25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SANAYİ GRUBU

ENDÜSTRİYEL ASTAR

Endüstriyel astar tek bileşenli, hava kurumalı, alkid reçine esaslı bir astardır. Her türlü

makine aksamı, ziraat, ev ve bahçe aletleri, traktör, römork, ekovat, transformatör, oto

radyatör aksamları, varil, vana, çelik eşya (masa, dolap) gibi malzemelerde astar boya

olarak kullanılır.

• Epoksi Son Kat boyanın yüzeye tam yapışmasını sağlar

SELÜLOZİK BOYA

Nitroselüloz ve alkid reçine esaslı, tek bileşenli, hızlı kuruyan parlak son kat boyadır.

Sürtünme ve darbe direnci yüksektir. İç kullanım için yapılmış mobilya ve ahşap

akşamlarda dayanıklı parlak yüzeyler oluşturur.

• Tam parlak

• Yüksek örtücük

HAMMERTON BOYA

Metal işçiliği sırasında meydana gelebilecek kusurları kolayca kapatır ve dekoratif bir

görünüm kazandırır. Hava kurumalıdır. Metal ve astarlanmış yüzeylere çok iyi yapışır.

Madeni eşya sanayisinde, her türlü metal büro eşya ve malzemelerinde, otomotiv yan

sanayisinde, çeşitli oto yedek parçalarında, elektrik pano ve aksesuarlarında, ziraat

makine ve el aletlerinde, asansör kabinlerinde ve çelik kapılarda kullanılır. Suya karşı

çok dayanıklıdır.

• Dekoratif görünüm

• Tam parlak

• Yüksek örtücük

• Yüksek hızlı kuruma

/demaboyakimya /demaboya.com 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!