22.02.2021 Views

Gürsoy Tarım 2021 Katalog

Gürsoy Tarım En Son Güncel Ürün Kataloğu

Gürsoy Tarım En Son Güncel Ürün Kataloğu

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.Soil breeding, which is one of the biggest problems of the agricultural world,

and the inability to capture the genetic potential of the seed at the maximum level, is solved

by scientific studies and research. We see that our farmers, who attach importance to

developing technology and conscious production, increase their income with each passingday.

This reveals our safer future prospects and the possibility of sustainable agriculture.

Using the right product at the right time, in the right place is the right step to success.

When the soil preparation, irrigation and fertilization process is formulated and conscious,

it will revive profitable and forward farming.

As Gürsoy Agriculture, we want to introduce you to our new generation products in order

to support and become a companion to our farmers, who want to earn more with less inputs

and trust in the future, by taking responsibility and acting with consciousness.

Let your products be abundant and bright for your future.

Gürsoy Agrıculture

Always Beside The Farmer


E V V E L

Organik Kaynaklı Diğer Ürünler

Sıvı Haldeki Hümik Asit

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

W/W

Toplam Hümik + Fülvik Asit %18

Toplam Organik Madde %12

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %2

pH 11-13 Üretimde Kullanılan Hammadde LEONARDİT

FAYDALARI

Evvel leonardit menșeli bir toprak düzenleyici (Hümik Asit)dir. LEONARDİT, bitki ve hayvan artıklarının çürümesi ile

olușumunu milyonlarca senede tamamlayan bir madendir. LEONARDİT’in içerdiği hümik asit, diğer bitkisel ve

potasyum humatlı hümik asitlerden daha önemli ve kalitelidir. LEONARDİT kadar etkili değildir.

LEONARDİT’in kalitesi katyon değișim kapasitesi ile ölçülür. Bizim EVVEL’de kullandığımız Leonarditimiz 580 MAC tir.

Türkiyede bize en yakın olan Leonarditli Sıvı Hümik Asitin Katyon değișim kapasitesi 320 MAC tir. Katyon değișim

kapasitesinin yüksek olması, toprakta bulunan bitki besin elementlerini daha kolay parçalayarak, bitki tarafından

alımını kolaylaștırdığı gibi, mıknatısın toplu iğneyi çektiği gibi besin elementlerini bitki köküne bağlar ve su ile bitki

gövdesine tașınmasında etkili olur. EVVEL çok yüksek katyon değișimi kapasitesine sahip, yani toprak çözücülüğü

yüksek olan LEONARDİT menșeli hümik asittir.

Leonarditli Sıvı Hümik Asit

- Toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Böylece sulamadan ortalama %20-25 tasarruf sağlar.

- Toprağı çözerek tașlașmayı ve topak topak olmasını önler. Bu da toprak ișlemeyi kolaylaștırı. Bitki daha kolay

köklenir.

- Toprakta bulunan bitki besin elementlerini parçalayarak bitkinin kökten kolay ve daha çok almasını sağlar.

- Kullanılan kimyasal gübre ortalama 1/3 azaltılması tavsiye edildiği için gübreden de tasarruf sağlar.

- Toprağın pH’ını dengelediğinden dolayı, btki, atılan gübrenin hepsinden iistifade eder.

- Bitkiyi köklenmeye teșvik eder.

- Kök hastalıklarına karșı dayanıklılık sağlar.

- Topraktan, sulamayla yıkanıp gitmez,kalıcıdır.

- Rengi siyah olduğu için toprağı karartır, buda FOTOSENTEZ’i arttırır.

- Etiketteki pH yüksek olması Leonarditin yapraktan değil topraktan yararlı olduğunu ve kullanabileceğini gösterir.

Toprağın pH ı ile ilgisi yok. Ekim ve dikim öncesi toprağa uygulanıp suyla temas ettiği andan itibaren, toprakta var

olup (pH probleminden veya fazla kimyasal gübre uygulamalarından dolayı) alınamayan bitki besin elementlerini

ve tabana atılan kimyasal gübreleri yarayıșlı hale getirir. Toprağı canlandırır ve kabartır. Toprakta mikroorganizma

faaliyetini arttırarak, toprağın organik madde miktarını arttırır.

Tuzlu ve kireç potasyumu yüksek toprakları ıslah eder. Bitkinin hastalıklara karșı dayanıklılığını arttırır.

Kök sistemini kuvvetlendirir.


E V V E L

ORGANİC BASED

LİQUİD STATE HUMİC ASİD

GUARANTEED CONTENT

W/W

Total Humic + Fulvic Acid %18

Total Organic Matter %12

Potassium Oxide Soluble In Water (K2O) %2

pH 11-13 Raw Material Used in Production LEONARDİTE

BENEFITS;

EVVEL is a leonardite-derived soil conditioner (Humic Acid). LEONARDITE is a mineral that completes its formation in

millions of years with the decay of plant and animal waste. The humic acid contained in LEONARDITE is more important

and has a better quality than any other herbal and potassium humat humic acid. It is not as effective as LEONARDITE.

The quality of LEONARDITE is measured by the cation exchange capacity. The leonardite we use in EVVEL is 580 MAC.

The closest to liquid Leonardit humic acid cation exchange capacity here in Turkey is of 320 MAC. High cation

exchange capacity facilitates uptake by breaking down plant nutrients found in the soil, as well as facilitates uptake

by the plant, binds nutrients to the plant root just as the magnet pulls the pin and is effective in transporting it to the

plant body with water.

EVVEL is a LEONARDITE originated humic acid with a very high cation exchange capacity, meaning it has a high soil

dissolution.

It increases the water holding capacity of the soil. Thus, it provides an average of 20-25% savings from irrigation.

It dissolves the soil and prevents pilling and lumpy. This facilitates tillage. The plant roots easier.

By breaking down the plant nutrients in the soil, it enables the plant to take root more easily.

Since the chemical fertilizer used is reduced by an average of 1/3, it also saves fertilizer.

Since it balances the pH of the soil, the plant benefits from all of the fertilizer that is thrown.

Encourages the plant's rooting.

It provides resistance against root diseases.

It does not go away from the soil with watering, it is permanent.

Because it is black, it darkens the soil, and this increases the PHOTOSYNTHESIS.

A high pH in the label indicates that Leonardite is useful and can be used from soil, not from leaves. It has

nothing to do with the pH of the soil.

From the moment it is applied to the soil before planting and coming into contact with water, it makes the plant

nutrients and chemical fertilizers thrown to the base, which cannot be taken in the soil (due to ph problem or

excessive chemical fertilizer applications). It revives and fluffs the soil. It increases the amount of organic matter

in the soil by increasing the microorganism activity in the soil. It improves saline and lime potassium soils.

It increases the plant's resistance to diseases. It strengthens the root system.


E S ’ S E R R A

Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

W/W

Organik Karbon %22

Toplam Organik Madde %45

pH 3.5 - 5.5

Toplam Azot (N) %2

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %3

Üretimde Kullanılan Hammadde

BİTKİSEL KAYNAKLI

METARYALLER

FAYDALARI

%45'lik organik madde miktarı, %22'lik Organik Karbon miktarı ile ürün ve mahsullerinizin daha kaliteli ve iyi

yetișmesinde size en büyük desteği sağlayacaktır. Bitkisel menșeli olmasından dolayı yapraktan da alınarak bitki

gelișimini hızlandırır.

Klorofil olușumunu hızlandırarak bitkinin yeșil renk almasını sağlar.

Meyve ve sebzede, tat, aroma ve renk yönünden gelișmesine katkıda bulunur.

Organik olduğu için tüm tarım ilaçları ile birlikte uygulanabilir.

Tarım ilaçlarının bitkilerdeki yan etkilerini ortadan kaldırır.

Bitkisel olduğu için yapraklardaki stomolardan geçerek bitki bünyesine nüfus eder.


Vegetable Origin Liquid Organic Fertilizer

E S ’ S E R R A

GUARANTEED CONTENT

W/W

Organic Carbon %22

Total Organic Matter %45

pH 3.5 - 5.5

Total Nitrogen (N) %2

Potassium Oxide Soluble In Water (K2O) %3

Raw Material Used in Production

Plant-Based Materials

BENEFITS

The quality and productivity of the soils are determined by the amount of substance it contains, the lime rate and

the pH. Lime and salt in all of the chemical fertilizers we use have made our country's soils high in pH, calcareous

and salty over time. Along with this, it has led to a decrease in the quality of our yields and products. ESSERRA,

which is 100% a Turkish production, will provide you with the greatest support in the better quality and good growth

of your products and crops with its 45% organic matter and 22% Organic Carbon.

Due to its plant origin, it accelerates the plant development by taking it from the leaf.

Encourages rooting in plants and provides increase in yield and quality.

It is obtained from plant sources and works both in soil and in the plant.

It accelerates the formation of chlorophyll and enables the plant to turn green.

It also supports the nitrogen, potassium and zinc needs of the plant from the leaves.

It provides increase in efficiency, efficiency and quality in the products.

Since it is organic, it can be applied with all pesticides.

Eliminates the side effects of pesticides in plants.


E S S E R A P L U S

İz Element Katkılı Sıvı

Organomineral Gübre

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

W/W

Organik Madde %34

Suda Çözünür Bor (B) %0,5 Suda Çözünür Bakır (Cu) %0,2

Suda Çözünür Demir (Fe)

%1 Suda Çözünür Çinko (Zn) %0,5

Max. Klorur (Cl) 0,25

P-H

5-7

FAYDALARI

İz element katkılı olan ESSERRA PLUS bitki bünyesindeki eksiklikleri de takviye ederek kalite ve erkencilik sağlar.

Hastalıklara karșı bitkinin direncini arttırır.

Bitkilerde köklenmeyi teșvik ederek verim ve kalite artıșı sağlar.

Bitkilerde gelișmiș kök sistemiyle, hastalıklara, dona, kuraklığa ve zararlılara karșı direnci arttırır.

Bitkisel kaynaklardan elde edilmiș olup hem toprakta, hem de bitki bünyesinde çalıșır.

Bitkinin azot, potasyum, çinko ihtiyacını yapraktan da destekler.

Ürünlerde verim, randıman ve kalite artıșı sağlar.


E S S E R A P L U S

Liquid Organomineral Fertilizer

With Trace Element Additive

GUARANTEED CONTENT

W/W

Organic Matter %34

Water Soluble Boron (B) %0,5 Water Soluble Copper(Cu) %0,2

Water Soluble Iron (Fe)

%1 Water Soluble Zinc (Zn) %0,5

Max.Chlorine (Cl) 0,25

P-H

5-7

BENEFITS;

ESSERA PLUS, which is added with trace elements, reinforces the deficiencies in the plant and provides quality

and earliness. It increases the resistance of the plant against diseases.

Since it is herbal, it passes through the stomata in the leaves and penetrates the plant.

Since it is easy to apply, it saves money and labor.

It increases resistance against diseases, frost, drought and pests with its root system developed in plants.

In fruits and vegetables, it contributes to its development in terms of taste, aroma and color.


E S S E R A C a + B

EC FERTILIZER

Kalsiyum Nitrat Çözeltisi

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

W/W

Toplam Azot (N) %9

Nitrat Azotu %9 Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %13

Suda Çözünür Bor (B)

%0,2 Klor İçeriği (Cl) %0,32

FAYDALARI

Özel formülasyonu sayesinde çoğu pestisit ve bitki besleme ürünüyle karıșma problemi yașanmamakla beraber

ön karıșım yapılması tavsiye edilir.

Bitkinin direncini arttırıp çevre koșullarının etkilerini en aza indirir.

Meyvelerin çatlamaya karșı direncini arttırarak bazı fungal hastalıklara karșı dolaylı olarak dayanıklılık sağlar.

Uygulandığı meyve ve sebzelerin nakliyeye dayanımını arttırır ve raf ömrünü uzatır.

Toprağın yapısından ya da sulama suyundan kaynaklanan Sodyum(Na) tuzluluğunu gidermeye yardımcı olur.

E S S E R A B

EC FERTILIZER

Boron Etanol Amin

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W Suda Çözünür Bor (B) %8

Klor İçeriği (Cl) %0,29

FAYDALARI

Ethanolamin șelatlı ve suda kolay çözülebilen, bitkiler tarafından hızla alınabilen Boron (B) içermektedir.

Meyve tutumunu arttırır ve Olgunlașmasına yardımcı olur.

Meyvelerde irileșememe problemini ve șekil bozukluklarını giderir.

Bitkinin çevre koșullarına karșı olan direncini arttırır.


E S S E R A C a + B

EC FERTILIZER

Calcium Nitrate Solution

GUARANTEED CONTENT

W/W

Total Nitrogen (N) %9

Nitrate Nitrogen (N) %9 Water Soluble Calcium Oxide (CaO) %13

Water Soluble Boron (B)

%0,2 Chlorine Content(Cl) %0,32

BENEFITS;

Thanks to its special formulation, it is recommended to make a premix even though there is no problem of mixing

with most pesticides and plant nutrition products.

It increases the resistance of the plant and minimizes the effects of environmental conditions.

By increasing the resistance of the fruit against cracking, it provides indirect resistance against some fungal diseases.

Increases the transportation resistance of the fruit and vegetables it is applied to and extends its shelf life.

It helps to eliminate Sodium (Na) salinity caused by soil structure or irrigation water.

E S S E R A B

EC FERTILIZER

Boron Etanol Amin

GUARANTEED CONTENT W/W Water Soluble Boron (B) %8

Chlorine Content (Cl) %0,29

BENEFITS;

Ethanolamine contains chelated and easily soluble Bo (B) that can be taken up quickly by plants. It increases fruit

number set and helps ripening. It eliminates the problem of non-growth in fruits and deformities.It increases the

resistance of the plant against environmental conditions.


E S S E R A Z n + B

EC FERTILIZER

Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Bor (B) ve Çinko (Zn Sülfat)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W Suda Çözünür Bor (B)

Suda Çözünür Çinko (Zn) %10 Klor İçeriği (Cl)

%0,5

%0,25

FAYDALARI

İçeriğinde bulunan Çinko, bitkilerde borun așırı birikerek toksik etki olușturmasını önlemektedir.

Bitkilerde çiçeklenme teșvikine, çiçek kalitesinin artmasına, çiçeğin meyveye dönüșmesine ve meyve tutumunun

artmasına yardımcı olur.

Göz verimliliğini, meyve tutumunu ve dolayısıyla genel verimin artmasına yardımcı olur.

Doz așımı yapılmamalı ve günün sıcak saatlerinde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

E S S E R A Z n + B

EC FERTILIZER

Liquid Micro Plant Nutrients Mixture

Boron (B) and Zinc (Zn Sulphate)

GUARANTEED CONTENT W/W Water Soluble Boron (B)

Water Soluble Zinc (Zn) %10 Chlorine Content (Cl)

%0,5

%0,25

BENEFITS;

Zinc in its content prevents boron from accumulating excessively in plants and creating a toxic effect.

It helps to promote flowering in plants, increase flower quality, turn flower into fruit and increase fruit attitude.

Helps increase eye efficiency, fruit set and therefore overall yield.

Overdose should not be done and application should be avoided during the hot hours of the day


E S S E R A Z n

EC FERTILIZER

Çinkolu Gübre Çözeltisi

(Çinko Sülfat İçerikli)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W Suda Çözünür Çinko (Zn)

% 6

Klor İçeriği (Cl) % 0,29

FAYDALARI

Çinko ihtiyacını karșılar, Fosfor alınımına yardımcı olur.

İklim koșullarına bağlı stresse karșı dayanıklılık sağlar.

Bitkilerde görülen yeșil aksam gelișme geriliğinin giderilmesine yardımcı olur.

Danelik ürün yetiștiriciliğinde dane tutumunu, dane yatağının boyca uzamasını ve böylece dane sayısının

artmasına yardımcı olur.

İçerdiği çinko sayesinde çiçek gelișimine yardımcı olur.

E S S E R A Z n

EC FERTILIZER

Zinc Fertilizer Solution

(Containing Zinc Sulphate)

GUARANTEED CONTENT W/W Water Soluble Zinc (Zn)

% 6

Chlorine Content (Cl) % 0,29

BENEFITS

It meets the need for zinc and helps to remove Phosphorus.

It provides resistance to stress due to climatic conditions.

The green parts of the plants help relieve growth retardation.

It helps to increase grain number in grain production, increase grain size and thus increase the number of grain.

Thanks to the zinc it contains, it helps the flower development.


E S S E R A N P + Z n 5 - 1 8 - 0 + M E

EC FERTILIZER NP Gübre Çözeltisi

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W Toplam Azot (N)

% 5

Amonyum Azotu (N) %1

Nitrat Azotu (N)

% 4

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) % 18 Suda Çözünür Çinko (Zn)

% 4

Klor İçeriği (Cl) % 0,28

FAYDALARI

Azot, Fosfor ve Çinko ihtiyacını karșılamak için dizayn edilmiș bir üründür.

Bitki tarafından alınımı sıcak ve soğuk iklim koșullarından etkilenmez.

İklim koșullarına bağlı strese karșı dayanıklılık sağlar.

Bitkilerde görülen yeșil aksam gelișme geriliğinin giderilmesine yardımcı olur.

Danelik ürün yetiștiriciliğinde dane tutumunu, dane yatağının boyca uzamasını ve böylece dane sayısının

artmasına yardımcı olur.

İçerdiği çinko sayesinde çiçek gelișimine yardımcı olur.

E S S E R A N P + Z n 5 - 1 8 - 0 + M E

EC FERTILIZER NP Fertilizer Solution

GUARANTEED CONTENT W/W Total Nitrogen (N)

% 5

Ammonium Nitrogen (N) %1

Nitrate Nitrogen (N)

% 4

Phosphorus Pentaoxide, Soluble In Water (P2O5) % 18 Water Soluble Zinc (Zn)

% 4

Chlorine Content (Cl) % 0,28

BENEFITS

It is a product designed to meet the needs of Nitrogen, Phosphorus and Zinc.

The uptake by the plant is not affected by hot and cold climatic conditions.

It provides resistance to stress due to climatic conditions.

The green parts of the plants help relieve growth retardation.

It helps to increase grain number in grain production, increase grain size and thus increase the number of grains.

Thanks to the zinc it contains, it helps the flower development.


E S S E R A N . P. K 5 - 5 - 5

EC FERTILIZER NPK Gübre Çözeltisi

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W Toplam Azot (N)

Amonyum Azotu (N) % 1

Üre Azotu (N % 2,5

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 5

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5)

FAYDALARI

Hızlı alınabilir besin kaynağıdır.

Birlikte kullanıldığı diğer bitki besleme ürünlerinin verimini arttırır.

Kök gelișimini arttırır ve fotosentezi hızlandırır. Meyve tutumu ve meyve gelișimini dolaylı olarak olumlu yönde etkiler.

İklim koșullarından kaynaklanan streslere karșı mukavemet sağlar.

Toprak mikro faunasını zenginleștirir.

Toprağın geçirgenliğini arttırarak, toprağı kabartır ve havalanmasına yardımcı olur.

Topraktaki pH'ı düșürür.

Toprakta bağlı olan makro ve mikro besin elementlerinin çözümünü arttırır.

% 5

Nitrat Azotu (N) % 1,5

% 5

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 0,99

E S S E R A N . P. K 5 - 5 - 5

EC FERTILIZER NPK Fertilizer Solution

GUARANTEED CONTENT W/W Total Nitrogen (N)

Ammonium Nitrogen (N) % 1

Urea Nitrogen (N) % 2,5

Potassium Oxide Soluble In Water (K2O) % 5

Phosphorus Pentaoxide, Soluble In Water (P2O)

BENEFITS

It is a food source that can be taken quickly.

It increases the efficiency of other plant nutrition products used together.

It increases root development and accelerates photosynthesis. It affects the fruit set and fruit development indirectly.

It provides resistance against stresses caused by climatic conditions.

It enriches the soil micro fauna.

By increasing the permeability of the soil, it swells the soil and helps its aeration.

It lowers the pH in the soil.

Increases the solution of macro and micronutrients connected to the soil.

% 5

Nitrate Nitrogen (N) % 1,5

% 5

Chlorine Content (Cl) % 0,99


E S S E R A K

Potasyum Çözeltisi

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

% 29

Klor İçeriği (Cl) % 0,25

FAYDALARI

Yüksek oranlı Potasyumdan dolayı, meyvede olgunlașma, renklenme ve kalite artması direk olarak etkilenir.

Potasyumla birlikte içeriğinde bulunan diğer maddeler sayesinde olgunlașmaya hazırlanmamıș genç meyvelerin

irileșmesine yardımcı olur. Zoraki olgunlașmaya neden olmaz.

Bitkilerin olumsuz koșullardan etkilenmemesine yardımcı olur, hastalık etmenlerine karșı mukavemeti arttırır.

Meyvenin doğal rengini almasına olumlu yönde etki eder.


E S S E R A K

Potassium Solution

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W Potassium Oxide Soluble In Water (K2O)

% 29

Chlorine Content (Cl) % 0,25

BENEFITS

Due to the high rate of potassium, fruit ripening, coloration and increased quality are directly affected.

Along with potassium, it helps young fruits that are not prepared to ripen thanks to the other ingredients it contains.

It does not cause forced ripening.

It helps plants not to be affected by adverse conditions, increases resistance against disease factors.

It positively affects the natural color of the fruit.


E S S E R A C u 6

EC FERTILIZER

Bakırlı Gübre Çözeltisi

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W Suda Çözünür Bakır (Cu)

% 6

Klor İçeriği (Cl) % 0,29

FAYDALARI

İçerdiği özel Sistemik Bakır dolayısıyla bakır ihtiyacını karșılar ve iletim demetleriyle tașınabilir.

İçerdiği bakır sayesinde anti-fungal ve anti-bakteriyel etkiye de sahiptir.

Uygulama sonrasında çevre koșullarından etkilenmez.

Doz așımı yapılmamalı ve günün sıcak saatlerinde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır

E S S E R A C u 6

EC FERTILIZER

Copper Fertilizer Solution

GUARANTEED CONTENT W/W Water Soluble Copper(Cu)

% 6

Klor İçeriği (Cl) % 0,29

BENEFITS

Due to the special Systemic Copper it contains, it meets the copper need and can be transported with

transmission bundles. Thanks to the copper it contains, it also has an anti-fungal and anti-bacterial effect.

It is not affected by environmental conditions after application.

Overdose should not be done and application should be avoided during the hot hours of the day.


T U R C O M B İ

EC FERTİLİZER

Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat),

Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W Suda Çözünür Bor (B)

% 1

Suda Çözünür Bakır Cu) % 0,5

Suda Çözünür Demir (Fe)

% 4

Suda Çözünür Mangan (Mn)

% 4 Suda Çözünür Çinko (Zn)

% 4

FAYDALARI

Bitkilerde klorozun kaynağı ne olursa olsun giderilmesine yardımcı olur.

Tomurcuk ve çiçek olușumunu arttırır. Çiçek dökülmesini, meyvede gelișim geriliği ve küçük meyve olușumunu

engeller.

T U R C O M B İ

EC FERTİLİZER

Micro Plant Nutrient Mixture

Boron (B), Copper (Cu-Sulphate), Iron (Fe-Sulphate),

Manganese (Mn-Sulphate) and Zinc (Zn-Sulphate)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W Water Soluble Boron (B)

% 1

Water Soluble Copper(Cu) % 0,5

Water Soluble Iron (Fe)

% 4

Water Soluble Mangan (Mn)

% 4 Water Soluble Zinc (Zn)

% 4

BENEFITS

It helps to eliminate chlorosis in plants regardless of its source.

It increases bud and flower formation. It prevents spillage, developmental retardation and small fruit formation..


I C E E S S E R R A

DON ÖNLEYİCİ SOLÜSYON

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yapılan deneyler sonucunda ICE ESSERRA solüsyonunun, anfriz etkisi ile bitkiyi soğukta koruduğu ve donun olumsuz

sonuçlarını büyük oranda ortadan kaldırdığı ve aynı zamanda NANO yapısı sayesinde bitkiyi güneșin yakıcı etkisinden

koruyarak kabuk deformasyonunu engellemeye yardımcı olduğu tespit edilmiștir. ICE ESSERRA solüsyonu; İnsana,

diğer tüm canlılara ve çevreye saygılı, doğada % 100 çözünebilen çevreci bir üründür.

TARIMDA DONMA SORUNU

Tarım sektörünün, farklı coğrafi bölgelerdeki iklim koșullarına bağlı olarak en büyük sorunların bașında ürünlerin

tomurcuk ve çiçeklenme dönemlerinde yașanan don sorunu gelir.

Oran pH Değeri Yapı

%5 %4,0 Organik

%89 %6,7 Inorganik

%6 Nano Partikul

Don, bitki hücreleri içerisinde buz kristalleri olușturarak bitkilerin yara almasına ve hasara yol açar. Bu durum

bitkilerin su transferlerini ve bitkinin dokularına sıvı ulașımını engeller. Dondan etkilenen tomurcuk ve çiçeklerde

zayiat kaçınılmaz olur. Dona karșı tomurcukları ve çiçekleri korur. Çiçeklerin dișicik borusunun nemli kalmasına

ve polenin döllenme ișlemini gerçekleștirmesine yardımcı olur.

UYGULAMA ȘEKLİ;

·Yağmurlama yöntemi ile yapraktan ve damlama yöntemi ile topraktan uygulanır

·Ortalama 50 Ltsuya 1Lt solüsyon katılmalıdır.

·Yağmurdan sonra don riskinden en az 48 saat önce uygulanmalıdır.

·Ayda 1 defa uygulanması tavsiye edilir.

UYARILAR

* Dikkat ! Çocuklardan uzak tutunuz.

* Asla uygun doz oranını așmayınız.

* Uygulama esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.

* Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.

* Kullanılmıș olan boș ambalajları bașka amaçlar için kullanmayıp imha ediniz.


IC E E S S E R R A

ANTIFREEZE SOLUTION

Product Features

As a result of the experiments, it has been determined that the Lee Esserra solution protects the plant from the cold with

its anti freeze effect and largely eliminates the negative consequences of frost, and also helps prevent shell deformation

by protecting the plant from the burning effect of the sun thanks to its nano structure.

lce Essera solution; respectful to human beings, all other living things and the environment, it is an environmentally

friendly product that is 100% soluble in nature.

Freezing Problem in Agriculture

One of the biggest problems faced by the agricultural sector depending on the climatic conditions in different

geographic regions is the frost problem experienced during the bud and bloom periods of the products.

Rate pH value Composition

%5 %4,0 Organik

%89 %6,7 Inorganik

%6 Nano Partikul

Frost creates ice crystals within plant cells, causing injury and damage to plants. This prevents the water transfer of

the plants and liquid access to the tissues of the plant. In the buds and flowers affected by frost, loss is inevitable.

It also protects flowers and Buds against frost. Keep the dental tubing moist and helps support the process pollen

fertilization.

Method of Application

· It is applied from the leaf by the method of sprinkling (smoking) and from the soil by the drip method.

· 1 lt solution should be added to 50 lt of water. .

· It should be applied after rain and at least 48 hours before the risk of frost.

· It is recommended to apply once a month

Warnings

Attention ! Keep away from children.

Never exceed the appropriate dosage rates.

Use mask, gloves and goggles during application.

Avoid contact with eyes, face and skin. In case of contact rinse with plenty of water.

Do not use the used empty packages for other purposes and dispose of them.


BIO ESSERRA

p r o b i y o t i k e n z i m+90 532 645 49 19

info@gursoytarim.com.tr

www.gursoytarim.com.tr

Arifiye Mh. Adliyeciler Sk. No:1/23

Odunpazarı / ESKİŞEHİR / TURKEY

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!