UTGEM PROJE TANIMLAMA (1)

sutgem
  • No tags were found...

PROJE TANIMLAMA

Projenin Amaçları

1. Genel Amaçlar

Şanlıurfa da teknoloji üretiminin ve nitelikli ara eleman istihdamının artırılması yolu ile bölge ve

ülke ekonomisine katkı sağlanması

2. Özel Amaçlar

Şanlıurfa Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Merkezi kurarak Şanlıurfa imalat sanayiinde nitelikli ara

eleman ihtiyacının karşılanması, ilde yaşayan işsiz ve vasıfsız gençlerin yetkinliklerinin artırılarak

istihdama kazandırılması, teknoloji üretiminin ve katma değerli ürün geliştirmenin desteklenmesi

3. Beklenen Sonuçlar

‣ Sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirecek, teknoloji üretimi konusunda nitelikli personel

yetiştirecek bir altyapı oluşturulacak.

‣ Nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmet sunma kapasitesi geliştirilecek.

‣ Sanayinin nitelikli ara eleman ihtiyacı karşılanacak.

‣ Şanlıurfa nitelikli eleman bulunabilirliği açısından bir cazibe merkezi haline gelerek, yapılacak

yatırımların artırılması sağlanacak.

4. Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması

Kurulacak olan ŞUTGEM, öncelikle Şanlıurfa OSB de bulunan sanayiciler olmak üzere, bölgede faaliyet gösteren

ve bölge dışından bölgeye yatırım yapacak olan yatırımcıların yetişmiş nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılamaya

yönelik ortak ihtiyaçlara hitap edecektir. ŞUTGEM Organize Sanayi Bölgesi içinde vereceği eğitimler ile sanayii

ve iş gücünü birleştirmeyi hedeflemektedir

Proje Ortakları

1- ġANLIURFA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI (%60)

2- ġANLIURFA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (%40)

Projenin Ortaya Çıkmasını Sağlayan Temel Gerekçe

Türkiye’nin nitelikli insan gücü ihtiyacı düşünüldüğünde, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin

artırılmasına yönelik olarak geliştirilecek programlar büyük önem kazanmaktadır. Nitekim, ülkemizdeki

yetişmiş insan gücü ile ihtiyaç duyulan işgücünün nicelik ve nitelik yönünden birbiriyle uyumlu hale

getirilmesi gerekmekte, bu da işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun eleman yetiştirilmesi gereğinin bir

sonucu olarak eğitimi tekrar ön plana çıkarmaktadır. Teknoloji ve bilimin hızlı bir biçimde gelişmesi ve

bu ilerlemenin toplumları ve eğitim sistemlerini derinden etkilemesine karşın Türkiye de uygulanan

mesleki ve teknik eğitim sisteminin modern çağın gereklerine göre tekrar organizasyonundaki yavaş

ilerleme, adaptasyonda yaşanan güçlükler, nitelikli ara eleman eksikliği sorunu olarak karşımıza

çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde istihdam yaratma ve işsizlikle mücadele etmede kullanılan en önemli ve

etkin araçlardan biri mesleki ve teknik eğitim olmasına rağmen, ülkemizde eğitim ve istihdam arasındaki

ilişkinin yeterince güçlü ve sağlıklı olduğunu söylemek güçtür. OECD verilerine bakıldığında mesleki ve

teknik eğitimin ortaöğretim içindeki payında ülkelere göre farklılık görülmektedir. Ortaöğretim düzeyinde

mesleki ve teknik eğitimde OECD ortalaması

%44,2 AB ülkesi ortalaması ise %50,4 seviyesindeyken Türkiye de ortaöğretim düzeyindeki mesleki ve

teknik eğitimin payı %43,6 ile OECD ortalamasının altında yer almaktadır. İş dünyası yüksek oranda

yetişmiş işgücü ihtiyacından bahsederken işsizliğin artması planlama eksikliğine ve eğitim arzı ile işgücü

talebi arasındaki uyumsuzluğa işaret etmektedir. Birbiriyle uyumlu istihdam ve mesleki eğitim

politikalarının izlenmesi, iş dünyasının ihtiyaçlarına yeterli sayı ve kalitede işgücünün yetiştirilmesi bu

açıdan gereklidir. Öte yandan, günümüzde imalat sektörünün küresel rekabet edebilirliğin sağlanması ve

artırılabilmesi için üretimde teknolojik uygulamalara geçiş ve de katma değeri yüksek ürünler


üretebilmeleri için yenilikçi sanayilere ve yöntemlere adaptasyonu gerçekleştirilmelidir. Karacadağ

Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilmiş olan Şanlıurfa İşgücü Talep- Arz Analizi çalışmasına göre,

ilde faaliyet gösteren işletmelerin yaklaşık %37,3'ü personelin becerisinin işletme beklentilerini

karşılamadığını ifade ederken, aynı firmaların % 54,2'si personelin beceri uyumsuzluğunun firma

hedeflerini çok engellemekte olduğunu belirtmektedir. Beceri uyumsuzluğundan dolayı sanayi

kuruluşların teknolojik yenilik getirememe, üretim/hizmet ve/veya işletme maliyetlerinin artması, bazı

hizmet/ürünleri sunamamaya başlamaları ve pazarlarını ve müşterilerini diğer firmalara kaptırmaları

şeklinde sonuçlar doğmaya başlamıştır.

Gerçekleştirilen araştırmaya göre firmaların beklentilerini karşılamaktan uzan çalışan nitelikler ve

becerilerinde gözlenmiş olan eksikliklerin altında yatan sebepler ise bilgisayar vb. teknolojiyi

kullanmadaki eksiklik, analitik becerilerin yeterli olmayışı, iletişim becerilerinin yeterli olmayışı, ekip

çalışmasına yatkın olmama, deneyim eksikliği, meslek ile ilgili yeterli eğitimin alınmamış olması,

personelin teknolojideki ve iş yapma süreçlerindeki değişikliğe uyun sağlayamaması ve personel

sirkülasyonundaki yükseklik olarak sıralanmıştır. Burada dikkati çekilmesi gereken en önemli husus

Meslek ile ilgili yeterli eğitimin alınmamış olması konusunun beceri noksanlığı nedenleri arasında %38

gibi yüksek bir oranla başı çekiyor oluşudur. Öte yandan gerçekleştirilmiş olan çalışma konuyu sadece

işgücü talebi açısından ele almamış, aynı zamanda işgücü arzını da analiz etmiştir. Bu kapsamda çeşitli

işgücü kalifikasyonuna ve eğitim geçmişine sahip 735 çalışan ve/veya çalışan adayı ile de görüşmeler

yürütülmüştür. Gerçekleştirilen görüşmelerde katılımcıların %37'si almış oldukları eğitimlerin mesleki

becerilerini sadece az ve orta düzeyde geliştirmeye imkan verdiğini ifade etmişlerdir.

Şanlıurfa'daki işgücü arzının kalitesini yükseltme gereksinimi ilgili paydaşların ortak görüşüdür.

Projenin, Güdümlü Proje Desteği Kapsamında Desteklenecek Alanlarla Olan Ġlgisi

2014-2018 yıllarını kapsayan Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı,

ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitime ilişkin eksiklikleri üç ana müdahale alanı kapsamında listelemiştir.

Bunlar aşağıdaki gibidir;

- Mesleki ve teknik eğitime erişime ilişkin eksiklikler

- Mesleki ve teknik eğitim kapasitesine ilişkin eksiklikler

- Mesleki ve teknik eğitim sonucu istihdam yaratmaya ilişkin eksiklikler

Öte yandan, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan TRC2 Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi 2014-

2023 Bölge Planında, bölgenin 2023 vizyonu büyüyen ekonomisi ve yükselen yaşam kalitesi ile

Ortadoğu’nun yeni çekim merkezi Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi olarak belirlenmiştir.

Hazırlanan mevcut durum raporu, yapılan analizler, katılımcı süreçlerle Bölge aktörlerinden elde edilen

sorun önceliklendirme, çözüm önerileri ve yerel olanaklara dair bildirimlere göre ulusal politika ve

önceliklere uygun olarak hazırlanmış olup bölgesel gelişmeyi sağlayacak birbirini tamamlayıcı nitelikte

dört gelişme ekseninden oluşmaktadır.

Bölgenin sosyal sorunlarına işaret eden, insan kaynaklarının ve kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi,

bölgenin temel sorunu olan yoksulluğun giderilmesi, gelir ve fırsat eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan

Beşer Gelişme ve Sosyal Sermaye gelişme ekseni kapsamında dört temel amaç belirlenmiştir;

- Eğitim Aracılığıyla Ekonomik-Sosyal Kalkınmanın Desteklenmesi

- Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi

- Sosyal Hizmet Sunumunun İyileştirilmesi

- Göçün, Yoksulluğun ve Gelir Eşitsizliğinin Azaltılması

Bu amaçlardan birincisi olan Eğitim Aracılığıyla Ekonomik-Sosyal Kalkınmanın Desteklenmesi ile

bölgenin kalkınmasının hızlandırılması ve diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması için

eğitimde altyapı ve kalitenin geliştirilerek beşer sermayenin güçlendirmesi, insan kaynakları niteliğinin

iyileştirilmesi ve işgücü piyasası ile eğitim sistemi arasında uyumun sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu proje ile gerek, 2014-2018 yıllarını kapsayan Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve

Eylem Planı nda sorunlu alanlar olarak görülen;

- İlgili sektörlerin sürecin yönetiminde ve karar alma mekanizmalarında yer almaması

- Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulanmasında okul sanayi iş birliğinin yeterince olmaması

- Öğrenciler ile yeni teknolojilerin yeterince buluşamaması

- İşgücü ihtiyaç analizlerinin yeterince dikkate alınmadan okul, alan ve dalların açılması

- Eğiticilerin sektör tecrübelerinin yeterince güncel olmaması


- Derslik başına düşen öğrenci sayısının standartları sağlayamaması

- Mesleki ve teknik eğitim paydaşları arasında koordinasyon eksikliğinin olması

- Modüler ve öğrenci merkezli eğitimin okullar tarafından yeterince anlaşılmaması

- Eğitim modüllerinin merkezden hazırlanması

- Sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikte ve istenilen sayıda işgücü yetiştirilememesi

- Mesleki ve teknik eğitimde anahtar beceriler ve mesleki temel yetkinliklerin yeterince

kazandırılamaması

- Mezunların yeterli düzeyde izlenememesi

- Mezunların istihdam fırsatları konusunda yeterince bilgilendirilmemesi

- Mesleki ve teknik eğitim öğrenci ve kursiyerlerine yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve girişimciliğin

yeterince kazandırılamaması gibi alanlara doğrudan müdahale edilebilecek, eş zamanlı olarak da,

Karacadağ Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere özel sektör

işletmeciliğini güçlendirmek amacı ile üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, özel bilgi, beceri ve

teknolojilerinin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması ile bölgedeki sektörlerin ihtiyaç

duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi çevresinde gelişme sağlanabilecektir.

Projenin Katma Değer Yaratacak Unsurları

Proje sonucunda ortaya çıkacak olan merkez Şanlıurfa İlinin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır.

Merkezin de etki ve yardımıyla bölge bir cazibe merkezine dönüşecek, nitelikli personel bulunabilirliği ve

buna nitelikli istihdam artacak, artan nitelikli istihdamla birlikte bölgesel kümelenme desteklenmiş

olacaktır. Artan nitelikli iş gücü, nitelikli istihdamı destekleyecek, yetenek ve nitelikli iş gücünün bölgede

toplanmasına imkan verecek, bu gelişmeler işletme rekabetçiliğini artışına ve dolayısıyla artan istihdama;

çalışanlar ve işletmeler için yüksek gelir olanağına erişimi sağlayacak, yaratılan görece yükselen gelir

imkanları girişimcilik düzeyini artıracak; en nihayetinde bölgesel refah artmış olacaktır. Kalkınmanın

temel tetikleyicisi olan refah artışı bölgenin kalkınmasını da ivmelendirmiş olacaktır

Projenin Beklenen Sonuçlarının Sürdürülebilirliği

ŞUTGEM'in proje dönemi bittikten sonra sürdürülmesi için Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı

nın BUTGEM modeli incelenmiş ve bölge için en uygun model olduğuna karar verilmiştir. Bu nedenle,

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir eğitim vakfı kurulmuştur. Şanlıurfa Eğitimi Geliştirme

Vakfı adına sahip olan vakfın yöneteceği ŞUTGEM'in proje boyunca projeden finanse edilmesi, proje

döneminin ardından ise

- İŞKUR ile iş birliğinde düzenlenecek istihdam destekli kurslar,

- Vakıf ortaklarının her yıl ortaklık payları doğrultusunda aktaracak oldukları fonlar,

- Sanayicilere karma gerçeklik ve üç boyutlu tasarım atölyesi başta olmak üzere verilecek olan katma

değeri yüksek teknoloji ve AR-GE destekleri,

- Bölgesel, ulusal ve uluslararası hibe sağlayıcılarına gerçekleştirilecek olan proje başvuruları yoluyla

ŞUTGEM'in hizmetlerinin sürekliliği sağlanmış olacaktır.

Bu gelir olanaklarına ilave olarak, orta vadede, ŞUTGEM'in bazı konularda Mesleki Yeterlilik Kurumuna

akredite sınav ve eğitim merkezi haline getirilmesi, bu sayede mesleki akreditasyon eğitimleri ve

sertifikasyon gelirleri ile bütçesinin desteklenmesi de öngörülmektedir. Gelir kaynakları bu şekilde

listelenmiş olan ŞUTGEM'in temel giderleri ise personel giderlerinin yanı sıra su, elektrik, ısınma vb

gider kalemleri ile sınırlı tutulmaya çalışılacaktır. Bu amaçla merkezin eğitici kadrosu barındırmaması,

sahip olacağı bir harici eğitmen havuzu ile çalışmalarını sürdürmesi öngörülmektedir. Kurulacak olan

merkezin gelirleri aşağıda listelenen 4 başlık altındaki faaliyetlerden gerçekleşecektir.

1. Eğitim Gelirleri: Düzenlenecek olan, mesleki eğitimlerden elde edilecek gelirleri kapsayacaktır.

2. Danışmanlık Gelirleri: İşletmelere sunulacak olan teknoloji danışmanlığı hizmetleri, teknoloji

laboratuvarının kullanımları, ARGE projeleri kapsamında sunulacak olan danışmanlık faaliyetlerinden

elde edeceği gelirleri kapsayacaktır.

3. Akreditasyon ve Sertifikasyon Gelirleri: Mesleki Yeterlilik Kurumuna akredite edilmiş alanlarda

sınav ve eğitim merkezi olarak elde edilen gelirler

4. Hibe Projeleri: Bölgesel, ulusal ve uluslararası hibe sağlayıcılarına gerçekleştirilecek olan projede


gerçekleştirilecek olan faaliyetlerden elde edilen gelirler ve payları doğrultusunda vakıf ortaklarının

yapacakları katkılar.

Merkezin 5 yıllık dönem sonunda 1,2 Milyon TL büyüklüğünde bir vergi öncesi nakit varlık ile

faaliyetlerini sürdürmeye devam etmesi beklenmektedir.

Hizmet Kapsam ve Ġhtiyacını Belirlemeye Yönelik Faaliyetler

Bu projenin hazırlık aşaması kapsamında kurulacak olan ŞUTGEM bünyesinde 9 farklı modülün yer

alacağı öngörülmüştür. Bu modüller aşağıda listelenmiştir.

Birim

Açıklama

ATÖLYELER

1 3D Tasarım Atölyesi Adet

.2 Metal İşleme Teknolojileri Atölyesi Adet

.3 Mobilya Teknolojileri Atölyesi Adet

4 Plastik Enjeksiyon Teknolojileri Atölyesi Adet

5 Makine Teknolojileri Atölyesi Adet

.6 Bilişim Teknolojileri Atölyesi Adet

.7 Elektrik ve Elektronik Atölyesi Adet

8 Pnömatik ve Hidrolik Sistemler Atölyesi Adet

9 Endüstriyel Otomasyon ve Mekatronik Atölyesi Adet

Atölyenin donatılmasında kullanılacak olan ve

fizibilite etüdünde ayrıntılandırılmış makine, techizat

ve ekipmanların toplamıdır.

Atölyenin donatılmasında kullanılacak olan ve

fizibilite etüdünde ayrıntılandırılmış makine, techizat

ve ekipmanların toplamıdır.

Atölyenin donatılmasında kullanılacak olan ve

fizibilite etüdünde ayrıntılandırılmış makine, techizat

ve ekipmanların toplamıdır.

Atölyenin donatılmasında kullanılacak olan ve

fizibilite etüdünde ayrıntılandırılmış makine, techizat

ve ekipmanların toplamıdır.

Atölyenin donatılmasında kullanılacak olan ve

fizibilite etüdünde ayrıntılandırılmış makine, techizat

ve ekipmanların toplamıdır.

Atölyenin donatılmasında kullanılacak olan ve

fizibilite etüdünde ayrıntılandırılmış makine, techizat

ve ekipmanların toplamıdır.

Atölyenin donatılmasında kullanılacak olan ve

fizibilite etüdünde ayrıntılandırılmış makine, techizat

ve ekipmanların toplamıdır.

Atölyenin donatılmasında kullanılacak olan ve

fizibilite etüdünde ayrıntılandırılmış makine, techizat

ve ekipmanların toplamıdır.

Atölyenin donatılmasında kullanılacak olan ve

fizibilite etüdünde ayrıntılandırılmış makine, techizat

ve ekipmanların toplamıdır.


Similar magazines