05.01.2021 Views

MOBSAD Mobilya Sektör Değerlendirmesi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


GÜÇLÜ MOBİLYA MARKALARI

‘MOBSAD’ ÇATISI ALTINDA

Küreselleşme ile birlikte dönüşüme

uğrayan dünyanın değişen ve

gelişen beklentilerine cevap

verebilen bir mobilya sektörü

yaratmak ve güçlü bir ekosistem

oluşturmak amacıyla kurulan etkin

bir platformdur.

2


HAKKIMIZDA

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği

(MOBSAD), mobilya sektörüne ilişkin

sorunların, mobilya sanayinde faaliyet

gösteren iş adamlarının, birlik ve

beraberlik içinde hareket etmeleriyle

çözüme kavuşacağı inancı neticesinde

kurulmuştur.

MOBSAD, ülkemizin en önemli sektörü olma

potansiyelini barındıran mobilya sektörünün

gücünü ortaya çıkartmayı, sosyal, ekonomik,

kültürel alanlarda sektörel etkinliği arttırmayı

ve dünya mobilya pazarının kapılarını sonuna

kadar Türk mobilyacılarına açmayı

hedeflemektedir.


MOBSAD;

• Üyeleri arasında dayanışmayı sağlayarak

ihracat, pazarlama, tasarım ve Ar-Ge

çalışmaları konusunda önemli bir güç

birliği oluşturmak,

• Sektör bazında karşılaşılan sorunların

çözümünde önderlik etmek,

• Eğitimler/seminerler/çalıştaylar

düzenlemek,

• Üyelerini yurt içi ve yurt dışı fuarlardan

haberdar etmek,

• Türk mobilya sektörünü uluslararası

pazarlarda “MARKA” haline getirmek

için yola çıkmıştır.


NEDEN BİR

ARADA

OLMALIYIZ?


PLANLI ÜRETİM

Uygun fiziki şartların sağlanması için planlı

proje ve altyapısı tamamlanmış organize sanayi

bölgeleri (OSB) oluşturulması sektörün

gelişimine fayda sağlayacaktır.

Bu gibi faaliyetlerin yaygınlaştırılması, mobilya

üreticilerinin bir arada bulunmalarını

sağlayarak; eğitim, know-how paylaşımı, kalite

geliştirme vb. programlarından yararlanmaya

imkan vermesi açısından önem taşımakta ve

uzmanlaşmaya yardımcı olmaktadır.


İHRACAT

Mobilya üretim yerlerinin ayrı noktalarda

olması hem üretim kapasitesini etkilemekte

hem de ihracat kanallarının büyümesinin

önünde engel oluşturmaktadır. Bu noktada

mobilya üreticilerinin aynı yerde

toplanmasının hem üretim hem de ihracat

potansiyelini 3 kat artıracağı öngörülmektedir.

Bu konudaki bir diğer önemli argüman ise

kilogram başına düşen ortalama değerdir.

İhracatta Türkiye ortalaması kilogram başına

1,2 Dolar, İstanbul’daki mobilya üreticilerinin

ortalama değeri 7.8 Dolar’dır.


ARGE & TASARIM

İstanbul mobilya üreticileri hem tasarım hem

kalite hem de vizyon açısından Avrupa

standartlarıyla yarışır düzeydedir. Dolayısıyla

organize bir sanayi sitesinin kurulması bu

potansiyelin kullanılmasına olanak tanıyacaktır.

Bu kapsamda organize sanayi bölgesinin

kurulması halinde bir ARGE merkezi planlamakta

ve kurulacak ARGE merkezi hem İstanbul

mobilyacılığının marka değerini yukarıya

taşıyacak hem de üyelerimize yol gösterecektir.

Merkez sayesinde tüm firmalar küresel pazardaki

trendleri yakından takip edebilecek üretim ve

ihracat kulvarında istenilen seviyeye ulaşmak için

destek alınabilecek.


NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması halinde

bir diğer hayata geçirilecek plan ise Meslek

Lisesi açmaktır.

Bu bölgede kurulacak Meslek Lisesi sayesinde

öğrenciler teorik olarak gördükleri bilgilerini

pekiştirecek ve stajlarını verimli bir şekilde

tamamlayabilecek.

Açılması planlanan meslek lisesi ile sayesinde

sektöre nitelikli eleman kazandırılmış olacak.


MESLEKİ EĞİTİM

Organize Sanayi Bölgesinin kurulması halinde

mesleki eğitim desteği sağlanması

planlanmaktadır. Bu eğitimlerin AR-GE

sorununu aşmak ve bünyemizde yer alan

markaları tasarım yönünden farklı kılması

amaçlanmaktadır.

Üyelerimiz markalarının inovasyon

kabiliyetini, Ar-Ge kapasitesini ve tasarım

çizgisini geliştirmek için verilmesi planlanan

eğitimlerin hedefi; rekabetçiliği arttırılmış,

katma değerli projeler üretebilen ve her türlü

inovasyona açık kurumlar yaratabilmektir.


İHRACAT VE İŞ

GELİŞTİRME

DEPRATMANI

Sanayi bölgemizde hem ihracat birimi hem de

iş geliştirme departmanı kurulması

öngörülmektedir. İhracat biriminde iki kişi

görevlendirilerek hem yurt dışı Pazar

araştırmaları yürütülecek hem de fuarların

organize edilmesi planlanmaktadır.

Plan doğrultusunda; iş geliştirme departmanı

ise derneğimizin hedef ve politikaları

doğrultusunda iş geliştirme stratejilerini

belirlemek, yeni projeleri değerlendirmek ve

müşteri portföyünü genişletmekle görevli

olacaktır.


HEDEFLERİMİZ


• Mobilya sektörünün ulusal ve uluslararası alanda gelişimine katkıda bulunmak,

• Üyelerimizin küresel ölçekte sürdürülebilir başarıya ulaşmasını sağlamak adına

uluslararası iş birliklerinin önünü açmak,

• Üyelerimizin, dünyaca tanınan ve talep edilen Türk mobilya markaları haline gelmesi

için gereken çalışmaları yürütmek,

• Dijital dönüşümün yarattığı fırsatları kullanmak,

• Sektörü ilgilendiren önemli konularda farkındalık yaratmak,

• Üyelerimizin mevcut ve potansiyel sorunlarını çözüme ulaştırmak için çalışmak,

• İmalatta verimliliği artırmaya yönelik her türlü teknolojik, ticari ve ekonomik

araştırmalar yapılmasını sağlamak,

• Sürdürülebilir hizmet ve çevre standartlarını, üretim kalitesini, tasarımını desteklemek ,

• Türk mobilyasının bir marka olarak tüm dünyada tanınırlığı faaliyetlerinde bulunmak.


DÜNYADA MOBİLYA

SEKTÖRÜ

• Sektörde dünyada büyük bir

rekabet bulunmakta özellikle

ÇİN, İTALYAN, ALMAN,

İSPANYOL, FRANSIZ ve

AMERİKALI firmalar, dünya

pazarlarını ele geçirmek için

kıyasıya rekabet

etmektedirler.

80

70

60

50

40

30

20

10

0

YÜZDELİK DAĞILIM

Ev Mobilyası Ofis Mobilyası Yatak ve uyku grubu Okul Hastana Mobilyası Bahçe ve park mobilyası

Seri 1 Seri 2

• Perakendecilik sektöründe en büyük firmaların Amerikalı, imalat olarak ise Uzak

Doğulu ÇİN firmaları olduğu görülmektedir. Bu sebeple özellikle Amerikalı, Alman ve

İtalyan firmalar Uzak Doğu’dan imalat yapan ciddi firmaları satın alarak tedariklerini

gerçekleştirmektedirler .


DÜNYA MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN

CİRO DAĞILIMI

TOPLAM CİRO

Ev Mobilyası

Ofis Mobilyası

Yatak ve uyku grubu

Okul Hastane Mobilyası

Bahçe ve park mobilyası

473 MİLYAR USD

341 MİLYAR USD

61 MİLYAR USD

38 MİLYAR USD

18 MİLYAR USD

15 MİLYAR USD

TOPLAM CİRO 473 MİLYAR USD

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Ev Mobilyası Ofis Mobilyası Yatak ve uyku grubu Okul Hastana Mobilyası Bahçe ve park mobilyası

Seri 1 Seri 2


232.451.828

193.825.529

242.906.302

240.837.973

261.752.544

291.922.139

266.196.896

240.910.412

280.845.883

264.122.207

225.537.869

253.947.997

249.459.635

301.290.003

298.554.718

272.358.777

295.000.252

273.795.978

335.795.466

310.914.343

282.946.744

308.993.557

336.233.996

353.243.558

DÜNYA MOBİLYA İHRACATI

USD

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2018 232.451.828 240.837.973 291.922.139 266.196.896 280.845.883 240.910.412 264.122.207 225.537.869 249.459.635 272.358.777 295.000.252 273.795.978

2019 242.906.302 261.752.544 301.290.003 298.554.718 335.795.466 193.825.529 310.914.343 253.947.997 282.946.744 308.993.557 336.233.996 353.243.558

12 milyar dolarlık üretim gücü ile dünyanın önemli mobilya üstlerinden biri olan

Türkiye, dikkat çekici bir başarıya imza attı. 2019’da Türk mobilya sektörü dünya

ihracat sıralamasında 6 basamak birden yükselerek dünyanın en büyük 8.

ihracatçısı oldu.


216.730.849

232.079.293

183.162.989

209.617.467

124.291.062

207.086.921

124.445.585

158.786.566

157.402.628

155.899.533

100.522.441

125.681.245

101.011.147

111.057.424

94.270.478

105.637.804

77.648.109

91.745.726

459.033.849

529.800.942

1.494.920.712

1.553.011.833

ÜLKE BAZINDA MOBİLYA İHRACATI

Irak Almanya S. Arabistan Libya A.B.D. Fransa İsrail Birleşik Krallık Katar Romanya Diğer

2018 459.033.849 216.730.849 183.162.989 124.291.062 124.445.585 157.402.628 100.522.441 101.011.147 94.270.478 77.648.109 1.494.920.712

2019 529.800.942 232.079.293 209.617.467 207.086.921 158.786.566 155.899.533 125.681.245 111.057.424 105.637.804 91.745.726 1.553.011.833


DÜNYA MOBİLYA İTHALATI


TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜ

200

ÜLKEYE

İHRACAT

200 ÜLKEYE İHRACAT YAPAN EN YAYGIN SEKTÖR


8.

İHRACATÇI

2019

3.5

MİLYAR

DOLAR

43%

İHRACAT/

ÜRETİM


TÜRKİYE’DE

MOBİLYA SEKTÖRÜ

• Mobilya sektöründe 2019 yıl sonu itibariyle

ihracatımız 3.5 milyar dolar olup, kayıt altına

alınamayan üretimle birlikte üretim hacmi 10

milyar dolardır.

• İmalat sanayinin toplam üretiminin %1.2 sini

gerçekleştirilmektedir. 15.318’i ihracat yapmış

olan 36.000 üreticimiz 81 ilde üretim

yapmaktadır. Bugün dünyanın 8'inci

ihracatçısı ve 13'üncü üreticisiyiz.

• Sektörümüzün %95'inden fazlası KOBİ'lerden oluşmaktadır.

• İhracatçı sayımız 2002-2018 arası %249 artmıştır. (2002'de sadece 4389'du)

• 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapmayı başaran firma sayımız 2002'de sadece 32 iken 2018'de

569'a yükselmiştir. 2023'te bu sayıyı 6,000'e ulaştırmayı hedefliyoruz.

• Ev mobilyasından ofise, mutfaktan kontrat mobilyaya kadar her kategoride üretimimiz vardır.

• Üretimimizin yüzde 30'unu ihraç ediyoruz yani her 3 Türk mobilyasından 1'i dünya pazarlarına

açılmaktadır.


• 2018 yılında ilk 5 pazarımız Irak (459 milyon dolar), Almanya (216,8 milyon dolar), S. Arabistan

(183,3 milyon dolar), Fransa (157,3 milyon dolar) ve ABD (124,4 milyon dolar) olmuştur.

• Özellikle AB ve ABD pazarlarında ihracatla büyümekteyiz.

• 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat ve dünyanın ilk 5 ihracatçısından biri olmayı hedefliyoruz

• 2007 yılında dünya pazarlarından yüzde 0,8 pay alırken, bugün bu pay %1,4e yükselmiştir.

• 2023 hedefimiz %2,5 pazar payı olarak belirlenmiştir.

• 2023 hedef pazarlarımız 1'er milyar dolarla Çin ve ABD’dir.


• İhracat sıralamasında üst basamaklarda yer alan Vietnam, Meksika, Romanya, Polonya gibi birçok

rakibimiz aslında dünyanın önde gelen mobilya ülkelerinin markaları adına üretim gerçekleştirmekte

olup, sektörümüzde ise üretimimizle doğrudan ihracat yapılmaktadır.

• Geçtiğimiz yıl 179 pazarla "pazar çeşitliliği" itibariyle rekortmen konumumuzu sürdürmekteyiz.

• AB, ABD, MENA Bölgesi, Türk Cumhuriyetleri en büyük pazarlarımız; Asya-Pasifik ve Afrika pazarları

ise hızlı yükseldiğimiz pazarlar olarak sıralayabiliriz.


NEDEN

MOBİLYA

SEKTÖRÜ?


SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ

60 MİLYAR TL

İÇ PAZAR

BÜYÜKLÜĞÜ

12 MİLYAR

DOLAR

ÜRETİM

GÜCÜ

4,5 MİLYAR

DOLAR İHRACAT

HEDEFİ

200 ÜLKEYE

İHRACAT


01 01 02

03

GÜÇLÜ

ÜRETİM

İSTİHDAM

YARATAN

DÜNYANIN

EN BÜYÜK

13.

ÜRETİCİSİ

SON 10

YILDA 10

BASAMAK

YÜKSELEREK

YAYGIN

ÜRETİMİ İLE

İSTİHDAM

ÜRETME

KABİLİYETİ

OLAN


GÜÇLÜ ÜRETİM

01

GÜÇLÜ

ÜRETİM

DÜNYANIN

EN BÜYÜK

13. ÜRETİCİSİ

SON 10

YILDA 10

BASAMAK

YÜKSELEREK

- 36.000 ÜRETİCİ

- ÜLKE GENELİNDE HEMEN

HERYERDE YAYGIN ÜRETİM

- YERLİ VE MİLLİ

- DOLAYLI 500.000 İSTİHDAM


GÜÇLÜ İSTİHDAM

02

İSTİHDAM

YARATAN

YAYGIN

ÜRETİMİ İLE

İSTİHDAM

ÜRETME

KABİLİYETİ

OLAN

BELLİ BİR BÖLGEDE DEĞİL YAYGIN

İŞ İMKANI OLUŞTURMA GÜCÜ


ürkiye ve Dünya

MOBİLYA İHRACATI

200 MİLYON

$

1.178

MİLYAR

$

2.658

MİLYAR

$

3.134 MİLYAR

$

3.5

MİLYAR

$

345 MİLYON

$


MOBİLYA İHRACATI

MOBİLYA İHRACATI

YIL 2003 2010 2016 2018 2019 2020

MİLYON USD USD 0,346 USD 1,178 USD 6,658 USD 3,134 USD 3,500 USD 4,500

MOBİLYA İHRACATI BİRİM FİYAT

2014 USD 3,69

2019 USD 2,74

İstanbul mobilya üreticilerinin ihracat birim fiyatı ortalama 7,8 Dolar’dır.


İHRACAT PAZARLARI

İHRACAT PAZARLARI

ÜLKE IRAK ALMANYA S.ARABİSTAN LİBYA ABD FRANSA

MİLYON USD USD 514 USD 226 USD 204 USD 200 USD 154 USD 153


TÜRKİYE SEKTÖREL İHRACAT

SEKTÖR 2018 ARALIK 2020 ARALIK

MİLYAR USD

1 Otomotiv 2,470 2,540

2 Kimyevi Maddeler 1,500 1,810

3 Hazır Giyim ve Konfeksiyon 1,310 1,330

4 Çelik 1,440 1,130

5 Elektrik Elektronik 0,957 0,978

6 Makine ve Aksamları 0,662 0,742

7 Demir ve Demir Dışı Metaller 0,631 0,673

8 Habubat,Bakliyat,Yağlı Tahıllar 0,594 0,629

9 Tekstil ve Hammaddeleri 0,622 0,598

10 Mobilya ,Kağıt ve Orman Ürünleri 0,459 14% 0,525


SEKTÖRÜMÜZÜN

GÜÇLÜ YÖNLERİ

Müteşebbis mobilyacılarımız (179 pazarda varlığımızı sürdürüyoruz.)

Üretim gücümüz (%95'i KOBİ olan sektörümüz Kayseri, İnegöl gibi akıllı

kümelerde üretim gerçekleştiriyor; üretimimizi 2030 BM ‘Sürdürülebilirlik

Hedeflerine’ adapte ediyoruz)

Tedarik zincirimiz (İnşaattan plastiğe, camdan ticarete 20 sektör müşterimiz)

Tasarım kalitemiz (Dünya ile aynı tasarım dilini konuştukça büyüyoruz; hızla artan

AR-GE ve tasarım yatırımlarımız var.)

Nitelikli insan kaynağımız (Yan sanayimizle birlikte 500 bin kişiye istihdam

sağlıyoruz)


SEKTÖRÜMÜZÜN

SORUNLARI

İhracat pazarlarında konsantrasyon sorunu

Ölçek sorunu

Kurumsal yapı sorunu

Finansal zayıflık

Lojistik sorunu


ÜRÜN/HİZMETİN OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİ

TEKNİK EKONOMİK SOSYAL


ÜRÜNE VEYA HİZMETE ÇEVRE ETİKETİ

VERİLMESİNDE ELDE EDİLECEK TİCARİ, SOSYAL

VE ÇEVRESEL YARARLAR

• Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulur, çalışan

memnuniyeti sağlandığı için üretim kalitesi ve verim artar,

• Firma karlılığı artar,

• İş kazası ve meslek hastalıklarından dolayı ortaya çıkan kayıplar azalır,

• Kalifiye eleman sayısı artar,

• Çalışanların ve toplumun yaşam kalitesi artar,

• Çalışma barışına ve kalkınmaya katkıda bulunur,

• Rekabeti artırıcı rol oynar.

• Kaynak kullanımının çevreye yönelik risk ve zararların çevre kirlenmesinin,

hurda oranlarının en aza indirilmesinin,

• Rekabet gücünün ve verimliliğin arttırılmasının

• Daha temiz çalışma ortamları, daha temiz ve yaşanabilir bir çevrenin

oluşturulması


ÜYELERİMİZ

MIRAGE

Üretim Yeri: Fatih Mahallesi Kutlu Sokak No: 3

Sancaktepe/İstanbul

Çalışan Sayısı: 165

Üretim Alanı: 10.000 M2

Satış Noktaları: Modoko, Kadıköy, Masko, Florya, Bakü, Taşkent,

Kazakistan, Çimkent

Kaliteli ürün & kaliteli hammadde anlayışı ile 10.000 M2'lik

kapalı alanda tasarım ürünlerinin üretimi gerçekleştirmektedir.

Azerbaycan, Türkmenistan, Karadağ, Özbekistan Kazakistan,

Rusya, Irak, İran ihracat gerçekleştirdiği ülkelerdir.


FUGA MOBİLYA

Üretim Yeri: Köseler, S.S Mermerciler

Sanayi Sitesi, 32. Sk. No:14,

41455 Dilovası/Kocaeli

Satış Noktaları: İstanbul, Ankara, İzmir,

Gaziantep, Samsun, ABD, İsviçre, Macaristan,

Azerbaycan, Dubai, Suudi Arabistan, Hindistan,

Libya, Irak, Kıbrıs

Fuga Mobilya 1991 yılında kurulan Artek Mobilya’nın tescilli

markasıdır. 25 yıldır kendini reformlara adayan Fuga Mobilya, yüzde

yüz Türk sermayesiyle, tamamı Türkiye’de üretilmektedir.


SEKİZNET REKLAM

2009 yılından bu yana daha çok kendi projelerine

ağırlık veren firma, bunların yanı sıra halen butik

anlamda Dijital Reklamcılık, son 5 yıldır ise ağırlıklı

olarak günümüzün vazgeçilmez mecrası olan Sosyal

Medya yönetimi konusunda hizmet vermekte ve

müşterileri için Sosyal Medya içerikleri üretmektedir.


GENÇ SANDALYE

Üretim Yeri: Mehmet Akif. Mah. Sarıyer Sok.No:7/A Ümraniye

Çalışan Sayısı: 10

Üretim Alanı: 400 M2

Satış Noktaları: İstanbul

Her zaman ilk prensibi müşteri memnuniyeti olan

Genç Sandalye, ürün kalitesinde malzeme kadar işçiliğin de

büyük önemi olduğuna inanarak üretim süresinin her bir

aşamasında son derece titiz bir çalışma yürüterek

imalat yapmaktadır.


LODA MOBİLYA

Üretim Yeri: Emek Mah. Sivat Cad. No:15 Sancaktepe

Çalışan Sayısı: 124

Satış Noktaları: Modoko, Bostancı, Masko, Kocaeli, İzmir, Antalya,

Bulgaristan, Litvanya, Filistin, Pakistan, Dubai, Bakü, Katar

Loda Mobilya, Tech Design Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. iştiraki olarak

2000 yılında İstanbul’da kuruldu. Loda, mobilya sektöründe 20 yıla

ulaşan bilgi, birikim ve tecrübesi ile toplam 15.000 m² kapalı alanda

üretime devam etmektedir. Kendine özgü dizayn dili ve güçlü tasarım

anlayışıyla sektöre farklı bir soluk getirmektedir.


ABDULLAH TORUN

MOBILIUM

Üretim Yeri: Muradiye Sokak No:18/24 Siteler / Ankara

Çalışan Sayısı: 85

Üretim Alanı: 8000 M2

Satış Noktaları: Ankara Altındağ

Mobilya sektöründe 50 yılı aşan Abdullah Torun, klasik mobilya denildiğinde

akla gelen ilk markalar arasında yer alır.

1962 yılında Ankara Siteler’de başladığı özel tasarım mobilya sektöründe

bugün merkez fabrikası ve birçok bayisinde üretime devam etmektedir. Özgün

tasarımları, çalışma disiplini, farklı dizaynları ve en iyi ahşap seçimleri ile

mobilya konusunda aranan ve en çok tercih edilen isim olmuştur.


KARCILAR MOBİLYA

Üretim Yeri: Masko Mobilyacılar Sitesi

15/A Blok No:12- 14-18

Çalışan Sayısı: 11

Satış Noktaları: Masko, Florya

Nesiller boyu mobilya imalatının içerisinde

yer alan bir aileden gelen Hasan Karcı’nın

yönettiği Karcılar Mobilya, Anadolu kökenli bir firmadır.

Faaliyetlerine “Karcılar” adı altında 1991’de Tokat’ta

başlayan firma, 2002’de İkitelli’deki Masko Mobilyacılar

Sitesi’nde açtığı mağazayla İstanbul piyasasına adım

atmıştır.


SOFALINE MOBİLYA

Üretim Yeri: Fahri Korutürk Cad. Tophane Sok.

No:5 Kartal \ İst.

Çalışan Sayısı: 72

Üretim Alanı: 6800 M2

Satış Noktaları: İstanbul, Azerbaycan, Keyap, Florya

Sofaline Mobilya 25 yıl önce hafif-mekansal ve renk algısını

uygun şekilde ve profesyonel olarak birleştirmek ve bu süreçte

müşteri taleplerine mükemmeliyetçi şekilde yanıt vermek

amacıyla kurulmuştur. USA, Ukrayna, Kanada, Katar, Afrika, UA,

ihracat yaptığı ülkelerdir.


BY TATU DEKORASYON

Mobilya ve dekorasyon perakendeciliği

sektörlerinde, kuruluşundan itibaren her

zaman kalite ve farklılık prensipleri

doğrultusunda ilerlemiş, hayata geçirdiği

cesur girişimleri ile pek çok ev dekorasyon

trendine öncülük etmiştir.


ORNE HOME

1960‘da kurulan Orne Home, her

zaman en kaliteliyi sunmayı ve

tasarlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye'nin en kapsamlı üretim

sahasına sahip, kişiye özel mobilya

üretiminde zirvede yer alan büyük bir

markadır.


VIALE MOBİLYA

Üretim Yeri: Harraccı Mah. Muallim Sok.

No:7 Arnavutköy \ İst.

Çalışan Sayısı: 53

Üretim Alanı: 10.000 M2

Satış Noktaları: İstanbul

1998 yılında İstanbul’da kurulan Viale Mobilya, kaliteli

ürünü en ekonomik şekilde tüketiciyle buluşturmak

amaçlamaktadır. ABD ve Avusturya ihracat

gerçekleştirdiği ülkelerdir.


MOGNO MOBİLYA

Üretim Yeri: Natoyolu 18 Mart Cad.No:19 Yukarı Dudullu

Ümraniye\İstanbul

Çalışan Sayısı: 43

Üretim Alanı: 12.000 M2

Satış Noktaları: Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa,

Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş,

Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Şanlıurfa, Trabzon, Van,

Afganistan, Azerbaycan, Çin, Almanya, Yunanistan, Yemen, Hindistan

Mogno, yüksek üretim kapasitesi ve ileri teknolojisi sayesinde klasik

zevklerden vazgeçmeyenlere ulaşılabilir lüks sunuyor


KAAS MOBİLYA

Üretim Yeri: Mudanya Caddesi Organize Sanayi Yolu No:111

Nilüfer / Bursa

Çalışan Sayısı:50

Üretim Metrekare:3500M2

Satış Noktaları: Bursa, İstanbul, Ankara, Mersin ve Gaziantep

Bakü, Dubai, Abu Dabi, Rusya ve Nijerya

Kaas Mobilya özgün tasarımları, gösterişli ve modern

çizgileriyle müşterilerine daima en doğru hizmeti sunabilmek

adına 2009 yılında ‘Süleyman Kara’ tarafından kurulmuştur.

Firmanın kuruluşundan önce 7-8 yıl boyunca Ar-ge çalışmaları

büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiş, yurt içinde ve yurt dışında

mobilya ve dekorasyonla ilgili fuarlara katılım sağlanarak

gerekli analizler yapılmıştır.


ASTA KUMAŞ

Üretim Yeri: Keyap Sanayi Sitesi No:3 34775

Yukarı Dudullu /İstanbul

Çalışan Sayısı:17

Satış Noktaları: İstanbul Dudullu

Faaliyetine 2004 yılında döşemelik kumaş ve hakiki deri

sektöründe başlayan Asta, 2012 yılı itibariyle

koleksiyonuna ithal kumaşları ekleyerek ‘Aradığınız her

şey bizde’ ilkesiyle yurtiçi ve yurtdışında pek çok

müşteriye hizmet sunmaktadır.


ARDAS KOLTUK

Üretim Yeri: Yapıcı Cad.No:16 Siteler\ Ankara

Çalışan Sayısı: 55

Üretim Alanı: 10.000 M2

Satış Noktaları: Antakya, Alanya, İstanbul,

Kahramanmaraş, Kayseri, Mersin, Rusya, Çin,

Kazakistan, Yemen, Pakistan, Nijerya, Kameron, Güney

Afrika, Yunanistan, Bulgaristan

Yılların tecrübesiyle içinde bulunduğumuz mobilya

sektörü içinde gelen talepleri müşteri memnuniyeti ve

ürün kalitesi bilinciyle karşılamaya

çalışmayı hedeflemektedir.


MACİTLER MOBİLYA

Üretim Yeri: Madenler Mah. Fethi Sok.

No:7 Ümraniye\ İst.

Çalışan Sayısı: 155

Üretim Alanı: 7000 m2

Satış Noktaları: Adress İstanbul, Cemil Topuzlu,

Modoko, Masko, Ankara, Mersin, Samsun,

Türkmenistan, İsviçre, Nijerya

Macitler Mobilya, ilk defa 1993 yılında

Serdal Macit tarafından bir döşeme hane olarak

kuruldu. Yurt içi ve yurt dışı hizmet verdiği

müşterilerinde memnuniyet ve sadakat oluşturan

Macitler mobilya gelecekte bu çizgisini sürdürüp

geliştirmek adına yatırımlarına devam etmektedir.


LUCCA

Üretim Yeri: Masko Mob.Sit. 7b Blok

No:57-59-61 Başakşehir /İstanbul

Çalışan Sayısı: 45

Üretim Alanı: 6500 M2

Satış Noktaları: Başakşehir

Nijerya, Amerika, Gana, Gine, Ekvador Ginesi, Çin,

Hollanda,S. Arabistan, Katar, BAE, Fas, Bulgaristan

K.Irak İhracat yaptığı ülkelerdir.


CADI FURNITURE

Üretim Yeri: Battalgazi Mah. Salkım Sok. No:19

Sultanbeyli\İst.

Çalışan Sayısı: 73

Üretim Alanı: 6200 M2

Satış Noktaları: Sancaktepe

Cadı Furniture, 2005 yılında kurulmuş olup

halihazırda İstanbul’da 2 adet fabrikada toplam 5.500

m2 alanda üretim yapmaktadır. Özellikle endüstriyel

hareketli mobilya Konusunda uzmanlaşmış olup

büyük ölçekte birçok projeye imza atmıştır. 15 yıl

boyunca 25 farklı yurt dış fuarına katılımcı olarak

katılmış olup 16 farklı ülkeye ihracat yapmaktadır.


ŞEREF CONSEPT

Üretim Yeri: Önder Mah. Karpuzlu 2 Cad. No:106

Siteler / Ankara

Çalışan Sayısı: 12

Satış Noktaları: Ankara, İran

Firmamız 2010 yılında kurulmuş olup

esas amacı kalite ve yeniliktir.

Yurt dışında birden çok noktada koltuk takımı, yemek takımı ve

yatak takımlarının ihracatını gerçekleştirmektedir. Nijerya, İran,

Irak , Azerbaycan, Çeçenistan ve Rusya ihracat

gerçekleştirdiği ülkelerdir.


İNKA

Üretim Yeri: Hamidiye Mah. Girne Cad. No:63

Kağıthane /İstanbul

Çalışan Sayısı: 20

Üretim Alanı: 4500 M2

Satış Noktaları: İstanbul

Avangart ve Klasik mobilya sektöründe

hizmet veren İnka Mobilya, 30 seneyi geride

bırakmanın güvencesi ve mutluluğu

içerisinde müşteri memnuniyetini göz

önünde bulundurarak büyümeye

devam ediyor.


İMPARATOR MOBİLYA

Üretim Yeri: Nato Yolu Cad. No:103

Yukarı Dudullu /Ümraniye\İst.

Çalışan Sayısı: 22

Üretim Alanı: 3000 M2

Satış Noktaları: Keyap, Masko, Bursa, Bakü,

Kırgızistan, Kazakistan

İmparator Mobilya; her türlü özel ihtiyaca çözüm

üretmek amacıyla kişiye ve alana özel değişik renk

ve modelde ergonomik mobilyalar geliştirmektedir.

Almanya, KKTC, Bulgaristan, Fransa, Kuveyt,

Türkmenistan, Beyaz Rusya, Moldova, Libya, Çek

Cumhuriyeti, Dubai, Nijerya, Rusya’ya

ihracat gerçekleştirmektedir.


WOISS MOBİLİ

Üretim Yeri: Masko Mobilyacılar Sitesi

19/B Blok No:21 İkitelli, Başakşehir / İstanbul

Çalışan Sayısı: 48

Üretim Alanı: : 4200 M2

Satış Noktaları: İstanbul, Çeçenistan,

Azerbaycan, Özbekistan, ABD

Woiss Mobili, 20 seneyi aşan deneyimi

8.000 m2 üretim tesisi, 200 çalışanı,

800 den fazla parça ürün gamı ve mevcutta dünya üzerinde

3 mağazası ile fark yaratmaktadır. Üst düzey kalitedeki

malzemeleri bir araya getirerek, yüksek kalite

standartlarında eşsiz ürünler ve projeler üretmektedir.


LİVA HOME

Uzun uğraşlar ve el emeği ile zanaatın

sanatla kesiştiği noktada hizmet veren

firmamız Liva Home klasik mobilya ve

avangarde mobilya koleksiyonları ile

ev dekorasyonunda lüksü

yeniden tanımlıyor.


NÜANS KOLTUK

Üretim Yeri: Yukarı Dudullu Mah. Özgürlük Cad. Efruz

Sok.No:6/B Ümraniye/ İstanbul

Çalışan Sayısı: 7

Üretim Alanı: 1200m2

Satış Noktaları: İstanbul

Nüans Mobilya yılların verdiği tecrübeyi, 1999

yılında, Hasanpaşa`da 100 m2 imalat alanıyla

başlamış olduğu sektörde, Modoko`da bulunan,

1500 m2 imalat ve showroom alanında

çalışmalarını sürdürmektedir.


ELİGÜL BRONZ

Üretim Yeri: Çiğiltepe Mahallesi

14. Sokak No:17 Siteler / ANKARA

Çalışan Sayısı:75

Üretim Alanı: 10.000M2

Satış Noktaları: Ankara, Rusya, Dubai, Türkmenistan,

Azerbaycan, Kazakistan, İran, Irak

Eligül Bronz, sadece yurtiçi şubeleriyle değil, yurtdışında

açtığı önemli bayii/showroom’larla da satış

yapmaktadır. Rusya, Dubai, Türkmenistan, Azerbaycan,

Kazakistan, İran ve Irak başta olmak üzere pek çok

ülkeye ihracat yapan firmanın, önemli

showroomlarından biri de Dubai, Sahrjah’da

hizmet vermektedir.


ARİF YÜKSEL MOBİLYA

Üretim Yeri: Zümrüt Evler Mah. Yasemin Sok.No:23/B

Maltepe / İSTANBUL

Satış Noktaları: İstanbul

45 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerini

nitelikli mobilya ile buluşturan Arif Yüksel Mobilya,

ürettiği birbirinden güzel ürünlerle ağaca estetik bir

değer katıyor. Ahşabın sanata dönüştüğü ürünlerini

yurt içindeki meraklılarıyla buluşturan firma;

koleksiyonlarını ayrıca yurt dışına da ihraç ediyor.


LUTRA MOBİLYA

Üretim Yeri: Güneşevler Mah.

Kona Sokak No:2 Siteler Altındağ / Ankara

Çalışan Sayısı: 50

Üretim Alanı: 9000 M2

Satış Noktaları: Ankara, İstanbul Masko,

Modoko, Samsun, Bakü, Antalya, Gürcistan

Lutra Mobilya halen yönetim kurulu başkanlığını yapan

Hüseyin Kaya tarafından kuruldu. 1990’lı yılların sonuna

kadar klasik mobilyalar üreten Kaya,

2000’li yıllar ile değişen tarz ve trendleri takip ederek

modern mobilya üretimine geçmiştir.


ZIVELLA OFFICE FURNITURE

Üretim Yeri: Ahmet Yesevi Mah.

Biberlik Cad. No:2 Sultanbeyli / İst

Çalışan Sayısı: 200

Üretim Alanı: 6.000 M2

Satış Noktaları: İstanbul Masko, Ankara, Rize,

Bakü, Azerbeycan, Walford İngiltere.

İletişimi kolaylaştıran ürünleriyle ofislerde verimliliğe destek olan

Zivella, kimliğinde tasarım, Ar-Ge ve üretimde uzman kadrosu ile

esnek ve modern hizmet yapısıyla, en kaliteli ofis mobilya

tasarımlarını en ucuz fiyatlara sunmak için hizmet veriyor.


DION

Üretim Yeri: Çamlık Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cd.

No.58/A Madenler-Çekmeköy

Çalışan Sayısı:110

Üretim Alanı: 8.000 m2

Satış Noktalar: İstanbul

Türkiye’nin en iyi klasik koltuk ve mobilya üreticilerinden, ‘’Merit’’

1986 yılında İstanbul Sancaktepe'de açtığı ilk atölye ile doğdu. İlk

kurulduğu tarihten bugüne klasik mobilya üretiminde özgün tasarım

ve benzersiz kalitesiyle adından söz ettiren Merit, bugün mobilya

sektöründe, sektöre yön veren markalar arasındadır.


YAVUZLAR MOBİLYA

Üretim Yeri: Yeniceköy Mah. Mobilya Cad.

No:33/2 Kat No:1 İnegöl / Bursa

Çalışan Sayısı: 18

Üretim Alanı: 2.200 M2

Satış Noktaları: Fabrika; Bursa/İnegöl/ Mobilyum Avm Yanı

Kurulduğu günden bu yana kaliteyi ve güveni esas alan

Yavuzlar Mobilya, hizmette kalite ve güven esasına dayanarak

büyümeyi hedeflemektedir. Tasarımlarında farklılık ve yenilikçi

anlayışa büyük özen gösteren Yavuzlar Mobilya, kalitede üst

seviyeyi önde tutarak aranan bir marka

olma yolunda ilerlemektedir.


MAKE SÜNGER

Üretim Yeri: Yukarı Dudullu Mah. Kuriş Sokak,

NO:7/A Ümraniye / İstanbul

Çalışan Sayısı: 7

Azerbaycan, Sırbistan, Bosna Hersek’e ihracat

gerçekleştiren firma, mobilya aksesuarları, sünger

ve döşeme malzemelerinin satışını yapmaktadır.


OKUMUŞ MOBİLYA

Üretim Yeri: Ulubey Mah. Yapıcı Sok. No:10

Siteler / Altındağ / Ankara

Çalışan Sayısı: 80

Üretim Alanı: 20.000 M2

Satış Noktaları: Özbekistan, Bakü, Ankara

Okumuş Mobilya 1986 yılında Ankara Karacakaya’da

faaliyet göstermeye başlamıştır. Rusya, Nijerya, Arap

Emirlikleri , Avrupa,Özbekistan, Azerbaycan ihracat

gerçekleştirdiği ülkelerdir.


MARCABELLA

Üretim Yeri: İkitelli O.S.B Atatürk Bulvarı

Pufa İş Merk.K:2 İkitelli \ İst.

Çalışan Sayısı: 120

Satış Noktaları: Tekirdağ

1998 yılında Türkiye / İstanbul'da Art-Tek Mimarlık

Dekorasyon Sanayi Ticaret A.Ş olarak faaliyetine

başlamıştır. 2005 yılından bugüne kadar Marcabella

markası adı altında mobilya üretimine devam

etmektedir. Suudi Arabistan, Cezayir, Libya, Irak,

Bulgaristan, Kazakistan, Katar, Nijerya’ya

ihracat gerçekleştirmektedir.


METİN AKPINARAYDOLAP

Üretim Yeri: İstanbul

Çalışan Sayısı:100

Üretim Alanı: 3500M2

Satış Noktaları: Çankaya, İzmir Alsancak, İstanbul Bahçeşehir,

Skyland AVM, Bağdat Caddesi, Beşiktaş, Caddebostan, Modoko,

Etiler, Erenköy, Kazasker, Fenerbahçe, Nişantaşı, Masko, Kozyatağı, Kızıltoprak

1997 yılında Türkiye'de ilk defa ray dolap projelendirmeye ve üretmeye başlayan

firma bugün, Türkiye'nin birçok yerinde faaliyet gösteren showroomlarıyla bir evin

tüm ihtiyaçlarına cevap verecek projeler üretmeye devam ediyor. Uzman mimar

kadrosuyla çok sayıda dolap ve kapak alternatifleri, geniş malzeme ve renk

seçenekleriyle yatak odalarını, çalışma mekanlarını, portmantolarını ve bütün yaşam

alanlarını şık ve pratik hale getiriyor.


YEŞİLLER MOBİLYA

Üretim Yeri: Cumhuriyet Mah. Sıroğlu Sk. No:12 İç

Kapı No:1 Kartal / İstanbul

Çalışan Sayı: 47

Üretim Alanı: 4500 M2

Bir Şeref Özdemir kuruluşu olarak hizmet vermeye

başlayan “Yeşiller Mobilya” sektörde kısa sürede

ilerleme kaydetmiş ve sağladığı başarıyla gruptaki alt

kuruluş bünyesinden sıyrılarak kurumsal bir

kimliğe kavuşmuştur.


PAÇAVRA TEKSTİL

Üretim Yeri: Yukarı Dudullu Mah. Ecip Fazıl Bulvarı

Keyap Sitesi K:1 Blok No:44 \ 170

Ümraniye\İst.

Çalışan Sayısı: 6

Satış Noktaları: Ankara

Sektör faaliyetine 2017 yılında başlayan firma, döşemelik kumaş,

perdelik kumaş ve ev dekorasyon ürünlerinde sektöre yön veren

öncü kuruluşlardandır. Sektörde 15-20 yıl arasında çekirdekten

yetişerek, piyasanın yeniliklerini her daim yakından takip eden

kurucu ortaklardan oluşmaktadır.


YATCOP

Üretim Yeri: IDTM A2 Blok Kat: 10 NO: 326 PK: 34149 Yeşilköy -

Bakırköy / İSTANBUL

Çalışan Sayısı: 5

Satış Noktaları: İstanbul

Değişik sektörlerde lisans ve distribütörlük faaliyetleri gösteren

marka, Türkiye de yatak ve mobilya grubun da faaliyetlerini devam

etmek de ve halkın hizmetine sunulmaktadır. Dünyanın birçok

noktasına ihracat gerçekleştirmektedir. Ortadoğu, Avrupa, İtalya,

Azerbaycan ve Gürcistan’a ihracat gerçekleştirmektedir.


ELVE LUXURY

Üretim Yeri: Şerifali Mah. Emin Sok.

No : 22 Ümraniye /İstanbul

Çalışan Sayısı: 75

Üretim Alanı: 4000

Satış Noktaları: İstanbul Ümraniye

Elve, felsefesini kurulduğu ilk günden itibaren üç kelimeyle özetler; deneyim,

şıklık ve benzersiz tasarım. Tüm ürünlerde bulunan bu değerler sayesinde

lüks tasarımın yolu Elve’den geçmektedir. Arabistan, Amerika-İngiltere, Katar,

Bulgaristan’a ihracat gerçekleştirmektedir.


STARMOBI LUXURY

Üretim Yeri: İkitelli OSB Mah. Masko 19A Blok

NO:12/14 Başakşehir / İSTANBUL

Çalışan Sayısı: 11

Üretim Alanı: 900 M2

Satış Noktaları: İstanbul

1981 yılında mobilya ve dekorasyon imalatı ile üretim hayatına başlayan

Starmobi, 1990 yılında ilk showroomunu hizmete açmıştır. Hizmet

anlayışını güvenilen olma çizgisinden hiç saptırmayan Starmobi, satışa

sunulan ürünlere gösterilen rağbetin karşısında üretim ve teşhir

kapasitesini genişletmiştir.


ELANO FURNITURE

Üretim Yeri: Modoko Sanayi Sit. 2. cd. No:245/A

Yukarı Dudullu / Ümraniye / İSTANBUL

Çalışan Sayısı:35

Üretim Alanı: 1600 m2

Satış Noktaları: Modoko, Masko

Türkiye’nin ve dünyanın saygın markaları arasına girmeyi hedefleyen

Elano Mobilya Türkiye’nin mobilya başkenti Modoko ve Masko’da

faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüketici memnuniyetini, kalite ve

sağlamlığı, her bütçeye uygun fiyatlarla sunmayı

felsefesi haline getirmiştir.


MIM EXIM

Üretim Yeri: Çengelköy Mahallesi

Mehmet Gümüşay Sokak No:8 Üsküdar / İstanbul

Çalışan Sayısı: 3

Satış Noktaları: İstanbul

Vizyonu, müşterilerin, bayilerin, tedarikçilerin ve

çalışanların “ilk tercihi” olmaktır. Katar, Suudi

Arabistan, Libya, Belçika,

Moğolistan’a ihracat gerçekleştirmektedir.


GÜRBÜZ DAHDA

Üretim yeri: İosb Mah. Keresteciler Sitesi 20.Blok

No:1 Başakşehir / İst.

Çalışan Sayısı: 10

Üretim Alanı: 600 M2

Dahda; doğallığın ham halini hayata entegre ediyor.

Almanya, Amerika, Fransa, Bulgaristan, Katar, Irak,

Yunanistan, Belçika, Danimarka’ya ihracat

gerçekleştirmektedir.


RAVENNO

Üretim Yeri: Dudullu Necip Fazıl Mahallesi Uran Sokak

No: 2 (PK.34773) Ümraniye / İstanbul

Üretim Alanı: : 2500 M2

Satış Noktaları: İstanbul

Ravenno, evlerde kurtarıcı konumda olan sandalyeler için birbirinden

farklı ve kullanışlı modeller sunuyor. Mutfak sandalyesi, salon

sandalyesi, yemek masası sandalyesi, puf, katlanabilir sandalye gibi tüm

ihtiyaçlarını karşılayacak seçeneklerle dolu Ravenno sandalyeler

modern çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.


ALBER MOBİLYA

Üretim Yeri: Selahattin Eyyübi Mah.

Piri Reis Cad.No:10/A Kıraç Esenyurt / İst.

Çalışan Sayısı: 35

Satış Noktaları: İstanbul

ALBER MOBİLYA; Kıraç-Esenyurt-İstanbul’da 10.000m² kapalı alan

fabrikada üretim yapmaktadır. 1959’dan bugüne kadar oluşturduğu

kalite ve tecrübeyi sonraki nesillere aktarmak ilkesiyle çalışmalarına

devam etmektedir. Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerine ihracat

gerçekleştirmektedir.


BAĞDAŞ MOBİLYA

Üretim Yeri: Beysan Sanayi Sitesi Birlik Caddesi No 28/A

Beylikdüzü / İstanbul

Üretim Alanı: 6000 M2

Satış Noktaları: İstanbul

Bilgi, birikim ve yenilikçilik anlayışıyla çıktıkları yolculuk, 1966

senesinde firmanın kurulmasıyla başladı. Her yeni gün, yeni çözümler

ve en önemlisi de kalite ile üretmenin mutluluğu, hizmet sunduğu

kişilerin güveni ile taçlandı.


ÇALIŞKAN OFİS

Üretim Yeri: Gazi Cad. Merkez Mah. Kaynarca

Mobilya İhtisas Org. San. Bölgesi

Adapazarı / Sakarya

Üretim Alanı: : 16.000 M2

Çalışan Sayısı: 60

Satış Noktaları: Modoko, Masko, Bursa

Firma 1974 yılında İnş. Müh. Veysel ÇALIŞKAN

tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Almanya,

Fransa, Belçika, Nijerya, Irak, İsrail, ABD,

Azerbaycan’a ihracat gerçekleştirmektedir.


BALHOME

Üretim Yeri: Bağlarbaşı Mh. Şahin Sk.

No:3 Maltepe / İstanbul

Çalışan Sayısı: 100

Üretim Alanı: 4000 M2

Satış Noktaları: Maltepe, Masko, Bursa

1976 yılında kurulan Balcı Mobilya (Balhome) sektöründe

yaptığı farklı yatırımlar, benimsediği kalite, güven ve

koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle kısa sürede

sektörde öncü firmalar arasındaki

yerini almayı başarmıştır.


T E Ş E K K Ü R L E R

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!