Bingölden Gelsin

asfproje

BİNGÖLÜN YEREL LEZZETLERİNİ TÜRKİYENİN 81 İLİNE ULAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

KANGAL

DOGAL

SUCUK

DOĞAL KANGAL SUCUK

BİRİM: KG

bingoldengelsin.com

FİYAT: 8 $

KANGAL

DOGAL

SUCUK

Bingöl Sucuğu tadını ve lezzetini, Bingöl de doğal

otlaklarında beslenen hayvanların etlerinden almaktadır.

ENET Sucuk Bingöl'ümüzü geleneksel yetiştiricilerinden

aldığı ve kesimini İslami usullere göre kendisinin yaptığı

etleri özel baharatlarla harmanlayarak sucuk haline

getirmektedir. ENET sucuk imalatında kimyasaldan uzak

tamamen doğal koşullarda sucuk üretimini yapmaktadır.

Sucuklarımız doğal ve katkı maddesiz olup %100 Dana

Etinden imal edilmektedir. Bingöl otlaklarının havası

sinen harika etleri ile bu lezzeti başka hiçbir yerde

bulamayacaksınız.


BİNGÖL ET

DANA KAVURMA

T A R T I L A R A K S A T I L I R

B İ R İ M : K G

F İ Y A T : 1 7 $

UGUR GIDA

DANA KAVURMA

O r m a n l ı k a l a n l a r ı v e

y a y l a r ı y l a m eşhur olan

B i n g ö l ü n y e r e l l e z z e t l e r i n i

B i n g ö l d ağlarında hayvanlar

m eşe bitkisiyle besleniyor ki

t ü r k i y e n i n 8 1 i l i n e

u l aştırmaya devam ediyor

b u b i t k i k ı r m ı z ı e t e f a r k l ı b i r

l e z z e t k a t ı y o r .

K a v u r m a m ı z d a h i ç b i r k a t k ı

m a d d e s i

b u l u n m a m a k t a d ı r , T a m a m e n

h a y v a n s a l y ağlardan

ü r e t i l m e k t e d i r . H i ç b i r

b i t k i s e l v e m a r g a r i n y ağı

b a r ı n d ı r m a z . k a v u r m a k e n d i

y ağı ve tuzla pişirilmektedir

bingoldengelsin.comSimilar magazines