarının özel bir hali olduğundan projenin kuramsal modeli

literatürde halihazırda bulunan eşleşme modellerinden daha

zengin olup onları kapsamaktadır. Modeli öne sürdükten

sonra Gale ve Shapley (1962) çalışmasının kararlılık

nosyonunu genelleyerek projenin modeline uygun olacak

şekilde yeniden tanımlandı.

Proje genel kararlılık nosyonunu tanımladıktan sonra

ise bu nosyonu sağlayan ve verimli eşleşmeler verebilen

bir eşleşme mekanizması tanımlamıştır. Bu mekanizma

ile gerçek hayat eşleşme problemlerinde genel kararlılık

ve verimlilik özelliklerini sağlayan eşleşmelerin

bulunması sağlanmıştır. Son kuramsal çıktı olarak ise

proje mekanizmasının aksiyomatik karakterizasyonu

yapılmıştır. Bu karakterizasyon bize proje mekanizmasının

karar alıcılarının isteyebileceği bir mekanizma olduğunu

göstermiştir.

28 29


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Bilimin Sosyal İletişimi

2016 yılında Sabancı Üniversitesi, üniversite içerisinde

üretilen bilgilerin toplumun geniş bir kesimine yayılması

ve üniversitenin tüm paydaşları tarafından anlaşılabilir

hale getirilmesini amaçlayarak “Bilimin Sosyal İletişimi”

çalışmaları başlattı. Bu kapsamda ilk olarak Sabancı

Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

öğretim üyelerinden Dr. Batu Erman ve Dr. Nilay Noyan’ın

çalışmaları herkese açık bir atölye çalışmasında baştan ele

alınarak; iletişim dili ve görselleri yeniden tasarlanarak tüm

paydaşların üzerinde yorum yapabileceği bir sunum haline

getirildi. Atölye çıktılarına http://fens.sabanciuniv.edu/tr/

bilimin-sosyal-iletisimi web adresinden ulaşabilirsiniz.

2017 yılı Aralık ayında Bilimin Sosyal İletişimi SUNUM

araştırmacımız Dr. Hayriye Ünal’ın “Nano-Kil Katkılı

Ambalaj” ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri öğretim üyemiz

Dr. Berrin Yanıkoğlu’nun “İmza Doğrulama Teknolojisi“

ile devam etti. Bu çalışmaları bilen, bilmeyen; genç,

olgun insanların bir araya geldiği atölye çalışmasında

araştırmacıların kendi teknolojilerini kısaca anlatmasının

ardından katılımcılar tarafından sorulan sorular ve karşılıklı

fikir alışverişi ile baştan aşağıya incelenerek herkesin

anladığı haliyle ifade edilmeye çalışıldı.

“Bilimin Sosyal İletişimi” önümüzdeki sene kendi

alanlarındaki etki değeri yüksek çalışmaları yeniden

yorumlayarak Sabancı Üniversitesinin “Birlikte Yaratmak

ve Geliştirmek” felsefesi doğrultusunda topluma aktarıp

farkındalık yaratmayı sürdürecektir.

Dr. Batu Erman

Dr. Hayriye Ünal

Dr. Nilay Noyan

Dr. Berrin Yanıkoğlu

30 31


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Sabancı Üniversitesi Polisan ile

Birlikte Kendi Kendini Onarabilen

Anti Korozif Boya Geliştirecek

Dinamik İmza Doğrulama

Sistemi

Nano-kil katkılı bu ambalaj filmi ile domates, muz, çilek

ve tavuk gibi gıdalar üzerinde yapılan testler sonucunda,

geliştirilen film malzemesi ile saklanan bu gıdaların raf

ömrünün oldukça arttığı tespit edilmiştir.

Sabancı

Tümleştirilmiş

Üniversitesi

Üretim

Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi (TÜMER)

araştırmacılarımızdan

Dr.

Serkan Ünal’ın yürütücülüğünü

yaptığı, müşteri kuruluş olarak

Polisan’ın yer aldığı “Kendi

Kendini Onarabilen Su Bazlı

Poliüretan

Emülsiyonlarının

Geliştirilmesi ve Anti Korozyon Boya Formülasyonlarında

Kullanımı” projesi TÜBİTAK TEYDEB 1505 programı

kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

24 ay sürecek projenin tamamlanması ile kendini onarabilen

yüzey kaplamalarının su bazlı poliüretan kimyası üzerinden

geliştirilmesi ve ilk defa olarak metal yüzeyler için korozyon

önleyici boyalarda bağlayıcı olarak kullanılarak, yeni nesil,

kendi kendini tamir eden boya ürünleri geliştirilecektir.

Bankacılık işlemleri gibi imza

onayının son derece önemli

olduğu uygulama alanlarındaki

hizmetler için; müşterilerden

alınan imzanın, imzanın ait

olduğu iddia edilen müşteriye

ait olup olmadığına karar veren

yenilikçi bir ‘imza doğrulama

yazılımı’ geliştirilmiştir.

Teknolojinin mimarı olan ve birçok uluslararası yarışmalarda

prestijli ödüller kazanan Dr. Berrin Yanıkoğlu (Sabancı

Üniversitesi Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Direktörü), bu teknoloji ile imza doğrulama işlemlerinin daha

güvenli ve başarılı bir şekilde yapılabileceğini belirtiyor.

‘İmza doğrulama yazılımı’nın ürün geliştirme çalışmaları

Ulusal ve uluslararası partnerler ile devam etmekte olup

ilgilenen firmalar için lisans hakları verilebilmektedir.

Gıdaların Raf Ömrünü Arttıran Ambalaj Malzemesi

Özellikle et ve sebze-meyve gibi gıdaların kısa sürede

bozulması, bu gıdaların raf ömürlerinin artırılması için

alternatif teknolojilerin geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Sabancı Üniversitesinde geliştirilen farklı işlevler

kazandırılmış kil nanotüpleri içeren ambalaj malzemesi;

meyve ve sebzelerin aşırı olgunlaşmasını ve et örneklerinde

mikrobiyal büyümeyi engelleyerek kolay bozulur ürünlerin

raf ömrünü uzatan bir özellik taşımaktadır.

Ticarileştirme çalışmaları kapsamında gıda ambalaj filmi

üreticilerini hedefleyen ve 2017 yılında Washington

D.C’de düzenlenen 'American Chemical Society

National Meeting' kapsamında en iyi teknolojilerden

biri olarak seçilen bu teknoloji; TÜBİTAK ARDEB 1003

projesi (Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve

Uygulama Merkezi (SUNUM) Araştırmacısı Dr. Hayriye

Ünal’ın yürütücülüğünde, Sabancı Üniversitesi dönemin

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Yusuf

Menceloğlu ve Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fevzi Çakmak

Cebeci ile Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma

ve Uygulama Merkezi (TÜMER) Araştırmacısı Dr. Serkan

Ünal’ın danışmanlığında) kapsamında geliştirilmiştir.

Projenin yenilikçi yönü metal yüzeylerin korozyona

karşı dış etkenlerden korunmasında kullanılan kaplama

malzemelerinin akıllı hale getirilerek kendi kendini

onarabilen boya üretimi için yeni nesil, su bazlı ve çevre

dostu poliüretan reçinelerin geliştirilmesi olacaktır.

İlgili proje Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülecek

ilk TÜBİTAK TEYDEB 1505 projesi olup, kendi kendini

onarabilen yüzey kaplamalarının endüstriyel ölçekte

uygulanması amacıyla yüksek performanslı, su bazlı

poliüretan ürünlerinin geliştirilmesi ve anti korozyon boya

Dr. Yusuf Menceloğlu

Dr. Hayriye Ünal

Dr. Fevzi Çakmak Cebeci

Dr. Serkan Ünal

uygulamaları yakın gelecekte birçok farklı sektör için

oldukça büyük önem arz edecektir.

32 33


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

TÜBİTAK Tarafından Desteklenen 1001 ve 3501 projelerimiz

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini MDBF Öğretim Üyelerimizden

Destekleme Programının (1001) amacı, yeni bilgiler Dr. Bahattin Koç’un

üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik Yürütücü olduğu “Kritik

problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun Boyuttaki Kemik Doku

olan projeler desteklenmektir. İlgili programın 2017 yılı 2. Defektlerinin Rejenerasyonu

Dönemi başvurularımızdan desteklenmesine karar verilen için Kişiselleştirilmiş, Hibrid

projelerimiz aşağıda paylaşılmıştır:

ve Gradyan Yapıların Özgün

Tasarımı ve Üç Boyutlu

TÜMER Misafir Araştırmacılarımızdan

Dr. Adnan Kefal’ın Yü-

Biyoyazıcı İle Üretimi” başlıklı

projenin TÜBİTAK Bilimsel

rütücü, Dr. Mehmet Yıldız’ın

ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Araştırmacı ve Dr. Erkan Öterkuş’un

(1001) kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.

Yurtdışı Danışman olduğu

“Peridinamik ile iFEM Metodolojisini

SUNUM Doktora Sonrası

Birleştirilerek Kompozit ve

Araştırmacılarımızdan Dr.

Sandviç Yapıların Yapısal Sağlık

Begüm Yarar Kaplan’ın

Durumunun İzlenmesi: Teorik

Yürütücü, Dr. Alp Yürüm ve

Modelleme, Sayısal Analiz ve

Deneysel Doğrulama” başlıklı projenin TÜBİTAK Bilimsel

ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

(1001) kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.

Dr. Selmiye Alkan Gürsel’in

Danışman olduğu “Düşük Nem

ve Düşük Pt Yüklemelerinde

Çalışan Özgün PEM Yakıt Pili

Membran ve Elektrotlarının

Elektrodokuma Yöntemiyle

Üretilmesi ve Geliştirilmesi” başlıklı projenin TÜBİTAK

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme

Programı (1001) kapsamında desteklenmesine karar

verilmiştir.

YBF Öğretim Üyelerimizden

Dr. Can Akkan’ın Yürütücü,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf

Üniversitesinden Dr. Ayla

Gülcü’nün Araştırmacı olduğu

“Üniversite Ders Çizelgeleme

Problemi için Gürbüz Çözüm

Algoritmaları” başlıklı

projenin TÜBİTAK Bilimsel ve

Teknolojik Araştırma Projelerini

Destekleme Programı (1001) kapsamında desteklenmesine

karar verilmiştir.

MDBF Öğretim Üyelerimizden

Dr. Canan Atılgan’ın

Yürütücü, Dr. Ali Rana

Atılgan’ın Araştırmacı olduğu

“Supramoleküler Simetri

Gösteren Nanoskopik Yapıların

Sınıflandırılması” başlıklı

projenin TÜBİTAK Bilimsel ve

Teknolojik Araştırma Projelerini

Destekleme Programı (1001)

kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.

MDBF Öğretim Üyelerimizden

Dr. Erhan Budak’ın Yürütücü,

Dr. Lütfi Taner Tunç’un ve

Işık Üniversitesinden Dr.

Umut Karagüzel’in Araştırmacı

olduğu “Özel Geometrili Freze

Takımlarının Tasarımının

Eniyilenmesi ve Değişik

Alanlarda Uygulanması” başlıklı

projenin TÜBİTAK Bilimsel

ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

(1001) kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir..

TÜMER Araştırmacılarımızdan

Dr. Jamal Seyyed Monfared

Zanjani’nin Yürütücü, Dr.

Mehmet Yıldız’ın Araştırmacı,

Dr. Eralp Demir ve Dr. Murat

Büyük’ün danışman olduğu

“Farklı İstifleme Dizilerine ve

Karbon Elyaf Tiplerine Sahip

Fiber Takviyeli Polimerlerin Yük

Altındaki Hasar Oluşumu’nun/

Birikimi’nin Hibrit Yöntemler Kullanarak İzlenmesi”

başlıklı projenin TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında

desteklenmesine karar verilmiştir.

MDBF Öğretim Üyelerimizden

Dr. Mehmet Ali Alpar’ın

Yürütücü olduğu “Nötron Yıldızı

İç Yapı Dinamiğinin Gözlemsel

Olaylara Etkisi” başlıklı

projenin TÜBİTAK Bilimsel ve

Teknolojik Araştırma Projelerini

Destekleme Programı (1001)

kapsamında desteklenmesine

karar verilmiştir.

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine

yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje

desteği vererek teşvik etmektir. İlgili programın 2017 yılı 1.

Dönemi başvurularımızdan desteklenmesine karar verilen

projelerimiz aşağıda paylaşılmıştır:

MDBF Öğretim Üyelerimizden

Dr. Meltem Elitaş’ın Yürütücü,

Dr. Kemal Kılıç’ın Danışman

olduğu “Beyin Tümörü

Mikroçevresinde Makrofajların

Rolünün Mikroakışkan Dinamik

Hücre Kültürü ve Görüntü

İşleme Algoritmaları ile

İncelenmesi” başlıklı projenin

TÜBİTAK Kariyer Geliştirme

Programı (3501) kapsamında desteklenmesine karar

verilmiştir.

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını

dileriz.

34 35


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Meltem Elitaş

AB Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Uluslararası Burs ve

Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA)'nden fon aldı

İç Akademik Etkinlik (İAE) Fonu

Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma

Dolaşım Destekleri (MSCA) nitelik ve nicelik olarak araştırma

ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi,

araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası

ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve

böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe

merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir.

MSCA kapsamında yer alan Bireysel Burslar (MSCA -

Individual Fellowships) deneyimli araştırmacıların yeni

bilgiler edinmeleri ve de edindikleri bilgileri aktarmaları için

Avrupa içinde ve dışında fırsatlar sunmaktadır. Özellikle

daha önce Avrupa’da çalışmış ancak şu an Avrupa dışında

bulunan araştırmacıların geri dönüşleri ve Avrupa’ya

entegrasyonları için destek sunar. Avrupa İçi Dolaşım Boyutu

ise; AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile

dahil olmuş Türkiye gibi Asosiye Ülkelerden araştırmacılar

yine bu ülkeler kapsamında yer alan başka bir üniversite

ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumuna ülke

değiştirmek kaydı ile dolaşım sağlayabilmektedir.

Başvurunun (rekabetin) fazla, kabul puanının yüksek olması

sebebiyle ülkemiz açısından MSCA programlarından destek

almak oldukça önemlidir.

MDBF Öğretim Üyelerimizden Dr. Meltem Elitaş’ın

Proje Yürütücüsü ve Dr. Ali Koşar’ın Danışman olduğu

“Hücrelerin Bireysel Antibiyotik Tepkisini Ölçmek için

Mikroakışkan Cihazlar ve Matematiksel Modellerin

Geliştirilmesi” başlıklı, 24 ay sürecek projesinin Ufuk2020

Marie Sklodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma

Dolaşım Destekleri Bireysel Burslar programı çerçevesinde

(Individual Fellowships) Avrupa’ya geri dönüş yapan

araştırmacıların değerlendirildiği panel (Reintegration

Panel – RI) kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.

Projenin Konusu:

Günümüzde antibiyotik direnci gerek yok olmaya yüz

tutmuş enfeksiyonların yeniden ortaya çıkması gerekse

kullanılan antibiyotiklerin yerini alabilecek alternatif

ilaçların geliştirilememesinden dolayı ciddi bir toplum

sağlığı problemidir. Bu konudaki en büyük eksikliklerden

biri mikropların antibiyotiklere gösterdiği direnç

mekanizmalarının araştırılabileceği uygun cihazların ve

matematiksel modellerin yeterli olmamasıdır. Bu projede,

bakterilerin antibiyotiklere gösterdiği direnci incelemek

ve enfeksiyonlara karşı yeni ilaçlar geliştirmek için

matematiksel yöntemlerin ve laboratuvar cihazlarının

geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğretim Üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Sabancı Üniversitesi, üniversitenin tanınırlığını arttıracak ve

öncü vasfını gösterecek ulusal ve uluslararası toplantıların

organizasyonunda Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin

ve diğer Sabancı Üniversitesi mensuplarının yer almasına

önem vermektedir. Özellikle lisansüstü öğrenim gören

öğrencilerin bu tarz toplantılara katılmaları kendi alanlarında

uzman kişilerle tanışmaları ve onların deneyimlerinden

çıkarımlar sağlamaları açısından önem taşımaktadır.

Bu kapsamda İç Akademik Etkinlik Fonu (İAE) Sabancı

Üniversitesi veya Sabancı Üniversitesi ile birlikte diğer

kuruluş ve/veya sponsorlar tarafından yapılması planlanan

seminer, çalıştay, kısa süreli kurs, konferans gibi akademik

etkinlikleri desteklemek amacıyla verilen bir fondur. İAE

Fonuna Sabancı Üniversitesinin tüm akademik ve idari

personeli başvuruda bulunabilir. İAE Fonuna ait detaylı bilgi

için tıklayınız.

2016-2017 Akademik dönem boyunca İAE Fonu kapsamında

14 etkinlik desteklenmiş olup, başarı ile kapatılan üç etkinlik

bir sonraki sayfada paylaşılmaktadır.

36 37


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

17. Avrupa’da Kurumsal Yönetim ve Yatırımlar Çalıştayı

8 Mart Etkinlik Serisi: Toplumsal Cinsiyet Açısından Sağlık,

Beden, Cinsellik

SabancI Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forum Direktörü

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın

2016 yılında 1998’den beri düzenli olarak bir Avrupa

üniversitesinde toplanan ‘Corporate Governance and

Investments’ çalıştayına ikinci defa ev sahipliği yaptı.

Forum ilk kez 2008’de 9. Çalıştaya ev sahipliği yapmıştı. 29

Eylül-1 Ekim 2016’da ise 17. Çalıştay toplandı.

Melsa Ararat’ın Bernard Black ve Burçin Yurtoğlu ile

birlikte yazdığı ve çalıştayda tartışılan makalenin yeni bir

versiyonu 2017 yılında Emerging Markets Review tarafından

yayınlandı. Makale yazarların literatürde sıkça geçen

kurumsal yönetim indikatörlerini kullanarak oluşturdukları

Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi/SU Gender olarak 8

Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Mart ayına yayılan

bir etkinlikler dizisi düzenledi. “Toplumsal Cinsiyet

Açısından Sağlık, Beden, Cinsellik” başlığını taşıyan

bu etkinlikler kapsamında uluslararası konuşma, panel,

kurumsal yönetim endeksindeki bir standard sapmalık

film gösterimi ve söyleşi etkinliklerinin yanında her yıl

Çalıştay 1998’de Dr. Dennis Mueller (Viyana Üniversitesi)

artışın, firmaların piyasa değerinde

düzenlenen Feminist Bilgi Yarışması gerçekleştirdi. Ayrıca,

tarafından Cambridge Üniversitesinde 7

% 8-10 arasında etkisi olduğunu ve

Üniversite genelinden toplanan 8 Mart mesajları, görsellerle

akademisyenin katılımı ile toplanmıştı.

ancak bu artışın sadece şeffaflıkla

birlikte yaygınlaştrılmıştır. Bu etkinliklerin organizasyonu

Yıllar içinde Avrupa üniversitelerinde

ilgili indikatörlerden kaynaklandığını ve

için daha önce de üniversite içinde ve dışarıya açık olarak

kurumsal yönetim konusuna finans

diğer firmaya özgü değişkenlerin firma

yürüttüğümüz etkinlikler kapsamında da başvurduğumuz

ve ekonomi perspektifinden bakan

değerine tutarlı bir etkisi olmadığını

SU İç Akademik Etkinlik desteğinden yararlanılmıştır.

başka araştırmacıların da eklenmesiyle

göstermektedir.

düzenlenen çalıştaylarda ileri aşamadaki

çalışma tebliğleri kapsamlı olarak

Çalıştay ve çalıştayda sunulan Türkiye

tartışılmaktadır.

17. Çalıştay Sabancı Üniversitesi İç Akademik Etkinlik

Fonu’nun yanı sıra Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim

Forumu ve Kurumsal Yönetim Derneğinin finansal

katkılarıyla gerçekleşti. Çalıştaya Erasmus Üniversitesi,

Surrey Üniversitesi, Barcelona Üniversitesi, WHU, Sheffield

ile ilgili araştırmaların özeti Kurumsal Yönetim Derneği

dergisinde geniş olarak yer aldı.

Çalıştayın organizasyonuna Sabancı Üniversitesi Endüstri

Mühendisliği öğrencisi Damla Akoluk destek verdi.

Forum Direktörü Melsa Ararat, endüstri mühendisliğinin

organizasyon yeteneklerini geliştirdiğine inandığını ve

Üniverstitesi, Anges Üniversitesi, Groningen Üniversitesi, Damla Akoluk’un konferans organizasyonundaki katkısına

Etkinlikler, 1 Mart günü Columbia Üniversitesi, Barnard

Cardiff Üniversitesi, Viyana Üniversitesi, Koç Ünversitesi ve müteşekkir olduklarını belirtti.

College’den davetli olarak gelen Rebecca Jordan-Young’ın

Sabancı Üniversitesinden akademisyenler katıldılar. Viyana

Ararat, M., Black, B. S., Yurtoglu, B.B., 2017. The effect of

kampüsteki konuşması ile başladı. Nörobilimci olan Young,

Üniversitesinde Ekonomi alanında Emeritus Profesör olan

corporate governance on firm value and profitability: Timeseries

evidence from Turkey, Emerging Markets Review,

Katkılar” başlıklı konuşmasında, nörobilimsel çalışmaları

"Beyni Cinsiyetsizleştirmek! Nörobilime Feminist

Dennis Müeller’in açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda

Kurumsal Yönetim Derneği tarafından hibe desteği ile

2017, vol. 30, issue C, 113-132.

toplumsal cinsiyet açısından eleştirdi.

gerçekleştirilen Türkiye üzerine iki çalışma da yer aldı.

Rebecca Jordan-Young, 4 Mart Cumartesi günü ise Karaköy

Minerva Palas’da, “Bedende Cinsiyeti Bulmak: ‘Orada

ne var?’dan ‘Ne zaman orada?’ya’” başlıklı bir konuşma

yaptı. Moderatörlüğünü Alev Özkazanç’ın yürüttüğü ve

Columbia Global Centers Istanbul işbirliğiyle düzenlenen bu

konuşmada Young, cinsiyete dair sınırlı ve kategorize eden

kavramların yetersiz kaldığını belirterek bedende cinsiyete

dair organları, hormonları zamana ya da o andaki işlevine

göre değerlendirip cinsiyeti bu şekilde tanımlayabileceğimizi

ifade etti.

8 Mart günü ise, kampüste her yıl düzenlemiş olduğumuz

Feminist Trivia/Bilgi Yarışması etkinliği gerçekleştirildi.

Yemekhanede düzenlenen ve 15 soruda “Kadın ve

LGBTİ’lerin Mücadele Tarihi”ne dair bilgiler içeren bilgi

yarışmasına hem çalışanlardan hem de öğrencilerden katılım

oldu. Yaklaşık bir saat süren etkinlikte soruların ardından

toplanan cevap kağıtları değerlendirilirken doğru yanıtlar da

hep birlikte tartışmaya açıldı. Yarışmanın ardından en çok

doğru yanıtı işaretleyenlere ödülleri verildi.

Mart 2017 Etkinlik Serisi kapsamında düzenlediğimiz

panellerin ilki, 8 Mart günü kampüste gerçekleşti. Sabancı

Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim

Üyesi Dr. İlker Birbil’in moderatörlüğündeki panelde,

İstanbul Bilgi Üniversitesinden Gülhan Erkaya Balsoy,

“Kadın Sağlığına Tarihsel Bakışlar”; Sabancı Üniversitesi

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.

Ayşecan Terzioğlu, “Türkiye’deki Nüfus Politikalarında

38 39


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Tıbbileşme ve Kadın” ve Kemerburgaz Üniversitesinden

Tuba Demirci, “Tarih ve Devletin Umurunda Olmayan

Bedenler; Doğum Sonrası ve Menapoz Döneminde

Kadın Bedeni ve Sosyal Politika” başlıklı birer konuşma

yaptı. Tarih ve antropoloji çerçevesinden konuya yaklaşan

sunumlarda, Osmanlı’dan günümüze nüfus politikaları,

kadın bedeni, doğum, lohusalık ve menapoz konuları

tartışmaya açıldı.

İkinci panel ise, 10 Mart Cuma günü Karaköy Minerva

Palas’da düzenlendi Sabancı Üniversitesi Sanat ve

Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşecan

Terzioğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştrıma Merkezi’nden (CETAD)

Seven Kaptan, “Lezbiyen, Biseksüel ve Trans Kadın

Cinselliği, Heteronormativitenin Köstekleri”; Şişli

Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nden Elif Avcı, “Kadın

ve LGBTİ’ler İçin Sağlık Hizmeti Uygulamaları” ve Işık

Üniversitesinden Dr. Maral Erol, “Türkiye’de Orta Yaş ve

Sonrası Cinsiyet Rolleri ve Cinsellik” başlıklı birer sunum

yaptı. Panelde sağlık, beden ve cinsellik konuları cinsiyet

kimliği ve cinsel yönelim açısından ele alınırken, tartışma

bölümü katılımcıların soru ve yorumlarıyla şekillendi.

Film gösterimi ve söyleşi temalı etkinliklerin ilki 13 Mart günü

Karaköy’de Başak Tuğ ve Feyza Akınerdem’in katılımıyla

gerçekleştirildi. İran’da boşanmayı konu alan “Talak”

(Boşanma) adlı belgeselin gösteriminin ardından kısa birer

sunum yapan konuşmacılar, daha sonra katılımcılardan

gelen soruları yanıtladı. Aynı temalı ikinci etkinlik, National

Geographic tarafından yayınlanan “Cinsiyet Devrimi” adlı

belgeselin gösterimi ile 21 Mart günü Sabancı Üniversitesi

kampüsünde yapıldı. Gösterimin ardından İlksen Gürsoy,

Sema Semih ve Şevval Kılıç’ın konuşmacı olduğu panelde,

katılımcılardan gelen yorum ve sorular üzerine, belgeselde

ele alınan konularla ilgili tartışma yürütüldü.

Sanayide Dijitalleşme Stratejileri Çalıştayı

Sabancı Üniversitesİ 8-9 Haziran 2017

Son bir kaç yıldır sanayide dijitalleşme – daha sık kullanılan

ismi ile Endüstri 4.0 - yaklaşımları ve konularının bir

çok etkinlikte yer alması endüstrimizin bu konulardaki

farkındalık seviyesini artırmış bulunmaktadır. Farkındalık

aşamasının bir adım ileri taşınarak sanayide dijitalleşme

sürecinin etkin yönetilmesi için gereken stratejilere ve

bir yol haritasına olan ihtiyaçtan hareketle, Dr. Gündüz

Ulusoy başkanlığında Dr. Tevhide Altekin, Dr. Emre

Özlü, Dr. Kemal Kılıç, Dr. Erhan Budak, Dr. Bülent

Çatay, Dr. Merih Pasin, Selçuk Karaata ve Siamak

Narandi’den oluşan Düzenleme Kurulu 8-9 Haziran

2017’de Sabancı Üniversitesinde Sanayide Dijitalleşme

Stratejileri Çalıştayını düzenlemiştir. Çalıştay’da sanayi,

akademi ve kamudan 97 davetli katılımcı bir araya gelerek

aşağıdaki temalar çerçevesinde gerçekleştirilen sunum ve

Yuvarlak Masa Çalışmaları ile strateji ve politika önerileri

geliştirmişlerdir:

• Sanayide dijitalleşmenin tedarik ve değer zinciri

yönetimine etkileri.

• KOBİ'lerin dijitalleşme sürecinde birbirleri ile etkileşimi

ve işbirlikleri.

• Kullanıcı firmaların yazılım/donanım tedarikçileri, kamu

kuruluşları ve üniversitelerden beklentileri.

• Tedarikçilerin dijitalleşme sürecinde ana sanayiden

beklentileri.

• Sanayide dijitalleşme sürecinde firmanın entelektüel

sermaye bileşenlerinin (insan, sosyal ve organizasyonel

sermaye) rolü.

• Sanayide dijitalleşme sürecinde azami fayda için

firmaların operasyonel yönetim süreçlerinde yapmaları

gereken iyileştirmeler.

• Firmaların kullanması gereken yazılım ve donanımların

yerel olarak geliştirilmesi/üretilmesi konusunda

strateji, politika ve önlemler.

Çalıştay’ın amacına yönelik olarak, çalıştay programında,

“Nasıl Başladık” diye nitelendirdiğimiz bazı konuşmalarla

konuşmacıların, şirketlerinin bu yolculuğa nasıl başlayıp

mesafe aldığına dair deneyimlerini paylaşacağı dört adet

konuşmaya yer verilmiştir. İkinci olarak da, dijitalleşme

stratejilerinin saptanmasında belirleyici olduğunu düşünülen

ve yukarıda verilen yedi temanın katılımcılarla derinlemesine

irdelenip buradan bazı sonuçların süzülmesinin öngörüldüğü

Yuvarlak Masa Çalışmaları düzenlenmiştir. Çalıştay’da yer

alan diğer yedi konuşma da bu temaları destekleyecek

şekilde belirlenmiştir.

40 41


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

• Dijital dönüşüm sürecini ulusal rekabetçiliğimize

ile ilişkilerde aracı olma, değişik düzeylerde eğitim

SONUÇ: Yukarıda da bahsedildiği gibi, imalat sektörümüz

yönelik bir tehdit olmaktan çıkıp, onu daha da

programları, Mükemmeliyet Merkezlerinin kurulması

zorlu ve hayati bir dönüşüm süreci içindedir. Bu dönüşüm

güçlendirmesi için, gidişatın gerektirdiği bir eğitim

vurgulanan roller arasındadır. BEYSAD, TÜSİAD

sürecinde, imalat sektörün sürdürülebilirliği ve rekabetçiliği

stratejisinin oluşturulması, kamu, özel sektör ve

ve Özyeğin Üniversitesinin oluşturma aşamasında

için münferit şirketlerden ziyade bir bütün olarak imalat

sektörel dernekler tarafından bu stratejinin gerektirdiği

oldukları Mükemmeliyet Merkezi, Mükemmeliyet

sektörü ekosisteminin başarısı gereklidir. Sanayide

politikaların hayata geçirilmesi çalıştayda sıklıkla

Merkezlerine bir örnek oluşturacağı gibi aynı zamanda

dijitalleşmenin bugün vardığı aşama yıkıcı yenilikçiliğin bir

gündeme getirilmiştir. Örgün eğitimde öğrencilerin

kamu, özel sektör ve sektörel dernekler işbirliği için de

örneği olarak nitelendirilebilir. Dolayısı ile imalat sektörünün

program yazma, optimizasyon gibi bilgi ve yeteneklerle

önemli bir örnek olacaktır.

varlığını gelişerek sürdürebilmesi ancak bu dönüşüm

Çalıştay’da gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Çalışmalarında

aşağıdaki hususlar öne çıkmıştır:

• Sanayide dijitalleşme sürecinde yapılması gerekenlerin

kapsamı, gerektirdiği kaynaklar ve küresel rekabet

açısından hızlı davranma gereği sadece KOBİ’lerin değil ,

ana sanayi firmalarının da finansal ve insan kaynaklarını

aşabilmektedir. Bu nedenle, çalıştay boyunca çeşitli

boyutlarda işbirlikleri, bu işbirliklerini oluşturacak

ve koordine edecek kurumlara (sektörel dernekler,

eğitim ve araştırma kuruluşları, kamu kurumları)

düşen görevler, çeşitli düzeylerde örgütlenme ve iyi

yönetişim gereksinimi ve kamunun düzenleyici rolü

vurgulanmıştır.

• Önemle altı çizilen bir konu, KOBİ’lerin Endüstri 4.0

sürecinde bir yol haritası ve bir araç kiti ihtiyacının

karşılanmasıdır. Bu konuda TÜBİTAK ve TÜSİAD’ın

çalışmaları örnek olarak gösterilmiştir.

• Ana sanayi – tedarikçi ilişkilerinin ciddi eksikleri

olduğu belirtilmiştir. Dijitalleşmenin getirdiği olanaklar

bu eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunabileceği

gibi, bu eksikliklerin giderilmesi de dijitalleşmenin

getirdiği olanaklardan daha etkin yararlanılabilmek

için gerekmektedir. Tedarikçiler ana sanayi ile

olan ilişkilerinin daha uzun soluklu olması gereğini

belirtmişlerdir. Ana sanayinin dijitalleşme sürecinin bir

parçası olması, bu konularda ana sanayiden yönderlik

beklentisi, ortak ürün tasarımı ve Ar-Ge projeleri

orta eğitim yıllarından itibaren tanışması, Makerspace

ortamlarından yararlanabilme alışkanlığı edinebilmesi

beklenmektedir. Yüksek öğretim kurumlarının

sektörlere yönelik araştırma projeleri, yayınlar ve

toplantılarla katkıda bulunmaya devam ederken, bir

yandan da müfredatlarını güncelleyerek sektörlerin

ihtiyaç duyduğu yetenek ve bilgi birikimine sahip

çalışanlar yetiştirmesi üzerinde durulmuştur. Firmaların

ve sektörel derneklerin ise çalışanların bu süreç

içerisinde istihdam edilebilirliklerini kaybetmemelerini

sağlayacak eğitim çalışmaları gerçekleştirmesi,

böylece çalışanlarının hatta toplumun genelinin sürece

yönelik kaygılarını bir nebze de olsa giderebilmesi

vurgulanmıştır.

• Kamudan beklentiler teşvik ve destekler ile düzenleyici

ve yönlendirici rolü etrafında şekillenmiştir. Bu

çerçevede Çalıştay Yuvarlak Masası Katılımcılarının

özellikle üzerinde durduğu hususlar yaygın ve örgün

eğitime yönelik olarak yapılması gereken mevzuat

düzenlemeleri ve finansal katkı yapılması, standartların

belirlenmesinde inisiyatif alınması ve yerli yazılım

ve donanım üreticilerine teşvikler ve kamu satın

alımları yoluyla finansal destek sağlanması olmuştur.

Kamunun, örneğin, Bitcoin ve Blockchain gibi gündeme

yeni giren kavramların sisteme entegre edilmesini

sağlayacak mevzuat değişiklerini yaparak öncü rol

oynaması beklenmektedir.

• Sektörel derneklerin Endüstri 4.0 sürecinde önemli rol

oynayabileceği ve sektör şirketlerinin böyle bir beklenti

içinde olduğu anlaşılmaktadır. Kamu ve eğitim kurumları

• Çalıştay’da katılımcıların sık dile getirdiği önerilerden

bir bölümü de platformlar üzerinedir. Malî sistemle

ilgili; mentoring/coaching, danışmanlık desteğiyle ilgili;

ulusal ve uluslararası fonlardan haberdar edecek; ortak

satın alma ve lojistik hizmetleri; bilgi, deneyim ve iyi

uygulamaların paylaşıldığı platformlar önerilmiştir.

Sektörel derneklerin veya kümelenmelerin önerilen bu

platformların sahibi olması genel beklentidir.

• Yerli donanım konusunda yeterli çeşit ve miktarda

sensör üretimi önemli bir ihtiyaç olarak belirtilmiştir.

Yazılım üretimi konusunda kamunun geniş desteği

ve pozitif ayrımcılık yapması önerilmiştir. Yazılım

sektöründe dünyada geçerli sertifikasyon ve

standartlara uyum diğer vurgulanan hususlardandır.

Açık kod ihtiyacı ve tezgâh üzerinde kullanılacak

yazılımlara olan gereksinim ve bunlara yönelik destek

gereksinimi belirtilmiştir.

• Donanım ve yazılım sektörlerinde de, küresel rekabet

karşısında yerli şirketlerin sadece kamu teşvikleri ile

değil, iş ve güç birliği ve hatta birleşme yolu ile daha

rekabetçi olabilmenin yollarını aramalarının gerektiği

anlaşılmaktadır.

sürecini başarılı bir şekilde yönetmesi ile mümkündür.

Bunun gerçekleştirilmesi için ise; kamu, özel sektör ve

sivil toplum kuruluşlarının, müştereken belirleyecekleri bir

vizyon etrafında kenetlenip işbirlikleri, projeler ve bunlara

ilişkin iş ve yönetişim modelleri oluşturmalarına ihtiyaç

vardır. Çalıştay katılımcılarının burada özetlemeye çalışılan

görüş ve önerileri bu yönde kapsamlı bir katkı olarak

değerlendirilmelidir.

gerçekleştirilmesi, uzun vadeli kontrat talebi; bunlar

hep tedarikçilerin ana sanayi ile stratejik ortaklık arayışı

olarak değerlendirilmelidir.

• KOBİ’lerin kendi aralarında işbirlikleri altı çok çizilen

bir husus olmuştur. Bu konuda kısıtlı finansal ve insan

kaynaklarının aşılması amacına yönelik ayrıntılı öneriler

getirilmiştir. Endüstri 4.0 gibi hayati ve zorlu bir

dönüşümün gerçekleştirilmesi için işbirliği yapmanın

gerekliliğinin anlaşılmış olması ve bu yönde öneriler

geliştirilmesi umutlandırıcı ve sevindirici bir durumdur.

42 43


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Sabancı Üniversitesi’nin İnovasyon Ekosistemi San

Francisco’da Düzenlenen 4. Dünya Açık İnovasyon

Konferansında Tanıtıldı

ALP Proje Geliştirme Ofisi Uzmanı

Ufuk 2020 Proje Geliştirme Eğitimi'ne Katıldı

Haas School of Business, UC Berkeley tarafından bu yıl

4. kez düzenlenen Dünya Açık İnovasyon Konferansında,

Sabancı Üniversitesinin kuruluşundan itibaren benimsediği

bölümsüz üniversite yaklaşımı ile başlayan ve araştırma

süreçlerinin bütüncül ve merkezi yönetilmesine kadar

uzanan inovasyon ekosisteminin Türk Üniversiteleri

arasında nasıl örnek bir model oluşturduğu poster sunumu

ile tanıtıldı.

İnovasyon ve iş modelleri üzerine yapılan son araştırmaların

paylaşıldığı, farklı kurumların kurum kültürü içinde açık

inovasyon politikası ve stratejilerini nasıl uyguladıkları,

yaşanılan zorluklar ve çözüm önerileri gibi inovasyonun

çeşitli konuları, alanında uzman akademisyenler, özel sektör

ve kamu temsilcilerinin katılım gösterdiği konferansta sözlü

sunumlar ve vaka çalışmaları eşliğinde tartışıldı.

“Horizon 2020 Proposal Development- Focus: Impact”

EuropaMedia Trainings firması tarafından 7-8 Kasım 2017

tarihlerinde Budapeşte’de düzenlenen Ufuk 2020 Proje

Geliştirme (Horizon 2020 Proposal Development- Focus:

Impact) eğitimine ALP Direktörlüğüne bağlı Araştırma

Projeleri Geliştirme Ofisi’nde Uzman olarak görev yapan

Gökçin Ardakoç katıldı. Farklı Teknoloji Transfer Ofisleri ve

Üniversite Araştırmacılarından 40’ın üzerinde katılımcıyla

gerçekleşen eğitimde, iki gün boyunca Ufuk2020

projelerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar,

fark yaratıcı ip uçları verilerek “Impact, Dissemination

and Exploitation” yazım aşamaları üzerinde çalıştay

gerçekleştirildi. Fikir aşamasından başlayarak objektiflerin

belirlenmesi, iş paketlerinin tanımlanması, GANTT tablosu

ve PERT diyagramı hazırlanması, çıktıların ve hedeflerin

doğru ve etkili belirlenmesi ve proje ortaklarının belirlenmesi

gibi birçok detay örneklerle açıklandı.

Europa Media Trainings firması, özellikle Avrupa Birliği (AB)

araştırma ve yenilik politikaları, programları ve projelerinde

aktif, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. 2003 yılında

kurulan Europa Media, AB politikaları, fonlama fırsatları ve

programları hakkında karmaşık bilgilerin etkin bir şekilde

toplanması ve yayılması üzerinde çalışmaktadır. Son 12 yıldır

Europa Media, uluslararası araştırma işbirliği, hayat boyu

öğrenme, girişimcilik, bilgi temelli biyo-ekonomi, sağlık,

çevre, bilgi ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere geniş

bir yelpazede koordinatör veya ortak olarak AB tarafından

finanse edilen araştırma ve yenilik projelerine aktif olarak

katılmıştır. Oldukça karmaşık AB fon sistemini çözümlemek

ve AB tarafından finanse edilen bir projeyi elde etmek için

rekabet her geçen gün artmaktadır. Bu rekabetçi projelerde

başarıyla yer almak için belirli bilgi, iyi kurulmuş ağlar ve

özel becerilere ihtiyaç vardır. Bu bağlamda Europa Media

firması, şimdiye kadar yüzlerce kez düzenlediği eğitimlerle

tecrübelerini verdikleri eğitimlerde katılımcılarla gerçekçi

ve oldukça etkin bir sistemde paylaşmaktadır.

44 45


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Sorumlu Grup Teknoloji Alanı-Çağrı Programı- Çağrı Başlığı Çağrı Kodu

EEAG

Makine-İmalat - Otomasyon Teknolojileri - İleri Kontrol

Sistem Tasarımları

1003-MAK-OTOM-2018-1

EEAG

Sağlık Bilimleri - Biyomedikal Ekipman - Üç Boyutlu

Biyo-Yazıcı Teknolojileri

1003-SAB-BMED-2018-1

EEAG Otomotiv - Batarya Teknolojileri - Şarj Ekosistemi Teknolojileri 1003-OTO-BTRY-2018-1

2018 Yılında Açılacak Olan TÜBİTAK 1003 Programı

Çağrı Başlıkları Belirlendi

TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Açılması planlanan çağrı listesi aşağıda yayınlanmaktadır.

MAG

MAG

Otomotiv - Batarya Teknolojileri - Uzun Menzilli Araç Batarya

Yapı ve Sistemleri Geliştirilmesi

Otomotiv - Batarya Teknolojileri - Uzun Menzilli Araç Batarya

Yapı ve Sistemleri Geliştirilmesi

1003-OTO-BTRY-2018-2

1003-OTO-MALZ-2018-1

tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini

Destekleme Programı” kapsamında 2018 yılında açılacak

olan 41 adet çağrı belirlenmiştir.

MAG

Havacılık ve Uzay - Uçak Tasarımı, Testi ve Performansı -

HAVACILIK ve UZAY - Yenilikçi İmalat Yöntemleri

1003-HVU-UCAK-2018-1

Sorumlu Grup Teknoloji Alanı-Çağrı Programı- Çağrı Başlığı Çağrı Kodu

MAG

Enerji - Fosil Yakıtlar: Kömür - Kömür ve Biyokütle Karışımlı

Teknolojiler

1003-ENE-KOMR-2018-1

EEAG Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Gömülü Yazılımlar 1003-BIT-GOMS-2018-1

MAG Enerji - Güneş Enerjisi - Yeni Nesil Güneş Hücre Sistemleri 1003-ENE-GUNS-2018-1

EEAG

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Bilgi Güvenliği-Elektronik

Hizmetlerde Güvenlik

1003-BIT-BGUV-2018-1

MAG Enerji - Yenilenebilir Enerji Kaynakları - Biyoenerji 1003-ENE-YENI-2018-1

EEAG

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Mikro/Nano/Opto-Elektronik

Teknolojileri (MEMS, NEMS, MOEMS) ve Yarı İletken

Teknolojileri - Minyatür MEMS Anten Dizileri

1003-BIT-MNOE-2018-1

MAG Enerji - Hidrojen ve Yakıt Pilleri - Hidrojen Değer Zinciri 1003-ENE-HPIL-2018-1

EEAG

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Bulut Bilişim - Performans

Artırmaya Yönelik Araştırmalar

1003-BIT-BBIL- 2018-1

MAG

Enerji - Bor Teknolojileri - Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim

Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının

Yaygınlaştırılması

1003-ENE-BORT-2018-1

EEAG

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Genişbant Teknolojileri

(Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP Teknolojileri

dahil)- Veri İşleme Teknolojileri

1003-BIT-GNBT-2018-1

MFAG Enerji - Nükleer Enerji - Nükleer Güvenlik 1003-ENE-NKLR-2018-1

EEAG

EEAG

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Açık Kaynak Yazılımlar - Türkçe

Arayüz ve Destek Sistemleri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Robotik ve Mekatronik - İleri

Düzey Robotik Araştırmalar

1003-BIT-AKAY-2018-1

1003-BIT-ROME-2018-1

MFAG Enerji - Nükleer Enerji - Yeni Nükleer Yakıt Türleri 1003-ENE-NKLR-2018-2

MFAG

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Grafen - Grafen ve Grafen

Benzeri İki Boyutlu Malzemeler

1003-BIT-GRFN-2018-1

SBAG Sağlık Bilimleri - Sağlık Hizmetleri - Biyoistatistik 1003-SAB-HZMT-2018-1

EEAG

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Kuantum Hesaplama - İleri

Araştırmalar

1003-BIT-KNTM-2018-1

SBAG

Sağlık Bilimleri - Temel ve Klinik Tıp Bilimleri -

Kardiyovasküler Hastalıklar

1003-SAB-TTIP-2018-1

EEAG

EEAG

Makine-İmalat - Robotik ve Mekatronik - Robot Tasarımı ve

Mimarisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri - E-Öğrenme Teknolojileri -

Yenilikçi İnteraktif Eğitim Teknolojileri

1003-MAK-ROME-2018-1

1003-BIT-EOGR-2018-1

46 47

SBAG

SBAG

Sağlık Bilimleri - Temel ve Klinik Tıp Bilimleri - Nadir

Hastalıklar

Sağlık Bilimleri - Klinik araştırmalar - Rejeneraktif Tıp

Alanında Klinik Araştırmalar

1003-SAB-TTIP-2018-2

1003-SAB-KLNK-2018-1


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Sorumlu Grup Teknoloji Alanı-Çağrı Programı- Çağrı Başlığı Çağrı Kodu

ULUSAL HİBE ÇAĞRILARI 2018

SBAG Sağlık Bilimleri - Aşı - Kanser Aşısı 1003-SAB-ASIT-2018-1

2232 TÜBİTAK Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı 6

Nisan

Mayıs

SBAG

Sağlık Bilimleri - İlaç Teknolojileri - Yenileyici Hücre Tedavi

Ürünleri

1003-SAB-ILAC-2018-1

Arştırma

Bursları*

2216 TÜBİTAK Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı 6

SBAG Sağlık Bilimleri - Tanıbilim(Diagnostics) - Yenilikçi Tanı Kitleri 1003-SAB-TANI-2018-1

2218 TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 6

2223-B TÜBİTAK Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği 30

SOBAG

SOBAG

Sosyal ve Beşeri Bilimler - Eğitim - Eğtimde Yenilikçi

Teknolojiler

Sosyal ve Beşeri Bilimler - Eğitim - Öğretmen Niteliğinin

Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi

1003-SBB-EGTM-2018-1

1003-SBB-EGTM-2018-2

Bilimsel

Etkinlik

Hibeleri*

2224-A TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı 30

2224-B

2224-B TÜBİTAK Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme

Programı 30

2223-C TÜBİTAK Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği 31

30

SOBAG

Sosyal ve Beşeri Bilimler - Ekonomik Büyüme - Enerjide Dsa

Bağımlılığının Azaltıması

1003-SBB-EKBY-2018-1

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

SOBAG

Sosyal ve Beşeri Bilimler - Ekonomik Büyüme - Beşeri

Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

1003-SBB-EKBY-2018-2

SOBAG

Sosyal ve Beşeri Bilimler - Kentleşme - Yaşam Çevreleri ve

Yerleşme İçi İlişkiler

1003-SBB-KENT-2018-1

SOBAG Sosyal ve Beşeri Bilimler - Aile - Boşanma 1003-SBB-AILE-2018-1

SOBAG Sosyal ve Beşeri Bilimler - Aile - Aile İçi Şiddet 1003-SBB-AILE-2018-2

SOBAG

Sosyal ve Beşeri Bilimler - Kültür - Kültürel Yapı, Kültürel

Değişim ve Kültürlerarası Etkileşim

1003-SBB-KLTR-2018-1

SOBAG

Sosyal ve Beşeri Bilimler - Tarih - Tarih Eğitiminin

İyileştirilmesi

1003-SBB-TARH-2018-1

TOVAG Gıda- Tarla Bitkileri - Yağ Bitkileri Çeşit Islahı Çalışmaları 1003-GDA-TRLA-2018-1

48 49


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

ULUSAL VE ULUSLARARASI SÜREKLİ AÇIK HİBE ÇAĞRILARI 2018

ULUSLARARASI HİBE ÇAĞRILARI 2018

1002 TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı Sürekli Açık

Nisan

Mayıs

Araştırma

Hibeleri*

3001 TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Sürekli Açık

2515

2221

İkli İşbirliği

TÜBİTAK 2515 - COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa

İşbirliği)

TÜBİTAK 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim

İnsanı Destekleme P.

TÜBİTAK 2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği

Programı

TÜBİTAK 2502 - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği

Programı

TÜBİTAK 2506 - Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi

(CSIR) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2507 - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği

Programı

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

UFUK2020

Bilimsel

Mükemmeliyet**

UFUK2020

Endüstriyel

Liderlik**

H2020-FETOPEN-2018-2020 ** 11

H2020-FETFLAG-2018-2020 ** 17

H2020-INNOSUP-2018-2020 12

H2020-ICT-2018-2020 17

H2020-DT-2018-2020 17

H2020-EIC-FTI-2018-2020 31

H2020-DT-ART-2018-2019-2020 4

H2020-MG-2018-2019-2020 4

TÜBİTAK 2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği

Program

Sürekli Açık

H2020-LC-GV-2018-2019-2020 4

1501

TÜBİTAK 2525 - Almanya Eğtim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile

İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2526 - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği

Programı

TÜBİTAK 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme

Programı

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

UFUK2020

Toplumsal

Sorunlara

Çözümler**

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 5

H2020-SC1-BHC-2018-2020 18

H2020-S2RJU-2018 24

1503 TÜBİTAK 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı Sürekli Açık

H2020-SC1-DTH-2018-2020 24

Sanayi ile

İşbirliği

Hibeleri**

1505 TÜBİTAK 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Sürekli Açık

1507 TÜBİTAK 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Sürekli Açık

1509

TÜBİTAK 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri

Destekleme Programı

Sürekli Açık

UFUK 2020

Toplum İle ve Toplum İçin

Bilim**

2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 24

2020-SWAFS-2018-2020 10

Araştırma

Bursları*

1602 TÜBİTAK 1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı Sürekli Açık

San-Tez

Avrupa

Moleküler

Biyoloji

Örgütü

(EMBO)

Araştırma

Bursları

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Tezleri (SAN-TEZ)

Programı

Uzun Süreli Burslar

Kısa Süreli Burslar

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Avrupa Moleküler Biyoloji

Örgütü (EMBO)

Araştırma Bursları*

ERS EMBO Burslar 1

Genç Araştırmacılar İçin 1

Kurulum Hibeleri 15

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz ilo@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz ilo@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

50 51


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SUCool Londra Girişim Kampı – Kasım 2017

SUCool’un 2017 – 2. Döngü’de desteklediği, uluslararası

pazarlara denemeye hazır 5 girişim, 26 Kasım-3 Aralık

arasında gerçekleşen SUCool Londra Girişim Kampı’na

katıldı.

Workinlot: Kullanıcıların girişimciliği deneyerek öğrenebilecekleri,

dijital, sosyal, oyunlaştırılmış bir hızlandırma platformu.

www.workinlot.com

Diğer tüm SUCool mezunları hakkında bilgi almak için

bit.ly/sucoolstartups linkini kullanabilirsiniz.

Kamp boyunca girişimciler 15’ten fazla toplantıda,

melek yatırımcılar, yatırım şirketleri, uluslararası girişim

hızlandırma merkezleri ve teknoloji şirketleri yöneticilerine

işlerini tanıtma fırsatı buldu.

Ayrıca, 30 Kasım’da düzenlenen SUCool Londra

Showcase’te yatırımcıların karşısında sahne aldı ve yerel

girişimcilik ekosistemi ile tanıştı.

SUCool'un 2018 Odağı Enerji ve Temiz Teknolojiler

Avrupa Birliği destekli InnoEnergy ile yaptığı işbirliği SUCool Girişim Hızlandırma Merkezi 2017 2. Dönem

neticesinde SUCool, 2018 yılındaki odaklarından biri Tamamlandı

Enerji ve Temiz Teknolojiler alanında çalışan girişimcilerin

Sabancı Üniversitesi’nin erken aşama teknoloji girişimlerini

uluslararası pazarlara açılmasını destekleyecek.

desteklediği SUCool (Start-up Company League) Girişim

Girişim hızlandırma faaliyetlerine ek olarak, SUCool Hızlandırma Merkezi’nin 2017 yılındaki 2. Hızlandırma

tarafından yürütülecek bir diğer program ise, 3 yıldır Avrupa Programı kapsamında 9 girişim ekibine 10 hafta süreyle

genelinde başarıyla uygulanan “PowerUp!” isimli uluslararası eğitimler verildi.

start-up yarışması olacak. Bu kapsamda, Türkiye genelinden

seçilecek 7 ileri aşama enerji start-up’ı, 5-6 Mayıs 2018’de

düzenlenecek iki tam günlük kampın ardından 10 Mayıs

2018 tarihinde gerçekleşecek ülke finalinde sahne alacak

ve en başarılı start-up, Haziran ayında Prag'da yapılacak

global finalde Türkiye’yi temsil edecek.

Global finalde start-up’lar 35.000 Euro nakit para ödülü

ve 150.000 Euro yatırım hakkı için sahne alacak. Sabancı

Üniversitesi SUCool tarafından yürütülen PowerUp! Türkiye

başvuruları 15 Nisan 2018 tarihine kadar devam ediyor.

Başvuru: http://powerup.innoenergy.com/

Eğitim sonrası, girişimciler, mentorluk,müşteri ve yatırımcı

tanıştırmaları ile programa devam etti.Girişim ekipleri

arasından seçilen 5 start-up Kasım ayı sonunda SUCool

Londra Girişim Kampı’na ücretsiz katıldı ve 21 Aralık akşamı

İstanbul Demo Day’de sahne aldı.

#SUCOOLStartups Istanbul Demo Day

2017-2. dönem girişimlerinden 6 start-up, 21 Aralık 2017'de

ImpactHub İstanbul’da düzenlenen #SUCOOLStartups

Demoday'de yatırımcılar ve meraklılar karşısında sahne aldı.

Sahne alan girişimler:

Bakkaldan: Tek tuşla mahalle bakkalınıza sipariş vermenizi

sağlayan mobil uygulama. www.bakkaldan.com

Expertneed: Butik danışmanlık firmaları ile ilgili danışmanlık

hizmetine ihtiyaç duyan potansiyel müşterilerin buluştukları

pazaryeri. www.expertneed.com

Luxury Insider: Gelişmiş kullanıcı analiz araçları sayesinde

lüks markalar ile doğru kullanıcıları eşleştirerek, kullanıcılara

eşsiz deneyimler sunan dijital medya ve ayrıcalık platformu.

www.luxuryinsider.co

Reminis: Zaman ve mekandan bağımsız olarak, başkaları

tarafından çekilmiş fotoğraflarınızı yüz tanıma teknolojisi

ile bulup size getiren uygulama. http://reminisapp.com

Spechy: Kurumsal işletmeler için chat, video araması,

mail, sosyal medya gibi farklı kanallardan yönetilen

müşteri ilişkilerini tek platformda birleştiren omni-channel

sistemler. https://www.spechy.com

SUCool Destekli 2 Girişim Daha TÜBİTAK Hibesi Almaya

Hak Kazandı

SUCool Hızlandırma Programı 2017 -1. dönemde

desteklenen ve SUCool Londra Kampı’na katılan

girişimlerden, yarı amatör sporcular için performans analiz

sistemleri geliştiren Woisports’un kurucusu Orhan Aktaş

ve kurumsal firmalara yönelik kullanıcı deneyimi analizi

tespiti ve mobil uygulama optimizasyon hizmetleri sunan

Uservision kurucusu Sabancı Üniversitesi MBA mezunu

Batukhan Taluy TÜBİTAK 1512 BİGG programı kapsamında

150.000 TL hibe almaya hak kazandı.

Daha önce, SUCool Hızlandırma Programı start-up'larından

AutoTrainBrain ve Kolay Restoran da TÜBİTAK BİGG

programı 2017 ilk çağrısı kapsamında 150'şer Bin TL hibe

desteği almaya hak kazanmıştı. Böylece SUCool bünyesinde

2017 yılında TÜBİTAK desteği alan startup sayısı 4'e

yükseldi.

Ekiplere başarılar dileriz!

SUCool’u sosyal medyada takip edin:

twitter.com/sucool

facebook.com/sabancisucool

instagram.com/sabancisucool

Detaylar için websitemiz;

sucool.sabanciuniv.edu

52 53


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Sabancı Üniversitesi

Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No:27

Tuzla, 34956 İstanbul

Tel: (0216) 483 9000

Fax: (0216) 483 9005

www.sabanciuniv.edu

rgp.sabanciuniv.edu

54 55

More magazines by this user