Flekssit

flekssit

Message of President

Başkanın Mesajı

To be sensitive to human health and environment

To follow the world standards with

superior technology in production. To keep

the development of our employees at every

stage and level. To invest in qualifi ed human

resources. To produce products beyond customer

needs in time and to bring customer

satisfaction to the highest level. By constantly

improving ourselves to keep our productivity

in the international competitiveness level.

Without sacrifi cing quality, customer focused

always with novelties and customized

solutions always to be there...

Conscious of our social responsibility with

the promise of “quality” that we give to

our customers, team work with aesthetic

and functional designs and offering

customized solutions to be well known

company in international market with advanced

service network, contributing to increasing

the competition power of our country.

Keeping the functionality forground regarding

to our customers changing needs(-

demands), in world standard, human and

environment friendly products developing,

with a sustainable growth keep customer

satisfaction constant is our important target.

İnsan sağlığına ve çevreye karşı duyarlı olmak.

Üstün teknoloji ile üretimde dünya

standartlarını takip etmek. Her aşamada ve

düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda

tutmak ve nitelikli insan kaynağına yatırım

yapmak. Müşterilere, ihtiyaçların ötesinde

ürünleri zamanında üretmek ve müşteri

memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.

Kendimizi sürekli iyileştirerek, tüm süreçlerimizdeki

verimliliği uluslararası rekabet edebilecek

seviyede tutmak.

Kaliteden ödün vermeden, müşteri odaklı

yenilikler ve kişiye özel çözümlerle daima

var olmaktır...

Toplumsal sorumluluğumuzun bilincinde

müşterilerimize verdiğimiz “kalite” sözü ile,

estetik ve fonksiyonel tasarımlarla takım çalışmasına

ve kişiye özel çözümler sunarak,

gelişmiş hizmet ağı ile uluslararası

pazarda akla gelen ilk fi rma olmak ve

dünya pazarında ülkemizin rekabet gücünün

artırmasına katkı sağlamak.

Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına göre

işlevselliği ön plana çıkaran, dünya

standartlarında, insan ve çevre dostu

ürünler geliştirerek, sürdürülebilir bir

büyüme ile müşteri memnuniyetini sürekli

kılmak en önemli hedefi mizdir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yunus Kızılöz


About Us

Hakkımızda

Flekssit Group serves in the field of modular

office furniture and systems from 1980

to the day. With its stable performance, integrated

production approach and investment-oriented

approaches it is one of the

leading companies in the sector since first

day it was established.

Flekssit group continues its activities successfully

in the world market and proceed

to contribute to the economy of the country

with companies producing in different fields

of activity. With a experience staff of

more than 500,it has a daily production capacity

in 98,000 m2 of area of 1,700 units,

office chairs, wood, metal furniture and

office systems. In the group, metal, plastic

components and semi-finished products

such as foam are also produced.

In order to achieve continuously of customer

satisfaction, ergonomics, design,

quality price ratio and ecology are keeping

front of the products. Flekssit Group

companies are preferred as a brand that is

environment friendly, fulfill to international

quality standards, has been adopted as a

brand in 5 continental and nationwide by a

various reference network.

Flekssit Grup, 1980 yılından günümüze

modüler ofis mobilyaları ve sistemleri

alanında hizmet vermektedir. Kurulduğu

günden bugüne istikrarlı performansı,

entegre üretim anlayışı ve yatırım odaklı

yaklaşımları ile sektörün önde gelen

kuruluşlarındandır.

Dünya pazarında, faaliyetlerini başarı

ile sürdüren Flekssit Grup, farklı faaliyet

alanlarında üretim yapan şirketleri ile ülke

ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir.

500’ü aşkın uzman kadrosu ile

98.000 m² alanda, ofis koltukları, ahşap,

metal mobilyalar ve ofis sistemleri olmak

üzere günlük 1700 adet üretim kapasitesine

sahiptir. Grup bünyesinde metal,

plastikten oluşan kompenantlar ve sünger

gibi yarı mamüller de üretilmektedir.

Müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamak

amacıyla, ürünlerde ergonomi, tasarım,

kalite-fiyat oranı ve ekoloji kavramlarını

ön planda tutmaktadır. Flekssit Grup

şirketlerine ait, çevre dostu, uluslararası

kalite standartlarına uygun ürünler, zengin

referans ağı ile 5 kıtada ve yurt genelinde

benimsenmiş bir marka olarak tercih

edilmektedir.


Ware Houses

Depolar

Plastic Injection Facilities

Plastik Enjeksiyon Tesisleri

Management & Coordination

Yönetim & Koordinasyon

Test Center

Test Merkezi

Seating Production

Facilities

Koltuk Üretim

Tesisleri

R&D

Ar/Ge


Metal Production Facilities

Metal Üretim Tesisleri

Wood Production Facilities

Ahşap Üretim Tesisleri

Showroom


Why

Flekssit?

“ Niçin Flekssit ? ”


We are following the trends

Make permanent our local and international

efficiency, we are bringing out products desired

and demanded by others.

Gelişmelerin takibindeyiz

Yerel ve ulusal pazardaki etkinliğimizi kalıcı

kılacak, başkaları tarafından arzulanan ve talep

edilen ürünler ortaya çıkarıyoruz.

We produce quick solutions

Our after sales team which has high knowledge

and experience produce quick and practical

solutions for every customer.

Hızlı çözümler üretiriz

Bilgi ve tecrübesi yüksek satış sonrası ekibimiz

her müşterimiz için hızlı ve pratik çözümler

üretir.

We always try for the best

Our quality understanding is whatever the

conditions, it is to provide best products and

service to our customers.

Hep en iyisi için çabalarız

Kalite anlayışımız şartlar ne olursa olsun

müşterilerimize en iyi ürünü ve hizmeti

sağlamaktır.

We are the leading of business

Flekssit is one of the leader of industry with its

innovative production and service.

İşin öncülerindeniz

Flekssit, yenilikçi üretim ve hizmet anlayışı ile

sektörün öncülerinden biri halindedir.

We design with passion

To add value to living spaces, with the most

passionate we reflect modern designs of feelings.

Tutkuyla tasarlarız

Yaşam alanlarına değer katacak, en tutkulu

hislerin yansımasıyla modern tasarımlar

gerçekleştiriyoruz.


İyi çalışmalar

Have a nice business

Avoir une belle affaire

Gute Arbeit


Bu katalogda ki ürünler ve yarı mamüller

kendi fabrikalarımızda, uluslararası kalitede, ileri teknoloji ile üretilmektedir.

In this catalogue, the products and semi-finished products are

manufactured in our own factories with international quality and advanced technology.


Working Series / Çalışma Serisi

Executive Groups

Working Groups

Meeting & Conference & Folding Table

Resepsiyonlar

Division Panels

Storage Systems

14-63

64-197

198-229

230-237

238-251

252-273

Yönetici Grupları

Çalışma Grupları

Toplantı & Konferans & Katlanır Masalar

Receptions

Bölme Paneller

Depolama Sistemleri

Sofa Series / Koltuk Serisi

Executive Groups

Operational Groups

Armchairs & Chairs & Coffee Tables

Lobby & Waiting Groups

Seating Groups

Metal Group

274-301

302-317

318-333

334-367

368-389

390-397

Yönetici Grupları

Operasyonel Gruplar

Koltuklar & Sandalyeler & Sehpalar

Lobi & Bekleme Grupları

Oturma Grupları

Metal Grubu


Executive Groups

Yönetici Grupları

GALA

MAKLORA

DELLA VITA

EPSILON

ANATOLIA


016

The lines that inspire the world ...

“ Dünyaya ilham veren çizgiler ”...


017

Hexagram(hexagram), also known as a six-pointed star formed by two overlapping triangles.

Traditionally, the structure is explained in two main ways. The province is the corner female component

of the upper part and is symbolized as “water”. The other is the corner of the lower part and the authoritarian

element. This is depicted as “fire”. Here, water and fire are interpreted as a combination of mysterious harmonious

duality. In its cosmological interpretation, it is thought of as a symbol that brings together the four

elements together with the “air” and “earth” symbols that face the fire and water duality.

Nowadays symbols have universal meanings and these symbols have been able to reach the present

day for many years throughout human history.

The new collection of Flekssit GALA is formed in the light of these symbols.

Heksagram; üst üste gelmiş iki üçgenle oluşturulmuş altı köşeli yıldız olarak bilinir.

Geleneksel olarak yapısı iki ana anlatımla açıklanmaktadır. İlki üst kısma ait köşe dişi unsurdur ve “su”

olarak simgelenir. Diğeri de alt kısma ait köşedir ve erkil unsurdur. Bu da “ateş” olarak tasvir edilir. Burada

sunular su ve ateş, birlikte gizemli, uyumlu bir düalite düzenini gösteren kombinezon olarak yorumlanmıştır.

Kozmolojik yorumunda ise ateş ve su düalitesinin karşısında yer alan “hava” ve “toprak” sembolleriyle

birlikte dört elementi bir araya getiren sembol olarak düşünülmüştür.

Günümüzde yer alan bazı semboller, evrensel anlamlar taşımakla birlikte bu semboller insanlık tarihi

boyunca çok uzun yıllardan beri günümüze ulaşmayı başarmışlardır.

Flekssit’in yeni koleksiyonu GALA bu simgelerin ışığında şekillenmiştir.

GALA


018

GALA


019

Enjoy nature of wood in your office. You can create dynamic, creative places with GALA.

Ahşabın doğallığını ofisinizde yaşayın. GALA ile dinamik yaratıcı işlevsel ortamlar oluşturabilirsiniz.


020


GALA

021


022


GALA

023


024


GALA

025


026

GALA

GALA is bring nature, functionality to your offices.

GALA doğallığı, estetiği ve fonksiyonelliği ile odalarınıza karakteristik bir hava katar.


027


028

GALA


029

GALA, designed to provide managers needs.

GALA, yöneticilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.


030


031

GALA


The lines that inspire the world ...

“ Dünyaya ilham veren çizgiler ”...


Past of the meander motif, which name is Maiandors and has this name from the change of direction

of the Great Menderes river making sharp turns,goes back to the Neolithic period. However, this motif,

whose original identity was found in Greek art, was used extensively throughout the Iron period.. This motif

was completed during the period of Geometric Style of Greek art.

Water is the symbol of rebirth, bodily and spiritual renewal, the continuity of life, abundance,nobility,

wisdom, purity and virtue. Water, which assumes the most important element of human life, also takes his

place in art.

MAKLORA, is on of the important example for water, which turned to art...

Adını Maiandros (Büyük Menderes) lrmağı’nın keskin dönüşler yaparak yön değiştirişinden alan

meander motifinin geçmişi neolitik çağlara kadar gerilere gitmektedir. Ancak asıl kimliğini Yunan sanatında

bulmuş olan bu motif, özellikle Demir Çağı boyunca yoğun olarak kullanılmıştır. Bu motif gelişimini

Yunan sanatının Geometrik Stil evresinde tamamlamıştır.

Su, yeniden doğuşun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, yaşamın sürekliliğinin, bereket, soyluluk,

bilgelik, saflık ve erdemin sembolüdür. İnsan hayatının en önemli unsuru rolünü üstlenen su haliyle

sanatta da yerini bir şekilde almıştır.

Suyun sanatta ki yansımasına en önemli örneklerden birisidir; MAKLORA...

MAKLORA


034

MAKLORA

Reflect your power...

Designed to increase your life quality with its elegance.


Duruşu ile gücünüzü yansıtır...

Yönetici odalarında doğallığı, şıklığı ve estetiği ile yaşam kalitenizi arttırmak için tasarlandı.

035


036

MAKLORA


037


038

MAKLORA


039


040


041

MAKLORA


The lines that inspire the world ...

“ Dünyaya ilham veren çizgiler ”...


The orijin of the life-tree word,which dating back to prehistoric times is a symbol found in dating

back to foremost Asian shamanist traditions beside many traditions. In many cultures it is possible to

see with different names. The Tree of Life is a mythological tree symbolizing universal viality. This tree

has been designed and used in many beliefs from the most primitive to the most advanced.

DELLA VITA, which we modernized from the inspirational lines of the Tree of Life,we bring this

cultural concentration together with the natural wood warmth.

Yaşam ağacı kavramının kökeni tarih-öncesi devirlere kadar uzanan, başta Asya şamanist

gelenekleri olmak üzere, pek çok gelenekte rastlanan bir semboldür. Bir çok kültürde karşımıza

çıkmakla beraber hemen her kültürde farklı adlarla anılmaktadır. Hayat Ağacı, evrensel canlılığı

simgeleyen mitolojik bir ağaçtır. Bu ağaç, en ilkelinden en gelişmişine kadar bir çok inançta tasarımlanmış

ve kullanılmıştır.

Bizde; Yaşam Ağacı’nın ilham veren çizgilerinden yola çıkarak modernize ettiğimiz, DELLA

VITA ile; bu kültürel yoğunluğu doğal ahşabın sıcaklığıyla bir araya getiriyoruz.

DELLA VITA


044

DELLA

VITA


045

Designed inspired by naturalism and purity.

The combination of metal and wood gives ‘’life’’ to the executive rooms.

Doğallıktan ve saflıktan ilham alınarak tasarlanmıştır.

Metal ile ahşabın birleşmesiyle yönetici odalarına ‘’hayat’’ verir.


046

DELLA

VITA


047


048

DELLA VITA


049


050

EPSILON


051

EPSILON, expresses a creative and dynamic desing idea in different executive rooms.

EPSILON, farklı yönetici odalarında yaratıcı ve dinamik bir tasarım fikrini ifade eder.


052


EPSILON

053


054


055

EPSILON


The lines that inspire the world ...

“ Dünyaya ilham veren çizgiler ”...


e grateful for

şükretmek

pity

merhamet

kindliness

şefkat

generosity

cömertlik

forbear

sabretmek

loyalty

sadakat

keeping secret

sır tutmak

accuracy

doğruluk

The eight-pointed star, one of the basic fi gures of Seljuk culture and art, is said to be a symbol of paradise

in the ancient civilizations in the Middle East and in the number sciences that are widely used in the Islamic

world.

It is also stated in the religious sources that Islam is based on eight principle, they call it eight paradise

doors , and eight-pointed star symbolizes eight paradises.

Eight principles;pity, kindliness, forbear, accuracy, keeping secret, loyalty, generosity and be grateful for.

ANATOLIA will carry your past symbols to your offi ce.

Selçuklu kültür ve sanatının temel fi gürlerinden bir olan sekiz köşeli yıldızın Ortadoğu’da bulunan eski

medeniyetlerde ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanıldığı sayı biliminde sekizin cenneti anlatan bir

sembol olduğu belirtiliyor.

Ayrıca dini kaynaklarda İslamiyet’in sekiz esasa dayalı olduğu, bunlara sekiz cennet kapısı dendiği,

sekiz köşeli yıldızın da sekiz cenneti simgelediği belirtiliyor. Sekiz ilke; merhamet, şefkat, sabretmek, doğruluk,

sır tutmak, sadakat, cömertlik ve şükretmektir.

ANATOLIA; geçmişin simgelerini ofi sinize taşır.

ANATOLIA


058

ANATOLIA

Offices full of power and energy icons...

Traditional motifs are a different and functional desing that combines the concept of modern office.

Güç ve enerji dolu ofisleri simgeler...

Geleneksel motifleri, modern ofis kavramı ile buluşturan farklı ve işlevsel bir tasarımdır.


059


060

ANATOLIA


061


062

ANATOLIA


063


Working Groups

Çalışma Grupları


CROSS

INOX

SHIMMER

DELTA

ERGUVAN

OPTIMAL

NOVA


I TOSS

URAS

TEKNO

VERTU

FERRO

IRON

WONT


068

CROSS

Perfect combination of aluminum and wood...

CROSS, the right collection to create work areas with it’s simplicity.

Alüminyum ile ahşabın mükemmel birleşimi...

CROSS, sadeliği ile çalışma alanları oluşturmak için doğru koleksiyon.


069


070

CROSS

73cm-78cm

height ad justable foot mechanism

yüksekliği ayarlanabilir ayak mekanizması


071

Assembling the feet and the tables in many versions,

creating a different and special working system

is the fact of the individual of this collection.

It is designed to produce more solutions in your

office.

Bu koleksiyonun özgünlüğü, ayakların ve tablanın

farklı ve özel bir çalışma sistemi oluşturarak,

bir çok versiyonda birleştirilmesi, gerçeğinden

oluşmaktadır.

Ofisinizde daha fazla çözüm üretmek için tasarlanmıştır.

CROSS


072

73cm-78cm


073

CROSS


074


CROSS

075


076

CROSS

Technical Specification

Teknik Özellikler


077

MCR 90 1740

Masif Tabla / Solid Table

L: 160

L: 180

L: 200

SCR 90 1600

SCR 90 1800

SCR 90 2000

Masa / Desk

L: 160

L: 180

L: 200

SCR 31 1600 - Sol / Left

SCR 31 1800 - Sol / Left

SCR 31 2000 - Sol / Left

SCR 30 1600 - Sağ / Right

SCR 30 1800 - Sağ / Right

SCR 30 2000 - Sağ / Right

L Masa / L Desk

L: 200

SCR 31 M200 - Sol / Left

SCR 30 M200 - Sağ / Right

L: 220

SCR 31 M220 - Sol / Left

SCR 30 M220 - Sağ / Right

L: 240

SCR 31 M240 - Sol / Left

SCR 30 M240 - Sağ / Right

Konsollu Masa / Desk With Console

SCR 60 M120 SCR 50 0500

Kesonlu 2 Ayaklı Etajer / With Pedestal and Two Leg Etagere

Sehpa / Coffee Table

SCR 16 1600

Kare Masa / Square Table

SCR 10 2000

SCR 90 T128

Toplantı Masası / Meeting Desk

Toplantı Masası Modülü / Meeting Desk Module


078

INOX is a collection that determinative and combines

functionality and design.with their purity of the form.

It reflects the user’s office style with their compatible

and rounded, as well as ergonomic and functional

structure.

INOX, formun saflığının net, belirleyici olduğu ve işlevsellik

ile tasarımı birleştiren bir koleksiyondur.

Uyumlu ve yuvarlak hatlarının yanı sıra, ergonomik

ve fonksiyonel yapısı ile, kullanıcısının ofis tarzını

yansıtır.


INOX

079


080


INOX

081


082

INOX HIGHGLOSS AÇILI AYAKLI / INOX HIGH GLOSS ANGLED LEG

LIN 90 A180

LIN 90 A200

L: 180

L: 200

Masa / Desk

LIN 57 A090

Etajer / Etagere

LIN 57 A057

LIN 90 A057

L: 57

L: 90

Sehpa / Coffee Table

INOX HIGHGLOSS

LIN 90 1602 - Sol / Left

LIN 90 1802 - Sol / Left

LIN 90 2002 - Sol / Left

LIN 90 1601 - Sağ / Right

LIN 90 1801 - Sağ / Right

LIN 90 2001 - Sağ / Right

L: 160

L: 180

L: 200

Tek Ayaklı Masa / Single Leg Desk

LIN 10 181A - Sol / Left

LIN 11 211A - Sol / Left

LIN 10 180A - Sağ / Right

LIN 11 210A - Sağ / Right

L: 180 W: 100

L: 210 W: 110

Tek Ayaklı Masa / Single Leg Desk

LIN 57 0901

LIN 57 1401

L: 90

L: 140

Tek Ayaklı Etajer / Single Leg Etagere

LIN 57 0057

LIN 90 0057

L: 57

L: 90

Sehpa / Coffee Table

200

LIN 12 2000 LIN 12 1200

120

72,5

72,5

Toplantı Masası / Meetign Desk

Toplantı Masası / Meetign Desk


INOX KRISTAL AÇILI AYAKLI / INOX CRYSTAL ANGLED LEG

083

L: 180

L: 200

CIN 90 A180

CIN 90 A200

Masa / Desk

CIN 57 A090

Etajer / Etagere

L: 57

L: 90

CIN 57 A057

CIN 90 A057

Sehpa / Coffee Table

INOX KRISTAL / INOX CRYSTAL

L: 160

CIN 90 1611 - Sol / Left

CIN 90 1601- Sağ / Right

L: 180

CIN 90 1811 - Sol / Left

CIN 90 1801- Sağ / Right

L: 200

CIN 90 2011 - Sol / Left

CIN 90 2001- Sağ / Right

Tek Ayaklı Masa / Single Leg Desk

L: 90

L: 140

CIN 57 0901

CIN 57 1401

Tek Ayaklı Etajer / Single Leg Etagere

L: 57

L: 90

CIN 57 0057

CIN 90 0057

Sehpa / Coffee Table

120

CIN 12 1200

72

Toplantı Masası / Meeting Desk


084

INOX KESON MODÜLLERİ / INOX PEDESTAL MODULES

INK 55 0430

Sabit Keson / Fixed Pedestal

INK 55 0433

55

55

Hareketli Keson / Mobile Pedestal

INK 55 4302

2 Çekmeceli Askı Keson / Pedestal With Two Drawers

INK 55 0840

2’li Kartoteks / Double Card Index

INK 55 084K

Kapaklı Dolap / Cabinet With Cover

INK 55 084C - Sağ / Right

INK 55 085C - Sol / Left

Dolaplı Keson / Pedestal With Cabinet

INK 80 0850 - Sağ / Right

INK 80 0860 - Sol / Left

80’lik Dolaplı Keson / 80’ Pedestal With Cabinet

INK 80 0430

80’lik Masa Altı Keson / 80’ Desk Bottom Pedestal


INOX KİTAPLIKLAR / INOX BOOKCASES

085

IND 18 0800

80’lik Kitaplık / 80’ Bookcase

IND 18 080A

80’lik Kitaplık / 80’ Bookcase

IND 18 1200

120’lik Kitaplık / 120’ Bookcase

IND 18 120A

120’lik Kitaplık / 120’ Bookcase

IND 18 1600

160’lık Kitaplık / 160’ Bookcase

IND 18 160A

160’lık Kitaplık / 160’ Bookcase


086

SHIMMER is a new collection of Flekssit dedicated to an elegant and rational office environment

that reflects the content and atmosphere of contemporary life.

SHIMMER


SHIMMER, çağdaş yaşamın içeriğini ve atmosferini yansıtan, zarif ve rasyonel bir ofis

ortamına adanmış; yeni Flekssit koleksiyonudur.

087


088

SHIMMER


089


090

SHIMMER


091

This serie where the needs of the executive are kept on the front is striking, modern and powerful..

Expresses the basis of absolute aesthetic rigor and design.

Yönetici ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu seride, modern ve güçlü yapı göze çarpar.

SHIMMER, mutlak estetik titizliği ve tasarımın temelini ifade eder.


092

SHIMMER

Technical Specification

Teknik Özellikler


093

SSH 90 2200

220 90

75

Masa / Desk

180 51

SSH 14 1800 - Sağ / Right

SSH 14 1810 - Sol / Left

142

Kitaplık / Bookcase

SSH 60 0900

SSH 60 0090

43

90 60

75

90 60

Sehpa / Coffee Table

Etajer / Etagere


094

DELTA

We made your office more friendly, comfortable and motivating for you.

Targets of DELTA is activity instead of monotony,regular instead of dispersed.


Sizin için ofisinizi daha samimi, rahat ve motive edici hale getirdik.

DELTA, monotonluk yerine hareketliliği, dağınıklık yerine düzeni hedefler.

Fonksiyonel yapısı ile iş yaşamınızda aktif olmanıza yardımcı olur.

095


096


DELTA

097


098

DELTA

DELTA is an ergonomic, handy, elegant and aesthetic design.

DELTA, ergonomik, kullanışlı, zarif ve estetik bir tasarımdır.


099


100

DELTA

Technical Specification

Teknik Özellikler


101

250

100

SDT 10 2500 - Sağ / Right

SDT 10 2510 - Sol / Left

190 75

Masa / Desk

SIT 45 1120

Kitaplık / Bookcase

SDT 60 0900

90 60

43

Sehpa / Coffee Table


102

The key to making design sense and making successful products is based on technical and

scientific research. A balanced blend of elegant, subtle and tasteful lines, the masterful use

of materials shows ERGUVAN’s design passion.

Tasarımın anlam kazanması ve başarılı ürünler yapmanın anahtarı, teknik ve bilimsel araştırma

yapmaya dayanır. Zarif, ince ve zevkli çizginin dengeli karışımı, malzemelerin ustaca

kullanımı ERGUVAN’ın tasarım tutkusunu gösterir.


103

ERGUVAN


104

ERGUVAN


105


106

ERGUVAN

Technical Specification

Teknik Özellikler


107

210

98

SEG 10 2400 - Sağ / Right

SEG 10 2410 - Sol / Left

75

170

240’lık Masa / 240’ Desk

300

98

SEG 10 3000 - Sağ / Right

75

SEG 10 3010 - Sol / Left

170

300’lük Masa / 300’ Desk

SEG 55 0900

Etajer / Etagere

L: 60

L: 90

SEG 60 0600

SEG 90 0600

Sehpa / Coffee Table

SEG 11 2200

Toplantı Masası / Meeting Desk


108

OPTIMAL is designed with the consciousness of being around everything

needed for accurate coordination in an effective office environment for

the user.

With its strong stance, it makes a difference in the manager rooms.


109

OPTIMAL, kullanıcısına etkili bir ofis ortamında, doğru koordinasyon için

ihtiyaç duyulan her şeyin etrafında olması bilinci ile tasarlanmıştır.

Güçlü duruşu ile yönetici odalarında fark yaratır.

OPTIMAL


110

OPTIMAL

Technical Specification

Teknik Özellikler


111

210

SOP 10 2300 - Sağ / Right

SOP 10 2301 - Sol / Left

230’luk Masa / 230’ Desk

SOP 50 2300

Konsol / Etagere

SSH 60 0900

Sehpa / Coffee Table

SOP 11 2100

Toplantı Masası / Meeting Desk

SOP 50 2350

Kitaplık / Bookcase


112

NOVA

In modern work environments, the influence of precious time consciousness is great.

NOVA allows you to create a stylish space of your own in the executive rooms.


Modern çalışma ortamlarında, değerli zaman bilincinin etkisi büyüktür.

NOVA, yönetici odalarında kendinize özgü şık bir alan oluşturmanızı sağlar.

113


114


NOVA

115


116

NOVA

Technical Specification

Teknik Özellikler


117

180

90

SNO 18 180D - Sağ / Right

73

SNO 18 181D- Sol / Left

180

180’lik Masa / 180’ Desk

180 90

SNO 18 205K - Sağ / Right

73

SNO 18 206K - Sol / Left

180

205’lik Masa / 205’ Desk

180 90

SNO 18 230K - Sağ / Right

73

SNO 18 231K - Sol / Left

180

230’luk Masa / 230’ Desk

54

90

75

SNO 18 225K - Sağ / Right

SNO 18 226K - Sol / Left

180

225’lik Masa / 225’ Desk

60

60

SNO 60 0600

43

Sehpa / Coffee Table

90

60

SNO 60 0900

43

Büyük Sehpa / Large Coffee Table


" inspired by the nature designed for you "...

" Doğadan ilham aldık sizin için tasarladık "...


120

Human learns from nature,

to look ‘’ perfect’’ to be

strong, to combine aesthetics

and utility while elegant.

The designers too ...

Zarif dururken, güçlü olmayı,

estetik ve faydayı

birleştirmeyi ve ‘’kusursuz’’

görünmeyi insan doğadan

öğrenir. Tasarımcılar da...


121

I TOSS serisini tasarlarken, doğanın kusursuz dengesini ve uyumunu ofisinize taşıma

fikri ile yola çıktık.

When designing the I TOSS series, we went out of the way with the idea of transporting

the perfect balance of nature and compatibility to your office.

I TOSS


122

Compact I TOSS Series, which is challenging for

many years with esthetic, durable and stability, is

also anti-bacterial, hygienic and scratch resistant.

Functional designs that provide aesthetic integrity

to your office with elegant horizontal lines...

Estetik, dayanıklı ve sağlamlığı ile uzun yıllara

meydan okuyan Compact I TOSS Serisi, anti-bakteriyel,

hijyenik ve çizilmeye dayanıklıdır.

Zarif yatay çizgileri ile ofisinize estetik bütünlük

sağlayan işlevsel tasarımlar...


I TOSS

COMPACT / KOMPAKT

123


124

I TOSS

MELAMINE / 100

MELAMIN / 100


125

Complementing each other with design and color options, the I TOSS Series

can be combined with the architectural design of your office.

Tasarım ve renk seçenekleri ile birbirini tamamlayan I TOSS Serisi, ofisinizin

mimari tasarımına uygun şekilde kombin edilebilir.


126

Managers need differentiation and freedom. With I TOSS your office becomes the place you want to be.

Yöneticilerin farklılığa ve özgürlüğe ihtiyacı vardır. I TOSS ile ofisiniz olmak istediğiniz yer haline gelir.


127

I TOSS

MELAMINE / 100

MELAMIN / 100

Simplicity of line and solid of sturcture is the distinguishing feature that makes the I TOSS collection ideal.

Çizginin sadeliği ve yapının sağlamlığı, I TOSS koleksiyonunun ideal olmasını sağlayan ayırt edici özelliğidir.


128

I TOSS aims to create more meaningful and exciting environments using objects and

colors with a human-centered design approach.

I TOSS, insan merkezli tasarım yaklaşımıyla nesneleri ve renkleri kullanarak daha

anlamlı ve heyecan verici ortamlar yaratmayı amaçlamaktadır.

I TOSS

MELAMINE / 100

MELAMIN / 100


I TOSS

MELAMINE / 100

MELAMIN / 100

129


130


131

Comfort and impressive image, high quality, innovative designs will carry to your office.

With I TOSS; Work as a team, organize, develop, refresh, think, dream...

Konfor ve etkileyici imajı, kaliteli ,yenilikçi tasarımlar ile ofisinize taşır.

I TOSS ile; bir ekip olarak çalışın, düzenleyin geliştirin, yenileyin, düşünün, hayal edin...

I TOSS

MELAMINE / 90

MELAMIN / 90


132


133

I TOSS

GLASS / CAM

Modern and spacious office spaces that expand with the refreshing effect of glass.

I TOSS glass series represents elegance in your office with elegant table and

design feet.

Cam malzemenin tazeleyici etkisi ile genişleyen modern ve ferah ofis alanları.

I TOSS cam serisi, zarif tablası ve tasarım ayakları ile ofisinizde zarafeti temsil

eder.


134

Maximum functionality and maximum benefit with minimum space loss...

Minimum alan kaybı ile maksimum işlevsellik ve maksimum fayda...

I TOSS

OPERATIONAL

OPERASYONAL

I TOSS is an elegant line, shaped by the forms of straight and pure lines. It offers

multiple solutions for different working needs.

I TOSS, düz ve saf çizgilerin formları ile şekillenmiş, zarif bir seridir. Farklı çalışma

ihtiyaçlarına çoklu çözümler sunar.


135


136

A design conception that brings together classic and modern lines.

Movement, Effort, Passion and Perseverance are the basis of working

every day.

Klasik ve modern çizgileri birlikte sunan, bir tasarım anlayışı.

Hareket, çaba, tutku ve azim her gün çalışmanın temelidir.

Function and balance…

İşlev ve denge...

I TOSS

OPERATIONAL

OPERASYONAL


137

Elegance and performance...

Şıklık ve performans...

An aesthetic style that motivates your employees

Çalışanlarınızı motive eden estetik bir tarz.


138


139

Flexible designs that allow unlimited combinations ...

Sınırsız kombinasyona imkan veren esnek tasarımlar...

I TOSS

OPERATIONAL

OPERASYONAL


140

I TOSS

OPERATIONAL

OPERASYONAL

Convenient, modular system that will suit your office needs

and adapt to your business requirements.

Ofis içi ihtiyaçlarınıza uygun, iş temponuza uyum sağlayacak,

kullanışlı, modüler sistem.

Designs that make working colleagues a joy...

İş arkadaşları ile çalışmayı bir zevk haline getiren tasarımlar...


141

Introducing Office staff to the philosophy of ‘team spirit’,

expandable modular design...

Ofis çalışanlarını ‘takım ruhu’felsefesi ile tanıştıran, genişletilebilir

modüler tasarım...


142


143

I TOSS

OPERATIONAL

OPERASYONAL

I TOSS Operational Series designed for not for today,for future.Modular design, suitable

for every job definition and needs, combines aesthetics and functionality in your office

with harmonious lines.

I TOSS Operasyonel Serisi, bugün için değil gelecek için tasarlandı. Her iş tanımına

ve ihtiyacına uygun modüler seçenekli yapısı, uyumlu çizgileri ile ofisinize estetik ve

işlevselliği bir arada sunar.


144

I TOSS 100’LÜK YÖNETİCİ / I TOSS 100’ EXECUTIVE DESKS

SIT 10 EM22 - Sağ / Right

SIT 10 EM23 - Sol / Left

Evrak ve 80’lik Modüllü / Desk With Document and 80’Module

SIT 10 1800

SIT 10 2000

SIT 10 2200

L: 180

L: 200

L: 220

Masa / Desk

SIT 10 Y180

SIT 10 Y200

SIT 10 Y220

L: 180

L: 200

L: 220

Yan Masa İlaveli / Desk Including Side Desk

SIT 10 K180

SIT 10 K200

SIT 10 K220

L: 180

L: 200

L: 220

Konsollu / With Console

SIT 60 0930

Etajer / Etagere

SIT 60 M120

2 Ayaklı Etajer / 2 Legs Etagere

SIT 60 0600 SIT 90 0900

Sehpa / Coffee Table

Büyük Sehpa / Large Coffee Table


I TOSS COMPACT YÖNETİCİ / I TOSS COMPACT EXECUTIVE DESKS

145

L: 180

L: 200

KIT 10 1800

KIT 10 2000

Masa / Desk

L: 180

L: 200

KIT 10 M180

KIT 10 M200

80’lik Modüllü / Desk With 80’ Module

L: 180

L: 200

L: 220

KIT 10 K180

KIT 10 K200

KIT 10 K220

Konsollu / With Console

KIT 60 0900

Etajer / Etagere

KIT 60 M120

2 Ayaklı Etajer / 2 Leg Etagere

KIT 60 0600

Sehpa / Coffee Table


146

I TOSS 90’LIK YÖNETİCİ / I TOSS 90’ EXECUTIVE DESKS

SIT 90 1600

SIT 90 1800

SIT 90 2000

L: 160

L: 180

L: 200

Masa / Desk

SIT 90 T220

SIT 90 T240

L: 220

L: 240

Toplantı Modülü İlaveli / Desk With Meeting Module

SIT 60 Y900 SIT 60 YM12 SIT 60 S600

Etajer / Etagere 2 Ayaklı Etajer / 2 Leg Etagere Sehpa / Coffee Table

I TOSS 90’LIK CAM YÖNETİCİ / / I TOSS 90’ GLASS EXECUTIVE DESKS

CIT 90 1600

CIT 90 1800

CIT 90 2000

L: 160

L: 180

L: 200

Masa / Desk

CIT 90 M160

CIT 90 M180

CIT 90 M200

L: 160

L: 180

L: 200

3 Ayaklı / 3 Legs

CIT 60 0900 CIT 60 M900 CIT 60 0600

Etajer / Etagere 2 Ayaklı Etajer / 2 Leg Etagere Sehpa / Coffee Table


YÖNETİCİ KONSOLLAR / EXECUTIVE CONSOLES

147

MIT 55 0860

Kapaklı Konsol / Console With Cover

MIT 55 0840 - Sağ / Right

MIT 55 0841 - Sol / Left

55’lik Konsol / 55’ Console

MIT 80 0840 - Sağ / Right

MIT 80 0841 - Sol / Left

80’lik Konsol / 80’ Console

MIT 55 1250 - Sağ / Right

MIT 55 1251 - Sol / Left

Konsol / Console

MIT 55 0563

Sabit Keson / Fixed Pedestal

MIT 55 0560

Hareketli Keson / Mobile Pedestal


148

I TOSS 80’LİK OPERASYONEL / 80’ OPERATIONAL WORKING DESKS

SIT 80 1200

SIT 80 1400

SIT 80 1600

SIT 80 1800

L: 120

L: 140

L: 160

L: 180

Masa / Desk

SIT 80 Y120

SIT 80 Y140

SIT 80 Y160

L: 180

L: 200

L: 220

Yan Masa İlaveli / Desk Including Side Desk

SIT 80 M120

SIT 80 M140

SIT 80 M160

SIT 80 M180

L: 120

L: 140

L: 160

L: 180

3 Ayaklı / 3 Legs

SIT 80 M122

SIT 80 M142

SIT 80 M162

SIT 80 M182

L: 120

L: 140

L: 160

L: 180

2 Ayaklı / 2 Legs

SIT 80 2800

L: 284

SIT 80 3200

L: 324

SIT 80 3600

L: 364

2’li ( 6 Ayaklı ) / Double (6 Legs)

SIT 16 1400

L: 140

SIT 16 M140

L: 140

SIT 16 1600

L: 160

SIT 16 M160

L: 160

SIT 16 1800

L: 180

SIT 16 M180

L: 180

2’li / Double 2’li ( 2 Ayaklı ) / Double ( 2 Legs )

SIT 16 2840

L: 284

SIT 16 M280

L: 284

SIT 16 3240

L: 324

SIT 16 M320

L: 324

SIT 16 3640

L: 364

SIT 16 M360

L: 364

4’lü Grup Ayaklı / 4 Groups (With Legs)

4’lü Grup Ayaksız / 4 Groups (Without Legs)


I TOSS 70’LİK OPERASYONEL / 70’ OPERATIONAL WORKING DESKS

149

L: 120

L: 140

L: 160

SIT 70 1200

SIT 70 1400

SIT 70 1600

Masa / Desk

L: 120

L: 140

L: 160

SIT 70 M120

SIT 70 M140

SIT 70 M160

2 Ayaklı / 2 Legs

L: 120

L: 140

L: 160

SIT 14 1200

SIT 14 1400

SIT 14 1600

2’li / Double

L: 120

L: 140

L: 160

SIT 14 M120

SIT 14 M140

SIT 14 M160

2’li ( 2 Ayaklı ) / Double (2 Legs)

L: 244

L: 284

L: 324

SIT 14 M240

SIT 14 M280

SIT 14 M320

4’lü Grup ( Ayaksız ) / 4 Groups (Without Legs)

L: 368

SIT 14 3680

L: 244

SIT 14 2440

L: 428

SIT 14 4280

L: 284

SIT 14 2840

L: 488

SIT 14 4880

L: 324

SIT 14 3240

6’lı Grup (Ayaklı) / 6 Groups (With Legs)

4’lü Grup ( Ayaklı ) / 4 Groups (With Legs)

SIT 60 0900

SIT 60 M900

Şaseli 2 Ayaklı Etajer / 2 Legs Etagere With Chassis

Şaseli Etajer / Etagere With Chassis


150

I TOSS OPERASYONEL / OPERATIONAL WORKING DESKS

SIT 40 1400

Masa / Desk

SIT 40 M140

3 Ayaklı / 3 Legs

SIT 40 M280

2’li / Double

SIT 40 M340

2’li Tabla İlaveli / Double With Table Tray in the Middle

SIT 60 1600 - Sağ / Right

SIT 61 1600 - Sol / Left

SIT 60 M160 - Sağ / Right

SIT 61 M160 - Sol / Left

Masa / Desk

3 Ayaklı / 3 Legs

SIT 60 M320

SIT 60 M380

2’li / Double

Kesonlu Masa / Desk With Pedestal

I TOSS MASA ÖNÜ ve MASA YANI PANELLERİ / I TOSS DESK DIVISION PANEL-MEETING MODULE

SIT 30 P120

SIT 30 P140

SIT 30 P160

L: 70

L: 90

L: 110

SIT 16 0600

SIT 14 0600


I TOSS OPERASYONEL / OPERATIONAL WORKING DESKS

151

SIT 50 1800

Masa / Desk

SIT 50 M180

3 Ayaklı / 3 Legs

SIT 50 M360

2’li ( 6 Ayaklı ) / Double ( 6 Legs)

SIT 50 M420

2’li Tabla İlaveli / Double Group With Middle Table Surface

SIT 30 1600 - Sağ / Right

L: 160

L: 180

SIT 31 1600 - Sol / Left

SIT 30 1800 - Sağ / Right

SIT 31 1800 - Sol / Left

Kesonlu Masa / L-Desk With Pedestal

KESONLAR (MELAMİN) / PEDESTALS (MELAMINE)

SKS 55 56KT

SKS 55 I332

SKS 55 I161

Sabit Keson / Fixed Pedestal

2 Çekmeceli Keson / Pedestal With 2 Drawers

Çekmece / Drawer


152

A collection that addresses both different areas of management,

both managerial and operational. Solid, powerful, elegant and

versatile, URAS is designed to provide comfort in the workplace.

Office environments become personalized living spaces with URAS.


153

Hem yönetici hem de operasyonel olmak üzere,farklı çalışma alanlarına

hitap eden bir koleksiyondur. Sağlam, güçlü, zarif ve çok yönlü

URAS, çalışma alanlarında rahatlığı sağlamak için tasarlanmıştır.

URAS ile ofi s ortamları kişiselleştirilmiş yaşam alanları haline gelir.

URAS


154

With the modular structure, URAS offers the most suitable furniture solutions to suit all kinds of

living room... The reinforced aluminum carrier system is adjustable in height and balance, and

there are channels available for cable passage.


155

URAS

OPERATIONAL

OPERASYONAL

Modüler yapısı ile, her türlü ortama uyum sağlamak için en uygun mobilya çözümleri URAS

serisinde... Güçlendirilmiş alüminyum taşıyıcı sistem; yükseklik ve denge ayarlıdır ayrıca

kablo geçişine uygun kanallar mevcuttur.


156

URAS


It is designed to organize your office with more than one solution.

Ofisinizin birden fazla çözüm ile düzenlenmesi için tasarlanmıştır.

157


158


URAS

159


160

URAS YÖNETİCİ MASALARI MELAMİN / URAS EXECUTIVE DESK MELAMINE

SUR 90 1800

L: 180

SUR 90 2000

L: 200

Masa / Desk

SUR 93 1800

L: 180

SUR 93 2000

L: 200

Masa / Desk

URAS YÖNETİCİ MASALARI LAMİNAT / URAS EXECUTIVE DESKS LAMINATED

LUR 90 1800

LUR 90 2000

L: 180

L: 200

Masa / Desk

LUR 93 1800

LUR 93 2000

L: 180

L: 200

Masa / Desk

URAS MODÜLLER LAMİNAT / URAS LAMINATED MODULES

LUD 55 0800

Sürgü Kapaklı Dolap / Cabinet With Sliding Door

LUK 55 0800 - Sağ / Right

LUK 55 0801 - Sol / Left

LUK 55 1000 - Sağ / Right

LUK 55 1001 - Sol / Left

Dolaplı Keson / Pedestal With Cabinet

Raflı Keson / Pedestal With Shelf

LUK 55 1200 - Sağ / Right

LUK 55 1201 - Sol / Left

LUK 55 0670

Konsol / Console

Çok Amaçlı Keson / Multi Purpose Pedestal


URAS OPERASYONEL MASALAR MELAMİN / URAS OPERATIONAL MELAMINE DESKS

161

L: 120

L: 140

L: 160

L: 180

L: 200

SUR 80 1200

SUR 80 1400

SUR 80 1600

SUR 80 1800

SUR 80 2000

Masa / Desk

L: 140

L: 160

L: 180

L: 200

SUR 82 1400

SUR 82 1600

SUR 82 1800

SUR 82 2000

2 Ayaklı / 2 Legs

L: 140

L: 160

L: 180

L: 200

SUR 83 1400

SUR 83 1600

SUR 83 1800

SUR 83 2000

3 Ayaklı / 3 Legs

URAS OPERASYONEL MASALAR LAMİNAT / URAS OPERATIONAL LAMINATED DESKS

L: 120

L: 140

L: 160

L: 180

L: 200

LUR 80 1200

LUR 80 1400

LUR 80 1600

LUR 80 1800

LUR 80 2000

Masa / Desk

L: 140

L: 160

L: 180

L: 200

LUR 82 1400

LUR 82 1600

LUR 82 1800

LUR 82 2000

2 Ayaklı / 2 Legs

L: 140

L: 160

L: 180

L: 200

LUR 83 1400

LUR 83 1600

LUR 83 1800

LUR 83 2000

3 Ayaklı / 3 Legs


162

URAS OPERASYONEL MASALAR MELAMİN / URAS OPERATIONAL MELAMINE DESKS

SUR 30 1600 - Sağ / Right

SUR 31 1600 - Sol / Left

SUR 30 1800 - Sağ / Right

L: 160

L: 180

SUR 31 1800 - Sol / Left

Masa / Desk

SUR 80 M324

SUR 80 M364

SUR 80 M404

L: 324

L: 364

L: 404

2’li ( 4 Ayaklı ) / Double ( 4 Legs )

SUR 16 A160

SUR 16 A180

SUR 16 A200

L: 160

L: 180

L: 200

2’li / Double

SUR 16 M160

SUR 16 M180

SUR 16 M200

L: 160

L: 180

L: 200

2’li ( 2 Ayaklı ) / Double (2 Legs)

SUR 16 A324

SUR 16 A364

SUR 16 A404

L: 324

L: 364

L: 404

4’lü Grup ( 4 Ayaklı ) / 4 Groups (4 Legs)

SUR 16 M324

SUR 16 M364

SUR 16 M404

L: 324

L: 364

L: 404

4’lü Grup ( 2 Ayaklı ) / 4 Groups (2 Legs)


URAS

163

SUR 55 0800

Etajer / Etagere

SUR 55 080K

Kesonlu Etajer / Etagere With Pedestal

SUR 55 055A

LUR 55 055A

Sehpa / Coffee Table

SUR 50 080A

LUR 50 080A

Büyük Sehpa / Large Coffee Table

SUR 90 090A

Orta Sehpa / Middle Coffee Table

URAS PANEL BAĞLAMA MODÜLLERİ / URAS PANEL CONNECTION MODULES

L: 80

L: 160

L: 180

URA GP 0800

URA GP 1600

URA GP 1800

Panel Bağlama Modülü / Panel Connection Module


164

URAS KONSOLLAR ve KESONLAR MELAMİN / URAS CONSOLES AND PEDESTALS (MELAMINE)

SUK 55 H550

2 CPU Kabinli / Double Cabinet for CPU

SUK 55 S120

Sürgü Kapaklı Konsol / Sliding Door Console

SUK 55 H120

2 CPU Kabinli / Cabinet for 2 CPU

SUK 70 S120

Sürgü Kapaklı Konsol / Sliding Door Console

SUD 55 0800

Sürgü Kapaklı Dolap / Sliding Door Cabinet

SUK 55 0800 - Sağ / Right

SUK 55 0801 - Sol / Left

Dolaplı Keson / Pedestal With Cabinet

SUK 55 0802

Keson / Pedestal

SUK 55 0810

2 Çekmeceli Kartoteks / Card Index With 2 Drawers


URAS KONSOLLAR ve KESONLAR MELAMİN / URAS CONSOLES AND PEDESTALS (MELAMINE)

165

SUK 55 1000 - Sağ / Right

SUK 55 1001 - Sol / Left

Raflı Keson / Pedestal With Shelf

SUK 55 1200 - Sağ / Right

SUK 55 1201 - Sol / Left

Konsol / Console

SUK 55 0670

Çok Amaçlı Keson / Multi-Purpose Pedestal

SUK 55 0740

Masa Yanı Kesonu / Desk Side Pedestal

SUK 55 0720

Masa Alt Kesonu / Desk Bottom Pedestal


166

TEKNO

A project idea that inspires the TEKNO system that

responds to different managerial and operational

requirements.The system office is designed to organize

with multiple solutions.

Table leg is suitable for cable trays and height adjustable

CPU carrier usage.


Farklı yönetici ve operasyonel gerekliliklerine

cevap veren TEKNO sistemi ilham

veren bir proje fikridir. Sistem ofisi çoklu

çözümler ile organize etmek için tasarlanmıştır.

Masa ayağı kablo geçişlerine ve yükseklik

ayarlı CPU taşıyıcı kullanımına uygundur.

167


168

The width of the table surface provides a comfortable

and free working space for the user, while the front

panel is at the end of the table, adding strength to the

product.

Provides convenient and unobstructed movement to

the user.


169

TEKNO

Masa yüzeyinin genişliği kullanıcısına rahat ve özgür çalışma

alanı sağlarken, ön panelin masanın uç hizasında

olması, ürüne sağlamlık katar.

Kullanıcısına rahat ve engelsiz hareket etme imkanı

sağlar.


170

TEKNO


TEKNO

OPERATIONAL

OPERASYONAL

171


172


TEKNO

OPERATIONAL

OPERASYONAL

173


174

TEKNO

STE 80 1200

STE 80 1400

STE 80 1600

STE 80 1800

STE 80 2000

L: 120

L: 140

L: 160

L: 180

L: 200

Masa / Desk

STE 80 120P

STE 80 140P

STE 80 160P

STE 80 180P

STE 80 200P

L: 120

L: 140

L: 160

L: 180

L: 200

Masa / Desk

TEKNO OPERASYONEL / TEKNO OPERATIONAL

STE 80 F140

L: 140

STE 80 F160

L: 160

STE 80 F180

L: 180

STE 80 F200

L: 200

Masa / Desk

STE 14 F160 - Sağ / Right

STE 14 F161 - Sol / Left

L: 160

STE 14 F180 - Sağ / Right

L: 180

STE 14 F181 - Sol / Left

L Masa / L Desk


TEKNO OPERASYONEL / TEKNO OPERATIONAL

175

L: 140

L: 160

L: 180

L: 200

STE 18 1400

STE 18 1600

STE 18 1800

STE 18 2000

Masa / Desk

STE 60 0900

Etajer / Etagere

STE 50 0500

Sehpa / Coffee Table

STE 50 0800

Büyük Sehpa / Large Coffee Table

L: 150

L: 170

L: 190

STE 00 1600

STE 00 1800

STE 00 2000

Kablo Tavası / Cable Tray


176

VERTU


177

The sturdy and durable foot structure is one of the most

prominent features that give the product a foreground.

It has wide use possibilities that can be supported by

the helping modules.

Sağlam ve dayanıklı ayak yapısı, ürünü ön plana çıkaran en

belirgin özellikleri arasında yer alır. Yardımcı modüller ile

desteklenebilen geniş kullanım olanaklarına sahiptir.


178

VERTU

Technical Specification

Teknik Özellikler


179

L: 80

L: 120

L: 140

L: 160

L: 180

SVR 75 0800

SVR 75 1200

SVR 75 1400

SVR 75 1600

SVR 75 1800

Masa / Desk

SVR 30 1600 - Sağ / Right

L: 160

L: 180

SVR 31 1600 - Sol / Left

SVR 30 1800 - Sağ / Right

SVR 31 1800 - Sol / Left

L Masa / L Desk

SVR 50 0800

Etajer / Etagere

SVR 50 0500

Sehpa / Coffee Table


180

FERRO

OPERATIONAL

OPERASYONAL


181


182

FERRO is a collection designed to equip private spaces

with harmony and balance. The fascinating lines,

multiple designs, different functions fluidize the environment

and are compatible with office life needs

FERRO

OPERATIONAL

OPERASYONAL

FERRO, özel alanları uyum ve denge ile donatmak

için tasarlanan bir koleksiyondur. Keskin hatları, çoklu

tasarımları, farklı fonksiyonları ile çevreyi akışkan

hale getirir ve ofis yaşam ihtiyaçları ile uyumludur.


183

FERRO


184

FERRO


185


186

FERRO identifies the needs of the customer and provides

the most appropriate solution. Business style, aesthetics

and of course, functionality.

FERRO, müşterinin ihtiyaçlarını tanımlar ve en uygun

çözümü sunar. İş sitili, estetiği ve elbette işlevselliği göz

önünde bulundurur.

FERRO


187


188

FERRO 90’LIK YÖNETİCİ / 90’ FERRO EXECUTIVE DESKS

SFR 90 1600

SFR 90 1800

SFR 90 2000

L: 160

L: 180

L: 200

Masa / Desk

SFR 30 1600 - Sağ / Right

SFR 31 1600 - Sol / Left

SFR 30 1800 - Sağ / Right

SFR 31 1800 - Sol / Left

SFR 30 2000 - Sağ / Right

L: 160

L: 180

L: 200

SFR 31 2000 - Sol / Left

L Masa / L Desk

SFR 30 M160 - Sağ / Right

SFR 31 M160 - Sol / Left

SFR 30 M180 - Sağ / Right

SFR 31 M180 - Sol / Left

SFR 30 M200 - Sağ / Right

L: 160

L: 180

L: 200

SFR 31 M200 - Sol / Left

Konsollu Masa / With Console Desk

SFR 50 0500

SFR 90 0600

L: 50

W: 50

H: 45

L: 90

W: 60

H: 45

Sehpa / Coffee Table

SFR 10 2000

Toplantı Masası / Meeting Desk


FERRO OPERASYONEL / FERRO OPERATIONAL

189

L: 120

L: 140

L: 160

SFR 80 1200

SFR 80 1400

SFR 80 1600

Masa / Desk

SFR 13 1200 - Sağ / Right

SFR 13 1210 - Sol / Left

Çift Yönlü Kitaplık / Two-Way Bookcase

L: 140

L: 160

L: 180

SFR 16 1400

SFR 16 1600

SFR 16 1800

2’li Grup / 2 Groups

L: 280

L: 320

SFR 16 2800

SFR 16 3200

4’lü Grup / 4 Groups


190


191

IRON offers both individual and operational solutions. It is a system with different

modules supporting self-supporting, suitable for the design of large areas,

according to the different functional requirements of the devices.

IRON

IRON, hem bireysel hem de operasyonel çözümler sunar. Mekanların farklı

fonksiyonel ihtiyaçlarına göre tanımlandığı, geniş alanların tasarımı için uygun,

kendini destekleyen farklı modüllere sahip bir sistemdir.


192

IRON


193


194

IRON

Technical Specification

Teknik Özellikler


195

L: 120

L: 140

L: 160

L: 180

L: 200

SIR 80 1200

SIR 80 1400

SIR 80 1600

SIR 80 1800

SIR 80 2000

Masa / Desk

SIR 83 1600 - Sağ / Right

L: 160

L: 180

SIR 83 1601 - Sol / Left

SIR 83 1800 - Sağ / Right

SIR 83 1801 - Sol / Left

3 Ayaklı Masa / 3 Legs Desk

L: 160

L: 180

L: 200

SIR 16 1604

SIR 16 1804

SIR 16 2004

2’li Masa / Double Desk

SIR 60 0900

L: 50

L: 80

SIR 50 0500

SIR 50 0800

Etajer / Etagere

Sehpa / Coffee Table

SIR 11 1100

SIR 11 2200

Kare Toplantı Masası / Square Meeting Desk

Toplantı Masası / Meeting Desk

SIR 30 1600 - Sağ / Right

L: 160

SIR 31 1600 - Sol / Left

L: 180

SIR 30 1800 - Sağ / Right

SIR 31 1800 - Sol / Left

L Masa / L Desk


196

WONT will protect your health while on the move ...

WONT; hareket halinde iken sağlığınızı koruyacak...


197

Standing for a few hours on a business day not only

has a positive impact on health, it also enhances concentration

and productivity.

İş gününün birkaç saati ayakta durabilmek, sağlık

üzerinde sadece olumlu bir etkiye sahip olmak ile

kalmaz, aynı zamanda konsantre olma ve üretkenlik

özelliğini de geliştirir.

WONT

SWT 80 1600


Meeting Groups

Toplantı Grupları


Meeting Groups

Toplantı Grupları


FOLDING

PRATICA

I TOSS

URAS

EPSILON

SMT

STP

KONFERANS


202

FOLDING offers limitless options to create places of meeting, conference and training with their special design. The

table top is very easy to open and close with a special system bases have locking feature for safety. Bases and carrier

has sound absorbing feature. Bases are designed to allow cable management. Different places can be created

by combining desks via special parts. Stackable desk provides space saving.

FOLDING özel tasarımı ile toplantı, konferans ve eğitim mekanları oluşturmak için sınırsız seçenekler sunar.

Masa tablası özel bir sistem ile çok kolay açılıp kapanabilmektedir. Ayaklar güvenlik için kilitleme özelliğine sahiptir.

Ayak ve taşıyıcı iskele üzerinde ses absorbe özelliği vardır. Ayaklar kablo geçişine imkan sağlayacak şekilde

dizayn edilmiştir. Özel aparatlar sayesinde masalar birleştirilerek farklı mekanlar oluşturulabilir. İç içe geçme

özelliği ile yerden tasarruf sağlanmaktadır.


203

FOLDING

60cm

45cm


204


FOLDING

205


206

bağlantı aparatı

connection device


207

socket box

priz kutusu

FOLDING


208

PRATICA has futuristic design: Functional, durable, aesthetic, modern, handy

product. The innovative aspect of PRATICA provides in the folding system, which

is keeping easy handling and storage... Systematically provides ease of use areas.

Easy-to-use folding mechanism makes the table suitable for use. Desk can be

stock after folded to allows you more space saving. Ideal for meetings, educational

buildings, cafes, restaurants and ballrooms...

PRATICA

Çağdaş tasarıma sahip PRATICA: İşlevsel, dayanıklı, estetik, modern, kullanışlı

bir üründür. PRATICA nın yenilikçi yönü, alanları rahat kullanabilmek ve depolama

kolaylığı sağlayabilmek için ideal olan katlanma sisteminde yatıyor. Mekanları,

sistemli bir şekilde kullanma kolaylığı sağlar. Kullanımı kolay katlama

mekanizması, masayı kullanım alanlarına uygun hale getirir. Katlanarak üst üste

stoklanır, yerden tasarruf sağlar. Toplantı, eğitim kurumları, kafeler, restorantlar

ve balo salonları için ideal bir üründür.


sabitleme aparatı

fixing device

209


210


211

PRATICA


212

Forget now the cable mess. Slip-on cable holders

and cable carrier feet presents central cabling from

single centrum.

Kablo kalabalığını artık unutun. Kaydırılabilen kablo

tutucular ve kablo taşıyıcı ayaklar tek merkezden

kablolama imkanı sunar.


213

I TOSS elements, all sizes compatible combinations

for office space in order to create,universal

standard and are produced in varieties.

I TOSS elemanları, her büyüklükte ofis alanına

uyumlu kombinasyonlar yaratabilmek için, evrensel

standart ve çeşitlerle üretilir.

I TOSS

I TOSS Series, was designed to successful your presentations and your efficient meetings first and most influential sentence.

I TOSS Serisi, başarılı sunumlarınızın ve verimli toplantılarınızın ilk ve en etkili cümlesi olmak için tasarlandı.


214


215

URAS, the key to designing new meeting spaces...

URAS, yeni toplantı mekanları tasarlamanın anahtarı...

URAS


216


217

EPSILON provides a ergonomic aesthetic appearance as well as a functional solution. The

combination of wood and metal, elegant and smooth shapes, clean and simple design,

provides us with a modern and sustainable meeting environment.

EPSİLON; fonksiyonel çözümün yanında ergonomisi ile estetik görünüm sağlar. Ahşap

ve metal kombinasyonu, zarif ve pürüzsüz şekiller, temiz ve sade tasarımıyla birlikte, bize

modern ve sürdürülebilir bir toplantı ortamı sunar.

EPSILON


218

SMT


219

The SMT meeting group is designed to provide solutions for ever-changing and evolving technologies and new business

models. Allows you to decorate and plan your office space according to the changing needs of the organizational

structure. The design of SMT is to provide a good relationship between the staff and the organization, with

appropriate communication methods for office integrity.

SMT toplantı grubu, sürekli değişen ve gelişen teknolojiler ve yeni iş modelleri için çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır.

Organizasyon yapısının değişen ihtiyaçlarına göre ofis alanını dekore etmenizi ve planlamanızı sağlar.

SMT’nin tasarımı, personel ve kurum arasında ofis bütünlüğü için uygun iletişim yöntemleri ile iyi bir ilişki sağlamaktır.


220

STP meeting tables are a beautiful and elegant design that offers excellent integration with modern technology.

The STP series offers a wide range of surfaces and shapes. Integrated cable management has the convenience of accessing

the desktop.

STP Toplantı masaları modern teknolojiyle mükemmel entegrasyon sunan güzel ve zarif bir tasarımdır.

STP serisi, geniş bir yelpazede yüzeyler ve şekiller sunar. Entegre kablo yönetimine masa üstü erişim kolaylığı vardır.


STP

221


222

TIRE

SWEET

KTR 621000

KSW 581200


223

alüminyum sehpa mekanizması

aluminum trestle mechanism

esneyen

arkalık

flexible

backrest

bağlantı aparatı

connection device

gizli ayak

secret foot

ENJOY


224

FOLDING - 60’lık KATLANIR MASA / 60’ FOLDİNG TABLE

FKM 60 0800

FKM 60 1100

FKM 60 1300

L: 80

L: 110

L: 130

Masa / Desk

FOLDING - 70’lik KATLANIR MASA / 70’ FOLDİNG TABLE

FKM 70 1400

FKM 70 1600

FKM 70 1800

L: 140

L: 160

L: 180

Masa / Desk

FOLDING - KATLANIR MODÜLLER / FOLDING MODULES

FKM 70 1280

60’lık Açılı / 60’ Angled

FKM 45 1400 FKM 70 0700

45’lik Yarım Altıgen / 45’ Half Hexagonal

60’lık Köşe / 60’ Corner

FKM 83 0600 FKM 70 0600

60’lık Yarım Oval / 60’ Half Oval

60’lık Yarım Daire / 60’ Half Circle

FKM 35 1400

FKM 35 1600

FKM 35 1800

L: 110

L: 130

L: 150

Ön Panel / Front Panel

AKS PK 2200

Priz Kutusu / Socket Box

L:22 W:13 H:13


FOLDING - 60’lık SABİT MASA / 60’ FIXED DESK

225

L: 80

L: 110

L: 130

FKM 60 S800

FKM 60 S110

FKM 60 S130

Masa / Desk

FOLDING - 70’lik SABİT MASA / 70’ FIXED DESK

L: 140

L: 160

L: 180

L: 200

FKM 70 S140

FKM 70 S160

FKM 70 S180

FKM 70 S200

Masa / Desk

FOLDING - SABİT MODÜLLER / FIXED MODULES

FKM 70 S128

60’lık Açılı / 60’ Angled

FKM 70 S700

FKM 45 S140

60’lık Köşe / 60’ Corner

45’lik Yarım Altıgen / 45’ Half Hexagonal

FKM 70 S600

FKM 83 S600

60’lık Yarım Daire / 60’ Half Circle

60’lık Yarım Oval / 60’ Half Oval

FOLDING - SABİT CAM MASA / FIXED GLASS DESK

CFK 90 S180

CFK 90 S160

Cam Masa / Glass Desk

Cam Masa / Glass Desk


226

70’lik PRATİCA KATLANIR MASA / 70’ PRATICA FOLDING DESK

PKM 70 1500

PKM 70 1800

80’lik PRATİCA KATLANIR MASA / 80’ PRATICA FOLDING DESK

PKM 80 1200

PKM 80 1500

PKM 80 1800

PKM 30 1100

PKM 90 0900

AKS PE 1000


I TOSS TOPLANTI MASALARI / I TOSS MEETING DESK

227

SIT TP 0900

CIT TP 1000

SIT TP 2000

CIT TP 2000

SIT 11 2200

SIT TP 2100

SIT TP 1300

SIT TP 3900

SIT TP 2600

SIT TP 3800

SIT TP 2500

SIT TP 6300

SIT TP 4200


228

EPSILON TOPLANTI MASASI / EPSILON MEETING DESK

WEP 15 3000

SEP 15 3000

URAS TOPLANTI MASALARI / URAS MEETING DESK

SUR 10 1000

SUR 11 1100 SUR 11 2200

STP TOPLANTI MASALARI / STP MEETING DESK

STP 12 1200 STP 11 2100

STP 11 2110

120’lik Toplantı Masası / 120’ Meeting Desk

210’luk Toplantı Masası / 210’ Meeting Desk

STP 10 2600

STP 10 2610

260’lık Toplantı Masası / 260’ Meeting Desk

STP 10 3200

STP 10 3210

320’lik Toplantı Masası / 320’ Meeting Desk

STP 10 4400

STP 10 4410

440’lık Toplantı Masası / 440’ Meeting Desk


SMT TOPLANTI MASALARI / SMT MEETING DESK

229

SMT 28 1630

SMT 16 1630

280’lik Toplantı Masası / 280’ Meeting Desk With Writing Pad

163’lük Toplantı Masası / 163’ Meeting Desk

SMT 42 1630

SMT 28 163K

420’lik Toplantı Masası / 420’ Meeting Desk With Writing Pad

280’lik Toplantı Masası Prizli / 280’ Meeting Desk With Aluminum Socket

SMT 16 2800

SMT 42 163K

280’lik “U” Toplantı Masası / 280’ U-Meeting Desk

420’lik Toplantı Masası Prizli / 420’ Meeting Desk With Aluminum Socket

SMT 42 2800

420’lik “U” Toplantı Masası / 420’ U-Meeting Desk


230


RESEPSIYON

RECEPTION

231


232

Reception is the welcome point between the operator and the customer.

PERA is your area of reflection of your corporate identity ...

Resepsiyonlar, operatör ve müşteri arasında karşılama noktasıdır.

PERA kurumsal kimliğinizi yansıtma alanınız...

PERA


233

The lines of the welcome section must be innovative, formal, functional and flexible. STEELPAN

is a perfect synthesis that gives a sense of elegance and prestige.

Karşılama bölümünün hatlarının yenilikçi, biçimsel, işlevsel ve esnekliğe uygun olması

gerekir. STEELPAN şıklık ve prestij hissi veren mükemmel bir sentezdir.

STEELPAN


234

It is designed to improve communication and business efficiency.

Define your company with elegant and linear clarity on welcome sections.

VIZYON

İletişim ve iş verimliliğini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Karşılama bölümlerinde zarif ve doğrusal netlik ile şirketinizi tanımlar.


235

First impressions are an important part of human interaction. With KLASIK reception

you will convey your brand’s creativity and professionalism in an effective way.

KLASIK

İlk izlenimler, insan etkileşiminin önemli bir parçasıdır. KLASİK banko ile markanızın

yaratıcılığını ve profesyonellik duygusunu, etkili bir şekilde ileteceksiniz.


236

RESEPSIYON

RECEPTION

Technical Specification

Teknik Özellikler


237

SPA 90 9100

Pera Banko / Pera Counter

SPA 90 9200 - Sağ / Right

SPA 90 9210 - Sol / Left

Pera Yan Modül / Pera Side Module

78

78

SPA 90 9300

110

Pera Köşe / Pera Corner

SBN 90 9100

Klasik Banko / Klasik Counter

SBN 90 9200

Klasik Düz / Klasik Straight

SBN 90 9300

Klasik Köşe / Klasik Corner

L: 160

L: 200

SVZ 11 1600

SVZ 11 2000

110’luk Vizyon Banko / 110’ Vizyon Counter

L: 160

L: 200

SVZ 90 1600

SVZ 90 2000

90’lık Vizyon Banko / 90’ Vizyon Counter


Partition Panel Systems

Bölme Panel Sistemleri


240

You can create pre-acceptance

and welcome units suitable to the

modern and advanced technology

management.

Modern ve ileri teknoloji yönetimine

uygun ön kabul ve karşılama ofisleri

oluşturulabilir.


241

H: 110cm H: 145cm H: 160cm

STEELPAN


242

STEELPAN is designed to provide a higher workstation standard for developing, inspired spaces. More flexibility.

Higher quality. More intelligent technology.

STEELPAN; gelişen, ilham alan mekanlar için daha yüksek bir iş istasyonu standardı sağlamak amacıyla tasarlandı.

Daha fazla esneklik. Daha yüksek kalite. Daha akıllı teknoloji.

Four corner assembly

Dörtlü birleştirme

Triple corner assembly

Üçlü birleştirme

Angled assembly

Açılı birleştirme

Double corner assembly

İkili birleştirme


243

STEELPAN

A slim and strong structure with an

elegant structure, easy mounting

with practical joining elements...

Zarif bir konstrüksiyonla ince vesağlam

bir yapı, pratik birleştirme

elemanlarıyla kolay monte edilebilme

özelliği...

The interchangeable frame system with numerous options such as fabric, glass, hard

surface creates a collection that matches your design in mind.

Kumaş, cam, sert yüzey gibi sayısız seçeneği ile değiştirilebilir çerçeve sistemi,

aklınızdaki tasarımla eşleşen bir koleksiyon yaratır.


244

LIGHTPAN

• Conveyor body and intermediate couplings are anodized aluminium.

• Practically usable aluminum cable ducts are optional.

• Partitions are made from thickened 28 mm panel.

• Different modulation options make it easier to create workspaces.

• Adjustable bingo feet.

• Accessories can be easily mounted on the carrier.

• The tray can be easily mounted to carrier channels.

• Being demountable and modular allows you to change places and projects.

• Provides more efficient use of work areas by preventing loss of space.

• Taşıyıcı gövde ve ara bağlantılar eloksallı alüminyumdur.

• Pratik kullanılabilen alüminyum kablo kanalları isteğe bağlı uygulanmaktadır.

• Bölmeler, 28 mm kalınlaştırılmış paneldir.

• Değişik modülasyon seçenekleri ile çalışma alanları oluşturmanızda kolaylık sağlar.

• Ayarlanabilen bingo ayaklıdır.

• Aksesuarlar taşıyıcılara kolay monte edilebilir.

• Taşıyıcı kanallara tabla, kolaylıkla monte edilebilir.

• Demonte ve modüler olması yer ve proje değişikliği yapmanıza olanak sağlar.

• Yer kaybını önleyerek çalışma alanlarının daha verimli kullanımını sağlar.

H: 110cm H: 130cm H: 166cm


245


246

LIGHTPAN

Easy assembly

Kolay montaj

Provides more efficient use of work areas

by preventing loss of space

Vida ve civata kullanmadan H tipi kaplinlerle

pratik olarak birleştirebilirsiniz.

Side to side assembly

Yan yana birleştirme

Double corner assembly

İkili birleştirme

Triple corner assembly

Üçlü birleştirme

Four corner assembly

Dörtlü birleştirme

By lifting the cable duct cover up and pull yourself.

Kablo kanalı kapağını yukarı kaldırarak kendinize doğru çekiniz.


247

LIGHTPAN

With the ability to hide cables, it removes the negative

effects of image pollution. It has got openable

aluminium frame providing convenience to interfere

in cables when it is needed.

Kabloların gizlenebilme özelliği ile görüntü kirliliğine

neden olacak olumsuz etkileri ortadan kaldırır.

Gerektiğinde kablolara müdahale etmede, kolaylık

sağlayan, açılabilir sistemli, alüminyum baza

kullanımı mevcuttur.

LIGHTPAN bölme panel sistemleri ile geniş veya dar

her türlü mekanda çalışanın konsantre olmasını kolaylaştıran

ve motivasyonunu artıran iş ortamları oluşturmanız

mümkün... Çalışma esnasında ihtiyaç duyulacak

her türlü aksesuara kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan

Lightpan paneller, kalemlik, notluk, klasörlük,

telefonluk gibi destek aparatları ile zenginleştirilmiştir.

You can constitute working places with division panels that

provides easy concenrations of workers in any narrow places.

LIGHTPAN divisions that provides easy reaching of any

needed materials enriched with pencil case, paper holder,

phone holder.

It guides you to constitute ideal working organization and

design acuurately planned offices.


248

For any space; you can use SWEET panels to create special office spaces, reception areas, call centers, and meeting areas. It

is designed to support the customization of your personal space and the changing needs of users.

Herhangi bir ortam için; özel ofis alanları, resepsiyon alanları, çağrı merkezleri ve toplantı alanları oluşturmak için SWEET panelleri

kullanabilirsiniz. Kişisel alanınızın özelleştirilmesi ve kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını desteklemek için tasarlanmıştır.


249

SWEET PANELLER / PANELS


250

BÖLME PANELLER / DIVISION PANEL


251

It is a modular system that creates and configures areas at different heights providing endless design possibilities

to adapt their work areas to whatever they need. Divided office helps to reduce noise, create confidentiality

and work efficiently.

Çalışma alanlarını her ihtiyaca göre adapte etmek için sonsuz tasarım olanakları sağlayan farklı yüksekliklerde

alanlar oluşturan ve yapılandıran, modüler bir sistemdir. Bölmeli ofisler gürültü azaltmaya, gizlilik oluşturmaya

ve verimli bir şekilde çalışmaya yardımcı olur.


Storage Systems

Depolama Sistemleri


254

DOLAPLAR

CABINETS

Your documents are secure with the locking system.

Broad handles provides aesthetic and functional

solutions...

Kilit sistemi ile dökümanlarınız güvendedir.

Geniş kulplar estetik ve fonksiyonel çözümler sunar...

Able to fix securaly via shelf holders with clamb...

Kelepçeli raf tutucuları ile raflarınız güvenli

şekilde sabitlenir.

Height-adjustable shelves...

Yükseklik ayarı yapılabilen raflar...

Your document have not been regular ever before...

Dökümanlarınız bu kadar düzenli olmamıştı...


255

With the balance adjustable feet the ground imbalances

are not a problem from now on...

Denge ayarlı ayaklar sayesinde zemin bozuklukları

artık sorun değil...

Reciprocating hinges provides silent closure

and prevents the door left open.

Pistonlu menteşeler kapakların sessiz

kapanması ve kapağın açık kalmamasını sağlar.

Two different wardrobe cabinet alternative.

İki farklı gardrop alternatifi.

Card index cabinets provides convenience in archiving...

Kartoteks çekmeceli dolaplar arşivlemede kolaylık sağlar...

Flekssit meets your different storage needs with its wide

product range.

Flekssit, geniş ürün yelpazesi ile farklı depolama alanı

ihtiyaçlarınızı karşılar.


256

YÖNETİCİ DOLAPLARI / EXECUTIVE CABINETS

SIT 45 0630

L: 208,6 W: 45 H: 63

SIT 45 1120

L: 208,6 W: 45 H: 112

SIT 45 1600

L: 208,6 W: 45 H: 160

YDL 50 2000

YDL 50 2300

YDL 45 2500

SSH 14 1800 - Sağ / Right

L: 200 W: 50 H: 78

L: 230 W: 50 H: 73

L: 250 W: 43 H: 120

SSH 14 1810 - Sol / Left

L: 180 W: 51 H: 142

KDL 18 0800

L: 180 W: 43 H: 81,5

KDL 18 1200

L: 180 W: 43 H: 120

KDL 18 1600

L: 180 W: 43 H: 160

CDL 18 0800

L: 180 W: 43 H: 81,5

CDL 18 1200

L: 180 W: 43 H:120

CDL 18 1600

L: 180 W: 43 H:160


257

In your executive offices, it is designed to meet your different storage needs

completely. It helps you to use your working environment efficiently.

Yönetici ofislerinizde farklı depolama ihtiyaçlarınızı, eksiksiz karşılamak için

tasarlanmıştır. Çalışma ortamınızı verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.


FERRO


260

FERRO

2 Bölmeli / 2 Division

L: 84

W: 42

H: 84

FDL 42 8421

FDL 42 8423

FDL 42 8425

FKR 42 8422

Covered

Kapaklı

Open Shelving

Açık Raflı

Alm. Framed Glass Door

Alm. Cam Kapaklı

2 Drawers

Card Index

2 Çekmeceli,

Kartoteksli

3 Bölmeli / 3 Division

L: 84

W: 42

H: 120

FDL 42 8431

FDL 42 8433

FDL 42 8435

FKR 42 8432

Covered

Kapaklı

Open Shelving

Açık Raflı

Alm. Framed Glass Door

Alm. Cam Kapaklı

3 Drawers

Card Index

3 Çekmeceli,

Kartoteksli

4 Bölmeli / 4 Division

L: 84

W: 42

H: 159

FDL 42 8441

FDL 42 8442

FDL 42 8443

FDL 42 8445

FKR 42 8442

Covered

Kapaklı

Half-Covered

Yarım Kapaklı

Open Shelving

Açık Raflı

Alm. Framed Glass Door

Alm. Cam Kapaklı

2 Open Shelving

Card Index

2 Açık Raflı,

Kartoteksli

5 Bölmeli / 5 Division

L: 84

W: 42

H: 191

FDL 42 8451

FDL 42 8452

FDL 42 8453

FDL 42 8455

FKR 42 8452

Covered

Kapaklı

Half-Covered

Yarım Kapaklı

Open Shelving

Açık Raflı

Alm. Framed Glass Door

Alm. Cam Kapaklı

3 Open Shelving

Card Index

3 Açık Raflı,

Kartoteksli


261

Definitive solutions to different storage needs...

- All structure and intermediate shelf metal

- Top tray and doors melamine

- Shelf spacing can be adjustable

- Shelf security locked

Farklı depolama ihtiyaçlarına kesin çözümler...

- Tüm gövde ve raflar metal

- Üst tabla ve kapaklar melamin

- Raf aralıkları isteğe göre ayarlanabilir

- Raf güvenlik kilitli

FDL 12 0820

L: 120 W: 46 H: 84

FDL 12 1170

L: 120 W: 46 H: 120

FKS 42 583K FKS 42 5830

Pen Holder

Telescopic Rails

Card index

Kalemlikli

Teleskobik Raylı

Kartoteksli

3 Drawers

Telescopic Rails

3 Çekmeceli

Teleskobik Raylı

FDL 12 1560

L: 120 W: 46 H: 159

2 Division Sliding Door 3 Division Sliding Door 4 Division Sliding Door

2 Bölmeli Sürgü Kapaklı 3 Bölmeli Sürgü Kapaklı 4 Bölmeli Sürgü Kapaklı

MTL 65 42FR MTL 66 42FR MTL 67 42FR

L: 44

W: 55

H: 58

Kesonlar / Pedestals Sürgü Kapaklı / Sliding Doors Açık Raflı / Open Shelves

MTL 65 43FR MTL 66 43FR MTL 67 43FR

MTL 65 44FR MTL 66 44FR MTL 67 44FR

L: 80/120/160 W: 42 H: 94 L: 80/120/160 W: 42 H: 132 L: 80/120/160 W: 42 H: 170

FERRO is ideal for archiving and storing with its wide product range, details,

strength, brigtly colors.

FERRO, geniş ürün yelpazesi, detayları, dayanıklığı, canlı renkleri ile

arşivlemek ve depolamak için idealdir.


262

DOLAPLAR / CABINETS

2 Bölmeli / 2 Division

L: 80

W: 42

H: 81

SDL 42 8021

SDL 42 8023 SDL 42 8024 SDL 42 8025 SDL 42 K828 SDL 42 K821

Covered Open Shelving Glass Covered Alm. Framed Glass Door Card Index Card Index

Kapaklı Açık Raflı Cam Kapaklı Alm. Cam Kapaklı Kartoteksli Kartoteksli

3 Bölmeli / 3 Division

L: 80

W: 42

H: 117

SDL 42 8031

SDL 42 8032

SDL 42 8033

SDL 42 8034

SDL 42 8035

SDL 42 K838

SDL 42 K831

Covered Half-Covered Open Shelving Glass Covered Alm. Framed Glass Door Card Index Card Index

Kapaklı Yarım Kapaklı Açık Raflı Cam Kapaklı Alm. Cam Kapaklı Kartoteksli Kartoteksli

4 Bölmeli / 4 Division

L: 80

W: 42

H: 156

SDL 42 8041

SDL 42 8042

SDL 42 8043

SDL 42 8044

SDL 42 8045

Covered Half-Covered Open Shelving Glass Covered Alm. Framed Glass Door

Kapaklı Yarım Kapaklı Açık Raflı Cam Kapaklı Alm. Cam Kapaklı

4 Bölmeli / 4 Division

L: 80

W: 42

H: 156

SDL 42 8046 SDL 42 8047 SDL 42 K841

Half-Covered

4 Covered Covered

Aluminium -Glass

2 Shelf

4 Kapaklı

2 Card Index

Yarım Kapaklı

Alm. Camlı

Kapaklı

2 Raflı

2 Kartoteksli


263

SDL 42 8054

Half-Covered

Glass

Yarım Kapaklı

Camlı

SDL 42 8051

Alm. Cam Kapaklı

SDL 42 8052 SDL 42 8053

Covered Half-Covered Open Shelving

Kapaklı Yarım Kapaklı Açık Raflı

SDL 42 8055 SDL 42 8056 SDL 42 8057

4 Covered

Aluminium

Half-Covered

Alm. Framed Glass Door

Aluminium Glass

4 Kapaklı

Yarım Kapaklı

Alminyum Camlı

SDL 42 4021

SDL 42 4023 SDL 42 4031 SDL 42 4032 SDL 42 4033

L: 40 W: 42 H: 81 L: 40 W: 42 H: 81 L: 40 W: 42 H: 117 L: 40 W: 42 H: 117 L: 40 W: 42 H: 117

Covered

Open Shelving

Covered

Half-Covered

Open Shelving

Kapaklı Açık Raflı Kapaklı Yarım Kapaklı Açık Raflı

L: 80

W: 42

H: 190

L: 80

W: 42

H: 190

5 Bölmeli / 5 Division 5 Bölmeli / 5 Division 40’lık Dolaplar / 40’ Cabinets

SDL 42 4041 SDL 42 4042 SDL 42 4043 SDL 42 4051 SDL 42 4052 SDL 42 4053

L: 40 W: 42 H: 156 L: 40 W: 42 H: 156 L: 40 W: 42 H: 156 L: 40 W: 42 H: 190 L: 40 W: 42 H: 190 L: 40 W: 42 H: 190

Covered

Half-Covered

Open Shelving

Covered

Half-Covered

Open Shelving

Kapaklı

Yarım Kapaklı

Açık Raflı

Kapaklı

Yarım Kapaklı

Açık Raflı


264

GARDROPLAR / WARDROBES

SDL 55 Z402

SDL 58 G402

SDL 55 Z412

SDL 58 G403

KDL 52 S402

L:40 W:55 H:156

L: 58 W: 42 H: 156

L:40 W:55 H:190

L: 58 W: 42 H: 190

L:40 W:50 H:191

2 Divisions

With Hanger

2 Divisions

With Hanger

2 Divisions

With Hanger

3 Divisions

With Hanger

3 Divisions

With Hanger

2 Bölmeli

Askı Aparatlı

2 Bölmeli

Askı Aparatlı

2 Bölmeli

Askı Aparatlı

3 Bölmeli

Askı Aparatlı

3 Bölmeli

Askı Aparatlı

SDL 42 G802

SDL 42 G812

SDL 42 G803

SDL 42 G813

KDL 52 S802

L: 80 W: 42 H: 156

L: 80 W: 42 H: 156

L: 80 W: 42 H: 190

L: 80 W: 42 H: 190

L: 80 W: 50 H: 191

2 Divisions

With Hanger

Horizontal, Vertical Divisions

With Hanger

3 Divisions

With Hanger

Horizontal, Vertical Divisions

With Hanger

6 Divisions

With Hanger

2 Bölmeli

Askı Aparatlı

Yatay ve Dikey Bölmeli

Askı Aparatlı

3 Bölmeli

Askı Aparatlı

ÇİFT YÖNLÜ DOLAP / 2 WAY CABINET

Yatay ve Dikey Bölmeli

Askı Aparatlı

6 Bölmeli

Askı Aparatlı

SFR 13 1200 - Sağ / Right

SFR 13 1210 - Sol / Left

L: 130 W: 45 H: 120

Open and Closed Shelf

Card Index

Two-Ways Double Side

Açık ve Kapalı Raflı

Kartoteksli

Çift Yönlü


KONSOLLAR / CONSOLLES

265

SKN 55 1250

SKN 55 0840 - Sağ / Right

SKN 55 0850 - Sağ / Right

SKN 55 0870

SKN 55 0860

L: 125 W: 55 H: 56

3 Drawers

Single Locked

Covered

Shelving

3 Çekmeceli

Tek Kilitli

Kapaklı

Raflı

SKN 55 0841 - Sol / Left

L: 84 W: 55 H: 56

3 Drawers

Single Locked

Covered

3 Çekmeceli

Tek Kilitli

Kapaklı

SKN 55 0851 - Sol / Left

L:84 W:55 H:56

3 Drawers

Single Locked

Shelving

3 Çekmeceli

Tek Kilitli

Raflı

L:84 W:55 H:56

6 Drawers

Single Locked

6 Çekmeceli

Tek Kilitli

L:84 W:55 H:56

2 Covered

2 Kapaklı

SKN 55 K125 - Sağ / Right

SKN 55 K840 - Sağ / Right

SKN 55 K850 - Sağ / Right

SKN 70 K870

SKN 55 K870

SKN 55 K126 - Sol / Left

L: 125 W: 55 H: 56

3 Drawers

Central Locked

Pen Holder

Card Index

Covered

Shelving

3 Çekmeceli

Merkezi Kilitli

Kalemlikli

Kartoteksli

Kapaklı

Raflı

SKN 55 K841 - Sol / Left

L: 84 W: 55 H: 56

3 Drawers

Central Locked

Pen Holder

Card Index

Covered

3 Çekmeceli

Merkezi Kilitli

Kalemlikli

Kartoteksli

Kapaklı

SKN 55 K851 - Sol / Left

L: 84 W: 55 H: 56

3 Drawers

Central Locked

Pen Holder

Card Index

Shelving

3 Çekmeceli

Merkezi Kilitli

Kalemlikli

Kartoteksli

Raflı

L:84 W:70 H:56

6 Drawers

Central Locked

Pen Holder

Card Index

6 Çekmeceli

Merkezi Kilitli

Kalemlikli

Kartoteksli

L:84 W:55 H:56

6 Drawers

Central Locked

Pen Holder

Card Index

6 Çekmeceli

Merkezi Kilitli

Kalemlikli

Kartoteksli


266

KESONLAR

PEDESTALS

Two different rail option... / İki ray seçeneği...

Telescopic slide / Teleskopik raylı.

Easy installation with wheel and fixed foot options, locking mechanism

and use of active files and protection of personal items.

Teker ve sabit ayak seçenekleriyle kolay yerleşimi,

kilit mekanizmasıyla aktif dosyaların kullanımı ve kişisel eşyaların

korunmasını sağlar.

Wheeled slide / Teker raylı.

Partible internal container according to your will.

İsteğinize uygun ayarlayabileceğiniz, bölünebilir iç hazne.

It has never been so easy to field what you are seeking.

With the pencil case drawers your office stationally are now

more steady.

Aradığınızı bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı...

Kalemlikli çekmece ile ofis gereçleriniz daha düzenli.


267

Able to resolve problems with the ground

balance adjustment.

Denge ayarı ile zemin sorunlarını giderebilirsiniz.

Fixed leg / Sabit ayaklı

DIFFERENT EXPECTATIONS,

PROFESIONAL SOLUTIONS...

FARKLI BEKLENTİLER,

PROFESYONEL ÇÖZÜMLER...

Wheeled / Tekerlekli

Allows the freely control of pedestal.

Kesonunuzu özgürce kontrol etmenizi sağlar.

Store your documents securely in card index

section.

Kartoteks bölümünde dökümanlarınızı güvenle

saklayabilirsiniz.


268

HAREKETLİ KESONLAR / MOVING PEDESTALS

Single Locked

Wheel Rails

SKS 55 5800

L: 43 W: 55 H: 58

Tek Kilitli

Teker Raylı

SKS 55 583R

L: 43 W: 55 H: 58

Central Locked

Wheel Rails

Merkezi Kilitli

Teker Raylı

SKS 55 583T

L: 43 W: 55 H: 58

Central Locked

Telescopic Rails

Merkezi Kilitli

Teleskobik Raylı

SKS 55 582R

SKS 55 582T

SKS 55 58KR

SKS 55 58KT

Central Locked

Wheel Rails

Card Index

L: 43 W: 55 H: 58

Merkezi Kilitli

Teker Raylı

Kartoteksli

Central Locked

Telescopic Rails

Card Index

L: 43 W: 55 H: 58

Merkezi Kilitli

Teleskobik Raylı

Kartoteksli

Central Locked

Wheel Rails

Card Index

Pen Holder

L: 43 W: 55 H: 58

Merkezi Kilitli

Teker Raylı

Kartoteksli

Kalemlikli

Central Locked

Wheel Rails

Card Index

Pen Holder

L: 43 W: 55 H: 58

Merkezi Kilitli

Teleskobik Raylı

Kartoteksli

Kalemlikli

TAŞIYICI KESONLAR / CARRIER PEDESTALS

SKS 55 703R

SKS 55 703T

SKS 55 704R

SKS 55 704T

Central Locked

Wheel Rails

Card Index

L: 43 W: 55 H: 70

Merkezi Kilitli

Teker Raylı

Kartoteksli

Central Locked

Telescopic Rails

Card Index

L: 43 W: 55 H: 70

Merkezi Kilitli

Teleskobik Raylı

Kartoteksli

Central Locked

Wheel Rails

Card Index

Pen Holder

L: 43 W: 55 H: 70

Merkezi Kilitli

Teker Raylı

Kartoteksli

Kalemlikli

Central Locked

Wheel Rails

Card Index

Pen Holder

L: 43 W: 55 H: 70

Merkezi Kilitli

Teleskobik Raylı

Kartoteksli

Kalemlikli

SKS 55 7200

SKS 55 720M

L: 43 W: 55 H: 72

Single Locked

Wheel Rails

Card Index

Tek Kilitli

Teker Raylı

Kartoteksli

Central Locked

Wheel Rails

Card Index

L: 43 W: 55 H: 72

Merkezi Kilitli

Teker Raylı

Kartoteksli


MASA YANI KESONLAR / TABLE SIDE PEDESTALS

269

SKS 55 7500

SKS 55 734T

SKS 55 734R

SKS 55 733T

SKS 55 733R

Single Locked

Wheel Rails

Card Index

L: 43 W: 55 H: 75

Tek Kilitli

Teker Raylı

Kartoteksli

Central Locked

Telescopic Rails

Card Index

Pen Holder

L: 43 W: 55 H: 73

Merkezi Kilitli

Teleskobik Raylı

Kartoteksli

Kalemlikli

Central Locked

Wheel Rails

Card Index

Pen Holder

L: 43 W: 55 H: 73

Merkezi Kilitli

Teker Raylı

Kartoteksli

Kalemlikli

Central Locked

Telescopic Rails

Card Index

L: 43 W: 55 H: 73

Merkezi Kilitli

Teleskobik Raylı

Kartoteksli

Central Locked

Wheel Rails

Card Index

L: 43 W: 55 H: 73

Merkezi Kilitli

Teker Raylı

Kartoteksli

ASKI KESONLAR / HANGER PEDESTALS

SKS 55 161T

SKS 55 161R

SKS 55 332R

SKS 55 332T

Single Locked

Telescopic Rails

L: 43 W: 55 H: 17

Tek Kilitli

Teleskobik Raylı

Single Locked

Wheel Rails

L: 43 W: 55 H: 17

Tek Kilitli

Teker Raylı

L: 43 W: 55 H: 33

Single Locked

Wheel Rails

Tek Kilitli

Teker Raylı

Central Locked

Telescopic Rails

L: 43 W: 55 H: 33

Merkezi Kilitli

Teleskobik Raylı

LAMİNANT KESONLAR / LAMINATED PEDESTALS

LKS 55 58KT

LKS 55 58KR

LKS 55 583T

LKS 55 583R

Central Locked

Telescopic Rails

Card Index

Pen Holder

L: 43 W: 55 H: 58

Merkezi Kilitli

Teleskobik Raylı

Kartoteksli

Kalemlikli

Central Locked

Wheel Rails

Card Index

Pen Holder

L: 43 W: 55 H: 58

Merkezi Kilitli

Teker Raylı

Kartoteksli

Kalemlikli

Central Locked

Telescopic Rails

L: 43 W: 55 H: 58

Merkezi Kilitli

Teleskobik Raylı

L: 43 W: 55 H: 58

Central Locked

Wheel Rails

Merkezi Kilitli

Teker Raylı


270

Tek ve Çift Taraflı Kütüphane Dolapları / Single and Double Slided Library Cabinets

Sergi Rafı / Display Shelf


271

KÜTÜPHANE SİSTEMLERİ / LIBRARY SYSTEMS

İkili Okuyucu Masası / Reader Desk


272

LIBRARY SYSTEMS

Technical Specification

Teknik Özellikler


273

6200

6210

Sergi Rafı / Display Shelf

İkili Okuyucu Masası / Double Reader Table

6201-1

Tekli Tek Taraflı Kütüphane Dolabı / Library Cabinet; Single, Single-Sided

6201-2

Tekli Çift Taraflı Kütüphane Dolabı / Library Cabinet; Single, Double-Sided

6202-1

İkili Tek Taraflı Kütüphane Dolabı / Library Cabinet; Double, Single-Sided

6202-2

İkili Çift Taraflı Kütüphane Dolabı / Library Cabinet; Double, Double-Sided

6203-1

Üçlü Tek Taraflı Kütüphane Dolabı / Library Cabinet; Triple, Single-Sided

6203-2

Üçlü Çift Taraflı Kütüphane Dolabı / Library Cabinet; Triple, Double-Sided


Seat Series

Koltuk Serisi


Executive Groups

Yönetici Grupları


278

ABANT series respect for nature and the reflection

of the working environment.

ABANT serisi doğaya saygının çalışma ortamlarına

yansımasıdır.

Made of recyclable and ecological materials.

Yapısını oluşturan malzemeler geri dönüştürülebilen

çevreci materyallerdir.


279

It can respond to all needs regarding

the working chair. With its

unique design, ABANT offers feeling

special to its user. It harmonizes your

body, supports your back. With its

ergonomic structure, it enables the

user to feel always dynamic in the

face of intense work that lasts long

hours.

ABANT

YAB 3750 00

Çalışma koltuğuna dair tüm ihtiyaçlara

cevap verebilen ABANT,

eşsiz tasarımı ile, kullanıcısına farklı

zenginlikler sunar. Vücudunuza

uyum sağlar, belinizi destekler.

Ergonomik yapısı ile, uzun saatler

süren yoğun çalışmalar karşısında,

kullanıcısının kendini her zaman

dinamik hissetmesini sağlar.

YAB 3752 00

YAB 3751 00


280

ABANT


281

1

2

1

2

Head and neck support with optional height and

angle adjustment, gives you the right position.

Baş ve boyun desteği, isteğe bağlı yükseklik ve açı

ayarı ile size en doğru pozisyonu sunar.

Aluminum armrest adjustable in every direction

Her yöne ayarlanabilen alüminyum kolçak

3

3

The forward and backward movement of the seating

area allows you to sit at any distance thanks to

the easily accessible button.

Oturma alanının ileri, geri hareketi, kolay ulaşılabilir

buton sayesinde istediğiniz mesafede oturmanızı

sağlar.

Lumbar support movement

Bel destek hareketi

Armrest left and right angular movement

Kolçak sağ-sol açısal hareketi

Armrest up and down direction movement

Kolçak yukarı-aşağı yön hareketi

Seat forward-backword movement

button

Oturum ileri-geri kaydırma butonu


282

The SMART chair is elegant and ideal for today working environments, with comfort, structural endurance and

aesthetic appeal. This ergonomic office chair meet the needs of every user.

Through design, synchronization mechanism and different options, it makes it easier for someone to comply

with the correct stance at work.

SMART çalışma koltuğu, günümüzün çalışma ortamları için, kullanıcılara sunduğu konfor, yapısal sağlamlığı,

estetik görünümleri ile zarif ve idealdir. Bu ergonomik ofis koltuğu her kullanıcının ihtiyacına yanıt verir.

Tasarımı, senkronizasyon mekanizması ve farklı opsiyonları sayesinde, kişinin iş yerinde doğru duruşu

benimsemesini kolaylaştırır.


283

SMART

YSR 338000

YSR 338200

YSR 338100


284

SMART


285

Mesh fabric

File kumaş

Adjustable seat height

Ayarlanabilir koltuk yüksekliği

Adjustable lumbar support

Ayarlanabilir bel desteği

3D adjustable armrets

3D ayarlanabilir kolçaklar

Synchronisation mechanism

Senkronizasyon mekanizması

Polyurethane foam

Poliüretan köpük

Adjustable seat depth

Ayarlanabilir koltuk derinliği

Base in black polyamide(Ø= 64 cm)

Siyah poliamid ayak(Ø= 64 cm)

Ø=65 mm casters

Ø=65 mm tekerlekler


286

With it’s ergonomic, dynamic structure and unique design ; GALAXY is bringing a new style to your office.

With it’s elegant and comfort, it positively reflects your office life... Comply with the body is perfect

and answers the needs of your working life.

Ergonomik, dinamik yapısı ve eşsiz tasarımı ile GALAXY, ofisinize yeni bir tarz kazandırmaktadır.

Şıklığı ve konforu ile ofis yaşamınıza olumlu yansımalar katar... Bedeni mükemmel şekilde kavrar

ve çalışma hayatındaki gereksinimlere doğru cevaplar verir.


287

GALAXY

VGL 455000

VGL 455100

VGL 455200


288

AZUR is the essential seats of the executive offices has a modern design that expresses power and authority

in pure lines. The structure that comply with the back and neck is a elegant product group that takes

care of your comfort in your office with the mechanism that enables synchronized movement.

Yönetici ofislerinin vazgeçilmez koltuklarından AZUR, güç ve otoriteyi sade çizgilerle ifade eden

modern bir tasarımdır. Sırt ve boyunu kavrayan yapısı, senkronize hareketi sağlayan mekanizması

ile ofisinizde rahatınızı önemseyen şık bir ürün grubudur.


289

AZUR

YAZ 2150 AA

YAZ 2152 AA

YAZ 2151 KM


290

VILLA

VILLA chair with memorable lines is among the essentials of the executive rooms.

An elegant office chair with a back design that looks beautiful in detail.

VVL 385000

VVL 385200

Dikkat çeken çizgileri ile VİLLA, yönetici odalarının vazgeçilmezleri

arasında.

Ayrıntılarla gözü yormayan yalın tasarımı sayesinde zarif

duruşlu bir ofis koltuğu.

VVL 385100


291

PIER

YPR 336000

YPR 336200

PIER chair with their reflecting elegance and modernism, combines elegant and strong character

with lean lines. Quilted upholstery and arm detail provide high comfort to the user.

Zarafeti ve modernizmi yansıtan PİER, şıklığı ve güçlü karakteri yalın çizgilerle birleştiriyor.

Bedeni saran kapitoneli döşemesi, kol detayı kullanıcısına yüksek konfor sağlıyor.

YPR 336100


292

NETRIT

NETRIT series which emerging with a new design

concept, on behalf of serving concurrently for different

expectations, integrates with the human structure

and gives full support to the user throughout

the day.

Headrest, lumbar support and ergonomic seat supported

with synchronised movement.

Farklı beklentilere eşzamanlı hizmet edebilmek adına yeni bir tasarım anlayışı ile ortaya çıkan

NETRİT serisi, insan ergonomisi ile bütünleşerek kullanıcısına gün boyunca tam destek verir.

Başlık bel desteği ve ergonomik oturağı senkronize hareket ile desteklenmiştir.


293

YNT 4300 EP

YNT 4320 EP

YNT 4300 00

YNT 4320 00

YNT 4300 PM

YNT 4320 PM

YNT 4310 00


294

KONAK, an ideal choice for those looking for a classic

style executive armchair. Providing home comfort

for the day executives who spend long hours

at the desk and an ideal office chair that facilitates

coordination and communication.

KONAK, klasik tarzda bir yönetici koltuğu arayanlar için ideal bir seçim. Uzun saatlerini

masa başında geçiren günümüzün yöneticileri için ev rahatlığı sunan, koordinasyon ve

iletişimi kolaylaştıran ideal bir ofis koltuğu.


295

KONAK

VKN 3160AA

VKN 3162AA

VKN 3161AA

VKN 3160WW

VKN 3162WW

VKN 3161WW


296

DAVOS, produced with innovative and last technology materials; combines;

impressive lines, slim design, functional use, comfort and dynamism for a

quality of an executive chair.

DAVOS

VDA 3150AA

VDA 3152AA

VDA 3151AA

VDA 3150WW

VDA 3152WW

Yenilikçi ve en son teknoloji malzemelerle üretilen DAVOS, bir yönetici koltuğunun

kalitesini; etkileyici çizgiler, ince tasarım, fonksiyonel kullanım, konfor

ve dinamizm ile birleştirir.

VDA 3151WW


297

ŞATO

VSA 365000

It is essential to feel comfortable for an efficient business

concentration. The aesthetic and ergonomic

design of the SATO brings comfort with it.

Even for a long-term use you always feel comfortable.

VSA 365200

Verimli bir iş konsantrasyonu için kendini konforlu hissetmek

şarttır. ŞATO’nun estetik ve ergonomik tasarımı

konforu da beraberinde getirmiştir. Uzun süreli

kullanımlarda bile her zaman rahatınız ön plandadır.

VSA 365100


298

The IKON series, designed with their characteristic line to meet at same time the changing expectations

with user needs, it stands out with its comfort, quality and durability.

Alternative solutions with all kinds of expectation different solutions are proposed ...

Karakteristik çizgisiyle, kullanıcı ihtiyaçlarını, değişen beklentilere göre aynı anda karşılamak

amacıyla tasarlanan IKON serisi,sunduğu rahatlık, kalitesi ve sağlamlığıyla göze çarpar.

Alternatif seçenekleri ile her türlü beklentiye farklı çözüm önerileri...


299

IKON

YIB 4120 PP

YIB 4120 00

YIB 4110 BP

YIB 4110 00

YIW 4120 00

YIW 4110 00


300

LAPIS it represents elegance and gracefulness produced by Flekssit’s quality

concept. Design offers comfort and ergonomics to you.

LAPIS

YLP 4150MM

YLP 4151MM

YLP 4152KM

YLP 4150PP

YLP 4151PP

YLP 4152BP

Flekssit’ in kalite anlayışı ile üretilen LAPİS, şıklık ve zarafetin temsili olmuştur.

Tasarımı ile konfor ve ergonomiyi size sunmaktadır.


301

Reflects a actual, live and simple style with their modern lines in the office environment.

Adjustable functions, quality of materials, guarantees your comfort.

EFES

VEF 3250KM

VEF 3252KM

Modern çizgileri ile ofis ortamında güncel, canlı ve sade bir tarzı yansıtıyor. Ayarlanabilen

fonksiyonları, malzemelerin kalitesi, rahatlığınızı garanti ediyor.

VEF 3251KM


Operational Groups

Operasyonel Grup


304


ENJOY

305


306

ENJOY

connection

device

bağlantı

aparatı

the ease of handling

taşıma kolaylığı

the back that is able to

spring for personal weight

kişisel ağırlığa göre

yaylanabilen sırt

saving from space through

its interlocking feature

iç içe geçme özelliği ile

yerden tasarruf


307

aesthetic

Functional features are combined,

meanwhile designed without compromising visuality:

ENJOY, brings appearence of grace and modernity

into living spaces.

estetik

Fonksiyonel özellikleri bir araya getirilirken

görsellikten ödün verilmeden tasarlanan ENJOY,

kullanıldığı mekanlara modern

ve zarif bir görünüm sağlıyor.

aluminum

writing pad mechanism

alüminyum

sehpa mekanizması

flexible

backrest

esneyen

arkalık


308

dynamism

ENJOY that lets air in meshed back structure

supported with aluminum connections-is adding

dynamism to your intensive work tempo.

Thanks to this, not only in working hours, but also all day

long it enables you to be vigorous and energetic.

dinamizm

Hava alan meshli sırt yapısı alüminyum bağlantılarla desteklenen

ENJOY, yoğun çalışma temponuza dinamizm katıyor.

Bu sayede sadece çalışma saatlerinde değil, gün boyu zinde

ve enerjik olmanızı sağlıyor.

flexible

backrest

esneyen

arkalık


309

OEN TP2MD

OEN TP2DD

OEN KP2MD

OEN KP2DD

KEN BP4MD

KEN BP4DD

KEN BP6MD

KEN BP6DD

OEN BP3MD

OEN BP3DD

KEN BP5MD

KEN BP5DD


310

JOKER

JOKER series that you can use in different areas from your manager to your staff.

Ergonomic structure helps you stay fit throughout the day.

JOKER, yöneticisinden personeline kadar farklı alanlarda kullanabileceğiniz bir seri.

Ergonomik yapısı ile gün boyu zinde kalmanıza yardımcı olur.


311

YJK 4260KP

YJK 4261KP

YJK 4260PP

YJK 4261PP

YJK 4262PP

YJK 42630B


312

CHAKRA series, designed according to the standarts suitable for operational purposes, are waiting for you

with your choice of color and base.

Operasyonel kullanım amacına uygun standartlarda tasarlanan CHAKRA serisinde tercihinize

göre renk ve ayak seçenekleri sizi bekliyor.


313

CHAKRA

YCH KP1DD

YCH KP2DD

OCH KY3DD

We design products that you can easily use in all workstations, from individual to multi-work systems.

Bireyselden çoklu çalışma sistemlerine kadar tüm çalışma istasyonlarında rahatlıkla kullanabileceğiniz

ürünler tasarladık.

YCH PP1DD

YCH PP2DD

OCH BP3DD


314


315

TOPAZ series seats offer mul

ti-purpose possibilities from individual

chief seats to waiting areas,

meetings, conferences. Strong and

durable TOPAZ series provides convenience

in storage with its ability to

pass through the inside.

TOPAZ

PTP 100K00

PTP 111K00

PTP 110K00

TOPAZ serisi koltuklar, bireysel şef

koltuğundan, misafir, toplantı, konferans

gibi farklı çalışma alanlarına

kadar çok amaçlı kullanım imkanı

sunar. Sağlam ve dayanıklı TOPAZ

serisi, iç içe geçebilme özelliği ile

depolamada kolaylık sağlar.

PTP 131K00

PTP 121K00


316

TIRE

ZTR 610000

ZTR 611000

ZTR 611100

TIRE with its modern design, except chief chair , provides the most suitable guest type options.

TİRE, modern tasarımıyla, şef koltuğu haricinde kullanım ihtiyaçlarınıza en uygun misafir

tipi seçenekleri sunar.

ZTR 611200


317

BUSE

PBU 374000

SUDE

PSU 373000


Sofas

Tekli Koltuklar


320

ALIZE

LAZ 544100


LAZ 544200 LAZ 544000

321


322

ZAMBAK

LZA 538100

LZA 538000


323

BUSE

LBU 374100

LBU 374200


324

KUVARS

PKV 593300

PKV 593200


325

KONT

LKN 537400


326

CORAL

LCR 5410WW

LCR 5410KM


327

ALIA

LAL 593200

LAL 593100


328

GRACE

LGC 555300

360˚ Döner Tabla Ayak

360˚ Swivel Table Base

LGC 555200


329

BERJER

LBE 5640KP

AÇELYA

LAC 572500


330

SUDE

LSU 373100

RUBI

LRU 574500


331

KARE

PKR 168200

SWEET

LSW 582000


332

MASALAR ve SEHPALAR / DESKS and COFFEE TABLES

CMS 10 1000

LVD 12 0900

AKS LP 1000

LSH 40 0300 CSH 60 0600 SUR 10 1000

SIR 90 0900 SIR 80 1410 SIR 50 0500

SIR 50 0800


333

MSH 60 S600

MSH 60 0700

KSH 90 0900

KSH 60 0600 CSH 90 0900

CSH 60 0610

LSH 55 1100

LSH 55 0550 MSH 10 1000

SSK 80 1400 SSK 60 0600


Waiting & Lobby

Bekleme & Lobi


336


337

STARS LOUNGE, the new collection of Flekssit. It is designed for terminal lounges, waiting areas,

airport users to safely and comfortably wait. At the same time designed for users to relax in the

area with different options.

STARS LOUNGE

PERFORE

Flekssit‘in yeni koleksiyonu STARS LOUNGE yolcu terminali salonları, bekleme alanları ve havalimanı kullanıcılarının

güvenli ve konforlu bir şekilde beklemesi için gerekli tüm unsurları sunarken, aynı zamanda farklı seçenekleri ile

kullanıcıların alanda rahat etmesi için tasarlanmıştır.


338

PERFORE


339


340

PERFORE


341

• 3 mm DKP perfore sheet

• Ergonomic and aesthetic design to compatible back

• Armrests and legs are made of aluminum and not affected by liquid and moisture,

resistant to rusting

• Armrests, legs and seat connections made of aluminum shaped with special molds

• Adjustable legs

• 3 mm DKP perfore sac

• Sırtı kavrayan ergonomik ve estetik tasarım

• Kolçaklar ve ayaklar alüminyum olup, sıvı ve nem temasından etkilenmez, paslanmaya karşı dayanıklıdır

• Kolçaklar, ayaklar ve oturak bağlantıları özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyumdur

• Ayarlanabilir bingo ayak


342

PERFORE


343

58

83

72

72 72

72


344

STARS LOUNGE POLİÜRETAN, çok işlevli ve değişen bir dünya için tasarlanmış modern bir

bekleme grubudur. Minimalist stili, kamusal ve özel alanlarda gerekli olan gücü temsil eder.

• Oturak ve sırt poliüretan

• Arkalık 1,5 mm DKP sac

• Sırtı kavrayan ergonomik ve estetik tasarım

• Kolçaklar ve ayaklar alüminyum olup, sıvı ve nem temasından etkilenmez, paslanmaya

karşı dayanıklıdır

• Kolçaklar, ayaklar ve oturak bağlantıları özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyumdur

• Ayarlanabilir bingo ayak

• Kolay temizlenir

• Hijyeniktir

• Su geçirmez


345

STARS LOUNGE POLYURETHANE is a modern waiting group designed for multipurpose

and a changing world. The minimalist style represents the prestige needed in public and

private spaces.

• Seat and back polyurethane

• Back 1,5 mm DKP sheet

• Ergonomic and aesthetic design to compatible back

• Armrests and legs are made of aluminum and not affected by liquid and moisture,

resistant to rusting

• Armrests, legs and seat connections made of aluminum shaped with special molds

• Adjustable legs.

• Easy to clean

• Hygienic

• Waterproof

STARS LOUNGE

POLYURETHANE

POLİÜRETAN


346

POLYURETHANE / POLİÜRETAN


347


348

POLYURETHANE / POLİÜRETAN


349

87

70.5

CLEANING

Polyurethane filling; removes

easily most common dirt.

TEMİZLİK

Poliüretan dolgu, kirleri ortadan

kaldırır ve en yaygın

lekeler kolayca çıkarılır.

EASY ASSEMBLING

Assembly and maintenance

is easy.

KOLAY MONTAJ

Montajı ve bakımı kolaydır.

FIRE RETARDANT

Padding of seat and back is

an integral foam polyurethane

system with fire retardant

features on both mass and

nucleus and color agents.

GEÇ ALEV ALMA ÖZELLİĞİ

Poliüretan kısımlar;

hem yoğunluk hem de renk

veren maddeler için geç

alev alma özelliğine sahiptir.

ERGONOMICS

For comfortable and healthy

sitting position fit the shape

of the seating surface and

back to human body shape.

ERGONOMİ

Oturma yüzeyi ve sırtın şekli,

rahat ve sağlıklı bir oturma

pozisyonu için insan

vücudunun ergonomisine

uyum sağlar.


350


351

It’s large, flexible and ergonomic product for reception

areas, passenger terminals, waiting rooms.

• Seat and backrest upper plywood quilted upholstery

• Back 1,5 mm DKP sheet

• Ergonomic and Aesthetic design to compatible

back

• Armrests and legs are made of aluminum

and not affected by liquid and moisture,

resistant to rusting

• Armrests, legs and seat connections made of

aluminum shaped with special molds

• Adjustable legs.

Resepsiyon alanları, yolcu terminalleri, bekleme

odaları için geniş, esnek ve ergonomik üründür.

• Oturak ve sırt kontra üstü kapitone döşeme

• Arkalık 1,5 mm DKP sac

• Sırtı kavrayan ergonomik ve estetik tasarım

• Kolçaklar ve ayaklar alüminyum olup, sıvı ve

nem temasından etkilenmez, paslanmaya

karşı dayanıklıdır

• Kolçaklar, ayaklar ve oturak bağlantıları özel

kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyumdur

• Ayarlanabilir bingo ayak

QUILTED UPHOLSTERY / KAPITONE


352

PLYWOOD / KONTRA

82.5

70.5


353

UPHOLSTERY / DÖŞEME

72 72 72


354

With its unique structure and functionality you can create different combinations in common areas.

Ideal for social spaces in today’s offices. Extra comfortable seating, angled modules and a wide range

of products offer unlimited design freedom.

LVD 561000 LVD 562000 LVD 564000 LVD 565000 LVD 571000 LVD 572000


355

Kendine özgü yapısı ve fonksiyonelliği ile ortak alanlarda farklı kombinler oluşturabilirsiniz.

Bugünün ofislerinde sosyal alanlar için ideal bir üründür. Ekstra rahat oturumu, açılı modülleri

ve geniş ürün yelpazesi sayesinde sınırsız tasarım özgürlüğü sunar.

VADI

SALON

LVD 573000 LVD 57200S LVD 581000 LVD 582000


356


357

It is designed to create comfortable waiting environments.

SPRING adapts easily to the space used with rich color options. You can create combinations

in waiting and in lobbies.

Konforlu bekleme ortamları oluşturmak için tasarlanmıştır.

Zengin renk seçeneklerine sahip olan SPRING, kullanıldığı alana kolaylıkla uyum sağlıyor.

Bekleme ve lobilerde kombinasyonlar oluşturabilirsiniz.

SPRING

LSG 573100 LSG 573200 LSG 573300 LSG 573400


358

TOLL

SALON


359

TOLL SALON is a design with balanced and proportional forms.

Ideal for airports, hotel lobbies, hospitals, shopping malls, offices and common areas.

TOLL SALON, dengeli ve orantılı formları olan bir tasarımdır.

Havaalanları, otel lobileri, hastaneler, AVM’ler, ofisler ve ortak alanlar için idealdir.

LTO 562200 LTO 562300 LTO 572200 LTO 572300


360

The possibilities are endless, the only limit is your imagination...

It is designed to create different resting environments and fit to different areas.

With the combination of colors and aesthetics brings create a relaxing environment

Olasılıklar sonsuzdur, tek sınır sizin hayal gücünüz...

Tüm mekanlara uyum sağlayan, farklı dinlenme ortamları oluşturabilmeniz için tasarlanmıştır.

Renklerin ve estetiğin birleşmesi ile konforlu ortamlar oluşturur.


361

EYVAN

ZEY 123000 ZEY 123200 ZEY 123300 ZEY 123400 ZEY 123500 ZEY 123600


362

Provides endless solutions..

It has different module options that fit to any architecture.

It helps you to create combining different combinations.


363

Sonsuz çözümler sunar...

Her türlü mimariye uyum sağlayan farklı modül seçeneklerine sahiptir.

Birleşerek farklı kombinler oluşturmanıza yardımcı olur.

SILVIA

KSV 597100 KSV 597200 KSV 597700 KSV 597300 KSV 597400 KSV 597600


364


365

SITRIN

It’s longtime and durable with strong and solid structure .

Güçlü ve sağlam yapısı ile uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

ZSN 599200

ZSN 599400

ZSN 599300


366

TOPAZ

With stylish design and ergonomics do not get tired while waiting ...

TOPAZ Series is ideal to meet the needs of common areas such as

hospitals, schools, banks

Şık tasarımı ve ergonomisi ile beklerken yorulmayın...

Hastaneler, okullar, bankalar gibi ortak kullanım alanlarının bekleme

ihtiyaçlarını karşılamak için TOPAZ Serisi son derece idealdir.

ZTP 1022PM

ZTP 1024PM

ZTP 1023PM


367

Thin details, aesthetic design ...

TIRE,with their well considered concept,combines elegance

with ergonomics, fit to space.

İnce detaylar, estetik tasarım...

TIRE

İyi düşünülmüş konsepti ile TİRE, zarafeti ergonomi ile birleştirerek,

mekanlarda uyum sağlar.

ZTR 610200 ZTR 610400


Sitting Group

Oturma Grubu


370

SEKI is an ideal design that provides a comfortable, ergonomic,

comfortable session. It is a great choice for those looking for a

stylish and ergonomic solution in the executive offices.

Back and side cushions helps for a comfortable sitting and resting.

SEKİ, konforlu, ergonomik, rahat oturumu sağlayan ideal bir tasarımdır.

Yönetici ofislerinde, hem şık hem de ergonomik çözüm arayanlar için harika

bir seçenektir.

Sırt ve yan minderleri, rahat bir oturuşa yardımcı olur ve yaslanmayı destekler.

KSE 512000

KSE 512300

L: 87 W:82 H:78 L: 220 W:82 H:78


SEKI

371


372

MERRY

MERRY is a modern and simple sitting group, designed for executive rooms. The simple

form of natural wooden legs completes the stylish look of the sofa Specify the style of

durability and professionalism.

MERRY, yönetici odaları için tasarlanmış modern ve sade bir oturma grubudur.

Doğal ahşap ayaklarının sade formunu kanepenin şık gövdesi tamamlıyor.

Dayanıklılığı ve profesyonelliği tarzını tanımlar.

KMR 515000 KMR 515200

L: 95 W:80 H:65 L: 190 W:80 H:65


373


374

SAFIR

KSF 631000 KSF 631200 KSF 631300

L:90 W:84 H:76 L:155 W:84 H:76 L:205 W:84 H:76


375

Excellent comfort, style and functionality ...

The SAFIR is so special and has extra ordinary design that they give your room a very different atmosphere.

Üstün konfor, stil ve işlevsellik...

SAFİR’i bu kadar özel kılan odalarınıza çok farklı bir atmosfer kazandıran ve olağanüstü görünen bir tasarım olmasıdır.


376

ZUMRUT

Flashy colors, innovative shapes and a completely creative style..

ZUMRUT; to create a striking but stylish look at your offices with thin, elegant

back and arm structure, Provide important advantages for ease of settlement

and aesthetic design.

Çarpıcı renkler, yenilikçi şekiller ve tamamen yaratıcı bir tarz...

ZÜMRÜT; ofislerinizde, çarpıcı ancak şık bir görünüm yaratmak için,ince, zarif sırt ve

kol yapısı, estetik tasarımı ve yerleşim kolaylığı önemli ölçüde avantaj sağlar.

KZT 621000 KZT 621300

L: 90 W:83 H:75 L: 194 W:83 H:75


377

TURKUAZ, which will respond to your expectations at a high level, offers you and your

guests comfortable places with its ergonomic structure.

Beklentilerinize üst düzeyde karşılık verecek TURKUAZ, yorucu çalışma temponuzda,

ergonomik yapısı ile size ve konuklarınıza konforlu mekanlar sunar.

TURKUAZ

KTR A52300

KTR A52330

L:110 W:96 H:65 L:196 W:96 H:65


378

PIAZZA

PIAZZA comply from visual and aesthetic direction to you and your Office with amazing and

stylish look. Quilted desing bring to you more comfort and good looking.

KPI 535000 KPI 535200

L:90 W:75 H:70

L:195 W:75 H:70


Görsel ve estetik yönden göz kamaştıran PİAZZA, şık görünümü ile size ve ofisinize uyum sağlar.

Rahatlığı öne çıkaran kapitone sırt ve oturma fontu, bireyin beklentilerini karşılayacak bir esneklik sunar.

379


380

LOTUS

In the executive offices make a difference with comfort and smooth surface. It is a product

that will serve you for many years in your office with their solid construction.

Yönetici ofislerinde rahatlığı ve pürüzsüz yüzeyi ile fark yaratıyor.

Sağlam yapısı, uzun yıllar ofisinizde hizmet verecek bir ürün olmasını sağlıyor.

KLS 611000 KLS 611300

L:90 W:85 H:72

L:210 W:85 H:72


381

The POSH seating group is comfortable and aesthetic with arm and seat comfort, minimal

loss of space,which supported by modern solutions and designed due to expected requests.

POSH

Modern çözümlerle destekli, beklenen talepler doğrultusunda tasarlanan

POSH oturma grubu, kol ve oturuş rahatlığı, minimum yer kaybıyla

oldukça rahat ve estetiktir.

KPO 513000 KPO 513300

L:84 W:83 H:66

L:171 W:83 H:66


382

COSY

COSY seating group is ideal for prestigious areas. It is providing an effective office

look with luxury comfort.

If you are looking for warmth in basic lines, COSY is ready to meet your expectations

with comfort, aesthetics and strong character.

Prestijli mekanlar için ideal COSY oturma grubu, ofisinizin havasını dağıtacak, huzur veren konforuyla etkili bir ofis

görünümü sağlayacaktır.

Sıcaklığı sade çizgilerde arıyorsanız COSY, konforu, estetiği ve güçlü karakteri ile beklentilerinizi karşılamaya hazır.

KCO 514000 KCO 514200 KCO 514300

L:106 W:93 H:74

L:170 W:93 H:74 L:229 W:93 H:74


383

KRISTAL an advanced design, comes out with their leading quality Provide an effective office

view with their characteristic line, leading quality and bring your office respect and comfort.

KRISTAL

Üstün kalite anlayışıyla ortaya çıkan, gelişmiş bir tasarım KRİSTAL…

Karakteristik çizgisi, önde gelen kalitesi, ofisinize saygınlık kazandıracak ve

huzur veren konforuyla etkili bir ofis görünümü sağlayacaktır.

KKR 592000 KKR 592100 KKR 592200

L:106 W:89 H:70 L:158 W:89 H:70 L:210 W:89 H:70


384

TOLL

New trend in your office and living spaces is TOLL.

A model that will give your work spaces energy. Though provide a little space, attracts attention

with its sporty lines with elegance .

Ofis ve yaşam alanlarınızda yeni trend TOLL.

Çalışma alanlarınıza enerji verecek bir model. Az yer kaplamasına rağmen, zarifliği ve sportif çizgileriyle dikkatleri üzerine çeker.

KTO 561100 KTO 561000 KTO 561300

L:60 W:66 H:74

L:82 W:66 H:74 L:203 W:66 H:74


385

It is in easy level to comply with different office conceptes with their modern design.

OPAL creates a strong and dynamic atmosphere in your office depending on your preference,

single, double and triple group modules, fabric and leather options.

OPAL

Modern tasarımı, farklı ofis konseptlerine kolaylıkla uyum sağlayacak düzeydedir.

Tercihinize bağlı, tekli, ikili ve üçlü grup modülleri, kumaş ve deri seçenekleriyle,

OPAL ofisinizde güçlü ve dinamik bir atmosfer oluşturur.

KOP 590000

KOP 590200 KOP 590300

L:94 W:79 H:79 L:159 W:79 H:79 L:219 W:79 H:79


386

VADI

Sporty and comfort will load positive energy for you with Vadi. VADI, which creates

hospitality in the reception and office recreation areas of the executive office, in

every areas it enters, gives the image of not lagging behind with its moders design.

VADİ, spor duruşu ve rahatlığıyla sizlere pozitif enerji yükleyecek. Yönetici odasından

resepsiyon ve ofis rekreasyon alanlarına kadar, girdiği her ortamda misafirperverlik hissi

yaratan VADİ, çağdaş tasarımıyla zamanın gerisinde kalmama imajı veriyor.

KVD 571000 KVD 572000

L:77 W:68 H:80 L:147 W:68 H:80


387

SILVER have qualifications that comply you and your office with its comfort, solid view and

quality. Ergonomic design supports the required for comfort of the sitting.

SILVER

SİLVER, sunduğu rahatlık, sağlam görünümü ve kalitesiyle size ve

ofisinize yakışacak niteliklere sahiptir.

Ergonomik tasarımıyla ihtiyaç duyulan oturum konforuna destek verir.

KSI 588000

KSI 588200 KSI 588300

L:88 W:74 H:68 L:143 W:74 H:68 L:197 W:74 H:68


388

JIVAL

Offers a dynamic seating possibility with their modern and original design.

Characteristic line gives you and your office prestige. Supports solid durability

on the floor of JIVAL with large seating, steel internal framework, chrome-plated legs.

Çağdaş ve özgün tasarımıyla, dinamik bir oturma imkanı sunar.

Karakteristik çizgisiyle size ve ofisinize prestij katar.

Geniş oturma fontu, çelik iç iskelet yapısı, kromaj kaplı ayakların zeminle geniş teması

JİVAL’in sağlam duruşunu destekler.

KJI 599000 KJI 599200 KJI 599300

L:94 W:82 H:69 L:152 W:82 H:69 L:212 W:82 H:69


389

AKIK seating groups can easily comply in any type of space with is cubic lines and minimalist

design. It provides both aesthetic and functional effects to the spaces with raised legs.

AKIK

Kübik hatları ve minimalist tasarım anlayışı ile göze çarpan AKİK oturma grupları geniş

veya dar her türlü mekana kolaylıkla uyum sağlar. Yükseltilmiş ayaklar, bulunduğu mekanlara hem

estetik hem de fonksiyonel etkiler sunar.

KAK 591500 KAK 591700

L:74 W:66 H:70 L:129 W:66 H:70


Metal Group

Metal Grubu


392

It is designed to provide accessibility and maximize storage capacity. By choosing the right archiving system, it can be

used efficiently in all kinds of space archive and storage and all documents are easy access.

Consists of serial cabinets separated from each other and approaching each other by moving on specially prepared metal

rails with wheels. Compact archive saves a great deal of space in archival spaces compared to classic archiving systems.

Compact Archiving System it is designed to be useful, to take the least space as a solution to your archiving problem.

Produced from high quality Eregli A1 dkp sheet.


393

Erişilebilirliği sağlamak ve depolama

kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için

tasarlanmıştır. Doğru arşivleme sistemini

seçerek, her türlü mekan arşiv ve depolamada

verimli bir şekilde kullanılabilir ve tüm

belgeler kolay ulaşılabilirdir.

COMPACT ARCHIVE

KOMPAKT ARŞİV

Tekerlekleri ile özel hazırlanmış lama raylar üzerinde hareket ederek birbirinden ayrılan ve birbirine yanaşan seri dolaplardan

oluşmaktadır. Compact dolap, klasik arşivleme sistemleriyle kıyaslandığında arşiv mekanlarında büyük ölçüde yer

tasarrufu sağlar.

Arşivleme sorununuza çözüm olarak Compact Arşivleme Sistemi en az alan kaplayarak, kullanışlı bir şekilde dizayn edilmiştir.

Yüksek kalite Ereğli A1 dkp sacdan imal edilmektedir.

6101YS

6101S

6101K

6101A

L:100 W:31 H:217

Single-Sided Without Door

Tek Yüzlü Kapaksız - Yarım Sabit

L:100 W:62 H:217

Double-Sided,Without Door

Çift Yüzlü Kapaksız - Sabit

L:100 W:64 H:217

Double-Sided,With Door

Çift Yüzlü Kapaklı

L:100 W:62 H:217

Double-Sided,Without Door

Çift Yüzlü Kapaksız

6102YS

6102S

6102K

6102A

L:200 W:31 H:217

Single-Sided Without Door

Tek Yüzlü Kapaksız - Yarım Sabit

L:200 W:62 H:217

Double-Sided,Without Door

Çift Yüzlü Kapaksız - Sabit

L:200 W:64 H:217

Double-Sided,With Door

Çift Yüzlü Kapaklı

L:200 W:62 H:217

Double-Sided,Without Door

Çift Yüzlü Kapaksız

6103YS

6103S

6103K

6103A

L:300 W:31 H:217

Single-Sided Without Door

Tek Yüzlü Kapaksız - Yarım Sabit

L:300 W:62 H:217

Double-Sided,Without Door

Çift Yüzlü Kapaksız - Sabit

L:300 W:64 H:217

Double-Sided,With Door

Çift Yüzlü Kapaklı

L:300 W:62 H:217

Double-Sided,Without Door

Çift Yüzlü Kapaksız


394

METAL DOSYA DOLAPLARI / METAL FILE CABINETS

6330

6331

6334

6335

L: 92 W: 42 H: 194

L: 80 W: 38 H: 178

L: 92 W: 42 H: 120

L: 80 W: 38 H: 100

File cabinets; keeping your archives and important documents, when needed they provide you with easy reachable.

Dosya dolapları; arşivlerinizi, önemli evraklarınızı muhafaza ederek gerektiği zaman kolayca ulaşmanızı sağlar.

DEMONTE ÜRÜNLER / DEMOUNTED PRODUCTS

7330

7331

7334

7335 7352

L: 92 W: 42 H: 194

L: 80 W: 38 H: 178

L: 92 W: 42 H: 120

L: 80 W: 38 H: 100 L: 59 W: 50 H: 180

ÇOK AMAÇLI DOLAPLAR / MULTI-PURPOSE CABINETS

It allows you to keep all

your cleaning supliess

together.

Temizlik malzemelerinizi

bir arada muhafaza

etmenizi sağlar.

It is designed to be used in operating

rooms, intervention rooms and

hygienic environments.

Ameliyathaneler, müdahale odaları ve

hijyenik ortamlarda kullanılmak üzere

tasarlanmıştır.

6341

L: 59 W: 50 H: 180

6360

L: 92 W: 42 H: 194


395

SOYUNMA DOLAPLARI / LOCKERS

6354

6352

6351

6350

6340

L: 79 W: 42 H: 200

L: 79 W: 42 H: 180

L: 50 W: 42 H: 180

L: 117 W: 42 H: 200

L: 59 W: 50 H: 180

Our locker groups are ergonomic and useful, that can be used in factories, sports complexes, military and many areas.

- DKP sheet

- With shelf and hanger

- The doors have tag holder hole and air ventilation

6353EU

6352EU

6351EU

6350EU

L: 87 W: 50 H: 180

L: 59 W: 50 H: 180

L: 31 W: 50 H: 180

L: 87 W: 50 H: 194

Fabrikalar, spor kompleksleri, askeriye ve birçok alanda kullanılabilen soyunma dolabı grubumuz son derece

ergonomik ve kullanışlıdır.

- DKP sac

- Raflı, askılıklı

- Kapılarda isimlik ve havalandırma panjuru mevcut

OTURMA BANKI / BENCH

VL2S

L: 77 W: 50 H: 179

VL1S

L: 40 W: 50 H: 179


396

KARTOTEKS DOLAPLARI / CARD INDEX CABINETS

Pedestal and card index cabinet are

products which are showing regularly

in offices and can put into this

functional cabinets office supplies,

documents, files, folders .

Kesonlar ve Kartoteksler,

ofislerde düzeni sağlayan ofis

malzemelerini, evrakları, dosyaları,

klasörleri muhafaza edebileceğiniz

fonksiyonel dolaplardır.

6372TR

L: 40 W: 62 H: 70

6373TR

L: 40 W: 62 H: 101

6374TR

L: 40 W: 62 H: 132

METAL KESONLAR / METAL PEDESTALS

MKS2

L: 32 W: 50 H: 60

MKS5

L: 40 W: 50 H: 50

METAL HAREKETLİ HARDDİSKLİK / METAL MOBILE HARDDISK HOLDER

AKS HD 100H

Metal mobile harddisk holder provides more comfortable usage option with four different functinality.

Metal hareketli harddisklik 4 fonksiyonlu işlevselliği ile size daha rahat kullanım olanağı sağlamaktadır.


397

RANZA VE KARYOLALAR / BUNKBED AND BEDSTEADS

Our bunk bed group is very durable

and useful which used in private

and state student residence, in staff

rooms or in military.

- DKP sheet

- Profile frame

ÇİĞDEM RANZA / BUNKBED

6460

L: 204 W: 98 H: 177

ÇİĞDEM KARYOLA / BEDSTEAD

6461

L: 204 W: 98 H: 85

Özel ve devlet yurtlarında, işçi odalarında

veya askeri yatakhanelerde

kullanılan ranza grubumuz, son derece

dayanıklı ve kullanışlı bir üründür.

- DKP sac

- Profil iskelet

ZAMBAK RANZA / BUNKBED

6440

L: 204 W: 98 H: 177

ZAMBAK KARYOLA / BEDSTEAD

6442

L: 204 W: 98 H: 85


Organize Sanayi Bölgesi

8.Cad. No: 44 KAYSERİ

0352 321 16 27

0352 321 10 16

info@flekssit.com.tr

www.flekssit.com.tr

/flekssit

/flekssit

/flekssit

/flekssit

graphic & design

osman c. nalbantoglu

photograph

gokhan sevinc

www.pasifikreklam.com.tr

January / Ocak 2018

Flekssit, reserves the right tochange the desing and color the products.

The printing colors in the catalog may not match the actual colors of the products.

Flekssit, ürünlerin tasarımını ve renklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Katalogdaki baskı renkleri ürünlerin gerçek rengine uymayabilir.


www.flekssit.com.tr /flekssit /flekssit /flekssit /flekssit

www.pasifikreklam.com.tr

More magazines by this user
Similar magazines