04.02.2021 Views

EpilepsiVeIlkYardim

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bu anlatılanların tamamı, aynı kişide olmayabilir ve uzun gibi görünen bu nöbetin

süresi 1 dakikadan kısadır. İlk müdahaleyi bilince ve nöbetin tekrarlaması olmuyorsa,

ambulansa gerek yoktur.

Eğer nöbet

1) 2 dakikayı geçen veya tekrarlayan nöbetler gerçekleşiyorsa,

2) İlk yardımı tam olarak bilemiyor veyahut panikten birşey yapmamıyorsak,

3) Fenalaşan kişi başını sert bir şekilde vurduysa,

4) Fenalaşan kişi hamileyse,

5) Arka arkaya nöbet tekrarı oluyorsa,

6) Denizde ve/ya havuzda nöbet geçirdiyse,

7) Nöbetten sonar hâlâ nefes almakta zorlanıyorsa,

O zaman mutlaka ambulans çağırmalıyız! Mümkünse,nöbeti videoya çekin. Çünkü

video, sizin anlatmaya çalıştığınız durumu, nöroloğa en net şekilde ifade edecektir.

İlk yardımdan korkmayalım! Bilmeden müdahalede bulunmak yanlıştır ama bilinçli

müdahale ile kalp krizi ve epilepside ilk yardım hayat kurtarabilir. Epilepsili olmayan

arkadaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum.

Şu anda epilepsinin ne olduğunu bile bilmeyebilirsiniz ama yarın sizin de bu durumla

karşılaşmayacağınız anlamına gelmiyor. Ayağınızın kayıp başınızı bir yere

çarpmanızla beraber, o anda veya birkaç yıl sonra da bu durumla karşılaşabiliriz.

Kısaca hepimiz, her hastalık gibi, epilepsiye de adayız... Şimdi anlatılanları bir de ilk

yardım videosundan izleyelim....

Sevgiyle kalın…

EbruÖZTÜRK

Eski Epilepsi Hastaları Derneği Kurucusu&Başkan Yardımcısı

Eski Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği Kurucusu&Başkanı

Eski Türkiye Sakatlar Derneği Kadın Kolları Başkanı

Epilepsi ve Yaşam Platformu Kurucusu&Başkanı

İstanbul İşçi Sendikası Engelliler Sorumlusu

Ulusal Strateji Merkezi Sağlık Komisyonu Üyesi

Öncü Kadın Engelliler Komisyonu Kurucu Üyesi

İlk Elektronik İktisadi ve İdari Bilimler Sözlüğü’nün Girişimcisi

Yotube bölümünden epilepsiveyasam isimli video https://www.youtube.com/watch?v=pXkCd12loU4&t=1s

izleyebilirsiniz.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!