04.02.2021 Views

OkanUniversitesiVeEpilepsi

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OKAN ÜNİVERSİTESİ ve EPİLEPSİ

Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde okuyan Büşra Deniz Kizir de

epilepsi ile hazırlaması gereken konu için bizim yanımıza gelen üniversite

öğrencilerindendi.

Özellikle çocuklardaki epilepsi konusu ile ilgilendiği gibi, arzu edersek, ketojenik

diyetin epilepsideki etkileri konusunda öğretmenleri ile görüşüp, bizlere destek

verebileceğini de belirtti. Dernekte ve dışarıda olmak üzere bizimle yaptığı 2

görüşme, hazırlayacağı konusunu tamamlamak için yeterli olmuştu...

Farklı konu ve farklı bölümlerden olan öğrencilerin çalışmalarına dokunabilmek de

çok güzeldi...

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!