25.01.2021 Views

2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Merhaba ben Oğuzhan GÖRKEM,

Bu portfolio’ da onlarca çalışmamdan birkaçını

sizin için paylaştım.

Kurumsal kimlik, sosyal media, logo, kartvizit

Bunların hemen hepsi grafik tasarımcının alt

başlıkları olmalıdır diye düşünüyorum

Yıllardır çok büyük bir keyif teknoloji ve bilgisayar

benim için. Bana bu yetiği kazandıran bu işi gerçekten

çok severek yapıyor olmak.

Vereceğiniz pozisyona, firma bünyesine ve kendime

değer katmaya devam edeceğim.

Teşekkür ederim...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!