26.12.2019 Views

Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Rehberi

Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Rehberi

Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Rehberi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EYÜPSULTAN MUNICIPALITY

EYÜPSULTAN BELEDiYESi

HiZMET REHBERi


EYÜPSULTAN MUNICIPALITY

Hizmet rehberinde Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde bulunan

EYÜPSULTAN

MUNICIPALITY


Önsöz

-

-

-

-

Deniz Köken


EYÜPSULTAN MUNICIPALITY

HİZMET REHBERİ

Genel Koordinatör:

Editör:

Tel: 444 30 00 - (2085 - 2086 - 2087)

F1 MEDYA YAYIN YAPIM

REKLAM MATBAACILIK

Tel:

06

08

10

12

14

16

18

20


22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52


06

-

l

l

-

-


l

-

l -

l

-

l

l

l

Adres:

07


08

-

-


-

-

-

-

-

444 30 00

09


10


-

-

-

-

Ekspertiz belgesine sahip ve hizmeti

almaya uygun ise banka eksperi bakmak

len

tahsilat makbuzu ile birlikte vezneye

11


-

-

-

-

l

(sözlü bilgi yeterli)

l

gereklidir)

12


13


-

444 30 00

l -

l

14


l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

(ev sahibi ise)

l

l

l

15


16

-

-


l

(sözlü bilgi yeterli)

l

444 30 00

-

17


18


417 86 11

-

-

440 15 35

440 15 66

19


20


-

-

444 30 00

21


22


Eyüpsultan

-

-

l -

l

-

l

l

l

444 30 00

23


-

-

-

-

-

24

-


-

-

-

-

-

-

-

444 30 00

25


26

-

-

-

-

-

-

-


27


28


29

Per-

-

-

-

lirtilen

mail adreslerine veya

tarihine kadar bilgilendirme

-

-


30


l

l

l

l -

444 30 00

31


32


l

l

l

l

l

l

l -

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l Fatura

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l Aplikasyon krokisi

l

l

33


34


35


36


-

-

-

-

37


38


-

l

l

l -

l

l

-

l

l

l

444 30 00

39


40


-

-

-

-

-

-

-

41


-

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

42

l

l

l

l


l

l

l

l

l

l 2

l

l

-

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

43


l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

44


45


Sosyal Ekonomik

-

l

l

46


l

l

l

l

444 30 00 (2920)

0212 440 15 46

l

47


l

l

l

l

l

l

-

-

48

-


-

0(212)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

madd

-

49


50

-

-

-

-

-

444 30 00


-

51


52


-

-

Belediyemiz ilgili müdürlüklerine

yönlendi-

53
EYÜPSULTAN MUNICIPALITY

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!