Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

SabanciUniv

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

“Büyüyen, gelişen Türkiye bir yıllık,

on yıllık planların ötesine

geçip yüzyıllık planlar yapmak

durumundadır. Bu nedenle pirinç

ekmek yerine ağaç dikmek ve

insan yetiştirmenin zorunluluğuna

inanarak, bu gerçeğin bilinci

içinde insana yatırım yapmak

mecburiyetindedir.”

Sakıp Sabancı

Değişen ve Gelişen Türkiye


“On its path to growth and

development, Turkey has to look

beyond one- or ten-year plans, and

must plan ahead for a century.

Therefore, Turkey must believe

in the necessity of planting trees

and educating people rather than

cultivating rice, and invest in

its people.”

Sakıp Sabancı

Değişen ve Gelişen Türkiye


Türkiye’nin sosyal bilimler

alanında verilen tek

akademik ödülü

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı

Merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine, Sabancı

Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Türkiye’de sosyal bilim

alanında saygın araştırmaları teşvik etmek, dünyada

Türkiye hakkında entelektüel merak uyandıracak

seçkin araştırma örnekleri çıkarmak amacıyla, 2006

yılında Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü’nü

ihdas etti. Makale ödüllerinin yanı sıra, 2012 yılından

bu yana, Merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyetinde işaret

ettiği sosyal bilim alanlarına yaşamı boyunca büyük

katkılarda bulunmuş bir kişi, “Jüri Özel Ödülü” ile ödüllendirilmektedir.

Türkiye için bir ilk olan Sakıp Sabancı Uluslararası

Araştırma Ödülü, geçtiğimiz 14 yıl süresince, sosyoloji,

ekonomi, tarih, siyaset bilimi gibi farklı sosyal bilim

disiplinlerinde Türkiye araştırmalarına öncülük etmiş,

ışık tutmuştur. Ödüle, 2006 yılından bu yana 31 ülkeden

390’ı aşan başvuru olmuştur.

Her biri bağımsız ve kendi alanının en yetkin

uzmanlarından oluşan uluslararası bir jüri tarafından

verilen araştırma ödülleri, Türkiye’de sosyal bilim

alanında bundan sonra yapılacak araştırmalar için de

sağlam bir temel oluşturmaktadır.

2015 yılından itibaren, Sakıp Sabancı’yı sosyal

bilimlerin çeşitli alanlarında üretilen özgün eserlerle

anma geleneğini oluşturmak amacıyla ödül töreni ve

anma etkinliği tek çatı altında toplanmıştır.

2006’dan bu yana

31

ülkeden

390’ı

aşan başvuru


Turkey’s only academic

award in social sciences

Since 2006

390

submissions and

counting, from

31

countries

The Sabancı University Board of Trustees endowed

the Sakıp Sabancı International Research Award

in 2006 to honor the will of the late Sakıp Sabancı,

Honorary Chairman of Sabancı University, for encouraging

prestigious research in social sciences, and

promoting academic studies that will draw intellectual

attention to Turkey. In addition to essay awards, a Jury

Special Award was established in 2012 to be presented

to distinguished academics with lifelong contribution to

an area of social sciences.

Being a first in Turkey, the Sakıp Sabancı International

Research Awards shed light on and encouraged

Turkish studies in social sciences including sociology,

economics, history and political science. More than 390

submissions from 31 countries have been received for

the awards since 2006.

Decisions are made by an international jury board

consisting of independent members who are experts in

their subject areas, which helps the awards to set a solid

foundation for future research to be conducted.

The Award Ceremony and Sakıp Sabancı

Commemoration have been held concurrently since

2015 to remember the late Sakıp Sabancı by rewarding

high-quality, original works in social sciences.


Sakıp Sabancı, eğitime, bilime,

bilim insanlarına ve yeniliğe çok

değer verirdi. Yeniliklerin sıkı

bir takipçisiydi. Hem düşünsel

anlamda hem de faaliyet

anlamında zamanının bir adım

ötesinde yürümek isterdi. Bu

nedenle gençleri dinler, onların

düşüncelerini dikkate alırdı. Her

fırsatta gençlerin önünün açılması

gerektiğini hatırlatır, onlara

duyduğu güveni dile getirirdi.

Bu yüzden Sakıp Sabancı’yı

araştırma ödülleriyle anmaktan

mutluluk duyuyoruz.”

Güler Sabancı

Sabancı Üniversitesi

Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı

“For Sakıp Sabancı, education,

science, scientists and innovation

were of prime importance. He was

a close follower of innovation. He

wanted to be a step ahead of time

in both thought and activity. So he

listened to the youth and took their

opinions. He always reminded

everyone to clear the way for the

youth, and express his confidence

in them. Therefore, we are proud

to remember his legacy with the

Research Awards.”

Güler Sabancı

FOUNDING CHAIRMAN OF THE BOARD

OF TRUSTEES

SABANCI UNIVERSITY


2019

Ödül Konusu

Küresel Karmaşa ve Çok Taraflılığın

Geleceği: Güvenlik, Ekonomi ve Demokrasi

Kavramlarını Yeniden Düşünmek

1993’te yayımlanan Out of Control, Global Turmoil on the Eve of the

21st Century [Kontroldan Çıkmış Dünya (Yirmibirinci Yüzyılın Arifesinde

Dünya Çapında Karmaşa)] başlıklı kitabında Zbigniew Brzezinski, “yakın

tarihimizin merkezi olgusu” olarak “süreksizlik” kavramını öne sürmüştü.

Günümüz dünyasında ise yükselme eğilimi gösteren otoriterlik, 20.

yüzyılda otoriter rejimlerinin işlediği insanlık suçlarına dair öğrenildiği

varsayılan çıkarımların üzerine gölge düşürüyor. Uluslararası örgütler

üzerinden küresel yönetim fikri, piyasaların egemenliği ve sosyal

adaleti, barış tahayyüllerini tehlikeye düşüren ulusal engellerin altında

kalıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından savaşları önlemek, insan

haklarını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunma amaçları ile

kurulmuş uluslararası örgütler ise son on yılda etkilerini yitirmekte.

Avrupa Anayasası ve Brexit referandum sonuçları, Avrupa Birliği’nin

istikrarının ve dayanıklılığının sorgulanmasına yol açtı. Birleşmiş Milletler

Genel Sekreterliği’nin Kıbrıs gibi sorunlara çözüm getirme çalışmaları

beklenen sonuçları doğurmadı. Avrupa Konseyi’nin özellikle Venedik

Komisyonu üzerinden yürütülen demokratikleşme tavsiyeleri, üye ülke

liderleri arasında bile destek görmekte zorlanıyor. Siyasi liderler ve

bazı analistler, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün yetersiz kaldığını

beyan etmekte. Küresel dönüşüm ve uluslararası sistemin geleceği

ise şu sorulara göre şekillenecek görünmekte: Uluslararası örgütler

gerçekten bir çöküş sürecinde mi? Uluslararası ilişkilerde çok taraflılığın

hala yeri var mı, yoksa uluslararası sistem bir hegemonyaya doğru mu

yöneliyor? Uluslararası örgütlerin küresel güvenlik, ekonomi ve demokrasi

sorunlarına etkin müdahale etmesi mümkün müdür? Son olarak,

Türkiye’nin bu süreksizlik ve küresel karmaşa döneminde önündeki yeni

güçlükler nelerdir? Bu ve benzeri sorulara ilişkin özgün ve kapsamlı analiz

içeren makaleler başvuru olarak beklenmektedir.


award theme

Future of Multilateralism in Global

Turmoil: Rethinking Security,

Economy, Democracy

In the introduction of his 1993 book titled Out of Control, Global

Turmoil on the Eve of the 21st Century, Zbigniew Brzezinski referred

to “discontinuity” as “the central reality of our contemporary history.”

Rising authoritarianisms in today’s world cast a shadow over what was

presumably learned from the atrocities committed by the totalitarian

regimes of the 20th century. Global governance through international

organizations is shadowed by reliance on unfettered predominance of

markets as well as many national obstacles jeopardizing social justice

and prospects of peace. International organizations that were formed in

the aftermath of the Second World War in order to prevent wars, defend

human rights, democracy, and rule of law on an international scale seem

to be declining in the course of the past decade. National referenda

terminating the ratification of the Constitutional Treaty for Europe as

well as Brexit raised questions about the stability and endurance of the

European Union. Efforts of the United Nations General Secretariat to

resolve conflicts such as the Cyprus issue did not deliver the intended

results. Council of Europe’s guidance for democratization especially

through the Venice Commission did not find a following among the

leaders of its member countries. Leaders and analysts declared the

North Atlantic Treaty Organization as obsolete and defunct. Global

transformation and the future of the international system hinges on

several pertinent questions: Are international organizations really in

decline? Are multilateral international relations still viable, or is the

international system heading towards hegemony? Can international

organizations still be engaged in facing global challenges to security,

economy, and democracy? Finally, what are Turkey’s new challenges in

this age of discontinuity and global turmoil? Innovative, original essays

on such and related questions are welcome.


2018


2018

Ödül Konusu

Türkiye ve Dünyada

Demokratik Yönelitim

ve Birlikte Yaşamaya

Yönelik Tehditler

Yirmi yılı aşkın zaman önce “küresel

karmaşa” olgusuna dikkatimizi çeken

Zbigniew Brzezinski, uluslararası

kamuoyunun, özellikle de Batı’nın büyük

küresel sorunlara müdahale kabiliyetinin

bu nedenle daralmakta olduğunu ileri

sürmüştü. O tarihten beri küreselleşmenin

çeşitli krizlerinin pençesinde olan Batı’nın

karşısına güvenlik, ekonomi, insani ilişkiler

ve çevre açılarından benzeri görülmemiş,

zorlu engeller çıkmaktadır. Mevcut

demokrasiler küreselleşme krizlerine

etkili müdahale getiremezken, popülist

dalgalar hem Batı demokrasilerinde

hem de gelişmekte olan ülkelerde

siyaseti ve yönetimi şekillendirmeye

ve sınırlandırmaya başlamıştır. Gerek

iktidarda gerek muhalefette olsun bu

hareketler, ekonomi ve siyaset arasındaki

demokratik kopuş, mülteci akınları ve

çokkültürlülüğün başarısızlıkları gibi

demokrasi engellerinden beslenmektedir.

Demokratik yönetim ve birlikte yaşamaya

yönelik tehditler, bunların sebepleri ve

etkileri, yol açtıkları hareketler ve çözüm

alternatiflerine ilişkin özgün ve yenilikçi

analiz içeren makaleler başvuru olarak

beklenmektedir.

award theme

Challenges to

Democratic

Governance and Living

Together in Turkey and

the World

More than two decades ago, Zbigniew

Brzezinski alerted us to a “global

turmoil,” steadily stifling the international

society’s, and especially the West’s ability

to respond to major global challenges.

Since then, the West has been in the grip

of the multiple crises of globalization,

manifested by a myriad of unprecedented

and effective security, economic,

humanitarian and environmental

challenges. While existing democracies

have failed to tackle effectively the

multiple crises of globalization, a wave of

populist movements have begun to shape

and frame politics and governance in not

only Western democracies, but also in

developing countries. These movements,

either in government or in opposition,

feed on challenges to democracy such

as the democratic disconnect between

economy and politics, refugee flows and

the failures of multiculturalism. Essays

providing path-breaking and innovative

analyses on these and similar challenges

to democratic governance and living

together, their causes and impacts, as

well as the movements which they foster

and the alternative solutions which can be

sought are welcome.


JÜRİ JURY

Özge Kemahlıoğlu

Sabancı üniversitesi

jüri başkanı President of the Jury

Ayşe Kadıoğlu

Sabancı üniversitesi

Milan Svolik

Yale University

Fuat Keyman

Sabancı üniversitesi

İstanbul Politikalar Merkezi

Dr. Dimitar Bechev

The University of North Carolina

John D. Huber

Columbia University

Ellen Lust

Gothenburg University


2018

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ Special Jury Award

Adam Przeworski

new york university

Adam Przeworski, New York

Üniversitesi’nde Carroll ve Milton Petrie

Siyaset Kürsüsü Başkanıdır.

Varşova Üniversitesi Felsefe ve

Sosyoloji Bölümü’nden lisans derecesine

sahip olan Przeworski, Northwestern

Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi,

Polonya Bilimler Akademisi’nden ise

Sosyoloji dalında doktora dereceleri

aldı. Chicago Üniversitesi ve Washington

Üniversitesi’nde dersler verdi. Profesör

Przeworski’nin ödülleri arasında Johan

Skytte Ödülü ve Woodrow Wilson Kitap

Ödülü sayılabilir.

Profesör Przeworksi, ‘ekonomik

faktörler ve siyasi rejimler arasındaki

ampirik ilişkiler’, ‘demokratik iktidarlar

altında ekonomik sonuçlar’, ‘siyasi

rejimlerin kuramsal tanımları’ ve ‘geçiş

sürecinde yer alan siyasi aktörlerin

stratejik tercihleri’ üzerine yürüttüğü

araştırmalarla demokrasi çalışmalarına

katkı sunuyor.

Adam Przeworski is Carroll and Milton

Petrie Professor of Politics at New York

University.

After graduating from the Philosophy

and Sociology Department at University

of Warsaw, he received PhD degrees

in Political Science from Northwestern

University and Sociology from Polish

Academy of Sciences. He previously

taught at University of Chicago and

Washington University. Among others

Professor Przeworski is the recipient

of the Johan Skytte Prize and Woodrow

Wilson Book Prize.

Professor Przeworski contributed to

the studies on democracy by analyzing

the empirical relationship between

economic factors and political regimes,

economic outcomes under democratic

rule, the theoretical definition of political

regimes, and the strategic choices of

political actors who are involved in the

transition process.


“Hayatım boyunca iki sorunun cevabını bulmaya çalıştım.

Birincisi; değerler, normlar ve çıkarlar ile bölünmüş insanlar

nasıl birlikte yaşarlar? İkincisi de demokrasi ekonomik ve

sosyal eşitsizliklerle nasıl birlikte var olabilir? Kaybedenlerin

de kazanabilme imkânlarının olduğu düşünüldüğünde, siyasi

aktörler ve gruplar sistemin içinde kalmayı tercih edeceklerdir.

Ekonomi ve demokrasi arasındaki ilişki kritiktir. Araştırmalar

ülkelerin belli ekonomik kalkınma seviyesini geçtikten sonra

demokrasilerini pekiştirdiklerini ortaya koymuştur. Ülkelerin

tamamında demokrasi tehdit altındadır. İkiyüz yıldan bu yana ilk

kez pek çok ebeveyn çocuklarının refah seviyesinin kendilerinden

kötü olacağını düşünmekte. Uzun vadede, yaşanan ekonomik

sonuçlar önemli siyasi aktörlerin ve grupların demokrasi içinde

kalma kararını etkileyecektir.”

Adam Przeworski

“All my life, I tried to find answers to two questions. First: How

can people divided by values, norms and interests live together?

And second: How can democracy coexist with economic and

social inequality? Considering that losing parties have a chance

to win in the future, political actors and groups will prefer to stay

within the system. The balance between economy and democracy

is critical. Research suggests that countries which have attained

certain levels of economic development were then able to improve

their democracies. Democracy is under threat in all countries. For

the first time in two hundred years, many parents believe that

their children will be worse off than they are. In the longer term,

economic consequences will influence the decision of political

actors and groups to remain within the boundaries of democracy.”

Adam Przeworski


2018

MAKALE ÖDÜLLERİ

KAZANANLARI

ESSAY AWARD

WINNERS


Selim Erdem Aytaç

Koç Üniversitesi

Popülizmin Cazibesi ve Seçkin

Söyleminin Rolü: Türkiye’den

Örnekler

The Appeal of Populism and

the Role of Elite Discourse:

Evidence from Turkey

İpek Çınar

University of Chicago

Demokrasinin Yıkımı: Otokrasi

Heveslilerinin Stratejik

Tercihleri

Democracy Dismantled:

Strategic Choices of Would-be

Autocrat

Berk Esen

Bilkent Üniversitesi

Demokratik Gerileme ve

Popülizm Arasındaki Seçmeli

İlişkiler: Karşılaştırmalı

Perspektifte Türkiye ve

Macaristan Vakası

Elective Affinities between

Democratic Backsliding and

Populism: the Cases of Turkey

and Hungary in Comparative

Perspective


2017–2006


2017 2016

Konu theme

Gündelik Yaşamda Türkiye Kökenli

Avrupalılar

Europeans with Legacies from Turkey in

Everyday Life

Konu theme

Türkiye’de Yeni Merkezler: Kentlerde

Ekonomi, Eğitim, Sanat ve Barış

New Centers in Turkey: Economy,

Education, Arts and Peace in Cities

JÜRİ jury

Senem Aydın Düzgit

Sabancı Üniversitesi

Riva Kastoryano

CNRS SciencesPo

JÜRİ jury

Ayşe Parla

Sabancı Üniversitesi

Engin Işın

open University

Ayşe Kadıoğlu

Sabancı Üniversitesi

Fuat Keyman

Sabancı Üniversitesi,

İstanbul Politikalar

Merkezi Direktörü

Director, Istanbul

Policy Center, Sabancı

University

Lenore G.Martin

Harvard university

Michael Schwarz

Stiftung Mercator

Foundation

Thomas Faist

Bielefeld university

Ramazan Korkmaz

Ardahan Üniversitesi;

Rektör presıdent

Neil Brenner

Harvard University

Ayşe Kadıoğlu

Sabancı Üniversitesi

Fuat Keyman

Sabancı Üniversitesi,

İstanbul Politikalar

Merkezi Direktörü

Director, Istanbul

Policy Center, Sabancı

University

JÜRİ ÖDÜLÜ Jury Award

Nermin Abadan-Unat

KAZANANLAR wınners

Defne Kadıoğlu Polat

Bağımsız Araştırmacı Independent Scholar

Hiç olmazsa bir evimiz var: Soylulaştırılan

Bir Berlin Mahallesinde Yaşayan Türkiyeli

Göçmenlerin Gündelik Deneyimleri

At least we have a home here: Everyday

Experiences of Turkish Immigrants in a

Gentrifying Berlin Neighborhood

Zeynep Selen Artan-Bayhan

City University of New York

Yurtdışında İbadet: Almanya ve Amerika

Birleşik Devletleri’ndeki Türkiyeli

Göçmenlerin Dinsel Sınırları ve Deneyimleri

Praying God Abroad: Religious Boundary

and the Experiences of Turkish Immigrants

in Germany and the United States

Tolga Tezcan

University of Florida

Köprü Kurmak mı, Yakmak mı?

Gurbetçilerin Geriye Dönüş Niyetleri

Building or Burning the Bridges? The

Determinants of Return Migration

Intentions of German-Turk Generations

JÜRİ ÖDÜLÜ Jury Award

İlhan Tekeli

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

KAZANANLAR wınners

Azat Zana Gündoğan

Cornell University

Şehir Merkezi Kavramını Yeniden Düşünme

Rethinking the Notion of New Centers

Emrah Şahin

Florida University

Köpekler ve Karavan

Dogs and Caravan


2015 2014

Konu theme

Türkiye’de Çeşitlilik İçerisinde Birlikte

Yaşamak, Diyalog ve İşbirliği

Living Together, Dialog & Cooperation

within Diversity in Turkey

Konu theme

Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği

Gender Equality in Turkey

JÜRİ jury

Leyla Neyzi

Sabancı Üniversitesi

Karen Barkey

Columbia University

Ayşe Kadıoğlu

Sabancı Üniversitesi

Fuat Keyman

Sabancı Üniversitesi,

İstanbul Politikalar

Merkezi Direktörü

Director, Istanbul

Policy Center, Sabancı

University

Emeritus Professor

Ronald Grigor Suny

Chicago University

Yael Navaro-Yashin

Cambridge University

JÜRİ jury

Sibel Irzık

Sabancı Üniversitesi

Ayşe Kadıoğlu

Sabancı Üniversitesi

Fuat Keyman

Sabancı Üniversitesi,

İstanbul Politikalar

Merkezi Direktörü

Director, Istanbul

Policy Center, Sabancı

University

Cemal Kafadar

Harvard University

Isabelle de Courtivron

Massachusetts Intitute

of Technology

Jüri Ödülü Jury award

Martin Van Bruinessen

university of utrecht

Kazananlar wınners

Mahiye Seçil Dağtaş

university of waterloo

Hoşgörünün Ötesi: Antakya Medeniyetler

Korosu Örneğinde Dini Farkların Temsili

Beyond Tolerance: Re/Presenting Religious

Difference in the Case of the Antakya Choir

of Civilizations

Haydar Darıcı

university of MichiGan

Savaş Gölgesinde Karşılaşmalar: Türkiye’nin

Kürt Bölgesi

Encounters in the Shadow of War: Turkey’s

Kurdish Region

Anoush Tamar Suni

university of california, los anGeles

Arşiv Olarak Harabe: Anadolu’da Toprak ve

Bellek

The Ruin as Archive: Landscape and

Memory in Anatolia

Jüri Ödülü Jury award

Deniz Kandiyoti

university of london

Kazananlar wınners

Akanksha Misra

university of washinGton

Sayıların Ötesinde: Türkiye’de Kız

Çocuklarının Eğitimini ve Güçlendirilmesini

Yeniden Düşünmek

Beyond Numbers: Rethinking Girls’

Education, Empowerment, and Gender

Equality in Turkey

Aslı Zengin

university of toronto

Adalet Hesaplarını Sorgulamak: Ceza Yasası,

Nefret Suçları ve Kuir Yaklaşımlar

Contesting Calculations of Justice: The

Criminal Law, Hate Crimes and Queer Lives

Emine Gökçen Yüksel

universität der bundeswehr Munich

Stephan Stetter

universität der bundeswehr Munich

Jochen Walter

universität bielefeld

Modern Kadın Özellikleri ve Toplumsal

Cinsiyet Normlarının Mekan İçinde

Müzakere Edilişi

Modern Female Subjectivities and the Spatial

Negotiation of Gender Norms


2013 2012

Konu theme

Demokraside Denge ve Denetleme:

Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türkiye

Checks and Balances in a Democracy:

Turkey in a Comparative Perspective

Konu theme

Küresel Krizlerde Türkiye Ekonomisinin

Performansı

Performance of the Turkish Economy

during Global Crises

JÜRİ jury

Ayşe Kadıoğlu

Sabancı Üniversitesi

Elaine Papouilias

Harvard university

JÜRİ jury

İzak Atiyas

Sabancı Üniversitesi

Ziya Öniş

Koç Üniversitesi

Fuat Keyman

Sabancı Üniversitesi,

İstanbul Politikalar

Merkezi Direktörü

Director, Istanbul

Policy Center, Sabancı

University

Jenny White

Boston University

Çağlar Keyder

State University of

New York & Boğaziçi

üniversitesi

Hasan Ersel

Sabancı Üniversitesi

Jeffrey Nugent

University of Southern

California, L.A.

Dani Rodrik

Harvard University

Aslı Bali

University of California

Los Angeles

Deniz Kandiyoti

University of London

Jüri Ödülü Jury award

Ergun Özbudun

istanbul şehir üniversitesi huKuK faKültesi

faculty of law, istanbul şehir university

Kazananlar wınners

Meral Uğur Çınar

the new school

Kürşat Çınar

ohio state university

Dayanıklı Bir Demokrasi İnşası: Türkiye

Deneyimine Karşılaştırmalı Bakış

Building Democracy to Last: The Turkish

Experience in Comparative Perspective

Ioannis N. Grigoriadis

bilKent üniversitesi

Demokrasiye Geçiş ve Yükselen

Çoğunlukçuluk Dalgası: Yunanistan ve

Türkiye Örneklerinin Karşılaştırması

Democratic Transition and the Rising Tide

of Majoritarianism: Comparing the Cases of

Greece and Turkey

Yunus Sözen

Özyeğin üniversitesi

Liberal Anayasal Demokrasi ve Popülist

İtirazların Paradoksları

Paradoxes of Liberal Constitutional

Democracy and Populist Challenge

1

2

İslam Sanatı ve Kültürü Jüri

Özel Ödülü Jury Award on

Islamic art and Culture

Oleg Grabar

Harvard Üniversitesi’nin ilk “Ağa Han İslam

Sanatı ve Mimarisi” Kürsüsü Sahibi, Emeritus

Öğretim Üyesi

Aga Khan Islamic Art and Architecture

Chair at Harvard University

KAZANANLAR wınners

Florian Misch & Atılım Seymen

Center for European Economic Research

Son Kriz Döneminde Uygulanan Konjonktür

Karşıtı Maliye Politikasının Etkisi –Doğal Bir

Deneyin Bulguları

The Effectiveness of Countercyclical

Fiscal Policy in Turkey During the Recent

Economic Crisis-Evidence from a Natural

Experiment

Alessina Le Turco & Daniella Maggioni

Universita Politecnica delle Marche

Türkiye’de Küresel Krizde Ticaret ve

Cironun Mikro Ölçekte Evrimi

The Micro Evolution of Trade and Turnover

in Turkey under Global Crisis


2011 2010

Konu theme

Değişen Dünya Düzeninde Türk Dış

Politikası İçin Yeni Yönelimler: Sorunlar ve

Fırsatlar

New Directions for Turkish Foreign Policy

in a Changing World Order: Challenges and

Opportunities

JÜRİ jury

Sabri Sayarı

Sabancı Üniversitesi

Üstün Ergüder

Sabancı Üniversitesi

Emeritus Öğretim Üyesi,

Eğitim Reformu Girişimi

Direktörü Director,

Education Reform

Initiative / Sabancı

University Emeritus

Faculty Member

Mustafa Aydın

Kadir Has Üniversitesi;

rektör president

1

2

3

Riva Kastoryano

Center for International

Studies and Research;

Direktör Director

Martin Sampson

Minnesota University

Malik Mufti

Tufts University

KAZANANLAR wınners

Nathalie Tocci

Instituto Affari

Internazionali Senior

Fellow

Kemal Kirişci

Boğaziçi Üniversitesi

Türkiye’nin Yakın Çevresiyle İlişkisi: Türk

Dış Politikasının Dönüşümüne Sentezci ve

Çok Boyutlu Bir Bakış

Turkey’s Engagement With Its

Neighborhood: A “Synthetic” and Multi-

Dimensional Look at Turkey’s Foreign Policy

Transformation

Güneş Murat Tezcur & Alexandru

Grigorescu

Loyola University Chicago

Türk Dış Politikasında Avrupalılaştıran

Bölgesellik

Europeanization Regionalism in Turkish

Foreign Policy

Clemens Hoffman & Can Cemgil

Sussex University

Ortadoğu’da Türk Barışı

A Pax Turca in the Middle East?

Konu theme

Avrupa Birliği’nin Yönetişimi ve Kültürel

Çeşitlilik: Türkiye’nin Katılımının Etkileri

Multiculturalism in the Governance of the

European Union and Turkish Accession

JÜRİ jury

Sabri Sayarı

Sabancı Üniversitesi

Joost Lagendijk

Sabancı Üniversitesi

İstanbul Politikalar

Merkezi Kıdemli

Danışmanı Istanbul

Policy Center / Sabancı

University

Ziya Öniş

Koç Üniversitesi

1

2

3

KAZANANLAR wınners

Philip Robins

Oxford University St

Antony’s College

Uffe Ostergaard

Copenhagen Business

School

Raoul Motika

Universität Hamburg

Juliette Tolay

University of Delaware

Türkiye’nin Öteki Kültürel Çeşitlilik

Tartışması: AB İçin Dersler

Turkey’s Other Multicultural Debate:

Lessons for the EU

C. Akça Ataç

Çankaya Üniversitesi

Babil Kulesi’nde Bir Tuğla: Türkiye’nin AB

Dil Politikasına Olası Katkıları ve Yaşayacağı

Zorluklar

Another Brick on The Tower of Babel:

Turkey’s Possible Challenges and

Contributions to The EU’s Language Policy

Şener Aktürk

Koç Üniversitesi

Etnik-Dini Nüfus Özelliklerinin Laikliğin

Güçlenmesi ve Kültürel Çeşitlilik

Dinamikleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye’nin

Avrupa Birliği Üyeliği

The Impact of Ethno-Religious Demography

on Strengthening Secularism and the

Dynamics of Multiculturalism: Turkey’s

Accession into the European Union


2009 2008

Konu theme

Günümüzde Türk Toplumu ve Siyasetinde

Çoğulculuk

Pluralism in Contemporary Turkish Society

and Politics

Konu theme

Bugünkü Türkiye’nin Kültürü, Kurumları ve

Değerlerinde Osmanlı Mirası

The Ottoman Legacy for Contemporary

Turkish Culture, Institutions, and Values

JÜRİ jury

Sabri Sayarı

Sabancı Üniversitesi

John Waterbury

American University

of Beirut, Emeritus

Professor of Political

Sciences, Princeton

University

Fuat Keyman

Koç Üniversitesi

Nilüfer Göle

École des Hautes Études

en Sciences Sociales,

Centre d’Analyse

et d’Intervention

Sociologiques; Direktör

Director

David Shankland

University of Bristol

Kalypso Nicolaidis

University of Oxford

JÜRİ jury

Sabri Sayarı

Sabancı Üniversitesi

Reşat Kasaba

University of

Washington

Şükrü Hanioğlu

Princeton University

Fikret Adanır

Sabancı Üniversitesi

Jacob Landau

Hebrew University

Caroline Finkel

Fahri Akademisyen

Honourary Fellow

University of Edinburgh,

University of Exeter |

yazar author

Jenny White

Boston University

Şevket Pamuk

Boğaziçi Üniversitesi

KAZANANLAR wınners

1 Kabir Tambar

University of Vermont

Çoğulculuk Çelişkileri: Tören Estetiği ve

Türkiye’de Aleviliğin Uyanışı

Paradoxes of Pluralism: Ritual Aesthetics

and the Alevi Revival in Turkey

1

2

2

3

Nora Fisher Onar

University of Oxford

İkilemleri Aşmak: ‘Avrupa’, Çoğulculuk

ve Türk Siyaseti İçin Bir ‘Revizyoncu-

StatüKoçu’ Anahtar

Beyond Binaries: ‘Europe’, Pluralism, and

a Revisionist-Status Quo Key to Turkish

Politics

Murat Somer

Koç Üniversitesi

Kendim İçin Demokrasi: Türkiye’de

Dindar ve Laik Kanılar ve Sosyal ve Siyasal

Çoğulculuk

Democracy (For Me): Religious and Secular

Beliefs and Social and Political Pluralism in

Turkey

3

KAZANANLAR wınners

Amy Singer

Tel Aviv University

Hayırseverliğin Devamlılığı

The Persistence of Philanthropy

Maureen Jackson

Washington University

Müzikal Dünyaların Kesişmesi: Klasik Türk

ve Osmanlı Müziği İcra Eden Museviler

Crossing Musical Worlds: Jews Making

Ottoman and Turkish Classical Music

Olivier Bouquet

Nice Sophia-Antipolis University, and

Modern and Contemporary Mediterranean

Centre in Nice

Yeni Cumhuriyetin Eski Elitleri: Türkiye’de

Osmanlı Bürokratik Ailelerinin Dönüşümü

(1909-1939)

Old Elites in a New Republic: The

Reconversion of Ottoman Bureaucratic

Families in Turkey (1909-1939)


2007 2006

Konu theme

Balkanlar ve Ortadoğu’da Osmanlı Mirasına

Dair Algılama

Perceptions of the Ottoman Legacy in the

Balkans and the Middle East

Konu theme

Türkiye’nin Yeni Jeopolitik Ortamı: Politikalarda

Sorunlar ve Yeni Açılım Fırsatları

Turkey’s New Geopolitical Environment: Policy

Challenges and Opportunities for Engagement

JÜRİ jury

Üstün Ergüder

Boğaziçi Üniversitesi;

Eski Rektör former

President | Sabancı

Üniversitesi, İstanbul

Politikalar Merkezi

Direktörü Director,

Istanbul Policy Center

Sabancı University

Cornell Fleischer

University of

Chicago

Cemal Kafadar

Harvard University

Metin Kunt

Sabancı Üniversitesi

Maria Todorova

University of Illinois at

Urbana-Champaign

Elizabeth Zachariadou

Insitute for

Mediterranean Studies in

Rethymnon

Sami Zubaida

Birkbeck University of

London

Walter Denny

University of

Massachusetts

Israel Gershoni

Tel Aviv University

JÜRİ jury

Gilles Andréani

Fransız Dış Politika

Komisyonu eski Başkanı

Former Director, Policy

Planning Unit, Ministry

of Foreign Affairs of the

Republic of France

Carl Bildt

İsveç eski Başbakanı Former

Prime Minister of Sweden

Philip Gordon

the Brookings Institution;

ABD-Avrupa Merkezi Başkanı

Director, Center on the

United States and Europe

Strobe Talbott

the Brookings Institution;

Başkan President | ABD

Dışişleri eski Bakan

Yardımcısı Former Deputy

Secretary of State, USA

İlter Turan

İstanbul Bilgi Üniversitesi;

eski Rektör Former

President

Robert Cooper

AB Dış İlişkiler, Siyasal

ve Güvenlik İşleri Genel

Direktörü Director

General for Politico-

Military Affairs at the EU

Council

Üstün Ergüder

Boğaziçi Üniversitesi; Eski

Rektör former President

| Sabancı Üniversitesi,

İstanbul Politikalar

Merkezi Direktörü

Director, Istanbul Policy

Center Sabancı University

KAZANANLAR wınners

KAZANANLAR wınners

1

Christine Philliou

Columbia University

1

Lerna K. Yanık

Bilkent Üniversitesi

2

3

Algılama Paradoksu: Osmanlı Geçmişini, ‘Ulusal

Bugün’ Gözüyle Yorumlamak

The Paradox of Perceptions: Interpreting the

Ottoman Past Through the National Present

Şuhnaz Yılmaz

Koç Üniversitesi

İpek Yosmaoğlu

University of Wisconsin-Madison

Geçmişin Hayaletleriyle Savaşım: Balkanlar

ve Ortadoğu’da Osmanlı Mirası İkilemi

Fighting the Specters of the Past: Dilemmas

of Ottoman Legacy in the Balkans and the

Middle East

Maximilian Hartmuth

Sabancı Üniversitesi

Miras Anıtı’nın Yeniden İnşa Edilmesi:

Balkanlar’da Osmanlı Kültürel Mirası’na Dair

Yorum ve Tarihçilik Sorunları

De/Constrducting a ‘Legacy in Stone’: Of

Interpretive and Historiographical Problems

Concerning the Ottoman Cultural Heritage in

the Balkans

2

3

3

Köprü, Kavşak ve ‘Tampon Bölge’

Kavramlarından Öteye: Türkiye’nin Gelecekteki

Uluslararası Rolünü Tanımlamak

Beyond ‘Bridges’, ‘Crossroads’ and ‘Buffer Zones’:

Defining a New International Role for Turkey

Ian O. Lesser

Woodrow Wilson International Center for

Scholars

Türkiye ve ABD: Jeopolitik Görüşlerden Odaklı

Bir Stratejiye Doğru

Turkey and The United States: From

Geopolitics to Concerted Strategy

Demet Yalçın

Koç Üniversitesi

AB’nin Türkiye’deki Demokrasiye Etkisi ve

Bölgedeki Yansımaları

The Impact of the European Union on

Democracy in Turkey and Its Implications for

the Region

Suat Kınıklıoğlu

Amerikan Alman Marshall Fonu Türkiye

Direktörü Turkey Director, The German

Marshall Fund of the U.S.

Türk – Rus İlişkilerinin Anatomisi

The Anatomy of Turkish-Russian Relations

More magazines by this user