25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ASTAR GRUBU

DÖNÜŞÜM ASTARI

Su ile inceltilebilen, rahatsız edici kokusu olmayan örtücü astardır. İç cephelerde su

veya solvent bazlı son kat boyaların altında özellikle solvent bazlı boya

uygulamalarında kullanılır.

• Kolay sürüm sağlar

• Yüzeyleri değiştirmenizi sağlar

• Sıçrama damlama yapmaz

ALÇI ASTARI

Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, şeffaf, kullanıma hazır alçı yüzey astarı. Alçı, saten

alçı, alçıpan, gaz beton, kireçli, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli plastik boyalı yüzeyler ve

kalitesiz sıva gibi çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerde kullanılır.

• Boya sarfiyatını düşürür

• Son kat boyanın kuruma süresini düzenler

• Boyanın performansını artırır

İZO ASTAR

İzo Astar, stiren-akrilik kopolimer esaslı, iç ve dış yüzeylerde kullanılabilen şeffaf

astardır.

• Duvara derinlemesine nüfuz edip yüzeyin emiciliğini giderir

• Boyanın zemine daha iyi yapışmasını sağlar ve boya sarfiyatını düşürür

• İnce dokuya sahip olduğundan zeminin teneffüs gücüne etki etmez

• Suya ve neme karşı direnç sağlar

FAYANS ASTAR

Seramik üstü seramik uygulamalarında, farklı materyallerin birbirlerine temasından

önce yapışma mukavemetini arttırıcı astardır.

/demaboyakimya /demaboya.com 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!