07.02.2021 Views

UskudarUniversitesiVeEpielpsi

Yarınımız olan çocuklarımızın daha bilgili ve daha bilinçli olması için yapılan çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz.

Yarınımız olan çocuklarımızın daha bilgili ve daha bilinçli olması için yapılan çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ve EPİLEPSİ

İstanbul’da bulunan üniversitelerde çalışmalarımıza devam edip, epilepsi ile ilgili

gençlerimizi bilinçlendirmeye devam ediyoruz...

540 kişiden oluşan EEG Teknikerleri Platformu başkanlığında, 3 günlük eğitim için

tüm EEG teknikerleri İstanbul’da toplanacaklardı. Kendi meslek dallarını içeren

konularda, daha bilinçli olmak için çalışmalar yapacaklardı ve bizi de sunum yapmak

için Üsküdar Üniversitesine davet ettiler.

Tüm EEG teknikerlerine, epilepsililerin sosyal, psikolojik, duygusal açıdan ne

durumda olduklarını anlatıp, epilepside ilk yardım konusunda bilgi verildi ve zaman

bu konuda destek olacağımız kendilerini bildirildi... En önemi konu ise, epilepside ilk

yardımdı. Çünkü EEG teknikerleri sürekli epilepsililerle birlikteydi ve epilepsi nöbetleri

ile karşılaşma ihtimali, diğer kişilerden çok daha yüksekti!

Daha bilinçli bir toplum için, her zaman, herkese destek vermeye hazırız...

,Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!