25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SANAYİ GRUBU

Poliamid esaslı, iki bileşenli yüksek yapışma mukavemetli parlak bir son kat boyadır.

Uygulandığı yüzeye mükemmel bir şekilde yapışarak çok mukavemetli bir yüzey

oluşturur.

• Kimyasallara ve asitlere karşı direnci çok yüksektir

• Yüzeyde uzun süre parlaklığını ve canlılığını yitirmez

• Çok sert ve sağlam bir film oluşturur

EPOKSİ BOYA

Epoksi poliamid esaslı, iki bileşenli yüksek yapışma gösteren bir astardır. Üzerine

uygulanacak epoksi boyalarla uyum sağlayarak boya filminin koruyuculuk ve yüzeye

olan yapma özelliklerinin artmasını sağlar.

• Epksi Son Kat boyanın yüzeye tam yapışmasını sağlar

EPOKSİ ASTAR

Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, yarı mat parlaklığında sanayi

boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork,

transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa

boyanmasında kullanılır.

• Tam parlak

• Yüksek örtücük

• Hızlı kuruma

ENDÜSTRİYEL BOYA

12

/demaboyakimya

/demaboya.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!