Prizma Sayı:1

lgbtikolektifi

PRİZMA, "Ak dalgayı biz kırarız!" diyerek bir araya gelen üniversiteli lubunların ve heteronormativite karşıtlarının çıkardığı bir fanzindir.

Sağlık

Tükürükle,gözyaşıyla,terle,aksırıkla,öksürükle,idrarla,dışkıyla,deriyedokunmakla,sarılmakla,okşamakla,

öpüşmekle,aynıtabaktanyemekyemekle,aynıbardaktansuiçmekle,aynıodadabulunmakla,aynıokulda

okumakla,yanyanadurmakla,konuşmakla,tokalaşmakla,aynıtuvalekulanmakla,aynıyüzmehavuzunu,

denizi,saunayı,hamamıkulanmaklayadasivrisinek,kedi,köpekgibicanlılararacılığıylaHIVbulaşmaz.Herne

kadartariheBerlinliHastaolarakgeçenTimothyBrownadlıbirkişidefonksiyonelolaraktedaviedilebilmişolsa

da,insanvücudubirdefaHIVileenfekteolmuşsaarkbuvirüsünkesinbirşekildeyokedilmesiyadavücuan

almasışimdilikmümkündeğildir.FakatvirüsünçoğalmasınıönleyenbazıilaçlargelişrilmişrveböyleceAIDS

kontrolalndatutulabilmektedir.Eğerkorunmasızcinselilişkideneyiminizolmuşsa;sizeHIV’liorgan,doku

veyasperm nakliolmuşolmaihmalivarsa;vücudunuzakontroledilmemişkanvekanürünüalmışsanız;HIV

ileenfekteolmuşbirkişinincinselorganındaki(vajinayadapenis)kanamalar,vücutsıvılarıyadareglkanı,sizin

penisinize,vajinanızayadaağzınızatemasetmişseveyabunlarınbulaşğıbireşyayaralıbirdokunuzatemas

etmişse;dahaöncedenkulanılmışvedezenfekteedilmemişmakas,jilet,şırınga,enjektör,iğne,cerahialetler,

dişhekimliğialetleri,dövmealetleri,akupunkturiğnelerigibikesicivedelicialetlerikulanmışsanız;yüksek

ateş,lenfbezlerindebüyüme,boğazda

ilhaplanma,genelikleyüzvegövdede

döküntü,ağız,yemekborusuvegenital

organlardayaralar,kas,eklem vebaş

ağrısı,ishal,halsizlik,öksürük,nefes

darlığı,kilokaybı,bulanvekusma,

tekrarlayanrsatçıenfeksiyonlargibi

belirlerinizinbirkaçıbirdenvarsa;

risklidavranışınızdanenaz3ay

sonra(HIVankorlarınınELISA

yöntemiyleölçülebilecekdüzeye

ulaşmasıiçin,penceredönemi

olarakdabilinen3aylıkbirsürenin

geçmesineihyaçvardır)kesintanı

içinilgilibirsağlıkkuruluşuna

[İstanbuliçinŞişliBelediyesiSağlık

İşleriMüdürlüğüileBeşiktaş

Belediyesi’ninSağlıklıYaşam Merkezi’ndekiGönülüTestveDanışmanlıkMerkezlerinde;AnkaraiçinÇankaya

BelediyesiHalkSağlığıMerkezi’ndeveİzmiriçinEgeÜniversitesiHIV/AIDSAraşrmaveUygulamaMerkezi’nde

ücretsizveanonim olarak;ayrıcaüniversiteiçindekisağlıkmerkezlerinin(ÖrneğinODTÜMediko)mikrobiyoloji

laboratuvarlarında,devlethastanelerindeveözellaboratuvarlarda(Nişantaşı,Haseki,Kadıköy)yaprılabilir]

an-HIV(yadadiğeradıylaELISA)tesyaprmalısınız.Tabidoktorunuzarisklidurum hakkındabilgiverip,kan

yoluylayadacinselyolabulaşandiğerhastalıktestlerinideyaprmakistediğinizisöylemenizdefaydavar.HIV

dışortamda,sperm yadavajinasalgısınıniçindebirkaçsaae,kuruortamdayarım saaeölür.60°C’deyarım

saae,kaynarsudabirkaçdakikada,çamaşırsuyunda10dkiçindeölür.Suvesabunla15saniyedederiden

uzaklaşrılabilir.Partnerinizinbiyolojikkadınveyaerkekolmasınabakmaksızın;vajinal,oralyadaanal,bütün

cinselilişkilerdemutlakabirkoruyucu(kondom/prezervaf)kulanın.ŞayetolurdaELISAtessonucundaHIV

pozifolduğunuzuöğrenirseniz,ümitsizliğekapılmayın.ELISA’nınküçükdeolsayalancıpozifçıkmaolasılığına

karşınWesternBlottesdenendoğrulamatesdeyaprmalısınız.Sonucuntekrarpozifçıkmasıdurumunda,

şoşokagirmemeli,PozifYaşam DerneğiveAIDSSavaşım Derneği’ninsizinyanınızdaolacağınıbilmeli,gerekirse

psikolojikdestekalmalı,SağlıkBakanlığıYüksekAIDSKurulu’natelefonaçarakisim belirtmedenkodlubirşekilde

kayıtbildirimindebulunmalı,kesinliklebirdahakimseyevehiçbiryerekanvermemenizgerekğininbilincinde

olmalıvebaşkalarınabulaşrmamakiçincinselilişkisırasındadaimakondom kulanmalısınız.Unutmayın,HIV

ölümcüldeğildir.İlaçlarsayesindeyaşamınızıarkkısaltmaz,cinselyaşamınızıengelemez,dışarıdanbakılarak

anlaşılmazsınız.AilenizeyadaherhangibirkişiyeHIVileyaşadığınızısöylemekzorundadeğilsiniz,sosyalortamda

bulaşmaz,tedavinizdevlettarandangenelsağlıksigortasıkapsamındaücretsizkarşılanır,günlükyaşamınıza

devam edervetedavigördüğünüziçinAIDSaşamasınaulaşmazsınız,korkmayın.

11

Similar magazines