04.02.2021 Views

EpilepsiVeYasam

Epilepsililerin sosyal, psikolojik, ekonomik ve yaşamsal hakları ve durumları...

Epilepsililerin sosyal, psikolojik, ekonomik ve yaşamsal hakları ve durumları...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Küçük yerleşim yerlerinde, varoşların ve eğitim düzeyi düşük olan ailelerde çok sık

karşılaştığımız durum ise ‘sakın hastalığını söyleme; evde kalırsın, acıyarak bakarlar’

gibi yanlış fikirler… Oysa bunda saklanacak bir şey yok ki! Ben mi özel seçip; aldım

epilepsiyi? Bunu söyleyen de; bunu yorumlayan da hatalı!

Peki epilepsili olarak sen Iceberg’e hangi taraftan bakıyorsun? Suyun altındaki

kısmına mı, üstündeki kısmına mı bakıyorsun? Yarısı kesilmiş elmanın, kesilmiş,

bitmiş kısmına mı, mevcut olan, var olan kısmına mı bakıyorsun? En önemlisi

epilepsili olarak önce senin, sonra ailenin epilepsiye nasıl baktığı...

Tekrar söylüyorum, kişinin kendisini en iyi hissedeceği yer, kendisi sorunları yaşayan

kişi ile sorunlarını paylaşmaktır. Bu nedenle epilepsililerimizi sosyal ortamımıza

bekliyoruz...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!