25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SANAYİ GRUBU

Yol ve kaldırım işaretlemeleri için kullanılan, klor kauçuk esaslı, aşınma dayanımı

yüksek mat bir boyadır.

• Yapışma gücü yüksek

• Hızlı kuruma

• Sürtünmeye dayanıklı

• Renk değişimi yapmaz

• Yüksek örtücük

• Yüksek hızlı kuruma

YOL ÇİZGİ BOYASI

Her türlü metal üzerine ve özellikle ısı ileten sistemlerin boruları, soba borusu, egzoz

borusu, baca, kalorifer tesisatları gibi yüzeylerde veya dekoratif görünüm

kazandırılmak istenen taş, beton, ahşap yüzeyler üzerinde kullanılır. Hediyelik süs

eşyaları üzerinde kullanılır.

• Uygulandığı yüzeylere parlak metalik bir görünüm sağlar

ALTIN YALDIZ

Her türlü metal üzerine ve özellikle ısı ileten sistemlerin boruları, soba borusu, egzoz

borusu, baca, kalorifer tesisatları gibi yüzeylerde veya dekoratif görünüm

kazandırılmak istenen taş, beton, ahşap yüzeyler üzerinde kullanılır. Hediyelik süs

eşyaları üzerinde kullanılır.

• Uygulandığı yüzeylere parlak metalik bir görünüm sağlar

ALİMİNYUM YALDIZ

14

/demaboyakimya

/demaboya.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!