25.02.2021 Views

dema boya katalog

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ISI YALITIM GRUBU

ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICI

Çimento esaslı, yalıtım levhası yapıştırma harcıdır. Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde

XPS, EPS ve Taşyünü ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

• TSE 13556’ya uygundur

ISI YALITIM LEVHA SIVA HARCI

Çimento esaslı, yalıtım levhası sıva harcıdır. Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde XPS,

EPS ve taşyünü ısı yalıtım levhalarının üzerinin sıvanmasında kullanılır.

• TSE 13687’ye uygundur

GAZ BETON YAPIŞTIRICISI

Gaz beton, tuğla ve benzeri malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan özel karışımlı bir

yapıştırma harcıdır.

DEKORATİF SIVA

Çimento esaslı dekoratif cephe kaplama malzemedir. Cephe mantolama sisteminde,

ince sıvalı ve düzgün yapılmış kaba sıvalı yüzeylerde kullanılır.

• TSE 7847’ye uygundur

ÇİZGİ DOKULU DEKOR SIVA

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı ve su itici özelliğine sahip, binaların

dış duvar ve ısı yalıtım sistem sıvasının üzerinde kullanılan son kat kaplama

malzemesidir.

• TSE 7847’ye uygundur

/demaboyakimya /demaboya.com 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!