Views
8 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Hayal etmek, sezgilemek

Hayal etmek, sezgilemek 54 , hissetmek, tanımlamak, içine doğmak ve bu duyguları aktiviteye dönüştürmek sağ beyinde gerçekleşir. Bu düşünceler her kimsede farklı düzeylerde yaşam bulur. Örneğin, bir ressam, sanat değeri fazla olan bir reklam izlediğinde normal bir kişiden daha fazla etkilenir. Ancak normal bir kişinin sağ beyni de, o kişi farkında olsun ya da olmasın muhakkak reklama ilgi duyar ve hafızasına belli oranda kaydeder. Aynı durum müzik için de geçerlidir. Güzel bir müzik sanatsal ve duygusal bir çağrışım yaptığı için ister kişi müziğe duyarlı olsun isterse duyarsız olsun, sağ beyin tarafından müzik kaydedilir. Müziğe duyarsız olan kişi de bile etkileşim meydana gelir. Bu etkileşimin kişiye ürünü sattırabilecek bir etkisinin olup olmadığı her zaman tartışılmıştır. Tezin üçüncü ve dördüncü bölümlerinde bu etkileşim deneylerle ispat edilecektir. 55 Reklam yapıcıları stratejilerinde devamlı sağ beyine ulaşmaya çalışırlar, bunun sebebi ise uzun dönem hafızasının da sağ beyinde olmasıdır. Bazen yıllar önce duyulan reklam cıngılı akla geliverir. Aslında o cıngıl daima hafızada olmasına rağmen yeni ortaya çıkmıştır. Günlük hayatta her gün binlerce bilgi, resim, ses, hafızaya girmektedir, ama insan beyni bunları ancak gerektiği zaman hatırlamaktadır. Bu konuyla ilgili de birinci bölümde verilen örneğe benzer bir örnek verilebilir; “Evinizde kaç koltuk var?” sorusu sorulduğunda, hemen insanın beyninde odalar tek tek canlanır. Oysa ki daha önce yüzlerce kez odaların içleri görülmüş olmasına rağmen, koltuklarla ilgili soru sorulmadıkça hafızadaki saklı olan bu görüntüler hatırlanmaz. 56. 54 Carriere, a.g.e., s. 25 55 Sutherland, a.g.e., s. 52 56 Sutherland, a.g.e., s. 52

Bilimadamları ve araştırmacılar son dönemlerde elektroensefalogram* gibi aletlerle kısa dönem hafızalarının boyutlarını inceliyorlar. 57 Bu araştırmalardan sonuçlar alındıkça, insan beynine giren verilerin davranış boyutuna yansımaları daha da kolay anlaşılacak. C. BEYNİN İŞLEVSEL FONKSİYONLARI 1. Algılama Öğrenirken ve düşünürken kullanılan bilgi dış dünyadan insana nasıl geçer? Bu bilgiyi insan, duyum ve algı olmak üzere iki düzeyde alır. Duyum bir ışığın parlaklığı, bir ses tonunun perdesi, kahvenin sıcaklığı ya da iğne battığında duyulan acı gibi ilkel yaşantılar içerir. Duyumlar yaşantının hammaddeleridir; ancak yaşantı bir dizi duyumdan oluşmaz. Günlük yaşantıda duyumlar sürekli olarak yorumlama işlemine tabi tutulur. Tonlar dizisi melodi olarak, küp biçiminde büyük ve kırmızı bir cisim bir ev olarak, soğuk ve ıslak bir duyum ise yağmur olarak yorumlanır. Duyumları yorumlama, onları anlamlı hale getirme sürecine algı denir. Bu bölümde, bilgi birikimi açısından çok zengin bir bilimsel alan olan algının ancak en önemli noktaları üzerinde durulabilmiştir. İnsanlar dünyayı tüm duyu organları yoluyla algılarlar. Bu duyu organları göz, kulak, burun, ağız, ten (hissetme açısından)’dir. Dolayısıyla görsel algı, işitsel algı ve diğerleri gibi her duyuma ilişkin algılar vardır. 58 Ancak, reklamcılığın ilgi alanı açısından en büyük ağırlığı görsel algılar alır. . Ancak, reklamcılığın ilgi alanı açısından en büyük ağırlığı görsel algılar alır. 57 Maddock & Fulton, a.g.e., s. 17 *Electroensefalogram: (electroencephalogram: EEG) Beyindeki elektriksel dalgalanmalar (beyin dalgaları) Genellikle kafatası yüzeyine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla ölçülür. 58 Sirel Karakaş, Psikolojiye Giriş: Algı, Hacettepe Üniv. Psikoloji Bölümü Yayınları, Ankara, 1991, s. 264