25.02.2021 Views

dema boya katalog

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SERAMİK YAPIŞTIRICILAR VE DERZ DOLGULAR

DERZ DOLGU SİLİKONLU

İç ve dış mekanlarda, kullanılabilen seramik, fayans vb. malzemelerin 01-6 mm

derz boşlukları doldurmak maksadıyla kullanılan hazır toz esnek ekstra flex dolgu

malzemesidir.

HAVUZ DERZ DOLGU SİLİKONLU

Yüksek performanslı, 1-6 mm derz aralığı için uygun, çimento esaslı, esnek ders dolgu

malzemesidir. Havuz, su deposu, sauna, kaplıca, banyo gibi ıslak hacimli mekanlarda,

dış cephe, alttan ısıtmalı sistem gibi ani ısı dönüşümlerinin olduğu mekanlarda, yatay

ve düşey uygulamalarda mükemmel sonuç verir.

EPOKSİ DERZ

İç ve dış mekanlarındaki duvar ve yer derzlerinde, bira, şarap ve kuru üzüm

endüstrisinde, meşrubat ve meyve suyu endüstrisinde, et ve balık endüstrisinde, akü,

boya, kağıt ve ilaç endüstrisinde, matbaalar, otel mutfak ve çamaşırhanelerde,

hastaneler ve laboratuvarlarda, yemekhane, ıslak hacim hijyenik ortamlarda, yüzme

havuzları ve termal havuzlarda, arıtma tesislerinde, alışveriş merkezlerinin yürüyüş

20

/demaboyakimya

/demaboya.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!