21.02.2019 Views

işimiz güven osgb tanıtım

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

İŞİMİZ GÜVEN OSGB KİMDİR?<br />

29.05.2017 yılında İŞİMİZ GÜVEN ÇEVRE VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ<br />

EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen<br />

firmamız 2721 nolu ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİYETKİ BELGESİ’ne sahiptir.<br />

Merkezi İstanbul Tekstilkent’te kurulmuş olan, İstanbul ve çevresinde iş sağlığı ve güvenliği<br />

sektöründe faaliyet gösteren firmamız; İşletmelerin tehlike sınıflarına göre iş kazalarını ve mesleki<br />

riskleri minimum seviyeye indirmek ve iş kazalarını tümüyle ortadan kaldırmak adına firmalara,<br />

alanlarında deneyimli iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli tedariki<br />

sağlamaktadır.<br />

Kadromuz uzun yıllar boyunca iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmış kadrosuyla<br />

‘’Daha Güvenli Türkiye’’ sloganıyla günden güne büyüyerek yoluna devam etmektedir.


DEĞERLERİMİZ<br />

Yönetim anlayışımız "insana saygıya dayanır. Hepimizin kendimizi etkileyen her konuda söz<br />

söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız.<br />

Kişisel yeteneklerimizin en üst sınırına kadar kendimizi geliştirmeyi hem hakkımız hem de<br />

görevimiz olarak görürüz.<br />

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve<br />

sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız. Müşteri, kalite anlayışımızın odak noktasıdır.<br />

Dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhunu içimizde taşırız. Tüm uğraş alanlarımızda<br />

yenilikler getirmek köklü geleneğimizdir. Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak,<br />

kuruluşumuzun, toplumsal yaşamın her alanında hizmet verme geleneğini sürdürürüz. Kuruluşumuzun<br />

kültüre ve sanata, eğitime, bilime ve spora yaptığı katkıların gururunu paylaşırız.<br />

Katılımcı yönetimin bize getirdiği sorumluluğun, tüm gücümüzle kuruluşumuzun amaç ve<br />

hedefleri doğrultusunda çalışmak olduğuna inanırız. Çalışma düzenimizin kurallarına özenle uymaya<br />

birbirimize olan saygının gereği olarak bakarız.


VİZYONUMUZ<br />

Bizimle çalışan iş yerlerinde;<br />

Ergonomik çalışma koşullarını sağlamak,<br />

Üretimde artışı sağlamak,<br />

İşgücü ve zaman kayıpları önlemek,<br />

Maddi kayıpları önlemek,<br />

Tasarruflu ve çevreye duyarlı çalışmalarında yardımcı olmak,<br />

İş sağlığı ve güvenliği alanında onlara en iyi çözüm ortağı olmak,<br />

Uzmanlık alanlarımızda en iyisini ‘kalıcı’ ve ‘istikrarlı’ olarak vermek,<br />

Karşılıklı anlayış ve sevgi saygı içerisinde modern dünya kalitesinde hizmet sunmak,<br />

OSGB sektöründe lider, sektöre yön veren, uluslararası arenada danışılan İş Sağlığı ve Güvenliği firması<br />

olmaktır.


MİSYONUMUZ<br />

Çalışmalarımızın tümünde “Önce İnsan” faktörünü göz önünde tutarak koruyucu ve önleyici<br />

bir anlayışla hizmet vermek temel misyonumuzdur. Bu nedenle alın teri döken çalışanların olası İş<br />

kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğitimlerini üstlenmeyi, onları korumak için periyodik<br />

muayenelerini ve sağlık taramalarını yaparak erken tanı ve tedavi imkanını sağlamayı, kalıcı sakatlıklarını<br />

ve kayıplarını önlemek, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yaşamalarını ve kazanmalarını sağlamak için<br />

özveriyle çalışmayı esas biliriz.<br />

Sağlıklı çalışan, üreten bir toplumla ülkemizin gücüne güç katmaktır. Verdiğimiz hizmetlerde<br />

çözüm ortaklığına dayanan ilişkiler kurarak güvenilir olmaya önem vermekteyiz. Düzenli kontrol ve<br />

denetimlerle hizmet sunduğumuz işyerlerinde bütün çalışanlarda “Güvenlik Kültürü” bilincinin<br />

yerleştirilmesi amacımızdır.


OSGB YETKİ BELGESİ


BAKANLIK TARAFINDAN DENETLENME BELGEMİZ<br />

İŞİMİZ GÜVEN OSGB DENETLEMEDEN HATASIZ GEÇMİŞTİR.


PROJELERİMİZDEN BAZILARI<br />

İŞİMİZ GÜVEN OSGB olarak sizler gibi Türkiye’nin önde gelen firmaları ile İş Sağlığı ve<br />

Güvenliği Hizmetleri konularında anlaşmalar yaparak çalışmalar yürütmekteyiz.<br />

- Bir senedir çalışmalarımızın devam ettiği Sabiha Gökçen metro projemiz devam etmekte olup<br />

Çelikler – Gülermak Ortaklığına hizmet vermekteyiz.<br />

- Bayburt Grup-Kolin ortaklığında Halkalı – Yeni hava limanı metro projesi için Bayburt Grup ile<br />

anlaşmalarımızı tamamlamış, projenin start verilmesiyle çalışmalara başlayacağız.<br />

- Türkiye’nin önde gelen firmalarından DENTUR AVRASYA HOLDİNG’e ve üretici firmasına<br />

hizmetimiz devam etmektedir.,<br />

- Bunların yanında lokal olarak hizmet veren müteahhit firmalara da şantiyelerine hizmet vermeye<br />

devam etmekteyiz


REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI


HİZMET KAPSAMI VE İÇERİĞİ<br />

DİNAMİK KONULAR ( RİSK ANALİZİ)<br />

• İşyerindeki ortam, makine, tezgah, çalışma koşulları ve çalışma biçimlerinden kaynaklanan mekanik,<br />

fiziksel ve kimyasal risklerin belirlenerek çözüm önerileri ile birlikte raporlanması<br />

• Toplu koruma önlemlerinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların<br />

belirlenmesi,<br />

• İşyerinde yapılacak inceleme ve denetimler ile risklerin belirlenmesi,<br />

• Çalışanların kurallara uyumu, kişisel koruyucu kullanımı, alınan önlemlerin yerindeliği gibi konularda<br />

izleme ve denetleme fonksiyonlarının sürdürülmesi.


HİZMET KAPSAMI VE İÇERİĞİ<br />

SİSTEM OLUŞTURULMASI<br />

• İSG yasal gerekliliklerinin tespiti,<br />

• İSG görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,<br />

• İSG kontrol prosedürlerinin oluşturulması,<br />

• İSG kaza, olay ve uygunsuzluk raporlama sistematiğinin belirlenmesi,<br />

• Çalışanlardan “Çalışan Katılımı Tehlike Tespit Formu” ile tehlike ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasına dönük<br />

görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi,<br />

• Uyarı levhaları tespitleri,<br />

• Yangını önleme çalışmalarının yapılması


HİZMET KAPSAMI VE İÇERİĞİ<br />

BELGELENDİRME VE RAPORLANDIRMA<br />

• Mevzuat hükmü gereğince hazırlanması gerekli,<br />

ü<br />

ü<br />

ü<br />

ü<br />

ü<br />

ü<br />

Yıllık çalışma planı,<br />

Yıllık değerlendirme raporu,<br />

İş kazası inceleme raporu,<br />

KKD zimmet tutanağı,<br />

İSG ihtarname tutanakları,<br />

İç yönetmelik vb. rapor ve planların hazırlanması.


HİZMET KAPSAMI VE İÇERİĞİ<br />

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATLARI<br />

Çalışma koşulları, biçimleri, ortam, makine ve tezgahlar ile fiziksel ve kimyasal etkenler için “İş Sağlığı ve<br />

Güvenliği Talimatları’nın hazırlanması<br />

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMA<br />

Kimyasal maddeler “Malzeme Güvenlik Veri Formu Özetleri” nin hazırlanması,<br />

MSDS’lerin eğitimlerinin verilmesi.


HİZMET KAPSAMI VE İÇERİĞİ<br />

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN OLUŞTURULMASI VE TAKİBİ<br />

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik gereğince işyerinde İSG Kurulu’nun oluşturulması ve sürdürülmesi,<br />

• İSG Kurulunun oluşuturulması,<br />

• İSG Kuruluna iştirak edilmesi,<br />

• İSG Kurul Gündemi’nin oluşturulması,<br />

• İSG Kurul kararların hazırlanmasında destek verilmesi,<br />

• İSG Kurul İç Yönetmliği’nin hazırlanması,<br />

• İSG Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun hazırlanması.


HİZMET KAPSAMI VE İÇERİĞİ<br />

EĞİTİM<br />

• Yıllık Eğitim Planı’nın hazırlanması<br />

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi<br />

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Eğitiminin verilmesi<br />

• Risk değerlendirmesi ekibinin eğitimi<br />

• Aylık yasal eğitimlerin verilmesi<br />

• Personel ve İdari Kadro çalışanlarının eğitiminin verilmesi<br />

• Eğitim ölçme ve değerlendirilmesinin yapılması<br />

• Eğitim belgelendirilmesi


HİZMET KAPSAMI VE İÇERİĞİ<br />

ACİL DURUM PLANI<br />

• Acil durum planının hazırlanması<br />

• Acil durum planı ek talimatlarının hazırlanması<br />

• Acil durum kontrol merkezi ve acil durum ekiplerinin eğitiminin verilmesi<br />

• Acil durum tatbikatlarının yapılması


HİZMET KAPSAMI VE İÇERİĞİ<br />

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOSYALARININ OLUŞTURUMLASI<br />

Firmanızın iş sağlığı ve güvenliği kanunun gerekleri doğrultusunda, sunulan hizmetin yanında iş sağlığı ve güvenliği dosyasının<br />

oluşturulmasında rehberlik ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliği dosyası asgari aşağıdaki konu başlıklarından oluşmaktadır<br />

• Yapılan sözleşmeler<br />

• Risk analizi rapor dokümanları, prosedürü vb.<br />

• Acil durum organizasyonu ekiplerinin oluşturulması, planların asılması vb.<br />

• Periyodik kontrollerin dokümantasyonunun takibi<br />

• Eğitim tutanakları<br />

• İş kazası ramak kala kayıtları için gerekli formların hazırlanması<br />

• Çalışanlara ait özlük dosyalarındaki eksikliklerinin takibi<br />

• Çalışanlara verilen KKD’lerin zimmet formları


HİZMET KAPSAMI VE İÇERİĞİ<br />

• Kullanılan kimyasal maddelere ait MSDS formları<br />

• İşe giriş/periodik muayene formları (EK-2)<br />

• Mevzuat ile ilgili dökümanlar<br />

Bu maddeler İş Sağlığı ve Güvenliği dosyasının ana başlıklarını oluşturmaktadır. Sizlere dosya oluşturma konusunda diğer<br />

hizmetlerimizin yanında rehberlik hizmetini de sunmaktayız.


DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ<br />

İŞİMİZ GÜVEN ÇEVRE VE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EĞİTİM DANIŞMANLIK A.Ş.<br />

+90 212 544 60 00<br />

www.isimizguven.com<br />

info@isimizguven.com<br />

İş Güvenliği Direktörü<br />

ANIL AYDIN<br />

+90 531 685 25 70<br />

anil@isimizguven.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!