Bingölden Gelsin

asfproje

BİNGÖLÜN YEREL LEZZETLERİNİ TÜRKİYENİN 81 İLİNE ULAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

BİNGÖL ET

DANA KAVURMA

T A R T I L A R A K S A T I L I R

B İ R İ M : K G

F İ Y A T : 1 7 $

UGUR GIDA

DANA KAVURMA

O r m a n l ı k a l a n l a r ı v e

y a y l a r ı y l a m eşhur olan

B i n g ö l ü n y e r e l l e z z e t l e r i n i

B i n g ö l d ağlarında hayvanlar

m eşe bitkisiyle besleniyor ki

t ü r k i y e n i n 8 1 i l i n e

u l aştırmaya devam ediyor

b u b i t k i k ı r m ı z ı e t e f a r k l ı b i r

l e z z e t k a t ı y o r .

K a v u r m a m ı z d a h i ç b i r k a t k ı

m a d d e s i

b u l u n m a m a k t a d ı r , T a m a m e n

h a y v a n s a l y ağlardan

ü r e t i l m e k t e d i r . H i ç b i r

b i t k i s e l v e m a r g a r i n y ağı

b a r ı n d ı r m a z . k a v u r m a k e n d i

y ağı ve tuzla pişirilmektedir

bingoldengelsin.com

Similar magazines