04.02.2021 Views

EpilepsiVeYasam

Epilepsililerin sosyal, psikolojik, ekonomik ve yaşamsal hakları ve durumları...

Epilepsililerin sosyal, psikolojik, ekonomik ve yaşamsal hakları ve durumları...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HUKUKİ AÇIDAN EPİLEPSİLİLER

Herkesin doğduğu anda hak ettiği, hak ehliyeti (miras v.b. gibi), 18 yaşını

doldurduğunda ise fiil ehliyeti (borç almak v.b. gibi) vardır.

Ortalama ayda 1 veya daha az nöbet geçiren 18 yaşından büyük olan kişinin

vesayet altına alınması gerekmez, evlenmesine engel veya boşanmasına

sebep olarak görülmez, tüm hukuki işlemleri kendi başlarına yapabilirler.

18 yaşından büyük de olsa, epilepsi nöbet sırasında ve nöbetin etkileri devam

ettiği sırada yapılan hukuki işlemler geçerli olmaz. Çünkü tamamlanan

işlemlerin daha sonra hatırlanmaması, nöbetin etkisinin devam ettiği sırada

yapıldığı anlamına gelir,

Nöbetleri çok, dolayısıyla ilaç dozu yüksek olan, epilepsilinin yaşamını

etkileyen nöbetlerde, gerekirse korumak için, 18 yaşından büyüklerin de

malvarlığı vesayet altına alınabilir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna göre, daha önce engellilerle ilgili 2007, 2019

yıllarında yapılmış bir düzenleme var. Ama özel olarak epilepsililer için yapılmış

yönetmelik tasarısı yok. Bununla ilgili çalışmayı TBMM’ne giderek; 2017 Ocakta önce

milletvekili Aylin NAZLIAKA’ya, daha sonra 2017 Temmuzda TBMM’ne giderek sağlık

komisyonu başkanı milletvekili Vural KAVUNCU’ya sunduk.11 Temmuz 2019

tarihinde 2. Çalıştay’a giren yönetmeli tasarı önerimiz ve kamu spotu II. kez

Çalıştay’a girdi. Ehliyetle ilgili konunun Ombudsmana, epilepsililerin engel

derecesinin hesaplanması le ilgili konunun heyete girmesine; kamu spotunun Aile

Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelliler Genel Müdürü tarafından incelenmesine karar

verildi. 8 Ekim 2019’da Sağlık Bakanlığı’na son karar için gelen ve 10 ay birçok

arama, ziyaret, sosyal medya çalışmalarına rağmen ne bakan, ne de bakan

yardımcısından randevu alamadan, olumsuz cevaplanan tasarı önerilerimize,

basından dolayı itiraz edince, Sağlık Bakanlığı tarafından davet aldık. (bkz. epilepsi

ve engel derecesinin hesaplanması ve epilepsi ve ehliyet)

Şu anda Sağlık Bakanlığı’nda epilepsililerle ilgili, ilk kez gerçekleşen, yönetmelik

tasarı önerisi mevcut!

İşe girişte epilepsili olduğunuzu belirterek işe girdiyseniz, epilepsiden dolayı

işten çıkaramaz ama epilepsili olduğunuzu bildirmeden, rahatsızlığınızın

olmadığınızı söyleyerek girdiyseniz, çalıştığınız süreç dikkate alınmaksızın,

iş kanunun 25. maddesine göre işverene, işçiyi tazminatsız işten çıkarma

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!