Views
7 months ago

Yapı işlerinde yüksekte çalışmalarda isg uygulama rehberi

2.1. YÜKSEKTE ÇALIŞMA

2.1. YÜKSEKTE ÇALIŞMA PLANI Yüksekte çalışmalarla ilgili olarak Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde “yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır” hükmü yer almaktadır. Yüksekte çalışma planı [5]; İşyerindeki bütün yüksekten düşme risklerini kapsamalı, Yüksekten düşmelerin önlenmesi için sorumlular ve sorumlulukları açıkça ortaya koymalı, Yüksekten düşme risklerinin ortadan kaldırılması için sistematik yaklaşımlar sunmalı, Yüksekte çalışma içeren işler başlamadan önce düşme önleyici ve koruyucu önlemler ile çalışma yöntemlerini sağlamalı, Düşme önleme ve yüksekte çalışma güvenliği için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesini sağlamalıdır. Yüksekte çalışma planı alana özel ve yüksekten düşme risklerinin ortadan kaldırılması ya da azaltılması amacıyla hazırlanmış dokümanı ifade etmektedir. Yüksekte çalışma planı yetkin bir kişi tarafından hazırlanıp bir yönetici tarafından onaylanarak uygulamaya konulmalı ve planın sürekli olarak uygulamasının kontrolü ve denetiminin sağlanması için gerekli hükümler belirlenmelidir. Yüksekte çalışma planı, uygunluğunun ve etkinliğinin devamının sağlanması için periyodik olarak izlenmeli ve işyerinde sürekli kullanıma uygun biçimde saklanmalıdır. Yüksekte Çalışma Planı Genel İçeriği; Düşme Önleme Politikası Sorumluluklar Risk Yönetimi Kontrol Önlemleri Güvenli Çalışma Yöntemleri Talimatlar Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı 9

Denetim ve Bakım Eğitim Kaza Araştırmaları Acil Durum Müdahalesi başlıklarını içerebilir [5]. 2.2. KONTROL HİYERARŞİSİ Yürütülecek çalışmalar sırasında oluşabilecek risklere karşı en uygun korunma yöntemlerinin seçilmesinde Şekil 2.2. de gösterilen kontrol önlemleri hiyerarşisi dikkate alınmalıdır [6]. Yok Etme •Tehlikenin ya da tehlikeli çalışma ortamının işyerinden tamamen kaldırılması Azami etkinlik Yerine Koyma •Tehlikeli olanın tehlikesiz ya da daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi Mühendislik Önlemleri •Çalışanların tehlikelerden izole edilmesi İdari Önlemler •Tehlikelerin kaldırılması ya da azaltılması için prosedürlerin ve talimatların belirlenmesi, eğitimlerin verilmesi, bilgilendirme yapılması Kişisel Koruyucu Donanım •Çalışanların yüksekten düşmelere karşı kişisel koruyucu donanımlar ile korunması Asgari etkinlik Şekil 2.2. Kontrol önlemleri hiyerarşisi [6] Yüksekte güvenli çalışmanın sürdürülmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: Öncelikli olarak yüksekte çalışma ve düşmeye karşı alınacak tedbirlerin uygulanması ile ilgili çalışma sahasında yer alan tüm taraf ve kişilerin sorumlulukları net bir şekilde belirtilmelidir. 10

Sistem LPG-LNG Kapsamlı Rehber - İpragaz
Praesideo sesli tahliye Uygulama Notu: Alışveriş Merkezleri
Zor Çocuk ve Gençler: Rehber Öğretmenler için ... - Kültegin Ögel
Öğrenciler İçin ÖYS Rehberi - Uzaktan Eğitim Uygulama ve ...
Gönüllü Programları Uygulama Rehberi - REC Türkiye
Uygulama Rehberi (III. Etap) - Solar Bazaar
el sanatları teknolojisi elde antep işi - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
04.07.2012 uygulama rehberi 1[1]
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulama Rehberi
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği ... - İzoder
1. Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi - Sağlıkta Kalite ve ...
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, ülkemizde de yoğun kullanım ...
Uygulama Rehberi (III. Etap) - tc kayseri valiliği il gıda tarım ve ...
güzel sanatlar eğitimi bölümü resim- iş eğitimi anabilim dalı ...
Başvuru Rehberi için Tıklayınız... - Türk Eczacıları Birliği
Uygun uygulama alanları - Nord
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
yangın alarm sıstemlerı tasarım ve uygulama esasları - emo
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
öğrenme faaliyeti–1 - Megep - Milli Eğitim Bakanlığı
14 Makinede Antep İşine Hazırlık - Hayat Boyu Öğrenme Genel ...
GRAFİK VE FOTOĞRAF STRÜKTÜR - Megep
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
İndikatör Yönetimi - Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve ...
Hayvan Korumasına Dair Uygulama yönetmeliği