28.12.2020 Views

Boehleritim 2. sayı

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

02 / 2019

Șirketimiz

İnovasyon

Ürünlerimiz

Aktivitelerimiz

Bilz 100. yıl kutlaması

Köklü bir Alman firması olan

Bilz 100. yılını müșterileri ve

seçkin davetlileri ile kutladı.

Yeni Freze Programı

DELTAtec 90P ve BETAtec 90p

ile en küçük ayrıntılara kadar,

kusursuz frezeleme.

Alp Havacılık

Değerli müșterimiz Alp Havacılık’ın

üretim faliyetleri ve bașarı öyküsü.

Dragon Festivali

Boehlerit’in takım ruhu.

6 17 11 18


Bilz 100. yıl

100 yıldır takımlarımızla

sizleri destekliyoruz ve gelecek

heyecan verici yıllar için sabırsızlanıyoruz.Șirketimiz

İnovasyon

5

Boehlerit Online Shop

17

DELTAtec 90P - BETAtec 90P

8

Yapay Zeka

Ürünlerimiz

Aktivitelerimiz

10

Türkiye’de Havacılık Sektörü

18

Dragon Festivali

11

Alp Havacılık

19

MESS 60. yıl

14

Bilz Ürünleri

20

Avusturya Milli Gün Resepsiyonu

15

Fuarlarımız

21

Göbekli Tepe’in Hikayesi

16

Leitz Kesici Takımlar

22

Boehlerit Outlet Fırsat Günü

23

Teknik Eğitim ve Seminerler

24

Çalıșan Röportajları

Imtiyaz Sahibi

Boehlerit Sert Metal ve Takım Sanayi ve Ticaret A.Ș.

Adına

Cüneyt DİK

Genel Yayın Müdürü

Deniz DERYA

Redaktörler

Cüneyt DİK

Michael VOSS/Bilz

Ulrich AHAMER

İbrahim ÖZER

Deniz DERYA

Ediz TUĞRUL

Mustafa BUDAK

Tasarım / Baskı

Basım Etiket Matbaacılık San. Tic. A.Ș.

Güllübağlar Mah. Yașardoğu Cad.

No: 3 Pendik / İSTANBUL

Tel.: +90 216 307 01 92

web: www.avasar.com.tr

Sertifika No :26375

Grafik Tasarım

Ozan GÜREȘ

Çeviri

Deniz DERYA

Fotoğraf

Mustafa Yılmaz

İletișim

GOSB 1600. Sok. No 1602. 41400

Gebze / Kocaeli Tel.: +90 262 677 1737

info@boehlerit.com.tr www.boehlerit.com.tr

Dergimiz süreli yayındır. Yılda 4 kez yayınlanır.

Tüm hakları saklıdır. Para ile satılmaz.

Bu sayı 1300 adet basılıp dagıtılmıștır.

Yıl: 2019 / SAYI 2 ARALIK - MART


Cüneyt Dik

Genel Müdür

Değerli çalıșma arkadașlarımız

ve iș ortaklarımız,

Bildiğiniz gibi 2019 yılının ilk yarısında yapılan yerel

seçimler, Suriye sınırımızdaki hareketlilik, yüksek faiz

oranları. Döviz kurlarındaki ani azalıș ve yükselișler,

ekonomimizin Haziran sonu itibariyle bir önceki yılın aynı

ayına göre % 1,5 azalması ve ișsizlik oranının %14’lere

çıkmasına neden olmuștur. Yılın ikinci yarısında ise

Merkez Bankası’nın faiz oranlarını așağıya çekmesi, döviz

kurlarındaki stabilize, sınır operasyonundaki bașarılı

sonuçlar piyasa ekonomisine pozitif yansımaktadır. Yılın

son çeyreğinde sanayi ürtetiminin artıș gösteriyor olması

bu pozitif gelișmelerin olumlu sonuçlarıdır.

Türk sanayicileri olarak bu gelișmeler 2020 yılına daha

umutlu bakmamızı sağlamaktadır.

Bașarılı ile geride bıraktığımız 2019 yılında;

Boehlerit Türkiye olarak yarım asrı așan yerli üretim

tecrübemizle 2019 yılında bașta havacılık ve boru

endüstrisi olmak üzere imalat sektörünün olduğu pek

çok alanda kesici takımlar ve așınma parçalarımızla

oldukça etkin ve bașarılı çalıșmalara imza attık. Bunun

yanı sıra Bilz markasıyla takım tutucu sistemlerinde ve

Shrink makinalarında iddiamızı pazara kanıtladık.

Dıș pazarda ise USA, Canada ve Ortadoğu ülkeleri ile

devam eden ihracatımıza ek olarak dünya ekonomisinde

önemli etkiler yaratmaya devam eden Çin ile de

faaliyetlerimize hız kazandırdık.

Yüksek kalite ile ürettiğimiz Sert Metal ürünlerimizin

șekillendirilmesi ve üretim hacminin arttırılması için

makine parkımıza yeni yatırımlar gerçekleștirdik. Gelecek

yıllarda devam edecek yatırımlarımızla üretim

kabiliyetimizi daha da üst seviyelere tașımayı

hedefliyoruz.

Dijital satıș ve pazarlamayı gündemimize alarak Boehlerit

Online Satıș sitesini olușturduk.

Kendini ve çalıșanlarını sürekli geliștiren șirket

misyonumuzla süreçlerimizi ve çalıșanlarımızı geliștirecek

eğitimler gerçekleștirdik.

Mühendislik departmanımızla yürüttüğümüz projeler ile

müșterilerimizin isteklerine daha hızlı, inovatif ve özel

çözümler sunduk.

Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu yolda sürdürdüğümüz

tüm faaliyetlerde yeniliklere imza atmaya devam

edeceğiz.

Tüm çalıșma arkadașlarıma 2019 çalıșma yılında

göstermiș oldukları performans için teșekkürlerimi

sunuyorum. Çalıșmalarımızın takdiri olarak bizleri tercih

eden tüm değerli iș ortaklarımıza da ayrıca teșekkür

ediyorum.

2020 yılının herkese sağlık, bașarı, mutluluk getirmesini

diliyorum..

Cüneyt Dik

3


Deniz Derya

Genel Yayın Müdürü

Bașarının sırrı..

Kurumsal sürdürülebilirlik kavramı, tüm dünya tarafından önemi kabul

edilen ve markaların başarılarında belirleyici rol oynayan bir olgu.

Peki ama güçlü ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya sahip olmak için

gereken nitelikler nelerdir?

Ürün & hizmet kalitesi mi? Stratejik düșünme gücü mü?

Teknolojiyi verimli kullanması mı? Mutlu insan kaynağı

mı? Etkili müșteri ilișkileri mi? Bu sorular çoğaltılabilir…

Ancak buna tek bir formülle cevap verebilmek pek

mümkün değil. Sürdürülebilirlik adına tüm bu unsurların

doğru harmanlanması bașarıya ulaștırıyor…

Markalar, paydașların bugünkü ve gelecekteki

gereksinimlerini dikkate alarak organizasyonel süreçler

ve performansın ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarını

entegre eden sürdürülebilirlik odaklı bir yönetim

yaklașımını benimsediğinde değer yaratıyor. Dolayısıyla

bir firmanın devamlılığını; ortaklar, yatırımcılar, çalıșanlar,

müșteriler, kamuoyu otoriteleri, halk, sivil toplum gibi

geniș bir perspektifte değerlendirilmesi gereken paydaș

ağı içerisindeki paydașlarla kurulan ilișkilerinin sürekliliği

belirliyor. (Perrini ve Tencati, 2006).

Bu sayımızda sürdürülebilir șirket olmanın güçlü

örneklerinden biri olan BILZ markasının 100 yıllık bașarı

hikayesini kapak dosyamızda ele aldık.

Sürdürülebilirliğin vazgeçilmezi “yenilikçi model” olmanın

bir göstergesi olarak Boehlerit Online Alıșveriș sitemizi

B2B sektörü ile bulușturduk.

Bunların yanı sıra bașarısında çalıșan bağlılığının büyük

payı olan Boehlerit’in en kıdemli çalıșanlarının röportajları

ile birlikte takım ruhu ve kurum kültürümüzü yansıtan tüm

aktivitelerimizi sizlerle paylaștık.

Gündemin takipçisi olarak; Yapay zeka ve makine

öğrenmesi gibi teknolojiler sayesinde gerçekçiliği ve

inandırıcılığı hızla artan, üretimi kolaylașan ‘deep fake’

teknolojisinin kötü maksatlı kullanımları da hızla artmaya

bașlıyor. Yapay zekayı farklı yönleriyle ele alan yazımız ise

gerçekten okunmaya değer!

Kıșın kendini iyiden iyiye hissettirmeye bașladığı yılın son

ayında dergimizi keyifle okumanızı dileriz.

Șimdiden yeni yılın herkese sağlık ve huzur getirmesini

dilerim.

Boehlerit markasının sürdürülebilir müșteri ilișkilerinin

önemli örneklerinden biri olan "Dünya Havacılık Devlerinin

Güvenilir İș Ortağı" Alp Havacılık faaliyet alanlarına yer

verdik.

4

Sevgiyle kalın.

Deniz Derya


Boehlerit Online Alıșveriș

Boehlerit Online Shop ile

Türkiye’nin her yerine hızlı

ve güvenli teslimat

gerçekleșiyoruz.

Șirketimiz

Online

satış

başladı!!

www.boehlerit.com.tr

e- ticaret artık bir gereklilik..

Dijital dönüșümün canlı tanıkları olarak eskiyi ve yeniyi

karșılaștırabilen bir kușağız. Gündelik alıșkanlıklarımızı

dahi kökünden değiștiren dijital yeniliklere çok hızlı

entegre olduk. Bilgi ve iletișim teknolojilerinin giderek

daha çok değișmesi, yenilenmesi hayatımızın her

alanında kendisini göstermeye bașladı. Bu değișimler

doğrultusunda beklentilerimiz ve buna bağlı olarak iș

yapma süreçlerimiz değiști. Özellikle B2C sektörünün

büyük çoğunluğuna hakim olan dijital yeniliklere B2B

ilișkilerde de yer verilmeye bașlandı. Satın alma

departmanları Online Portallara ve E-ticaret sitelerine

yöneldi.

Değișen beklentileri karșılayabilmek adına yenilikçi model

geliștirmek, yeni fırsatlar ve hizmetler yaratmak rekabetçi

olabilmenin en temel unsuru. İçerisinde bulunduğumuz

dijital dönemin en önemli noktalarından biri olan E-Ticaret

artık bir gerekliliktir. E-ticaret rakamları tüm dünya

üzerinde internet kullanım rakamlarının artması ile birlikte

sürekli büyümektedir.

Türkiye’de e-ticaret pazarındaki gelișmeleri uluslararası

standartlara göre ölçümleyen “Türkiye e-Ticaret 2018

Pazar Büyüklüğü” son raporuna göre, Türkiye’de

e-Ticaret sektörü 2018 yılında büyümesini hız kesmeden

sürdürerek yüzde 42 oranında artıșla 59,9 milyar TL’lik

büyüklüğe ulaștı. Türkiye’de internette geçirilen süre

yaklașık 7 saatle ABD ve Çin’in üzerinde. Buda e-ticaretin

yașadığı büyüme ve dönüșümün tesadüf olmadığını

destekliyor.

Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak olușturduğumuz

Boehlerit Online Shop ile artık müșterilerimize çok

daha yakınız. 13.000 farklı ürün çeșidinin sunulduğu

sitemizde ürün gruplarına göre Kesici Takımlar,

Așınma Parçaları ve Takım Tutucu Sistemleri yer

almaktadır.

Yeni sitemizle müșterilerimize istedikleri ürünü kolayca

tercih edebilecekleri hızlı ve ekonomik bir hizmet sunuyoruz.

Zamanın her șeyden değerli olduğunun farkındayız.

Boehlerit Online Shop alıșverișlerinizde teklif süresi yok.

Siparișten teslimata hızlı tedarik süreci dönemini

bașlatıyoruz.

Deniz Derya

5


Köklü bir Alman firması olan

Bilz 100. yılını müșterileri ve seçkin

davetlileri ile kutladı.

“100 yıllık geçmișimizde inovatif düșünceler ve

daha da önemlisi inovatif faaliyetler yer alıyor.

Bașarı yolculuğumuzu yanımızda olan

müșterilerimize, çalıșanlarımıza, iș ortaklarımıza

ve tabiki kurucularımıza borçluyuz.’’

Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG Genel Müdürü

Michael Voss, Hermann Bilz tarafından Temmuz

1919'da kurulan Bilz’in kuruluș hikayesini paylaștı.

Birinci Dünya Savașı’nın kaosunun Avrupa’da hâlâ

hissedildiği bir zamanda, Hermann Bilz girișimde

bulundu ve kendi ișini kurdu. Hermann Bilz’i 1929'da

oğlu Otto takip etti. Bir çok ilke imza atan Otto 1946'da

ilk patentini aldı.

Günümüzde global çapta kullanılan hızlı değișen kılavuz

tutucular muhtemelen Bilz’in en iyi bilinen patentidir.

Șirket, 1950’den itibaren, Fransa, İtalya, Büyük Britanya

ve ABD’de iștirakler kurarak, gelișimini ve satıș

operasyonlarını ve uluslararası varlığını sistematik olarak

genișletti.

1989’un bașlarında Bilz, Hindistan’da bir üretim tesisi

açtı. 1996 yılında, Otto Bilz Hindistan Pvt. Ltd. kuruldu ve

ardından 2003 yılında Bilz Tool Hindistan Pvt. șirketi

kuruldu.

Bilz, bugüne kadar Ostfildern-Nellingen'deki orijinal

yerine sadık kaldı. Șirketin, bugün dünya çapında 500'e

yakın çalıșanı bulunmaktadır.

Kılavuz için tutucu takımlar üreticisi olan Bilz, dünya

çapında müșterilerine üstün kaliteli çözümler

sunmaktadır.

6


Bilz 100. Yıl

Șirketimiz

Günümüzde Bilz, otomotiv ve takım endüstrisi, havacılık,

tıp teknolojisi ve kalıp sektörleri gibi diğer birçok pazara

birinci sınıf kalite hassas tutucu takım çözümleri

üretmekte ve geliștirmektedir.

100 yıldır takımlarımızla sizleri

destekliyoruz ve gelecek heyecan

verici yıllar için sabırsızlanıyoruz.

Bilz, Almanya'daki “En İyi 100” inovatif șirket

kapsamında 2018 yılında 3. kez ödüllendirilmiștir.

Bilz’in 100. yılı, Brucklacher grubunun bir parçası olarak

kardeș șirketleri Boehlerit ve Leitz ile birlikte 12 ve 13

Temmuz’da düzenlenen özel resepsiyonlarla kutlandı.

Bilz Genel Müdürü Michael Voss, konușmasında șirketin

geçmișten bugüne kadar olan gelișim sürecini ve

geleceğine dair hedeflerini katılımcılar ile paylaștı. Müzik

ve gösterilerle program devam etti. Davetliler arasında

çok sayıda konuk, Yönetici Ortaklar Monika Brucklacher

ve Dr. Cornelia Brucklacher ile 2001 yılına kadar șirketi

yöneten Reiner Bilz’de yer aldı.

Yönetim Kurulu bașkanı Dr. Brucklacher kendisi ve

annesi Monika Brucklacher adına danıșma kuruluna

minnettarlığını iletti. Konușmasında Bilz’in 100 yıllık

saygın ve bașarılı bir aile ișletmesi olduğunu, yaratıcılığı ve

yenilikçiliği sayesinde șirketin genç ve dinamik kaldığını

vurguladı.

“Bilz markasının dinamizmi “En İyi 100” inovasyon

ödülüne de yansımıștır. Brucklacher grubunun

bağımsız bir șirketi olan Bilz, kardeș șirketleri Leitz

ve Boehlerit ile aynı değerlere sahiptir ve grup

içindeki güven, sadakat ve dayanıșma sinerjisiyle

karakterize olmuștur. Bu süreklilik sayesinde Brucklacher

Grubunun aile șirketleri hızla değișen

pazarlarda ve çalkantılı zamanlarda kendilerini

bașarılı bir șekilde konumlandırma gücüne sahiptir.’’

Takdirlerinin bir göstergesi olarak, Leitz genel müdürü

Jürgen Köppel ve Boehlerit Genel Müdürü Johann Werl

kardeș șirkete olan bağlılıklarını ifade eden

konușmalarının ardından hediyelerini sundular. Bu özel

akșam çok hoș bir atmosferde sona erdi.

13 Temmuz Cumartesi günü ise aile ve dostlara özel,

ikinci bir davet gerçeklești. Birbirinden lezzetli bir pasta

büfesi misafirleri karșıladı. Ardından Bilz üretim fabrikası

Horb-Betra'nın kapıları ziyaretçilere açıldı ve șirketin

günlük süreçleri ve üretim süreçleri misafirlere anlatıldı.

Barbekü eșliğinde oynanan oyunlar ve samimi

sohbetlerin ardından 100. yıl özel günü sona erdi.

Michael Voss/Bilz

7


Yapay Zeka

TERMİNATÖRÜN

Size Selamı

Var!

Yapay Zeka șașırtıcı, șok edici hatta büyüleyici.

Otomatik önerilere dayanarak günlük hayatımızda

alıșveriș yapıyor, film izliyor ve müzik dinliyoruz.

Sinemada yapay zeka büyük korkuları uyandırıyor..

"Siz deneyimli bir yarı profesyonelsiniz araç ve gereçleri

düzenli kullanıyorsunuz? Akülü Dekupaj Testeresi ile her

türlü zorluğun üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Akülü

Dekupaj Testeresi,yüksek kaliteli, güvenilir bir ortaktır.

Maksimum vuruș sayısı dakika bașına 0 ile 2400 arasında

değișmektedir. 4 farklı vuruș kademesiyle donatılmıș

olan testere, üstün kesme performansı sağlar. " Bu metin

bir insan tarafından değil, Yapay Zeka tarafından

yazılmıștır. Yapay zeka üç aylık bilançolardan, hava

raporlarına ve hatta bölgesel futbol ligi yazıșmalarına

kadar binlerce alanda kullanılmaktadır.

Yapay zeka spam filtrenizin, vakum robotunuzun,

görüntü tanıma sisteminizin, arama motorunuzdaki

otomatik tamamlama ișlevinin ve telefonunuzun ses

komutunun arkasındadır. Çevrimiçi davranıșlarınıza

dayanarak, iș değiștirmeyi veya evden tașınmayı

istemeniz ya da cinsel tercihleriniz hakkında sonuçlar

çıkarmakta oldukça iyidir.

Bir kadınsanız, Yapay zeka, hamileliğin erken evrelerinde

olup olmadığınızı arama terimlerinize göre bilebilir ve

hatta sizden önce hamile olduğunuzu bile bilebilir. Ses

girișine bağlı olarak, yapay zeka bir tünelde bir kaza olup

olmadığına karar verebilir.

Tıp alanında, Yapay zeka insan doktorlarının önündedir.

Viyana Tıp Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalıșmada

511 doktor, 139 görüntü tanıma algoritmasıyla

karșılaștırıldı. Sonuç daha net olamazdı; İnsan gözü 30

melanomitten 18.8'ini doğru olarak tanırken, Yapay zeka

30’da 25.4'ünü tanıyarak 10.000'den fazla görüntü

içeren bir veri tabanına erișmiștir.

Danimarka'da Yapay zeka, acil servis telefon hatları

tarafından, arayanın dilini ve aynı zamanda kalp krizlerinin

erken tespit edilmesinde yardımcı olan ortam seslerini

analiz etmek için kullanılır. Sistem, semptomlarla ilgili

telefonları yöneten sağlık görevlilerine destek sağlar ve

ayrıca faydalı önerilerde bulunur. ABD ordusu gazileri için

"cogito" uygulaması, kișinin davranıșını bir bütün olarak

analiz eder; nasıl konuștuğunu, telefon ekranını nasıl

kaydırdığını, hangi içeriğe ne sıklıkta tıkladığını gösterir.

Bütün bunlar, erken dönemde depresyon gibi zihinsel

sağlık sorunlarının tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Veri analizi șirketi Cambridge Analytica genellikle Yapay

zeka'nın karanlık tarafının bir örneği olarak gösterilir.

Șirketin, 87 milyon Facebook profiline yasadıșı erișim

kazandığından șüpheleniliyor. Yapay zeka, yalnızca

kitap, film veya müzik önerileri içeren bir algoritma

değildir. Bir bașka önemli örnek olarak Yapay zeka siyasi

seçimlerden önce "online mecralar üzerinden" halkın oy

kullanma kararını etkileyebilir, nihayetinde demokrasiyi

istikrarsızlaștırabilir.

Büyük bir tehlike potansiyeli ise “deepfake” yani “derin

sahtelik”. Örneğin internette deepfake olarak arama

yaparsanız, Barack Obama’nın hiç vermemiș olduğu bir

konușmayı bulabilirsiniz. Daha da kötüsü, ‘deep fake’

videoların sahteliği șimdilik sadece adli tıp ve siber

güvenlik uzmanlarının yoğun mesaileri sonrasında kanıtlanabiliyor.

Cambridge Üniversitesi'ndeki Leverhulme Merkezinde

Yapay zeka araștırmacısı Charlotte Stix; “Hala gözümüze

inanıyoruz, bunu yakında yapamayacağız! "Gördüklerimize

artık güvenemeyiz" diyor.

Kanadalı girișimci Lyrebird’in web sitesinde, kullanıcılar

bilgisayarlarına kendi seslerini kullanarak konușmayı

öğretebiliyor. Birkaç düzine cümleye dayanarak, bilgisayarınız

sesinizi kusursuz bir șekilde yeniden üretebiliyor.

Aynı zamanda metin üretimi söz konusu olduğunda da

8


Yapay Zeka

Șirketimiz

Yapay zeka olağanüstü șeyler bașarıyor: Denemek için

https://gpt2.apps.allenai.org adresini ziyaret

edebilirsiniz. Kullanıcılar, sıradan bir metin yazmaya

bașlar yapay zeka onu alır ve mevcut metnin tarzını taklit

eder. Charlotte Stix: "Program henüz tamamen çevrimiçi

değil çünkü üreticiler istenmeyen yan etkilerin farkındalar."Yapay

zekanın potansiyelinin ilk parlaması 1996’da

Uluslararası İș Makineleri merkezinin (IBM) satranç

bilgisayarı "Deep Blue" nun Dünya Șampiyonu Gari

Kasparow'a karșı kazandığı zafer olmuștur.

Yapay zeka aynı zamanda takımın kullanım ömrünü en

üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Șu anda, fiili arızaları

önlemek için takımlar genellikle önleyici olarak

değiștiriliyor.

Avusturya'nın büyük veri konusunda önde gelen merkezlerinden

Graz Teknik üniversitesi araștırma merkezi

bașkanı Stefanie Lindstaedt;

“Yapay Zeka sevdiğimiz her șeyi

etkileyecektir” diyor.

Son yirmi yıldır, yapay zeka çeșitli faktörler nedeniyle hızla

gelișmektedir. Bilgi ișlem gücü ve depolama kapasitesine

olan enerji ihtiyacı hiç bugünkü kadar ucuz olmamıștı. Ve

insanlar hiçbir zaman bugünkü kadar veri üretmemiști.

Veri gücü arttıkça bilgi ișlem gücü de artar, algoritma

ne kadar karmașık olursa sonuçlar o kadar doğru

olur.

Günlük endüstriyel operasyonlarda Yapay

zekanın rolü nedir?

Boehlerit Technology merkezinin sorumlusu

Erhard Sattler, Ar-Ge konusunda yapay zekanın

her șeyden öncelikli olduğunu vurguladı..

Günlük uygulamalarımızda, yapay zeka

sensor teknolojisini desteklemek için

kullanılıyor ve bu da takımın durumu

hakkında sonuçlar elde etmemize

olanak sağlıyor.

Erhard Sattler ; “Yapay zeka ayrıca

bakım öngörüleri için de kullanılmaktadır:

Makinelerin kondisyonu sürekli

olarak izleniyor bu verilere dayanarak

ortaya çıkabilecek olası riskler tahmin

edilebiliyor. Bu durum, iș akıșlarının

optimize edilmesine, planlanmamıș

duruș sürelerinin önlenmesine

ve hurda yüzdesinin en

aza indirgenmesine olanak

sağlıyor. Bir diğer uygulama

ise, masraflı

deneme-yanılma

döngülerini azaltan

bireysel iș akıșlarının

simülasyonudur.

Ulrich Ahamer

9


Türkiye’de Havacılık Sektörü

Ülkemizde havacılık

ve uzay sanayisinin

gelișmesi için

sert metal

üretiyoruz.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, yeni teknolojilerin

yanı sıra, daha fazla verimlilik, güvenilirlik ve güvenlik

arayıșı içinde olan havacılık sektörü, son derece dinamik

ve heyecan verici bir gelișim içindedir.

Havayolu șirketleri, tedarikçilerinden, müșterilerine daha

verimli ve güvenilir hizmet sunmalarına yardımcı olacak

çözümler üretmelerini beklemektedir. Boehlerit Türkiye

olarak, bu anlamda üzerimize düșen görev ve sorumlulukları

yerine getirmek için azami gayret sarf etmekteyiz.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde, havacılık sektörü birçok

zorlukla karșı karșıya kalacaktır. Ana odak noktası daha

hafif ve yakıt tasarruflu uçaklar olacak olan sektör,

mümkün olan en kısa sürede așağıdaki hedeflere

ulașmayı amaçlamaktadır:

• Yolcu/km bașına CO2 emisyonunda %50 azalma

• Uçak gürültüsünde %2 - %50 kesinti

• 3 - 80% azot oksit (NOx) emisyonunda azalma

• Daha çevre dostu geri dönüșüm döngüsü

CO2 emisyonundaki %50'lik azalma üç șekilde

sağlanacaktır:

• Uçak gövdesinde ağırlık azalması sayesinde

%20 ila %25

• Motor geliștirmeleri sayesinde %15 ile %20

• Hava trafik yönetimi ve operasyonel iyileștirmelerle

%5 ile %10

Bileșenlerde kullanılan malzemeler de değișim ve

gelișim gösterecektir:

• Yeni nesil iniș takımları önümüzdeki yıllarda titanyum ve

kompozit ağırlıklı olacaktır

• Tüm bileșenlerde kompozit kullanımı dramatik bir

șekilde artacaktır

10

• Inconel’in yerini daha çok waspaloy, hastelloy gibi

malzemeler alacaktır

• Lityum alüminyum daha fazla kullanılmaya bașlanacaktır

(her %1 Li ilavesi, Al yoğunluğunu %3 azaltmakta ve

sertliği %6 artırmaktadır, günümüzde maksimum %4 Li

kullanılabilmektedir)

• PH 17-4, 15-5, 13-8 ve 13-6 paslanmaz çeliklerin

kullanımı artacaktır

Havacılık sektörünün karșılașacağı bu zorluklar, hava

seyahatinin ve uçak üretim talebinin arttığı günümüz

dünyasında sürekli artacaktır. Bu zorluklarının üstesinden

gelinmesinde en önemli rolü, mühendislerin geliștireceği,

geleceğin malzemeleri oynayacaktır. Daha gelișmiș

motor bileșenleri ile eko-verimli motorlar üretilecektir.

Motor bileșenlerinde, daha iyi yanma ve hava akıșı için

daha güçlü malzemeler, gövde bileșenlerinde daha hafif

kompozit veya lityum alüminyum malzemeler ve iniș

takımlarında daha yüksek mukavemetli titanyum ve kompozit

malzemeler daha fazla kullanılacaktır. Boehlerit

Türkiye olarak, havacılık endüstrisiyle birlikte, üretim

zorluklarının üstesinden gelmek için, ileri teknolojiler, yeni

kalite ve geometriler, üretim stratejileri ve uygun maliyetli

çözümleri üzerinde sürekli çalıșmaktayız.

Boeing, havacılık, uzay ve savunma sektöründe, ticari

hava yolculuğu, savunma, uzay ve hizmet pazarında

talep artıșı beklenmekte olup, 2038 yılına kadar ticari

görünümde, 6.8 trilyon dolar değerinde 44.040 yeni uçak

ve 9.1 trilyon dolar değerinde satıș sonrası hizmetlere

olan taleple, 16 trilyon dolar değerinde bir pazar

öngörmektedir.

Kaynak

İbrahim Özer


Alp Havacılık

Ürünlerimiz


Boehlerit Türkiye olarak,

Dünya havacılık devlerinin

güvenilir iș ortağı olan değerli

müșterimiz Alp Havacılık’ın,

üretim süreçlerinde karbür

çubuklarımız ile zamandan

tasarruf sağlayan çözümler

sunuyoruz.”

Alp Havacılık 1998 yılında Eskișehir’de kurulmuș,

Havacılık ve Uzay sanayisine özgü ve bu sanayinin

yüksek teknoloji, kalite, tasarım, mühendislik ve

üretim standartları altında, ağırlıklı olarak uçuș

kritik/döner komponent, asamble ve alt sistem

imalatı yapan bir özel teșebbüs firmasıdır. Alp

Havacılık; etkin operasyonları, yalın üretim

yöntemleri, güçlü kalite, mühendislik ve test merkezi

ile küresel arenada bașarıyla rekabet etmekte,

sektörün dünya liderleri ile önde gelen programlarda

iș birliği yapmaktadır.

Alp Havacılık, %50 Alpata Grubu ve %50 Sikorsky

Aircraft firması ile JV yapıda olup, Eskișehir

Organize Sanayi Bölgesinde mevcut 50.000 m²

kapalı alanında, 4 ayrı tesisi, 180’i mühendis olmak

üzere 1300’den fazla nitelikli personeli ve yüksek

teknolojiye dayalı mühendislik ve üretim altyapısı,

150’den fazla yeni nesil çok eksenli takım tezgahı,

CMM kalite kontrol teçhizatları, sayısı 60’ın üzerinde

olan ve bunlardan bir kısmı dünyada çok az tesiste

bulunan özel prosesleri, kaplama, tahribatsız

muayene hatları, test ve laboratuvar kabiliyetleri ile

eșsiz bir konuma sahip olup; titanyum, alüminyum,

çelik, paslanmaz çelik, bakır alașımları ve süper

alașımların ișlenmesinde çok geniș çaplı deneyime

sahiptir.

Alp Havacılık 2018 yılı TİM Türkiye’nin en

büyük 500 İhracatçı Listesinde 141. sırada yer

almıș; ISO’nun 2018 yılı Türkiye’nin 500 Büyük

Sanayi Kurulușu Listesine 327. sıradan giriș

yapmıștır. Ayrıca, Alp Havacılık, Turkish Time

dergisi tarafından yapılan araștırma sonuçlarına

göre; 2018 yılı en çok AR-GE harcaması

yapan 48., en çok kadın AR-GE personeli istihdam

eden 33. șirket olmuștur.

Kazanımlarını Türk Sanayi ile paylașmak amacıyla

ve bilhassa KOBİ’leri hedefleyen kapsamlı bir alt

yüklenici programına sahip olan Alp Havacılık,

kabiliyetleri ve alt yüklenicilerinin imkanlarıyla

Sikorsky, Pratt&Whitney, Pratt&Whitney Canada,

Lockheed Martin, Collins Aerospace (UTC

Aerospace Systems, HS & GLG), Honeywell,

Boeing, Airbus, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TEI

ve Aselsan gibi müșterileri için Helikopter Dinamik

Parçaları ve Asambleleri, Helikopter Kuyruk

Pervanesi Sürücü Mili Sistemi (TRDS) Parçaları ve

Asambleleri, Motor ve APU Sistemi Parçaları, İniș

Takımı Parçaları ve Asambleleri, Uçak Yapısal

11


Alp Havacılık

Parçaları ve Asambleleri, Otomatik Yangın

Söndürme ve İnfilak Baskılama Sistemleri üretimini

gerçekleștirmekte olan Alp Havacılık; Black Hawk,

Seahawk, S76, S92, CH53, CH47, F35, F22,

Boeing 737, Boeing 747, Boeing 767, Boeing 777,

Boeing 787, Airbus 320, Airbus 330, Airbus 340,

Airbus 380, Airbus A400M gibi hava platformları ve

F135, F100, GTF Jet Motorları, PW150, PW305,

PW530, PW535, PW545, PW600 gibi motor

programlarına önemli katkı sağlanmaktadır.

Alp Havacılık, Black Hawk ve SeaHawk helikopter

modellerine ait Kuyruk Pervane Sürücü Șaftları

(TRDS) parçaları ve asamblelerinin dünyadaki tek

kaynağıdır.

Alp Havacılık, F-35 Lightning II JSF / MTU uçağı

Pratt & Whitney F135 motoru 2.,3.,4. ve 5. Kademe

Titanyum IBR (Integrally Bladed Rotors – Yekpare

Fan Rotorları) üretiminde ana global kaynak

konumundadır. Alp Havacılık motor parçaları

imalatına adanmıș modern tesisi ve iș merkezi ile

F-135 motoruna ait Fan ve Kompresör Pervaneleri

ve Fan Arka gövdesi gibi Motor Kritik Döner

parçalarının imalatının yanında, Collins Aerospace

firması için Boeing 787 ve Airbus 380 uçaklarının

motor ve APU sistemlerinde bulunan Diffuser ürün

gruplarının, Pratt & Whitney Canada firmasına ait

motorların yakıt ve yağlama sistemlerinin ve Pratt &

Whitney F-135 ve F-100 motorlarına ait Sync Ring

gibi ürün gruplarının imalatını gerçekleștirmektedir.

Alp Havacılık, benzer ürün grupları için Pratt &

Whiney firmasına ait yeni nesil Gear-Turbo Fan

motor ailesi için de ana kaynak konumundadır.

Alp Havacılık ve Pratt & Whitney firmaları arasında

F135 Nikel IBR Kademelerinin üretim teknolojileri

geliștirilmesi kapsamında Kasım 2011 tarihinde

imzalanan Araștırma-Geliștirme Anlașması

doğrultusunda çalıșmalar devam etmekte olup, ilgili

seri üretim faaliyetlerine 2016 yılı sonunda bașlanmıștır.

Alp Havacılık’ın 2017 yılı Ekim ayında faaliyete

geçen Helikopter İș Merkezi Tesisi, Türk Havacılık

Uzay Sanayii A.Ș. ana yükleniciliğinde yürütülen

Türk Genel Maksat Helikopteri Projesi (TGMHP)

kapsamında üretilecek T70 Black Hawk

Helikopterlerinde bulunan tüm dișliler, ana

transmisyon modülü dahil tüm dișli kutuları, uçuș

kritik ve dinamik komponentler, bunların montaj

grupları, uçuș kontrol mekanizması ve iniș takımı

komplelerinin yüksek teknolojiye dayalı üretim,

montaj, test mühendislik ve destek hizmetlerinin tek

çatı altında gerçekleștirildiği merkezi olmuștur.

Alp Havacılık’ın proje kapsamında sahip olduğu iș

payı Black Hawk helikopterinin yedek parça

niteliğindeki çok sayıda kritik parça ve alt sistemi

içerdiği için tüm kullanıcıların (Kara Kuvvetleri

Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı,

Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Özel

Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,

Orman Genel Müdürlüğü) yedek parça ve satıș

sonrası destek ihtiyaçlarının da milli imkanlarla

karșılanması mümkün olacaktır.

Alp Havacılık Honeywell firması ile F-35, F-18 askeri

programları ve Boeing 737 ve Airbus A380 ticari

programlarının tekerlek ve fren sistemleri için Tork

Tube ve piston housingleri üretimi için 78 milyon

dolarlık 10 yıllık uzun süreli üretim kontratı devam

etmektedir.

Alp Havacılık, F-35 (JSF) ve F-22 programları için

Collins Aerospace firması tarafından üretilen ana ve

burun iniș takımlarının parçalarını ve montaj

gruplarını üretmektedir. İlk F-35 JSF uçușunda, Alp

Havacılık tarafından üretilmiș 46 adet iniș takımı

parçası yer almıștır.

Alp Havacılık’ın sahip olduğu kalite sistemi global

havacılık sanayi gerekliliklerine uygun olup, uluslararası

havacılık sertifikasyonları olan AS EN 9100 ve

UTC-ASQR-01 onaylarına sahiptir ve tüm özel ișlem

hatları için uluslararası NADCAP organizasyonunca

sertifikalıdır. Alp Havacılık, Amerikan Savunma

Bakanlığı’nın Sikorsky helikopterleri için uçuș kritik

parça özel üretim izni verdiği ABD dıșındaki tek

kuruluștur. Sikorsky, P&W, LM Aero, Collins Aerospace

gibi müșteriler için Uçuș Güvenlik Parçaları

Kalite Uygunluğu ve EH&S Sistem Uygunluğu da

12


Alp Havacılık

Ürünlerimiz

Alp Havacılık kurulușunun

21. yılını kutluyor !

sertifikaları arasındadır. Bununla birlikte ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına da

sahiptir.

Yönetim süreçlerinde yalın üretim felsefesini

izlemekte olan Alp Havacılık, United Technologies

Corporation (UTC) ACE uygulamalarında “ITO

Quality Clinic” Kalite Kliniği uygulamalarına önderlik

eden Collins Aerospace firması tarafından ABD

dıșında ilk onaylı Kalite Kliniğine de sahiptir.

2013 yılı itibarı ile AR-GE merkezi olan Alp Havacılık,

Ar-Ge Merkezi bünyesinde sivil ve askeri savunma

ve havacılık sanayilerinde alt sistem tasarım projeleri

gerçekleștirilmektedir. Yeni alt sistem tasarım projeleri

arasında yüksek hızlı helikopter aksesuar dișli

kutusu, kara araçları hidropnömatik süspansiyon

sistemi, helikopter ve uçaklar için teker-fren sistemi

tasarım projeleri sayılabilir. Yürütülen tasarım projelerinde

ihtiyaç duyulan tüm mühendislik disiplinleri

Ar-Ge Merkezi tasarım mühendislerinin yetkinlikleri

arsında yer almaktadır.

Alp Havacılık, sahip olduğu teknolojilere, kesici

takım üretimini de ekleyerek özellikle Nikel alașımlı

parça imalatı konusunda çok önemli kazanımlar

edinmiștir. Nikel alașıma sahip Yekpare Fan Rotorlarını,

patentli ürünleri olan Seramik Parmak Freze

ve Sert Lehimleme Yöntemiyle Birleștirilmiș Sert

Metal/Seramik Parmak freze kesici takımlarıyla üretmekte

olup, bu teknolojiyle üretim yapan sayı

Havacılık șirketleri arasına girmeyi bașarmıștır.

Sahip olunan ürüne özel tasarlanmıș kesici takımlar,

yurt içi ve yurt dıșı geçerliliği olan patentlere sahip

olup, Alp Havacılık’ın uluslararası rekabet gücünü

arttırmaktadır.

Alp Havacılık, tüm yeni yatırımlarında Endüstri 4.0

ana bileșenleri olan Nesnelerin İnterneti, Akıllı Robot

Otomasyon Sistemleri, Simülasyon vb. bileșenleri,

üretim alt yapısına entegre etmeye bașlamıș ve ilk

ürünlerini üreterek müșterilerine sunmuștur. Uygulanan

yöntemler üretim sürelerini ve maliyetlerini

düșürürken, üretim miktarlarını ve kalitesini ciddi

oranda arttırmıștır.

Artırılmıș gerçeklik

Eskișehir’de yerleșik Alp Havacılık’ın iștiraki olarak

2013 yılında kurulan Alpteknik Havacılık merkezi

Ankara’da olup, İstanbul, Eskișehir ve İzmir Serbest

Ticaret Bölgesi’ndeki șubeleri ile satıș sonrası

hizmetler konusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Türkiye ve Orta Asya satıș sonrası hizmetleri için

Sikorsky Tek Yetkili Çözüm Ortağı olan Alpteknik

Havacılık; Sikorsky S-76, S-92, S-61 ve M28 ticari

platformlarının, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve

Türkmenistan Satıș Danıșmanıdır.

13


Bilz Ürünleri

Kalitede 100. Yıl

Bilz markası 100 yıldır kaliteden ve “her zaman en iyisi”

sloganından vazgeçmeden yaptığı yenilikler ile üretim hatlarında

değer yaratmaya devam ediyor.

Dünyaca tanınmıș ve saygın bir

uzmanlığa sahibiz.

Cool down patentli soğutma sistemi sayesinde tutucu ve

kesici dıș ölçülerinden bağımsız olarak hiçbir ek aparata

ihtiyaç duymadan en hızlı soğutmayı 20 saniye içinde

yapabilmektedir. Son derece basit ve kolay kullanım

ekranı ile tutucularınızı gerektiği kadar ısıtıp tutucu

ömürlerini en üst seviyeye çıkartabilirsiniz. Gebze’de

bulunan Boehlerit Sert Metal fabrikamız da tüm bakım ve

onarım hizmetleri sağlanmaktadır. Fabrikamızdaki

uzman ekibimiz hem satıș öncesi hem satıș sonrası

hizmetleri ve eğitimleri en üst seviyede verebilmektedir.

Geniș Ürün Yelpazesi

CNC tutucular konusunda da çok geniș bir ürün

yelpazesine sahip olan BILZ, piyasada BBT diye bilinen

hem flanș hem konik temaslı tutucular (double contact

holders), BT,SK,HSK tutucu çeșitleri, raybalama ișlemleri

için kullanılan kendini eș merkezleyen floating adı verilen

tutucular, son derece yüksek hassasiyet ve güce sahip

bilyalı tutucular, hidrolik tutucular, yüksek devirlere uygun

ve yüksek hassasiyetlere sahip hassas pens bașlıkları,

standart ER pens bașlıkları ve pensleri, takım ön ayarı

için kullanılan toolpresetter cihazlarına sahip bir ürün

portföyü vardır. Bu standart ürünlerin yanı sıra BILZ

sipariș üzerine istenilen özelliklere ve boylara sahip özel

tutucularda üretmektedir.

Shrink tutucular ve shrink makineleri konusunda da

dünya çapında önemli bir isme sahip olan Bilz, 20 yılı

așkın bir süredir shrink sistemleri üzerinde yeni bulușlar

yapan ve pek çok patente sahip olan bir firmadır. Modern

ve tam otomatik shrink makineleri endüstri 4.0 standartlarına

tüm rakiplerinden önce dahil olmuștur.

Yüksek üretim standartlarımızın yanı sıra Bilz, yoğun

uygulama desteği ve müșteri hizmetlerine de büyük

önem vermektedir. Müșterilerin gereksinimlerine uyacak

șekilde birçok tutucu geliștirilmiștir. Quick change kılavuz

tutucu sistemleri, kılavuz kırılmasını önlemek için ilk kez

1950 yılında Volkswagen için tasarlamıș ve üretilmiștir.

Șuan tüm dünyada ve tüm üretici firmalarda yaygın

olarak kullanılmaktadır. Kılavuz çekme ișlemi için pek çok

tutucu ve adaptöre sahip olan Bilz kılavuz tutucu sistemleri

ile kılavuz ömürlerinizi arttırabilir, hassas özellikli dișler

çekebilir yada yüksek hızlarda çalıșarak zamandan

tasarruf edebilirsiniz.

Bilz ürünleri için Türkiye’deki grup șirketi olan

Boehlerit Sert Metal ile iletișime geçebilirsiniz.

Mustafa Budak

14


Katıldığımız Fuarlar

Ürünlerimiz

Maktek İzmir Fuarı 9-12 Ekim 2019 İhracat limanı İzmir,

MAKTEK Fuarı’na ev sahipliği yaptı.

Türkiye sanayisinin gelișiminde önemli bir rol üstlenen makina sektörünün tüm paydașlarını 2’inci kez bir araya getiren

MAKTEK İzmir Fuarı Bakan Varank'ın katılımıyla bașladı. 35 bine yakın sektör profesyonelinin ağırlandığı fuarda takım

tezgahları sektörünün tüm bileșenleri bir çatı altında toplantı.

Sert metal ve takım uzmanı Boehlerit Türkiye, Maktek İzmir fuarında yüksek performanslı takım ve uçlarını üreticilerle

bulușturdu. Aynı zamanda B2B sektörüne yenilikçi bir yaklașım getiren Boehlerit Online Alıșveriș sitesini ziyaretçilere

tanıtttı. Bilz marka Shrink makinasıyla gerçekleșen demo gösterisi ise fuar boyunca ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

16-21 Eylül 2019 ‘da dünya

sanayisinin kalbi Hannover’de attı.

150 ülkeden yaklașık 117 bin üretim uzmanı, metal ișleme

endüstrisi açısından dünyanın en önemli fuarında bir araya

geldi. Türk üreticilerin de yoğun ilgi gösterdiği EMO fuarına

Türkiye’den 48 marka katılım gösterdi.

Boehlerit markası, Avusturya merkez firmasının katılımıyla

fuarda yerini aldı. “Easysafe” özelliği ile öne çıkan yeni

delme ve tornalama takımı “Quattrotec” ürününün

lansmanı gerçekleștirildi.

12-16 Ekim 2019 WoodTech

Leitz Kesici Takımlar

WoodTech fuarı ağaç ișleme makineleri sektörünün Avrasya

Bölgesi'ndeki en büyük bulușma noktası. Bu yıl

32'ncisi düzenlenen fuarda Ağaç İșleme Makineleri, Kesici

Takımlar, El Aletleri sergileniyor.

Ahșap Kesici Takımların Türkiye’deki öncülerinden

Leitz Kesici Takımlar, yerli ve yabancı ziyaretçi

açısından etkili bir pazarlama alt yapısı olușturan Wood-

Tech Fuarı’na katılım gerçekleștirdi. Son derece bașarılı

geçen fuar boyunca mevcut müșterileri ve iș ortaklarıyla

görüșmenin yanı sıra yeni bağlantıları bünyesine kattı.

15


Leitz Kesici Takımlar

HeliCut-System

Hafif - Sessiz - Verimli

Uzman Çözüm

Ortağınız Leitz

Teknolojik liderlik ve bilgi birikimiyle

sizi bașarıya ulaștırır. Helicut system

değișik malzemler için uygun takım

çözümleri sunar

Masif, ahșap içerikli malzemeler,plastikler,köpükler gibi

bir çok farklı malzemelerde ișleme sağlar.

Helicut system her makinaya uygun takım sağlar.

İster manuel ister mekanik ilerleme ister șaftlı ister delikli

uygulamalarda tüm makinelerde çalıșır.

Helicut system esneklik, kullanım kolaylığı, performans

ve verimliliği bir arada sunar.

Performans:

Yüksek ilerleme hızına uygun olması, optimize edilmiș

uç tasarımı ve talaș boșluğu sayesinde tek seferde talaș

kaldırması , mükemmel uç kalitesi sayesinde sıra dıșı

performans süresi ve sıra dıșı montaj süresi öne çıkan

avantajlarındandır.

Maksimum verimlilik:

Hafif gövde tasarımı ve yüksek balans kalitesi sayesinde

makinayı korur. Dört tarafı kullanılabilir jiletler, mükemmel

fiyat/performans oranı, piyasadaki rakip kesici

sistemlere göre beș kat uzun çalıșma süresi kullanıcıya

verimlilik sağlar.

Maksimum Esneklik:

Neredeyse tüm malzemelerin ișlenmesine uygundur.

Farklı makine tiplerinde kullanılabilir. Üç farklı uç kalitesi

sayesinde geniș kullanım alanına sahiptir.

Kullanım Kolaylığı:

Özel ekipmana ihtiyaç duymadan jilet değișimi Ortak

jilet tasarımı önemli özellikleri arasındadır.

Helicut system çok yönlülük sağlar.

• Standart veya özel ișe freze

• Diğer sistemler ile kombin veta tek bașına kullanım

• Șaftlı veya delikli kullanım

16


Boehlerit Freze Programları

İnovasyon

BETAtec 90P

Freze

En küçük ayrıntılara

kadar kusursuz

frezeleme!

DELTAtec 90P

Freze

Boehlerit freze programının en yeni ürünü olan

BETAtec 90P çok amaçlı kenar frezeleme takım sistemleri

ile yüksek performansta kesme ișlemi hedeflenmiștir.

Çok amaçlı yüksek performansa sahip takım sistemleri ile

kullanıcıların sadece takım maliyeti değil aynı zamanda

genel stok maliyetleri azaltılmaktadır. Yenilikçi takım

sistemleri DELTAtec 90P ile daha yüksek ilerleme

değerlerinde çalıșılabileceği gibi iki farklı frezeleme

(Yüksek ilerleme ve kenar frezeleme) yapılabilmektedir.

Çok amaçlı yeni takım sistemleri yüzey freze, parmak

freze ve vidalı tip olmak üzere üç farklı çeșitte

üretilmektedir. Farklı malzeme grupları için geliștirilmiș

uygun kesici uç kaliteleri ile ideal ișleme yapılabilmektedir.

Küçük çaplı takımlar – Yüksek

performans ve verimlilik

Küçük çaplı takımlar ile yenilenmiș BETAtec 90P ve

DELTAtec 90P frezeleme sistemlerinin ürün yelpazesi

genișletilmiștir. Yeni LPMX 06 uçların takıldığı BETAtec

90P takım sistemlerinde 10-50 mm çap aralığında yüzey

freze, parmak freze ve vidalı tip frezeler kullanılmaktadır.

Yeni SDMT 06 uçların takıldığı DELTAtec 90P takım

sistemlerinde 16-35 mm çap aralığında parmak freze ve

vidalı tip frezeler kullanılmaktadır.

Yeni takım sistemleri ile model ve kalıpçılık endüstrisinde

62 HRC malzeme sertliğine kadar ișleme yapabildiğimiz

yeni uçlar ideal ișleme performansına ve verimliliğe

sahiptir.

Özellikle sertleștirilmiș malzemeler için geliștirilmiș

HIPIMS homojen kaplama katmanı sayesinde yüksek uç

ömrü ile model ve kalıp ișlemlerimiz daha da kolay hale

gelmektedir. Yeni takım sistemlerinin bir bașka avantajı,

daha dar adımlar ile yerleștirilmiș uçların üzerinde olușan

düșük kesme gerilimleri sayesinde yüksek ișleme

hacmine ulașıyor olmasıdır.

Dip yüzeylerde kalan malzemelerin boșaltılması için

gereken ekstra takımlara ihtiyaç duyulmadan aynı takımla

ișlem tamamlanmıș olur.

Deneme talepleriniz için,

Bizimle İletișime geçebilirsiniz.

Ediz Tuğrul

17


Dragon Festivali

Takım çalıșması ve

beraberlik ruhu ile

adrenalin dolu bir

hafta sonu yașadık.

21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul’da Maltepe Sahili’nde

düzenlenen Türkiye’nin en geniș katılımlı kurumlararası

spor organizasyonlarından biri olan Dragon Festivalinde

Boehlerit Türkiye ekibi olarak bu yıl ikinci kez kürek

çektik.

Özel sektörde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası

firmalarının katılımıyla düzenlenen festival sporcuların

aileleri ve yakınlarıyla birlikte 3 bin kișiyi Maltepe

Orhangazi Șehir Parkı'nda bulușturdu. Turizmden

enerjiye, bankacılıktan otomotive kadar birçok farklı

sektörden çalıșanlar koordinasyon ve birlikte hareket

etme yetilerini konușturdu.

Türkiye Kano Federasyonu'nun onayı ile düzenlenen

etkinlik 20'șer kișiden olușan 56 takımın katılımı ile

gerçekleștirildi. Festivalin ilk günü fun, fun-sport ve sport

kategorilerindeki mücadeleye sahne oldu. Katılımcıların

en yüksek performanslarını sergilediği yarıșlar 250 metrelik

parkurda yapıldı. Davulcu ve dümenci ile birlikte 20’șer

mürettebattan olușan takımlardan dereceye girenler,

ikinci gün kupa ve șampiyonluk için mücadele etti.

Doğayla iç içe bir ortamda yeșilin, güneșin ve suyun

tadını çıkarırken takım motivasyonumuzu güçlendirdik.

Çalıșma arkadașlarımız, eșleri ve çocukları ile sıcak ve

samimi bir atmosferde hafta sonunun keyfini hep birlikte

çıkardık.

Takım çalıșması ve beraberlik ruhunu güçlendirmek

amacıyla düzenlenen organizasyonda bot yarıșlarının

yanı sıra sahne șovları, dans gösterileri ve DJ performansları

da yer aldı. Katılımcılar ve ziyaretçiler hem spor

yapma hem de doyasıya eğlenme imkanı buldu.

Düzenlenen dans yarıșmasında çalıșma arkadașımız

Gülcan Baștak birinci oldu.

Boehlerit Türkiye olarak festivali 25. Sırada tamamladık.

Deniz Derya

18


MESS 60.Yıl

Aktivitelerimiz

MESS 60’INCI

YILINDA TÜRK SANAYİSİNİ

GELECEĞE TAȘIYACAK

PROJESİ MEXT’İ DUYURDU

Bu yıl kurulușunun 60’ıncı yılını kutlayan Türkiye

Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türkiye

sanayisine katkısını, sosyal projelerini ve

dijitalleșmeyle yenilenen vizyonunu anlattığı basın

toplantısında, ișvereni ve çalıșanıyla Türk sanayisini

geleceğe tașıyacak teknoloji merkezini duyurdu.

MEXT adıyla geliștirilen teknoloji merkezi,

kapsamı açısından Türkiye’de bir ilk olacak. MESS

Yönetim Kurulu Bașkanı Özgür Burak Akkol,

projeyle ilgili olarak “Teknoloji bize ne getirecek

diye beklemek yerine, Endüstri 4.0 ve dijital

dönüșümde sektörümüzü söz sahibi yapacak

dünya standartlarında bir teknoloji merkezi

açmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), kurulușunun

60’ıncı yılını geride bırakmanın heyecanını, yeni

vizyonunu ve projelerini, basın toplantısında katılımcılarla

paylaștı. MESS Yönetim Kurulu Bașkanı Özgür Burak

Akkol ev sahipliğinde gerçekleșen toplantıda MESS’in 60

yıldır Türkiye ekonomisine katkısı, faaliyet alanları

dâhilinde burs ve eğitim projeleri, dijital dönüșüm

vizyonu, yeni projeleri ve hedefleri ele alındı.

“Metal sanayisi ekonomimizin kalbi konumunda”

MESS Yönetim Kurulu Bașkanı Özgür Burak Akkol,

yaptığı konușmada “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

60’ıncı yılını geride bırakıyor. 60 yıl önce zamanının Türkiye’sinin

ötesinde bir vizyonla kurulan MESS, bugün 227

üyeyle ekonomiye her yıl 70 milyar dolardan fazla katkı

sağıyor. MESS üyesi șirketler ve 187 bin çalıșma

arkadașımız ülkemizin sanayi gücünü sürekli ileri tașıyor.

Önümüzdeki dönemde bunu daha cesaretli daha sık

daha yüksek sesle dile getireceğiz, üyelerimizin gücünü

daha fazla hissettireceğiz” dedi.

MESS olarak toplu iș sözleșmelerinde görüș alınan bir

kurumdan çok daha fazlası olmak için gayret ettiklerini

belirten Akkol sözlerine șöyle devam etti: “Bir yandan da

uygulamalarımız ve projelerimizle topluma değer katan

ișlere imza atmayı sürdürüyoruz. Üç yıl önce bașlatığımız

MESS Mesleki Eğitim Bursundan bu eğitim yılında 5000

öğrenci yararlanıyor. Toplam değer açısından ülkemizin

burs veren en büyük ilk 5 kurulușundan biriyiz.

Kodlama eğitimleriyle bir

yılda 11 ilde 3500

öğrenciye eğitim sunduk.

Șu anda, içerisinde çok

kıymetli hocaların,

uzmanların, ama aynı

zamanda Harvard, MIT

gibi uluslararası üniversitelerin

de dahil olduğu

güncel bir eğitim

programına sahibiz.

Eğitim programımızdan

bugüne kadar 6000

çalıșan faydalandı.

Yeni dönemin ilk icraatı: MEXT

Özgür Burak Akkol, teknolojiyle dönüșen dünyada

değișimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak “Teknoloji

bize ne getirecek diye beklemek yerine ülkemizi Endüstri

4.0 ve dijital dönüșümde söz sahibi yapacak, dünya

standartlarında bir teknoloji merkezi açmaya hazırlanıyoruz.

Sürekli ifade ettiğimiz yeni nesil sendikacılık

kapsamında 60’ıncı yılımızda yeni vizyonumuzun ilk

icraatı olan teknoloji merkezimizi yani MEXT’i ilk kez

duyurmanın heyecanını yașıyoruz. Yerli kaynaklarla

üçüncü çeyrekte açacağımız MEXT, 8.000 metrekare

üzerine kuruluyor. Dünyadaki en iyi 16 örnekten

edindiğimiz bilgilerden daha fazlasını burada sunacağız.

MEXT’in en önemli ayaklarından biri üretimin her

așamasındaki tüm çalıșanları dönüștürecek deneyime

dayalı eğitimler olacak. Harvard ve MIT Üniversiteleri’nin

iș birliğiyle, yılda 30.000 çalıșana en ileri eğitim içeriklerini

sunacağız.

Katılımcıların gelișimini baștan sona planladığımız 2 yıllık

bir eğitim planıyla hareket edeceğiz. “Dijital fabrika”mızda

hem parçalı üretimi göreceğiz, hem de galvanize çelik

üretiminin dijital ikizini yaratacağız. Avrupa’nın en büyük

uygulamalı bilimler araștırma ve geliștirme organizasyonu

olan Fraunhofer Enstitüsü, üyelerimizin dijital dönüșümü

için bir yol haritası çizecek. Dijital potansiyel değerlendirmesi

kapsamında her üyemiz için iki yıllık periyotlarla

takip edilip güncellenecek. Çok kıymetli bir ekosistem

kuruyoruz. Bu ekosistemde, çok önemli markaların ve iș

birliği yaptığımız kurumların tamamını bir arada göreceğiz.

Dünya çapında en bașarılı șirket ve kurumlar,

dönüșüm sürecindeki üyelerimizle bu merkezde bir araya

gelecek ve bilgi alıșveriși yapacak. Bu kapsamda World

Economic Forum tarihinde platform üyeliğine kabul

edilen ilk ișveren sendikası olduk. Tüm bu yenilikleri ve

içeriğiyle projemiz MEXT, 60. yılında MESS’in üyelerine,

ülkemize, bölgemize, dünyaya armağanıdır” dedi.

Melike Nevin Ateș

19


Avusturya Milli Gün Resepsiyonu

Resepsiyon iki ülkenin milli marșlarının çalınması ile

bașladı. Bașkonsolos Gerhard Lutz, milli gün

resepsiyonu için Berlin’den davet ettiği Chefin sunumları

ile misafirlerini ağırladı. Makam odasında özel olarak

gerçekleștirdiği sponsor Koktelyinde, masanın bașına

geçerek yemekleri bizzat kendisi taktim etti.

Avusturya İstanbul Bașkonsolosu

Sayın Gerhard Lutz’un ev

sahipliğinde Yeniköyde’ki

Avusturya Bașkonosluğu’nda

Milli Gün resepsiyonu

düzenlendi.

Renkli kișiliği ve aynı zamanda müzik tutkusuyla tanınan

Gerhard Lutz, 20’li yașlarında profesyonel olarak müzikle

uğrașmıș olmasından dolayı bas gitar ve aynı zamanda

piyano çalıyor. Müzik tutkusunu her fırsatta ortaya koyan

Lutz, gecenin devamında gerçekleșen Jazz müzik

konserinde bas gitarda sahne aldı. Misafirler müziğin

ritmiyle birlikte Osmanlı sultani II. Abdülhamit tarafından

Kayser I. Franz Josef`e hediye edilen boğaza nazır

köșkün ihtișamı ile büyülendi.

Boehlerit Türkiye’nin de sponsor olduğu resepsiyonda

çok sayıda diplomatik temsilcinin yanı sıra Türk ve

Avusturyalı kurulușlar yer aldı. Ayrıca göreve yeni atanan

Avusturya Kültür Atașesi Gabriele Juen’de katılım

sağladı.

Fotoğraf: Bașkonsolos Gerhard Lutz, Boehlerit Genel Müdür’ü Cüneyt Dik

20

Fotoğraf: Gabriele Juen, Ayșin Aker, Deniz Derya, Cüneyt Dik, Gerhard Lutz, Ediz Tuğrul

Bașkonsolos Gerhard Lutz aynı zamanda bu yıl

Avusturya Konsolosluğu mahzeninin büyülü

atmosferinde gerçekleșen 29. Akbank Caz Festivalin’de

“Caz Odada” etkinliğinde sahne aldı.

Deniz Derya


Kültür Sanat

Aktivitelerimiz

Göbeklitepe insanlık tarihinin sıfır noktası

Mısır piramitlerinden binlerce yıl daha eski..

Tam 12 bin yașında..

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür

Teşkilatı (UNESCO), Urfa’da bulunan dünyanın

en eski tapınak merkezi Göbekli tepeyi “Dünya

Miras Listesi”’ne aldı..

İnsanlık tarihinin en eski medeniyeti Göbeklitepe’nin

hikâyesi 1983 yılında tarlasını süren bir çiftçinin toprak

altında oymalı taș bulup Urfa Müzesi’ne teslim etmesiyle

bașladı. Bu bulgulardan sonra Göbeklitepe kazılarını

1995'te Alman arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt bașlattı

ve 2014'deki ölümüne dek 20 yıl sürdürdü. Göbeklitepe;

avcı-toplayıcı yașamı, tarım ve hayvancılığa geçiși,

tapmak mimarisi ve sanatın doğușunu anlamamıza

önemli katkılar sağladı.

İnsanları temsil ettiği düșünülen, dairesel bir biçimde

dizilen ve sayıları 10 ila 12 arasında değișen T șeklindeki

sütunlar, taș duvarlarla örülmüș. Bu yapının ortasında iki

büyük dikili taș, karșılıklı olarak yerleștirilmiș.Yapılan

jeomanyetik çalıșmalar, bölgedeki tapınakların 20’ye

ulașabileceğini gösteriyor.

Türkiye'de de’’ 2019 Göbeklitepe Yılı” ilan edildi. Henüz

küçük bir bölümü çıkarılan Göbeklitepe, yaklașık 12 bin

yıllık geçmișiyle insanlık tarihi hakkında bilinenleri değiștirdi.

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınma merkezi

sayılan Göbeklitepe ile dinsel inanıșın yerleșik yașama

geçișteki etkisi kanıtlandı.

Göbeklitepe'deki en ilgilnç buluntular, boyu 6 metreyi,

ağırlığı 40 tonu bulabilen 'T' formlu anıtsal dikilitașlardır.

Dikilitașların çoğunda insan, hayvan ya da soyut

semboller var. Tașa ișlenen bu en eski rölyeflerin yanı sıra

üç boyutlu hayvan kabartmalarına da rastlanıyor.

Gövdesinde el, kol ve parmak motifleri bulunan

dikilitașlarsa stilize insan heykelleri olarak yorumlanıyor.

Bununla birlikte Neolitik Dönem’de avcı-toplayıcıların

yașamları ile ilgili gizemli noktalar, Șanlıurfa’da netlik

kazanabilir ve insanlık tarihiyle ilgili çok daha farklı bilgilerle

tarih güncellenebilir.

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi‘ne kabul edilmesi

yle bilinirliği artan ve dünyanın en önemli arkeolojik

alanlarından bir olarak kabul edilen Göbekli Tepe hem

Türkiye hem dünyadan yoğun ilgi görmektedir.

Deniz Derya

21


Outlet Fırsat Günü

Boehlerit Türkiye

Outlet Fırsat Günü ile

sektörde bir ilke imza attı.

14 Eylül cumartesi günü Gebze Organize Sanayi

Bölgesi’ndeki fabrikasının kapıları müșterilerine açan

Boehlerit Türkiye, kesici takımlar, așınma parçaları ve

tutucu sistemlerinden olușan yerli ve ithal ürünlerini çok

özel fiyatlarla müșterileriyle bulușturdu.

Yenilikçi ve faydacı hizmet anlayıșla müșteri ilișkilerini

güçlendiren Boehlerit Türkiye, sanayiciye sunduğu

samimi destekle pazara heyecan kattı.

Outlet fırsat günü, İstanbul ve Kocaeli’nin yanı sıra İzmir,

Ankara, Bursa illerindeki sanayiciler tarafından büyük ilgi

ile karșılandı.

Fabrika bahçesinde düzenlenen outlette, lehimli uçlar,

prizmatik ürünler, torna- freze uçları, parmak frezeler,

çubuklar, torna- freze katerleri, boru endüstrisine özel

uçlar ve diğer yerli Boehlerit sert metal ürünlerinden

olușan geniș yelpazedeki avantajlı ürün grupları

ziyaretçilere sunuldu.

Outlet fırsat günlerinden haberdar olmak için,

sayfamızı takip edebilirsiniz. Boehlerit Türkiye

Deniz Derya

22


Teknik Eğitim ve Seminerler

Aktivitelerimiz

Boehlerit Fabrika Gezisi ve

Teknik Eğitim Seminerleri

Müșterilerimize verim artıșı sağlamak üzere üretim

kalitesini ve hızını arttıran, kullanıcıya zaman kazandıran

ve takım ömür artıșı sağlayan, dolayısıyla üretim

maliyetlerini düșüren modern tornalama ve frezeleme

yöntemleri ve ürünleri hakkında teknik eğitim seminerleri

veriyoruz.

5000 m2’lik alana sahip üretim tesisimizde, sert metal

tozun yüksek teknolojili pres tezgahlarında șekillendirilmesi,

sinterlenmesi, bileme ișlemleri, kaplama ve yıkama

proseslerini bizzat gören müșterilerimiz, kesici takım

üretim süreçlerimizi ve tezgahlarımızdaki ürünlerimizi

yakından inceleme fırsatı bulmaktadır.

2019 yılında toplam 7 șirkete yapılan teknik eğitim ve

gezilerde 120 misafirimiz fabrikamızda ağırlanmıștır.

Önümüzdeki yıl eğitim ve gezi faaliyetlerimize devam

edeceğiz.

Teknik eğitimimizin ardından misafirlerimizle birlikte

üretim tesisimizin tüm bölümlerini geziyoruz.

Teknik eğitim talepleriniz için bizimle

iletișime geçebilirsiniz.

info@boehlerit.com.tr

Ediz Tuğrul

23


Çalıșan Röportajı

Halil Bey’in Boehlerit’te

44 Yıllık Hikayesi

Halil Bey öncelikle sizi tanıyalım...

Ocak 1953 Bilecik Pazaryeri doğumluyum. 1960 yılında

Bozyöğük’e göç ettik 1974 yılında Bilecik Sanat

Enstitüsü torna tesfiye bölümünden mezun oldum.

22 yașında Boehlerit’te ilk ișime bașladım ve 44 yıldır

üretim planlama mühendisi olarak burada çalıșıyorum..

Boehlerit’le hikayeniz nasıl bașladı?

Yașadığımız yer Bozyöğük’te ozmanlar gelișmiș bir

sanayi yoktu bir tek seramik fabrikası vardı. Tabiki

bölgenin tek fabrikası olduğu için tüm kadroları doluydu.

İș arama dönemimde İzmit sanayi bölgesinde bir

dokuma fabrikasında açık bir pozisyon buldum ve müracaat

ettim. Firmayla görüșmek üzere hafta sonundan

İstanbul’a geldim. Bu ziyaretim esnasında aynı okuldan

mezun olduğum bir arkadașım vasıtasıyla Boehlerit ile

görüștüm ve hızlı bir șekilde kabul edildim. Diğer dokuma

firmasında iș bașı yapmam kesinleșmișken ben Boehlerit’i

tercih ettim. İyiki de tercih etmișim.. 1974 yılında

Boehlerit’te ișe bașladım 1977 yılında da yine

Boehlerit’le çalıșan eșim Remziye hanımla evlendik.

3 kızımız dünyaya geldi.. Hayatımız Boehlerit olarak geçti

eșimde buradan 1990 yılında emekli oldu.

Boehlerit bizim için aile ortamından farksız çok

güzel günlerimiz geçti bunca yıl nasıl geçti hiç

anlamadım.. buna neden tek neden bence Boehlerit’in

güçlü kurumsal yapısı..

Halil Bey boș zamanlarınızda neler yaparsınız?

Kızlarım ve torunlarımla pazar kahvaltılarımız oluyor.

Pazar günlerimi onlarla birlikte geçiriyorum onlar benim

her șeyim yașam kaynağım diyebilirim.

Boehlerit’te unutamadığınız bir anınızı bizimle

paylașmak ister misiniz?

Türkiye’de sayılı cnc tezgah olduğu bir dönemde manuel

tezgahlardaki çalıșmalarımızda ilk defa alüminyum uç

imalatını yapmamız en mutlu olduğum anlardan biridir.

Manuel tezgâhlarda talaș kırıcı formun ilk preslenmesi ve

o ilk parçayı elime aldığım anki mutluluğumu tarif

edemem. Bu bașarıyla birlikte üretim kabiliyetimize olan

inancım kamçılandı. O günden sonraki tüm çalıșmalarımda

bu alüminyum ucu her zaman motivasyon

kaynağım oldu ve yıllarca beni besledi.

24


Çalıșan Röportajı

Aktivitelerimiz

Tabiki o dönemlerde olanaklarımız ve kabiliyetlerimiz

bugünkü gibi değildi. Bugünkü olanaklarda Autocad var

CADCAM Solidworks var.. Bizler o senelerde teknik

resim masasında T cetveli ile teknik resimler çizerdik.

Bugün geldiğimiz yere bakınca kabiliyetlerimiz çok daha

farklı. Genel müdürümüzün de vizyonuyla CNC tezgâh

sayımız giderek artıyor. Bu yatırımlar bizleri daha da ileri

tașıyacaktır.

Üretim planlama mühendisi ne iș yapar Boehlerit

görev ve sorumluluklarınız nelerdir?

Gelen müșteri tekliflerine göre öncelikle imalatının

fabrikamızda gerçekleșip gerçekleșemeyeceği araștırılır.

Eğer imalatı mümkünse, numune uçların teknik resimlerinin

çizilmesi, resim üzerinde imalat toleranslarının

belirlenmesi, keșif maliyet raporlarının ardından

fabrikamızda hangi araç ve gereçlerin hangi sırayla

kullanılarak üretileceğinin tespiti gerçekleștirilir. Presleme,

șekillendirme, sinter, tașlama gibi kullanılacak tezgâhlar

ve bu tezgâhlarda geçirilecek zamanlar tespit edilir.

Malzemenin ağırlığı ve toz sarfiyatı hesaplanır. Teslimat

süresinin belirlenmesi ile birlikte satıș ekibi bilgilendirilir.

Elbette belirlenen tüm süreçlerde müșteri memnuniyeti

göz önünde bulundurulur. Süreçler zaman zaman bu

doğrultuda yeniden gözden geçirilir ve sürekli geliștirilir.

Bunca yıl bir iș yerinde çalıșmanın sırrı nedir?

Üretim alanında çalıșmak isteyen yeni mezun ve

öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Her șeyden önce çalıșmayı çok seviyorum. İșimi çok

seviyorum. Çalıșmanın maddi olarak karıșlığını hiç düșünmedim

manevi olarak beni çok besledi. Bu da yine benim

motivasyonumun temel kaynağı oldu. Yeni kușaklara

ișlerine sahip çıkmalarını, sevmelerini tavsiye ediyorum.

Soru sorsunlar daima öğrenme hevesleri olsun

öğrendiklerini zamanla tecrübe ile yoğurmaları onları

bașarıya ulaștıracaktır. Sert metal bazlı konușacak

olursak her zaman düz bir matematik formül yeterli

olamayabiliyor. Matematiksel hesapların kazanılmıș

tecrübeyle harmanlanması gerekiyor çünkü çok fazla

tahmin edilemeyecek sonuçlar çıkabiliyor. Edindikleri

tecrübeyle zaman içinde olur veya olmazları çok daha

kolay tespit edebileceklerdir.

Üretim sizin için ne ifade ediyor?

İlk defa ve yeni yapılacak bir șey beni çok heyecanlanıyor.

Teknik resim üzerindeki bir ürünün planlandığı gibi

bașarıyla imal edilmesi en güzel heyecanlardan biri

oluyor. Sonucunda da ulaștığı yerde olumlu sonuç

alınıyorsa onun mutluluğu da çok bașka..

Ürünlerimiz günün sonunda insanlığa dokunuyor

yerli üretimle vatanımıza sunduğumuz katkının

hazzı ise bambașka..

Halil Bey Boehlerit’i 3 kelime anlatacak olsanız

neler söylemek istersiniz?

• Boehlerit benim varolușum,

• Kurumsal bir șirket

• Vizyonu olan bir șirket

Böyle bir șirkette çalıșmak gerçekten mutluluk

verici.

Deniz Derya

25


Çalıșan Röportajı

Tamir Bakım Bölümünden

Ernail Odabașı’nın

Boehlerit’te 28. Yılı

Ernail bey bize biraz kendinizden bahseder

misiniz?

1972 yılında Bayburt’ta doğdum lise dahil tüm eğitim

hayatımı Bayburt’ta tamamladım. Meslek Lisesi elektrik

bölümü mezunuyum. 1 oğlum 2 kızım var.

Boehlerit’le hikayeniz nasıl bașladı?

Okuldan mezun olduktan sonra İstanbul’a geldim

yaklașık bir yıl inșaat sektöründe çalıștım. Kartal meslek

lisesinde tanıdığım bir öğrenmenin vasıtası ile Böhler Sert

Maden’e iș bașvurusunda bulundum. Tamir Bakım

Șefimiz Mümtaz Bey ile ilk görüșmemi gerçekleștirdim.

Meslek üzerine sorulan sorulara verdiğim verimli cevaplar

sayesinde 9 Mayıs 1991 tarihinde Boehlerit’le olan

hikâyem bașladı. 3 yıl devam eden çalıșma hayatıma

askerlik nedeniyle ara vermem gerekti. Ancak askerden

döndüğüm gibi yeniden ișe bașladım hatta yeni

tezgâhımız gelmiști ișime kaldığım yerden devam ettim.

Toplamda 28 yıldır burada çalıșıyorum.

Gece gündüz hep șirketimize hizmet etmek için emek

verdim. Çalıșma arkadașlarımızla bir bütünüz birbirimizi

her yönümüzle tanıyoruz bu nedenle yeri geliyor olumsuz

durumları tolere ediyoruz. Bu șekilde olmasa zaten bu

kadar uzun yıllar aynı yerde kalmak mümkün olmayabilirdi.

Sosyal hayattaki ilgi alanlarınız neler?

Seyahat etmeyi, gezmeyi çok seviyorum. 18 yașımdan

beri çok yer gördüm il il gezdim diyebilirim. Abant’tan

Rize’ye, Artvin’e kadar tüm kıyı șeridini gezdim. Doğayı

ve tabiatı çok seviyorum. Kamp yapmaktan çok

hoșlanıyorum. Arabamın arkasında çadırlarım var. Yazın

ailemle kamp yapıyoruz. Kampın hissettirdiği özgürlüğü

seviyorum. Kova burcuyum o nedenle özgürlüğüme çok

düșkünüm. Bu yaz ailemle birlikte Kumcağız’da 3 gün

kamp kurduk. Bazen de ormana gidiyoruz. Arabamın

arkasında her daim çadırlarım odunlarım ve semaverim

hazır durur. Güzel havaları değerlendirmeyi seviyorum.

Mangalımı yakar semaverimi kurarım sahil muhabbeti

çok keyifli oluyor. Bunun dıșında kitap okumayı çok

severim bu sevgiyi çocuklarıma da așılıyorum. Ortanca

kızım haftada bir kitap bitiriyor.

Eșim ticaretle uğrașıyor bende onu destekliyorum.

Çocuklarımı spora yönlendiriyorum büyük oğlum okul

hayatı boyunca basketbol oynadı șimdi kickboxla ilgileniyor

ve milli sporcu olmayı hedefliyor.

İșinizin sevdiğiniz taraflarI nelerdir?

Burası bizim yașadığımız yer diyebilirim. İșimi severek

yapıyorum ve ișlerin yetiștirilmesi için özveride bulunuyorum.

Yönetimimize güveniyoruz ileri dönük hedeflerimiz

bizimle paylașılıyor. Bunlar bizi motive ediyor tamir bakım

departmanı olarak fabrikamızın her zaman daha iyisi

olması için çalıșıyoruz.

Deniz Derya

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!