18.02.2021 Views

ArelUniversitesiVeEpilepsi

Arel Üniversitesi öğrencileri ile yaptığımız çalışma 34 sayfalık tez ile sonuçlandı

Arel Üniversitesi öğrencileri ile yaptığımız çalışma 34 sayfalık tez ile sonuçlandı

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AREL ÜNİVERSİTESİ ve EPİLEPSİ

Birçok üniversite öğrencileri ile çalışmamız gibi, Arel Üniversitesi öğrencileriyle de

çalışmamız oldu. Epilepsiyi öğretmeye kararlılıkla devam ediyoruz...

Arel Üniversitesi öğrencilerinden Seda Gülsüm Say beni aradı ve tez hazırlamaya

geleceklerini, bunun için bir epilepsili kişi, bir nörolog ve dernek başkanı ile görüşmek

istediklerini belirttiler. 5 öğrencinin adına, konu ile ilgili bana üniversiteden resmi yazı

göndermelerini istedim.

Gelen resmi evrakla, Çocuk Gelişimi Bölümünde okuyan 5 öğrencimizin, dernek ile

ilgili sorularını, dernek başkanı olarak yanıtladıktan sonra, epilepsili olan ‘birisinin

adını verebilir misiniz’ deyince, 25 yıl epilepsili olmuş bir kişi olarak, epilepsiliye

soracakları sorularını da yanıtladım. Bir nörolog ismi istenildi. İsim vereceğimi ama

sürekli sorulan sorular ise, kendilerine yardımcı olabileceğimi söyleyince, her zaman

halktan gelen genel sorular yöneltilince, bu soruların cevapları konusunda da

yardımcı olduk. Tüm soruların yanıtladığı bu röportaj, teyp kaydına alındı ve benimle

ilgili 34 sayfalık tez yayınlandı. Sunuma Arel Üniversitesi’ne de davet edildim...

Tezi ekte yayınlıyorum. Bizim için önemli olan bilinçli bir gençlik olması... Sadece

yardımcı olduğumuz 5 öğrenci değil, sunumu dinleyen tüm öğrenciler bu konuda

bilinçlenmişti. Ne mutlu bizlere!
Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!