Views
8 months ago

reklamc__305_l__305_ktez

Ancak 1980’li

Ancak 1980’li yılların başlarında bilinçaltına yönelik mesajların Kanada’da gerçekten etkili olduğuna ilişkin bilimsel veriler bulunmadığı için bu yasak kaldırıldı. O günden bu yana da Kanada’da gizli mesajlı reklam yapmak serbest bırakıldı. 142 Türkiye’de de bugüne kadar bilinçaltına yönelik mesajlı reklamlar hiç gündeme gelmediği için bu konuda resmi bir engelleme yoktur. . 142 Romtin, a.g.e., s. 24

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DUYGU VE GÜDÜLERE YÖNELİK REKLAM HAZIRLAMA İnsan – bir reklamcı açısından tüketici – beyninin yapısal bölümleri ve işlevleri gerek ikinci gerekse üçüncübölümlerde gördükleri işlevler açısından ayrıntılarıyla incelendi. Tezin dördüncü bölümünde ise, beynin duygu ve güdülerini harekete geçiren görsel ve işitsel araçlar incelenecek. Bu araçların nasıl kullanıldıklarının teknik yöntemleri üçüncü bölümde anlatıldığı için bu bölümde sadece güdüleri harekete geçirmeye yönelik işlevleri incelenerek tezin sonucuna ulaşılacak. A. GÜDÜLERİ HAREKETE GEÇİREN ARAÇLAR 1. Renkler a. Geçerliliği “Renk, insan gözünün görebildiği ışık tayfının belirli elektromanyetik dalga boyudur. Çevremizdeki nesnelere yeni bir boyut kazandıran renk, aslında ışıktır. Nesnenin üzerine düşen ışığın bir bölümü nesne tarafından emilir. Yansıyan ışık olarak, gözümüze gelen ışıklar ise renktir. 143 İnsan gözünün gördüğü çeşitli renkler aslında 3 ana rengin versiyonlarıdır. Kırmızı, mavi ve sarı. Diğer tüm renkler bu üçrengin birleşmelerinden oluşur. Renklerin oluşmasında aynı zamanda ışık, gölge, tonlama, parlaklık da önemli rol oynar. . 143 İsrafil Kuralay, Görüntünün Dili, İstanbul Ünv. Sosyal Bilimler Enst., Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, İstanbul, 1997, s. 73